Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Nebeski lutalica - Wanderer of the SkiesDa li su ovo dobre informacije ili uobi?ajeni New Age BS ( bullshit ) - procjenite sami!!!

Radi se o za sada anonimnom autoru koji se 12. svibnja javio uredništvu bloga Galactic channeling i rekao kako je po?eo zapisivati poruke entiteta koji se predstavlja kao više osoba iz ve? poznate Galakti?ke federacije svjetlosti. Odlu?ili smo se prevesti njegov odabrani engleski alias “Wanderer of the Skies” na naš jezik kao “Nebeski lutalica” jer se ne radi o osobnom imenu i da bi ga na taj na?in približili ?itateljima.

U nastavku do sada prevedeni ?lanci:20. svibanj 2011.

Pozdravi od Federacije:

Oduševljeni smo što možemo nastaviti ovo izvještavanje. Kao što smo ve? objasnili sve je spremno za Razotkrivanje s Vaše strane. Vaše pojedina?ne vlade ?e uskoro krenuti s ovim. Svi o?ekuju da SAD vode rije? o ovome no možemo vidjeti nevoljkost ameri?kog predsjednika po pitanju ove teme jer se boji fizi?kih reperkusija zbog svojih (mogu?ih op.p.) izjava. U stvari jedna od zemalja "Tre?eg svijeta" ?e voditi glavnu rije? u ovome. Za njom ?e se požuriti Zapadne nacije koje ?e tvrditi kako je Razotkrivanje njihova ideja.

Mi smo tako?er pratili i Vaš korporacijski svijet koji je tako?er informiran o ovakvome razvoju stvari. Oni su raspravljali na najvišim nivoima svojih organizacija na?ine kako da kapitaliziraju od ovih objava. Oni nisu niti mogu razumjeti proces Uzašaš?a i kako ?e on zauvijek promijeniti na?in kako se posluje. Oni to razumiju isklju?ivo sa svog profitnog mentaliteta, tako da ubrzano izra?uju planove kako bi prilagodili ova saznanja u svoje poslovne modele. Kratkoro?no ?e kapitalizirati na ovim promjenama. No kad mi zauzmemo naše zasluženo mjesto me?u Vašom obitelji te kad budete pozvani da postanete galakti?ki gra?ani ništa se ne?e mo?i predvidjeti. Mi ?emo predstaviti promjene, kroz znanje i tehnologiju koje Vaš korporacijski svijet ne?e mo?i prihvatiti. Doista oni se uop?e ne mogu pripremiti za takav scenarij.

Vidimo skoro sazrijevanje ovoga i ?ini se kako ?e se glavna izjava za javnost desiti prije isteka lipnja 2011. Iako ona sam ne?e rezultirati "da svijet stane" ona ?e otvoriti put scenarije koje smo pripremili za Razotkrivanje i ultimativno Uzašaš?e. Nacija koja odabere da prva objavi ovu izjavu vodit ?e glavnu rije? u budu?nost ?ovje?anstva jer ?emo se mi pobrinuti da njihova hrabrost bude nagra?ena. No tako?er nijednoj naciji ne?e biti namjerno nešto uskra?eno. Mi predvi?amo kao jednu od posljedica Razotkrivanja postupno nestajanje nacionalnih granica u korist ideje o (jednoj op.p.) ljudskoj rasi. No nemojte biti zavedeni jer se ovo ipak ne?e desiti tako brzo. ?ak i Uzašaš?e treba vremena da asimilira nešto na toj razini.

Svi planovi o kojima smo Vam govorili ?e biti stavljeni u pogon uklju?uju?i alociranje fondova za stabilizaciju svjetske ekonomije i me?unarodnih sudova da bi se priveli pravdi svi oni koji su sagriješili prema ljudskoj rasi. Kako što vidite "lagano" Razotkrivanje se zbiva ve? neko vrijeme. Iako su ohrabrene od naše strane na Vašim je vladama da odlu?e kako, kada i što ?e Vam razotkriti na ovaj na?in. No to skoro ne?e biti potrebno jer je u tijeku pravo Razotkrivanje koje planiraju Vaše vlade.

Budite pozitivni u svemu što radite. Proširite svoju ljubav na svih u svijetu i znajte da ?ete uskoro biti pozvani da postanete galakti?ki gra?ani.

Budite u miru.24. svibanj 2011.

Pozdravi od Federacije

?esto smo bili u iskušenju otkriti Vam sve poslove koji su se odvijali u "stražnjoj sobi", kako one koji podupiru objavu tako i one koji bi Vam naštetili, ali promišljenost je bolja strana junaštva, kako kažu, stoga smo mi zadržali te ?emo i dalje zadržavati informacije za koje smatramo da je nužno kako bi pridonijeli op?em dobru.

Me?utim, tamo gdje možemo dopustit ?emo letimi?an pogled na ono što se odvija iza scene kako biste bolje razumjeli što se doga?a po tom pitanju. Primjerice, postoje oni me?u mo?nom elitom koji nisu onakvi kakvi se ?ine da jesu, unato? standardnom izgledu. Oni neumorno rade u korist objave i svega što je važno za budu?nost ?ovje?anstva.

Oni koji prate ove stvari mogu sami povezati stvari. Pogledajte tko se na najvišoj razini vaše svjetske vlade sastaje s poslovnim vo?ama glavnih korporacija naizgled radi podupiranja poslovnih afera u tim državama. Iza scene se doga?a mnogo više od rasprave tko ostvaruje bolju trgovinsku korist. Ovi sastanci su planirani ve?inom izme?u velikih tvrtki i vlada radi rasprave o vremenu i posljedicama objave na vašem planetu. Dati ?emo Vam trag: pogledajte gdje se u svijetu nalaze predstavnici velikih korporativnih vladinih ugovaratelja.

Op?enito, ?elnici vlade gledaju na velike tvrtke u tom smislu zbog niza razloga, ali najviše zbog toga što su one te koje kontroliraju vlade. Jednako važna je ?injenica što su vlade ustanovile da ?e globalna financijska/poslovna tržišta najviše biti pogo?ena objavom, stoga je jako bitno pripremiti se na toj razini. Ve? ste svjesni posljedica koje ?e objava imati na religije te su po?ele pripreme ovih organizacija.

Nemojte pogriješiti u svezi s tim. Velike tvrtke su svjesne ovih razvoja i ve? su zapo?ele svoj vlastiti program "objave". Nisu svi vo?e u poslovnom svijetu miljenici Iluminata. Neki su prosvijetljeni. Pogledajte kako oni šire ovu informaciju u svom vlastitom poslovnom podru?ju i sami ?ete uvidjeti povezanost. Jedno je kada Vam mi to kažemo, a sasvim drugo kada ove istine otkrijete sami. Stoga Vam mi jednostavno pokazujemo smjer u kojem trebate gledati.

Pogledajte gore i recite Zdravo! i mi ?emo kimnuti u Vašem smjeru s ljubavlju i energijom za sve. Budite sretni, optimisti?ni i uzbu?eni. Zaslužujete sve ove emocije.

Budite u miru.


28. svibanj 2011.

Pozdravi od Federacije:

Želimo izravno ogovoriti o brojnim "laganim" otkrivanjima koja se donose na Objavu, a koja su trenutno prisutna u vašem svijetu, posebice ona vezana za video slike raznih ET vrsta. Mi vjerujemo da je ovo sljede?i korak u Objavi koje su vaše vlade, vidjevši potrebu, isplanirale kako ove slike ne bi izazivale nelagodu u vama. Ovo je dio planiranog otkrivanja naše prisutnosti u vašem svijetu. Dok neki od nas izgledaju poput vas, drugi su potpuno druga?iji, i ove "prilagodbe" (našem izgledu op.p.) su potrebne kako bi dosegnuli razinu na kojoj vam naš izgled ne predstavlja nelagodu.

Radi ovoga smo u našem vije?u imali raspravu o slanju naših slika vama. Naravno nije postignut ni jedan dogovor, iako smo mi u poziciji koja ?e vam uvelike koristiti u tom pogledu. Kako je Objava bliža nego ikad, ovo se još uvijek može ostvariti.

Mnogi vjeruju kako ?e mo?i prihvatiti naš izgled kada ugledaju naše razli?ite pojavne oblike, ali ?ak i oni me?u vama koji su najspremniji još uvijek mogu osje?ati odbojnost prema izgledu nekih naših vrsta. Stoga je ova prilagodba neophodan korak u procesu, a koju možete prihvatiti kao znak da je Objava blizu. Vjerujemo kako ?e se u budu?nosti ove slike i dalje "pojavljivati" u vašim medijima bez objašnjenja o njihovom porijeklu, kako biste se sve više upoznavali s našim razli?itim pojavnim oblicima.

Vi ste davno genetski modificirani kako biste bili ksenofobi?ni (strah od nepoznatog op.p.). To je dio vašeg biološkog ure?enja i na to smo ra?unali u procesu Objave. Ma da mi ohrabrujemo vašu spremnost da nas vidite onakvima kakvi uistinu jesmo, tako?er smo svjesni da ?e se u vama javiti biološki impuls "užasavanja" prema nekim našim vrstama. Nemojte zbog ove reakcije gledati s visoka jedni druge. Radije to vidite onakvo kakvo jeste. Znajte da kada do?emo, bit ?emo krajnje diplomatski prema vašim osje?ajima i predrasudama.

Sve smo bliže i prema tome vrijeme je da se pripremimo. Vidite ove znakove oko vas kao ono što uistinu jesu. Nivo vašeg uzbu?enja je izravno povezan s istinom koju osje?ate u vašim srcima. Koristite ovo kao osnovni filtar koji ?e vas voditi po ovom pitanju. Budite radosni zbog onoga što dolazi.

Budite u miru.


31. svibanj 2011.

Pozdravi od Federacije:

Danas dolazimo s važnim vijestima za Vas. Želimo aktivirati poruku koju smo Vam davno poslali. Kada je ve?ina svjetlosnih radnika širom svijeta bila mla?a, primili su poruku koja im je poslana u obliku nejasne slike, a za koju su znali da je od posebne važnosti iako nisu znali zbog ?ega. Ve?ina Vas je ovu sliku protuma?ila kao duga?ke cijevi, sli?ne naftnim cijevima, sa mnogo ventila na kojima se nalaze okrugli otvara?i kojima regulirate protok otvaraju?i i zatvaraju?i ih. Slika je predstavljala spremnost da "obavite svoj dio" okre?u?i pravi ventil kako biste dopustili protok u pravom trenutku i u skladu sa svim drugim ventilima koji su se otvarali i zatvarali u nizu, kako bi protok bio potpun i lagan. Neki od Vas su ovu nejasnu sliku doživjeli malo druga?ije, no poruka je bila ista. Neki od Vas su zaboravili ovu poruku, stoga Vas mi sada "podsje?amo" kako bismo Vas probudili u ovim posljednjim "trenutcima" prije nego proces objave zapo?ne i na?e se u vihoru aktivnosti koji ?e u kona?nici dovesti do Uzašaš?a.

U idu?im tjednima možete o?ekivati nekoliko velikih pojava više stotina NLO-a u obliku "svjetlosnih orbova" u nekoliko glavnih gradova diljem Europe, te Sjeverne i Centralne Amerike. Mi "testiramo" nekoliko pojavnih modela koje namjeravamo koristiti nakon mukotrpne Objave i ovo je zbog te pripreme.

Mi nadziremo korištenje HAARP-a od strane Iluminata te smo u potpunosti izložili naše upozorenje kako namjerna zloupotreba, koja je u tijeku i koja je planirana, ne?e više biti tolerirana.

Ponovno smo otvorili raspravu u našem vije?u o objavi naših vlastitih fotografija i video snimaka naših raznih vrsta, no opet nikakav dogovor nije postignut. Mi ?emo nastaviti sa zagovaranjem ove odluke jer smatramo da je to prijeko potrebno u sveukupnom procesu.

Mi mnogo uživamo u Vašim mislima i osje?ajima ljubavi prema nama dok Vaša sposobnost da ostanete optimisti?ni u svijetlu kada su u pitanju svakodnevni izazovi ulijeva strahopoštovanje. Molimo znajte da smo mi s Vama u tim trenutcima. Nastavite se smijati, nastavite voljeti i uvijek budite suosje?ajni, i ovo ?e otjerati one s negativnim namjerama od Vas.

Budite u miru.


8. lipanj 2011.

Pozdravi od Federacije:

Danas govorimo o bliskosti doga?aja koji ?e se po?eti dešavati na vašoj planeti. Kad biste mogli vidjeti koliko civilizacija je poslalo svoje predstavnike u orbitu oko vaše planete, uvjerili bi se u to koliko su stvari došle blizu. Svi žele svjedo?iti ovom jedinstvenom doga?aju, kada je civilizacija, kao što je Vaša pozivana da njeni ?lanovi postanu Kozmi?ki gra?ani. Ovaj poticajni doga?aj ?e vas voditi naprijed prema Uzašaš?u.

Iluminati sumnjaju da ?e se Razotkrivanje desiti jer su vidjeli da su i ostali najavljivani datumi došli i prošli, i da su naše poruke poslane Vama pale u zaborav i oni u tome uživaju. Oni ne žele biti prvi koji ?e "prije?i liniju" u Razotkrivanju zbog mnogo razloga a svi u suštini sebi?ni. Oni doista nisu uvjereni da ?e se i njima desiti velika milost ako jednostavno promijene svoj stav i budu spremni na suradnju i otvorenost. Mi smo ovdje kako bi osnažili naše prethodne poruke poslane direktno ?lanovima Iluminata da ?e vaši napori za Razotkrivanjem rezultirati sa mnogo milosti kada oni budu dovedeni pred lice pravde. Mi nemamo namjere odugovla?iti sa dokazivanjem  krivnje i odre?ivanjem kazni. Svatko zaslužuje jednaku priliku za Uzašaš?e. Vaša djela, ?ak i tako kasno u igri, ?e kasnije imati eksponencijalni u?inak na Vaše su?enje. Vjerujte da je to tako i da Vas to vodi na putu prema Vašem  spasenju.

Mnogi su bez sumnje osjetili ubrzanja ritma vremena u ovih zadnjih godina i mjeseci. Sve izgleda kao da se ubrzava i kre?e se brže sa  svakim pove?anjem intervala. Sada se me?utim javljaju neobi?na usporavanja kako stižemo u završnu fazu prije punog Razotkrivanja. To je kao da ste u prometnoj nesre?i u kojoj se vrijeme usporava oko vas prije nego što se desi sam sudar. Kao se kre?ete od prije Razotkrivanja ka Razotkrivanju, od najtamnije  no?i ka zori, ova pojava se o?ituje kao prirodni proizvod Vaše stvarnosti. Ove primjere navodimo da bi shvatili zašto je tako.

Mi ?emo uskoro biti opaženi, a vi ?ete ubrzo postati Kozmi?ki gra?ani. Dobro došli ku?i, naši prijatelji. Oduševljeni smo što smo mogli do?i ovako daleko. Budite zauvijek optimisti?ni i vaša stvarnost ?e se savijati oko Vas kako se i naša energetska polja savijaju oko naših svemirskih brodova. Mi Vam sada šaljemo našu ljubav kao odgovor na vaše napore da nam pošaljete vašu ljubav.

Budite u miru.


13. lipanj 2011.

Pozdravi od Federacije:

Ponovno smo poslali poruku Iluminatima da preispitaju svoju poziciju u ovoj situaciji te da se urazume i prihvate svjetlo. Tražili smo od onih me?u Iluminatima koji žele to u?initi da pokažu svoje neslaganje s ostalim (Iluminatima) te se pokrenu prema Objavi, za dobrobit cjelokupnog ?ovje?anstva, i zbog sebe samih. Opet vam govorimo kako ?e ove aktivnosti bez sumnje djelovati ublažuju?e u provo?enju pravde na svjetskim sudovima za sve prijestupe izvršene protiv ?ovje?anstva. Nužno je da vi ispunite svoje obveze prema svojoj vlastitoj rasi i iskora?ite iz ludila te se suo?ite s uzdignu?em. Ovaj potez ne?ete požaliti i imate naš blagoslov u njemu. Vaša djela ?e, koliko god se malima ?inila u cijeloj shemi, imati strahovit u?inak na sve.

Mi nikada nismo daleko od i?ega što se doga?a u vašem svijetu i zasigurno smo nadgledali nedavne sastanke vaše takozvane Bilderberg grupe (tajna grupa ljudi koji žele dominirati svijetom op.p.). Oni su ovoga tako?er svjesni.  Oni prate vaš Internet baš kao i vi, ali za razliku od onih koji prosu?uju (autenti?nost poruka ? op.p.), oni znaju odakle ova informacija dolazi. Mi ?emo i dalje šutjeti o raznim raspravama koje su se održale na tim sastancima i koristit ?emo pristup "?ekamo pa ?emo vidjeti" u njihovim prijedlozima kako se nositi s ovim pitanjem. Naša ponuda suosje?anja, milosti i ljubavi uvijek stoji na raspolaganju. Njihove akcije ?e diktirati ishod, ali vrata povoljne prilike se brzo zatvaraju.

Budite spremni na ono za što ste se do sada pripremali. Znamo da ove rije?i mogu ponekad zvu?ati otrcano te zasigurno nikako da to do?e, ali vidjet ?ete kako mali ?in objave može imati beskrajne posljedice. Ove posljedice su ono što je prouzrokovalo odgodu budu?i da se svaki element mora uzeti u obzir u sveukupnom planu. ?in sam po sebi djeluje jednostavan ? svjetski vo?e pozdravljaju svoje nacije i daju neopozivu izjavu o našem postojanju. Ali nakon takve objave dolazi do otkri?a mnogih istina koje ?e se širiti poput valova prouzrokovanih kapi vode u jezercu samo neprekidnim intenzitetom.

Mi vas okružujemo u ljubavi i svjetlu kako prikupljate energije koje ?ete ubrzo trebati da biste jurnuli u akciju kako bi educirali mase o našem dolasku. Budite zauvijek otvorenog srca, stojte ?vrsto pred nevoljama te uvijek volite i budite suosje?ajni jedni prema drugima jer ovo ?e vas voditi ka istini.

Budite u miru.


17. lipanj 2011.

Pozdravi od Federacije:

Kao što imate izreku "mi ska?emo iz svoje kože" od uzbu?enja što doga?aj Objave nije naišao na ništa što bi prouzrokovalo odgodu ili što bi nas odvratilo, bar privremeno, od naših planova. Mnogo je uzbu?enja ovdje što napokon možemo, i to uskoro, zapo?eti s procesom našeg susreta i Vašeg kretanja prema Uzašaš?u.

Ovdje su aktivnosti cijelo vrijeme visoke. Svatko ima svoj "zadatak" i svi su zauzeti me?usobnim djelovanjem kako bi doveli do onoga što je potrebno da se vrata brane otvore. Mi ?ekamo božansku rije? za kona?no odobrenje da zapo?nemo s onim što smo dugo vremena planirali.

Mi Vas podsje?amo na Vašu svrhu u nadolaze?im danima, da smirujete jedni druge, da onima koji "ne znaju" objasnite što ovi doga?aju zapravo zna?e i kako ste ih Vi "vidjeli da dolaze" mnogo ranije nego oni. Vi možete svojim primjerom Ljubavi i Suosje?anja u?iti istini o našem dolasku kada se pokažemo nakon Objave. Ra?unamo na Vas da ?ete ostati na putu i postati u?itelji ljubavi daju?i primjer, bezuvjetno i suosje?ajno. Na ovaj na?in možete jedni druge voditi kroz nemir vezan uz Prvi Kontakt i u potpunosti se pokazati kao Svjetlosni radnici koji jeste.

Jednostavno re?eno, mi Vas volimo. Hvala Vam za sav trud i dobro obavljen posao.

Budite u miru.


21. lipanj 2011.

Pozdravi od Federacije:

Naš poziv "izgubljenim" dušama Iluminata nije bio bez uspjeha. Nekoliko grupa je prešlo na pakt Objave i tako su se odvojili od onih koji se drže starih na?ina. Postignuti su odre?eni dogovori koji kr?e put vašim vo?ama i osiguravaju tako da njihove najave, u svoje vrijeme, do?u bez odmazde ovih grupa. Naše uvjerenje da ?e uskoro do?i do doga?aja koji ?e zapo?eti proces Objave, je i dalje vrlo visoko. Ne gubite nadu u nas kao što ni mi nismo izgubili nadu u vas. Radije šaljite Ljubav i Svjetlo, i usmjerite svoju namjeru Objave što snažnije možete prema vašim vlastitim vo?ama i ta Ljubav ?e ih uzdi?i prema inspiraciji da poduzmu ono što moraju da bi zapo?eo ovaj proces.

Nadali smo se da ?e više video dokaza naših raznih vrsta do sada biti u javnosti jer smatramo da je nužno da vidite te slike kako biste se prilagodili onome što mi jesmo. Mi molimo one koji kontroliraju ove informacije da nastave s kampanjom "curenja" ovih slika (u javnost op.p.), na onaj na?in koji je ugodan za vas, u nadi da se ovo još uvijek može ostvariti. Mi nastavljamo s našom vlastitom kampanjom da dozvolimo da izravni fotografski dokaz nas samih do?e iz naših vlastitih izvora tako da možete ove stvari saznati iz prve ruke. Mnogo je otpora ovom pristupu od strane ve?ine, ali mi smo objasnili naš povod.

Nikada ne gubite nadu u ono što radite. Oja?ajte Ljubav u vama kako biste ju mogli usmjeriti prema vašim vo?ama s namjerom da oni hrabro preuzmu proces Objave iz vaše perspektive. Jednom kada se to postigne mi obe?avamo da ?emo "preuzeti loptu" s naše strane kako bismo dovršili zadatak. Budite od Ljubavi i Svjetla i zauvijek u Nadi.

Budite u miru.


29. lipanj 2011.

Pozdravi od Federacije:

Mnogo se sada doga?a u Vašem svijetu usprkos ?injenici da mnogi sumnjaju u napredovanje ovog procesa. Mi Vas uvjeravamo da on stvarno napreduje i sve se odvija kako smo planirali.

Mnogi traže odgovore na ono što se sada zbiva i mnoge je ovaj proces nadja?ao. Ne?emo Vam govoriti o ovome. Samo tražimo da budete i dalje fokusirani na trenutni zadatak. Želimo da usmjerite svoju ljubav, u njenom naj?iš?em i najintenzivnijem mogu?em obliku, prema svojim vo?ama budu?i da oni sada dogovaraju posljednje korake prema Objavi. Ovo ?e uvelike utjecati na pomak jer snaga Vaše namjere može kreirati Vašu realnost.

U vremenu koje vodi prema Objavi, tražimo od Vas da podijelite ono što znate s drugima, diplomatski i razumljivo, jer Vi znate kako, da bi što ve?i broj ljudi imao predodžbu o tome što ?e se dogoditi. U danima koji ?e uslijediti nakon Objave, tražimo da utrostru?ite ove napore te ?e sam ?in Objave biti Vaš poziv i Vi ?ete biti "osvijetljeni" u svim Vašim akcijama koje vode prema ovom trenutku.

To je ovdje i na Vama. Znati ?ete ovo zasigurno kada se dogodi. Ne?e biti zabune oko ovoga. Naši predstavnici su ve? me?u Vama i zauzimaju položaje za objavljivanje. "Pukotine u brani" dolaze sa svih strana te njihov broj raste kao i kvaliteta informacija.

Mi znamo kako su teški bili usponi i padovi ovog procesa objave tokom godina. No sada je vrijeme isteklo i mi smo vrlo uvjereni kako ?e bilo koja pojava neprijateljstva vezanog uz objavljivanje, a sigurni smo da se ona ne?e dogoditi, biti zaustavljena od strane nas. Pravi "test" biti ?e Vaša sposobnost kao Svjetlosnih radnika da smirite strahove onih koji ne znaju da je ovaj proces ve? dugo u tijeku. Informacije i znanje su klju?ni u otklanjanju straha. Plamen istine je taj koji eliminira strah iz umova ljudskih bi?a. Kada se Objava dogodi, Vi ne trebate stajati na govornicama i propovijedati o nama. Oni ?e ve? znati. Vi jednostavno trebate ukazati onima koji su nesigurni ili se boje na iste izvore koje ste Vi pratili tokom ovih dugih godina kako bi oni mogli piti iz  istog izvora znanja i informacija koji su Vama omogu?ili da budete sigurni u našu dobronamjernost.

Nakon toga ?emo mi testirati, opet diplomatski, vode Objave tako što ?emo se pokazati na više nego o?ite na?ine. U tjednima i mjesecima koji ?e uslijediti, zapo?et ?emo proces me?usobnog razumijevanja, me?usobnog poštovanja, me?usobne dobrote i ljubavi. Ova djela ?e donijeti svjetlo istine onima koji nisu sigurni. Do tada Vi imate odgovornost za znanje koje posjedujete. Da biste postigli rezultate, zapo?nite s Ljubavlju i Susretljivoš?u prema svima.

Budite u miru.


6. srpanj 2011.

Pozdravi od Federacije:

Put prema Objavi je bio dug i težak, ispunjen zastojima i razo?aranjima svih koji su uklju?eni. Mi osje?amo vaše razo?aranje jer ono je tako?er naše razo?aranje. Koliko o?ajni?ki želite Objavu toliko i mi želimo da se spojimo s vama na osobnoj razini kako bi mogli dijeliti ono što možemo dati jedni drugima u Ljubavi i razumijevanju. Radi toga morate uvijek biti oprezni, jer je taj trenutak bliže nego što možete zamisliti.

Aktivnosti Iluminata sve više opadaju kako se sve više njihovih poklonika odmi?e s tog puta i okre?e dobru. Svakim danom sve je više onih koji odbijaju izvršiti njihove zahtjeve. Najviše otpora ovoj promjeni vidimo u onim Iluminatima koji kontroliraju podzemne objekte širom vašeg svijeta. Oni su više ili manje živjeli izvan vanjskih utjecaja mnogo godina, postaju?i tako sve više izolirani od vas na površini i sve ?vrš?i u svojim razmišljanjima da su nepobjedivi. S ovom grupom imamo najviše poteško?a. Oni koji kontroliraju vaš novac na površini lakše se urazume i pokazali su to nedavno jer je napravljeno sve više ustupaka prema planovima Objave.

Novi val energije je nedavno "preuzet" u vaš svijet uzrokuju?i manje pojave uznemirenosti i nespokoja me?u vama. To je još jedan od koraka prema Objavi koji su dio Božanskog Plana.

Vaši mediji nastavljaju odvla?iti vašu pažnju od ?udesnih i ponekad uznemiruju?ih vijesti diljem svijeta koje se spajaju s našim porukama o Objavi i Uzašaš?u. Ovo postaje sve o?itije onima koji se po?inju buditi. To ne?e trajati zauvijek, i kako se približava vrijeme Objave uo?it ?ete da ?e se više pažnje poklanjati relevantnim pitanjima, na sva?ije iznena?enje. To ?e biti jedan od mnogih pokazatelja da je proces Objave zapo?eo. To ?e se dogoditi i mi ?emo se veseliti zajedno s vama kada se dogodi.

Za sada nastavite usmjeravati vašu Ljubav i Namjeru prema onima koji imaju mo? da to omogu?e i ovo ?e pomo?i ubrzanju procesa koji ?e osigurati maksimalnu sigurnost svima kada Objava nastupi. Kada budemo sigurni da smo dosegnuli takav nivo, povu?i ?emo okida?. Vatreno se nadamo da ?e vaši vo?e prvi to u?initi i tako obznaniti spremnost vas kao ljudi da postanete Kozmi?ki Gra?ani.

Budite u miru.


26. srpanj 2011.

Pozdravi od Federacije:

Razne akcije u Vašem svijetu se pažljivo organiziraju prema cilju koji ?e omogu?iti razvoj procesa Objave uz minimalan razdor svih Vas. Važno je da se, kad vrijeme do?e, malo toga promjeni u Vašim svakodnevnim rutinama, kako bi se odgovaraju?i programi mogli brzo razviti i postati operativni. Kada po?etni šok objave pro?e, želimo izbje?i Vaše naglo kretanje prema neobi?nom nizu doga?aja. Nau?ili smo da Vaša ljudska priroda voli ono što je poznato i stoga je bitno da ono što Vam je najpoznatije (najprisnije) ostane s Vama u danima i tjednima nakon doga?aja Objave da bi što ve?i broj ljudi mogao integrirati ovo znanje u svoj sustav vjerovanja. Trenutno radimo s raznim vladama na organiziranju doga?aja na uzvišenoj osnovi kako bi se ova informacija razglasila na planiran na?in i u pravo vrijeme.

U sljede?im mjesecima vidjet ?ete razvoj doga?aja vezanih ne samo za monetarni sustav (koji je naša glavna briga jer Vam je on najprisniji), nego i za druge koji se ti?u sigurnosti (ili lažne prijetnje ne sigurnosti) kao i najave znanstvenog razvoja zbog kojeg ?e se mnogi od Vas pitati kako je mogu? tako veliki skok u tehnologiji. Ovo su dijelovi razvoja doga?aja koji ?e voditi Objavi.

Postoje mnogi na ovom "vlaku" doga?aja koji su bili na putu gdje su pokušavali zaustaviti njihov neprekidan razvoj. Kako se mnogi bude, dolazi do neizbježnog. Postoji matemati?ki postotak onih koji se bude, a koji su bili poslušnici Iluminata i ovi pojedinci sada razumiju svoju ulogu u široj slici. Kada svjetski sudovi budu sudili ovim pojedincima, ?injenica da su se probudili dosta ?e utjecati milost prema njima.

Imajte vjere i nastavite sa svojom misijom, zajedno i pojedina?no. Ovo su uistinu najuzbudljivija vremena. Zapamtite ih što bolje možete jer ?esto ?ete ih se prisje?ati i poželjeti ponovno oživjeti trenutke koji su vodili prema Objavi i kona?no, kada se stvari po?inju odvijati brže, prema Uzašaš?u. Ovo ima odre?eni "Hollywoodski apel".

Nastavit ?emo se sve više prikazivati na Vašem nebu, a u nadolaze?em vremenu smo planirali i bliža doga?anja, kako bi ostvarili lagani napredak u prilagodbi ljudi na našu prisutnost koji smo i postigli. Ovo ?e uklju?iti sve bliža "prolijetanja" i ve?u jasno?u naših letjelica tako da nas ne?ete mo?i negirati. Ovo je sve davno isplanirano i, prema našim procjenama, dobro napreduje. Vrijeme se približava i sve smo uzbu?eniji radi našeg ponovnog sjedinjenja. Pozdravit ?emo Vas otvorenog srca i u Ljubavi i divljenju za Vašu nevjerojatnu otpornost na.

Budite u miru.


2. kolovoz 2011.

Pozdravi od Federacije:

Trenutno se odvija jedva primjetna Objava koja ima obe?avaju?u sposobnost da vodi najavi koja ?e biti jasna svima na Vašem planetu. Pažljivo pogledajte efekte koje ona ima kako te?e iz izvora.

Mi želimo pripremiti pogodan scenarij za Objavu koja se javlja na Vašem planetu. Nakon "Velike Objave", u razdoblju od nekoliko dana do preko jednog tjedna još ponešto ?e biti službeno re?eno na ovu temu. Upravo tijekom ovog kratkog razdoblja postoji mogu?nost širenja velikog straha i pogrešnog shva?anja. A tako?er u ovom razdoblju zatražit ?e se od svih Vas da doprinesete u održavanju ravnoteže i smirenosti i da ih provodite, primjerom, kod svih onih koji bi u suprotnom pani?arili. Dok ?e službeni (TV) kanali davati djeli?e i komadi?e informacija tijekom ovog perioda, ništa više od bilo kojeg utjecaja ne?e biti pušteno u javnost. Me?utim, to ne?e zaustaviti medije i druge od naga?anja, pretpostavljanja i širenja straha. Po?etna najava razjasniti ?e da ne postoje nikakve neprijateljske namjere, me?utim onima koji ?e prihvatiti naga?anja temeljena na strahu ?e biti teško.

Nakon tog kratkog razdoblja poslije objave Vaše vo?e ?e napraviti raspored za susret s predstavnicima Federacije. Pažljivo smo izabrali grupu koja ?e prva imati otvoreni kontakt s Vama. Nadamo se da ?e ova grupa rastjerati ve?inu straha koji ?e ljudi imati glede naše prisutnosti, naših motiva i naše tehnologije kada je Vaša sigurnost u pitanju. Ova grupa ?e biti predstavljena svim medijima i bit ?e na raspolaganju Vama i svim Vašim pitanjima. Niti jedna tema ne?e biti zabranjena, niti jedna tajna zadržana i ne?e biti skrivenih motiva. Mi samo želimo da svi imaju uvid u istinu tko Vi jeste.

Jasno je da ?e grupa za Prvi Kontakt biti ljudskog izgleda jer ?e ovo emotivno i mentalno najmanje utjecati na Vašu vrstu. Tek kasnije, kada se ve?ina ljudi privikne na našu prisutnost i našu svrhu, do?i ?e oni od nas koji imaju druga?iji izgled. Nismo odredili raspored za kontakt ove druge grupe s Vama. Radije ?emo procijeniti Vašu reakciju na Prvi Kontakt prije nego odlu?imo kada je najbolji trenutak za ovo pojavljivanje.

Najvjerojatnije ?e nakon Prvog Kontakta do?i naše otkrivanje kako Vam postepeno budemo dopuštali da posvjedo?ite našim letjelicama na otvoreniji i neskriveni na?in. Ova otkrivanja ?e u po?etku biti dosta distancirana, ali ne?e biti potrebna ni jedna lukavost da se izbjegnu pokušaju Iluminata da nas sruše. Nakon ovog po?etnog otkrivanja sve bliže ?emo prolijetati i, ovisno o Vašim reakcijama i stanju uma, možda ?emo otkriti neke od naših velikih svemirskih flota. Ovo ?emo odlu?iti samo na temelju Vašeg napretka, jer smo itekako svjesni da je Hollywood programirao Vaše umove da letjelice ove veli?ine povežete s neprijateljstvom.

Jednom kada završe po?etni kontakti lagano ?emo se spuštati, ne Vašim vo?ama, ve? Vašim masama, jer Vi ste ti s kojima najviše želimo komunicirati. Ovo ?emo prvo u?initi tamo gdje smatramo da bi bili najviše dobrodošli tako da drugi, koji oklijevaju i koji su skepti?ni, mogu pratiti sa "sigurne" udaljenosti i bilježiti što se doga?a. Tada ?emo Vas pozvati da se ukrcate kako bi Vam pokazali našu tehnologiju, odgovorili na Vaša pitanja o bilo kojoj temi (ni jedna nije zabranjena) i op?enito da uživamo u našem zajedni?kom prijateljstvu.

Ova informacija ?e za neke biti nadvladavaju?a, za neke puna radosti, i za mnoge zbunjuju?a. Istina na ovoj skali ?e neke od Vas staviti u stanje sli?no katatoniji (psihomotorna napetost i uzbu?enost op. p.) kada budete pokušali sortirati ono što se doga?a. Svakako pomo?i ?emo svakome tko bude trebao pomo? u prilagodbi, bilo duhovnoj, mentalnoj ili emocionalnoj. Našu pomo? bezuvjetno pružamo s Radoš?u i Ljubavlju.

Dajemo Vam ovu informaciju kako biste se mogli pripremiti. Kada vrijeme do?e, stvari ?e se odvijati vrlo brzo i želimo da budete što spremniji. Baš poput vojnika u vrijeme rata, Vi se možete pripremiti što više, ali nikada biti uistinu spremni na doga?aje koji ?e se razviti. Mi smo spremni da Vas vodimo u Ljubavi i dubokom divljenju za Vas, našu bra?u i sestre.

Budite u miru.


10. kolovoz 2011.

Pozdravi od Federacije:

Vidjeli smo da se uspjesi Iluminata toliko smanjuju tijekom tako malog vremenskog razdoblja da je to ohrabruju?e za najavu Razotkrivanja. Zapazili smo da posljednji od "izdržite" su zapravo varljive vojne operacije nekoliko Vaših vlada koje se ne žele odre?i svoje mo?i. Neki od njih su fundamentalisti?kih vjerskih uvjerenja, stoga smo mi shva?eni kao velika prijetnja njima umjesto saveznika ?ovje?anstva. Te grupe,  sada rastavljene i operativno odvojene, nadgledaju ova kanaliziranja kako bi odredile koju korist mogu imati od nas. Oni nikada ne bi mogli zamisliti veli?inu i narav naše tehnologije. Oni su bili primatelji tehnologije koju su im pažljivo davale razne samo-zainteresirane vrste tokom godina i vjerovali su kako su te tehnologije "najbolje" od onoga što je tamo me?u raznim vrstama bi?a u ovom Svemiru. Oni su nažalost u zabludi kada to vjeruju. Dane su im samo male koli?ine raskomadane tehnologije radi vlastite zaštite tih vrsta. To ?ak ni ne dodiruje vrh sante leda kada je u pitanju razina naših tehnoloških mogu?nosti.

Kao što smo ve? govorili, svim doga?ajima koji su se ikada dogodili možemo pristupiti kroz našu tehnologiju. Ova tehnologija je zapravo dostupna tim ništavim grupama i trenutno ju koriste. Mi znamo svaki potez koji te grupe naprave, gdje namjeravaju sljede?u akciju, i koji su njihovi kona?ni planovi. Ve? smo Vam demonstrirali kako nam je lako ugasiti Vaša nuklearna oružja, onesposobiti raketnu tehniku koja ih treba dostaviti, i na druge na?ine uzrokovati razdor vojnih akcija. Ovo Vam ne govorimo kako bi hvalili našu snagu nad Vama ve? da znate da smo mogli, u bilo kojem trenutku, zahvatiti Vaš planet silom da smo tako htjeli. To nije naša namjera. Mi smo ovdje iz Ljubavi i brige prema Vama, našu bra?u i sestre. Dok neki od Vas "ovo shva?aju", drugi poput ovih odmetnutih grupa imaju ideologije koje ih ?ine slijepima za istinu.

Kada ovi odmetnuti elementi do?u na stol i budu dio sporazuma koje su mnogi drugi Iluminati ve? prihvatili, tada ?emo smatrati da je sigurno za objavu. Dio odvijaju?e odgode Objave je radi ovoga. Naši diplomatski timovi su u kontaktu s predstavnicima ovih grupa no teško je raspravljati o ovim pitanjima s njima.

Dok nemir raste diljem svijeta, briga i strah ?e postati dominantni u razmišljanjima mnogih. Ovaj dominantan na?in razmišljanja ?e preuzeti vaš planet osim ako Vi, koji ste se toliko dugo pripremali, ne poništite ove emocije s Ljubavlju i Samiloš?u. Vaša odgovornost je da ove istine prenesete na one na koje možete. Mi predlažemo da govorite prirodno o ovim stvarima kao da svi ve? to znaju. Na taj na?in led ?e biti probijen i po?eti ?e dublja rasprava o ovim stvarima kao na?in na koji se strah može nadja?ati znanjem.

Vrijeme se skra?uje svakim danom. Ako ovi odmetnuti elementi ne postignu sporazum s našim izaslanicima uskoro, ne?emo imati izbora te ?emo ih zaobi?i u sklopljenim dogovorima. Prili?no smo sigurni kako ?e Vaši vo?e, i mnogi bivši Iluminati  utrti put za glatku tranziciju što je više mogu?e unato? izostanku tih grupa u sporazumu.

Znajte da smo uvijek s Vama i nikada Vas ne?emo ostaviti planu starog poretka. Vaše vrijeme da postanete Kozmi?ki Gra?ani ovisi o Vama. Mi znamo da ste dorasli zadatku i uzbu?eno o?ekujemo Vaš pristanak na naš poziv.

Budite u miru.


31. kolovoz 2011.

Pozdravi od Federacije:

Prošlo je neko vrijeme od naše zadnje komunikacije jer smo dosta zaposleni u posljednje vrijeme. Ogroman broj aktivnosti se odvija  s naše strane jer svi se pripremaju za neobi?no velik doga?aj. Mi ostajemo uzbu?eni i puni iš?ekivanja o doga?ajima koji ?e se zbiti u vašem svijetu. Sada imamo priliku da vas izvijestimo novostima o tom pitanju.

Mnogi od vas se bez sumnje pitaju što se dogodilo vezano uz nedavne doga?aje u Americi. Mi smo otkrili korištenje chemtrailsa (otrovi koje ispuštaju avioni op. p.) i drugih ure?aja da se ono što je u po?etku bio prirodni doga?aj, uragan, oja?a i skrene s njegovog puta. Mi smo poduzeli korake kako bismo oslabili žestinu ovih doga?aja, no tako?er smo zahvalni za vaše napore koji su bili dosta u?inkoviti, smanjuju?i udar uragana snagom vaših misli. Dok se odvijalo veliko razaranje ve?ina toga je bilo dio prirodnog svijeta i nužno za transformaciju Gaje.

Imali smo velike "debate" o tome što vam to?no treba i ne treba biti otkriveno kroz naše rasprave. Primili smo na znanje vašu želju da vam se ne govore odre?eni datumi vezani uz Razotkrivanje jer ovo više slabi nego ja?a ljudski duh posebice jer ne možemo biti sigurni u ishod ovih doga?aja s apsolutnom sigurnoš?u. Naše rasprave su se tako?er dotakle da li vam unaprijed najaviti ljudski stvorene i prirodne doga?aje koji se zbivaju diljem svijeta. Za sada smo odlu?ili ne otkrivati takve doga?aje prije njihovog zbivanja osim ako se nekako uklapaju u objašnjenja koja su nužna za vas.

Bez sumnje ?ete primijetiti zna?ajan porast pojave naših letjelica na vašem nebu u svim dijelovima svijeta ponekad u vrlo velikom broju. Ovo ?e se nastaviti pove?avati i biti ?e još ve?e i ?eš?e. Upoznajemo što je mogu?e više ljudi s našim postojanjem kako bi ih pripremili na neizbježno. Klju?an razdor  prijevara Iluminata je nedavno "ugledao Svjetlo" i sklopio tajni sporazum s onima koji su ve? posredovali u smjeni mo?i koja se odvija u mnogim osnovnim funkcijama. Ovo bi trebalo utrti put prema Razotkrivanju.

Budite spremni na neizbježno. Usmjerite se na zadatke pri ruci poput stvari koje vam se same otkrivaju. Suptilno Razotkrivanje o kojemu se prije raspravljalo ?e sada raskr?iti put za o?itiji i snažniji oblik Razotkrivanja koji ?e se zbiti. Budite ljubazni jedni prema drugima u ovim teškim vremenima.

Budite u miru.


18. rujan 2011.

Pozdravi od Federacije:

Sada vam dajemo uvod najve?eg doga?aja u ljudskoj povijesti. Vi ?ete iskusiti one promjene o kojima govorimo tako dugo i za koje smo se pripremali s naše strane veoma dugo. Nekima ?e ove pripreme biti uzaludne u trenutcima nakon Razotkrivanja kada se razvije vihor aktivnosti i doga?aja na Vašem planetu. Drugima ?e pripreme dobro služiti. Na kojem god nivou spremnosti se našli u danima i tjednima nakon Razotkrivanja, sjetite se uvijek pomagati jedni drugima što bolje možete.

Stalno smo vam govorili da je Razotkrivanje doga?aj koji je sjeme kretanja ljudske vrste prema ?lanstvu galakti?kog gra?anstva i kona?no vašeg Uzašaš?a. Ova promjena u svijesti je velik doga?aj na koji se u kozmosu gleda s velikim uzbu?enjem ve? dugo vremena.

Kada se u kratkom vremenu planovi razviju za restrukturiranje monetarnog sustava u vašim globalnim ekonomijama u unutar vaših vlada, ne?e biti velikih objava (vezanih uz to op. p.). To ?e se zbiti kao da je bezna?ajno i samo drugi na?in obavljanja posla. To ?e vaši mediji prikazati kao još jedan na?in borbe s ekonomskom krizom u vašem svijetu i mnogi ne?e niti primijetiti da se radi o istinskoj promjeni u svijetu. Tako je dizajnirano. Stvoriti još zbrke u umovima mnogih (jer ?e takav rezultat sigurno biti nakon objave naše prisutnosti) bilo bi previše za vas. Umjesto toga smatramo da ?e ovakav pristup "na stražnja vrata" u provo?enju ovih promjena biti u?inkovitiji i prakti?niji.

Vrlo uskoro nakon ovih promjena, od kojih su se neke ve? dogodile, biti ?e formalnija najava Razotkrivanja. Kao što smo ve? prije rekli, promjene koje ?e se dogoditi kao rezultat razotkrivanja ?e biti zna?ajne i teške za neke, ako ne i za ve?inu vas. Ve? se odvijaju pripreme  mjesta i vremena za službenu objavu kao i kako ju izvesti te neizbježan susret s medijima koji ?e tražiti svaki detalj. To je doga?aj ?ije se planiranje ostavilo za zadnji tren iz mnogo razloga. O tome se sada raspravlja  i provesti ?e se unutar vremenskog okvira koji odrede vaši vo?e.

Ponovno tražimo da ostanete smireni i svrsishodni. Vi ste svjetionici Svjetla ovog svijeta. Vaša djela i nastup odrediti ?e kako ?e drugi reagirati. Vaša smirenost o tome kako stvari stoje i?i ?e daleko u održavanju drugih unutar razumne mjere zdravog razuma potrebnog za shva?anje i usvajanje svih informacija koje ?e uslijediti nakon objave. Nakon toga mi ?emo vam do?i otvorenih ruku i srca s Ljubavlju i uzbu?enjem radi ponovnog sjedinjenja.

Do tog trenutka ostanite otvoreni pozitivnoj energiji koja zapljuskuje vaš planet poput kišne oluje. Ona je tu za vašu korist osjetili vi nju ili ne. Ostanite vjerni vašem pozivu i unutarnjem osje?aju o tome tko i što jeste i što morate posti?i. Ove misli biti ?e vam potvr?ene na stvarne i zna?ajne na?ine.

Budite u miru.


27. rujan 2011.

Pozdravi od Federacije:

Dolazimo kako bismo vam donesli još vijesti u ovim danima koji vode Razotkrivanju. Mnogo puta smo govorili o tome što se u vašem svijetu zbiva iza scene. Danas želimo prvenstveno govoriti o onome što se zbiva ovdje, kod nas, u Federaciji.

Mi se svaki dan sastajemo da bi raspravljali o stvarima koje se zbivaju na vašem planetu. Mi smo ovdje ponajviše da bi pomogli Gaji u njenom Uzašaš?u, a uz to i svim osje?ajnim bi?ima na vašem planetu. Kada se mi "sastanemo" to nije poput vaših sastanaka posebice onih koji su vam znani u vašem poslovnom svijetu. Naši susreti su prije svjestan susret izme?u sudionika koji je bitan za proces donošenja odluke. Mi jednostavno spojimo naše svijesti sa svima onima u odre?enom projektu i raspravljamo što treba biti u?injeno te do?emo do zaklju?ka kako to u?initi. Ti susreti ne moraju biti samo izme?u naše vlastite vrste unutar Federacije, ve? mogu uklju?ivati i druge vrste i druga bi?a koje biste vi možda nazvali An?elima ili Uzašli Majstorima. Mi pozdravljamo mudrost sa svih strana. Kao što znate ovaj projekt je velik, pokrenut je po uputama i naredbi samog Kreatora i mi smo odgovorili na taj poziv s veseljem i bezuvjetno. Ali tako veli?anstven zadatak zahtjeva napore mnogih grupa. Dakako mi se ?ak i s vama konzultiramo, na mnogo razina, o tome kako se stvari odvijaju i koji je najbolji na?in djelovanja. Neki od vas su upoznati s tim "susretima" dok drugi nisu. Unato? tomu vaš ulog je bitan za ovaj proces. Imajte na umu dok, kao Svjetlosni radnici, ?itate razne ovakve poruke možete biti svjesni što se zbiva, dok postoje stotine miliona onih u vašem svijetu koji nisu svjesni. Kada gledate ovu istinu iz naše perspektive, ovaj proces je obeshrabruju?i i spor.

Nedavno smo se sastali kako bi raspravljali o završnim planovima za Razotkrivanje. Postali smo svjesni "gurkanja" same Kreacije koja vrši pritisak za Razotkrivanje. Usprkos nedostatku bilo kakvih znakova od strane vaših vo?a prema ostvarenju ovoga, koji sve više i više odga?aju, mi se moramo pomaknuti naprijed da bi izvršili ovaj zadatak. Stara izreka kaže: "daš im prst i oni ?e uzeti cijelu ruku". Mi smo vašim vo?ama više puta dali priliku da izvrše Razotkrivanje i svaki put nisu to u?inili. Mi sada imamo "poticaj" koji dolazi od najvišeg izvora da to u?inimo. Vremenski okvir izme?u Razotkrivanja i procesa Uzašaš?a je sve manji i manji. Taj period ?e služiti da se prilagodite onome što ?e do?i, a ako postane prekratak ne?e biti puno vremena da se poduzmu golemi napori nužni za vašu pripremu za uzašaš?e. Stoga ?e se akcije poduzeti ranije, bolje nego kasnije, da se ova nepravednost regulira.

Sada uo?avamo da ?e zaštita onih dijelova vaše vojske koji su prešli na Svjetlo biti dovoljna da nam omogu?i da vam se otkrijemo. Tako?er smo došli do suglasnosti da ?e oni koji se nastave boriti protiv nas biti dovoljno obuzdani da ne?e ometati naše kretanje naprijed s ovim ciljem.

Veo izme?u vašeg svijeta i gomile dimenzija pristupa?ne vašem Višem Ja se smanjuje iznad vaših mogu?nosti da zadržite vaše obmane tre?e dimenzije o tome što je stvarnost. Dolazimo do to?ke kada ?e se sve otkriti u istini. Tako?er smo otkrili mnogo pojava novih oblika "internacionaliziranih" molitvi usmjerenih Kreatoru od strane vas. Ova misao je namijenjena traženju blagoslova Kreatora za po?etak procesa, radije nego ve? primljen blagoslov za njegovo poduzimanje na temelju našeg najboljeg suda. Mi uživamo u vašim mislima jer ?e one, više no išta drugo, omogu?iti po?etak ovog procesa.

Kako mi planiramo posljednje faze Razotkrivanja s naše strane, vi bez sumnje vidite ve?e pojavljivanje, odvažnije i manje objašnjive, naših letjelica na vašim nebima. Naša koncentracija, posebice u zemljama tre?eg svijeta, ?e se sada pomaknuti na najve?e nacije vašeg svijeta i vidjet ?ete da ih mediji uzimaju na znanje. Ispalo je da neki od mra?nih koji kontroliraju medije su pažljivi u ovoj završnoj igri i žele sklopiti kasne ugovore koji uklju?uju fokusiranje na istinu u njihovim pojedinim medijima, u zamjenu za blagost i milost. Naše mišljenje je da je to dobra stvar jer vodi ka procesu koji želimo za sve.

Ovo su uistinu zapanjuju?a vremena za vas. Uzbudljiva, frustriraju?a, radosna, puna ushi?enja i vedra, sve u isto vrijeme. S Ljubavlju, bezuvjetno, možete prebroditi ovo vrijeme kre?u?i se prema onomu što ?e biti najvažnije iskustvo u vašoj ljudskoj povijesti. Vjerujte u proces i znajte da smo mi ovdje, radimo neumorno prema njegovom kraju. Zamislite cijelo svoje bi?e, tijelo, dušu i um ispunjene Bezuvjetnom Ljubavi i utješiti ?ete se te utišati negativnosti.

Budite u miru.


15. listopad 2011.

Pozdravi od federacije:

Opet smo tu da popunimo praznine u informacijama koje ste primili u zadnje vrijeme. Izgleda da se sve više toga doga?a u vašem svijetu i da stvari za koje ste se pripremali ubrzavaju se brzim tempom. To je kako je i bilo isplanirano da bude. Sada se nalazite na po?etku promjena koje se odvijaju i o kojima ste dugo raspravljali. Iako sve izgleda burno, to je zato što je to na?in takav kakav je.

Ve? neko vrijeme, Iluminati su pokušavali utvrditi što smo ostvarili i koji su to naši planovi za budu?nost ?ovje?anstva. Oni su pokušali na sve na?ine da do?u do ovih informacija. Pokušali su pratiti one koji su bili kontaktirali tijekom godina; oni su pokušavali oboriti naše brodove ne samo radi tehnologije ve? i zbog mogu?nosti da mogu pristupiti ?lanovima Federacije u nadi da "izvuku" informacije od tih entiteta, i koristili su psihi?ke ratnike koji su telepatski "osluškivali" naše aktivnosti koje smo izvodili oko vašeg svijeta u orbiti ili raznim našim bazama. Što se toga ti?e, nisu predvidjeli da naša tehnologija može otkriti takvo "gledanje na daljinu" i blokirati ih po želji. Na svaki na?in su to pokušavali ali bezuspješno.

Godišnjica našeg "datuma" koji smo vam dali prije tri godine upravo je prošla. Ovaj datum smo vam dali iz više razloga. Iako smo namjeravali poštivati taj datum, isto tako smo znali da ?e vrlo pažljivo biti pra?en od Iluminata i tako smo promatrali što ?e u?initi kao odgovor na to i zašto. Više pojedinosti o ovome ne možemo dati u ovom trenutku. Mi smo, pored toge, bili u mogu?nosti da preduhitrimo sve poteze koji su se mogli o?ekivati obzirom na ograni?ene mogu?nosti Iluminata da to u?ine.

Posvuda, Radnici Svjetla su u iš?ekivanju nekog vanjskog znaka da planovi kre?u naprijed. Kažemo, pogledajte oko sebe, sve ono što vidite je dio ovog plana i nesumnjiv znak. Uništavanje podzemnih baza, pokreti velikog broja ljudi u prosvjedima protiv nepravde u svijetu, medijska razmišljanja o tim doga?ajima, reakcije elite, i mnoštvo drugih ?injenica je pred vama za razmatranje. Budite fokusirani na razotkrivanje na pozitivan i odlu?an na?in i to ?e se dogoditi.

Uskoro ?e se dogoditi još jedan "ispravak" u Gaia-nom protoku energije koji ?e omogu?iti dodatnoj energiji da bude preusmjerena u njenu korist. Ne?ete mo?i izbje?i njen utjecaj, ali to nije ljudski-stvorena promjena i nema potrebe za strah ili paniku. Tako?er, budnim okom pratite doga?aje u vašim medijima kako tretiraju mnogostruka vi?enja (svemirskih brodova, AOP. p.) koja se dešavaju diljem svijeta. Ima suptilnih pomaka u na?inu kako se ove vijesti prikazuju. I to ?e utjecati na na?in na koji ?e se diskutirati po tim pitanjima u bliskoj budu?nosti i na kraju ?e djelovati kao svjetionik za promjene u tim poslovima.

Mi uvijek mislimo na vas u ovim zadnjim trenucima koji vode do velikih promjena u vašem svijetu. Mi smo ponosni da smo vaša bra?a i šaljemo vam našu ljubav.

Budite u miru.


19. studeni 2011.

Pozdravi od Federacije:

Danas vam pri?amo o Razotkrivanju koje se odvija u vašem svetu. Dvoje vo?a sila mraka koji su bili klju?ni elementi grupe koja je htjela da inscenira lažnu invaziju i tako potkopa planove za Razotkrivanje je kapituliralo. Oni su premješteni van domašaja onih ?lanova Iluminata koji bi mogli da iskoriste njihov autoritet i tako pokrenu planove povodom Razotkrivanja. Oni su efektno neutralizirani bez da se itko povrijedio.

Morate razumjeti da postoje dvije razli?ite sile koje djeluju na vašoj planeti. Prva sila su entiteti koji ne pripadaju vašem svetu (reptili? prim. prev.) i koji žele da vas kontroliraju koriste?i vaše ljudske predstavnike koji su na pozicijama vlasti a koji su korumpirani pohlepom i mo?i. Druga sila su vaši ljudi koji su izabrali da služe tami, oni su malobrojni. Mi ?emo se pobrinuti za one entitete koji nisu sa vašeg sveta, dio tog djelovanja je eliminiranje njihovih podvodnih postrojenja iz kojih su vršili djelovanja u veoma velikom vremenskom periodu. Na vama je da izvedete pred lice pravde one koje pripadaju vašem svetu kada za to do?e vrijeme. Mi smo sigurni da ovaj proces ne?e rezultirati nasiljem ve? humanoš?u, nasilje bi bilo samo tra?enje energije jer bi služilo samo da kreira tamu.

Božanski plan je ve? u toku. Možete o?ekivati od nas poruku koju ?emo saop?iti ljudima kada budemo stigli kod vas. Ona ?e zaobi?i sve vaše institucije i bi?e saop?ena narodu bez bilo kakvih filtara i bilo kakve obrade. Re?i ?emo: Narode svijeta, nemojte nas se plašiti jer dolazimo u miru. U predstoje?im danima posle toga vi ?ete mo?i da se upoznate sa nama.

Za sada tražimo samo da ne pani?arite i da nas se ne plašite. Došli smo iz svih krajeva ovog Univerzuma i ?ak od dalje da bi smo vam pomogli u dolaze?im danima. Mi ne želimo da vas zarobimo, napravimo od vas robove ili da vas kontroliramo. Dani kad su drugi gospodarili nad vama su odbrojeni, vi ste sada slobodni. Mi smo došli da vam pokažemo da je ova sloboda došla i želimo vam samo ljubav i mir. Ovdje smo da bi vam otkrili vašu pravu historiju, ko ste bili i kako ste došli ovamo, istinu koja je tako dugo vremena bila skrivana od vas. Mi smo vaša familija i želimo da se ujedinimo sa vama kao jedan narod. U predstoje?im danima vaše vo?e ?e vas informirati o našem prisustvuj ovdje još iz vremena pre nego što ste ro?eni. Mi želimo da vi postanete kozmi?ki gra?ani i da posje?ujete zvijezde sa nama. Vaše vrijeme da evoluirate je došlo, paralelno sa tim dolazi i velika odgovornost i zato vam nudimo našu pomo?. Ovo ?e ujedno i zapo?eti naša predavanja sa vašom ljudskom rasom. To je poruka koju ?emo slati svakome i svuda onda kad trenutak bude odgovaraju?i. Kada ?e biti taj trenutak zavisi od vas. Ali planovi za ono što ?e se odvijati posle tog trenutka ?e biti izvršavani poput satnog mehanizma, to je ono što mi namjeravamo. Vrijeme razdvajanja je svakim minutom sve kra?e i kra?e, a mi smo uvijek uz vas. Mi osje?amo vaš gubitak vere u ovaj proces i vaš nedostatak povjerenja u naše napore da ovaj proces provedemo do kraja. Mi vas ne?emo iznevjeriti i vi ne smijete iznevjeriti sami sebe.

Vi ste zaista velika i mo?na spiritualna bi?a i vaše vrijeme da saznate to i iskoristite to znanje je došlo. Mi vam donosimo radost, ljubav i mir u iskrenosti, ovo su naši pokloni vama. Budite pripravni za sljede?u fazu ovog procesa jer je ona na vama.

Budite u miru.


4. sije?anj 2012.

Pozdravi od Federacije

Mnogo toga se dešava u vašem svijetu danas. Držite o?i širom otvorene, jer oni za koje vjerujete da služe svjetlu to nisu a oni za koje smatrate da "služe Iluminatima" ?e vas ustvari iznenaditi. Mi smo proširili zaštitu na one kojima je to najviše potrebno u ovo vrijeme i zaustavili smo masivne napore Iluminata da po?nu veliki konflikt u kolijevci vaše civilizacije.Mi ne možemo dopustiti takve doga?aje jer planovi se moraju kretati ka neizbježnom.

U naša vije?a, doveli smo ljude koji su bili u kontaktu s raznim frakcijama Federacije da bi diskutirali njihove stavove o tome koji je najbolji na?in da se pristupi radnicima svjetlosti. Dali su nam svoje znanje i razmišljanja koja smo usvojili u naš cjelokupni plan.

Mnogi od vaših vo?a su u zabludi da još uvijek imaju "kartu za brod" kada nastupi "kraj vremena" kakav oni smatraju da ?e biti. Nitko ih nije informirao da su njihova uto?išta uništena tako da i dalje nastavljaju širiti i postavljati zakone destruktivne i za njihove obitelji blaženo nesvjesni da ?e se posljedice njihovih akcija loše odraziti i na njih osobno. Oni pogrešno vjeruju da imaju mjesto na koje ?e se skloniti. Kada postanu svjesni da ?e ustvari patiti zajedno s masama bit ?e zapanjeni kako ?e se to odraziti na njih osobno i vidjet ?ete poništavanja zakona od iste klase ljudi koji su ih i postavili.

Intenzitet drame koja se odvija na vašem svijetu ?e se jako poja?ati u nadolaze?im mjesecima. Ono za što danas smatrate nevjerojatnim otkri?em,  biti ?e"kikiriki" prema onome što ?ete na?i sutra, oboje u magnitudi doga?aja i intenziteta posljedica. Stvari se kotrljaju nevjerojatnom brzinom na nevjerojatan na?in a sve to po planu.

Mi ?emo još diskutirati o tome me?u nama koje razne tehnologije ?e vam biti date nakon objave i kojim redoslijedom ?e vam biti date. Dok se ovo nekome od vas ?ini kao sitnice, jako je važno za razumjeti unutarnju povezanost tehnologija koje posjedujemo i kako ?e se one odraziti na vas. Bilo da su to otkrivenja tehnologija koje vi zovete "Akaški zapisi" prije otkrivenja teleportacijskih ure?aja ili kao mašine za holografske koncerte nije ništa manje po važnosti za nas.

Kao što smo govorili puno puta prije, ono što je planirano za vas razra?eno je do najsitnijih detalja i iz tih razloga bit ?e vam u ve?ini dano nakon objave.

Mi vam kažemo, podignite svoj duh, budite od svjetla i radosti jer svi vi zaslužujete takve osje?aje. Mi imamo veliko poštovanje prema vama i vašoj sposobnosti da se oduprete najtamnijim mjestima realnosti vaše dimenzije. To je jako vrijedno za vaš status me?u nama. Vi ste za nas kraljevska obitelj. Divimo vam se zbog vaše skromnosti.
Mi vam želimo samo ljubav i radost dok ?ekate ove posljednje momente prije nego se desi ono neizbježno.

Budite u miru.


12. sije?anj 2012.

Pozdravi od federacije

Ono što se mora desiti, upravo se raspravlja na najvišim nivoima vaših svjetskih vlada,iza zatvorenih vrata i kroz tajne izaslanike raznih drugih vlada u svijetu.Kako se vrijeme bliži ka neizbježnom, vaši vo?e su svjesni kako ne mogu zaustaviti plimu objave koja se širi vašim planetom. Oni znaju da ?e ili biti pometeni ovom plimom ili da moraju odlu?iti popustiti uzde i napraviti objavu sami.

Njihove sposobnosti manipuliranjem s ovom temom nas još uvijek zapanjuju iako vidimo kako se me?usobno sva?aju oko banalnih razloga. Jednom kada se napokon slože, netko se opet povu?e i proces pregovora po?inje ispo?etka. Mi ?ekamo u pozadini za ono što mora biti u?injeno, ako ne bude u?injeno od vaših ljudi.

Uskoro ?ete dobiti vijesti o "novim" znanstvenim otkri?ima u vezi kako vi to nazivate-energiji nulte to?ke.Bit ?e vam dano samo kao teorija, ali u stvarnosti to je funkcionalni model ure?aja prave energije kreiran davno, a tek ?e biti pušten u javnost. Biti ?e zanimljivih napredaka oko zaštite patenata. "Novosti" o ovome biti ?e pažljivo nadgledane od onih na vlasti(vaše reakcije) i odlu?ivat ?e kakav ?e dojam na ve?inu ljudi imati vijesti o objavi.

Engleska kraljica je prepustila kontrolu jednoj frakciji Iluminata koji imaju privilegije konzultiranja sa nama. To zna?i, dugoro?no, ova frakcija ?e biti više poslušna što se ti?e promjena neophodnih za objavu i što se ti?e smutljivih vlastodržaca nad ljudima. S njima imamo dogovoreno "primirje" koje je nastupilo nakon mnogo mjeseci pregovora sa svim stranama. Vjerujemo da je maknut još jedan kamen spoticanja prema neizbježnom.

Primijetili ste lagano smanjenje vi?enja (NLO-a) u zadnje vrijeme iako su vi?enja koja su došla do vaših vijesti bila više spektakularna. To ?e se promijeniti. Sada smo na drugom stadiju procesa objave u ?emu ?e otkrivanje naših brodova biti više naglašeno.

Nedavno je održan veliki sastanak svih frakcija Federacije. To je bio veliki doga?aj, ne samo po broju prisutnih nego i po važnosti. To je bio sastanak o finalnim pripremama svih involviranih do najsitnijih detalja nadolaze?ih doga?aja uklju?uju?i politi?ke, socijalne, vjerske,emocionalne, mentalne i fizi?ke ogranke objave. Ovaj sastanak održan je na jednom od naših velikih "vozila", živu?em stroju prevelikom za vaše razumijevanje o konstrukciji.

Iako fizi?ki prostor nije bio neophodan za ovaj proces pošto smo telepatski diskutirali o ovim temama, s vremena na vrijeme, prilagodimo se fizi?ki kada je potrebno, sa predstavnicima ljudi koji su iznijeli svoja mišljenja za uskla?ivanje procesa bolje je raditi u tom stilu i njihovi su stavovi uzeti u najve?e razmatranje.

Iako ste tokom godina bili pritisnuti mnogim privremenim neuspjesima, mi smo uzbu?eni blagodatima u sljede?im mjesecima i onome što donose za sve nas.

Osjetite ponovno uzbu?enje za vrijeme u kojem ste odlu?ili živjeti i kako ste se budili prema istini. Vaše misli ?e stvarati valove koji ?e biti kao svjetlosni stupovi za istinu i ova istina ?e vam se snažno vratiti.

Budite u miru


18. velja?e 2012.

Pozdravi od Federacije:

Danas govorimo o ubrzavanju koje se doga?a na svakoj razini vaše stvarnosti. To nije "ubrzavanje" vremena kao što vi možda vjerujete da se doga?a. Ponekad je to samo stvar vaše percepcije, a ne "stvarnost" vremena samog. Mi radije govorimo o ubrzavanju svega što jest u pozadini strukture stvarnosti vašeg svijeta.

Zanimljivi zvukovi ?uju se sada na vašem nebu. Oni su stvarni, doga?aju se i dio su ovog procesa ubrzavanja. Postaje savršeno jasno onima koji imaju mo? da sve što su vidjeli u njihovim tehnologijama za putovanje vremenom postaje stvarnost oko njih. Ti zvukovi su još jedan dio napretka kroz prema koji ?e donijeti trajne promjene koje svi vi ?ekate. Ali te promjene ne?e do?i u kvantnom skoku. Biti ?e postepene, ali se ne?e mo?i pore?i.

Ubrzanje ?e imati odraz na na?in kako ?e komunikacija se odvija na svakoj razini vaše stvarnosti. Osjetit ?ete to sve više i više, a sve manje i manje ?ete trebati upotrebljavati govor da bi prenijeli zna?enje. Vaše tehnologije koje vam pomažu u komunikaciji isto podliježu promjenama svoje vrste. Još jedna važnija tehnologija biti ?e objavljena uskoro te ?e utjecati na na?in kojim se komunicira radio valovima po svijetu.

Ubrzanje utje?e i na pretvaranje misli u fizi?ku stvarnost. Vrijeme izme?u nastanka misaonog obrasca i njegovog prikaza u 3-dimenzionalnoj stvarnosti je postalo kra?e pa ?ete sada biti u mogu?nosti manifestirate namjere mnogo efikasnije. To su samo neke od prednosti postojanja u višim dimenzijama koje je na vašem putu.

Kad se te promjene po?nu odvijati u vašim stvarnostima, a vaš kolektivni um se navikne na njih kao na "prirodne" i "svakodnevne" doga?aje, mi možemo po?eti sa razotkrivanjem. Mnogo stvari mora dogoditi da se te stvari ostvare. Mi se pripremamo za sljede?u fazu planirane strategije za razotkrivanje. To podrazumijeva još puno stvari koje ?e biti objašnjene ovdje. Kako bilo, možete o?ekivati mnogo osobniji pristup našem postojanju nego što ste navikli na to u prošlosti. Ostalo ?e do?i sam od sebe.

O?ekujte važnu najavu na financijskim tržištima, koja ?e, isprva, koje ?e isprva izgledati nepovezano s bilo ?im što ste vi dosad pratili. To ?e biti kona?ni dokaz da je to nagovještavaju?i krik s kojim ?e po?eti prve od mnogih promjena na važnijim podru?jima vaše stvarnosti u postepenim doga?ajima koji ?e postati pravilo u narednim mjesecima.

Uvijek držite vaša srca i vašu ljubav u prvom planu. Nosite ih na prvom mjestu, a oni ?e vam uzvratiti njeguju?i i ?uvaju?i vas kroz ova vremena. Oduvijek smo puni strahopoštovanja prema vama i vašim sposobnostima. Mi smo udaljeni samo jednu misao od vas.

Budite u miru.


4. ožujak 2012.

Pozdravi od Federacije:

Što se još može re?i o svemu što se danas dešava na vašoj planeti? Govorili smo vam o ovim nadolaze?im doga?ajima i o tome kako ?e se dešavati ubrzano i uspješno. Sada uvi?ate taj domino efekt svega što ?e se desiti.

Uskoro, vo?e mnogih nacija sastat ?e se tajno da se ponovno raspravi tema Objave koja je bila « spremljena u ladicu» u nedavnoj prošlosti i da bi raspravljali o drugim temama i doga?ajima koji sve više stiš?u te individue i njihove nacionalne interese. Sada, objava je opet «goru?a tema» i me?u njima ?e se sve agresivnije raspravljati. Mi svakako ne vidimo da ?e njihove rasprave uroditi plodom jer smo ve? vidjeli kako «se vuku» u prošlosti. Nekoliko zabrinjavaju?ih tema ih ponovno okuplja oko stola.

Jedna od tih tema je otkri?e anomalija u i oko sunca koje vaši znanstvenici ne mogu objasniti. U redovima mo?i vjeruje se da je ovo direktan pokazatelj intervencije od strane Federacije u zemaljske veze na direktnijoj bazi, tako da je ta tema opet prva na listi.

Druga tema koju obra?uju je direktan kontakt federacije sa zemljama tre?eg svijeta koja je prouzrokovala veliku zabrinutost me?u Iluminatima. Oni to vide kao veliku smjenu balansa mo?i kombinirano s njihovim gubitkom pozicija snage u financijskom tržištu i okupljanju visoko organizirane i snažne opozicije diljem globusa, oni su u panici u njihovim ina?e metodi?nim pristupima da po?nu svoju «završnu igru» i stvore svoju svjetsku vladu.

Imate se mnogo ?emu veseliti u ovim narednim danima kako se domina ruše sve više i brže. Ve? sada uvi?ate obrate na financijskoj fronti. Ovo ?e biti popra?eno od strane medija, mnogi ?e platiti za svoje zlo?ine i mnogo ?e se više izvještavati od strane otvorenih, iskrenih istraživa?kih novinara.

Slijedi «?iš?enje ku?e» s vašim politi?kim vo?ama i istupit ?e oni koji se svjesno bude u redovima snaga vaših vlada i postavljaju svoje uloge kao slugani društvu.

Ovo je vrijeme kada se pravda ?uje a bezna?e mi?e u stranu. Vi se uzdižete i taj stav trebate zadržati. Mi uzbu?eno promatramo ovaj proces i ne možemo suzdržati naše uzbu?enje kada vidimo kako se sve odvija za dobrobit cijelog svemira.

Više definitivni dokaz vama o našoj prisutnosti je u ovim uzastopnim napredcima i još više ?ete otkrivati u narednim tjednima. Možete naravno o?ekivati sve više «vi?enja» po cijeloj planeti. U zadnje vrijeme koncentrirani smo na odre?ene zemlje tre?eg svijeta kao dijelom plana za direktnu komunikaciju s tim regijama. Tako?er vra?amo fokus i na one zemlje koje mogu napraviti promjenu u procesu objave.

O?ekujte da ?e naša pokazivanja biti ogromna i doga?at ?e se u sve ?eš?oj frekvenciji.

Mi smo sada s vama više nego ikada u ovim najuzbudljivijim vremenima. Ovo je zašto ste živjeli mnoge živote i planirali do zadnjeg detalja da iskusite ovo sada. To je vaše pravo i zasluga.

Mi smo s vama u ljubavi, poštovanju i u velikom ?udu vaših nevjerojatnih sposobnosti.

Budite u miru.


13. ožujak 2012.

Pozdravi od Federacije:

Što se još može re?i o svemu što se danas dešava na vašoj planeti? Govorili smo vam o ovim nadolaze?im doga?ajima i o tome kako ?e se dešavati ubrzano i uspješno. Sada uvi?ate taj domino efekt svega što ?e se desiti.

Uskoro, vo?e mnogih nacija sastat ?e se tajno da se ponovno raspravi tema Objave koja je bila « spremljena u ladicu» u nedavnoj prošlosti i da bi raspravljali o drugim temama i doga?ajima koji sve više stiš?u te individue i njihove nacionalne interese. Sada, objava je opet «goru?a tema» i me?u njima ?e se sve agresivnije raspravljati. Mi svakako ne vidimo da ?e njihove rasprave uroditi plodom jer smo ve? vidjeli kako «se vuku» u prošlosti. Nekoliko zabrinjavaju?ih tema ih ponovno okuplja oko stola.

Jedna od tih tema je otkri?e anomalija u i oko sunca koje vaši znanstvenici ne mogu objasniti. U redovima mo?i vjeruje se da je ovo direktan pokazatelj intervencije od strane Federacije u zemaljske veze na direktnijoj bazi, tako da je ta tema opet prva na listi.

Druga tema koju obra?uju je direktan kontakt federacije sa zemljama tre?eg svijeta koja je prouzrokovala veliku zabrinutost me?u Iluminatima. Oni to vide kao veliku smjenu balansa mo?i kombinirano s njihovim gubitkom pozicija snage u financijskom tržištu i okupljanju visoko organizirane i snažne opozicije diljem globusa, oni su  u panici u njihovim ina?e metodi?nim pristupima da po?nu svoju «završnu igru» i stvore svoju svjetsku vladu.

Imate se mnogo ?emu veseliti u ovim narednim danima kako se domina ruše sve više i brže. Ve? sada uvi?ate obrate na financijskoj fronti. Ovo ?e biti popra?eno od strane medija, mnogi ?e platiti za svoje zlo?ine i mnogo ?e se više izvještavati od strane otvorenih, iskrenih istraživa?kih novinara.

Slijedi «?iš?enje ku?e» s vašim politi?kim vo?ama i istupit ?e oni koji se svjesno bude u  redovima snaga vaših vlada i postavljaju svoje uloge kao slugani društvu.

Ovo je vrijeme kada se pravda ?uje a bezna?e mi?e u stranu. Vi se uzdižete i taj stav trebate zadržati. Mi uzbu?eno promatramo ovaj proces i ne možemo suzdržati naše uzbu?enje kada vidimo kako se sve odvija za dobrobit cijelog svemira.

Više definitivni dokaz vama o našoj prisutnosti je u ovim uzastopnim napredcima i još više ?ete otkrivati u narednim tjednima. Možete naravno o?ekivati sve više «vi?enja» po cijeloj planeti. U zadnje vrijeme koncentrirani smo na odre?ene zemlje tre?eg svijeta kao dijelom plana za direktnu komunikaciju s tim regijama. Tako?er vra?amo fokus i na one zemlje koje mogu napraviti promjenu u procesu objave.

O?ekujte da ?e naša pokazivanja biti ogromna i doga?at ?e se u sve ?eš?oj frekvenciji.

Mi smo sada s vama više nego ikad u ovim najuzbudljivijim vremenima. Ovo je zašto ste živjeli mnoge živote i planirali do zadnjeg detalja da iskusite ovo sada. To je vaše pravo i zasluga.

Mi smo s vama u ljubavi, poštovanju i u velikom ?udu vaših nevjerojatnih sposobnosti.

Budite u miru.


25. ožujak 2012.

Pozdravi od Federacije:

Zapo?et ?emo s rije?ima da ?e vaš svijet uskoro iskusiti promjene koje ?e ga uvesti u poravnanje sa procesom uzašaš?a. Gaja je poslala Kreatoru svoju poruku da je spremna. Ona i svi mi željno o?ekujemo odgovor. To nije mala stvar. Odgovor od Kreatora može biti «zeleno svjetlo» koje nam omogu?ava da krenemo s objavom. Zbog toga, naša su srca okrenuta prema Kreatoru u ovo vrijeme dok ?ekamo rije? i kako i kada da krenemo u taj proces.

Ova poruka Gaje je njeno osiguranje da je spremna za slijede?i korak i voljna je i?i naprijed. To je tako?er njeno «odre?ivanje» da sva živa bi?a koja ona održava budu razumno pripremljena za slijede?u fazu. Ovo odre?ivanje je vrlo važno, jer bez toga Kreator ne bi uzimao u obzir tu poziciju održivosti. Dakle, mi smo kolektivno krenuli u vrlo važnu fazu ovog procesa i procesa koji nam donosi veliko i beskrajno uzbu?enje.

Mnogi od vas su se povukli jer vjeruju da se ovaj proces beskrajno odugovla?i i koriste ovo kao dokaz da se uop?e ništa ne?e niti dogoditi. To ?e se promijeniti nakon Kreatorovog odgovora i mi smo s razlogom uzbu?eni i vjerujemo da je to vrijeme stiglo. Poziv upu?en od Federacije otišao je u sve sisteme svemira tako da sada još ve?i broj posjetioca stiže da bi promatrali slijede?u fazu ovih aktivnosti. U tom smislu možete o?ekivati još jednu «Norvešku spiralu» (vidi na YT) koja ?e se dogoditi kada sve više dimenzionalnih bi?a bude stizalo u tjednima koji dolaze.

Mnogo uzbudljivih doga?aja je planirano za dane i tjedne pred nama. Kako se promjene nastavljaju u vašim vladama i medijima sa naglaskom na vaše financijske institucije, svjedo?it ?ete sve više volje i želje da se otvoreno govori o «tonu teškoj gorili u dnevnom boravku» . ?uti ?ete iskaze dok ?e politi?ari i mediji po?eti otvoreno govoriti o Iluminatima i o tome koja je njihova uloga u vašem svijetu i što se mora poduzeti da vratite svijet vašim ljudima.

Uskoro ?e do masa sti?i «novo otkri?e» o najdubljoj podzemnoj špilji ikada na?enoj, kao curenje informacija da je to jedan od prolaza u svijet koji nastanjuju bi?a koja su vam poznata pod imenom Agar?ani. To ?e pripremiti pozornicu, ako bude potrebno, za budu?a otkri?a o tim bi?ima i njihovoj ulozi ovdje.

Imajte na umu da kako se stvari budu otkrivale, da ?e biti obavljane odre?enim redoslijedom iz odre?enih razloga koji su dio puno ve?eg plana kojeg vam trenutno ne možemo otkriti. Ali, kako stvari budu sjedale na svoje mjesto same ?e se rješavati. I kada domina padnu, past ?e brzo i bez sumnje sa vaše strane. Ne?e biti propitivanja u to vrijeme.

Utišajte svoj um tako da vam možemo govoriti. Otvorite svoja srca da se me?usobno možete ?uti. Budite u ovom trenutku i budite hrabri u vašem pozivu. Mi smo sa vama i mi jesmo vi.

Budite u miru.


14. travanj 2012.

Pozdravi od Federacije:

Veliki osje?aj nade se širi vašim svijetom dok se vaša kolektivna svijest fokusira na uhi?enja Iluminata i dok se restrukturiraju vaši financijski sistemi. To se doga?a kako i jest bila namjera. Ovo se odigrava u cijelom vašem svijetu orkestrirana tako da biste bili oduševljeni kada biste znali dubinu i širinu ove akcije. Mi smo ovdje da vam govorimo koliko možemo bez da ugrozimo akcije koje su u toku i koje ?e uroditi plodom u narednim tjednima.

Pripremite se za veliko širenje informacija po cijelom globusu ?iji ?e fokus biti na one koji nisu u skladu s onim što Vi postižete cijelo ovo vrijeme. To ?e biti slijede?e, najve?e do sada, masovno bu?enje pojedinaca koji su bili uspavani. Te informacije ?e dolaziti iz mnogih izvora, uklju?uju?i i vaše medije, od kojih su neki ve? sada po?eli otkrivati o kontroli Iluminata. Istina se kotrlja preko onih koji se opiru, i onih koji su uvijek željeli da te informacije «iza?u», sada vide da nema zapreka njihovim akcijama. Ovo ?e biti okida?i koji ?e probiti brane informacijama koje su prete?a objavi.

To?no je, imali smo prste u vezi s nedavnim pokušajem lansiranja rakete i s tim je sada savršeno jasno da ne?e više biti repriza teških vojnih operacija u svijetu. Dok se zastrašivanjem mnogi fokusiraju na nuklearno oružje i potencijal teroristi?kih aktivnosti, mi kažemo, kao što smo uvijek preporu?ali; nemate se ?ega bojati.

Vaša nacija zvana Island se koristi kao testno podru?je za odvijanje naših financijskih strategija za poboljšanje vašeg planeta. Bilo bi mudro slijediti taj napredak, jer, to ?e biti sudbina svih nacija u vrlo kratkom vremenu. Uvijek smo vam savjetovali da ovakav napredak ne?e prvo do?i iz velikih snaga i nacija ali da ?e one ukorak pratiti jednom kada po?ne domino efekt.

Vremena za sumnju su pri kraju. Vrijeme nade je zapo?elo. Sada, vidjet ?ete prave promjene, shvatljive i vidljive svima. Ove promjene odvijat ?e se tolikom brzinom da ?e vam se zavrtjeti u glavi. Pripremite se za po?etak po?etka. I kako ove promjene dolaze, tako ?e i Gaia reagirati na vašu nadu i ljubav. Ona ve? stvara promjene koje ?e biti u korist svima.

Bit ?e još nekoliko masivnih potresa, svi sa minimalnom štetom za život, dok se promjene nastavljaju.

Mi smo zauvijek s vama, našom obitelji. Radujemo se našem sjedinjenju i šansi da dijelimo s vama našu ljubav i uzbu?enje za budu?nost.

Budite u miru.

 


Preneseno sa: http://civilization-of-light.com/?page_id=1060

?lanci ET kontaktera Wanderer of the Skies preuzeti odavde.