Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Anatomija i dinamika energetskih centara


Energetski se model psihospiritualne teritorije pokazao veoma preciznim i izrazito prakti?nim jer energetski centri predstavljaju stanja svijesti koja možemo nazvati izvornima i ?istima. Samim time energetski su centri neka vrsta orijentacijske mape koja nam može poslužiti kao pouzdano pomo?no sredstvo prilikom definiranja pozitivne i poželjne realnosti, odnosno unutarnjih stanja koja jesu prirodna te onih koja su neprirodna.

Naime, svaki ?e unutarnji (psihološki i spiritualni) poreme?aj biti povezan s disfunkcijom nekog energetskog centra. Tako se, na primjer, energetska forma traumatskog iskustva kao jedinstvenog uzroka svih ljudskih problema uvijek nalazi u zoni jedne od ?akri i ometa njeno zdravo funkcioniranje. U zonama ?akri nalaze se tako?er i suptilni energetski kanali koji osobu povezuju sa sferom nižeg astrala. Ono što stvara poreme?aje u funkcioniranju energetskih centara na razinama dubljim od aure i ?akri jesu isklju?ivo veze s nižim astralom. Tako se na razli?itim razinama suptilnih tijela ostvaruju razli?iti tipovi energetskih poreme?aja. Zato je dobro poznavati barem osnovne karakteristike do sada poznatih energetskih centara na svim razinama. Dakle, pored fizi?kog tijela ljudsko bi?e tvore tri razine suptilnih tijela:

1. razina ljudskog energetskog polja (aura i ?akre)

2. razina namjere (hara nivo)

3. zvjezdana razina.

Evo kratkog pregleda osnovnih karakteristika ovih triju razina i energetskih centara koji se na njima nalaze, od kojih su mnogi novootkriveni i uvelike upotpunjuju i zaokružuju anatomsku mapu energetskih tijela i centara. Kroz ovaj pregled bit ?e vidljivo koje sve dimenzije svijesti mogu postojati, odnosno koja su to zdrava stanja svijesti i kako ih koristiti.

 

AURA I ?AKRE

Prema Barbari Ann Brennan, aura ili ljudsko energetsko polje predstavlja "...energetski okvir ili mrežastu strukturu na kojoj po?iva fizi?ko tijelo. Sve što je stvoreno u materijalnom svijetu prvo mora postojati ili biti kreirano u svijetu životne energije. Svaki postoje?i oblik mora prvo biti formiran na strukturalnim nivoima energetskih polja." Aura je, dakle, energetska matrica koja se nalazi oko fizi?kog tijela i ima sedam osnovnih slojeva. Svaki je sloj aure povezan s jednom od sedam ?akri. Gradivno tkivo aure ?ini energija univerzalnog energetskog polja koja se na ovom nivou doživljava kao energija misli i osje?aja. Fizi?ko tijelo nosioc je materijalnog aspekta ljudskog bi?a, dok aura predstavlja emocionalni i mentalni aspekt. Aura svake pojedine osobe napaja se energijom univerzalnog energetskog polja. Energija univerzalnog polja unosi se u auru te zatim u fizi?ko tijelo putem energetskih virova koje zovemo ?akrama. ?akre su tako sredstva energetske komunikacije, one primaju emotivne i misaone informacije razli?itih frekvencija te ih tako?er emitiraju u našu okolinu. Svaka ?akra regulira ?itav niz razli?itih tjelesnih, psiholoških i spiritualnih funkcija. S obzirom da se ?akre doživljavaju kao sredstva energetske komunikacije, one ?e biti mjestom kontakta našeg energetskog polja s najrazli?itijim oblicima vanjskih utjecaja. O pozicijama, bojama i vezama ?akri sa žlijezdama s unutarnjim izlu?ivanjem i tjelesnim organima ve? postoji mnogobrojna literatura. Ja ?u se ovdje pozabaviti nekim njihovim manje poznatim aspektima. Evo koje su najosnovnije psihološke i duhovne funkcije svake od sedam osnovnih ?akri.

Prva ?akra povezana je sa sviješ?u o sebi kao fizi?kom bi?u. Ona hrani fizi?ko tijelo zemaljskim energijama te mu daje snagu i otpornost. U psihološkom smislu u prvoj ?akri nailazimo na tip odnosa koji osoba ima prema svome tijelu. Osobe koje vole svoje tijelo i zadovoljne su njime imaju prvu ?akru koja funkcionira na zdrav na?in. Ovdje ?emo tako?er nai?i i na tip odnosa koji osoba ima prema fizi?koj, materijalnoj realnosti. Zato prva ?akra regulira ?ovjekovu prizemljenost te sposobnost snalaženja i djelovanja u fizi?koj realnosti. Ono što obi?no zovemo zdravim razumom tako?er ima svoje sjedište u prvoj ?akri, a tako?er je povezana s vrstom prakti?nih sposobnosti koje osoba ima. Tako u prvoj ?akri nailazimo na sposobnost prakti?ne realizacije vlastitih zamisli.

Druga ?akra, za razliku od prve, ima dva aspekta, prednji i stražnji. Ista je stvar i sa svim ostalim ?akrama, osim sedme. Svi su prednji aspekti ?akri emotivni centri, dok su le?ni centri volje. Druga ?akra povezana je sa seksualnoš?u te sa sviješ?u o vlastitoj vrijednosti. Prednji aspekt druge ?akre povezan je s ne?im što se popularno zove "ego". Ljudski ego, me?utim, nije nikakva nezdrava tvorevina - on je psihološko sredstvo individuacije duše, sredstvo njenog inkarniranja i kreativne realiziracije kroz specifi?no fizi?ko tijelo i osobnost. Ego je ona instanca ljudske osobnosti preko koje ?ovjek postaje svjestan tko je on i što je on (kakav je) za razliku od drugih ljudi. Zato ego ima svoje ravnopravno mjesto u mapi ljudske duše, jednako kao i svaki drugi njen aspekt. Ego je tvorac individualne svijesti, odnosno iluzije podijeljenosti, ako ljudsko bi?e promatramo s nivoa duhovne realnosti. Me?utim, sve dok bi?e postoji unutar manifestiranog svemira, ono posjeduje svijest o vlastitoj individualnosti. Utoliko je ego izrazito zdrava i potrebna instanca osobnosti jer omogu?uje individualiziranom bi?u da sebe percipira kao zasebnu jedinku te se pobrine za vlastiti opstanak i osobnu realizaciju. Ego ?e degenerirati jedino u slu?aju da osoba nema nikakvu duhovnu spoznaju, odnosno svijest o izvornom jedinstvu svih postoje?ih oblika života, kao i naizgled nežive tvari. Osoba bez kontakta sa suptilnim dimenzijama vlastitog bi?a može prenaglašavati važnost onih dimenzija koje poznaje pa potrebe ega dolaze u centar pozornosti takve osobe. Zato je takva osoba sklona vezati se (prilijepiti se) za objekte koji ?ine elemente njenih osobnih potreba, a svaki gubitak objekta za koji je vezala pozornost doživljava kao osobnu povredu, što u njoj proizvodi patnju. Samim time osoba potpada pod vlast svojeg ega i umjesto da upravlja njime iz razina svoje više svijesti, ego upravlja njome.

Druga je ?akra centar u kojem prevladava emotivni aspekt pa tako ovdje nalazimo najbazi?nije emocije kao što su zadovoljstvo i ugoda. Zato je ona povezana sa seksualnoš?u - prednji aspekt s kvalitetom seksualne energije, a stražnji s kvantitetom. Svi problemi s impotencijom i frigidnoš?u stvarat ?e disfunkcije stražnjeg aspekta, a problemi s perverzijama prednjeg aspekta. Pozadina ovakvih problema uglavnom je u traumatskim iskustvima koja su za posljedicu imala stvaranje kompleksa manje vrijednosti, odnosno u traumatskim iskustvima koja su blokirala zdravu agresivnost osobe i time je onemogu?ila da manifestira svoj puni seksualni potencijal. Pored seksualnih problema i svi ostali oblici životnog nezadovoljstva tako?er se mogu ?istiti tretiranjem druge ?akre.

S obzirom da je druga ?akra povezana sa sviješ?u o vlastitoj vrijednosti, materijalno stanje osobe bit ?e u direktnoj vezi s njenim funkcioniranjem. Na koli?inu prihoda i na?in dolaska do novca utje?u brojni "objektivni" faktori, ali osnovni je uzrok ne?ijeg siromaštva svjesni ili podsvjesni stav o vlastitoj bezvrijednosti. Zato se svi problemi s novcem mogu sre?ivati energetskim i psihoterapijskim tretiranjem druge ?akre.

Što se izvanosjetilne percepcije ti?e, s obzirom da je druga je ?akra emotivni centar preko nje je mogu?e direktno percipirati tu?e emocije, no uglavnom one koje osoba trenutno osje?a. Tako vidovita ili senzitivna osoba preko druge ?akre može osjetiti emotivno stanje druge osobe.

Tre?a ?akra (pleksus) povezana je sa sviješ?u o sebi kao osobi. Prva, tre?a, peta i sedma jesu takozvane mentalne ?akre. Dok je prva ?akra središte zdravog razuma, u tre?oj nalazimo sposobnost logi?kog razmišljanja. Tako je tre?a ?akra centar linearnog, analiti?kog uma. Ukoliko je njena aktivnost presnažna, pretjerana ?e upotreba analiti?kog razmišljanja odvesti osobu u neurozu. Neuroze ?e biti pra?ene mnogim psihosomatskim simptomima od kojih su najpoznatiji nervoza, lupanje srca, pritisak u pleksusu ili znojenje ruku pra?eni emotivnim stanjima kao što su trema ili strah. Zato u tre?oj ?akri nailazimo na emotivno stanje koje je u današnje doba poprimilo razmjere psihološke epidemije, a to je nesigurnost. Rješenje za osje?aj nesigurnosti nalazi se u prirodnim ili zdravim aspektima tre?e ?akre kao što su razumnost i vjera u sebe, a tako?er i svijest o svom izvornom identitetu (ja sam ja). Tre?a ?akra osobu centrira u vremenu i prostoru te joj omogu?uje da prona?e svoje mjesto u svijetu, svoj životni smjer i misiju.

Stražnji aspekt tre?e ?akre povezan je s procesima samoiscjeljenja. On se aktivira u trenutku kad se u tijelu pojave patološki procesi i odgovoran je za ono svima dobro poznato stanje umora i malaksalosti koje prati ve?inu bolesti. Prema takvom stanju osoba prepoznaje da je bolesna pa je prisiljena obustaviti svoje svakodnevne aktivnosti kako bi omogu?ila tijelu da se odmori i oporavi. Snažno razvijen stražnji aspekt tre?e ?akre obi?no imaju osobe koje se uspješno bave lije?enjem. Tip nadosjetilne percepcije koji je mogu?e ostvariti putem tre?e ?akre jest direktna percepcija tu?ih misli.

Sr?ana ?akra, ?etvrta po redu, povezana je s me?uljudskim odnosima, odnosno s univerzalnom i osobnom ljubavlju. Njome napuštamo sferu ljudske osobnosti i prelazimo u nadosobnu dimenziju ljudskog bi?a. Zato je sr?ana ?akra direktno povezana s kvalitetom odnosa koje osoba ima. Kako je sr?ana ?akra emotivna ?akra, tako u njoj nalazimo emocije višeg tipa kao što su ljubav, sre?a i ispunjenje. Ovdje ?emo nai?i na sve oblike ljubavi, od zaljubljenosti do univerzalne ljubavi. Plemenitost, humanost, nesebi?nost i spontanost tako?er su stanja koja osoba komunicira preko sr?ane ?akre. Tako je prednji aspekt ove ?akre povezan s nekima od najmekših i najsuptilnijih unutarnjih stanja, ali manje je poznato da je stražnji aspekt sr?ane ?akre povezan s hrabroš?u i sr?anoš?u, odnosno hrabrom ili nemilosrdnom ljubavlju. Borbenost, nemilosrdnost ili nepokolebljivost jesu stanja karakteristi?na za stražnji aspekt. Imati srca nekome nešto re?i, suo?iti se sa situacijom ili hladnokrvno reagirati u trenucima opasnosti tako?er su sposobnosti povezane sa stražnjim aspektom sr?ane ?akre.

U spiritualnom smislu, sr?ana je ?akra centar u kojem se skupljaju energije koje dolaze iz viših ?akri da bi se putem nesebi?ne ljubavi transformirale i spustile u takozvane niže ?akre (niže po njihovoj anatomskoj poziciji, a nipošto prema važnosti). Energije koje dolaze iz nižih ?akri skupljaju se u sr?anoj i prolaze kroz transformaciju kako bi se podigle u više ?akre. Zato je otvorenost sr?ane ?akre klju?an moment prilikom ostvarenja svakog duhovnog iskustva i unutarnje transformacije, odnosno najvažniji aspekt sposobnosti kanaliziranja energije univerzalnog polja. Preko sr?ane ?akre senzitivna ?e osoba biti u stanju percipirati stupanj ne?ije otvorenosti, pri ?emu je redovito rije? o kapacitetu davanja i primanja ljubavi.

Grlena ?akra, peta po redu, povezana je s percepcijom vanjskog svijeta te sa sposobnš?u komunikacije sa svijetom oko sebe. Preko grlene ?akre mi komuniciramo i s materijalnim i s duhovnim svijetom. Grlena ?akra oblikuje komunikacijske modele preko kojih osoba ostvaruje kontakt s vanjskim svijestom. Zato je ona centar mentalne, energetske te kona?no verbalne forme koju posjeduje model koji koristimo za komunikaciju. Stoga u grlenoj ?akri možemo nai?i na poreme?aje kao što su krutost ili formalizam, odnosno tvrdoglavost i sklonost predrasudama koja proizlazi iz nerazumijevanja ?injenice da mapa nije teritorij i da su komunikacijski modeli ipak samo modeli, a ne i realnost koja se njima prenosi.

Grlena ?akra povezana je sa stavovima o sebi, životu, drugim ljudima ili Bogu koji ?ine kostur našeg svjetonazora. Ono što treba znati jest da je nužno imati stav, ali da je tako?er nužno biti u stanju promijeniti svoje stavove onda kada više ne služe svrsi, odnosno kada osoba sazrije za izgradnju novog svjetonazora. Zato je zdravo funkcioniranje grlene ?akre povezano s mentalnom fleksibilnoš?u, razumijevanjem i tolerancijom.

Prednji aspekt grlene ?akre oblikuje tip odnosa s vanjskim svijetom, percepciju vanjskog svijest i komunikaciju s njime. Ukoliko je svjetonazor osobe ispunjen negativnim uvjerenjima, ona ?e imati tendenciju da ih drži potisnute u podsvijesti kako bi o sebi održala sliku dobre i fine osobe, ali ?e takvi negativni stavovi i uvjerenja biti zahva?eni mehanizmom projekcije. Tada ?e osoba u vanjski svijet projicirati svoja podsvjesna uvjerenja pa ?e druge ljude ili Boga doživljavati kao prijetnju svojoj opstojnosti te ?e se zato osje?ati ugroženom od svoje okoline. Tako je mehanizam projekcije direktno povezan s grlenom ?akrom. Sadržaji naših projekcija mogu se osvijestiti i ?istiti tretiranjem grlene ?akre.

Prednji aspekt grlene ?akre oblikuje tip energetske hrane iz vanjskog svijeta koja je osobi potrebna. Kako grlena ?akra regulira probavu i metabolizam, tako se svi problemi s težinom tretiraju ?iš?enjem i harmoniziranjem ove ?akre. Ista je stvar i s ovisnostima, od pušenja i kave do alkohola i droge. Naime, hrana koja je uistinu potrebna našem bi?u ti?e se isklju?ivo informacija i energije koja nam omogu?uje osobni i spiritualni razvoj. Sve je ostalo suvišno ili potpuno nepotrebno, ali suvremeno se društvo suo?ava s brojnim problemima najrazli?itijih tipova ovisnosti zato što je u današnjoj civilizaciji spiritualnost marginalizirana i smatra se nebitnom - ona je, pored seksa ili smrti, tabu tema. Me?utim, upravo je nedostatak svijesti i povezanosti s duhovnom razinom vlastitog bi?a jedinstven uzrok svim ovisnostima.

Stražnji aspekt grla poznat je i kao "profesionalni centar". Njegova otvorenost i zdravo funkcioniranje omogu?uje osobi da prona?e odgovaraju?u formu preko koje ?e sebe kreativno realizirati, dakle profesiju koja joj najbolje odgovara. Tip nadosjetilne percepcije koji omogu?uje grlena ?akra jest "channeling". Stražnji aspekt grlene ?akre omogu?uje povezivanje s višom sviješ?u i komunikaciju s njome putem kanaliziranih verbalnih poruka.

Šesta ?akra ili "tre?e oko" povezana je sa svijetom ideja kao osnovom našeg svjetonazora. Tu leži naša sposobnost razumijevanja mentalnih koncepata, kreativna vizualizacija, odnosno naša životna filozofija. Tre?e oko je sjedište sinteti?kog uma, sposobnosti da raznorodne koncepte povežemo u smislenu cjelinu. U spiritualnom smislu tre?e oko je sjedište svijesti o univerzalnom jedinstvu svega što postoji. Zato je ova ?akra povezana s intuicijom i ekstrasenzornom percepcijom kao sposobnostima koje proizlaze iz ?injenice da na spiritualnoj razini postoji me?usobna povezanost izme?u svih pojavnih oblika, neovisno o njihovom mjestu u vremenu i prostoru.

Stražnji aspekt tre?eg oka poznat je i pod nazivom "egzekutivni centar" jer se ti?e sposobnosti da se životna filozofija sprovede u djelo. U stražnjem aspektu nalaze se i naši talenti. Sve duhovne inicijacije zahva?aju stražnji aspekt tre?eg oka i u njemu se smještaju energetski zapisi novoste?enih duhovnih sposobnosti. Tip nadosjetilne percepcije tip?an za tre?e oko jest vidovitost koja nadilazi vrijeme i prostor, dakle direktna vizualna percepcija kojom se putem slika ili vizija percipiraju zbivanja smještena u sadašnjost, prošlost ili budu?nost .

Krunska ?akra kao sedma po redu ima samo jedan aspekt, jednako kao i prva. Ona je, kao i tre?e oko, tako?er povezana sa spiritualnom sviješ?u, ali njome nadilazimo manifestirani svemir i svijest o univerzalnom jedinstvu svih pojavnih oblika te percipiramo izvornu, nemanifestiranu realnost. Takvu realnost obi?no nazivamo Bogom. Zato je krunska ?akra centar svijesti o našoj jednosti s Bogom. Istovremeno je krunska ?akra centar vjere, mira i strpljenja, povjerenja u pozitivan ishod nekog zbivanja onda kad sve izgleda loše. Ona je centar predanosti, prepuštanja i služenja.

Tip nadosjetilne percepcije koji nalazimo u krunskoj ?akri jest trenutna znatost. Osoba koja je u stanju na ovaj na?in koristiti krunsku ?akru napušta procese kao što su kanaliziranje poruka ili vizije, ve? jednostavno zna da nešto jest ili nije, bez ikakvog opipljivog ili suptilnog pokazatelja. Krunska ?akra svoje ime duguje pretpostavci po kojoj su u nekim davnim vremenima kraljevi bili osobe s potpuno otvorenom i razvijenom tjemenom ?akrom. Tako su vladarima postajali oni koji su bili najpotpunije povezani s Bogom. U kojoj se mjeri ova karakteristika kraljeva kasnije izokrenula vidljivo je iz ?injenice da su u poznatoj povijesti kraljevi uglavnom postajale osobe koje su nemoralnim sredstvima došle do materijalnog bogatstva i voljom ma?a postavile sebe na prijestolje, a od otvorenosti krunske ?akre ostao je samo svjetlucavi metalni surogat nataknut na glavu kako bi svojim sjajem impresionirao podanike.

 

NIVO NAMJERE

Prema Barbari Brennan nivo namjere jest "...kvantni skok dublje u našu izvornu prirodu i jednu dimenziju dublje od naše aure. Hara nivo je temelj na kojem po?iva naša aura. " Ovaj se nivo egzistencije zove hara nivoom prema središtu mo?i u zoni abdomena iz japanskih borila?kih vještina koji se popularno naziva harom. Hara nivo jest razina ljudskog postojanja povezana s akumulacijom energije koja je potrebna da bismo ostvarili naše ciljeve, odnosno našu izvornu namjeru u bilo kojem trenutku. Dok slojevi aure predstavljaju razli?ite frekvencije emocionalnih i misaonih vibracija, a ?akre sredstvo energetske komunikacije tih stanja, to?ke energetskog zra?enja na hara nivou jesu centri energetske akumulacije. Tako se u energetskim centrima na hara nivou akumulira energija potrebna za ostvarenje najrazli?itijih ciljeva. Hara nivo tako?er omogu?uje stvaranje svijesti o našim pravim ciljevima ili izvornoj namjeri te svijest o sredstvima pomo?u kojih ?emo našu namjeru ostvariti u materijalnoj realnosti.

Razli?iti istraživa?i i tradicije imaju razli?ite mape hara nivoa. Kineski taoizam govori o tri dan tienahara liniju i tri energetska centra na liniji od kojih se dva mogu povezati sa sustavom kineskih dan tiena (centar koji ona zove dan tienom jest donji dan tien iz taoizma, a centar koji zove dušom mogao bi biti taoisti?ki srednji dan tien), ali njen tre?i centar nije taoisti?ki gornji dan tien, ve? nešto sasvim drugo. Diane Stein, majstor Reikija, govori o trinaest energetskih centara na hara nivou, ali je po mojem iskustvu njen stvaran doprinos anatomiji hara nivoa jedino u otkri?u takozvanog kauzalnog centra i to?ke koju je nazvala zemaljski chi. Struktura hara nivoa koju sam ja kreirao koriste?i navedene izvore i osobna otkri?a izgleda ovako. ili središta mo?i. Barbara Ann Brennan u navedenoj knjizi spominje

Osnovu hara nivoa ?ini ve? spomenuta hara linija koja izgleda kao laserska nit koja ide odozgo, iz sfere koju bismo mogli nazvati nebeskom, te se zatim spušta kroz središte našeg tijela prema centru zemlje. Hara linija jest naša osovina, središnja os koja drži sve atome i molekule našeg fizi?kog tijela na okupu. Ona nam tako?er omogu?uje svjestan kontakt s izvorom naše namjere i predstavlja temelj na kojem po?iva svaka naša aktivnost. Tako u procesu otkrivanja ?iste izvorne intencije koja leži iza bilo kojeg našeg postupka, duševnog stanja ili situacije u kojoj se na?emo, mi u stvari povezujemo svoju svijest s hara linijom. Da bismo bili svjesni svoje izvorne namjere, hara linija mora biti ravna i neprekinuta te ?vrsto povezana sa središtem zemlje.

Prema taoisti?kim u?enjima u prirodi postoje tri izvora energije, odnosno mo?i. To su nebo (svemir), zemlja (planeta) i ?ovjek. Hara nivo odraz je ovog modela. Na hara liniji nalaze se tri izvora energije te tri dan tiena kao to?ke energetske akumulacije i djelovanja kojima upravlja ?ovjek. Prvi se izvor energije kojom ?e se puniti tri dan tiena nalazi otprilike jedan metar iznad naše glave. Frekvencija energije koja dolazi iz tog centra jest takva da ovu to?ku nazivamo izvorom nebeskog ?ija. Barbara Ann Brennan ovaj centar zove "ID point" ili to?kom individuacije jer predstavlja to?ku Božje manifestacije kroz individualno bi?e te u sebi istovremeno nosi mogu?nost kontakta s nemanifestiranom realnoš?u. Ja bih dodao da izvor nebeskog ?ija omogu?uje napajanje tri, odnosno sveukupno šest dan tiena kao centara energetske akumulacije onim aspektom univerzalnog energetskog polja koji nazivamo nebeskim ili spiritualnim. Rije? je o veoma finoj i visokoj frekvenciji ?iji je najtipi?niji efekt stanje svježine, mira i opuštenosti.

Drugi izvor energije na hara liniji nalazi se otprilike metar ispod našeg tijela i zove se izvorom zemaljskog ?ija. Rije? je o takvoj frekvenciji energije univerzalnog polja koju nazivamo zemaljskom jer je zemaljski ?i neophodan fizi?kom tijelu za preživljavanje, a njegov tipi?ni efekt je osje?aj topline, snage, budnosti i energi?nosti. I jedan i drugi izvor energije omogu?uju kontakt s mnoštvom razli?itih frekvencija (i time karakteristika) nebeskog i zemaljskog ?ija koji se pohranjuje u šest dan tiena ili izvora mo?i. Tre?i je izvor energije sam ?ovjek, sa svojim energetskim centrima koje taoisti zovu dan tien.

Donji dan tien jest centar akumulacije energije potrebne za ostvarenje naših ciljeva i djelovanje u fizi?koj realnosti. On se nalazi otprilike dva prsta ispod pupka i prema Barbari Brennan nalikuje na naran?astu lopticu za golf. Rije? je o centru mo?i najpoznatijem iz isto?nja?kih borila?kih vještina - to je, naime, mjesto iz kojeg djeluju praktikanti karatea ili kung fua kada ?ine stvari koje nadilaze ?ovjekove uobi?ajene tjelesne sposobnosti (lome cigle i ostalo). Tako donji dan tien daje ?ovjeku tjelesnu snagu i pokretljivost, odnosno sposobnost da najspretnijim postupcima ostvari svoju ?istu izvornu namjeru u materijalnoj realnosti.

Središnji dan tien Barbara Brennan zove "soul seat" ili sjedište duše. Ovdje nailazimo na energetsku formu onoga što obi?no nazivamo dušom. Ovaj se dan tien nalazi malo iznad sr?ane ?akre, naravno u sasvim drugoj dimenziji, i izgleda kao plamen svije?e s difuznim plavi?astim svjetlom. U središnjem se dan tienu akumulira energija koja ?e nam omogu?iti stvaranje svijesti o našim pravim osobnim ciljevima, o težnjama naše duše, kakve god one bile. Duša teži ispunjenju koje se postiže kroz tjelesno i psihi?ko zdravlje, sretne odnose s drugima ljudima, ostvarenu kreativnost, rad za op?e dobro te ritualni život uskla?en s Bogom. Koji ?e biti konkretni oblici i sredstva našeg unutarnjeg ispunjenja znamo samo mi. Središnji dan tien nam daruje energiju potrebnu za stvaranje svijesti i ostvarenje naših osobnih potreba.

Gornji dan tien nalazi se dva prsta iznad tre?eg oka i izgleda kao blještavi dijamant. U njemu se akumulira energija potrebna za stvaranje svijesti o svojim duhovnim ciljevima, kao i energija za ostvarenje vlastitih spiritualnih potreba. Kao što donji dan tien omogu?uje ispravnu percepciju naših tjelesnih potreba i sposobnosti, a središnji dan tien psiholoških, gornji dan tien omogu?uje ispravnu percepciju spiritualne realnosti i naših osobnih spiritualnih potreba. Osoba kojoj ovaj dan tien funkcionira na zdrav i uravnotežen na?in svjesna je svog duhovnog puta, svojih u?itelja i vodi?a, odnosno duhovne tradicije kojoj eventualno pripada. S druge strane, ovaj je centar poznat i pod imenom "scanner" jer omogu?uje razvoj sposobnosti kojima je mogu?e direktno percipirati i utjecati na materijalne i energetske procese, neovisno o vremenu i prostoru.

Tri navedena dan tiena jesu osnovni centri mo?i na hara nivou. Oni se nalaze na prednjoj strani našeg tijela, u ravnini s hara linijom. Me?utim, to nije sve što možemo na?i na hara nivou. Na stražnjoj se strani hara linije nalazi još nekoliko zanimljivih centara. Neki od ovih centara ve? su poznati pod imenima kao što su kauzalni centar ili skupna to?ka, dok je tre?i centar moje osobno otkri?e i jedino bi ga se moglo povezati s taoisti?kom to?kom pod imenom "ming men". No, ja ?u ih zvati stražnjim dan tienima jer i oni su centri energetske akumulacije. Razlika izme?u prednjih i stražnjih dan tiena jest u tome što su tri prednja dan tiena centri u kojima se akumulira energija potrebna za izvršenje odre?enih energetskih aktivnosti, dok se u tri stražnja dan tiena akumulira energija potrebna za ispravnu energetsku percepciju.

Gornji stražnji dan tien (kauzalni centar) nalazi se iza vratnog dijela kralježnice. Njime percipiramo sebe kao energetsko, nematerijalno ili duhovno bi?e te smo u svakome trenutku svjesni izvorne namjere vlastitog postojanja kao spiritualnog bi?a utjelovljenog u materiji. Dakle, kada nešto radimo znamo zašto to radimo, jasna nam je svrha svakog našeg postupka. Tako ovaj centar omogu?uje prisutnost u sadašnjem vremenu i prostoru te daje svijest o razlozima našeg postojanja upravo u tome vremenu i prostoru. Popularna new-age ideja o životu "ovdje i sada" ima svoj ekvivalent u ovom centru. Gornji stražnji dan tien skladno funkcionira i aktivan je, izme?u ostalog, ukoliko se osoba drži ravno. Njena ki?ma mora biti uspravna, bez pogrbljenosti u gornjem dijelu. Osoba koja se ravno drži dominira situacijom u kojoj se nalazi i svjesna je rješenja eventualnih problema u kojima se na?e. Ona je budna i prisutna te je nije lako pokolebati. Kraljevi i aristokracija oduvijek su uspravnim držanjem izražavali svoju statusnu poziciju. Sluge i podanici pognute glave izvršavaju tu?a nare?enja, a osobe uspravnog držanja vladaju situacijom. Zato je pravi aristokrat osoba svjesna svojih ciljeva te sposobna da ih ostvari u materijalnoj realnosti. Naša izvorna priroda jest aristokratska jer u njoj leži svijest o tome da nismo samo fizi?ko bi?e nego i nešto daleko više od toga. Izvor plemenitosti je u našoj spiritualnoj prirodi, a ne u novcu ili umišljenoj ideji o vlastitoj važnosti. Tako su svijest o izvornom spiritualnom cilju našeg postojanja, centriranost u sadašnjosti te sposobnost vladanja situacijom osnovne karakteristike ovog dan tiena.

Središnji stražnji dan tien nalazi se iza središnjeg dijela ki?me, otprilike negdje izme?u lopatica. Poznatiji je pod nazivom "skupna to?ka" (assemblage point) iz sustava duhovnog razvoja opisanog u knjigama Carlosa Castanede. Castanedin u?itelj Don Juan govori o skupnoj to?ki kao centru percepcije vanjskog svijeta. Dobar dio treninga koji prolaze Don Juanovi u?enici ti?e se akumulacije energije u skupnoj to?ki kako bi se ušlo u stanje povišene svjesnosti te se svijet sagledao kao energetska pojava, a ?ovjek kao svjetlosna energetska lopta. Akumulacija energije u skupnoj to?ki dovodi do njenog pomicanja, odnosno fluidnosti, ?ime u?enik može pomo?u vlastite volje mijenjati svoju percepciju svijeta i prebacivati se iz jednog nivoa realnosti u drugi. Snagom namjere osoba mijenja vlastitu percepciju i postaje svjesna da ona sama svojom percepcijom svijeta kreira vanjske okolnosti svoga života. Time je skupna to?ka, nazvana tako prema ideji po kojoj je sva ljudska percepcija skupljena u tom centru, tako?er energetski pandan jednoj popularnoj suvremenoj pretpostavci, a to je da ?ovjek sam kreira vlastitu realnost, bila ona unutarnja ili vanjska.

Donji stražnji dan tien nalazi se otprilike u zoni bubrega, odnosno donjeg dijela ki?me. Ovaj centar ti?e se na?ina na koji ?ovjek percipira samog sebe kao osobu i tjelesno bi?e, naravno i ovaj puta kroz prizmu nivoa namjere. Izvorna namjera našeg postojanja kao fizi?kog bi?a jest nešto što tako?er spominje Castaneda kada kaže da osoba koja se odlu?i za duhovni put postaje ratnikom. Osnovna karakteristika ovog centra jest svijest o sebi, svojim unutarnjim stanjima i svojem djelovanju. Ratnik je osoba koja kontrolira svoje strasti, djeluje bez žaljenja, nepogrešiva je i besprijekorna. Svijest o sebi i svojim postupcima omogu?uje sustavno usavršavanje svog ponašanja prema idealu koji smo nazvali ratnikom ili "ratnikom svjetla". Tako je i ovaj centar povezan s jednim otprije poznatim i popularnim duhovnim procesom koji se obi?no naziva samopromatranje.

 

ZVJEZDANI NIVO

Zvjezdani nivo povezan je s izvornom suštinom našeg bi?a. Iza aure i ?akri kao sredstava energetske komunikacije te iza hara nivoa kao razine u kojoj nailazimo na svijest o svojim ciljevima i akumuliramo energiju potrebnu za njihovo ostvarenje, nalazi se zvjezdani nivo koji predstavlja razinu naše izvorne prirode. Na zvjezdanom nivou nalazimo našu pravu individualnu suštinu, neovisno o egu, duši i svim ostalim razinama osobnosti. Naš istinski identitet jest naša božanska priroda. Ova priroda ima sedam osnovnih dimenzija koje se manifestiraju kroz sedam zvjezdanih centara. Zvjezdani centri pred nama otkrivaju fascinantan svijet naše izvorne prirode, sa svim njenim neograni?enim potencijalima. Energija zvjezdanih centara provla?i se kroz sve energetske centre na nižim razinama te kroz sve stanice i atome našeg fizi?kog tijela. Tako zvjezdani centri nisu više to?ke energetske komunikacije ili energetske akumulacije - to su centri koji, kao i zvijezde, sami zra?e vlastitu energiju.

Zvjezdana razina nalazi se jednu dimenziju dublje od hare i predstavlja temelj na kojem po?ivaju sve ostale razine - hara nivo, aura i fizi?ko tijelo. Model zvjezdanih centara koji ?u ovdje iznijeti uvelike se razlikuje od meni jedinog poznatog sli?nog modela, a to je onaj Barbare Ann Brennan. Ona spominje jedan energetski centar na zvjezdanoj razini, zove ga "core star" te navodi i njegove karakteristike. Upravo pod utjecajem njenog modela zapo?eo sam vlastito istraživanje ove razine. U prvo sam vrijeme jednostavno preuzeo njeno tuma?enje i smatrao ga kona?nim. No, moj se osobni razvoj, kao i razvoj mojih najbližih suradnika, spontano kretao u smjeru dubljeg uranjanja u zvjezdanu razinu, što je ubrzo dovelo do sasvim novog modela ovog nivoa. Naše iskustvo zvjezdane razine u ovom je trenutku takvo da se ona sastoji od sedam osnovnih energetskih centara od kojih svaki predstavlja po jedan od osnovnih aspekata naše izvorne prirode. Svaki je zvjezdani centar povezan s jednom od osnovnih razina Božje kreacije, odnosno jednom od razina onoga što popularno zovemo rajem.

Prvi zvjezdani centar, ako ih promatramo kroz njihovu vezu s rajskim razinama, nalazi se na centralnoj tjelesnoj osi, to?no na pola puta izme?u duše i grlene ?akre. Prva razina naše izvorne božanske prirode jest bezuvjetna, univerzalna ljubav koja se doživljava kao naša izvorna suština. Zato sam ovaj centar nazvao centrom ljubavi. Karaterizira ga potencijal za ostvarenje potpuno ispunjenih i sretnih odnosa s drugim bi?ima. Ljubav ovdje postoji sama po sebi, bez potrebe da bude izazvana nekim vanjskim podražajem. Ona je i gradivno tkivo ?itavog univerzuma jer u ovome centru svoj izvor tako?er imaju ?etiri, odnosno pet elemenata (zrak, voda, vatra, zemlja i eter) od kojih je sastavljen svemir. Elementi se ovdje mogu doživjeti u svom naj?iš?em obliku u kojem oni predstavljaju ?istu svijest (zrak), ?istu ljubav (voda), ?istu energiju (vatra), ?istu akciju (zemlja) i ?istu komunikaciju (eter). Mistici su oduvijek govorili da je Bog stvorio manifestirani svemir kao kristaliziranu ljubav i zato nije neobi?no da pet elemenata imaju izvor u centru povezanom s ljubavlju. Svaki zvjezdani centar u sebi tako?er nosi upisan i po jedan primordijalni kod pa tako u centru ljubavi možemo prona?i tip našeg primordijalnog odnosa.

Drugi zvjezdani centar, kao i svi ostali, tako?er se nalazi na centralnoj osi našeg tijela, malo iznad pupka. To je centar koji Barbara Brennan zove "core star" i povezan je s onim aspektom naše izvorne božanske prirode koji nazivamo kreativnoš?u. Iz tog sam razloga ovu to?ku jednostavno nazvao kreativnim centrom. Ovdje se nalazi naš sveukupni izvorni kreativni potencijal. U ovom je centru tako?er i izvor zadovoljstva. Životno je zadovoljstvo direktno povezano s ostvarenim ili neostvarenim kreativnim impulsom. Postoje razni na?ini na koje se kreativni impuls može ostvariti u praksi, me?utim u kretivnom centru prona?i ?emo takozvanu "ljubav života" o kojoj govori švedski mistik Emanuel Swedenborg. Rije? je o tipu kreativne aktivnosti koji nama osobno najviše odgovara, odnosno o primordijalnom kreativnom impulsu. Pored ljubavi života u kreativnom centru možemo tako?er na?i i osnovne arhetipove kreativne realizacije koje je ezoterijska znanost još u pradavnim vremenima oblikovala u sustav dvanaest znakova zodijaka. Svaki od znakova predstavlja jedan specifi?an tip i polje kreativnog ostvarenja, odnosno jedan od osnovnih Božjih identiteta.

Tre?i zvjezdani centar nalazi se izme?u druge ?akre i donjeg dan tiena. Ja sam ga nazvao centrom mira. Ovaj zvjezdani centar u sebi sadrži izvornu zdravu matricu svih organa našeg fizi?kog tijela, naše aure i centara na hara nivou pa ga možemo smatrati ?uvarom izvorne ?isto?e naših tijela, odnosno njihove svetosti kao neke vrste Božjeg hrama. Mnogi duhovnjaci smatraju tijelo i materiju ne?im niskim, prljavim ili ?ak zlim. No, ukoliko materiju promatramo kroz vizuru tre?eg zvjezdanog centra, doživljavamo je jednako vrijednom i svetom kao i sve druge oblike postojanja ili razine egzistencije. Tijelo je sveta tvorevina, hram duha, a materija sredstvo Božje manifestacije i kreativne realizacije. Zato tijelo treba biti sveto oru?e prosvijetljenom bi?u koje ?e se njime koristiti kao sredstvom svojeg ostvarenja u materijalnom svijetu. Izrazom "bodhisattva" mogu?e je vrlo dobro opisati ovaj zvjezdani centar. Bodhisattva je prosvijetljeno bi?e koje živi u fizi?kom tijelu. Da bismo postigli prosvjetljenje, pored ostalih preduvjeta koji moraju biti zadovoljeni, fizi?ko ?e tijelo morati biti zdravo i pro?iš?eno. Tako?er, da bi prosvijetljena duša ostvarila sebe u materijalnoj realnosti, ona mora imati zdravo i pro?iš?eno tijelo. Stoga ?e rad na osvješ?enju i osloba?anju ovog centra proizvesti vrlo snažne reakcije u fizi?kom tijelu. Zato centar mira ima nezaobilaznu ulogu u svakom procesu iscjeljivanja tijela.

Pored usuglašavanja naših tjelesnih organa i energetskih tijela s njihovom izvornom savršenom matricom, bitna je funkcija ovog centra dovo?enje osobe u stanje potpunog mira. Mir ?e tako?er ?ovjeka povezati s istinom koja leži iza svih dualnosti, svakog kretanja i svakog procesa. Otkrivanjem primordijalnih polariteta koji se nalaze upisani u ovom centru i njihovom neutralizacijom mogu?e je u?i u stanje dubokog mira. Preko ulaska u stanje mira ljudi se povezuju s onim dijelom svoje prirode koja jednostavno jest sama po sebi, onakva kakva je izvorno stvorena od Boga. Tako je, pored povezivanja s univerzalnom ljubavlju te izvornim kreativnim impulsom, ulazak u stanje mira na?in da se doživi naša izvorna priroda. U ovom centru svoj izvor tako?er imaju i energije deset planeta našeg planetarnog sustava. Svaka od planeta predstavlja jedno polje osobne realizacije, odnosno tip svijesti i aktivnosti koje su odraz izvornih motivacijskih potreba svakog ljudskog bi?a.

?etvrti zvjezdani centar nalazi se negdje izme?u kreativnog centra i pleksus ?akre te nalikuje na zlatnu kuglu koja je, sli?no donjem prednjem dan tienu, postavljena malo ispred centralne vertikalne osi. Ovaj centar u sebe skuplja energije do sada navedena tri zvjezdana centra i omogu?uje pronalazak odgovaraju?e forme preko koje ?emo u materijalnom svijetu ostvariti potencijale zapisane u prva tri centra. Zato sam isprva ovaj centar nazvao koordinacijskom to?kom, no ovaj je naziv kasnije promijenjen u centar realizacije jer preciznije opisuje njegovu osnovnu karakteristiku. Karakteristike centra realizacije toliko su fantasti?ne da nalikuju više na ?aroliju ili magiju, nego na neku uobi?ajenu ljudsku funkciju. Naime, ovaj je centar u stanju prona?i odgovaraju?u formu za ostvarenje bilo koje naše ideje. Kao magi?ni šešir iz kojeg ma?ioni?ar vadi ze?eve, golubove, marame ili najrazli?itije druge predmete, tako ?e i centar realizacije iz sebe iznjedriti rješenje za bilo koji problem koji imamo, odnosno formirati put do realizacije nekog našeg opravdanog i prirodnog cilja.

Tip svijesti koji donosi centar realizacije vezan je uz spoznaju svog izvornog identiteta, a on bi glasio - "ja sam manifestirani Bog". Naglašavam da je na?in na koji osoba sebe doživljava kroz ovaj centar daleko od bilo kakvog egoizma, manije veli?ine ili prikrivenog sotonizma. Rije? je o svijesti o tome da je Bog u nama, a ne izvan nas i da smo mi manifestirani Bog. Mi smo kralj našeg zemaljskog kraljevstva. Zato se izvor bezuvjetnog ispunjenja koje donosi jednost sa svojom božanskom prirodom nalazi u nama, a ne izvan nas. Rade?i na ?iš?enju ovog centra osoba može posti?i veoma visok stupanj slobode jer ?e sebe postupno deidentificirati od vanjskih izvora ispunjenja i centrirati se u svojoj izvornoj prirodi. Ona tada nije ovisna o bilo kakvom vanjskom podražaju, nije vezana za pojedine osobe, mjesta, svoje estetske kriterije ili duhovne u?itelje koji bi se nalazili izvan granica njenog vlastitog bi?a. Zato centar realizcije donosi beskona?no i bezuvjetno unutarnje ispunjenje koje ljudi obi?no doživljavaju kao stanje ekstaze u zoni pleksusa koja se širi prema ostalim dijelovima tijela te prema van, u našu okolinu. Takvo unutarnje ispunjenje stvara potrebu za slavljem, odnosno za kreiranjem nekog oblika ritualnog života koji ne?e biti nametnut izvana, ve? je slobodno odabran i prihva?en od strane svake pojedine osobe. Ona ?e takav ritualni život živjeti bez osje?aja dužnosti ili prisile te s neskrivenim užitkom jer je sama, na slobodan na?in, odabrala životni stil koji joj donosi najve?e ispunjenje. Primordijalni kod koji je mogu?e otkriti povezivanjem s centrom realizacije jest primordijalni identitet.

Navedena ?etiri zvjezdana centra ?ine neku vrst cjeline i povezani su s prve ?etiri rajske razine. One uvelike nalikuju zemaljskim razinama, manifestiranom svemiru, odnosno svjetovnom životu jer je rije? o sferama višeg astrala koje predstavljaju neku vrst energetske matrice prema kojoj je kreiran materijalni svijet. Naime, sve što je stvoreno od Boga možemo jednom rje?ju nazvati Kreacijom. Prve ?etiri razine Kreacije u potpunosti su povezane s manifestiranim svijetom, odnosno svjetovnim životom. Svjetovni život ima svoj temelj u odnosima baziranim na ljubavi, u kreativnom radu, u djelovanju za op?e dobro te u ritualnom životu. No, pored ove ?etiri, postoje još tri rajske razine i tri zvjezdana centra ?ije su karakteristike nešto suptilnije te su povezane sa spiritualnim životom i razinama koje postoje neovisno o materijalnom svemiru. Te su tri razine od posebnog interesa misticima, odnosno duhovno orijentiranim osobama. One su nešto apstraktnijeg karaktera od prve ?etiri razine i ponekad zahtijevaju poseban životni stil da bi bile prepoznate i uklopljene u svakodnevni život. Me?utim, takozvani "svjetovni život" nije ništa manje bitan od duhovnog života. Skladan svjetovni život predstavlja zdrav temelj za duhovni život. Upravo bi zato sve razine egzistencije kod uravnotežene i ostvarene osobe trebale biti ravnopravno zastupljene.

Prvi se od tri gornja centra, odnosno peti zvjezdani centar po redu, nalazi na samom vrhu ?ela, malo iznad gornjeg dan tiena i zove se centar svetosti. Poniznost, milosr?e, suosje?anje i sposobnost praštanja jesu osnovne karakteristike svijesti koju donosi ovaj centar. On ima jednu nadosobnu dimenziju i prati ga osje?aj pripadnosti velikom kozmi?kom bratstvu prosvijetljenih bi?a koja sebe stavljaju u službu op?im, univerzalnim ciljevima. No, taj se cilj redovito odnosi na nesebi?no pomaganje drugima. Tip ispunjenja koje donosi ovaj centar jest sposobnost radovanja tu?oj sre?i i uspjesima, odnosno duboko unutarnje zadovoljstvo koje dolazi kao posljedica davanja i pomaganja drugima. Na?in djelovanja i pomaganja ovdje je našto pasivnijeg karaktera i obi?no poprima oblik neke duhovne aktivnosti kao što je molitva, njegovanje ili iscjeljivanje. Centar svetosti tako?er donosi svijest o sebi kao svjetlosnom bi?u, slobodnom svemirskom putniku koji se zajedno s ostalim dušama kre?e prema izvoru svjetlosti, odnosno prema sjedinjenju s Bogom. U ovom centru nalazi se i izvor sedam iscjeljuju?ih zraka koje mnogi napredni iscjelitelji navode kao bitno sredstvo njihovog rada.

Slijede?i, šesti zvjezdani centar nalazi se desetak centimetara iznad glave i zove se centar jedinstva. Njega karakterizira svijest oslobo?ena bilo kakvog procesa ili suprotnosti, odnosno povratak u stanje izvorne jednosti. Preko ovog centra mogu?e je u?i u samadhi, u stanje jednosti s Bogom. Me?utim, za razliku od ?etvrtog zvjezdanog centra gdje se Božja priroda doživljava u manifestiranom aspektu, centar jedinstva omogu?uje doživljaj Boga u svim njegovim aspektima, dakle i u nemanifestiranom stanju, onakvog kakav uistinu jest izvan svih oblika, bilo materijalnih ili energetskih. O izvornoj se prirodi Boga može malo toga re?i, me?utim, može se ponešto re?i o prakti?noj vrijednosti iskustava koja donosi ovaj centar. S obzirom da se postojanje suprotnosti u centru jedinstva doživljava kao iluzorno, ovdje ?emo nai?i na ono što se popularno zove vjerom.

Naime, nepostojanje suprotnosti, odnosno napuštanje dualnosti, u potpunosti isklju?uje postojanje bilo kakve sumnje. Kako ovdje ne postoji nikakva razlika izme?u subjekta i objekta i nema procesa, tako nema niti sumnje koja je po svojoj prirodi proces. No, vjera koju donosi šesti zvjezdani centar ponešto se razlikuje od vjere u tradicionalnom religijskom smislu. Prava vjera morala bi biti posljedicom osobnog duhovnog iskustva. Vjera u objavu koju je donio netko drugi, makar to bio i vrhunski duhovni autoritet, ne spada u domenu osobnog iskustva i samim time ne može se nazvati znanjem. Ukoliko osoba nema vlastito duhovno iskustvo, ona ne?e biti u stanju sebe na ispravan na?in uskladiti sa svojom spiritualnom prirodom i živjeti u skladu s njom. Tako ovdje nije rije? o vjeri utemeljenoj na obiteljskoj ili nacionalnoj tradiciji, odnosno vjeri zbog toga što bi iz nekog razloga bilo dobro da se vjeruje. Rije? je o vjeri koja proizlazi iz nepostojanja sumnje u Boga kao svoje najdublje, izvorne prirode. Iz te ?e vjere osoba mo?i izgraditi osobine kao što su optimizam, povjerenje, prepuštanje, sigurnost, mir, nepostojanje straha, ljutnje ili tuge zbog odvojenosti od Boga. Ovdje više nema razloga za otu?enost, ve? je osoba u stanju živjeti u harmoniji sa sobom, drugim ljudima i prirodom. Ekološka svijest proizlazi iz ?injenice da ne postoji suštinska razlika izme?u životnih oblika i da su svi oblici me?usobno povezani. U spiritualnom smislu osoba s pro?iš?enim šestim zvjezdanim centrom postaje svjesna sebe kao "kralja nebeskog kraljevstva", tvorca vlastitog univerzuma u kojem ne postoji ništa što nije ona i što bi bilo odvojeno od nje. Bog je jedan, ali to ne zna?i da postoji samo jedan pravi Bog, ve? da je sve što postoji Bog, da nema ništa što nije Bog. Bog je sveprisutan i predstavlja jedinstvenu izvornu suštinu svega što postoji i svega što ne postoji.

Sedmi zvjezdani centar vodi nas još dublje u misti?nu prirodu Boga. On se nalazi otprilike tridesetak centimetara iznad glave i povezuje nas sa sedmom razinom raja. Kad se netko nalazi u "sedmom nebu" tada, izme?u ostalog, ima osje?aj kao da lebdi i ne osje?a nikakvu patnju. Upravo su ovo dvije najtipi?nije karakteristike sedmog zvjezdanog centra. Zato bi njegovo ime moglo biti centar savršenstva. Razlog za ovakvo ime jest u tome što ovdje sebe doživljavamo kao savršeno bi?e koje je samo sebi izvorom ljubavi, sre?e, znanja ili istine. Mi smo ta ljubav koju tražimo, u nama je svo potrebno znanje, mi smo cjelovito i savršeno bi?e potpuno ispunjeno samo sobom. Postojanje se ovdje doživljava prije kao Božji san, kao iluzija stvorena u svrhu samoprepoznavanja. Tako ovdje nailazimo na svijest o nepostojanju patnje. Razlika izme?u centra realizacije (u kojem se tako?er nalazi svijest o sebi kao Bogu) i sedmog zvjezdanog centra jest u tome što preko centra realizacije mi svjesno kreiramo vlastitu realnost, a ovdje je svako kreiranje potpuno suvišno. Mi ve? jesmo cjelovito i ostvareno bi?e i svaka ?e akcija samo narušiti izvornu ravnotežu i savršenost.

Razlika izme?u šestog i sedmog centra jest u tome što je šesti centar povezan sa spoznajom izvorne Božje prirode, a kod sedmog centra nema više nikakvog spoznavanja. Ovdje je prije rije? o doživljaju Boga kroz stanje potpune slobode i rastere?enosti. Zato ovaj centar prati iskustvo stati?nosti, ne-djelovanja, jednostavnosti i obi?nosti te potpune sigurnosti i zašti?enosti. Kako je sedmi zvjezdani centar po svojim osnovnim karakteristikama misti?an, tako on naizgled nema prevelike veze s pojavnim svijetom i svjetovnim životom. No, mogu?nosti njegove prakti?ne primjene jesu velike. Osje?aj sigurnosti i zašti?enosti, sposobnost da, pored rada i aktivnosti, svjesnim ne-djelovanjem postignemo svoje ciljeve, mir i sigurnost u sebe, ljubav prema sebi, zadovoljstvo i sveznanje jesu poželjna unutarnja stanja koja sasvim sigurno predstavljaju zdravu osnovu za bilo kakvu konkretnu aktivnost. Zato je ovaj centar neka vrsta kreativnog i spiritualnog uzora (u?itelja) koji se nalazi u nama samima te nas vodi prema potpunom samoostvarenju. On je savršena matrica nas samih i zato bismo mogli re?i da je ovo centar putem kojeg se Bog manifestira kao savršeno ljudsko bi?e.

Pored navedenih sedam zvjezdanih centara postoji ih još sedam koji se nalaze iznad navedenih i tvore niz niz koji vjerojatno ide u beskraj. Me?utim, smatram da je o zvjezdanim centrima iznad sedmog suvišno govoriti. Osobe koje uspiju osvijestiti i pro?istiti sedam osnovnih zvjezdanih centara mo?i ?e same otkriti karakteristike onih koji se nalaze iznad njih. Karakter ovog teksta ne dozvoljava temeljitije bavljenje ovom temom, ali je i karakter viših zvjezdanih centara takav da je o njima bolje šutjeti. Razlog za šutnju nije mistifikacija, ve? su karakteristike ovih centara izrazito suptilne pa je o njima teško govoriti. Zato je meditacija na energetske centre jedini pravi na?in da se ostvari neposredno i osobno iskustvo dimenzija svijesti o kojima je ovdje rije?. Mapa koju sam ovdje iznio može poslužiti kao pomo?no sredstvo, ali mapa nije teritorij i stoga bih želio ?itatelje uputiti na praksu kojom je, nasuprot verbalnim informacijama, mogu?e ste?i i istinsko prakti?no znanje.

 

©Tomislav Budak, rujan 2000, http://www.tomislavbudak.com/