Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 4


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 4
22.01.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlosti beskonačnog Kreatora. Ja sada komuniciram sa vama.

Ispitivač: Pre nego što smo završili prošlu seansu, postavio sam pitanje koje je bilo suviše opširno da se tada na njega odgovori. Ono se ticalo oblika piramide i njegove veze sa inicijacijom. Da li je sada pogodno vreme da se postavi to pitanje?

Ra: Ja sam Ra. Da, ovo je pogodno vreme/prostor da se postavi to pitanje.

Ispitivač: Da li oblik piramide ima uticaja na inicijaciju.

Ra: Kada smo započeli sa ovim predmetom tokom poslednje seanse, vi ste već uneli u svoj individualno-memorijski kompleks prvu upotrebu oblika, koja je povezana sa inicijacijom kompleksa tela. Inicijacija duha je bila mnogo brižljivije dizajniran tip inicijacije s obzirom na vremensko/prostorne odnose u kojima se nalazi entitet koji treba da bude iniciran.

Ako biste sa mnom zamislili stranu takozvane piramide i mentalno predočili isečak tog trougla unutar četiri jednaka trougla, videli biste kako presek tog trougla, koji je na prvom nivou svake od četiri strane, tvori dijamant u horizontalnoj ravni. Sredina ravni je pogodno mesto za ukrštanje tokova energije iz beskonačnih dimenzija i kompleksa uma/tela/duha različitih isprepletanih energetskih polja. Ovo je osmišljeno tako da onaj, ko treba da bude iniciran, bude u stanju da u umu opazi i tada kanališe ovu, da tako kažemo, kapiju ka inteligentnoj beskonačnosti. To je tako bila druga tačka u dizajniranju ovog specifičnog oblika.

Možemo li da pružimo bilo kakav dalji opis u vezi sa vašim pitanjem?

Ispitivač: Da. Ako sam dobro razumeo inicijant je trebalo da bude na liniji centra te piramide, ali na uzvišenju iznad baze, definisanom ukrštanjem ta četiri trougla, napravljenom deljenjem svake strane. Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je tačno.

Ispitivač: Na tam mestu se fokusira energija koja je van-dimenzionalna s obzirom na našu dimenziju. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Možete upotrebiti taj glasovno-vibratorni kompleks. Međutim, to nije potpuno i izričito tačno. Nema „van-dimenzionalnosti“. Više volimo da koristimo pojam multi-dimenzionalnosti.

Ispitivač: Da li veličina piramide ima ulogu u delotvornosti inicijacije?

Ra: Ja sam Ra. Piramida svake veličine ima svoju sopstvenu tačku uticanja inteligentne beskonačnosti. Tako, mala piramida koja se može postaviti ispod ili iznad tela, ima specifičan efekat koji zavisi od položaja tela u odnosu na tačku ulaska inteligentne beskonačnosti.

U svrhu inicijacije ona treba da bude dovoljno velika, da bi stvorila utisak uzdizanja, tako da ulazna tačka multi-dimenzionalne inteligentne beskonačnosti bude potpuno prožeta i da ispuni kanal, da bi čitavo telo moglo da miruje u toj fokusiranoj oblasti. Osim toga, za potrebe lečenja je bilo neophodno da i kanal i onaj koji je trebalo da bude izlečen, miruju u toj fokusiranoj tački.

Ispitivač: Da li je Velika piramida u Gizi još uvek pogodna u te svrhe ili ona više nije funkcionalna?

Ra: Ja sam Ra. Ona je kao i mnoge druge piramidalne strukture, nalik pijanu koji nije naštimovan. On, kako bi se ovaj instrument izrazio, proizvodi tonove, ali oh, tako slabo. Disharmonija zaglušuje senzitivnost. Samo senka tok toka ostaje i dalje zbog pomeranja tačaka upliva koje su naizmenične usled pomeranja elektromagnetskog polja vaše planete; takođe zbog neusklađenog vibratornog kompleksa onih koji su koristili to mesto za inicijaciju i lečenje u manje nesebične svrhe.

Ispitivač: Da li bi bilo moguće sagraditi piramidu, adekvatno je podesiti i koristiti od materijala koji su nam danas dostupni?

Ra: Ja sam Ra. Za vas je sasvim moguće da sagradite piramidalnu strukturu. Upotrebljeni materijal nije presudan, jedino odnos vremensko/prostornih odnosa. Međutim, korišćenje sturkture za inicijaciju i lečenje u potpunosti zavisi od unutrašnje discipline kanala koji nameravaju da ih obave.

Ispitivač: Moje bi pitanje onda bilo, da li na našoj planeti danas ima inkarniranih pojedinaca koji bi imali unutrašnju disciplinu, potrebnu da uz vaše instrukcije konstruišu i da se iniciraju u piramidi koju sagrade. Da li je to u okviru limita onoga što bilo ko na planeti danas može da uradi? Ili nema nikoga kome bi to bilo dostupno?

Ra: Ja sam Ra. Postoje ljudi, kako ih vi zovete, koji su u stanju da preuzmu tu dužnost na ovoj planeti. Međutim, želeli bismo da dodamo još jednom da je vreme piramida, kako volite da ih zovete, prošlo. To je zaista vanvremenska struktura. Međutim, strujanje Univerzuma je u vreme, kada smo pokušali da pomognemo, bilo takvo da je zahtevalo izvesno razumevanje pročišćenja. Ovo razumevanje se, kao što se strujanja okreću i sve evaluira, promenilo u bolje informisan pogled na čistotu. Među ljudima na vašoj planeti već postoje oni, čija je čistota ona sa inteligentnom beskonačnošću. Iscelitelj/pacijent ostvaruju lečenje bez korišćenja strukture.

Možemo li da govorimo o nekom specifičnom predmetu?

Ispitivač: Da li bi za vas bilo moguće da pružite instrukcije ukoliko bismo doveli nekog pojedinca koji ima urođenu sposobnost?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je moguće. Moramo dodati da su mnogi sistemi veze podučavanja/učenja lečenja/pacijenta dati različitim celinama uma/tela/duha. Molimo da zamislite relativnu jednostavnost uma u ranijim ciklusima i manje izobličene, ali često veoma kompleksne poglede i misaono-spiritualne procese istih celina uma/tela/duha posle mnogih inkarnacija. Takođe molimo vašu imaginaciju da zamisli one koji su izabrali distorziju orijentacije prema drugima i pomerali svoje celine uma/duha/tela iz jedne dimenzije u drugu, donoseći sa sobom u potpuno latentnom obliku mnoge veštine i razumevanje koje mnogo bolje odgovara distorziji procesa lečenja/pacijenta.

Ispitivač: Veoma bih voleo da nastavim istraživanje o mogućnostima tog procesa lečenja, ali sam ne znam odakle bih počeo. Možete li mi reći koji bi bio prvi korak?

Ra: Ja sam Ra. Ne mogu ti odgovoriti na ono što pitaš. Ja bih predložio da se razmisli o donekle kompleksnoj informaciji, koja je upravo data, i da se na taj način otkriju neki načini za dalje istraživanje. Postoji jedno „lečenje“, kako ga vi zovete, u svom polarizovanom okruženju, ali postoji nekoliko značajno različitih distorzija tipova celina uma/duha/tela. Svaki tip teži ka svom sopstvenom učenju/podučavanju u toj oblasti.

Ispitivač: Da li biste rekli da bi prvi korak bio pronaći pojedinca sa sposobošću, koju je preneo u ovu inkarnaciju? Da li je to tačno?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je tačno.

Ispitivač: Ako bih pronašao pojedinca koji bi obavljao lečenje, bilo bi korisno da on dobije informacije od vas. Da li bi to bilo moguće?

Ra: Ja sam Ra. Da, to bi bilo moguće preko distorzije vibratorno- glasovnog kompleksa.

Ispitivač: Pretpostavljam onda da bi izabrana osoba bio neko ko je veoma u harmoniji sa Zakonom Jednog. Čak i ako nema intelektualno razumevanje toga, trebalo bi da živi Zakon Jednog?

Ra: Ja sam Ra. To je i tačno i netačno. Prvi slučaj, tačnosti bi se odnosio na nekoga, kao što je i ispitivač sam, ko ima distorziju prema lečenju, kako vi to zovete.

Neispravnost, na koju treba obratiti pažnju, je lečenje onih čije aktivnosti u vašoj vremensko/prostornoj iluziji ne reflektuju Zakon Jednog, ali čije su sposobnosti pronašle put ka inteligentnoj beskonačnosti, nezavisno sa kog plana egzistencije na kome je nađena ta distorzija.

Ispitivač: Sada sam malo zbunjen. Donekle vas razumem, ali nisam siguran da razumem u potpunosti. Možete li ovo da formulišete na drugačiji način?

Ra: Ja sam Ra. Mogu to da formulišem na različite načine, zahvaljujući tome što ovaj instrument poznavaje vaše vibratorne glasovne komplekse. Nastojaću da to sada bude u kraćoj distorziji.

Postoje dve vrste onih koji mogu isceljivati: takvi kao vi sami koji imaju prirodnu distorziju u pravcu davanja-znanja Zakona Jednog, koji bi mogli da leče ali to ne čine; i oni koji su, posedujući isto znanje, ali ne pokazujući bitniju distorziju u pravcu Zakona Jednog u umu, telu i duhu, otvorili kanal ka istoj sposobnosti.

Postoje oni koji i bez odgovarajućeg treninga, da tako kažemo, ipak leče. Postoji još jedna važna tačka, a to je da oni čiji život nije u skladu sa njihovim radom, mogu imati teškoće da apsorbuju energije inteligentne beskonačnosti i budu izloženi distorziji na takav način da to uzrokuje disharmoniju i u njima samima i drugima i da najzad smatraju neophodnim da napuste aktivnosti lečenja. Zbog toga, oni koji pripadaju prvom tipu, oni koji su orijentisani prema drugima i koji su voljni da budu trenirani u misli, reči i akciji, su oni koji će biti u stanju da mirno izvrše distorziju pomoći u pravcu lečenja.

Ispitivač: Onda bi za vas bilo moguće da nas obučite u svesnosti lečenja?

Ra: Ja sam Ra. Da, to je moguće.

Ispitivač: Hoćete li nas obučiti?

Ra: Ja sam Ra. Hoćemo.

Ispitivač: Nemam predstave koliko bi to moglo trajati. Da li je moguće da nam date kratak pregled programa koji zahteva obuka? Nemam znanja da bih mogao da postavim neko pitanje u toj oblasti.

Ra: Ja sam Ra. Mi cenimo vaš zahtev za informacijom, jer, kao što ste primetili, postoji veliki broj vibratornih glasovnih kompleksa koji se mogu upotrebiti da bi se obučio iscelitelj.

Kratak pregled je veoma pogodan početak jer vi morate razumeti ono što je ovim obuhvaćeno.

Prvo, um mora biti poznat samome sebi. To je možda najvažniji deo isceliteljskog rada. Ukoliko um poznaje samoga sebe, onda je najvažniji aspekt lečenja obavljen. Svest je mikrokosmos Zakona Jednog.

Druga tačka ima veze sa disciplinom kompleksa tela. U strujanjima, koja sada dolaze do vaše planete, to razumevanje i disciplina su povezani sa balansom između ljubavi i mudrosti u korišćenju tela u njegovim prirodnim funkcijama.

Treća oblast je duhovna i u toj oblasti su prve dve discipline povezane putem postizanja kontakta sa inteligentnom beskonačnošću.

Ispitivač: Mislim da imam neku ideju kako da sprovedem prvi korak. Možete li malo objasniti druga dva koraka, koje ne poznajem.

Ra: Ja sam Ra. Zamislite svoje telo. Zamislite gušće aspekte tela. Nastavite ka finom poimanju energetskih prolaza koji se okreću i čine da se telo ispuni energijom. Shvatite da sve prirodne funkcije tela imaju sve aspekte od gustog ka finom i mogu biti transmutovane u ono što nazivate sakramentalnim (sveta tajna). To je kratko istraživanje o drugoj tački.

Da bi se govorilo o trećoj, zamislite, ako želite, funkciju magneta. Magnet ima dva pola. Jedan se uzdiže. Drugi se spušta. Funkcija duha je da integriše rastuću želju energije uma/tela sa pljuskom i strujanjima inteligentne beskonačnosti. To je kratko objašnjenje o trećoj oblasti.

Ispitivač: Onda bi program obuke obuhvatao određene stvari koje treba uraditi, instrukcije i vežbe?

Ra: Ja sam Ra. U ovo vreme mi nismo inkarnirani među vašim ljudima; tako, mi možemo voditi, pokušati da opišemo, ali ne možemo pokazati primerom. To je hendikep. Međutim, zaista treba da bude sasvim specifičnih vežbi uma, tela i duha tokom procesa podučavanja/učenja koji nudimo. Treba još jednom ponoviti da je lečenje još jedna distorzija Zakona Jednog. Da bi se došlo do neizobličenog razumevanja tog zakona, nije neophodno lečiti ili pokazati bilo kakvu manifestaciju, već uvežbavati disciplinu razumevanja.

Molimo da se nakon još dva do tri pitanja seansa završi.

Ispitivač: Moj krajnji cilj je otkrijem više o Zakonu Jednog i takođe bi bilo od velike pomoći otkriti tehnike lečenja. Svestan sam vašeg problema s obzirom na poštovanje slobodne volje. Možete li mi preneti Zakon jednog i zakone isceljivanja?

Ra: Ja sam Ra. Zakon Jednog, iako izvan ograničenja imena, kako vi nazivate vibraciono-glasovni kompleks, se može izjednačiti sa tvrdnjom da su sve stvari jedno, da ne postoje polariteti, da nema tačnog ni pogrešnog, nema disharmonije, već samo identitet. Sve je jedno i to jedno je svetlo/ljubav ljubav/svetlo, beskonačni Kreator.

Jedna od primarnih distorzija Zakona Jednog je distorzija lečenja. Isceljivanje se javlja kada celina uma/tela/duha duboko u sebi shvati Zakon Jednog; on je da nema disharmonije, nesavršenosti; to jedno je potpuno i celo i perfektno. Tako, inteligentna beskonačnost unutar celine uma/tela/duha preoblikuje iluziju tela, uma ili duha u oblik u skladu sa Zakonom Jednog. Iscelitelj deluje kao provodnik energije ili katalizator za taj potpuno individualan proces.

Jedna od značajnih stvari je da iscelitelj, koji traži da uči, mora da preuzme distorziju shvaćenu kao odgovornost traženja/primanja. To je čast/dužnost o kojoj brižljivo treba razmisliti koristeći slobodnu volju pre nego što se zatraži.

Ispitivač: Pretpostavljam da bi trebalo da nastavimo sutra.

Ra: Ja sam Ra. Vaše pretpostavka je ispravna, osim ako ne smatrate da je neko pitanje neophodno. Ovaj instrument je pripremljen za otprilike ovaj period vremena.

Ispitivač: Imao bih samo još jedno kratko pitanje. Da li je instrument sposoban za dve seanse dnevno, ili treba da ostanemo kod jedne?

Ra: Ja sam Ra. Ovaj instrument je sposoban za dve seanse dnevno. Međutim, da bi održala svoju telesnu celinu snažnom, ona mora biti obodrena unošenjem vaše hrane u opsegu koji prevazilazi normalnu količinu koju ovaj instrument uzima, zbog fizičkog materijala koji koristimo za govor.

Dalje, moraju se pratiti aktivnosti instrumenta da ne bi došlo do hiperaktivnosti, jer su te aktivnosti identične napornom radnom danu na fizičkom nivou.

Ukoliko ovi saveti budu uvaženi, dve seanse će biti moguće. Mi ne želimo da iscrpimo ovaj instrument.

Ispitivač: Hvala, Ra.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlu i ljubavi jedne Beskonačne Inteligencije koja je Kreator. Idite u radosti, u moći i miru Jednog. Adonai.