Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-2015-10-10Datum sesije: 10.10.2015.

Laura, Andromeda I Galatea zasedaju

Pjer, Persival, Nial, ?u, MP (Mogu?nost postojanja), Deta, Skoti, SPB(Skoro Pa Beskona?no), Timotijus, Alana, Heimladr, Nikolas, Noko ?udesni Pas, Cica Maca

Pitanje(P): Laura(L) Danas je deseti oktobar, 2015. Prvo što pitamo ima li nekoga?

Odgovor(O): Alogmgna Kasiopeje. Mnogo promena u toku i pored toga još sledi.

P: Mhm. “Mnogo promena” se odnosi na šta?

O: Globalno politi?ki i kosmi?ki se dosta sužava. Dosta politi?kih promena se odigrava iza scene.

P: (L) Drugim re?ima, ima više u tome nego što se ?ini?

O: Svakako.

P: (L) Nešto dalje na tu temu, ili ima neko druga pitanja?

P: (Persival) Prema tome, promene koje vidimo, ukazuju na vrstu promena koje se dešavaju iza scene?

O: Ako povežete sve kako treba.

P: (L) U principu, pretpostavljam šta ste radili do sad. Primetili ste promene u Ameri?koj poziciji. Menja se iz dana u dan. Pokušali su da startuju takozvanu anti-Rusku kampanju, i onda su se samo povukli. ”Marš iz Sirije!” i samo su se tek tako odstupili. Suludo.

(Pjer) O?ajni su.

(Persival) Ranije se pri?alo o nekoj tajnoj organizaciji. Da li je mogu?e da oni na neki na?in kontolišu Amerikance kako ste opisali?

O: Tajna organizacija nije preduhitrila Putina.

P: (L) Pre neki dan smo imali hipoteti?ki razgovor gde smo vodili diskusiju da smo prešli u potpuno drugu vremensku dimenziju. U tom vremenu prošlih godina, bili smo u vremenu gde Putin nije postojao ili nije mogao postojati - ili bar gde Putin nije takav kakav jeste sada. Onda, nekako, na neki na?in, preselili smo se u drugu dimenziju. Možda je malo egoisti?no re?i da su naši napori da se pošalje signal i da nas premesti u drugo vreme, na neki na?in mogli da pomognu i uti?u na promene danas... Postoji li mogu?nost da bismo na mali na?in doprineli I pomogli?

O: Više nego što mislite!

P:(L) U redu. Zna?i, o tome sam govorila  na sastancima pre nekoliko godina, i objašnjavala da menjanje odluka pomaže postepeno u radnjama, dan za danom; ako napraviš druga?ije izbore dan za danom, da li ?e te to postepeno pomeriti mic po mic u drugu vremensku dimenziju?

O:Da

P: (L) Dakle kontinuitet dnevnih koraka, izbora, aktivnosti?

O: Da I bilo bi jako korisno kada bi više tvojih ?lanova nau?ilo i praktikovalo ovaj metod.

P: (L) Da li možete biti  konkretniji o tome?

O: Za pojedince koji se nalaze u životnoj situaciji da je manje nego željno ili optimalno, male dnevne promene ?e otvoriti afinitet za drugu realnost I onda ?e se akumulirati i aktivirati prelazna faza.

P: (L) Aha… Rekli ste koraci, dnevni koraci. Ne volite realnost u kojoj se nalazite I onda se okrenete oko sebe I vidite stvari koje vam se ne dopadaju.. Kakve korake onda možete da preduzmete? Ako živite u realnosti koja vas strogo kontroliše I sve oko vas, kako se aktivirati? Dosta ljudi su u situaciji gde ne mogu to da izvedu. Šta se može uraditi na po?etnom nivou?

O: Menjanje sebe u vidu samopredstavljanja I samozastupanja je nešto najosnovnije.

P: (Galatea) Zna?i kao menjanje navika?

O: Da

P: (Galatea) Promena životnog stila tu I tamo.

(L) Da, promena životnog stila?

(Persival) Promena samopredstavljanja je nešto što te indetifikuje i sa ?im se poistove?uješ. Dolazimo do toga šta smo pri?ali ranije. Ako neko nosi neku ode?u koja ga indetifikuje sa u?estalom popularnom kulturom, i ako se masovno uklapaš zbog ludosti i o?aja, to bi bila prva stvar koju bi trebalo da promeniš: tvoju poistove?enost sa “modernom kulturom”.

(L) Drugim re?ima, ako te svet ne doživljava kakva on pravila postavlja, moraš da se postaviš iz drugog ugla ŠTO PRE sa malim promenama.

(Persival) Svi aspekti koje ti današnji svet postavlja, tebi i ostalima, ?ine ga monotonim I disfunkcionalnim… Ljudi upijaju te šablone I nose nešto što ne vole da nose, pri?aju druga?ije I to ne predstavlja ništa sem toga da se upravljaš po pravilima upravlja?kog aspekta sveta i kulture, ovog sveta. 

(L) Frizure, ode?a…

(Persival) Bilo šta.

(L) Ako ho?eš da budeš deo drugog sveta… Na primer, ljudi koji organizuju zajednice za srednjevekovne stvari. Svi imaju takvu ode?u, organizuju sastanke, imaju lažne bitke i šta ja znam.

(Persival) Ako imaju dovoljno krvoproli?a, ti ljudi ?e se stvarno na?i sebe da žive pre 400 godina! [smeh]

(L) I onda obla?enje: goti?ari, lakiraju nokte u crno, to te ljude indetifikuje sa “goti?arskom” realnoš?u, tako da je to vreme gde ?e se oni na?i….

(Galatea) Fakti?ki, budi promena onog što želiš da vidiš.

(L) Da. Budi promena onog što želiš da vidiš. Upoznaj se sa sobom, na?i sli?ne ljude sa kojima možeš da budeš I sa kojima se razumeš.

(Pjer) Sve ovo ide dosta dublje od izgleda i prezentacije. Sa tim srednjovekovnim ljudima, na primer, to je vidljiva manifestacija šta vole, o ?emu razmišljaju….

(L) Da, kako predstaviš sebe je suština koje vrednosti idu sa tobom, na primer, samopoštovanje, briga o sebi, spoljašnja briga, I tako dalje. Danas, neke frizure su tako… Nema poštovanja u ?injenici da li je žensko ili da li je muško, a na kraju se sve svodi da smo svi ljudska bi?a.
(Pjer) ?ak I osnovni pojam o lepoti. Skoro da ne poštujemo univerzum.

(L) Dakle, ovo su neke male stvari koje ljudi mogu da urade. Ovom promenom, šta se de dešava?

O: Privla?enje nove realnosti postepeno.

P: (?u) Pretpostavljam da je kao da postaješ bolja antena za ono što privla?iš. Tvoj spoljašnji izgled… Ali onda samopredstavljanje? To bi privuklo realnost. Ve? negde postoji, tako da nije kao da je ti stvaraš.

(L) Primi?eš sebe ka njoj tako što je aktiviraš u svom životu.

(Persival) Pokušavali smo da privu?emo realnost dok se SAD pripila za njenu guzicu! [smeh]

(L) I izgleda da se dešava

(MP) Ali još uvek postoje ljudi u ovoj realnosti koji se prepuštaju doga?anjima I ne doprinose  željenom razvoju. Zašto su oni ovde ako ne rade ka željenom u?inku?

(Persival) Verovatno je spajanje ili preklapanje realnosti….

O: Mnogo odvajanja I pripajanja ?e se desiti. Imajte na umu da takve tranzicije mogu da budu haoti?ne kako ste u?ili.

P: (L) Ne samo haoti?ne, nego ja mislim da ti možeš biti… Ne umem da objasnim. Da li se se?ati svih sranja I haosa koji smo doživeli sa policijskom istragom, fiskalnom revizijom I tako tim? Sve je bilo haoti?no. Ose?aš se kao da si u nekom diskonektovanom stanju gde pokušavaš da odeš gde ne želiš da budeš, a trudiš se da odeš tamo gde se ose?aš dobro, I onda se zaglaviš izme?u. Postaneš meta. Kao da si u streljani, a ti si golub koji prele?e.

(Deta) Nepovezanost.

(L) Da, nepovezanost. Ludo. Da li sam na dobrom putu?

O: Svakako!

P: (L) U redu, da li je dovoljno o tome?

(Persival) Da. Hteo sam da pitam o merama u Sjedinjenim Državama I ovlaš?enjima u tom logoru koji su Rusija I Putin obuzdali? ?ini se da su izuzetno tihi. Sve što mogu je da pri?aju gluposti i lažno optužuju….

O: Nisu još matirani, ali je kraljica u opasnosti da bude srušena.

P: (L) To nije loše.

(Nial) Da li je kraljica Izrael? [smeh]

(?u) Kad bi bilo!

(Persival) Ne….

(Pjer) Za razliku od šahovske igre sa ovom dostupnom nuklearnom snagom, Izrael može da baci celu šahovsku tablu I svi gube.

(Persival) Postoji nešto što pri?am raznim ljudima, I pitam se da li je ta?no. Pri?e u Ri?ard Dolanovim knjigama o poreklu mesta gde su se lansirale nuklearne rakete SAD-a i da su bile onesposobljene od NLO-a, 60-ih godina na vrhuncu Hladnog Rata.Da li je to bila poruka Silama da nuklearni rat nikada ne?e biti dozvoljen? Da li je 4D STS poslao poruku da nikome nije dozvoljeno da pritisne dugme zato što bi sve pobio. Pošto je svet kao farma, njegova stoka bi bila pobijena. Da li je to bar blizu istini?

O: Blizu.

P: (L) Deta ima pitanje.

(Deta) Ljudi na Zapadu se bude s ?injenicom da smo bukvalno dozvolili masovno iseljenje naroda iz Sirije I Bliskog Istoka. Imamo 4 miliona ljudi dislocirano I 180000 su otišlo u Nema?ku. Deo toga je u drugim zemljama. ?itam u novinama da neki ljudi misle da je to jako sumnjivo. Zašto svi žele u Nema?ku? Da li su na neki na?in obavešteni od vlade, ili je to samo masovni pokret gra?ana koji žele da idu u Njema?ku?

O: Delom o?ajanje a delom obu?eni. Da kažemo samo da su veoma realne I o?ajne neprilike cini?no koristile zlim agentima.

P: (Persival) Obu?eni deo je tu da vrši pritisak ili da destabilizuje Evropske vlade?

O: Da I više od toga: da ubaci agente koji ?e da se ponašaju protiv raznih vlada u budu?nosti.

P: (L) Želela bih da znam koliki je procenat pravih izbeglica, u odnosu na agente?

O: 94.

P: (L) 94 posto?

O: Da.

P: (L) 94 posto su prave izbeglice, ali su ostalo agenti koji su poslati sa njima. Pa ko su onda ti opaki agenti koji su cini?no pokrenuli izbegli?ku krizu da usade agente u Evropske zemlje?

O: SAD I saveznici konzorcijuma.

P: (Persival) Zna?i Amerika I njihovi Saudijski prijatelji…

(L) I bankari…

(Persival) Zna?i da je pri?a o ISIS-u u izbeglicama ta?na?

(L) Donekle.

(Persival) Ali ISIS je kontrolisan, tako da znate šta to zna?i.

(L) Ali je ISIS stvoren od strane SAD-a?

O: Da

P: (L) Slede?e pitanje?

(Alana) Šalju izbeglice u Nema?ku, da li je to zbog toga što ho?e da onesposobe centralnu mo? Evrope?

(Persival) Da, Nema?ka je ekonomski centar.

O: Nema?ka je direktna meta ako niste primetili.

P: (L) Ho?e da destabilizuju Nema?ku I da uglave svog lutka u vladu kako bi imali kontrolu?

O: Blizu.

P: (L) Zna?i, madam Merkel nije dovoljno adekvatna?

O: Da

P: (L) Ona još uvek gaji…

(Galatea) Mišljenja. [smeh]

O: Da

P: (Persival) Nema?ka je centar Evropske mo?i, odluka itd.

(L) Ako bi SAD kontrolisala Nema?ku potpuno, imali bi Evropu.

(Nial) Ko ili šta je iza serije bombardovanja Kine?

O: Delom sabotaža a delom priroda kako smo ranije opisali.

P: (L) Kao na primer restoran u Kini koji je skoro eksplodirao: kažu da je gasni rezervoar. To mi je sumnjivo. Kad god pripisuju uzrok nekoj eksploziji, kazu da je gasni rezervoar.. Mislim, naravno, boce sa gasom mogu da eksplodiraju, ali se odre?ene stvari dese da bi one MOGLE eksplodirati.

O: Naravno.

P: (L) Ima još puno strašnih eksplozija koje se dese širom sveta. Nije samo Kina. Svuda se dešavaju eksplozije.

O: I bi?e sve više I više sabotaža kako se krater bude širio.
P: (L) Dakle, ne samo da postoje  jame, nego postoje i kontinentalni pokreti i ostale vrste ?udnih stvari koje se dešavaju. Vidimo Zemlju kako se menja pred našim o?ima ali kao da je sve usporeni snimak!

O: Da, skala!

P: (Persival) Dan posle bombardovanja Siriji od strane Rusije, došlo je do pucnjave u SAD u Oregonu. I od tada, bilo je bar još 4-5 ili bar više sumnjivih prijavljenih pucnjava. Da li je to neko usmeravanje koje se spominjalo u prošlosti, I da li je direktan odgovor Ruskom potezu?

O: Ne toliko komplikovano. Vratimo se na diskusiju o programiranim strelcima. Sve što treba je telefonski poziv.

P: (Persival) Aha, u redu. Mada ovo se desilo kao da je namerno, odmah kada je Rusija bombardovala ISIS u Siriji. Da li se desilo zbog toga? Šta je bio direktni uzrok?

O: Tako je, I još sledi!!!!

P: (Persival) To je zato što Rusija javno menja situaciju.

(L) I Sjedinjene Države I dalje idu po starom planu.

(Persival) Da, uvi?aju da se njihove namere direktno suprotstavljaju Rusiji i njihovim direktnim akcijama, i to je ve? javno vi?eno širom sveta. Postoji potencijal za Amerikance da se probude iz njihovog sna/pri?e. Nemiri su tu da ih skrenu i spuste.

(Nial) Naše lokalne francuske novine, La Depeche... Sirija je skinuta sa naslovnice posle jednog dana! Nestala. Misle da mogu da prevare ceo Zapadni svet.

O: Ne zadugo!!

P: (Persival) Kada su rekli na zadnjoj sednici o “?ekanju za Oktobar”, videli smo, zar ne?

O: Nije gotovo!

P: (Pjer) Uvek je sve više I više, gore I gore, nikad gotovo! [smeh]

(L) Skoro je isto što su rekli o prvom nivou kvantnih promena života ili nešto na taj fazon. Kao haos pre nego što se stvari stvarno promene.

(?u) Kao groznica, ili kao da se pora?aš ili nešto sli?no.

(Pjer) To je fazna promena. Temperatura se postepeno spušta, korak po korak. Odjednom, imaš prvu santu leda. I kada imaš tu prvu santu, najmanji šok može da prozrokuje da se sva voda momenalno zaledi.

(Persival) Skoro kao što je Rusija uradila u Siriji, ispituju?i I izazivaju?i dominantnu pri?u Sjedinjenih Država, što ?e navesti dosta ljudi da razmisle ili da se zapitaju o njihovim pretpostavkama I ostalim stvarima. To bi mogao da bude preokret za mnoge ljude. Dosta ljudi bi moglo da se stave na “upucaj goluba” poziciju kako ste rekli.

(L) Postoji još jedna stvar. Nešto što sam primetila danas. Dosta ljudi na socijalnim mrežama nisu progutali pri?u o ?etiri ruske rakete koje su se srušile u Iranu. Ljudi su zahtevali dokaz, zahtevaju?i, “Pokažite slike!” Oni naravno nisu imali da pokažu. I onda sam pomislila da je Rusija lukava da ima novinare tamo koji slikaju, snimaju I pokazuju te snimke iz njihovih dronova I bombardera. Ljudi žele da VIDE šta se dešava. Umorni su od pri?a koje se posle ispostave da su laž. Ovaj ?in POKAZIVANJA doga?aja na licu mesta je jako mo?na stvar.

(Pjer) I onda se zapitaš: da li se ve?i rat vodi na ISIS u Siriji, ili se vodi na celom svetu u ljudskim glavama?

(Persival) PTB je bio veoma jasan da je propagandni rat njima od najve?e važnosti. Spremni su da obore putni?ki avion samo da se o Putinu napiše loš ?lanak u štampi. To je poprili?no ekstremno. Previše samo da bi pljuvali po nekom.

(Pjer) I ima veze o onome što smo pri?ali ranije o promenama realnosti/odvajanju. Ako Putin dobije propagandni rat, milijarde ljudi ?e videti svet dosta objektivnije. To nije dobro za nadmo? Sjedinjenih Država.

(L) U redu, mislim da bi bilo to to. Laku no?. Umorna sam!

O: Zbogom.

Kraj sesijePreveo: Mile Kosti?