Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga II, seansa 32


Zakon Jednog, Knjiga II, seansa 32
27.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u ljubavi i svetlu beskona?nog Kreatora. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Želeli bismo da nastavimo sa materijalom od prekju?e. Tema je bila na koji na?in seksualni pol deluje kao katalizator u evoluciji i kako se na najbolji na?in može iskoristiti taj katalizator. Želeo bih da popunim nekoliko praznina u tom materijalu koje možda u ovom trenutku nismo dobro razumeli. Možete li mi re?i razliku izme?u aktivacije narandžastog i žutog zraka? Hteo bih da pre?em sve centre, od crvenog do violetnog. Pokrili smo crveni zrak, tako da bih želeo da vas pitam koja je razlika izme?u aktivacije žutog i narandžastog zraka?

Ra: Ja sam Ra. Narandžasti zrak je uticaj ili vibracioni obrazac unutar koga celina uma/tela/duha izražava svoju mo? na individualnoj bazi. Ta mo? nad pojedincima se može posmatrati kao narandžasti zrak. Taj zrak je veoma intenzivan me?u vašim ljudima na individualnoj bazi. U tom zraku možete videti tretiranje drugih–sebe kao ne-entiteta, robova ili svojine, ne dopuštaju?i drugima-sebi nikakav status.

Žuti zrak je fokus i veoma snažan zrak i ti?e se odnosa entiteta prema, da tako kažemo, grupama, društvima ili velikom broju celina tela/uma/duha. Vibracija narandžastog – ispravljamo se – žutog zraka je u samom srcu ratobornih akcija u kojima jedna grupa entiteta ose?a potrebu i pravo da dominira drugim grupama entiteta, pokoravaju?i njihovu volju volji gospodara. Negativan put, kako biste vi to nazvali, koristi kombinaciju žutih zraka i narandžastih zraka u svojim obrascima polarizacije. Ovi zraci ?e, ako se koriste uz posve?enost, omogu?iti kontakt sa inteligentnom beskona?noš?u. Uobi?ajena priroda seksualne interakcije, ako je ?ovek žut ili narandžast u svom primarnom vibracionom obrascu, predstavlja jednu od blokada i zatim neutaživu glad usled te blokade. Kada postoje dva sopstva, koja vibriraju u toj oblasti, nastaje potencijal za polarizaciju, pri ?emu ?e jedan entitet iskusiti zadovoljstvo ponižavanja, pokoravanja ili ropstva, drugi zadovoljstvo gospodarenja i kontrole nad drugim entitetom. Na taj na?in se javlja transfer seksualne energije negativnog polariteta.

Ispitiva?: U materijalu koji ste nam preneli 17. februara ste izjavili: „U tre?em zraku postoje dve mogu?nosti. Kao prvo, ako oboje vibriraju u tre?em zraku do?i ?e do uzajamnog oja?avanja prenosa energije.“ Koje je boje tre?i zrak u ovom materijalu.

Ra: Ja sam Ra. Zrak o kojem smo ?esto govorili u tom materijalu bi trebalo da bude  odgovaraju?a zelena zraka ili ?etvrta zraka.

Ispitiva?: Dakle, treba da promenim tre?u u ?etvrtu ili zelenu?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Molimo, nastavite sa uo?avanjem grešaka u vezi sa brojevima, kao što ih vi zovete, jer nam je taj koncept stran i mi ga moramo prevesti. To je jedna od slabosti ovog kontakta do koje dolazi usled razlika izme?u našeg i vašeg puta. Veoma cenimo vašu pomo?.

Ispitiva?: Hvala vam. Verujem da smo dovoljno pokrili zeleni zrak, tako da ?u je sada presko?iti i pre?i na plavi. Možete li mi re?i razlike koje se javljaju izme?u zelenog i plavog zraka sa akcentom na plavom zraku?

Ra: Ja sam Ra. Sa prenosom energije zelenog zraka dolazi do velike prekretnice u seksualnosti, kao i u svakom drugom obliku iskustva. Zeleni zrak može biti usmeren ka spolja, kada entitet radije daje nego što prima. Prvo davanje iznad zelenog zraka je davanje prihvatanja ili sloboda, pružaju?i tako primaocu energetskog prenosa plavog zraka mogu?nost za ose?aj prihva?enosti, osloba?aju?i time drugog – sebe da se izrazi pred davaocem tog zraka. Treba primetiti da, kada dve celine uma/tela/duha dosegnu energetski prenos zelenog zraka, naredni zraci se mogu dosti?i, a da entiteti ne moraju da napreduju ravnomerno. Tako entitet koji vibrira u plavom zraku ili entitet koji vibrira u indigo zraku mogu deliti tu energiju i sa drugim-sobom zelenog zraka, deluju?i tako kao katalizator za nastavak u?enja/podu?avanja drugog-sebe. Dok drugi-sebi ne dosegne zeleni zrak, takav prenos energije kroz zrake nije mogu?.

Ispitiva?: Koja je razlika izme?u prenosa indigo i violetnog zraka?

Ra: Ja sam Ra. Indigo zrak je zrak, možemo re?i, budnosti ili svesnosti samog kreatora kao sebe; tako da oni, ?ija je vibracija indigo zraka aktivirana, mogu ponuditi prenos energije od Kreatora ka Kreatoru. To je po?etak sakramentne prirode onoga što nazivate biseksualnim reproduktivni ?inom. To je jedinstvo koje se oslanja na sveukupnost, celovitost, jedinstvo koje se nudi drugome – sebi.

Ispitiva?: Koja je razlika izme?u violetne zrake i drugih?

Ra: Ja sam Ra. Violetni zrak, baš kao i crveni zrak, je konstantan u seksualnom iskustvu. To iskustvo može biti iskrivljeno ili potpuno ignorisano ili neshva?eno od strane drugog – sebe. U svakom slu?aju, violetni zrak, koji predstavlja zbir i supstancu celine uma/tela/duha okružuje i informiše bilo koju aktivnost celine uma/tela/duha.

Ispitiva?: Da li se ovaj prenos energije javlja i u petom, šestom i u sedmom denzitetu – svih zraka?

Ra: Ja sam Ra. Zraci, kao što ih vi razumete imaju tako razli?ito zna?enje u svakom slede?om denzitetu i u svakom slede?em, da ?emo morati da odgovorimo negativno na vaše pitanje. Transfer energije se odvija samo na ?etvrtom, petom i šestom denzitetu. To su još uvek, kako biste ih vi nazvali, polarizovane prirode. Me?utim, zahvaljuju?i sposobnosti svakog od ovih denziteta da vide harmoniju izme?u pojedinaca, ti su entiteti izabrali one supružnike koji su harmoni?ni i to im dozvoljava nepromenjen prenos energije i propagiranje telesnog kompleksa koji svaki denzitet koristi. Proces je razli?it u petom i šestom denzitetu kao što možete razumeti. Me?utim, to je u ovom slu?aju još uvek bazirano na polarnosti. U sedmom denzitetu ne postoje takve odre?ene razmene energije kao što je nepotrebno recikliranje telesnog kompleksa.
Ispitiva?: Pretpostavljam da na Zemlji danas i da smo u prošlosti imali Putnike sa ?etvrtog, petog i šestog denziteta. Kada u?u u inkarnaciju u fizi?kom obliku kao Putnici, koja vrsta polarizacije ih privla?i s obzirom na razli?ite zrake?

Ra: Ja sam Ra. Verujem da sam shvatio srž vašeg pitanja. Molim vas, postavite dalja pitanja ako ovaj odgovor nije dovoljan. Putnici sa ?etvrtog denziteta, kojih ovde nema mnogo, ?e težiti da izaberu one entitete za koje se ?ini da su puni ljubavi ili da trebaju ljubav. Postoji velika mogu?nost/verovatno?a da ?e entitet na?initi greške u proceni zbog saose?anja (empatije) sa kojim se posmatraju drugi-sebe.

Putnici sa petog denziteta su enormno privu?eni stimulansom razli?itih zraka drugih – sebe i na svoj sopstveni na?in nude sebe kada uo?e potrebu. Ovi entiteti verovatno ne?e biti privu?eni, da tako kažemo, obi?ajem vaših ljudi koji zovete brakom i verovatno ?e osetiti odbojnost prema donošenju dece na svet i njihovom podizanju usled svesti o neadekvatnosti planetarnih vibracija u odnosu na harmoni?ne vibracije denziteta svetlosti.

Šesti denzitet, ?iji biste smisao prenošenja/oplodnje mogli povezati sa onim što nazivate fuzijom, ?e se u velikom stepenu uzdržavati od biseksualnog reproduktivnog programiranja telesnog kompleksa i umesto toga tražiti one sa kojima je prenos seksualne energije potpuna fuzija koliko je to god mogu?e u tre?em denzitetu.

Ispitiva?: Možeti li dodatno objasniti šta podrazumevate pod „potpunom fuzijom“?

Ra: Ja sam Ra. ?itava ova kreacija po?inje od jednog Kreatora. Ta podela/svo?enje seksualne aktivnosti na telesni kompleks je neprirodna. Sve stvari se posmatraju kao jednake u seksualnom pogledu, u umu, u telu i u duhu; sve što je deo pola entiteta. Seksualna fuzija se može posmatrati sa ili bez onoga što vi zovete seksualnom interakcijom, kao potpuno stapanje uma, tela i duha u ono što se ose?a kao stalni orgazam, da tako kažemo, radost i uživanje/ jednih u postojanju drugih.  

Ispitiva?: Da li mnogi Putnici sa tih denziteta imaju ozbiljne probleme u inkarnaciji u tra?em denzitetu zbog ovih razli?itih orijentacija?

Ra: Ja sam Ra. Mogu?nost/verovatno?a za ovakve probleme, kako ih vi nazovete, je za šesto – denzitetsku inkarnaciju na tre?i denzitet veoma velika. To nije neophodno problem ako ho?ete da ga tako nazovete. To zavisi od jedinstvene orijentacije svake celine uma/tela/duha koji se suo?ava sa ovom situacijom ili je postavljena u vibratorne obrasce.

Ispitiva?: Možete li mi dati ideju kako razli?ite boje ... teško je formulisati pitanje. Imam problema da na?em odgovaraju?e re?i. Ono do ?ega pokušavam da do?em je kako razli?ite boje nastaju kao funkcija za razli?ita izražavanja svesti? Ne znam da li je ovo pitanje dovoljno.

Ra: Ja sam Ra. Pitanje je dovoljno jasno da bismo pokušali da objasnimo materijal koji, kako ste uo?ili, nije lako shvatljiv za intelektualni um. Priroda vibracija je takva da se može re?i da poseduje matemati?ku ta?nost ili se sastoji od uzanih stepenika. Može se uzeti da ti stepeni imaju granice. Unutar svake granice postoji beskona?na gradacija vibracije ili boje. Me?utim, kada se jedna približi granici, mora se u?initi napor da bi se prešla ta granica. Te boje su jednostavan na?in da se izraze granice delova vašeg denziteta. Postoji tako?e vremensko/prostorna analogija koja se može posmatrati kao sama boja u modifikovanom aspektu.

Ispitiva?: Hvala vam. Da li je za entitet u tre?em denzitetu mogu?e da fizi?ki pre?e ?itavu skalu boja ili je entitet utemeljen u jednoj od boja?

Ra: Ja sam Ra. To ?e biti poslednje puno pitanje za ovu seansu. Molim vas, ponovite pitanje radi ve?e jasno?e.

Ispitiva?: Mislio sam da li je za osobu koja je primarno aktivirana u zelenom zraku mogu?e da u manjem ili ve?em obimu varira na obe strane zelenog zraka u pogledu energetske aktivacije ili je to primarno zeleni zrak?

Ra: Ja sam Ra. Razumemo novitete materijala koji tražite. Bilo je nejasno, jer smo smatrali da smo pokrili ovaj materijal. Deo koji smo pokrili je ovaj: Zeleni zrak aktivacije je uvek podložan posedovanju od strane žutog ili narandžastog zraka, bivaju?i ve?inom u žutom zraku koji ?esto prelazi u narandžasti. Strah od posedovanja, želja za posedovanjem, strah da se bude posedovan, želja da se bude posedovan: to su distorzije koja ?e izazvati deaktivaciju energetskog prenosa zelenog zraka.

Novi materijal je ovo: Jednom kada se dostigne zeleni zrak, sposobnost entiteta da stupi u plavi zrak nastupa trenutno i samo se o?ekuje napor pojedinca. Indigo zrak se otvara samo putem promišljene discipline i prakse koja je uglavnom povezana sa prihvatanjem samog sebe, ne samo kao polarizovanog i balansiranog sopstva ve? kao Kreatora, kao entitet beskona?ne vrednosti. To ?e po?eti da aktivira indigo zrak.

Ispitiva?: Hvala vam.

Ra: Ja sam Ra. Da li imate neko kratko pitanje pre nego što zatvorimo?

Ispitiva?: Mislim da bi sve što bih pitao bilo predugo. Tako da bih samo postavio pitanje da li postoji nešto što možemo u?initi da bi instrument bio pogodniji za kontakt i da bismo unapredili kontakt?

Ra: Ja sam Ra. Sve je dobro. Mi smo oprezni ne samo prema instrumentu nego prema svemu što uti?e da vitalna energija bude dovoljna da instrument ne bude iscrpljen i da podignemo nivo kontakta. Vi ste veoma savesni, moji prijatelj. Mi ?emo biti sa vama. Ostavljam vas sada u ljubavi i svetlosti jednog beskona?nog Kreatora. Idite onda, ujedinjeni u mo?i i miru jednog beskona?nog Kreatora. Adonai.