Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Val serija poglavlje 04-a


Poglavlje 4a - SANTILLI SESIJA

 

27.05.1995.

Frank, Laura, Jan i Terry, Carla i Roger Santilli

P: T: Imamo neke goste ve?eras sa nama. Roger i Carla Santilli su sa nama. Roger ima neka pitanja za kasnije.

O: Pozdrav, Roger.

P: RS: Pozdrav. Želim znati možemo li dobiti neke naznake o pokreta?kom mehanizmu NLO-a?

O: Sigurno!

P: RS: Koji je mehanizam propulzije?

O: Teško je odgovoriti na to pitanje koje je samo tako postavljeno, jer govorimo o višestrukim realitetima, nivoima denziteta, a i raznim na?inima !!!

P: Da li je gravitacija koja se javlja, uzrokovana antimaterijom u polju, privla?na ili odbojna?

O: Odbojna kada razmišljamo na na?in koji je paralelan s vašim prou?avanjima, ali, kao što smo spominjali u prethodnom odgovoru, imamo više uklju?enih realiteta osim ovog što je vama najpoznatiji ( u kojem živimo ).

P: Sljede?e pitanje jest: ?estice se gibaju, materija se giba, u našem smjeru vremena... Da li anti-?estice, anti-materija putuju u suprotnom smjeru ( natrag kroz vrijeme ) ?

O: Razmisli o ovome skoro kao o jednoj sedmini ?itave formule, Roger !

P: Možemo li dobiti odgovor na ovo kada isklju?ivo pri?amo o samo tre?em denzitetu ?

O: Unatrag.

P: RS: Da! Zainteresiran sam za pokreta?ke sisteme NLO-a, jedini na?in na koji mogu shvatiti putovanje velikim distancama koje su me?u zvijezdama je da imamo ono što zovemo „prostorno - vremenskim“ strojevima. Ne možemo se kretati velikim distancama ukoliko ne možemo nekako „savinuti“ prostor i vrijeme. Ne možemo savinuti prostor ukoliko mu ne pridružiš i savinuto vrijeme. Ne možemo imati me?uzvjezdanih putovanja ukoliko nemamo prostorno-vremenski stroj. Ali prostorno-vremenski stroj isto zna?i da imamo i mogu?nost prolaska unatrag i unaprijed u vremenu, tj. putovanja kroz vrijeme, odnosno možemo manipulirati vremenom. L: Da, mogli bi prelaziti udaljenosti i simultano kretati se natrag kroz vrijeme, tako da bi se mogli pojaviti tamo gdje želimo, prakti?ki istovremeno kada smo i krenuli. RS: Zato sam i pitao da li možemo koristiti antimateriju kao pogon, zbog toga jer bi bila odbojna u pravom smjeru. Drugo pitanje bilo bi, kada koristimo antimateriju, gibali bismo se unatrag kroz vrijeme. Zbog toga neke od tih objekata vidimo kako se kre?u i mogu se kretati kroz prostor, ali ne i kroz vrijeme, ili se kre?u kroz vrijeme, a ne i kroz prostor. Ako ugledate NLO, ne zna?i da je on u našem vremenu. On može biti u totalno drugom vremenu. L: I ponekad is?eznu baš prije pogleda nekog posmatra?a. I pitanje je: kamo idu? RS: Mogu mirovati u prostoru, ali kretati se kroz vrijeme. Ili kretati se unatrag. L: I bilo je puno prijavljenih otmica kada se ?inilo da uop?e nije bilo „izgubljenog“ vremena. Oni do?u, povuku žrtvu, u?ine sve što namjeravaju, i nakon toga vrate natrag unutar nekoliko sekundi, ako ne i u istu sekundu kada su uzeli žrtvu! RS: Da! Taj ?lanak je baš o tome. U stvari, ako se anti-?estice povuku, tada neophodno idu unatrag kroz vrijeme. Zatim oni manipuliraju sljede?im: imate otmicu bilo kojeg trajanja vremena unutar broda, ali u našem vremenu, na nivou 3 ( 3. denziteta ), to je nulto vrijeme ! L: Da, to?no ! I tu nije samo to, ve? i fenomen broda koji izgleda mali izvana, a u stvari unutra je ogroman ! RS: Sve je vezano za unutar njega ! Ovo je vrlo uzbu?uju?e. U?im jezik. Na našem se 3. nivou, gibanje u prostoru i vremenu dešava promjenom jedinice vremena i prostora. Da li zbog toga možemo promjeniti jedinice?

O: Da, to je to?no ono pod ?im podrazumijevamo kad govorimo o „prelasku iz 4. u 3. denzitet“.

P: Dakle, kad oni putuju iz 4. u 3., oni mijenjaju jedinice. To je to?no ono o ?emu govori u ?lanku u ?asopisu ( drži taj ?asopis ). To je objavljeno u Ukrajni ( okrene stranicu na kojoj su dijagrami i formule ), to je eksperiment za testiranje anti-gravitacije. Tamo je dvije milje dug tunel u kojem je vakuum. Isisali su zrak van. Prvo mjerenje je bilo ispucavanje fotona prema cilju na drugom kraju tunela u svrhu pronalaženja to?ke gdje nema gravitacije. Drugo mjerenje je bilo ispucavanje neutrona, a mi znamo da je on privla?an. Dakle, poslije dvije milje, energija je jako, jako mala. Dakle, nemamo gravitacijskog efekta kad neutron pogodi tu to?ku. Zatim, tre?i korak je ispucavanje anti-neutrona istovremeno i onda da vide što ?e se dogoditi. Ovaj eksperiment ?e rješiti ovo o ?emu smo sad pri?ali ( pomo?u ouji plo?e preko koje komuniciraju Kasiopejci s nama ). Datu to?ku možemo nazvati gravitacijom anti-?estica zbog toga jer neznamo druga?ije. To se može u?initi... Einstein je predvi?ao ovo kao privla?no kao neutron, a da i materija i antimaterija imaju istu gravitacijsku privla?nost. To je što je Einstein rekao. Ali kad je njegova teorija predložena, 1915.g., antimaterija još nije otkrivena još 50 godina od toga. Ako sada, teoretski, jedini na?in da ?estica, u našoj teoriji, može i?i gore, može se podi?i, jedino ako se vrijeme „okrene“. Nema druge mogu?nosti. Dakle, ako je eksperiment korektan, tada je prostorno-vremenski stroj apsolutno posljedica toga i može se testirati u laboratoriju. Možete imati ?esticu koja se giba kroz vrijeme ( unaprijed i unatrag – pokazuje novi dijagram ). To je drugi eksperiment koji je u ovom slu?aju napravljen kao stavljanje neutralne ?estice kao subjekt u... budu?i da nemamo svežanj antimaterije – idealno bi trebali imati zrno materije i zamjeniti ju sa antimaterijom – u ovom trenutku nemamo zrno antimaterije još, ali ima još na?ina kako to u?initi makar mjerili na na?in kako se kre?e, gore ili dolje. Sada, pitanje mjera je vrlo bitno, fundamentalno, zbog recimo, vi ste izvan NLO-a, i vidite ga velikog kao automobil, a kad do?u unutar njega vide enormno veliki prostor. Nema drugog na?ina nego da se promjene jedinice. Ono što je za nas jedan inch ( oko 2,5 cm ), ta mjera je totalno druga?ija unutar. Za nas je ta jedinica ista unutar 3 smjera. Sad, ako ste unutra, oni mogu imati druk?ije mjere za druga?ije smjerove. To zna?i da ako ste izvan kocke, i u?ete unutra, oblik, a ne samo dimenzije, mogu biti druga?iji.

Na našem 3. nivou, da li korištenje antimaterije mijenja predznak jedinice? Da li to implicira suprotni predznak jedinice prostora i vremena?

O: Taj koncept prelazi barijeru denziteta, nije ograni?en na nivou 3.

P: Idemo na 4. nivo. To podrazumjeva pogon NLO-a.

O: Razlog za eksponencijalnu svijest „eksplozije“ je u dolasku vala ( val koji dolazi u ciklusima svakih otprilike 309000 godina, razdvaja realitete i denzitete ). Sada, koncentrirajte se na vizualizaciju, odgovori su locirani tamo... Poslije perioda kontemplacije, Roger je pogodio prijelomno pitanje da riješi slagalicu koja trenutno okupira „centar“ njegove psihe, sa samo jednim malim dijelom koji trenutno nedostaje.

P: RS: Primjetio sam da ako pitanje nije propisno sro?eno... L: ne?eš dobiti odgovor! Budi specifi?an.

O: Oprezno, ne zbunjujte se sa previše podataka koji nisu povezani sa tim konceptom odnosno podru?jem, kao gosta primarno zanima odre?eno podru?je; radi lakšeg pristupa, neka podaci budu apsorbirani u opsegu koji odgovara istražitelju! Kao kad bi matematiku željeli nau?iti u prevelikim lekcijama odjednom!

P: RS: Dva kratka pitanja i onda prestajem...

O: Pitaj koliko te volja!

P: Na našem 3. nivou, da li korištenje antimaterije mijenja predznak jedinice? Da li to implicira suprotni predznak jedinice prostora i vremena?

O: Da, ali problem je oduvijek bio, za entitete 3. nivoa, taj da je „druga“ strana nezabilježena ( grafom ), zato eksperimentiranje nije preporu?ljivo ukoliko nemate asistenciju sa viših nivoa ( od 4 – 6 ) OPD entiteta. ( opredjeljenih prema drugima )

P: To je nevjerojatan odgovor zbog toga jer je to putovanje kroz vrijeme. Prvo su rekli da korištenjem energije možemo promijeniti numeri?ku vrijednost jedinica, i kroz ovo ____ možete dobiti ovo ____. Sad pitanje: kako možete i?i unatrag kroz vrijeme; mijenjaju?i predznak jedinice: plus 1 sekunda i idemo naprijed, ako ta jedinica promjeni predznak u minus jednu sekundu, idemo natrag. Dakle pitanje: bilo da koristimo antimateriju, mi možemo i?i unatrag. Ali njihov odgovor je bio precizan, da se gibamo sa nivoa 3 na nivo 4.

U gr?koj, u ovo vrijeme, na Univerzitetu Santie (?), laboratoriju nuklearne fizike, radi se potencijalno fundamentalni eksperiment utemeljen na mojoj studiji traženja fundamentalnog novog izvora energije pomo?u bombardiranja cinka 70 ili molibdema 100 sa gamma zrakama sa 1,294 MeV energijom. Da li ?e eksperiment biti uspješan...

O: Svi od tih eksperimenata o kojima ste govorili imaju jednu zajedni?ku stvar: Svi oni doti?u „grani?no podru?je“ glede 3. denziteta.

P: Da li ?ete nam pomo?i? Carla: Da, budite prakti?ni! ( smijeh )

O: Mogu?e je prije?i u 4. denzitet iz 3. koriste?i tehnologiju 3. denziteta. U stvari, to je ve? napravljeno od strane raznih individua i grupa na manje-više slu?ajni na?in, problem je „što netko radi kad stigne u realnost 4. denziteta sa treningom i iskustvom iz 3. denziteta ?“ Da, ali što s time namjeravate u?initi? Znajte da to nije kao i?i u Diznilend na dan-dva! Koje je vaše znanje sljede?eg: elektromagnetizam, Einsteinova teorija relativiteta? I da li je on ikada kompletirao danu teoriju, ili je kompletirao pod prismotrom Konzorcija i tada nedostupna za javnost? I ako jest, koje su posljedice?!? Tako?er, Roger, da li si sposoban „popuniti rupe koje nedostaju“? Mi mislimo da jesi! ( mislili su na ?itanje izme?u ovih redova - koje su posljedice u ovom smjeru istraživanja? )

P: Sa gledišta 3. denziteta ne možemo unificirati elektromagnetizam i gravitaciju jer su identi?ni. Tu je identitet izme?u elektromagnetizma i gravitacije. Dakle, nema potrebe za unifikacijom zbog toga jer su identi?ni. Da li je taj pogled korektan?

O: Da. Što je sa 4. denzitetom?

P: Moje razumijevanje 3. nivoa kaže da je to mogu?nost odlaska na idu?i nivo. Ako su gravitacija i elektromagnetizam identi?ni, onda antimaterija postoji. Porijeklo antigravitacije nije sjedinjavanje. Einstein je bio u krivu, ali identifikacija koja kaže da su isto podrazumijeva postojanje antigravitacije.

O: U krivu kad istražujete s 3. nivoa isklju?ivo, ali tu nastupa Konzorcij, tj. „Konzerva puna crva“! ( krivo – se odnosi na Einsteinovu teoriju )

P: Zvani?no je objavljeno da Einstein nije kompletirao svoju teoriju, ali to bi mogla biti laž. Dio dezinformiraju?e kampanje. Ono što mi znamo, Einstein nije uspio posti?i cilj teorije jer su pretpostavke bile neostvarive. Možda su njegove ideje bile preuzete od nekoga drugog i kompletirane i neobjavljene. ( Roger sjeda za plo?u ) Mogu li postaviti pitanje? Porijeklo mase elementarne ?estice primarno mora biti elektromagnetske prirode. Zato je pogled na vanjsku masu sa gledišta 3. denziteta, da su gravitacija i elektromagnetizam identi?ni. To je naše uvjerenje današnjice, podržano eksperimentalnim dokazima. Zašto to nije to?no? Trebam objašnjenje.

O: Nije krivo na 3. nivou, krivo je ograni?iti se samo na 3. nivo.

P: Da li je istina da univerzum ima iste koli?ine materije i antimaterije s gledišta 3. denziteta?

O: Da, kao i sa gledišta ostalih denziteta.

P: Tada je istina da je totalno vrijeme u univerzumu jednako nuli?

O: Da.

P: To je nevjerojatno!

O: Ali, Roger, manje pritiska! ( Roger se „zapalio“ )... hvala. Sad zapamtite, najvažniji koncept je balans. Kako se postiže balans?

P: RS: Materija i antimaterija. Dakle, ako se materija kre?e u ovom smjeru vremena, antimaterija se kre?e u suprotnom smjeru. One balansiraju jedna drugu. J: Zato sam pitao o totalnom vremenu u univerzumu, koje je nula. Ako se mi kre?emo u ovom smjeru, možda se drugi u nekoj drugoj galaksiji kre?u u suprotnom smjeru. Suma je nula.

O: Ne galaksiji, dimenziji.

P: Da. Drugi nivo. Ja uvijek razmišljam sa gledišta 3. nivoa!

O: Ne više! ( smijeh )

P: Kako možemo matemati?ki izraziti identifikaciju gravitacije i elektromagnetizma, uklju?uju?i 4. nivo koji nam preporu?ujete? Kako se to može u?initi? Kako možemo realizirati uklju?enje 4. nivoa?

O: Tražili smo da vizualizirate odgovore. Uvijek to vi morate otkriti.

P: Ne?e biti lako, ali ?u pokušati.

O: Što?

P: Pitanje je kako matemati?ki prikazati tranziciju u 4. denzitet. Mislim da to možemo u?initi pomo?u izogeometrije, geometrije o kojoj smo ranije raspravljali, koja je generalizacija jedinica vremena i prostora...

O: Geometrija je jedan klju?, ali tu je i drugi.

P: Koji je drugi klju?? Možda trodimenzionalna matrica. To je ono što koristimo. Tako?er koristimo i kocku. Možete nam dati neki trag? Samo mali neki. Dajte nam formulu!

O: Ve? jesmo... pristupite...

P: Trebali bi imati sesiju... zbog toga jer je to potvrda jedinog matemati?kog modela koji imamo za dokazivanje NLO-a... jedini koji postoji koliko ja znam. Imamo kompjuterski model... ne možemo sagraditi NLO, nemamo tehnologiju, ali možemo staviti formulu u kompjuter i dobiti model.

O: Kombinirajte geometriju s optikom.

P: Što? To je znanost o svjetlu.

O: Matrica.

P: To je upravo što sam u?inio. Napravio sam reprezentaciju svjetla zamišljenu kao jedinicu koja je matrica. Ve? sam to u?inio! Prije nekoliko godina!

O: Ali si izostavio važan faktor, zapamti, hipoteza ne ?ini teoriju!

P: Napravio sam koncepcijsku hipotezu u mojim mislima. To nije teorija. Morat ?e biti formulirana na kvantitativan na?in, to je matematika, formula i mora biti dokazana na eksperimentalan na?in da radi. Hipoteze, formula, i eksperimentalna provjera je proces za teoriju.

O: Sada, koji faktor nedostaje, Roger?

P: Ne znam. Ali kako... ne znam kako da to izrazim matemati?ki...

O: Svjetlosni valovi... gravitacija... elektromagnetizam...

P: Moram ponovo razmisliti. U izogeometriji...

O: Po kojem zakonu se valovi šire u na?elima fizike 3. denziteta?

P: Transverzalna oscilacija etera... medija koji ispunjava cijeli univerzum. Val ne može postojati ukoliko nemamo medij kroz koji se širi. Transverzalne oscilacije ispunjavaju cijeli univerzum.

O: Svjetlost, gravitacija, optika, atomske ?estice, materija, antimaterija... sjedinite sve, molimo.

P: RS: To uklju?uje sve... J: Što sve imaju zajedni?ko? RS: Oh! Sve su vibracije medija koji ispunjuje univerzum! Mi primje?ujemo stvari, sve, ?ak i prostore izme?u stvari. Realnost je suprotna tome. Jer je svjetlo val, kao i zvuk. Ako uklonite zrak, zvuk se ne može širiti. Svjetlo je ista stvar. Svjetlo je val koji se ne može širiti ako nema medija kroz koji prolazi i ispunjava ?itav univerzum. Ono što mi primje?ujemo kao ?vrsto i prazno, nije to?no. Cijeli svemir je ispunjen sa vibracijama medija. Dakle bez medija, bila bi potpuna tama. Svjetlo je oscilacija tog medija. ?estica je tako?er oscilacija samo što val i oscilacija ostaju tamo. Dakle kad maknem ruku odavde do ovdje, upravo sam pomaknuo oscilaciju. Prostor ( svemir ) oscilira. Mi smo potpuno prazni, ali prostor je ispunjen. Dakle, odgovor na pitanje što imaju zajedni?ko je taj da su to sve oscilacije medija koji ispunjuje cijeli univerzum – iz pogleda sa 3. denziteta, a mislim i s 4.

O: Sad, koja je relacija izme?u gravitacije i svjetlosti?

P: Ne znam. U ovom momentu, neznam. Svjetlost može biti pretvorena u materiju, zato je tu i gravitacija. L: Koja bi mogla biti veza izme?u gravitacije i svjetlosti?

O: Pristupite bazi znanja i diskutirajte ( mreža ).

P: RS: Jedina veza me?u svjetlosti i gravitacije... foton i foton proizvodi par elektrona i pozitrona, ?estice i anti?estice, i te ?estice imaju gravitaciju. Dakle na taj na?in elektromagnetski valovi... foton može kreirati materiju... L: I materija ima gravitaciju... RS: I materija ima gravitaciju, zna?i... može biti konvertirana... L: Ali odakle dolazi? RS: To je dobro pitanje, jer se nezna. Može do? iz vakuuma... L: Ali kako se to doga?a? RS: U eksperimentima u laboratorijima, možete ispucati foton u jezgru i jezgra izbaci jedan elektron i jedan pozitron i imate konverziju fotona u ?estice. Te ?estice imaju gravitaciju. Neznam da li foton ima gravitaciju. Mislim da ne, on putuje brzinom svjetlosti. Tamo nema vremena. Vrijeme je izba?eno. L: OK, da li je istina da na brzini svjetlosti nema gravitacije? RS: Nema. L: OK, onda je brzina svjetlosti antiteza gravitacije kao i antimaterija je suprotna materiji? RS: To je dobar zaklju?ak. Vrlo dobar zaklju?ak.

O: Blizu.

P: Radi se o balansu?

O: Sve je u balansu...

P: L: Ako pri brzini svjetlosti nema gravitacije... RS: nema vremena... L: Onda gravitacija mora biti... RS: Trag... Ali nemamo pravi... diskutiramo o nedostaju?em faktoru da se prebacimo iz 3. u 4. denzitet?

O: Da.

P: Onda je smisao valjan. Da li je gravitacija ono što nas drži u 3. denzitetu? Zna?i ako idete brzinom svjetlosti, tada ste u 4. denzitetu.

O: Sad, koji je faktor koji nedostaje koji vam dozvoljava materiji iz 3. i 4. denziteta da postigne brzinu svjetlosti bez dezintegracije? Razmislite...

P: RS:To je fundamentalno pitanje nuklearne fizike... materija ne može posti?i brzinu svjetlosti netaknuta... J: Antigravitacija? RS: ?ak upotrebom antigravitacije. U ovom trenutku, materija ne može to u?initi... L: OK, ako imate neku materiju i ona se ubrzava, i približava brzini svjetlosti i po?inje gubiti svoj integritet što brže ide, što ako, na nekoj to?ki po?injete pove?avati dodavanje antimaterije koja... RS: Koristi suprotni proces... uzmi elektron i pozitron i stavi jedan u drugi i kreirate foton. Ali materija ne može dosti?i brzinu svjetlosti... ukoliko bi postigla, vrijeme staje... nema dimenzije... L: Možda je svijest?

O: Što nedostaje u vezi izme?u materije i svijesti?

P: RS: Ah! L: Da to znamo, ne bismo bili ovdje! ( smijeh ) RS: Pretpostavljam da bi to bilo polje. J: Elektromagnetsko? RS: Ne, bioenergetsko polje. L: Što ako svijest kreira gravitaciju? RS: Gravitaciju stvara materija. L: Ali, ne kreira li svijest materiju? RS: Da, misao može kreirati materiju...

O: Nema tu „gravitona“.

P: RS: Ne, po mom saznanju. Oni ne postoje. Oni jesu u Einsteinovoj teoriji, ali ja u to ne vjerujem... Da li naša svijest kreira gravitaciju?

O: Postaje „toplije“... Ne „naša“.

P: L: Ne?ija svijest kreira gravitaciju? 4. nivo?

O: 7. nivo.

P: RS: O, da! To mogu razumjeti! Krajnji nivo. Da li je istina da univerzum, iz pogleda 3. nivoa, od kojeg se o?ekuje da se sastoji od jednakih koli?ina materije i antimaterije, je zapravo otvoren? Npr. materija se konstantno stvara negdje u univerzumu? Materija i antimaterija?

O: Bolja rije? bi bila: reciklira.

P: RS: Da li je istina da se to isto recilkiranje doga?a i u centru Zemlje? Ima teorija koja kaže da se Zemlja širi. ?uo sam to na kongresu, da se zemlja širi obujmom radi procesa u centru Zemlje koji kreira materiju. Da li je to to?no?

O: Skrenuli smo s teme, ali svi koncepti su vrijedni unutar sjedinjene dimenzionalnosti.

P: RS: Moj najve?i problem nikad nije bio novo znanje, nego politika, posebno politika glede Einsteina. Pošto ste spomenuli „kanticu crva“ prije, možete li dati nešto o tome? ?ak i ako izostavimo Einsteina, tu su masu problema, politi?kih, u našemu društvu. Neke sugestije?

O: Politi?ki problemi imaju korijene u pokušaju skrivanja znanja, ve? postignutog, u smislu kontroliranja civilizacije.

P: To je najbolji odgovor koji sam ikad ?uo. Vrlo, vrlo dobro... T: Za vrijeme dok sam šetao okolo vani i pušio cigaru, predo?io sam si sliku jednog razloga zbog kojeg je Roger ovdje s nama ve?eras da bi ovo iskusio, tj. da bi i vidio i pro?itao što smo dobili. Mi to ne izmišljamo. To dolazi od nekud. Tu je smisao u tim informacijama. Roger ?e i?i u Europu. Imaš kolege u Europi koji rade na istoj stvari. Kasiopejci su rekli da si na rubu otvaranja te barijere. To se može u?initi, to je ve? bilo u?injeno nekoliko puta sa katastrofalnim posljedicama, a vjerojatno je nekolicina i uspjela prije?i, a mi to neznamo. Dolazim na to da je razlog što si tu i što ovo vidiš je u potrebi uzimanja te informacije s tobom, jer kad probiju barijeru, morat ?e razumjeti što su napravili. Jer ako ne?e razumjeti, postoji mogu?nost da ono što je otkriveno prirodnim putem, bit ?e ubrzano. Da li umjetno probijanje barijere izme?u denziteta ubrzava...

O: Da.

P: T: To može biti zašto smo pitali kad ?e taj proces do?i, ta nadolaze?a promjena denziteta, odgovorili su: „izme?u 1 mjeseca i 18 godina“. I pomislili smo da nam to ne mogu re?i za ovu tranzicijsku to?ku, ovu granicu realnosti koja stiže kroz ovaj sektor vremena/prostora i što god on u?inio. Možda to nisu željeli napomenuti, nego što bi ljudi mogli u?initi probijaju?i barijeru neznaju?i što rade. Znanstvenici proširuju ono što znaju i guraju dalje, ali ne razumiju o ?emu je u stvari rije?.

O: Da.

[ laku no? Carli i Rogeru ]

Diskusija:

(L): Od dana tri para, izgleda da su suprotni jedan od drugog: svjetlost i gravitacija, optika i atomske ?estice, materija i antimaterija...

(J): Sve je u balansu. Koja je relacija izme?u gravitacije i svjetlosti? Koji faktor nedostaje koji dozvoljava 3. i 4. denzitetskoj materiji da postigne brzinu svjetlosti bez dezintegriranja? Koja je nedostaju?a veza izme?u materije i svjesnosti?

(L): Koji? Mislim da je veza upravo ovdje. Što je to što usporava svjetlo što uzrokuje fotone koji se manifestiraju, slabe val i kreiraju materiju?

(J): Mogao bi to biti isti faktor koji dozvoljava materiji 3. denziteta da postigne brzinu svjetlosti bez dezintegriranja. Koja je veza izme?u materije i svijesti? (L): (L): Relacija je tu. Rekli su nam da smo bili blizu kad smo spomenuli svijest, ali ne naša, ve? sa 7. nivoa.

(J): Rekli su da je „kreacija“ u stvari reciklaža.

P: Da li ste još uvijek tu?

O: Kao i uvijek, Laura... Da li si možda mislila da smo otišli na ru?ak ili tako nešto?

P: ( smijeh )

O: I ti stalno pitaš jesmo li ovdje?!?

P: Da li ste uživali razgovaraju?i s Rogerom i da li bi željeli opet?

O: Da. Ho?emo.

P: Postalo mi „vru?e“ kad kažem... imamo svjetlost i gravitaciju, optiku i atomske ?estice, materiju i antimateriju, sve su putevi koji vode tranziciji... da li su ta tri para me?usobno u relacijama?

O: Blizu.

P: Što je stvar koja slabi funkciju vala? Je li svijest?

O: Da...

P: Ima tu još toga. Može li ta svijest biti izražena... T: Željeli bi prevesti formu koncpta 3. denziteta u koncept 4. gdje nema fizi?kog, per se. Na 4. denzitetu nemaju problem kretanja brzinom svjetlosti i dezintegracije, jer to ne postoji tamo...

O: Blizu.

P: Dakle, za nas razmišljaju?i na 3. nivou...

O: Varijabilnost fizi?kog je klju?.

P: Što ?ini fizi?ko varijabilnim?

O: Svjesnost veze izme?u svjesti i materije.

P: Koja je veza me?u svijesti i materije?

O: Iluzija.

P: L: Što je priroda iluzije? T: Da nema veze izme?u svijesti i materije. To je samo iluzija koja je tu. To je dio 3. denziteta...

O: Ne. Iluzija je da nema veze me?u njima.

P: Iluzija je dakle da nema veze me?u njima.

O: Da.

P: T: Iluzija je da nema veze. U 3. denzitetu... L: Znam! T: Nemojte sad nestati! ( smijeh ) Veza je ta da svijest jest materija.

O: Blizu. Što je obratno?

P: L: Samo sve u?ini suprotnim. Svjetlost je gravitacija. Optika su atomske ?estice. Materija je antimaterija... samo okreni sve da bi razumio idu?i nivo... to ne može biti tako lagano. T: ?ekaj malo, gravitacija izjedna?ava svjetlost, atomske ?estice izjedna?avaju optiku, antimaterija izjedna?ava materiju? Sve je u balansu. L: I odgovor uvijek mora biti nula.

O: I nula je beskona?na.

P: Dakle, govorite da tu nema veze, da je to iluzija koja govori o separaciji. Tu nema razlike, sve je isto?

O: Da.

P: T: Ako ubrzavaš prostorom/vremenom pomo?u tvojeg cilja koji ti se približava. L: Ili možeš obrnuto i shvatiti da tu nema razmaka izme?u nas, i recimo, Alpha Centauri ( sazvjež?e ), to je promjena percepcije koja mijenja os i kreira iluziju udaljenosti.

O: Sad, sve što vam još treba, jest tehnologija.

P: T: Tehnologiju razvijamo upravo sada. J: Ona je ve? vjerojatno razvijena, samo je skrivena od javnosti.

O: Da.

P: L: Imam vrlo stran osje?aj da ?e ovaj razgovor imati posljedice.

O: Da.

P: Savjet?

O: Mogli bi vam dati, ali ne još sada.

P: T: To su glavne posljedice?

O: Da.

P: Još nešto za ovu ve?er? Da li još nešto moramo nadodati?

O: Ne.

P: Tada, hvala i laku no?.

O: Laku no?.

Jedna od najzna?ajnijih stvari glede ove sesije bila mi je otkri?e da bi MOGLO biti mogu?e riještit neke od velikih zagonetki našeg svijeta uz pomo? Kasiopejaca. Opet, tako je mnogo, mnogo izvora sli?ne vrste tvrdilo da su to napravili – barem u filozofskim terminima – ali ovdje smo imali stvarnog fizi?ara koji je možda mogao razumjeti i pitati prava pitanja, uzeti odgovore i prevesti ih u upotrebljive tehnološke termine za boljitak cijelog ?ovje?anstva, ne samo za „istinske vjernike“. Bila sam zanesena ?injenicom da oni nisu imali problema razgovarati sa prof. Santillijem o fizici iako mi se želudac svezao u ?vor na po?etku sesije od razmišljanja da ?e mi to dokazati da su Kasiopejci bili samo prazna maštanja moje podsvjesti – da ?e pasti na ispitu. Ali nisu. Naravno, nisu bili dali ništa osim naznaka, ali zadivila me ?injenica da su oni to mogli. Otvorila je beskrajan vidik mogu?nosti.

Kao dodatak takvom razmatranju, efekt na mene bio je tako?er jako izrazit. Izgledalo je da iako je sesija bila završena i ja sam otišla u krevet, da još „kanaliziram“. Glava mi je bila ispunjena idejama i slikama predubokima za rije?i i bila sam nestrpljiva da napredujem na „projektu“.

?ekali smo da se prof. Santilli vrati iz Europe da vidimo kakve ?e biti „posljedice“ sesije. Kada se vratio, izgledalo je da ima druk?ije „stajalište“ prema Kasiopejcima, i postalo je jasno da nije želio biti povezan sa tako „bizarnim“ eksperimentom. Više je to bilo nalik na po?etnu reakciju MUFON grupe koja se tada tako dradti?no promijenila da smo bili reducirani sa jednog sata na 15 minuta. Nešto ?udno se zbivalo. Toliko o našim o?ekivanjima pomo?i od takvih grupa. Položila sam svoje nade o produbljivanju fizike duboko na policu, i prošlo je više od godinu dana prije no što smo se ponovo vratili na subjekt.

Ali jš uvijek, u terminima efekta „Vala“, izgledalo je da se nešto glede naše pozicije promijenilo, makar samo na suptilan na?in. Nova vrata bila su se otvorila u našim mislima i vjetrovi vje?nosti otpuhali su naš mali brod prema nepoznatom odredištu.