Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Iza ogledala - Misao je sve

PreskoÄŤi sadrĹľaj

SadrĹľaj:

 1. Iza ogledala - Misao je sve (trenutno prikazana)
 2. 2. dio
 3. 3. dio
 4. 4. dio

Iza ogledala - Misao je sve

Napisao: Zoran iz Zemuna

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptPredgovor

Ova knjiga je napisana sa ciljem da vam pomogne u procesu koji ste zapo?eli. To je proces koji ?e vam doneti mnogo pozitivnih promena u životu. Otkri?ete zašto smo ovde i koja je svrha života. Tehnike koje ?ete da nau?ite su jednostavne, ali zahtevaju vežbu da bi postale efikasne. Akcija je nužnost. Kao i ve?ina ljudi, nalazite se u potrazi za klju?evima života. Ono što je skriveno od vas je ?injenica da ih ve? posedujete i da možete da otklju?ate vrata kad god zaželite. Prestanite sa potragom i promenite fokus. Klju?evi su duboko u vama.

Neophodno je da budete u stanju otvorenog uma. To zna?i da ne donosite unapred sud o stvarima koje niste probali. Sve ove tehnike rade ma šta vi pomislili o njima. Usmerite se na koncepte koji stoje u pozadini i primenite ih na vaše okruženje. Nemojte se zamarati sa detaljima.

Upoznavši velikog prijatelja i kasnije u?itelja Majkla, pružila mi se mogu?nost da nau?im nešto o stvarima za koje nisam ni znao da postoje. On je prenosilac drevnog ezoteri?nog znanja ?iji se koreni gube u dubinama istorije. Njegov sistem je u suštini jednostavan i zasniva se na spoznaji putem li?nog iskustva. Taj ?ovek je sasvim ?udan, neko bi možda rekao i lud. Svakih nekoliko godina menja ime i boravište. On veruje da promenom identiteta i životne sredine ?ovek najbolje pruža potporu operaciji koju on naziva „brisanje li?ne istorije". Sli?na nekoj vrsti inicijacije, ova operacija se izvodi tako što se u pojedinim periodima života posvetite samo jednoj stvari i trudite se da u toj oblasti postanete najbolji na planeti. Iako razumem Majklove razloge i motivaciju, nikada mi nije palo na pamet da radim nešto sli?no. Onome ?emu ljudi posve?uju svoj život, Majkl bi posvetio samo dve do tri godine i postao bi bolji od svih. Zašto? Zato što je bio FOKUSIRAN. Kada bi se usavršio, napuštao je taj na?in života i usmerio se na nešto drugo. To je bio vid, da tako kažem, spoljne inicijacije. Majklov problem je bio taj što su ga tokom njegove obuke više zanimali ezoteri?ni aspekti, pa je tek u ranim ?etrdesetim po?eo da radi na osvajanju fizi?kog plana, što je bio put u nazad. Po njemu, operacijom brisanja li?ne istorije i usavršavanjem u pojedinim oblastima ?ovek postaje majstor u igri života. Ta?nije - majstor iluzije, jer prevareni ?ulima život i ne možemo nazvati druga?ije do iluzijom.

Ja sam ga upoznao dok je bio u fazi sticanja bogatstva i to me je fasciniralo, s obzirom da sam došao iz zemlje u kojoj su se ljudi ubijali zbog nemaštine. Obuku nisam završio iz slede?ih razloga: nije me preterano zanimalo da sve vreme lebdim u oblacima i nisam želeo da se lišim zemaljskog. Smatrao sam da dovoljno znam i da mogu da zapo?nem novi život, koriste?i ste?eno znanje. Tako?e mi se nije dopao njegov koncept brisanja li?ne istorije, i dalje mislim da je debelo pogrešio. Naoružan znanjem, ?udio sam se koliko ljudi obra?aju pažnju na sasvim sporedne i nepotrebne stvari. Jasno je da je narod „isprogramiran". Zadovoljstvo i entuzijazam je volšebno nestalo sa ovih prostora i ustupilo mesto patnji. Patnja ja?a duh. Malo morgen!

Ovo je izazvalo jak svrab unutar moga bi?a i morao sam da se oglasim. Namera mi je da animiram ljude da se trgnu, da postave ispravne životne ciljeve i da svoju energiju koriste za njihovo ostvarenje. Time ?ine veliku uslugu svojoj zajednici. Ova knjiga se ne bavi ezoterijom ve? prenošenjem malog dela ste?enog znanja koje je vezano za praksu pozitivne promene li?nosti, a time i pozitivne promene životnih okolnosti. Suština tog znanja se krije u citatu Bude: „Misao je sve. ?ovek postaje ono što misli". Dugo mi je trebalo da shvatim da je to sama esencija u kojoj je sadržan ?ovekov put kroz život. To je zbog toga što sam bio ube?en da je skriveno znanje koje mi je prezentovano nešto mnogo više od toga. U stvari i jeste više - dalje se pretvara u ?istu filozofiju, ali mene ona nikada nije posebno zanimala.

Posmatrao sam ?oveka kao nešto slabo i jadno, kao nemo?no bi?e koje je ba?eno u ovu dolinu suza da se pati i da ga sudbina šiba. Naravno ovakav pogled je zasnovan na li?nom iskustvu i iskustvu naroda iz kog sam potekao. Sada više ne mislim tako. Ovo je moj li?ni stav: ?ovek je isto što i Bog. Znam da ovo zvu?i kao jeres, ali tako?e još bolje znam ?injenicu da je sve = jedno. ?ovek je mo?ni kreator i svojom kreacijom imitira svog tvorca. Ne postoji cilj koji ne možemo ostvariti. Potrebno je znanje koje ?u vam u ovoj knjizi preneti i mnogo upornosti. To i jeste suština - kako popraviti kvalitet života? Kako postati u?esnik u doga?ajima, a ne njihova žrtva?

Možda vam je ?udno što nastupam iz potpune anonimnosti ali za to postoje meni bitni razlozi. Naime, sli?no Majklu i ja sam kasno krenuo u osvajanje fizi?kog plana.Tek sada u srednjim ?etrdesetim menjam kompletno životno okruženje. Suviše dugo sam živeo u svetu ezoterije. Mislio sam da uvek može da se nau?i nešto novo o univerzalnim zakonima. I bio sam u pravu. Da nije bilo tako, ne biste ovo ?itali. Zna?i, prvi razlog moje anonimnosti je što ho?u da se posvetim samo svom životu i ne želim da me bilo šta ometa u tome. Drugi razlog je što nisam ja izmislio i otkrio znanje ve? ga samo prenosim. Prenosioci nisu bitni, oni samo pomažu da shvatite ono što vam je sve vreme pred o?ima, a vi iz raznih razloga to ne vidite. Istina je skrivena baš tako što je previše o?igledna. Korelaciju izme?u ?ula, svesnog i nesvesnog treba samo obrnuti i vidik se otvara pred vama.

Moram da priznam da pre nego što sam upoznao Majkla, nisam ni sanjao da je svet ustrojen na potpuno druga?iji na?in nego što ljudi uglavnom misle. Gledao sam u njega kao u Boga sve dok nisam shvatio da je on samo obi?an ?ovek kao vi i ja. Znanje koje poseduje nije dostupno širem krugu ljudi, ali je zato primenljivo na svakoga. I vi ?ete biti iznena?eni nekim stavovima, a za neke ?ete ?uti prvi put. Trudio sam se da jezik bude razumljiv svima. Neke stavke se ponavljaju više puta i znajte da je to sa razlogom.

Ova knjiga ?e vam dramati?no izmeniti život na bolje, ali samo ako primenite ono što ste nau?ili. Nemojte ni jednog momenta posumnjati u to jer sve što je ovde napisano je ve? mnogo puta provereno u praksi. Informacije koje su ovde sadržane nisu nove. One su zasnovane na spiritualnim principima koji su ljudima poznati oduvek. Neke od tehnika su skrivane iz raznih razloga, a neke su optimizovane da proizvedu efekat koji želimo. Ve?ina onoga što ?ete nau?iti je izmenjeno tako da bude lako razumljivo svima. Problem sa ovakvim sadržajem je baš taj što je oduvek bio namenjen samo iniciranima, a slu?ajni ?italac se ne bi snašao u alegorijskim zamkama koje su namerno postavljene. Ali nemojte se zanositi da ?ete samo ?itanjem nešto da promenite. Morate nešto i da uradite - morate da delujete. Akcija je ono što odre?uje kako ?e vam budu?nost izgledati. Niko drugi to ne može da uradi umesto vas.

Sadržaj ove knjige nije komplikovan ali zahteva da se uloži izvestan napor. Jednom kada to uradite, bi?e vam ?udno kako nešto tako jednostavno može da izazove tako dramati?ne promene. I odmah u predgovoru upozorenje! Nemojte odmah o?ekivati ?uda. Bitne stvari u životu se ne u?e za desetak dana. Koliko dugo ste u?ili da pišete? I sad vam ide odli?no? Tehnike koje su ovde iznete ?e odmah proraditi ali ne punim intenzitetom. Zaista fascinantno. A pre nego što po?nete sa u?enjem morate da definišete šta zaista želite. To je mnogo teže. I još jedno upozorenje! Dobi?ete mo?, a mo? podrazumeva i odgovornost. Koristite je razumno.


KO STE VI ZAISTA?

Vi ste mnogo više nego što je samo vaše fizi?ko telo. Verovatno ste ve? ?uli ovaj kliše: vi ste duhovno bi?e koje se nalazi u fizi?kom iskustvu. To je ta?no, vi ste spiritualno bi?e i mnogo ste više od fizi?kog tela. Pogledajte se u ogledalu i pogledajte se u o?i, mnogo dalje od fizi?kog odraza i vide?ete istinu.

Fizi?ko telo u kojem se nalazite ima limitirani životni vek. Ono ?e umreti, ali vi kao spiritualno bi?e o kome govorim, ?ete nastaviti svoju egzistenciju zauvek. Kad kažem vi, mislim na vašu esenciju. Možete je nazvati dušom. Vaša duša se nalazi iza personalnosti koju pokazujete svetu. Vi niste personalnost, vi ste vaša duša. Vi ste ne-fizi?ki entitet, bi?e od svetlosti koje vibrira odre?enom frekvencijom. Vaše postojanje nije limitirano vremenskom odrednicom sadašnjeg života. Možda ste se ve? nekad upitali: zašto živim baš u ovom telu, zašto sam visok ili nizak, zašto sam ro?en baš ovde u Srbiji ili u Bosni? To je bio vaš hotimi?an izbor. Vi ste se odlu?ili za takav život i okolnosti u kojima se nalazite. Vaša li?nost pripada fizi?kom telu i trenutnim okolnostima i ostavljate je posle smrti, kada ostavljate i fizi?ki svet. Identitet je vaša maska i sadrži elemente koje ste nasledili ili razvili tokom života. Li?nost je ono što se ispoljava prema van. Može biti ekstrovertna ili introvertna. Li?nost je poklopac vaše prave prirode, ona vas štiti od neprijatnosti u životu. Zato se i krijete, smatrate da je bezbednije iza maske.

Svi smo mi istovremeno jedno i isto - delovi celine. Dozvolite mi da ovo bliže pojasnim. To zna?i da smo vi i ja jedno, sa?injeni smo od iste tvari. Vi, ja i bilo ko drugi na ovom svetu smo sa?injeni od sveobuhvatnog energetskog izvora koji je Univerzum. I ne samo mi, nego i svako živo bi?e, pa ?ak i neživa priroda. Svi smo deo kreatora koga nazivamo Bog.

Ovde ne mislimo na Boga u religioznom smislu. Bog o kome ovde ?itate predstavlja sve i svakoga, bez obzira na religijska i politi?ka ube?enja ili na boju kože. Ovde spadaju ?ak i ljudi koje bismo tako nazvali samo uz veliki napor.
Sve je energija. Ta energija je živa i sveobuhvatna. Izvor ili kreator je jedan veliki snop te inteligentne energije. Svi mi smo deo toga.

Pošto smo vi, ja i svi ostali jedno, sve što uradite se odražava na ostale. ?ak i ono što pomislite. Naravno u proporciji sa koli?inom energije koja stoji iza vašeg delovanja. Ovo zna?i da jedna vaša negativna misao ne?e srušiti svet, ali ?e se svakako odraziti na ljude u vašoj okolini. Verovatno ste se nekad našli u prisustvu veoma negativne osobe. Šta se desilo sa atmosferom okruženja u kome ste boravili? Odgovor je - ona je postala neprijatna. Kada pozitivna osoba stigne u vaše okruženje, dešava se pozitivan energetski prenos i vi se uzdižete.

Ako smo svi jedno, pitanje je kako to da smo u razli?itim telima. Vaše telo, stolica na kojoj sedite, pod po kome kora?ate su napravljeni od energije koja ?ini ?itav univerzum. Ova energija je gigantska koli?ina supstance koja je organizovana da se pojavi baš tako kako je vidite. Pošto se radi o materiji to je samo privremeno. Ako se pitate kako to da ne vidite da ste samo deo jedne velike celine, za to postoje tri jaka razloga:

1. Celina je previše velika da bi je sagledali. Možete da vidite samo mali deo planete na kojoj stojite.

2. Pošto smo unutar celine naša perspektiva ne dozvoljava da je sagledamo. Ako posmatramo neku ku?u iznutra, mi ne znamo kakva je ona spolja dok ne iza?emo napolje. U fizi?kom telu slabe su vam šanse da sagledate i deli? složene strukture univerzuma.

3. Odnosi izme?u delova celine izazivaju posledice a one imaju efekat kašnjenja u fizi?kom svetu. To zna?i da sve što uradimo ili pomislimo izaziva posledice, ali zbog toga što one dolaze sa zakašnjenjem mi nismo svesni da smo odgovorni za njihovo izazivanje. Ovaj efekat kašnjenja je neophodan jer bi u suprotnom došlo do haosa. Zamislite da se svakom ostvaruje odmah sve što pomisli. Efekat kašnjenja je sve manji što podižete frekvencu svoje vibracije i približavate se suptilnijim svetovima. Na Astralnom planu nema efekta kašnjenja i zato se svaka vaša misao trenutno realizuje u finoj astralnoj supstanci.

Kako ste uopšte dospeli ovde? Postoji jak razlog zašto smo u razli?itim telima i pokuša?u to da objasnim.

Bog ili sveobuhvatni energetski izvor je sve i samo jedna stvar. Druga?ije re?eno on je sveukupna celina. Kada je nešto sve i samo jedno tada nema po?etak i kraj. Bilo šta što ima po?etak i kraj ne može biti sve, zato što ima granice. Sada ide logi?ka za?koljica - ako je nešto sve i svuda, onda nema mesta gde to sve ne postoji. Zato što je svuda. Ovo izaziva dilemu, jer je jedini koncept koji je tada nemogu? - onaj o iskustvu sebe. Koncept o sebi jedino može biti razumljiv ako imate nekoga ili nešto sa ?ime biste se uporedili. Koncept o sebi je jedina stvar koju prvobitni izvor nije iskusio. Pošto je izvor sveobuhvatna inteligencija svakako je svestan koncepta o sebi, ali nije mogao da ga iskusi.

Razdvajanje je termin koji se ?esto koristi da bi objasnili postanak svega. Prvobitni energetski izvor se privremeno razdvojio na dva jer tako jedino može da iskusi svoje postojanje. Razdvajanje na dva omogu?ava svakom delu da vidi odraz sebe u onom drugom. Rezultat su dve razli?ite, ali istovremeno potpuno iste verzije svega. Ovo razdvajanje je samo privremeni odraz a ne stvarna podela. Privremeni je termin koji zahteva vreme. U odnosu na ogromnu veli?inu svega, to se dešava trenutno.

Nama to izgleda kao da traje eonima vremena. Koliki je eon vremena? Mnogo više nego što bismo vi i ja uspeli da izbrojimo.

Razdvajanje ra?a ponovo dilemu. Gde je dva, trebalo bi da bude i tre?e. Zato što postoji praznina gde dva nisu. Ako nema praznine onda nema ni dva, tada je samo jedno. Ako imate dva onda istovremeno morate imati i tri:

 1. prvi od dva
 2. drugi od dva
 3. prostor izme?u njih.

Sve bolje od boljeg. Ali pazite ovo: ako je jedno sve, ono ne može biti dve stvari i tre?a koja je ništa. Kako nešto može biti ništa? Logika vam je jako ?udna stvar, kad se jednom upletete, teško ?ete se iskobeljati. Kad sam ve? po?eo, onda da nastavim!

Ono što bi se zatim po logici desilo je da se ovi odrazi nakon razdvajanja i iskustva sebe vra?aju u celinu. Kako bi bilo lepo da je tako, ali nije! Jednom kada se prvo razdvajanje desilo ciklus je zapo?eo! To je krug koji se proteže onoliko daleko koliko možete da zamislite. Gledaju?i sa perspektive prva dva dela, svaki mora da se ponovo razdvoji na dva da bi iskusio sebe. To se dešava zato što prva dva dela i dalje ?ine jedno pa kao takvi ne mogu da iskuse sebe. Ovo razdvajanje se nastavlja u nedogled, a fragmenti postaju sve manji. Stanite izme?u dva ogledala. Šta vidite? Odraz svetlosti se nastavlja u beskona?nost - to je ono odakle dolazite. Vi ste deo ovog procesa samo ste na kraju skale procesa koji sada ide obrnutim smerom - nazad ka celini.

Što ste dalje od izvora svetlosti to je mra?nije. Ovde u fizi?kom svetu ste jako daleko od izvora. Povratak ?e trajati
veoma dugo. Život, kakvog ga poznajemo, je mali deo puta ka spajanju sa kreatorom. Kada ste u ovoj fizi?koj formi vidite samo deo sveta u kome živite i pošto ste unutar celine perspektiva vam je iskrivljena. Praznina je ono gde supstanca praizvora nije prisutna. Bog je svetlost, a gde nema svetlosti tu je tama. Tama nije stvar po sebi, ona je samo odsustvo svetlosti. Bog je ljubav, pa tako zlo, koje je samo odsustvo ljubavi, ne postoji sama po sebi.

Vi se kre?ete kroz prostor energije koja je sve i ne prime?ujete to kretanje zbog ogromne veli?ine svega, baš kao što ne vidite da se Zemlja kre?e kroz prostor iako svaki dan stojite na njoj. Ova knjiga je zamišljena tako da vam pokaže tehnike kako da stignete tamo gde želite. Ovo zna?i da prizovete lokaciju ili frekvenciju okolnosti koju priželjkujete. To ve? postoji i zato je mogu?e da umom dobijete šta god poželite. Teži deo je da prona?ete gde se to ta?no u prostoru nalazi. Kada želite da dobijete nešto vi po?injete da se kre?ete ka tome a možete i da lutate okolo bez odre?enog cilja. Sami odaberite.

Kao što malo?as rekosmo, Bog je ljubav i svetlo. Tamo gde Bog nije, ostavljeni ste u praznini tame. Svetlost i tama su suprotnosti. Suprotnosti postoje da bi stvorile kontrast i to vam pomaže u sticanju iskustva. Koncept dualiteta ?ine upravo ove kontrastne suprotnosti.

Kada se prvobitni izvor podelio da bi reflektovao sebe dobili smo prvi dualitet. To je zbog toga što smo dobili kontrast
prazan prostor izme?u. Praznina je ništa. Suprotnosti su ustvari jedno te isto samo na razli?itim krajevima skale iskustva. Ako iskusite temperaturu, tada ?ete spoznati vru?e i hladno. Kada je nešto hladno to zna?i odsustvo toplote. Vru?e i hladno predstavljaju istu stvar - temperaturu, samo na razli?itim krajevima skale kojom merimo.

U odsustvu jedne od suprotnosti ne bismo mogli da iskusimo drugu. Da bi ste iskusili ose?anje sitosti kada se dobro najedete, prvo morate biti gladni. Ako nikad niste bili gladni, kako ?ete objasniti sitost?

Ovaj koncept dualiteta se tako?e pojavljuje i u vama. U vama su dve suprotnosti. Nazovimo ih Niže Ja i Više Ja.Više Ja je ono što ste vi zaista. Neki ljudi ga nazivaju Kreativno nesvesno ili Božanska Iskra. Ovo je deo vas koje je ljubav.
Niže Ja je tako?e poznato i kao Ego i to je deo vas koji se zasniva na strahu. Strah je suprotnost ljubavi. Da je ovo tako vide?ete u kasnijim izlaganjima. Ljubav je energija koja povezuje Univerzum.

Niže Ja je vakuum koji nastaje kada Više Ja ne pokazuje prisutnost. To dozvoljava neželjenoj, negativnoj energiji da, izme?u ostalog, dominira vašom sveš?u.

Više Ja i Niže Ja su razli?iti polovi istog stanja koga nazivamo Svest. Ova dualnost vaše svesti je zapravo iluzija i ona postoji da bi ste sebe sagledali. Vaš zadatak je da stanete u ta?ku ravnoteže izme?u ovih polova i tako poništite iluziju dvojnosti. Kada ste u ta?ki ravnoteže, svetlost Izvora ili Boga po?inje da sija kroz vas. Stanje ravnoteže podrazumeva da ste uklonili emocionalni pritisak koji nastaje na polovima. Emocija je ono što vas gura na jednu stranu. Ali emocije su tako?e i korisne što ?emo videti kasnije.

Možete odmah da po?nete da uklanjate koncept dvojnosti iz vašeg života rade?i ove dve stvari:

Menjaju?i vaše unutraš nje - putem eliminisanja potreba i želja i njihovom transformacijom u opredeljenja.

 • Gledaju?i na život sa razli?ite perspektive.
 • Gledajte li?nost umesto pola muško - žensko.
 • Gledajte ljude umesto crnce, belce i i žuto obojene.
 • Gledajte na život umesto biljke, životinje i ljude.
 • Gledajte našu planetu kao Zemlju a ne kao skup razli?itih država.

Imajte opredeljenja, a ne jake emocionalne pritiske. Gledajte obe strane argumenta.


KAKO ŽIVOT FUNKCIONIŠE?

Ve? znate ?injenicu da je sve energija. Sve što vidite u svojoj okolini je energija i to energija svetlosti. Ona omogu?uje molekulima da se zgusnu i sa?ine vaš svet. Ode?a koju nosite, zemlja po kojoj hodate i zgrada u kojoj živite su sa?injene od ove energije.

Vaše misli su energija i shodno tome grupa misli usmerena u jednom smeru ima ve?u snagu nego jedna misao. Emocije su tako?e energija, energija je svuda i proteže se do kraja Univerzuma. Vi ste tako?e energija i to ona koja ima vibraciju ta?no odre?ene frekvencije. U ?oveku je ima mnogo više nego što on može da vidi fizi?kim pogledom. ?ovek ima sopstveno energetsko polje koje ga okružuje, ono prevazilazi veli?inu fizi?kog tela i kre?e se svuda sa njim.

Vi živite u struji koja vas povezuje sa sveopštim univerzumom. Vaše misli tuma?e energiju koja vas okružuje i to tuma?enje je krajnje subjektivno. Energiju koja proti?e kroz vas procesirate u zavisnosti od vašeg energetskog kvaliteta. Druga?ije i jasnije re?eno, što ste ?istiji u energetskom smislu manje ?ete izobli?iti ono što kroz vas protekne.
Energija je stalna i ne može biti uništena, ona jedino može biti izmenjena ili preoblikovana. Ovo je jedan od osnovnih zakona fizike. Zbog toga, kada napustite fizi?ko telo vi samo menjate sredinu i pojavljujete se negde drugde. Energija koja vas sa?injava nikada ne može biti uništena ili izgubljena.

Potpuno isto se odnosi i na misli koje šaljete u spoljnu sredinu. One su tako?e forma energije i zbog toga su trajne. Kada vas misli napuste, ne mogu se ni?im izbrisati, one i dalje negde postoje kao misli.

Energija vibrira na razli?itim frekvencijama. Frekvencija je brzina vibracije.

Energija koja sporo vibrira ima nižu frekvenciju. Ovakav energetski vid doživljavate kao nešto što je ?vrsto.

Vaš sto, komšija ili pas u dvorištu su dobar primer za takvu energiju. Njih lako možete da primetite fizi?kim ?ulima.

Energija koja brzo vibrira ima višu frekvenciju. Ovakvu vrstu energije ne možete videti. Ona nije ?vrsta. Misli, a tako?e i energetsko polje oko vas, su dobar primer. Možda ste sposobni da osetite ili naslutite ova energetska dešavanja. Ako razvijete odre?ene sposobnosti, može se desiti da i vidite ovu energiju za razliku od ve?ine ljudi u vašoj okolini. Živa bi?a imaju višu frekvenciju od nežive materije, što ?e re?i da vaš pomenuti komšija vibrira na višim frekvencijama nego vaš radni sto.

Energija najviše frekvencije se naziva ljubav. Ova energija se observira kao bela svetlost. Ljubav je univerzalna energija. ?ista ljubav se doživljava kao sladunjava, blistava svetlost koja je neopisiva u svojoj lepoti. Kažem neopisiva jer naše telo može da sadrži samo energiju do odre?ene vibracije. Veoma visoka vibracija ?iste ljubavi bi vam bila jako neprijatna u fizi?kom telu (imajte u vidu da ne govorimo o ljubavi u klasi?nom smislu). Sli?no je i kada sretnemo adepta ili možda an?eosko bi?e na Astralnim planovima. Njihovo prisustvo je neizdrživo za netreniranog ?oveka.

Kako se nivo vaše svesti podiže ili što više dozvoljavate Višem Ja da sija, podiže se i vaša frekvencija. Razne dimenzije svetova se razlikuju po frekvenciji energije koja ih sa?injava. Svaka dimenzija ima odgovaraju?u vibraciju. Kao što ve? znate fizi?ki svet se nalazi u tre?oj dimenziji. Vaše duhovno saznanje egzistira u dimenzijama od ?etvrte do sedme. Energija sedme dimenzije ima daleko ve?u frekvenciju od tre?e. Ako zaželite da putujete u više dimenzije postojanja morate da uradite jednu od ovih stvari ili još bolje obe: ili podignite vašu vibraciju ili napustite fizi?ko telo.
U svakoj dimenziji važe specifi?na pravila. U ovoj tre?oj dimenziji odnos izme?u uzroka i posledice je izražen kašnjenjem. Uzrok i posledica je odnos koji nam pokazuje šta se dešava kad se energija pokre?e. Misli su energija koja izaziva posledice. U tre?oj dimenziji ove posledice kasne. U višim dimenzijama ovaj efekat kašnjenja je sve manje izražen i ono što pomislite dešava se odmah. Kašnjenje je zaštitni mehanizam koji je priroda postavila zato što ljudi ne kontrolišu svoje misli.

Energija putuje kroz ljudsko telo sistemom energetskih ta?ki koje su nazvane ?akrama (termin iz Sanskrita). Energija te?e kroz ove ta?ke i deluje na fizi?ko, u zavisnosti kako je procesirate. Postoji sedam glavnih ta?aka i raspore?ene su od vrha glave do podnožja ki?me u ?ijoj liniji se i nalaze. Niže tri ta?ke vas povezuju sa zemljom i fizi?kim svetom, a više tri sa Višim Ja. Što je vaš sistem ?istiji to je i protok energije od vas i ka vama lakši.

Emocije i energije straha mogu da zaustave ili izobli?e ovaj energetski tok i to ?e se svakako odraziti na vašem fizi?kom telu. Sve što radite, ra?unaju?i i razmišljanje, ima efekat na vašu energiju. Ono što je bitno je da možete podi?i frekvenciju vaše energije na slede?e na?ine:

 1. Kontroliš ite emocije i prou?avajte ih. Emocije zamagljuju vaše energetsko polje. Emocije spre?avaju vašu suštinu da zasija i zbog njih vaša personalnost ostaje ?vrsto ukorenjena u fizi?kom svetu.
 2. Jedite hranu koja je sveža i zdravstveno ispravna. Pojedine namirnice su na energetski višem nivou, a to se naro?ito odnosi na vo?e i povr?e. Meso i mle?ne proizvode treba unositi u umerenim koli?inama.
 3. Držite se podalje od negativnih energija. Njihov izvor mogu biti negativni ljudi i prizori, duvan i razne hemikalije, ra?unaju?i i prehrambene aditive.
 4. U?ite da kontrolišete misaoni proces kako bi vas doveo u stanje više vibracije. Misli dolaze iz interpretacije iskustava, mogu biti pozitivne ili negativne i mogu obojiti vaše emocije.

Uzrok i posledica zna?e da svaka akcija izaziva odgovaraju?u reakciju. Svaka akcija koju proizvedete zahteva odre?enu energiju, a ova energija mora da ode negde. Druga?ije re?eno, ova energija ne može da bude uništena nego samo transformisana. Kad god se desi ovakvo pokretanje, energija celine se pomera i menja. Kao kada udarite rukom po površini vode a talasi pomeraju sve na svom putu. Svaka akcija, misao ili emocija imaju tendenciju da nešto pokrenu. To je uzrok a negde mora da postoji i posledica. Zakon uzroka i posledice podrazumeva da ste odgovorni za sve što dolazi od vas - uklju?uju?i vaše misli i ose?anja.

Okolni svet je energija. Ta konstantna struja neprestano pokušava da te?e kroz vas. Na?in na koji interpretirate ovu energiju stvara misli. Misli su uzrok i one uvek izazivaju odgovaraju?u posledicu. Ovo ne prime?ujete iz nekoliko razloga:

 1. Niste svesni onoga o ?emu razmiš ljate.
 2. Jedna usamljena misao sadrži malo energije
 3. Postoji efekat kašnjenja koji je zaštitni mehanizam tre?e dimenzije. Kašnjenje je u procesu preobražaja misli u materiju. Mnogo je lakše da vidite posledice fizi?ke akcije jer nema efekta kašnjenja.

Zakon uzroka i posledice se ne može promeniti, on je prisutan dok god postojite. Možemo da odemo i malo dalje i pomenemo nešto što je poznato kao karma. Karma pomera shvatanje zakon uzroka i posledice korak dalje. Svaka akcija ima jednaku, a suprotnu reakciju. Efekat reakcije sadrži potpuno jednaku koli?inu energije ali iz suprotnog smera. Vrlo prosto re?eno - šta god šaljete to vam se i vra?a. Možda vam je teško da shvatite ovaj koncept zato što ne vidite direktno efekat onoga što šaljete. Ako pogledate unazad kroz život pažljivo i objektivno vide?ete odraze svega što ste ?inili.

Karma je na?in na koji su uravnoteženi uzrok i posledica. Karma je sistem koji balansira energiju koja poti?e od svih živih bi?a. Ona zadire daleko iza ovog našeg fizi?kog sveta. Ako delujete na energiju sa kojom do?ete u kontakt, postoji sistem koji je vra?a u prvobitni oblik - to je karma.

Karma nema ništa sa moralom, ona nije dobra ili zla - ona samo uravnotežava energiju. Fizi?ki karmu iskusite kad god vam se vrati nešto što ste poslali. Za svaku akciju postoji jednaka reakcija iz suprotnog smera. Ako šaljete ljubav onda ?e ona i sti?i od nekuda, ako šaljete mržnju, mržnju ?ete i dobiti. Cesto na posledice ?ekamo izvesni period vremena. Ovo posebno važi za misli i ose?anja. Zamislite kakav bi haos nastao bez efekta kašnjenja. Setite se samo vaših snova i kako su oni haoti?ni. U višim dimenzijama je odnos izme?u uzroka i posledica mnogo direktniji. U astralnom nivou, gde odlazite u snovima, kada nešto pomislite to se odmah pojavi.

Kada fizi?ko telo umre, ?ovek nastavlja da živi zato što život ne zavisi od fizi?kog tela. Posle smrti ?ovek ostaje potpuno isti. Naravno - isti u odnosu na stanje svesti, ali se osloba?a ograni?enja fizi?kog tela. Doduše i dalje je ograni?en frekvencijom energije koju je dostigla njegova svest. Ako je vibracija svesti niska, ?ovek ?e se na?i na nižim nivoima astralnog plana. Niži nivo svesti zna?i odsustvo kontrole fizi?kih impulsa, što može izazvati akcije kao što su kra?a ili ubistvo. Zbrka emocija tako?e održava nizak nivo svesti i sadrži veliku koli?inu bola.

Niži astralni nivo je baziran na ovakvim emocijama, tako da to nije najbolje mesto gde bi se odmorili posle života na zemlji. Tamo vam se ?ini kao da imate stalne no?ne košmare. To je mesto koje ve?ina ljudi naziva - Pakao.
Ako je ?ovekova svest više vibracije on ide na mesto koje ima takvu istu vibraciju. Tamo nalazi mir.

Razlog zašto se pojavljujemo u fizi?kom svetu je da iskusimo i u?imo. Proces u?enja vam omogu?ava da izbistrite misli i o?istite emocionalnu energiju vašeg bi?a. Ovo podiže vašu vibraciju i omogu?ava vam da napredujete kroz više dimenzije. Više dimenzije se pokoravaju druga?ijim zakonima i tamo je odnos izme?u misli i kreacije (kao njihove posledice) mnogo prisniji. Ovo podrazumeva da postajete sve bolji u životu, ali to može da bude jako teško.

Pre nego što ste se rodili, vaše suština je izabrala okolnosti u kojim ?ete se roditi. Vi ste izabrali ko ?e vam biti roditelji, kako ?ete izgledati i sve drugo što je vezano za vaš život. To ste uradili jer u takvim okolnostima najbolje možete da nau?ite ono što vam je potrebno. Naravno odluka je doneta bez prisustva Ega, a to zna?i da niste tragali za komforom, slavom i bogatstvom. Tragali ste za iskustvima koja vas mogu ne?emu nau?iti.

Postoje stvari koje ?ete iskusiti, a ja ne. Vaše telo i okolnosti koje ste izabrali su druga?ije od mojih. Sta ja, ro?en od mojih roditelja, mogu da nau?im a vi ne?

Postoje stvari koje ste iskusili vašim unutrašnjim bi?em a koje mi ostali i ne slutimo. Bez izazova u životu, nema ni napretka.

Tuma?enje sveta stvara emocije. Vaše akcije u prošlim životima su pokrenule energiju i stvorile talas koji karma mora da uravnoteži. Ponekad su emocije u vama ekstremno jake baš zato što ih nosite jako dugo. Karma mora da odradi svoje. Energija u vama mora da se uravnoteži kako bi mogli da napredujete. Ravnotežu postižete ako kora?ate sredinom, udaljeni od polova dualiteta. Kad god skrenete vi stvarate karmu.

Recimo da ste iskusili previše energije sa leve strane, tada morate nešto da date i desnoj. Prakti?no znate kada ste otišli previše levo ili desno zato što pritisak sadrži emociju. Ako su vaši izbori u životu vo?eni emocijama oni su nebalansirani jer naginju ka jednom od polova. Izbacite emocije iz odluke jer ?ete to kasnije svakako platiti.


SVRHA ŽIVOTA

Jedno od prvih pitanja na koje se mora odgovoriti je zašto ste uopšte ovde? Koja je svrha života? Vaš glavni zadatak je pridruživanje sveobuhvatnoj energetskoj sili koju ljudi zovu Bog. Da li verujete u Boga ili ne, uopšte nije bitno. On je inteligentni energetski izvor koji prožima sve. Vi ste ve? njegov deo i zadatak je da postanete ponovo jedno sa njim. Kažem ponovo zato što ste to jednom bili - odatle ste po?eli.

Sa ovim energetskim izvorom postajete jedno tako što ?istite energiju i podižete njenu vibraciju. Vremenom, ovo ?e vam omogu?iti putovanje kroz dimenzije i ponovno pridruživanje.

Pre nego što uspete u tome, mora?ete da savladate fizi?ku dimenziju u kojoj se trenutno nalazite. Na Zemlji ste ro?eni sa razlogom. Fizi?ke okolnosti su vam date da bi mogli da uradite nešto fizi?ko. To bi moglo da bude ?isto preživljavanje a mogu?e je da vam je zadatak prosvetljenje. Svi smo razli?iti.

Prosvetljenje je sposobnost da ?ujete svoju dušu i dozvolite njenoj svetlosti da zasija. Postoje razli?iti nivoi prosvetljenja. Kada ga potpuno dostignete više vam nije potrebno fizi?ko telo - možete se slobodno kretati ka višim dimenzijama. Li?ni razvoj je put koji vas vodi kroz fizi?ki svet. To je bar jednostavno. Li?nim razvitkom pro?iš?avate energiju od koje se sastojite. To podiže vašu vibraciju i pomaže vam u kretanju kroz fizi?ki nivo. Li?ni razvoj se zasniva na životu, iskustvu i u?enju iz iskustva. On je svrha vašeg života, spajanje sa izvorom je svrha života uopšte. Da bi li?ni razvoj bio uspešan neophodne su promene.


PROMENE

Stav predstavlja naginjanje na jednu stranu u odnosu na cilj. U ovom slu?aju vaš cilj je da u?ite. Stav nije ni dobar ni loš, on je samo stav. Kad ?ujete da neko koristi termin "dobar stav" to samo zna?i da on vodi ka ne?emu i ništa više. Vi ste tako?e zauzeli stav prema ne?emu. To je pravac u kome idu misli. Jedini na?in za u?enje je da imate pozitivne stavove jer pozitivno zna?i i?i prema ne?emu. Bez pozitivnih stavova ne?ete dosegnuti ništa, a to zna?i da ne?ete ništa ni nau?iti. Znate da kad ho?ete da pomerite nešto veoma teško vi ga gurate napred, a ne vu?ete ga u nazad. Negativni stavovi podse?aju na situaciju kad ho?ete da idete napred, dok istovremeno vu?ete u nazad.

Skoro je nemogu?e da nemate stav prama ne?emu. On se kreira ?ak i kada ga niste svesni. To se zove shvatanje ili mišljenje. Nesvesno formira shvatanje ?im do?ete do neke informacije, a vi imate mo? da to shvatanje izmenite.
Stav može da izazove pozitivne promene u životu. Da bi ste dobili ono što želite, morate nešto da promenite na pozitivan na?in.

Sve je podložno promenama. Vreme se menja svakodnevno, menjaju se godišnja doba. Menjaju se predsednici, vlade, tehnologija. Fizi?ko telo se menja kako ?ovek stari. Ose?anja se menjaju veoma ?esto. ?ak ako i ne promenite vaš posao tokom radnog veka, primeti?ete da se priroda tog posla promenila. Ništa ne ostaje isto a postoji i izreka koja kaže da su jedino konstantne promene.

Umesto da se opirete promenama, prihvatite ih jer su neizbežne. ?esto se prime?uje da ljudi pružaju otpor novim tehnologijama. To ih ?esto dovodi u situaciju da postaju nepotrebni tamo gde rade. Verovatno mislite da ako ništa ne menjate, stvari ostaju iste, ali to nije ta?no. Promene vidite kao dobre ili loše u zavisnosti od perspektive sa koje posmatrate. Ako volite leto, plivanje i odmor na moru, tada ?e vam dolazak zime biti grozan.

Sve se neprekidno menja i stvari ne ostaju iste. Kad bi bile uvek iste ne bi ni prime?ivali njihovo postojanje. Recimo da je vreme uvek sun?ano i da je temperatura neprestano 22 stepena. Tada vreme kao takvo ne bi ni postojalo. Jednostavno ne bi ni znali za njega jer se nikada ne menja. Suprotnosti se pojavljuju baš zbog promena. Bez suprotnosti stvari ne bi ni imale svrhu. Bez dobrog ne bi postojalo zlo; bez crnog ne bi bilo belog. Promene i suprotnosti nisu uvek tako o?igledne. Pogledajte se u ogledalo i recite koliko imate više bora nego pre deset godina. To nije lako. Da bi zadatak bio lakši uporedite lik u ogledalu sa fotografijom od pre deset godina. Možete li da primetite razliku izme?u 22 i 23 stepena bez termometra?

Promena je metod koji omogu?ava u?enje. Promena vam omogu?ava da nešto doživite. Jednom kada iskusite ekstremne suprotnosti dobijate mogu?nost da na?ete mir i ta?ku ravnoteže izme?u njih. Tako sti?ete znanje.

Sve se kre?e i to zna?i da su promene neizbežne. Nekad vam padaju teško jer ste ?vrsto vezani za nešto. Stvar je u tome da nau?ite da plivate na talasu iskustva i onda jednostavno odete. Ako ste privu?eni ka ne?emu, iskusite to i krenite dalje ina?e ?e se energija ustajati. Ako volite ?okoladu i po?nete da je jedete, to ?e vam doneti zadovoljstvo.
Ali jednom morate da prestanete ili ?e vam biti muka. Ostavite je i okrenite se na drugu stranu. Ovo iskustvo možete ?esto ponavljati, ali onda ulazite u situaciju da se nezdravo hranite. Ulazite u situaciju koja vam nikako ne odgovara ali ne želite da je promenite. Sli?no može da se primeni na bilo koju situaciju u životu, recimo na posao i karijeru. U slu?aju da nešto želite da promenite, morate prvo da spoznate šta. Da bi ste spoznali morate da u?ite i da ste?eno znanje praktikujete.


KAKO DA KONTROLISETE ŽIVOT?

Sve vam dolazi iz unutrašnjih promena. ?esto gledate u spoljni svet da bi pronašli rešenje, veruju?i da ?e to promeniti nešto i doneti vam sre?u. Jedini na?in da prona?ete pravo rešenje je da zavirite unutra, ta?nije - odgovori su u vama. Klju? za uspešan život nosite sa sobom. Vi primate i šaljete energiju. Energija je ono što se doga?a oko vas. Da bi upotrebili klju? morate da razumete na?in na koji funkcionišete. Postoji nekoliko stvari koje morate da uradite da biste kontrolisali život u fizi?kom svetu. Kad ih jednom savladate prelazite na slede?i nivo, sli?no kao u kompjuterskim igrama.

Niko ne kaže da ih sve morate savladati za vreme trajanja ovog života. Ali što ih više savladate, lakše ?ete podnositi neda?e fizi?kog sveta. Sigurno ose?ate izvestan pritisak koji vas gura ka prosvetljenju. To ne zna?i da ?ete jednog jutra ustati i osetiti se ?udesno prosvetljenim. To samo zna?i da ose?ate pritisak koji vas primorava da tražite odgovore. Možda ?ete do?i do saznanja da je rešenje u delovanju. Baš tako - sve je u akciji.

Postoje ?etiri stvari koje morate da uradite da bi kontrolisali život:

 1. Morate da podignete vašu svest. To zna?i da dozvolite vašoj božanskoj iskri da zasija.
 2. Morate da nau?ite proces kreiranja uz pomo? misli. Ovo zna?i da pretvorite misao u supstancu i da izrazite svoju suštinu.
 3. Morate da eliminišete emocionalno breme. Emocije vas spre?avaju da podignete nivo svesti. One vas spre?avaju da jasno vidite.
 4. Morate da vodite ra?una o fizi?kom telu. Bez njega ne možete da uradite ništa od prethodno nabrojanog.

PROSVETLJENJE

Ove ?etiri ta?ke vas vode ka prosvetljenju, što je idealno stanje bi?a. To je proces kojim uzdižete svest i dozvoljavate svetlu da sija kroz fizi?ko bi?e. Neki ovo nazivaju potragom za Svetim Gralom. Svakako da još niste postigli prosvetljenje jer to bi podrazumevalo da nemate poteško?a. Ove poteško?e se nalaze duboko u vama i kreirane su posredstvom misli. Da objasnimo malo druga?ije. Kad ste prosvetljeni vi ste slobodni od fizi?kog sveta. To naravno ne zna?i da ?ete negde nestati ili da vam fizi?ko telo više nije potrebno, ova sloboda podrazumeva da vidite daleko iza svakodnevne egzistencije i emocija koje je prate.

Evo šta zna?i biti prosvetljen:

Imate sposobnost da vladate misaonim procesom. Misli kreiraju vašu budu?nost. Vi se izjedna?avate sa vašim mislima, živite unutar misaonog procesa i ne shvatate da su misli nešto što je odvojeno od vas. ?esto mislima nanosite sebi štetu.

Kada ste prosvetljeni osloba?ate se zavisnosti od misaonog procesa i na taj na?in više nema rezultata koji nisu vaš izbor.

Oslobo?eni ste patnje. Borba sa emocijama izaziva patnju. Ponekad ovo traje kratko a ponekad je veoma bolno i dugotrajno. Kada ste oslobo?eni patnje možete se samo šaliti na njen ra?un.

Oslobo?eni ste želja. Želja zna?i da ste nezadovoljni, a ono što vas navodi da želite je emocija. Ako se oslobodite želja to ne zna?i da ne?ete ništa imati, to samo zna?i da ste slobodni od fizi?kog sveta. I dalje volite ?okoladu, a ako je nema baš vas briga.

Vidite istinu. Biti sposoban za poimanje istine zna?i videti mnogo dalje od fizi?ke pojavnosti. Uspevate da vidite ta?no ko su ljudi sa kojima dolazite u kontakt. To zna?i da ?itate izme?u redova i ?ujete ono što vam se zaista govori. Izme?u ljudi koji su u bilo kakvom kontaktu dolazi do prenosa energije. Kada ste prosvetljeni vaša svest je daleko iznad ljudi sa kojima komunicirate. To zna?i da ste u mogu?nosti da prenesete vašu pozitivnu energiju na njih. Evo ja to radim pišu?i ove redove, ali postoji i mnogo jednostavniji na?in. Jednostavno sedite pored nekoga i on ?e imati mnogo koristi od pasivnog prenosa energije koji se tada dešava. Ne?u ni da nagovestim koliko bi vam ovo koristilo u životu.


SVEST

Svest je ono što vi zaista jeste. To je božanska iskra u vama poznata i kao Više Ja, kreativna nesvesna misao, Sveti Duh, kolektivna svest i sl. Koji god izraz da upotrebite, on ?e opisati ovu energiju, koja je vaša prava inteligencija i koja sija kroz vas. Kada podignete nivo svesti slobodni ste od ove dve stvari: emocionalnog stanja i intelektualnog stanja - koje je zasnovano isklju?ivo na logici. Oba ova stanja su zasnovana na sebi?nosti.

Sebi?nost je neispravan na?in da bilo šta radite jer blokira protok energije u vašoj okolini i uništava kvalitet života. Ne zaboravite: svi smo mi jedno i kad delujete kao da ste izdvojeni, blokirate protok energije.

Svesnost je kad ste koncentrisani i delujete bez uticaja intelekta i emocija. Onda ste sposobni da delujete sa pozicija ljubavi. Kada podignete nivo, sti?ete mo? da jasno shvatite šta se doga?a oko vas. Onog momenta kad svest zasija kroz vaše bi?e, vide?ete mnogo dalje od uobi?ajenih okolnosti, vide?ete više. Ovo objašnjava kako je Isus podario vid slepcu.

Ne?ete doživljavati mržnju i druge negativne emocije. nego ?ete prihvatiti mnogo bolja stanja. Ovo sjajno stanje vam omogu?ava da pobegnete iz okova materijalnog.

Kako da aktivirate i podignete nivo svesnog? To ?ete uraditi putem pažnje. Kad ste pažljivi to zna?i da ste prisutni i da ste u sadašnjosti. Suprotno stanje je kada ste u takozvanom "dnevnom sanjarenju", u kome možda provodite ve?inu života.

Da bi ste bili u stanju pove?ane pažnje morate biti svesni svega što se doga?a u vama i vašoj okolini. Ve?ina ljudi provodi dan u jednom od ova dva stanja:

 1. Nesvesni ste onoga š to se dešava u vaš oj okolini jer ste fokusirani ka unutra. Ne prime?ujete prolaznike koji idu pokraj vas, ne ?ujete pevanje ptica u pozadini ili kamion koji prolazi putem. Možda ste pod stresom ili u strahu od trenutne situacije, misli su vam usmerene na nešto neprijatno što o?ekujete da se dogodi. Rešenje ove privremene situacije ?e do?i ako se gurnete izvan. To radite uz pomo? svesti.
 2. Nesvesni ste onoga što se dešava iznutra zato što ste usmereni ka spolja. Možda ne prime?ujete krivicu ili strah koji se javio zato što kasnite na posao, jer mislite o saobra?ajnoj gužvi. Rešenje je da pogledate ka unutra.

Pogled na spoljni svet podrazumeva da koristite svih pet fizi?kih ?ula. Primetite boju svih za?ina koje stavljate u ru?ak koji se kuva. Osetite ih dodirom. ?ujte buku koju stvarate dok radite. Probajte ukus i osetite miris jela koje spremate. Budite u sadašnjosti i posmatrajte šta se doga?a. U suprotnom stanju sanjarenja, razmišljate šta je neko rekao ju?e i dopuštate da vam jelo zagori.

Posmatrajte vaš unutrašnji svet. Šta ose?ate? Možda ose?ate strane senzacije kad vam šef na poslu naredi da nešto uradite. Možda prime?ujete napetost u ramenima ili gr? u licu kada se osvrnete ka unutra. Možda ose?ate bes dok gledate vesti na televiziji. Možda vu?ete neki ružan ose?aj zbog doga?aja koji se jutros desio. Pažnja ?e vam pomo?i da vidite šta se doga?a u vama.

Ne znate šta vam se doga?a zato što toga niste svesni. Možda ste uklju?ili autopilota i tako se kre?ete kroz životna iskušenja. Misli su ono što vas spre?ava da budete svesni onog što radite u ovom momentu. To što sad radite vam je potrebno da bi doživeli iskustvo. Stalni misaoni dijalog u glavi vas spre?ava da vidite sadašnjost. Neprestano razmišljate o prošlosti ili budu?nosti i na taj na?in živite život u mislima o neadekvatnom vremenu. Prošlost se ve? dogodila i više ne postoji, a sli?no važi i za budu?nost.

Morate da se fokusirate na sadašnjost. Pažnja je balansirano stanje u kome možete da primetite sve što se doga?a. Ovo stanje ?esto zovemo i prisutnost. Svest je ono što zasija kada ste prisutni, a vaša svest je ono što vi jeste.

Postoje izvesni znaci koji vam ukazuju kad ste u stanju pove?ane pažnje i potpuno svesni. Ne misli se da morate stalno biti u maksimalnom stanju svesnosti, dovoljno je da budete svesni onoliko koliko je to mogu?e u datom trenutku.
 1. Primeti?ete izoštravanje i jasno?u vidnog polja.
 2. Vide?ete stvari mnogo detaljnije.
 3. Ima?ete neobjaš njiv ose?aj sre?e i zadovoljstva.
 4. Vreme ?e izgledati kao da je nestalo. To je kao kad radite neš to š to apsolutno volite.

Jedan od najboljih na?ina da po?nete sa vežbom pove?ane pažnje je da podelite dan na tri vremenska perioda. Tri puta dnevno sklopite o?i, udahnite duboko, otvorite o?i i postanite svesni svega. Kada vam ovo u?e u naviku, podelite svaki period na dva i radite ovu vežbu pet puta dnevno. Tada pokušajte da produžite stanje svesnosti što duže možete. Umesto samo par sekundi neka potraje ?itav minut. Idealno bi bilo da to stanje dominira tokom dana i to bi bilo zaista veliko postignu?e, ali zahteva dosta vežbe. U tom slu?aju bi život po?eo da se menja u pozitivnom pravcu i sve prednosti ove tehnike teško je nabrojati. Otkrijte ih sami.


O MISLIMA

Sve oko vas je energija i ona je prisutna svuda. Energija koja je odgovorna za misli dolazi iz kauzalnog plana, koji pripada višim dimenzijama. Misli su zadužene za tuma?enje energije koja je oko vas. One to rade tako što prizivaju prošle doga?aje. Ono što se desilo u prošlosti je subjektivno, jer zavisi od nivoa svesti i perspektive posmatra?a. Na primer, ako ste nekad videli auto koji projuri pored vas uz glasnu buku, a sad neki drugi auto prolazi polako, isto prave?i veliku buku, vi ?ete misliti da je on mnogo brži. To je zato što ste buku ranije povezali sa brzinom. Ovaj primer tako?e pokazuje koliko je naše tuma?enje subjektivno. Ili, ako u?ete u prostoriju i vidite ?oveka koji udara drugog, možete svašta pomisliti. Da ste ušli deset sekundi ranije videli bi da se taj ?ovek u stvari brani. Pošto ste stvorili utisak da je taj ?ovek agresivan, gleda?ete da ga se u budu?e klonite. Svoj utisak o njemu ste stvorili na osnovu onoga što ste videli i sada ponovo vidite koliko je ta slika subjektivna.

Još jedan primer. Ako ste napadnuti što ste nekome prosuli vru?u kafu na stopala možete odreagovati na dva na?ina. Ili ?ete uzvratiti napad, ili ?ete shvatiti da je on uzrokovan strahom i šokom pa ?ete se izvinuti. Ovde vidite koliko stvarnost može da se razli?ito tuma?i, zavisno od nivoa svesti koji posedujete.

Dnevno kreirate oko pedeset hiljada misli, što je prose?no dve u sekundi. Verovatno i niste svesni ve?ine misli. Ove misli tuma?e energiju oko vas putem uma. Um ne samo da tuma?i doga?aje nego se ponaša kao svojevrstan filter. Kvalitet tuma?enja zavisi baš od ovog filtera. Uporedimo ga sa vodom u koju ste gurnuli štap. Koliko ?e se jasno videti donji deo štapa zavisi od ?isto?e vode.

Možda sebe izjedna?avate sa misaonim procesom. Možete da tuma?ite svet kako ho?ete ali misli nisu vaše vlasništvo.

One ne definišu vaše istinsko bi?e. Danas možete misliti jedno, sutra drugo ali vi i dalje ostajete vi.

Misli se samo pojavljuju i nije važno šta su one. One nisu ni dobre ni loše, one su samo misli. Misli su samo tuma?enje energije oko vas, one nisu vi. Možda verujete da imate loše misli pa bi trebalo da se na neki na?in kaznite. Bez obzira na njihov sadržaj, bez obzira što vam se ?ini da bi zapanjili okolinu sa njima, one ostaju samo misli. Ne morate nikome re?i za njih. Ako postoje to zna?i da su ve? prošle kroz ne?iju glavu. I najvažnije, ne morate da ih sledite.

Misli vas možda mogu pokrenuti na akciju. To se dešava ako više misli krene u jednom pravcu. Broj misli, to jest energija potrebna za akciju se razlikuje od osobe do osobe. Možete izabrati da li da sledite misli ili da ih ignorišete. Bez obzira kolika je kompozicija misli koja se uputi u jednom pravcu, niko ne kaže da morate po?i za njima. Misli vas ne kontrolišu, možete ih promeniti kad poželite. Ali uvek pre neke odluke budite svesni kakve vam se misli motaju po glavi. Ako im dozvolite da vas kontrolišu one ?e to i raditi. Ali kad ste jednom svesni da misli nemaju uticaj na vas, tada izlazite iz zamišljenog kaveza. Misli su ono što vas drži tu gde jeste ili u situaciji u kojoj ste. Misli stvaraju zamišljeni kavez onda kada mislite "ja ne mogu.." E, pa možete.

Misli su nemo?ne sve dok im ne date život ulaganjem energije u njih. Ne mogu vas odvesti nigde i naterati da radite bilo šta dok im to ne dozvolite.

Ponekad ljudi pokušavaju da se bore sa mislima koje su nepoželjne. ?uvajte se, ovo je zamka! Kada se borite sa ne?im to zna?i da mu dajete energiju i samo ga ?inite ja?im. Rešenje je da ignorišete nepoželjne, a da uz pomo? volje dozvolite poželjne misli. Ignorisanje zna?i da dopustite mislima da slobodno putuju, ali da ih ne sledite. Ako ih sledite, vi se gubite u njima i odlazite ko zna gde. Stanje nedisciplinovanog uma podrazumeva da pratite mnogo misli u raznim pravcima, što izaziva stvaranje još ve?eg broja misli i vi se gubite.

Tada je nemogu?e da izdvojite poželjne misli i pratite ih do konkretnog zaklju?ka. Vežbom svoj um uvodite u stanje discipline. To se postiže vežbama fokusa i koncentracije, a o njima ?e biti re?i kasnije. Svaka misao poseduje izvesnu energiju. ?ak se i nauka slaže da prisustvo ljudi u mikro-eksperimentima uti?e na rezultate.

Misao sadrži ve?u koli?inu energije ako uspete da se fokusirate i koncentrišete. Ako mislima podarite više energije one teže da se materijalizuju. Ništa se na ovom svetu nije pojavilo a da neko pre toga nije razmišljao o tome. Verovatno mislite da je vaša imaginacija nešto što služi za maštanje i da nije deo realnog sveta. Greška, misli poseduju energiju i one su itekako realne, posebno kada ih dobro oživite. Vašu maštu koristite u stvaranju fizi?kih okolnosti: ako nešto zamislite onda to možete da imate i iskusite. Mašta je ono gde vaša realnost po?inje i u ovo morate verovati. Da bi se ostvarilo, ipak je potrebna neka snaga. Snagu mislima dajete tako što obra?ate pažnju na njih, i tako se one ostvaruju.

"Um je sve; mi postajemo ono što mislimo "- Buda

Ovu ?injenicu ne prime?ujete iz nekoliko razloga:

 • Postoji efekat kašnjenja izme?u misli i njihovog ostvarenja.
 • ?esto ste nesvesni onoga o ?emu razmiš ljate
 • Ne fokusirate se dovoljno na ono što želite pa nema ni dovoljno energije za ostvarenje.

Proces manifestacije radi zahvaljuju?i nesvesnom. Um pohranjuje sve o ?emu razmišljate. Njegov posao je da restaurira u spoljnom svetu sve slike koje ste prethodno snimili iznutra. Svaka slika sadrži sve misli i iskustva koje su vezane za nju.

Problem je što ste uglavnom nesvesni onoga o ?emu razmišljate, jer misli ima previše. Problem je zato što ?ete snimiti u nesvesnom i one slike koje ne želite. I one se podjednako uspešno pojavljuju kao forma u spoljašnjem svetu. Taj proces je vrlo uspešan. Kada ste u stanju pove?ane pažnje tada ste i u mogu?nosti da pogledate slike koje ste pohranili u nesvesnom i da ih izmenite ako želite.

Biti pažljiv zna?i biti prisutan i svestan onoga što se doga?a oko vas i u vama. To zna?i i da ste svesni svojih misli i ose?anja - biti svestan zna?i biti budan. Neki ljudi ovo nazivaju "biti u sada". Nije teško za objašnjavanje, ali je malo teže za postizanje.

Svakako imate sposobnost da posmatrate misli. Možete i oti?i korak dalje tako što ?ete posmatrati ceo misaoni proces još u njegovom nastajanju. Ovo zahteva malo vežbe ali vam omogu?uje ta?ku gledišta koja je mnogo bolja od postoje?e. Razlika je kao kada prvo gledate kroz prozor, a onda se popnete na krov ku?e da bi bolje videli. Možda se dešava da odlutate dok ?itate ove redove, a onda vas nešto opomene da se vratite na sadržaj. Možda vam se ?esto dešava da vas nešto pozove nazad u stvarnost koju ste za trenutak napustili. Ovo bi predpostavilo da se u vama nalaze dve osobe. Prva koja odluta u dnevno sanjarenje i druga koja je poziva da se vrati.

Ona koja odluta je vaš Ego, a ona koja vas vra?a je Više Ja. Pokušajte da budete izvan situacije koja vam se dešava. Kada ste u njoj, ta?ka gledišta vam je lošija. Ova perspektiva, kad posmatrate sebe u akciji, omogu?ava da bolje vidite ono što se dešava u vama i oko vas. Omogu?ava vam da se ne zaglupite mislima i donesete pogrešan zaklju?ak. Ovo je perspektiva Višeg Ja.

Kada stvari gledate iz ovog ugla postaje vam jasno da možete da preuzmete kontrolu nad celokupnim bi?em.
Preko Višeg Ja sti?ete mo? da uti?ete na vaš svet i da zagospodarite njime. Da bi bilo jasnije o ?emu se radi prikaza?u jednu vežbu koju morate uraditi i koja nije jednostavna. Ova vežba donosi mnogo toga, a najvažnije, otvara vam širom vrata nedoku?ivog. Kada je dobro utvrdite bi?e vam mnogo lakše da postignete ono o ?emu ?e tek biti re?i. Evo kako se radi:

Idite i razgovarajte sa nekim. Umesto da se nalazite u samom razgovoru, zamislite da ste negde sa strane i posmatrate sebe. Uo?ite koliko dugo možete da se koncentrišete na sagovornika, pre nego što odlutate za svojim mislima. Uo?ite šta vas je navelo da odlutate. To je sve. Uradite ovo bar nekoliko puta.


2. dio
KAKO DA UKLONITE STRES

Stres se dešava unutar uma. To ne zna?i da nije realan, naprotiv. Stres nastaje kada u vašem umu pokušate da promenite ono što je teško promenljivo. Možda se stresirate kada kasnite na posao. Recimo da je gužva u saobra?aju, a vi za pet minuta treba da ste na poslu. Pogledajte misli i shvati?ete da se one vrte oko tih pet minuta i oko onoga što ?e biti ako zakasnite. Nijedna od ovih misli vam ne?e pomo?i da brže vozite, ali ?e pomo?i da se ose?ate loše i uplašeno. Ovo se dešava zato što vam um nije u stanju discipline.

Stres ?ete ukloniti najbolje ako prvo postanete svesni vaših misli i drugo, kada zamislite ishod situacije onako kako bi to bilo poželjno. Na ovaj na?in ?ete se rešiti misli koje su nepoželjne i ne mogu se na drugi na?in ukloniti. Ova tehnika zvu?i kao nešto što je lako. To je ta?no. Posmatranjem misli možete se na lak na?in rešiti stresa koji vam zagor?ava život.

Ovo naravno podrazumeva da tehniku sprovodite u delo, a ne samo da ?itate ove redove, jer ?e stres ostati prisutan.


KAKO DA OSTAVITE PUŠENJE I DRUGE POROKE?

Ako ste puša? onda znate da je to veoma ružna navika koju ste razvijali tokom dužeg perioda. Pošto je to navika onda zna?i da to radite nesvesno. Ne mislim da niste svesni kad zapalite cigaretu, ali proces koji stoji u pozadini sigurno je skriven od vas. Evo šta se dešava kada zapalite, a ovo slobodno primenite i na druge poroke (pornografija, previše hrane, alkohol). Baš pre nego što zapalite cigaretu primeti?ete seriju misli kao što je:

"Baš bih jednu zapalio". I onda postupate tako slede?i misli. Kada rešite da ostavite duvan dešava se da vam se tek onda puši. Misli koje slede su nešto kao:

"Voleo bih cigaretu" ili "ja moram da zapalim jednu".

Ovakve misli po?nu ve? nekoliko sekundi pošto ste rešili da prekinete. Sto više mislite kako ne?ete pušiti, više razmišljate o pušenju i dajete energiju takvim mislima. Bolje bi bilo da tada razmišljate kako ste zdraviji. Ali želja je sve ja?a. I dalje se zaklinjete da ne?ete pušiti i time samo sebi otežavate. Zaista zanimljivo, što više razmišljate kako ne?ete pušiti sve vam je teže. Pušenje kao termin morate izbaciti iz svog uma, ina?e ništa od posla. Ako želite nešto da ostavite tada doživljavate sebe kao subjekat koji nešto - gubi.

Vi ne ostavljate pušenje, vi birate da budete zdravi! Sve je stvar izbora. Da bi napravili pravi izbor, morate da pratite misaoni tok koji mu prethodi, a da bi potpuno kontrolisali misli morate biti u stanju pove?ane pažnje.

Kada posmatrate misli nakon što ste prekinuli sa pušenjem, možda ?ete primetiti ovakve misli: "ja želim da pušim". Prvoga dana ?e se jako ?esto javljati - verovatno na pet sekundi. Drugog dana možda na 15 sekundi. Tre?e nedelje na 10 minuta. Ovo je zaista tako, samo što naravno niste svesni svake misli - sagledajte samo silu protiv koje se borite. Kada pak uo?ite takvu misao, vrlo je važno da se ne borite protiv nje. Borba bi zna?ila da samo još više mislite o pušenju i da uvi?ate kako je teško ostaviti duvan. Kada je želja za porokom jaka, pored umetanja pozitivnih misli kao što su "ja sam zdrav", morate da postanete svesni ?injenice da imate izbor. Bolje od naglog ostavljanja pušenja je da radite ?in odlaganja.

Ponavljajte ?esto: " ja mogu da zapalim kad god ho?u; u stvari možda ?u i da popušim jednu kasnije, ali biram da ovog trenutka svakako ne zapalim cigaretu. Ubrzo prime?ujete - nije teško da se ne puši jedan sat, pa onda dva, tri itd. To je na?in kako gradite snagu. "Put od hiljadu kilometara po?inje jednim korakom" - Lao Ce.

Svako jutro kada se probudite, slobodno primetite da niste pušili celu no? i da to uopšte nije teško. Ovo govori i koliko vam misli u budnom stanju odmažu. Ali šta ako posmatranjem misli ustanovite da vi u stvari ne želite da prestanete. E dragi moji, u tom slu?aju pro?itajte deo o samopoštovanju. Ako svesno sebi ?inite štetu to sigurno zna?i da sebe ne volite. O ovome ?ete više ?itati kasnije. Proces preduzimanja akcije u smeru koji ne želite je vo?en mislima. U životu postoji mnogo situacija koje vas spre?avaju da budete u stanju pažnje. U ovakvim situacijama sanjarenja niste u mogu?nosti da vidite gde su vas ta?no misli preuzele.


FOKUS I KONCENTRACIJA

Fokus i koncentracija su alati koji vam pomažu da dobijete sve što poželite. Verovatno ste ove re?i ve? ?esto koristili u životu, ali da bi ste zaista dobili sve što želite morate da budete sposobni da ove alate i koristite.

Fokus zna?i da usmerite pažnju ka ne?emu i tako ga izdvojite od gomile drugih stvari. Na primer, sad sedite u vašoj sobi i vidite sve stvari u njoj. Sada usmerite fokus samo na jednu stvar, na primer stolicu.

Koncentracija zna?i da posvetite pažnju ne?emu. Drugim re?ima mislite o ne?emu odre?eni period vremena. Ako ste se pažnju usmerili na stolicu, zadržite fokus neko vreme. To je koncentracija.

O ?emu god da razmišljate to možete i da ostvarite. Misli su energija i ako u nešto ulijete dovoljno energije to se ostvaruje. Energiju u ono što želite ulivate na slede?i na?in:

Fokusirajte se na vašu želju.

Zatim:
Koncentrišite se na vašu želju.

Vaš um je nedisciplinovan sve dok ne uvežbate fokus i koncentraciju. Ako vežbate stanje pove?ane pažnje, tada ?ete videti kako vam misli neorganizovano ska?u sa teme na temu. Ovo zna?i da vam je sposobnost fokusiranja i koncentracije slaba pa ih morate vežbati. Ovo je veoma bitna stvar pa malo smernica za vežbanje nije na odmet.
Fokusirajte se na predmet i razmišljajte o njemu. Zadržite misli na stvarima koje su vezane za objekat ali fokus pažljivo zadržite. Zna?i ako je stolica od drveta, razmišljajte o njoj a ne o šumi iz koje drvo poti?e. Primetite kako lako misao ska?e sa teme na temu. Na kraju vežbe pogledajte odakle ste po?eli a gde ste završili.

Ako želite da se nešto ostvari morate prvo da se fokusirate na želju. Kad se fokusirate onda se i koncentrišite i dobi?ete - to je neminovnost.

Ako ste pretežno u stanju sanjarenja to zna?i da ste ili u prošlosti ili u budu?nosti. To vas spre?ava da se fokusirate i skoncentrišete na sadašnje doga?aje i ulijete im dovoljno energije putem misli. To vam dramati?no smanjuje sposobnost ostvarivanja.

Druga veoma loša navika je da mislite o stvarima koje ne želite ili o negativnoj strani želje. Ako želite da budete vitki, fokusirajte se na vitkost.

Zamislite sliku na kojoj ste vitki i razmišljajte o gubljenju težine. Nemojte razmišljati o tome koliko ste debeli ili koliko kila treba da izgubite. Razmišljajte isklju?ivo o vitkosti.

Ako želite više novca, fokusirajte se na bogatstvo - vidite sebe kao bogatog. Nemojte misliti o tome kako ne?ete da budete siromašni, o tome kako nešto nemate, ve? mislite o tome kako ste ve? bogati.

Razmišljajte o divnoj vezi i zamislite sebe u njoj. Nemojte misliti kako ne?ete da budete sami ili šta treba da uradite pa da ne budete sami. Vidite sebe u idealnoj vezi, kao da je ona ve? ostvarena.

Da bi ste dobili ono što želite, nakon fokusiranja sledi koncentracija. Drugim re?ima, potrošite mnogo energije misle?i samo na jednu stvar. Stanje pove?ane pažnje vam omogu?ava da posmatrate misli i vidite kada odlutaju sa fokusa. Lako vam je da se tada refokusirate i zapo?nete koncentraciju. To ?e re?i da je kontinuirani fokus u stvari koncentracija. To je proces kojim usmeravate energiju na nešto, To je na?in kojim komandujete univerzumu da vam ispunjava ono što želite.

Brz, jednostavan ali i mo?an na?in da ovo radite je da zapišete sve ono što želite a zatim da to pro?itate. Zapisivanje ?ini želju veoma jasnom i poja?ava fokus.

?itanje želje kontinuirano usmerava energiju na nju. Ako je više želja na spisku dajte im neki redosled. Radite uvek samo sa jednom željom, nikako više njih istovremeno. Ne prelazite na drugu stvar ako niste ni prvu završili. Ovo je sjajan na?in da uvežbate i fokus i koncentraciju i da na?inite um veoma, veoma mo?nim. Dok ovo ?itate niste ni približno svesni šta sve time dobijate. To shvatanje dolazi kasnije samo po sebi.

Evo i kratke vežbe za koncentraciju i vizuelizaciju istovremeno. Gledajte u neki objekat. To može da bude bilo šta, a preporu?uje se upaljena sve?a. Sada zatvorite o?i i probajte da vidite taj predmet. Kada više ne možete da ga zadržite, otvorite o?i pa ponovo. Ja sam kasnije radio istu vežbu sa pomorandžom, ali ona je dosta naprednija pa se zadržite na jednostavnijim stvarima. Pomorandža omogu?ava da zamislite i dodir njene površine, boju, miris i ukus.

Fokus zna?i da isklju?ite sve stvari osim jedne, ali dok ga ne uvežbate misli ?e vam lutati nekontrolisano po okolini. Tako niste u stanju da pošaljete dovoljno energije objektu fokusa. Mnogo bi vam pomoglo ako bi uklonili sve ono što vam odvra?a pažnju. Kad vam um nije disciplinovan, dešava se da ga svakojaki stimulansi iz okoline odvla?e i zamaraju. Previše stimulacije zamara um i ?ini da niste u mogu?nosti da se skoncentrišete na ono što želite. Da se ovo ne bi dešavalo morate da odlu?ite šta je to bez ?ega možete.

Nered u ku?i doprinosi i neredu u glavi. Kad pro?ete kroz sobu punu nepotrebnih stvari, koje je ni malo ne ?ine lepšom, samo ?ete potrošiti mnogo energije obra?aju?i pažnju na tu gomilu sitnica. Probajte da radite nešto na stolu pretrpanom raznim sitnicama, a zatim ih sve do jedne uklonite. Razlika ?e biti ogromna jer ste sad sposobni da se fokusirate na to što radite a zatim i da se koncentrišete.

Nije samo nered u ku?i odgovoran za to što niste u mogu?nosti da se koncentrišete. Da li slu?ajno ne gledate satima televiziju? Da li vam je to toliko neophodno u životu i šta vam zna?i taj ?isti gubitak vremena?

Najve?i problem ljudi ovde kod nas, koliko sam video, je taj što je strah neverovatno zavladao, što su ljudi, prestrašeni za svoju egzistenciju, potpuno izokrenuli shvatanja me?uljudskih odnosa kao i svih vrednosti, što je time ubijena svaka ambicija i inicijativa, što se zlo može o?ekivati od najbližih. Za ovo stanje veliki krivac je televizija. Šta mislite odakle otimanje za frekvencije, stvaranje nacionalnih servisa i sli?ne gadosti ?

Ološ koji vlada ovom zemljom iz potaje to dobro zna, a evo objasni?u vam o ?emu se radi. Televizija je izum koji služi za kontrolu naroda, ta?nije svesti naroda. Šta se dešava dok gledate tv ? Vaš misaoni tok zastaje i vi nesvesno prihvatate ono što vam se servira - drugim re?ima neko misli umesto vas. To više niste vi.

Nesvesno je veoma lako obmanuti i ono prihvata sve što mu se podmetne kao slika realnosti, memoriše ga, i u skladu sa time vi se i ponašate programirano (program). Šta mislite odakle onolike reklame? Pa odatle što su veoma efikasne, jer rade na istom principu.

Osvrnite se na vaše dnevne aktivnosti. Koliko vremena provodite u fokusu na ono što zaista želite? Odgovor na ovo pitanje ?e vam razjasniti mnogo toga što je vezano za neuspeh.


ŠTA JE TO O ?EMU BRINETE?

Briga je ekstremno razmišljanje o ne?emu što ne želite. Kada brinete to zna?i da toliko razmišljate o ne?emu što ne želite, da po?injete fizi?ki da ga ose?ate - javlja se stres. Da li ste primetili nekad da se stvari o kojima neko brine baš i doga?aju? Sa druge strane, neko ko ne brine ni o ?emu zaista i ne mora da brine. Ne zaboravite, misli su energija koja teži da se manifestuje.

Briga je sli?na ?uvenom klišeu: da li je ?aša polu-prazna ili polu-puna? Odgovor je - zavisi na šta se fokusirate. Ako prihvatimo da je nešto što je puno poželjno, tada je pozitivan fokus - polupuna. Fokus onih koji brinu je da je ?aša poluprazna.

Da bi ste prestali da brinete morate da uvežbate um da se automatski fokusira na pozitivno. Neki roditelj bi odgovorio: "ne mogu da ne brinem kad mi dete iza?e kasno uve?e". Može. Misli u ovom slu?aju lete ka negativnim doga?ajima koji bi mogli da se dese. Tako ih samo privla?ite. Prvo preduzmite pozitivnu akciju i nau?ite decu kako da se ponašaju u neprilici. Zatim kada iza?u (ne držite ih valjda zatvorene), razmišljajte o tome kako se lepo provode i zabavljaju. Ovo je jedini ispravan na?in ponašanja. Još je bolji primer kada brinete da li vam je partner veran. Velike su šanse da ?ete ga baš time oterati od sebe. Ljudi ne vole kada su kontrolisani; menjajte ove ružne navike i život ?e se prolepšati. Uvek imate slobodu izbora i to je sjajno!

Briga ne prestaje automatski zato što ste ovo pro?itali. Morate da preduzmete neku akciju, da usmerite misli na nešto što želite. Kada prvi put ovo uradite primeti?ete da se misli brzo vra?aju na brigu. Sto više vežbate to ?ete duže zadržati misli na predmetu želja. Ovo je sasvim dovoljno da izmeni vaš svet na bolje!


SNAGA VOLJE

Jedan od osnovnih zadataka u životu je da nau?ite i uvežbate usmeravanje misli ka realnosti koju bi ste želeli. Ovo radite uz pomo? volje. Volja je sposobnost da ?inite izbore koji ?e dalje uticati na doga?aje. To je u stvari kristalizacija misli. Volja je fokus i koncentracija na misli. Snaga volje je sposobnost da se koncentrišete na fokusirane misli. Snaga volje je proces koji vam omogu?ava da dobijete ono što želite. Snaga vaše volje je ujedno vaša li?na snaga.

Ako ne preuzmete kontrolu nad mislima i ne zagospodarite tim procesom, neko drugi ?e to uraditi umesto vas. Primer za ovo su reklame. Drugi vam govore šta je atraktivno, šta je moderno ili bez ?ega ne možete. Na osnovu velike uspešnosti reklama zaklju?ite koliko ljudi gospodare sobom. To je strašno!

Pošto imate potpunu slobodu izbora, možete svoju volju da usmeravate u bilo kom pravcu. Volja je hotimi?an i svestan izbor aktivnosti, bez nje ne postoji kretanje i akcija. Misli su proces koji se neprestano dešava. Preko dana ?esto napravite neki izbor a da toga i niste svesni, pošto ne posmatrate misli. Možda se posle toga i kajete.

Ako niste svesni onoga o ?emu razmišljate odluke ?e donositi vaš Ego. O njemu ?e biti više re?i kasnije. Nakon što postanete svesni, odluku o akciji donosite vi i usmeravate vašu volju na ono što želite. To je ono što omogu?ava da se nešto desi tako što usmerava energiju. To je fokus i koncentracija.

Volju ja?ate sa svakom misli koju pošaljete u pravcu koji želite. U ovome je rešenje.

Svaki put kada kada ne uradite ono što ste rekli - slabite volju.

Svaki put kada to uradite - ja?ate volju.

Od ovoga se ne može pobe?i. Cak i ako kažete da nemate ciljeva, svaki put kad pomislite na nešto vi pokre?ete proces. Ako na primer, ujutro zvoni sat, zna?i da ste ga iz nekog razloga navili. Ako isklju?ite zvono i nastavite sa izležavanjem tada slabite svoju volju. Dan je ispunjen sli?nim situacijama i obratite pažnju na njih jer ?e vam volja veoma oslabiti. Ukratko, šta god kažete ili pomislite da ?ete uraditi, to i uradite.

Slabljenje volje po?inje još u detinjstvu. Tada koristite imaginaciju da stvorite svet u vašoj glavi. Možda jednog dana saopštite svetu: "ja ?u biti astronaut". Ljudi za koje ste vi odlu?ili da su autoriteti, spuštaju vas re?ima: "ne budi luckast" ili "to je nemogu?e". Vi ste odlu?ili da neki ljudi znaju o vama više od vas i šta je za vas najbolje.

Kada ste dete to je sasvim prirodno, ali što postajete stariji ovo vam baš nije u interesu. Svoju odgovornost predajete drugima a to ujedno zna?i da im predajete i svoju mo?. Mo? predajete roditeljima, nastavnicima i svim autoritetima koji vam mogu oduzeti mo? ako im to dozvolite. Kada slepo prihvatite istinu onako kako je oni vide, tada te slike deponujete u svom umu.

Na?in da oja?ate volju je da sebi obe?avate manje. Ta?no tako - manje! To ?inite tako što ve?e ciljeve podelite u više manjih, lakše dostižnih ciljeva. Ostvarivanjem ovih manjih ciljeva dobijate i onaj ve?i, prvobitni cilj. Da bi ovo bilo uspešno morate sve vreme zadržati i viziju prvog cilja, a svakodnevno aktivirati fokus i koncentraciju na manje delove cilja. Pošto ovo ne zvu?i najjasnije evo kratkog primera.

Ako stavljate tri kašike še?era u kafu a morate da ga ukinete, nemojte to raditi odjednom jer ?ete se samo mu?iti i ne?ete uspeti. Par nedelja stavljajte dve kašike, pa par nedelja jednu i tako dalje. Podelite cilj na više manjih i lakše ?ete ga dosti?i.

Sli?no je i sa novcem; sa?uvajte manju svotu u roku od petnaest dana, pa je postepeno pove?avajte. Tako ja?ate volju i dolazite do neke sume novca koju ranije niste imali. Ne možete sa?uvati odmah celu platu, to je sigurno.

Ono što vam je svakako zanimljivo je da ?e novac po?eti da dolazi sa raznih strana, vi ga ovakvim fokusiranjem (gomilanjem) privla?ite u svoj život. Ako samo trošite, stvarate obrnuti efekat.

Kada ste svesni onoga o ?emu razmišljate, u stanju ste da primetite obe?anja koja dajete sebi i izbegnete prevelika obe?anja koja niste u stanju da ispunite. Ovo je na?in kako se volja ja?a do stepena kada možete da dobijete sve što poželite.

Ima još nešto. Ako glasno izgovorite svoje obe?anje u ne?ijem prisustvu tada volju pokazujete i sebi i drugima istovremeno. Ako obe?anje ne ispunite tada osim što gubite svoju li?nu mo?, gubite je i u o?ima drugih. Obratite pažnju na ono što mislite pre nego što progovorite. Ako olako dajete obe?anja samo da bi udovoljili drugima, na putu ste da izgubite volju. ?ak i ako samo kažete: "nazva?u te sutra" onda to stvarno uradite. Lekcija je sli?na: obe?ajte manje, a dajte više. Veoma uspešni trgovci ovako sti?u veoma zadovoljne mušterije.

Evo sad ne?eg što je jako zanimljivo. ?esto ispunjavate tu?e zahteve bez re?i, a time istovremeno kršite obe?anja koja ste dali sebi. Ovo je indikator unutrašnjih doga?anja - koliko sebe vrednujete i poštujete. Veoma je važno da pokažete ljudima gde su vam granice.

Ja?anje volje postižete vežbanjem.

To ?ete uraditi ako sledite ovih sedam ta?aka:

 1. Imajte jasno odre?ene ciljeve, kratkoro?ne i dugoro?ne. Ali neka budu kristalno jasni.
 2. Odredite šta ?ete raditi svakog dana i za pošetak zapišite taj plan. Bez ciljeva, dopuštate misaonom procesu da radi nekontrolisano.
 3. Pove?ajte mo? tako što ?ete uraditi ono što kažete.
 4. Nemojte se predavati drugim ljudima. Nau?ite se da kažete - ne! Ako je to teško, zna?i da se baš trudite da zadovoljite druge. Potražite razlog zašto je to tako. Šta ?e se to desiti ako im kažete - ne?
 5. Uklonite sve što vas ometa. Pobacajte sve sitnice iz okoline koje vam samo odvla?e pažnju.
 6. Radite posao u malim koracima.
 7. Ponavljajte ovo svakog dana. Akcija podrazumeva uspeh.

Molim vas da se ne zadržite samo na ?itanju. Posle samo par dana praktikovanja ?e vam postati jasno kakav ste dar dobili.


POPRAVITE KOMUNIKACIJU

Razmišljamo pomo?u slika i pojmova. Pretvoriti ih u re?i nije baš jednostavno. "Slika govori više od hiljadu re?i" je izreka koja ovo dobro opisuje. Re? "tenis" izaziva niz asocijacija. Vi možda pomislite na slavnog tenisera, a neko drugi misli možda o teniskom reketu koji bi kupio. Mnogo re?i je potrebno da bi iskazali ono o ?emu razmišljamo. Ako ste mislili na tenisera za koga ja nisam ?uo, kako ?ete mi ga opisati.

Možete mi re?i njegovo ime, nacionalnost, visinu, boju o?iju, stil igre, dužinu kose i još mnogo, mnogo toga. I posle svega mi ?emo imati razli?ite slike o njemu. Ovo je veoma važno. Onaj ko nešto saopštava je odgovaran za to da li je poruka pravilno shva?ena.

Evo ja vama sve vreme nešto saopštavam i ako niste sve shvatili, onda nisam dobro uradio posao. Zato kre?em iznova mnogo puta i ?ak ponavljam pojedine stvari, jer mi nije cilj da uradim bezvredan posao. Zbog toga mi i stil pisanja odaje opreznost.

Kada vi komunicirate, tada je vaš zadatak da u?inite vaše poruke jasnijima. Morate da posmatrate šta ?ini vaš sagovornik da iz toga vidite da li vas razume.

Komunikacija je neophodna i bez nje ne možete.

Tokom dana uspostavljate mnogo razli?itih vrsta komunikacije: kod ku?e, na poslu, sa prijateljima. U slu?aju da želite da imate kvalitetnu komunikaciju i da budete pravilno shva?eni, morate da pravilno plasirate sadržinu. Kada primenjujete pove?anu pažnju, primeti?ete da kada govorite ne obra?ate pažnju na reakciju sagovornika. To je zato što vam je um fokusiran na ono što ?ete slede?e da kažete i previše je zauzet da bi primetio da li vas sagovornik razume ili uopšte sluša. Ovo ?ete ispraviti ako gledate sagovornika u o?i. Kada pri?ate sa nekim morate na neki na?in i da se povvežete sa njim. Ako ste pažljivi i gledate sagovornika u o?i, primeti?ete kada je prestao da vas sluša. Da bi poruka bila ispravno shva?ena morate da pro?istite vaše misli i fokusirate se na njihovu prezentaciju. Ovo radite tako što se postavite u perspektivu Višeg Ja i posmatrate misli. Tada ?ete primetiti da mnogo toga što ste pomislili i poželeli da kažete uopšte nije potrebno. Kada eliminišete ovo puko ?askanje otvarate dosta prostora za ispravno razumevanje.

Odgovornost slušaoca je da sluša, a ne samo da ?uje re?i. Kada ste u ulozi slušaoca dužni ste da zaustavite unutrašnji dijalog i fokusirate se na re?i vašeg sagovornika.

Komunikacija se popravlja slušanjem a ne brbljanjem. Ako umete da slušate ste?i ?ete mnogo novih prijatelja. Ljudi vole kad ih neko sasluša i dešava se da dobijete kompliment da ste prijatan sagovornik iako niste ni re? izustili.
Primetio sam da kad god odem u okruženje sa dosta ljudi, oni mnogo vole da pri?aju. Do?em u prostoriju punu nepoznatog sveta, a iza?em filovan bezbrojnim informacijama o njihovom životu. Pri tom niko od njih nema pojma šta ja radim, da li sam možda dreser krokodila ili ludak koji je pobegao iz psihijatrijske ustanove. Previše su zauzeti pri?anjem i ispaljivanjem automatskih fraza iz glave. Oni obi?no ne žele da slušaju ništa drugo osim sebe jer su obi?no mnogo zauzeti sobom. Naravno, to i ne prime?uju.

Ako ve? slušate, dobi?ete više korisnih informacija uz pomo? parafraziranja i postavljanja pitanja.
Parafraziranje zna?i da ponovite ono što ste upravo ?uli, ali drugim re?ima. To zna?i da sagovornik ?uje vaše tuma?enje onoga što je upravo rekao.Pitanja koja postavljate ?e vam još više poboljšati komunikaciju.

Što ve?i fond re?i koristite komunikacija je bolja, a ovaj fond se uve?ava ?itanjem. Re?i koje koristite formulišu misli a time i kreiraju vaš svet.

?itanje vas dovodi u neposrednu vezu sa sjajnim ljudima koje druga?ije ne?ete nikad sresti. ?itanje vas izlaže novim idejama i tako možete mnogo toga da nau?ite.

Re?i ?e uobli?iti vas i vašu sudbinu. Re?i su na?in na koji izražavate misli, one kreiraju ose?anja koja vas teraju na akciju.

Zapamtite, kada imate problem u komunikaciji on poti?e iz jednog od ovih uzroka:

 1. Lenji ste i ne koristite dovoljno re?i da pošaljete svoju poruku.
 2. Ne tražite odgovor ili ste prezauzeti mislima pa odgovor i ne primetite. Zbog toga ne vidite ni da li su vaše re?i pravilno shva?ene
 3. Nemate dobar re?nik kojim bi izrazili sve ono što mislite
 4. Komunikacija je vaša odgovornost. Još danas u?inite napor da je popravite i vaš život ?ese odmah promeniti na bolje.

POSTAVITE PRAVA PITANJA

Ve?ina misli koje koristite u unutrašnjem dijalogu su pitanja i odgovori. Um tuma?i energiju i primorava vas da postavljate pitanja, Više Ja daje odgovore kada je prisutno. Ako se pri tom umeša i Ego odgovori su iskrivljeni i ?esto pogrešni. Sto više podižete nivo svesti, odgovori su ta?niji, naravno ta?nost posmatrajte kao subjektivanu u ovom slu?aju. Subjektivnu zbog toga što su odgovori ta?ni u odnosu na ono što je najbolje za vas.

Pitanja vode ka rezultatima. Vi samo treba da budete sigurni da su rezultati ono što zaista želite. Pitanja vam daju informaciju a informacija je mo?.

Ljudi postavljaju malo pitanja, ?ak i kada su zainteresovani za temu razgovora. Verovatno ne pitate previše iz nekoliko razloga.

 • Veoma ste zauzeti mislima i niste prisutni.
 • Verovatno predpostavljate da ?e sagovornik da pomisli da ste nepristojni ili da ga molite za nešto.
 • Ne želite da neko pomisli da ste glupi.

Upravo je obrnuto. Ve?ina ljudi je sre?na da pruži odgovor kad ih nešto pitate. Kada pitate tada ispoljavate veliku koli?inu znanja, razumevanja i poštovanja prema sagovorniku. Ako nešto ne znate, to ne zna?i da ste glupi ve? samo da ne znate sve ?injenice. Niko na ovom svetu ne zna sve. Kvalitet života možemo da dovedemo u odnos sa pitanjima koje postavljamo. Pitanja odražavaju na?in razmišljanja i vode ka ispravnim odgovorima. Kad god krenete putevima spoznaje - kre?ete sa pitanjima.

Ako se pitate kako je neko došao do automobila koji košta više nego što ste u životu zaradili, možete se upitati - na koji na?in? Upitajte se i možda dobijete prave odgovore, a oni vas mogu uputiti kako da više zaradite. Jednom kad se upitate, krenu?ete da tražite odgovor. Možda je bolje da se upitate - "kako da i ja zaradim za takav auto?" Kopiranje uspešnih nije uopšte loša ideja, ali informacije se nalaze svuda pa i u vašem unutrašnjem svetu. Postoji nešto što je mnogo važnije od odgovora gde se nalazi novac. Pitanja koja postavite o kvalitetu života vode do odgovora koji su veoma bitni za vas. Ja sam postavljao pitanja o mojoj li?noj sre?i. Zašto ne mogu da budem sre?an sve vreme? Šta treba da uradim pa da budem sre?an? Zašto ose?am emotivni bol? Zašto je na ovoj planeti bol u prvom planu?

Postavljao sam pitanja i dobio odgovore. Jeste da je trajalo veoma dugo, ali vi imate ovu knjigu pa ?e trajati mnogo kra?e.

Pitanja vode do odgovora, ali postoje razli?iti odgovori u zavisnosti od perspektive sa koje posmatrate.

Recimo da postavite pitanje i dobijete odgovor. To vas možda zadovoljava i zaustavlja. U primeru automobila - za nekog je odgovor "sigurno se ?ovek bavi ne?im nezakonitim" sasvim zadovoljavaju? i pošto se sam nikad ne?e baviti takvim poslovima, ostaje u lošoj poziciji. Neko ?e dok pita težiti da postigne sli?an rezultat, tj. da kupi takav auto. Njega ne?e zadovoljiti jedan odgovor nego ?e i?i dalje. Kako da zaradim za takav auto? Šta treba da radim pa da ga i ja kupim? Kako da ga kupim, a da sve bude po zakonu?

?uvajte se pogrešnih odgovora. Pogrešan odgovor je kad vas zaustavlja u nastojanju da nešto dobijete. Kako da do?em do takvog auta? Odgovor - nema šanse! Pitajte "zašto ne?" i "kako da ipak dobijem?" Ova dva pitanja su veoma razli?ita. Prvo vas vodi do odgovora - "zato što ti je plata jako bedna" i kraj. Drugo pitanje vas može dovesti do rešenja. Insistirajte na pravom odgovoru jer samo vas on može pokrenuti na akciju.

Budite uvek sigurni da je pitanje usmereno ka dobijanju rezultata jer tad stvarate ispravan na?in razmišljanja koji ?e vas voditi ka uspehu. Ne postavljajte pitanja na koja se može odgovoriti sa da i ne. Bolje pitajte - kako. Kad god dobijete negativan odgovor javlja se vaš Ego. Pitanja vas vode ka stazi svetlosti a to zna?i da možete imati sve što poželite. Tako vaš život treba da izgleda.


KAKO RADI UM ?

Vi niste isto što i vaša misao i nemojte da svoju suštinu povezujete sa mislima. Potrebno je da se distancirate od toka misli i posmatrate ih sa perspektive Višeg Ja. Um je aparat uz pomo? koga možete da radite dve stvari. Prva je tuma?enje energije koja vas okružuje i proti?e kroz vas. Druga je da ga koristite kao vrhunski kompjuter koji ?e vam rešavati probleme.

Baš tako, um je savršen alat koji možete da koristite kako vam volja. On može da obra?uje zamršene ideje i da dejstvuje na na?in koji ?e vam omogu?iti da kontrolišete materijalni svet koji vas okružuje. Problem je što mu omogu?avate da pokre?e vaš život i kada nije pod kontrolom. Kada ga kontrolišete onda omogu?avate Višem Ja da zasija. Misli su tada pod kontrolom i stvara se dosta prostora koji ?e obasjati vaše stvarno bi?e.

Um je pod kontrolom samo onda kada mu dozvolite da odlu?i kada i gde ?e da radi. Ve?inu vremena provodite u dnevnom sanjarenju, razmišljaju?i o prošlosti i zamišljaju?i budu?nost. Istražujete doga?aje koji su prošli ili se nikada ne?e odigrati, a istovremeno propuštate da vidite i uživate u onome što je oko vas.

Sve što sada posedujete ste sami stvorili, bilo da vam se to svi?a ili ne. Ako vam se ne svi?a to što ste kreirali, znajte ovo: uvek možete da stvorite novo i bolje okruženje. Ako to zaista želite onda je slede?e neophodno:

 • Pogledajte oko sebe i vidite šta ste stvorili. Ovo podrazumeva da ste u stanju povišene pažnje.
 • Morate da nau?ite kako um radi i kako da svesno stvorite novi kvalitet.
 • Osvojite kontrolu nad mislima i tako dozvolite Višem Ja da se ispolji.

Um se može podeliti na dve razli?ite oblasti. To su svesno i nesvesno. Svesno ima ?etiri uloge:

 1. Opažanje. Svet opažate uz pomo? pet fizi?kih ?ula - vid, sluh, dodir, ukus i miris. Uz pomo? njih tuma?ite ono što verujete da je stvarnost.
 2. Asocijacija. Sve ono što opažate ?ulima poredite sa prošlim doživljajima.
 3. Procena. Kada nešto opazite vi ga odmah i procenjujete, uz pomo? asocijacija.
 4. Odlu?ivanje. Kada nešto procenite, sledi akcija.

Vaš um ima zadatak da ?uva vašu verziju stvarnosti.

Vaša verzija realnosti se sasvim sigurno razlikuje od moje verzije, a i od verzije drugih. Nesvesni um snima sve što otkrijete uz pomo? ?ula. On je sa?uvao sva vaša iskustva pa i ono što mislite o njima. Sa?uvano je sve ono što ste sebi rekli, a tako?e i emocionalne reakcije na sva iskustva.

Sve ovo je krajnje subjektivno. Subjektivno je zato što su to vaše verzije doga?aja a ne ono što se zaista dogodilo. Zbog subjektivne prirode iskustava vaša stvarnost pripada vama i nikome više. Ako vi i ja prisustvujemo nekom doga?aju, tada ?emo zabeležiti potpuno razli?ite verzije istog.

Znate li koliko policija ima problema kad sakupi više svedoka nekog zlo?ina? Izjave mogu biti toliko razli?ite da postaju beskorisne. Doga?aj se filtrira kroz subjektivne prizme svakog svedoka.


Ono što opazite postaje vaša stvarnost

Nesvesni um tako?e sadrži i sve vaše navike. Navika je nešto što ste svesno nau?ili i ponavljali toliko da se to može izvesti automatski. To je ponavljanje neke aktivnosti koja je snimljena u nesvesnom i može se izesti automatski.

To je dobro jer nešto možete uraditi a da ne razmišljate, kao u slu?aju raznih sportova ili vožnje. Kada igrate fudbal, ne razmišljate o svakom potezu koji ?ete izvesti.

Ako po?nete da razmišljate gubite efikasnost. To se odnosi na sve što morate da uradite brzo i efikasno. Zahvaljuju?i automatizmu možete da radite dve stvari istovremeno - da vozite bicikl i razgovarate ili da jedete i ?itate.

Nesvesno ne može da sudi o kvalietu informacija koje pohranjuje. Dešava se da snimi i pogrešne informacije, koje kada ih koristite, mogu da oboje pogled na svet. Kada ste bili mali verovatno su vas nagra?ivali slatkišima. Sada kada ste odrasli, verovatno se dešava da ih nesvesno jedete kada ste neraspoloženi.

Nesvesno ne može da sudi o razlozima. Možda ste pohranili ?injenicu da biti mršav doprinosi trajnosti ljubavne veze. Nesvesni um ne može da analizira ovu situaciju i da pita: "kakve veze ima kilaža sa trajanjem veze?" Nesvesno jednostavno snima sve.

Više Ja je deo nesvesnog uma koji vas povezuje sa univerzumom i koji je odgovoran za sve magi?no u vašem životu. To je veza izme?u drugih dimenzija i vašeg fizi?kog postojanja. To je veza izme?u ?ovekove suštine i fizi?ke stvarnosti.

Više Ja je oblast uma koja se koristi za ostvarivanje svega. Oblast uma koja vam daje sve što poželite. Kad nau?ite da je koristite kako treba i postanete jedno sa njom tada stvarate "magiju".

Kreativno nesvesno ili više ja je deo nesvesnog i ima ?etiri uloge:

 1. Prva uloga je da održava vašu stvarnost. To zna?i da kakvu god sliku da imate u nesvesnom, ona teži da se ostvari u fizi?kom planu.
 2. Druga uloga kreativnog nesvesnog je da rešava probleme. Ono pregleda banku podataka o svim iskustvima i donosi rešenje. To zna?i da ne morate svesno da rešavate problem. Više ja (kreativno nesvesno) vas vodi ka rešenju a da vi to i ne znate.
 3. Kreativni nesvesni um je izvor energije za vas. On pokre?e energiju koja ?e rešiti problem. Problem zna?i da vaš unutrašnji i spoljašnji svet nisu u harmoniji. Ako vidite sebe kao mršavu osobu, a skala na vagi pokazuje druga?ije, javlja se problem koji mora biti rešen. Kreativno nesvesno ?e poraditi na rešenju (ostvari?e sliku koju ste zamislili).
 4. Poslednja uloga je postavljanje ciljeva. Uvek morate da imate ciljeve ili nešto ka ?emu težite. Bez njih ne možete da funkcionišete. Ciljeve morate imati pa makar mislili i da ih nemate. Ako pogledate svoj život u nazad, primeti?ete da kad god niste imali svoje ciljeve, tada ste ostvarivali tu?e.

Postoji termin koji se naziva sistem filtriranja i vi ga stalno koristite. Sistem filtriranja je deo nesvesnog uma koji odbacuje sve što je nepotrebno i fikusira se na bitno. Pošto neprestano dobijate informacije putem ?ula, i pošto je njihova koli?ina ogromna, dolazi do filtriranja. Zamislite sve ku?e u vašoj ulici. Iako svakodnevno prolazite pored njih, malo toga bi rekli o njima kada bi vas neko ispitivao do detalja (npr. koliko prozora ima na svakoj ili kakve su boje vrata). To podaci vam ne trebaju pa ih um filtrira.

Ovo filtriranje radi tri stvari:

 1. Pozitivno filtriranje. Ako ste novope?ena majka, tako ste naštimani prema bebinim potrebama da ?ujete i odgovarate na svaki zvuk koji od nje do?e. Ako želite da se odmorite onda idete u drugu sobu ina?e vas svaki bebin pokret uznemiri. Vaš filter je podešen da ?ujete sve što od bebe dolazi. Ako kupite auto, odjednom vidite koliko istih takvih ima u gradu. Filter je podešen da vidite sve takve automobile jer sad i vi imate jedan. Ove stvari su veoma važne.
 2. Negativno filtriranje. Ako živite pored aerodroma ili prometne saobra?ajnice, posle nekog vremena vi ne ?ujete buku aviona ili vozila. Filter odbacuje buku koja bi vam veoma smetala. Primetili ste da ?esto ne ?ujete rad zidnog sata iako je dovoljno glasan da vas kljuca u mozak.
 3. Tre?a stvar koju filter radi je da daje individualna opažanja. Ako vi i još nekoliko ljudi posmatrate istu scenu, ima?ete potpuno razli?ite utiske.

Kada um odlu?i da je nešto važno, filter vam skre?e pažnju kad god se to pojavi. Ono što je nepotrebno se odbacuje, a na ono što je bitno se fokusirate. Jednom kada opazite da je naka misao, zvuk, ose?aj važan za vas, proces fitriranja je obavešten. Veoma brzo postajete svesni primljene informacije.

Kako se kre?ete kroz život doživljavate iskustva koja su u zavisnosti od toga kako ste podesili filter. U stvari ne?ete iskusiti sav vaš svet nego samo jedan njegov deo. To zna?i da je vaša stvarnost (ili ono što vidite) jako razli?ita od stvarnosti drugih ljudi. Druga?ije re?eno - vaš svet je jedinstven.


SISTEM VEROVANJA

Verovanje postaje samo ono što vi odlu?ite. Nakon što iskusite i protuma?ite doga?aje, vi odlu?ujete da je odre?ena stvar istinita. Sakupite odre?eni broj misli o ne?emu i ne ?ekaju?i dokaz postajete sigurni. Biti siguran o ne?emu zna?i videti mnogo stvari usmerenih u jednom pravcu. Jednom kad ste sigurni skup misli postaje verovanje. Verovanje je jako ube?enje.

Sigurni ste da je zima hladna, a leto toplo. Sigurni ste da se ujutro Sunce uzdiže, a uve?e spušta na horizontu.
Formirali ste verovanje o onome što možete fizi?ki da uradite - znate dobro da li možete da tr?ite, ska?ete ili letite. Kad ste sigurni, to zna?i da imate iskustvo koje nešto podržava. Sigurni ste u vaše verovanje jer se ono pokazuje kao ta?no.

Sigurno je da ste ve? tokom života, formirali verovanje o ve?ini stvari koje ste iskusili. Ovo ste uradili putem posmatranja. Verovanje se uvek zasniva na nekoj ?injenici iz prošlosti.

Život te?e glatko kada je sve stabilno i u redu. Ovo je slu?aj kad ste sigurni u svemu što vam se dešava. Skupovi misli koje vode ka sigurnosti ?ine verovanje. Nesvesno sakuplja misli o ne?emu i omogu?ava da život te?e glatko i efikasno. Dobro znate da kada voda klju?a u posudi, ona je vrela i to ne morate da proveravate. Naopako kada bi svaki put proveravali. Znate dobro da je sve što stoji u frižideru hladno i da ga ne otvarate.

Ali verovanje vas tako?e može u?initi i slepim. Verovanja su toliko jaka da vas u stvari spre?avaju da vidite o?igledno. Um je nesposoban da istovremeno sadrži dve potpuno suprotne ideje. Suprotne ideje izazivaju napetost jer se me?usobno poništavaju. Evo par jednostavnih primera.

Vaš poslodavac vas nervira do ta?ke ludila i želite da zbog toga napustite posao. Istovremeno, materijalno zavisite od njega i smatrate da ?ete teško na?i drugi. Ovo dovodi do unutrašnjeg sukoba. Deo vas bi da ode, a deo da ostane.
Verujete da je laganje krajnje nemoralno. Iznenada se pojavljuje prijatelj koji je nešto zgrešio i moli vas da slažete nešto u njegovu korist. Ovo tako?e izaziva unutrašnji sukob i on se naziva kognitivna disonanca (saznajno neslaganje).

Možda se ponekad ponašate vrlo ?udno. Kada nastupi unutrašnji sukob, možda promenite verovanje ili mišljenje zato što ste pod pritiskom da nešto uradite. Problem je što radije menjate ponašanje da bi se uskladili sa verovanjem, nego što menjate verovanje kada je ono neta?no. To je u redu ako su vam verovanja ta?na i ako vam služe. Ali mnoga verovanja su potekla od neta?nih postavki ili su preuzeta od ljudi ili situacija kao ve? neta? na.

Jednom kada usvojite verovanje, a ono je neta?no, jako ga je teško ispraviti. To bi zna?ilo da kada jednom nešto usvojite, tada podesite filter da zaustavi sve informacije koje bi pobile vaše mišljenje. U tome leži problem - verovanje koje ste stvorili vas spre?ava da ispravno tuma?ite šta se dešava oko vas.

Siromaštvo je stanje uma koje podrazumeva nedostatak. Kada verujete da ste siromašni, slepi ste za mogu?nosti koje vam omogu?avaju bogatstvo, ali zato vrlo lepo vidite sve ono što vas održava u siromaštvu. Ako verujete da se brak završava razvodom, tada ste otvoreni za partnere koji vas ne?e baš usre?iti. Kada smatrate da niste zaslužni, slepi ste za bilo kakvu nagradu. Nagradu u smislu bilo ?ega što je dobro za vas.

Jednostavnije re?eno - vidite i ?ujete ono što želite da vidite i ?ujete. Verovanja oblikuju vaš svet. Ona oblikuju i vaš život. Možda ste mislili da doga?aji formiraju život, ali to nije ta?no. Formira ga na?in na koji reagujete na doga?aje. Reagujete u skladu sa vašim verovanjima.

Ako usvojete verovanje da ste vitki i zdravi i da ?ete to i ostati do smrti, bi?ete uvek u boljoj kondiciji nego mnogo mla?i od vas.

Setite se sistema za filtriranje. On postoji jednostavno zato što svakog minuta stotine informacija pokušava da dopre do uma. Nužno je da prona?e na?in da vas zaštiti od pretrpavanja informacijama. Na?in je taj što propušta samo dva tipa informacija:
 • Informacije koje ocenjujete kao vredne.
 • Informacije koje sadrže pretnju Baš zbog ovoga ostvarujete ciljeve!

Ako ta?no znate šta želite, otvarate sistem za filtraciju. To zna?i da dovodite um u sklad sa vibracijom energije koja ?ini vašu želju.

Kada se nalazite u stanju povišene pažnje, Više Ja deluje kao ?uvar kapije vašeg uma. Šta to ta?no zna?i? Verovanja poti?u iz misli. Kada ?ujete ne?iji negativan stav mora?ete da razmislite o njemu. ?esto se dešava da nesvesno razmišljate pa i ne prime?ujete misli koje se pojavljuju. To je kao da otvorite širom vrata stana i odete na posao. Ništa ne spre?ava mišljenja drugih ljudi da se usele. Svaki put kada razmišljate o ne?ijim negativnim stavovima ?inite utisak sve ja?im.

Izbegavajte takva razmišljanja i još bolje, odbacite takve misli. Vi ste odgovorni i niko vas ne može spustiti dok sami na to ne pristanete. Zaustavi?ete neželjene stavove samo ako ne prihvatite baš sve što vidite i ?ujete.

 • Budite u stanju povišene pažnje.
 • Postavljajte pitanja o novim informacijama i utvrdite odakle dolazi taj niz misli.
 • Prestanite da prihvatate ono što drugi sude o vama. Imate mogu?nost da odbijete da se složite sa bilo ?im što ?ujete. Složite se samo sa onim što želite i to putem pozitivnog komentara. Na primer "ja sam inteligentan"

Delujete u skladu sa slikom koju ste stvorili o sebi. Verovanja su vaša ograni?enja. Ispitajte odakle ona poti?u. Ispitajte ko je odlu?io u kakvim ?ete okolnostima da živite. Sebe ograni?avate shodno verovanjima drugih ljudi. Ograni?enja su kavez koji dolazi iz vašeg uma - sami ste postavili svoja ograni?enja. Možda verujete da nije mogu?e imati odnos ispunjen ljubavlju. Pogledajte u prošlost. Sigurno ste imali veze koje se nisu slavno završile. Možda ste posmatrali roditelje i susede kako uništavaju svoj brak i sada verujete da se on uvek završava katastrofalno. Ako u to verujete tada ?ete se kretati kroz seriju raskida i neuspešnih veza i ne?ete mo?i da vidite ono što je u vezi pozitivno. To ?e još više u?vrstiti vaše verovanje. Krug je zatvoren.

Možda verujete da ?ete se uvek mu?iti sa finansijama zato što ste ro?eni siromašni, zato što su vam prijatelji siromašni, a religija vam kaže da je bogatstvo zlo. Ne zaboravite da vam kreativno nesvesno omogu?ava da živite vaša verovanja. Verovanja su tako mo?na da ?e blokirati sve što opažate. Filteri koje postavite ?e sve uraditi da održe vaša verovanja nedirnutima.


STVARNOST I ISTINA

Opažanje je na?in na koji sti?ete iskustva o svetu, zavisno od toga ko ste vi i šta ste ozna?ili kao važno. Opažanje je subjektivno. To zna?i da ne vidite uvek stvari kako one zaista izgledaju. ?ula postaju optere?ena pa ste prinu?eni da filtrirate ono što vam se doga?a. ?inite dve stvari:
 • Sudite o doga?ajima.
 • Birate šta ?ete iskusiti a šta ne.

Sud je na?in da se tuma?e doga?aji. Kada sudite o doga?ajima evo šta se dešava.

U toku radnog vremena, dobili ste poruku da se hitno javite šefu. Ovo možete da tuma?ite na nekoliko na?ina:

 • Uradili ste nešto loše.
 • Možda ho?e da vam da otkaz.
 • Dobi?ete povišicu plate.
 • Možda ?e da vam ponudi bolji posao.
 • Nešto se desilo detetu u školi pa vas zato zove.

Svako od ovih tuma?enja je razli?ito i ne mora da bude istinito ili neistinito samo po sebi. Kad posmatrate misli iz perspektive Višeg Ja, tada možete jasno da vidite kakve to sudove donosite i da uklju?ite volju kako bi ih izmenili.

Kada birate šta ?ete iskusiti ili ne, dešava se slede?e.

?itate re?enicu i ne vidite štamparsku grešku. Vidite da nedostaje slovo ili je ono na pogrešnom mestu, ali automatski ga ispravljate zato što ste tu re? videli ranije i znate kako ona izgleda. Kada dvoje ljudi vidi isti doga?aj oni ?e ga tuma?iti na dva razli?ita na?ina. Setite se puta kojim prolazite svaki dan.

Kakve je boje predposlednja ku?a sa leve strane? Vaše opažanje uti?e na istinu. Imate svoju sopstvenu verziju istine. Kada vi i vaš prijatelj vidite isti doga?aj potpuno razli?ito, ni jedan nije u pravu ili krivu. To zna?i da ono što se zaista dogodilo zavisi od vaše ta?ke gledišta.

To tako?e zna?i da je veoma teško razaznati istinu. Da li je na dvadeset stepeni spoljne temperature vru?ina? Jeste vru?ina je. Kako znam? Pitao sam prijatelja koji radi u Sibiru. Izvinite prešao sam se - u stvari je hladno. Kako znam? Pitao sam prijatelja koji radi u Australiji, gde su temperature još više u sred zime.

Stvarnost i istina su razli?iti za svakoga. Svi vide stvari druga?ije. Iz našeg okruženja jasno vidimo ?injenicu da ?ovek može da bude terorista i borac za slobodu u isto vreme. Zapamtite da je iskustvo subjektivno. Iskustvo proizvodi mentalne slike koje se pohranjuju u nesvesnom, Evo još jednog primera. Vi ste u školi i trenutno niste koncentrisani na predmet koji nastavnik izlaže. On vas iznenada proziva a vi ni da beknete. On ili drug is klupe vas nazivaju glupanom. Ovo se možda ponavlja nekoliko puta i vi prihvatate ovu subjektivnu ocenu i po?injete da verujete da ste glupi. U stvari vi ste veoma inteligentni samo imate slabu koncentraciju. Sta je od svega ovoga prava istina. Ako verujete da ste glupi to ?e i biti vaša istina.

Možda verujete da je pustinja jedno veoma vrelo mesto, jer ste tako videli u filmovima. Otidite tamo no?u pa ?ete saznati koliko je hladno.

Stvarnost je zanimljiva za posmatranje. I nauka i metafizika nam govore da je sve energija. Energiju razlikujemo po frekvenciji talasa kojom ona vibrira. Na primer crveno svetlo se razlikuje od zelenog po talasnoj dužini. Razlika izme?u zvukova koje ?ujeme se zasniva na razli?itoj veli?ini talasa.

Osnova energije je ono što znate kao misao. To je ono od ?ega je sagra?en vaš svet. Vi ste energija i projektujete misli u svoju okolinu. Ta energija je sa?injena od vaših opažaja u prošlosti. Misli koje ste kristalizovali u fizi?kom svetu vam se vra?aju i vi to nazivate - stvarnost.Um zatim uzima ovu stvarnost na dalju analizu. Analizirate stvari na osnovu drugih stvari. Ova analiza nije nikad potpuna. Koliko je sati? A u odnosu na koju ta?ku na zemaljskoj kugli mislite? Da li je vru?ina? Mislite u odnosu na Sibir ili Australiju? Koliki je kilometar? Ne znam, ali neko ga je odredio i ja sam to samo prihvatio.

Stvarnost je varljiva i subjektivna. Ako želite da bude onakva kakvu želite prvo postanite svesni tako što ?ete biti u sadašnjosti i stanju pove?ane pažnje. Tada možete da kreirate svoju stvarnost, svet kakav se samo poželeti može.


3. dio
ŽIVOT JE ODRAZ


EMOCIJE

Ako želite da prona?ete usmerenje i cilj, a time i smisao vašeg života, morate da ostvarite ?vrstu vezu sa Višim Ja ili Božanskom Iskrom. Vaša iskra je deo vas tako da nikada ne možete da potpuno izgubite kontakt sa njom; taj kontakt može samo da bude delimi?no blokiran ili neodgovaraju?. Sli?no se dešava kada stavite štap u vodu. On izgleda prelomljen i izobli?en u odnosu na njegov pravi oblik. Prizma prelama belo svetlo na njegove razli?ito obojene komponente. Kada vaš um interpretira belu svetlost ?iji je izvor u božanskoj iskri, on je izobli?ava. To se dešava zato što niste u optimalnom stanju da prihvatite ovu komunikaciju.

Optimalno stanje se naziva stanjem prosvetljenja. Nema zaista ni?eg misti?nog u ovome. To jednostavno zna?i da ste se oslobodili emocionalnog balasta i da je vaš filter koji procesira energiju ?ist. Vidite svet baš onakvim kakav jeste. To tako?e zna?i da ste se oslobodili strahova. Prosvetljenje omogu?ava da u vaše fizi?ko telo primite više svetlosti, ili druga?ije re?eno, energija koju primate je ?ista. Ovo uzvišeno stanje svesti je svima dostupno, a u ekstremnim slu?ajevima ozna?ava i kraj potrebe za fizi?kim telom. Moram da priznam da me je u po?etku ova ?injenica plašila, ali kako sam napredovao shvatao sam da je to ispravan put nazad ka Bogu.

Emocije blokiraju vašu komunikaciju sa božanskim. Ono što morate da razumete je kako one deluju i šta da u?inite kako bi nestale iz vašeg života. Da se odmah razumemo, eliminisanje emocija ne zna?i da ?ete biti u nekakvom zombi - stanju i da ne?ete ništa ose?ati.

Šta su emocije?

Emocije nisu ose?anja. One su jake i nebalansirane reakcije na doga?aje kojima dozvoljavate da kontrolišu vaš život. Emocije uzrokuju to da imate jaka ose?anja. Ose?anja su na?in da prona?ete vaš pravi put kroz život. Kada se nešto ose?a ispravnim to je znak koji vam šalje božanska iskra da ste na pravom putu.

Zamislite da putujete kroz duga?ak tunel. Tunel je vaš put koji se zove život. Tim putem idete zaslepljeni, ali to nije važno jer kad god skrenete udari?ete u zid, i to vam pomaže da ipak stignete do cilja.

Ne postoje fizi?ke barijere u životu. Ono što vas vodi kroz tunel su ose?anja i kad god udarite u zid zna?i da postajete emotivni. Lako je odrediti kad ste skrenuli sa puta. Vrlo jaka i burna emotivna reakcija zna?i da ste svom silinom tresnuli licem o zid.

Neki ljudi jednostavno isklju?e svoju sposobnost da ose?aju. Kada ništa ne ose?ate zna?i da je to vaš odgovor na bol. Blokiranje ose?anja je jedan od na?ina da odstranite bol ali ne najbolji. Kada blokirate bol tako što isklju?ite ose?anja, postajete sli?ni automobilu bez upravlja?a. Sposobnost da ose?ate je klju?na na putu kroz život.

Kontrolni centar ose?anja je misaoni proces. Pojedine misli vode ka iskustvu emotivnog bola. Kada ne želite da saznate nešto to je dobar indikator da znate da ?e vas to dovesti do bola. Ako ne ose?ate, primeti?ete zašto ako posmatrate misli. Vide?ete da ako iskusite doga?aj koji ?e dovesti do ispoljavanja emocija, vi jednostavno skre?ete misli na drugu stranu. Drugim re?ima - vi se isklju?ujete. To možda radite uz pomo? humora ili jednostavno skretanjem pažnje na nešto drugo.

Emotivni bol je dobar. Bez bola putova?ete kroz tunel koji nema zidove. To bi ustvari bio otvoren prostor koji nema putokaze kuda treba da krenete. Ako želite da se potpuno oslobodite emotivnog bola, prvo morate da ga dobro osetite. Stanje pove?ane pažnje vam omogu?ava da vidite kada ste „isklju?eni" - jednostavnim posmatranjem misli. Reklo bi se da isklju?ivanjem ose?anja ?ovek izbegava neprijatna iskustva. To nije ta?no. Energija koja je bol ostaje u vama uskladištena da se odrazi u budu?nosti ili da se ispolji kao fizi?ka bolest. Ovo se svakako odražava na vaše ponašanje i može dovesti do toga da bol širite na druge ljude, što je jedna od najodvratnijih stvari koje vam se mogu desiti. Bola se možete osloboditi tako što ?ete sebi dozvoliti da ga osetite ili razrešiti situaciju koja ga je izazvala. Moje iskustvo je da dozvolim ose?anje bola, da nastavim dalje sa njim a nikako da se borim protiv njega. On ?e sam po sebi nestati.

Ako se desi da raskinete sa partnerom možda ?e vaše misli biti:

„Nikada ne?u na?i nekog tako dobrog"
„Bi?u sam zauvek"
„Niko me ne voli".

Ovo su pogrešne pretpostavke i samo izazivaju još nepotrebnog bola. Jednostavno prihvatite da ose?ate bol i on ?e nestati. Pazite dobro o ?emu razmišljate u tom stanju i ne dozvolite mislima da kreiraju negativnu budu?nost. Ako je neophodno da se brzo rešite bola, radite što je više mogu?e vežbu pove?ane pažnje jer ona trenutno eliminiše sve emocije.

Kada putujete svojim životnim putem morate stalno da procesirate energiju. Vaš um konstantno tuma?i stvarnost i kao rezultat nastaju misli. Emocije nastaju kada je ovaj proces blokiran i kada postoje nagomilane misli. Ove misli su usmerene na jednu temu i onemogu?avaju vas da dobijete još energije. One se vrte u krug i spre?avaju stvaranje novih misli.

Za trenutak ?emo se vratiti na koncept dualiteta. Suprotnosti postoje da bismo sticali iskustvo. Ako ne iskusimo hladno tada ne možemo znati ni za toplo. Suprotnosti su jedna ista stvar ali na suprotnim krajevima skale. Emocije nas guraju ka jednom od krajeva skale (polaritetu). Kretanje ka oba polariteta tokom života zna?i da smo sve iskusili i da znamo šta zna?i biti ?ovek. Ako duboko u sebi shvatimo da je to neminovnost i uspemo da posmatramo stvari sa razumevanjem, tada ?emo putovati kroz život bez udaranja od zidove tunela. To tako?e zna?i da ne?emo prizivati karmu jer nema energije koju treba balansirati. Ovo ne zna?i da ?emo biti bez ose?anja! I dalje ?emo ose?ati, ali ne?emo biti žrtve jakog emocionalnog pritiska koji je nekada kontrolisao naš život.


MOTIVACIJA

Misli vam omogu?avaju da delujete, a emocije su gomila misli koja sadrži mnogo energije. Emocije su veoma mo?ne jer vam omogu?avaju da delujete sa mnogo snage. Ovo je sasvim u redu izuzev ?injenice da kada ste emotivni tada ste i slepi. Ako ste nekada pokušali da razgovarate sa ekstremno uznemirenom ili ljutitom osobom tada znate o ?emu govorim. Prvo ste sa?ekali da se emocije stišaju. Energija emocija stvara oblak oko vas pošto se misli vrte u krug i spre?avaju vas da pravilno prosu?ujete. Ako želite da iza?ete iz ove magle morate biti u stanju povišene pažnje.

?esto ste kontrolisani emocijama. Možda se na?ete u nekoj situaciji gde emocije kontrolišu vašu akciju. Tada niste u stanju da razmislite o toj situaciji i šta bi najbolje bilo da uradite. To zna?i da vi tada reagujete umesto da odgovorite. Bes vas tera da reagujete na na?in kakav ne biste da niste emotivno zaslepljeni. To može da izazove tragi?ne posledice koje ?e možda bitno uticati na dalji tok vašeg života.

Problem sa akcijom koja proizilazi iz emocije je što ona ima veliku snagu. Kada delujete snažno sa jednog polariteta tada se kre?ete u pravcu drugog. Na našem primeru tunela, to bi zna?ilo da se divlja?ki odbijamo od zida do zida prelaze?i istovremeno veoma kratak put. Ovo vas gura u suprotna iskustva. Tada na vas deluje zakon karme i to zna?i da vam se vra?a vaša energija iz suprotnog pravca kako bi se izbalansirala. Svaka akcija ima odgovaraju?u reakciju ali iz suprotnog pravca. To je energija u dejstvu! Sto snažnije gurate emociju u jednom pravcu to vam je univerzum snažnije vra?a nazad. Iz tog razloga gubite mnogo energije u misaonom procesu i emotivnim akcijama koje iz njega slede.

Postoje samo dva pokreta?a koji kreiraju akciju. To su ljubav i strah, ili drugim re?ima to su zadovoljstvo i bol. Sve emocije dolaze iz ljubavi ili straha. Kada vaša motivacija dolazi iz straha ona je negativna i podrazumeva da bežite od ne?ega. Kada dolazi iz ljubavi ona je pozitivna i zna?i da stremite ka ne?emu. Najviše ste motivisani kada bežite od straha i stremite ka ljubavi istovremeno.

Realnost je subjektivna, tako da ako nešto asocirate sa patnjom, to ne mora da uvek bude ta?no. Recimo da ste ušli u vezu sa budalom koja vam sve vreme zadaje bol. To ne zna?i da ?e i slede?a veza biti takva. Kada se u budu?nosti suo?ite sa izborom upotrebite stanje pove?ane pažnje da vidite da li postoji neka pogrešna asocijacija i napravite pravi izbor.


„JA MORAM DA ..."

Ako ste motivisani strahom to zna?i da radite nešto što ne želite. To radite zato što morate. Možda radite posao koji ne volite. Motivisani ste da ga radite iz straha da ne ostanete bez novca. Situacija u kojoj se nalazite izaziva da verujete da odgovornost za nju leži u rukama nekog drugog. Lako je okriviti drugog i prona?i izgovore, ali nije lako prona?i rešenje. Pošto verujete da ste pritisnuti da radite ono što ne volite, morate da na?ete krivca. Obi?no je to šef. Da bi nekako odgovorili vi oklevate u izvršavanju radnih obaveza, odlažete poslove i ne ulažete kreativnost. Sef vas zbog toga pritiska još ja?e, a vaše nesvesno odgovara još ve?im oklevanjem. To je na?in da vidite kako se energija rebalansira i kako se uspešno dobija otkaz.

Ovaj pritisak može do?i i iz unutrašnjeg monologa. Možda želite da oslabite da bi nekoga zadovoljili. Možda vaša bolja polovina nalazi da vitki ljudi izgledaju bolje. Tada dolazi do istog procesa. Prebacujete odgovornost na partnera. Vaše nesvesno se buni i sabotira gubitak težine.

Tajna je u slede?em: ne postoje stvari kao što su „ja moram da ..." - to je proizvod vašeg uma i perspektive sa koje posmatrate. Sve, bez izuzetka, je vaš izbor. Znamo da ?e vaš izbor uvek izazvati posledice, možda i negativne, ali to je vaš izbor. Možete da na?ete drugi posao ili možete da oslabite, ali samo ako je to vaš li?ni izbor a ne zadovoljavanje tu?ih želja. Ne postoji „ja moram da ..." ve? „ja želim da ...". Razlika je ogromna. Prihvatite novi na?in razmišljanja, jer druga?ije re?i izazivaju druga?iji sled misli. Umesto „ja moram da idem na posao" kažite „ja želim da idem na posao zato što ..." i sazna?ete šta je to što ho?u da kažem. Ako uvidite da nema razloga da radite nešto - nemojte to raditi.


JOŠ O EMOCIJAMA

Emocije vam omogu?avaju da vidite koliko ste uspešni u procesiranju energije. One vas guraju ka jednom od polova - zidova tunela. Sredina je ono što vas ?ini slobodnim. Sredina zna?i da možete da radite ono što ho?ete zato što ste vi to izabrali izme?u ponu?enih opcija. Tako?e zna?i da ne radite nešto iz moranja, da ne delujete emotivno i da možete da posmatrate sa obe ta?ke gledišta. Svaki problem koji ra?a emociju u vama je signal da se okrenete ka sebi i da tu
prona?ete rešenje. ?ovek obi?no traži uzroke emotivnih stanja u svojoj okolini.

Prestanite da se osvr?ete okolo i pogledajte unutra. Postavite pitanje: „Zašto postajem emotivan?" Da biste ovo uradili morate da preuzmete odgovornost za vaše emocije. Pogledajmo emociju ljubomore. Tipi?no za ljude je da misle kako ova emocija dolazi iz razloga koji su spolja. Možda vaš partner pokazuje interes za nekog drugog. Ako posmatrate iznutra vide?ete da emocija poti?e od misli koje vas opisuju kao neodgovaraju?eg. Ona poti?e iz straha da ?ete izgubiti partnera ili ostati sami. Ako se bojite da ?e vam neko preuzeti partnera, zna?i da ste se prethodno uporedili sa tom osobom i izvukli zaklju?ak da ste manje vredni. Baš sjajno! Zanimljivo je koliko možemo da pljunemo po sebi, a da to niko i ne traži od nas. Ovaj sud se donosi veoma brzo pa nam takve misli lako promaknu. Ako niste svesni šta se doga?a u vašem unutarnjem svetu, postajete nesposobni da se usavršavate i nastavite vlastitu evoluciju.

Zavist je još jedna emocija koju ?emo uzeti za primer i ona tako?e proizilazi iz straha. Kada zavidite tada ste fokusirani na ono što nemate - mislite da neko drugi ima ono što želite. Ovakvo razmišljanje je bazirano na dve ideje:

 • Nema dovoljno za sve i niste u mogu?nosti da dobijete objekat vaše zavisti.
 • Niste zadovoljni sobom i svetom koji ste stvorili

Ovo se obi?no završava tako što unizite osobu ili objekat zavisti. Razmišljate nešto u smislu: „ionako to nisam želeo", „to nije dobro zato što...", „on nije dobar zato što...". Kad na ovaj na?in umanjite vrednost objekta zavisti, ?inite sebe vrednijim. Ovo je obmana i pokušaj da se osetite ve?im nego što zaista jeste.

Kada ovako razmišljate, vi ste fokusirani na ono što nemate. Kada praktikujete pove?anu pažnju primeti?ete ovakve misaone sklopove i tada upotrebite volju da ih uklonite.

Usmerite misli na ono dobro koje imate. Ako konstantno razmišljate o onome što nemate, šaljete signal nesvesnom da vam nedostaje ono što želite. Na taj na?in troš ite energiju na nepotrebne stvari i ulazite u stanje konstantnog nezadovoljstva. To je krajnji rezultat emocije zavisti. Ni u ovom slu?aju vas niko nije tukao po ušima da sebi zagor?ate život.

Sli?no je sa bilo kojom emocijom. Sve to i ne bi bilo tako loše da nije klju?ne ?injenice: emocije pored sadašnjosti kreiraju i budu?nost. Ako smo videli koliko one imaju loše dejstvo na sadašnjost, pretpostavite kakve ?e posledice izazvati u budu?nosti.

Vreme kad preduzimamo ispravne korake ka kreaciji sopstvene budu?nosti je kad po?nemo da koristimo afirmacije. Ne gledajte svet oko sebe da bi dobili ocenu za ono što radite, pogledajte u svoju dušu i od nje tražite saglasnost. Morate da budete zadovoljni sa onim što radite, a ne sa onim kako vas okolina vidi. Kako god shvatili prethodnu re?enicu, ona je klju?na.


UMANJITE SNAGU EMOCIJA

Kada prona?ete misao koja izaziva emociju, možete da je analizirate i utvrdite zašto se to doga?a. Kada unesete malo svetla u ovu oblast tada ?istite svoj um i budu?e emocije gube svoju snagu. Po?e?ete da razmišljate druga?ije i izgleda?e kao da izlazite iz magle.

Nabroja?u korake koji ?e doneti svetlo u najmra?nije podru?je vaše li?nosti:

 1. U momentu kada osetite emociju osvrnite se ka unutra.
 2. Umesto da stupite u interakciju sa onim za šta mislite da vam je izazvalo emociju, ignorišite ga i pogledajte vaše misli. Recimo da diskutujete o ne?emu sa vašim partnerom i da postajete ljuti. U momentu kad po?nete da ose?ate bes, ignorišite partnera (ali nežno) i pogledajte unutar sebe.
 3. Prona?ite misao koja se pojavila kada i emocija
 4. Nemojte generalizovati stvari ve? idite do najfinijih detalja. Recimo pronašli ste misao: „Ona umišlja da sve zna"
 5. Izolujte tu misao

Zna?i tražimo pojedina?nu misao, a ne grupu. Možda su se posle nje javile i druge misli koje poja?avaju emociju, ali ova je najbitnija. Ne?ete uraditi posao ako pokušate da procesirate grupu misli.

Upitajte se zašto ste to pomislili

Zašto ste pomislili: „Ona umišlja da sve zna", a ne nešto drugo? Upitajte sebe „zašto" i sa?ekajte. „Ona uvek ima odgovor na sve i to izaziva moj bes".

Ponovite ovo dva puta

Pokušajte da usmerite misaoni proces tako da vam otkrije strah koji uvek leži u pozadini. Na svaki odgovor nesvesnog pitajte „zašto". „Zašto mi je neprijatno što ona uvek ima odgovor na sve?" „Zato što ona misli da je pametnija od mene". „Zašto je bitno da li je ona pametnija od mene?" „Zato što možda i jeste, a ja se plašim da nisam pametan. U stvari ja mislim da sam glup".

Testirajte

Slede?i put u sli?noj situaciji posmatrajte da li postajete emotivni ili ne.

Ovo nije baš jednostavan proces, ali ?e vas rešiti mnogih problema i neprijatnosti u budu?nosti. Po?e?ete da stvari posmatrate u druga?ijem svetlu i shvati?ete da je strah samo još jedna vrsta emocije i prihvati?ete da on postoji u vama. To ?e veoma umanjiti njegovu snagu i posta?ete slobodni da radite ono što želite. Svet ?e postati mnogo prijatnije mesto za život.


DOBRO I ZLO

Dobro i zlo su subjektivni termini. Kao i ve?ina ljudi možda ?ete sebe proglasiti lošim ako kradete. Ali kra?u možemo da posmatramo kroz razli?it sklop okolnosti. Šta ako kradete zato što vam je novac potreban za operaciju deteta i to je jedini na?in da mu spasite život?

Šta ?emo sad? Da li ste dobri ili loši? Na ovom primeru vidimo koliko granica izme?u dobra i zla može biti zamagljena. Svako ima sopstveno shvatanje dobra i zla, a vaše se sigurno razlikuje od mog.

Verovatno oružanu plja?ku ili ubistvo karakterišete kao nešto što je loše (namerno izbegavam re? zlo). Tako?e re? loše koristite da opišete i druge stvari koje vam se ne svi?aju. ?ak i kada napravite trivijalnu grešku vi je nazivate lošom i asocirate je sa svim ostalim što je loše na svetu.

Ovo se dešava zato što je zajednica bazirana na osnovnim religioznim principima. Ovi principi nas u?e da se zlo kažnjava, a dobro nagra?uje. Ovo vam može biti prihvatljivo kad je u pitanju ubistvo, ali da li prihvatate da vaše dete bude kažnjeno ako u školi napravi gramati?ku grešku? U sebi asocirate koncept „biti loš" sa patnjom i kaznom. Da bi izbegli kaznu za svoje postupke izbegavate odgovornost i prebacujete krivicu na druge ljude ili okolnosti.

Morate da izmenite gledište! Gledajte na stvari sa aspekta uzroka i posledice. Kad god bilo šta uradite to izaziva posledice. Ponekad ljudi o njima sude kao o dobrim ili lošim. Istovremeno drugi ljudi sude na druga?iji na?in, možda ?ak i suprotan. Nema na?ina da zaustavite ljude da neprestano donose sud o vama. Ali ako živite život baziran na njihovim sudovima, nikada ne?ete na?i sre?u.

Morate da živite život koji ?e biti baziran na vašim težnjama i željama. Ovo nije sebi?no - to je jedini ispravan na?in na koji treba živeti.

Svaka akcija ima odgovaraju?u reakciju, što je ?injenica proistekla iz zakona o održanju energije. Energija ne može biti izgubljena - samo izmenjena. Svaki put kad emitujemo neki vid energije ona poga?a i menja energiju celine. Ovo izaziva efekte. Efekat ili reakcija je upravo proporcionalan koli?ini emitovane energije i dolazi iz suprotnog pravca. Drugim re?ima, šta god pošaljete to vam se i vra?a, istom koli?inom i kvalitetom. Da budem još jasniji, ne ocenjujte postupke kao dobre i loše ve? ?inite ono što želite da vam se vrati i ne?ete pogrešiti. Pošto ovaj zakon oduvek postoji i uvek ?e postojati, nema potrebe da ga proveravate i zato pazite šta emitujete ka univerzumu.

Jedini problem je što ne možete direktno da vidite efekte misli. Ako gurnete ?oveka i on padne, odmah vidite efekte te vaše fizi?ke aktivnosti. Misli su suptilnije i njihov efekat dolazi sa zakašnjenjem. Ovo kašnjenje je univerzum postavio kao zaštitu od opšteg haosa. Zamislite šta bi se desilo kad bi se misli svih ljudi odmah odražavale! Ljudi nažalost nemaju kontrolu nad svojim mislima i ova zaštita je neophodna.

Bacite pažljivo pogled unazad na vaš život i posmatrajte šta se desilo. Vide?ete da su vas misli i akcije proizašle iz njih dovele u situaciju u kojoj se nalazite. Misli, akcije i ose?anja su uzrok a posledice prona?ite tu negde, u vašem životnom okruženju. Samo pazite, ponekad su vaše namere skrivene i od vas samih. U nameri da nekome pomognete možda se krije želja za nagradom. U tom slu?aju ono što šaljete je veoma razli?ito od onoga što prikazujete spoljnom svetu. Zakon uzroka i posledica podrazumeva da ste odgovorni za sve što dolazi od vas. To podrazumeva izme?u ostalog, ono što mislite i ono što ose?ate. Zaista ponekad izgleda da je život veoma komplikovan, me?utim on to nije.

Vi izbegavate da budete loši. Kada uradite nešto što se ne slaže sa vašim principima, to nazivate lošim. Loše zahteva kaznu, a vi ne želite da uz kaznu još dodatno budete ozna?eni u društvu i kao loši. Sta radite u tom slu?aju? Izbegavate da preuzmete odgovornost i osu?ujete druge. Mnogo bolje bi bilo kad bi prihvatili odgovornost i u?ili iz vlastitih grešaka. Greš ke nisu zlo, one su samo greške! Slede?i put možete postupiti druga?ije da bi izbegli pojavu greške i time dobiti više samopouzdanja.

Zanimljivo je da se novac ?esto povezuje sa pojmom zla. Primere za to možemo na?i u svakoj zajednici, posebno ovde kod nas. Filmovi obi?no prikazuju bogataše kao loše momke, a siromahe kao dobre. Religija je mogu?i izvor ovih stereotipa. Novac nije ni dobar ni zao, on je samo energija. Vi i novac ste dve razli?ite stvari - vi niste koli?ina novca koji posedujete. Biti bogat ili siromašan ne zna?i biti dobar ili zao, ma koliko da su ovi stereotipi snažni. Oba ova stanja imaju svoj uzrok i posledicu.

Novac je energija, pa ako ste siromašni to zna?i da imate stav kako za vas ni?ega nema dovoljno. To tako?e zna?i da ste blokirali protok univerzalne energije. Ako ste bogati stav je obrnut - svet je izvor izobilja! Oba stanja su suprotnosti na istoj skali. Ono što možete da radite sa novcem je sjajno. U stanju ste da uživate u mnogim zadovoljstvima koje ovaj svet može da ponudi, u stanju ste da budete slobodni! Možete da pomognete mnogim ljudima i postanete izuzetan ?lan zajednice. Novac može da bude dar za vas i one oko vas tako što ?e poboljšati kvalitet vašeg života. Ono što obavezno morate izbe?i je pohlepa, a to radite tako što posmatrate misli kada se govori novcu. Putem misli možete da imate sve što želite.

Dužni ste da promenite verovanja vezana za novac ako želite da on u?e u vaš život. Nedostatak novca je sigurno znak nedostatka samopoštovanja, ose?anja krivice i manje vrednosti. Ovo neka vam bude stalno na umu: vi zaslužujete sjajan život ispunjen izobiljem! Bez obzira ko ste ili šta ste radili u prošlosti, vi ste dete Univerzuma i on ?e vam dati sve što poželite. Promenite na?in razmišljanja i umesto o dobru i zlu razmišljajte o uzroku i posledici. Tada dobijate kontrolu nad vašim životnim putem. Prvo preuzmite kontrolu nad mislima i akcijama koje iz njih proizilaze. Uspešni kontrolišu svoje akcije i rezultate.


SPOLJNI SVET JE ODRAZ UNUTRAŠNJEG

Ono što vidite oko vas je odraz vas samih. Naravno, ne mislim da okolina izgleda kao vaš odraz u ogledalu, nego da je život vaše ogledalo. Ono što vidite oko vas je refleksija vašeg unutrašnjeg stanja. Ovo je tako baš zbog toga što vam se vra?a ono što šaljete. Vaša volja udružena sa namerom vam približava ljude i okolnosti koje su sli?ne vama. „Sli?no privla?i sli?no" je univerzalni zakon atrakcije koji ovo potvr?uje.

Možete da napravite velika poboljšanja u vašem životu samo gledaju?i okolo i posmatraju?i šta se doga?a. Ovo je sli?no ogromnom povratnom mehanizmu koji vam omogu?ava da vidite šta se dešava u vašem bi?u. Ako vam se ne svi?a vaš okolni svet, jedini na?in da ga izmenite je da radite na promeni unutrašnjeg sveta. Ako su oko vas uglavnom ljutiti ljudi to pokazuje da ima skrivenog besa u vama. Vi ga projektujete okolo i on vam se vra?a sa svih strana. Znamo da je bes kao i svaka negativna emocija proizvod straha. Sve je refleksija, i kad stvari oslobodimo kamuflaže vidimo da u pozadini leže ili strah ili ljubav.

Ponekad ne možete da prona?ete odgovor na nešto što vas se veoma ti?e. Primetili ste da ili situacija predugo traje ili vam se ?esto ponavlja u životu, sve dok je ne rešite.

Na ovaj na?in vam univerzum pomaže da u?ite. Ponekad vam je odgovor ispred nosa i sadržan je u nekoj navici ili shvatanju, a ponekad morate da zavirite u prošlost.

Kad kona?no na?ete odgovor, onda možete da se menjate i usmerite život u pravcu koji želite. Taj posao samo vi možete da završite. Ja sam objasnio tehniku pove?ane pažnje uz pomo? koje možete da posmatrate šta se dešava u vama, a vi odradite ostalo.

Ako vam je dosadilo da vas drugi kontrolišu onda radite na vlastitoj osobini da kontrolišete druge, tj. eliminišite je. Ako vam je muka što ste okruženi ljutitim ljudima, eliminišite bes iz vašeg života. Sta ?e se desiti? Ti ljudi polako po?inju da se udaljavaju od vas jer više nemaju razloga za ljutnju. Može se desiti i da ostanete me?u njima ali menja se situacija - ako nema ljutnje više ne ose?ate jak emotivni pritisak. Ako se promenite, šta se dešava sa vašim partnerom ili prijateljima? Ako ne žele da se menjaju lako se može desiti da promenite društvo. Ne možete ih vi promeniti, mogu samo da slede vaš primer.

Ako ste nekom primer zna?i da ste postali najbolji što možete biti, ali molim vas, bez serviranja vaših ideala drugima! Pokažite se svetu na?inom svog života a ne nepotrebnim brbljanjem!

Zapamtite da možete da u?ite iz svega u vašem životu, ne samo od ljudi. Postoji razlog zašto ste ro?eni baš od vaših roditelja i u datim okolnostima. Možete iz toga da nau?ite stvari koje neko drugi i ne sanja. Zbog toga ste jedinstveni i imate jedinstven, samo vaš skup okolnosti. Vaše je da otkrijete sebe jer ste dobili sve što vam je potrebno. Okolnosti u kojima se nalazite su vaše lekcije. Lekcija se konstantno ponavlja dok je ne nau?ite a onda ide slede?a. To je život. Ova ponavljanja možete da vidite ako zastanete i posmatrate.

Setite se svih osoba sa kojima ste imali ljubavnu vezu. Primeti?ete izvesnu sli?nost me?u njima. Sve one izgledaju razli?ito, imale su razli?it život ali pokazuju sli?ne karakteristike. Možda su svi pokušali da vas kontrolišu, prvo fizi?ki, a zatim i emotivno. Život je refleksija - pogledajte pažljivo i možda ?ete prona?i sklonost ka kontrolisanju drugih u sebi. Možda kontrolišete decu ili ku?ne ljubimce. Upitajte se odakle poti?e ta osobina u vama. Možda iz straha.

Možda imate problem sa autoritetima kao što su recimo bili vaši roditelji. Ovaj problem vas je kasnije pratio tokom školovanja, a sad kad ste odrasli, možda imate problem sa policijom ili šefovima na poslu. To se ponavlja sve dok ne prihvatite poslušnost. To naravno ne zna?i da morate da budete poslušni kao pas, ve? da morate da savladate lekciju poslušnosti. Drugim re?ima, dok god poslušnost doživljavate emotivno lekcija nije savladana!

Ove situacije sami privla?ite kako bi nau?ili stvari o sebi. Morate sami da prona?ete šta je to u vama sa ?ime morate da se izborite. Ako ste perfekcionista, možda se na?ete u vezi sa partnerom koji se obla?i aljkavo. To ?e vam pokazati nešto o vama. Kad pogledate partnerovu garderobu i to vas razljuti, eto klju?a koji treba da potražite u svom unutrašnjem svetu. Na?in na koji ?ete saznati gde da tražite je da uvidite šta vas ljuti i koliko jako. Sto ja?a ljutnja - više ima da se u?i.

Drugim re?ima, gurnuti ste sa sredine životnog tunela na jedan od zidova. Kada je to guranje prejako, onda zaista morate da zastanete i da se suo?ite sa ne?im - ina?e ste u konstantnoj nevolji! Promenite svoj unutrašnji svet i vaš spoljni svet ?e se odmah promeniti.

Kako se popravljate i kre?ete ka prosvetljenju vi delujete na druge ljude. Ne morate da radite baš ništa, a ljudi iz okoline ?e dobijati male darove samo zato što su pored vas. Posta?ete traženi!


GRANICE - VAŠA ZAŠTITA

Svi imamo fizi?ke granice i njih je vrlo lako definisati. One su u okolini fizi?kog tela. Kada vam se neko nepoznat približava, postoji ta?ka kad je on previše blizu. U tom slu?aju se sklanjate ili preduzimate neku akciju. Ako je akcija nemogu?a, kao što je u prepunom autobusu, tada po?injete da se ose?ate neprijatno. Granice variraju od ?oveka do ?oveka. One ?e biti dalje od tela ako ste u kontaktu sa strancem, a mnogo bliže ako ste u zagrljaju sa voljenom osobom. Postoje i drugi vidovi granica i imate ih u svim oblastima života. Personalne granice su tako?e linija razdvajanja izme?u vas i drugih ljudi. One definišu šta je prihvatljivo a šta nije u njihovom ponašanju prema vama. Tako?e definišu kako vas ljudi tretiraju i šta mogu da vam kažu.

Ponekad ove granice nisu jasne jer ste nesvesni njihove funkcije ili ih niste precizno definisali. Kada ljudi pre?u granicu vi postajete uznemireni i to zna?i da imate granice, ali možda toga niste svesni.

Za razliku od fizi?kih, personalne granice su subjektivne i skrivene. Društvo je postavilo standarde koji generalno pokrivaju i personalne granice. Ve?ina ljudi zna da je neu?tivo napadati druge. Znajte da imate problem ako niste ta?no odredili gde su vaše granice! A niste ih odredili zbog slede?eg:

Ne znate gde su vaše granice jer ih jednostavno još niste definisali.

Možda još niste sigurni ko ste i šta želite. Ovo veoma otežava postavljanje granica.

Granice možete postaviti razmišljanjem o vašem moralu, vrednostima i ciljevima. Ono što je važno za vas, definiše vam poziciju na kojoj ste. Jedan od na?ina da definišete svoje granice je da to uradite putem ose?anja: upitajte sebe šta ose?ate kao dobro a šta ne. Tada ste u stanju da osetite marginu svog bi?a i postavite granice. Svi smo mi vrlo razli?iti od ljudi iz naše okoline, a to zna?i da ljudi možda ne znaju gde su naše granice postavljene i lako mogu da ih nesvesno pre?u.

Kada se to desi vi se ose?ate loše a ponekad i ne znate zašto. To može da se desi kada neko kome verujete loše postupa prema vama. On je prešao granicu ali vi niste sigurni u to jer ga poštujete i smatrate da uvek ?ini prave stvari.

U drugom slu?aju, vi dobro znate gde su vam granice ali ne ?inite ništa da bi zaštitili njihov integritet. Znate da je odre?eno ponašanje prema vama neprihvatljivo, a kada se vaš partner tako ponaša, vi ne ?inite ništa da ga zaustavite. Ovo poti?e iz straha - nešto ?e se desiti ako zaštitite svoje granice! Možda ?ete ostati bez partnera ili se bojite da ne povredite tu?a ose?anja.

Možda ?inite sve za vašeg partnera i decu, stavljaju?i njihove potrebe iznad svojih, dok vaš sopstveni život polako gubi na važnosti. Ovo pokazuje da imate strah koji vas primorava da žrtvujete sopstvenu sre?u zbog sre?e nekog drugog. Ovo naravno nije svestan proces. Plašite se da ako ne postupate ovako i ne u?inite partnera sre?nim on ?e vas ostaviti. E, ovde bih imao svašta da napišem ali ?u ipak da ostanem pristojan!

U svakom slu?aju vaše granice su izgažene i imate ose?aj koji vam ukazuje na to. U stanju pove?ane pažnje potražite misli koje vode do ovih ose?anja.

Definisanje personalnih granica je dobro i zdravo za svakoga. Iz jasno definisanih granica proizilaze dve vrlo važne stvari:

Ose?ate se bezbedno i raste vaš ose?aj dostojanstva. To se dešava zato što postavljate sebe na prvo mesto. ?ak i kada imate decu, vaše potrebe su primarne. Ako vi niste sre?ni, tada ?e se to itekako odraziti i na decu. Ovde moram nešto da primetim. U životu nisam naišao na važniju stvar od postavljanja sebe na mesto koje vam pripada - mesto broj 1. Ali naravno, ovo podrazumeva da niste zatrovani egoizmom. Ve?ina ljudi ovo nije u?inila i otuda mnogo patnje na svetu. To zna?i da najmanje radite za sebe.

Definisanjem granica ?inite da se i drugi ljudi u vašoj blizini ose?aju bezbedno. Time pokazujete ljudima šta želite a šta ne, i time eliminišete njihov strah (kako da postupaju sa vama). Jasno im stavljate do znanja kako mogu da se ponašaju u vašem prisustvu a kako ne.

Primeti?ete da neki ljudi rado prihvataju vaše granice, a neki nastavljaju da se ponašaju kao skotovi. Obratite pažnju kako ti isti skotovi reaguju kada ih opomenete. Ako im se obratite agresivnim tonom glasa spremni su na sukob. Ako im se obratite pasivnim tonom onda vas ignorišu i ne shvataju ozbiljno. Rešenje je da im se obratite neutralnim tonom. Ja takve stvari najradije rešavam šamarima ali to vam ne savetujem. Ako vam još nije jasno - granice se postavljaju kada kažete „ne". Što kasnije kažete "ne", to je vaš prostor koji ste ograni?ili manji!

Postavljanje personalnih granica je najbolji znak da poštujete sebe. To je energija koju šaljete, a ve? znate da ?e vam se ta energija vratiti kao poštovanje od strane drugih. Sa postavljenim granicama postajete kralj svog univerzuma, a kralja svi vole ili bar poštuju. Treba li vam još nešto?

Krše vam pravila

Jednom kad postavite granice vi kreirate pravila i regulative oko njih. To zna?i da kad god vam neko uradi nešto i prekrši pravila, vi odgovarate na odre?eni na?in. Sva pravila su uglavnom postavljena prema vašim uverenjima, tj. vi postavljate pravila da bi zaštitili sopstvena uverenja. Kad ste uvereni u nešto, slepi ste za informacije koje bi mogle da vas razuvere. Svi nemiri nastaju kada ljudi ili doga?aji ne poštuju vaša pravila. Kada su pravila prekršena postajete nezadovoljni i to vam signaliziraju emocije. Drugim re?ima, vaša uverenja su okida?i za vaše emocije. Naveš?u par pravila koje sam ?uo od ljudi koji su ih postavili.

„Žena treba da radi ku?ne poslove zato što je žena". Ovo uverenje može da donese partnerima mnogo nevolja i zagor?a im život, to svi znamo.

„Ja sam uspešan samo ako sam bogat. Bogat je onaj ko ima milion evra". U našim uslovima ovakvo uverenje zvu?i suludo, ali ovaj ?ovek je došao do sume koja je bila upola manja i opet je patio što je neuspešan. Kakav komentar možemo da damo na to? Baš ima ludog sveta!

Evo vrlo jednostavnog na?ina da promenite život: promenite vaša pravila. Promenite ih, ali ih prvo proverite ispravnom logikom. Šta drugo re?i?


POSTANITE USPEŠNI !

Uspeh je teško definisati. On dolazi u mnogo razli?itih oblika i može da se odnosi na sve oblasti života. Uspeh se obi?no dovodi u vezu sa bogatstvom i slavom. Za vas je možda uspeh ako prona?ete savršenog partnera i ostvarite harmoni?nu ljubavnu vezu. Za mene je ogroman uspeh ako završim ovu knjigu (posebno zato što nisam pisac). U svakom slu?aju uspeh je vrlo relativan pojam. On podrazumeva da postignete zadovoljavaju?i rezultat nakon što ste nešto zapo?eli. Možete da podelite život na oblasti i pokušate da postignete uspeh u svakoj. Postavljanje ciljeva u svakoj oblasti života je svakako vaša prva obaveza.

Ne možete da merite svoj uspeh tu?im merilima. Vi ste jedinstveni, a život nije takmi?enje sa vašom okolinom. Posebno život nije takmi?enje sa glumcima ili peva?ima takozvane narodne muzike koji se ne skidaju sa televizije. Vaš cilj je podizanje kvaliteta života i li?no usavršavanje. To zna?i da treba da pre?ete put od onoga što ste bili ju?e do ne?eg mnogo boljeg, što ste danas i sutra. Na ovom putu napretka svako od nas kre?e sa razli?ite pozicije. Vi imate sasvim druga?ije prepreke na putu nego ja i to je zato što živimo i radimo u samo nama svojstvenim okolnostima.

Neuspeh je samo nepostizanje zadovoljavaju?eg rezultata. Neuspeh nije emocija. Kada ne dobijete željeni rezultat, možda osetite emociju razo?arenja ali to i dalje samo zna?i da rezultat nije postignut. Ustvari, ne donosi neuspeh emociju, ve? to što sudite sebi. Ako sudite sebi to zna?i da se poredite sa nekim. Problem je u tome što ne znate u kakvim se okolnostima taj neko nalazi, kakav je njegov unutrašnji svet, kakve su mu prepreke postavljene. Ono što znate o njemu je vrlo malo. Ovakvo pore?enje vas samo ponižava pa zato prestanite sa tom praksom zauvek.

Postoji na?in koji vam garantuje da nikad ne?ete biti neuspešni. Najlakši i najsigurniji na?in da se to postigne je da se nikad ne zaustavljate. Da bi bili uspešni, morate da se neprekidno kre?ete ka cilju koji ste zacrtali. Možda ga ne?ete ostvariti u prvom satu prvog pokušaja, ali zar je to razlog da odustanete? Uporni pobe?uju! Svi uspešni ljudi pokušavaju mnogo puta dok ne postignu cilj. Mi vidimo samo njihov krajnji rezultat i divimo se uspehu. Oni jedini znaju šta su sve progutali na tom putu. Zanimljiv je primer Edisona, koji je izumeo elektri?nu sijalicu. To mu je uspelo ta?no iz hiljaditog pokušaja. Kad ga je novinar pitao kako to da je toliko uporan odgovorio je: „Mladi gospodine, ja sam prvo otkrio 999 na?ina kako se sijalica ne pravi". Eto šta zna?i biti genije!

Ako stanete pre nego što ste postigli cilj - vi ste neuspešni. Ako se ne zaustavite, bi?ete apsolutno uspešni. Postoji li išta jednostavnije.

Postoji nekoliko razloga koji vas spre?avaju da uspete:

Nedostatak fokusa.

Niste pravilno fokusirani na željeni rezultat. Možda želite da uradite više stvari odjednom? To ?e vam teško uspeti. Možda ste rasejani ili zbunjeni ? Jedini na?in da sigurno uspete je da radite samo jednu stvar, sve do ostvarenja.

Možda projektujete negativne misli.

Misli su energija. Mnogo misli u jednom pravcu ima težinu. Ako stalno šaljete negativne misli u pravcu vašeg cilja, tada ustvari energiju odvla?ite od onoga što želite.

Verovatno je uzrok neki raniji neuspešni pokušaj. Na ovaj na?in vi ste tako?e uspešni - ali u promašajima.

Ne želite ostvarenje dovoljno snažno.

Šta god je to što želite, ono zahteva da šaljete energiju ka njemu. Možda ne želite nešto baš toliko da bi žrtvovali previše energije. Ovo ?u najbolje objasniti na primeru zarade. Zara?ujete recimo - 200.000 godišnje i želite 300.000. Možda ste lako došli do posla koji donosi 250.000 a posao koji donosi 300.000 zahteva da radite i prekovremeno. Ako ne prihvatite dodatni rad zna?i da vam želja i nije bila toliko jaka. U svakom slu?aju cilj nije ostvaren.

Evo kruga koji vodi do uspeha:

Prvo morate da odlu?ite šta želite da postignete.

Morate da planirate šta ?ete uraditi po tom pitanju. Plan ?ini život lakšim jer daje putanju koja vas usmerava ka ne?emu. Napišite taj plan.

Radite po planu koji ste stvorili. Bez akcije nema ni?ega.

Fizi?ki nivo zahteva da uložite fizi?ku energiju.

Pogledajte rezultate. Da li na kraju ovog kruga imate ono što želite? Ako imate zaustavite se, ako ne idemo dalje.

Analizirajte rezultate i uporedite sa planom. Možda ste omanuli u planiranju pa onda ispravite neke greške.

Planirajte kako ?ete dalje. Da li je potreban novi plan ili je ispravljanje starog dovoljno.

Radite po planu koji ste stvorili i tako dalje.

Ovo verovatno zvu?i kao previše složeno, ali nije. Ovaj krug se primenjuje u svim oblastima života, primenjuju ga kako uspešni ljudi tako i uspešna preduze?a. Primetili ste da nema stajanja, što je osnovni princip uspeha. Ko stane može samo da ide ku?i i da tuguje. Krug ?e vam olakšati život i ne?ete lutati u magli. Ako napravite grešku uradite slede?eg puta nešto potpuno druga?ije. Evo šta ljudi uglavnom rade u životu. Ponavljaju stalno jednu istu stvar, a o?ekuju razli?ite rezultate. To je ujedno i jedna od definicija ludila.

Prestanite da razmišljate u terminima dobra i zla - razmišljajte o uzrocima i posledicama.

Možda mislite da je greška zlo, a društvo kažnjava greške. Ovo je naopako razmišljanje - greška nije zlo, ona je samo greška. Staviše, na greškama u?imo. Kad god pogrešimo tada znamo šta ne treba da ?inimo slede?i put (setite se Edisona) i sve smo bliži uspehu. Postoji i jedna alternativa kako da uspete. Iskopirajte ne?iji sistem uspeha i primenite ga u svom slu?aju, da vam služi kao model. Ovo uopšte nije loša ideja ali je problem što ne?ete znati šta ne treba da radite (greške) pa ?e vaše iskustvo za budu?nost biti mnogo siromašnije.

Kada ne postignete uspeh nemojte se smatrati neuspešnim, nemojte se smatrati poniženim jer to i niste. Neuspeh zna?i samo da niste postigli nešto. To nešto i vi ste potpuno odvojeni. Smatrajte samo da niste uložili dovoljno energije, a mogli ste. Ne zaboravite - nemogu?e je ne uspeti, i zato kažite: „ja sam uspešan", jer to je sva istina!

Evo i jedne vežbe koju bi obavezno trebali da uradite:

 • Napišite pet stvari koje ste uspeli da ostvarite jer ste bili uporni.
 • Napišite pet stvari u kojima niste uspeli zbog nedostatka upornosti.

Kada ovo uradite sve ?e vam biti jasnije.


ODGOVORNOST

?esto se dešava da od drugih o?ekujete da urade ono što bi vi trebalo da uradite. Time im prepuštate i vašu odgovornost. A odgovornost je faktor koji ?e osigurati uspeh u svemu što preduzimate.

Bez preuzimanja odgovornosti garantovano idete ka neuspehu.

Odgovornost zna?i da kontrolišete vaš život, u suprotnom bi?ete kao list na vetru. Kada stvari krenu loše zna?i da se javila greška. Vi ne preuzimate odgovornost za vaš život baš zbog toga da bi mogli nekoga ili nešto da okrivite za tu grešku. Ovo smanjuje patnju koja nastaje kad se pogreši.

Vaš sud ?ini da grešku smatrate ne?im lošim. To je zato što razmišljate sa aspekta dobra i zla ili zato što sebe ne poštujete dovoljno. Ve? smo rekli da bez grešaka nema ni napretka. Greške vas u?e šta ne treba da radite i otvaraju nove opcije. Ako greške posmatrate iz dualiteta dobro - zlo, smanjujete šanse da postignete eventualni uspeh. Ova navika vas tera da se fokusirate na grešku umesto na novi put, i tera vas da se sami kažnjavate. Posmatrate uspeh drugih i sebe doživljavate kao nekog ko ništa ne može da uradi a da ne pogreši. Ono što je skriveno od vas je ?injenica da i drugi pokušavaju mnogo puta pre nego što uspeju.

Prepuštate odgovornost drugim ljudima ili doga?ajima zato što tada možete da izgradite iluziju da ste nepogrešivi i da ne snosite nikakvu krivicu za ono što vam se desilo. Ovo radite zbog straha od neuspeha. Obi?no se odgovornost prepušta partneru, šefovima na poslu ili ?ak vlastima, što je kompletno ludilo! Posle toga ih je lako okriviti ako nešto krene loše.

Postoji dobar razlog zašto treba preuzeti sopstvenu odgovornost. Ako je prepuštate drugima ujedno gubite i vašu mo?!

Bacanje krivice na druge vam možda izgleda kao dobra stvar. ?esto ?ete tako prevariti nekoga da vi niste krivi ni za šta. Problem je samo u tome što gubite mo?. Gubite je zato što ne prihvatate u?eš?e u doga?ajima. Vašu mo? upravo predajete ljudima koje okrivljujete.

Da bi bili mo?ni morate da preuzmete odgovornost za vaš život i sve u njemu. To zna?i da su rezultati svega što radite samo vaši. Biti odgovoran zna?i biti sposoban za odgovor. Sama re? kaže.

Ovo su ?etiri pojma koja signaliziraju da niste preuzeli odgovornost:

1. Pravdanje.

Pravdate se kada nešto niste uradili. Recimo da želite da izgubite na težini i odlu?ili ste da dosta šetate. Ali napolju pada kiša ili je previše vru?e. Pa ko sad da pokisne ili da se oznoji. E, ovo su zaista sjajna opravdanja, ali šta bi sa gubitkom težine? Pravdanje vodi direktno u neuspeh.

Prona?ite momente kada se pravdate, odlu?ite šta je najbolje da uradite i šta vam je stvarni cilj.

2. Krivica je na drugima.

Kažete da je neko drugi odgovoran. Ovo baš nije pametno jer tada drugome dajete vašu mo?. Da li je to ono što želite? Da idete okolo i druge krivite za vaš neuspešan život.

3. Krivica je na okolnostima ili doga?ajima.

Ovo je opravdanje koje je potpuno nepotrebno. Ako treba nešto da uradite a recimo pada kiša, vi kažete „ne?u da pokisnem". Vreme ne možemo kontrolisati pa tako ono nije odgovorno ni za naše postupke.

4. Krivica je na objektima.

Etiketirate predmete kao dobre ili loše. Televizija, oružje, automobili, alat nisu dobri ili zli, ve? aktivnosti koje su rezultat njihove upotrebe.

Obi?no mislite kad krivica padne na vas da ste vi loši. Ponovo razmišljate u terminima dobro - zlo i bežite od lošeg. Menjajte takvo razmišljanje!

Ako mislite da bi u budu?nosti mogli da omanete, onda ve? sad prebacujete krivicu na nekoga. Zna?i unapred ste se spremili za beg od odgovornosti. Tako?e vam ta ?injenica omogu?ava da budete lenji. Možete da lepo prilegnete i kažete: „Pa, ne mogu ništa da uradim u vezi toga zato što...". Problem sa prebacivanjem krivice na druge je taj što to izgleda kao korisna stvar. Ljudi u vašoj okolini vas razumeju i prihvataju vaša opravdanja zato što su i oni takvi, vaša okolina je uvek vaš odraz.

Oni sigurno prebacuju krivicu na druge pa se odli?no razumete. Kada ste preneli odgovornost na druge, oni od tog momenta upravljaju vašim životom. Tako se može desiti da se upravljate prema svom komšiji ili horoskopu. Možda vam pro?e ceo život a da ne shvatite da ste pod kontrolom. Kre?ete se u ritmu energije drugih ljudi. Ovo je mnogo gore nego što izgleda dok ?itate.

Pomenuo sam horoskop. Zvezde zaista poseduju energiju. Ovo zna?i da neki ljudi mogu da nacrtaju mapu vaših tipi?nih karakteristika i vašeg potencijalnog puta. Ali ovo ne zna?i da ?ete živeti život prema horoskopu. Vi ste odgovorni za vašu sudbinu. Kada radite na svom li?nom razvoju, menjaju se vaše karakteristike i vaš put. Od tog momenta više se ne upravljate po zvezdama ve? radite ono što želite.

Da bih ovo proverio dao sam nekim veoma poznatim astrolozima da urade moj horoskop. Toliko su omanuli da nisam mogao da im pre?utim. Nekada sam mislio da je život borba protiv horoskopa - da vam je nebo dalo karakteristike koje morate da izmenite u njihovu suprotnost, jer sam ih shvatao kao mane. Sada mislim sasvim druga?ije: ?itanje horoskopa je ?isto gubljenje vremena. I još nešto - ako se horoskop baš poklapa sa vašim životom nemojte biti presre?ni zbog toga. To samo zna?i da nemate slobodne volje ni u tragovima. Baš nezgodno! Gde je tu izazov? Šta uopšte ho?ete od života?

Isto važi za vidovnjake. Sreo sam par njih koji su zaista znali posao (nisu iz naše zemlje). Vrlo dobro su poga?ali stvari iz moje prošlosti. Ali sadašnjost i budu?nost u mom slu?aju je za njih bila tajna. To je zato što sam ve? stvorio mehanizam koji kreira budu?nost po mojoj volji. Problem svih vidovnjaka je što oni vide samo jednu od verzija budu?nosti.

Kad god donosite odluku vi kreirate budu?nost. Ako kažete „da" ili kažete „ne", to je vrlo razli?ito. Put se tu razilazi na dve strane i budu?nost može da se mnogo izmeni - u zavisnosti šta ste izabrali. Takvih raskrsnica ima bezbroj u životu i pošto vam je Bog dao slobodnu volju, sami birate put. Koji je taj vidoviti genije koji ?e da vidi sve te raskrsnice i petlje - vašu slobodnu volju na delu? Sad vam je možda i jasnije zašto morate da preuzmete odgovornost za vaše postupke. Na taj na?in vi kreirete vašu sopstvenu budu?nost a ne neko drugi. Budu?nost kreirate tako što pruzimate odgovornost nad onim što dolazi iz vas. Vaša personalna snaga dolazi iz ?injenice da sami kreirate svoj svet. U slede?im poglavljima ?u vam pokazati kako da kreirate svoj svet i svoju budu?nost ali molim vas, nikada nemojte okriviti nikoga za ono što vam se doga?a.

Odgovornost zna?i da možete da pogledate u ogledalo života i nau?ite vaše lekcije. Bez ovoga vaš svet je crn!


PRIHVATITE I VOLITE SEBE!

Ova knjiga je bazirana na tehnici pra?enja sopstvenih misli i konceptu pove?ane pažnje. Ovo su tehnike koje ?e vam pomo?i da funkcionišete optimalno. Me?utim, postoji posebna oblast iz koje poti?u svi vaši problemi. Bez obzira koji je pojavni oblik vašeg problema, taj problem kao i sve negativne situacije poti?u iz ?injenice da slabo volite sebe. Zvu?i jednostavno, ali mora?emo da se veoma ozbiljno pozabavimo ovom temom.

Prihvatanje je prvi korak da sebe zavolite.

Postoji neki razlog zašto vi jeste baš vi. Ve? smo razmatrali da ste vi jedinstveni i da postoje lekcije i okolnosti koje su namenjene samo vama i nikome više. Vi ste zaista nešto posebno. Ne pomislite da vam podilazim, ali vi ste kao i svako živo bi?e nešto posebno.

?injenica je da sebe prvo morate da prihvatite da bi ste mogli da se zavolite.

Prihvatanje sebe podrazumeva da prihvatite i upoznate svoju suštinu, svoje jastvo. Tako?e podrazumeva da prestanete da ignorišete svoju individualnost. Pre nego što ste ro?eni, sami ste prihvatili svoje telo i okolnosti, a sad je došlo vreme da živite u njima. Odmah nešto vrlo bitno! U svakodnevnoj komunikaciji morate da koristite svoje ime a ne nadimak. Vaše ime je rezonator vaše energije. Kad koristite nadimak udaljavate se od sebe. Koriš?enje vašeg imena je prvi korak u prihvatanju svoje individue. Potrudite se da svojoj okolini nametnete pravilo da vam se obra?a po imenu.

?ovekov izgled - njegova fizi?ka pojava, je vrlo subjektivna stvar. Postoje standardi fizi?ke lepote koje je zajednica prihvatila i kojima ste i vi podre?eni. Ko to odlu?uje da je mršavo in? Ono što je sigurno je da se standardi lepog tela menjaju vremenom i oni su tako?e subjektivni. Kada se poredite sa nekim nikada se ne?ete uklopiti u standarde. Vi ste jedinstveni i nikada ne možete izgledati kao neko drugi. Kada donesete sud da se ne uklapate u standarde lepote, vi ustvari kažete: „ona je mršavija od mene i ona je verovatno bolja od mene".

Ko postavlja pravilo da je mršavo najbolje ili da je oblik ne?ijeg nosa lepši od vašeg? Kada razmišljate ovako, zna?i da neko pokušava da vas natera da igrate njegovu igru. U stvarnosti ne postoji bolji. Vi ste upravo vi.

Morate da prihvatite vaš izgled. Vaše telo i pojava su fizi?ke manifestacije vašeg duha. Ako menjate vaš izgled, to vam ne?e pomo?i da uklonite ose?aj koji leži u osnovi. Kada prihvatite vaš izgled i drugi ?e vas prihvatiti. To nikako ne zna?i da ne treba da u?inite napor da izgledate najbolje što možete.

Pored fizi?kog tela, svakako da imate i još neke jedinstvene karakteristike. Imate sigurno i neka posebna znanja i veštine koje mogu da odrede vaš životni put. Kad vas talenat vu?e da budete automehani?ar, a ne turbo - folk - grand - prodakšn zvezda, tada je to znak da prihvatite, a ne odbijete. To je vaša srž koja se sama ispoljava.

Kad prihvatite ko ste zaista, vaš stav se menja i postaje pozitivan. Jednom kad se priklonite pravcu koji je izabrala vaša individualnost, vaš život postaje lak. Dešavaju se pozitivne stvari. To nije magija; to ste samo vi koji sebe ostvarujete na pravom putu. Sa ovim na umu uo?ite i talente kod vaše dece. Jednom kad sebe prihvatite možete po?eti i da se volite.

Prihvatiti sebe ne zna?i da ne treba da se menjate. Kad prihvatite svoju individualnost bi?ete u mogu?nosti i da se promenite, ali bez emocionalnog naboja. Ako ste debeli, još uvek možete da smršate. Ako ste siromašni, možete da poboljšate materijalnu situaciju. Kad prihvatite sebe, vide?ete da biti debeo zna?i samo da imate višak kilograma i ništa više. Tada ste u mogu?nosti da lako oslabite, jer niste pokretani strahom da vas niko ne voli.

Ljubav prema sebi vam daje ono što želite, tj. daje vam ono što mislite da zaslužujete. Kada volite nekog vi dajete. Kada ne volite - vi uskra?ujete. Kada volite sebe vaše nesvesno vam dozvoljava da primate, a kada ne volite, onda mislite da ništa ne zaslužujete.

Svet oko vas je vaše ogledalo i u slu?aju ljubavi. Pogledajte na koji na?in volite druge, ako ih uopšte volite. Ovo je odraz onoga što se dešava u vama.

Možda uslovljavate druge i prihvatate ih samo ako su idealni. Ako uslovljavate druge i ne prihvatate ih zbog njihovih specifi?nosti, onda isto radite i sebi. Ne volite neku osobu zato što ima tamniji ten ili veliki nos. Ne volite je ako ima razli?ite ideje i shvatanja ili zato što nosi smešnu ode?u. Ovo je snažan signal o tome šta mislite o sebi. Treba da prihvatite sebe baš takve kakvi jeste, bez izuzetka.

Svako ima i tamnu stranu. Možda imate izvesne misli ili ste radili izvesne stvari za koje zaklju?ujete da su loše.
Ovo vam donosi ose?aj krivice ili srama. Opet poredite sebe po ne?ijim standardima i opet igrate ne?iju igru. Zar ne vidite da i drugi ?ine isto i da su standardi imaginarne kategorije koje trenutno možete da izmenite u vašim mislima? Prihvatite da imate tamnu stranu i da tu nema ni?eg lošeg. Ako imate misli kojih se stidite ili mislite da su loše, shvatite da su to samo misli. To ste vi i jednako ste dobri kao i svako drugi na svetu. Ako ste u prošlosti radili stvari kojih se sad stidite (a ko nije), prihvatite da prošlost više ne postoji i da je bitno ono što radite u sadašnjosti ili što ?ete raditi ubudu?e. Molim vas da tamnu stranu ovde ne mešate sa pojmom Senke koja je sve ono što ljudsko bi?e ne bi trebalo da bude i od koje vas podilazi jeza.

Da bi bili u stanju da volite sebe morate da uradite dve stvari:

Recite to sebi. To se zove afirmacija.

Odagnajte misli koje vas spre?avaju u tome.

Pokuša?u da objasnim ove dve ta?ke. Prvu afirmaciju sam pre mnogo godina pronašao u jednoj knjizi. Zadatak je bio da svaki dan bez izuzetka odem pred ogledalo, pogledam se pravo u o?i i duboko u dušu, i kažem: „Zorane, volim te i prihvatam baš takvog kakav jesi". ?im sam to pro?itao odjurio sam do ogledala da isprobam. Bio sam veoma iznena?en jer mi je bilo teško da sebi kažem nešto tako jednostavno. Dok sam se spremao da izgovorim afirmaciju, u meni su se uzburkale emocije i odmah sam ustanovio da ne volim samog sebe. Da ne pri?am kako sam posle „zaboravio" na zadatak desetak dana. To me je istinski zabrinulo! Ponekad, kad nema nikoga, prošapu?em sebi nešto. Ono što kažete sebi odre?uje vašu budu?nost. Svojim mislima gradite svoj svet. Pozitivna afirmacija je prvi korak.
Jednom kad krenete sa pozitivnim afirmacijama, morate da obratite pažnju na misli koje se javljaju i protive se.

Sigurno imate dosta misli koje naginju u drugom pravcu. Te misli ?e vam re?i sve razloge zbog kojih niste sre?ni i voljeni. Kada izgovarate afirmaciju morate da se izborite sa mislima koje se odmah jave.

„Zorane, volim te i prihvatam baš takvog kakav jesi".

„Da, a jel' se se?aš onoga kad si..."

„Kad si toliko dobar, kako to da..." „Ti si brate, beznadežan slu?aj..."

Izgleda smešno, ali morate da sebe prihvatite uklju?uju?i ove zamišljene falinke. Ono što je u prošlosti to ne postoji. Sada ste samo vi. Nema više nikog ko ?e vas kazniti za ono što ste nekad uradili. Odgovorite ovim mislima sa „pa šta" i nastavite sa afirmacijom. Volite sebe! Ljubav ne postavlja uslove!

Kada volite nekog, volite ga bez obzira šta se dešava ili šta on radi. Ako postavljate uslove u ljubavi onda to nije ljubav nego poslovni aranžman.

Kad kažete: „vole?u te sve dok mi kuvaš, pereš i ideš na pijacu", pravite aranžman koji se bazira na razmeni. To sa ljubavi nema veze.

Sli?no je i kad je u pitanju ljubav prema sebi. Vi ste vi, ve?no bi?e. Vi niste fizi?ko telo sa bubuljicama i otromboljenim stomakom. To je samo fizi?ko telo.

Vi ste to što jeste i bilo koja misao koja vas ponižava je samo sud koji ste doneli upore?uju?i se sa drugima.

Ne postoji osoba koja mora da vas voli osim vas samih. Kad zavolite sebe, zavole?e vas i drugi. Znajte da vas Bog ve? voli i prihvata! Vi ste deo njega i zbog toga ste savršeni.

Pogledajte okolo; ljudi koji sebe izrazito vole i poštuju su veoma interesantni u društvu, oni su raspoloženi da probaju razne stvari i što je najvažnije njihovo prisustvo pove?ava samo -poštovanje kod drugih. Za razliku od njih, ljudi koji sebe ne poštuju ne vole promene. Oni konstantno ponižavaju druge i to uglavnom rade izvode?i neslane šale na tu? ra?un. Takvi ljudi unižavaju druge da bi sebe istakli. Ljudi koji sebe poštuju nikada se ne rugaju ni sebi ni drugima. Budite takvi i nagrada stiže.

Sad predlažem da uradite vežbu sa ogledalom. Zabeležite šta ste osetili i kakve su se misli javljale. Ovo ponavljajte redovno, svakog dana i zavole?ete sebe.


VEZE SA DRUGIMA

Veze sa drugim ljudima su nešto što radite a ne nešto što imate. Veza je odnos koji zahteva ulaganje. To je tako?e odraz unutrašnjeg, što ?e re?i da je osoba pored vas vaše ogledalo. Kada vas ta osoba ne poštuje, budite sigurni da ni sami sebe ne poštujujete. To se ogleda u ?injenici da dozvoljavate da se tako odnose prema vama.

Pokuša?u da izdvojim nekoliko osnovnih problema u odnosima. Sve ostale nevolje proisti?u iz njih.

Ne želite vezu u potpunosti.

Ponekad ostajete u vezi iz raznih pogrešnih razloga. Ako je veza ljubavna, možda ostajete u njoj iz straha da ne budete sami. Možda se plašite da povredite partnera ako ga napustite. Ako je u pitanju poslovna veza izme?u poslodavca i zaposlenog, možda zaposleni nastavlja da radi samo iz straha da ?e ostati bez novca. Ili, šef ne sme da ga otpusti zato jer nema odgovaraju?u zamenu. Sve dok ne preuzmete odgovornost i ne budete sigurni u ono što radite, vi ?ete kriviti drugu stranu za sve nevolje. A to zna?i da smatrate da ste prinu?eni da ostanete u vezi.

Kada se ovo desi vaše nesvesno po?inje da gura unazad i da sabotira odnos. Ovo se manifestuje na razne na?ine. Povla?enje ili prevara u ljubavnim i oklevanje ili nezalaganje u poslovnim vezama su uobi?ajeni rezultati. Jedina veza u kojoj bi trebalo da budete je ona koju zaista želite.

Ozloje?enost ili mržnja

U svakoj vezi morate u potpunosti da se ispoljite. To zna?i da radite ono što ose?ate da vam je potrebno i da iskažete sve ono što ose?ate. Bez ovoga niste u stanju da pravilno funkcionišete. Ako ste propustili da preuzmete odgovornost onda ?ete okriviti drugu stranu za vaš položaj. Ako je to prebacivanje krivice redovna pojava, tada može da se pojavi mržnja me?u vama. Mržnja predstavlja zbir svih pritužbi koje ste uputili partneru. Jednom, kada se ?aša prepuni onda morate da je ispraznite. Na raspolaganju imate eksploziju besa ili tiho podbadanje.

Ozloje?enost se akumulira iz dva razloga:

Svaki put kad se osetite potla?enim vi zaustite da kažete nešto a onda to ipak ne uradite.

Svaki put kad izgleda da partner ima nešto da kaže, vi mu to ne dozvolite.

Nepravda mora da iza?e na videlo i da se reši tako što ?e oba partnera biti zadovoljna. Ako se ovo ne desi ozloje?enost ostaje prisutna. Situacija se rešava tako što ?ete biti otvoreni. Pošto ste vi u ovom slu?aju ja?i, jer znate za pove?anu pažnju, preduzmite prvi korak. Ovo omogu?ava drugoj strani da vas sledi. Možda vam nije lako da razgovarate o svakoj nepravdi kada se pojavi, ali sigurno je lakše nego da spašavate vezu koja je godinama filovana raznim sranjima.

Nedostatak komunikacije.

Komunikacija mora da postoji u vezi i podrazumeva se da je otvorena i poštena. Morate da kažete ta?no ono što mislite i da budete sigurni da je vaša poruka ispravno shva?ena. Sa druge strane i vi morate da saslušate partnera i da se potrudite da ga razumete. Ako izostane komunikacija, odnos se gasi.

Izostanak zajedni?kih ciljeva.

Nije važno kakvi su ciljevi, ali neki zajedni?ki smer morate imati. Smer proizilazi iz komunikacije. Bez ovoga rizikujete da se vaši putevi kompletno razdvoje i da nikad niste na zajedni?kom terenu. Razgovarajte o tome kuda idete i šta bi svako želeo da radi na tom putu.

?ak i kada ste na zajedni?kom terenu svako mora da zadrži svoju individualnost.

Budite svesni ?injenice da svako mora da iskaže svoju suštinu i da radi nešto što samo njega zanima, ina?e veza po?inje da zamara. I vi i partner morate da se u potpunosti izrazite i na individualnim poljima i na taj na?in ?ete se najbolje ose?ati.

Važno je da zapamtite da niste u mogu?nosti da menjate druge. Ono što treba uraditi je da promenite sebe. Sli?no privla?i sli?no, i kada se promenite po?e?ete da privla?ite sasvim razli?ite ljude nego što ste do sada. Šta mislite, zašto niste bili privla?ni osobi koja vam se nekada veoma svi?ala? Niste posedovali njene kvalitete u sebi!

Ako poželite da promenite neku partnerovu osobinu koja vam se ne dopada, budite sigurni da je ona i u vama.Ta osobina je vaš odraz u ogledalu i znate gde da tražite.

Da biste imali uspešnu vezu prvo morate da je ostvarite sa sobom. Kada ispravite u sebi ono što ne valja istog momenta idealan partner kuca na vrata. Veza je odraz vašeg unutrašnjeg stanja pa prestanite da krivite druge. Kada volite sebe vi privla?ite ljubav. Vidite li kako je istina uvek jednostavna?

Obratite pažnju! Kada osetite veliku privla?nost prema nekoj osobi to zna?i da niste sreli vašeg idealnog životnog partnera. To samo zna?i da postoji jak emocionalni pritisak prema nekom ko vam je sli?an. Ovaj pritisak je siguran znak da vam se pruža prilika da nešto nau?ite. Što je pritisak ja?i to je i lekcija važnija. Naravno ovo ne važi kada se ložite na javne li?nosti zbog njihovog atraktivnog izgleda.

Verovatno ste uvek u potrazi za savršenim partnerom. Svi vaši dosadašnji partneri su bili vaš odraz, pa ako veza nije uspela zapitajte se zbog ?ega? Kada ne možete da prona?ete savršenstvo u sebi, tada ne možete ni u drugim ljudskim bi?ima.

Siguran sam da ?eznete da prona?ete ljubav vašeg života ali moram da vas razo?aram: ovo je iluzija. Ona nestaje onog momenta kada prona?ete savršene kvalitete u sebi. Ovo podrazumeva samo dve stvari:

Izbacivanje emocionalnog balasta.

Prihvatanje sebe i ljubav prema sebi.

Kada prestanete da tražite u spoljnom okruženju, na?i ?ete idealnog partnera. On stiže onog momenta kada sklopite mir sa sobom. Ako vam se ne dopada sadašnji partner to zna?i da ste u takvoj vezi i sami sa sobom.

Kada zavolite sebe bezuslovno, vaš sadašnji partner ili neko slede?i, na ?udesan na?in dobija kvalitete koji ?e vas o?arati i veza postaje izuzetna. ?udo ?iji ste svedok govori da ste postigli ono što se ?inilo nemogu?im: da prihvatite sami sebe. Traže?i idealnog tako što ?ete raditi na sebi je najbrži put da ga na?ete i da dostignete ljubavnu nirvanu. Ne znam šta bih više rekao o ovome. Ovo je jasno kao Sunce!

Ovo zapamtite. Pogledajte oko sebe i jasno sagledajte svoj svet. Ako vam se ne dopada ono što vidite, potražite odgovaraju?i odraz u sebi. Emocije ?e vas dovesti do onoga što morate da promenite. Radite na sebi i menjajte svoj
unutrašnji svet a spoljni svet ?e ga slediti. Život je refleksija.


O LJUBAVNIM VEZAMA

Kako bi ova teorija mogla da se upotrebi u ljubavnoj praksi? Ne mogu da odolim a da ne uputim par kratkih saveta muškarcima, jer mi je muka da gledam šta rade. Nadam se da se dame ne?e mnogo ljutiti jer je to i za njihovo dobro. Postoje tri tipa muškarca (po Majklovoj klasifikaciji): fini de?ko, kreten i pravi mužjak.

Fini de?ko je neko ko stavlja ženu na pijedestal i ispunjava joj sve želje i to je posledica vaspitanja. Taj retko do?e do kreveta i obi?no završi kao drug (jeziva kategorija). On je nesiguran i to se vidi iz aviona - po njegovoj pri?i, pogledu i pokretima. Nema šanse da ?e izazvati nešto drugo osim sažaljenja u o?ima žene. Ovo je najniži tip muškarca i ?ini ga 90% populacije, na veliku žalost žena.

Kreten je neko ko izaziva emocije u ženi (uglavnom negativne). Ali to su ipak emocije i on ima dobre šanse da završi u krevetu kod ve?ine žena. Taj ?ovek je nevi?eni egoista i sebe uvek stavlja na prvo mesto. On je toliki izazov za ženu da ?e ve?ina njih pogaziti sve svoje principe samo da bi se oprobala u igri sa njim. Sve bi bilo lepo da nema te njegove negativne strane koja ?esto radi protiv njega. Ne bi bilo loše da se ponekad oprobamo i u toj ulozi jer bi to veoma poboljšalo naše samopoštovanje. Osnova njegovog uspeha je što ga je baš briga ako veza ne uspe. Sve bi to bilo lepo da taj ?ovek u suštini nije prazan. Toliko o kretenima.

Pravi mužjak se takav rodi, ali ta veština može i da se lako nau?i. To je ?ovek koji je siguran u sebe, voli sebe i zna šta ho?e u životu. Njegova pri?a, pogled i pokreti privla?e ženu kao da je oma?ijana. On je na prvom mestu džentlmen i samo se po tome razlikuje od kretena. Njegova tajna je u tome što je sebe postavio na pijedestal i dozvoljava da mu pri?e samo ona žena koja to zaslužuje. Posmatrajte Breda Pita ili Džordža Klunija i sazna?ete o ?emu pri?amo. Ovde nema prostora da razglabamo previše o tipovima muškaraca i njihovim osobinama pa ?u izneti samo par saveta koji pomažu u igri zavo?enja.

Kad ste sa ženom svu vašu pažnju samo njoj posvetite i budite pozitivni. Mnogo osmeha se podrazumeva. Ne plašite se da je nežno dodirnete.

Slušajte je pažljivo šta pri?a i složite se sa njom ali nemojte biti gospodin „da, tako je" jer onda nemate identitet. Nemojte joj deliti savete. Ona samo traži da je pažljivo saslušate. Ovde se krije i najve?a zamka - ako ona oseti da može da vam otvori dušu, tada postajete drugarica i to je kraj! Nikada ne pri?ajte o muškim temama i svoj život na?inite tajanstvenim. Pokušajte da izazovete emociju.

To se najbolje postiže zadirkivanjem. Gledajte je u o?i što je više mogu?e, ali da se to ne pretvori u buljenje. Ne spuštajte pogled ve? pogledajte u stranu ili na gore. Budite veoma opušteni ili ste gotovi.

Ženu posmatrajte sa zabavne strane, ne shvatajte je previše ozbiljno i stavite sebe na prvo mesto. Kada do?e do veze, neka je ona održava, a vi nemojte izgubiti identitet. Najvažnije je da nau?ite da kažete ne, ali nežno. Time postavljate granice i izazivate poštovanje. Ne budite ni slu?ajno ljubomorni jer je to odlika jadnika.

Ovo je smešno mali deo iz muškog arsenala ali ?e vam drasti?no pove?ati šanse kod žene pa makar ona bila i glumica iz Holivuda. Jedno uvek imajte na umu: sve žene su razli?ite pa možete i omanuti. Ali hrabro napred u nove pobede, ne zadovoljavajte se olako!

Da se dame ne bi osetile zapostavljenim pokuša?u da objasnim ?etiri principa koja donose sre?an i dugotrajan ljubavni odnos. Ovi principi su zasnovani na univerzalnom zakonu i nepromenljivi su. Pomo?i ?e vam da umesto žrtve postanete kreator ljubavi. Sada ?ete i bolje shvatiti šta zna?i preuzimanje odgovornosti i ljubav prema sebi.

 • Prestanite da kontrolišete partnera i da upravljate njime.
 • Prona?ite svoj cilj i stavite ga na prvo mesto, mnogo ispred ljubavi.
 • Praktikujte odvajanje. Ovo zna?i da vam je um smiren i da se ponašate kao da vam partner nije potreban.
 • Praktikujte odsutnost i ravnodušnost. Ovo zna?i da postavite zamišljenu emocionalnu distancu.

Ovi principi su siguran na?in da ostvarite trajnu i uspešnu vezu, da ne postanete njena žrtva i da vas partner voli zauvek.

Zašto? Odgovor je vrlo jednostavan:

Ljudi vole samo ono što nemaju.

Ljudi se opiru svemu što ih kontroliše ili ograni?ava.

Ljudi ?e više voleti sebe nego vas ako su prinu?eni na izbor.

Radi se o tome da ?ete na ovaj na?in „ose?ati" ljubav prema nekome a ne imati emociju ljubavi. Problem je što emocija ljubavi u ve?ini slu?ajeva proizvodi strah od gubitka, a time je ljubav završena. Ne?ete se previše mešati u život partnera ili „sve ?initi za njega" (što izaziva odvratnost kod ljudi). Ose?anje ljubavi poti?e iz Višeg Ja, a emocija ljubavi iz ega, što uvek i obavezno donosi samo nevolje. Ose?anje vam omogu?ava da kreirate ljubav, a emocija da postanete njena žrtva. Shvatate razliku?

Nažalost, svi znamo da je ovo lakše re?i nego izvesti. Postoji samo jedan na?in: morate da shvatite šta leži u osnovi. Slede?e re?enice ugradite u um i neka vam budu putokaz u životu. Vi ste ro?eni kao apsolutno kompletna li?nost. Svi ljubavni problemi poti?u iz ?injenice da ljudi misle da su kompletni samo kad nekoga vole i primaju ono što im „nedostaje". Ovo je tragi?na zabluda! Kada shvatite da ste kompletni i bez partnera strah od gubitka ?e nestati. Ljubav shvatite samo kao jedno od zadovoljstava koje vam univerzum pruža, i dok god ose?ate radost a ne strah - na pravom ste putu.

Ovo je veoma opširna tema i ideja za još jednu knjigu.

Posmatram šta ljudi ?ine. ?itam savete stru?njaka ostavljenima i poniženima. Ne mogu a da se ne za?udim odakle tolika koli?ina gluposti u ljudima. Ali znam odakle glupost poti?e. Radi se o tome da ?ovek svoja svakodnevna iskustva filtrira i slike snima na unutrašnji „film". Svesni deo uma donosi sudove o filmu i skladišti ih u nesvesnom. Time se dozvoljava da spoljni svet upravlja ?ovekom. Kao i obi?no stvari stoje upravo obrnuto. Stvorite sliku i izbacite je u spoljni svet. Na taj na?in upravljate svojom sudbinom. Život je refleksija. Ne radite vi za svet - svet radi za vas! Znate li da postoje „re?i mo?i" koje mogu da vas u?ine gospodarom? Ljubav nije me?u njima.

Znate li da postoje tehnike koje mogu za?as da donesu ljubav u vaš život ili ?ak da vam povrate „odbeglog" partnera, ako i dalje mislite da je on za vas? Ne znate? Pa šta se to u?i u školama? Kakvo je to znanje koje u?itelji prenose našoj deci, a koje im ne?e ni malo pomo?i kad ih život ošine svom silinom? Kakvo je to znanje koje roditelji prenose svojoj deci? O?igledno je da ?e ljudska vrsta morati da menja mnoge stavove iz korena na putu ka slede?oj evolutivnoj inicijaciji. Istina je obi?no tu pred o?ima, samo ne želimo da je vidimo jer ponekad ume da zaboli.


4. dio
CILJEVI I AFIRMACIJE

CILJEVI

Cilj je meta koju treba pogoditi. Svi ljudi ovog sveta konstantno imaju ciljeve. Možda planirate nešto za vikend. Možda planirate godišnji odmor. Eto vam ciljeva. Neprekidno razmišljanje o ne?emu kreira cilj, pa makar to i ne bilo nešto naro?ito poželjno. Ako sami svesno ne kreirate vlastite ciljeve tada ?ete ispunjavati tu?e ili svoje nehotice kreirane ciljeve. Primer za nehoti?ne ciljeve je kada brinete o ne?emu, ili jednostavno kada mnogo razmišljate o ne?emu. Obi?no je tu umešana i jaka emocija i njen predznak ?e obojiti cilj. Ako je u pitanju negativna emocija ne bih vam bio u koži.

Poželjno je da ciljevi budu vaša kreacija jer u suprotnom ?e drugi ljudi ili okolnosti izabrati ciljeve za vas. ?ovek se kre?e prema onom što je oslikao. Ako niste ?vrsto usadili sliku u umu, bi?ete pod uticajem tu?ih. Nehoti?no prihvatate njihove ciljeve i usvajate ih kao vaše. Ponekad to i nije tako loše, na primer kad se radi o zajedni?kom poslu, ali uglavnom ?e vas to odvesti na pogrešnu stranu. Ovo se ?esto dešava u mladosti, kada klinci nemaju?i svoje ciljeve rado prihvataju tu?e i ?esto odu na stranputicu.

Postavljanje ciljeva ?e uvek dovesti do nekih promena - ma kolike one bile. Pre nego što budete u mogu?nosti da postavite cilj morate prvo da odlu?ite i prihvatite da želite promenu. ?ovek je dizajniran da rešava probleme. To je uloga nesvesnog dela uma. U stvari, um najbolje funkcioniše baš onda kada se pojavi izazov. Problem ili izazov otvaraju vrata kreativnosti, kako bi se harmonija ponovo uspostavila.

Kao ljudsko bi?e, posedujete ugra?en sistem koji voli red i harmoniju. Postavljanje ciljeva nije ništa drugo nego uspostavljanje nereda. Nered se javlja kada u svoj um ugradite sliku koja je snažnija od vaše stvarnosti. Um upore?uje ove slike i to stvara konflikt, a sa konfliktom dolazi i energija koja ?e ga razrešiti.

Podrazumeva se da ?e slika koju ugradite biti nešto što želite, u suprotnom eto nevolje.

Suština nije u tome da ostvarujemo želje ega ve? Višeg Ja, što je ogromna razlika. Zato ?emo govoriti o ciljevima, ciljevi i želje nisu isto.

Uspeh dolazi onda kada ste orijentisani ka rezultatu. Uspešni ljudi zapo?inju posao sa krajnjim rešenjem na umu. Oni polaze od predpostavke da ne mogu da planiraju ceo tok budu?nosti, zato što smatraju da budu?nost ne postoji. To je ta?no. Ono u šta vi treba da budete sigurni je da možete da kreirate svoju budu?nost. Jedino je važno da vaša vizija budu?nosti mora da bude dovoljno snažna kako bi mogli da se uputite ka njoj. A šta je ?ini snažnom? Emocije i vaša ?ula. Drugim re?ima, u?inite sliku što realnijom.

Evo i zbog ?ega. Ako je snaga ili pritisak vaše trenutne stvarnosti ve?a od snage vašeg cilja, onda ?e tenzija koja se stvori biti previše za vaše nesvesno. U tom slu?aju ?e nesvesno da troši energiju da bi se rešilo pritiska umesto da vam ostvaruje cilj. Ovo se rezultuje tako što obi?no promenite cilj ili ga u?inite bližim vašoj stvarnosti (lakšim). Kad radite ovo tada šaljete signal nesvesnom da niste previše ozbiljni u vezi cilja, i ono vam odgovara da je tenzija smanjena. To umanjuje šanse da postignete bilo koji cilj.

Zapamtite da se ciljevi postavljaju pre nego što uopšte znate kako ?ete ih posti?i. Samo vi uspostavite nered, a energija koja pristigne ?e znati kako. Naravno da ?ete prvo preuzeti odgovornost za vaše ciljeve, to se valjda podrazumeva iz dosadašnjeg izlaganja. Pa da ponovimo pravilo, ne može da škodi, a ako ne škodi onda može da koristi:

U slu?aju da ho?ete dobitak morate da namerno dovedete vaš sistem u nered!

Ovo radi zato što ste programirani da ili bežite, ili da rešavate probleme. U ovom slu?aju rešavate jer imate ?vrstu nameru iskazanu slikom. Kao ljudsko bi?e vi volite red. Kada iskusite nered, što je drugo ime za problem, vaša kreativnost je stimulisana da ponovo dovede stvari u harmoniju. Problem ne mora da bude nešto što je loše. Problem može da bude potreba za ne?im što je dobro za vas. Kada ste nezadovoljni onim što imate danas, to proizvodi želju i energiju koje vode ka promenama.

ŠTA TREBA DA ZNATE O POSTAVLJANJU CILJEVA?

Postavljanje ciljeva zna?i da treba da se menjate. Da bi kreirali ono što želite, potrebno je da koristite imaginaciju. Prvo dizajnirate završnu sliku pa iz nje postavljajte ciljeve. Promena zapo?inje u vašoj imaginaciji, a zatim i u vašoj stvarnosti. Pošto razmišljate u slikama, koja vam slika dominira u umu ka njoj se i kre?ete. Zato se kaže da ste ono što mislite.

Sliku postavljate u um tako da bude u prvom licu i u sadašnjem vremenu. Na ovaj na?in izmišljate budu?nost. Kada pravite sliku, zamislite sebe u njoj kao da ste obavili zadatak uspešno. Osetite ta?no ono što bi ose?ali u toj situaciji. Ose?aj ?ini sliku živom i zavarava nesvesno da se radi o sadašnjosti. Ciljeve možete poja?ati na slede?e na?ine:

Razmislite o cilju koji postavljajte i raš?istite sve nesuglasice.

Recimo da imate porodicu i da radite na poslu tajnog agenta 008 koji nikad nije kod ku?e. Vaši ciljevi su da provedete više vremena sa porodicom i da budete uspešni u poslu. Pa gde to može? Upadate u nesuglasicu i otvarate mogu?nost da omanete u oba cilja.

Budite precizni. Tražite ta?no šta ho?ete.

Ako želite bogatstvo, šta to uopšte zna?i? To je subjektivan termin. Ako želite 356.000 evra onda to i recite. Ako želite 83, 5 miliona, tako?e baš to i recite. Biti precizan zna?i dati veliku dozu realnosti vašem cilju i usmeriti ga baš na ono što želite. Ne recite „želim više ljubavi u svom životu" ako ne?ete da vas mama ?eš?e pose?uje. Ako to želite sa sadašnjim partnerom ili želite novu i romanti?nu vezu onda baš tako i recite.

Razmislite o dubljem zna?enju cilja. Nekad ciljevi moraju da se preispitaju.

Ako želite da postanete slavni to ne da zna?i da morate da postanete zvezda u „Grandu" (daleko bilo). Ako vam je želja da iskažete neki talenat, možda ste ro?eni da budete voditelj ili voza? formule. Ne zaboravite da ?ete možda skupo platiti ako se ostvari nešto što nije adekvatno vašem talentu.

Postavite ciljeve koji zadovoljavaju vas, ne nekog drugog.

Ako želite da postanete inžinjer ili pravnik da bi zadovoljili roditelje, ili želite da zaradite novac da bi zadovoljili partnera, onda istražite motivaciju koja leži u pozadini. Možda ?ete i ostvariti cilj, ali ne?ete biti sre?ni. Ne možete da budete sre?ni ako živite za drugoga - to dobro utuvite u glavu.

Da pitam druga?ije: „ da li stvarno želite cilj koji imate na umu?" Nema ni?eg goreg nego kad radite nešto što ne želite.

Zapišite vaše ciljeve.

Ovo je veoma zanemarena faza u postavljanju ciljeva. Pisanje ciljeva predstavlja jako stanje namere. Ako se ne zapiše cilj ne postoji. Ciljevi u glavi se nazivaju željama. Beleženje cilja i još bolje malog plana, vas približava ostvarenju. Ako želite da oslabite onda to i napišite. Možete dodati: „šeta?u 40 minuta svakog dana". Zapisivanje je prvi korak ka materijalizaciji.

Pogledajte celinu. Pogledajte ceo vaš život.

Veoma je važno da postavite ciljeve u svim oblastima života. Postavite li?ne, duhovne, zdravstvene, porodi?ne, poslovne ili rekreativne ciljeve. Ono što je najvažnije je da nikada, ali nikada ne pokušate da ostvarite više ciljeva odjednom. To ?e samo bespotrebno rasplinuti vašu energiju i fokus na više strana. Kada sve ciljeve zapišete dobi?ete plan iz koga ?ete videti u kakvoj se neželjenoj situaciji nalazite i koliko tek treba da se menjate. Kada sam prvi put napravio takav plan i pro?itao ga, u?inilo mi se da se radi o nekoj novoj i mnogo kvalitetnijoj osobi, ?iji život bi mi se mnogo dopao. ?udio sam se koliko sam do tad bio promašen.

Postavite vremenska ograni?enja.

Morate da postavite vremensko ograni?enje do postizanja cilja. To ?e postaviti još jedan manji cilj u okviru primarnog: ciljani datum. Ako to ne uradite cilj se raspline u vremenu i možda ?ete predugo ?ekati. U slu?aju onog „šeta?u 40 minuta svakog dana", možda po?nete sa šetnjom i za trideset godina (što opet nije loše). Potrudite se da vremensko ograni?enje bude realno. Nije realno da se sve ostvari za par dana, jer nemate toliko energije. Radi se o tome da vreme treba da sabijemo ali ne preterujmo u tome.

Koristite isklju?ivo pozitivne slike.

Ne slikajte ono što ne želite. Ako vam je želja da se preselite iz neke stra?are u veliku ku?u, onda zamislite sebe da ste u velikoj ku?i. Ni za živu glavu ne zamišljajte kako napuštate staru, jer ?ete onda i bez nje ostati. Nesvesno ostvaruje samo ono što tražite, nije odgovorno za posledice.

Koristite pozitivne emocije da poja?ate sliku cilja.

Ako niste u stanju da povežete sliku cilja sa odgovaraju?om emocijom evo klju?a. Zamislite bilo koju situaciju gde se ose?ate veoma prijatno. Zamislite to toliko jako da se ose?aj pretvori u emociju. Zatim samo zamenite tu sliku sa slikom ostvarenog cilja i to je sve. Ne zaboravite, emocije su toliko jaka ose?anja da vas preplave i ose?ate ih fizi?ki.

Držite vaše ciljeve u tajnosti

To jest, kažite ih samo ljudima koji sigurno mogu da vam pomognu. Ako pri?ate svima okolo javlja se ose?aj „ja moram da... " a znate kako to završava.

Još ako po?nu da vam objašnjavaju zašto je to nemogu?e... Verovatno znate da ?e ljudi i nesvesno po?eti da vas sabotiraju.

Ako je cilj nerealno visok podelite ga u etape.

Jasno vam je da ne možete odmah postati menadžer velike firme ako ste u njoj samo prodavac. Jednostavno, ne znate taj posao. Možete za sad da postanete najbolji prodavac, a to vas ve? vodi negde. Možda pokažete sjajne ideje i tada ste ve? na dobrom putu. Možda pohvatate veze pa postanete menadžer vlastite firme. Ovo vam objašnjavam da nau?ite u kom smeru da razmišljate. Možda ovo nije dobar primer jer živimo u okruženju gde zakoni ekonomije ne važe. Ali u takvoj situaciji i svaka budala može da postane poslanik ili ?ak ministar, što uopšte nije loše.

Kreirajte afirmacije.

Afirmacije su stavovi koji podržavavaju vaše ciljeve. Postoje mnoge tehnike za ostvarenje koje koriste samo afirmaciju, ali to je slabo. Afirmacije bi trebale da budu pozitivne i u sadašnjem vremenu, ali o njima nešto kasnije.

Znam da ima previše ovih ta?aka ali to je neminovnost. Vi sada u?ite nešto što niste do sad radili, pa nemojte da budete lenji. Ako ho?ete da promenite život onda ovih par strana nije ništa. Znam da ima ljudi koji vole samo da ?itaju i da se duboko slažu sa napisanim, ali ovo je udžbenik iz prakse pa ga zato nau?ite napamet i radite na vašoj sre?i.

Na kraju bih dao jedno vrlo važno zapažanje o ciljevima i trebalo bi ga zapamtiti.

Nije mnogo bitno ako ne postignete cilj baš 100% kao što ste ga naslikali. Znam da ovo zvu?i kontradiktorno, ali pogledajmo na stvari iz drugog ugla.

Ono što je najvažnije kod postavljanja ciljeva je da vas oni odvedu van okvira vaših granica i da vas vode korektnim putem. Recimo da ste zacrtali sumu od 100.000 evra za godinu dana. Ako po isteku tog roka imate 50.000 budite sre?ni i zadovoljni.

O ?emu se radi? Vaš primarni cilj vas je doveo u situaciju da po?nete lepo da zara?ujete, što ranije nije bio slu?aj. Izašli ste iz vaših sku?enih granica i svet se otvorio prema vama. Što je najvažnije odblokirali ste protok novca. Ko vam sad brani da postavite za cilj i milion evra.

Postavljanje ciljeva ima ulogu da vas pokrene. Kad se uverite kako to lepo radi dobi?ete i dodatnu stimulaciju pa više niko ne?e mo?i da vas zaustavi. Dobi?ete ose?aj da sve možete. U tome je suština.


KREIRAJTE MO?NE AFIRMACIJE

Uloga afirmacija je da sjedine cilj i vašu unutrašnju realnost. Rekli smo ve? da promene po?inju unutar vašeg bi?a i zatim traže na?in da se ispolje u spoljašnjem svetu. To i jeste zna?enje svetih re?i da je ?ovek ono što misli. Kreativno nesvesno vas vodi ka najsnažnijoj slici koju ste kreirali. Ovo je zgodno zato što možete da koristite vaš um kao simulator i da isprobate bilo koju situaciju bez stresa. Iz tog razloga ciljeve zapisujemo kao afirmacije. Re?i koje koristite iniciraju sliku a ona ?e se utisnuti u vaše nesvesno.

Imaginaciju ste ve? izvežbali tokom života tako da možete odmah da je koristite. Ko od nas nije sanjario i fantazirao? Možda biste postavili pitanje zašto vam imaginacija nije dosad ostvarivala ciljeve. Prvo, ko kaže da nije? Ako ste pretežno imali negativne misli, tada živite u okruženju koje vas sigurno ne ?ini sre?nim. Ako ste previše brinuli, možda ste time pokrenuli stvari u neželjenom pravcu. Pazite dobro o ?emu razmišljate!

Da bi oblikovali svet po vašem ukusu, sad ?ete morati da nau?ite kako da programirate vašu imaginaciju sa onim što želite. Ovo radite uz pomo? volje. Tehnika pove?ane pažnje ?e vam pomo?i da prethodno po?istite slike koje ne želite.

Molim vas da me shvatite veoma ozbiljno! Radi se o stvarima koje nisu dostupne širokom krugu ljudi. To što ste kupili ovu knjigu zna?i nešto. Odluka da se promenite ne?e vam automatski doneti promene. Vaša odluka je prvi korak, me?utim potrebna je i akcija. Znate ve? da akcija izaziva reakciju. Ako ste lenji niko vam ne može pomo?i.

Jednom kad postavite cilj, koristite ga u slici onoga što želite. Onda zapišite taj cilj i iskoristite ga za programiranje nesvesnog. Tada se on pretvara u afirmaciju. Afirmacija je izlaganje onog u šta verujete. Afirmaciju zapišite u sadašnjem vremenu i kao da je ve? ostvarena.

„Ja sam vitak i zdrav",
„Ja sam snažan",
„Ja sam milioner".

Ne kreirajte afirmacije u koje apsolutno ne verujete. Ako znate da niste milioner i ose?ate se kao lažov, izložite vaš stav ovako: „ja imam mnogo para". Zatim pogledajte koliko novca stvarno imate. Ako imate samo hiljadu dinara promenite vaš stav o hiljadu dinara. To uradite tako što ?ete izbaciti re? SAMO. Budite zahvalni na toj sumi zato što je to 100% više novca nego što je 500 dinara. 100% više je zaista mnogo. Nadam se da me pratite. To ?e promeniti vaše verovanje da je uvek malo, u verovanje da imate mnogo. Onda mnogo istog trenutka po?inje da vam stiže. Ako ovo niste razumeli onda pro?itajte mnogo puta. To su osnove promena.

Zapisivanje afirmacije na papiru je ?ini mo?nijom nego kad ostane u mislima. Ako ste uzeli olovku i papir da je napišete to svedo?i da imate NAMERU. Afirmacija se može odnositi isklju?ivo na vas. Promena koju napravite u životu mora da bude željena. Nikada nemojte upore?ivati vaše ciljeve i afirmacije sa tu?im. Vi se takmi?ite samo sa sobom, želite bolju situaciju od one u kojoj ste bili ju?e. Ne želite da budete u boljoj situaciji nego što je neko drugi. To se ne može upore?ivati jer ljudi imaju potpuno razli?ite živote.

Evo pet na?ina kako da napravite mo?nu afirmaciju:

 1. Re?i izazivaju emocije. Koristite opisne re?i. Opisne re?i su: „ja sam savršena slika zdravlja", „ja sam voljeni otac", „imam ramena kao bilder".
 2. Koristite re?i koje teraju u akciju. „Ja uživam u..." ili „ja volim da...". Ove re?i kreiraju pozitivne predstave u svesti. Jedno važno zapažanje: uvek koristite isklju?ivo re? „ja". Jednom sam se lepo prešao i napravio sam ovakvu afirmaciju: „ona uživa u ljubavi". Ne mogu da opišem koliko sam se glupo ose?ao kad sam shvatio da sam kreirao afirmaciju za nju. Da sam rekao „ja uživam u ljubavi sa njom" bila bi druga pri?a, ali sad je kasno. Ona uživa u ljubavi ali sa kim? Sad možda mislite da vaše afirmacije deluju na druge. Zabluda! ?im sam to tražio, zna?i da nije uživala, nije me volela. I kraj!
 3. Opišite nešto pozitivno. Ne opisujte negativne stvari od kojih bežite jer je tada koren afirmacije u strahu. Upotrebite princip ljubavi. Kažite „ja sam vitak" umesto „ja nisam debeo". To je logi?no. Ako kažete „ja nisam debeo" slika?ete sebe kao debelog i vaše nesvesno ?e vam to rado i ostvariti. Tako trošite energiju da postanete nešto što ne želite.
 4. Sve se mora izraziti u sadaš njem vremenu. Biti u sadašnjem vremenu zna?i da morate da izrazite stanje kao da ste ga ve? postigli. Kažite „ja sam" a nikako „ja želim da..." ili „ja ?u biti". Ove je ekstremno važno. Zašto? Kad kažete „ja ?u biti" to podrazumeva da sada niste. „Ja želim da... " podrazumeva da ?e se to tek dogoditi u budu?nosti. U oba slu?aja šaljete signal nesvesnom da vi niste sada ono što želite. Nesvesno shvata samo sadašnjost i ne?ete ga prevariti ako mu podme?ete ruži?astu budu?nost, a prethodno mu objasnite da vi niste. Uostalom, tako ne možete da dovedete vaš sistem u nered. Sve je u redu ako se vaša afirmacija slaže sa vašom trenutnom situacijom.
 5. Ponavljanje. Kontinuirano ponavljanje vaše afirmacije ?ini vašu sliku ja?om i mo?nijom nego što je to vaša stvarnost. Zamislite sebe kako radite baš ono što želite, ali u sadašnjosti. Sad se prisetite vežbe povišene pažnje. Znamo da ona trenutno osloba?a od emocija. Radite je što ?eš?e i vaša stvarnost ?e biti energetski još slabija od vaše slike, jer cilj sadrži veoma jaku emociju. Što više ponavljate i vežbu i afirmaciju pre ?ete dobiti. Valjda je ovo jasno!

AFIRMACIJA U PRAKSI

Ako ste napisali afirmacije preostaje vam samo da im date život. Osnovno bi bilo da ih pro?itate nekoliko puta dnevno. Ovo izaziva pojavu slike cilja u vašem umu. Najbolje vreme da ovo radite bi bilo kada ste potpuno relaksirani. Posebno bi odgovarao momenat ?im se probudite ili uve?e, neposredno pre nego što vas uhvati san.

Bilo bi odli?no da afirmacije izgovarate za vreme meditacije (naravno ako je praktikujete). U svakom slu?aju ono što je važno je ponavljanje.

Kada ste opušteni vaše nesvesni um postaje veoma prijem?iv. Ovo je i razlog zašto televizija usa?uje slike u vaše nesvesno. Za vreme dok ?itate afirmaciju dužni ste da sebe živo zamislite, kao da ste ve? ostvarili cilj. Za još ja?e dejstvo bi trebalo da osetite i emociju koja dolazi uz ostvarenje cilja.

?itanje afirmacije i zamišljanje slike daje pet puta ja?i efekat nego samo ?itanje. Za maksimalnu snagu je potrebno osetiti emociju.

Vizualizacija je važna zato što vam pomaže da prevazi?ete snagu vaše realne stvarnosti. Pokušajte da svojim aktivnostima date potporu ostvarenju.

Ako želite ve?u ku?u u odre?enom kraju onda se odvezite tamo. Razgledajte ku?e i upamtite ulice. Setajte okolo dok se ne osetite prijatno. Time pokazujete jaku nameru. Ako je u pitanju nov auto, idite do dilera i razgovarajte sa prodavcem o kvalitetima tog automobila. Kada vidite isti model na ulici kažite „to je moj auto". Sli?no se može raditi sa svakim ciljem. Ako želite uspešnu ljubavnu vezu družite se sa ljudima koji je ve? imaju. Ako želite da budete sre?ni prona?ite sre?ne ljude. Ovo ?ete raditi da bi se ose?ali prijatno i da bi prizvali sli?no i za sebe.

Šta to govorite sebi?

Setite se da imate desetine hiljada misli dnevno. To je ogromna koli?ina podataka koju vaše nesvesno snima. Da bi ste opisali sve te misli koristite re?i. Re?i koje izaberete mogu da izokrenu zna?enje misli i shodno tome druga?ije da se odraze na život.

Zamislimo situaciju kada ste umorni. Možete pomisliti „danas sam mrtav" ili „danas sam pomalo umoran". Re?i koje ste upotrebili mogu drasti?no da uti?u na ostatak dana i na vaše nesvesno.

Recimo da ste nešto zaboravili ili ste zakasnili na sastanak. Nemojte koristiti fraze kao što su: „ja uvek..." ili „to li?i na mene". Radije recite: „ovo baš ne li?i na mene, ja sam uvek ta?an". Morate da gurate pozitivno a ne negativno!
Ako praktikujete povišenu pažnju, ?esto ?ete uhvatiti sebe da koristite ove negativne fraze pa se potrudite da ih izmenite. Re?i koje koristite da opišete vaš svet su navika. Uvek se možete uveriti da ?esto ponavljate jedne te iste re?i. Ponekad ?ete prihvatiti i re?i koje koriste drugi ljudi kada žele da nešto izraze. Budite oprezni i radije koristite svoje re?i i izaberite one najbolje.

Povišena pažnja vam tako?e omogu?ava da primetite još nešto. Kada izgovorite afirmaciju ili neko pozitivno stanje ?esto dobijate negativan odgovor. Najverovatnije je da odgovor poti?e od blokera. Ako ste debeli i kažete: „ja sam mršav", odgovor može biti: „ne, ti si svinja". Ne raspravljajte se sa sobom jer tako negativnom dajete energiju. To bi zna?ilo da zaista ne verujete da ste mršavi. Postoje dve stvari koje možete da uradite da bi sebi pomogli:

Ponavljajte afirmaciju sve dok u nju ne poverujete. Ponavljajte je u toaletu, u kolima, za vreme jela, pre spavanja i kad se probudite. Radite to svakodnevno. Slikajte sebe u stanju kao da je ostvareno. U zavisnosti od veli?ine želje to može potrajati i duže.

Dodajte afirmaciju koja podržava vaš cilj. Ako ste fiksirali veliku sumu novca dodajte i afirmaciju zahvalnosti za trenutno stanje.

„Ja sam zahvalan za lepotu i izobilje u svom životu". Ova tvrdnja zna?i da ve? imate sve što vam je potrebno za život. Dokaz je to što ste živi. Ta tvrdnja je istinita i dozvoljava nesvesnom da ukapira da ste u stanju izobilja. Bez stanja izobilja nemogu?e je imati još novca jer u suprotnom ste prihvatili stav o siromaštvu. Kada trošite novac neka to bude sa stanovišta da ga imate mnogo. Time šaljete poruku nesvesnom da imate mnogo i tako ?e i biti. Ako dajete sa idejom da ?ete zbog toga i dobijati, to je potpuno pogrešan pristup i to se ne?e desiti.

Ono što sebi kažete gradi sliku o vama u nesvesnom. Kako ta slika izgleda takvi ?ete i biti. Shvatili ste da nesvesno gradi vaš svet upravo po slikama koje ste stvorili. Šta to zaista zna?i? Zna?i da imate mogu?nost izbora. Slika koju ste izgradili o sebi se naziva predstava o sebi i ona govori o na?inu na koji kontrolišete energiju. Zato se potrudite da izgradite najpozitivniju predstavu o sebi.


ZONA KOMFORA

Zona komfora je kolosek po kom se kre?ete. To su stvari koje ?esto ponavljate i dešavaju se u svim oblastima života. Na primer to je vrsta hrane koju uglavnom jedete. To je vrsta posla od kog živite. Mesta koja ?esto pose?ujete zbog zabave. Na?in na koji razmišljate o stvarima, ljudi sa kojima se poredite. To je kolosek koji vas vodi kroz oblasti koje su vam bliske. Zona komfora je povezana sa predstavom koju imate o sebi. Ova predstava je promenljiva i zavisi od onoga što mislite o sebi. Recimo da mislite da ste pametni, a onda shvatite da je to nebitno ako u?estvujete u sportskom takmi?enju. Kakva god bila vaša predstava, ona je uvek samo relativna.

Ako ste radnik na gra?evini možda se ne ose?ate udobno na prijemu za bogataše. Ako ste vrhunski biznismen možda ne želite da idete na roditeljske sastanke. Ako vam predstava o sebi govori da morate biti lepo obu?eni, onda se ne ose?ate komforno u izbledelom džinsu. Što ste dalje od utvr?enog šablona to se ose?ate neudobnije.

Ljudi obi?no imaju više zona komfora za razli?ite situacije jer se predstava o sebi menja. Kad postupate shodno predstavi o sebi tada ste u zoni komfora. Ako iza?ete iz nje javljaju se strahovi i stres. Ta predstava kontroliše vaše ponašanje i to radi prizivaju?i stres.

Zamislite na primer da ste voditelj nekog programa, prvi put u životu. Izašli ste iz zone komfora i strah koji se javlja ?ini da izmenite glas ili zaboravite tekst. Uporedite se sa nekim ko dugo radi taj posao i pritom se ose?a udobno. Ovaj ekstremni stres vas tera da se vratite tamo gde mislite da pripadate. ?uli ste za ljude koji veliki dobitak na lutriji brzo potroše i ostanu bez novca. Vra?aju se u siromaštvo jer misle da im je tamo mesto.

Ljudi koji su pušteni iz zatvora se uvek tamo i vra?aju pošto se jedino na tom mestu ose?aju udobno. Vra?aju se me?u svoje prijatelje i u okolnosti gde se odli?no snalaze.

Za ovo automatsko održavanje zone komfora je odgovorna nesvesna kreativna misao. I to negativne predstave o sebi: „znam da nisam za to„ i sl. Verovatno zbog ovog koncepta ne napredujete na finansijskom planu. Možda trošite više nego što zara?ujete. Ovo se verovatno uklapa u ta?no odre?en nivo izobilja koji ste prihvatili kao zonu komfora. Ako se slu?ajno desi nov?ani dobitak, vi „morate" hitno da ga potrošite kupuju?i plazma televizor ili odlaskom na egzoti?na putovanja. Dobro razmislite o ovome jer se jako ?esto dešava.

To zna?i da ljudi ne žele bogatstvo ili ga se boje, što je još verovatnije. Tako ulazite u krug koji vas spre?ava da iskažete svoje potencijale. Taj proces vas uvek vra?a na polaznu poziciju. Prihvataju?i ono što sebi kažete, dolazite tamo gde mislite da pripadate.

Bekstvo iz takve zone komfora nije toliko teško. Ako se ose?ate neudobno to ne treba da vas spre?i da radite nešto. Posmatrajte emocije koje se javljaju. Ako je to strah treba da shvatite da niste ni u kakvoj realnoj opasnosti i koriš?enjem pove?ane pažnje on ?e nestati. Strah vas ne?e spre?iti da uradite nešto ako mu to ne dozvolite. Kreirajte predstavu o sebi koriš?enjem pozitivnih misli. Ovo podrazumeva i prizivanje volje.


SPOLJNI UTICAJ

Svet okolo je energija koju vaš um procesira. Sebi ?ete olakšati ako se okružite pozitivnom energijom. Pozitivna energija ?e imati pozitivan uticaj na vaš životni put. Pogledajte bilo šta u životu. Sve ima nekakav uticaj na vas. Pogledajte kakav. Ne mislim da se ovog momenta drasti?no promenite, ve? samo pogledajte koliko pozitivne a koliko negativne energije dolazi u vaš život. Možda radite u okruženju koje veoma negativno uti?e na vas. Zamislite policajca koji svakodnevno sre?e žrtve zlo?ina i kriminalce. Ovo se sigurno ne?e pozitivno odraziti na njegov život. Da li rad u hitnoj pomo?i ili urgentnom centru donosi pozitivnu energiju u život zaposlenih? Naprotiv. Još je gore kada znamo za koji novac ovi ljudi rade.

Evo nekih sugestija gde još da gledate ako tražite pozitivan ili negativan uticaj:

Vaši prijatelji i familija. Okružite se ljudima kakvi bi i sami voleli da budete. Ovo može da bude teško jer zahteva napor da ih prona?ete. Okružite se ljudima koji su pozitivni. Nemojte se družiti sa familijom ili prijateljima koji stalno jadikuju. U slu?aju da se ve? na?ete u tako glupoj situaciji, pokušajte da stvari preokrenete u pozitivnom smeru. Ako želite da budete vitki, onda se družite sa vitkim ljudima. Posmatrajte šta oni rade, šta misle i govore i kako se hrane. Ako tražite ljubav nemojte je tražiti u društvu tako?e usamljenih prijatelja.

Mediji imaju jak uticaj na narod. Televizija razmišlja umesto vas. Ona ume?e vlatite slike u vaš um i uti?e na vaše stavove i ponašanje. Zato pazite šta gledate. Ako gledate ubistva i povrede, horor i porno filmove, onda trpite jako negativan uticaj.

Novine su ista pri?a. Primetili ste da su stranice novina uglavnom ispunjene crnom hronikom i depresivnim pri?ama. ?uli ste za izreku novinara „samo loša vest je dobra vest". To ih i ubija. Probajte da bar nedelju dana ne slušate i ne ?itate vesti. Vide?ete da život ide dalje i da baš ništa niste propustili. Kao da je bitno šta je rekao predsednik ili ko je krao glasove u skupštini. Šta vi imate od toga?

I sami imate jak uticaj na sebe. Re?i koje koristite da opišete sebe imaju jak uticaj na vas. Budite ljubazni prema sebi.
Šta jedete i kako se hranite može biti indikator vašeg stava prema sopstvenom bi?u. Tako?e i vaš stil obla?enja, urednost i ?isto?a. Šta tek re?i o pušenju, alkoholu i drogama. Ako usvojite da okolina uti?e na vas, okružite se lepotom i održavajte je.


MALE STVARI

Nameru i afirmacije koristite da poplo?ate put prema svakom, pa i najsitnijem detalju života. Pre nego što bilo šta uradite, zamislite rešenje unapred i uložite energiju u njega. Ovo bi se moglo nazvati i prizivanjem trajne sre?e u život. Sre?u ?ine male stvari ali uz uslov da se konstantno povoljno rešavaju. Recimo da vam treba mesto za parking tamo gde ga obi?no nema. Pre nego što krenete zamislite prazno parking mesto baš ispred objekta gde idete. Uz malo vežbe ovo ?e po?eti redovno da se ostvaruje. Redovna vežba projektuje nameru. Vi tražite nešto i to vam se daje. Ovo piše i u svetim knjigama. Život vam uvek daje odgovor na zahtev.

Ljudi na nesre?u dobijaju i ono što ne žele. To je zato što nisu svesni svojih misli, a misaoni mehanizam im je zatrovan negativnim. Teško je iza?i iz ovog za?aranog kruga. Rešenje ponavljam: pogledajte šta ste stvorili oko sebe i bi?e vam jasno kuda idu vaše misli. Pokušajte da prostrete ispred sebe crveni tepih kuda kod da krenete. Pokušajte da zamislite uspeh u svemu pre nego što se on stvarno desi. Zamislite povoljno rešenje sastanka sa šefovima. Napunite se pozitivnom energijom pre nego što negde iza?ete. Recite sebi da ?ete no?as sjajno spavati. Koristite ovaj princip preko celog dana i ništa osim lepih stvari vam se ne?e dešavati. Ja bih to nazvao sre?om!


DVE TAJNE ZA OSTVARIVANJE SVAKOG CILJA

Da biste nešto ostvarili prvo morate da postavite cilj. Ovo vam daje jasno usmerenje. Ali postoje i dva koncepta koji ?e vam omogu?iti da sigurno ostvarite svaki cilj.

Nezainteresovanost. Ako želite da nešto ostvarite morate da budete nezainteresovani za krajnji rezultat. Drugim re?ima, baš vas briga šta ?e biti na kraju. "Baš vas briga" - zna?i da niste emocionalno vezani za cilj. Ovo je izuzetno važno. Ako brinete za ostvarenje to zna?i da imate nešto da izgubite. Ako posmatrate sa tog aspekta onda pružate priliku strahu da vam podmetne nogu. Strah je snažan motivator i lako ?e srušiti kreaciju vašeg nesvesnog. Kad se strah javi onda po?injete da brinete i da previše analizirate situaciju. To vam je kao kad ho?ete da komad mokrog sapuna zadržite u ruci tako što ?ete ga jako stisnuti. Ako ho?ete da ga zadržite u ruci onda postupajte nežno.

Biti nežan sa svojim ciljevima zna?i:

 1. Izaberite ih.
 2. Zapišite ih.
 3. Napravite afirmacije i ponavljajte ih.
 4. Analizirajte korake koje bi mogli preduzeti da ostanete na pravom putu.
 5. Sledite te korake.

To je sve što je potrebno. Ako stalno analizirate šta se dešava zna?i da brinete, a to nije dobro. Prestanite da brinete. Ako se bojite da bi neostvarenjem cilja nešto izgubili onda vam je fokus usmeren ka negativnom. Pove?ajte pažnju i posmatrajte koliko energije ulažete u brigu. Zatim preokrenite stvari. Umesto o tome šta ?ete izgubiti, razmišljajte o tome šta ?e te dobiti ako ostvarite cilj. Uostalom, kako možete da izgubite nešto što nemate?

Misli moraju da podrže cilj. Dok se cilj ne ostvari ne smete da dopustite negativnim mislima da se pojave. Blokeri mogu da budu vrlo uporni pa se potrudite. Ne smete se ni slu?ajno boriti protiv negativnih misli nego ih samo jednostavno zamenite pozitivnim. Ovo zaista nije teško. Teže je da neprijatelja uo?ite i zato vežbajte pove?anu pažnju. Podrška cilju putem misli je operacija od velike pomo?i - ali to nisu nove afirmacije. Vrati?emo se na gubitak težine. Recimo da vam je cilj da pretr?ite ?etiri kilometra svakog dana. Podržite cilj ovakvim mislima:
 • „Ja sam dobar sportista".
 • „Ja se opuštam dok tr?im".
 • „Ja prosto letim dok tr?im".

Pomislite da mnogo ljudi tako?e tr?i svakog dana, pa zašto ne biste i vi. Ove misli koristite da zamenite one negativne ako se jave. U suprotnom nisu neophodne.

Zapamtite da su afirmacije na?in da tražite nešto što želite. Kad tražite onda i dobijate. Neki ljudi kažu da vam to Bog odgovara. Kako god ga nazvali - ovaj sistem radi. Kada imate jasan cilj vi ste posadili seme koje ?e proklijati. Ništa pod kapom nebeskom ne može da spre?i realizaciju, jer se ništa ne može odupreti Univerzalnom zakonu. Možete samo da sabotirate sami sebe, iz ko zna kojih razloga. Ako se desi da ne dobijete to što ste tražili onda zavirite u vaš misaoni proces i izbacite misli koje vas odvla?e od cilja. Nemogu?e je ne dobiti ono što tražite! Možda samo niste svesni šta stvarno želite. Promenite to odmah.


EGO

Energiju koja nas okružuje bi mogli da podelimo na pozitivnu i negativnu. Privla?ite samo onu energiju koja vam je sli?na, što ?e re?i da što ste pozitivniji, više ?ete privu?i pozitivne energije. Sli?no privla?i sli?no. Negativna energija je ona koja nije zasnovana na ljubavi, ta?nije - predstavlja odsustvo ljubavi. Ako ste i vi možda u ovakvom stanju, tada ?ete je itekako privu?i. U ovom stanju ste kada Više Ja ne pokazuje prisustvo.

Kada pri?amo o pozitivnoj energiji, to podrazumeva viši nivo svesti. Kada dozvolite Višem Ja da poseti fizi?ko telo, ujedno pove?avate nivo svesti. Tada se vaša energija usmerava ka pozitivnom. Više Ja je ljubav, i kao takvo se manifestuje kroz doga?aje koje ocenjujete kao lepe i sre?ne.

Ako Više Ja nije prisutno tada govorimo o nižem nivou svesti, a to stanje je rupa kroz koju prodire negativna energija. U tom slu?aju ne samo da dolazite u kontakt sa negativnim, ve? dozvoljavate da vas ono inficira i zamra?i vaš svet. To je kao da odete na odmor i ostavite otvorena vrata, pa svako ko pro?e ima slobodan pristup. Negativna energija koju spominjemo se sastoji od negativnih misli i emocija koje ste sami kreirali, ili dobili na poklon od drugih. Ova energija egzistira na astralnom planu i izgleda kao nešto što je živo. Privla?i je sve što je sli?ne vibracije, pa ako ste to vi, ?uvajte se.

Kada vam je ku?a puna, onda nema mesta za vas. Ovo je slu?aj kad Ego gospodari.


ŠTA JE EGO?

Ego je zajedni?ki termin za sve negativne aspekte li?nosti. Ego je skup negativnih energija i uticaja koje se manifestuju kada Više Ja nije, ili je samo delimi?no prisutno u vašem telu. On dozvoljava drugim negativnim energijama sa kojima dolazite u dodir da uti?u na vas. Ego drži otvorena vrata vašeg doma.

On predstavlja suprotnost Višem Ja. On je na?in na koji delujete nesvesno. To je vaša osnova koja je vezana samo za svoje li?ne potrebe. Ego je ?uvar vaših osnovnih potreba i on misli da je zadužen za vaš opstanak.
Više Ja radi sa pozicije ljubavi, a ljubav je materija koja sa?injava univerzum.

Ego deluje sa pozicije straha i on ne poznaje ljubav. On ne ume da voli zato što kada je ljubav prisutna, Ego je odsutan. Deluje sa pozicije straha zato što ništa drugo i ne poznaje. On pokušava da vas zaštiti od spoljnjeg sveta, ali jedino što radi je da štiti vaše negativne karakteristike i energije od uništenja. Jednostavno ne ume bolje.

Svako stanje koje ne podrazumeva potpunu svesnost zna?i da vas je Ego okupirao. To radi tako što privla?i negativnu energiju iz vaše okoline. Ako se u vama nalazi nešto što mu pogoduje on ?e to iskoristiti da privu?e negativno. To li?i kao da vas neko napada.


EGO: SNALAŽLJIV, PAMETAN I PREVRTLJIV

Ego se ?esto izjedna?ava sa onim što znamo kao - li?nost. Li?nost je skup svih vaših obeležja i stvari koje radite da bi vas okolina spoznala. Li?nost formira vaš identitet i to radi nesvesno. Ako ste doma?ica verovatno se tako obla?ite i provodite dane rade?i ono što smatrate da doma?ice rade.

Ako ste šef onda se verovatno obla?ite i ponašate na na?in na koji smatrate da se šefovi ponašaju. Verovatno vozite i odgovaraju?i automobil. To je vaš identitet.

Ali vi niste vaš identitet. Niste ni vaša preokupacija, ni zanimanje. Ako promenite zanimanje opet vi ostajete - vi. Ako ste direktor firme, a sutra ?istite ulice, ništa se ne?e promeniti po tom pitanju. To su samo odlike vašeg identiteta i one nisu vi. Ako promenite odlike, možda ?ete izgledati druga?ije vašim prijateljima, me?utim vaša suština ostaje nepromenjena. Vaši stavovi idu sa vašim odlikama.

Nema potrebe da diskutujete sa drugima o bilo ?emu. Ako se vaše i mišljenje vašeg prijatelja razlikuju, neka bude tako. Kad se raspravljate onda pokušavate da promenite ne?ije mišljenje. To radite zbog toga što vaš Ego ima osobinu da druge izjedna?ava sa vama. Ako je svet kao vi, onda lažni veo kojim vas je Ego prekrio ne može da bude probijen. Nema suprotnosti. Ali ima ih ako ste spremni da ?ujete i tu?e mišljenje.

Kada previše u?vrstite stavove oni postaju deo vas. U tom slu?aju ose?ate potrebu da ih branite. Ali nema tu šta da se brani. Stavovi su samo grupa misli usmeranih u jednom pravcu. I ništa više. Ako promenite stav vi i dalje ostajete isti.
Kada se raspravljate, borite se za stavove i pokušavate da nametnete nekom svoj na?in razmišljanja. Samo nepotrebno trošite energiju uz blagoslov Ega. Ovo radite da biste potvrdili da je ono što mislite ta?no, jer ni sami niste sigurni u to.

Kakva god bila vaša li?nost ili stav, uvek ih možete po želji promeniti. Ego je ono što vas povezuje sa identitetom i spre?ava bilo kakvu promenu. On je motivisan strahom i kao takav ne može da vidi ništa osim praznine kad identitet nije prisutan. On ne poznaje i ne može da upozna Više Ja i uslove koje ono donosi. Iz straha Ego se bori da vas zadrži tamo gde jeste. Strah koji on ose?a je strah da ne?ete biti uspešni ako promenite zanimanje, da ste ranjivi ako se ne ponašate nasilni?ki, da ne?ete biti poželjni ako se no ponašate seksi.

Ako se poistovetite sa vašim identitetom onda imate ograni?en pogled na svet - kao da posmatrate sa prozora vaše ku?e. Ako želite da ispravno sagledate morate da posmatrate sa pozicija Višeg Ja. Tada ste se popeli na krov i vidik se dramati?no proširuje - vidite sve ono što se dešava oko vas.

Možda vas je obuzela žudnja ili nezasita pohlepa. To je ose?aj praznine koju ne možete ni?im da popunite, ose?aj velikog nezadovoljstva. Pohlepu možete da doživite i kao ose?aj da niste kompletni. To je potraga za celinom i manifestuje se kao potraga za uspehom, slavom, pažnjom, potvr?ivanjem od strane drugih. Možda tragate za sudbinskom vezom, uspešnijom karijerom ili kupujete nove igra?ke. U svakom slu?aju to što pokušavate nikad ne?e doneti zadovoljavaju?e rezultate. Ako opet pokušate, možda kupite drugi auto jer mislite da je bolji, možda promenite partnera jer mislite da vas sadašnji nije dostojan. Ova potraga je beskona?na i postoji samo jedno rešenje.

Žudnja i pohlepa nestaju samo onda kad vas je Ego obuzeo i kad ste odse?eni od Višeg Ja. Uredu je što tražite, ali nikada ne?ete na?i rešenje osim u sebi. Okrenite se ka unutra, vaš put je blokiran Egom. On onemogu?ava jasnu viziju i treba ga odstraniti ako želite da budete kompletni. Kompletni ste samo kada ste povezani sa Višim Ja. Ova veza je korak dalje na putu ka Bogu. Jedina ljubav i potvrda za kojima tragate dolaze iznutra. Kada ih prona?ete u sebi ima?ete ih i spolja.

Ego ima ?itav arsenal alata kojim vas spre?ava da stupite u kontakt sa Višim Ja. On prebacuje odgovornost na druge tako da vi izgledate nepogrešivi. Ako ne grešite, nema šta da se ispravlja i stvari ostaju iste.

Ometa vas u unutrašnjoj komunikaciji. To radi na milion na?ina. ?ini vas zauzetim i omogu?ava da potpuno ispunite svo vreme koje imate na raspolaganju. Te aktivnosti predstavlja kao životno važne. Možda previše radite. Možda imate potrebu da ste stalno u ne?ijem društvu. Možda ne možete da sedite u tišini pa puštate muziku dok vas ne ošamuti.

Ego vam odvla?i pažnju pomo?u televizije ili jednostavno tra?evima. Blokira vas emocijom i požudom.


PET NA?INA NA KOJE EGO UTI?E

Kada tuma?ite energiju koja vas okružuje radite to pod uticajem Višeg Ja - ljubavi ili pod uticajem Ega - straha. U svakom momentu možete da promenite na?in tuma?enja, tako što ?ete promeniti vrstu uticaja. Kada se energija tuma?i ona se i menja, u zavisnosti od predznaka koji vas karakteriše. Vi ste energija koja vibrira na odre?enoj frekvenciji. Što je frekvencija viša, lakše je i Višem Ja da uti?e na vas. Ako je niža onda na scenu stupa Ego.

Kada privla?ite više energiju nižeg tipa to se odražava na vaše energetsko stanje i snižava vašu vibraciju. I tako u krug, sli?no privla?i sli?no.

Kada ste ljuti tada privla?ite bes iz okoline. Kada ste ljuti, i osoba u vašoj okolini postaje ljuta. To izaziva još više besa u vama i dodatno vam smanjuje vibraciju. Sada imate nezgodnu situaciju sa mnogo besa. Ovaj bes može da ostane u vama danima i da izazove nove nevolje.

Ego može da uti?e na vaše tuma?enje doga?aja i tako da izmeni energiju, snižavaju?i joj vibraciju. Može i da privu?e energiju koja je ve? niske vibracije. Energija ne mora da bude striktno povezana sa ljudima. Ima energije koja jednostavno postoji iz više razloga, ponekad je vezana za fizi?ko mesto a ponekad jednostavno postoji sama po sebi.

Sve vaše misli ostaju žive kao energija. Neke od misli ostaju aktivne tako što vas uznemiravaju. Misli ostaju stalne jer su energetska tvorevina. One se ne mogu uništiti, imaju svoj vlastiti život i on se odvija na astralnom planu. Astralni plan je svuda oko nas ali na razli?itoj frekvenciji i zbog toga nismo svesni njegovog postojanja.

Energija misli obi?no sakuplja energiju koja je sli?na po svojoj prirodi i stvara misaone oblake koji pove?avaju svoju veli?inu i zapreminu, sve dok ne nai?e vetar i oduva ih. Vetar u ovom slu?aju su energije druga?ije prirode. Muzika i zvuk su odli?an na?in da promenite energiju okruženja. Na primer zvona u crkvama su jedan od najboljih na?ina da se energija pro?isti. Kad snižavate svoju vibraciju besom, ovi oblaci mogu da u?u u vaše energetsko polje i da bes dodatno poja?aju. Ego drži vrata otvorenim.

Ego ima pet razli?itih na?ina da vam snizi frekvenciju. Ego privla?i energiju koja je negativna i ona se može kategorizovati kao:

 1. Intelektualna.
 2. Emocionalna.
 3. Seksualna
 4. Energija vezana za pokrete.
 5. Energija instinkta.

Intelektualna energija

Ego vas napada energijom intelekta i to radi u vašem umu. Napada vas na veoma jednostavan na?in. Izaziva to da previše razmišljate i analizirate. Umesto da bude neometan i smiren, vaš um bruji od misli. Ne zastaje da se odmori ni za momenat i ovaj neprekidni roj misli vam ne dozvoljava da do?ete u kontakt sa Višim Ja. U stanju pove?ane pažnje možete da primetite ovaj proces i ?injenicu da volja slabo uti?e na uobi?ajeni tok misli. Ali um je vaš i možete ga koristiti kao alat. Možete da analizirate vaše želje i da uz pomo? volje usmerite misli u odre?enom pravcu.

Kada vas Ego napada intelektualno, tada misli rade prekovremeno. Sve sa ?ime do?ete u kontakt postaje predmet razmišljanja i analize. Um ne uspeva da se odmori.

Kad ste napadnuti na ovaj na?in vi previše analizirate. Bezbroj puta pokušavate da do?ete do zaklju?aka ali oni su uvek isti. Analizirate stvari iz raznih uglova da biste bili sigurni. Ovo može da potraje nedeljama i uvek da vodi do istog zaklju?ka, ali i dalje niste sigurni u odluci.

Kada niste inficirani uticajem Ega, zaklju?ke i odluke donosite odmah, ali ipak ponovite par puta jer ste možda nešto propustili. Ovo možda potraje i ?itav sat, ali tada ste slobodni par nedelja da uživate u životu.

Emocionalna energija

Energija emocija je veoma mo?na. Ona vodi u akciju jer predstavlja skup misli koje su grupisane. Kad vas Ego napadne emocionalnom energijom to možete da osetite u tri energetske ta?ke ili ?akre: sr?ana, ?akra solarnog pleksusa i sakralna (krsta, niži abdomen). Sr?ana ?akra je locirana u sredini grudi, solarni pleksus iznad pupka i sakralna ?akra ispod pupka.

U ovim ta?kama možete da osetite energiju emocija. Emocije deluju kao oblak i blokiraju kontakt sa Višim Ja. Njihova energija je veoma jaka i može ostati u vama zauvek, privla?e?i sli?ne energije.

Kad ste emotivni ova energija vas osvaja bez svesnog uticaja. Izaziva provale besa ili uzbu?enja bez mogu?nosti da kontrolišete doga?aje. Omogu?ava vam da budete tužni i u najsre?nije vreme, izaziva nerazumno ponašanje koje je vezano za ljubomoru.

Seksualna energija

Seksualna energija je najja?a. To je vrsta životne snage koja proti?e kroz svako živo bi?e. Ego vas napada tako što izaziva požudu. Požuda je seksualna aktivnost koju možete da osetite u predelu prepona. Ego privla?i energiju ovog tipa i kao u slu?aju emocija, zaokuplja vas i onemogu?ava kontakt sa Višim Ja. Ova sirova seksualna energija hrani požudu. Ona ne zavisi od ljubavi i privla?nosti. Požuda poti?e iz spoljnog izvora i ona vas zaslepljuje i kontroliše. Ljubav poti?e iznutra i ona je seksualna energija koja je ja?a od požude, ali vam dozvoljava da vidite i razmišljate. Ljubav dolazi kada izražavate ose?anja prema nekome.

Požuda je energija koja vas tera da imate odnos sa nekim na poslu. To je energija koja pokre?e pornografsku industriju. Ako ste muško i gledate žene na ulici sa požudom to zna?i da vas je Ego napao. Ako ste žensko i hvatate muške poglede, Ego vas napada uz pomo? požude.

Energija pokreta

Kada Ego napada centar za kretanje, on animira delove tela da se nehoti?no pokre?u, na primer kada lupkate prstima ili zviždu?ete. Ego ispunjava mentalnu prazninu teraju?i vas da nešto radite i da ne stupite u kontakt sa Višim Ja. Kod nekih ljudi se to prime?uje kao nemir ili nemogu?nost da mirno sede.

Energija instinkta

Instinkt je ono što daje automatski odgovor kada se na?ete u opasnosti, kao begstvo ili vrištanje. Kad ste u ovom stanju, energija vas tera da uradite nešto što možda i nije najbolji izbor. Možda nekog udarite ili povredite. Ako delujete svesno možete nekog da obuzdate a da ga ne povredite. Kad ste u opasnosti možda ?ete da vrištite i tako iskoristite energiju koja bi mogla i bolje da se upotrebi. Ako delujete svesno tada ?ete da razmislite o situaciji i da odgovorite na na?in koji ?e vas odvesti na bezbedno. Kada vas Ego snabdeva sa energijom niste u stanju da delujete svesno. Delujete instinktivno.


KAKO DA SPRE?ITE UTICAJ EGA

U svakodnevnom životu Ego neprestano uti?e na vas. Neke od energija koje Ego izaziva ne izgledaju kao problem. Ne sekirate se ako nedeljama razmišljate koji auto da kupite. Ne brine vas ako trideset puta dnevno imate misli o seksu sa nekim iz okruženja. Imate pedeset hiljada misli dnevno pa nekoliko zabludelih ne?e uticati na život.

Pogrešno!

Svaki put kada dozvolite Egu da vam privremeno snizi vibraciju, dozvoljavate mu da vlada, što ?e se vremenom samo poja?ati. On blokira svest i to vremenom dovodi do toga da vam kontakt sa Višim Ja sve više slabi. A Više Ja je ono što vas usmerava na životnom putu. Ego vas konstantno bombarduje sa mislima, emocijama ili požudom i onemogu?ava vas da vidite šta se stvarno doga?a.

Vi ne vidite ako prespavate život u mislima o onom što je bilo ili što ?e biti. To je uloga Ega, da sakrije istinu o postojanju Višeg Ja. Zaustaviti uticaj Ega podrazumeva da ga oslabite. To zna?i da ?e sve što preduzmete biti vaša svesna akcija.

Kada praktikujete tehniku pove?ane pažnje možete da primetite uticaje Ega. Vide?ete da je svaki uticaj nezavistan. Ovi doga?aji sadrže energiju u iskrivljenoj formi i oni su u stanju da potpuno zamagle stvarnost. Kada podignete svaku od ovih niskih energija, tada poništavate njihov uticaj. U tome je klju?: umesto da uti?ete na Ego u celini, uti?ite na njegove pojedine komponente. Pove?ana pažnja vam omogu?ava da podelite doga?aj na sastavne komponente i da ih onda poništite. Tako?e ste u stanju da vidite energiju koja vas napada. Druga?ije re?eno, vidite misli i emocije koje nadiru u telo neposredno pre nego što se pojave i možete da ih zaustavite. Tako zaustavljate Ego.

Upotrebite volju. Volja ili svest moraju da se usmere ka onom što ste primetili. Nemojte da analizirate energiju koja vas napada niti da razmišljate odakle poti?e jer ?ete joj tako uliti više snage. Samo se usmerite na njeno zaustavljanje. Uzviknite "stop" u umu. Možda ?ete morati ovo da ponovite nekoliko puta. Dok ovo radite zamislite ljubi?asti plamen koji sagoreva ono što ho?ete da zaustavite i pretvara ga u energiju ljubavi. Ljubi?asti plamen je spiritualni simbol koji se koristi u izmeni energije. To je alat koji ?ete da koristite za podizanje vibraciju energije koja vas obuzima.

Što više ovo praktikujete to ?e delovati brže. Nije potrebno da žmurite. Tehnika se može izvesti i dok razgovarate ili vozite.

Na ovaj na?in vam se izoštrava pogled na svet i stvari postaju jasnije. To zna?i da prime?ujete mnogo više, vidite šta stvarno stoji u pozadini onoga što ljudi govore i rade. Zaviri?ete i u skrivene slojeve vaše li?nosti i sazna?ete šta je to što vas motiviše da radite neke stvari.

Primena ljubi?astog plamena je ponekad neophodna svakog minuta, kad god zalutate u mislima ili osetite emociju.
Ovu tehniku možete da iskoristite i da se oslobodite neželjenih seksualnih misli. Uz to iskoristite i volju da misli uzdignete. Sto više to radite, volja ?e biti snažnija a Ego slabiji. Slabljenje pritiska koji Ego vrši doprinosi ?iš?enju vaše energije. To zna?i da ?e svest zasijati i da ?ete živeti život kakav on treba da bude. Tako ?ete prona?i istinsko zadovoljstvo i pravi životni put vam se otvara.


SMISAO ŽIVOTA

IZRAZ, SVRHA I CILJ

Jedna od osnovnih potreba je da izrazite svoju suštinu. Ovo ispunjava život zadovoljstvom. Da se izrazite zna?i da budete na?isto sa onim što ste u sadašnjem momentu. Morate da odvojite energiju i da kreirate nešto što ?e vas predstavljati. Ovo se može promeniti ve? slede?e nedelje ili godine, zadatak je da izrazite ono što ste danas.

Možete se izraziti na razli?ite na?ine. Možete da budete sportista ili slikar. Možete da budete pisac ili da pomažete deci ometenoj u razvoju. Možda želite da budete dizajner, a možda da gajite vo?e. Možda želite da se irazite kroz hobi ili posao, a možda kroz oba. Da biste se izrazili i bili zadovoljni morate da radite ono što volite. Kada trošite energiju da radite ono što ne volite, tada postajete nezadovoljni životom.

Radite posao koji vam se ne dopada. Ve?e provodite gledaju?i televiziju. Ako ne odvojite vreme za ono što volite, život vam se sve manje svi?a. Imate ose?aj da mora da postoji još nešto.

Sa jedne strane uzimate energiju a sa druge je šaljete u svet. Sve što pro?e kroz vas želite da podelite sa okolinom, ali je neophodno da ovo radite na pozitivan na?in. To je vaš izraz. Uzimate energiju na koju ste usmereni i kreirate nešto. U stanju ste da kreirate baš sve što poželite.

Što više energije uzmete, više toga morate da izrazite. Mora da postoji balans izme?u dolaze?e i energije koju izražavate. Ovaj balans u životu pronalazite kada posmatrate šta se doga?a.

Kada prestanete sa izražavanjem prestaju i doga?aji. Sto više energije, više i doga?aja. Kada se prona?ete u stanju zastoja i ništa se ne doga?a, morate nešto da preduzmete. Pokrenite se.

Kada se dešavaju pogrešne stvari to zna?i da predajete previše energije u pogrešnom pravcu. Ovo je naj?eš?e emocionalna i seksualna energija. Ili jednostavno svakodnevno radite posao koji vam se ne svi?a.

Ako želite da se pravilno izrazite i budete zadovoljni morate prethodno da prona?ete vaše usmerenje. Životno usmerenje je li?na stvar svakog pojedinca i možete ga prona?i jedino u kontaktu sa Višim Ja. Niko drugi ne može da vam kaže šta je dobro za vas.

Usmerenje možete da prona?ete na prili?no jednostavan na?in. Pogledajte u ?emu ste dobri i šta volite da radite. Ako nešto volite onda je to sa razlogom i kada se tome posvetite postajete majstor. Ali to nije isto kao kada nešto vežbate godinama pa ste postali majstor zbog ogromnog broja ponavljanja. Potražite ono u ?emu ste prirodno nadareni. Pritom nemojte da se takmi?ite sa drugima jer drugi možda imaju bolje uslove, a samim tim i izvesnu prednost. Ne radi se o takmi?enju. Jednostavno pogledajte šta vam se svi?a i šta je to što vam ide lako. I pogledajte malo dublje.

Ako volite automobile i mehaniku uopšte, to ne zna?i automatski da ste dobri za auto-mehani?ara. Možda ?e vas više zadovoljiti da završite mašinstvo pa da date svoj doprinos u razvoju motora. Možda ste kao stvoreni za prodavca automobila ili za novinara u nekoj auto reviji.

Glavno je da prona?ete ono što volite i da saznate koliko vam to zna?i i zašto. To ne zna?i da odmah morate da promenite posao. Samo vi otkrijte vaše sklonosti i po?nite amaterski da ih usavršavate, a priroda ?e se postarati za ostalo.

Kada ste u stanju pove?ane pažnje lako ?ete otkriti nove mogu?nosti u životu. Pogledajte šta je to što radite i na šta trošite svoje vreme. Zatim pogledajte misli i otkrijte da li to zaista volite, a ako ne, šta je to što bi vas usre?ilo.

Drugi na?in je da napravite listu onoga što trpite u životu, onoga što vas ?ini nezadovoljnima. Izmenite sve sa liste ali redom, jedno po jedno. U?inite život savršenim. Kada eliminišete sve što je nepoželjno, stvorili ste prostor za ono što želite.


KAKO DA RESITE SVAKI PROBLEM?

Sa onim što ste do sad nau?ili u stanju ste da rešite bilo koji problem ako se pojavi. To zna?i i da možete da dobijete sve što poželite.

Ali postoji izvesna zamka. Ponekad dok stremite ka cilju, a cilj nije u saglasju sa vašim usmerenjem, može da do?e do poteško?a. Kada ste dobili fizi?ko telo, dobili ste i neko životno usmerenje. To ne zna?i da postoji samo jedan put i da su sve vaše akcije unapred odre?ene. Pravi cilj je da nešto nau?ite u životu. Postoji mnogo na?ina da se to ostvari.
Kada postavite cilj koji nije u skladu sa životnim usmerenjem, Više Ja to može da shvati kao sabotažu na putu. To je znak da menjate putanju. To je kao da sebi nesvesno kažete "sad malo zastranjuješ".

Život u pažnji vam omogu?ava da uvidite kad ste u ovakvom položaju. Teško?e se ispoljavaju tako što kad idete prema cilju, stvari se odvijaju pogrešno i usmeravaju vas u drugom pravcu. Budite pažljivi i primetite kad vam stigne pogrešan rezultat,vidite kako bi to moglo da se ispravi.

Kada ste na pravom putu sve se odvija neobi?no lako. Stvari zauzimaju svoje mesto, jedna po jedna. Ovo naravno ne zna?i da ne treba da se trudite, morate da razlikujete zdrav i naporan rad od probijanja glavom kroz zid.

Kada vam se ?ini da je sve u redu i da ste dovoljno uporni, a ipak se pojavljuje ono što nazivate lošom sre?om, ispitajte da ipak niste na pogrešnom putu. Ovo ?ete saznati samo ako pogledate iznutra, nikako u okolinu.

Kad ste na pogrešnom putu, ulažete veliki napor u ostvarenje cilja ali pojavljuju se velike prepreke koje vas neprestano usmeravaju na drugu stranu. Ispitajte i ove druge putanje i u dubini svoga bi?a se zapitajte da li su one dobre za vas. Morate da budete otvoreni i za mogu?nost da promenite pravac, ali i spremni da pritom ostanete pri svojim ciljevima. Ovo je akt uravnoteženja. Jasno?a u ovoj oblasti dolazi iz poznavanja sebe.

Pogledajmo korake koje bi trebalo preduzeti u prevazilaženju problema. Kada se pojavi problem, dolazi do blokade koja vas tera da se zaustavite i predate. Sve probleme ?ete rešiti ako se pridržavate slede?ih koraka:

 1. Morate da postavite cilj. Drugim re?ima vaša meta je ono što predstavlja rešenje problema. Zamislite sliku onoga što želite, zamislite rezultat.
 2. Napravite afirmaciju. Afirmacija je pozitivna konstatacija vaše namere, izražena u prvom licu i u sadašnjem vremenu. Nemojte opisivati problem.
 3. Fokusirajte i koncentrišite misli na rešenje. Ovo radite tako što ponavljate afirmaciju.
 4. Planirajte po?etnu akciju u ostvarivanju cilja. To je prvi korak za koji znate da možete da ga ostvarite i kako. Nikako ne razmišljajte kako ?ete dosti?i kompletan cilj.
 5. Budite svesni misli koje vas ometaju u ostvarenju. Nemojte se fokusirati na njih.
 6. Imenujte misli i energije koje vas guraju suprotno od cilja i upotrebite volju da ih zaustavite. Primenite ljubi?asti plamen i pretvorite ih u pozitivnu energiju.
 7. Radite ovo dok ne dobijete rezultat. Rezultat je bilo kakva promena. Pogledajte rezultat i uporedite ga sa ciljem. Ako postoji razlika proverite ta?ke od 1 do 5. Po?nite proces ponovo dok ne ostvarite cilj.

Vežba ?ini ?uda i ovaj proces postaje sve delotvorniji što ga više ponavljate. Možete da dobijete sve što želite.


SLUŽENJE NIJE RUŽNA RE?

Smisao života je jednostavan i ja ?u vam dati odgovor na to pitanje. To otkri?e vam ne?e zna?iti baš ništa ako ga prakti?no ne primenite. Bolje re?i, da?u vam putanju a vi sami prona?ite smisao.

Pa dobro šta je smisao života?

Nema ga, još ste ovde da u?ite i razvijate se. Kroz unutraš nji razvoj i podizanje vibracije u mogu?nosti ste da izrazite Više Ja u fizi?kom svetu. Ovde ste da potpuno izrazite ono što jeste da nau?ite da stvarate savršeno. Drugim re?ima - da znate šta radite. To zna?i da date smisao VAŠEM životu. Kada ovladate ovim, dužni ste da svoje stvaralaštvo upotrebite pružaju?i pomo? drugima.To se zove služenje. Dužni ste da dajete kako bi se energija uravnotežila.

Opšti smisao vašeg života je da u?ite i ovladate unutrašnjim svetom, da evoluirate. Jednom kad zagospodarite tim procesom ima?ete ono što želite. Onda izbacite nešto energije napolje i služite. Služenje drugima ?e vam dati smisao života.

Nemojte samo da me pogrešno razumete. To ne zna?i da stvarno nešto radite kako bi pomogli bolesnima, napuštenima i ugroženima. Ne morate da spašavate svet ako vam to nije posao. Služenje zna?i da upotrebite vašu ljubav i talenat, neki jedinstven dar da pomognete drugima.

To zna?i da ako ste umetnik stvorite neko delo u kome ?e drugi uživati. Ako ste konobar, uslužite ljude tako da budu presre?ni što su došli u vaš restoran.

Svako ima mogu?nost da služi svetu. Kada ste u autobusu nasmešite se osobi koja sedi do vas. To je služenje. Vaš svet je vaša sfera uticaja. Ako sedite u kancelariji, energija koju projektujete uti?e na druge. Vi kreirate mislima tokom celog dana tako da i na taj na?in služite drugima. Ali obratite pažnju kakve vas misli (vrsta energije) napuštaju u svakom trenutku. Imate i izbor kako da odgovorite na ono što vam se doga?a. Služite svetu tako što ?ete zra?iti pozitivno.

Upozorenje! Ako ste praktikovali tehnike iz ove knjige onda znate na?in kako da izmenite život na bolje. Samim tim preuzimate i odgovornost za vašu novu mo?. Da, vi imate mo?, drugi ljudi i njihove akcije su sada vrlo slabi. Nije vaš zadatak da utvrdite u ?emu je njihov problem i kako da ga reše, sve dok vas ne zamole za pomo?. ?ak i tada budite oprezni - ve?ina ljudi ne želi ni da ?uje ono što vi znate. Nisu svi spremni za promene niti mogu da se bore sa njima.

Što se prirodnije i originalnije izrazite to ?e koli?ina energije koju emitujete biti ve?a. To ne zna?i da sad treba da se trudite da budete originalni, budite ono što jeste.

Možda mislite da ?e vam naporan i težak život doneti duhovni razvoj. Ovo je velika zabluda. Duhovni napredak vam može doneti i lagodan život ispunjen bogatstvom i izobiljem. Samo radite ono što želite i sve ?e biti kako treba. Sledite vaše želje i snove. Ne morate da imate prevelike aspiracije niti morate da spašavate bilo koga osim sebe. Još važnije, ne morate da budete neko drugi. Budite ono što jeste.

Budite živi - živite život svesno i budite što je mogu?e bolji.

To je to. Imate sve odgovore, krenite ka iskušenjima.


ZA KRAJ

Iskustvo se sti?e rade?i. Ako ste samo ?itali ovu knjigu, a ništa niste primenili, propustili ste veliku priliku da se izmenite. Morate da prizovete hrabrost, prevazi?ete sve svoje strahove i krenete napred. Ovo ?e vas u?initi majstorom.
Pravo znanje dolazi kroz primenu i bi?ete majstor samo ako nešto radite. ?ak ako još niste svesni, imate u rukama oru?e koje ?e vam prizvati mo?. Mo? podrazumeva odgovornost. Možda ?ete biti u prilici da koristite ovu mo? na bilo koji na?in. Gledajte da to bude nešto pozitivno.

Možete da usmerite svoj život gde god poželite. Ovo radite tako što kora?ate malim koracima.
Rad na li?nom razvoju zahteva odre?enu koli?inu napora, a mnogi ljudi se zaustave i pre nego što stigne nagrada. Vi ?ete pobediti.

Sad kada ste na kraju knjige možda ose?ate izvesno razo?arenje. Možda o?ekujete nešto od mene. U tome i jeste stvar.

Sve dolazi upravo od vas!

Šta god posebno treba da do?e, do?i ?e od vas!

Po?nite odmah tako što ?ete odlu?iti da nešto uradite.

Pro?itajte ovu knjigu ponovo i onda vežbajte. Pogledajte šta ste pronašli u sebi i zagospodarite time. Uradite baš tako.