Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Prozor mogu?nosti - Dijalog sa Hidden Hand-om - stranicaPeta Sesija:

HH: Ovo ?e biti naša poslednja zajedni?ka sesija.

Da ?u sve od sebe da spakujemo koliko možemo.

Žao mi je za one koji su propustili moj raniji post od ju?e koji jasno navodi da ve? imam više pitanja nego što imam vremena da odgovorim, i toga da ste proveli vreme u pisanju naših novih. Moje vreme je ograni?eno tako da nisam u stanju da vam odgovorim. Treba uskoro da idem na dugo putovanje, i ne smem da zakasnim.

ATS: Uvek sam bio vrlo zbunjen i nije mi bilo jasno na temu "boga", pošto sam išao od religije do religije mojih roditelja teško je raspoznati u kog "boga" da se veruje ili ima poverenje. Trebam li nastaviti imaju?i veru u ?injenici da je svet oko mene "bog" i da ne postoji jedno posebno bi?e koje zaslužuje ovu veru?

HH: Religija je ili zaista stvorena, ili u najmanju ruku, pod jakim našim uticajem. Ne postoji tako nešto kao "bog". "Bog" je ljudski koncept, koji je nerazumevanje originalnog koncepta "Kreator". Ovo je dodatno zbunjuju?e, jer postoje mnogi Kreatori na makrokosmi?kom nivou, ili Logosi, kao što je prethodno objašnjeno. "Bog" podrazumeva neki odvojeni entitet koji je 'izvan' vas, kojeg trebate ponizno moliti i obožavati. Naš Jedan Beskona?ni Kreator, i skoro svi naši Logosi i sub-Logosi ", ne žele da ih obožavate. Oni žele da vi razumete Kreaciju, i svoje mesto u njoj, kao ko-Kreatora. Na kraju krajeva, postoji "Vrhovno Bi?e", u obliku Jednog Beskona?nog Kreatora, ali svi smo deo Njega, pre nego njegovi subjekti. Nijedno od imena dato za ovo "Vrhovno Bi?e" od vaših religija nije pravo ime, ali zaista su u pravu, da postoji Jedno Vrhovno Bi?e, po imenu Beskona?ni Kreator. One samo imaju razli?ite koncepte o Njemu, koji proisti?u iz tekstova na kojima je njihova religija zasnovana.

Ne "obožavajte" vašeg Beskona?nog Kreatora, nego živite u stanju Zahvalnosti i Službe Tome, što vas je dovelo u Bi?e i za ovu neverovatnu Igru koju je Kreiralo, u kojoj možemo da zaboravimo ko smo zaista, da bi se prisetili, i spoznali sebe opet, kao Kreatora.

ATS: Dakle, u osnovi oblik koji imamo je zapravo samo telo sa kostima i kožom i tako dalje i tako dalje, bitna je naša duša, ili bi?e koje je u nama koja nas ?ini da ispitujemo i bavimo našim okruženjem i životom, te kada mi "umremo", bol i patnja je samo deo naše ljudske ljuske, i nema nikakve veze sa našom dušom ili bi?em koje ?e nastaviti u slede?i život ili denzitet?

HH: Tako je. 'Bol' i 'patnja' su samo aspekti Igre. Doimaju se kao veoma stvarni dok igramo Igru, i zaista moraju tako, da biste poverovali da je Igra prava. Niko zaista "ne umre". Više se 'materija' ljudskog oblika razbije, poput ?aure gusenice, kada leptir izlazi. Gledajte na fizi?ku inkarnaciju kao na ?auru u kojoj se možete transformisati.

ATS: Ose?am da sam ja kao Shelbi, ali sam izgubio svoj put, ili sam samo tako zbunjen i neuskla?en sa mojim unutrašnjim-ja da ne mogu da shvatim koja je moja svrha u ovoj igri. Možeš li ovo malo da pojasniš?

HH: Tvoja svrha u igri je da radiš na sebi. Da rasteš, razvijaš se i transformišeš se u pozitivnije i ljubopitivije bi?e. Imao si odre?ene ciljeve koje si planirao da ostvariš pre nego što si se inkarnirao ovde, što je glavni razlog zašto je veo zaborava na mestu, jer da si ve? znao koji su tvoji ciljevi bili, Igra bi bila previše laka.

Pogledajte na stvari u vašem životu koje najviše volite da radite. Zapitajte se šta vas ?ini najsre?nijima. Iskusite ove stvari što je ?eš?e mogu?e, jer ?e biti povezane za nekim stvarima koje ste izabrali da stavite u svoj Duševni ugovor da odradite ovde.

Tako?e, pogledajte na negativne stvari, koje ?esto izgleda da vam se ponavljaju tokom vašeg života. Bi?e vrlo verovatno da su ovo tako?e stvari na kojima ste izabrali da radite ovde. Recimo na primer, da ste izabrali da ovde do?ete da radite na strpljenju tokom ove inkarnacije. Verovatno ?ete otkriti da imate sklonost ka nestrpljenju i da ?e vam život ?esto doneti mnoga iskustva, kako bi "testirao" vaše strpljenje. Ideja je, da umesto da izgubite strpljenje, radite na svom nestrpljenju i rešite da postanete umerenija i strpljiva Duša.

Ta ista analogija se može primenjivati na sve okolnosti u kojima ?e vas život testirati. Potražite i po?nite da identifikujete probleme koje imate a da vam se ponavljaju, sa kojima se možda teško suo?avate i koji vam se ponavljaju iznova i iznova. Možda gnev, biti pogrdan, sebi?nost, mržnja, cinizam i lista ide dalje. Kad god vam se ponavljaju okolnosti, to je zato što ste se dobili priliku za prilikom da radite na ovim pitanjima, sve dok ne shvatite, i izaberite na?in ponašanja koji je Pozitivniji. Kada ste uspešno identifikovali ove probleme u vašem životu, radite na njima, i koristite ih kao sredstva za transformaciju što i jesu, u cilju poboljšanja kvaliteta vašeg karaktera, primeti?ete da ove stvari izgleda gotovo prestaju da se pojavljuju u vašem životu. Vi ?ete i dalje ?e biti suo?eni sa njima u razli?itim intervalima, da proverite da niste zaboravili ono što ste nau?ili, ali ?e ih biti sve manje i bi?e mnogo re?i.

Nadam se da ti ovo može dati neke tragove o tome kako da identifikuješ stvari koje si došao ovde da uradiš i kako da radiš na sebi.

ATS: Moj život je bio problemati?an ve? neko vreme sada, pošto je toliko natopljen i ispran u ljudski životni oblik i na?in života, ali u poslednje vreme ose?am kao da sam po?eo da se budim i vidim stvari jasnije. Da li sam proklet zbog puta kojim sam išao ve?inu mog života, ili i dalje mogu da sa?uvam svoju "dušu"?

HH: Nisi "proklet", a tvojoj Duši ne treba "spasenje". Ni?ija Duša ne treba. Nema od ?ega da se 'spasi'. Dobro je ?uti da se budiš i to je još jedan razlog zašto sam ovde u ovom trenutku, govorim sa tobom. Naš Beskona?ni Kreator ima mnoge glasnike, i on koristi sve nas na naše jedinstvene na?ine, da pomogne Bu?enje, i pripremi što je mogu?e više, za dolazak Velike Žetve.

Ali kao što sam rekao, niste "prokleti", i nema od ?ega da se spasite, osim možda od neznanja. I to ne na uvredljiv na?in, nego neznanja kao "manjka razumevanja". U najgorem slu?aju, mora?ete da ponovite onoliko 3. Denzitetskih Ciklusa koliko je potrebno, kako bi nau?ili stvari koje treba da nau?ite, u cilju napredovanja i Diplomiranja na 4. Denzitet Pozitivan. Ali jedna stvar je sigurna, sti?i ?ete tamo na kraju. I prona?i svoj put Ku?i, našem Beskona?nom Kreatoru. Isto tako budite uvereni, da ne?ete na?i sebe "izgubljenima" u ponavljanju ciklusa. Na kraju svake fizi?ke inkarnacije, kao što sam ranije rekao, se vra?ate na vreme/prostor, ili ono što je opisao kao "Raj", gde ?ete opet znati o sebi ko ste, jedinstvena i lepa Duša i deo našeg Kreatora. Vi samo zaboravite ko ste, u toku inkarnacije. Cilj igre je da se probudite u "snu", i ustvari, postanete 'Lucidni Igra?'. Da se setite ko ste zaista u toku Igre, i da onda po?nete da radite na stvarima zbog kojih ste ovde došli. Ponovo ?itanje ove teme sa razboritoš?u, pruži?e vam mnogo tragova o tome kako možete izabrati da se vodite o ovome.

ATS: Hvala ti za tvoje vreme ovde sa nama, i želim ti sve najbolje, bilo je zadovoljstvo razgovarati sa tobom i slušati tvoje znanje.

HH: Mi ti želimo isto Brate, i tražimo da te naš Beskona?ni Kreator blagoslovi i vodi na tvom putu. Vidimo se kada stignemo Ku?i.

ATS: Dakle, da li je žetva "sve ili ništa" doga?aj, ili ?e biti mešovita žetva-nekolicina ide na ?etvrti denzitet, nekoliko kre?e ka ?etvrtom denzitetu u službi sebi, velika ve?ina ponavlja tre?i denzitet? I ako samo 94% ide u ?etvrti denzitet negativan, onda morate da ponovite 3. denziteta i pokušajte ponovo za 95% negativnu žetvu? Ako je tako, onda ne bih da zamišljam koliko bi još negativnijom tvoji ljudi u?inili zemlju u tom trenutku.

Još uvek sam zbunjen tvojom ulogom u ovome. Da bi ti prešao na 4. nivo, mora biti 95% negativna žetva. Drugim re?ima, da bi tvoji ljudi bili nagra?eni sa 4-tim denzitetom, 95% ljudskih duša treba da su (u procesu samo-razmišljanja) što dalje od "Beskona?nog Izvora" koliko je ljudski mogu?e. Jednostavno nemam "ose?aj" da je tako.

HH: Nemaš "ose?aj" da je tako, jer nije tako. Nisi u potpunosti shvatio koncept. Pokuša?u da razjasnim.

Žetva je mešovita. Oni koji su 51% ili preko na pozitivnom putu ?e Diplomirati na 4. Denzitet Pozitivni. Tamo ?ete raditi na Ljubavi i Saose?anju, i to ?e biti veoma lep svet da prebivate u njemu za vas. Tu ?e biti vrlo malo negativnosti. Samo dovoljno malo da još uvek možete da ga koristite da testirate svoju Slobodnu Volju u izboru ko vi niste, ali to ?e biti mnogo više o?igledno nego ovde, da je negativnost alat za koriš?enje. Vide?ete povezanost svih stvari, i vi ?ete znati da niste "odvojeni" jedni od drugih, ili od Samog života. Ne?ete koristiti mnogo re?i, osim ako se ne odlu?ite na to. Telepatija postaje normalan na?in komunikacije. Sve je otvoreno i ne možete da sakrijete svoje misli od "drugih".

Od te inkarnacije pa nadalje, ne?ete morati da ponovo iskusite 3. Denzitetsku inkarnaciju, osim ako kasnije ne odlu?ite da to uradite sa Viših Denziteta, kao što smo mi uradili, da bismo usavršili umetnost Služenja, ili ako nekako, u 4. Denzitetskom svetu prepunom ljubavi i lepote, neraskidivo uspete da budete 95% Negativnim u vreme budu?e Žetve, i skliznete nazad spiralno, umesto da se popnete uz merdevine, da upotrebim drugu metaforu iz 'Igre'.

Nazad na "ovu" trenutnu Veliku Žetvu, mi ne zahtevamo 95% Negativnu Žetvu, kao što si ti zaklju?io. Umesto toga, ono što mi tražimo je da MI li?no dostignemo 95% Negativan Polaritet za sebe, ne za vas. MI moramo biti 95% Negativni (najmanje), kako bi se Diplomirali na 4. Denzitet Negativan i zaslužili priliku da o?istimo naš karmi?ki zapis, od sve Negativnosti koju smo Kreirali na ovoj planeti, pre povratka na naše mestu koje nam pripada kao 6. Denzitetskim ?uvarima naše Galaksije, i u?iteljima Mudrosti onima u nižim Denzitetima koji traže našu pomo?. Ako ne uspemo, osta?emo zarobljeni u 3. Denzitetskom ciklusu sa svima onima izme?u 94% Negativnim i 50% Pozitivnim (koje sam nazvao 'mlakima'), i da nastavimo da pružamo Negativan Polaritet za vas. Surovo kao što jeste, naš jedini izlaz, jeste da budemo što je više Negativnim mogu?e, da bi Diplomirali. Mi ne možemo izabrati da budemo Pozitivni, jer to nije ono zašto smo došli ovde da u?inimo za vas. Zato sam ?esto spominjao sve strašne stvari koje smo u?inili ovde, kao našu Žrtvu.

ATS: Rekao si da "mlaki ljudi" u vreme žetve ne?e primetiti da se nešto dogodilo, ali da ?e biti na drugoj planeti. Da li misliš da ?e se probuditi bez se?anja o tome šta se desilo, ali ?e i dalje biti u istom fizi?kom telu, ili ?e se probuditi u novom fizi?kom telu bez se?anja na prošli život?

HH: Desi?e se kratko iskustvo "nulte ta?ke vremena", gde ose?ate potpuno "Jedinstvo" sa vašim Beskona?nim Kreatorom. To ?e biti ose?aj blaženog, presre?nog širenja i Jedinstva, dok su vaša fizi?ka vozila (tela) razložena nazad u Svetlo, i premeštena u novu sredinu. Kada se ta tranzicija završi, "nulta ta?ka vremena' ?e se završiti, a vi ?ete se "pojaviti" u svojoj novoj "igra?koj-zoni" (planeti). Vi ?ete izgledati isto, misliti isto, ose?ati isto, u stvari, bi?e baš kao da ste svi imali neko misti?no iskustvo, a život ?e se nastaviti "normalno" za vas. Iste ku?e, porodi?ne situacije, poslovi, prijatelji, ljubavi. Sve ?e izgledati isto kao i pre, ne?ete se se?ati Velike Žetve ili zemljinih promena koje su se desile, planeta Zemlja ?e da se izle?i i regeneriše. Ali ?ete se se?ati vašeg "misti?nog iskustva" i to ?e vam dati nadu i novu priliku da izaberete pozitivniju budu?nosti za sebe.

Još uvek ?e postojati isti Negativan Polaritet da se prevazi?e, ali ako budemo uspešni u našoj Negativnoj Diplomi, (a bi?emo) drugi ?e zauzeti naše mesto u povla?enju konaca "iza kulisa". I više smo no odradili naš posao, u obavljanju naše Službe vama. I umorni smo. Vreme je da o?istimo naš Karmi?ki Zapis, i opet postanemo Bi?e Svetlosti što je naša Istinska suština.

ATS: Stalno govoriš da je pomo? na raspolaganju onima koji traže istinu, a sve što treba da uradimo je da zatražimo. Koji je najbolji na?in da se ovo uradi? Nikada nisam imao mogu?nost da se prisetim bilo kog od mojih snova.

HH: Pro?itaj ponovo, dao sam smernice za prise?anje sna ranije. Potrebna je vežba, i spor je proces, ali morate negde po?eti negde, Budite strpljivi sa sobom.

ATS: Šta konkretno mogu da uradim da dobijem uputstva kako da dostignem stanje u kom je lakše da raspoznam istinu od neistine?

HH: Radi na sebi. Pogledaj unutra, u meditativnom stanju kontemplacije. Umiri svoj um, da tvoja Duša dobije prostora u kom ?e se Njen "tihi-mali glas" ?uti. Pitaj svog Beskona?nog Kreatora da ti pomogne, i slušaj svoj unutrašnji glas. Budi strpljiv, potrebno je vreme da se razvije unutrašnja komunikacija, nakon celoživotnog zanemarivanja. Kada istraješ i nastaviš da radiš na sebi, postepeno ?e ti do?i, a kada se to desi, moraš da nau?iš da VERUJEŠ svom Unutrašnjem Vodjstvu, BEZ OBZIRA ŠTA DRUGI KAŽU. To je krajnji test. Da Veruješ u ono što znaš duboko u sebi kao tvoju istinu, ?ak i kada ti ceo svet govori da "grešiš". To je težak posao, da Veruješ sebi, kada svi oko tebe sumnjaju i nazivaju te ludim, ali to je posao koji si došao ovde da uradiš.

Jedini prava i trajna Istina je ona koja je "samo-spoznata". Glasnici mogu da do?u i odu, i pri?ati vam Istinu sve dok ne poplave u licu, ali to ne?e biti Vaša Istina, sve dok sami ne shvatite, duboko u Jezgru svog Bi?a, da 'ose?ate' Istinu za vas.

Nikada ne treba da prihvatite nešto kao istinito, samo zato što vam neko kaže da je tako. Ali, kada vam vaš unutrašnji glas kaže da je Istina Istinita, a vi osetite taj stari topli ose?aj uzbu?enja kako se diže od negde duboko iznutra, koji kaže: "Da! Znao sam!" uhvatite se za taj ose?aj, (ose?anja su jezik vaše Duše) i ?uvajte ga pažljivo, jer možete biti sigurni da ?e vaša nova uverenja biti izazvana na mnogo na?ina. Osmišljeno je na ovaj na?in, da vas se testira. Vaša Unutrašnja Istina mora biti u stanju da izdrži test vremena, i bi?e temeljno ispitana. Držite ju, toliko dugo koliko Znate da je Istinito duboko u sebi. Ne dozvolite da vas ništa ili niko 'van' vas skrene sa vašeg puta, bez obzira koliko žestoko se borili sa vama. Oni samo rade svoj posao, ?ak i ako možda nisu ni "svesni" da je to ono što u stvari rade. Oni vam obavljaju važnu uslugu, a vi treba da ste im zahvalni na tome.

Želimo ti dobro na tvom putovanju, i pitamo našeg Beskona?nog Kreatora da te štiti i vodi na tvom putu.

"Arc de triumphe":

Nemam vremena da idem u sva tvoja pitanja, tako da sam samo izabrao nekoliko na koja mogu ukratko odgovoriti, jer i dalje imam na mnogo pitanja da odgovorim.

ATS: Da li Orion/okultisti?ke grupe posebno ciljaju civilizacija pre nego što postanu socio-memorijski kompleks.
HH: Da, ali to ne ?ine ih imunim da ciljaju i na druge, ako oni dozvole bilo kakve pukotine da se pojave u njihovom oklopu. Ukratko, Orion Imperija je sa 4-tog Negativnog Denziteta. "Izgubljeni" su u smislu da su odlutali toliko daleko od svoje prave prirode, da i pored brojnih pokušaja, nismo bili u mogu?nosti da dopremo do njih, i pomognemo im da se razviju. Oni postoje u okviru svog Kompleksa Grupne Duše, uglavnom kao grupa neinkarnisanih (bez fizi?kog tela) entiteta, unutar Astralnih Nivoa planeta koje pose?uju. Nemaju nameru da se 'vrate ku?i', i umesto toga traže da se hrane Negativnom Energijom, da bi nastavili dalje, jer su oni isklju?eni od njihovog uro?enog Životnog Elana, odbivši da se pridržavaju Inkarnacionih Principa Beskona?nog Kreatora.

Vreme koje provodimo izme?u života u vremenu/prostoru, ima za cilj da obnovi našu Duševnu Energiju iznutra, kako bi nastavili naše spiralno napredovanje. Oni su u suštini "zatvoreni" unuar 4. Denzitetskog Negativnog ciklusa, jer nema Negativne Žetve posle 4-tog denziteta. Tako da oni provode svoje vreme putuju?i kroz Galaksiju, u osnovi "koriste?i tamnu stranu Sile "(Negativnost) da ostvare svoje ciljeve. Oni ?e na kraju biti vra?eni pred Jednog Beskona?nog Kreatora, i razloženi nazad u Inteligentnu Beskona?nost (Izvor Svega), mada data im je svaka šansa što je mogu?e duže, da nau?e greške svojih puteva, i da se vrate i traže Pozitivno i zapo?nu svoj put nazad Ku?i. Njihov glavni problem je, što ne žele da krenu Ku?i. Vide sebe kao 'bogove' i ne nameravaju da se pod?ine autoritetu Jednog.

ATS: ?emu naglo podizanje kontrolnih mehanizama.

HH: Velika Žetva je brzo približava. Vreme je da se iznesu Ekstremi Polariteta.

ATS: Montauk projekat .... stvarnost ili fikcija.

HH: Projekat je stvaran. Iako je javno dostupna informacija na odre?ene na?ine iskrivljena.

ATS: Najbolji na?ini da dešifrujemo izme?u istine i fikcije, sem onoga što opažamo da je istina posebno u pogledu Nju Ejdž plana i dogmatskih crkvenih ideologija.

HH: Pratite svoje Srce. Slušajte i Verujte, svom Unutrašnjem glasu.

ATS: Molim te da objasniš ulogu lutalica i koja je korist da se bude lutalica ako nemaš se?anje prošlih života. Tako?e, kako je to u skladu sa ne-intervencijom (ako su oni tu da pomognu ljudima).

HH: Lutalice, (ili "Putnici" kako su još poznati) su oni sa Viših Denziteta, koji su izabrali da se inkarniraju ovde u ovom trenutku, kako bi usavršili Službu ka Drugima. I dalje moraju da se 'sete ko su oni', i deo brige je da ponekad, ?ak i oni ne uspevaju da se probude u Igri, takva je mo? iluzije. Oni su ovde da se probude, a onda da pomognu drugima da se probude i da pripreme za dolazak Velike Žetve. Mada ?ak i ako ne uspeju da se probude, nisu vezani 3. Denzitetski Ciklus, jer su ga ve? savladali. Kada se njihova inkarnacija završi, oni su ponovo slobodni da se vrate u svoje odgovaraju?e nivoe.

ATS: Da li postoje neki delovi Biblije koji nisu iskrivljen i koju verziju Biblije bi ti predložio?

HH: Ne. Kao i kod svih Svetih Tekstova, oni su iskrivljeni od originalne informacije koja je data sa svakim novim prevodom. Iako opet, kao i kod svih Svetih Tekstova, postoji još mnogo Istine skrivene u njima. Mnogo toga je 'metafori?no'. Ako možete na?i verzije koje su prethodile kralja Džejmsa, to je najbliže što ?ete dobiti. Sre?no sa tim.

ATS: Da li je Rotšild linija organizator Illuminata u kojoj je Weishhaupt kasnije formiran?

HH: Ne Veishhaupt je bio samo lutka na žici. Rothschild poreklo (nije joj originalno ime) su bili nadlinija koja "zatvara mrežu kontrole" nad ?ove?nstvom. Ali ?ak i oni su manja linija unutar Familije. Kao što sam rekao, imena koja znate nemaju Pravu Mo?. Oni su deo Familije, ali ne 'originalni' deo.

ATS: Moje pitanje je: šta da uradim da bi privukao više istomišljenika kako bi se udružili i da podigli mojim ljudima da se okreu putu vaznesenja. (Odlu?io sam da je to ono što mogu da uradim da izrazim moju li?nu odluku 'službe ka drugima ')

HH: To je vrlo mudra odluka i milostiva. Ponosni smo na tebe.

Najvažnija stvar je da ne siliš stvari, i da ne budeš toliko ostraš?en u prenošenju tvoje poruke, da staviš ljude van sadržaja same poruke. Postoji balans koji treba na?i, izme?u hitnosti da se probude drugi, i tvoje empatije za nedostatak razumevanja u njihovom "stanju". Uvek se pridržavaj Zakona Slobodne Volje, i nikada ne forsiraj svoju poruku.

U prenošenju vaše poruke, budite informativni i dajte sve od sebe da ne hranite strah i paranoju, jer ?e to delovati suprotno vašim namerama podizanja vibracija ka Pozitivnom. Prenosite vašu poruku na na?in koji isti?e Nadu i pravu lepotu i realnost našeg nasle?enog Jedinstva sa našim Beskona?nim Kreatorom. Budite poput svetla, koje sija u mraku. Nemojte spaliti druge sa svojim svetlom, ve? im dozvolite da budu privu?eni vašem Svetlu, i budite od Službe onima koji vam do?u dobrovoljno. Drugim re?ima, ne budite "ovo je jevan?elje" sa svojom porukom, ve? budite enigmati?ni i ljubopitivi "stari mudrac", kome su drugi privu?eni zbog kvaliteta njegovih vibracija, a ne obima njegove retorike.

Najvažnije je, PRAKTIKUJTE ONO ŠTO PROPOVEDATE. Ostali moraju biti u mogu?nosti da vide efekat dela našeg Beskona?nog Kreatora koji obavlja kroz vas.

Želimo ti sre?u u tvom zadatku, i nadamo se Pozitivnoj Žetvi za tebe. Ali iznad svega, nastavi da radiš na sebi i da biraš Pozitivno kao i da budeš Okrenut prema drugima. Zato što želiš tako, ne zato što ose?aš da moraš.

Tražimo od našeg Beskona?nog Kreatora da te blagosilja i vodi na tvom putu.

ATS: Zemljine Promene; Iako razumem da smrt nije kraj mog postojanja, volim svoje telo i ne želim da budem zahva?en bilo kakvim zemljinim promena, ako ikako mogu.

1) Ako tvoja familija dozvoljava, da li bi mogao da otkriješ koja mesta ?e verovatno biti relativno sigurnija u naredne 3-4 godine? Da li bi jug Kine (Kanton / Hong Kong) ili Patagonija bili dobar izbor? Koja druga mesta?

HH: Nije mi dozvoljeno da kažem mnogo o ovome, jer mora biti onih koji ?e ostati na svojim mestima, kako bi pomogli drugima koji nisu svesni onoga što dolazi. Mnogi od vas (bez obzira da li ste svesni toga ili ne) su izabrali ovaj život iz tog razloga.

Ali, ako si uporan da pobegneš, izaberi Najviša mesta koja možeš na?i. Posebno u južnoj hemisferi, ako si u mogu?nosti. Peruanski Andi su dobro mesto za biti. Postoji mnogo Duhovne Snage koja se tamo ostvaruje, a Kuero Stari (Inka šamani) su itekako svesni onoga šta ?e biti.

ATS: 2) Da li su Džon Lir / Jan Lamprecht u pravu u svojoj tvrdnji da je ve?ina planeta u Sun?evom sistemu naseljena?

HH: Itekako. Mada nisu sve na 3. Denzitetskom nivou koji možete videti.

ATS: Da li je Zemlja šuplja?

HH: ?ek, pusti me samo da proverim. Da, definitivno.

ATS: Ako je tako, kako neko da dobije pristup?

HH: Nije mi dozvoljeno da kažem.

ATS: Možeš li elaborirati o mehanizmima koji stoje iza fantasti?nih pozitivnih rezultata koje vide ljudi koji su pošli putem okrenuti prema drugima? Molim te da temeljno objasniš kompleksne energije koje deluju. Iako je "Dobijate ono što ste poslali" ta?no, ja bih da vidim ceo koncept u potpunosti istražen.

HH: Ako ponovo pro?itaš neke od mojih prethodnih postova, verujem da sam to ve? uradio.

ATS: Nedavno sam iskusio le?enje manjeg zdravstvenog problema tako što sam slao ljubav svim bolesnim ljudima u svetu. Kako ovo radi, ne zašto, kako .?!?!

HH: Zato što je samo JEDNO od vas ovde.

Razumi to, u samoj Srži tvog Bi?a, i shvati?eš kako to radi. Kako radiš drugima, tako radiš sebi.

ATS: Tvrdiš da je tvoja familija postavljena ovde da bude negativan uticaj u svetu. Postoji li familija koja vrši pozitivan uticaj na nas isto tako? Da li je na nama (?ove?anstvu) da bude ta pozitivna sila?

HH: Interesantno pitanje. Postoji takva familija (ili grupa ta?nije), ali ih ne možete videti, niti ste svesni njihovog postojanja. Oni pomažu planeti iz tajne "unutrašnje" lokacije, Kvalitetom Energetskog rada u koji se uklju?uju i projektuju vama napolje, iz Izvora.

Da, na vama je da Budete Promene koje želite da vidite, kod sebe i u Svetu.

ATS: Vaš cilj jeste negativna žetva, ali jasno je da predo?avaš prednosti pozitivnog života. Ovo izgleda kao suprotnost vašem cilju. Ovo nije pitanje ve? više opservacija, ali ako bi mogao da obrazložiš, veoma bih cenio to.

HH: Mmmm, još jedno vrlo perceptivno pitanje. Zahvaljujem.

Naš cilj, jeste Negativna Žetva za Nas. Ne za vas. Mi pružamo Katalizator Negativnosti za vas, a na vama je šta radite sa njim. Drasti?ne razmere Negativnosti koje ipak Kreiramo, imaju više veze sa nama, nego sa vama. Neki od mojih ranijih odgovora bi trebali da pojasne zašto je to tako.

Tako?e, u vezi tvoje opservacije o kontradiktornoj prirodi ne?ega od onoga što sam ovde podelio, postoji jednostavno objašnjenje.

Ajmo re?i ovako, ve? sam bio, da kažem "išiban" za prelazak dosta van mojih nadležnosti ovde. Nije bilo namereno da budem otvoren kao što sam bio. U stvari, ako pro?ete kroz temu ponovo iz po?etka, možda ?ete primetiti kako je moj "ton" prema vama (kolektivno) omekšao u odre?enoj meri tokom našeg razgovora.

Ja sam, koliko je to mogu?e, poštovao u potpunosti Zakone Slobodne Volje i Konfuzije, mada bilo je slu?ajeva kada sam rekao više nego što sam trebao. Vi ne?ete patiti za to, me?utim, kada je u pitanju moj slede?i ciklus u Negativnom 4. Denzitetu i rad na mom Karmi?kom Zapisu, ja ?u morati da prihvatim posledice mojih dela. Ali, hej, mislim da imam ve? dovoljno Negativnog u životu sad, tako da ono još malo preko ne?e predstavljati problem.

Bio sam nevoljan da budem taj kome je dodeljen zadatak ove komunikacije. Još uvek imam 'slabost' prema Saose?anju. Ali poštujem i izvršavam zadatke koji su mi dati. Prošlo je dosta vremena, od kada sam poslednji put proveo bilo koje vreme u direktnom odnosu sa "vašom vrstom" generalno. Ne mislim to na uvredljiv na?in, ve? samo da veliku ve?ina mog vremena, ja samo vi?am Familiju tokom mojih dnevnih i no?nih zadataka. Ne živim ono što biste vi nazvali "javni" život. Ja sam "zašti?en" i "zaklonjen".

Nisam predvideo da ?u postati toliko povezan u ovom procesu. Da budem iskren, stvarno nisam o?ekivao toliko pitanja i taj topli i otvoreni prijem (od ve?ine).

Moglo bi se re?i, da sam na neki na?in, 'prirastao' vama. U stvari, ovaj "Prozor Mogu?nosti", tako?e je postao takav i za mene. Ono što je po?elo kao samo odra?ivanje moje dužnosti postalo je više "rad ljubavi" i kada se sve ovo završi do kraja ove ve?eri, mislim da ?ete mi nekako stvarno svi nedostajati i ovo angažovanje sa onima iz 'spoljnog' sveta.

Ja sam bio odabran jer se smatralo da ?e neko sa mojim "diplomatskim" veštinama biti najbolji da prenese ovu poruku. Zbog same prirode predmeta, bilo je dosta potencijala za nesklad. Osetilo se važnim da poruka ne postane izgubljena u samo-pravedni?kom ili odbrambenom sistemu isporuke. Tako ste dobili mene. I zapravo mi je drago sad u retrospektivi što jeste.

Sedim ovde i smeškam se u sebi, (imaju?i u vidu na?in na koji su mi se neki ljudi ovde obra?ali), kako je ovaj razgovor mogao da postane nešto ružno, izvesni drugi me?u mojom Familijom koji su tako?e razmatrani za ovaj zadatak zamalo dobili posao. Sada znam zašto sam izabran. Kao i sa svim stvarima, trebalo je da bude ovako. Baš me briga šta drugi misle o meni, sve dokle god znam da Služim mom Kreatoru kako on želi, najbolje što umem. Njegovo je jedino odobrenje koje tražim, ili želim. Nemam ništa da branim, pretpostavljam da sam zbog toga bio "savršen" za ovaj zadatak.

U svakom slu?aju, dosta sa sentimentom, imam još pitanja da odgovorim.

ATS: Uobi?ajena izreka me?u hriš?anima je "Satanin najve?i trik je što je ubedio svet da ne postoji." Mislim da postoje hriš?ani koji bi pogledati šta ste napisali i videli to kao lukavi elaborat "da ?avo izgleda dobro."

HH: "Satana" je ljudski izum. Jednostavno 'personifikacija' koju ste dali svoj Negativnosti koja je postojala na ovoj prelepoj planeti. Niste znali koga da 'krivite', a kako niste mogli da nadjete u sebi da preuzmete iole odgovornosti, "Sotona" je stvoren da vas oslobodi krivice.

ATS: Mnogi moji prijatelji i porodica su Hriš?ani, a oni verovatno misle isto. Kako bi neko mogao da predstavi ove informacije osobi koja razmišljanja na taj na?in? Nisam ovde da bih "širio tvoje Jevan?elje", ali bih definitivno voleo da podelim ovo sa nekoliko mojih prijatelja.

HH: Kako da prezentuješ nešto onima koji nemaju želju da njihov sistem verovanja bude izazvan?

Oni ?e verovati u ono u šta žele da veruju, i ništa što ti ili ja kažemo ?e napraviti bilo kakvu razliku. To postaje ukorenjeno na podsvesnom nivou, a kada struktura verovanja postane toliko podmukla, jedini na?in da se promeni, je putem "misti?nog iskustva" ili takvom li?nom demonstracijom 'druga?ijeg na?ina' u životu kojeg živi 'drugi', da se ne može a ne primetiti da postoji "nešto druga?ije" u vezi njih. Kako da doprete do takvih? Samo primerom.

ATS: E sad, da li je u redu ako sakupim tvoje pisanje u jedan dugi post na mom blogu? Moram da se uverim da to ne krši moj korisni?ki ugovor ovde. Tako?e bih voleo da se uverim da ne?u dobiti posetu od ljudi u crnom, ako to uradim.

HH: Zabavno, hvala ti za smajli. Da, dobrodošao si da središ ovaj diskurs da bi ga prezentovao tamo gde želiš. Jedino što tražim, je da svako ko odlu?i da to uradi, poštuje moje želje i kopira samo samu poruku. Drugim re?ima, ostavite sve sitne rasprave po strani. Ako želite da predstavite ovu poruku drugima, molim vas da ispoštujete moju (našu) prvobitnu nameru, da poruka bude predstavljena kao "celina". Kada sam rekao u mom prvom postu, da sam zahtevao ’dobru nameru’ ili ’oslobo?enost od predrasuda’, bio sam veoma jasan zašto je to tako.

Baš me briga što ljudi ne veruju u to. Nikad nisam o?ekivao da bi mnogi mogli poverovati. Ali ono što sam želeo, naglašavaju?i gorenavedeno, jeste da bude dozvoljeno da se poruka predstavi u celini, sa svim originalnim pitanjima na koja je odgovoreno, a onda kada se taj proces završi, možete re?i šta god ho?ete o tome kolika prevara verujete da ovo može ili ne mora da bude. Ako smem da budem grub na kratko, baš me "zabole #" koliko gor?ine i prezira je ba?eno na našu poruku, ili koliko uzaludnih verbalnih napada može biti pokrenuto protiv glasnika. Poruka ?e sti?i do svih onih do kojih treba da stigne, a to je upravo onako kako bi trebalo da bude. To je ono što Kreator želi. Oni sa ušima da ?uju, o?ima da vide, i srcem da razumeju, ?e ?uti poruku i posa?eno seme ?e rasti snažno u tako plodnom tlu poput ovog.

Tako da Vas molimo dakle, ako poštujete ono što sam ovde podelio i uljudan na?in na na koji sam to uradi, ako želite da kopirate, kopirate samo moje postove. Moje postove sve citate u njima kao deo pitanja na koja odgovaram, tako da nema drugih postova da su potrebni, ako je pravi prikaz poruke ono što želite da ponesete sa sobom.

ATS: Hvala za postavljanje nekih od najzanimljivih informacija koje sam ikada pro?itao. Ja sam pomalo ludak i pretražujem internet u potrazi za zaverama, alternativnim vestima, NLO vi?enjima i sl. Ne mogu re?i da sam potpuno spreman da progutam ono što nudiš, ali definitivno odjekuje sa mnom.

HH: Dobrodošao si, zauzvrat ti se zahvaljujem, za ?itanje otvorenog uma.

Nikada ne bih tražio ili o?ekivao od vas da 'progutate' ono što 'nudim'. Ako prime?ujete, rekao sam tokom naše poruke, da je poslednja stvar koju želim za to da se slepo veruje ili uzima kao "jevan?elje".

Kao što sam rekao. To je još jedan u dugom nizu "Katalizatora", koje vam je vaš Beskona?ni Kreator dao, tokom istorije. Katalizator nije tu da mu se veruje. Namera je da vam se predstavi izazov o onome što vi "mislite" da znate, o stvarnosti. I to je sve što je trebalo da uradi.

Kao i uvek, kako vi odgovarate na Katalizator, zavisi u potpunosti od vas. I tako uvek treba da bude.

Hvala ti mnogo za vrlo pronicljiva i perceptivna pitanja. Bez obzira da li svestan toga ili ne, u velikoj meri si doprineo ovom diskursu.

Želimo ti dobro, i pitamo našeg Beskona?nog Kreatora da te blagoslovi i vodi na tvom putu.

ATS: H_H je izneo neke neverovatno dobro napisane informacije - gotovo kao da su tekle iz 'njegovog/njenog' bi?a na temu.

HH: A ovo je verovatno najperceptivnija realizacija u ovom diskursu do sada.

Ona mi tako?e omogu?ava da odgovorim dalje u ranijem pitanju, za koje sam rekao da ?u u?i u detalje kasnije, u odgovoru na vašu konstataciju.

Ova poruka zaista "te?e iz mog Bi?a", na stranicu.

Spomenuo ranije, da je moja uloga u mojoj Familiji, ona od Duhovne Discipline.

Odre?eni poster je napravio svakojake pretpostavke o tome šta te uloga podrazumeva, i široko omanuo u tom procesu.

Kao što sam ranije rekao, sve "Linije Mo?i" (od svetskih krvnih linija) koji ?ine "Inner Sanctum" (ili "Skrivene ruke" – "Hidden Hands") Familije, imaju odre?ene sposobnosti koje oni koji se inkarniraju na 3. Denzitetu ne poseduju (?ak ni drugi iz naše Familije, iz linija koje su vam poznate), jedna od ovih sposobnosti je da se zna ?itava svoja inkarnaciona 'prošlosti ", uz fokusiranje koncentracije.

Postoji širok spektar zadataka koje treba izvršti, a koji omogu?avaju da naša Familija efikasno funkcioniše, i svako od nas specijalizira u odre?enim oblastima ili Disciplinama, kako bi "telo" naše Familije radilo kao dobro podmazana mašina.

Moje podru?je, i ono u kojem provodim ve?inu svog vremena aktivno uklju?en, jeste Duhovnost. NAŠA Duhovnost, a ne ona od ljudi na Zemlji. Drugi ispod mene su više u toj oblasti.

Ja bih se mogao povezati sa "Sveštenikom" ili "Ministrom". Na isti na?in kao što vaši religijski i duhovni u?itelji imaju odgovornost "slušanja" glasa njihovog Kreatora, i prenose njegovu poruku, tako imam i ja.

Aktivno sam angažovan u ovoj ulozi sada ve? mnogo godina. Ona mi je postala druga priroda. U stvari, ta?nije, postala je Prva priroda. Veliki deo moje uloge, je da stalno budem u stanju svesti naše Grupne Duše (Lucifera). To je razlog zašto ?ete primetiti da se tako ?esto obra?am sa "mi", ?ak iako govorim u prvom licu. To mi je jednostavno postalo prirodno. Ja provodim ve?inu svog vremena govore?i sa svojom Familijom, kao Lucifer, iz perspektive Grupne Duše. Kada govorim u daljem tekstu, to nisam ja (individualna iskra Duše), koja vam se obra?a, u suštini, ve? u nedostatku boljeg opisa, (jer je daleko od ta?nog), može se re?i da u stvari, da ja "kanaliziram" Lucifera. Zato ovaj diskurs te?e tako lako. Kao što su neki primetili, šanse da nakon što sam proveo koliko god ogromne koli?ine vremena "istražuju?i" sav ovaj materijal da bih "varao" njime, i predstavio ga te?no kako radim, kao i u redovnim dnevnim ratama, bi možda i bilo mogu?e, ali malo verovatno u najmanju ruku.

Za one koji su otvoreni dovoljno da prime objašnjenje gore, sada znate zašto i kako se to radi. Ja ne govorim za sebe, nego pre, za onoga koji me šalje, mog sopstvenog Kreatora (Lucifera). Znam i iskusio ono što on zna i što je iskusio, jer u suštini, mi smo Jedno te isto Bi?e.

ATS: Nikada nisam bio uklju?en u bilo koje organizovane religije takore?i, ali sam oduvek bio duhovan. ?itam mnoge religijske tekstove koji su dostupni, jer verujem da svi sadrže delove pri?e. Može se na?i veliko znanje iz raznoraznih knjiga ili verskih tekstova. Verujem da smo mi ljudi kreatori poput JEDNOG kreatora i da smo svi jedno. Tako?e verujem da ?emo pre?i u viši nivo svesti gde možemo svesno zajedno stvarati u našem svetu, jer sada samo nesvesno ko-kreiramo.

HH: Tvoja intuicija te služi dobro.

ATS: Postoji mnogo toga o ?emu bih želeo da razgovaram sa tobom, ali nisam u stanju da znam šta ta?no želim da kažem. Hvala ti za velike re?i koje si sa nama podelio i cenim ono što radite! S ljubavlju..

HH: Ne brini prijatelju, ose?amo tvoje srce, a to ne treba da se izražava preko granica odnosno ograni?enja re?i. Možemo pri?ati koliko god da želiš, i bi?e nam drago da to uradimo, jednom kada se Igra završi.

ATS: Tako?e, da li poznaješ Miriam Delicado? Upravo sam gledao intervju ovde na sajtu projekta Camelot i bio je veoma inspirativan za mene. Pa bih hteo da znam, da li si ti jedna od visokih plavuša o kojoj ona govori.

HH: Ona je divna Duša. Nisam video intervju o kom govoriš, ali mi znamo o njenim iskustvima. "Visoke plavuše" o kojima govoriš, su Plejarenskog porekla. Oni rade sa onim što je znano kao Galakti?ka Konfederacija Planeta. Oni služe Pozitivnu vibraciju. Plejrani su iz sazvež?a koje nazivate Plejada. Stvarno ime je Plejares, otuda 'Plejrani'.

I ne, mi smo Lucifer, i nemamo direktne veze sa Plejranima, iako su nam oni zaista dobri prijatelji.

ATS: Nikada nisam video NLO ili bilo šta od ovih duhovnih stvari li?no. Ja samo znam da je to u mom srcu da se prona?e. Šta mogu da uradim, ako išta, da postignem odgovaraju?u frekvenciju da vidim ove stvari i da ostvarim ova iskustva. Bilo koju informaciju bih jako cenio.

HH: Jednostavno veruj, i znaj u svom srcu za njihovo postojanje. Razmisli o tome. U ?itavoj ovoj ogromnoj Kreaciji, da li zaista veruješ da ste sami?

Mada upozorio bih te, ?isto da se ne razo?araš, bi?eš kontaktiran od strane njih, ako je to nešto što ste ve? zajedno dogovorili u tvom Duševnom ugovoru pre dolaska ovde. Mnogi ovde u ovom trenutku (milioni) igraju ulogu u Velikom Bu?enju, i pripremama za Veliku Žetvu. Mnogi koji sada ne veruju ?e po?eti da otvaraju svoje umove, kako Zemljine promene koje dolaze po?nu da imaju efekta. Ljudi ?e biti prestravljeni, i nemaju pojma šta se dešava, jer su vlade sakrile ovu informaciju od vas. Ovi 'Putnici', ili ono što neki nazivaju "Semena-Zvezda" su se inkarnirali ovde da pomognu na terenu, kada to sve po?ne da se odigrava, u narednih nekoliko godina. Kada dodje pravo vreme, oni ?e istupiti.

Ve?ina ljudi još uvek nije spremna da ?uje ove informacije, ali ne tako daleko, bi?e.

Mnogi od ovih " Semena Zvezda " se još uvek nisu "probudili". Konfederacija ?eka spremno da im "pomogne" da to u?ine, ako je potrebno. Za one poput ovih koji tek treba da se "probude", oni ?e ?itav svoj život ose?ati da su na neki na?in "druga?iji", i imaju duboki ose?aj da nekako, oni "ne pripadaju ovde". Mnogi od njih ?e imati mnoge snove, pa ?ak i vizije, svog života na njihovim mati?nim planetama. Mnogi od ovih " Semena Zvezda ", su u stvari Plejrani. Zato se "visoke plavuše" stalno "pojavljuju". Da pomognu svojoj Familiji bu?enje svojim zadacima ovde.

ATS: Ja sam još jedan od mnogih zahvalnih ?lanova foruma koji cene poruku ljubavi koju je dao Hidden_Hand. Voleo bih da sam otkrio ovu temu pre današnjeg dana. Dala mi je dosta utehe. Ponestajalo mi je snage, ali sada ose?am kao da ?e se možda ipak sna?i. Moja zahvalnost je ve?na. Iz ove male varnice drugoj: Hvala ti za svetlo, druže.

HH: Veoma si dobrodošao, drago nam je da smo ti bili od Službe. Ustvari imam "ose?aj" da si mi veoma poznat. Ako je iz razloga zbog kog ose?am da je tako, gledaj na ovu poruku tebi kao da je naš deo u našem Duševnom Sporazumu ispunjen. Uzmi smernice ove poruke u svoju meditaciju, ali tako?e traži informacije od svojih Snova. Testiraj ove re?i duboko, i uzmi ih u svoje srce, samo ako ih ‘ose?aš’ pravim, i istinitim za tebe. Ako je tako, onda radi na njima, i ne dozvoli da te ništa ili niko odvrati. Ustani i igraj ulogu za koju si se dobrovoljno javio da budeš ovde sada. Skoro je vreme. Pripremi se, i budi siguran da si spreman.

Mi te ostavljamo sa našim najja?im ohrabrenjem, i ljubavlju i svetlom našeg Jednog Beskona?nog Kreatora.

ATS: Mislim da bi on mogao biti onaj za kojeg se predstavlja. Ali bi mogao biti i dobro na?itana, ali smorena osoba koja želi da vidi koliko daleko ?e njegova prevara da se proširi po internetu.

?ini mi se, ako je ovo drugo, da se onda ne uklapa u profil. Mislim ako pro?itate gore stvari u koje je on o?igledno zainteresovan teže je namerno varati sa tim. Ide protiv stvari o kojima on voli da ?ita. I mislim da je JAKO teško za poverovati da istražuje to u hodu i sve to radi a za šta nikada ne?e dobiti više "slave" od ove jedne nedelje pažnje, bez novca ili "stvarnog životnog" priznanja ili štagod još.

HH: Nisam nameravao da odgovorim na još poruka, sem onih koji iskreno žele da ?uju ono što imamo da kažemo, jer moje vreme brzo isti?e ovde, ali tvoja poenta je dovoljno oštra da se nakratko obratim, zbog same ta?nosti tvoja izjava zaslužuje da ima mesto u finalnoj spojenoj verziji ove poruke. MNOGO rada i besmislenog vremena je potrošeno, da nije ?injenice da je ovaj "rad ljubavi" ceo ura?en za slavu našeg Kreatora. Laži i glasine o nama da smo "zla" i "satanisti?ka" Bi?a su prošli bez odgovora previše dugo. Bilo je vreme da se zapis ispravi. Lucifer je žrtvovao mnogo, jer mi vas volimo.

ATS: Kako je duhovnosti u tvom fokusu, da li bi mogao da se izjasniš o ulozi katoli?ke crkve u odnosu na svoju ulogu i kako se crkva uklapa u bilo pozitivne, negativne ili razne puteve?

HH: Niži delovi naše Familije (imena koja znate) koriste Vatikan za mnoge Rituale i Žrtvovanja. To vam treba re?i sve što je potrebno da znate.

ATS: Neke specifi?ne svete knjige (ili možda Biblijski autori) koje bi nabrojao a da su vrlo blizu istine?

HH: Najbliži biblijski autori, su oni koji su "izostavljeni" iz objavljenih izdanja.

Najbliži "duhovni" spisi (osim Ra materijala) koji sadrže istinu o prirodi Jednog su Taoisti?ki spisi, i to 'Tao Te Ching', i "Knjiga o ?uang Cu".

ATS: Pozdrav, Skrivena Ruko. Gledam na ovo kao na jedinstvenu priliku. Nisam pro?itao ?itavu temu ali imam neka detaljna pitanja, pa sam se izvinjavam ako je nešto ve? odgovoreno. Želim da budem siguran da ?eš dobiti moja pitanja pre isteka vremena.

HH: Skoro sva tvoja pitanja su odgovorena, a za onih nekoliko koji nisu, žao mi je što, ili mi nije dozvoljeno da govorim, ili ti zbog malo vremena ne mogu odgovoriti. Izvinjavam se.

ATS: H-H, nadam se da ?eš odgovoriti na moja pitanja.

Možda si me svestan, jer ni ja ne mogu da otkrijem sve što znam.

Moje pitanje je druge prirode, na koje ne mogu da dobijem odgovore. Moja krvna linija je elitna, recimo uklju?uje. Austrijskog dvora, engleskog grofa, škotskog barona, ?ini se da je u nekom trenutku u poslednjih 100 godina, jedan deo familije izgubio sve, uzeto od vlade. Postoji mnogo što želim da kažem, ali ne želim da kažem tako da svi vide. Da li si svestan ovih doga?aja? Šta se stvarno dogodilo? Engleska strana ne?e da kaže, generacije familije su živele tamo, a onda uzeto od strane vlade ..... nešto se dogodilo. Svi u mojoj porodici, uklju?uju?i i mene imaju velike sposobnosti, ja izgleda da imam najviše. Svestan sam i svega o ?emu si govorio ovde.

Ja bih, ako imaš dozvolu za to, i znam da ?e to biti dozvoljeno zbog ove linije, voleo da porazgovaram sa tobom na li?nom nivou.

Pitaj koga treba da pitaš, vide?eš da sam istinit i pravi.

Molim te nemoj da me smatraš arogantnim, ali to je jedino pitanje koje imam.

HH: O?igledno razumeš, da ove linije o kojima govoriš su samo zemaljske linije, i da mi (od svetskih linija Mo?i) ne intervenišemo ?esto u takvim 'unutar familije' okolnostima. Sve što mi je dozvoljeno da kažem, jeste da je bio spor izme?u hapsburške i franko-pruske linije. Stvari su re?ene i u?injene koje ne bi trebalo da jesu. Posledice su se pojavile i akcija je preduzeta.

Što se ti?e komunikacije na 'li?nom' nivou, žao mi je to nije mogu?e.

Nadam se da u granicama onoga što mogu da kažem, imaš uvid za povezivanje ta?aka.

Želimo ti dobro u tvojim zadacima ovde, a verovatno ?emo te videti u bliskoj budu?nosti (ako ideš na "Maltu zimi"?) Nema potrebe za odgovorom, jer ?u do tada ve? oti?i.

Pozabavi?emo se sa naredna dva posta zajedno:

ATS 1: On je reptil. To je rasa krvnih linija. One kontrolišu skoro sve iza kulisa.

I zapamtite ne postoji takva stvar kao loša rasa, samo izaberite pojedinca ili grupu koji se izdvajaju više od drugih.

ATS 2: Ok, imam jedno drugo pitanje za hidden_hand. Reptili su opisani kao veoma agresivni, arogantni te doživljavaju ljude kao ništa bolje od stoke. Pa šta je sa podeljenim li?nostima? ti kažeš da si ljubopitiv i duhovan a svi kažu da su reptili bi?a bez straha?

HH: Ovo nas baš zabavlja. Naravno da mi NISMO Reptili, i ne postoji ništa iole reptilsko u vezi Istinskih Linija Mo?i. Jedini 'Reptilski' uticaji koji su na bilo koji na?in u vezi sa ovom planetom u ovom trenutku, su oni sa Zete Reticuli i Alfa Draconis sistema. Oni vam ne predstavljaju konkretnu pretnju.

Za one kojima to može biti od interesa, mi smo poreklom sa Venere, prvobitno. Koje je drugo ime za Veneru? Povežite ta?ke.

Pa, to je sve što sam obe?ao da ?u odgovoriti van toka, i moje vreme ovde je sada prili?no isteklo. Imam još nekoliko minuta pre no što završim pripremu za moje dugo putovanje. Imaju dva kasna posta, za koja ?u jedva imati vremena da ponudim odgovor na:

ATS: Jasno mi je i svestan sam da znate o ovoj igri .... Ali imam pitanje za tebe.....

Da li tvoje 3-d familije imaju frakcije. Da li one znaju to, svi nad njima.

Jer su pokušali da me ubiju, i to ne?e raditi. naravno.

HH: Sve što mogu re?i na ovo, da je ?ak i Zemaljske linije naše "proširene" Familije, znaju samo onoliko koliko im mi kažemo. Odre?ene informacije možda mogu i da ne koriste mudro, ili sa odgovaraju?im uvažavaljem prema našem Kreatoru i našem Jednom Beskona?nom Kreatoru.

Kao što sam ve? rekao ranije, "vrh piramide, nije vrh piramide".

Iznad najvišeg pokroviteljstva Zemaljskih linija Vrhovnog Svetskog Ve?a (i drugog visokog aspekta koji ne smem imenovati), su "Skrivene Ruke" (nije pravo ime, naravno, ali pod tim imenom se misli na nas).

ATS: Da, me?utim stvari/misli/ideje! O kojima on govori je ve? deo materijala zašti?enog autorskim pravima i koji su objavljeni u formatu knjige sa ISBN brojevima i svim. Knjige se zovu Zakon Jednog.

www.llresearch.org

Ova/ove knjige se bave bukvalno istim idejama kao i OP:

1. Negativna i pozitivna polarizacija
2. Nivoi denziteta
3. ?ak i potpuno isti termin: socio-memorijski kompleks!
4. žetva se koristi u istom kontekstu
5. Evolucija izme?u denziteta
6. Logosi i pod-logosi se koriste u istom kontekstu
7. Isti koncept Putnika
8. Koncept Beskona?nosti koja postaje svesna sebe
9. Ista ideju o vibracijama u istom kontekstu
10. Koncept 'nas' koji napredujemo na ?etvrti denzitet sa slede?om žetvom (2012) i koliko "nas" ?e morati da ponavlja tre?i denzitet.

Ima preko 50 primera istih ideja i konteksta izme?u originalnog autora (L / L Research) i Hidden_Hand. L / L istraživanja datiraju iz 1981, što me tera da verujem da su oni originalni autor. Napominjem da je definicija plagijata neovlaš?eno koriš?enje ili bliska imitacija jezika i misli drugog autora i njihovo predstavljanje kao sopstveno originalno delo. Zbog toga, ako Hidden_Hands nije deo L / L Istraživanja onda je jasno da on kopira njihove ideje i misli.

Izvori [za brojne primere]: RA materijal
Izvorne stranice na engleskom:
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_1.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_2.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_3.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_4.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_5.aspx

ATS: ?ak je sam Lucifer morao da usko?i da mi pomogne. To je bilo iznena?enje kao što možete razumeti.

Da li tvoja leva ruka ne zna šta desna podu?ava. Ili je to nedostatak razumevanja u pojedinim ?lanovima u tvoje krvne linije

HH: Zaista, razumem, da je ponekad drasti?na intervencija neophodna. Kao što sam rekao, oni ne znaju sve, neke stvari je najbolje sa?uvati za sebe. Iskušenje može da se pokaže prevelikim, kada odre?ene Mo?i leže u rukama onih ?ije Srce nije potpuno ?iste namere. Ajmo re?i da neki izgleda uživaju u igri malo PREVIŠE, s vremena na vreme.

Njihove akcije su bile više iz neznanja, nego iz zle namere prema vama. Molimo vas da im oprostite, jer nisu znali šta rade, ali mislili su da tako treba.

Ok, upravo sam završio ?itanje poslednjih nekoliko strana sa pitanjima, rekao sam ranije nekoliko puta da nemam vremena da odgovorim, ali mi je ranije postavljeno pitanje sa kojim sam rekao da ?u završiti, mislim na " Koje pitanje još uvek nije postavljeno da li bi smatrao da je upitano sada ", ili re?i u tom smislu.

Dakle, postoji još jedno drugo pitanje sa poslednje stranice koje ?u koristiti u tom stilu.

Mada to ?e zaista morati da bude to. Iskreno mi je žao što ne mogu da odgovorim na mnoge druge iskrene odzive koji nažalost moraju ostati bez odgovora. Moramo krenuti zbog važnog zadatka u Rimu, i ve? me drugi ovde proklinju "molim te ho?eš li više ugasiti taj prokleti ra?unar i sakupiti svoje stvari". Smešno im je koliko sam 'upleten' postao u ovom mom poslu. Moj otac me zeza da bih trebao po?eti u ranom 6. Denzitetu ponovo kako bih izbalansirao moje saose?anje. U svakom slu?aju, moram da završim:

ATS: Ovo je bilo vrlo informativno, a i razjasnilo mi je mnogo toga. Hvala još jednom, Hidden_Hand. Moj pogled se bitno izmenio od onoga kada sam poslednji put postovao u ovoj temi. Dakle, nadam se da ?e ova pitanja biti malo relevantnija ...

1) Znatiželjan sam o tome kako struktura krvne linije familije funkcioniše. Rekao si da postoje ljudi koji su deo tvoje "šire porodice" koji su nam poznati. Da li su to Rokfeler, Rotšild, Buš, Ku?a Vindzora itd. (obi?no poznati u krugovima zavera kao Novi Svetski Poredak?). Koliko je bliska vaša interakcija sa tvojom "proširenom porodicom" i da li su oni duhovno prosvetljeni kao što se ti doimaš? Možeš li samo okvirno da nam daš pregled kako je familija struktuisana, koliko zna svaki nivo u odnosu na vrh, itd? Budu?i da postoji mnogo teorija i "znam-ja-sve-likova", i bilo bi lepo da se jednom zauvek razjasni. Budi onoliko detaljan koliko ose?aš da je potrebno.

HH: Ok, i to ?e morati da bude veoma kratak pregled, jer je moje vreme isteklo.

Po?ev od dna, imate ono što mi nazivamo "Lokalne ?elije Grupa" ili "?vorišta Familije". Njihov broj je recimo od pet do trideset ili tako, u zavisnosti od veli?ine grada ili naselja u pitanju. Svaka Lokalna oblast ima svoje Ve?e, sastavljeno od Lokalnih Lidera koji predstavljaju Šest Disciplina u?enja. Tu je i ili Visoki Sveštenik ili Visoka Sveštenica Reda, koji Služe svojoj lokalnoj zajednici.

Iznad toga, imate Regionalno Ve?e, sa liderom svakog Lokalnog Ve?a koji predstavlja svoje specifi?ne oblasti. Onda Nacionalno Ve?e, u istom tonu, sa Liderima Regionalnih Ve?a koji zastupaju svoje Regije.

Onda imate Vrhovno Svetsko Ve?e iznad njih svih, sa Nacionalnim Liderima koji predstavljaju svoje Zemlje. Iznad toga je druga grupa koju ne mogu da spominjem, a koja sara?uje sa "Skrivenim Rukama".

Onda iznad toga, postoji mnogo drugih nivoa Vo?stva, isklju?ivo iz Linija Mo?i (onih koje nisu ove planete). Vrhovno Svetsko Ve?e, zna samo onoliko koliko im je "Dato" od strane nas.

U našim Linijama Mo?i, imamo sli?nu strukturu, sa Lokalnim i Regionalnim grupama itd, iako ve?ina nas živi u potpuno 'druga?ijim' tipovima zajednica nego što biste razumeli. Sve ?u re?i je da mi "ne obitavamo na površini".

ATS: ... tako?e, da li neko pokuša da ode od familije? Pitao sam te da prokomentarišeš slu?aj jedne "Svali" u ranijem postu. Još uvek me interesuje, da li je ona jedna od vas ili tvoje šire familije, ili je ona samo dezinfo agent.

HH: Svestan sam nje, da. Nisam pogledao u njena navodna "otkri?a" li?no, mada sam ?uo dovoljno od drugih u mojoj Familiji. Da, ona je bila deo Familije, na nižim nivoima, od Nema?kih Linija verujem. Koliko sam razumeo, nije otkrila mnogo istine o nižim nivoima, ali ona je bila tek na Regionalnom Nivou u Zemaljskim Linijama, tako da ne nešto visoko. Sigurno ne bi imala ništa sli?no poput "ve?e slike". Razumem da je otišla u detalje o nekim od tehnika obuke u nižim nivoima, koji da budem iskren, mogu biti izuzetno oštri, ali kao što sam rekao, sve je oko dostizanja 95% negativnosti, i kada se svedu ra?uni, bez obzira na to koliko je neko možda propatio u ovom životnom iskustvu, nikada ne možemo izgubiti iz vida ?injenicu da je ovo Igra koju svi mi ovde igrajmo zajedno, i svaka inkarnirana Duša je ve? izabrala i složila se unapred sa ulogama koje ?e igrati u Igri. Niko zaista ne pati, osim u Igri, i na kraju, izabrali su ova iskustva unapred, na nivou Duše. Niko nije "primoran" da se inkarnira u pri?u koju ne žele da igraju i iz nje da u?e.

Nema?ka Ku?a je poznata kao naro?ito teška i surova u svom treningu, tako da mnogo od onoga što je rekla se možda i dogodilo, mada i moja Familija je rekla da sem ako njeni "treneri" nisu delali "van protokola" (zloupotrebljavali svoju mo?) mnogo onoga što je 'otkrila' se ne bi dogodilo, ili je izmišljeno u izvesnoj meri, iz ma kog razloga. Ne mogu da komentarišem, jer nisam imao ni vremena ili sklonosti da ispitam njenu pri?u. Svet moje Familije je veoma razli?it od onog Zemaljskih donjih krvnih linija. Iako je naš (moj) trening odrastanja bio veoma strog i disciplinovan, nikada nismo bili zlostavljani na bilo koji na?in. Mi smo odrasli uz ve?u sliku i nije nam bila potrebna nikakva druga motivacija.

Zemaljske linije nisu svesne cele slike. Oni sami nisu deo naše Lucifer Grupne Duše, i koliko su svesni, oni su tamo da "vladaju svetom", da Kontrolišu i Porobe, i stvore što je više mogu?e Patnje i Negativosti. To je ono što oni "dobijaju iz posla ". Dominacija Svetom. Sa tim u vidu morate priznati, da jako dobro rade posao. Ali jedna od stvari koje oni ne znaju ili ne razumeju, jeste da je naš (od Venerijanskih Linija Mo?i) plan, na kraju za Najviše Dobro svih u pitanju, da vam pružimo Katalizator. Da su svesni ove istine, postoji mali rizik da ne bi dobro odradili svoj posao i oni bi propustili da nam se pridruže u 95% Negativnoj Žetvi. Oni su svesni Žetve i potrebe da dostignu 95%, da bi izašli iz 3. Denziteta, a to je sva motivacija koja im je potrebna da nam pomognu da ostvarimo naše krajnje ciljeve.

Kako oni rade, zaista nije od velike brige za nas, sve dok odra?uju posao. Ponekad moramo da se umešamo, kada nešto što nameravaju da urade ili planiraju ide protiv naše želje, ali takvi slu?ajevi su retki i malobrojni.

I sa tim, apsolutno moram da okon?am moje vreme ovde sa vama. Ako ostanem još malo, zakasni?u na moje putovanje, i ne?u biti jako popularan ako zbog mene moja Familija zakasni. ?udan ose?aj imam sada u mom srcu, dok kucam ovih poslednjih nekoliko redova. Nikada ne bih mogao ni da zamislim da bi se mogao "povezati" sa svima vama na ovaj na?in kroz ovaj razgovor. To nikada nije bila originalna namera, sem da pružim potrebne informacije. Ali, negde duž ovog puta koji smo zajedno prošli, po?eo sam da ose?am odre?enu 'vezu' sa vama. Naravno, znam da je naša veza prirodno Jedinstvo u našem Jednom Beskona?nom Kreatoru, ipak, nakon "susreta" i li?ne povezanosti sa mnogima od vas, ostaje mi pomalo tužan ose?aj što je naše vreme došlo do kraja. Ali, do?i do kraja mora.

Iskreno vam zahvaljujem za velikodušno gostoprimstvo, i što ste nam dozvolili da 'koristimo' vaš 'prostor' ovde, za prosle?ivanje naše poruke. I zapamtite, bez obzira na ideologije koje nas razdvajaju u ovoj Igri, poruka je sve što je bitno, a poruka je, da u Ljubavi, i Svetlu našeg Beskona?nog Kreatora, Svi smo Jedno. Bra?a i Sestre Svetla.

Želimo vam sve najbolje u onome što je preostalo od vašeg putovanja ovde i iskreno se nadam za vas da ?ete koristiti Katalizator koji smo vam ponudili, da vam na neki na?in pomognemo da Diplomirate sa slavnom i Pozitivnom Velikom Žetvom.

Ja sa druge strane, ?u morati da odem i da uradim neke JAKO Negativne stvari sada da bih nadoknadio svu ovu Pozitivnost. Pomalo zabavno, na ironi?an na?in.

Radujem se susretu sa toliko vas kada se Igra završi, i sre?nom podse?anju na ovo vreme i uloge koje smo svi igrali u ovoj Velikoj Igri.

Mi vas ostavljamo sve u Ljubavi, i Svetlost našeg Jednog Beskona?nog Kreatora.


Namasté.


 

Stranica 5 od 5 Sve stranice

»