Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Dr. Lidija Gajski - Farmaceutska industrija vara i bolesne i zdravePiše: Ana Vu?eti?-Škrbi?


Od kolesterola je stvoren rizik za sr?ani udar, od visokog tlaka za moždani, od še?era rizik za zatajenje bubrega i sljepo?u. To je smisao svega ?  što ve?a potrošnja lijekova, te pove?anje zarade.

Nakon pet godina istraživanja, zagreba?ka internistica dr. Lidija Gajski objavila je knjigu “Lijekovi ili pri?a o obmani”. To je prvi put da jedna hrvatska lije?nica, koja poznaje sustav iznutra, otvoreno kritizira farmaceutsku industriju, razotkriva njihovu spregu s lije?ni?kom strukom i manipulacije klini?kim ispitivanjima lijekova, sve u službi pove?anja profita.

Zbog podataka koje je iznijela u knjizi dospjela je na “crnu listu”, jedva je pronašla izdava?a i recenzenta, a podrška lije?ni?ke struke potpuno je izostala.

Jesu li lijekovi spas za bolesne ili je rije? o najobi?nijoj prijevari iza koje stoji interes jakog lobija farmaceutske industrije i lije?nika, razgovaramo s dr. Gajski, koja kaže da je nastupilo “medicinsko ludilo“.

? Dovoljno je re?i da se osnovne smjernice prema kojima radimo u posljednjih 10-ak godina kose s klini?kim iskustvom lije?nika, ali i zdravim razumom bolesnika. Primjera radi, normale za krvni tlak su sa 160/95 pale na 140/90, a optimalni tlak je niži od 120/80. Sli?no je sa še?erom i kolesterolom. Da bi postigli te vrijednosti, sve više ljudi uzima lijekove i postaje ovisno o farmakoterapiji.

To spuštanje normala nije slu?ajno jer je farmaceutski kompleks do te mjere ekspandirao da je potrošio bolesne ljude i sada ulazi me?u zdrave na na?in da ih pretvara u rizi?ne. Pa je od kolesterola stvoren rizik za sr?ani udar, od visokog tlaka za moždani, od še?era rizik za zatajenje bubrega i sljepo?u.

Tada zdravi ljudi postaju rizi?ni i trebaju lijekove. A to je smisao svega ? što ve?a potrošnja lijekova koji su, usput re?eno, vrlo upitne djelotvornosti, te pove?anje zarade farmaceutske industrije.

Koliko su vjerodostojna ispitivanja na temelju kojih lijekovi ulaze u široku primjenu?

? Posljednjih 15 godina industrija lijekova preuzela je u zna?ajnoj mjeri medicinska istraživanja, ispitivanja lijekova i edukaciju, a jednim dijelom zdravstvenu politiku, medije i udruge pacijenata.

Oko 70 posto ispitivanja lijekova danas financira upravo farmaceutska industrija, a ispitivanja u privatnoj režiji pristrana su i nisu vjerodostojna, nego proizvode rezultate kakve želi sponzor. Veliki stru?njaci, ugledni lije?nici, postali su dio establishmenta i rade za farmaceutsku industriju.

Dovoljno je re?i kako je pozitivan ishod ispitivanja lijeka ?etiri do pet puta ?eš?i kad ga pla?a farmaceutska industrija nego kad ga financira javni novac. Farmakološka i epidemiološka ispitivanja još su problemati?nija od klini?kih, jer im je jedini cilj pove?ati upotrebu lijekova.

Na koji se na?in manipulira ispitivanjem lijekova?

? Na razne na?ine, po?evši od biranja uzoraka pacijenata. Namjerno se izabiru pacijenti koji imaju ve?e šanse za ozdravljenje i kod kojih ?e u?inak lijeka biti ve?i. Dobiveni podaci prikazuju se djelomi?no, selektivno i njima se manipulira tako da se kao relevantni prikazuju laboratorijski parametri koji uop?e nisu klini?ki relevantni.

Primjerice, smanjenje tlaka umjesto broja infarkta. Takav drasti?an slu?aj dogodio se 80-ih godina s lijekovima za aritmiju srca za koje se poslije pokazalo da su skra?ivali život. Isto tako, negativni rezultati primjene lijeka rje?e se objavljuju nego pozitivni.

Kao najve?e krivce za ovakvo stanje isti?ete klini?ke profesore, ugledne eksperte, koji su u sprezi s farmaceutskom industrijom?

? Da, oni funkcioniraju u savršenoj simbiozi: ugledni klini?ari svojim ispitivanjima daju legitimitet lijekovima, a farmaceutska industrija njima zauzvrat daje financijsku mo?.

Kad otkrijete da su ti ljudi, koji su bili vaši profesori i autoriteti kojima vjerujete, postali dio farmaceutskoga kompleksa koji ih pla?a i pove?ava im mo?, to je porazno. Me?utim, problem je ?ak i puno dublji jer ti eksperti ne samo da su pla?eni, nego su stvoreni od farmaceutske industrije.

Vi danas ne možete napraviti znanstvenu karijeru bez suradnje s industrijom, jer od države i ministarstva zdravstva ili znanosti novac za istraživanja ne?e dobiti. Isto je i s edukacijom akademskih klini?ara.

Ukratko, vi ste njihov zarobljenik i ne možete biti neovisni. Sve to rezultira time da o lijekovima znamo jako malo i da je prava istina od nas skrivena, jer nam je nema tko re?i.

Ispitivali ste u?inkovitost lijekova za krvožilni sustav koje lije?nici naj?eš?e propisuju bolesnicima. Do kakvih ste zaklju?aka došli?

? Do zastrašuju?ih. To je balon od sapunice jer je rije? o preparatima vrlo skromne ili upitne djelotvornosti. Najbolji dokaz za to su lijekovi za smanjivanje masno?e u krvi. ( malo više o lažima i kolesterolu možete pro?itati u ovom ?lanku )

Lije?nici ih masovno propisuju iako kolesterol nije ?imbenik rizika za žene i lijekovi tu apsolutno ništa ne mijenjaju. Uzimali li ih ili ne, dužina života ostaje ista i broj infarkta isti, dakle, nemaju nikakvo djelovanje.

A upravo su preparati iz te grupe bili drugi na ljestvici troška i njihova je cijena bila nerealno visoka. Istodobno, potrošnja lijekova i zarada industrije stalno raste, samo na recepte troši se 3,3 milijarde godišnje.

Kako je to mogu?e?

? Lako. Širenjem indikacija lijekova i definicija bolesti lijekovi dobivaju sve širu primjenu. U praksi to izgleda ovako: antihipertenzivi, lijekovi koji su u po?etku bili registrirani za sniženje tlaka, sada su dobili indikaciju za anginu pectoris, bubrežnu bolest ili za bolest mrežnice.

Lijekovi za masno?u pretvoreni su u ?udotvorni napitak koji je automatizmom uveden svim ljudima nakon infarkta u golemim dozama iako uop?e ne postoje dokazi o djelotvornosti.

Antidepresivi iz skupine SSRI u po?etku su bili registrirani samo za teške oblike depresije, a danas imaju 12 indikacija, me?u kojima je i blaži anksiozni poreme?aj. S druge strane, za bolesti poput astme i depresije sniženi su kriteriji za težinu klini?ke slike, a uz to su stvorene i nove bolesti.

Osteoporoza je klasi?ni primjer korporacijskog primjera stvaranja bolesti. Ljudski rod tu bolest nije prepoznavao tisu?ama godina, sve do 1994. godine kad su za normalu gusto?e kostiju uzeli ženu izme?u 20 i 30 godina.

Ako ve? definiramo mladost kao zdravlje, onda su svi iznad 50. bolesni koje moramo lije?iti, i to nedjelotvornim lijekovi

Bolesni?ke udruge
 
Malo je poznato da je te udruge stvorila upravo farmaceutska industrija koja ih financira kako bi preko njih promicala bolest i lijek te, što je najvažnije, upravo preko udruga vrše pritisak na državu da lijek uvrsti na listu zdravstvenog osiguranja, što im je velika pogodnost.

To se lijepo moglo pratiti kod naših udruga za osteoporozu, koje su uspjele najpopularniji preparat staviti na listu HZZO-a, a sli?no se dogodilo sa skupim inzulinom preko dijabeti?kih udruga.

U prvom planu pri?e bolesnih ljudi koji se bore za svoja prava, ali u pozadini svega je redovito interes farmaceutskog proizvo?a?a. Na žalost, ljudi koji boluju od neprofitnih bolesti zakinuti su za lijekove.

Prikriveni marketing
 
Korupcija farmaceutske industrije u zdravstvu postoji i na nižim razinama, po?evši od lije?nika op?e prakse?

? Otkad je privatni biznis ušao u zdravstvo, u sukob interesa doveden je ?itav niz sudionika tog sustava, uklju?uju?i i lije?nike op?e prakse koji od suradnje s industrijom ostvaruju neke svoje sitne interese, poput ?estih pla?enih putovanja na egzoti?ne lokacije.

Ti su seminari prikriveni marketing, koji je vrlo prisutan i op?eprihva?en. Lije?nici se uop?e ne pitaju tko to pla?a, odakle taj novac i zašto ih se vodi. Rije? je, naravno, o korupciji. No, ona je ipak blaža nego što je na razini opinion makera i uglednih stru?njaka.
 

VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!