Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1998-04-18


18.04.1998.P: Zdravo.

O: Zdravo.

P: I koga imamo sa nama?

O: Kionna.

P: I kroz kuda prenosiš?

O: Kasiopeja.

P: (A) Razmjenjivao sam e-mailove sa nekim momkom iz Španije, i taj Španac je bio zabavan momak, bio je veoma zainteresovan za ono što mi u?imo o Kaseopeji. Ali, on je htio da ima neku vrstu dokaza. Ja sam pokušao da mu objasnim da je nemogu?e imati dokaz. Tako da sam pitao sam sebe zašto ne bih upitao neko najjednostavnije matemati?ko pitanje. Siguran sam da ne?u dobiti odgovor, i volio bih da znam zašto?

O: Jer, kao što znate, matemetika je konkretno polje u?enja, suprotno apstraktnom. Da, postoji teorijska matematika, neke vrste matematike uklju?uju razli?ite intepretacije. Ali... generalno re?eno, mi govorimo o nau?nom polju koje povezuje koncepte u smislu da otkriva istinu. Zato, kad bi primijenili matemati?ku komunikaciju u ovom kanalu, to bi najvjerovatnije oplja?kalo inicijativu slobodne volje u poštovanju prema u?enju.

P: (A) Ne razumijem. Na primjer, ako ja pitam za kvadratni korijen iz 7, zašto mi vi ne možete odgovoriti. Da li ne znate ili ne želite da mi kažete.

O: Da li vi znate?

P: (A) Ne znam odmah iz prve ruke, ali mogu izra?unati u dvije minute. Onda ?u znati.

O: Onda nema potrebe da vam se kaže, zar ne?

P: (A) Nema potrebe da mi kažete, ali to je ideja. Dobro, želio sam da vas pitam o poslovima. Kao prvo, pokušao sam sve mogu?e opcije...

O: Mi želimo da objasnimo nešto više o ovom predmetu. Arkadiusz, i za bilo koga drugog u potrebi sleduju?e poruke: mi ne komuniciramo sa vama u smislu da „dokažemo“ naše postojanje. Ako neko ima vjere i voljan je da u?i, da istraži nova podru?ja i da otkrije šta ?e biti jednog "dana" svakidašnji profil svjesnosti, onda nijedan "dokaz" nije potreban. Ako je u drugu ruku, netko suprotne psihi?ke orjentacije, onda nijedna koli?ina dokaza nije adekvatna.

P: (A) Da, mislim da je to kao pri?a o krokodilovoj koži gdje možete izvoljevati želje, gdje koža sa svakom željom postaje manja. I kada postane suviše mala, vi umrete. I, naravno, vi pokušavate, i kažete „samo da kažem još jednu želju“, i onda je to to. Jednom kada napravite izbor da pitate i ne radite posao, onda postaje sve lakše i lakše, a vi želite sve više. I vaša vlastita volja i snaga postaju sve manje. (L) Mislim da je najvažnija stvar koja je proizašla iz ovog kanalisanja je ta da me ponekad Cs prevare da pokušam nešto i oni podstaknu moju znatiželju i ja iza?em i uradim nešto što rezultira u?enjem iskustva koje je uistinu vrijedno poštovanja. A važna stvar je, izlaženje van i obavljanje posla vas uistinu osnažuje. I, baš kao što ste vi rekli, svaki put kada napravite izbor da ne tražite odgovor sami, nego pokušate da ga dobijete na lakši na?in, ?ini vas slabijim i umanjuje to ko ste. To je vrsta ne linearnog principa koji može da vas vodi u mnoge stvari. (A) Bilo kako, neovisno od pitanja stvari koje ja mogu odgovoriti, postoji pitanje da li su uopšte sposobni da odgovore matemati?ka pitanja? Zašto oni nisu u mogu?nosti da koriste matemati?ki jezik... ne shvatam to. (L) Pa, da su nam dali matematiku koja bi nam rekla te konceptualne istine, mi bismo izgubili nešto veliko na putu osnaženja i slobodne volje. Kao oni izvori koji navodno daju tajne bombi... i drugi izvori koji jednostavno daju i daju razne vrste stvari i vi možete jasno vidjeti uništenje onih koji su uklju?eni... (F) Da, i klju?na ta?ka je porobljavanje inicijative slobodne volje. (L) Zna?i, to je veoma suptilna stvar. (A) Da, razumio sam da ako oni dadnu tocan odgovor, onda ti dobiješ odgovor i a nisi povezao koncepte koji sa?injavaju matematiku. Ali, sada je tu pitanje posla. Ja sam pomalo zbunjen. Kao prvo, da li bi trebao nastaviti kontaktiranje... (L) Da li ?emo umrijeti od gladi?

O: Odgovor je: ne.

P: (A) Da li bi trebalo nastaviti kontaktiranje vojske i mornarice? Nisam siguran. Možete li mi pomo?i?

O: Postavi odre?eno pitanje, molim te.

P: (A) Postavio sam odre?eno ptanje. Ne znam, jer nemam nikakvo iskustvo, šta uklju?uje apliciranje za dobijanje pomo?i od vojske ili mornarice? Da li bi trebao nastaviti ili zaboraviti to?

O: Šta ti govore tvoji instikti.

P: (A) Instikt mi govori da bi trebao probati sve mogu?e prilike u smislu da ne umremo od gladi, i tako?e da bi trebao biti oprezan u rasprodaji samog sebe.

O: Pa, Arkadiusz, uzimanje kredita je jedna od odnih „svih mogu?ih prilika“.

P: (A) Ne želim da mi noge budu polomljene... ali bi mogle...

O: Da li si upoznat sa rizicima koji vrebaju iza plašta vojske? Jedini mogu?i izvor pronalaska finansiranja je Rockefeller Fondacija, ali tu naravno postoje drugi motivi.

P: (A) Postoji nekoliko mogu?nosti, ali ?u saznati više o tome slede?e sedmice, ali za stalni posao, koji tražim... pa, neznam...

O: Ti si na pravoj stazi, samo budi strpljiv. Ali zapamti, stalan posao se još uvijek razvija!

P: Mi smo samo malo zabrinuti jer se vrijeme ovdje skra?uje!

O: I "vrijeme" se skra?ivalo i prije, nije li?

P: (A) Da. (L) Želim da mi kažete zašto umirem od vru?ine ovdje!

O: Je li imaš visok nivo masno?e i tvoj bioritam je trostruko niži.

P: Da li ?emo imati neke probleme u vezi dobivanja razvoda ovdje na Floridi?

O: Manje više.

P: To mi onda govori da ?e biti nekih problema, nešto zašto se treba pobrinuti odmah na po?etku?

O: Dobro vam ide.

P: Da li si gotov sa pitanjima u vezi posla? (A) Da, ne žele da odgovore tako da nema svrhe pitati dalje. (L) ?itala sam neka štiva o Isusu na email listi. Postoji mnogo razli?itih ideja koje lete unaokolo. Shvatila sam da, u ranijim seansama, mi smo pitali o Isusu i vi ste nam dali odre?eni set odgovora. Tako?e znam da ste nam dali odnos "buke i signala“ o to?nosti informacija i o tome kako to uti?e na slobodnu volju, i probleme uplitanja razli?itih osoba koje su prisutne i koje su sve adresirane. Tako, sve su stvari razmotrene, kada smo konkretno pitali o Isusu, imala sam osje?aj da je tu bilo mnogo emocija mjerenih na tom pitanju. Da li je to ta?no?

O: Možda.

P: Da li su odgovori i informacije koje ste nam dali o Isusu ta?ne?

O: Uglavnom.

P: Zna?i, vi govorite da je ?ovjek zvan Jesinavarah živio u Palestini od prilike u tom periodu, da je bio u?itelj, da je postao Krist i da je odveden u UFO i da je u jendoj drugoj dimenzionalnoj vremenskoj crvoto?ini rade?i neki posao... da li je to slu?aj?

O: Da. Replicirana svijest.

P: Tako?e ste spominjali nešto u vezi Hristovog povratka. Da li je to istina?

O: Otkrijte.

P: Da li je tamo bilo nešto što je od ranije re?eno o Isusu a da je zaslepljuju?e neto?no?

O: Nije zaslepljuju?e nego jednostavno prirodno.

P: Dobro. Vi ste rekli da je odveden i da radi tu replikaciju. Ali svi drugi ljudi govore da je otišao tamo i vamo i da je sahranjen ovdje ili ondje. Da li je nešto od toga istina?

O: Ne.

P: Ko je odgovoran za te pri?e? Neke od njih su prili?no stare?

O: Mnogi.

P: Koja je svrha tih pri?a?

O: Izmiješano je.

P: Postoji li neka odre?ena grupa ljudi koja teži da zatamni ili oteža ovu temu?

O: Možda.

P: Ko bi to mogao biti?

O: Znakovi spletke vode vas na odre?eno mjesto.

P: Zna?i to bi mogla biti i pozitivna stvar?

O: Djelimi?no.

P: Zašto Violete ne pri?a samnom?

O: Jer misli da „puniš Denijev mozak sa blatom“.

P: Zašto nisam ?ula od Terija i Džen?

O: Jer su zauzeti preure?ivanjem svog života.

P: Nisam pitala o ovome, ali vi ste im rekli da je bio veliki korak za njih da se presele suviše daleko a što je bilo bazirano na njihovim pred-životnim planovima i na delikatnom balansu energije. Sastavite to zajedno sa dva sna koja sam imala o tome kako Teri umire i sada se jednostavno pitam postoji li neka veza izme?u tih snova o Terijevom umiranju i tvog upozorenja njima da se ne presele?

O: Možda.

P: Želite li još nešto re?i o tome?

O: Ne.

P: Nisam ni mislio. Dobro, želim da dobijem psihomantijum što je prije mogu?e...

O: Dobro!!!!!

P: Možete li požuriti neke od koristi unaprijed od ovoga??

O: Ne.

P: Mislite da se moram sabrati pa po?et raditi?

O: Da. Dobro, to je sve narode!!

-------

Prijevod: Joshua