Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Prepoznavanje vanzemaljskih dezinformacija - Peti dio

Peti dio

Prijevod: B.P.


Kako bi se mogla manifestovati zavrnica scenarija ove obmane? S obzirom da su vanzemaljci inteligentni stratezi, taj scenario ?e morati zadovoljiti sljede?e uslove:

Ima minimalan rizik da propadne.

Vrlo je prihvatljiv i ukusan za publiku.

Igra na kartu ?ovjekovih slabosti i pogrenih pretpostavki.

Izgra?uje se na temeljima prethodnih dezinformacija.

Maksimalno koristi teinu date situacije kako bi se ljudi natjerali na poslunost.

Prua efikasne mjere za guenje otpora i haosa.

Ujedinjava ljudske strukture vlasti i stavlja ih pod kontrolu vanzemaljaca.

Zahtijeva najmanju koli?inu energije i nadzora od strane vanzemaljskih nadzornika.


Mi moemo donjeti nekoliko edukativnih pretpostavki uz pomo? upore?ivanja pravca dezinformacija s pravcem trenutnih politi?kih, drutvenih, egzopoliti?kih i metafizi?kih kretanja. Nave?u jedan mogu?i scenario koji se uklapa sa svim tim, mada sigurno postoje i druge mogu?nosti koje se moda jo bolje uklapaju. Bez obzira na to, gorenavedeni uslovi osta?e ?e ispravni.

Glavne uloge u zavrnom scenariju

Ovdje bi bilo najbolje da prvo ispitamo glavne igra?e i kakve uloge oni mogu igrati, s obzirom na njihove vrline i slabosti, kao i percepciju ljudi.

Reptilijanci

Reptilijanci imaju lou reputaciju. Od strane mnogih, oni se smatraju previe runim, agresivnim i manipulativnim. ?ak i u filmovima nau?ne fantastike, njima se pridaje primordijalna, nasilna i faisti?ka narav. U izvjetajima iz podru?ja istraivanja vanzemaljskih otmica, oni su poznati po grubosti, iivljavanju nad rtvama i silovanju. Njihov monstrouzni izgled sam po sebi bi prouzrokovao jednu instinktivnu antipatiju kod ve?ine ljudi, koji bi ih podsvjesno mogli izjedna?avati s aligatorima, dinosaurusima, zlo?udnim zmijama ili zmajevima. Zbog tih razloga veoma je mala mogu?nost da ?e reptilijanci biti tip vanzemaljaca koji ?e nam se prvi predstaviti kao dobri momci. To bi stvorilo kod ljudi jedan suvian strah i odbojnost, pogotovo nakon neposredno preivljenog oka od same Objave.

Me?utim, imaju?i na umu da se reptilima sli?na bi?a predstavljaju u pozitivnom svjetlu u dje?jim emisijama, do njihove introdukcije u pozitivnom smislu moglo bi da do?e mnogo kasnije, kad ova mla?a generacija odraste a ova starija, reakcionarnija generacija izumre ili se jednostavno navikne da ivi u ?udnim vremenima.

U po?etku, njima bi vie odgovarala uloga negativnih vanzemaljaca-odmetnika, na koje bi se svalila krivica kao na jedine koji su organizovali i sprovodili otmi?arske aktivnosti. To bi se temeljilo na postoje?im izvjetajima o otmicama kao i sadraju neke literature koja se bavi rubnim podru?jima, u vezi sa istraivanjem pozadine podmuklog prisustva reptilijanaca. To bi se oslanjalo i na prirodnu averziju koju ljudi imaju na njihovu fiziologiju. Kao to je to ranije pomenuto, prema tvrdnjama jednog dezinformativnog scenarija, jedna upravo takva negativna odmetni?ka grupa se ve? neko vrijeme petlja oko nae planete, me?utim, eto, oni su samo jedna manjina i kao takvi ne mogu predstavljati ostatak njihove rase, koja je ina?e dobro?udna.

Mantidi

Mantidi su manje pominjani a izgledaju ?udnije od reptilijanaca. Odatle, mogu?nost da oni igraju neku vidljivu ulogu na samom po?etku je jo manja. Njihov izgled insekata ne bi imao nimalo konstruktivno psihi?ko dejstvo kod njihovog predstavljanja. Za njih se tako?e ?ini da uglavnom rade kao visoko napredni interdimenzionalni tehni?ari koji rijetko kad prelaze u nau donju fizi?ku dimenziju; odatle ?e oni prije ostati gdje jesu i orkestrirati ou-program iz pozadine, nego se otvoreno pojavljivati.

Grejsi ( Sivi )

Grejsi su toliko poznati da je njihova uloga u zavrnom scenariju garantovana. Njihovom imidu smo bili dekadama izlagani preko pop-kulture, muzike, zabave, znakova u itu, TV dokumentaraca i NLO literature, tako da je on sada dobro ukopan u nau kolektivnu mrenja?u. Naa dugogodinja desenzitizacija prisustvu grejsa predstavlja investiciju koja je prevelika, da se na kraju ne bi morala isplatiti.

Analiza dezinformacija nam sugerie da ?e nam oni biti predstavljeni kao jedna misteriozna, sofisticirana, kompjuterima sli?na, rasa koja je orjentisana ka izvravanju raznih misija. Oni mogu biti prezentirani kao ?uvari-zatitnici ?ovje?anstva, ?iji je zadatak da nam pomognu u naoj evoluciji kroz teka vremena; ili ?uvari-zatitnici koji su upravljali programom otmica i hibridizacije, kako bi to mogli ostvariti. Grejsi ?e promovisati trans-humanisti?ke ideale kako bi pospjeivali nae kiberneti?ko sputavanje, to ?e biti maskirano kao geneti?ka i tehnoloka poboljanja. Oni ?e nam tako?e predo?avati i veli?ati jedan pojednostavljen tip zen-u sli?ne duhovnosti koji ?e promovisati ne-pronicljivost i pokornost u ime ne-dualizma i integracije.

Zbog njihovog ?udnog izgleda i vibracija, kao i eventualne podijeljenosti javnosti u vezi s njihovim mogu?im namjerama, Grejsi ?e vjerovatno ograni?iti svoje prisustvo i drati se u pozadini, kao neke nezainteresovane i enigmati?ne individue a mogu?e je da ?e se pojavljivati u drutvu neke od vanzemaljskih grupa koje su prihvatljivije, gdje ?e ostavljati dojam njihovih asistenata.

Neki Grejsi mogu biti koriteni i kao tveni jarci, odnosno, okarakterisani kao da su negativne orjentacije, bilo da ?e navodno poticati iz radionice tzv. vlade u sijenci (koju ?ine ljudi, prim.prev.) za svrhu teroriziranja rtava otmica, neki degenerisani izdanak iste geneti?ke linije od koje poti?u dobro?udni Grejsi ili ?e biti predstavljeni kao jedna grupa koja je bila kidnapovana, klonirana i reprogramirana od strane negativnih reptilijanaca za svrhe sprovo?enja njihovih planova. Kao to je ranije pomenuto, to bi sluilo za marginalizaciju dokaza o istinski negativnim aktivnostima kod abdukcija ljudi a tako bi se mogla iscenirati i jedna prijetnja za ?ije rjeenje ?e nam biti potrebna pomo? dobrih vanzemaljaca.

Nordijci

Nordici su daleko najpogodniji za obavljanje zadatka prvog kontakta, zato to oni izgledaju sli?no nama a to ?e predstavljati i jedno prijatno iznena?enje za one koji se plae susreta s nekim grotesknim vanzemaljskim ivotim oblikom. U literaturi koja se bavi abdukcijama ljudi, oni tako?e imaju mnogo ?i?e ruke u pore?enju s drugim pomenutim vanzemaljskim rasama.

Njihova izvanredna tjelesna gra?a i ljepota ima?e direktan uticaj na nae najdublje geneti?ke programe: fizi?ka privla?nost i familijarnost. To ?e nadalje raspriti svaku ksenofobiju, koja je normalno ukorijenjena u odbojnosti prema svemu stranom. Na primjer, oni ?e izazivati strahopotovanje i duboku naklonost, umjesto straha, naziva?e ih se popularnim pojmovima kao to su an?eli, pa ?ak i nebeska djeca; a ne tamo neke bubavabe ili krokodili.

Nordici su idealne superzvijezde za ovu vanzemaljsku dezinformativnu kampanju, pra?eni Grejsima; a obe grupe bi se mogle pojaviti zajedno pred naim svijetom, kao to su se prethodno ve? pojavljivali pred tvama otmica. Problem je u tome to ?e prvi Nordici koji ?e inicirati galakti?ku diplomatiju vjerovatno biti oni negativnog tipa ili klonovi. To je zbog toga to su oni pozitivni po svojoj prirodi ne-intervencionisti i kao takvi oni se ne bi nama naturali. Odatle, samo negativne grupe ?e namijerno, prve stupiti na scenu uz zvukove fanfara kako bi nas to vie impresionirali. Razborite individue bi?e u stanju vidjeti kroz njihove lai, me?utim, ve?ina ?ovje?anstva ?e biti omamljena i entuzijasti?ki ?e izraavati dobrodolicu ovim tobonjim glasnicima nade, promijena i prosvjetljenja.

Nepoznati

Tako?e je mogu?e da se pojavi i neka vanzemaljska grupa koja nam je do sada bila nepoznata. Oni bi mogli izgledati veoma ?udno, s jedva neto malo ljudskih karakteristika, moda kao neke plazmati?ke ivotne forme koje izgledaju kao bi?a iz viih dimenzija. S obzirom da nikada nisu bili pomenuti u istraiva?kim izvjetajima, ukoliko bi igrali negativnu ulogu u zavrnom scenariju, onda bi to vrlo lako mogle biti i vjeta?ke projekcije ili kreacije. Operativci nekih tajnih grupa (Black ops, prim. prev.) mogu lako proizvesti takva stvorenja uz pomo? nanotehnologije, holografije i drugih metoda.

Prednost kod pojave takvih vanzemaljaca koji bi izgledali ?udno, nematerijalno i naoko nevino, bila bi u tome to bi se na taj na?in kod ljudi izazvalo ?u?enje i radoznalost, umjesto straha. Ljudi ne bi imali nikakav poznati pojam (insekti, aligatori itd.) s kojim bi ih mogli porediti, osim moda duhova ili spirita. Njihova uloga bi po?ela od jednog neutralnog stanja, odakle se onda moe konstruisati bilo kakva pri?a a da ona istovremeno ne bude opovrgavana od strane nekih dotadanjih nalaza s podru?ja istraivanja otmica ili zavjera. Njih bi jedino moglo da oda ono u smislu koga oni podravaju i kakvo ponaanje s nae strane oni zahtijevaju; ako se tu radi o zahtjevima koji su na liniji sa negativnom vanzemaljskom agendom, onda njihov izgled i porijeklo ne?e biti relevantni.

Vlada u sijenci

Na kraju, jo jednu od primarnih uloga u zavrnom scenariju moe da igra tzv. tajna vlada, to uklju?uje vojno-industrijski kompleks, korumpirane politi?ke kabale, operativce (black ops, prim. prev.) nekih tajnih vojnih mrea, odre?ena tajna drutva i razne druge korporativne/nau?ne konglomerate. Dok me?u njima mogu postojati odre?ene podjele, njihove aktivnosti se generalno dobro uklapaju sa vanzemaljskom agendom. Oni, ili su shvatili da ne mogu nadvladati dimenzionalno superiornije sile, pa su im se pridruili u zamjenu za garanciju za svoj opstanak i o?uvanje mo?i tokom predstoje?ih promjena, ili ?e iz o?aja pokuati da javno preuzmu svjetsku vlast i odbace vanzemaljske nadzornike uz pomo? sile, to ?e tako?e i?i vanzemaljcima na ruku.

Da li namijerno ili ne, vlada u sijenci radi kao jedna gra?evinska firma za vanzemaljce u pravcu uspostavljanja jednog javnog vanzemaljskog kontrolnog sistema. Po svemu sude?i, oni su odgovorni za sljede?e:

Proizvo?enje i instaliranje napredih tehnologija za pra?enje i kontrolu infrastrukture koja je potrebna za ustrojstvo jedne svjetske policijske drave.

Upravljanje odlu?nim istorijskim doga?ajima kao to su totalitaristi?ki zakoni, ratovi, atentati, katastrofe i finansijski kolapsi kako bi se ?ovje?anstvo to vie pribliilo globalnom samo-porobljavanju.

Maksimalno ovladavanje kontrolom uma populacije uz pomo? psiho-aktivnih frekvencija i subliminalnih emisija.

Proizvo?enje vjeta?kih ljudi ili klonova i njihovo postavljanje na uticajne ta?ke vlasti.

Sprovo?enje posmatranja s distance i specijalnih sistema modeliranja za svrhe predvi?anja prijetnji i mogu?ih opasnosti koje bi mogle ugroziti sistem.

Otimanje/programiranje odre?enih gra?ana kako bi stvorili agente-spava?e, agente provokatore, (uklju?uju?i i nasilne anti-vanzemaljski nastrojene borce za opstanak) i pokoravanje onih individua koje im predstavljaju prijetnju.

Stvaranje lanih rtava otmica kojima je instalirana paravan memorija pozitivnih iskustava sa pogrenim tipovima vanzemaljaca.

Odgajanje dezinformativnih agenata, mijeanje u fenomene kanaliziranja, znakova u itu, i omogu?avanje odljeva doputenih informacija preko insajdera kako bi se uticalo na percepciju javnosti u vezi sa prisustvom vanzemaljaca.

Bez obzira na to da li oni sve ovo rade kako bi unaprijedili svoju vlastitu mo? i vlast, ili svjesno rade za svoje vanzemaljske gospodare, zahvaljuju?i njihovim naporima u gradnji ovog kontrolnog sistema, on ?e biti spreman za upotrebu od strane negativnih vanzemaljaca i njihovih proksija, koji od njih zavise. To nam demonstrira efikasnost ove operacije vanzemaljaca: navo?enje ljudske populacije da porobi samu sebe, prije nego to preda vlast njima.

U zavrnom scenariju, javna uloga vlade u sijenci mogla bi uklju?iti i obezbje?ivanje odre?enog broja kandidata za bi?evanje, koji ?e biti kanjeni za po?injavanje kriminalnih dijela protiv ?ovje?nosti i zavjereni?kog udruivanja s ciljem ko?enja evolucije ?ovje?anstva.

Kontrolisanim otkrivanjem korupcije na najviim nivoima, igra?e se na kartu populisti?ke sr?be prema eliti na koju ?e biti pokazano prstom, kao onih koji su odgovorni za patnje naroda. Na primjer, zamislite ta bi se dogodilo ukoliko bi se javno objavila ?injenica da je napad na zgrade Svjetskog trgovinskog centra, 11-og septembra, bio organizovan iznutra i kad bi mnoge druge sli?ne aktivnosti, korumpiranih ljudskih vlada irom svijeta, bile isto tako objelodanjene!? To ne samo da bi vodilo ka ruenju starog svjetskog poretka, nego bi to uveliko smanjilo povjerenje u ljudska rukovodstva uopte. A to bi onda dovelo do pove?anja podrke za rjeavanje ljudskih problema uz pomo? ne-ljudskih sila.

Ukoliko se paljivo orkestriraju, nijedna od tih ?istki ne?e nauditi onima iz jezgra vlade u sijenci; to ?e prije dovesti samo do promijena na povrini, to ?e predstavljati jedan simboli?ni ?in da je staro umrlo a novo je po?elo. To ?e ujedno biti i pogodan momenat da se dodijeli amnestija i rehabilitacija ?lanovima vlade u sijenci, tako da se njihova sredstva za kontrolu mogu transformirati u instrumente za o?uvanje mira. Ukoliko to pro?e, onda ?e nastati opasnost da se instrumenti za o?uvanje mira naglo preokrenu u tehnologiju koja ?e biti koritena protiv disidenata koji ?e biti etiketirani kao ljudski supremacisti ili anti-vanzemaljski teroristi. Ukoliko javnost prihvati ove mjere kao jedan neophodan korak u pravcu o?uvanja mira i napretka, onda ?e to prerasti u jedan novi oblik tiranije.

Mogu?i Zavrni Scenario

Vanzemaljska objava ?e se sprovoditi u nekoliko faza, to se moe garantovati. Postepenim podeavanjem masovne svijesti, stvari se dre stabilnim a to omogu?ava da se prora?unavanjem predvi?enih modela, odre?uju i naredni optimalni koraci. Inicijalna faza mora?e bi veoma konzervativna kako bi se minimizirali rizik i panika, me?utim, proces ?e se kasnije morati ubrzati jer se rizik neuspjeha smanjuje svakim narednim uspjenim korakom.

Tako, sada ?u istraiti te mogu?e verzije zavrnog scenarija, podijeljene u pet klju?nih faza. Ovdje bi bilo bitno ne nastojati odredjivati to kako ?e se budu?nost odvijati, nego pokazati minimalni nivo kompleksnosti u vezi sa zavrnim scenarijem; demonstrirati koliko lako postoje?i trendovi i uslovi mogu me?usobno da konvergiraju, kako bi se ostvarila jedna agenda; i da se ukae na vrste opasnosti kojih moramo biti svjesni i koje bi trebalo neutralisati.

Faza 1: Potvr?ivanje i fascinacija

Prona?en je dokaz ivota izvan zemlje. To mogu biti mikrobi ili fosili otkriveni na Marsu ili inteligentni signali primljeni iz kosmosa preko SETI sistema. Nakon toga slijede religijske i filozofske debate o implikacijama ?injenice da nismo sami u univerzumu.

Ta debata evoluira od traenja odgovora na pitanje ta podrazumijeva sama ?injenica o postojanju drugog ivota u univezumu, do pitanja da li nas ve? posje?uju neka inteligentna vanzemaljska bi?a. Tako, NLO fenomen postaje mnogo vjerovatniji i dobija veliku panju publike. Na scenu stupaju ugledni nau?nici iz podru?ja ufologije i egzopolitike, dijele?i s javno?u njihove informacije ili dezinformacije.

Faza 2: Anticipacija i organizacija

Otvoreno pojavljivanje NLO-a se sve vie pove?ava, odgovaraju?i nam tako na pitanje da li nas vanzemaljci posje?uju. Sada se prvobitno pitanje pretvara u Zato su oni ovdje?.

To vodi pove?anju interesovanja za ono to imaju da kau rve otmica i kontaktirane osobe, s obzirom da su oni bili u li?noj interakciji s vanzemaljcima i predo?ene su im njihove namjere. Panja ?e se tako?e proiriti i na navodne direktne poruke od samih vanzemaljaca, kao to su one poslane uz pomo? znakova u itu, kanaliziranja ili u obliku anonimno distribuiranih proglasa. Tu ?e se glavnina dezinformacija istovariti na javnost kako bi se oblikovala njena percepcija vanzemaljskih motiva.

Mree i institucije ?iji je zadatak da pripreme ?ovje?anstvo za vanzemaljsku objavu i galakti?ku diplomatiju, ire se i postaju veoma dobro organizovane i uticajne. Na vlade se sada vri ve?i nego ikad pritisak da objave istinu o vanzemaljcima.

Faza 3: O?aj i konfrontacija

Ekonomski i politi?ki problemi, kao i oni u vezi sa zatitom ivotne sredine koji su ve? uzeli maha u prve dvije faze, sada ve? postaju veoma izraajni. Ozbiljni problemi s klimom pripisuju se posljedicama globalnog zagrijavanja za kojeg su krivi ljudi. Nestaica hrane i oteana proizvodnja i distribucija energije vode ka izbijanju globalnih nemira. Nezadovoljstvo sistemom prerasta u pobune i pojavu terorizma, to vodi do uvo?enja preglednih rampi na putevima, proliferacije gra?anskih douni?kih mrea, hapenja gra?ana i njihovog zatvaranja u koncentracione logore.

Ljudi po?inju da smatraju da svi problemi poti?u od zle globalne elite koja pokuava da konsoliduje i o?uva svoju mo?, uz pomo? stvaranja haosa. Tako ljudi u o?aju po?inju da ude za jednom globalnom promjenom reima, za ?istim tehnologijama i slobodom, hranom i finansijskom i zdravstvenom sigurno?u.

Dolazi do sve ve?eg kontrasta izme?u pozitivne percepcije vanzemaljaca od strane ljudi i negativne percepcije ljudskih autoriteta, to se pretvara u sve glasniji zahtijev za vanzemaljskom intervencijom.

Faza 4: Revolucija i eradikacija

Vanzemaljci iniciraju prvi kontakt na jedan ograni?en na?in, dovoljno da dokau ljudima da postoje i da saopte njihove namjere i zahtijeve. Masovna panika se ublaava uz pomo? uslova koji vladaju u policijskoj dravi, tako da se mete spre?ava a uz pomo? prethodno sprovedenog programa aklimatizacije, ljudi su ve? donekle pripremljeni za tako neto. Vanzemaljci obe?avaju sigurnost i stabilnost u zamjenu za nau saradnju, to se sa zadovoljstvom prihva?a.

Dolazi do objave bez presedana. Proglaava se da je doao kraj laima, obmanama, zavjerama, ratovima i stradanjima jer su antagonosti sada otkriveni i stari poredak se rui. Instrumenti policijske drave bivaju preusmjereni na odravanje mira, kako se razvija galakti?ka diplomatija a pro-vanzemaljski pokret postaje novi poredak.

rtve otmica i kontaktirani koji su bili posebno odgojeni za taj zadatak, sada postaju vanzemaljski zastupnici i obavljaju glavni posao u transformaciji drutva i njegovom prilago?avanju vanzemaljskoj agendi. Taj proces ?e se ?initi vie demokratskim nego diktatorskim, kako promjene unutar drutva napreduju uz pomo? onih zastupnika.

Svijet se ujedinjava. Sve nauke i religije bivaju apsorbovane unutar jedne vanzemaljske paradigme. Tvrdoglave religijske i politi?ke grupe koje odbijaju da se povinuju, proglaavaju se ignorantnim, zaostalim i opasnim. irom svijeta, pro-vanzemaljski fanatici po?inju da proganjaju disidente. Svi koji se usude da se usprotive pokoravanju vanzemaljskoj agendi, bi?e svrstavani u kategoriju anti-vanzemaljskih terorista, zaostalih religijskih fundamentalista ili otpadni?kih elemenata iz starog poretka koji pokuavaju da podriju vanzemaljsku okupaciju.

Instrumenti policijske drave, poboljani uz pomo? tajnih zemaljskih i vanzemaljskih tehnologija, usmjeravaju se onda protiv ovih ne-konformista. Oni bivaju iskorjenjivani, prevaspitivani ili eliminisani, a sve u ime odbrane mira, slobode i budu?nosti ?ovje?anstva.

Faza 5: Evolucija i asimilacija

?ovje?anstvo se mirno kre?e ka budu?nosti. Kako odrastaju, hibrid/indigo djeca preuzimaju upravne pozicije. Ve?ina opstale ljudske populacije se okre?e rudarstvu, industrijskoj produkciji i agrikulturi, koriste?i se iznajmljenom vanzemaljskom tehnologijom, kako bi izgra?ivali i odravali infrastrukturu nove civilizacije.

Opstanak, prosperitet, harmonija s prirodom i fizi?ko-mentalna perfekcija, postaju glavne fokusne ta?ke. Kiberneti?ka i geneteti?ka poboljanja se rado prihva?aju kako bi se pove?ale telepatske, telekineti?ke, vidovnja?ke i druge super-ljudske sposobnosti. Vanzemaljskoj tehnologiji i uslugama, pridaju se zasluge za pomo? ?ovje?anstvu u njegovoj evoluciji.

?ovje?anstvo postaje sve vie kiberneti?ki, vidovnja?ki i tehnoloki sofisticirano, ali na ra?un pronicljivosti, stvarne duhovne veze sa boanskim, nezavisnog razmiljanja i svjesnosti o viim duhovnim istinama.

Na kraju, ?ovje?anstvo je potpuno hibridizirano i perfekcionisano kao jedna ?vrsta, mo?na, fizi?ka i dimenzionalno fleksibilna alatka u rukama negativnih interdimenzionalnih sila. Asimilacija je potpuna.

Nagovjetaji

Jedan scenario kao to je ovaj, trebao bi biti nagovijeten uz pomo? nekih trendova koji bi bili aktivni i vidljivi upravo sada. Tu nam na pamet pada nekoliko mogu?nosti.

Prvi trend predstavlja fenomen 2012. godine, ?ime se gradi grozni?ava anticipacija da ?emo uskoro napraviti jednu tranziciju u doba prosvjetljenja. Dolazak vanzemaljaca upravo negdje oko tog vremena, lijepo ?e se uklopiti s tim o?ekivanjima, ukoliko nam se oni predstave kao nai predvodnici u zlatno doba.

Sada, ja vjerujem da ?e ?ovje?anstvo podle?i radikalnim promjenama idu?ih godina, me?utim, moje istraivanje i intuicija mi govore da prije nego to to sve bude gotovo u 2012. godini, postoji jedan kriti?an prozor koji ?e se protezati jo nekoliko dekada nakon te godine u kojem ?e se odlu?ivati krajnji ishod. Tako, ukoliko se na samom po?etku postavi jedna lana fini-linija, onda krajnji ishod moe biti izmanipulisan uz pomo? jednog samo-ispunjavaju?eg proro?anstva. Upravo kad ljudi budu trebali biti najrazboritiji i najproaktivniji u oblikovanju njihove budu?nosti, oni ?e se opustiti i spustiti gard, misle?i kako su ve? negdje stigli.

U drugi trend spadaju znakovi u itu. Neki znakovi u itu su ?isto apstraktne prirode i prenose poruke na jednom arhetipnom, metafizi?kom nivou. Oni, kako se ?ini, spadaju o one orginalne. Onda, postoje znakovi u itu koji inkodiraju stvarne doga?aje i datume, na jedan na?in koji trai od nas da se prema njima odnosimo intelektualno kao kod rjeavanja zagonetki. Oni pokazuju neke znakove da su ih napravili ljudi, bilo da su postavljeni uz pomo? dobro utreniranih ljudskih timova na zemlji ili su nacrtani uz pomo? energetskih snopova usmjeravanih iz satelitskih oruja lociranih u svemiru, to bi onda podrazumijevalo aktivnosti black ops grupa, za koje je ve? pomenuto da rade u skladu sa vanzemaljskom agendom. Neke od tih formacija u itu aludiraju na Majanski kalendar i negov zavretak 2012-2013. godine, dok neke druge navodno treba da predstavljaju direktne poruke od Grejsa.

Tre?i trend podrazumijeva fenomen takozvane indigo, kristal, dugine, zvjezdane ili hibridne djece. Dok neki od njih jednostavno mogu biti hendikepirana djeca i delikventi kojima su dodijeljeni eufemizmi nju-ejda, za druge se ?ini da ipak imaju naprednu prirodu. Ovi drugi bi mogli predstavljati ljudsko-vanzemaljske hibride, koji su posijani u ljudske porodice ili napredne due koje su dole ovamo kako bi doivjele ili katalizirale dolaze?e promjene. To ne bi bilo nimalo iznena?uju?e, uzimaju?i u obzir teoriju reinkarnacije prema kojoj se due ra?aju u onim vremenima koja odgovaraju njihovim trenutnim potrebama i sposobnostima.

Problem je u tome to se ova posebna djeca mogu koristiti kao pijuni i vezni igra?i od strane negativnih vanzemaljskih grupa. Zamislite samo ako bi milionima roditelja bilo re?eno da njihova djeca posjeduju jedno dragocjeno vanzemaljsko naslije?e, odnosno, da su opremljeni od strane vanzemaljskih dobro?initelja specijalnim sposobnostima i znanjem kako da povedu ?ovje?anstvo u novu eru. Koji bi to roditelj onda odbacio prisustvo vanzemaljaca i tako rizikovao odbacivanje svog vlastitog djeteta? Kod ve?ine njih izbor bi bio automatski donesen: prihvatiti i zatititi oboje. Njih se moe i dodatno kondicionirati da bi se to osiguralo. Nadalje, ti ljudi bi gledali na ljude koji pokazuju averziju prema vanzemaljskoj okupaciji, kao na potencijalnu prijetnju njihovoj djeci a to automatski ra?a jedan jak odbrambeni instinkt.

I za samu djecu, pogotovo onu koja to jo ne znaju, samo saznanje o njihovom posebnom statusu podrazumijeva jednu veliku zaka?ku za njihov ego. Koja ?e to mlada osoba odbiti mo?, identitet i privilegije koje idu zajedno sa igranjem uloge zastupnika vanzemaljskih grupa s kojima se osje?aju srodnim; pogotovo nakon to su cijeli ivot bili zadirkivani od strane svojih vrnjaka zato to su druga?iji ili nakon to su ve? dugo imali osje?aj da moraju obaviti neku posebnu misiju u budu?nosti?

Pozitivne due koje imaju jednu posebnu svrhu ovdje stvarno postoje i mnoge od njih su pretrpjele izolaciju od drutva zato to su stalno bile druga?ije od drugih. Neke od njih bi stvarno mogle predstavljati i vezu s nekim istinski pozitivnim vanzemaljskim grupama, koje se protive negativnim intervencijama. Me?utim, to nije toliko bitno i takve se individue ne bi trebale izlagati nikakvoj diskriminaciji samo zato to imaju neke posebne sposobnosti ili veze sa vanzemaljcima. Ono to je bitno, to je da takvi mladi ljudi, kao i drugi koji su posebno odgajani i programirani za odre?ene zadatke, mogu biti nasamareni da promoviu pogrene vanzemaljske grupe. To je opasnost koju ovdje imamo. Odatle, oni bi morali biti dovoljno mudri kako bi mogli primjetiti tu obmanu i oduprijeti se ka?enju svog ega, a svoje mo?i po?eti koristiti za odbranu istine, slobode misli i duhovnog suvereniteta.

?etvrti trend predstavlja proboj predmeta vanzemaljaca u glavne religije. Hri?anstvo je najve?a religija, pra?ena Islamom i Hinduizmom a njenu najve?u granu predstavlja Katoli?anstvo. S obzirom da je to najve?a religijska grupa u svijetu, realno bi bilo za o?ekivati da ?e se vanzemaljska agenda posluiti katoli?kom crkvom kako bi stekla laki uticaj na mase miliona ljudi. Katoli?ka crkva bi mogla posluiti kao primarno vozilo za religijsku reformaciju zapada i asimilaciju od strane vanzemaljske agende.

Otac Gabriel Funes, direktor Vatikanske Opservatorije i jezuitski svetenik, potvrdio je mogu?nost postojanja vanzemaljaca i naglasio da vjerovanje u njih nije suprotno vjerovanju u boga a s obzirom da su oni dio kreacije, oni su naa bra?a. Jo jedan visoko rangirani vatikanski zvani?nik, po imenu Monsignor Corrado Balducci, koji je demonolog i teolog kao i ?lan drutva Roman Curia, izjavio je da je kontakt sa vanzemaljcima jedna istinita stvar, da oni obitavaju na jednom nivou koji se nalazi izme?u ?ovje?anstva i an?ela, kao i to da oni nisu demonske prirode. Iako su ovo li?ne tvrdnje, Vatikan se nije od njih ogradio, niti ih je negirao, to nam indicira da kako vrijeme bude odmicalo, Vatikan ?e malo po malo pretakati ove poglede u svoju zvani?nu politiku. Koncept koji se ovdje ne pominje je mogu?nost da se neki vanzemaljci koji egzistiraju na nivoima koji se nalaze izme?u ?ovje?anstva i an?ela, koriste demonskom strategijom prilikom ostvarenja svojih ciljeva, to uklju?uje i koritenje crkve kao jednog sredstva za njihovo portretisanje u smislu nae an?eoske bra?e.

Peti trend predstavlja ulaganje velikih napora u prebacivanje krivice za globalno otopljavanje isklju?ivo na ?ovje?anstvo, uprkos postojanju dokaza koji ukazuju da je primarni uzrok toga jedan prirodni sistem solarnih ciklusa. Ti solarni ciklusi ovise o promjenama u kombinovanoj gravitacionoj sili kojoj je sunce izloeno od strane planeta koje se okre?u oko njega. S druge strane, promjene u isijavanju sunca izazivaju i odre?ene posljedice na tim planetama. Na primjer, ljudi ne mogu biti krivci za globalno otopljavanje koje je primje?eno i na Marsu.

?ak i kad bi pove?ana proizvodnja ugljen dioksida bila uzrok globalnog otopljavanja, oni koji guraju ovu agendu vema sumnjivo ignoriu istinska rjeenja kao to je razvoj tehnologije besplatne energije. Umjesto toga, oni zahtijevaju ve?u intervenciju vlada, nasilnu tednju energije i ekonomsko sputavanje populacije. Uz pomo? sve ?e?ih vremenskih nepogoda, induciraju se kolektivni strah i krivica, to vodi ka pove?anju spremnosti za nepotrebna rtvovanja u ime politi?ke korektnosti i bitke za opstanak planete. To ?e stvoriti jednu dovoljno veliku sr?bu prema ljudskom rukovodstvu, kao i osje?aj grie savijesti kod nas samih zbog unitavanja nae ivotne sredine, da ?e vanzemaljci mo?i naizgled potpuno opravdano ukoriti ljude za njihovu nesposobnost a onda kao rjeenje problema ponuditi same sebe, kao i njihove ljudske zastupnike.
Naravno, to ne opravdava nikakvo nastavljanje unitavanja prirode od strane ljudi, nego samo ukazuje na to da krivica treba da ide tamo gdje i pripada, i da se odgovaraju?e mjere moraju poduzeti.

Me?utim, Spaavanje Zemlje se nikako ne bi trebalo pretvarati u jedno pogodno vozilo za izvo?enje podmuklih politi?kih i vanzemaljskih agendi, to se na alost ve? deava a vjerovatno ?e se i nastaviti tokom nadolaze?ih godina.

esti trend podrazumijeva nedavni pomak u politici objave postojanja vanzemaljskog ivota. Televizijske emisije na temu NLO-a sada vie apeluju na vjerovanje nego na skepticizam, dok je prije bilo upravo ubratno. Neke vlade su zapo?ele s procesom objave dokumenata koji su nekada bili tajni i baza podataka o NLO-ima a SAD ?e se tako?e pridruiti tom trendu kad sljede?a administracija preuzme vlast. ?ak je prije nekoliko mjeseci i bivi astronaut Edgar Mitchell mnogo galantnije nego ikada prije potvrdio da smo posje?ivani od strane vanzemaljaca i da to moraju biti Grejsi, mada je on dodao da se tu mora raditi o dobro?udnim vanzemaljcima, jer da nije tako, oni bi nas ve? odavno zbrisali sa zemlje.

To nam indicira da dolazi do prelaza sa zatakavanja postojanja vanzemaljaca na zatakavanje onoga ko su oni, u stvari, i zato su stvarno ovdje. Skeptici se sve vie predstavljaju kao oni koji dre o?i zatvorenima (to je u mnogim slu?ajevima stvarno tako), a oni koji vjeruju u NLO-e, kao i sami svjedoci, opravdavaju se i predstavljaju kredibilnim. Ovdje se radi o prelasku s jedne vrste kamuflae na drugu a mnogi od onih koji pozdravljaju kraj prve vrste kamuflae ve? upadaju u zamku koja im je postavljena u vidu one druge vrste. Mi moemo o?ekivati da ?e se ovaj trend nastaviti i da ?e on postati jo razmetljiviji.

Na kraju ?e se potpuno priznati da vanzemaljci postoje i da nas posje?uju ali oni su dobro?udni i ovdje su da bi nam pomogli u ovim tekim vremenima. Objava ?e biti djelomi?na, kontrolisana i dezinformativna do krajnjeg stepena.

Sedmi trend predstavlja egzopoliti?ka navala da se preko kojekakvih peticija zahtjeva intervencija vanzemaljaca, organizovanje gra?ana u kontakt-grupe i formiranje mrea za objavljivanje ?ija je svrha okon?avanje zatakavanja istine o postojanju NLO-a. Njihova nestrpljivost u vezi s tim ne ostavlja nimalo prostora za jedno razborito razlu?ivanje izme?u pozitivnih i negativnih vanzemaljaca i samozvanaca. Neki vjeruju da su svi vanzemaljci dobro?udni, te odatle ni ne postoji potreba za dovo?enje u pitanje same pozadine njihovog prisustva. Drugi uzimaju u obzir da vanzemaljci mogu imati razli?ite namjere, me?utim, oni ograni?avaju definiciju vanzemaljske nasilnosti na fizi?ku agresiju kao to je mu?enje ljudi, obaranje aviona ili napadanje vojnih instalacija.

Ukoliko se neprestano ignorie, ismijava i odbacuje mogu?nost da se vanzemaljska zlo?udnost moe pojaviti pod maskom dobro?udnosti, to onda podrazumijeva nedostatak razboritosti s nae strane. Ovakav jedan na pristup, mogao bi se smatrati i dokazom da smo odgojeni i programirani od strane istih sila. Ukoliko aspekti tog pokreta budu odobreni od strane vanzemaljaca, onda bi egzopoliti?ki aktivizam mogao postati jedno idealno vozilo uz pomo? kojeg ?e naa kolektivna slobodna volja biti ustupljena njima. Me?utim, uz malo dodatne predostronosti, isti pokret bi se lako mogao pretvoriti u jednog efikasnog branioca istine, mudrosti i suvereniteta.

Tako, da bi ispunio svoj maksimalni potencijal, taj pokret ne bi nikako smjeo podcjenjivati sofistikaciju vanzemaljske obmane. Umjeto toga, on bi trebao ispitati kako bi ta obmana mogla da funkcionie i poduzeti adekvantne mjere i standarde, kako bi se osiguralno da jedna takva obmana nikada ne uspije. S takvim jednim pristupom, oni ne mogu nita izgubiti dok istovremneo mogu mnogo dobiti. Rjeenje se nalazi u oboma, biti za objavu i za razboritost.

Zato sada?

Oni koji orkestriraju zavrni scenario su paljivi, takti?ni i efikasni. Oni biraju najsigurniji, najsporiji i najiscrpniji pristup koji mogu unutar zadatih vremenskih granica. Me?utim, ?ini se da je krajnji rok za ispunjenje plana veoma blizu, uzimaju?i u obzir brzinu kojom se uspostavljaju uslovi za formiranje policijske drave, za izazivanje jednog globalnog metea i za objavu o postojanju vanzemaljaca.

Kad bi oni imali jo jedan vijek na raspolaganju za izvo?enje tog plana, onda bi vjerovatno naili na manje otpora. To to oni sada dejstvuju o?ajni?ki i na vie frontova, ukazuje nam na to da se doga?a, ili ?e se neposredno dogoditi i neto, to je izvan njihove potpune kontrole. Oni to nisu u stanju sprije?iti, odloiti ili ubrzati, tako da oni to moraju akomodirati, inkorporirati ili preusmjeriti, kao to bi neki dudista samo preusmjerio momentum napada njegovog protivnika, ne pokuavaju?i ga potpuno zaustaviti. Zato?

Razlog 1: Dosezanje zrelosti i odrljivosti

Ukoliko uporedimo ovo dananje vrijeme s onim prije jednog milenijuma iz jedne striktno oportunisti?e perspektive, postaje nam sasvim jasno zato je upravo sada vrijeme za jedno potpuno preuzimanje nae planete od strane vanzemaljaca, a ne ranije. Tek sada smo dovoljno tehnoloki napredni da bi bili u stanju da porobimo sami sebe na jednom globalnom nivou, da prihvatimo vanzemaljsku paradigmu i funkcioniemo kao jedna kvalifikovana i sposobna alatka u njihovim rukama.

Da su to pokuali da u?ine ranije, vanzemaljci bi onda u rukama prije imali jednu problemati?nu obavezu s kojom bi morali upravljati, nego neku vrijednu imovinu. Oni bi sami morali da obezbje?uju svu tehnologiju, obrazovanje i prakti?nu obuku, to bi bio jedan teak posao imaju?i na umu ignorantno, sirovo i fragmentirano stanje populacije u tim vremenima. Zato ne onda sa?ekati (ili otputovatu u vremenu u budu?nost) nekoliko vijekova, ubacuju?i neke katalizatore du puta, kako bi se ubrzao napredak civilizacije do onog momenta kad sazriju uslovi?

Vojni otpor nije ono to oni pokuavaju tu prevazi?i, nego inercija i nedostatak produktivnosti. U drugom slu?aju, oni bi nas okupirali jo za vrijeme kada smo mahali kopljima i ma?evima. Inercija se moe savladati jedino preko strpljenja i paljivog implementiranja katalizatora za rast, isto kao to se ito mora paljivo uzgajati prije nego to sazrije za etvu.

Razlog 2: Pribliavanje kriti?nim ta?kama na vremenskoj liniji

To predstavlja glavni problem za vanzemaljske kontrolore: civilizacija koja je dovoljno napredna da efikasno radi za njih, dovoljno je napredna da efikasno radi i protiv njih, ili u najmanju ruku, da izmakne izvan njihovog domaaja. Momenat koji prua maksimalnu efektnost je istovremeno i momenat najve?eg rizika.

Danas smo se zatekli u najnezgodnijoj situaciji, na jednoj nevjerovatnoj ta?ki razdvajanja izme?u propasti i oslobo?enja, a taktika koja se protiv nas primjenjuje podrazumijeva maskiranje propasti kao oslobo?enja.
Budu?nost je u strujanjima koja ovise o stepenu informacija i dezinformacija koje formiraju bazu naih li?nih i globalnih odluka.

Moderna istorija je na?i?kana kriti?nim ta?kama na njenoj vremenskoj liniji koje privla?e intervenciju od strane interdimenzionalnih sila ili onih sila koje mogu da putuju kroz vrijeme, zato to te ta?ke predstavljaju prozore gdje se moe najefikasnije uticati na istoriju. Odatle, ne treba nas iznena?ivati to to su vanzemaljske aktivnosti eksponencijalno poja?ane tokom poslednjeg vijeka, upravo kad se pribliavamo najve?oj neksusnoj ta?ki.

Razlog 3: Dolaze?e prirodne kataklizme

Prirodne kataklizme tako?e prijete da destabilizuju kontrolni sistem. Mogu?nosti uklju?uju ekstemnu pojavu sun?evih pjega, masovne erupcije vulkana, super-oluje, bombardovanje kometama, rotiranje magnetih polova zemlje, pomicanje fizi?kih polova zemlje i nastanak jednog novog ledenog doba. Hiljadama godina ?ovje?ansvo je uglavnom ivjelo mirno bez ovakvih prijetnji, me?utim, ?ini se da svi ovi ciklusi konvergiraju za vrijeme dolaze?ih dekada. Ve? sada moemo primjetiti nestaice hrane zbog razloga kao to su bolesti, sue i poplave koje unitavaju usjeve irom svijeta.

Kontrolni sistem ne moe ostati neote?en ukoliko se ne prilagodi tim poreme?ajima. To prilago?avanje podrazumijeva pove?anje nivoa kontrole, sli?no kao to bi neki farmer skupio svoju stoku neposredno prije nastupa oluje i zatvorio je u obor. S ciljem poboljanja efikasnosti, kontrolni sistem ide jedan korak naprijed koriste?i se eksploatacijom ranih znakova prijetnji, bilo da su oni stvarni ili zamiljeni, kako bi uspostavio kontrolu koja ?e biti potrebna za preivljavanje kod onih prijetnji koje ?e uslijediti kasnije. Primjer: globalno otopljavanje je uveliko rezultat prirodnih ciklusa u sun?evoj aktivnosti, me?utim, ukoliko se umjesto toga krivica svali na ljude u smislu njihove pove?ane proizvodnje ugljen dioksida, onda kontrolni sistem moe da snizi ivotni standard ljudi i smanji samopouzdanje kod ?ovje?anstva, tako da bi o?ajni i demoralisani ljudi bili mnogo voljniji da predaju svoj suverenitet onim autoritetima koji se ?ine mudrijim. Ti autoriteti ?e onda imati na raspolaganju sva potrebna sredstva za vezivanje njihove ljudske stoke.

Razlog 4: Procvat fenomena ljudske duhovne transcedencije

Fizi?ki razlozi koji su gore navedeni trebali bi ?initi jedan pristojan prikaz odgovora na pitanje zato vanzemaljska agenda napreduje tako brzo u ovim vremenima. Me?utim, vjerujem da tu postoje i neki metafizi?ki razlozi, koji uprkos tome to izgledaju prili?no pekulativno, ipak se mogu li?no verifikovati.

Primarni metafizi?ki razlog je taj to se dio ?ovje?anstva kre?e prema spiritualnoj tanscedenciji, prema sticanju duhovne svjesnosti i interdimenzionalnih sposobnosti koje su potrebne da bi se nadvladao ovaj kontrolni sistem. Taj trend nije samo rezultat pove?ane potrebe za jednim irim stanjem egzistencije od strane ljudske duhovne evolucije, nego je to tako?e manifestacija boanske intervencije kod tekih vremena kako bi se ubrzalo duhovno osposobljavanje individua koje odlu?e da u?estvuju u tom procesu.

Mi smo dinami?na bi?a koja su sposobna da se li?no duhovno razvijaju, tako da ne postoji razlog zato mi ne moemo ostvariti transcedenciju u jednom ve?em broju, ukoliko dobijemo dovoljno vremena i priliku za to. Interdimenzionalne vanzemaljske civilizacije nisu uvijek bile na tom njihovom nivou, to zna?i da su one nekada naseljavale ograni?enije ravni egzistencije, kao to je ova naa, prije nego to su ostvarili tranziciju. Ukoliko oni to mogu u?initi, onda moemo i mi.

Tokom cijele nae istorije postojali su transcedentni ljudi koji su radili kao veliki duhovni u?itelji tih doba. Iako su oni bili izuzeci u tim vremenima, njihova poruka je bila da i mi moemo i ho?emo posti?i isto, pa ?ak i vie.

Da bi do toga dolo na jednom irem nivou, sve to je potrebno, to je da se sinhronizuju uslovi i katalizatori koji uti?u na nas iznutra i izvana, kako bi pospjeili nae duhovno bu?enje, osposobljavanje i osloba?anje. Oni koji su prijem?ivi za ove uticaje, izdignu?e se iznad ostalih i svojom polarizacijom ?e se udaljiti od ostatka koji ima ve?e predispozicije za samovoljnu ignorantnost i entropiju. (Naglaavam da ovaj fenomen polarizacije nema nita zajedni?kog sa moralnim prosu?ivanjima; on ?e prije da proisti?e iz jednog prirodnog nesklada koji se javlja izme?u individua koje kora?aju me?usobno neusaglaenim ivotnim putevima.)

Uzet prema svom logi?kom ishodu, fenomen polarizacije bi vodio ka transformaciji svijeta onakvog kakvog ga mi poznajemo i razdvajanju koncenzus realnosti na zasebna podru?ja egzistencije. Sve se to spaja sa prou?avanjem koncepta 2012, biblijske eshatologije, proro?anstava ameri?kih indijanaca, skandinavske mitologije, sanskritske kosmologije, izvjetaja dobijenih uz pomo? kanalisanja, rtava otmica i kontaktiranih u vezi sa neposrednom sudbinom ?ovje?anstva.

Tako, ?ini se da pored spajanja fizi?kih faktora pomenutih ranije, postoji i nekoliko ne-fizi?kih faktora koji se tako?e spajaju. Jedno dublje istraivanje tih faktora ostavi?emo za drugi ?lanak:

1) Duhovno sazrijevanje dijela ljudske populacije i njihova spremnost da diplomiraju u ovom ograni?enom modalitetu egzistencije.

2) Sprovo?enje boanskog plana poja?avanja tog procesa kako bi se ispravila duboka neravnotea stvorena od strane vanzemaljskog kontrolnog sistema.

3) Kao to je to diskutovano u mom ?lanku, The Physics of 2012, (http://montalk.net/science/136/the-physics-of-2012), dolazi do iradijacije naeg solarnog sistema od strane putuju?eg talasa hiperdimenzionalne energije. To ?e posluiti za poputanje gravitacionih veza nae koncenzus realnosti i dozvoliti lake diplomiranje/grananje na interimenzionalne oblasti egzistencije.

O?uvanje hiperdimenzionalne kontrole

Ukoliko pretpostavimo da dimenzionalna transcedencija za nas predstavlja jednu stvarnu mogu?nost, kako onda vanzemaljski kontrolori mogu sa?uvati njihovu mo?, kad se suo?e s tim? Kroz ovu vanzemaljsku agendu koja se sada implementira. Oni ?e to posti?i prvo uz ostvarenje naeg voljnog pot?injavanja njihovom autoritetu a onda ?e to pot?injenje u?vrstiti kroz zavisnost, adikciju, spiritualnu sterilizaciju i kiberneti?ku asimilaciju.

Moramo imati na umu da ljudska transcedencija ne garantuje automatski i jednu potpunu bistrinu. To ?e prije podrazumijevati jedno niveliranje terena za igru, nego istupanje iz igre. Umjesto da vanzemaljci imaju jedan ekskluzivni pristup pozadini pozornice nae realnosti, skriveni od naeg pogleda, izvan naeg dohvata i izvan nae percepcije, naa transcedencija ?e podrazumijevati otklanjanje zavjese i mogu?nost da ih vidimo, kao i da ulazimo s njima u jednu direktniju interakciju.

To bi mogao biti jo jedan od razloga zato vanzemaljci prelaze s tajnog na?ina kontrole na javni: uskoro bi moglo postati nemogu?e za njih da odravaju svoju privilegiju nevidljivosti ukoliko vie nas stekne ve?u vidovitost i dimenzionalnu pokretljivost. Ukoliko je njihovo otkrivanje neminovno, onda nas oni moraju prethodno kondicionirati tako da gledamo na njihovo prisustvo u jednom pozitivnom svjetlu.

Drugi problem s kojim se tu suo?avamo je sli?an prelasku u vii razred kole, gdje nam nije potrebno znanje iz tog vieg razreda da bi zavrili onaj koji trenutno poha?amo. Tako ?e se tu zadesiti gomile diplomaca koji ne?e uopte imati pojma o interdimenzionalnoj vanzemaljskoj agendi i tan?inama njihove egzistencije. ?ak i kad ne bi dolo do dimezionalnog pomijeranja, to bi jo uvijek bili najfleksibilniji, najprogresivniji i najkorisniji ljudi kojima po?e za rukom da pro?u kroz to u dolaze?im vremenima.

Ti dobronamijerni ali potencijalno nepronicljivi (u smislu razumijevanja vanzemaljskih/hiperdimenzionalnih stvari) ljudi su oni koje je najlake namamiti u zamku vanzemaljske obmane. Oni su tako?e i najdragocjeniji, zato to ?e statisti?ki ?initi ve?inu prelaznika. Moe se slobodno re?i da budu?nost ?ovje?anstva zavisi od njihovog izbora u smislu na koju ?e se stranu svrstati. Ova vanzemaljska dezinformativna kampanja ve? odavno cilja upravo na njih: egzo-politi?ki aktivisti, nju-ejderi, progresivne religiozne individue, posebna djeca, kontaktirani i rtve otmica, tragaoci za istinom i drugi koji su skloniji nesebi?nom dejstvovanju i prihvatanju novih ideja od ve?ine ostalih.

To su upravo oni koji ?e uspjeti pre?i na vii nivo, me?utim, mnogi od njih ne?e imati dovoljno predostronosti koja je potrebna da bi se bi izbjegle klopke nakon prelaska.

Ovo to se sada deava ima sve karakteristike jednog vremenskog rata koji se vodi izme?u interdimenzionalnih sila koje putuju kroz vrijeme. Cilj svakog vremenskog rata je o?uvanje, poja?anje i ekspanzija vjerovatne realnosti/budu?nosti iz za?etka. to se vie dua skupi na jednoj odre?enoj vremenskoj liniji, ta vremenska linija dobija vie stabilnosti i ja?ine u odnosu na druge. Preseljenje ljudskog kolektiva dua na jednu negativnu vremensku liniju zahtijeva kolektivnu odluku ili izbor. Odatle imamo ovaj dezinformativni program, privremenu manipulaciju istorije i genetike, kako bi se taj na izbor skrenuo u pravcu koji promovie negativnu vremensku liniju.

***

Odloio sam diskusiju na temu pozitivnih sila zato to se prvo mora razumjeti priroda negativnih vanzemaljaca. Tako ?u u idu?em i poslednjem dijelu navesti sve ono to mi je do sada poznato o tome ko su oni, kako izgledaju, kako ih razlikovati od onih koji se lano predstavljaju a prui?u i neke nagovjetaje u vezi s pozitivnim rjeenjima problematike koja je razmatrana u ovom ?lanku.Kraj petog dijela

 

Stranica 5 od 6 Sve stranice