Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga IV, seansa 84


Zakon Jednog, Knjiga IV, seansa 84

14.04.1982.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas, moji prijatelji, u ljubavi i svetlu jednog beskonačnog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

 

Ispitivač: Možete li mi prvo reći kakvo je stanje instrumenta?

 

Ra: Ja sam Ra. Nivo energije fizičkog kompleksa instrumenta je u krupnom deficitu. Vitalne energije su dobro.

 

Ispitivač: U poslednjoj seansi ste spomenuli kompleks proteina sa minimalnom distorzijom za instrument, budući da je njegov telesni kompleks sklon veoma velikoj distorziji. Da li biste definisali protein o kome ste govorili i u kom pravcu je usmerena povećana distorzija, prema zdravlju ili bolesti-zdravlju?

 

Ra: Ja sam Ra. Upozoravajući na kompleks proteina mi smo ukazali na distorziju životinjskih proteina proizvedenih klanjem i u koje je dodan konzervans da bi se održala prijemčivost vaših ljudi na ove nežive, fizičke materije. Dobro je pokušavati da se nađu proizvodi koji su sveži i najboljeg mogućeg kvaliteta, kako bi se izbegao porast entitetove distorzije, koja se slobodno može nazvati alergijskom.

 

Govorili smo o distorziji u pravcu bolesti koja je moguća u ovom prostoru/vremenu.

 

Ispitivač: Instrument je postavio sledeće pitanje: Ra je nagovestio da je instrument na stazi mučeništva, ali budući da svi umiremo, zar nismo svi mučenici (zar ne umiremo svi mučenički od nečega) i kada je mučeništvo povezano sa mudrošću, ako je ono to ikada.

 

Ra: Ja sam Ra. To je promišljeno pitanje. Dopustite da kao primer uzmemo onoga poznatog kao Jehoschua. Taj entitet se inkarnirao sa planom mučeništva. Nema mudrosti u tom planu, već pre razumevanja i saosećanja proširenog do najveće moguće perfekcije. Onaj poznat kao Jehoschua nije posedovao potpuno razumevanje svog pravca, ali je izabrao da prati svoju volju u svakom prostoru/vremenu tokom svog učenja. Nekoliko puta, kako vi nazivate tu meru, entitet je imao priliku da krene ka mestu mučeništva, koje je za to mučeništvo bilo Jerusalim. Ipak u meditaciji entitet je izjavljivao više puta: „Još uvek nije kucnuo čas.“ Kada je kucnuo čas, entitet je mogao da krene i drugom stazom. Njegova inkarnacija bi se produžila, ali bi staza za koju se inkarnirao bila zbunjena. Tako možemo uočiti najveću količinu razumevanja, za koju je ovaj entitet zaista bio sposoban, u trenutku, kada je entitet u meditaciji osetio i znao da je došao njegov čas da ispuni svoju inkarnaciju.

 

Istina je da celine uma/tela/duha umiru u treće-denzitetskoj iluziji; to znači, da će svaki telesni kompleks žutog spektra prestati da živi. Pogrešan je termin, nazvati samo iz tog razloga svaku celinu uma/tela/duha mučenikom, jer je taj termin rezervisan samo za one koji su položili svoj život za službu koju bi mogli pružiti drugima. Ohrabrili bismo meditaciju o funkciji volje.

 

Ispitivač: Da se vratimo na prethodnu seansu, izjavili ste da je pre vela zaborava svaka seksualna aktivnost predstavljala transfer (energije). Da li biste trasirali tok energije, koja se prenosi, i rekli mi da li je Logos planirao i dizajnirao tu aktivnost ili transfer?

 

Ra: Ja sam Ra. Staza energetskog transfera pre vela tokom seksualne interakcije je bio transfer između dva entiteta koji poseduju sposobnosti zelenog spektra. Svest o svemu kao o Kreatoru je ono što otvara zeleni energetski centar. Tako nije bilo mogućnosti za blokadu, usled pouzdanog saznanja svakoga da je svako Kreator. Transfer je bio slab usled lakoće sa kojom se takvi transferi mogu odigrati između dva polarizovana entiteta tokom seksualne interakcije.

 

Ispitivač: Ako zatvorimo električno kolo, lako je ustanoviti krivulju struje. Ona se kreće duž konduktora. Pokušavam da odredim da li je taj transfer između zelenih energetskih centara (srčane čakre).Pokušavam da trasiram fizički tok energije da bih stvorio neku predstavu o blokadama posle vela. Možda sam ovde na lošem tragu, ali ako grešim, jednostavno ćemo to odbaciti. Možete li mi reći nešto o tome?

 

Ra: Ja sam Ra. U takvim šematskim prikazima strujnog kola dva uma/tela/duha ili celina uma/tela/duha u seksualnom ili nekom drugom transferu kolo se uvek otvara kod crvenog ili bazičnog centra i kreće se, ako je moguće, kroz energetske centre koji učestvuju. Ako je blokirana, zaustaviće se na narandžastom. Ako ne, nastaviće do žutog. Ukoliko nema blokade, nastaviće do zelenog. Dobro je setiti se u slučaju celine uma/tela/duha da čakre ili energetski centri mogu dobro da funkcionišu i bez kristalizacije.

 

Ispitivač: Drugim rečima, oni bi funkcionisali ali bi to bilo isto kao imati visoki otpor u električnom kolu i mada je kolo kompletno, od crvenog do zelenog centra, puna količina energije transfera bi bila manja. Da li je to tačno?

 

Ra: Ja sam Ra. Možemo povezati vaše pitanje sa konceptom voltaže. Nekristalizovani, niži centri ne mogu da prenesu visoku voltažu. Kristalizovani centri mogu postati sasvim izuzetni u visoko-voltažnim svojstvima energetskog transfera kada on dosegne zeleni zrak i ako je zeleni zrak kristalizovan, to će se primeniti na više energetske centre dok takav energetski transfer ne postane otvaranje ka Kreatoru.

 

Ispitivač: Da li biste molim vas ispravili moju izjavu. Pretpostavljam da je energija, prilikom odvijanja transfera ona energija koja ulazi kroz stopala entiteta, a voltaža ili potencijalna razlika mera između crvenog energetskog centra i, u slučaju transfera zelenog zraka, zelenog energetskog centra i onda mora preskočiti ili teći od zelenog centra jednog entiteta do zelenog centra drugog. Možete li da razjasnite moje razmišljanje?

 

Ra: Ja sam Ra. Da.

 

Ispitivač: Da li biste to molim vas učinili?

 

Ra: Ja sam Ra. Energetski transfer se odvija u (jednom) oslobađanju potencijalne razlike. Ona ne prelazi od zelenog na zeleni centar, već predstavlja deljenje energije svakog od crvenog centra naviše. U tom kontekstu se može reći da je najefikasnije ako oba entiteta imaju orgazam u isto vreme. Međutim, to funkcioniše kao transfer ako i jedan ima orgazam i zaista u slučaju fizičkog izraza ljubavi između jednog para, koji se ne završava onim što nazivate orgazam, postoji značajna količina prenete energije usled potencijalne razlike, koja će rasti sve dok su oba entiteta svesna tog potencijala i predaju svoju energiju drugom voljom u mentalnoj ili umnoj posvećenosti. Možete videti da se ta praksa koristi da generiše energetski transfer u nekim od vaših praksi onoga što biste mogli nazvati religioznim iskrivljenjima Zakona Jednog, različitim od hrišćanskog.

 

Ispitivač: Možete li mi dati neki primer za ovu poslednju izjavu?

 

Ra: Ja sam Ra. Dajemo taj primer uz napomenu da je svaki sistem veoma iskrivljen i polovina njegovih učenja izgubljena. Međutim, jedan takav sistem se naziva Tantrička joga.

 

Ispitivač: Ako uzmemo osobu A i osobu B, ukoliko osoba A doživi orgazam, da li se energija onda prenosi na osobu B u većem obimu? Da li je to tačno?

 

Ra: Ja sam Ra. Vaše pitanje je nepotpuno. Molimo, ponovite.

 

Ispitivač: Pokušavam da odredim da li je smer energetskog transfera funkcija orgazma. Koji entitet dobija prenesenu energiju? Znam da je to glupo pitanje, ali želim da budem siguran da sam ga razjasnio.

 

Ra: Ja sam Ra. Ukoliko su oba entiteta visoko polarizovani i vibriraju u ljubavi, orgazam će pružiti podjednaku energiju oboma.

 

Ispitivač: Vidim. Možete li opisati bilo kakvu fizičku razliku pre vela, o kojoj nismo razgovarali sada u pogledu seksualne energije ili odnosa ili nečeg drugog?

 

Ra: Ja sam Ra. Možda je najkritičnija razlika kod navlačenja vela, pre i posle, bila ta da pre nego što su um, telo i duh bili zaklonjeni, entiteti su bili svesni da svaki energetski transfer, i zaista sve što proizilazi iz bilo kakve interakcije, socijalne ili seksualne, ima karakter i supstancu u vremenu/prostoru pre nego u prostoru/vremenu. Energije koje se prenose tokom seksualne aktivnosti nisu tačno govoreći sa prostora/vremena. Postoji velika komponenta koju možete nazvati metafizički energetski transfer.

 

Zaista, telesni kompleks kao celina je veoma pogrešno shvaćen usled pretpostavke, nastale posle vela, da je fizička manifestacija pod imenom telo objekat samo fizičkih stimulansa. To izričito nije tako.

 

Ispitivač: Posle vela, sada u našem konkretnom slučaju, u strujnom kolu, o kome smo govorili, ono što nazivate blokadama. Možete li opisati šta se događa kod prve blokade i koji su efekti na oba entiteta, pod pretpostavkom da jedan blokira a drugi ne ili da su oba blokirana?

 

Ra: Ja sam Ra. Ovaj materijal je već pokriven. Ako su oba entiteta blokirana, oba imaju snažnu glad za istom aktivnošću, tragajući za time da odblokiraju zaustavljeni tok energije. Ukoliko je jedan entitet blokiran, a drugi vibrira u ljubavi, blokirani entitet će i dalje žudeti, ali će imati tendenciju da pokušava da nastavi proceduru utoljavanja rastuće gladi onim koji vibrira u zelenom zraku zbog utiska da mu taj entitet može pomoći u tom nastojanju. Pojedinci sa aktivnim zelenim zrakom će se lagano polarizovati u pravcu služenja drugima, ali će imati samo energiju sa kojom su počeli.

 

Ispitivač: Nisam mislio da ponavljam prethodni materijal. Ono što sam u stvari pokušavao, je da otkrijem nešto novo postavljajući pitanja. Ukoliko ubuduće postavim neka pitanja, koja su već pokrivena, nemojte se zamarati da ponavljate taj materijal. Jednostavno tragam za mogućnostima za dalje proučavanje u ovoj posebnoj oblasti, budući da mi se čini da je to jedna od glavnih oblasti iskustava u našem sadašnjem stanju zaklonjenosti velom, koja proizvodi veliku količinu katalizatora, i pokušavam da razumem, da upotrebim ovaj nezadovoljavajući izraz, kako je taj proces proizveo veća iskustva i kako ta iskustva evoluiraju. Veoma je teško postaviti ta pitanja.

 

Čini mi se da je na mnogim statuama i mnogim crtežima Lucifer ili Đavo prikazan sa erekcijom. Da li je to funkcija blokade narandžastog zraka i da li su oni, koji su zamislili te statue i crteže to znali makar u minimalnoj meri?

 

Ra: Ja sam Ra. Naravno, postoje mnoge druge distorzije, obuhvaćene diskusijom o bilo kojem mitskom arhetipskom obliku. Međutim, možemo odgovoriti afirmativno i naglasiti da veoma dobro opažate.

 

Ispitivač: U pogledu zelenog, plavog i indigo transfera energije, kako bi se mehanizam za taj transfer razlikovao od mehanizma narandžastog zraka u omogućavanju ili postavljanju temelja za njih? Znam da je ovo veoma teško pitati i možda nema nikakvog smisla, ali pokušavam da razumem temelje transfera za svaki od zraka i pripremu za te transfere ili osnovne zahteve ili sklonosti i potencijale tih transfera. Možete li to proširiti, molim vas? Žao mi je zbog slabo postavljenog pitanja.

 

Ra: Ja sam Ra. Zadržaćemo se na trenutak kod na prethodnog komentara i reći da ćemo odgovoriti na svako pitanje, nezavisno od toga da li je prethodno pokriveno ili ne, jer bi ne učiniti tako, značilo blokirati protok sasvim drugačijeg energetskog transfera.

 

Kao odgovor na vaše pitanje, prvo želimo da se složimo sa vašom pretpostavkom da je predmet vašeg pitanja veliki, jer on pokriva čitav sistem otvaranja prolaza ka inteligentnoj energiji. Možete videti da su neke informacije neophodno obavijene misterijom usled naše želje da očuvamo slobodnu volju adepta. Veliki ključ, plavi, indigo i najzad veliki kapitel stuba seksualnog energetskog transfera, violetni energetski transfer je metafizički spoj ili distorzija koja se među vašim ljudima naziva bezuslovna ljubav. U energetskom transferu plavog zraka kvalitet te ljubavi je pročišćen u vatri iskrene komunikacije i jasnoće; obavljanje ovoga, da tako kažemo, u principu oduzima zamašan deo vašeg prostora/vremena, iako postoje pojedinačni primeri parova tako dobro rafinirani u prethodnim inkarnacijama i uz jasno sećanje da se plavi zrak može probiti odjednom. Ovaj energetski transfer je velika dobrobit za tragaoca, utoliko što je sva komunikacija tragaoca rafinirana i oči iskrenosti (otvorenosti) i jasnoće gledaju novi svet. Takva je priroda energije plavog spektra i takav je mehanizam potenciranja i kristalizacije.

 

Kada se približimo transferu indigo zraka zatičemo sebe u zemlji senki. Ne možemo vam pružiti direktne i jasne informacije, jer to posmatramo kao kršenje slobodne volje. Uopšte ne možemo govoriti o violetnom zraku, ponovo, jer ne želimo da prekršimo Zakon Konfuzije.

 

Možemo reći da ti dragulji, iako skupo plaćeni, nemaju cene za tragaoca i možemo sugerisati da, kao što svaka svesnost stiže/nastupa preko procesa analize, sinteze i inspiracije, tako i tragaolac treba da priđe svom paru i evoluira svako iskustvo, tražeći dragulj.

 

Ispitivač: Da li postoji neki način da kaže, u kom zraku se odigrao transfer posle iskustva?

 

Ra: Ja sam Ra. Postoje samo subjektivna merila. Ukoliko su energije tekle tako da je ljubav bila celovita, odvija se transfer zelenog spektra. Ukoliko se pri razmeni između oba entiteta doživi veća lakoća komunikacije i veći uvid, energija se profinjuje ka plavom energetskom centru. Ukoliko polarizovani entitet, prilikom istog energetskog transfera, nađe da su svojstva volje i vere stimulisana, ne tokom kratkog već tokom dugog trajanja onoga što nazivate vreme, možete uočiti transfer indigo centra. Ne možemo govoriti o violetnom centru, osim da naglasimo da je to otvaranje prolaza ka inteligentnoj energiji. U stvari transfer indigo zraka je takođe to, ali, da tako kažemo, veo još nije podignut.

 

Ispitivač: Da li je pre vela mnogo Logosa planiralo da kreira sistem proizvoljne seksualne aktivnosti ili specifične parove entiteta za određene periode vremena ili da li su imali neki cilj u tom pogledu?

 

Ra: Ja sam Ra. Neka ovo bude poslednje dugo pitanje tokom ovog rada.

 

Žetva iz prethodne kreacije je donela muške i ženske umove/tela/duhove. Namera originalnog Logosa je bila da se entiteti povezuju jedni sa drugima na bilo koji način koji donosi veću polarizaciju. Posle posmatranja procesa je bilo utvrđeno da polarizacija razvija više faseta, ako povezivanje nije proizvoljno (bez distinkcije - indiscriminate). U skladu sa time Logosi su očuvali sklonost ka vezama u parovima, koje su karakterističnije za disciplinovanije ličnosti i za ono što biste nazvali višim denzitetima. Slobodna volja svakog entiteta je međutim bila vrhovni zakon i sklonost je mogla samo da bude ponuđena.

 

Možemo li upitati da li imate još neko kratko pitanje pre nego što napustimo instrument?

 

Ispitivač: Da li postoji nešto što možemo uraditi da bismo instrument učinili pogodnijim za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

 

Ra: Ja sam Ra. Zamolili bismo da svako iz grupe za podršku bude posebno oprezan u, kako biste vi to nazvali, narednoj budućnosti usled instrumentovog spontanog ali veoma ozbiljnog potencijala za porast distorzije prema bolesti/zdravlju.

 

U najvećoj meri ste savesni. Mi vam zahvaljujemo, moji prijatelji, i ostavljamo vas u svetlu i ljubavi jednog beskonačnog Kreatora. Nastavite, ujedinjujući se u snazi i miru jednog beskonačnog Kreatora. Adonai.