Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

2012 - Trenutak prosvjetljenja - Cosmic Awareness - stranica

Što je s biljkama i životinjama

Pitanje: Što se ti?e biljaka i životinja, na?in na koji ja to vidim;
„do?i ?e trenutak kada skupina duša, koje ?e i dalje postojati na problemati?nim frekvencijama, ne?e mo?i opstati, jer ?e jedan svijet biti zdraviji od drugog. U tom smislu, nakon završenog procesa, neke populacije bi zbog razno-raznih razloga i druga?ije stvarnosti mogle porasti a neke otpasti“.

C. A.: Prije svega, ova Svijest želi usko?iti. To je istina. Tu ?e biti onih bi?a, koji na primjer, ako se odlu?e za neko vrijeme oti?i na Planet B, mogu i dalje postojati, ali s vremenom i otežanim uvjetima koji ?e prevladavati na tom planetu, gdje ?e kona?no izumreti. Ovo je na?in kako funkcioniše proces onih prisutnih na ovom Planetu, kao i na drugim Planetama. Taj doma?i život i životni oblici jednostavno su dio plime i osjeke, jer to je život, to je iskustvo svijesti i samog Života.

Sve ima svoje vrijeme, sve što jedete u ovom vremenu je završilo, postoje smrti i transformacija, a onda slijedi novi izbor koji gradi nove smjerove da bi ih slijedili. Ovaj proces nema razlike ni kod stvorenja koja su niže razine ili kod oblika grupne Svijesti, kao i kod mnogih životinja pa ?ak i biljaka.

P?ele u ne-fizi?koj stvarnosti

Pitanje: Ova Svijest je rekla da su se p?ele (ili barem neke od njih) ve? „Uspele“ u Više carstvo. Molim vas recite mi kako ?e p?ele obavljati svoj posao u ne-fizi?koj stvarnosti - isisati nektar iz cvije?a?

C. A.: Opet, pretpostavka da nikakva tjelesnost ne?e biti uklju?ena na Planetu je nesporazum, koji je kod ispitiva?a prisutan. ?ini se, da originalni podatci koje je ova Svijest ispitiva?u davala, da ne?e biti nikakve tjelesnosti, su pogrešno protuma?eni, jer to ova Svijest nije nikada rekla.

To je jednostavno davanje novog koncepta i ideje o tome kako bi eventualno moglo biti na drugoj strani, u smislu širenja svijesti i energije na novoj razini stvarnosti, te kako to sve doživjeti u fizi?kom i ne-fizi?kom obliku.

Mnogim pojedincima ?e biti lakše da se „prebace“ izme?u dva realiteta, nego da moraju i?i na „spavanje“ ili duboku meditaciju, jer ?e jednostavno njihovo iskustvo, dobiti najbolji ne-fizi?ki dimenzionalni oblik. Oni ?e se jednostavno „poma?i“, jer ?e biti u mogu?nosti prebaciti svoju misao, misle?i na druge oblike, a samim time primati iskustva ovih drugih oblika. Ako se odlu?ite za tjelesni doživljaj, te misle stvaraju fizi?ki oblik i fizi?ko iskustvo. Ako se odlu?ite da se pridružite svojoj ve?oj višedimenzionalnoj prirodi, onda te misli same oblikuju takvo multidimenzionalno iskustvo.

P?ele koji odlu?e biti u fizi?kom obliku ?e u?initi upravo to: biti fizi?ka p?ela, i doista ?e sisati nektar iz fizi?kih cvjetova, podržavat ?e pelud iz ovih biljaka oprašuju?i i ostalo bilje. Grupni mentalitet je iskustvo ne-fizi?kog i duhovnog oblika. Zapravo, p?ele su to ve? u?inile u 3D stvarnosti i njihova grupna Svijest je dio košnice-uma, koja nije samo ograni?ena na fizi?ku stvarnost.

To je jedan od razloga zašto su p?ele ve? napravile prijelaz i „Uzišle“ na Višu ravninu stvarnosti, tako da su postale dio višedimenzionalnosti - one znaju što su njihove uloge.

Mnogi su odlu?ili da se presele izvan ove fizi?ke stvarnosti i po?eli se „oprašivati“, shva?aju?i da ne moraju na Prosvjetljenom Planetu biti u fizi?kom obliku.

Ne-fizi?ka stvarnost?
(Je li to u budu?nosti ili neposredno nakon Vala?)

Pitanje: Kada Svijest „Uza?e“ re?eno je, da ide u ne-fizi?ku stvarnost kroz proces Prosvjetljenja, opisuju?i 5. dimenziju stvarnosti, koja bi mogla da se dostigne negdje u dalekoj budu?nosti, kao krajnji rezultat, kroz svijestni pomak u 2012.? Ja jednostavno ovo zadnje ne mogu zamisliti kao to?no. Takva ideja bi mi ostavila previše pitanja.

C. A.: Ova svijest ?e re?i o tom stanju, u kome pojedinac unutar sebe ima previše nepoznanica, a onaj koji ima takva pitanja odražava i na druge sli?na pitanja, zbog ?ega ova Svijest smatra da je vrijedno odgovoriti na pitanje postavlja?a.

Ova Svijest želi re?i nešto što treba biti re?eno u ovom trenutku. Datum Prosvjetljenja: 21.12. 2012, je zaklju?ak procesa Prosvjetljenja, a ne po?etak. Proces prosvjetljenja se ve? odvija, jer su neki pojedinci ve? „Uzašli“, dok neki još „Uzilaze“ na Planet A.

Postoje i drugi pojedinci koji su ve? na novom nivou ekspandirane svijesti. Galakti?ka Federacija prati ovaj proces „Prosvjetljanja“, „Žetve“, „Uspe?a“ i u potpunosti razumije taj proces, a mnoge njihove snage su tu da pomognu i pomažu proces Prosvjetljenja, kroz koji ljudi prolaze, od kojih su neki to ve? postigli i nalaze se na „drugoj strani“, koji sada pomažu „Ulazak“ drugih koji ?e se uskoro dogoditi.

S obzirom na datum, kao datum Prosvjetljenja, on je jednostavno pokazatelj tog trenutka, stvarnog odvajanja dva planeta: Planeta A i Planeta B, gdje ?e proces kona?no biti potpun. To nije, kako je ova Svijest rekla, po?etna ve? završna to?ka. Što se ti?e tvrdnji ispitiva?a, da se u skokovima do?e do 5. dimenzije stvarnosti, to je suvišno, jer ta stvarnost ve? postoji.

Postoje mnogi koji na dnevnoj razini imaju iskustva 5. gusto?e. Svakodnevno iskustvo spavanja i sanjanja, izlaska iz fizi?kog tijela, je dio proceasa 5. gusto?e stvarnosti, koja se svakodnevno doga?a.

To nije toliko ekstremno kao „skok“ entiteta. Ova Svijest jednostavno kaže da je to sljede?i nivo, sljede?a faza, a pojedinac koji je unutar ve? dosego više stanje evolucije i zbog toga se spreman proširiti u tu sljede?u fazu, u sljede?i nivo svijesti, je ono što ?e definirati 4. i 5. dimenziju, ono što ?e biti definirano procesom Prosvjetljenja.

Plan Novog Svjetskog poredka za povratak

("Naravno da Elite ne?e ostati na Planeti A")

Pitanje: Pitam se što je zna?ilo kada je ova Svijest prije godinu dana izjavila, da planovi Novog Svjetskog poredka kod svakog pojedinca nisu isti i umjesto elitnog pokoravanja ljudi, neki su se podrvgli da sami služe ljude? Je li to neki nesporazum, jer je zasigurno da Elita ne?e do?i na Planet A.

C. A.: Ova Svjesnost bi željela pitati; „ a zašto ne“? Zašto neki od njih, ne svi? Oni su tako?er bi?a koja imaju izbor. Mnogi od Elite po?inju uvi?ati na svome putu pogreške. Mnogi se po?inju mijenjati i preko toga tražiti svoju realnost koju tako dugo traže.

Vidi se da ima onih koji su bili van osnove, dok su imali ovlasti i dok su bili dijelovi strukturalne mo?i, ali postoje neki koji sada po?inju da misle druga?ije, a postoje i neki koji su svoja gledišta potpuno promijenili, svoj sustav vjerovanja i sada se kre?u prema novoj, Višoj razini svjesne Svijesti, sa sjedištem u Svjetlu, a ne u mraku, sve na temelju prosvjetljenja, a ne na temelju porobljavanja.

Neki su barem prepoznali porobljavanje, a neki koji su bili veliki tla?itelji odbacili su te uloge, izabravši kretanje prema Svjetlu. Tako je došlo da ?e se neki iz „Elite“ doista preseliti u procesu „Uspe?a“. Neki od njih, koji su ve? vidjeli pogreške, na svojih na?in su ve? po?eli služiti ?ovje?nostu na nove na?ine, u novoj Visokoj Svijesti oni rade na na?ine koji ?e biti od pomo?i, UMJESTO da o?ekuju da ?e biti služeni.

To je ono o ?emu je ova Svijest godinu dana prije govorila, kada je re?eno da me?u elitom postoje i oni koji su po?eli da služe, a ne da budu služeni kao ranije. Oni koji ne mogu napraviti pomak u svome stavu i mentalitetu ?e biti oni koji se kre?u prema Planetu B, tamo gdje misle da ?e i dalje kontrolisati situaciju, da ?e kroz iskustva i dalje držati visok stupanj kontrole, ne mogavši da vide da ?e s vremenom do?i do pobune i revolucije, a tako i do raspada onih koji u ovom trenutku kontroliraju.

Na kraju, silne mase ?e ustati protiv prisutnih kontrolora, jer je na toj liniji sve dio scenarija na Planetu B. To je ono o ?emu je ova Svijest govorila godinu dana prije, kada je govorila o onima koji kontrolišu, onima koji su imali ovlasti i o onima koji su odlu?ili da svojim podanicima i robovima u ovom trenutku pomognu.

Uloga nekih „putnika“ koji subjektima kroz Portal pomažu tijekom „Uspe?a“
(Više o procesu „Uspe?a“)

Pitanje: Za vrijeme velikog pomaka, od 3. do 5. gusto?e, individue se kre?u kao kroz Photonski pojas, što podrazumijeva da svi doživljavaju tri dana tame, to me podsje?a na tvrdnju Mateja 12: 38-45., jesam li u pravu u vezi ovoga?

Nakon ta tri dana i bu?enja iz tame vidjeti ?e se velike zemaljske promjene, razaranja i otvoreni portali. To su isti životni portali o kojima je ova Svijest govorila u prošlosti? Uglavnom ?e se po mjestima razdvojiti dvije razli?ite vrste onih koji žele pre?i u 4. gusto?u, gdje ?e ih Svjetlo odnijeti kroz portale i pomo?i im pri „Uspe?u“. Biti ?e i bi?a koji su došli poželjeti dobrodošlicu onima koji ulaze kroz ove portale, pripremaju?i ih za izlazak iz 5. gusto?e.

Tu su i „putnici“, radnici Svijetla i drugi svjetlosni radnici, koji žele svima pomo?i tijekom tog prijelaznog perioda, zavisno o tome koliko dugo ?e biti otvoren prolaz unutar portalu? Svijest ?e to mo?i vidjeti kao unutarnje ili vanjske radnike portala, koji radom ili na neki drugi na?in pomažu tijekom ove tranzicije?

C. A.: Postoje ispravni dijelovi u postavljenom pitanju. Onaj Entitet, kako bi dao prvi odgovor govoriti ?u u njegovo ime, bit ?e onaj koji je radio u sebi, tko je nau?io da otpusti one tamne pramenove, ona vlakna i privitke koji ga mogu povu?i natrag ili zadržati prizemljenog. Nema to?nih podataka u vezi „Uzaš?a“, koliko ?e trajati proces za one koji su ga tražili?

Kroz svoje jedinstveno putovanje entitet ?e imati u sebi kvalitet koji ?e ga pripremiti za ovu vrstu posla, ovu vrste oslobadjanja povijesnog bi?a, tako da mu se može lakše pomo?i u tom procesu „Uspe?a“ bez prekora?enja. To je to što ova Svijest, u ovom trenutku, vidi za ovaj entitet.

Putnici i druge vrste Svjetlosnih radnika

Vaši komentari o razli?itim vrstama Putnika i Radnika su tako?er relevantni. Putnici su samo jedan oblik Svjetlosnih bi?a, ali postoje i druge kategorije i klasifikaciji, ostale vrste Svjetlosnih Radnika koji služe raznim ulogama, koji su postigli razli?ite razine svijesti.

Ne postoji nitko tko je superioran i inferioran. Svi imaju svoje mjesto, svoju dužnost, a oni koji ?e sudjelovati u procesu Prosvjetljenja su pojedinci koji su vlastitim radom došli do pojedina?ne sposobnosti.

Najvažniji dio u ovom trenutku, na putu do završetka teku?eg Prosvjetljenja u 2012., je unutarnji rad, o ?emu je ova Svijest govorila u više navrata, i da svaki pojedinac mora raditi sam na sebi.

Pomo? onima koji su kroz Portal blokirani problemima zbog najma

Za neke, ovaj unutarnji rad ?e biti vrlo intenzivan i ekstremno izazovan. Ne?e za sve u ovom trenutku biti manifestovano ovo navedeno, nego ?e u trenutcima kada pristupe portalu i spreme se da kroz njega krenu otkriti da su iz nekog razloga blokirani.

U tom trenutku Svjetlosni Radnici i Putnici, koji budu na raspolaganju, ?e im dati sigurnost i pomo?i entitetima, da aktiviraju ve?u snagu i otpornost prema energijama fizi?ke stvarnosti i prema sebi: "To su oni koji su blokirani, koji imaju probleme i ostavljaju ih, to je dio scenarija - to je dio plana.

Oni koji su imali kroz svoj vlastiti put demone i ?udovišta, životno gledano, mra?nu stranu, biti ?e im na raspolaganju pomo?, da im se pomogne, da dovrše ovaj proces.

Što poduzeti da biste dobili „Prijelaz“ na višu gusto?u?

Biti ?e drugih koji ?e dovesti subjekte do Portala „Uspe?a“ i oni ?e ih potom tamo ostaviti, gdje ?e ih drugi prevesti preko Portala za nastavak putovanja prema naprijed, te se ni oni ne?e vratiti.

Sadašnje pitanje u vezi prijelaznog vremena; to je vrijeme prelaska iz 3. gusto?e u višu realnost, uklju?uju?i 4. i 5. gusto?u, a vreme prelaska potpuno ovisi o svakoj individui, o njenoj „jasno?i“ svim njenim blokovima, pregradama, jer mnogi oni koji bi mogli imati otpor u sebi, dvojbe i nevjericu, trebaju pri prelasku pomo? sa Visokih realiteta.

Zbog toga je potrebno vrijeme da bi individua koja „prelazi“ mogla o?istiti ve?inu svojih pitanja, prije trenutka dolaska „Uspe?a“, jer ?e to kod nekih trajati duže. Nekima trebaju godine da Svijest prihvati nove struje, dok su neki na toj razini postigli više, a kod nekih je proces Prosvjetljenja još u tijeku, o ?emu je ova Svijest govorila više puta, i njima se ne?e imati potrebe pomagati na tom putu.

Postoji mnogo na?ina kako se odvija proces tranzicije – „Uspe?a“, a održat ?e se tako, da je nemogu?e da ova Svijest kaže da ?e putovanje trajati 36 sati, da ?e nakon toga biti završeno, da ?e svi koji su prošli portal „Uspe?a“ biti s druge strane, jer to sve nije tako jednostavna stvar.

Tu ?e, u procesu tranzicije, biti uklju?en razli?iti vremenski okviri

Ve?ina onih koji trebaju u ovo vrijeme da to razumiju, su svi oni pojedici koji rade svoj posao, koji se ve? sada pripremaju za vrijeme u kome ?e slijediti „Uspe?e“. Taj rad na sebi ?e svakom pojedincu pomo?i da brže pro?e kroz Portal „Uspe?a“ i do Više razine Svijesti, koja ?e obilježiti novi svijet, novi Planet, novi Život.

 

Stranica 10 od 11 Sve stranice