Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Salvador Freixedo - Vizionari, mistici i kontaktirani

Preskoči sadržaj

Sadržaj:

  1. Salvador Freixedo - Vizionari, mistici i kontaktirani (trenutno prikazana)
  2. dio

Salvador Freixedo - Vizionari, mistici i kontaktirani

Salvador Freixedo - Vizionari, mistici i kontaktirani
 


Hrvatsku verziju knjige u PDF-u moete skinuti ovdje.

Englesku verziju knjige u PDF-u moete skinuti ovdje.

Prijevod: Vjetar


uvod napisao John A. Keel

Uvod

On ne samo da u?e u prostoriju. On pun dinami?ke energije, prte?i idejama, nestrpljiv da dovede do promjena, eksplodira u nju.

U ivotnoj dobi kada ve?ina ljudi razmilja o povla?enju u mirnu ku?u na selu, Padre, kako svi prijatelji zovu Salvador-a Freixedo-a (izgovara se Frej?edo), leta po svijetu, dri predavanja, sakuplja nove materijale, pie i ?ini razliku. Mnoge su njegove knjige izazvale veliko komeanje irom panjolskog govornog svijeta, ali ovo ?e biti prva koja se pojavljuje na engleskom.(a i na hrvatskom op.prev.)

Pred vie od dvadeset godina ivio sam u hotelu na Capitol Hillu u Washingtonu. To nije bilo mjesto koje je lako prona?i i samo su moji najblii prijatelji znali gdje sam, no Padre mi je, kipte?i od entuzijazma nekako uao u trag i mi postadosmo dobri prijatelji. Putevi ?e nam se ukrtati vie puta na mnogim mjestima... ?ak i u Kostarici. Nikad nisam mogao znati gdje bi on i kada mogao iskrsnuti.

Ameri?ki ?itatelji ?esto nisu svjesni da se mnoge od manifestacija i fenomena koji su toliko zbunjuju?i ovdje u SAD-u tako?er doga?aju i u brojnim drugim zemljama, posebice u Junoj Americi i panjolskoj. Na cijeli planet stolje?ima se nalazi pod kozmi?kom opsadom. Ljudi s razli?itim sustavima vjerovanja imaju opre?na objanjenja za ono to se doga?a. Samo jedno je sigurno: te manifestacije izravno su povezane s ljudskom rasom i u ve?ini slu?ajeva nemaju smisla izuzev onog koji im mi pokuamo dati. Vjerski prikaz daleko je uvjerljiviji od znanstvenog pristupa, no kad steknemo pravi uvid u ono to se doga?a vjerojatno ?emo shvatiti kako se nae religije temelje na istim vrstama pogrenih interpretacija koje su inspirirale vjerovanje u ?udesne svemirske brodove i ufonaute.

Salvador Freixedo jedinstveno je kvalificiran za prou?avanje svega ovoga. Bio je jezuitski sve?enik (isusovac op.prev.) dugi niz godina i raskrstio je s religijom na vlastiti fascinantan na?in.

Ono to on ima za re?i o religiji je vano i ne bi trebali, zbog vlastite nestrpljivosti da do?ete do jo jedne NLO anegdote, presko?iti religijske dijelove ove knjige. Padre je velik raritet na polju NLO tematike. On je mislilac. Ve?ina NLO-knjiga samo su oblik pornografije osmiljene kako bi zagolicale ?itatelja da posegne za njima na vrlo niskoj emocionalnoj razini. Prosje?an NLO ?itatelj eli biti stimuliran na iracionalan gnjev pri?ama o zavjeri i vladinim supresijama. To rezultira time da vam nije potreban I.Q. kako bi se mogli nositi s materijalom, potrebna vam je samo suspenzija nevjerice i naivna lakovjernost. Pri?e o sruenim tanjurima slijepo su prihva?ene ba poput nemogu?ih ludorija iz filmova o James Bondu. Padre ne nudi ovu vrstu pornografije. On nastoji prodrmati va aparat za razmiljanje da proradi.

Zamislite da sjedite u kafi?u u Barceloni i Freixedo vam nairoko obrazlae, kazuje vam to je doivio i iznosi zaklju?ke do kojih je doao na temelju svojih opsenih istraivanja.. Nije to neki divljooki amater koji je sjedio na breuljku ?ekaju?i "svemirce." To je visoko obrazovan ?ovjek koji je vrlo teko radio dugi niz godina na prikupljanju i prou?avanju tog materijala, i sada neto od toga dijeli s vama.

Ostavite po strani svoje predrasude i neka vas Padre odvede na jahanje vihora.

John A. Keel
New York, NY


1 Neto se tu doga?a!

Milijuni stvari se konstantno deavaju a da su potpuno nevane za napredak ?ovje?anstva ili razvoj pojedinih kultura.
Postoje zbivanja koja pune stranice novina i ?asopisa, a koja su vrijedna objavljivanja samo zbog vjetine onih na koje se odnose ili nesposobnosti onih iz medija. Razvod slavne li?nosti, na primjer, nije ni od kakve vanosti osim nepreglednoj masi neprosvije?enih u potrazi za ne?im to ?e im ublai njihovu beskrajnu dosadu. Izjave politi?ara isto tako ne bi trebale biti nikome od interesa jer politi?ari gube vrijeme na igre i deklaracije koje ?ak ni oni ne doivljavaju ozbiljno. Njihovo jedino uvjerenje je potreba da ostanu na vlasti. A i ostali njihova ranga - velika ve?ina, da se razumijemo - vjeruju isklju?ivo u stvaranje vijesti.

No postoje doga?aji koji se ne pojavljuju niti u novinama niti u ?asopisima a ipak su od velikog zna?aja za ?ovje?anstvo. Neki nisu postali poznati zbog nesposobnosti medija da prepoznaju njihovu vanost. Lake je izvjetavati o smrti ostarjelog modnog dizajnera ili sumi novca pla?enog za bejzbol igra?a. Drugi pak ostaju nepoznati zbog postojanja sila koje su odabrale da ostanu nepoznati, to nas vra?a nazad u dane kada su kraljevi i feudalni gospodari odlu?ivali svoje podanike drati u neznanju, obzirom da se razmiljanje moe premetnuti u opasan sport.

Pod zbivanjima ne mislim na bombasti?nosti (poput atentata na predsjednika), nego na struje ili trendove koji se javljaju u moralnom, kulturnom ili intelektualnim tkivu ljudskih drutava. Mnogo puta su iznenadni doga?aji koji prodrmaju narode ili kontinente nita doli refleksije dubljih trendova koji se odvijaju u ljudskom umu, dodue nesvjesno. Ljudska povijest prepuna je transcendentalnih doga?aja koji su prolazili potpuno nezapaeno od strane onih koji su bili ivi za vrijeme njihova odvijanja, i tek bi puno kasnije ti doga?aji dobili svoje zaslueno i pravo mjesto.


Tri fundamentalna doga?aja

1. Otkri?e snage uma


Prvi doga?aj je izravno vezan uz parapsihologiju. ?ovje?anstvo postaje sve svjesnije ?injenice da je kapacitet naeg uma daleko ve?i nego se pretpostavljalo. Ono to podrazumijevamo pod pojmom pove?anja svijesti ?ovje?anstva treba tuma?iti iroko. Naalost, ve?i dio ljudske rase ignorira ovo kao i mnoge druge istine. Mali dio ?ovje?anstva dostigao je ekonomsku sigurnost i moe si priutiti nekoliko trenutaka slobodnog vremena, i naalost ga rasipa na trivijalnosti umjesto na unapre?ivanje i razvijanje vlastite inteligencije i vladanja. Masa ?ovje?anstva, u me?uvremenu, kao rezultat tiranskih interesa vladaju?ih klika, robuje jedva sposobna osigurati kruh na stolu. Ovaj ogroman dio ljudskih bi?a ni na koji na?in nije otkrio neo?ekivane sposobnosti uma, kao niti da su njima obdareni. Umjesto toga, njih su njihovi vladari oblikovali da se zadovolje mrvicama koje padaju s ruba stola ina?e ?e ih u silovitom udaru izbrisati kada vrhovnicima poraste neobazrivost.

Pa ipak, manjina je postala svjesna ?udesa oklopljenih unutar naih lubanja, i ne samo unutar lubanja, nego s kraja na kraj boanstvenosti koja sklada ljudsko bi?e obdaruju?i ga beskrajnim potencijalom. Glavni simptom ovog stanja svijesti je navala interesa za Parapsihologiju. Kada su se te sile pojavljivale u prolim vremenima, vrlo brzo bi bile monopolizirane od strane religija i shodno tome manipulirane. Koristile su se kao "dokaz" bojeg odobravanja klera, obzirom je Bog bio njihov izvor. Kad bi se te sile javljale izvan vjerskih okvira, ili u onima kojih se vladaju?i teokrati nisu eljeli pridravati, tada bi to prestala biti ?uda i postala bi ?avolja djela. Vidovnjak je tada morao biti vrhunski paljiv da ne bi zavrio re-pe?en.

U svojoj knjizi Parapsihologija i religija prodiskutirao sam ovaj predmet u poglavlju o paranormalnim doga?ajima u religiji tako da se ovdje ne?u ponavljati. Neka samo bude re?eno da nas je parapsihologija opskrbila neospornim dokazima kako ti doga?aji imaju prirodna ili nad-prirodna objanjenja koja ni na koji na?in ne bi trebala biti Bogu uvredljiva.

to se telepatije ti?e, matematika nam je pruila dokaz da je u brojnim slu?ajevima ljudski um bio u stanju ?itati misli drugih ljudi ili sko?iti ispred aktualnih doga?anja. Ne smijemo zaboraviti da katoli?ka doktrina obiluje "?itanjem misli" i koristila ga je kao sredstvo irenja te doktrine. ?injenica da ne znamo kako je mogu?e ?initi takve stvari ne zna?i da Bog mora biti uklju?en u objanjenje.

No nisu samo telepatija i vidovitost ti koji su ?ovjeka u?inili svjesnim njegovog potencijala. Postoji niz drugih fenomena koji idu daleko onkraj ?itanja misli. ?ovjek je sada svjestan da je um sasvim sposoban dominirati materijom, ?initi da se pojavljuje iz ni?ega. Olof Johnson, vidovnjak koji je sura?ivao s NASA-om tijekom telepatskih manifestiranja na Apollo misijama, opetovano je uspijevao prema volji u?initi da se cijeli pil karata pojavljuje i nestaje. Bilo koji iole pristojan tekst na temu Parapsihologije osigurat ?e ?itatelju evidenciju svih tih vrlo dobro dokumentiranih doga?aja. Premda bi sada ve? mogla biti zastarjela, osobno preporu?am Raspravu o Parapsihologiji, Rene-a Sudre-a (Ediciones Siglo XXI, Buenos Aires).

Sumnjati u postojanje irokog spektra paranormalnih doga?anja u ovom kasnom stadiju, demonstracija je izuzetne tvrdoglavosti. Nevjernici su pozvani da i dalje nastave ?initi upravo to. Siguran sam da ?e na?i neto blie njihovom ukusu u politi?kim raspravama i televizijskim komedijama.

Naravno da su paranormalna iscjeljenja o kojima ?itamo u posljednjih nekoliko godina natjerala medicinske krugove u paniku. Njihovi ?lanovi bolje od ikoga znaju koliko je teko svladati sloenost ljudskog tijela i suptilne psiho-fizi?ke balanse koji njime upravljaju. Slijedom toga, njima je nepojmljivo da bi tamo vani negdje trebao postojati netko nepismen tko rukuje posve neadekvatnim (i opasnim) alatima, ili jo gore, golim rukama postie ono to oni ne mogu u?initi ni uz godine osposobljavanja. No ?ini se da je ?ovje?anstvo shvatilo kako je "nemogu?e" zapravo posve mogu?e. Kao rezultat toga, rije? "nemogu?e" se sve manje i manje koristi, ne samo od strane medicinske struke nego i od strane fizi?ara. Moram podsjetiti one lije?nike koji inzistiraju na tome da su ta iscjeljenja trikovi, da su mnoga doista i bila, jesu i ?e biti, ali da su i mnoga druga bila istraena od strane profesionalaca obu?enih ba poput njih, te proglaena autenti?nima. Samo je potrebno jedno istinsko psihi?ko izlje?enje da bi ljudi shvatili kako su njihovi umovi obdareni snagom koja je u stanju ?initi nemogu?e.

Prije podosta godina, mo? hipnoze mnoge je navela da posumnjaju kako su dubine uma nemjerljivo prostranije nego se mislilo. No na ra?un dogmi i okova u koje su bili zarobljeni umovi u?enih tog vremena, na hipnozu se gledalo sa skepsom, ne samo u crkvenoj hijerarhiji, nego i od strane ljudi od znanosti. Bilo je ne?eg ?arobnog i nestvarnog u vezi nje. Danas smo nau?ili da postoje mnoge stvari koje nadilaze granice racionalnosti. S druge strane, Crkva je zaboravila da mnogi od njezinih obreda i praksi nisu nita vie nego ostaci obreda i prakisi iz drugih vremena (sadraj i forma sakramenata su ono to je ostalo od ritualne magije antike).

Danas je hipnoza validna znanstvena ?injenica, a njezina uporaba iroko rasprostranjena. Pokazuje nam dubine due neutvr?enog izvora i ?ini nas svjesnima da se unutar nas nalaze stvari o kojima nemamo saznanja, te da naa slobodna volja i nije toliko slobodna kao to smo mislili. Postoji otrenjavaju?a ?injenica da svi nai postupci mogu biti telepatski manipulirati.

To da smo uspjeli spustiti ?ovjeka na Mjesec ispunjava nas ponosom i pomae nam izbrisati oiljke koje su stolje?a fanatizma nanijela govore?i nam da smo grjenici" u prijekoj potrebi spasenja i otkupljenja" koje ?e nas osloboditi od opasnosti vje?nog prokletstva", te kako moramo rtvovati sebe" dok ivimo u ovoj dolini suza ". Ipak, ovaj gigantski uspjeh nije nita doli posljedica drugih divovskih skokova naprijed na podru?ju fizike. ?ovjek pue gore ne u potpunosti bez straha - prema drugim dimenzijama postojanja i druga?ijim na?inima i smislu ivota.

Prije sedam godina stajao sam na ulazu u meksi?ko lbero-ameri?ko Sveu?ilite kada mi je priao nasmijan 14-godinjak i stisnuo ruku rekavi: "Ja vas znam! Vi ste Otac Freixedo! Vidio sam vas jednom na TV-u i prepoznao dok sam prolazio autobusom." Siao je s autobusa ponukan ogromnom udnjom prodiskutirati sa mnom o ne?em to je proivljavao ve? neko vrijeme. Razgovarao je i s drugim sve?enicima, ali su mu rekli da samo umilja stvari i da se moli dok ne pro?u. ?ak ga je i vlastiti otac udario kad mu je rekao.

Opisao je svoj "problem"- jedno normalno van-tjelesno iskustvo. (OOBE op.prev.) Ponekad bi, lee?i na krevetu potpuno budan, s uasom primijetio da po?inje plutati i u vodoravnom poloaju uzdizati se u zrak. No ono to je nalazio zbunjuju?im bila je ?injenica da je mogao vidjeti svoje nepomi?no tijelo jo uvijek u krevetu. "Prvi put kad se to dogodilo", rekao je, "bio sam prestravljen jer sam mislio da sam mrtav i da mi dua odlazi na drugi svijet. Pokuao sam vrisnuti, ali nisam mogao."

Siroti mi je dje?ak nastavio iznositi svoje probleme i strahove, preuveli?ane zbog svih onih kojima se obratio za savjet a oni nisu znali to da mu kau smatraju?i njegova iskustva iznimno ?udnima. Vjerovao je kako su ta iskustva jedinstvena i zastrauju?a, dok su ona zapravo prili?no uobi?ajena u okvirima Parapsihologije a u novije vrijeme i duboke psihologije. I dok mi jo uvijek ne znamo to?no koji mehanizmi upravljaju fenomenom, postoje mnogi ljudi koji su vie ili manje sposobni manipulirati ga

Poviene razine svijesti, u paru sa osjetilnim hipertenzijama, fenomeni su o kojima mistici i iluminati ve? stolje?ima raspravljaju u okviru svih religija i kultura. Ove sile su sada nadohvat prosje?nim osobama, iako su, alosno je za re?i, mnogi posegnuli za njima preko vrlo opasnog pre?aca koji nude droge.

kole s ciljem "unaprje?enja uma" postoje svugdje ovih dana. Za njih se moe re?i isto to i za iscjeljivanje vjerom. ?injenica da ve?ina njih postoje isklju?ivo s razlogom da odvoje budale od njihovog novca ne zna?i da sve takove institucije to i ?ine. Mnoge od njihovih metoda, izvedene iz isto?nja?ke filozofije, pomogle su tisu?ama povratiti unutarnji mir koji im je moderni ivot oduzeo. Zajedno s osje?ajem mira, neki su stekli mentalne mo?i koje su im pomogle da se nose sa svojim blinjima, ili da budu osjetljiviji na promjene u okruenju u kojem ive.

Ukratko, ljudi ne samo da u?e kako koristiti svoje umove za vlastitu korist, nego isto tako otklju?avaju mo?i koje su se u nekim drugim vremenima smatrane djelima Boga, ili ?avla.


2. ?ovjek nije vladar kreacije

Drugi doga?aj koji se potiho odvio, a koji ?e uskoro moda imati dalekosene posljedice za nau vrstu, rastu?a je svijest da ?ovjek nije "kralj stvaranja" i "gospodar svega ivu?eg". Otkrilo se da smo manipulirani od strane nekoga ili ne?eg nepoznatog, sile koja se odnosi prema nama s vrlo malo potovanja i koja nas iskoritava za vlastite svrhe na potpuno isti na?in kako mi koristimo ivotinje.

Ovo ?e otkri?e, naravno, nai?i na puno otpora i potpuno je prirodno da to tako bude obzirom da ljudska psiha nerado priznaje neugodne istine koje bi mogle nasilno izazvati radikalne promjene u naim uvjerenjima. Ako se ovo otkri?e dokae legitimnim, iako to stanje postoji jo od po?etka vremena, ?ovje?anstvu se sprema kolektivni ok kada shvati to se tu to?no doga?a.

Osnove ovog koncepta nisu utemeljene na naga?anjima. Imamo posla s ?injenicama takve magnitude da ne?u biti nimalo iznena?en ako ?itatelji odbiju povjerovati u njih. Ovo nije kriarski pohod uvjeravanja drugih u moja uvjerenja. Ograni?io sam se na njihovo dijeljenje, osobito s onima koji ele ?itati o rezultatima mojih ?itanja, putovanja i spoznaja. Iako postoje mnogi koji odbijaju vjerovati u ovu premisu manipulacije od strane vanjskih sila, neki su to sami za sebe otkrili, i uvjerili se. Za ovu nekolicinu ivot je poprimio potpuno druga?iji aspekt, a sukladno tome promijenile su se i njihove filozofije i stavovi.

Najkrvavije rtve ovog oka, me?utim, bili su odani kr?anski vjernici jer im je izazvao kolaps krucijalnih uvjerenja. Ako je sve ovo istina, pitaju se oni, to onda ostaje od utjene ideje boanske providnosti? Zar nam ne bi re?eno da su na ivot i djelovanja pod zatitom snage Boga i naeg Svetog An?ela ?uvara? Zar nije re?eno u Mateju 10:30 i Luki 12:7 da se ne trebamo bojati, jer nama "su i vlasi na glavi sve izbrojene?" Tko je onda odgovoran to su nai ivoti izloeni tajanstvenim negativnim silama?

Naalost, na ova pitanja ne postoji spreman odgovor ukoliko se moramo ute?i izlizanim teolokim rezoniranjima o Bogu i svrsi postojanja. Biblijski Jahve/u originalu Yahweh-op.prev./ (ili Jehova/u originalu Jehovah-op.prev./, kao to ga pogreno nazivaju oni koji odbijaju prou?avati Bibliju) isto tako nema odgovor koji bi nam mogao ponuditi jer je i on sam samo jo jedan izgovor podmetnut od onih koji pokuavaju objasniti neopipljivo. Ni na koji na?in ja ne negiram postojanje Boga; ja samo kaem da je Bog kojeg nam je dao Mojsije u Starom zavjetu, boanstvo nie lige stvoreno u njegovom vlastitom umu, materijalni Bog zalu?en s Izraelcima jo uvijek neupu?enima u postojanje drugih naroda svijeta. Ne moemo ni po?eti zamiljati Boga Andromeda galaksije koji bi bio toliko pristran prema grupiranju nita razli?itijih od njemu blinjih, ili bi smrvio bespomo?ne Amorejce jer su prije "njegovih ljudi" stigli na ono to je bilo gotovo pa ni?ija zemlja.

Me?utim, biblicistima ne bi trebalo biti iznena?uju?e da je dolo do promijene ?ovjekovog statusa budu?i da je klju?na figura Novog zavjeta, Sv. Pavao, u vie navrata rekao kako je vrag vladar ovoga svijeta, dok u 2. Korin?anima 4:4 i tvrdi da je ?avao "bog ovoga svijeta." Osim toga, knjiga Otkrivenja kae da kada se drugi dolazak odvije, Sotona ?e biti puten iz svoje tamnice da zavede sve narode. Sude?i prema valu proro?anstava koja nas preplavljuju ovih dana, "Krist dolazi!"

Ako je Sotona doista u bijegu, i ispadne da je stvarno nadlean za stvari, ne bi nas trebalo iznenaditi da svjedo?imo znatnom smanjenju ?ovjekove dominacije. to se mene ti?e, ja ne mogu vjerovati u Sotonu kojeg nam daje Crkva iz istih razloga zbog kojih sam odbacio biblijskog Jahvu. Ja vjerujem da su snage koje stoje iza ova dva "bi?a" sile koje ?ovje?anstvo danas otkriva. Nadasve zlo?udan na?in na koji vladaju ?ovje?anstvom, u svakom pogledu uklanja bilo kakvu mogu?nost da ih smatramo sposobnim vladarima.

to je onda temelj moga impliciranja da ?ovjek nije "vladar kreacije" i da su nai umovi manipulirani od strane ne?ega skrivenih nacrta? Svoje sam ideje temeljio na ?injenicama i na mislima mnogih ljudi. Svima onima koji se pitaju zato te ?injenice nisu otkrivene prije, odgovorio bih da su zapravo bile otkrivene, a zatim zastrte iza onoga to znamo kao religije.

Sve svjetske religije se slau da ?ovjek nije kralj svijeta i da postoje tajanstvene sile (ne nuno Bog) koje su superiorne ?ovjeku, a ?esto i protiv njega. To je razlog zato sve religije dijele potrebu za konstantnim "udovoljavanjem Bogu ili bogovima", nude?i neograni?ene koli?ine hrane, paljenica ili rtvi, ovisno o mentalnim ustrojima vjernika.

Asirci i Babilonci su ivjeli u strahu od svojih bogova, a njihova religija se sastojala od djela kompenzacije za obranu od zla. Kr?anstvo je stvorilo doktrinu "boanske providnosti" kako bi ljudske psihe zatitilo od okova boli, patnje, bolesti, gladi i smrti koje gledamo svuda oko nas, a zbog koje, kada udare nesre?e, ljudi gledaju prema nebu pitaju?i: "Zato?" isklju?ivo kako ne bi dobili nikakav odgovor. Mojsijev Bog nema odgovore. (?ini se da je prezauzet ubijanjem Filistejaca, koje danas zovemo Palestinci.)

Na pitanje zato te tajanstvene sile koje vladaju ?ovje?anstvom nisu identificirane ranije, mogu?e je odgovoriti ovako: te energije su izrazito superiorne u odnosu na nae umove, i oduvijek su se jako trudile sprije?iti nas da shvatimo kako smo tek sitna pokretna imovina.

Me?utim, koliko god se to ?udnim ?inilo, moderna fizika pomae nam otkrivati otajstva Boga, i ne samo fizika, nego i sam evolucijski put koji je ljudski um proao kroz stolje?a. Mi sada raspolaemo ogromnom koli?inom podataka koji nas navode da povjerujemo kako nas inteligencije koje ure?uju svijet suptilno pokuavaju odvratiti od traga koji bi doveo do njih samih u ulozi manipulatora ljudskih ivota. Moramo priznati da su u tome bili uspjeni, barem to se ve?ine ?ovje?anstva ti?e.

O kojim to podacima govorimo? Njih se moe prona?i u svim vremenima i kroz cijelu ljudsku povijest. S vremena na vrijeme bi ?ovje?anstvo doivjelo nasilne ispade tih nadljudskih snaga. Generaciju koja bi im svjedo?ila ispunili bi ?u?enjem, i njihovi "stru?njaci" (nikad u zaostatku) uspjeli bi izna?i objanjenje. A sljede?a generacija, onda, ne bi pamtila nita od onoga to se dogodilo


Nestanci ljudi

Kada ?itamo u Bibliji da je Ilija pometen vatrenim ko?ijama, ne osje?amo se uznemireno obzirom je to bio ?in koji se dogodio unutar boanskog referentnog okvira s Bogom kao centralnim uporitem. Kao Gospod i Stvoritelj, Bog, s nekim od svojih podanika, moe ?initi to god mu se prohtije, ?ak do te mjere da ga udalji s ovog svijeta na jedan tako bizaran na?in. Kada 2988 vojnika pod zapovjednitvom pukovnika Li Fusien-a 1939. nestane u kinesko-japanskom ratu, ili kad cijelo Eskimsko selo Angikuni u Kanadi nestane (30 osoba zajedno s leevima iz grobova), ili kada 4000 vojnika u Pirinejima nestane bez traga tijekom Rata za panjolsku batinu, po?injemo se pitati s kakvom mi to vrstom boanskog poretka zapravo imamo posla.

Kada londonski Lloyd's, najstarija i najprestinija pomorsko-osiguravateljska tvrtka na svijetu, kae da su izme?u 1929. i 1954. na pu?ini nestala 222 broda bez da su odaslali signal za opasnost, te da ih je samo 1970-71. nestalo 350, po?injemo sumnjati da se netko ili neto debelo petlja u ljudske poslove.

U svrhu jezgrovitosti izostavljam nebrojene pojedina?ne nestanke. O ve?ini njih malo se zna, sam nestanak ih je sa?uvao. No, u slu?aju Donald-a Crowhurst-a, usamljenog navigatora, imamo zanimljiv detalj. On je napisao kripti?ne fraze o "kozmi?kim bi?ima" i patnji koju u okviru svojih "igara" nanose ?ovje?anstvu.

Takova i?eznu?a nisu prirodnih uzroka. Svjedoci se potvr?uju oko na?ina na koji su rtve pometene u svemir, i ve?ina tih slu?ajeva uklju?uju zagonetne oblake u koje bi ljudi nestajali. (?itatelj se treba podsjetiti vanosti oblaka u Bibliji - oblak koji je 40 godina slijedio Izraelce, i oblak na kojem je Isus otiao u Novom zavjetu o kojem ?emo jo prodiskutirati).

Ponekad oni pometeni ovim oblacima ne nestanu ve? budu preba?eni na ogromne udaljenosti. U tri slu?aja, za koje ja znam, udaljenost je bila ve?a od 7000 kilometara. rtve izjavljuju da ih je preplavio ?udan oblak i prouzro?io gubitak svijest. Po bu?enju bi se nali na nepoznatom mjestu. U samo jednom od tih slu?ajeva ?etiri rtve su bile u autu, i ne samo da nisu izgubili svijest, nego su i promatrali nemali kruni metalni predmet kako ih vu?e kroz zrak samo da bi ih sigurno premjestio na velikoj udaljenosti od mjesta na kojem su bili. Meni su poznata imena, datumi i mjesta tih doga?aja. Sve to nevjernik treba u?initi je posjetiti lokaciju i saznati sam za sebe.

Naravno, pokuat ?e se sve "znanstveno" objasniti, to bi moglo biti jako teko ako se ima u vidu upletenost policija i vladinih agencija doti?nih zemalja, kao i ?injenica da su se rtve morale vratiti ku?i komercijalnim zrakoplovnim linijama ili vozilima koja su bila potpuno stvarna.

U slu?aju Graciele Jimnez, jedanaestogodinjakinje iz predgra?a Cordobe, u Argentini (kolovoz 1968.), oblak koji ju je pomeo bio je savreno bijel i vrlo malen, ne vie od dva metra visok. Kad se tri sata kasnije probudila, nalazila se na Plaza-i de Espana u sreditu grada. No u drugim slu?ajevima nestanci (koji uklju?uju nesrazmjeran broj djece) se spontano dogode, a rtve ponovo pojave nakon nekoliko sati ili dana. Takav je bio slu?aj s Marfa-om del Pilar i Oscar-om Fernandez, ro?acima starim 5, odnosno 3 godine, iz sela Villalobon iz Palencie u panjolskoj, koji su prona?eni 27 sati kasnije. Sedam godina star Jose Antonio Montequi je bio izgubljen ?etiri dana na snjenim vrhovima Teide na Kanarskim otocima. ?etverogodinja Ceferino Contreras iz Argentine nestala je u Pie de Palo-u, a prona?ena je mnogo kasnije, iva i zdrava, na teko pristupa?nom planinskom podru?ju. Susan Jones iz Engleske prona?ena je 22 sata kasnije, nakon to je u laganoj odje?i podnijela niske temperature unato? svojih samo tri godine starosti.

Godine 1969., zajednica Vila Velha-e (Espiritu Santo, Brazil) doivjela je osip nestanaka koji su bacili neto svjetla na misteriju, ali je nisu posve objasnili., Djeca su tiho po?ela nestajati tijekom kolovoza. Nitko nije imao pojma gdje. Nakon to je prolo mjesec i pol dana, a roditelji se pomirili s nestankom svoje djece, ona su se po?ela ponovo pojavljivati, teturaju?i nijemo selom poput automata.
Upitani od roditelja i nadlenih tijela gdje su bili, nisu se mogli sjetiti to se doga?alo tijekom tog vremena. U nekim slu?ajevima djeca jesu upamtila da ih je ?ovjek odjeven u crno pozvao na vonju u svom vrlo pametnom automobilu i ponudio im cigaretu. Iza toga ne sje?aju se vie ni?eg. Jedna djevoj?ica je rekla da ju je gospodin, tako?er odjeven u crno, poveo na izlaz iz naselja do sjajnog predmeta za koji je rekao da je njegov "zrakoplov" i ponudio joj vonju. Kada se uplaila i odbila dao joj je neke bombone i rekao neka ide ku?i.

Godine 1979. desila su se tri odvojena incidenta u panjolskoj u kojima su parovi izgleda prevezeni u samo nekoliko sati do ?ilea i Perua. Unato? svim mojim nastojanjima, nisam uspio potvrditi ove incidente. Kao i kod svih istraivanja ?ovjek do?e do prepreke koju je nemogu?e pro?i.

Tako?er 1979., u razmaku od dva dana, dogodile su se dvije otmice djece u pokrajinama Tarragona i Albacete (panjolska). Djeca su se kasnije ponovno pojavila pod vrlo ?udnim okolnostima daleko od svojih domova.

U drugim slu?ajevima djeca ponekad nestanu zauvijek. Najpoznatiji slu?ajevi su onaj Olivera Lerch-a (24. prosinac 1890. u South Bendu, Indiana) i Olivera Thomasa (24. prosinac 1908. u Engleskoj). U oba slu?aja ?uli su njihove glasove kako govore da su oteti i u oba slu?aja su glasovi dolazili odozgo utiavaju?i se kao da su nestajali u prostoru. Slu?ajevi s glasovima koji se gube u visinama pozivaju?i pomo?, tako?er se pojavljuju i u novije vrijeme: 1932. slu?aj lovca u Pirinejima, te odbjeglog vojnika Ramona Castillo-a 1939., tako?er u Pirinejima. Sedam godina star Martin Dennis nestao je dok je etao u blizini oca u planinama ameri?ke savezne drave Tennessee, u kolovozu 1969. To?no stolje?e ranije, u kolovozu 1869, trinaestero djece nestalo je iz vrta u Corku, Irska. U istom mjesecu 1860. u Briselu je nestalo dvoje djece, a u kolovozu 1896. nekoliko djece nestalo je u Belfastu, Sjeverna Irska.

Koincidencije i paralelne situacije vrijedne su da se istaknu: dva dje?aka po imenu Oliver; nekoliko nestanaka u Pirinejima; dva 24. prosinca; mjesec kolovoz se pojavljuje vie puta; broj devet ?ini se da igra vanu ulogu ... Moda je to puka slu?ajnost, ali to je neto to se javlja kada se radi o paranormalnom, posebno u prou?avanju NLO-a.

U Portoriku je bilo poznatih slu?ajeva nestanaka djece u planinama El Yunque, kao i u okolici gdje su se odigrali mnogi neobi?ni doga?aji. Neka od djece su bila na samo par koraka od roditelja kad su nestala, i unato? naporima organiziranih pretraivanja nita nije prona?eno, ?ak ni njihove kosti nakon to je prolo nekoliko godina.

Neki su nestanci bili spektakularni, kao u slu?aju nogometnog suca u brazilskom gradu. Tom prigodom, dok su gledatelji naputali stadion, svjedo?ili su su?evom podizanju u zrak i usisavanju u malu, tajanstvenu letjelicu. Cijeli slu?aj obavijen je misterijom i nikad vie nitko nije ?uo nita o sirotom sucu.

Prije dvije godine u Firenci, u Italiji, objavljena je Knjiga ?udesa (eng. The Book of Prodigies). To je doslovno popis neobjanjivih doga?aja koji nemaju racionalno rjeenje. Njezin autor, Julius Obsequens, napisao ju je prije 1700 godina. Drugim rije?ima, ?ovje?anstvo se oduvijek oduevljavalo doga?ajima koji ne mogu biti logi?no objanjeni. Svi povjesni?ari antike navodili su slu?ajeve ove prirode. Neki od njih, poput Obsequensa, posvetili su temi cijele knjige.

Iako je istina da su imali slabije razumijevanje prirodnih pojava, nesumnjivo su bili puno skloniji priznati nad-ljudske intervencije. Zanimljivo, uz sve nae znanje o zakonima prirode, naa znanost jo uvijek se suo?ava s istim fenomenima i ne moe ih objasniti. Gdje ih i moe objasniti, ne pripisuje ih Bogu ili nekom boanstvu, nego nekim zra?enjima, vie ili manje poznate vrste, ali koja, kako se ?ini, imaju inteligentno podrijetlo. Pitanje koje odmah pada na pamet je tko, ili to usmjerava ta zra?enja, daju?i im selektivnost i takve specifi?ne ciljeve?


Nas se manipulira

?udnih doga?aja, koji nas navode na vjerovanje da smo manipulirani od strane ne?ega to nije Bog, ima mnogo i dobro su dokumentirani. Ne?u u njih detaljno ulaziti, jer to nije svrha ovog djela. Ono to mi je cilj u?initi je doprijeti do sila u pozadini svih tih stvari koje ostaju neobjanjive ne samo za znanost, nego i za teologiju.

Oni koji nisu svjesni ?injenica, ili ih odbacuju, prvo moraju znati da takve ?injenice postoje i da su legitimne. Ostali pak koji vjeruju da su takve ?injenice prikrivene, ali ipak istinite, ne?e imati izbora nego da idu dublje u sr pitanja o krajevima i zna?enjima fenomena, pa ?ak ako bi to moglo zahtijevati odbacivanje tradicionalnih vjerovanja, i s vremena na vrijeme, doivljavanje osje?aja uasa. Ovo je moj skromni doprinos evoluciji ?ovje?anstva.

Osim svih tih ?udnih doga?aja, postoji jo jedna ?injenica koju je ?ovje?anstvo odlu?ilo tretirati kao neto normalno. Ona je potakla stvaranje mnogih filozofskih i vjerskih teorija, od kojih nijedna ne slui za objanjenje iste: problem zla, problem boli, patnje i smrti. Ovo je tema koju sam raspravljao drugdje, a koja nas dovodi do sumnje kako su Boje providnosti ustvari neke druge sile na djelu. Istina je da su bol i smrt uzrokovale da se ljudi zamisle, a za mnoge i da odbace koncept Boga koji natura ve?ina religija. Ve?i dio onih koji sebe nazivaju ateistima su oni koji ne mogu prihvatiti koncept "Boga" koji bi dozvolio zlu obijesno divljanje svijetom.

Da citiram Filona Aleksandrijskog, koji je ivio u istom razdoblju povijesti kao i Krist:

Je li Bog sposoban ukloniti zlo, ali je izabrao suprotno?
Ako je tako, onda nije dobar.
Da li on to eli, ali nije sposoban?
Ako je tako, tada nije svemo?an.
Jeli on sposoban i voljan to u?initi? Pa zato onda postoji zlo? Odakle dolazi? "

To je sr pitanja. Moja knjiga, napisana dvije tisu?e godina nakon Filonove smrti, pokuaj je da se odgovori na njegova pitanja. Naalost, mrvicu je podbacila. Ipak, kasnije ?u komentirati drugi suptilan nagovjetaj ove manipulacije koju naa vrsta proivljava. Jo jednom smo suo?eni s doga?ajem ogromnih proporcija i utjecaja u ljudskim ivotima, a opet, vrlo tihim i nenametljivim.


Onostrane poruke

U svijetu u kojem ivimo, u svim drutvima, gradovima i mjestima, postoje tisu?e i tisu?e ljudi koji primaju "poruke" navodno podrijetlom iz boanskih, ekstra-svjetovnih, duhovnih ili kozmi?kih izvora. Ovaj fenomen stalno dobiva na snazi i ubrzano postaje izvorom zabrinutosti.

Mnogi su naivno zalutali u lavlju jazbinu "kanaliziranja" misle?i kako su tu zbog duhovno oboga?uju?ih iskustava. Mnogi drugi su, me?utim, prevareni ili prisiljeni na uspostavu kontakta i natjerani da "kanaliziraju". ?itatelj koji nije u toku s tim doga?ajima moe biti prili?no iznena?en, no vrlo ?udne stvari se doga?aju u okviru drutva, a koje nitko osim rtava nikada ne primijeti. Kao to sam rekao ranije, to je samo jedan od dokaza da se zaista "neto doga?a". to se ti?e teme poruka, nastaviti ?u s isticanjem okolnosti pod kojima one imaju tendenciju da se emitiraju i primaju. Primatelj moe, ali i ne mora biti voljni sudionik.

* Primanje poruka obi?no po?inje nakon to je rtva sudjelovala u seansi, sesiji kanaliziranja, i sli?no. U?estalo se pojavljuje nakon izloenosti Quija plo?i ili nekom drugom sredstvu pomo?u kojeg sudionici pokuavaju postati podeeni na neki oblik "onostranosti." Tako?er mogu biti rezultat odlaska u planine, pustinje i sli?na mjesta, koji se poduzima s jasno odre?enim ciljem kontaktiranja vanzemaljaca, duhova ili drugih neljudskih entiteta.

* Drugi na?in ostvarivanja kontakta je jedan koji preferiraju mnoge povijesne li?nosti: biti sam u pe?ini u stanju molitve.

* Poruke se mogu primati putem ivopisnih snova ili zapisivanjima koja se pojavljuju pod neobjanjivim okolnostima. Naj?e?i na?in primanja su vizije ove ili one vrste ili "unutarnji glasovi". Tako?er mogu biti primljene kroz posjete naizgled ljudskih persona.

* Sadraj poruke uzima u obzir primateljevo kulturalno okruenje, iako kasnije moe sadravati i nepoznate materijale.

* Ove poruke ?ini se po?inju u sjajnom, uzvienom tonu, ne samo to se sadraja ti?e, nego i stila, ali polako po?nu degenerirati u vulgarnosti i besmislene uvrede.

* Kada poruka zadri svoju izvornu uzvienost s vremenom postane monotona, bolest koju dijele sakralna djela svih religija.

* Na isti na?in na koji se poruka izopa?uje, tako se to deava i s na?inom primanja. Primaoci su prisiljeni primati ih u nezgodnim trenucima, buditi se usred no?i kako bi ih zapisali, na primjer, ili tijekom radnog vremena, gdje je opasnost od otkaz zbog takvog ponaanja vrlo stvarna.

* Primatelj po?inje osje?ati da je njegov/njezin um oskvrnut. Manje inteligentne ili impulzivnije rtve postanu fanatici, potpuno nesvjesni mentalne polarizacije kojoj su podvrgnuti.

* Nije uop?e neuobi?ajeno da primatelji poruke nade, nakon to upadnu u halucinaciju o potrebi javnog iznoenja njenog sadraja, zavre u izravnom sukobu s vlastima. U mnogim slu?ajevima, kada su se nebrojeni primaoci pokuali rijeiti kletve, iznali su da je to nemogu?e. Nali bi se pod prijetnjama, fizi?kim prisiljavanjima ili su podvrgnuti mu?nim glavoboljama.

* Ukoliko poruka na kraju ispadne pogrena, bilo zbog proturje?nosti sadraja ili neostvarivosti, ?ini se da to ne pokoleba primatelja. Naprotiv, u?vr?uje se do fanati?nog stava putem razvijanja kompleksa proganjanja. Samo su neto prosvjetljeniji primatelji sposobni na vrijeme uvidjeti psihi?ku igru kojoj su bili izloeni, te se osloboditi.

Naalost, kada osoba koja nita ne sumnja i koja nita ne zna o ovoj temi po prvi put ?uje ove unutarnje glasove (ili jo gore, vidi vizije) njena reakcija bude uvjerenost kako je proeta boanskom naklono?u. Normalno, ne?e uzeti u obzir nikakav savjet u vezi s time i zduno ?e traiti daljnje kontakte, obzirom ?e doga?aj dati smisao njenom ivotu.

Kao to je navedeno ranije, tisu?e prolaze ta psihi?ka iskustva i nisu svjesni opasnosti s kojima se suo?avaju. To je kao da su ugovorili psihi?ki virus protiv kojeg bi trebali uzimati lijekove kako bi izbjegli irenje zaraze na ostatak njihovog uma. Dok, ustvari, oni rade upravo suprotno i pogoravaju stanje.

U nekim slu?ajevima, me?utim, poruka je pozitivna i njezin sadraj (barem u po?etku) prili?no vrijedan. Ljudska povijest je s vremena na vrijeme napredovala zahvaljuju?i tim "mudracima" koji su primili poruke u vezi znanstvenog razvoja ili moralnog napretka.

Povijest je isto tako puna Ivana Orleanskih ?iji bi unutarnji glasovi pokrenuli zna?ajnije politi?ke/vjerske pokrete, te ljudi od znanosti ?iji su radovi nepatvorene genijalnosti diktirani od istih. Osniva?i velikih religija isto mogu biti uklju?eni u ovu kategoriju. Ipak, u nae doba fenomen ?ini se postaje sve dosadniji i vulgarniji. Neki ljudi jo uvijek primaju vrijedna priop?enja, ali su ona uglavnom subjektivna i osobna. No ona svejedno zadive primatelja zbog na?ina na koji su primljena.

Mnogi primatelji skrivaju ta iskustva od vlastite obitelji sve dok ne bude prekasno da se izvuku iz stupice u koju su upali.
Ovaj fenomen moe se saeti tvrdnjom kako ljudi otkrivaju onostrano s mjeavinom ?u?enja i straha. U?imo se da velike povijesne doga?aje nije odredilo ?ovje?anstvo, kako smo navedeni da povjerujemo. U stvari, saznajemo da ?etiri-tisu?ljetna povijest nae civilizacije nije cijela pri?a, i da Bog dan od teologije nije jedini koji uzrokuje doga?anja stvari. Postoje toliko ?udna zbivanja u naem svijetu da bi bilo bogohulno re?i kako je Bog njihov izvor.

Naposljetku, svi?e nam da smo u vlasnitvu ne?eg to zna kako s nama. Ova sila ili via inteligencija rijetko intervenira me?u ljudima, osim kada joj to odgovara. Kada i intervenira, ?ini to bez obaziranja na nae osje?aje o tom pitanju.


3. Kolaps struktura

Tre?e otkri?e, do kojeg su doli u?eniji umovi, je da smo svjedoci ne?emu to samo slijepci i vlast ignoriraju: promatramo kolaps svih misaonih struktura na kojima ?ovje?anstva temelji svoje argumente, kao i eroziju aktivnih struktura kojima ?ovje?anstvo vlada nad samim sobom.

Kratak pogled na dnevne novine, dovoljan je da potvrdi to. Ne moe se re?i da je ?ovje?anstvo oduvijek u prirodnom stanju kipljenja. Premda je istina da su oduvijek postojali ratovi, pobune i destabiliziraju?e tendencije, ovo to se doga?a u nae vrijeme, odvija se rapidnije, radikalnije i na globalnoj razini. Obitelj, religija, gospodarski i politi?ki sustavi, voda koju pijemo i zrak koji udiemo - sve to je uklju?eno u tu promjenu kojom smo zahva?eni.

Takav jedan kapitalni doga?aj, naravno, ne?e se odviti u pet ili deset godina. Nekoliko desetlje?a ili ?ak stolje?a moe pro?i prije nego nastane novi kodeks pravila po kojima ivjeti, zbog ?ega je i nemogu?e dati neki to?an datum. Iako postoje mnogi klju?ni datumi i mjesta, oni su rezultat promjena koje su se dogodile postupno tijekom vremena.

U srednjem vijeku pod dominacijom Crkve, ikakva promjena u na?inu prilaska Bogu i tuma?enju njegovih zapovijedi u kona?nici bi dovela do ratova i promjena. U industrijskom drutvu poput naega, nedostatak zlata ili nafte bi prirodno rezultirao promjenama, pa ?ak i revolucijama. Kad je prije nekoliko godina dolar postao nestabilan, to je bio znak onoga to ?e se ubrzo dogoditi. Najbolji ekonomisti i financijski savjetnici sastali su se da prou?e problem recesije i inflacije i ustanovili da nemaju pojma o tome to se doga?a jer ono to se doga?alo nije bilo zapisano ni u kakvim udbenicima: bio je to nov fenomen, tu? svemu to smo do sada iskusili i simptom velikog kolapsa o kojem raspravljamo. Inflacija i recesija i dalje ?e se pojavljivati u tandemu, i ako ih se ikad sanira, biti ?e to kroz mehanizme jo uvijek nepoznate stru?njacima.

Kao rezultat inflacije i nezaposlenosti, tu je ve?e nezadovoljstvo me?u radnicima. Juna Amerika je gotovo u potpunosti pod vladavinom totalitarnih reima, rezultat je vrlo stvaran strah od anarhije. No ti reimi rijetko da postiu ita doli ogor?enja populacije i stvaranja plodnog tla za u?enja Karla Marx-a. Jo o?itiji znakovi ovog kolapsa mogu se o?itati u dezintegraciji dviju struktura koje su bile osovine naeg drutva: obitelji i religije.

Kada je rije? o pronalaenju krivca za sve ove nevolje, potraga bi mogla biti beskona?na. Sve se trese i raspada, pa je i prikladno da bi i te institucije trebale podrhtavati. Pitanje koje najvie zabrinjava je: "Ho?e li nas te promjene unaprijediti ili srozati? Ho?e li kolaps biti nabolje ili na gore?" Stara izreka kae: "Pile nikada ne?e biti pijetao, ako ostane u jajetu". Ukoliko se pile odlu?i izle?i, iza?i ?e mokro, slabo i prili?no priprosto, ali napravilo je klju?nu odluku u svom ivotu. U postoje?em stanju stvari na svijetu, drutvo mora donijeti ?vrste odluke bez obzira to riskiralo.

Da bi potraili i izgradili nove misaone strukture i nove obrasce aktivnosti trebat ?emo druga?iju vrst ljudskog bi?a. Trebat ?emo nove ljude, u stvari. Najbolja vijest je da je ova vrsta novog ?ovjeka ve? ro?ena me?u nama.

Spomenuo sam ranije nove vrste djece koja se pojavljuju posvuda, koja ne samo da su sposobna za doista nevjerojatna paranormalna ?uda, nego su i obdarena zrelo?u i svjetonazorom koje mnogi odrasli nikada ne?e posti?i. Nisam ja jedini koji to vjeruje. Pedro Romaniuk, argentinski pisac i moj poznanik, u svojoj knjizi Extraterrestrial Science (Vanzemaljska znanost) kae:
"... Novog ?ovjeka iz naih razgovora moe se svjedo?iti u Novoj Djeci koja su naa evolucijska poboljanja i pojavljuju se u svim zemljama." .
"... inteligencija sadrana u toj djeci je u evolucijskom smislu superiorna naoj vlastitoj ... imaju uro?enu univerzalnu i prirodnu osvijetenost koje nisu vi?ene od davnina. "

Taj "novi poredak" stvari ve? je u umovima mnogih mukaraca i ena. Jo je uvijek nerazvijen i neure?en, ali izlazi na vidjelo. Ova nova ideologija jo uvijek je uspavana u kolektivnoj svijesti ?ovje?anstva, ali to je ono to uzrokuje potrese i kolaps starih struktura miljenja i djelovanja.2. Stanje Parapsihologije danas

Tijekom vonje brodom dijete upadne u vodu jezera Valencia u Venezueli. Kako nije znao plivati, dje?ak potone. Pola sata ga je njegov ro?ak o?ajni?ki pokuavao spasiti. Nakon to je prolo to?no pola sata, dje?ak je izronio iz vode normalno diu?i; u stvari, bio je pomalo i ljut zbog izvla?enja jer se "izvrsno zabavljao igrom u dubinama" (kako izjavljuje dje?akova majka ).

Miran dan bez vjetra: Obitelj na pikniku promatra kako se ?udan oblak pribliava stablu. Kada je oblak okruio stablo, ogromna koli?ina li?a po?e otpadati doseu?i tlo potpuno suha. Kada se oblak, nakon kratkog susreta s drvetom odmaknuo, na zaprepatenje svjedoka, oblinji glog se po?inje micati i njihati.

Dva se kamiona zajedno kre?u autocestom. Trenutak kasnije, dva mala bi?a nalik popularnom poimanju vilenjaka, pokuavaju prije?i. Prvi voza? ne ko?i i njegov kamion udara jedno od bi?a; drugi kamion ko?i i drugom vilenjaku je prelazak omogu?en, to on, osmjehuju?i se voza?u i ?ini. Neto kasnije, nakon to su se oba kamiona zaustavila, kamion koji je udario vilinsko bi?e se zapalio i nastavio gorjeti sve dok od njega nije ostao samo pepeo.

Kolumbijka na proputovanju Mediteranom uvi?a da je sve tanja s financijama. Odjednom glas u njenoj hotelskoj sobi progovara, "Pogledaj si u nov?anik." Pogledavi, pronalazi ?etiri potpuno nove nov?anice od pet dolara. Ostatak svog putovanja, koje se protegnulo na nekoliko zemalja, kad god bi se pojavila potreba za novcem ona bi otvorila torbicu kako bi u njoj, u novim nov?anicama od dvadeset dolara, pronala to?an iznos. Kada je putovanje zavrilo, stao je i priljev lake love.

Dje?ak zaposlen u malenoj trgovini ?esto ?e odlaziti kopati po praini nedaleko od trgovine. Njegovo kopanje odmah bi bilo nagra?eno kovanicama, dok se stari vlasnik trgovine alio kako mu nov?i?i na vlastite o?i nestaju.

Usamljenu farmu u Kolumbiji posjetilo je pet lete?ih diskova. Primaknuvi se, osuli su paljbu blijete?ih snopova i zraka po stanovnicima farme koji su sa?maricama odvano pruili otpor. Nakon nekog vremena, diskovi su nestali jednako nenadano kao to su se i pojavili, ostavljaju?i iza sebe ranjenog de?ki?a.

Pedesetogodinji mukarac ugledao je kod ulaza u svoj vrt neobi?nu pticu ve?u od orla. Bila je to ptica njemu nepoznate vrste obzirom je letjela ukru?enih krila. Munjevito je aterirala na granu stabla u njegovom vrtu, pretvorivi se u porculansku, ili staklenu loptu koja se bu?no rasula, dovukavi i otale ?lanove obitelji na mjesto doga?aja. Pokuali su prona?i staklene krhotine, ali nita ne na?oe.

?udne radnje odvijaju se posvuda. Sve to je bilo potrebno da gore navedene pri?e, u nekim od slu?ajeva kazivane od samih sudionika, ugledaju svjetlo dana, bilo je drutveno okupljanje u ku?i u Caracasu.

Bespredmetno je "ozbiljnom umu" poricati sve ono to nadilazi lako objanjivo. Mi smo sa svih strana okupani misterijima, i rijetki su oni koji nisu doivjeli neto posve nelogi?no ili znanstveno neobjanjivo. Unato? znanstvenoj nevjerici ?injenice su tu, ponavljaju se iz generacije u generaciju.

Slubena parapsihologija, na alost, odbija priznati te doga?aje i sebe ograni?ava sa varijacijama ?etiri ili pet vrsta paranormalnih doga?aja. Postoje ?ak i neka sveu?ilita koja jedva da idu dalje od okretanja Zener kartica kako bi sami sebe uvjerili da telepatija zaista postoji.

Prije samo nekoliko mjeseci posjetio sam dr. Karlis-a Osis u New Yorku. On je jedan od najistaknutijih parapsihologa SAD-a. Nakon dobivanja pet minuta njegovog dragocjenog vremena, odvano sam sugerirao da je sramota to se u njegovom polju ?ini s mla?im, odvanijim istraiva?ima koji proivljavaju isto ono to su druge discipline radile parapsihologiji godinama unazad prozivaju ih ludima i izbacuju iz svetih odaja "znanstvene" Parapsihologije u kojima ima mjesta samo za slubeni nauk.

Moja ga je smjelost prisilila da kae kako su posvetili ozbiljnu studiju van-tjelesnim iskustvima i simultanim pojavljivanjima. ?estitao sam mu i dodao da, ako ele doprijeti tomu do dna, trebali bi napraviti dubokoumnu i nepristranu istragu u samu sr svjetskih religija, budu?i se takvi doga?aji stolje?ima pojavljuju kod mistika svih vjeroispovijesti.

To je "ira slika" onoga to se doga?a ne samo u Parapsihologiji nego i u drugim znanostima. "Svete krave" uhljebljene na eminentnim pozicijama futraju umove svojih mla?ih ili matovitijih kolega.

Godine 1927., kada je Toribio Mexta Xesspe sa svojom grupom provodio topografsku studiju zra?nih snimanja, izvijestio je nadre?ene u Limi o postojanju bizarnih ukrtenih linija na platou izme?u Nazca-e i Lime. Njegovi nadre?eni su bili neimpresionirani, te utvrdie da su to samo kanali za navodnjavanje. Trideset godina je prolo prije negoli su drugi "pretpostavljeni" shvatili da su suo?eni s jednim od planetarno najvanijih arheolokih nalaza.

U svibnju 1950., Andre Dupont-Sommer, profesor semitskih jezika sa Sveu?ilita u Parizu, pro?itao je studiju o nekim vrlo zanimljivim svicima koje su u blizini Mrtvog mora 1947. pronali neki pastiri. Njegova predavanja na tu temu pokrenula su znanstvenu kontroverzu koja jo uvijek traje i koja je imala ogroman religijski zna?aj. ezdeset godina ranije, ?ovjek po imenu Moses William Shapiro prosvirao si je metak kroz glavu u sirotinjskom Rotterdamskom naselju jer su "stru?njaci" biblijskih nauka i drevnih spisa u Parizu, Londonu i Berlinu ismijali svitke koje im je predo?io na analizu, svitke koje je mjesecima prije dobio od pastira u regiji Mrtvog mora. I jo jednom su "stru?njaci" ostali zaslijepljeni svojom samodostatno?u unazadivi biblijski nauk ezdeset i est godina.

Jo to nije sve to se ima za re?i o Kumranu ili manuskriptima s Mrtvog mora. Vanost onoga to oni govore, i posljedice toga, su takvi da crkveni autoriteti tek trebaju otvoreno raspraviti njihov sadraj. Skolastici su zadrali kontroverzu me?u svojim redovima i uspjeli odrati javnost podalje od ne?eg to bi moglo potkopati temelje judeokr?anske vjere.

Istu stvar rade autoriteti" u parapsihologiji onima koji ele proiriti djelokrug polja i koji bi eljeli analizirati ono najbitnije: deifriranje tajanstvene sile iza ?ak i najsloenijih paranormalnih doga?aja. Moda ?e njihova smjelost biti nagra?ena otkri?em da je to ista ona sila koja vlada ostatkom svijeta, zvali mi nju kolektivno nesvjesno, nad dua, Nepoznato, Kozmi?ka svijest, psi energija, X energija, ili Bog. Sve ostalo moglo bi biti uzrokovano energijom koja je onkraj i unutar svega to jest. Ostalo su mikrofenomeni za zabavu znatieljnih i kratkovidnih istraiva?a. Istinski parapsiholozi nemaju nimalo problema s povezivanjem svog polja sa spiritualizmom, niti strahuju od gubitka "ugleda" priznaju?i kako postoje sile koje su uklju?ene u crnu magiju ili demonske opsjednutosti, a koje su jedva pojmljive u slu?ajevima telepatije ili telekineze.

Parapsihologija ?e se razvijati mnogo bre ako se prestane ograni?avati na istraivanje perifernih doga?aja i po?ne prou?avati druge u kojima se ta energija nasilno manifestira. ?esto ?e manje darovit pojedinac biti predano prou?avan od razli?itih znanstvenih disciplina, a drugi kandidat, obdaren snanim mo?ima i sposobno?u ?injenja stvari s kojima se ovi instituti nisu spremni nositi, odba?en na stranu.

Kad je Uri Geller izveden pred enevsku konvenciju parapsihologa, najbolji europski stru?njaci postigli su konsenzus kako nije "pravi". Nijedan parapsiholoki tekst ne sadri podatke o nekome tko bi bio sposoban savijati klju?eve, popravljati satove ili biti nositelj apsurdnih mo?i kojima je Uri bio obdaren. Parapsiholozi jo nisu bili otkrili "apsurdnu inteligenciju koja slui kao pozadina njihovom polju istraivanja.

to je jo gore, nitko nikad nije tvrdio da njegove mo?i dolaze od "vanzemaljaca". Kad je Uri to rekao, sruilo se i ono malo kredibiliteta to je stekao. Razlog tomu je to su kratkovidni parapsiholozi sumnji?avi prema pojmu izvanzemaljskog, nesvjesni da su svi veliki mistici i vidovnjaci iz prolosti pripisivali svoje talente nad-svjetovnom izvoru. Shvatio sam od prvog trenutka da je Uri Geller bio "pravi" to sam i rekao uglednom panjolskom parapsihologu dr. De Argumosu, koji je tako?er bio nazo?an. Imao sam osje?aj da je izdao odre?ene kvalitete koje se ne nalaze u udbenicima a uvijek o?ite kod svih pravih vidovnjaka. ?injenica da je potonji imao sklonosti ka pljesku i apetit prema novcu je opet drugi par ?arapa.

Mnogo se nepovjerenja moe prona?i u suvremenoj Parapsihologiji. Postoji vje?iti strah od toga da se bude prevaren od strane nekog iluzionista ili psihopate, obzirom na obilje jednih i drugih. Ne mislim re?i da ne treba biti na oprezu od ovih devijantnih, pohlepnih arlatana i trgovaca, ali male medalja iz Lurdes-a ne oduzimaju nita na vanosti paranormalnim doga?ajima koji su se tamo zbili. Same predstave i "sajmovi" koje organiziraju vidovnjaci trebali bi nas uvjeriti kako su to sve muljae ili lanjaci. Naalost, ima i onih koje je pohlepa natjerala da prostituiraju svoju darovitost koja bi mogla biti od koristi drutvu. No, pravi znanstvenik (ne neki zamotan u vlastitoj stru?nosti) mora shvatiti da su takve stvari dio normalnog ljudskog ustrojstva.

Mjeavina komercijalizma i autenti?nosti sigurno da baca ljagu na tematiku prou?avanja, ionako ve? optere?enu vlastitim problemima, koja se kre?e skliskim stazama sasvim druga?ijima od onih na koje su naa osjetila i mati?na znanost navikli.


Godinja vidovnja?ka predvi?anja

Rastuuje me vidjeti kako se oblak, manje ili vie poznatih vidovnjaka, pojavljuje na naslovnicama dobro-?itanih (i dobro pla?enih) ?asopisa i novina, predvi?aju?i doga?aje u narednoj godini. Iz hira sam po?eo prikupljati ta "proro?anstva", ako nita drugo samo da dokaem potpunu sljepo?u velikih vidovnjaka kada, motivirani bilo pohlepom ili eljom za priznanjem, pokuavaju prekora?iti vlastite sposobnosti.

Jasnovidnost tendira spontanosti i u ve?ini je slu?ajeva beskorisno da se netko na silu usredoto?uje ukoliko mu psiha ve? nije uskla?ena s tajanstvenim izvorom iz kojeg vidovnjaci izvla?e svoj dar. to je jo gore - predvi?anja znaju biti podvrgnuta pritisku zbog nastupa uivo pred publikom ili reporterove nestrpljivosti da ih zapie i ispuni zadani rok (uz malo sre?e, ne?e biti napuhana ili preuveli?ana kako bi dospjela na naslovnicu). U osamdeset posto slu?ajeva normalni ljudski paranormalni talenti ne funkcioniraju na taj na?in, i nikoga ne bi trebalo iznena?ivati da se ostvaruju samo ona predvi?anja koja su vidovnjaci naslutili vlastitom intuicijom.

U nastavku su predvi?anja koja je Jeanne Dixon napravila u oujku 1976., za jesen iste te godine. Odnose se na ondanje predsjedni?ke izbore:

* Jimmy Carter ?e biti izabran za predsjednika nakon tijesne pobjede nad Ronaldom Reaganom.
* I predsjednik Ford i Ronald Reagan ?e preivjeti pokuaje ubojstva. Vidim kako predsjednik hoda na otvorenom, te kako je pogo?en metkom ispaljenim iz gomile. Njegovo sivo odijelo je rastrgano rupom od metka, ali vidim da je tek neznatno ranjen.
* Zbog ovog pokuaja i unutarnjih neslaganja, predsjednik Ford ?e podnijeti ostavku
* Potpredsjednik Nelson Rockefeller ?e preuzeti Fordovu poziciju tijekom posljednjih mjeseci kampanje.
* Reagan ?e u listopadu biti predmetom pokuaja atentata koji ?e ga gotovo stajati ivota. Biti ?e spaen zahvaljuju?i iznimno pozornom agentu slube sigurnosti. Vjerujem da ?e se prije raditi o bombi u podrumu ili podzemnoj garai negoli o metku.
* Na Demokratskoj konvenciji do?i ?e do borbe izme?u Huberta Humphrey-a i Jimmy-a Cartera, i Carter ?e pobijediti zahvaljuju?i zavjerama i manevrima svih vrsta, a koji ?e i?i daleko izvan onoga to je uobi?ajeno u takvim slu?ajevima.
* Zdravstveni problemi ?e George-a Wallace-a izbaciti iz utrke za Bijelu Ku?u.

?itatelj moe vidjeti da su izuzev Carterove pobjede ostala predvi?anja pogrena. Pokuaj ugroavanja Fordovog ivota se ve? odigrao kada je g?a Dixon objavila predvi?anja. to se Carterove pobjede ti?e, nije trebala ne znam kakva vidovitost da bi se predvidjelo to dolazi nakon afere Watergate.

Ako bi o postojanju vidovitosti sudili, ili radili retrospektivu, oslanjaju?i se na predvi?anja Jeanne Dixon, mislili bi da je sve to samo prodavanje dima i magle. I ne samo to, ako bismo morali procjenjivati vidovnja?ke sposobnosti gospo?e Dixon, predloili bi joj da se radije uhvati pletenja!

Me?utim, ja to ne vidim na taj na?in. Ja vjerujem da je g?a Dixon pravi vidovnjak. To to se dogodilo u njenom slu?aju doga?a se onima koji shvate da u ultra-senzornom, ili duhovnom svijetu, istina ?esto bude pomijeana s laima, stvarno s halucinantnim, dok norme kojima reguliramo nae ivote i misli gube na vrijednosti.

Problem mnogih ljudi, posebice onih emocionalno uklju?enih u pojavu i nesposobnih na nepristranu prosudbu, je da oni odlu?e vjerovati kako je sve dobro i podrijetlom iz istog izvora. Iako vidovnjaci sve mogu primati na isti na?in, izvori mogu biti, i obi?no jesu, raznoliki, ne samo stoga to se nalaze izvan primao?evog uma, nego ponekad iz njega i izviru.

Neoprezan vidovnjak tada smatra autenti?nima mnoge poruke i vizije koje su lane ali opetovano pokazuju odre?en kontinuitet i sli?nosti.

Oni uklju?eni, kako u spiritualizam tako i u katoli?ki misticizam, su svjesni ovog fenomena. U spiritisti?kim se krugovima to naziva animizam (kada medij projicira vlastite misli kao da one emaniraju iz duha), a u katolicizmu se obi?no okrivi "an?ela tame koji se zamaskirao u an?ela svjetla", kako to apostol Pavao re?e. Upravo zbog toga sveti Ignacije Loyolski, utemeljitelj isusova?kog reda i jedan od najve?ih crkvenih mistika, u svojoj knjizi Duhovnih vjebi izjavljuje kako je iznimno opasno i?i kroz duhovni ivot bez upotrebe vlastitog prosu?ivanja.

Sama g?a Dixon, raspravljaju?i o temi podrijetla NLO-a (s kojima je kako tvrdi u kontaktu od djetinjstva) navodi sljede?e:

* Oni dolaze s neotkrivene planete u blizini Jupitera.
* Njihove namjere prema ?ovje?anstvu su dobre.
* Nau?it ?e nas kako iskoristiti prirodne energije, posebice snagu sunca.
* U brodovima je enska posada.
* Oni ?e se uskoro pojaviti pred naim vladama.

Sva ova predvi?anja nalikuju onima objavljenima od strane mnogih kontaktiranih, i ja ni ne sumnjam da su lana. Ne zato to je g?a Dixon prevarant, nego jer je i sama prevarena od tih sila, i u dobroj vjeri prijevaru prenosi na svoje ?itatelje. Detaljno ?u objasniti tko ili to obmanjuje kontaktirane.

Jedina stvar koja bi se mogla prigovoriti g?i Dixon vrijedi i za sve one koji svoje poruke proslje?uju institucijama, prijateljima, ili drutvu u cjelini, bez da se zaustave i zamisle nad njihovim izvorom. Njihova greka je to se odri?u uporabe vlastitih umova i djeluju u odnosu na purijus i intuiciju koji u svijest ulaze na mala vrata. Svata se moe dogoditi kada se netko odrekne vlastitog razuma, uklju?uju?i tu i obmanu percipijenta.

To je potpuno jednako radijskim interferencijama. Usred smo sluanja govora na odre?enoj stanici i iznenada, bez nae intervencije, za?uje se pjeva?. Ako glas govornika sli?i pjeva?evom, izlaemo se riziku da povjerujemo kako je potonji propjevao, dok su u stvari izvori obojice miljama udaljeni jedan od drugoga.

Sve gore navedeno moe se ?itatelju ?initi ?udno. To ide samo u korist potvr?ivanja fundamentalnog pitanja: u naem svijetu, naa stvarnost daleko je od toga da bude jedina koja postoji.

Ova misteriozna stvarnost sr je onoga to napredna parapsihologija pokuava izna?i. Od svog osnutka, parapsihologija je suo?ena s osnovnom dilemom, da li da prizna vanjske sile kao objanjenje za pojave koje proizvode vidovnjaci , ili da ustraje u tome kako su one nusprodukt svjesnih ili nesvjesnih umova sudionika. Ta je dilema podijelila znanstvenike u dvije skupine: transcendentaliste i animiste. Pomalo arogantno, animisti tvrde da su ortodoksni " parapsiholozi, a svoje oponente optuuju za herezu. Priznajem da sam i sam jedan od tih heretika, obzirom sam doao do zaklju?ka da paranormalne pojave, barem ve?ina zbunjuju?e vrste, ne mogu biti objanjene kao proizvodi ljudskog uma, bez obzira koliko mo?an taj um bio.

Osim toga, po?eo sam sumnjati da je "X energija", kako se ovih dana naziva, a koju animisti?ka kola ne priznaje za stvarnu, klju?na za objanjavanje mnogih ozbiljnih stvari koje se ti?u same biti ivota i svemira, stvari kojih se sveta teologija samo dotakla, a i to ne ba na uvjerljiv na?in. Transcendentalisti?ki parapsiholozi, s druge pak strane, imaju tendenciju da se zanesu iracionalnom ezoterijom, i rastjeraju sve one s vie ili manje kartezijanskim znanstvenim pristupom. Bez sumnje, ?ista ezoterija je djelomi?no rjeenje, premda jedno ekstra-racionalno, misterije koja nadilazi stvarnost koju moemo razabrati naim osjetilima. ?ovjek, racionalno bi?e, ne moe se povinovati ezoteriji ili rjeenjima do kojih se dolo intuicijom ili iluminacijom.

Ezoteri?no znanje moe dati, i doista je dalo, velik doprinos razvoju ljudskog roda. ?ak je i svjesnost o prirodnim zakonima bila proizvod izravne intervencije ove "X energije", ali budu?i da je toliko kompleksna i neupravljiva racionalno?u i logikom, njene intervencije su ?esto zbunjuju?e, obmanjuju?e, pa ?ak i tetne za ?ovjeka. Ne bi nas onda trebalo iznena?ivati da su okultne doktrine ?esto beskorisne, apsurdne i me?usobno kontradiktorne. Parapsihologija, stoga, najbolje moe sluiti napreduju?i dokle god je to mogu?e isklju?ivo slue?i se snagom razuma, bez tovanja onog to su neki Prosvijetljeni ili neki drugi mogu?e rekli u bilo kojem trenutku vremena. Me?utim, uvijek trebamo imati na umu da je to to ti Iluminati govore, proizvod njihove povezanosti s "onostranim", kako van-dimenzionalnim tako i van-vremenskim. Sred njihovih besmislica postoje iskre mudrosti koje nas mogu dovesti na trag velikih otkri?a.

Koji je onda bolje put slijediti, transcendentalizam ili animizam? ?itatelj je u najboljoj poziciji da prosudi.

Animizam je sasvim u pravu kad inzistira na beskrajnom kapacitetu uma, te svim fenomenima, bez obzira koliko natprirodni bili, pokuava priiti ljudsko lice. ?injenica da su se stolje?ima stvari u?injene fizi?kim/mentalnim snagama pripisivale nadnaravnim silama, samo osnauje animisti?ki stav. Me?utim, racionalizacija za koju animisti smatraju da je objanjenje tako?er bi trebala izazvati da shvate kako postoje i ve?i fenomeni od onih koje je mogu?e proizvesti ljudskom psihi?kom aktivno?u. Ako bi bili prisiljeni priznati njihovu logiku, onda takvi fenomeni uistinu mogu biti proizvedeni od strane ljudskog uma, a ako je tako, time bi otvorili jo ve?u konzervu crva. Kompletan uspostavljeni kozmi?ki poredak i logika po kojima ?ovje?anstvo ivi bi propali ukoliko se pretpostavi da je ljudski um, protuslovno, nelogi?no, i protiv svoje volje, sposoban unititi svijet i ?ovje?anstvo s njim.

Transcendentalizam stavlja parapsihologiju na istu razinu kao i povijest, teologiju i filozofiju i prua joj opsenost koju nijedna od ostalih nije postigla: povijest zbog svojih kratkovidnih analiza pukih ?injenica izdvojenih iz ireg konteksta pozadinske evolucije ?iji su dio, a teologija i filozofija jer su to subjektivne vjebe uma, bez veze s realno?u.
Dok se teologija uruava, sumnjaju?i ili negiraju?i ono to je vjekovima snano zagovarala, te povla?i sa sobom i na koncept Boga, transcendentalisti?ka parapsihologija ne samo da nam daje novo tuma?enje Biblije (njeni znanstvenici nikada nisu uspjeli objasniti i ista?i razlike me?u druga?ijim psiholokim reakcijama koje se neko? nazivalo "inspiracija"), nego i nove kreativne i vladaju?e sile, koje su manje antropomorfne, a vie dijelom svemira.

Parapsihologija je uvelike doprinijela demitologizaciji. Ona ulazi u polje teologije i spaava mnoge doga?aje koje religija smatra svojim vlastitima. ?ine?i to, ona potkopava religiju, a rast gradova se nastavlja. Moderni neboderi i prodajni centri danas stoje na mjestima gdje su neko? bile druge gra?evine, dok ih tijek vremena nije unitio. Pred Crkvom su teka vremena ukoliko njezini vo?e nastave braniti uvjerenja koja su znanstvena dostignu?a dokazala lanima ili ?ak i tetnima.

Parapsihologija je, ?ak i vie nego psihologija, duboko zagrabila u misterij religije i kri ju iznutra.


Ukazanja

Gore navedeno moe se sresti u religijskom fenomenu ukazanja vie negoli u bilo kojem drugom. Devetnaest je stolje?a Crkva nemjerljivo polagala na ovaj fenomen, i mnoga fundamentalna vjerovanja kr?anstva zasnovana su na njemu.

Parapsihologija se ozbiljno bavila ovim fenomenom, te je bila me?u prvima koji ?e privu?i pozornost na njega. Koncem 19. stolje?a, Drutvo za psihi?ka istraivanja (Society for Psychical Research) iz Londona, anketiralo je 17.000 ljudi pitaju?i ih dali su ikada svjedo?ili ukazanju. Deset posto ispitanika odgovorilo je potvrdno.

Prije ovog istraivanja bila je provedena studija od strane triju velikana povijesti Parapsihologije: Gurney-a, Podmore i Meyers-a, a summa sumarum koje je objavljen 1886. pod nazivom Phantasms of the Living (Utvare ivu?ih). Me?utim, najdetaljnije istraivanje proveo je 1943. jedan drugi parapsiholog, G.N.M. Tyrell, i naslovljeno je Apparitions (Ukazanja). Iako je knjiga daleko od otkrivanja izvora misterija, vrijedan je diskurs o razli?itim vrstama ukazanja kao i oslonac za ideju kako mnoga od ukazanja koja Crkva smatra autenti?nima (izvedena od Boga ili drugih svetih likova), to ustvari nisu.

Ovo ne bi trebalo uzeti u obzir kao moj ikonoklasti?ki stav, ve? kao logi?ku dedukciju ka istini. U ovoj knjizi ne namjeravam i?i u dubinu toga to parapsihologija ima za re?i o tom pitanju. Zainteresirani ?itatelji mogu konzultirati moju knjigu Parapsihologija i religije za vie na tu temu. Jedino bih elio ukazati na zna?aj discipline u odnosu na nove stavove koji su se rodili u milijunima umova.

Autori kao to su Vincent Gaddis, Leo Talamonti, Raymond Drake, Peter Kolosimo, Erich Von Dniken, Jacques Vallee, John Keel, Jacques Bergier, R. Charroux i Aime Michel, Paul Misraki, itd., iako ne parapsiholozi u najuem smislu, ipak su, kad prezentiraju svoje teorije zalaze?i u podru?je transcendentalizma, pod utjecajem otkri?a do kojih su doli striktno metodoloki parapsiholozi.

Crkva je ovih dana postala opreznija kada se radi o priznavanju bilo koje vrste vizija i ukazanja. U slu?ajevima koji imaju veze s ukazanjima, Crkvene vlasti ?e se gotovo a priori izjasniti s "ne". Da su se ukazanja u Lourdes-u ili Fatimi dogodila danas, vatikanski dunosnici bi im gotovo sigurno zanijekali bilo kakvu vjerodostojnost, a pogotovo ne bi poticali izgradnju svetita ili neke druge oblike tovanja.

Plime i oseke Parapsihologije ispiru hramska stepenita. Prije nekoliko godina, panjolski isusovac otac Carlos M. Staehlin, objavio je knjigu u kojoj propituje uvjerenja o ukazanjima koja se do tada smatralo neoborivima. panjolske crkvenih vlasti, pod pokroviteljstvom i blagoslovom diktatora Franca, odmah su osudile knjigu i povukle ju s polica knjiara i knjinica.

No sumnje oca Staehlin-a o ukazanjima i "?udesnim" doga?ajima proirile su se na druge crkvenjake. Kod mnogih od njih, u Fatimi, Lourdes-u, a i kod drugih autenti?nih ukazanja, bilo je mnogo osobitosti dobro poznatih u Parapsihologiji. Te osobitosti se ponavljaju u ukazanjima koja nemaju nita sveto u sebi, a u vezi kojih postoji jo mnogo stvari koje treba re?i. Evo nekih od njih:

* U po?etku je ukazanje neprecizno i nejasno, postaje sve jasnije definirano kasnije.

* Ukazanje je ?esto u po?etnoj fazi nepotpuno: "Slika je bila nepostojana. Bilo je nakoeno. Sv. arhan?eo Mihael pojavio se kao dijete s dugim, lopatastim noktima. To je imalo malena krila koja nisu bila sasvim povezana s le?ima. Dijete je grozno izgledalo. Djevica nije imala stopala." (Svi ovi detalji su iz poznatih ukazanja iz Garabandala u panjolskoj, 1961-65.)

* Ukazanje je popra?eno eksplozijom ili glasnim zvukom. U Fatimi, jedna od svjedokinja, Lucija, rekla je da, kad se Djevica razila, "Bilo je to poput uzlijetanja udaljene rakete." Mnogo puta tako?er bude uo?en zvuk elektri?nog zujanja.

* Ukazanje uslijedi nakon pojave vatrenih kugli ili svjetala na nebu. Ponekad se svjedo?i ?udnim oblacima, prije ili poslije ukazanja.

U Garabandalu su, na primjer, vi?ene vatrene kugle, a Djevica je objasnila, "Ja u toj vatri do?oh da te posjetim."

* Ukazanja nalau izvravanje neobi?nih radnji, poput utrkivanja naokolo, sklizanja po zemlji, bacanja na stijene ili po tlu, hodanja uokolo s podbo?enim nogama, zauzimanje bolnog poloaja za promatranje pojave (kao to se dogodilo u Garabandalu), jedenje trave (kao u Lurdu), te levitiranje kroz zrak samo da bi se opet prizemljilo, a zatim naglava?ke isko?ilo kroz prozor ostavi visjeti za stopala (kao to je bio slu?aj u Ladeira-i, u Portugalu).

* Neke su vizije potpuno subjektivne ili halucinantne: Svjedoke se moe vidjeti u ekstati?noj pozi, svaki zagledan u drugom smjeru. Mnogo puta ukazanje mogu samo oni vidjeti.

* Primanje poruka u kontradikciji sa sadrajem drugih poruka ili znanstvenim ?injenicama.

* U sagledavanju vizija na otvorenom primije?eno je da je odje?a, koja bi po svim pravilima trebala biti promo?ena od kie ili zamrljana blatom, potpuno ?ista i suha.

* Tu su gotovo uvijek predvi?anja velikih katastrofa, ne samo za doti?nu regiju ili zemlju, ve? i za cijeli svijet. Kraj svijeta ?esto bude spominjan.

* Manja predvi?anja su obi?no prili?no to?na, no velika predvi?anja obi?no zakau (to uzrokuje da pojava i njezini svjedoci potpuno izgube kredibilitet).

* Zanimljiv detalj vezan uz ovaj fenomen je da se ne?e drati obe?anog pojavljivanja. ?ini se da uiva u odga?anju, i obi?no ima nezadovoljavaju?e objanjenje za svoj nedostatak to?nosti.

?esta su istinska iscjeljenja, i to ne samo kod vjerskih ukazanja.

* Vrlo ugodne ili loe mirise ?esto se moe opaziti.

* Tako?er je zanimljiva i pojava smrtnih slu?ajeva me?u svjedocima ubrzo nakon to su vidjeli ukazanja. Te smrti obi?no budu u obliku tekih nesre?a, ?esto povezane s automobilima.

* Nije neobi?no da svjedoci osje?aju velike krajnosti hladno?e ili topline.

Mnogo se vie detalja moe dodati na ovaj popis ?injenica koje se odnose na ukazanja. ?ini se da su neke od ovih ?injenica toliko zagonetne da ?ak i parapsihologija, koja bi trebala biti imuna na takve doga?aje, odlu?i ignorirati poteko?e koje one predstavljaju.

Ista se stvar dogodila godinama unazad u psihijatriji kada je ova naila na oblik ludila toliko ?udan da je odlu?ila ne uklju?iti ga u svoje tekstove u nadi da ?e ga preuzeti neka druga znanost. Tu mislim na ozbiljne slu?ajeve "demonske opsjednutosti.

Psihijatrija najbolje zna kako se nositi sa slu?ajevima opsesije ili pseudo-opsjednutosti, zajedno s beskona?nim formama u kojima se pojavljuju. Ali kada se ispostavi da je pacijent sposoban hodati po stropu, ili da moe lebdjeti u zraku (kao to je vi?eno u Istjeriva?u ?avola /The Exorcist/), ili u mogu?nosti pogoditi najdublje misli nazo?nih dok na sve vjerske stvari reagira nasilno (i opasno), psihijatrija obi?no ustupi mjesto teologiji.

Teologija, koja vodi brigu o stvarima te vrste ve? stolje?ima, ?ini se jo uvijek to ?ini, samo sada je zatvorenik vlastitih dogmi koje su je dovele do lu?a?ke koulje. Velik broj parapsihologa onda slijedi njihov primjer i okre?u le?a sloenim paranormalnim doga?ajima. Jednostavno ih ignoriraju.

Jedan od tih fenomena, koji se danas doga?a u irokom opsegu, je spontano "pojavljivanje ni od kuda." Ta odre?ena vrsta ukazanja nairoko je odstranjena iz onih vrsta o kojima smo raspravljali, a koje su opipljive. Kod ove vrste, me?utim, u igru ulaze ljudi koji su vie ili manje normalni, premda njihova provenijencija i ivotna povijest znaju biti sjenoviti. ?ini se kako su to ?ovjekolike materijalizacije odre?enih energija koje su od klju?nog zna?aja za deifriranje najvanijih zagonetki ivota i svijeta.

Adepti spiritisti?kih doktrina automatski ?e pomisliti na duhove, a NLO-entuzijasti na vanzemaljce. Iako je istina kako je ovaj tip ukazanja povezan s NLO-ima, osobno ne vjerujem da su to niti "duhovi" niti "vanzemaljci" u najuem smislu.


(UPOZORENJE: Osjetljivi i lako prijem?ivi ?itatelji trebali bi presko?iti sljede?e poglavlje zbog njegove opsjeda?ke snage. Treba imati na umu da su halucinacije i opsesije same po sebi vrlo stvarne i mogu biti vrlo tetne, iako njihov sadraj u biti nije stvaran).


"Ljudi u crnom" i ostali ?udaci


O ?emu se tu radi? Rije? je o rastu?em broju slu?ajeva u kojima se, naizgled niotkuda, pojavljuju zagonetni ljudi, te pokazuju interes za istraivanjem odre?enih vrsta fenomena, posebice onih koji imaju veze s bilo ?ime misterioznim, magi?nim ili vanzemaljskim.

Ovisno o okolnostima, obrasci ponaanja tih ?udnih bi?a mogu biti zbunjuju?i. Postoje ipak odre?ene konstante koje bi se moglo saeti ovako:

* Njihov naj?e?e preuziman fizi?ki oblik je onaj tamnoputih orijentalaca niska stasa. U gradovima su u?estalo vi?ani sa sun?anim nao?alama. Drugi somatoloki tip kojim se slue je visok, blijed, i pomalo povu?en nordijac.

* Nose crnu, naizgled novu odje?u, i obu?u neizlizanih potplata. Ponekad je tkanina njihove odje?e ?udna i potpuno druga?ija od naih. Kada ovom vrstom manifestacija obiluje odre?ena regija ili mjesto, susre?emo uobi?ajene svakodnevne odjevne detalje (tj. odre?eni tip koulje ili cipela).

* Kada se koriste vozilima, to obi?no budu ona skuplja, po mogu?nosti crne boje i naizgled nova, iako marke ili modeli mogu biti zastarjeli.

* Mnogo puta ne koriste nikakva vozila i pjeice se pojavljuju usred no?i. Kada im do?e vrijeme za odlazak, normalno odetaju dok ne nestanu u tami. Znali su se, tako?er, pojaviti ljudima na ku?nom pragu usred pljuska, ili lagano odjeveni po hladnom vremenu.

* Pitanja koja postavljaju ?esto su besmislena i od male vanosti. U nekim slu?ajevima su pokazali interes za djecu iz ku?anstva ili susjedstva, a posebice ukoliko je tamo bilo paranormalnih doga?anja.

* Znali su prijetiti do te mjere da i udare ljude koje su posjetili. U tim su slu?ajevima posjete bile sa svrhom, obi?no da kau pojedincima da ne raspravljaju odre?eni incident s drugima ili da im ovi predaju neki njima vaan artefakt.

* Ukoliko ih se dobro tretira, reagiraju pozitivno. Ako se s njima neuljudno postupa, mogu nasilno reagirati nejasnim prijetnjama smr?u.

* Oni su veliki laovi i njihovim naputcima ne treba vjerovati. Kad se pokuavalo do?i do njih, ?esto se doga?alo da predo?ena adresa ili organizacija ne postoje.

* Opetovano posje?uju odre?ene obitelji ili krajeve. U stvari, jedna od njihovih naj?e?e koritenih oprotajnih fraza je: "Vidjet ?emo se opet."

* Kada imaju poruku za predati, ona je ?esto vrlo svjetovna i priprosta.

* Sebi odabiru ili vrlo uobi?ajena ili vrlo rijetka imena, priblino sli?na imenima, kako poznatih povijesnih li?nosti, tako i poganskih boanstava.

* Vole se predstavljati kao pripadnici oruanih snaga, policije ili bilo koje respektabilne organizacije.

* Mogu se odlu?iti "posvojiti" osobu koju posjete, pruati joj, ili mu, zatitu, pomagati kod financijskih problema, ili prenositi savjete o svemu i sva?emu. Ali tako?er se zna dogoditi da doti?nu osobu, od tog trenutka nadalje, na razli?ite na?ine po?nu uznemiravati.

* Njihov elementarni na?in izazivanja neugodnosti je putem telefona, ponekad da bi prijetili, ili jednostavno nazvali i prekinuli. U nekim su se slu?ajevima za ovakva uznemiravanja sluili i potom.

* Neuobi?ajeno su vidoviti i ?esto poga?aju to drugi misle, me?utim, njihova bistrina je nedosljedna. Krenuvi u potragu za dokumentom, slue?i se pritom nasiljem i lukavtinom da ga dobiju, zanemarili su uz njega uzeti i kopije.

* U nekim prilikama su pokazali izuzetnu vjetinu pri ulasku u zaklju?ane sobe, dok u drugim slu?ajevima ne mogu, ili ne ele, u?i ukoliko se na?u pred zatvorenim vratima.

* U posljednje se vrijeme nakupilo mnogo slu?ajeva gdje ljudi pokupe autostopera. Automobil se zaustavi i pokupi dekintiranog putnika, i to puno ?e?e vrlo mladog. Povede se razgovor, obi?no oko ?ovjekovog moralnog i ekolokog unitenja planeta. Ukoliko bude upitan odakle je, putnik ?e tvrditi da nije s ovoga svijeta, te ?e se identificirati kao izvanzemaljski ili nebeski lik uklju?uju?i tu i Krista. ?esto se dogodi da se nakon nekog vremena voza?, zaintrigiran svojim suputnikom, okrene obra?aju?i mu se i otkrije da ovoga vie nema! Ponekad sigurnosni pojas i dalje bude pri?vr?en.

* Jedna zajedni?ka crta ove vrste "ukazanja" s drugima je da se i jedna i druga nakon nekog vremena prestanu manifestirati.

Ovdje su neki primjeri u kojima ?itatelj moe vidjeti kako se sve te okolnosti isprepli?u.

Nuria je prekrasan gradi? u katalonskim Pirinejima, u kojem se ve? dugi niz godina, u organizaciji panjolskog magazina Karma-7, odrava konvencija parapsihologa. Tijelo i dua ovih susreta je bio moj dobar prijatelj Jose M. Armengou, urednik ?asopisa i autor desetak knjiga - sve u svemu, besprijekoran novinar. Iz njegove knjige Extranas Historias de un Periodista (?udne pripovijesti jednog novinara), ovo je bilanca doga?anja s konvencije iz 1973.g.

Sumnjiv lik se u posljednjem trenutku pridruuje ostalim sudionicima koji su, za razliku od njega, bili dobro poznati osoblju magazina. Obzirom je panjolska jo uvijek bila pod diktaturom, misli koje se odnose na odre?ene teme bile su poprili?no "regulirane". Armengou je htio biti siguran da lik nije dravni slubenik koji bi im mogao izazvati probleme s vlastima.

Budu?i da je sumnjivac bio mladi? bez poznatih prijatelja, Armengou je zamolio mladu damu kojoj je vjerovao i koja je poznala osoblje ?asopisa, da mu bude pratnja. Mlada dama je ispala izvrstan dvostruki agent. Ono to slijedi saetak je duga?kog izvje?a koje je predala Armengou:

On je vegetarijanac. Ne pije i ne pui; pije jedino litre i litre mlijeka. Ne eli plesati na bilo to sporo ili moderno. Nije bilo na?ina da ga nagovorim da u disku plee sa mnom.

Kae da je iz Barcelone i dao mi je svoju adresu. Ima 43 godine, neoenjen je, i samostalni elektroni?ki inenjer s vlastitim du?anom.

Svaka dva do tri sata istovremeno je uzimao tabletu i kapsulu rekavi da mu je to za ivce. Ne vidim kako to moe biti obzirom je tako staloen.

Govori katalonski, panjolski i engleski, kao i francuski, talijanski, njema?ki i druge jezike, kae on. Sino? smo izali pozvala sam ga u etnju. Bilo je hladno i ja sam ga primila za ruku; on moju nije ni pokuao primiti. Kurtoazno ju je izvukao. Tada sam ga pitala da li je oenjen ili ima djevojku.

Pomalo mi je ponos bio povrije?en zato to me na povratku nije htio primiti za ruku. Kad smo stigli do njegovih vrata, pokuala sam mu u?i u sobu da okon?amo ve?er uz razgovor, ali me odbio rekavi da je jako umoran.

To mi se nikada nije dogodilo! Tada sam ga, na desetinku sekunde, iznenadila poljupcem u usta. Bilo je to kao ljubim le! Kako ?udno! Nikad ga vie ne bih ni u obraz poljubila. Istog trena je pobjegao od mene i zalupio mi vrata u lice.

Otila sam dublje pitaju?i ga za miljenje o vidovnja?kim zapisima i drugim temama. On je odgovorio: "Iznaao sam mnoga rjeenja, raspleo mnogi misterij i iskusio mnoge fenomene, ali jo nije vrijeme za javno objavljivanje mojih nalaza. Moda na sljede?oj konvenciji budem u?esnikom simpozija."

Primijetila sam da zna naiskap popiti ?au mlijeka ili soka od naran?e, i ve?eras sam odigrala prljavu igru. Na baru je naru?io svoju naran?adu, a ja din, dok nije gledao, ulila sam svoj din u njegovo pi?e. Pozlilo mu je, ali nije samo problijedio kako bi i drugi. Unato? njegovoj blijedoj koi, postao je svjetlo crven. Rekao mi je da mu je zlo, i da ide natrag u svoju sobu.

Stvari se nisu mogle bolje odvijati! Otila sam s njim i on stvarno nije mogao stajati na nogama. Ali sam barem na kraju ipak dospjela u njegovu sobu! Kad smo stigli, prva stvar koju je u?inio je da je otiao do no?nog ormari?a i progutao tabletu potpuno druga?iju od onih koje je ina?e uzimao. Pao je na krevet, i pet minuta kasnije ustao kao da se nita nije dogodilo. Tih pet minuta bilo mi je dovoljno da pregledam to sve ima u sobi: treperavi tranzistorski radio ili ure?aj za emitiranje, vrlo lijepu metalnu kutijicu u kojoj se nalazilo neto nalik baterijama, prekrasno srebro jednodijelno skijako odijelo, primjerak meko uvezene knjige s naslovom Our Extraterrestrial Forbears (Nai izvanzemaljski preci) Robert-a Charroux-a i tvrdo ukori?enu kopiju Giants and Their Origin (Divovi i njihovo podrijetlo) Louis-a Carpentier-a. Tu je bio i magnetofon, ali druga?iji od bilo kojeg, koje sam dosad vidjela, s kazetama manjim od onih koje ina?e koristimo.

O, da, spavao je bez jastuka i pokriva?a, no to nije neobi?no budu?i da hotel ima izvrsno grijanje.

Trenutak prije nego to se probudio, u?inilo mi se da je skala na radiju zasvijetlila i po?ela zujati. Na se ?ovjek probudio i njegova prva reakcija bila je da me pogleda pun bijesa. Uplaila sam se. Moete li zamisliti da se bojim biti u sobi ?ovjeka koji je, unato? njegovoj blijedosti, bio visok, lijep i pristojan? Pa, bojala sam se. No on je odmah reagirao i ispri?ao se. Sjeli smo na krevet i po?eli razgovarati s ve?im me?usobnim potovanjem nego prije.

Podsjetila sam ga da smo se dogovorili snimiti neke vidovnja?ke zapise. On je oklijevao, tvrde?i da mu je magnetofon ostao bez baterija, a da je dodatni komplet za radio. Rekla sam mu da ?u oti?i po svoj i on je pristao.

Otila sam u svoju sobu, razodjenula se i obukla spava?icu. ?ak bi i naj?udniji frajer imao komentar na moj trijumfalni ulazak, no on, ugledavi me nije rekao nita.

Bezuspjeno smo napravili vidovnja?ke snimke, pokuavaju?i i drugi i tre?i put. Ponudio me ?aom mlijeka (naravno!), ali ja sam po?ela osje?ati mu?ninu - uznemirenost, ?ak.

Mislila sam kako je ?udno da se nita nije pojavilo na traci - mislim nita. Ni pozadinska buka, ni mehani?ki zvuk samog ure?aja. Nadam se da mi magnetofon nije ote?en. Morat ?u provjeriti kasnije.

U saetku, on je vrlo, vrlo ?udan frajer, no ravnoduan prema svemu, pa ?ak i prema eni koja mu se nabacuje! U osnovi je on gun?alo, ali kad shvati da je tako nastoji to, s vrlo malo uspjeha, prikriti. Mora da ima dosta novca, sude?i po njegovoj odje?i i ure?ajima.

Moda mu je dosta ivota. Moda je ?ovjek koji ima sve, ali je u potrazi za ne?im onkraj toga.

Na konferencijama i seminarima samo zapisuje i uti. Ne mislim da ?e konvenciji izazvati ikakve probleme.


To je kompletan izvjetaj mlade Mate Hari.

Za vrijeme ve?ere, prila je Armengou rekavi: "Na ?ovjek je nestao!"

To je, zaista, i bio slu?aj. Organizatori konvencije pokrenuli su potragu za njim po cijelom hotelu, bez uspjeha. Obzirom grad Nuriu nije jednostavno napustiti (postoji samo lokalni vlak koji par puta dnevno prometuje izvan sezone), nadziranje ne?ijih dolazaka i odlazaka je lako, jedino ukoliko se, natovaren kov?ezima, ne odlu?i na pjea?enje preko planina. Nijedan vlak nije vozio od kad je primije?en njegov nestanak, a organizirane su i strae. ?ovjek je jednostavno ispario.

Kada su, po svretku konvencije doli u Barcelonu, prva stvar koju su u?inili bilo je da se upute na adresu koju je ?ovjek dao. Nali su prazan stan.

Armengou je zavrio svoju pri?u izjavom: "S vremena na vrijeme, elja za znanjem cijele istine, moe nas u?initi pomalo paranoidnima..."

U cijelosti se slaem s Jose-om M. Armengou.

Godine 1972., Portoriko je doivio veliku erupciju NLO-a. Epicentar erupcije bio je gradi? Adjuntas, u oto?koj sredinje-zapadnoj regiji. Svake se no?i moglo vidjeti tajanstvena svjetla na nebu koja su izvodila sva mogu?a izvijanja i okrete, samo da bi odmah iza toga naglo nestala kao to su se pojavila. U listopadu iste godine, u crkvi u Adjuntasu se pojavila slika Krista projicirana na zavjese koje su sluile kao pozadina za oltar.

Vidio ju je poprili?an broj stanovnika i svjedo?io joj i sam sve?enik. Ukazanje je trajalo nekoliko sati.

Me?utim, incident koji me stvarno zainteresirao, a koji se, to je samo po sebi zanimljivo, odvijao u isto vrijeme kad i vi?enje u Adjuntasu, zbio se u gradu San Juanu. Kaem "zanimljivo" kako bi izbjegao re?i "razumljivo", obzirom u mom umu nema ni mrvice sumnje kako prije opisan doga?aj, i ovaj koji slijedi, dijele isti osnovni izvor.

Ovo sam izvukao iz izvjetaja koji je sastavila vrlo ozbiljna skupina istraiva?a pod vodstvom Sebastiana Robirou-a, inenjera i autora izvrsno dokumentirane knjige o vi?enjima NLO-a u Portoriku, Dominikanskoj Republici i Kubi, naslova NLO Manifest:

Gospo?u D.L.I. je, ili 20., ili 21. studenog 1973., u uredu posjetilo "?udno bi?e". G?a D.L.I. radi u agenciji za zapoljavanje.

Oko 15 sati, dok je izvravala svoje dunosti uredskog recepcionara, uao je ?ovjek prosje?ne visine u potrazi za poslom. Automatski je sjeo nasuprot nje i po?eo govoriti o "stranoj moralnoj krizi koja potresa Zemlju". Ispo?etka nije obra?ala puno pozornosti, ali postupno se sve vie zainteresirala za stranca. Dok je ovaj govorio, ona je primijetila kako nosi odje?u toliko novu da "se ?inilo kao da ju je izvadio ravno iz kutije". Nosio je "tamno, tamno crne hla?e" i bijelu koulju od nepoznatog materijala. Njegove cipele su tako?er bile crne i vrlo sjajne. Kravata je bila crna sa sme?im prugama. No, ono to je se najvie dojmilo bile su njegove ruke. Bile su vrlo duga?ke, i zavravale izrazito dugim prstima i lijepim akama. Bio je plavokos s modernom frizurom, no ne ba guste kose. Njegove o?i su bile normalne, njegove usne tanke, a ten porculanski gladak kao kod lutke iz izloga. Ona jo nikada nije vidjela nekoga tako savrenih crta lica. Svjedokinja se ne sje?a pojedinosti razgovora.

Osje?ala je posebnu privla?nost prema tom ?ovjeku unato? njenoj dnevnoj izloenosti desecima ispitanika. Teme o kojima se raspravljalo bile su moralne prirode, poput ratova, ekologije, pobuna, s naglaskom na postojanje "boljih svjetova od ovoga". ?ovjek je govorio polako "mjeavinom engleskog i panjolskog jezika s ?udnim naglaskom nesvojstvenim nijednom od njih". ?ovjek re?e kako bi, da samo pucne prstima, mogao u?initi da ona sve zaboravi. Rekavi to, pokrene se na odlazak s rije?ima: "Mi ?emo se uskoro ponovno sresti."

Svjedokinja je uvjerena da je posjetitelj bio ili "lu?ak, ili ?udno bi?e od negdje drugdje." On je bio taj koji je kontrolirao razgovor od samog po?etka, i otkako je sjeo nijednom nije pokazao interes za posao koji je navodno traio.

Jo jedan slu?aj moe pruiti ?itatelju potpunije razumijevanje niza ?udnih ukazanja kojih ?ovje?anstvo, posebice u razvijenim drutvima, postaje svjesno.

Pono? 14.-15. rujna, 1975. To?no vrijeme: 00:30 h. Mjesto: selo Teba u pokrajini Malaga, panjolska. Protagonisti: Carmen Romero Escalante (13 godina stara) i Angeles Morales (14 godina).

Mala Carmen ?avrljala je sa svojom prijateljicom Angeles na vratima njene ku?e (ljetne vru?ine jo su bile pri punoj snazi u regiji Malage) kada su obje svjedo?ile kako maleni predmet veli?ine ljenjaka prepun sjajnog svjetla lebdi prema tlu.

"Gle! Kako je lijepo!" Carmen re?e.

"Ma! To je samo komad srebrnog papira, ili ne?ega", odgovori Angeles. Ne govore?i nita dalje, okrene se u ku?u i po?e u krevet. Posljednje ?ega se sje?a je kako se Carmen saginje da ga pokupi.

U 00:45, Carmenin djed (s kojim je ivjela) izaao je vidjeti zato jo nije dola. Uputio se do Angelesine ku?e, te mu je ona rekla da ju je maloprije ostavila vani. Obavijetena je Guardia Civil (panjolski ekvivalent dravne policije), i iste no?i je organizirana potraga s ciljem da pro?eljaju regiju. Mnogi mjetani su sudjelovali, a koristili su i pse traga?e.

Potraga se pokazala jalovom unato? ?injenici da je Carmen trailo cijelo selo Teba, plus policijske snage iz cijele pokrajine.

U 22:30h sljede?e no?i, to?no 22 sata nakon nestanka, Carmen je vi?ena kako ulazi u mjesto dre?i za ruke mukarca i enu. Njihove fizi?ke osobine bile su ove: mladi, blond, visoki, leerno odjeveni. Oboje su drali djevoj?icu za jednu ruku ljubazno se ophode?i prema njoj. U to vrijeme nije bilo nikoga na ulici da ih vidi. Kada su stigli pred Carmeninu u ku?u, mladi? joj re?e: "Uskoro ?emo se ponovno sresti".

Pritisnuta pitanjima, djevojka se nije sjetila ni?ega iz proteklih 22 sata. Sve ?ega se sjetila bjee kako se saginje da pokupi sjajnu svjetle?u loptu. Ostatak memorije je praznina.

Vrlo zanimljiv detalj, u ovom slu?aju, previdjeli su oni koji nisu svjesni kompleksnosti ogromne sile koja je ovdje na djelu. Dan dva nakon Teba incidenta, kada je ovaj stekao nacionalnu pozornost i opsenu radio i TV pokrivenost, dvoje se stranaca, ?iji je opis savreno odgovarao onom emitiranom diljem panjolske, kroz Tebu provezao u crvenom automobilu.

Moemo samo zamisliti zaprepatenje sela. Ljudi su u strahu skupljali djecu. Guardia Civil alarmirala je sve uprave i cestovne patrole. Za par sati dvojac je pritvoren u selu Campillos. Mala Carmen, puna o?ekivanja, odvedena je na pozitivnu identifikaciju. Nakon to ih je vidjela, sve to je rekla bjee, "Nisu oni."

Par stranaca imao je savreno uredne putovnice i mogli su dokazati kako su na dan nestanka bili u Parizu. Mediji su izvijestili da je sve u redu, i o tome se vie nije govorilo. Dvoje stranaca je, nakon opetovanih isprika Guardie Civil, nastavilo svoje putovanje.

Nisam uvjerenja da su stvari tako jasne kao to bi Guardia Civil to htjela, tovie, nisu se pokazale takovima u drugim slu?ajevima. Postoji mogu?nost da je sve bila samo slu?ajnost, ali tu je i mogu?nost da samo sat kasnije osumnji?enima na Iberijskom poluotoku ne bi bilo ni traga. Samo jo jedna nelogi?na ?injenica u ovom beskrajnom nizu nelogi?nosti. Ne smijemo zaboraviti da je u osnovi parapsihologija upravo to; prou?avanje doga?aja kojima manjkaju znanstvena ili logi?ka objanjenja.


Razgovori s mrtvima

Ove manifestacije nalik su onima koje uklju?uju NLO-e. Postoje isto tako i druge manifestacije, bez ikakvih vjerskih konotacija, razli?ite od grupe onih koje sam prije opisao, iako su im odre?ene karakteristike zajedni?ke.

Ovi o?ito inteligentni entiteti, ili energije, manifestiraju se na razli?ite na?ine. Ponekad preuzmu izgled obi?nih ljudi s kojima se mogu voditi razgovori o svakodnevnim stvarima. No kada netko pokua ponoviti druenje s njima, sazna da je osoba mrtva ve? nekoliko mjeseci ili godina.

Mjesecima se me?u posadom zrakoplovne kompanije Eastern Airlines pod uobi?ajeno znanje podrazumijevalo kako se nekoliko ?lanova posade, koji su 1972. poginuli u nesre?i kod Everglades-a, na putu iz New Yorka u Miami, pojavljuje na letovima drugih Eastern-ovih zrakoplova (detalji se mogu prona?i u djelu Johna Fullera, Duh leta 401/eng. The Ghost of Flight 401/ ). Kao to mi je jedan Easternov zaposlenik rekao, u po?etku je osoblje odbijalo povjerovati u to, no neki od njih ?e kasnije svjedo?iti materijalizacijama kapetana i njegovih ?asnika. Izgledali bi isto kao i kada su bili ivi. Obra?ali se drugima koje su poznavali, leerno bi razgovarali s putnicima koji su sjedili pored njih, a ?ak i predvi?ali budu?e doga?aje koji su se ticali kompanije ili odre?enog zrakoplova.

U jednom slu?aju, svjedoci su vidjeli kapetana kako mirno sjedi na sjeditu u stranjem dijelu zrakoplova. Kada ga je stjuardesa o tome obavijestila, pilot se uputio prema krmi provjeriti je li to doista njegov stari prijatelj, no duh je nestao. Niti jednom putnici nisu primijetili da imaju posla s mrtvim ljudima. Njihov ten, izgled, odje?a i govor bili su potpuno normalni.

Slijedi slu?aj u kojem osobno mogu jam?iti za integritet protagonista.

Direktor velike radio postaje u Mexico City-u pozvao me na stranu kako bi porazgovarali o vrlo ?udnoj stvari koja mu se dogodila:

"Odsutno sam etao ulicom kad sam doslovno naletio na prijatelja iz djetinjstva kojeg godinama nisam vidio. Nakon to smo se izgrlili pozvao sam ga u bar na pi?e da pretresemo uspomene na kolske dane i prolost op?enito.

Konobar nam je posluio nekoliko rundi dok smo se prisje?ali tisu?a eskapada iz djetinjstva i kolega koje poslije vie nismo vidjeli. Nakon nekog vremena napustili smo bar, ali ne bez da prvo razmijenimo adrese. Dao mi je svoj broj telefona i zamolio me da ga ne zaboravim nazvati. Tjedan dana kasnije sam nazvao i zamolio gospo?u koja je podigla slualicu da pozove Luisa. Ona je na trenutak uutjela. Na kojeg ste Luisa mislili, gospodine? Luisa Ortegu", odgovorio sam, opisuju?i joj ga.

Potpuno smireno, ona je odgovorila: "Gospodine, vi ste u zabludi. Luis kojeg ste nazvali umro je prije pet godina. On mi je bio sin." Izrazio sam joj su?ut, a ona se prisjetila tko sam. Nisam joj mogao re?i da sam s njenim sinom pred ni tjedan dana popio nekoliko pi?a. Sumnjaju?i da sam ili sanjao, ili halucinirao cijelu stvar (to ne objanjava kako sam doao do njegovog broja telefona), vratio sam se u bar i pitao konobara koji nas je posluivao da li me se sje?a. Ne samo da me se sjetio, nego je i opisao ?ovjeka s kojim sam bio."


Ostale vrste ukazanja

Za zaklju?ak, elio bih opisati posljednju kategoriju ukazanja ili materijalizacija.

* Oni preuzimaju izgled ivotinja i ?ini se da su obdareni nekom vrstom inteligencije. Pojavljuju se ni iz ?ega i tako i nestaju; loviti ih je beskorisno i otporni su na metke. Nikada nisu bili uhva?eni.

* Neki od njih kre?u se poput robota. Zadravaju humanoidni izgled i odaju dojam da su ivi. Tijekom 1975. i 1976., panjolska baskijska regija, te pokrajina Santander, bile su okuene ovom vrstom manifestacija. U nekim slu?ajevima (kao u gradu Escalante, Santander) entitet je u ranim jutarnjim satima vi?en kako se mlitavo kre?e uz magistralu. Visina mu je bila dobrano preko 3 metra (12 stopa).

* Dobro dokumentiran fenomen jo od davnina, vi?enja su vatrenih lopti po no?i. Ta svjetla ?ini se da su inteligentna ili vo?ena od neke inteligencije. Sposobna su ?itati misli i predvi?ati akcije onih koji bi ih htjeli uloviti.

Postoji jedan odre?eni slu?aj kojem bih htio posvetiti posebnu pozornost. On saima podatke iz drugih slu?ajeva i potvr?uje teoriju kako ovi entiteti, u formi vatrenih lopti, vrlo lako putuju gdje god ele

Primije?eno je da kad ti entiteti pokuaju preuzeti ili ivotinjski ili ljudski oblik, nisu sposobni to u?initi ba savreno. To bi moglo objasniti opise "izobli?enih" stvorenja kojima nedostaju udovi ili su deformirani.

Slu?aj koji se dogodio u Portoriku, u predgra?u San Juana, prepri?ala mi je osoba povezana s doga?ajem. Naalost, nisam bio u mogu?nosti razgovarati sa samom svjedokinjom obzirom je zbog posljedica oka koji joj je doga?aj prouzro?io smjetena u umirovljeni?ki dom. Otad odbija o tome razgovarati.

To je ena ?ija je ku?a bila okruena robusnom ogradom koja je onemogu?avala pristup ku?i ukoliko se prvo ne pozvoni. Tako?er je drala i nekoliko vrlo otrih pasa koji su slobodno tr?karali vrtom i obilazili povrtne gredice dre?i neznance podalje.

Jednog je dana ena, alarmirana ljutitim laveom pasa, otila u vrt i nala se iznena?ena vidjevi ih kako laju na prili?no velikog majmuna koji se popeo na sam vrh palme usred vrta. Stablo je bilo povisoko tako da nije bilo nikakve anse da se psi do?epaju ?udne zvijeri. ena se uasnula, prvo na pomisao da je zvijer uspjela pro?i ogradu i pse, a zatim i zato jer je izgledala tako prijete?e.

Netom iza, naizgled ispaljuju?i plamene iz o?iju, zabljesnula je prema njoj s vrha palme. ivotinja se postupno po?ela smanjivati i preuzimati sferi?ni oblik, te poprimati vatreni sjaj. To se nastavilo sve dok nije postala sjaje?a okrugla masa veli?ine koarkake lopte. ena je, dok joj je srce lupalo kao ludo, promatrala kako se lopta polako po?ela uzdizati nestaju?i u nebo.

Razumljivo, ena, koja je u startu bila lako prijemljiva za dojmove, ostala je ni?ice pokoena okom od onoga ?emu je svjedo?ila.

Kao i u mnogim slu?ajevima, reakcija pasa u velikoj mjeri isklju?uje mogu?nost da je ena jednostavno doivjela halucinaciju. ?injenica je, me?utim, da gospodar na um svog psa moe izvriti veliki utjecaj, no postoje i ograni?enja u kolikoj mjeri je to mogu?e.

Postoji bezbroj slu?ajeva gdje se vatrene lopte pojavljuju u odre?enim planinskim podru?jima ili ?ak na specifi?nim dijelovima autocesta. Ponekad slijede automobile, no ako se vozilo zaustavi i one tako?er stanu. U drugim slu?ajevima uivaju, lebde?i ispred vozila uvijek na istoj udaljenosti bez obzira na to koliko vozilo ubrzalo, da ih se prati.

Vrlo ?esto se njiu po zraku, kao da se ljuljaju lijevo-desno istovremeno poskakuju?i bez dodirivanja tla. Obi?no su bezopasne i odaju dojam da posjeduju istu vrstu inteligencije kao ivotinje. One su znatieljne, zaigrane i pobje?i ?e ukoliko ih se ozbiljno progoni.

U vezi toga to bi mogle biti, u ovom trenutku ne moemo puno preko naga?anja. U ?etvrtom ?u poglavlju diskutirati o REPQEN (Residual Psychic Quasi-Intelligent Energy Nucleii/Rezidualni psihi?ki kvazi-inteligentni energetski nukleusi), koji bi mogli poneto objasniti te sjaje?e lopte.

Ostaje ?injenica da nemamo nita ?ime bi znanstveno dokazali postojanje tih REPQEN.


3. Kr?anstvo danas

Kako bi stekli bolju perspektivu na odnos izme?u kr?anstva i parapsihologije, bilo bi mudro prvo ispitati staru percepciju religijskog fenomena.

Trenutno ?u izostaviti druge vjere budu?i da dijele isto zajedni?ko podrijetlo, bez obzira na to to bi njihovi sljedbenici mogli re?i ("naa je jedina istinska religija, sve ostale su zamke ?avla", itd.). Nije potrebno biti stru?njak da bi se uvidjela teina krize s kojom se danas suo?ava kr?anska vjera. Ja ozbiljno sumnjam da ?e iz ove krize iza?i neozlije?ena; iako jest istina da je pretrpjela i druge krizne situacije (?ak i one ozbiljnije), uvjeti koji vladaju u modernom svijetu dodaju na teini dananjim neda?ama.

Tijekom protekla tri stolje?a kr?anstvo je, unato? vlastitim podjelama, utvrdilo svoju poziciju najve?e svjetske religije. Osim u brojnosti sljedbenika i nacija koje ga prakticiraju, izgubilo je zamah, a status njemu vjernih blijedi.

U nekim drugim vremenima njegovi konflikti bili su rezultat neslaganja oko smisla jednog ili drugog biblijskog odlomka, no uvijek s kr?anskim okvirom. Rezultati tih sukoba bili su podijeljene zemlje i sveti ratovi. Takvi ratovi bili su rezultat prekomjerno gorljivog religijskog fanatizma kojim su obje strane arko obra?ale i "irile vjeru."

Ovih dana su bolesti koje ga okuuju potpuno opre?ni apatija, dosada i razo?aranje. Duboko unutar, oni su rezultat rastu?e svjesnosti kako stvari kojima su nas pou?avali nisu toliko jednostavne kao to se ?inilo.

Neki moda vjeruju da je ovo poglavlje - ili tovie, cijela ova knjiga - rezultat nekakvog ogor?enja koje sam mogao razviti prema katoli?koj hijerarhiji i tretmanu koji sam od njihove ruke primio. Nita ne moe biti dalje od istine. Da budem potpuno iskren ja sam zahvalan biskupima koji su me izbacili iz svojih biskupija jer su mi tim ?inom omogu?ili da se oslobodim mentalnih okova nametnutih od strane tradicije i pastoralne izobrazbe. Ja se ne odri?em sve?enitva, a jo manje se sluim njime kao sredstvom stjecanja drutvenih privilegija.

To izvorno kr?ansko evan?elje nametnuo sam si nakon suspenzije koju mi je priskrbila moja knjiga Mi Iglesia Duerme (Moja Crkva spava op.prev.) iz razloga da omogu?im svoj Bojoj djeci da izvuku korist od dara vlastite inteligencije bez straha od bilo kakvih stvarnih ili izmiljenih kazni koje Crkva moe kreirati.

Sugestivna snaga "vjerskih stvari" je ogromna. Izvan je dosega si?unog ljudskog uma da osujeti na tisu?e njezinih mrea. Ukoliko bi se neki poslovni prijedlog drao na klimavim nogama kao to je to slu?aj s religijom, mi nikada ne bi prihvatili rizik. Biznis iziskuje hladnu ra?unicu neuvjetovanu strahom od osje?aja; slijepo prihva?anje religijske doktrine, s druge pak strane, liava nas slobode i inteligencije. Ve?ina kr?ana nikada, pa ?ak ni jednom, nije dovela u pitanje doktrinu koju prakticira. Jednostavno je prihvate jo kao vrlo mladi i do vremena kada dosegnu zrelost njihova vjera se temelji na emocijama umjesto na logici. Naravno, "nanovo ro?eni" kr?anin ?e ispovijedati kako njegova vjera nadilazi sve to, i da on ili ona moe osjetiti Duha Svetoga iznutra. Ne treba ni re?i koliko to moe biti traumati?no za osobnu evoluciju.

U tradicionalno kr?anskim zemljama, gdje je Crkva pod zatitom drave, uvijek je prisutan problem koji podjednako uznemiruje i sve?enike i roditelje (uznemiruje, radije nego da ih potakne da razmiljaju o izvoru problema): sindrom "gubitka vjere" poga?a studente i privatnih i vjerskih kola. Oni prestaju odlaziti na misu, prestaju ?itati Bibliju, i propituju uvjerenja svojih roditelja.

Gubitak vjere, ako se analizira u svjetlu svega prije navedenog, potpuno je normalna reakcija kada se vjera susretne s razumom. Nema potrebe za napad na vjeru istopiti ?e se ona poput kockice leda na sobnoj temperaturi.
Ustvari ne postoji gubitak vjere, ve? promjena u stajalitima, re-fokusiranje filozofskih gledita. Imanentna opasnost krije se u pristupu "sve ili nita". To jest, ili prihvatiti doktrinu kakova je dana, ili biti protjeran iz kongregacije. Ovaj vrlo negativan stav uzrokovao je da mnogi potpuno napuste vjeru.

U koegzistenciji s time su i milijuni "poglavlje i stih" kr?ana koji iz dana u dan ive po Svetom pismu. Po istom principu protestanti optuuju katolike za oboavanje Djevice Marije, a katolici njih za oboavanje Biblije.

Postoji nebrojeno kr?ana koji vie ne prou?avaju uvjerenja vlastite vjere. Doslovno svi pojedinci koji poha?aju sveu?ilita su napustili vjeru i krivnju za to ne moemo prona?i ni u kojem od sociolokih razloga. Pravi razlog lei u srcu stvari. Panorama ponu?ena od suvremene kr?anske teologije zbunjuje i moe pokolebati ?ak i najoptimisti?nija vjernika. Stoga nas ne bi dakle trebalo iznena?ivati da gdje god se za obra?enike natje?u kr?anstvo i islam, potonji privu?e vie ljudi. Omjer je nevjerojatan: deset obra?enika na islam dolazi na jednog kr?anskog.

Dok neki kr?anski autoriteti, osobito u protestantskim skuptinama, vjeruju u pismo Biblije, druge hijerarhije odbacuju cijele sakramente, dijelove ili kompletne knjige iz Biblije usporedno negiraju?i i Duha Svetoga, uskrsnu?e, itd. To uklju?uje i Unitarijance i Jehovine svjedoke, koji nije?u boansko podrijetlo Krista.

Zbrka oko Biblije

Da stvar bude gora, prije ?etrdesetak godina pojavili su se odre?eni drevni rukopisi koji bacaju sumnju na materiju generalno smatranu neupitnom. Ovi dokumenti, suvremenici Kristovog slubovanja, su Svici s Mrtvog mora prona?eni u Kumranu (Palestina) i papirusi otkriveni u Nag Hammadi-u ili Chenoboskion-u, u Egiptu. Ukratko re?eno, vanost tih dokumenata (napisanih od strane Esena u Palestini i gnostika u Egiptu) je u tome da mnoge ?injenice koje znamo iz Novog zavjeta nisu nuno istinite. To se moe pro?itati u ranije nepoznatim dokumentima koji datiraju iz vremena prije Isusovog ro?enja.

Lako je odbaciti ove svitke i papiruse kao apokrife, te stoga i nenadahnute boanskim. No, kako se ispostavilo, te apokrifne knjige citirane su u Novom zavjetu kao boanske rije?i, to pokazuje da su ih apostoli naizust znali i bili njima inspirirani. Neke od njih su, van svake sumnje, "ekstrahirane" iz biblije 1700 godina nakon to su pisane i smatrane boanskim nadahnu?em.

Mi potpuno ignoriramo sastav izvorne Biblije. Kumranski i Chenoboskionski nalazi stariji su ?ak i od onih najstarijih koje imamo o Svetom pismu. Neki, poput knjige proroka Izaije, 1000 godina su stariji od tekstova po kojima su napravljeni svi svjetski prijevodi Biblije.

Biblija kralja Jamesa iz 1611., smatrana od strane engleskih govornika kao "autorizirana i originalna verzija", ustvari je sedmi prijevod Svetoga pisma na engleski jezik, temeljen na gr?kom "izvorniku" iz 1550-te. Drugim rije?ima, ni original nije izvoran (ipak je to, na koncu konca, gr?ki prijevod) i bio je kopiran 2800 do 1500 godina nakon to je pravi izvorni tekst napisan. ?itatelj lako moe zamisliti koli?inu greaka, propusta, izmjena i dopuna koje su ti rukopisi pretrpjeli nakon svih rukom pisanih kopija napravljenih u razdoblju od 2.000 godina.

Kada se Biblija kralja Jamesa aurirala, moderni Novi zavjet na engleskom jeziku napravljen je ne prema Etienneovom "originalu" iz 1550., nego slue?i se Codex Sinaiticus-om iz 4. st. n. e. est tisu?a izmjena napravljeno je samo u Novom zavjetu kako bi se ispravila stara Biblija kralja Jamesa, a od tih est tisu?a, 1500 promijenilo je samo zna?enje stiha. Ono to ve?ina vjernika ignorira, ?injenica je da je 16 000 ispravaka izvreno u tekstu Codex Sinaiticus, a pojedine rije?i promijenjene su moda dva ili tri puta. Sve to prema ?eifu onog koji bi vrio reviziju Codexa mijenjaju?i rije?i koje mu se ne bi svidjele. Toliko o boanskom nadahnu?u.

Uz takovu slobodu pro?i?avanja ili poboljavanja rije?i, ne iznena?uje ?injenica da me?u tobonjim izvornicima koji datiraju do 10. stolje?a, ima najmanje 83 000 razlika. Mogu?e je izraditi dva zasebna teksta, radikalno suprotstavljenih zna?enja, za raznorazne biblijske zapise.

?ovjek se mora istinski za?uditi u koju to poziciju stavlja navodnu inspiraciju njenog autora, ili njenu nepogreivost, ili doprinos Duha Svetoga u tome. Kako prona?i autenti?nu Boju rije? izme?u 83 000 varijabli? Kad bi vie propovjednika i sljedbenika bilo s ovim upoznato, prije bi se okrenuli svojoj vlastitoj prosudbi negoli svojim poteno iskrzanim Biblijama.

Najve?a kontroverza kojoj smo danas svjedoci odnosi se na ene sve?enice. Ona dolazi kao nusprodukt svih onih dvojbi i zbrke. Dok mnogi govore kako je zare?ivanje ena u suprotnosti s izravnim u?enjem Krista i Crkve, drugi tvrde suprotno. ?ak postoje i neki koji na to jednostavno gledaju s nedostatkom interesa, obzirom su kompletno izgubili vjeru u zare?ivanje ili bilo koji drugi sakrament.

Najve?i dokaz vanosti egipatskih i palestinskih otkri?a je polemika izme?u istraiteljskih skupina koje su ih rekonstruirale i prevodile. Ovi timovi, biblicisti slobodnjaci, katolici, idovi i protestanti, odgovorni su za uskra?ivanje spoznaje o svojim otkri?ima i napretku. Ta otkri?a ne donose nita dobroga svim uklju?enim vjerama zbog razilaenja s postoje?im uvjerenjima ili gleditima njihovih interesnih skupina.

to se idovskih istraitelja ti?e, oni su otkrili kopije svih starozavjetnih knjiga (kao i 16 do 17 kopija nekih pojedinih knjiga) koje su 1000 godina starije od onih kojima su se u 10. stolje?u sluili kako bi napravili "finalnu" reviziju Spisa.
To materiju samo ?ini jo zbrkanijom, kako za teologe, tako i informiranim svjetovnjacima. Slijepa vjera, jednom toliko veli?ana od strane vjerskih vlasti, u nae je vrijeme sramota. No ono to ?ak i naje?e nevjernike vra?a u red je strah - strah od "onostranog" ili "onog svijeta" u kojem ih Bog moe poslati u pakao. A ako ne strah od Boga, onda strah od drutva u kojem ive, a koje ih moe ikanirati zbog ne odravanja primjerene "religijske" fasade.

"Novi poredak", obe?an od kr?anstva pri njegovom ro?enju, kada se ispituje u svjetlu dokumenata iz Kumrana, ispada da i nije tako nov.

U drevnim svicima ?itamo o Blaenstvima navedenim u Novom zavjetu; u Esenskom Priru?niku o disciplini ?itamo o dva sakramenta, krtenju i svetoj gozbi (prete?a euharistije), dizajniranima u svrhu ujedinjenja adepta i Duha Svetoga. Pavlova teologija odjekuje onim to ?itamo u knjizi Enoha i u knjizi dvanaestorice patrijarha. U svrhu kompletiranja poredbe, otkrivamo enigmati?nog "Majstora pravde" tako?er nazivanog i Mesija ili Krist, koji je bio mu?enikom puno stolje?e prije Isusa, i koji je kako se ?ini bio vo?a sekte.

Mnogi kr?ani su nezainteresirani za te detalje. Oni ?e radije ostati vjerni tradiciji koja im je predana sve dok to to su zamoljeni da ?ine nije o?ito maligno. "Bolje vjerovati u neto nego u ba nita."

Aksiomi poput ovoga su uobi?ajeni za kr?ane, ali i proireni na nefleksibilnosti koje su uzrokovale da katolici i protestanti jedni druge spaljuju na loma?ama. Kako je kr?anstvo postajalo tolerantnije, ?inilo je to po cijenu svog vjerskog jedinstva i vlastite vjerodostojnosti.

Prate?i taj tok misli, koji je vie humanisti?ki nego religijski, bilo koji sustav uvjerenja koji vodi boljitku i napretku ?ovje?anstva je dobar, njegov ideoloki sadraj neodoljiv. Proglaenje apsolutne slobode misli tada je na samo nekoliko koraka, koraka koji ?e stati na kraj dogmatici i Bibliji kao Bojoj rije?i. Razum tada moe zauzeti svoje pravo mjesto u ljudskom ivotu i ljudi ?e onda prosuditi to jest a to nije Boja rije?.

To je pozicija kr?anstva danas. Ovo je kriti?ni trenutak u povijesti, obzirom su umovi dvadeset i prvog stolje?a obdareni prosudbom za rjeavanje vjerskog pitanja jednom za svagda. Nismo vie impresionirani ?udesima (nai laboratoriji reproduciraju ?uda iz davnina), niti ivimo u strahu od vje?ne kazne, budu?i da su nai umovi postali svjesni kako bi neto takvo, kad bi dolazilo od Boga, ?inilo njega manje savrenim ?ak i od naeg pravnog sustava. Mora biti proporcionalnosti izme?u zlo?ina i kazne, a ona ?e biti izba?ena iz ravnotee od postojanja ognja paklenog. To stvara sliku Boga kao uasnog suca, a kamoli kao nebeskog Oca.

Kr?ani se po?inju sluiti svojom vlastitom prosudbom kod vjerskih pitanja. Jo nisu doveli u pitanje fundamente svoje vjere, ali su krenuli propitivati njene vie povrinske aspekte. U mojoj knjizi o dehumanizaciji braka i seksa u kr?anstvu, uklju?io sam jedan primjer na temu razvoda koji se dogodio u Italiji :

Ne tako davno odran je nacionalni referendum u Italiji kako bi se izmjerilo popularnost odgovora po pitanju razvoda. Katoli?ke snage predvo?ene Vatikanom pokuale su odbaciti postoje?i zakon o razvodu. Talijani su za trenutak ostavili svoja religijska uvjerenja postrani i glasali u korist razvoda, jasan znak inspiracije od Duha Svetoga. Drugim rije?ima, ivot je progovorio, hrabro kako to ?esto ?ini. ivot, govore?i kroz miljenje javnosti, izjavio je da razvod, u drutvu u kojem su brakovi lake kategorije norma, mora postojati.

?etiri stolje?a prije Erazmo je napisao: "Dokle brak nije nita doli ?istilita po kojem se postie raj, mora biti podupiran. Ali, ako se pretvori u pakao bez nade za raj, najbolje ga je ponititi."

(?itatelj neka oprosti na duljini citata. I njegova prva polovica je uklju?ena tako da ne mogu biti proglaen za slijepog pobornika razvoda.)

Kr?anstvo: nedefinirana vjera

to je onda kr?anstvo? Sje?am se zbunjuju?eg hihotanja doktora teologije kada me jednom upitao to bi se dogodilo ukoliko jednog dana u Palestini iskopaju Kristove kosti. ?inilo se da je zadrao vlastito uvjerenje glede uskrsnu?a bez obzira to je bio sveu?ilini profesor! Odgovorio sam frazom iz 1. Korin?anima 14:15 "Ako Krist nije uskrsnuo od mrtvih, tad je propovijedanje nae uplje." On je slegnuo ramenima nadigavi obrve kao da eli re?i: "Nemojte biti tako sigurni."

Stolje?e ili dva unazad razlika izme?u katolika i protestanata bila je prili?no dobro definirana. Iako Ekumenizam jest umanjio tu razliku malo, tako?er je istina da su se mini-sekte i hereza pojavili u oba logora otvaraju?i tako unutar religije prostor svakakvim idejama, bez obzira koliko lakoumne bile.

Isus iz Kose, Godspell-a ili Isus Krist Superstar-a teko da je onaj kojeg promovira Crkva, a njegov nauk, iako blii izvorniku negoli nauk koji nalazimo u teolokim predavanjima, kilometrima je daleko od onoga to smo nau?ili na vjeronauku.

Teko da se moe re?i kako je kr?anstvo udruenje manje ili vie homogenih u?enja. Kr?anske etike ekstremno su labave ovih dana. Papa inzistira da se govori protiv razvoda, poba?aja, umjetne kontrole ra?anja, neskromne mode, itd., ali mu samo naje?i vjernici poklanjaju ikakvu panju. Neki su biskupi ?vrsto na vrhovnikovoj liniji, no ve?ina ute, ili pak govore svog rimskog efa dre na ledu.

Homoseksualnost i kr?anstvo


Neki katoli?ki, protestantski i pravoslavni krajevi jo uvijek se poneto pridravaju strogih moralnih kodova, ali tu i tamo ?uju se pri?e o suprotnom. Ne tako davno, nekoliko ?asopisa objavilo je ?lanke o vjen?anju protestantskog biskupa za njegovog vikara, obojica u sve?eni?kim odorama. Jedna od fotografija prikazivala je biskupa kako, s pastirskim tapom ?vrsto u ruci, ljubi svoju "mladu". Nelijep prizor!

Homoseksualne bogomolje ni?u posvuda i to sa sve?enicima spremnima za slubu. Jedan je isusovac nedavno izjavio kako vjeruje da je njegov zavjet ?isto?e posve kompatibilan s njegovom homoseksualno?u. Ne?e trebati dugo ?ekati na pojavu homoseksualne teologije s biblijskim izvorima koji se s njome mire.

Kr?anstvo i drutvena pravda

Socijalisti?ke drave su one koje su najvie zaokupljene postizanjem drutvene pravde. Ali, kao i u kr?anstvu, teorija i praksa su dvije razli?ite stvari i vladari iskoritavaju one kojima vladaju. Dok su se ivotni uvjeti mogu?e i popravili, bilo je to po cijenu slobode.

Ako Zapad jest uspio razviti na?in kako da ljudi uivaju u slobodi i mogu?nostima, to ne moe biti pripisano kr?anskim principima. Mnogi koji su vodili bitku s autoritarnim reimima morali su se isto tako boriti i s Crkvom. Kako onda moemo definirati kr?anstvo kao doktrinu ili drutvenu praksu? Jesu li svi sljedbenici Kristova u?enja kr?ani?

Problem je u tome da specifi?na u?enja kr?anstva postaju sve manje i manje precizna kako se dolazi do novih otkri?a.
Me?u 49 knjiga otkrivenih u Nag-Hammadi-u postoji jedna ozna?ena s "Evan?elje po Tomi", a koju bi, obzirom se sastoji od 115 navodno Kristovih izjava, ustvari trebalo nazvati "Zbornik Isusovih izreka". Mnoge od njih znamo iz Evan?elja dok ostale otkrivaju dosad nepoznate aspekte Kristove osobnosti. Naravno, oni koji ne ele da se to proiri naokolo izjavljuju da, obzirom je knjiga apokrifna (i gnosti?ka), to nisu bile Isusove rije?i. Znanstvenici s manje predrasuda, me?utim, misle druga?ije.

Na prijelazu stolje?a, u Egiptu je prona?en fragment knjige naslova "Svitak Oxyrynchus ". Bio je poderan po sredini zbog ?ega je nedostajalo po nekoliko rije?i svakog retka. Ve? dugi niz godina u?eni istraiva?i popunjavaju ove nedostatke svojim najboljim naga?anjima. Kada je 1947. iskopana cijela knjiga, stru?njaci su otkrili da su, usprkos svoj njihovoj erudiciji, njihova najbolja naga?anja bila potpuno kriva. Upravo ovi stru?njaci isti su oni koji tvrde da "Evan?elje po Tomi" nije izvorno i da je "Testament dvanaestorice patrijarha" sastavljen u 3. stolje?u poslije Krista, dok novija otkri?a nedvosmisleno pokazuju da je napisan 350 godina ranije.

Kr?anstvo: humanisti?ka doktrina

Oni koji vjeruju Isusovim u?enjima mogu to saeti u ono to je poznato kao Zlatno pravilo: "?inite drugima kao to bi htjeli da oni ?ine vama." No, ovakva prekomjerna simplifikacija u?inila nas je krivcima za upadanje u racionalni humanizam, to je ustvari slu?aj.

Ovo nekima moe zvu?ati optuuju?e, dok bi drugi to mogli primiti kao velik kompliment. Je li kr?anstvo bilo ljudskije i racionalnije u svojim ranim danima?

4. lateranski koncil
(odran 1215. A.D.) zabranio je lije?nicima lije?enje bolesnika koji se nisu ispovjedili. Isto kako je i nedavno, 1829., papa Leo XII zabranio lije?enje velikih boginja, obzirom se radi o "bi?u bojem" koji se mora pretrpjeti. U nae vrijeme stav protiv kontrole za?e?a papa Pavla VI i Ivana Pavla II nije nita drugo nego preostatak takvih proizvoljnih odluka "u ime Boga."

Ovo je tuna istina pozadine kr?anstva. Danas se komotno moe re?i kako su sjemenita i mjesta vjerskog naukovanja doslovno pusta. U vrijeme kada sam pristupio Drubi Isusovoj, razmetala se sa 6 sjemenita i 400 novaka samo u panjolskoj. Sjemenite u Santiago de Composteli prije 40 godina imalo je 1.200 sjemenitaraca, ali danas jedva 300. Mnoge protestantske denominacije trae pastore za svoja nezbrinuta jata i mogu osigurati povoljnije uvjete, no studen je vjetar ?ini se zamrznuo kr?ansku s(a)vijest.

Da li se smijati ili plakati?


Moda bismo trebali oboje. Trebalo bi nas alostiti to su istinske kr?anske vrijednosti izgubljene za nove narataje koji nemaju nita bolje ?ime bi ih zamijenili. Mnogi su posrnuli u ovisnost o drogama kada je ovaj nedostatak ciljeva i razloga za ivot nadvladao njihove due. Ovaj nedostatak vrijednosti bez sumnje je izvor konfuzije naeg drutva.

Trebalo bi nas, s druge strane, ?initi sretnima kad vidimo modernog ?ovjeka izba?enog iz njegove ideoloke ljuske i izguranog u svijet. ?ovje?anstvo ?e izgubiti strah od slobodne misli i unaprijediti vlastito samopouzdanje. Tako?er ?e shvatiti lanost odre?enih vrijednosti koje je Crkva nametala a koje su samo ometale ljudsku evoluciju. Priznati ?e seksu mjesto koje zasluuje istovremeno smanjuju?i utjecaj kakav je imao na ljudski um kroz stolje?a represije. ?ovjek ?e se fokusirati na humanisti?ke i drutvene zadatke i posvetiti svoju energiju stvaranju boljeg svijeta.


dio4. NLO-i danas

Premda smo jo uvijek daleko od rjeavanja enigme NLO-a, moe se re?i da o njima znamo vie negoli prije, pa recimo dvadeset godina, ili ?ak i prije pet godina. Ovaj fenomen daleko je prerastao loe tiskovine i slubeno neuvaavanje bez obzira na sve. Na tisu?e su diljem svijeta ozbiljno posve?eni vlastitim prou?avanjima. Sa sigurno?u moemo re?i kako se sve zamislivo, to se ti?e ponaanja NLO-a i njihovih operatera, zaista i odigralo u stvarnom ivotu.

Ne postoji zemlja a da nema skupine (u rasponu od ozbiljnih do totalnih fanatika) koje provode NLO istraivanja. Mnoge od tih skupina pokazuju odre?enu naivnost koju se vie ne nalazi kod profesionalnih istraiva?a.

Vie se ne postavljaju pitanja tipa jesu li NLO-i stvarni ili ne. Ona zadiru mnogo dublje. ?ovjek se pita kojoj stvarnosti pripadaju, jer zbog NLO-a ?ovje?anstvo je sada u stanju razmiljati u terminima viestrukih stvarnosti; naa nipoto nije jedina. Danas se pitamo kakav utjecaj bi mogli imati - i imaju - na ljudsku evoluciju.

Mnogi ugledni ljudi jo uvijek zahtijevaju dokaz da NLO-i doista postoje, drugi vau po?etnu koli?inu podataka (koji su dokazani, ali ih je teko procijeniti) kojom trenutno raspolaemo u vezi fenomena.

Ovako sam saeo tri najzastupljenije teorije o NLO-ima:

* Prva teorija je da NLO-i ne postoje i da su tek nusprodukti ljudskih matarija ili neto?no procijenjeni fizikalni fenomeni.

* Drugo, NLO-i su obdareni fizi?kom prirodom, ?emu su mnogi svjedo?ili. Njima pilotiraju tehni?ki napredna bi?a iz drugih svjetova (mada ne znamo kojih) i benigni su.

* I tre?e, NLO-i postoje, ali ne dijele istu stvarnost s ostalim objektima. Oni su fizikalno "polu-stvarni" i nisu ono to ljudi vjeruju da jesu. Oni ne dolaze sa drugih planeta nego iz drugih razina postojanja, odnosno mentalno/fizi?kih dimenzija. Nisu pod utjecajem vremena ili prostora i nisu benigni za ljude, dugoro?no.

U ovom ?u se poglavlju baviti detaljima koji se ti?u tre?e teorije, koja je u kona?nici i najvjerojatnija. Druga, premda op?enito diskreditirana, moe objasniti specifi?ne aspekte fenomena zahvaljuju?i odre?enim doga?ajima i otkri?ima.

Drugo ?ime se poglavlje bavi odnosi se na me?usobno zadiranje tematika NLO-a i parapsihologije. Gnuanje koje su neki osje?ali glede mijeanja NLO-a s okultnim nesumnjivo je oslabilo, moda zato to na?in na koji se ponaaju NLO-i ne slijedi logi?ne i racionalne smjernice nalik onima koje upravljaju naim umovima.

U dananje vrijeme sluamo ljude da opisuju NLO-e kao para-fizikalne doga?aje, to je tako?er korak naprijed jer pretpostavlja postojanje fizikalnih zakona paralelnih s naima. Postoje mnogi drugi fizikalni zakoni koje ignoriramo, a koji stvaraju fenomene smatrane nemogu?ima u okviru nae fizike. Godinama unazad, kada sam rekao da su NLO-i "polu-stvarni" i da njihovu stvarnost ne dijele ostali objekti, upu?ivao sam na ideju o para-fizikama koja je danas aktualna.

Budu?i je fenomen NLO-a daleko iri i dublji negoli ljudi vjeruju, organizirati ?u svoje misli kako ne bih zbunio ?itatelja. Ovo su perspektive iz kojih bi fenomen NLO-a valjalo sagledavati:

a. Perspektiva "fizi?ke stvarnosti"
b. Perspektiva psihe
c. Povijesna perspektiva
d. Nelogi?no/apsurdna perspektiva
e. Perspektiva korisnosti
f. Prevarantsko/neprijateljska perspektiva
g. Perspektiva porijekla
h. Filozofijska perspektiva


Perspektiva "fizi?ke stvarnosti"

Pitanje NLO-a i njihove stvarnosti ne moe se objasniti ni s najmanjim stupnjem saetosti. Ponekad se ponaaju poput objekata stvorenih od ljudi, a da isti taj objekt moe izvesti radnje koje prkose naim fizi?kim zakonima i dovesti nas u situaciju stavljanja u pitanje stvarnosti onoga to gledamo. To se odnosi na slu?aj kada NLO-i promijene oblik usred leta ili pak potpuno nestanu.

Naravno, kada se ponaaju kao i svaki drugi objekt, neki bi mogli ustvrditi da su to samo halucinacije - optuba koja se opetovano iznosi protiv fenomena. Ta optuba je, me?utim, neutemeljena.

U tom bi slu?aju bilo koja halucinacija mogla biti protegnuta van razumnog vremenskog raspona, a zatim i na druge svjedoke koji nemaju veze s po?etkom incidenta. Kako bih razradio tu temu, prepri?at ?u jedan sovjetski slu?aj NLO-a.

Ujutro, 27. travnja 1961., mnogi svjedoci su vidjeli kako "zelenkasto-plavi objekt zapanjuju?om brzinom leti preko jezera Onega. Bio je ovalnog oblika i veli?ine putni?kog zrakoplova. Objekt je letio toliko blizu tlu da se o?eao o smrznutu povrinu jezera bez gubitka brzine ili kontrole."

Za letjelice ljudske izrade to bi bio smrtonosan manevar. to god to bilo, bilo je veoma ?vrsto. Udrueni civilno-vojni tim upu?en je da istrai mjesto doga?aja. Me?u ?lanovima bili su zapovjednik Anton Kopeikin, vojni inenjer; te stru?njak za zatitu okolia Fjodor Dedinov koji je prikupio iskaze od dvadeset petoro svjedoka i ispitao fizi?ke tragove na tlu.

Ono to su otkrili bilo je zapanjuju?e. U djeli?u sekunde, u kojem se objekt o?eao o debeli sloj leda koji je prekrivao jezero, ostavio je iza sebe jarak dug 13 i dubok 3 metra! Tako?er je napravio i dva plitka rova paralelna s prvim - i sve to bez gubitka brzine. To pretpostavlja da je dezintegrirao 40 tona leda u manje od sekunde. Takva sila mogla bi se oduprijeti svemu od brodova do raketa, ili ih pretvoriti u prah za tili ?as.

"Komadi?i razbijenog leda bili su briljantno zeleni. Neki od tih uzoraka leda sadravali su tragove magnezija, aluminija, kalcija, barija i titana. ?udan komad metala, geometrijski si?uni fragmenti i kombinacija titana, eljeza, silicija, litija i aluminija tako?er su sakupljeni. Te su granule bile otporne na kiselinu i toplinu."

Zapovjednik Kopeikin proslijedio je ove rezultate profesoru Vladimiru aranovu, priznatom geofizi?aru i ?lanu lenjingradskog tehnolokog Instituta. aranov u svom izvje?u izjavljuje: "Sada je nemogu?e dati objanjenje u vezi tih granula, no one su o?ito umjetne. Objekt nije mogao biti meteorit. A to se ti?e mogu?nosti da se radilo o avionu, stru?njaci za aeronautiku istakli su kako nijedan poznati zrakoplov ne bi mogao preivjeti udar i nastaviti s letom."

Svi ovi podaci dolaze iz publikacija dr. Felix-a Ziegel-a iz moskovskog Instituta zrakoplovstva. On je potpisnik vie od 28 knjiga na temu aeronautike, a priznati autor Aleksandar Kazanstev za njega kae: "Profesor Ziegel je vode?i autoritet na polju astronauti?kih i svemirskih istraivanja. Prakti?ki svi sovjetski kozmonauti nau?ili su osnove o svemirskim letovima iz njegovih usta."

Slu?ajevi poput ovog pokazuju kako je fizi?ka realnost NLO-a neupitna, i ?itatelj bi trebao biti na oprezu s onima koji tvrde da ne postoji znanstveni dokaz NLO-a, jer su potonji potpuno u krivu. Slu?ajeva nalik ovome - dobro dokumentiranih s obiljem svjedoka i fizi?kih tragova - moe se nabrojati na stotine.

Zato je fizi?ka stvarnost NLO-a dvojbena? Neporecivo je njihova realnost razli?ita od one koju dijele ostali objekti pa otud i naa nevjerica. Naj?e?a "normalna" osobina NLO-a je sposobnost da se trenutno pojavljuju i nestaju, to ih postavlja u okvire nestabilnog realiteta "misti?nih" ili religijskih fenomena koje su fizi?ari do nedavno ikanirali.

Sljede?i naslov je iz venezuelanskog lista El Mundo iz Caracasa (27. travnja 1976.): NLO U CARIGUANO-u IZAZIVA PANIKU. Dvije fotografije popra?ene su tekstom "Stanovnici napu?enog Cariguao-a, sektora Caracasa, alarmirani NLO-om i eksplozijom koja ga je pratila, pozvali vatrogasce. Po dolasku, vatrogasci osjetili miris spaljene gume i pronali komade stijena i krhotine ... vo?eni od mjetana pretraili su padinu blizu Cariguao-a bez uspjeha. "

Devet dana kasnije, 6. svibnja, jo jedan naslov iz Ultimas Noticias iz Caracasa tvrdi: NLO EKSPLOZIJE U CARABOBO-u I GUARRICO-u. Tekst ponavlja manje ili vie istu pri?u. NLO u preletu (nedugo nakon prvog vi?enja) proizveo svjetlosni blijesak i eksploziju. Lokalno stanovnitvo nita nije pronalo, a vojno osoblje sa?uvalo pougljenjene stijene i drve?a.

Sli?ne pri?e ponavljaju se irom svijeta ostavljaju?i iza sebe neizvjesnost i nesigurnost. No oba primjera daju nam "klju?" za NLO-e i njihovu "alternativnu stvarnost. Oni dijele nau fizi?ku realnost, obzirom mogu izazivati eksplozije, lomiti stijene, proizvoditi dim ?udna mirisa i nestajati poput utvara ili duhova.

Kada dodamo jo i slu?ajeve u kojima ih samo neki ljudi mogu vidjeti, ne bi nas trebalo iznena?ivati da mnogi osje?aju sklonost odbaciti ih. ?ak i fotografije, koje su ina?e nepobitni izvori dokaza, pomau stvoriti samo jo vie sumnje i kontroverze oko tog fenomena. Nije neobi?no da se na fotografijama snimljenih NLO-a, nakon to ih se razvije, ne pojavi apsolutno nita, ili da se na fotografijama krajolika otkrije NLO koji je bio nevidljiv za fotografa.

Knjiga Andrije Puhari?a o Uri-u Geller-u opisuje situaciju koja potkrepljuje gore izneseno. Lete?i Boeingom 747, Uri je svjedo?io uzdizanju kamere sa sjedita pored njegovog. Tada mu je sinulo kako je to signal njegovih vanzemaljskih "patrona" da napravi snimku. Uri tvrdi da sve svoje mo?i duguje alienima s kojima je u kontaktu jo od djetinjstva. Puhari?eva knjiga je prepuna bizarnih primjera takvih kontakata. Uperio je kameru prema prozoru i napravio nekoliko snimaka plavog neba bez oblaka. Moemo zamisliti kako su njegovi kolege suputnici bili vie nego znatieljni oko toga to on to fotografira, jer jedino to su oni vidjeli bilo je vedro plavo nebo.

Kada su fotografije razvijene, u prvom planu su se pojavila tri NLO-a. Tri NLO-a koje nitko, pa ?ak ni sam Uri Geller, nije vidio. Jesu li bili nevidljivi? Jesu li bili projekcija Uri-evog uma? Je li ih Uri projicirao na film? Jesu li bili samo fatamorgana projicirana od strane aliena ili daleke inteligencije?

Situacije poput ove fenomenu umanjuju vjerodostojnost. Me?utim, jednom kad shvatimo da je, bez obzira koliko bio ?udan svejedno stvaran, fenomen postaje najve?i izazov na koji je ljudski um ikada naiao. Oni posjeduju fizi?ku stvarnost koja je naoj nepoznata.


Perspektiva psihe

Fizi?ka stvarnost NLO-a i njihova psihi?ka stvarnost si idu ruku pod ruku. Ako su osjetila, sposobno?u NLO-a da prkose naim prirodnim zakonima, dezorijentirana, um doivljava jo i ve?u konfuziju pri interpretaciji podataka o NLO-ima. Moe se re?i da um distorzira kompletan fenomen. Situaciju jo gorom ?ini kada mislimo da su NLO-i namjerno distorzirani kako bi sprije?ili nae umove da uvide njihovu pravu prirodu.

Mahnite avanture onih koji tvrde da su NLO kontakti(rani) (i materiji ne dodaju ni mrve na vjerodostojnosti) malo su vie od rezultata mentalne distorzije. Kada bolestan ?ovjek bunca, ne moramo vjerovati u ono to govori da bismo doli do zaklju?ka kako je u deliriju od vru?ice.

Neto sli?no se doga?a i kontaktiranima. Njihove tvrdnje nisu toliko vane koliko je vana ?injenica da oni prolaze kroz ozbiljno iskustvo u kojem su im umovi paljivo manipulirani. U ve?ini slu?ajeva ?ini se kako su tvrdnje o svemirskim putovanjima u alienskim vozilima stvarne do jedne to?ke. Stvarni su prilasci vozilu (koje i samo moe biti stvarno) i zadravanje pred njim, ali od tog trenutka nadalje, svi alienski krajolici i svemirske puteestvije su po prirodi halucinatorni. To je kao da je u njihove umove bila ukop?ana videokaseta koja ?e se odvrtjeti kao stvarna pustolovina ?ak i pod hipnozom.

Beskorisno je, stoga, kontaktiranima iznositi i prepri?avati svoje pri?e. Iscrpljenost, zaboravljivost ili imaginacija ih mogu dovesti do toga da jednu prepri?aju razli?ito od druge. Naravno, oni ne lau, jer laganje pretpostavlja govorenje suprotnog od onoga to im je na umu. Kontaktirani su obi?no spremni ono to su "iskusili" braniti do smrti.

Pri analizi psihi?kog aspekta fenomena moramo imati na umu i one koji su sposobni izvoditi paranormalne manifestacije: vidovnjaci, mediji, senzitivni, itd. Oni imaju tendenciju ?e?eg vi?enja NLO-a negoli drugi, to nam daje naznaku o mogu?em podrijetlu fenomena ili o mediju u kojem se javlja. to nas navodi na pomisao kako su energije na koje se vidovnjaci "natimavaju" upravo iste one koje upoljavaju NLO-i. Po svemu sude?i radi se o obliku radijacije neizmjerljivom ni s naim najboljim instrumentima, ali savreno stvarnom u okvirima fizike ili jo uvijek sjenovitog realiteta kvantne fizike. Dokaza za ovo zra?enje ima u izobilju. Ponekad postaje vidljivo u samoobrani ili napadu.

Tijekom otmice Travisa Waltona u Snowflake-u, Arizona (1975.), svjedoci su vidjeli azurnu zraku koja je uzrokovala da Travis nestane. (prona?en je iv pet dana kasnije, nekoliko milja dalje od mjesta doga?aja). U ruralnom podru?ju Kolumbije dva seljaka promatrali su sputanje malog tanjura. Pojavilo se maleno stvorenje i ostalo u neposrednoj blizini svog vozila. Jedan od seljaka odvano je krenuo prema vozilu unato? freneti?nim upozorenjima stvorenja da to ne ?ini. Kad je seljak bio udaljen tri metra, bi?e je usko?ilo u tanjur koji je okomito odletio.

Nekoliko sati kasnije seljak se po?eo loe osje?ati. Imao je glavobolju i povra?ao; koa mu se osula mjehurima. Dvadeset ?etiri sata kasnije preminuo je od misteriozne bolesti. Naknadnom istragom utvr?eno je kako je bio izloen intenzivnom obliku nepoznate radijacije.

Mnogi kontaktirani tvrde da u glavi osje?aju "radio prijemnik" koji ih pove?avanjem frekvencije upozorava na kontakt koji slijedi. Nakon toga po?inju hvatati prijenos.

Dobro poznata ?injenica je kako se NLO-doga?anja (svjetla na nebu, metalna vozila, ?udna stvorenja) imaju sklonost odvijati u podru?jima s elektromagnetskim anomalijama. Problem je u tome to je nae razumijevanje elektromagnetizma pre-bazi?no da bi obuhva?alo i njegove anomalije ili varijacije.

Uobi?ajeno je za kontaktirane, ili samo povremene o?evice, da pro?u kroz ponekad smrtonosnu transformaciju psihe. Oni sa skromnim obrazovanjem ili predznanjem po?nu se hvastati stvarima koje nikad nisu prou?avali. Nakon susreta s alienom, ili samo vidjevi NLO, spoznaju specijalizirane informacije. Do poprili?nog broja otkri?a se dolo na ovaj na?in.

Mnogi kontaktirani po?nu ivjeti radikalno druga?ijim ivotnim stilom od onoga kojim su ivjeli prije kontakta. Selidbe, razvodi i ivljenje u petoj brzini nisu neuobi?ajeni.

Psihi?ka strana NLO-a tako?er se o?ituje u njihovoj sposobnosti da se petljaju u snove ne samo kontaktiranih, nego i njihovih prijatelja i svjedoka. U slu?aju Ely (Nevada, 1974.), majka dvoje bra?e koji su proivljavali no?ni NLO-susret probudila se misle?i kako ju je sin zazvao negdje iz sobe. Znam za slu?aj iz Portorika u kojem je ena prolazila kroz ?udna iskustva koja su po?ela kad joj je sin donio ku?i artefakte povezane s vanzemaljskim susretom koji je imao sa svojim prijateljima na vrhu planine. Ti neobi?ni doga?aji nisu prestali sve dok sin nije pobacao sve artefakte u kanalizaciju.

Sljede?i naslov je iz novina Ovaciones iz Mexico City-ja, izdanje od 8. oujka 1977. : ALIENSKA NAREDBA UZROK DJETETOVOG SAMOUBOJSTVA. Pri?a navodi da si je trinaestogodinjak pucao u srce nakon to je ostavio poruku u kojoj kae da su ga njegovi vanzemaljski prijatelji pitali da im se pridrui na poduem putovanju. U poruci dje?ak kae majci "bi?a poput nas trae od mene da po?em s njima." Dodao je i da rodbina ne treba brinuti jer ?e s ovim bi?ima biti sretan. "Mama, nemoj misliti da sam mrtav zato to ?u se ponovno roditi na drugom planetu. Nisam lud niti umiljam stvari, jer su mi mala bi?a u svemirskom brodu rekla da sam o?ajni?ki potreban na planetu Soholcucld... ", napisao je.

Potpisavi poruku, o?evim pitoljem se upucao u srce.

Slu?ajevi poput ovoga, bojim se, postat ?e uobi?ajeni ukoliko nae uzbu?enje oko "vanzemaljskih" stvari ne odravamo pod kontrolom i ne promiljamo o posljedicama koje one imaju na lageru za nae slabane umove. Ovaj slu?aj se ne moe odbaciti kao djetinjasta halucinacija proizvedena od odraslih. Dje?ak je gotovo sigurno posje?en od sitnih bi?a s fizikalnom ili para-fizikalnom stvarno?u. Svi?alo se to nama ili ne, neto se doga?a, i puno je ozbiljnije nego to ve?ina vjeruje.


Povijesna perspektiva

to drevnijeg autora ?ovjek ?ita, to mu jasnijim biva da su NLO-i unaokolo oduvijek. Osim Knjige ?udesa, Juliusa Obsequensa, koju sam spomenuo u poglavlju 1, ?itatelj moe prona?i i mnoge druge koje se ti?u NLO-a iz drevnih vremena. Situacija ostaje zbunjuju?a kad pogledamo na ?injenicu da stolje?e za stolje?em oni i dalje lebde oko nas. Mnogi se pitaju zato se ve? dosad nisu otvoreno pokazali, a odgovor na to pitanje je nevjerojatno jednostavan: nisu zainteresirani. A zato onda lebde oko nas ako nisu zainteresirani? Najpodesniji odgovor bi bio, jer je ovo njihov svijet, ili to?nije re?eno, ovaj svijet koji mi smatramo "naim", oni smatraju "njihovim". Zato i dalje lunjaju naim nebom.

Njihov motiv je nastaviti sa svojim poslovima isto kao to i mi gledamo svoja posla. Oni se pa?aju u nas samo ako ih uznemiravamo ili ako nas smatraju na neki na?in korisnima.

Ljudi su op?enito ravnoduni prema tome to divlji ze?evi ?ine sa svojim vremenom. Ali postoje ljudi koji se izravno ili neizravno, svjesno ili nesvjesno, petljaju u ivot ze?eva. Neki ljudi ih love, iako ne osje?aju neki animozitet prema njima, dok se drugi moda ele baviti razvojem sela kako bi pokrenuli trgovinu nekretninama, itd., a to jadne ze?eke tjera na selidbu. A neki pak drugi moda ele krenuti u posao sa ze?jim krznom, ili pribaviti prepariranog bijelog zeca kao trofej, ili tek nabaviti zeca djeci za ljubimca.

Svaki zec koji je svjedo?io revnosti vikend-lovaca zasigurno bi bio uvjeren da ?e ljudi dovesti do izumiranja ze?eva. Ironi?no, ?ovjek je taj kojem je najvie u interesu da se ze?evi potede te sudbine, pa im gradi farme, odrava ih ?istima, daje im injekcije, hrani ih, itd... (Ponekad "itd." uklju?uje i stvari ze?evima ni najmanje ugodne.)

Ovaj slijed misli rezultat je refleksija na besprekidno meandriranje NLO-a naim nebom ve? vjekovima. Postaje jo validnijim kada shvatimo da iste ove poruke koje priop?avaju NLO-okupirani danas su gotovo jednake onima danim naim precima.


Apsurdna perspektiva

NLO fenomen karakterizira njegova apsurdnost i nedostatak logike. To nepristrane istraitelje izbacuje iz kolosijeka, a one koji su ga pretvorili u kult vrije?a.

Bez obzira na sve, to je ?injenica. Uz tehnoloku ?udesnost svojih vozila i super napredne mentalne sposobnosti, ufonauti su tako?er prikazali i besmislenost te notornu stupidnost. to ne zna?i da nije bilo prilika kada su ljudi ostali zabezeknuti ne?im to bi ovi izveli ili na?inom na koji su to u?inili. Zasigurno bi svatko sposoban izgraditi takav brod posjedovao motivaciju i misaone obrasce koje mi ne moemo deifrirati. To vrijedi i za, tako?er ?esto prijavljivanu, robotoliku ili kao daljinskim upravljanu ?eljad.

Referiram se na slu?ajeve u kojima vi?eno prkosi ljudskoj logici, to bi moglo biti dobrim dokazom strategije s vlastitom logikom koja nama nije familijarna. To dovodi do jo jednog seta mogu?nosti, ili je svrha strategije dati ?ovjeku potpuno druga?iju ideju o tome to fenomen jest, ili ljudski um distorzira fenomen. Drugim rije?ima, jeli mi krivo shva?amo ili se oni ponaaju i demonstriraju nepravilno!?

to netko dublje prodre u fenomen, tim vie se mora odre?i koritenja zdravog razuma kao sredstva procjene stvarnosti. To je toliko istinito da ako se netko susretne s epizodom alienskog kontakta kojoj nedostaje taj nelogi?ni aspekt, postoji sumnja da je neistinita. Ono to inicijalno rui kredibilitet pri?e kontaktiranih, zapravo je dokaz autenti?nosti.

Dakle, to je nelogi?na ili apsurdna perspektiva ustvari? Ona je najpotentnije o?ita u nedostatku kontinuiteta u njihovim akcijama. Nakon pripreme kontaktiranih to je bizaran proces sam po sebi - oni obavjetavaju nju ili njega o vanim doga?ajima koji dolaze. Ali onda kontaktirane bez upozorenja odbace, a pretkazani vani doga?aji se nikada ne ostvare. Kontaktirani se tada osje?a prevareno, to neminovno vodi do duboke depresije.

S druge pak strane, u slu?ajevima u kojima bi ljudi prosje?ne inteligencije i zdravog razuma djelovali na odre?eni na?in, ufonauti naprave upravo suprotno. Ponekad postoji objanjenje, ponekad ne.

Ono to se tako?er protivi ljudskom razumu su prilike u kojima su se ta bi?a pojavljivala niotkuda; ulazili su u domove ili urede u potrazi za dokumentima koji ih zanimaju. Nakon to bi ih nali, nikada nisu prikazali dovoljno inteligencije da unite i kopije, jer sve to su oni htjeli bio je original. Nakon takvog prikaza mentalne snage, kriminalno je glupo tako?er ne uzeti ili unititi postoje?e kopije. Takvih ?injenica ima u obilju, i hrana su za misli.


Prevarantsko/neprijateljska perspektiva

Nelogi?no/apsurdna perspektiva usko je vezana uz prevarantsko/neprijateljsku. Mnogi NLO incidenti znaju prikazati sve ?etiri karakteristike.

Drugdje sam ve? prepri?ao pri?u o kontaktiranom iz Meksika ?ija je krv u potpunosti bila zamijenjena alienskim fluidom to je hematologe ostavilo bez rije?i. Upravo on pretrpio je i druge fizi?ke izmjene nakon svog me?uplanetarnog putovanja. Izme?u ostalog su mu nikli i gumbi?i sli?ni mukim bradavicama, prvo na grudima, a kasnije i na le?ima. Prema "dobroj svemirskoj bra?i" te su bradavice antene koje mu omogu?uju telepatski kontakt s ljudima diljem svijeta. Kad sam ga pitao zato nije mene kontaktirao, odgovorio je kako je pokuao ali bezuspjeno. U ranim fazama kontakta bio je odbio suradnju s "njima", ali je kasnije uvjeren kako oni imaju "veliku misiju na zemlji". Zadnji put kad sam razgovarao preko telefona s njim, bio je slomljen ?ovjek, sjena inteligentne osobe koju sam dvije godine prije upoznao. U ovom slu?aju, kao i u mnogim drugim, neprijateljski i prevarantski aspekti paralelni su s apsurdnim.

U dananje je vrijeme uobi?ajeno za istraiva?e da alienski kontakt vide kao dobru stvar za kontaktirane. Stotine posvuda trae da ih kontaktiraju i pozelene od zavisti kad netko drugi bude "privilegiran" bliskim susretom. Nije neobi?no prona?i u privatnim dopisivanjima ili predavanjima ogroman otpor prema ideji da bi kontakt mogao biti tetan doga?aj.

Mnogi su apostolski uvjereni u propovijedanje dobrih vijesti o NLO-ima. No, zahvaljuju?i naim mo?ima razuma, doli smo shva?anja da smo bili u krivu.

NLO fenomen je vrhunski opasan. Ovo je zaklju?ak do kojeg netko dolazi nakon to istrai mnoge slu?ajeve u kojima je fenomen unitio protagoniste, posebice one koji su mu pristupili na nesmotren, fanati?an na?in. Postoje slu?ajevi u kojima ufonauti naizgled ne ele nauditi ljudima, ali svejedno to u?ine, kao ?ovjek koji radi due korake da ne nagazi na mrave. Kolumbijski seljak, ?ija je ku?a bila smjetena na vrhu strmog breuljka, ugledao je kako mu ususret dolaze dva bljetava svjetla. Misle?i kako avioni samo to se nisu sudarili s njegovom ku?om, viknuo je eni da bjei u zaklon, dok je sam istr?ao u tminu. Slijede?i dan prona?en je mrtav na dnu provalije u koju je pri bijegu upao. ?ovjek bi pomislio kako bi tako napredna bi?a trebala znali da tako nisko letenje moe nauditi ljudima koje njihova nazo?nost vrlo lako prestravi.

Jo jedan dobro dokumentirani slu?aj, od kojeg bi se i naj-tvrdokornijim ?itateljima mogla di?i kosa na glavi, onaj je koji se 1946. odigrao u Araariguama-i, u Brazilu. Godinama je bio ignoriran, no nema dugo ponovno je isplivao na povrinu. Joao Prestes vratio se u ranim ve?ernjim satima ku?i u drutvu prijatelja. Prijatelj je nastavio put svoje ku?e, a Joao je na prozorskoj dasci potraio klju? (ena i djeca su mu bili su na karnevalu i vratit ?e se kasnije). Primijetio je kako neto lebdi iznad ku?e. Emitiralo je jarko svjetlo koje ga je natjeralo da prekrije o?i, te ga oborilo na tlo. Svjetlo je nestalo, a on je otr?ao prema sestrinoj ku?i ispri?ati joj to se dogodilo. Dok je pri?ao svoju pri?u, ostali oko njega primijetili su kako mu koa poprima "boju pirjanog mesa". To mu se doga?alo s nezati?enim donjim dijelom tijela i licem. Polako klize?i, meso mu se po?elo odvajati od kostiju. Jedno uho mu je preko ramena skliznulo na pod, otpale su mu usne i nos, a ruke i noge se ogolile do kostiju. Ljudi oko njega vritali su u uasu. Upitan da li ga boli, nije?no je odgovorio. Preminuo je na putu do bolnice.

Ovaj temeljito dokumentirani slu?aj istraili su lije?nici i dravni dunosnici. Nema sumnje da su namjere ufonauta bile zle. Sude?i prema nuspojavama, moemo biti uvjereni da se radilo o obliku radijacije koji ba i nije toliko stran ?ovje?anstvu, obzirom su sli?ni efekti polu?eni u stotinama slu?ajeva iz Hiroime i Nagasakija.

Jo jedan slu?aj u kojem se o?ituju zle namjere, onaj je koji se zbio u Saladare-u, u Etiopiji, 1970. u 11.30 sati na dan bez oblaka. Stanovnici gradi?a za?uli su ?udnu buku iz oblinje ume. Glasno?a joj se pove?avala dok nije postala zagluna poput buke mlanjaka u niskom letu. Ubrzo nakon toga, vidjeli su kako neto nalik velikoj vatrenoj kugli izranja iza kroanja i vrlo polako se na maloj visini kre?e prema naprijed. ?upalo je stabla iz korijenja i bez paljenja pretvaralo travu u ugljen, a zbog visine na kojoj se kretalo sruilo je nekoliko ku?a ostavivi ih u ruevinama. Na svom putu iz grada, rastopilo je asfalt autoceste u promjeru od dva sa sedam metara, te tako?er unitilo i oplatu na nadvonjaku.
Nastavilo je istim kursom van grada jo 150 metara dok nije dolo do vrha breuljka nad kojim se kratko zaustavilo. Odmah se krenulo vra?ati u grad paralelnom stazom unitavaju?i i ?vr?e kamene ku?e. Nakraju je nestalo na isti na?in kako se i pojavilo.

Prelo je ukupnu udaljenost od 3 km u jednom smjeru i 3 km u drugom, a cijeli doga?aj je trajao 10 minuta. Stanovnici susjednog sela tako?er su sve dobro vidjeli, a kasnije je preletjelo preko njih uz riku od koje pucaju bubnji?i. Ukupno je 50 domova ote?eno. Ozlije?eno osam ljudi, a jedno dijete je poginulo.

Oklijevao sam da li uvrstiti ili ne slijede?i slu?aj na ovaj ?avolji spisak. Jedan od razloga je da bi on mogao pogoditi neke ?itatelje, ali mislim da je ve?ina do sada ve? poprili?no imuna na sve. Ne mogu potvrditi njegovu autenti?nost no svejedno vjerujem da je, iz percepcije sli?nih takvih slu?ajeva, potpuno mogu?. Osim toga, krajnje je vrijeme da ljudi prestanu razmiljati o NLO-ima kao znanstvenoj fantastici, ili materijalima "za ludaru", i shvate da ne samo da su NLO-i "za ista?", nego su i prili?no zastrauju?i, te da bi trebali biti mentalno spremni ukoliko im je su?eno da se jednoga dana susretnu s njima.

U dravi Minas Gerais, u Brazilu, obitelj je otila na piknik. Ne znamo koliko njih to?no, ali me?u njima bilo je i djece. Nali su dobro mjesto i utaborili se pod sjenovitim stablima u prili?no zaba?enom podru?ju. Djeca su istraivala okolicu dok su njihovi roditelji iz automobila vadili koare s hranom i stolnjake.

Kad se ni do pono?i nisu vratili ku?i, susjedi i ostatak rodbine su se zabrinuli i obavijetena je policija. Ni dvadeset i ?etiri sata kasnije nita nije prona?eno. Nakon tjedan dana policija je pronala njihov naputeni automobil. Vrata su bila otvorena, a na rubniku pored nalazili su se ostaci piknika kojeg su slistili mravi i drugi kukci. Potraga za ?lanovima obitelji u neposrednoj okolici nije urodila plodom. Slu?aj nikad nije rijeen i obitelj je postala jo jedan nerijeeni misterij. Slu?aj nije postao poznat irom Brazila, i uskoro je zaboravljen ?ak i od suseljana.

Godinama kasnije, brazilski kolekcionar forteanskih doga?aja ?uo je za slu?aj i pourio sakupiti pojedinosti kako bi ih uklju?io u svoju knjigu biljeki neobi?nih incidenata. Nakon biljeenja pojedinosti u odgovaraju?u knjigu, prepisao ih je u biljenicu u kojoj je incidente katalogizirao prema datumu doga?anja. Doavi do stranice koja je odgovarala datumu nestanka obitelji, zapisao je: "Obitelj nestala bez traga, x broj ljudi, x lokacija". Pri zatvaranju biljenice, za oko mu je zapeo prethodni unos za isti taj dan, "Ljudski udovi i iznutrice pali s neba; sva krv ekstrahirana. Tkivo jo uvijek neraspadnuto; udovi pripadaju odraslima i djeci, x lokacija". Lokacija je tako?er bila u Minas Gerais-u, ali ni blizu mjesta nestanka.

Siguran sam da je ?itatelj upoznat s vezom izme?u NLO-a i smrti tisu?a grla stoke svake godine. Ako je tome tako, ?itatelj zna da je najistaknutije obiljeje tih smrti potpuni nedostatak krvi. Ovo nisu tlapnje saka?enja (mutilacije) se opetovano doga?aju, i bila su do sita istraivana.

Neki nam slu?ajevi otkrivaju jo jedan aspekt iz okvira neprijateljstva. "Kerefeke" ili neslane ale koje izvode NLO-i uvijek su ile na ra?un ljudskog straha, ili se bar takav dojam stje?e iz percepcije naeg logi?kog obrasca. Na primjer:

22. velja?e 1975. u 03:19 sati, vlak Bari-Napulj (Italija) upravo je proao stanicu Orta Nova kad je ko?ni?ar Antonio Milella, strojovo?i Filippu Simone-u, pokazao neto vani na pruzi uzviknuvi; "Pazi! Sudarit ?emo se!"

U mrklom mraku, stotinjak metara nie na pruzi ugledali su svijetle?i objekt koji im je divlje jurio u susret. U sekundi se naao pred njima, i kad su se ve? pomirili s neizbjenim, objekt se ispalio sa tra?nica preletjevi ih.

Znam za dva slu?aja iz panjolske, sli?na ovome, koje pisac Manuel Osuna isti?e u svojoj knjizi NLO-i nad Andaluzijom. U jednom od njih bilo je nekoliko smrtnih slu?ajeva.

Sli?ne akrobacije su tako?er izvo?ene i na autocestama, ali ne uvijek sa sretnim zavretkom kao u talijanskom slu?aju. Mnogo puta su NLO-i izgurali voza?a s ceste. Prevrtali su vozila, podizali ih i bacali (to se dogodilo jednom studentu na prometnom raskriju u centru Mexico City-ja), startali motore parkiranih automobila, a u jednom argentinskom slu?aju, NLO se naao u ulozi malja i potpuno spljotio dva automobila.

U zraku su zbijali mnoge neslane ale uve?avaju?i rtvama inherentnu opasnost. Mladi?u nadimka Montiel su dva NLO-a 1975. godine, priavi uz bokove njegovog malog zrakoplova, kompletno preotela kontrolu nad letjelicom. Aerodromski kontrolori leta sluali su njegove prestravljene krikove dok je avion upravljan na sve ve?u i ve?u visinu. Neto sli?no se dogodilo i zapovjedniku ameri?kih zra?nih snaga u helikopteru. Padobranku je NLO presreo u zraku, sletjela je tri dana nakon skoka. Podosta je i komercijalnih zrakoplova pribjegavalo naglim zra?nim manevrima ne bi li izbjegli sudaranje s NLO-ima. Malom komercijalnom zrakoplovu je, na otvorenom moru izme?u Portorika i susjednih otoka, neto otkinulo fiksni stajni trap.

Bilo je, isto tako, i fatalnih kerefeka. U Walesvillu u dravi New York, 2. srpnja 1954., nakon pogotka NLO-a sruio se vojni lovac. Ve?ina letjelica izgubljenih u takvim tragedijama budu vojni zrakoplovi koji love, a ?esto i dostignu NLO-e.

Nije mi elja iznoenje tema koje se bave neprijateljstvima, ali uz ovih nekoliko primjera ?itatelj moe propitati valjanost teorije "dobra svemirska bra?a" i njihove, kako se deklariraju, misije za mir s nama.

to se ti?e prijevare kojoj su kontaktirani, kao i ostatak ?ovje?anstva, izloeni, isto je kao i ono to smo ranije rekli za ukazanja i poruke" koje priop?avaju: mjeavina istine i obmane, malo istine isprepleteno s krupnim laima. Kontaktirani, ba poput vidovitih, potpuno se predaju tim bi?ima koja im daju znanja, hrabro prorokuju?i to im je re?eno, ili pak riskiraju?i kapital ili zdravlje pri ispunjavanju zadanog im zadatka; a kada se proro?anstva i poduhvati izjalove i kontaktirani se zbunjeno obrati "dobroj svemirskoj bra?i", odgovora ili nema ili stigne u obliku bezvrijedne zagonetke.

Andrija Puhari? citira Uri Gellera: "Te sile u interakciji s nama, ?esto to ?ine na aljiv na?in. ?ini se da uop?e nisu ozbiljni. U vie navrata smo se pitali da li nam se samo smiju vuku?i nas za nos."

John A. Keel to potvr?uje rije?ima: "Danas shva?amo da je sila koja odgovora na nae molitve ista ona koja uzrokuje da in?uni kie s neba, a tako?er je i u pozadini morskih ?udovita i NLO-a. Ona distorzira na svijet po volji, i jedino to moemo je zapitati se ?ini li to iz dosade ili ludila."

Ovaj negativni aspekt moe se elaborirati s dobro dokumentiranim ?injenicama, no ovo bi vam trebalo biti dovoljno za prosudbu smisla ivota i ?ovjekove egzistencije u kozmosu kada za to bude vrijeme.


Perspektiva korisnosti

?itatelji bi me mogli sada smatrati malo nelogi?nim i apsurdnim to upu?ujem na korisni aspekt NLO-a nakon svega re?enog. No, ?injenice su ?injenice, a obzirom da ja ne promi?em "kriarski pohod" ili "religiju", ograni?it ?u se na promatranje i prepri?avanje stvari onakvih kakve jesu, ?ak i ako se ne uklapaju u moje vlastite teorije.

Priznajem da se prema ovoj perspektivi odnosim sa sumnjom jer znam za slu?ajeve koji su se za protagoniste premetnuli u katastrofu. Neki vrlo ozbiljni, kvalificirani i iskreni autori poput argentinskog istraiva?a Pedra Romaniuka, nepokolebljivo brane pozitivni aspekt svemirskih posjetitelja. I ja sam tako?er dijelio taj pogled dok me okolnosti nisu natjerale da promijenim miljenje. Pozitivno i negativno ?esto su ispremijeani.

Procijenite sami za sebe. Ovaj je incident uzet iz Romaniuk-ove knjige. Ve?er je 7. prosinca 1972., 22:20 sati u nenaseljenom podru?ju pet ili est milja od jednog argentinskog grada. Gospodin V. Maceira, siromani 73-godinji mukarac koji ivi sam sa psom i ma?kom s ma?i?ima, sluao je radio i pio ?aj dok se emitiranje nije prekinulo. Primje?uje blistavu svjetlost koja prodire iza grma eukaliptusa i vidi okrugli objekt promjera preko 25 metara kako visi na 10 do 12 metara iznad tla. Unutar objekta uspijeva razaznati dva bi?a na ?ijim su glavama prozirne kacige cijevima spojene na ?etvrtaste kutije na njihovim le?ima. Imaju uske, kose o?i fiksiranih pogleda i usta neto deblja od crte. Maceira neuznemireno podie alicu s ?ajem na poziv da mu se pridrue.

Iz naprave izlije?e svjetlosna zraka koja ga na mjestu zasljepljuje. Naprava poja?ava brujanje, mijenja boju i odlazi, zapevi preko nekih visokonaponskih kablova i ostavljaju?i iza sebe miris sumpora.

Vi?enje g. Maceire se uklapa kao nacrtano. Prakti?ki nepismen, on nikada nita nije pro?itao o NLO-ima. Tijekom vremena, ovaj neobrazovani starac po?eo je imati ideje o stvarima o kojima nikad prije nije razmiljao, o astrologiji, fizici, matematici, filozofiji, antropologiji, itd. Spremno je mogao diskutirati na bilo koju temu, te su ga preplavili novinari, lije?nici, ufolozi, znatieljnici i foliranti, koji su ga u vie od mjesec dana gotovo doveli do ludila dok mu vlasti nisu pribavile privremeno uto?ite kako ne bi umro od iscrpljenosti. Kako god bilo, korisnost tog "poboljanja uma" imala je isto tako i svojih nedostatka.

Dok je naprava lebdjela u zraku, osjetio je trnce u nogama i vibracije koje izazivaju jezu. Oko dva sata kasnije dobio je pulsiraju?u glavobolju. Aspirin nije nudio olakanje, a bol je potpuno nestala ?etrnaest dana kasnije. Osam sati nakon kontakta, Maceira je dobio jaki proljev koji je potrajao vie od tjedna. Na mahove je osje?ao mu?ninu i povra?ao sljede?a ?etiri dana. 16. sije?nja, 1973. Maceira je doivio abnormalan gubitak kose. Bez obzira na godine, imao je bujnu kosu. Tako?er mu se i vrat osuo sitnim priti?ima. Odmah po vi?enju atrofirao mu je jezik, i rekao je da su mu o?i suzile i izlu?ivale tanke vitice nalik vlasima kose. To je stalo petog dana.

Uz te fizi?ke simptome, Rornaniuk nas uvjerava kako je Maceiri narastao i tre?i set zuba. U okviru psiholoke traume koju je Maceira doivio, Rornaniuk kae da je, kada mu je bio u posjeti od 19. do 25. velja?e 1973, primijetio "zamjetno kolebanje tijekom razgovora, i ?ak i sitnije psiholoke anomalije, u nekim primjerima nalik shizofreniji". Romaniuk za to krivi horde znatieljnika koje su beskrajnim pitanjima zasipavale Maceiru. Ja se ne slaem. Osim toga, on je razvio kompulziju diskutiranja o susretu, govore?i neprekidno po sedam, osam sati i odgovaraju?i na razna pitanja.

Dvije pojedinosti, od ne ba male vanosti, su da je ma?ka koja je dojila pobjegla s mjesta doga?aja, da bi se par dana kasnije vratila spaljenog krzna. I jo, da je oblinji potok izbacio veliku koli?inu mrtve ribe.

Ovaj slu?aj uklju?uje i vjerojatnost postojanja razli?itih zra?enja. Dok neka pobu?uju uspavane genetske sposobnosti, ili pre neke ?elije, druga aktiviraju mozak za hvatanje ideja i koncepata van njegovog domaaja. Mogu?e neki oblici zra?enja iz vieg EM opsega frekvencija omogu?avaju mozgu da se podesi na ono to mi trenutno zovemo duhovni svijet. Moda misti?ne vizije nisu nita doli vibracije uzrokovane zra?enjem. Zra?enja i vibracije su ono to premo?uje materiju i duh.

Iako je istina da slu?ajevi u kojima netko bude spaljen od NLO-a nadmauju sve ostale, tako?er ?itamo i o NLO iscjeljenjima. ena iz Dominikanske Republike, koja je bolovala od raka, tvrdi da je potpuno izlije?ena svjetlosnom zrakom iz NLO koja je osvijetlila ku?u u kojoj boravi.

Danas se "kozmi?ka medicina" prakticira na mnogim mjestima. Ti su centri obi?no opskrbljeni metodama lije?enja koje su im predali vanzemaljci, a primjenjuju ih kontaktirani. Takve metode jedinstvene su za svako mjesto.

Ono to vrijedi za duhovna iscjeljenja tako?er je primjenjivo i za ova. Neka su prijevare, a neka proizvodi uma nekog tko slua upute "svemirske bra?e". Neka postiu privremene paranormalne efekte, ali se bolest kasnije ponovno javi. Zatim su tu i neprijeporna ozdravljenja, bez obzira to profesionalne udruge govorile.


Perspektiva porijekla

Prethodno obra?ene teme neobi?nosti su koje su ljudi uspjeli dokazati instrumentima i osjetilima. No, kada je u pitanju njihovo podrijetlo, moramo se osloniti na naga?anja i pretpostavke. Zahvaljuju?i prirodi fenomena, uvijek se lako prevariti.

Sami ufonauti otkrivaju nam svoja podrijetla, ali se obi?no ispostavi da su lana. Ali zato? Jesu li oni laovi? Jesmo li ih mi krivo razumjeli? Govore li nam oni neto druga?ije od onog to njihove rije?i prenose? Kako stvari stoje, nismo ni blizu toga da bi mogli re?i odakle NLO-i potje?u. Namjerno izbjegavam re?i "odakle dolaze", jer u ve?ini slu?ajeva vjerojatno ni nema fizi?kog prelaska prostora. Moglo bi biti da oni ve? jesu "tamo", i jednostavno se manifestiraju. Prerasli smo naivnost ranih istraitelja u vezi s njihovim podrijetlom. Vie im ne vjerujem da su s Marsa ili Venere, barem to se ve?ine fenomena ti?e. Tako?er sumnjamo u postojanje nebrojenih svjetova sa smijenim imenima (Urln, UMMO, Lanulos, Orton, Kropkos, Hoova, Muldon, AANT, itd.), a tako ?emo i nastavit sve dok ne dobijemo dokaze njihova postojanja.

Odakle, onda, oni izviru? U svojoj knjizi Parapsihologija i religija zasadio sam sjeme odgovora:
NLO fenomen je dio ire psihofizi?ko-duhovne cjeline, ve?e nego to to moemo zamisliti. Druk?ije re?eno, NLO-i su samo faceta ire slike stvarnosti koja se nalazi u pozadini svih neobjanjivih misterija. NLO-i su za ?ovje?anstvo prozor kako bi vidjeli da nas drugi svjetovi, dimenzije i postojanja okruuju.

Premda moda zvu?i vrlo op?enito, to je najsmjelije to danas moemo bez da odemo u neizvjesnosti. Nesumnjivo bi mogli i?i i dalje, ali ne bi vie bili na ?vrstom tlu, prije u ivom pijesku, obzirom je na um slabo u stanju objasniti sve pojave vezane uz NLO-e. Logika nas je iznevjerila, znanost nas je iznevjerila, i to je najpodmuklije od svega, mehanizmi naeg mozga su nas iznevjerili, uzrokuju?i da fenomen vidimo distorzirano.

Nemamo izbora, me?utim, nego riskirati s hipotezama budu?i da ne moe odbaciti materiju s izlikom kako je prekomplicirana. Naa prva hipoteza trebala bi navoditi kako se mnoge razli?ite realnosti kriju iza fenomena NLO-a. Isto se doga?a pri uporabi rije?i "grad". Grad je nakupina mnogih me?usobno vrlo razli?itih stvari koje zajedno tvore grad. Kada je rije? o NLO-ima, mnogi aspekti su dobili isti naziv, ali se uvelike razlikuju.

Godinama unazad, razlika izme?u jednog i drugog NLO-a, vjerovalo se, proizlazi iz toga to dolaze s razli?itih planeta, tako da ne samo da mogu izgledati druga?ije, nego tako?er i nemati pojma o planetima drugih. Danas ne samo da vjerujemo da se razlikuju jedan od drugog, ve? vjerujemo da postoji i ogromna razlika u samoj njihovoj biti. Jedan objekt na nebu se moe vladati prema nama poznatim fizi?kim zakonima, dok drugi moe biti para-fizi?ke, paranormalne, ili psihi?ke prirode. Moe ?ak biti i projekcija naih vlastitih umova bez vanjske stvarnosti. Sve od ovoga bi moglo biti istina, ali svejedno se i dalje unutar NLO konteksta tretira na isti na?in. To je rezultat krivo identificiranih objekata, prije negoli neidentificiranih - mi nismo sigurni to su, sigurni smo samo da jesu.

NLO moe biti jedna od mnogih stvari:

1. Projekcija kolektivnog nesvjesnog ?ovje?anstva.
2. REPQEN koji djeluje automatski.
3. Manifestacija entiteta drugih dimenzija (djini, vile, an?eli, demoni, duhovi, itd.) ovoga svijeta.
4. Manifestiranja drugih fizi?kih stanovnika ovog svijeta (podzemnih, podvodnih, zra?nih, umskih).
5. Vanzemaljski posjetitelji


NLO-i kao projekcija kolektivnog nesvjesnog

Kako bih dao razumljiv primjer, zamislite nekoga tko sanja. Oni su uivljeni u svoje snove, ponekad prili?no intenzivno. Neki koji imaju problema sa srcem mogu umrijeti od impresija primljenih tijekom snova. ?ovje?anstvo dijeli kolektivnu duu i duh, i njegovi mu nesvjesni snovi imaju odre?ene fizi?ke kvalitete. Prema toj teoriji, NLO-i su san ?ovje?anstva, nelogi?an i apsurdan poput osobnih snova, ali koji istodobno otkriva misli i slutnje ?ovje?anstva, bez obzira to one ponekad mijeaju stvarnost i iluziju.

To je, istinabog, jedna odvana teorija, ali ne bi je trebalo samo tako odbaciti. Sve je ve?e uvjerenje me?u mnogim autorima kako je zemlja istinski ivo bi?e; ljudi joj osiguravaju duu, razdijeljenu na milijune inteligencija nad kojima lebdi duh zemlje - Spiritus Mundi koji tako?er boravi i u nedoku?ivim zakutcima subatomske materije. Spiritus Mundi bi bila sila u pozadini ne samo NLO-a, nego i ostalih misterija u kojima prepoznajemo djela vie sile.

Razmislimo o evoluciji i kako se ?ini da je upravljana, ili o nebrojenim balansima u prirodi bez kojih ivot ne bi postojao, ili ?ak i o konceptu ove stijene koja tei milijarde tona i vrvi ivotom na kojoj nijedan atom nije nepokretan, a opet slijedi ure?eno gibanje.

Ova teorija sugerira da su Jungijanski arhetipovi uspavani u ljudskom nesvjesnom katalizatori koji kreiraju, osnauju i navode tako potentnu kolektivnu psihi?ku energiju - u oblik NLO-a. Ako prihvatimo ovu teoriju, ispada da je fenomen NLO-a san ?ovje?anstva, i to san koji ne samo da je stvaran za onog koji sanja, nego s vlastitom para-fizi?kom stvarno?u. Njihova nelogi?nost je ona iz snova, i umjesto da svoju poruku izraze na govorni na?in, oni to ?ine kroz simbole. Ovo bi problem njihove stvarnosti u?inilo puno razumljivijim.


NLO-i kao Rezidualna psihi?ka kvazi-inteligentna energija

REPQEN jedna nova kratica. to su ti rezidualni kvazi-inteligentni energetski nukleusi? Prije negoli se pozabavim time to su ili to bi mogli biti, priznajem kako ne raspolaem sredstvima kojima bi ih mogao izmjeriti niti sam ih uspio fotografirati, ?ak ni uz pomo? visoko-energetskih polja. No i sami znanstvenici moraju priznati kako nisu u mogu?nosti fotografirati poetsku inspiraciju, a svejedno poezija postoji.

Kada osoba umre, to to?no umire? Prema kr?anstvu, dua je besmrtna i nastavlja ivjeti. Prema parapsihologiji, dua je energija i umjesto da umire transformira se.

Organska tvar odumire do odre?ene to?ke, obzirom da elementi i dalje nastavljaju funkcionirati iako vie nisu dijelom tijela. Jednom kad se taj materijal raspadne, ostane neto to niti je duh niti materija. To se erati?no razmili na sve strane, bez duha da ga vodi ili tijela da ga ku?i.

Kirlianova fotografija nam je omogu?ila da vidimo "eterska tijela" o kojima okultisti vjekovima govore. Amputirani udovi ?e se nastaviti pojavljivati na Kirlianovim fotografijama, to nam govori da postoji neto to moe emitirati zra?e?u energiju, a ne moe se vidjeti. To "neto" izgleda da je obdareno nekim oblikom kvazi-inteligencije.

Tajanstvene energije su na neki na?in inteligentne ili inteligentno vo?ene od iscjeliteljevog nesvjesnog, bez da je njegov ili njezin um toga svjestan. Ta energija ode tamo gdje je potrebna, bez da vidovnjak zna o kojem se organu radilo.

Te energije nastave kolati jo neko vrijeme nakon fizi?ke smrti. Ostavljaju dojam da se ne osipaju ili barem ne tako brzo kao tjelesno tkivo. ?ini se da godinama mogu izdrati odvajanje od tijela i nasumi?no djelovati prema automatskim, ponavljaju?im uzorcima. To bi moglo objasniti ponaanje tipi?nih duhova, onih koji se opetovano pojavljuju na istom mjestu, ili onih kugli od svjetla koje budu vi?ane vie ili manje na istim potezima autoceste, kao i lebde?e energije koja zadri obrasce ponaanja i dan za danom ponavlja ono to je radila dok je bila iva. Varijacije u okviru ovakvog vladanja, me?utim, ne moe objasniti.

Ti REPQEN mogu proistjecati iz jedne jedine osobe ili iz skupa psiha mnogih umrlih osoba u ?ije su umove bile otisnute iste arhetipske ideje koje oblikuju postupke i izgled tih luminoznih kugli brkanih s NLO-ima.

Prije nekoliko godina sam pro?itao zanimljivu knjigu francuskog autora Andre-a Maurois-a u kojoj je opisao neobi?no iskustvo kojem je svjedo?io na pokusima provo?enim od strane jednog britanskog doktora, njegovog poznanika. U svojoj knjizi pod nazivom Ribar dua (The Fisher of Souls), Maurois opisuje sljede?e: Njegov prijatelj dr. James primijetio je da leevi ostavljeni na vagi gube na teini na postojan na?in (nita ?udno - to je zbog sporog isparavanja vode iz tijela). Me?utim, to?no jedan sat i trideset i pet minuta nakon trenutka smrti, na skali se mogao promatrati nagli pad. To ga je zaintrigiralo za nastavak njegovih istraivanja. Naravno, nepotrebno je re?i kako su provedena bez znanja i blagoslova njegovih nadre?enih. Dr. James je kasnije, kada su njegova "?arobiranja" postala javna, otputen.

Izgradio je stakleno zvono pod koje je stavljao tijela. Prostim o?ima se nita nije moglo vidjeti, ali kada su upotrijebljene UV zrake (na Maurois-ev nagovor) otkrio je ?udnu fosforescenciju, "jaja od svjetlosti" koja su se konstantno kretala i pulsirala u intenzitetu. Nakon par dana otvorio je rupu na zvonu i fosforescentne forme izletjele su van nestaju?i u zraku. Iz svakog lea je pribavio po malenu luminoznu sferu i pohranio je u staklenku. Mjesecima poslije, ?im bi ih izloili UV zrakama, i dalje su zadrale svoj sjaj i vitalnost.

Mislio je da ?e kombiniranjem sadraja dviju staklenki polu?iti ja?u luminoznost. Dogodilo se suprotno fosforescencija se nastavila, ali se svjetlost priguila. Kugle od svjetla su ostale odvojene i izgledalo je kao da se me?usobno izbjegavaju. Na dan kada su dvojca bra?e akrobata preminula, uhvatio je njihove fluidne energije (kako ih sada naziva) zajedno. U?inivi to, one su postale briljantan orb koji Maurois opisuje sljede?im rije?ima.

"Nisam mogao zadrati suze od uzbu?enja. Blistava sfera zasjala je u dimnjaku. Najbolja usporedba bi bila pun mjesec na nebu ponad Gr?ke ili Orijenta. Duboko unutar tog sjaje?eg bisera nalazile su se jo sjajnije struje i bljetava izmaglica od teku?ih dijamanata. Dugo sam odbijao razmiljati o pokusima iz bolnice Sv. Barnaby i njihovom tragi?nom ishodu. Nekoliko mjeseci sam se osje?ao bolesno i na rubu smrti; kao svoju dunost sam doivio to da pribiljeim nevjerojatne i istinite stvari kojima svjedo?ih "

Kako se ?ini, takve teorije nisu posve neutemeljene. Puno stvari bi se moglo nau?iti samo kad one ne bi a priori bile deklarirane kao nemogu?e.

Na alarm mnogima, ovaj na?in gledanja na NLO fenomen usko ga svrstava uz bok spiritizmu. Dok se to mnogima moe ?initi ?udno, za istraiva?a to ba i nije tako. Moramo imati na umu da su spiritisti?ki mediji ?esto tako?er i kontaktirani, a ja osobno znam za jednog koji je prili?no izuzetan u oba polja, iako ih doivljava potpuno odvojenima. On vjeruje da se ET-i nalaze na viem duhovnom planu od njegovih "duhovnih vodi?a".

Ukratko re?eno, ti REPQEN mogli bi u nekim slu?ajevima biti odgovorni za ?udna svjetla vi?ena no?u, posebice ona blizu tla koja prikazuju ono to istraiva?i zovu "ivotinjska inteligencija."

Ta su svjetla puno ?e?e vi?ana na autocestama, posebno tamo gdje su se dogodile nesre?e i smrti, te na ravnicama i poljima na kojima su se vodile bitke. Ne treba nas iznena?ivati kako ih se moe pobrkati s vanzemaljskim vozilima obzirom i jedna i druga izgledaju kao kugle od svjetlosti, iako NLO-i u nekim prilikama mijenjaju boje.

Doavi do ove to?ke, dopustite mi jednu poduu digresiju. Do sada ?itatelj zacijelo mora vjerovati da sam potpuno lud. Sloit ?u se s time do odre?ene to?ke, ali ne vie. Onima koji me vide kao beznadno suludog bi bilo dobro da se ostave ove knjige i prihvate lakeg tiva, kao na primjer politi?kih tra?eva ili ludorija "slavnih". Ali matovitiji ?itatelj, sposoban shvatiti da postoje kozmi?ke stvarnosti koje prerastaju ljudsko razumijevanje, trebao bi se pribrati i nastaviti s ?itanjem - postaje jo uvrnutije.NLO-i kao manifestacije interdimenzionalnih inteligencija

Prema toj teoriji, NLO-i bi bili manifestacije inteligentnih stvorenja iz drugih dimenzija ili razina postojanja, koja su u mnogim razli?itim vremenima i mjestima razno nazivana, kao npr. silfi, patuljci, demoni, vilenjaci, nimfe, geniji, daemoni, djini, vile, an?eli, vilenjaci, bogovi, zmajevi, itd.

Samo spominjanje ne?eg ovakvoga mnogi ?e uzeti za neoprostivu frivolnost, i prije deset godina i ja bih se s time sloio. No, svi?alo se to nama ili ne, ljudska povijest pretovarena je referencama na sve te likove. Svaki od njih ima svoju dugu povijest, nepristranom ?itatelju nadohvat ruke. Neki su bolje dokumentirani ?ak i od "svete povijesti" koju bespogovorno prihva?amo. Tema je opsena i mogla bi ispuniti gomile knjiga, to doista i jest, ako uzmemo u obzir enormnu koli?inu kako drevnih tako i modernih zapisa na tu temu. Sama ?injenica da svi jezici sadre tolika imena koja opisuju enska boanstva jezera i uma, na primjer, trebala bi nas navesti da se zapitamo zato postoji toliko rije?i za opisivanje stvari koje ne postoje, kao to su nimfe, najade, ondine, nereide, silfe, drijade, oreade, i mnoge druge.

Klju? ove teorije je da takovi entiteti jesu od ovoga svijeta. Njihove dimenzije pripadaju ovoj planeti.
U davnini su se pojavljivali u gore navedenim formama koje su vie ile u korak s postavkama umova tih vremena. Sada su se odabrali pojavljivati kao entiteti povezani sa svemirskim putovanjima, ili kao pripadnici vladinih agencija (FBI, CIA, vojni ?asnici, vladini agenti). Ova kategorija vjerojatno uklju?uje i ozloglaene Ljude-u-crnom (MIB), jedan od sastavnih dijelova NLO nauka i doma?ine uvrnutostima koje se veu s fenomenom.

Oprema i izgled astronauta mogu?e je forma koja se koristi za prou?avanje naeg svijeta i brzo kretanje po njemu, dok bi MIB manifestacije mogle biti sredstvo lake interakcije (i interferencije) s nama. No, ba kao to postoji razlika izme?u zmaja, vile i an?ela, ne samo u obliku, nego i u akcijama, isto tako uo?avamo i razlike od jednog do drugog NLO-a.

Izgleda da ne potje?u svi iz istih dimenzija, neki su napredniji od drugih, ili su jednostavno evoluirali prate?i druga?iju liniju. Mi smo vjerojatno blii nekima od njih negoli su oni me?usobno.

Premda kontroliraju prirodne zakone bolje nego mi, to ih ne ?ini razvijenijima od ljudi. U stvari, ?ini se da su odre?eni entiteti, u odre?enim stvarima, na niem stupnju evolucije od nas u cjelini, sli?no kao siromana ali kulturna osoba u usporedbi s bogatim neznalicom.

Vidjeti ili ne vidjeti, i ?uti ili ne ?uti, termini su koji se odnose samo na naa vlastita osjetila koja funkcioniraju na odre?enom vibracijskom nivou. Mi vidimo, ?ujemo ili dodirujemo ono to vibrira na odre?enoj frekvenciji. Kada frekvencija izlazi van tog opsega, prestajemo ?uti i vidjeti bez da je objekt prestao postojati. Lako bi moglo biti da su isto tako i drugi entiteti koji dijele svijet s nama nesvjesni naeg postojanja, kao to su i mnogi od nas nesvjesni ?injenice da neljudi tumaraju planetom. Mi se sluimo materijom koja vibrira na frekvenciji percepcije naih osjetila. Obra?ujemo je i preobraavamo po elji, no i druge energije mogu tu biti, vibriraju?i na drugoj valnoj duljini i proizvode?i materiju nama neprimjetnu, a klju?nu za ustroj prirodnog stanita druge inteligencije.

Vrijeme i prostor, dodani u miks, slue samo da dalje zakompliciraju stvari. Dokazana ?injenica je teko?a koju ovi entiteti imaju u razumijevanju i prilagodbi na vrijeme, to nas navodi na sumnju da je vrijeme vrlo ljudska stvar, ?etvrtu dimenziju njima potpuno neshvatljivu. To bi moglo objasniti nedostatak to?nosti kod ukazanja "Blaene Djevice" kad pusti vjerne da ?ekaju, ili kad E.T.-i puste kontaktirane da ?ekaju. To bi isto tako moglo biti razlog zato to?no odre?eni datum u proro?anstvima obi?no zakae.

Ova teorija po?esto raspravlja "druge dimenzije", i u takvim razgovorima uivaju mnogi. Meni osobno se ne svi?aju obzirom ih jedva mogu razumjeti. No moderni fizi?ari, a i Einstein osobno, ozbiljno su raspravljali koncept ?etvrte dimenzije. Ja radije kaem "druge razine postojanja", osje?am da ih lake mogu zamisliti.

?ovje?anstvo s kraja 20. stolje?a otkrilo je da ne samo da nije vladar svemira, nego nije ni gospodar svijeta. NLO-i su zasluni za otkrivanje ove krucijalne istine.

Ovaj svijet smatrali smo jednokatnom ku?om, naom osobnom imovinom. No u?imo da je ova ku?a ustvari stambena zgrada s mnogo katova, i na nae zaprepatenje u?imo da postoje stanari na tim katovima. Za razliku od stambenih zgrada u kojima su stanari manje ili vie isti, ovi stanari su zbilja vrlo ?udna ?eljad. Toliko ?udna da, unato? to smo ih stolje?ima bili svjesni, tek ih trebamo shvatiti ili saznati to su to?no.

Vjerojatno bi najbolje bilo da usporedimo na svijet sa gradom. U gradu moemo razlikovati odre?eni broj razina. Naj gornja razina je za ptice i zrakoplove. Jo jedna razina su krovovi koje dijele ma?ke. Zatim imamo razinu ulice, koja se moe dalje podijeliti, a naseljavaju je ljudi, psi, itd. I ba kad povjerujemo da ne postoji vie razina, otkrivamo neizmjeran, nevidljivi svijet kanalizacije, ahtova, cjevovoda, instalacija, itd., sa takorima i drugim teto?inama na ?elu.

No ove razine nisu definirane, niti su njihovi stanovnici nepokretni. Razine i stanovnici ?esto su u interferirenciji jedni s drugima. Nije uobi?ajeno vidjeti ?ovjeka dolje u rupi od kanalizacije ili takora koji tr?i niz visokonaponsku icu, ali vidimo da se to doga?a.

takor, doveden u situaciju da se izjasni o tome, teko bi mogao objasniti to ?ovjek radi dolje u kanalizaciji obzirom se ljudi bave vrlo razli?itim stvarima od takora. ?ovjek, obdaren ve?om inteligencijom, ponekad ne moe shvatiti kako i zato takor hoda po visokonaponskoj ici sve dok ne izgubi ravnoteu i ubije ga struja.

Neto sli?no doga?a se i s NLO-ima, te djelomi?no objanjava njihovo nelogi?no/apsurdno ponaanje. Uri Geller dobio je neka ?udna objanjenja od vanzemaljaca s kojima je bio u kontaktu. Neka su grandiozna i na granici ljudskog razumijevanja. Druga samo potvr?uju nelogi?ni aspekt NLO ponaanja.

Tako?er je lako objasniti i amoralnu prirodu njihovog ponaanja, ako se vratimo na prijanji primjer. Ono to je dobro za ?ovjeka nije nuno dobro i za ma?ke, i tako dalje. Svaka razina brine za vlastite udobnosti, pretvaraju?i ih u autonomni moralni kod koji zanemaruje etike drugih razina.

To objanjava i neto mnogima zabrinjavaju?e: nedostatak interesa kod NLO-a za kontaktiranjem ljudi i njihovih vlada na pravilan na?in. U naem primjeru ljudi, kada je to potrebno, upadaju na teritorij takora i unitavaju ih ukoliko su pozvani da to u?ine. takori, iako plaljivo, upadaju u ljudske domene kada smatraju korisnim napasti ostavu. No niti jedna strana nema nesavladivu elju za jednim "slubenim i formalnim upoznavanjem". Svako od njih gleda svoje poslove na njima odgovaraju?oj razini postojanja.

Ova teorija ima veliku vanost. Ako je istinita, ona razbija druge vrlo uvrijeene teorije u koje ?ovje?anstvo vjeruje i na kojima temelji svoje vladanje. Upravo ovaj razlog krucijalan je za ovu knjigu jer povezuje religijski fenomen, s njegovim razli?itim gleditem, s ovim drugima. Ova teorija je najblia razumijevanju NLO enigme, ali je ni najmanje ne objanjava u cijelosti. NLO fenomen ne moe objasniti jedna jedina teorija - samo uz primjenu svih ovdje navedenih se to moe posti?i.

Kako bih pojasnio ovo gledite, moe ga se saeti ovako:
* Ovi entiteti egzistiraju izvan mog uma.
* Nisu ono kakvima se fizi?ki prikazuju da jesu.
* Nisu posve duhovni nego ?e prije biti da pripadaju fizi?koj realnosti ?iji su nam zakoni nepoznati.
* Vilenjaci, vile, ?udovita, itd. su postojala i u suglasju su s gore iznesenim.
* Poganski bogovi (Jove, Hermes, Vinu, Oziris) tako?er su postojali i pripadali tom redu entiteta.
* Demoni u judeo-kr?anskoj tradiciji jedna su od formi tih entiteta, samo na niskom stupnju evolucije ili s vibracijskom frekvencijom nekompatibilnom s naom.


NLO-i kao fizi?ki stanovnici ovog svijeta

NLO-i bi mogli biti manifestacije drugih fizi?kih itelja ovoga svijeta, bilo podzemnih, podvodnih, zra?nih ili itelja dungle.

Ti stanovnici imat ?e neto zajedni?ko s opisima iz prethodno obra?enih tekstova, ali ?e im fizi?ka forma biti sli?na naoj. Stoga mijenjanje oblika, ili postajanje nevidljivim, ili napredne psihi?ke sposobnosti, ne?e spadati u okvir njihovih mogu?nosti. Oni ?e svejedno pokazivati daleko ve?e znanje i vjetinu oko prirodnih sila. Njihova stanita ?e biti vrlo odre?ena mjesta na ovoj zemlji, iako udaljena od onih koja koriste ljudi, a tako?er i prili?no nedostupna. Oni ne interferiraju u nae ivote osim ako su isprovocirani, ili ako imaju potrebu za ne?im to im ljudi mogu osigurati. Eventualno mogu diskretno interferirati s nama iz znatielje ili zbog ozbiljnog istraivanja.

Sve ove stvari se temelje na ?injenicama koje su ljudi sakupili tijekom vremena i na mnogim mjestima. Trebali bi prestati vjerovati kako nai preci nisu bili dovoljno dobro upu?eni da bi razlikovali mjesec od ne?ega to nije mjesec.

Nema potrebe ni za kakvim starim pri?ama o podvodnim iteljima kada i United Press International moe posluiti:
Caracas, 2. oujka 1976. Najnovije dnevne vijesti. Ovo su naslovi: TANJUR GOTOVO PREVRNUO BROD ISKUSNOG POMORCA. Podnaslov: "Dok je ribario, ?udna letjelica izronila iz mora stvaraju?i valove i nestaju?i u daljini" i "Blizina otoka Tortuga: letjelica neljudske izrade kako je opisuju Federico Soanes i Ernesta Millan" (Uz to se nalazila skica letjelice i fotografija jednog od svjedoka).

Postoje tisu?e slu?ajeva nalik ovome. Ne sakupljenih iz legendi od strane povjesni?ara ili antropologa, ve? ispri?anih od sudionika, koji bi lako mogli biti nai prijatelji, poznanici ili susjedi, jednako pametni i iskreni kao mi sami. U knjizi 60 NLO slu?ajeva, koju supotpisujem s Osuna Manuelom, ?itatelj moe vidjeti nevjerojatan slu?aj koji potkrepljuje tvrdnju da ispod zaljeva Cadiz postoji NLO baza.

Slu?ajevi te vrste opseniji su od gore spomenutog. Ono to Enrique Castillo tvrdi da je vidio na dnu Marijanske brazde, zapanjuju?e je: tri kolosalne prozirne kupole, svaka s po jednim doslovno specijaliziranim gradom - jedan za djecu, jedan za zajedni?ke aktivnosti i jedan stambeni. Trezvenost, razumnost i sposobnost rasu?ivanja g. Castilla, navode me da se nadam kako smo suo?eni s bi?ima vlastitog fizikalnog medija, bez obzira na razlike. I jo k tome, g. Castillo, inenjer po struci, prevezen je od strane tih entiteta od Caracasa do Perua i natrag u par minuta. Na povratku, na njegov zahtjev, nisu ga vratili na polaznu to?ku nego u Bogatu u Kolumbiji da posjeti svoju obitelj. Taj detalj osnauje kredibilitet njihove fizi?ke stvarnosti.

?ovjek bi mogao neprekidno pisati o lete?im tanjurima iz morskih dubina. Problem je razlikovati koji pripadaju fizi?kom svijetu, a koji su para-fizi?ki ili ultradimenzionalni, a koriste oceane da zamaskiraju svoje materijalizacije ili prikriju sumnjive aktivnosti. Isto vrijedi i za itelje podzemlja, o kojima tako?er ne manjka dokumentacije.

Prije trideset godina Shaver-ov misterij poharao je Sjedinjene Ameri?ke Drave. Zapisi Richarda Shavera detaljno opisuju egzistenciju malih bi?a nazvanih "Deros" koja borave u utrobi zemlje i izranjaju kako bi ?inili djela tetna za ?ovje?anstvo. Deros posjeduju sve kvalitete potrebne da ih ljudski um odbaci, a opet, pisci kao Ray Palmer priznaju kako su mala bi?a ostavila bolne i trajne dojmove u njegovom ivotu.

Sva literatura o podzemlju imala je svoje prethodnike.

1920., Marshall B. Gardner objavio je Putovanje u unutranjost Zemlje (A Journey to the Earth's Interior). U njemu pri?a o upljoj Zemlji u koju se moe u?i kroz otvore na oba pola, a koji ostaju neprimije?eni zato to imaju 1400 milja u promjeru. Svaki putnik ?e u?i u unutarnju Zemlju bez da primijeti zakrivljenost otvora, obzirom mu je rub, da se tako izrazimo, 800 milja irok to uzrokuje da kopno i more izgledaju ravni. Prema knjizi, klima je toplija od one u vanjskom svijetu, a tu je i malo sunce koje nikad ne zalazi.

Unato? dobrim argumentima koji postoje u korist ove ideje, ona jo uvijek ostavlja dojam matarije. Kako god bilo, 1959. admiral Richard E. Byrd iznio je neke zbunjuju?e napomene o tome kako je na kraju svoje ekspedicije zaao 2300 milja ispod junog pola. Velik je zna?aj pripisan ovoj izjavi, ali u kona?nici nita nije razjanjeno.

Sve napisano o rasama koje su se povukle u podzemni svijet (Maje, Inke, itd.) zvu?i nategnuto. Moglo bi biti neke istine u vezi tih unutar ili pod-zemaljaca, no oni vjerojatno pripadaju ekstra-dimenzionalnom svijetu objanjenom ranije.

Sljede?i slu?aj odigrao se 1967., ili 1968., u drugorazrednom hotelu u Miami Beachu. Povezan je s temom jer uklju?uje dvije osobe koje su tvrdile kako potje?u "sjeverno od kontinenta". To ima poveznica s teorijom uplje Zemlje, te keltskom legendom u kojoj se navodi da "bogovi" ili "Tuatha De Danaan" dolaze iz mjesta sjeverno od kontinenta.

Uklju?eno je i pismo u kojem je suprug ene, sudionice doga?aja, objasnio situaciju. (Zanimljivo, njegova supruga je vrlo vidovita i godinu prije vidjela je NLO kako balansira ponad praznog terena u Miamiju. NLO je tako?er vidio i mladi? koji je bio u njenom drutvu, te policijski auto. Nadlijetao je cijelo podru?je nekih 45 minuta.)

"Moja supruga bila je sobarica u hotelu. U to vrijeme su se dvojica mukaraca uselila u jednu od soba. Kada bi dolazila ?istiti uvijek bi ih tamo zaticala iako postoji zakon koji zabranjuje stanarima boravak u sobi za vrijeme pospremanja. Glavni gospodin bio je izuzetno obrazovan, prijateljski nastrojen, a govorio je i nekoliko jezika, te vrlo dobar panjolski. Kosa mu je bila potpuno svijetla. Najvanije od svega bilo je da je mogao ?itati misli moje supruge. Rekao joj je kako je ona jak medij i zvao je njegov prijemnik. Jedan dan moja supruga dola je na vrata i kad ih je htjela otvoriti on ju je prestigao rekavi: ?ekao sam. Znao sam da ?e do?i. Drugi mukarac je bio tajanstven. Bio je crnomanjast, orijentalnog izgleda i kosook. Nosio je naran?astu uniformu i ponaao se kao da je tjelohranitelj drugome. Jednom je plavokosi ?ovjek uzeo loptu i zaka?io ju na zid, trae?i od supruge da razgovara s njom. Po?ela je govoriti primijetivi svjetlosne valove unutar lopte. Nije bilo ni?eg to bi loptu dralo za zid i sa svakim korakom koji je moja ena napravila, ova ju je slijedila. Bilo je nevrijeme tih dana, i plavokosi bi odlazio dolje na plau s napravama i kamerama, te se okretao prema pu?ini, rame uz rame sa svojim kompanjonom. Dok je jednom prigodom ?istila, moja supruga vidjela je sadraj otvorenog kov?ega (plavokosi je bio u kupaonici). U kov?egu su se nalazile lopte sli?ne biljarskim kuglama ili ve?e koje su trepnule kao da su pune elektriciteta. Misteriozni je gospodin jednog dana samo nestao bez pozdrava."

Opet susre?emo dva naj?e?a tipa: plavokosi i orijentalni, i kao i u drugim slu?ajevima potonji je sluga prvome. U poznatom slu?aju iz Puebla u Meksiku, sli?no kao i ovome iz Miamija, nestanak je bio nasilan. Ku?a je bila potpuno demolirana kao da se u njoj odigrala strana bitka u kojoj su ?ak i elektri?ne instalacije i?upane iz zidova.

Osim teorija uplje zemlje, postoje i slu?ajevi u kojima ljudi i ?udni entiteti izlaze iz pe?ina, ili ulaze u njih, ne ostavljaju?i ni traga. Bio sam u Venezueli i istraivao takve pri?e, i naravno, trudio se do?i do svih pojedinosti, razgovarati sa svjedocima, no strah od ismijavanja skamenjivao bi ljude.

Evo kako o tome izvjetava Raul S. Esteves za list 2001 iz Caracas, 8. svibnja 1976.: U sumrak, tijekom vonje prema neotkrivenoj lokaciji, neto zastrauju?e se dogodilo. Vozili su se kroz samotan kraj bez ijednog stabla. Odjednom se tlo po?elo tresti, pojavila se pukotina iz koje je izronilo srebrno vozilo okruglo poput zvrka, vrte?i se kroz zrak i ostavljaju?i iza sebe trag zasljepljuju?e plavih iskri. Putnici, uko?eni od straha, mogli su samo svjedo?iti nevjerojatnom prizoru. Sre?om je tu ostala spaljena pukotina u tlu, pokazuju?i tragove polijetanja. Uz zajedni?ku suglasnost, mislili su da je najbolje da to vie nikad ne spominju.

Mnoga mjesta imaju reputaciju da su misteriozna ili sklona ?udnim doga?anjima. Preko nekih takvih mjesta, domova prethodnih populacija, starosjedioci odbijaju prelaziti, pogotovo po no?i. Takva mjesta imaju reputaciju da na njima ljudi nestaju, ili da ih ona izlude, ili da se na njima pojavljuju zastrauju?a ukazanja, ili pak da na njima ima ljudi vrlo razli?itih od obi?nog naroda. U brazilskim dunglama postoje na tisu?e ovakvih pri?a koje su vjerojatno tek puka fikcija. Me?utim, pri?e izranjaju iz velikih dungli svijeta to nas dovodi do shva?anja kako u svijetu jo uvijek postoje mnoge misterije.

U svibnju 1976., u pe?inama peruanske provincije Bolivar, prona?ene su kosti ljudi viih od 6 stopa (oko 1,8 metara). Tako?er su prona?ene i dvije ogromne lubanje, jedna od njih imala je kosu duine 5 stopa (oko 1,5 m). Antropolozi su odmah zapo?eli s radom, obzirom su, prema Abelu Vega iz arheolokoga muzeja sveu?ilita Trujillo "nalazi od ogromnog zna?aja i opsega". to je zanimljivo, a i u blizini tog podru?ja, "pleme divovskih bi?a", prema panjolskoj novinskoj agenciji EFE, "napalo je lova?ki tabor ranivi devet osoba i otevi tri ene", ali nikada vie nisu vi?eni.

Pripovijetke poput ove obi?no ne izazivaju op?e uzbu?enje i vjerojatno su samo uplje pri?e. Paradoksalno, znanost vie zanimaju kosti nego kad se njihovi vlasnici pojave.

Naravno, ovi divovi nemaju nita s NLO-ima.

Puno je zanimljivija izjava sudionika vjeti?arske konvencije odrane u Bogata-i u Kolumbiji, 1975. Prema njegovim rije?ima, u prostranstvima neistraenih dungli izme?u Paname i Kolumbije, postoje indijanska plemena u kontaktu s tajanstvenim plavokosim bijelcima koji izolirano ive na vrhu planine. Kada je prijeka potreba, plemenski poglavica, jedini kojem je doputeno razgovarati s bijelim ljudima, odlazi na odre?eno mjesto i ?eka da se jedan od tih gospodara pojavi. Kad poglavica ostari, "gospodari" odabiru mladca da ga zamijeni. Po povratku s njegovog osposobljavanja kod tih "gospodara", mladac je obdaren izvanrednim mo?ima koje ga obiljeavaju kao novog poglavicu.

Oni koji ovo dovode u pitanje mogu avionom pre?i iznad tih neprobojnih dungli. Moete vidjeti duboke klisure gotovo okomitih stijena pokrivene zelenilom. Ako Bazen Amazone ostaje jedva istraen iako je posve ravan, zamislite kakva avantura je odlazak na teren gdje kanjoni udvostru?uju prepreke koje postavlja bujna vegetacija. Mogu li ti "gospodari" biti djelomi?no odgovorni za NLO-e? To je mogu?e, a sude?i prema naratoru pri?e, ?ak i vrlo vjerojatno, obzirom ih Indijanci smatraju bogovima sposobnima u?initi bilo to.

Ta stvorenja mogla bi biti preostaci Atlantide, ili Lemurije, ili neke druge super civilizacije koja je postojale u drugim vremenima na zemlji. Za mnoge su to samo legende, ali paljivo ?itanje ?e dokazati da su vie ?injeni?ne od eruditskih dogmi. Sve vie i vie rukom izra?enih metalnih predmeta pronalazi se u nevjerojatno starim slojevima stijena, milijunima godina starim prema znanstvenim izra?unima.

Dr. Francisco Aniceto Lugo, kojeg mogu opisati samo kao venecuelanskog genija kojem sam veliki dunik, sustavno je razlagao na ovu temu u svojim knjigama, posebice u Izgubljenoj civilizaciji, te ?etiri velike kozmi?ke katastrofe. U tim knjigama, on otkriva ljudsku protohistoriju i baca svjetlo na mnoge opskurne aspekte koje drugi autori ostavljaju netaknutima. Ako takve bi?a jo uvijek postoje, oni vjerojatno vuku podrijetlo, ili su bili utjelovljenja, Quetzalcoatla, Virachoche, Manco Capaca, Bochica, Mama Oello Huace, i drugih "bogova" pred kolonijalne June Amerike. Oni bi tako?er bili i u pozadini pozitivnih aspekta NLO-a, iako je njihova intervencija vjerojatno zasjenjena negativnim u?incima ostalih nevidljivih entiteta.

Doti?u?i se nakratko koncepta svemira kao prirodnog prebivalita takvih bi?a, podsjetio sam se ranije knjige u kojoj sam raspravljao na tu temu i citirao jedan a propos tekst svetog Pavla: "Jer ne borimo se protiv ljudi od krvi i mesa, nego protiv nevidljivih zlih vladara i vlasti protiv zloduha koji borave u nebeskim prostorima." (Efeanima 6:12)

Ovaj tekst se izgleda odnosi na druge parafizi?ke entitete nabrojane ovdje koji se puno vie upli?u. No, u svemiru, kao njihovoj drugoj o?evini, obje vrste bi?a mogu se dobro slagati potuju?i se uzajamno jer su si ravnopravniji po znanju i snazi negoli ljudi.

U nebrojenim knjigama napisanima na temu NLO-a pronalaze se pri?e o amaterskim i profesionalnim astronomima koji su fotografirali kretanja ?udnih to?kica preko Sunca ili Mjeseca, ili, to je vjerojatnije, kroz gornje slojeve atmosfere. Ponekad ostavljaju utisak da se radi o formacijama golemih me?uzvjezdanih brodova koji se disciplinirano kre?u prema nepoznatoj lokaciji. Neki su bili fotografirani satima, pa ?ak i danima.

Klasi?an slu?aj bilo je promatranje prof. Jose Bonilla iz opservatorija Zacatecas u Meksiku, iz 1883. On je izbrojao 283 prostrana objekta koji su putovali izme?u Zemlje i Sunca. Slijede?i dan je fotografirao 116 objekata kojima je trebala minuta da prelete irinu solarnog diska. Te su fotografije pretampavane mnogo puta, ne samo u NLO magazinima, nego i u specijaliziranim astronomskim ?asopisima.

Nemogu?e je re?i koja vrst NLO-a su ti svemirski superbrodovi bili. Mogu?e su bili miroljubiv plutaju?i grad naprednih bi?a koja se ni najmanje ne zanimaju za nas i dolaze na Zemlju samo kada to odgovara njihovim potrebama. Moda su to misteriozni "mati?ni brodovi" koji nose desetke ili stotine malih tanjura bljuju?i ih u odre?eno vrijeme odre?enih dana kako bi zastraivali zemljane i provodili zlo?ina?ke aktivnosti. Moda to nije bilo nita vie nego sporedna predstava postavljena od tih inteligencija kako bi navukli Bonillu da to ispri?a svojim kolegama znanstvenicima, stvaraju?i tako me?u skupinom ljudi ideju o dolasku vanzemaljaca.

U vrijeme revidiranja ove knjige (lipanj 1980.), svatko tko ivi u panjolskoj, i tko se potrudio pogledati no?no nebo, imao je priliku vidjeti tihi prelazak svjetala na velikim visinama; svjetala koja su izvodila stvari zrakoplovima nemogu?e, poput stajanja na mjestu ili kretanja unatrag. Ba ju?er sam podue vrijeme promatrao jedno od tih svjetala. Tko su ta bi?a koje redovito prelaze nae nebo bez naeg doputenja ili ?ak bez da nas obavijeste o njihovoj prisutnosti?NLO-i kao vanzemaljci

Prihva?am mogu?nost da su izvor NLO-a vanzemaljski posjetitelji. Upustit ?u se u temu potpuno svjestan da sam mogu?e u krivu ili zaveden. Drugi aspekti NLO fenomena, mada jedva jasni, omogu?ili su mi da do?em do relativno sigurnih zaklju?aka, iako negativnih. ?ovjek zna to moe o?ekivati. No, pravi ekstra-zemaljski aspekt iznjedrio je nebrojena razo?aranja. Pojavi nije za vjerovati.

Glavnini slu?ajeva, koji su prikazani kao vanzemaljski, nedostaje jedan odre?eni detalj koji bi ih rasteretio svrstavanja u ultra-dimenzionalno zemaljsku kategoriju sa svim njezinim negativnim implikacijama. Sudionici direktno uklju?eni u svaki slu?aj, manipuliranih umova od strane nevidljivih kontrolora, te nedostatke ne mogu jasno sagledati. Kada netko prou?ava NLO-e sa strane, pojavljuju se odre?ene pojedinosti ili konstante koje su se isticale i u drugim slu?ajevima, a na kraju se ispostavile kao potpuno "zemaljske" i negativne.

Postoje tri slu?aja koja su me navela da razmislim o mogu?nosti kako bi?a iz nekog drugog svijeta posje?uju nas sli?no kao to mi odlazimo na Mjesec. Ali ?ak i oni otvaraju pitanja na koja nikada nisam pronaao zadovoljavaju?e odgovore, a jo se i podudaraju s izrazito ne-vanzemaljskim slu?ajevima.

Tri slu?aja na koje mislim su onaj s planetom UMMO, posrednik je Rafael Farriols; ve? spomenuti slu?aj s g. Castillom i njegovim nevjerojatnim epizodama; te onaj Eduarda "Billy" Meier-a u vicarskoj, sa svojim impresivnim fotografskim dokazima.

to se UMMO-a ti?e, ?itatelj moe iz prve ruke provjeriti stvar u dvije knjige: UMMO - Drugi naseljeni planet (Another Inhabited Planet) Sesma Fernanda i Savren slu?aj (A Perfect Case) Ribera Antonija i Farriols Rafaela. One sadre zadivljuju?u logiku cijelog doga?aja, a objavama i porukama Ummita nedostaje glupavost manifestirana kod drugih kontakata: Ba suprotno, postoji niz znanstvenih podataka koji do sada jo nisu ozbiljno razmatrani. Ono malo to su znanstvenici prou?ili, polu?ilo je iznena?uju?e rezultate.

Priznajem da su me se poruke i dokumenti Ummita (barem oni koje sam pro?itao) duboko dojmili i alim to su ih oni u ?ijem su posjedu odbili objaviti. Bili bi vrlo korisni u ljudskom, filozofskom i znanstvenom pogledu. Nakon ?itanja ovog materijala bio sam spreman ponovo promisliti svoj stav o izvanzemaljskoj perspektivi. Nije nelogi?no da bi u ponaanju itelja iz svjetlosnim godinama udaljenog zvjezdanog sustava Wolf II trebalo biti ?udnih aspekata. Lako mogu zamisliti njihovu elju da nas testiraju, znaju?i isto toliko malo o nama koliko i mi o njima. Me?utim, vrlo je neobi?no da bi entiteti iz toliko udaljenog mjesta trebali biti tako sli?ni nama.

Drugi slu?aj, onaj Enrique-a Castilla, zasluuje poblie promatranje obzirom je dolo do pravog kontakta. Postoje i osobitosti sli?ne onima za koje znamo da nisu dobronamjernosti E.T.-a.

Castillov prvi kontakt odigrao se u blizini Bogote. Nakon nekoliko preliminarnih razgovora u svemirski brod uao je 3. studenog 1973., te se u njemu zadrao osam sati. U tom periodu brifiran je na savrenom panjolskom. Neto potom, u par sekundi je prevezen na visoravni Perua gdje je ostao neko vrijeme. "Tamo", rekao je, "sam susreo ostalih 24ero ljudi koji su bili izabrani skupa sa mnom, i jo njih 218 koji su u toj regiji miroljubivo ivjeli s vanzemaljcima. Primijetio sam da su neka od tih bi?a govorila po sedam ili vie jezika, i tamo nam je re?eno za tri velika doga?aja koje ?e zemlja doivjeti prije isteka stolje?a. Vanzemaljci koji ive na visoravnima Perua, na doslovno nepristupa?nom podru?ju, humanoidnog su izgleda. Neki od njih doseu 9 stopa (oko 270cm) visine, nekolicina (oko) 180cm, te ostali izme?u 170 i 173. Najnii od njih mjere 162cm."

U beskrajnom potoku podataka koji je preao preko Castillovih usana, pronaao sam jednu usputnu primjedbu koja je iznimno korisna u prou?avanju NLO-a, bez obzira na mjesto njihovo podrijetla:

"Gotovo svi ET-i s kojima sam kontaktirao su para-fizi?ki, odnosno, sposobni manipulirati elektromagnetski spektar i modulirati ga, upoljavaju?i razli?ite vibracije s kojima se u trenu mogu pojaviti ili nestati iz vidokruga. Najvaniji efekt kontrole spektra nije toliko ta nevidljivost-po-volji, nego sposobnost izvo?enja onoga to bismo mi nazvali ?udima."


5 - Smrt i ponovno ra?anje vjere


Ovo je poglavlje misao vodilja knjige kao i njezin najzahtjevniji dio. U njemu bih, na temelju parapsihologije i ufologije, htio i?i do korijena vjerskog fenomena. Iako daleko od kona?nog trebalo bi dostajati da se baci novo svjetlo na religijski fenomen.

S druge pak strane, mogu?e preusmjeri fokus prou?avanja NLO-a, na iznena?enje onima koji se nisu potrudili dublje ih istraiti, ili nisu svjesni njihovih faceta. Ovo mi se ne bi trebalo uzeti kao ikonoklasti?ki nagon ili pokuaj stvaranja problema. Potujem sva?ija uvjerenja i bodrim ih da njima budu istinita (dokle god se ne kose s bitkama drugih).

U tom se smislu zduno slaem s nobelovcem Hermann-om Hesse-om, autorom Siddharthe, kada kae:

"Izbjegavam zbunjivati vjernike Crkve ili religijskih kongregacija. Jako je dobro, debeloj ve?ini ?ovje?anstva, da pripadaju Crkvi i ispovijedaju svoja uvjerenja, no oni koji joj okrenu le?a suo?avaju se s usamljeno?u koja ih ?esto natjera da ?eznu za prijanjim statusom pripadnika kongregacije.

Oni ?e tek na kraju shvatiti da su uli u iru zajednicu, jednu nevidljivu, koja obuhva?a sve ljude i religije. Ona je siromanija dogmama i nacionalizmima, ali ima udjela u bratstvu duha svih vremena, naroda i jezika. "

Isklju?ivo sam pokretan mogu?no?u da podijelim sa svojim ?itateljima odre?ena istraivanja i dedukcije do kojih sam doao i koje, vjerujem, imaju veliku transcendentalnu vanost za budu?nost ?ovje?anstva. Daleko od toga da mislim kako sam ja jedini doao do takvih zaklju?ka.

Oni se, poput rasprenih kapi kie koje nagovjetaju oluju, mogu prona?i i u djelima drugih autora. Moja elja je kondenzirati mnoge od tih disperziranih naga?anja i ?injenica kako bi ?itatelju bili pregledni to je vie mogu?e. Oni se toliko me?usobno razlikuju da ih je ?esto teko povezati.

Nadalje, moram priznati ?itatelju da iako su neke od tema obra?enih u ovom poglavlju naga?anja, druge su sasvim istinite, dodue ljudska izvjesnost ostaje relativna stvar. Ipak, moemo re?i da su istinske isto kao i neka uvjerenja za koja su drugi spremni ivot dati.

Na prvi se pogled zadatak povezivanja takvih naizgled razli?itih tema kao to su NLO-i, parapsihologija i religija ?ini suludim. To uklju?uje povezivanje ne samo NLO-a i parapsihologije, nego tako?er i kemije, biologije i fizike. To je oruje za mahanje onima zainteresiranima za odravanje statusa quo, i ostalima za nastavak jurianja na vjetrenja?e, uz rije?i da su svi oni uklju?eni u ovu vrstu istraivanja ludi. Ako i je tako, mi smo sretniji od naih kolega iz ranijih stolje?a, jer oni nisu bili samo ismijavani kao lu?aci, nego i kao heretici - i spaljivani na loma?i.

Od ro?enja sam bio uronjen u religiju, sa svim dobrim i loim koje ova izjava podrazumijeva. Moja je obitelj bila izrazito katoli?ka, a religijska uvjerenja i u?enja ozbiljno su se shva?ala. Ovo potivanje religije i takav ivotni fokus odveli su me u bavljenje duhovnim vrijednostima koje navodno slijedi vjera. Od suspenzije mojih sve?eni?kih funkcija (za koju sam istinski zahvalan biskupima koji su je naredili), imao sam vremena zadubiti se u korijene vjere koju naslijedih od predaka, te po?eh otkrivati sumnjive podatke koji su me odveli na trag fascinantnih otkri?a. Bilo mi je neshvatljivo kako mogah biti slijep za stvari koje sam sada percipirao s jasno?om. Bilo je, me?utim, utjeno znati da se mnogi drugi ljudi uvelike inteligentniji od mene nastavljaju ka?iti na ta zastarjela uvjerenja i dobrovoljno ostaju slijepi za krucijalne istine.

Prvo da pojasnim to se ovdje misli pod "religija".

Religija je shva?ena kao skup vjerovanja, zapovijedi, obreda i tradicija. "Vjerski Duh" je shva?en kao potraga i unutarnja ?enja zajedni?ka svim ljudima u odnosu na zagrobni ivot, na po?etak, na smisao i ultimativni kraj ivota.

Vjerski duh nadvisuje racionalno bi?e, a njegov izostanak mnogo govori o moralnoj i intelektualnoj evoluciji pojedinaca. Me?utim, religija, kako je gore definirana, prenosi mnoge dobre i korisne stvari pojedincima i drutvu, no sadri i mnoge lane vrijednosti koje su tetne i za pojedince i za drutvo. To vrijedi za sve religije.

Iako se povijest moe kriviti za mnoge od mitova koji su stvoreni, ona je isto tako mnoge druge i sruila. Pod povijest mislim na intelektualnu disciplinu koja metodi?ki interpretira i prou?ava ljudski ivot kroz vjekove. Moderna povijest razbila je mit o papinskoj nepogreivosti razotkrivi brojne Pape heretike, no za potrebe ove knjige vie smo zabrinuti oko efekata parapsihologije i NLO-a nego oko skupa obreda i vjerovanja koje zovemo religija.

to se parapsihologije ti?e, ona nam prua ljudska objanjenja za stvari koje religija smatra boanskim, a to nas navodi da preispitamo svoja uvjerenja. ?itavo polje ESP-a (vanosjetilna percepcija op.prev.) je dobar primjer. Telepatija je op?eprihva?en koncept ovih dana, no prije samo par godina spadala je u podru?je ludila. Mnogi sveci koristili su svoje telepatske sposobnosti pri ?itanju skrivenih misli drugih ljudi, to je tuma?eno kao znak boanske naklonosti. Oni su vjerovali da ih "?udesa" dovode u kontakt s "drugom stranom" kojoj su ljudi oduvijek bili privu?eni. Termin "prorok" je uvijek bio okruen aurom religioznosti i veli?ine. Tko bi doista mogao prore?i budu?nost, ako ne Bog? No svake godine vidimo kako vidovnjaci natrpavaju stranice magazina i novina svojim predvi?anjima.

Me?u najistaknutija ?uda izvo?ena u ivotima ve?ine svetaca spada i ono simultanog postojanja (bilokacija op.prev.), sposobnost da se istovremeno bude na dva ili vie mjesta. Tako?er je ?esta i levitacija; kao i sposobnost u?initi da se predmeti pojavljuju i nestaju, sposobnost da se due vrijeme izdri bez hrane ili vode, dodirivati vatru bez ozljeda, zadobiti ozbiljne ozlijede i brzo ih zacijeliti, proizvoditi neopisive mirise (arome), na daljinu zaustaviti vozilo u pokretu, uzrokovati kiu nakon sue u neprimjerenim klimatskim uvjetima, te sposobnost stvaranja istih rana kakve su bile nanesene Kristu (stigme).

Danas se ova ?udesa nazivaju paranormalni incidenti.

Ona se doga?aju van religijskog konteksta me?u ljudima koji ni najmanje nisu religiozni.

Od svih tih ?uda, stigme o?ito imaju najreligioznije zna?enje obzirom se radi o reprodukciji tjelesnih ozljeda druge osobe nastalih Kristovim mukama i razapinjanjem. Na prvi pogled se ?ini kako za ovaj fenomen ne postoje objanjenja van religijskog konteksta, no ipak postoje i ona ne-religijska. Postoje slu?ajevi u psihijatriji, psihologiji i parapsihologiji koji nas navode da vjerujemo kako su stigme posve prirodne. Eksperimenti koje su provodili doktori Binet-Fere, Podiapolski, Lechler, Janet, Burot, Mabille, Kraft-Ebbing, itd., na psihopatskim, histeri?nim, i neuroti?nim osobnostima, uvjerili su nas kako ?ista fiksacija na Kristove muke moe na tijelu neke osobe proizvesti identi?ne tjelesne ozljede. U stvari, u vie navrata su ozljede i rane stvorene prema nalogu doktora to?no na onim mjestima na koja bi ovi naveli svoje pacijente da fokusiraju panju.

U drugim religijama sli?ne ozlijede, ili stigme, ne reproduciraju rane Krista, ve? onih svetih likova koje vjernik eli oboavati ili oponaati. Islamski mistici, primjerice, reproduciraju rane koje je trpio Muhamed.

Ponizne molitvene procesije za prizivanje kie, organizirane od strane Crkve u vrijeme velikih sua, poznata su stvar. Povijest nam govori da bi takve procesije ili trajale danima (dok atmosferski uvjeti ne bi bili zreli za oborine), ili pak prolazile nezapaeno od strane nebesa. U slu?ajevima kada bi se neo?ekivane padaline pojavile, ne bi bilo sumnje da se radi o boanskoj intervenciji budu?i je nemogu?e da voda pada s neba na dan bez oblaka. Tome, me?utim, nije tako. Dokaz za to pri?a je Charlesa Mallory Hatfield-a (1880-1958) koji je stotinama puta izazvao kiu, za honorar, u slu?ajevima koji su potvr?eni ne samo u ameri?kim, nego i u novinama drugih zemalja u kojima je prakticirao svoj nevjerojatan talent stvaranja kie. ?ini se kako u tome nikada nije podbacio. O?ito je poznavao meteoroloki zakon nama ostalima jo uvijek nepoznat, iako Satya Sai Baba, o kojem ?u neto kasnije, posjeduje istu mo?, to je u vie navrata i dokazao.

?injenica da se parapsihologija nije puno bavila umjetno?u stvaranja kie (vjerojatno nikad ni ne?e) ipak bi nas trebala navesti da se zapitamo nisu li ljudi, sposobni ?initi takve stvari, ustvari otkrili tajnu poput Mallory-a, prije negoli primili boansku pomo?.

Svjedo?io sam izazivanju kie od strane nekih ?udnih likova, ali sam tako?er zabiljeio i doga?aj koji jo vie zbunjuje: potpuno obla?no nebo o?i?eno je mo?ima osobe okultnih sklonosti koja je k tome bila i prili?no na?itana. Od onda se pitam je li to bio prirodni fenomen ili izazvan ?arobnja?kom vjetinom osobe.

Pre?emo li dalje na levitaciju ili van-tjelesna iskustva, tako?er moemo s pravom sumnjati u "boansko" porijeklo oba fenomena. Mnogi su sposobni biti na dva mjesta u isto vrijeme. Postoje slu?ajevi u kojima je dio osobe koji naputa tijelo jasno vidljiv i stvara postojane fizi?ke efekte. Mnogi od onih koji su sposobni izvoditi takva "?uda" tvrde kako nemaju neka odre?ena vjerska uvjerenja i ne vjeruju da je Bog izvor njihovih mo?i. Kad bilo tako, Bog bi ih posavjetovao u vezi toga zato su po?a?eni tako neobi?nim darom. Neki su sveci (me?u kojima se isti?e Sv. Joseph Cupertino) levitirali bez da su ikada saznali kako i zato. Gotovo isto se dogodilo i meksi?kom fratru Antoniu Margil-u (18. st.). Jednog lijepog jutra, neki drugi je fratar uao u njihovu crkvu i osjetio jak nalet vjetra sa zvonika. Kad je pogledao gore, vidio je kako se Antonio vrlo visoko rairenih ruku vrti poput zvrka. Takvo ponaanje se ne moe smatrati vrlo razumnim. A opet, za Boga i njegove postupke pretpostavljamo da su razumni.

Upravo to je razlog zato je "govorenje u jezicima" (glosolalija - izgovaranje niza re?enica bez smisla u hipnozi i pri psihi?kim poreme?ajima; vjerska ekstaza u kr?anstvu, zanesenja?ko govorenje nerazumljivo ?ak i govornicima istoga jezika op.prev.) osumnji?enik, unato? hvalama sv. Pavla i njegovog prakticiranja u drevnoj Crkvi. Osumnji?enik je utoliko to si ja ne mogu zamisliti Boga kako izvodi toliko apsurdne i besmislene stvari poput oua i mrmljanja u mikrofon publici koja ne moe razumjeti trabunjanja osobe s iskustvom trenutnog gubitka razuma.

Jesu li to uobi?ajeni boji na?ini komuniciranja s nama, moda nas je ipak trebao obdariti druga?ijim umovima od ovih koje imamo, obzirom nam je smisao njegovog ponaanja totalno van pameti.

Vratimo se na fenomen simultanog postojanja. On se javlja kod ljudi koji su obdareni, ne nuno od Boga, odre?enim paranormalnim sposobnostima. Neki sveci su posjedovali tu prirodnu sposobnost, te se i koristili njome, zajedno s drugim talentima, u irenju Boje rije?i kako su je oni razumjeli. Danas shva?amo da je svetac, unato? njegovim ili njezinim prekrasnim ?udesima, itekako mogao biti u zabludi, a to uistinu i jest slu?aj.

S druge pak strane gledamo ljude koji izvode potpuno neobjanjive fenomene pripisuju?i ih pomo?i nekog duha, a to se kosi s temeljnim kr?anskim u?enjima. Crkveni dunosnici u tim slu?ajevima tvrde kako su takvi duhovi puka sotonina obli?ja za zavo?enje neopreznih. No, iscjelitelji, ?iji su ivoti primjerni i ?ija je vjera u Krista golema, ustraju na tome da Bog kroz duhove prenosi mo?i iscjeljivanja.

Isti ovaj argument moe se upotrijebiti i protiv spiritizma. ?injenica da je neka osoba u stanju lije?iti ne daje joj za pravo da to odmah pripie nekom duhu kada i drugi iscjelitelji ?ine isto i to pripisuju isklju?ivo unutarnjoj snazi. Mnogi se predaju "vjerovanju" kada su suo?eni s "nadnaravnim" ili "?udesima". Bog, duhovi, duhovni vodi?i, mali zeleni - svi iska?u kao objanjenje.

Parapsihologija nam govori kako uzrok uop?e ne mora biti nadnaravan. Kada se uvjerimo da ustvari nije Bog iza ?udesa, to ne bi trebalo potkopati nau vjeru u Boga, nego vjeru u doktrine koje su ?udesa iznjedrila. Ne treba nas stoga iznena?ivati da se oni ?iji interesi po?ivaju u kontinuiranom promicanju doktrina i njihovih vanjskih struktura protive svim prou?avanjima i studentima. Mogu?e to oni, uvjereni u ispravnost vlastitog ponaanja, ?ine nesvjesno, ni ne pomiljaju?i da bi njihova unutarnja motivacija mogla biti neto drugo.

Ta uvelike tajanstvena fenomenologija, prou?avana u okvirima Transcendentalne parapsihologije, prete?a je takvih novih razmiljanja. Ta se fenomenologija sastoji od:

* Svih vrsta ukazanja
* Onog to se smatra "spiritizmom"
* Ozbiljnih slu?ajeva demonske opsjednutosti i odre?enih opsesija
* Autenti?nog ?arobnjatva, posebice crne magije
* Nasilnih poltergajsta s audio-vizualnim manifestacijama
* NLOa

Prevare, distrakcije i smetnje ozbiljnom istraivanju, tako?er spadaju u ovu fenomenologiju. Imaju?i sve to na umu, nastavit ?u se ire baviti temom i razotkrivati njene veze s religijskim pojavama. Poblia analiza svih navedenih kategorija je suvina; koncentrirat ?u se samo na vane aspekte nekih od njih kako bih otkrio to je u religijskim fenomenima istinsko, a to lano.Ukazanja

Iako kr?anstvo ne temelji svoja vjerovanja na ukazanjima, ona su izvrila neporeciv utjecaj na njega. Kao to sam spomenuo ranije, jedan od naj?e?ih na?ina kako se ti energetski entiteti pojavljuju sferi?ne su forme svjetlosti. Kada prou?avamo podrijetlo poznatih svetih mjesta kr?anstva, prvo saznajemo kako je na lokaciji bilo vi?eno veliko svjetlo, vatrena kugla ili luminozna sfera. Ta sfera po?ne preuzimati oblik nakon nekoliko dana pretvaraju?i se u lik lijepe dame ili sveca kojeg tuju u tom kraju. To i ne mora uvijek biti tako.

Gr?ki i rimski povjesni?ari opisuju takve vatrene kugle. U raznim citatima navode kako su tajanstvene sjaje?e lopte izazvale paniku me?u populacijom. Posjedujem rolu filma u boji snimljenog tijekom popodnevnog krtenja u Barceloni, u panjolskoj. Na nebu se moe vidjeti svjetlosna kugla veli?ine sunca kako izvodi nagle pokrete koji su kamermana ulovili nespremnog.

U prolom stolje?u, blaena Ana Maria Taigi stalno je vi?ala vrst svjetlosne sfere u kojoj je mogla ?itati svjetske doga?aje iz prolosti i budu?nosti. Kao tovalac Pape, bilo je potpuno prirodno da bi se sama trebala staviti u njegovu slubu. U vie je navrata pontifeks bio u mogu?nosti predskazati Napoleonov sljede?i prepad, obzirom je ovaj tih dana pustoio diljem Europe.

Ana Maria Taigi vidjela je sferu kao Presveto Trojstvo, ali za Subuda, indonezijskog mistika naeg suvremenika, sli?na sfera koja je letjela zrakom i njegovim tijelom nije imala takvu pripadnost. To jest bio Bog, ali Bog koji je njemu govorio posve razli?ite stvari. One koji vjeruju da je Subud obmanuti gubitnik iznenadit ?e saznanje da religija utemeljena na njegovim uvjerenjima ima poklonike na svim kontinentima. Ne treba ni re?i kako je Subud postao novi ?ovjek. Njegovo znanje i mudrost su se pove?ali i niotkuda je stekao mo? upravljanja ne samo blinjima nego tako?er i prirodom. "?uda" i nova religija uslijedili su uskoro.

Luminozna sfera tako?er je bila prisutna i kod nastanka sveca zatitnika Kube, Djevice od Ia Caridad del Cobre. Dvojca brodolomaca koji su bili njezini prvi svjedoci nisu vidjeli ljudski lik, nego "svjetlosnu loptu koja je klizila nad vodom" utjeruju?i im strah u kosti. Magazin iz 1971. citira dva ribara kako su gledali loptu svjetla koja se noena strujom kretala ususret njihovom brodu. Imala je metar u promjeru i prola je mimo ne uzrokuju?i nikakvu tetu osim lagane turbulencije vode. to se to?no dogodilo kubanskim brodolomcima? Ima na desetke pri?a nalik ovoj samo to op?e postavke umova vie nisu toliko proete religijom kao u ranijim danima.

Kao dijete, Edgar Cayce je vidio vatrenu loptu ponad koje je stajala lijepa ena govore?i mu njegovu budu?nost. Obzirom je bio protestant a ne katolik, on enu nije prepoznao kao Djevicu Mariju. Svejedno je Cayce dostigao slavu koju mu je predskazala.

Isto se moe re?i i za Vicenta i Eladia Ojo Noriega (11 odnosno 12 godina starosti) iz panamskog grada Los Leones. Dok su 1974. prali rublje na potoku svjedo?ili su ukazanju visoke, pristale, crnokose dame u zlatnim sandalama. Njihova mla?a sestra Flora, koja je bila s njima, pobjegla je kada ih je dama pozvala da pri?u blie. Dama se nastavila ukazivati savjetuju?i ih o lije?enju bolesti travama i biljem. Ne samo da su izlije?iti svoju smrtno bolesnu majku, nego su u svoje selo privukli vie od 5000 ljudi u potrazi za ozdravljenjem. La critica, lokalne novine, objavila je podulje liste izlije?enih od strane dvojce dje?aka. Kao i u slu?aju Edgara Cayce-a, dje?aci nisu identificirali damu kao Djevicu Mariju.

Tu je jo jedan zanimljiv detalj. Kad se dama po?ela ukazivati redovitije, dje?aci se nisu vratili ku?i. Roditelji i susjedi pokrenuli su trodnevnu potragu po brdima, farmama i klisurama u okolici, ali bez uspjeha. ?etvrtog su se dana de?ki vratili zdravi i veseli, tvrde?i da su zaspali na stijeni. Dama im se iznova ukazala, no ovaj put u drutvu jo jedne ene i dvojce mukaraca. Mazila ih je, ?astila poslasticama i vo?em, te ih povela na etnju "skroz gore po oblacima".

Kada se fenomen ukazanja sagleda u cijelosti to bude od neprocjenjive pomo?i pri razjanjavanju religijskog fenomena. Ipak, mora ga se istraivati s distance, bez davanja na teini jednom slu?aju nautrb drugih, te anulirati njegovu mo? nad ljudskom psihom. Sasvim je razumljivo zato se neupu?eni um bespogovorno pokloni iznenadnoj "nebeskoj" viziji. Vrijeme je da ?ovje?anstvo postane svjesno sila koje uprizoruju ukazanja, a ne da im podlegne.

Ukazanje nije pojava - u klasi?nom smislu te rije?i - ono nije "stvarno" poput ostalih stvari koje percipiraju o?i. Ukazanje je "prikaz" jedne postoje?e stvarnosti, stvarnosti zamaskirane "prikazom". Dobar primjer bi bio prometni znak na kojem pie UZAK MOST. Unato? tome to na njemu pie, znak ni na koji na?in nije UZAK MOST sam po sebi, nego signal da uski most negdje ispred doista i postoji.

Ovdje je razlika u tome da dok svatko shva?a kako prometni znak nije uzak most, ukazanje se pretvara da jest autenti?na stvar, a u stvarnosti je potpuno druga?ije. To je razlog zato su ukazanja fundamentalno obmane i ne moe se u njih vjerovati.

Sljede?i principi mogu biti izvedeni iz beskona?nog broja ukazanja iz svih religija, prostora i vremena:

* Fenomen jest stvaran. Neto se odista doga?a, iako ne ba ono to ?ujemo ili gledamo.

* To je fizi?ki fenomen kojim vladaju nepoznati zakoni.

* On mijenja normalnu uporabu mozga i osjetila, dovode?i ih u zabludu.

Slijedom toga, pomo?u ukazanja se ne moe nita dokazati, obzirom mozak nije u stanju doku?iti to ona stvarno jesu.


?uda

Ukazanja obi?no prate ?uda. Tako?er je istina da oni koji su svjedo?ili prvom ?esto budu osposobljeni za izvo?enje ?uda, to ?e re?i, stvari idu izvan norme. Neki budu darovitiji od drugih.

Parapsihologija ne potuje teoloku definiciju ?uda da su to naruavanja prirodnih zakona od strane Boga ili nekih od njegovih agenata. Parapsihologija zna da je to samo naruavanje zakona poznatih ljudima, koji su pak samo mali postotak svih kozmi?kih zakona. Osim toga, ne priznaje Boga kao izvor tog fenomena.

Kako bi osporili ?uda koja Crkva smatra reafirmacijom kr?anske dogme, parapsihologija ukazuje na ?uda iz drugih religija koje nemaju veze s kr?anstvom. Kanadski psihijatar Ian Stevenson, bivi dekan psihijatrijskog odjela na Sveu?ilitu u Virginiji, u izdanju urnala ameri?kog drutva za istraivanje psihe iz srpnja 1972., prepri?ava sljede?e ?udo. Dogodilo se to u selu Degaon, juno od Bombay-a:

"Swami Krishnanand, autor nekoliko knjiga na temu paranormalnog, povukao se u selo Degaon s namjerom da se odmori i nastavi svoj rad u miru. Na?uo je kako mjetani raspravljaju o mo?ima Radhike, ene koja je navodno vjetica. Tu i tamo je hrana u domovima ljudi znala nestati da bi je kasnije pronali u Radhikinoj ku?i. Mjetani su time bili jako uzrujani, pa su zato odlu?ili napraviti pakt s njom; ako ona obe?a da ne?e koristiti svoje ?arobnjatvo kako bi im krala hranu, oni ?e joj zauzvrat osigurati dnevni obrok. Pristala je.

Regija obiluje korpionima ?iji su ubodi vrlo bolni, a budu?i da je bio obi?aj da hodaju bosi, mnogi ljudi svaki dan budu ubodeni. Sre?om, Swami Krishnanand razvio je metodu lije?enja takvih rana. Premda magi?no, svejedno u?inkovito ublaava bolove i zacjeljuje punkcije precrtavanjem odre?ene slike preko ozlije?enog uda. Radhika je jednog dana zadobila jedan takav korpionski ubod, zbog ?ega je potraila pomo? Swami Krishananda. On joj je rekao da je ne?e izlije?iti, ako ona njemu na o?igled ne demonstrira svoje paranormalne mo?i.

Isprva je odbila, ali je bol bila toliko jaka da je napokon popustila njegovom zahtjevu. Swami ju je zatraio uzorak onoga to se kuhalo u ku?i udaljenoj 35 metara (a gdje je bio pozvan za ve?eru). Radhika se koncentrirala, promrmljala nekoliko rije?i, i Swami je promatrao kako dvije lepinje sli?ne pala?inkama klize?i kroz zrak slije?u njemu pred noge, dodiruju?i tlo tiho i bez mrvljenja iako su od brana i prili?no meke. Ku?a u kojoj su se oni nalazili bila je ogra?ena 180 cm visokom ogradom i Swami je mogao vidjeti kako poga?e prelaze preko ograde. Palo mu je na pamet da bi ih netko mogao dobacivati preko, pa je zatraio Radhiku da u?u u ku?u (do tog trenutka su se nalazili na dvoritu). Tu ju je zamolio da ponovi podvig. Radhika se opet koncentrirala i Swami je svjedo?io kako jo dvije lepinje dolije?u kroz vrata i tiho se prizemljuju kod njegovih nogu. Da bi to postigle, poga?e su morale preletjeti preko ograde i zatim, sputaju?i se u?i u ku?u. Swami ju je zamolio da natjera poga?e, koje se zovu puranpuris, da pleu po zraku. Isko?ile su s pladnja i zaplesale. Swami je tada podigao mali metalni kontejner i zamolio je da ga napuni mlijekom krave koju su muzli 40 metara dalje. Radhika ga je posluala i mali spremnik se napunio ba kad je farmer primijetio kako se sadraj njegove kante smanjuje. Ni u jednom trenutku Swami nije vidio da mlijeko leti zrakom to se jednostavno dogodilo. Nekoliko minuta kasnije dotr?ali su do njegove ku?e ljudi u potrazi za poga?ama koje je Radhika od-duhovila. Swami im je objasnio da je ona to u?inila na njegov zahtjev. "

to ?emo s takvim slu?ajem? Moja prva pomisao bila bi da je to prijevara, obzirom ne spada pod definiciju takvih fenomena - spontana ponavljaju?a psihokineza jer Radhika to moe u?initi po volji. No, svejedno je stvaran.
Koja doktrina batini ovo ?udo? Nijedna. Radhika to ?ini iz osobnih interesa, a ne da bi neto dokazala. Njeno objanjenje je da njezine mo?i dolaze od duha koji joj tako?er pomae i u drugim stvarima. Hinduizam propovijeda vjerovanje kako neki duhovi "posu?uju" tijela smrtnika da bi mogli uivati u zadovoljstvima koja su doivjeli dok su bili ivi. To je oblik privremene opsjednutosti. U zamjenu za usluge dobivene od ivih, duhovi ih obdare odre?enim mo?ima. ?ini se da je u slu?aju Radhike to objanjenje.

Ako je tome tako, onda je ovo jo jedan primjer ne-kr?anskog "?uda". Ako nije tako, mi jo uvijek nismo u mogu?nosti re?i da Bog na bilo koji na?in pomae Radhiki. Na zaklju?ak je stoga da Bog ne stoji iza nikakvih ?uda. Nadalje, ne postoje takve stvari kao to su ?uda, i ono to se zapravo doga?a je da su ljudi poput Radhike svjesni odre?enih zakona koji im omogu?uju spektakularne rezultate.

Ako su ?uda znak boanskog odobravanja odre?enog vjerovanja ili ponaanja, autenti?ni spiritizam moe ra?unati na takvo odobravanje obzirom stvara svakojaka ?uda. Pre?emo li dalje na magiju, susre?emo sli?nu situaciju. Odmah se pojavljuju "?uda", ali ih Crkva lako moe objasniti: to su vraji trikovi. Ovo je prejednostavno objanjenje, obzirom je vrag samo jo jedna teoloka tvorevina koju okrivljuju za gadosti koje se ne moe pripisati Bogu.

Dobar dio magije su projicirane mentalne sposobnosti nekih ljudi, ali postoje aspekti koji jasno nadilaze osobne sposobnosti. ?ovjek bude zadivljen kada se suo?i s enormnim mo?ima koje neki posjeduju, i ne moe si pomo?i a da se ne upita koja ne-demonska sila stoji iza toga. Isusova?ki parapsiholog, Gonzales Quevedo, opovrgava magiju, ali su njegova objanjenja nedostatna pri objanjavanju odre?enih kompleksnih doga?aja.

4. prosinca 1976. mlada ena s inicijalima M.A.P., internirana je u poliklini?ki centar Santo Domingo u Dominikanskoj Republici. Stan joj je bio stavljen na vjetrometinu doga?anja u rasponu od misterioznih pljuskova kamenja i boca do ?udnih svjetala i naglog pokretanja predmeta. Jednom je prilikom mladoj eni na le?a pao povelik ormar, a stol i stolice u prostoriji su se prevrnuli. Slika Djevice Marije pala je sa zida bez ikakvog razloga i nepoznata sila u komadi?e je smrvila metalno raspelo. Njoj su po?ele iz desne ruke izrastati metalne igle i pribada?e od nekih dva in?a (5 cm) duine, sli?no kao i u slu?aju Lucrecie Marije Juario iz Brazila. U oba slu?aja su vrhovi iglica virili iz koe, eliminiraju?i time bilo kakvu mogu?nost samostalnog umetanja. U oba slu?aja su se odigrali neuspjeni pokuaji otmice od strane coprnjaka, a vjeti?arenje je uobi?ajena praksa u oba kraja.

Ja ne mogu dokazati da su ovi slu?ajevi djela sila koje su rtvi nepoznate u nita ve?oj mjeri negoli objasniti slu?aj pacijenta iz bolnice u Honolulu-u, iz 1968. Unato? to je bio pod ekstenzijama i s metalnim ipkama provu?enima kroz nogu da mu dre kosti na mjestu, ?ovjek je rekao deurnom kako ima dogovoren pono?ni sastanak s "vanzemaljcima". U pono? je doista nestao iz kreveta, ostavljaju?i iza sebe samo utege i metalne ipke. Sveop?a bolni?ka potraga nije ga pronala. Sat vremena kasnije pacijent je opet bio pod ekstenzijama s metalnim ipkama natrag u nogama.

Kako god bilo, Radhika se koristi svojim duhovima, magi?ari bacaju uroke, spiritisti se slue svojim vodi?ima, parapsiholozi koriste mentalne energije, a teolozi se slue Bogom. Crkva se ni sa kime od ostalih ne slae, ali svi oni nose svoj udio sli?nih ?uda, i u ve?em izobilju negoli Crkva. Teolozi su natjerali Boga u takmi?enje s duhovima, vragovima i mrtvima, to ba i nije odraz potovanja.

Bog ne intervenira tako olako u svjetovna posla. Bio je razvla?en uokolo od strane teologa svih religija kako bi ih podrao u njihovim tvrdnjama. Isprva su ga pretvorili u marionetu svog filozofijskog filozofiranja, a kasnije u suu?esnika njihovih svetih ratova. idovi su ga natjerali na pokolj Amoni?ana, kr?ani na pokrtavanje Indijanaca porobljavanjem, a muslimani na razvaljivanje kr?ana u ime dihada, a za to vrijeme Bog se bavio proizvodnjom ?uda.

U minula vremena ?uda su bila monopol Crkve kojim se administriralo prema ?eifu. Danas je ta kontrola iskliznula iz crkvenih ruku u one Reutersa, Associated Pressa ili EFE, i kad god se neto "neobi?no" dogodi, to bude objavljeno u novinskim agencijama bez obzira na religiju.

Svatko tko eli vidjeti prava ?uda, ?ak i ona prema definiciji Crkve, samo treba posjetiti gradi? Puttaparthi, na pola puta izme?u Hyderabada i Bangalorea u Indiji, i stati u red sa stotinama tisu?a poklonika koji ?ekaju da vide Sathya Sai Babu, 54 godinjeg (odnosi se na 1980.g. Sathya Sai Baba 23. studenog 1926. - 24. travnja 2011.- op.prev.) ?ovjeka kojeg milijuni smatraju za inkarnaciju Boga. I Sai Baba to isto tako vidi. Njegove ruke mogu materijalizirati to poeli, ne samo "vibhuti", vrst ljekovitog pepela, nego i predmete od zlata i dragulje. Arnold Schulman, reiser filmova kao to su Ljubav s potpunim neznancem i No? kad je nastao striptiz, od Sai Babe je primio prsten na kojem je bila emajlirana Babina slika opto?ena sa 16 bijelih kristala. Nije ga izvadio iz kutije nego mu se, posolivi ustro po zraku, samo pojavio u ruci. Pri povratku u SAD, Schulmanu su carinski agenti rekli da je prsten bezvrijedan. Dao je da ga pregledaju najbolji procjenitelji njujorkog muzeja umjetnosti Metropolitan. Njihova pisana presuda je kako je prsten od 18 karatnog zlata sa emajlom, opto?en sa 16 bijelih safira.

Sai Baba mu je rekao da ne?e imati problema s carinicima. ?itatelj isto tako moe sam prosuditi dali je jo jedan slu?aj Arnolda Schulmana ?udo:

Poznati znanstvenik mi je ispri?ao kako je putovao s Babom na plau u junoj Indiji. Baba se nalazio na obali okruen sa 400 ljudi. Stajao je na pijesku dok su se valovi valjali na udaljenosti od 10-12 metara. Pogledao je more i rekao: "Zvali ste me. Koja je vaa elja?"

Dotad mirna voda iznenada mu je krenula ususret, ali samo na tom dijelu plae gdje je stajao. Valovi su mu okupali noge (?in namijenjen isklju?ivo najviim indijskim dostojanstvenicima). Voda mu je u potpunosti obujmila noge i kad se povukla ostavila je za sobom prekrasnu dijamantnu ogrlicu, o?ito vrijednu milijune rupija. Svi smo to na vlastite o?i vidjeli.

?itatelj gladan jo ?uda moe se zaputiti do mjesta u Indiji gdje su ona proizvod islama (sufizma, to?nije), a ne hinduizma. U blizini grada Poena, na putu za Sataru, nalazi se grad Shivapur. U ovom gradu se nalazi damija posve?ena derviu Qamar Ali-u, pred vratima koje se nalazi kamen teak 55 kilograma. Nekoliko puta dnevno vjernici stanu oko kamena u skupinama od jedanaest i dok izgovaraju ime svetog dervia, doti?u ga kaiprstom. Kamen se podigne na dva metra visine, kratko se zadri, a zatim njeno spusti na zemlju. To?no jedanaestero ljudi mora stajati oko kamena ili se ?udo ne?e odigrati. Svrha takvog ?uda je nejasna, ali tko moe uvjeriti poklonike da se ne radi o Bogu koji potvr?uje u?enja svetog dervia?

?uda nikada nisu bila kr?anski monopol unato? tome to su teolozi govorili. Sai Baba tvrdi da je reinkarnacija Shirdi Sai Babe, koji je umro 18 godina prije njegovog ro?enja. Ako je definicija ?uda kr?anske teologije to?na, Bog bi trebao podravati reinkarnaciju.

Napravimo sada jo jedan korak u naoj potrazi za korijenima religijskog fenomena. U?init ?emo divovski korak pre?acem kroz fenomen NLO-a. Ironi?no, mnogi ljudi misle kako su im NLO-i promijenili na?in percepcije ne samo religije ve? i samog ivota. I sebe ubrajam u njihove redove.

Ako nas je parapsihologija, kroz prou?avanje ?uda i ukazanja dovela do novog pogleda na religijske dogme, ufologija nas vodi do izvora religijskog fenomena: Boga, ili to?nije re?eno "Bogova", koje vidimo u svim svetim knjigama, uklju?uju?i i nau Bibliju. Velika pogreka Biblije bila je pretvoriti jednog od tih bogova - Jahvu, zatitnika Hebreja - u univerzalnog Boga svemira. Ne treba nas stoga iznena?ivati kako mu se narodi koje je unitavao ili ignorirao odbijaju pokloniti i 3500 godina nakon njegove prve manifestacije.

Postoje sekundarni aspekti ufologije koji fasciniraju i na pogreni put odvode amatere. Moramo ih pustiti da nastave pokuavati saznati s kojeg planeta stiu posjetitelji, koji pogonski sustav koriste, kakve su im civilizacije, i izvla?iti statistike iz oblika njihovih vozila i mjesta slijetanja. To su sve korisne aktivnosti i mogu baciti poprili?no svjetla na fenomen, ali postoje puno zanimljiviji aspekti koji nam mogu pomo?i u razumijevanju naih vlastitih ivota, naeg porijekla i naeg mjesta u svemiru. To?nije, to god pomogne da deifriramo labirint u koji je zarobljena naa ideja o Bogu.

Prvo moramo dobro pretresti karakter i namjere misterioznih likova koji prate NLO-e i zato je njihovo ponaanje toliko erati?no, nepredvidivo, neujedna?eno, nelogi?no, i toliko optere?eno "religijskim" konotacijama.

Oni koji vjeruju kako je religija nita vie od pokuaja da se objasne sve nepoznanice ovog svijeta, ne?e biti uznemireni ovom usporedbom religije i NLO-a. Oni koji ih smatraju razdvojenima stvarima ?e razumljivo biti znatieljni ili uznemireni.

Mogu li se povu?i paralele izme?u to dvoje? Da - mnoge. Religija nema objanjenja bez ufologije. Kada sam prvi put po?eo sumnjati u ovo, mislio sam da su NLO-i manifestacija religijskog fenomena. Sada shva?am da je obrnuto. Religijski fenomen povezan je s naim idejama o Bogu i s naim ponaanjem prema njemu. NLO fenomen nas dovodi do samog uzroka naih ideja, i na neki na?in, do Boga osobno. Me?utim, Bog kojeg susre?emo je majuan neki, uzrok naih nastranih poimanja transcendentnih stvari. NLO-i nas zatim potaknu da potraimo velikog Boga, pravog Boga, kozmi?kog Boga kojeg ?e budu?e generacije tovati.Religijski fenomen nasuprot NLO-fenomena

O sli?nostima izme?u religije i ufologije raspravljalo se kroz cijelu ovu knjigu. U svojoj proloj knjizi, Parapsihologija i religija, posvetio sam jedno poglavlje paralelama izme?u demonskih manifestacija i odre?enih aspekata NLO-fenomena. Neki su tada pogreno povjerovali da sam poistovjetio NLO-e s demonima. Sve to treba zaklju?iti je kako ja vjerujem da ono to Crkva naziva demonima vrijedi za odre?ene NLO-epizode.

Ovo je samo jedan od mnogih aspekata u kojima postoji o?ita veza izme?u to dvoje. U drugim primjerima je ova paralela jo o?itija. Ponekad su doga?aji prvotno religijski, a paranormalne pojave budu samo sporedne. Ponekad je istina suprotna: zapo?ne paranormalnim fenomenom, a religijska manifestacija ga slijedi u stopu.

Tijekom poplave NLO-a u Portoriku 1972.-74., koja se, kao i uvijek, odigrala na jugozapadnom kutu otoka, tako?er je bilo i drugih fenomena: NLO-i vi?eni na nebu, posebice no?u; nestanci na moru (ne treba zaboraviti kako Portoriko ?ini jedan od uglova Bermudskog trokuta); ogromne neobjanjene eksplozije iznad dvaju gradova; velik broj uginulih ivotinja isisane krvi; pojavljivanja ?udovita, kako krilatih, tako i kopnenih; poari u domovima na koje bi te "ptice" sletjele; te pojavljivanja, u javnosti, individua u novoj odje?i nepoznatih materijala koje raspravljaju ekoloke i moralne teme.

U isto vrijeme aktiviraju se i odre?eni religijski fenomeni: Naa gospa od Sabana Grande (koja se pojavila ?etrdeset godina ranije na jugozapadnom rtu otoka) ponovo po?inje izvoditi ?uda; masa ponovo kre?e u posjet ?udesnom vrelu; na mnogim lokalitetima slike Krista i Djevice Marije po?inju krvariti, a slika Krista pojavljuje se u gradu Adjuntas projicirana na zavjesu crkvenog oltara (u samom fokusu NLO-aktivnosti). Postoji mnogo svjedoka ovog doga?aja, uklju?uju?i i sve?enika. Slika se zadrala nekoliko sati.

O?ito je kako ih novinari koji su izvjetavali o tim doga?ajima nisu ni pokuali povezati. A to je zanimljivo, povezane pri?e su se znale istog dana pojaviti na istoj stranici.
Da su se takva doga?anja odigrala samo u Portoriku i nigdje drugdje, ja bi ih prvi smatrao ?istom slu?ajnosti, no ova vrsta istodobnog pojavljivanja doga?a se cijelo vrijeme u raznim dijelovima svijeta.

U selu Ladeira do Pinheiro (Portugal) fenomen je u osnovi religijski i centriran oko ene-mistika imenom Maria de Conceicao. Bilo je svih vrsta ?uda. U esnaest slu?ajeva je proro?ica podignuta uvis nestaju?i me?u oblacima podui period. Hostije su padale s neba, ili joj se niotkuda pojavljivale u rukama. Raspelo je prolio obilne koli?ine krvi. Na po?etku dugog razgovora koji sam vodio s njom (tijekom kojeg sam, isto tako, imao snaan osje?aj da mi ?ita misli) vidio sam da se ?udno leluja. Odjednom je posko?ila na stolicu s koje je stoje?i razgovarala sa mnom vie od jednog sata. Moj dojam je bio da je osjetila kako po?inje levitirati, i da bi to prikrila, sko?ila je na stolicu. To nije bio prvi put da se susre?em s mistikom koji pokuava prikriti "nebeski" dar.

Istovremeno s ?udima Ladeire zbila su se i sva mogu?a vi?enja NLO-a. Imam dvije no?ne snimke, iz tog vremena, NLO-a koji su zasjenili pun mjesec. Naravno, Maria i tisu?e onih koji su se sjatili u Ladeiru, vide sve ove fenomene kao boje znakove potvrde svih religijskih vjerovanja o Ladeiri.

U Garabandalu (Santander, panjolska) brojna vrlo zna?ajna ukazanja dogodila su se izme?u 1961. i 1970. "Djevica Marija" i "Arhan?eo Mihael" opetovano su se ukazivali ?etirima djevojkama iz planinskog zaseoka. Paralela, koje opet mogu biti povu?ene s NLO-ima, ima u izobilju:
* Crveno svjetlo na nebu u pratnji Djevice Marije vi?eno je u nekoliko navrata. Tako?er je vi?eno i pomicanje zvijezda.
* Stopala Djevice Marije moglo se vidjeti u "kosmatoj crvenoj zvijezdi"
* Conchita (jedna od djevojaka) je okruena o?evicima primila pri?est od an?ela. No, bila je to neobi?na pri?est obzirom je hostija bila prili?no izdana i nije izgledala normalno. Li?ila je pala?inkama koje ljudskoj djeci daruju vilenjaci i vile.
* Djevica Marija pokazala je prema crvenom svjetlu na nebu i rekla: "U tome do?oh posjetit te".
* Djevojke su stale izvoditi erati?ne pokrete, vrlo nalik onima NLO-a.

Vrijedi jo spomenuti kako je glavni suradnik Marie de Conceicao na smrt izudaran od poklonika Fatime (17 km udaljene), jer su vjerovali da je Ladeira demonski trik za izrugivanje i ruenje vjerodostojnosti velikog ?uda u Fatimi. Proro?ica je u napadu ostala bez prednjih zuba.

"An?eo bi nas zamolio da se vratimo nakon to nas je prvo odveo u planine, pa opet dolje, pa oko ili kroz grad do crkve i ponovo na brdo."
"Djevojke su se njihale na na?in kako se klate NLO-i."
"Djevojke su se pomicale s jedne na drugu stranu na apsolutno zapanjuju?e na?ine... sli?no kako se izokrenuto zvono ljulja na sve strane. Kada se to doga?alo bile su iznimno uplaene. Jacinta je bila prva. Maricruz, vidjevi je kako se njie, ispruila je ruke da ne padne. Mariloli je uzaludno posezala za ne?im za to bi se uhvatila kad je doao njezin red."

Ovi podaci su izva?eni iz knjige Garabandalski mit(The Myth of Garabandal) isusova?kog sve?enika Warsawski Jose-a. Priznaju?i realnost fenomena koji su se dogodili, on ih pripisuje ?avlu. Njegovo istraivanje je besprijekorno i sasvim logi?no; on je ?ak i u pravu kad dolazi do takvog zaklju?ka. Ono to ga ponitava, njegovo je krivo poimanje ?avla na kojem bazira svoj zaklju?ak. Garabandalski "vrag" nije ono to vele?asni Warsawski misli da je.

Unato? u osnovi religijske prirode garabandalskog incidenta, ufoloki aspekt jasno se o?ituje u detaljima tipi?nim za izvanzemaljsku kazuistiku. Potankost o medaljama i krunicama "?udnog sjaja i neobi?na mirisa" jedan je od njih.
To bi trebalo biti vie nego dovoljno za potvrdu simbioze izme?u oba fenomena, no bilo je jo nekih naknadnih razvoja situacije, a ja sam, istraiva?u Calderon Fernandu, duan te podatke: "seljaci s druge strane planine Garabandal govore da su vidjeli napravu kako ide u zrak i u zemlju. Glavni seoski pastir nestao je kratko iza pod misterioznim okolnostima, a neka djeca su u pe?inama vidjela patuljke koji su im utjerali strah u kosti. Odbili su se vratiti na lokaciju. Nisam bio u mogu?nosti potvrditi ikoji od ovih doga?aja, ali ako su se stvarno desili, bili bi u skladu s onim to se drugdje doga?alo.

Konstante koje su se odvile jedna za drugom, me?utim, apsolutno su istinite. Mladi isusovac preminuo je u automobilu vra?aju?i se iz Garabandala. Umro je u svom sjedalu bez ijednog o?itog uzroka osim oka izazvanog onim ?emu je svjedo?io. Biskup dijeceze neobjanjivo je preminuo za volanom svog automobila. Ovo se desilo ubrzo nakon to je javno objavljena nota u kojoj je diskreditirao ukazanja. ?ak i vie je zanimljiva ?injenica da je umro na blagdan sv. Arhan?ela Mihaela koji se pojavio kao jedno od ukazanja.

Njema?ki turist koji je otiao u Garabandal iz znatielje, i koji je postavljao neprili?na pitanja o djevojkama izazivaju?i time poprili?no gnjeva, tako?er je iznenada preminuo.

panjolska ima dvije regije povijesno poznate kao glavni centri vjeti?jeg zanatstva. Jedan je baskijska Navarre regija (Zugarramurdi, Berroscoberro) koja grani?i s Garabandalom i na neki na?in ga obuhva?a. Ova je regija preplavljena vi?enjima NLO-a, ako ?emo suditi po novinskim naslovima. Na lokalitetu Ezquioga, koji je dijelom tog podru?ja, bilo je ukazanja nalik onima u Garabandalu prije svega par godina. Vrijedi napomenuti da su djeca uklju?ena u cijelu stvar predvidjela smrt sve?enika (budu?eg biskupa Ovieda) koji je bio protiv ukazanja. Umro je u prometnoj nesre?i dvije godine kasnije.

Lourdes isto tako spada upravo u ovu regiju, koju presijeca BAVIC linija i gdje su tako?er locirane i neke pretpovijesne pilje. Prije nekih 10.000 godina stanovnici tih pilja ostavili su u kamenu detaljne crtee NLO-a s prozorima, vratacima, itd. Ova regija je, kako se ?ini, oduvijek bila sklona okultnim pojavama. Forme koje ove pojave preuzimaju sekundarnog su zna?aja.

Druga panjolska regija poznata po svom vjeti?arenju je pokrajina Seville s okolicom (Aznalfarache, Aznalcollar). Prema tradiciji, sve vjetice panjolske okupe se jednom godinje u gradu Seville. U posljednje vrijeme podru?je biljei vie NLO-vi?enja negoli ostala na Iberijskom poluotoku. Kako bi upotpunilo sliku, poznato ukazanje Djevice Marije iz El Palmar de Troya (pokrajina Sevilla) tamo se odigralo. Postala su galopiraju?a glavobolja crkvenim vlastima. Ukazanje je zapo?elo s uobi?ajenim svjetlima i luminoznim sferama. Svi garabandalski fenomeni ponovili su se u El Palmar de Troyi ?ak i automobilska nesre?a u kojoj je glavni vidjelac, ?ovjek po imenu Clemente, izgubio oba oka.

Kad smo ve? na temi nesre?a i bizarnih smrti povezanih s fenomenom, ?itatelj bi trebao znati kako su ?etiri biskupa uklju?ena u poznato ukazanje iz La Salette (Francuska, 1846.), a koji su mu se protivili, skon?ali tragi?nim i misterioznim smrtima, detaljiziranima u knjizi Proro?anstva (The Prophecies), Walter-a Widler-a.
Mons. Ginovilhac, biskup Grenoblea, koji je proro?icu na silu strpao u samostan da je uutka, umro je polako u umobolnici. Njegov nasljednik, mons. Fava, prona?en je mrtav na podu, nag, stisnutih aka i prevrnutih o?iju.

Biskup Gilbert od Amiensa, bivi biskup Bordeauxa, rekao je kako je tajna La Salette nita vie od mree lai i pretjerivanja. Ubrzo nakon toga, 6. kolovoza 1889., prona?en je mrtav na podu svoje sobe. Tijekom pogreba, njegov lijes pao je sa stalka bez ikakvog o?itog razloga. Pariki biskup Darboy, u jalovom pokuaju da iskam?i tajnu Djevice Marije od Maximina, jednog od dje?aka sudionika, na uvredljiv na?in kazao je djetetu: "Gospine rije?i su gluposti, tako i tajna mora da je jednako glupa." Dje?ak je odgovorio: "To da sam ja vidio Blaenu Gospu, istinito je isto koliko i to da ?ete vi biti pogubljeni prije nego li tri godine pro?u". 24. svibnja 1871., manje od tri godine nakon doga?aja, Darboy je izreetan mecima tijekom ustanka u Parizu.

Jo jedna od paralela izme?u NLO-a i religijskih fenomena su predvi?anja katastrofa i iznenadne smrti onih koji su s fenomenom povezani.

to se predvi?anja katastrofa ti?e, cijeli kultovi i religije su ro?eni pod lanim izgovorima kako dolazi kraj svijetu, jedno vjerovanje koje ?esto dolazi u drutvu s vizijom ili ukazanjem. Mormoni, Jehovini svjedoci i Adventisti su nam najpoznatiji. Utemeljitelji potonjih, unato? tome to bi njihovi u?enici mogli re?i, bili su potpuno uvjereni da ?e do?i kraj svijetu jo za njihovih ivota. Dan je i to?an datum velike katastrofe, ali nita se nije dogodilo. To ni mrvu nije umanjilo vjeru u?enika. Odani sljedbenik izna?i ?e objanjenje zato svijet nije okon?ao.

Sedamdeset godina ranije neto je sli?no obmanulo i adventiste. U ve?ernjim satima 22. listopada 1844., uzvisine Massachusettsa bile su popunjene sljedbenicima Williama Millera, "proroka" kojem je Bog rekao da ?e to doista biti kona?na no?. U zoru su se vjernici vratili domovima naputenim prethodne ve?eri. Njihova vjera u Millera ni na koji na?in nije popustila. Drugi u?enik (proro?ica ovaj put) imao je spremno objanjenje. "U no?i 22. listopada Isus Krist je doao da zauzme drugu polovicu Nebeskog Hrama kako bi inaugurirao Veliki Natje?aj ?ija ?e kona?nica odrediti spasenje dobrih i kanjavanje zlih. Miller je jednostavno pobrkao kraj s po?etkom kraja." Ovo je zadovoljilo sve do jednog.

Kad bi se Jehovini svjedoci zagledali u sli?nosti njihove pri?e s onom adventista, moda se ne bi tako ?vrsto drali svoje to?ke gledita. Malo ih nau?i iz tu?ih greaka.

Isto se doga?a i s rije?ima kojima u Evan?eljima po Mateju i Marku citiraju Krista da kae: "Zaista vam kaem: ovaj narataj ne?e pro?i dok se ovo sve ne zbude." Mudri prou?avatelji skripata imaju mnoga objanjenja o tome kako bi to trebalo tuma?iti. Sam sv. Pavao bio je uvjeren da ?e svjedo?iti kraju svih vremena.

UFO kontaktirani su tako?er dobri u igri katastrofa. Svi oni, bez iznimke, velikoduno predvi?aju kataklizmu ovom zlosretnom planetu prema instrukcijama svemirske bra?e.


Prosvijetljeni

Danas tajanstveno vrelo inspiracije koje je prevarilo tolike nastavlja djelovati iz svog skrivenog izvora. To je razlog zato u svojim gradovima moemo vidjeti poruke naih zavedenih, "Krist dolazi", "Isus ?e biti sudac", "Pokajte se" i "Kraj je blizu!"

Ako i postoji izvor korisnih, inspirativnih poruka onda nije bio u stanju probiti se kroz mreu nejasnih komunikacija s "one strane" koje tvrde kako su boanskog podrijetla. Iz tog razloga svjedo?imo izranjanju novih Prosvijetljenih koji se iskreno osje?aju izabranima za emitiranje Boje rije?i ili obavljanje priprema za Kristov drugi dolazak. Ve?ina njih bili su podvrgnuti mo?nom fizi?kom ili parafizi?kom iskustvu koje je u potpunosti promijenilo njihov ivot.

Neki od tih Prosvijetljenih smatraju sebe inkarnacijom Boga. Svaki od njih ima svoj vlastiti raj i pakao, svaki ima svoje sljedbenike i svaki ima svoju vlastitu rije? za irenje, ne shva?aju?i da je i prije bilo drugih koji su pokuali, a i ivot dali nastoje?i proiriti svoja uvjerenja na druge.

Osim Subuda i Sai Babe, tu su i drugi poput njih: ljudi dobre volje obdareni nevjerojatnim mo?ima uvjeravanja. Isus Krist ukazao se korejskom vele?asnom Sun Myung Moon-u dok se 1936. molio na planini. Od tada je poduzeo herkulovski pothvat irenja poruke koju je primio. Tijekom prezentacije u New Yorku organizirao je jedan od najve?ih marketinkih prikaza vi?enih u tom gradu sa stotinama mladih koji su na uglovima ulica najavljivali njegovu propovijed u Madison Square Garden-u.

Meher Baba, Indijac perzijskog podrijetla vjeruje da je inkarnacija Boga, a uvjerio je i milijune sljedbenika irom svijeta. Molitvena kartica s njegovom fotografijom kae:

"Ja nisam ograni?en na ovu formu, koristim je kao sredstvo da vam budem vidljiv i da mogu komunicirati s vama. Ne pokuavajte me shvatiti jer sam ja van vaeg razumijevanja. Samo me volite."

Od 1925. on ivi u samonametnutoj utnji, to ?e mu, kako on vjeruje, omogu?iti da bolje prenese svoje poruke. U ovome se moe vidjeti nelogi?no/apsurdna perspektiva.

U Portoriku postoji evangelist Yiye Avila. Godinama unazad, prema njegovim rije?ima, "ivio je u grijehu" kadli mu se Krist ukaza. Od tada on propovijeda evan?elje i priprema ljude za predstoje?i drugi dolazak Krista. Tisu?e su ?uli njegove strastvene rije?i i svjedo?ili njegovim ?udima. Kako se ?ini, ?ak su i ljudi sa zuboboljom nali olakanje na njegovim slubama. upljine bi odjednom bile popunjene ba kao kod stomatologa.

NLO-kontaktirani su druga skupina pojedinaca koji priop?avaju "dobre vijesti o vanzemaljcima" kao kozmi?kim spasiteljima. Njihovi su svretci apsurdni ili tragi?ni poput onih religijsko kontaktiranih. Oni po?ine jedan oblik drutvenog samoubojstva uslijed svog ekstremnog ponaanja ili apsurdnosti njihove doktrine. Dinu Kraspedon-a, slavnog brazilskog kontaktiranog koji je najavio spiritualni "novi poredak stvari", izreetala je policija. Eugenio Siragusa, tako pun dobre volje pri dovo?enju "Fratellanza-e Cosmica-e" na svijet, zavrio je u zatvoru. Heriberto Garza nestao je bez traga...
Sablasna djela poput ubojstava Charles-a Manson-a, masovna samoubojstva u Gvajani na poticaj kontaktiranog Jones-a, te ubojstva cijelih obitelji u Brazilu na mentalne zapovijedi jednog prosvijetljenog, svi ukazuju na vrstu kontakta koji manipulira ljudima kao s marionetama.

Koliko ima takvih prosvijetljenih danas na svijetu? Neto ili netko okupiralo je njihove umove implantiraju?i im "poruku" u kojoj su istina i fikcija, korisno i beskorisno, uzvieno i groteskno potpuno izmijeani, dalo im paranormalne sposobnosti, izdalo naredbu i poslalo ih u svijet da puni dobre volje "proire svetu poruku." Nevano je dali ih je ubio iranski strelja?ki vod, kao to je bio slu?aj s Bab-om, osniva?em Bahai-a, ili rana od metka u zatvoru, kao u slu?aju Josepha Smitha, osniva?a mormona. Njihovi sljedbenici, zaraeni istom misterioznom energijom, nastavit ?e iriti poruku unato? svemu. U me?uvremenu, ?ovje?anstvo je razdijeljeno tisu?ama uvjerenja uslijed tolikih poruka i glasnika. Krajnje je vrijeme da se pozabavimo s tim ne?im ili nekim u pozadini svih tih fenomena.

Do sada, Bog je bio vi?en kao uzrok svih tih stvari. Kroz cijelu ovu knjigu razmatrali smo podui niz fenomena i ljudskih figura koji su se povijesno pripisivali Bogu, ili pak tvrdili da su povezani s njime. Nepristran um, me?utim, moe uvidjeti kako Bog nema nekih familijarnosti s tim likovima ili "religijskim" doga?anjima. Nakon duga promiljanja, shvatili smo da je religija iskoristila takovo stanje stvari, ili da su ga ljudi odlu?ili prekriti platem "sakralnosti" kako bi izbjegli bavljenje njima: an?elima, demonima, privi?enjima, predvi?anjima, ?udima...

U ovom dobu ruenja mitova (demitifikacije), svi su ti termini uklonjeni iz religijskog konteksta. Bog koji ih je prouzro?io je raskrinkan i dokazano produkt naih umova: lani bog. Zbog toga smo se sada zatekli kao siro?ad, ne znaju?i gdje obitava Bog ili to se podrazumijeva pod rije?i "Bog".

Nai NLO-susreti nau?ili su nas mnoge stvari. Naa ideja o svemiru je proirena, pa slijedom toga i nae poimanje sebe. Sve ove nove ideje pridruile su se starima koje smo imali ranije. Znamo malo vie negoli smo znali prije. Zanimljivo je kako su nam NLO-susreti demolirali religijske ideje i svrgnuli na koncept Boga. Ono to nam ufonauti govore o Bogu ?orba je od apsurdnosti i proturje?nosti pomijeana s vrlo dubokim mislima. Neki ufonauti potenciraju koncept Vrhovnog Bi?a koje oslovljavaju razli?itim imenima kao to su Organizator, Velika Energija, Prvotna Sila, itd. U drugim slu?ajevima dijele ga na nekoliko "Principa"; zovu ga "Neopisivih Sedam", ili pak ne govore o njemu. Ili ga ignoriraju ili nije?u da ita sli?no postoji.

Andriji Puharichu je re?eno od strane vanzemaljaca s kojima je jednom bio u kontaktu:

"Spomeni se da sve ovo to ti govorimo dolazi direktno od Boga. Jer Bog nije nitko drugi nego nas devetero, devet Bojih Principa. Nema Boga onkraj nas zajedno okupljenih, i ako je Bog ikad u?inio ?ovjeka svojim instrumentom, onda je to upravo sada. ivi ovaj trenutak kao da je onaj najdragocjeniji u tvom ivotu. Ovo je Rije? Boja. "

Ako Puharich ili bilo koji drugi kontaktirani/mistik/prorok slijepo povjeruje tim "rije?ima Bojim", zasigurno ?e zavriti u ludnici, kao to se s mnogima i dogodilo.

Ljudski razum, prestravljen onim to bi se moglo kriti onkraj groba, ka?i se na nadu u pronalazak Svemogu?eg svojim "transcendentnim instinktom". ivotinje imaju zemaljski instinkt za o?uvanje svoje vrste i sebe samih. ?ovjek posjeduje super-instinkt da ga vodi u korijene njegovog pravog ivota: razboritost i duhovnost.

To je razlog zato se potraga za Bogom i dalje nastavlja unato? ?injenici da su ga katoli?ki teolozi pretvorili u zabadalo, a protestantski u hijeroglifskog. "Bog", kae njema?ki teolog Braun "je ekspresija fenomena sposobnosti djelovanja prema savjesti s uvjerenjem i pouzdanjem ... Bog se nalazi u svakom trenutku u kojem se u potpunosti moe uivati. ?ovjek nosi Boga implicitno ... Bog je, dakle, svojevrsni dvojnik/parnjak ?ovje?anstva (sister-humanity)". Prebacimo li se sa njema?kog na engleski, imamo Vahanian-a koji inzistira na hijeroglifskom objanjenju u svojoj knjizi ?ekaju?i lien idola (Waiting Without Idols), "Bog je neuspjeh ?ovjeka ... Nije svetogr?e govoriti o smrti Boga ili o Bogu kao ?ovjekovom neuspjehu. Na kraju krajeva, pojam Boga je kulturoloki i Bog je po?esto nita vie doli trajni kulturoloki akcesorij "

Isto ono ?ovje?anstvo koje je bilo pomilovano od strane Boga-Oca i koje je odbacilo Boga-tiranina ne moe biti zadovoljeno bilo s Vahanianovim bilo s Braunovim Bogom. Ja razumijem to ti teolozi ele re?i i ?ak se slaem s njima, ali ih mase ne razumiju. Osim toga, to nije ideja o Bogu koju mase trebaju i ele. to je razlogom zato su i dalje u potrazi. Oni se vie ne okre?u svetim knjigama jer su shvatili da ti tekstovi imaju iste nedostatke kao i poruke vizionara i kontaktiranih oni odaju dojam da nisu Boja rije?, ve? samo jo jedna od poruka.

Doprinos svih tih Prosvijetljenih o?ituje se u tome to su nas natjerali da shvatimo kako tko god da diktira poruke, tko god za demirau daje svoju mo?, tko god da kri prirodne zakone, nije Bog ve? energetski entiteti, inteligentni i razvijeni u ve?oj ili manjoj mjeri, koji se mijeaju u ljudske ivote. Oni uzrokuju da in?uni kie s neba, odabiru odre?ene ljude za poruke i vjerovanja, nekima daju sposobnost fantasti?nih iscjeljenja, te tumaraju nebom u tajanstvenim svjetlima. Pojavili su se i zahtijevaju da ih se tuje kao Boga. Ali oni nisu Bog. Nitko od njih nije Bog-Stvoritelj, Prauzrok Svemira. Nitko od njih nije onaj pravi Bog, bez obzira koliko ?esto obdarili svoje ljudske agente mo?ima. Do sada, iz razloga poznatih samo njima, sluili su se ljudima htjeli-ne htjeli na na?in kako mi iskoritavamo ivotinje. To jest strana istina, no i jedan od najve?ih zaklju?aka do kojeg su prou?avanja NLO-a dola.

?ovje?anstvo po?inje tragati za Bogom-Stvoriteljem na nove na?ine koji imaju malo toga zajedni?kog s religijom. Danas se ra?a nova znanost: znanost o potrazi za Bogom.


Ro?enje nove znanosti

Ovoj znanosti u povojima nedostaju jasna definicija ili ime, i doista je amalgam mnogih znanosti od kojih su najzna?ajnije teologija, parapsihologija i fizika. Teologiji duguje svoju usmjerenost ka transcendentnim pitanjima, no transcendentno promatra bez pristranosti, imaju?i u vidu kako tek trebamo prona?i ono to traimo.

Ova nova znanost posjeduje intuiciju i smjelost parapsihologije i upoljava kazuistiku paranormalnog za dosezanje realiteta transcendentnog. I nakraju, koristi se znanjem i tehnikama fizike kako bi potvrdila da razlika izme?u materije i duha i nije tako velika kao to smo vjerovali. Duet materija-duh vie je kao neprekinuti kontinuum u kojem kvantitativna pitanja imaju ve?u vanost nego to smo sumnjali, sli?no kao razlika izme?u crvene i plave. Za umove ne-fizi?ara, crvena i plava su zasebne boje. U stvarnosti, crvena i plava su ista vibracija na razli?itim frekvencijama.

To nas dovodi do klju?ne rije?i: vibracije. Okultisti su o njima stolje?ima govorili a da im slubena znanost sve donedavno uop?e nije poklanjala pozornost. Sada su nuklearni fizi?ari i matemati?ari po?eli koristiti argon sli?an onome ezoterika. Alex Schneider, profesor fizike na Tehni?kom fakultetu u vicarskoj, priznaje Erichu von Dnikenu, vezano za 72.000 glasova iz "onostranog" koje je snimio C. Raudive; "Iz perspektive suvremene fizike, nema prigovora na navodne glasove. No, s entuzijasti?nim prou?avanjem tih glasova mora se nastaviti obzirom bi mogli biti od pomo?i pri deifriranju misterija elektromagnetskog zra?enja." Schneider, tako?er i vrstan parapsiholog, rekao mi je: "Danas smo gotovo sigurni da elektron moe biti na dva mjesta odjednom, ako ga razmatramo iz perspektive tradicionalne fizike i zdravog razuma." Atomski modeli Rutherforda i Nielsa Bohra su zastarjeli. Nastavimo li s milju da su elektroni minijaturni svjetovi koji se okre?u oko sredinje jezgre kao njihovog sunca, imali bi i Zemlju koja stalno skaku?e u orbitu Marsa ili Venere. Svaka planeta mogla bi biti u bilo kojem dijelu svoje orbite u bilo kojem trenutku. Kao to Bertrand Russell sumnja jo 1927.; "Koncept elektrona ili protona kao male to?kice ili zamotuljka, intruzija je zdravog razuma na podru?je nuklearne fizike."

Bilokacija (simultano pojavljivanje na vie mjesta op.prev.) je ?esto spominjan fenomen u Katoli?koj crkvi obzirom se javlja u sveta?kih likova. Znanost je slabo zanimao sve dok se odjednom nije pojavio u njihovim laboratorijima. Vjerski fanatizam premetnuo se u znanstvenu ?injenicu. Gotovo isto se dogodilo s vibracijama. Fizika sada razumije to su okultno i religija govorili o potencijalu odre?enih zvukova (vibracija zraka) kako visoke tako i niske frekvencije. Fizi?ari se vie ne sprdaju s "duhovnom" mo?i orijentalnog zvuka "aum" jer su otkrili da ultrazvuk moe probiti bubnji?e ili izazvati eufori?na stanja, dok infrazvuk (bez da ga se ?uje) moe izazvati smrtni strah ili ?ak i usmrtiti. Stroj koji je izumio gospodin Gavreau iz Marseille-a, a emitira zvu?ne valove koji vibriraju na manje od 16 ciklusa u sekundi, moe pobiti sve ivo u radijusu od osam kilometara. Neto sli?no se moe re?i i za ionizirani zrak koji se koristi u mnogim bolnicama za stvaranje radosne, optimisti?ne atmosfere. Nema potrebe zazivati duhove boanske prisutnosti kako bi se iskusio osje?aj blaenstva.

Isti oni mikrovalovi koje koristimo za kuhanje puretine mogu potpuno nezamije?eni uzrokovati smrtonosne opekline, ali povisivanje ili sniavanje njihove frekvencije moe ili lije?iti rane ili ozbiljno poremetiti iv?ani sustav. Moramo imati na umu i slu?aj Madeira. Ne tako davno, znanstvenici sa UCLA rekoe kako slabi valovi koje emitiraju ku?anski aparati mogu utjecati na ljudsko ponaanje putem suptilnih alterniranja modanih valova.

Dr. W. Ross Adey i njegov tim provodili su pokuse na ma?kama i majmunima, te otkrili da slaba energetska polja (za razliku od jakih) imaju ve?i utjecaj na ponaanje. Takva elektri?na polja jednaka su dvadesetini voltae tranzistorske baterije. Izraeno u ciklusima u sekundi, te frekvencije su u razredu 2 do 15 herca. ice koje dovode struju u domove mogu generirati ta polja stotinama metara. Klima ure?aji, elektri?ni pisa?i strojevi i ra?unala jedva da ih proizvode.
Dr. Adey kae da se takve elektri?ne struje prirodno pojavljuju unutar mozga. Neki ljudi ?ak i uspijevaju identificirati svoj vlastiti prirodni ritam od 8 herca (tzv. Alfa valovi) i usredoto?iti se na taj ritam s ciljem uve?anja uitka. S druge pak strane, postoje frekvencije koje izazivaju suprotan u?inak. Kao rezultat toga, ure?aji poput elektri?nih deka nisu dizajnirani da pobu?uju samo toplinu, nego i oputenost i san.

To?an proces kojim se utje?e na mozak nije do kraja objanjen. Dr. Adey vjeruje da elektri?na polja mogu izbiti "blokove" ili cigle" koje tvore zidove modanih stanica utje?u?i na kalcij,"mort" koji ih dri na okupu.

Moemo vidjeti da vibracije, kada utje?u na materiju, izazivaju stanja nalik onima iz "duhovnog" realiteta: optimizam, vedrinu, ljutnju, depresiju. Nekada smo vjerovali da su ovo stvari due. Danas injekcija moe promijeniti raspoloenje osobe i izazivati svakojake an?eoske ili demonske vizije ve? prema doziranju. Kako su fizika i kemija dublje uronili u ovo podru?je, dihotomija izme?u materije i duha postupno nestaje.

Dematerijalizacija i re-materijalizacija materije, levitacija ili antigravitacija, postojanje antimaterije, ?etvrte dimenzije, paralelnih svemira, plazma stanja, aure, te molekule memorije i misli, odlu?no pretvaraju fiziku u magiju. To?nije, fizika racionalizira ono to je magija znala intuitivno.

Odjednom smo shvatili da sve vibrira. Vibrantna energija pretvara se u materiju, a budu?i da materija moe vibrirati na razli?itim frekvencijama moda se moe pretvoriti u razli?ite vrste materije, omogu?avaju?i potpuno razli?itim svjetovima postojanje unutar istog prostora, a da budu nesvjesni jedni drugih.

Mi odsutno otkrivamo kozmi?ki kontinuum. Dugi i kratki valovi s kojima su Tesla i Marconi zapo?eli te ultrakratki i mikrovalovi koji su uslijedili sruili su barijere prostora i vremena i potopili nas u tajanstvene dubine materije. Vii dometi elektromagnetskog spektra neprimjetno su nas lansirali u duhovni svijet. Kao to vicarski fizi?ar re?e Erichu von Dnikenu, "Nadzemaljski (eng.- superterrestrial) faktori nastupaju iza ove to?ke. Mi registriramo odre?ene efekte, pokuavamo provjeriti njihovu autenti?nost, ali svejedno nismo u stanju odrediti njihove uzroke. Vrlo vjerojatno je to gdje duhovni svijet po?inje". Jung je doao do sli?nih zaklju?aka kada kae: "Kada dua i podsvijest kontaktiraju jedno drugo, to je na neki na?in kontaktiranje smrti, obzirom podsvijest korespondira sa zemljom mrtvih, zemljom predaka".

Devet desetina svemira ostaje nam nevidljivo, kako potvr?uju sovjetski astrofizi?ari. "Naa su istraivanja pokazala da galaksije formiraju sloene sustave", rekao je profesor Jan Einasto s Dravnog sveu?ilita u Estoniji. "U jezgri svakog sustava postoji nekoliko divovskih galaksija oko kojih se one manje okupljaju. Vanjska ljuska tih aglomeracija sastoji se od nevidljive tvari koja je deset puta ve?a od onoga to je vidljivo. Do ovog zaklju?ak smo doli prou?avaju?i brzinu kojom su se galaksije razmjestile, neto to nije bilo objanjeno pomo?u poznate mase njihova vidljiva sadraja".

Paradoksi su na sve strane. Stijena za koju smo vjerovali da je mrtva, kipti od nemirnog molekularnog ivota; materija za koju vjerovasmo da je ?vrsta, 96% je uplja; me?uzvjezdani prostor za koji smo vjerovali da je nitavilo, vrvi zra?enjima iz cijelog svemira, a realm duha, inteligencije i moralnih na?ela pokazalo se da je u biti super vibracija EM spektra na frekvenciji koja nam utiskuje dojam da smo eteri?ni i "ivi". To je polje istraivanja nove znanosti o potrazi za Bogom.

Od tri grane znanja koje ?e se ujediniti u tom nastojanju:
* Fizika ?e naglasiti "materijalni" aspekt i pokuati prona?i "prirodne" korijene Boga: energije, kvanti, zra?enja i vibracije koje proizvode nae misli o duhovnom.
* Teologija ?e pokuati istraiti "osobe" i racionalne elemente koji stoje iza fenomena; drugim rije?ima, tko su ti entiteti to posreduju izme?u nas i "vrhovnog bi?a".
* Parapsihologija ?e pokuati kombinirati oba gledita otkrivaju?i da misteriozna ukazanja participiraju u oba aspekta, mogu?e u vidu vibracija kozmi?ke due koje automatski proizvode "entitete" u naim mozgovima. To bi bilo sli?no velikoj misteriji svjetlosti koja mora biti objanjena i korpuskularnom (?esti?nom) i undulatornom (valnom) teorijom istovremeno, koje tek zdruene stvaraju neto tako ?arobno poput svjetlosti.

Taman kad smo zaboravili na teorije i iskoristili svjetlo da uivamo u prirodi, naa potraga za Bogom ne?e nam ostaviti izbora nego da prihvatimo te fenomene onako kako ih naa osjetila percipiraju, makar i znali da se radi samo o "signalima" i ignorirali njihov pravi uzrok.

Opet izranjaju pitanja: Tko upravlja svime time? Tko je iznad svih onih superiornih energetskih entiteta koji imaju tako malo potovanja prema nama? Tko je na vrhu spektra uzrokuju?i da vibrira kao glazbena viljuka? Luta li netko me?u galaksijama pale?i i gase?i pulsare? Je li Bog sveukupnost svemira? Ne govore li sve religije upravo to? Ne govori li nam Krist to kad kae da smo bogovi mi? Zar ne vidimo u ovom fenomenu ono "sve u svemu i svakomu" kao i u prirodi kada smo uvidjeli da svaka stanica sadri sve podatke o tijelu kojem pripada? Pitanja, i jo pitanja! ?ovjek koji nije omamljen vlastitom svakodnevnom borbom pogleda u no?no nebo i ima samo pitanja.

Ovo bespomo?no stvorenje poznato kao ?ovjek boji se biti samo u svemiru. Prije neizbjenog skoka u tamu koja je smrt, on eli nekoga na koga ?e se osloniti, nekoga tko ?e ga uvjeriti u opstanak i ovdje i tamo.

Nae psihe mogu?e jesu mirne, ali nai umovi nisu. Moda se od ?ovje?anstva i o?ekivalo da se na taj na?in probija kako bi prelo na sljede?i korak evolucije, prou?avaju?i, propituju?i i istrauju?i vlastito mjesto u kreaciji. Mi smo infinitezimalni dio jedne od tih luminoznih to?kica koje vidimo kako sjaje no?u, no mi znamo da je naa Zemlja samo jedan planet me?u milijunima koji lutaju nebesima. Zemlja je poput stanice u gigantskom organizmu, organizmu toliko velikom da ga moemo zamisliti, no ne i sagledati.Svete knjige

Kr?anstvo je uglavnom svrilo sa svojom misijom. Ono ?e ili evoluirati uzdu radikalnih linija ili ?e ustupiti mjesto drugim na?inima s fokusom na transcendentna pitanja - sve to se ti?e svrhe i sudbine ?ovjeka na Zemlji, podrijetla i kraja svemira, ideja o Bogu, i tako dalje.

Kr?anstvo mora prestati propovijedati o iskonskim grijesima, iskupljenjima, spasenjima, paklovima i rajevima, samo nekolicini. Ono mora prestati sublimirati patnju i kri i mora, umjesto pravde, isticati istinsku ljubav i potovanje prema prirodi jer priroda je Boja istinska Biblija. Nema Boje rije?i iznad prirode i ljudske inteligencije koja je dijelom te prirode. Bog okre?e stranice svoje Biblije svakim zalaskom sunca.

Kr?anstvo mora odbaciti djetinjasto tr?anje "svetoj knjizi" po lijek za svoje probleme. "Svete knjige", ba poput vanzemaljskih poruka, vizija i snova, ispremijeale su istinu i gluposti stvaraju?i zbrku koja moe rezultirati samo neuspjehom i pogrekama.

Povijest svijeta, podijeljenog u pet ili est ideolokih blokova (tj. religija) potpuno razvedenih jedan od drugog i me?usobno antagonisti?kih, kazuje nam kamo te "svete knjige" vode. Da bi ih se razumjelo i protuma?ilo, one moraju biti filtrirane kroz ljudske umove. On ?e ih, u kona?nici odobriti. ?im se pri njihovom prou?avanju primijeni inteligencija, biti ?e otkriveno da su "svete knjige" svih vjera nita vie od hvastanja drugih ljudi, ne inspiriranih od Boga.

U svojoj evoluciji ?ovjek ?e ponititi okove Svetih knjiga i izabrati da uposli vlastiti mozak kod transcendentalnih pitanja na isti na?in kao to je to u?inio s materijalnim znanostima.

Stolje?ima su prirodne znanosti bile vezane uz Bibliju, i ?ovje?anstvo jedva da je prosperiralo u materijalnom. No kada se prije dva stolje?a, kroz raznolike oblike prkoenja, prirodna znanost oslobodila kontrole klera tehni?ki napredak se razuzdao. Stolje?ima ?ovjek nije mogao letjeti jer je to bilo protuprirodno". Kirurgija je bila zabranjena iz istog razloga. Zemlja je bila sredite svemira. Hipnoza je bila grijeh, itd.

Kr?anstvo se mora odre?i ideje da ima knjigu koja sadri Boju volju. Danas ne?emo povjerovati nikome tko nam kae da mu Bog "diktira neto". Kroz ovu knjigu uvidjeli smo kako je ono to se zbiva, ili da i on sam jedva da vjeruje da mu je bilo diktirano, ili da mu stvarno je bilo diktirano, ali ne od Boga.

Boja pravila i njegova volja ne mogu biti ni u kojoj knjizi ?ije su se rije?i ustajale ili postale nerazumljive s vremenom. Boja pravila moraju biti tiskana u prirodi samoj i ne mogu nam biti nametnuta ni od koga izvan njenog carstva, niti, to je jo gore, nekoga tko je protiv prirode, kao to se to dogodilo s mnogim odlomcima u bibliji.


Tjeskoba vjere


Naa vjera umire, i tako i treba biti obzirom smo vjerovanjem u greke ostvarili nikakvu korist. Nakon smrti, naa vjera mora samu sebe uskrsnuti, obnoviti i otvoriti za svjee mogu?nosti. To ?e biti vjera koja ne?e po?eti rije?ima da smo grenici, nego ?e re?i da, iako nesavreni, mi imamo ista prava na postojanje u kozmosu kao drve?e i zvijezde. To ?e biti vjera bez kompleksa ili potreba za iskupljenjem, jer nismo ni protiv koga zgrijeili samo zato to smo ro?eni.
Nova optimisti?na vjera u kozmos i u same sebe ?e se izdi?i. Usko?it ?emo u onostrano - bez uasnih pogrebnih alopojki ili straha od vje?nih kanjavanja - s nadom u susret s viom razinom postojanja.

Kr?anstvo naivno vjeruje kako ono posjeduje klju? za ovaj novi ivot i da je vjernicima drugih religija pristup doputen uslijed milosr?a ili saaljenja. Tome nije tako. Svako ljudsko bi?e, samom ?injenicom da postoji, ostvaruje pravo na taj novi ivot.

Svako ljudsko bi?e mora ?initi ono to se trai od svake razumne osobe kako bi doseglo ovaj ivot. Mora primijeniti razum da otkrije istinu, dobrotu i ljepotu, te ivjeti u skladu s njima. Oni koji se nisu ponaali na taj na?in, ni uz sva samrtna odrjeenja svijeta, ne?e biti u mogu?nosti prije?i u novi ivot. Ne znam kako i gdje, ali oni ?e opet morati ponoviti ivot.

Kr?anstvo nema grinje savjesti oko popunjavanja raja ljudima koji su sposobni pokuati izbrisati ivotni vijek ?injenja gluposti s odrjeenjem ili razgovorom u zadnji tren. Sve je to jako dobro, ali nitko ne moe biti siguran u iskrenost pokajanja ili valjanost oprosta.

Izme?u parapsihologije i NLO fenomena naa djetinjasta, zemaljska vjera je razapeta, i poput Krista, mi se ponovno budimo za jednu besmrtnu vjeru koja nam omogu?ava da participiramo u prirodi Univerzalnog Boga.


KRAJ