Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-06-15


15.06.1996.  Frank, Laura, SV

 

P: Pozdrav.

O: Pozdrav.

P: I tko je sa nama ve?eras?

O: Uquoppe.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Kao što znate, prou?avala sam Sufi u?enja i otkrila sam mnogo istih stvari u tim Sufi "uklanjanjima vela" i u ovome što dobivamo iz ovog izvora, utoliko da sam podosta zaprepaštena, u najmanju ruku. Dakle, moje pitanje jest: može li ono što radimo ovdje biti smatrano kao "uklanjanje vela", kako oni to zovu, koje je u toku, i pove?ava se?

O: Da.

P: Sad, iz onog što ?itam, u procesu skidanja vela, na izvjesnim to?kama, kad se baza znanja uspješno proširi, unutrašnji velovi se po?inju odstranjivati. Da li je to dio od sadašnjeg procesa?

O: Možda.

P: Tokom nekoliko zadnjih godina, moj doživljaj je bio taj da kad god se desi neko pove?anje znanja, što je nekako cikli?ki - idem kroz depresiju prije nego što to mogu asimilirati  - i to je poput unutrašnje transformacije s jednog nivoa na drugi. Ima li nešto što mi možemo u?initi, i ako je tako to poželjno, da pove?amo ili da olakšamo ovaj proces nekako?

O: To je prirodan proces, neka ide tako.

P: Jedna od stvari koju je Al-Arabi napisao o ontološkom nivou bi?a su koncentri?ne kružnice, takore?i, stanja bi?a. I svako stanje samo definira odnose. Na svakom idu?em nivou vi ste bliže direktnoj vezi sa gradivom. To to?no objašnjava 7 denziteta koje ste vi opisali nama. On tako?er govori o "zra?enju prema van" i "kretanju prema unutra" u odnosu na znanje. Moja misao je da izvjesna bi?a, kao npr. OPS 4. denziteta i druga OPS bi?a 3. denziteta, koja misle da ona kreiraju situaciju gdje ?e ona imati koristi i mo?i za sebe, ali mogu, u stvari, biti dio "zra?enja prema van" ili disperzije u znanju. Da li je to korektna percepcija?

O: Blizu.

P: Al-Arabi kaže, a to odjekuje i od vas, da možemo ostati u iluziji gdje jesi, možemo se kretati prema nazad ili naprijed. Da li je to djelomi?no, da koji god smjer izaberete, da je to funkcija vaše pozicije na kružnici?

O: To je kompleksnije od toga.

P: Pa, sigurna sam u to. Al-Arabi prikazuje vrlo kompleksnu analizu i vjerojatno nije znao to sve niti... Nije bitno, to skoro reflektira rije? po rije? ono što ste nam vi dali kroz ovaj izvor.

O: Sad, u?ite, ?itajte, istražite sve što možete o nestabilnim gravitacijskim valovima.

P: Dobro. Nestabilni gravitacijski valovi. Vidjet ?u što mogu na?i. Ima li još nešto o tome?

O: Meditirajte tako?er!

P: Da. Pa, govorili su nam da meditiramo. Da li si meditirao, Frank? F: Ne baš u zadnje vrijeme.

O: Mislili smo na tebe, Laura, da meditiraš o nestabilnim gravitacijskim valovima kao dio istraživanja.

P: Dobro. Da li bi bilo u redu da pitam još neka pitanja o Sufi-ju?

O: Ne, jedino ako ti želiš skrenuti sa pravca.

P: To bi bilo skretanje od onog puta kojim sada idemo?

O: Ne sve dok ne zapamtiš Sufi u?enja u opsegu da možeš usporediti veze s Biblijom i sli?nim radovima.

P: Dobro. Dakle, mi smo na ne?emu sa Sufi u?enjima. Ali, ne trebamo skrenuti s puta. Naga?am da su u?inili s Kuranom ono što su neki drugi mistici u?inili s Biblijom. Jasno je da je nešto ispod njihovih površina, ali to je korumpirano i izvrnuto. I uvjerena sam u to radi uvi?anja tog danog oblika da je mogu?e probiti veo i da ?e mi to dati impuls da poguram za proboj.

O: Nestabilni gravitacijski valovi otklju?avaju zasad neznane tajne kvantne fizike da se dobije ?ista slika.

P: Možemo li slobodno imati asocijacije oko tih gravitacijskih valova budu?i da knjižare nisu sada otvorene, ovako kasno nave?er? Izgleda da je gravitacija  svojstvo materije. Da li je to to?no?

O: I...

P: I hmmmm...

O: I antimaterije!

P: Da li je gravitacija koja je svojstvo antimaterije "antigravitacija"? Ili samo gravitacija na drugoj strani, takore?i?

O: Vezivo.

P: Dobro. Gravitacija je vezivo. Da li gravitacija veže materiju?

O: I...

P: Da li je gravitacija svojstvo svjetlosti?

O: Nije bit.

P: Što je bit? Možeš li mi pomo?i ovdje, Frank?

O: Gravitacija povezuje sve što je fizikalno sa svime što je eteri?ko kroz nestabilne gravitacijske valove!!!

P: Da li je antimaterija eteri?ko postojanje?

O: Prijelaz k eteri?kom postojanju.

P: Dobro.

O: Otvor k njemu.

P: Da li su nestabilni gravitacijski valovi... ne, ?ekajte... da li nestabilni gravitacijski valovi potje?u iz 7. denziteta?

O: S kraja na kraj ( skroz naskroz ).

P: Da li proizlaze iz bilo kojeg specifi?nog denziteta?

O: To je samo smisao, nema takvog.

P: Nema nestabilnih gravitacijskih valova?

O: Pogrešno...

P: Nema to?ke iz koje proizlaze?

O: Da.

P: Dakle, oni su svojstva ili atributi egzistencije materije i veza materije prema eteri?kom planu?

O: Poput toga, ali oni su svojstvo antimaterije, tako?er!

P: Dakle, kroz nestabilne gravitacijske valove vi možete pristupiti drugim denzitetima?

O: Svemu.

P: Možete li ih generirati mehani?ki?

O: Generiranje je u stvari prikupljanje i širenje ( disperzija ).

P: Dobro, koja vrsta naprave bi sakupljala i širila gravitacijske valove? Da li to spirale rade?

O: Na neki na?in prema tome.

P: Dakle, ako se fokusira na sakupljanje nestabilnih gravitacijskih valova...

O: Kad napišete "Noah", gdje ste smjestili gravitaciju?

P: Mislila sam da je gravitacija indikator potrošnje elektriciteta; da je gravitacija nusprodukt neprestanog toka elektri?ne energije...

O: Gravitacija nije nusprodukt! Ona je centralni sastavni dio svih egzistencija!

P: Procjenjivala sam elektri?ni tok i potrošnju... i mislila sam da je elektricitet dokaz neke vrste svijesti i da je gravitacija dokaz da je planet ima, da je živ...

O: Rekli smo ti prije da su planeti i zvijezde prozori. I gdje ona ide?

P: Prozori?

O: Gravitacija.

P: Oh. Gravitacija mora i?i u eteri?ke dimenzije ili denzitete. Mislim, natjerali ste moju glavu da ide u toliko razli?itih smjerova da osje?am da u njoj imam kokice.

O: Dobro!

P: Pa, gdje ide gravitacija. Sunce je prozor. ?ak i naš planet mora biti prozor!

O: Ti ga imaš, tako?er!!

P: Dakle, gravitacija je ujedinjeni princip... stvar koja drži stvari skupa, kao na na?in da svu masno?u skupi zajedno u loncu juhe.

O: Gravitacija je sve što postoji.

P: Da li svjetlo proisti?e iz gravitacije?

O: Ne.

P: Što je svjetlo?

O: Gravitacija.

P: Da li je gravitacija isto što i slabe i jake nuklearne sile?

O: Gravitacija je "Bog".

P: Ali, mislila sam da je Bog svjetlost.

O: Ako je gravitacija sve, nije li onda to? Svjetlo je energetski izraz generiran od strane gravitacije?

P: Da li je gravitacija "svjetlo koje se ne može vidjeti", kao što su ga Sufi-ji nazvali: Izvor.

O: Molimo imenuj nešto što nije gravitacija.

P: Pa, ako je gravitacija sve, nema ni?eg što nije gravitacija. Fino. Što je apsolutno ništavilo?

O: Samo misao.

P: Dakle, nema takve stvari kao što je ne-postojanje?

O: Ima.

P: Da li misli stvaraju gravitaciju?

O: Da.

P: Da li zvuk stvara gravitaciju?

O: Da.

P: Može li zvuk manipulirati gravitacijom?

O: Može.

P: Može li se to posti?i ljudskim glasom?

O: Da.

P: Može li se to izvesti tonovima, ili pomo?u snage kroz misli?

O: Oboje.

P: Onda, ima li kod toga tako?er i specifi?nih konfiguracija koje se koriste?

O: Gravitacijom se manipulira zvukom kad misao manipulirana gravitacijom izabere proizvesti zvuk koji manipulira gravitacijom.

P: Sad, da li se momak koji je sagradio Koralni dvorac ( Coral Castle, prim. prev. ) okretao u svojem sjedalu iz aviona dok je razmišljao i stavljao svoju manipulaciju na mjesto?

O: Ne. On se okretao kad je gravitacija izabrala da manipulira njime da se okre?e da bi manipulirao gravitacijom.

P: Da li gravitacija ima svijest?

O: Da.

P: Da li je ikad mogu?e za pojedinca da inapravi izbor, ili JE gravitacija ta koju on izabire?

O: Gravitacija koja je bila unutar njega bila je sva gravitacija koja postoji.

P: Pa, mislila sam da su Sufi-ji bili ?vrsti! F: Pa to je vjerojatno radi tvojih istraživanja koja su otvorila ta vrata. L: Jako dobro! Što sam napravila! Dobro. Zbunjena sam.

O: Ne, nisi.

P: Onda, recimo jednostavno to ovako: ja sam opijena i preopteretila se.

O: Opijenost je zabavna!

P: Pa naga?am da ako ?e išta od ovog biti nama zna?ajno, onda ?emo zasigurno saznati detalje kako ?emo i trebati usput.

O: Koliko puta ti to moramo re?i?!?

P: U?enje je zabavno! To?no!

O: Cjelokupna suma svih egzistencija postoji unutar svakog od vas i obratno.

P: Onda što je objašnjenje za "mnogobrojnost" koju mi vidimo?

O: Percepcija 3. denziteta.

P: Dakle, cjelokupni univerzum je unutar mene... dobro, to je... razumijem. Dovoljno ?udno, ali razumijem. Problem je pristupa tome, kidanju velova.

O: To je zabavan dio.

P: Dakle, momak koji je sagradio Koralni Dvorac bio je sposoban da pristupi ovome. Neprestano ili sa prekidima?

O: Djelomi?no.

P: Prema onome kako ja to razumijem, kod brzine svjetla nema mase, niti vremena i nema gravitacije. Kako to može biti?

O: Nema mase, nema vremena, ali da, ima gravitacije.

P: Foton ima gravitaciju?

O: Gravitacija premašuje brzinu svjetlosti.

P: Gravitacijski valovi su brži od svjetlosti?

O: Da.

P: Što bi moglo u?initi gravitacijski val nestabilnim?

O: Korištenje.

P: Osje?am se da zbilja promašujem glavnu smisao ovdje...

O: Promašuješ, ali ti ju jedino možeš na?i svojim vlastitim tempom.

P: Pa, mislim da trebam nešto pro?itati i istražiti da bi mogla vratiti se natrag na to.

O: I na to, laku no?.