Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ra materijal - Knjiga I, seansa 18


Zakon Jednog, Knjiga I, seansa 18
04.02.1981.

Ra: Ja sam Ra. Pozdravljam vas u svetlu i ljubavi beskona?nog Stvoritetelja. Mi sada komuniciramo.

Ispitiva?: Prošle no?i sam razmišljao: kada bih bio Ra, prva distorzija Zakona Jednog bi mi dopustila da neke pogrešne informacije pomešam sa pravim koje prenosim ovoj grupi. Da li vi to radite?

Ra: Ja sam Ra. Ne radimo to namerno. Me?utim, bi?e zabuna. Naša namera u ovom konkretnom projektu nije da damo pogrešne informacije, ve? da preko ome?enog prostora vašeg jezi?kog sistema izrazimo ose?aj Beskona?ne Misterije Jedne Kreacije u njenom beskona?nom i inteligentnom jedinstvu.

Ispitiva?: Hvala vam. Imam pitanje koje ?u sada pro?itati: „Ve?ina misti?nih tradicija potrage na Zemlji se drži verovanja da individualno sopstvo mora da bude uklonjeno ili poništeno i da se mora ignorisati materijalni svet da bi se dostigla ’nirvana’, kako se to naziva, ili prosvetljenje. Šta je odgovaraju?a uloga individualizovanog sopstva i njegovih zemaljskih aktivnosti da bi pomogla rast u skladu sa Zakonom Jednog?“

Ra: Ja sam Ra. Odgovaraju?a uloga entiteta na ovom denzitetu je da iskusi sve stvari koje želi, da onda analizira, razume i prihvati ta iskustva, destilišu?i iz njih ljubav/svetlo sadržano u njima. Ništa ne treba nadvladavati. Ono što nije potrebno otpada.

Orijentacija se razvija usled analize želja. Želje pokazuju sve ve?u distorziju ka svesnoj primeni ljubavi/svetla, jer entitet unosi u sebe destilovana iskustva. Mi smatramo da je ekstremno neodgovaraju?e ohrabriti potiskivanje bilo kojih želja, jedino bismo sugerisali imaginaciju pre nego izvršenje na fizi?kom planu, kako biste rekli, želja koje nisu u skladu sa Zakonom Jednog, štite?i tako primarnu distorziju slobodne volje.

Razlog zašto nije mudro potiskivanje (prevazilaženje) želja leži u tome, što je potiskivanje nebalansirana aktivnost, koja stvara teško?e u balansiranju u ovom vremenu/prostoru. Potiskivanje kreira okruženje u kome ono, što je spolja potisnuto, traje i dalje.

Sve stvari su prihvatljive u odgovaraju?e vreme za svaki entitet, i kroz iskustva, razumevanje i prihvatanje i razmenu sa sopstvima-drugih odgovaraju?a distorzija bi trebalo da se pomeri od distorzije jednog tipa ka distorziji koja bi u ve?oj meri bila u skladu sa Zakonom Jednog.

Jednostavno ignorisanje ili potiskivanje bilo koje želje je, da tako kažemo, pre?ica. Umesto toga ona treba da se razume i prihvati. Ovo zahteva strpljenje i doživljaje (iskustva) koje treba analizirati uz brižljiv pristup i sa empatijom prema sebi i prema sopstvima-drugih.

Ispitiva?: Rekao bih da bi u biti kršenje slobodne volje drugog entiteta bilo osnovna stvar koju nikada ne bi trebalo u?initi pod Zakonom Jednog.  Možete li navesti još neko kršenje Zakona Jednog pored tog osnovnog pravila?

Ra: Ja sam Ra. Kada se kre?emo od primarne distorzije slobodne volje, nastavljamo ka razumevanju središnje ta?ke inteligentne energije koja je kreirala inteligenciju ili puteve pojedina?ne celine uma/tela/duha u njegovom okruženju, kako prirodnom, tako i onom koje je stvorio ?ovek, kako biste to nazvali. Tako, distorzije koje treba izbegavati su one koje se ne preduzimaju uz uvažavanje distorzija fokusa energije ljubavi/svetla ili da tako kažemo Logosa ove odre?ene sfere ili denziteta. To uklju?uje nedostatak razumevanja za potrebe prirodnog okruženja i potrebe celina uma/tela/duha sopstva-drugih. Takvih je mnogo zbog razli?itih distorzija kompleksa, koje je na?inio ?ovek, u kojima je inteligencija i svest entiteta sama izabrala put koriš?enja dostupne energije.

Tako, ono što bi bila neodgovaraju?a distorzija kod jednog entiteta je odgovaraju?a kod drugog. Možemo sugerisati pokušaj da se postane svestan sopstva-drugih kao sebe i zatim preduzimanje akcija koje su potrebne sopstvima-drugih i razumevanje izvedeno iz inteligencije i svesti sopstva-drugih. U ve?ini slu?ajeva ovo ne uklju?uje degradiranje slobodne volje u pravcu distorzije ili fragmentacije nazvane narušavanje (slobodne volje). Me?utim, to je delikatan na?in služenja i empatija, senzitivnost i sposobnost da se saose?a pomažu da se izbegnu distorzije inteligencije i svesti, koje je stvorio ?ovek.

Zbog toga vi imate dve jednostavne smernice: svest o inteligentnoj energiji, izraženoj u prirodi i svest o inteligentnoj energiji u sebi, da bi se podelila sa socijalnim kompleksom, kada entitet smatra da je to primereno; postoje beskona?no dovitljivi i razli?iti aparati distorzije, kojih biste mogli postati svesni; to je distorzija u pogledu sebe i sopstva-drugih ne s obzirom na slobodnu volju, ve? s obzirom na harmono?ne odnose i služenje drugima, na na?in koji ?e za njih biti najkorisniji.

Ispitiva?: Kada neki entitet kao dete raste na ovom denzitetu, on postaje sve više svestan svoje odgovornosti. Da li postoji neka granica u uzrastu, ispod koje entitet nije odgovoran za svoje delovanje ili je odgovoran od trenutka ro?enja?

Ra: Ja sam Ra. Entitet koji je inkarniran na Zemlji postaje svestan sebe u razli?itim ta?kama svog vremena/prostora kroz kontinuum. U proseku je to približno posle petnaest vaših meseci. Neki entiteti postaju svesni sebe u periodu koji je bliže inkarnaciji, neki u kasnijem periodu u odnosu na taj doga?aj. U svakom slu?aju odgovornost postaje retroaktivna od te ta?ke unazad u kontinuumu samo ako entitet treba da shvati distorzije i da ih poništi, budu?i da entitet u?i.

Ispitiva?: Onda bi dete od ?etiri godine bilo u potpunosti odgovorno za sve aktivnosti koje su protiv ili nisu u skladu sa Zakonom Jednog. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. To je ta?no. Treba dodati da su strukture vašeg socijalnog kompleksa uredile da novi entiteti dobiju vodi?e fizi?kih celina uma/tela/duha, tako da su sposobni da u?e šta je u skladu sa Zakonom Jednog.

Ispitiva?: Ko su ti vodi?i?

Ra: Ja sam Ra. To su vaši roditelji, u?itelji, prijatelji.

Ispitiva?: Ju?e ste izjavili da je oproštaj uklanjanje karme. Pretpostavljam da bi balansiran oproštaj za potpuno uklanjanje karme zahtevao oproštaj ne samo sopstvima-drugih, ve? i oproštaj sebi. Da li sam u pravu?

Ra: Ja sam Ra. Sažeto ?emo proširiti ovo razumevanje da bismo objasnili.

Opraštanje drugima je opraštanje sebi. Razumevanje ovoga po?iva na punom oproštaju na svesnom nivou sebi i sopstvima-drugih, jer oni su jedno. Puni oproštaj je tako nemogu? bez uklju?enja sebe.

Ispitiva?: Hvala vam. Veoma važna ta?ka.

Pomenuli ste da postoje brojne Konfederacije. Da li sve služe beskona?nom Stvoritelju na isti na?in ili su neke specijalizovane za posebnu vrstu služenja?

Ra: Ja sam Ra. Svi služe Jednog Stvoritelja. Ne postoji ništa drugo do služenje, jer Stvoritelj je sve što postoji. Nemogu?e je ne služiti Stvoritelja. Postoje samo razli?ite distorzije tog služenja.

Kao i Konfederacija koja radi sa vašim ljudima, svaka Konfederacija je grupa individualizovanih socijalno-memorijskih celina od kojih svaka ?ini ono što predstavlja da bi to dovela do manifestacije.

Ipitiva?: Možete li mi re?i kako je Yahweh komunicirao sa ljudima Zemlje?

Ra: Ja sam Ra. To je donekle kompleksno pitanje.

Prva komunikacija je bila genetska, kako biste je vi nazvali. Druga komunikacija je bila hodanje me?u ljudima, da bi se proizvele daljnje genetske promene u svesti. Tre?i je bio serija dijaloga sa izabranim kanalom.

Ispitiva?: Možete li mi re?i šta su bile te genetske promene i kako su izvo?ene?

Ra: Ja sam Ra. Neke od tih genetskih promena su su odvijale na sli?an na?in kao ono što biste nazvali procesom kloniranja. Tako su se entiteti inkarnirali u kopiju Yahweh entiteta. Tre?i je bio kontakt, kako biste vi rekli, seksualne prirode, pri ?emu je promenjena celina uma/tela/duha preko prirodnih na?ina reproduktivnih obrazaca, izvedenih iz inteligentne energije vašeg fizi?kog kompleksa.

Ispitiva?: Možete li mi re?i odre?eno šta su oni radili u tom slu?aju?

Ra: Ja sam Ra. Odgovorili smo na to pitanje. Molimo vas da preformulišete radi daljih informacija?

Ispitiva?: Možete li mi re?i nešto o seksualnom programiranju pre intervencije Yahweh-a i posle?

Ra: Ja sam Ra. Ovo je pitanje na koje možemo odgovoriti samo izjavom da je intervencija genetskim na?inom ista, nezavisno šta je izvor te promene.

Ispitiva?: Možete li mi re?i nešto o namerama Yahweh-a pri stvaranju genetskih seksualnih promena?

Ra: Ja sam Ra. Namera pre 75.000 godina, kako vi merite vreme, je bila jedino: da se u celini uma/tela/duha izraze one karakteristike koje ?e voditi do daljnjeg i bržeg razvoja spiritualnog kompleksa.

Ispitiva?: Kako su te karakteristike vodile do spiritualnijeg razvitka?

Ra: Ja sam Ra. Podstaknute karakteristike su uklju?ivale senzitivnost svih fizi?kih ?ula da bi se izoštrila iskustva i ja?anje kompleksa uma da bi se unapredila analiza tih iskustava.

Ispitiva?: Kada je Yahweh sproveo te promene?

Ra: Ja sam Ra. Yahweh-grupa je pre 75.000 godina radila ono što nazivate kloniranjem sa entitetima sa planete Mars. Postoje nesuglasice, ali one leže u budu?nosti kontinuuma vašeg vremena/prostora i mi ne možemo prekršiti Zakon Konfuzije.

Otprilike 2.600. – ispravka – 3.600. je bila vreme delovanja Orionske grupe kroz taj kulturološki kompleks; došlo je do serije susreta u kojima su oni, pod nazivom Anak, bili oplo?eni novim genetskim kodom na na?in vaših fizi?kih kompleksa, da bi organizmi bili ve?i i snažniji.

Ispitiva?. Zašto su želeli ja?e i snažnije organizme?

Ra: Ja sam Ra. Yahweh-entiteti su nameravali da dovedu do razumevanja Zakona Jednog putem stvaranja celina uma/tela/duha, sposobnih da shvate Zakon Jednog. Eksperiment je iz perspektive željenih distorzija bio nedvosmislen neuspeh zbog ?injenice da je umesto usvajanja Zakona Jednog nastala težnja da se takozvani socijalni kompleks ili sub-kompleks elita posmatra kao druga?iji i bolji od sopstva-drugih, jedna od tehnika služenja sebi.

Ispitiva?: Onda je Orionska grupa stvorila taj ve?i telesni kompleks da bi kreirala elitu, kako bi Zakon Jednog bio primenjen u smislu koji nazivamo negativnim.

Ra: Ja sam Ra. To nije ta?no. Yahweh-entiteti su bili odgovorni za ovu proceduru, suzbijaju?i u pojedinim slu?ajevima Orionsku grupu.

Me?utim, Orionska grupa je uspela da iskoristi ovu distorziju uma/tela da bi ulila misli o eliti pre nego koncentraciju na u?enje/podu?avanje jednosti.

Ispitiva?: Onda je Yahweh bio iz Konfederacije?

Ra: Ja sam Ra. Yahweh je bio iz Konfederacije ali su njegovi pokušaji da pomogne bili pogrešni.

Ispitiva?: Onda Yahweh-ove komunikacije nisu pomogle ili stvorile ono što je on želeo. Da li je to ta?no?

Ra: Ja sam Ra. Rezultati ovih interakcija su bili veoma razli?iti. Tamo gde su entiteti posedovali sumu vibracionih svojstava koja su prijanjala uz jednotu, zahvati Yahweh-a su bili uspešni. Kada su entiteti slobodnom voljom izabrali manje pozitivno orijentisanu konfiguraciju totalnog vibracionog kompleksa, Orionska grupa je po prvi put bila u stanju da izvrši seriju napada na svest planetarnog kompleksa.

Ispitiva?: Možete li mi re?i šta je omogu?ilo da se izvrše najozbiljniji od tih napada Orionske grupe?

Ra: Ja sam Ra. Ovo ?e biti poslednje opširno pitanje.

Posebno oni koji su snažni i inteligentni, imaju težnju da osete kako se razlikuju od onih koji su manje snažni i inteligentni. To je distorzija percepcije jednosti sa sopstvima-drugih. To je Orionskoj grupi omogu?ilo da stvori koncept svetog rata, kako biste ga nazvali. To je ozbiljna distorzija percepcije. Bilo je mnogo takvih ratova destruktivne prirode.

Ispitiva?: Hvala vam. Kao što verovatno znate, ja radim slede?a tri dana, tako da bismo želeli da imamo slede?u seansu ve?eras, ako smatrate da je to mogu?e. Ne?e biti slede?e seanse u naredna ?etiri dana. Da li mislite da je druga seansa tokom no?i mogu?a.

Ra: Ja sam Ra. Instrument je donekle slab. To je distorzija zbog nedostatka vitalne energije. Nega instrumenta preko fizi?kog balansiranja ?e omogu?iti drugu seansu. Da li razumete?

Ispitiva?: Ne sasvim. Šta konkretno treba da uradimo radi balansiranja?

Ra: Ja sam Ra. Prvo – povedite ra?una o ishrani. Drugo – obradite kompleks tela tako da se olakša distorzija bola. Tre?e – podstaknite rad vaših vežbi, kako ih nazivate. Poslednje uputstvo: povedite ra?una o rasporedu predmeta tokom te druge seanse, tako da instrument dobije što ve?u pomo? od razli?itih simbola. Predlažemo vam da najbrižljivije proverite te simbole. Instrument je donekle pomeren u odnosu na odgovaraju?u poziciju. Nije važno za ovaj put. Mnogo je važnije ako se ugovori slede?a seansa.

Ja sam Ra. Ostavljam vas u ljubavi i svetlu jednog beskona?nog Kreatora. Idite, ujedinjeni u snazi i miru jednog Kreatora. Adonai.