Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 4


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 4
22.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskona?nog Kreatora. Ja sada komuniciram sa vama.

Ispitiva?: Pre nego što smo završili prošlu seansu, postavio sam pitanje koje je bilo suviše opširno da se tada na njega odgovori. Ono se ticalo oblika piramide i njegove veze sa inicijacijom. Da li je sada pogodno vreme da se postavi to pitanje?

Ra: Ja sam Ra. Da, ovo je pogodno vreme/prostor da se postavi to pitanje.

Ispitiva?: Da li oblik piramide ima uticaja na inicijaciju.

Ra: Kada smo zapo?eli sa ovim predmetom tokom poslednje seanse, vi ste ve? uneli u svoj individualno-memorijski kompleks prvu upotrebu oblika, koja je povezana sa inicijacijom kompleksa tela. Inicijacija duha je bila mnogo brižljivije dizajniran tip inicijacije s obzirom na vremensko/prostorne odnose u kojima se nalazi entitet koji treba da bude iniciran.

Ako biste sa mnom zamislili stranu takozvane piramide i mentalno predo?ili ise?ak tog trougla unutar ?etiri jednaka trougla, videli biste kako presek tog trougla, koji je na prvom nivou svake od ?etiri strane, tvori dijamant u horizontalnoj ravni. Sredina ravni je pogodno mesto za ukrštanje tokova energije iz beskona?nih dimenzija i kompleksa uma/tela/duha razli?itih isprepletanih energetskih polja. Ovo je osmišljeno tako da onaj, ko treba da bude iniciran, bude u stanju da u umu opazi i tada kanališe ovu, da tako kažemo, kapiju ka inteligentnoj beskona?nosti. To je tako bila druga ta?ka u dizajniranju ovog specifi?nog oblika.

Možemo li da pružimo bilo kakav dalji opis u vezi sa vašim pitanjem?

Ispitiva?: Da. Ako sam dobro razumeo inicijant je trebalo da bude na liniji centra te piramide, ali na uzvišenju iznad baze, definisanom ukrštanjem ta ?etiri trougla, napravljenom deljenjem svake strane. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je ta?no.

Ispitiva?: Na tam mestu se fokusira energija koja je van-dimenzionalna s obzirom na našu dimenziju. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Možete upotrebiti taj glasovno-vibratorni kompleks. Me?utim, to nije potpuno i izri?ito ta?no. Nema „van-dimenzionalnosti“. Više volimo da koristimo pojam multi-dimenzionalnosti.

Ispitiva?: Da li veli?ina piramide ima ulogu u delotvornosti inicijacije?

Ra: Ja sam Ra. Piramida svake veli?ine ima svoju sopstvenu ta?ku uticanja inteligentne beskona?nosti. Tako, mala piramida koja se može postaviti ispod ili iznad tela, ima specifi?an efekat koji zavisi od položaja tela u odnosu na ta?ku ulaska inteligentne beskona?nosti.

U svrhu inicijacije ona treba da bude dovoljno velika, da bi stvorila utisak uzdizanja, tako da ulazna ta?ka multi-dimenzionalne inteligentne beskona?nosti bude potpuno prožeta i da ispuni kanal, da bi ?itavo telo moglo da miruje u toj fokusiranoj oblasti. Osim toga, za potrebe le?enja je bilo neophodno da i kanal i onaj koji je trebalo da bude izle?en, miruju u toj fokusiranoj ta?ki.

Ispitiva?: Da li je Velika piramida u Gizi još uvek pogodna u te svrhe ili ona više nije funkcionalna?

Ra: Ja sam Ra. Ona je kao i mnoge druge piramidalne strukture, nalik pijanu koji nije naštimovan. On, kako bi se ovaj instrument izrazio, proizvodi tonove, ali oh, tako slabo. Disharmonija zaglušuje senzitivnost. Samo senka tok toka ostaje i dalje zbog pomeranja ta?aka upliva koje su naizmeni?ne usled pomeranja elektromagnetskog polja vaše planete; tako?e zbog neuskla?enog vibratornog kompleksa onih koji su koristili to mesto za inicijaciju i le?enje u manje nesebi?ne svrhe.

Ispitiva?: Da li bi bilo mogu?e sagraditi piramidu, adekvatno je podesiti i koristiti od materijala koji su nam danas dostupni?

Ra: Ja sam Ra. Za vas je sasvim mogu?e da sagradite piramidalnu strukturu. Upotrebljeni materijal nije presudan, jedino odnos vremensko/prostornih odnosa. Me?utim, koriš?enje sturkture za inicijaciju i le?enje u potpunosti zavisi od unutrašnje discipline kanala koji nameravaju da ih obave.

Ispitiva?: Moje bi pitanje onda bilo, da li na našoj planeti danas ima inkarniranih pojedinaca koji bi imali unutrašnju disciplinu, potrebnu da uz vaše instrukcije konstruišu i da se iniciraju u piramidi koju sagrade. Da li je to u okviru limita onoga što bilo ko na planeti danas može da uradi? Ili nema nikoga kome bi to bilo dostupno?

Ra: Ja sam Ra. Postoje ljudi, kako ih vi zovete, koji su u stanju da preuzmu tu dužnost na ovoj planeti. Me?utim, želeli bismo da dodamo još jednom da je vreme piramida, kako volite da ih zovete, prošlo. To je zaista vanvremenska struktura. Me?utim, strujanje Univerzuma je u vreme, kada smo pokušali da pomognemo, bilo takvo da je zahtevalo izvesno razumevanje pro?iš?enja. Ovo razumevanje se, kao što se strujanja okre?u i sve evaluira, promenilo u bolje informisan pogled na ?istotu. Me?u ljudima na vašoj planeti ve? postoje oni, ?ija je ?istota ona sa inteligentnom beskona?noš?u. Iscelitelj/pacijent ostvaruju le?enje bez koriš?enja strukture.

Možemo li da govorimo o nekom specifi?nom predmetu?

Ispitiva?: Da li bi za vas bilo mogu?e da pružite instrukcije ukoliko bismo doveli nekog pojedinca koji ima uro?enu sposobnost?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je mogu?e. Moramo dodati da su mnogi sistemi veze podu?avanja/u?enja le?enja/pacijenta dati razli?itim celinama uma/tela/duha. Molimo da zamislite relativnu jednostavnost uma u ranijim ciklusima i manje izobli?ene, ali ?esto veoma kompleksne poglede i misaono-spiritualne procese istih celina uma/tela/duha posle mnogih inkarnacija. Tako?e molimo vašu imaginaciju da zamisli one koji su izabrali distorziju orijentacije prema drugima i pomerali svoje celine uma/duha/tela iz jedne dimenzije u drugu, donose?i sa sobom u potpuno latentnom obliku mnoge veštine i razumevanje koje mnogo bolje odgovara distorziji procesa le?enja/pacijenta.

Ispitiva?: Veoma bih voleo da nastavim istraživanje o mogu?nostima tog procesa le?enja, ali sam ne znam odakle bih po?eo. Možete li mi re?i koji bi bio prvi korak?

Ra: Ja sam Ra. Ne mogu ti odgovoriti na ono što pitaš. Ja bih predložio da se razmisli o donekle kompleksnoj informaciji, koja je upravo data, i da se na taj na?in otkriju neki na?ini za dalje istraživanje. Postoji jedno „le?enje“, kako ga vi zovete, u svom polarizovanom okruženju, ali postoji nekoliko zna?ajno razli?itih distorzija tipova celina uma/duha/tela. Svaki tip teži ka svom sopstvenom u?enju/podu?avanju u toj oblasti.

Ispitiva?: Da li biste rekli da bi prvi korak bio prona?i pojedinca sa sposoboš?u, koju je preneo u ovu inkarnaciju? Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je ta?no.

Ispitiva?: Ako bih pronašao pojedinca koji bi obavljao le?enje, bilo bi korisno da on dobije informacije od vas. Da li bi to bilo mogu?e?

Ra: Ja sam Ra. Da, to bi bilo mogu?e preko distorzije vibratorno- glasovnog kompleksa.

Ispitiva?: Pretpostavljam onda da bi izabrana osoba bio neko ko je veoma u harmoniji sa Zakonom Jednog. ?ak i ako nema intelektualno razumevanje toga, trebalo bi da živi Zakon Jednog?

Ra: Ja sam Ra. To je i ta?no i neta?no. Prvi slu?aj, ta?nosti bi se odnosio na nekoga, kao što je i ispitiva? sam, ko ima distorziju prema le?enju, kako vi to zovete.

Neispravnost, na koju treba obratiti pažnju, je le?enje onih ?ije aktivnosti u vašoj vremensko/prostornoj iluziji ne reflektuju Zakon Jednog, ali ?ije su sposobnosti pronašle put ka inteligentnoj beskona?nosti, nezavisno sa kog plana egzistencije na kome je na?ena ta distorzija.

Ispitiva?: Sada sam malo zbunjen. Donekle vas razumem, ali nisam siguran da razumem u potpunosti. Možete li ovo da formulišete na druga?iji na?in?

Ra: Ja sam Ra. Mogu to da formulišem na razli?ite na?ine, zahvaljuju?i tome što ovaj instrument poznavaje vaše vibratorne glasovne komplekse. Nastoja?u da to sada bude u kra?oj distorziji.

Postoje dve vrste onih koji mogu isceljivati: takvi kao vi sami koji imaju prirodnu distorziju u pravcu davanja-znanja Zakona Jednog, koji bi mogli da le?e ali to ne ?ine; i oni koji su, poseduju?i isto znanje, ali ne pokazuju?i bitniju distorziju u pravcu Zakona Jednog u umu, telu i duhu, otvorili kanal ka istoj sposobnosti.

Postoje oni koji i bez odgovaraju?eg treninga, da tako kažemo, ipak le?e. Postoji još jedna važna ta?ka, a to je da oni ?iji život nije u skladu sa njihovim radom, mogu imati teško?e da apsorbuju energije inteligentne beskona?nosti i budu izloženi distorziji na takav na?in da to uzrokuje disharmoniju i u njima samima i drugima i da najzad smatraju neophodnim da napuste aktivnosti le?enja. Zbog toga, oni koji pripadaju prvom tipu, oni koji su orijentisani prema drugima i koji su voljni da budu trenirani u misli, re?i i akciji, su oni koji ?e biti u stanju da mirno izvrše distorziju pomo?i u pravcu le?enja.

Ispitiva?: Onda bi za vas bilo mogu?e da nas obu?ite u svesnosti le?enja?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je mogu?e.

Ispitiva?: Ho?ete li nas obu?iti?

Ra: Ja sam Ra. Ho?emo.

Ispitiva?: Nemam predstave koliko bi to moglo trajati. Da li je mogu?e da nam date kratak pregled programa koji zahteva obuka? Nemam znanja da bih mogao da postavim neko pitanje u toj oblasti.

Ra: Ja sam Ra. Mi cenimo vaš zahtev za informacijom, jer, kao što ste primetili, postoji veliki broj vibratornih glasovnih kompleksa koji se mogu upotrebiti da bi se obu?io iscelitelj.

Kratak pregled je veoma pogodan po?etak jer vi morate razumeti ono što je ovim obuhva?eno.

Prvo, um mora biti poznat samome sebi. To je možda najvažniji deo isceliteljskog rada. Ukoliko um poznaje samoga sebe, onda je najvažniji aspekt le?enja obavljen. Svest je mikrokosmos Zakona Jednog.

Druga ta?ka ima veze sa disciplinom kompleksa tela. U strujanjima, koja sada dolaze do vaše planete, to razumevanje i disciplina su povezani sa balansom izme?u ljubavi i mudrosti u koriš?enju tela u njegovim prirodnim funkcijama.

Tre?a oblast je duhovna i u toj oblasti su prve dve discipline povezane putem postizanja kontakta sa inteligentnom beskona?noš?u.

Ispitiva?: Mislim da imam neku ideju kako da sprovedem prvi korak. Možete li malo objasniti druga dva koraka, koje ne poznajem.

Ra: Ja sam Ra. Zamislite svoje telo. Zamislite guš?e aspekte tela. Nastavite ka finom poimanju energetskih prolaza koji se okre?u i ?ine da se telo ispuni energijom. Shvatite da sve prirodne funkcije tela imaju sve aspekte od gustog ka finom i mogu biti transmutovane u ono što nazivate sakramentalnim (sveta tajna). To je kratko istraživanje o drugoj ta?ki.

Da bi se govorilo o tre?oj, zamislite, ako želite, funkciju magneta. Magnet ima dva pola. Jedan se uzdiže. Drugi se spušta. Funkcija duha je da integriše rastu?u želju energije uma/tela sa pljuskom i strujanjima inteligentne beskona?nosti. To je kratko objašnjenje o tre?oj oblasti.

Ispitiva?: Onda bi program obuke obuhvatao odre?ene stvari koje treba uraditi, instrukcije i vežbe?

Ra: Ja sam Ra. U ovo vreme mi nismo inkarnirani me?u vašim ljudima; tako, mi možemo voditi, pokušati da opišemo, ali ne možemo pokazati primerom. To je hendikep. Me?utim, zaista treba da bude sasvim specifi?nih vežbi uma, tela i duha tokom procesa podu?avanja/u?enja koji nudimo. Treba još jednom ponoviti da je le?enje još jedna distorzija Zakona Jednog. Da bi se došlo do neizobli?enog razumevanja tog zakona, nije neophodno le?iti ili pokazati bilo kakvu manifestaciju, ve? uvežbavati disciplinu razumevanja.

Molimo da se nakon još dva do tri pitanja seansa završi.

Ispitiva?: Moj krajnji cilj je otkrijem više o Zakonu Jednog i tako?e bi bilo od velike pomo?i otkriti tehnike le?enja. Svestan sam vašeg problema s obzirom na poštovanje slobodne volje. Možete li mi preneti Zakon jednog i zakone isceljivanja?

Ra: Ja sam Ra. Zakon Jednog, iako izvan ograni?enja imena, kako vi nazivate vibraciono-glasovni kompleks, se može izjedna?iti sa tvrdnjom da su sve stvari jedno, da ne postoje polariteti, da nema ta?nog ni pogrešnog, nema disharmonije, ve? samo identitet. Sve je jedno i to jedno je svetlo/ljubav ljubav/svetlo, beskona?ni Kreator.

Jedna od primarnih distorzija Zakona Jednog je distorzija le?enja. Isceljivanje se javlja kada celina uma/tela/duha duboko u sebi shvati Zakon Jednog; on je da nema disharmonije, nesavršenosti; to jedno je potpuno i celo i perfektno. Tako, inteligentna beskona?nost unutar celine uma/tela/duha preoblikuje iluziju tela, uma ili duha u oblik u skladu sa Zakonom Jednog. Iscelitelj deluje kao provodnik energije ili katalizator za taj potpuno individualan proces.

Jedna od zna?ajnih stvari je da iscelitelj, koji traži da u?i, mora da preuzme distorziju shva?enu kao odgovornost traženja/primanja. To je ?ast/dužnost o kojoj brižljivo treba razmisliti koriste?i slobodnu volju pre nego što se zatraži.

Ispitiva?: Pretpostavljam da bi trebalo da nastavimo sutra.

Ra: Ja sam Ra. Vaše pretpostavka je ispravna, osim ako ne smatrate da je neko pitanje neophodno. Ovaj instrument je pripremljen za otprilike ovaj period vremena.

Ispitiva?: Imao bih samo još jedno kratko pitanje. Da li je instrument sposoban za dve seanse dnevno, ili treba da ostanemo kod jedne?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj instrument je sposoban za dve seanse dnevno. Me?utim, da bi održala svoju telesnu celinu snažnom, ona mora biti obodrena unošenjem vaše hrane u opsegu koji prevazilazi normalnu koli?inu koju ovaj instrument uzima, zbog fizi?kog materijala koji koristimo za govor.

Dalje, moraju se pratiti aktivnosti instrumenta da ne bi došlo do hiperaktivnosti, jer su te aktivnosti identi?ne napornom radnom danu na fizi?kom nivou.

Ukoliko ovi saveti budu uvaženi, dve seanse ?e biti mogu?e. Mi ne želimo da iscrpimo ovaj instrument.

Ispitiva?: Hvala, Ra.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlu i ljubavi jedne Beskona?ne Inteligencije koja je Kreator. Idite u radosti, u mo?i i miru Jednog. Adonai.