Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejske transkripte-1996-04-24


24.04.1996.  Frank, Laura

 

P: Pozdrav. Da li je u redu da radimo u ovoj sobi, budu?i da je moja najstarija k?erka trebala onu danas?

O: Potrebe stvaraju promjene.

P: I koga ve?eras imamo sa nama?

O: Siril.

P: I od kuda prenosite?

O: Kasiopeja.

P: Željela bi se nositi s izvjesnim stvarima vezanih uz napredak ove "misije" ili "projekta", kao što ste ga vi opisali. Kao što znate, iskusili smo ozbiljne smetnje i "napad" zadnijh par mjeseci. Došla sam do zaklju?ka da je moj muž osoba-robot. Ali, ne?u vas pitati da to potvrdite ili opovrgnete. Došla sam do te ideje kroz informacije u transkriptama. Ono što bih željela znati jest: da li ?e sada ve?ina napada prestati budu?i da je ta energija maknuta iz moje okoline?

O: Možda, ali ne neophodno na na?in na koji ti misliš!

P: Pa, budu?i da sam prolazila kroz toliko grozna iskušenja ovu godinu, što je tu da me ohrabri?

O: Nejasno.

P: Dobro, da li je moj muž osoba-robot?

O: Slušaj. Neodre?eno.

P: Što trebam slušati?

O: Vidi.

P: Da li ?u vidjeti nešto?

O: Robot ili ne, svi su programirani.

P: Svi smo programirani uklju?uju?i mene i Franka?

O: Da.

P: Pa, kad promotrim mnoge moje interne doživljaje, ve? sam došla do tog zaklju?ka. Što je cilj tog programiranja?

O: Još je prekompleksno da bi se objasnilo.

P: Što je izvor ili uzrok kompletnom gubitku mog glasa nekoliko tjedana?

O: Q plazma bakterijska infekcija. Pitaj Wu.

P: Mislite na dr. Vu-a?

O: Da. Izgovoreno kao Wu vu?e na južnja?ki drevni ton. ( Da, on i JE Wu, i pitala sam ga. To je definicija za "nepoznatu" ili "neidentificiranu" bakteriju koju medicinska znanost naziva "quelle" da bi se nazna?io njen nepoznat izvor. )

P: Analizirala sam nešto materijala u vezi nedavne epizode o SV i njenoj majci. Zasad ona još uvijek nije u?inila niti jednu stvar koju ste joj savjetovali da napravi, kad je ona to zahtjevala. Rekla sam joj da sam bila vrlo ljuta što joj je uzela toliko mojeg vremena i energije, a nije još poduzela niti jednu stvar koja je dana kao savjet, i to je rezultiralo da su SVI bili uznemireni. Sad, netko me je zvao i rekao mi da je SV bila umješana u neku vrstu vrlo mra?ne organizacije. Upravo mi je vrlo teško da u to vjerujem. Kako ona može govoriti takve stvari s toliko poniženja i onda biti dio takvih istih? Pa ipak, izvor te informacije je znao stvari koje su "škljocnule" i koje vjerojatno nisu bile re?ene, osim ako je to bila istina. Da li je mogu?e da bi SV mogla imati višebrojne osobnosti i jedna od njenih drugih "ja" to radi? Kao u Greenbaum ( programiranju )?

O: Naravno!

P: Da li je mogu?e ?ak i za Franka i mene, da smo umješani u nešto takvo, a da uop?e nismo toga svjesni?

O: Da, ali nije tako.

P: Da li to zna?i da tu IMA neka druga stvar u koju smo uklju?eni, u neke druge aspekte sebe, kojih nismo svjesni?

O: Blizu.

P: Da li je to nešto što se dešava u promjenjenim stanjima svijesti ili za vrijeme sna?

O: Ne dešava se, desilo se.

P: Nešto što se desilo u prošlosti?

O: Laura, trebaš konzultirati mo?nog, prakti?nog, efektivnog hipnoterapista da bi otklju?ao ta pitanja za tebe.

P: Da li je to nešto što bi mogao Frank u me?uvremenu? O?ito bi Frank mogao imati veliki dio te slagalice koja je tu zaklju?ana...

O: Oboje od vas i drugi. Klju?evi su bili instalirani na takav na?in da ih je doslovce nemogu?e vama otklju?ati, jer su bili instalirani sa punim znanjem trenutnih okolnosti.

P: Tko je instalirao te klju?eve ( brave )?

O: Superiorni mo?ni OPS konzorcij!!

P: I kojih su okolnosti oni bili svjesni, kako ste spomenuli, onda kada su instalirali te klju?eve?

O: Svih.

P: Vi ste Kasiopejci, to?no?

O: Da.

P: I vi ste OPD?

O: Da.

P: I vi nama kažete da mi imamo klju?eve u znanju koji su instalirani u nas, instalirani od strane superiornog mo?nog OPS konzorcija. Zar mi ne možemo, u našem svjesnom stanju, odbiti to programiranje i moliti vas da nas vi informirate o tome?

O: Nije mogu?e!

P: Što nije mogu?e?

O: Ono što ste upravo pitali.

P: Mislite, mi nemožemo promjeniti naše umove, ili vi nas ne možete informirati?

O: Nekorektna analiza.

P: Dajte mi korektnu analizu.

O: Vi ne možete otklju?ati i mi vam ne možemo re?i detalje kako i zašto.

P: Zašto nam nebi mogli re?i?

O: Povreda slobodne volje, i opasnosti za vas ako vam to kažemo.

P: Ima li nekog na?ina da to u?inimo koji nas nebi ugrozio?

O: Rekli smo vam.

P: Da li je opasnost za nas da NE otklju?amo te stvari?

O: Na neki na?in.

P: Kad sam bila kidnapirana u 3. ili 4. godini u Jacksonville-u, koliko dana sam nedostajala? Moja majka se jednostavno toga nije mogla sjetiti što ju je zaprepaštavalo.

O: 12 dana.

P: Tko me je kidnapirao?

O: JR.

P: Tko je bio JR?

O: ?lan korpusa.

P: Koji je to korpus?

O: Selektirana divizija ekonomske legije pod kontrolom G5.

P: Ekonomska legija? Što je G5?

O: Intel.

P: Koja je bila svrha tog kidnapiranja?

O: Instaliranje programa za samouništenje.

P: Dakle, taj JR nam je je znan kao "Cecil Brien".

O: Da.

P: I on je manje-više nadvladao moju majku i uvjerio ju da se uda za njega samo da bi došao do mene? Mislim da je to nevjerovatno!

O: Bilo je to lako tada. Bila je ranjiva.

P: Dakle, imam program "samouništenja". I Frank ima tako?er?

O: Sli?no, ali ne to?nu kopiju iza maske.

P: Da li je Frank otet na sli?an na?in?

O: Blizu, ali ne to?no tako.

P: Da li je Frankova upala plu?a dok je bio dijete, što ga je skoro ubilo, dio tog programa samouništenja?

O: Da.

P: Da li je Frankov otac tako?er bio programiran?

O: Poluprogramiran.

P: Pa mislim da možemo sigurno pretpostaviti da je svaki ?lan naših obitelji imao neku vrstu instaliranog programa, da samo omogu?i naše programiranje. Ta ?itava situacija po?inje zvu?ati neopisivo strašno.

O: Strašno?!? Vi ste živjeli dekadama poslije tih epizoda! Koliko vaše bra?e ( ljudi )? Milione!

P: Zato sam i rekla da je to prili?no strašno...

O: I to je dio prirodnog procesa, ne zaboravite.

P: Pa, trebamo neku pomo? od dobrih momaka. Ili, to se dešava sve dok ne na?emo izlaz odovud gdje smo zaglavili?

O: Ne.

P: To zvu?i toliko grozno. trebamo neku pomo? ovdje. Postajem VRLO umorna.

O: Ti samo trebaš znanje.

P: Da li je neko od moje djece bilo programirano?

O: Neodre?eno.

P: A.A. prolazi kroz grozno razdoblje. Odvela sam ju doktorima nekoliko puta. Možete li mi re?i što nije u redu s njom?

O: Želja za prihva?anjem.

P: Što ?e pomo?i?

O: Strpljenje. Ona je tvrdoglava.

P: Možete li TO re?i još jednom!? Nedavno sam razgovarala s momkom koji mi je rekao o otkri?u natrpanih Nazi bogatstva u špilji u Harz planinama. Pitao je za investitore. Ako ?u dobiti onu pogodbu na vrijeme, da li bi trebala investirati u to?

O: Da li herpetologist prou?ava svoj subjekt pomo?u toga da putuje gol u zmijsku rupu?

P: Dobro, to smo rješili. Što je s rješenjem o pogodbi?

O: Bila je otkazana od onih koji svjedo?e da su na tvojoj strani.

P: Da li ?e mi LM zadati kakvih daljnjih problema?

O: Ne ako ga "odsje?eš" kompletno.

P: Što to zna?i?

O: Daj mu krajnju slobodu.

P: Pa, želim mali smjer oko toga.

O: Koncentriraj se na pogodbu. To može biti rješenje problema ako se rukuje pažljivo, ali i prokletstvo ako ne! koristi nešto od novaca da bi locirala "superhipnotizera-terapeuta".

P: Tko bi to mogao biti? Neki trag?

O: Ne.

P: Ima li nekog napretka kojeg možemo sami posti?i?

O: Da.

P: Dajte mi trag... Želim nešto što ?e me srušiti s mog stolca i obogatiti moj život koji je toliko strašan... proizvesti znanje koje ?e me zaštititi...

O: Ne?eš mo? posti?i sve dok se klju?evi ne sruše na propisan na?in.

P: Pa nadam se da ?u do tada preživjeti.

O: Pogledaj prethodni odgovor.

P: Da ste vi momci ovdje, bacila bih nešto na vas!

O: Mi bi se izmakli.

P: Pa, vidite moj problem ovdje... mislim da samo želim znati da tu ima nekog kome je stalo...

O: Ti bi to rebala znati dosad.

P: Onda bi vi momci trebali biti iza mog advokata i srediti ga...

O: Ho?emo, kroz tebe.

P: Recite mi o DF, koji je navodno dio Intel mreže?

O: Ne baš tako.

P: Što nije tako?

O: Intel.

P: Mislite, veza za koju se tvrdi izme?u službi?

O: "Sje?ate se Brockinton-a!"

P: Pa, DF ne ide okolo i tvrdi da je povezan kao što je bio AB...

O: Intel se ne stavlja na internet.

P: Dakle, imamo MNOGO stvari zaklju?anih unutra i sve što trebamo je na?i klju?...

O: Da, upravo tako.

P: Još nešto...

O: Budite svjesni sr?anih smetnji. Nije ono što jest, ono što bi moglo biti.

P: Što specifi?no?

O: Mogu?e tromboze u budu?nosti.

P: Što mogu u?initi da to izbjegnem?

O: Mnogo stvari, ali najvažniji je vaš stav. Morate smanjiti vaš bijes.

P: Pa, mislila sam da sam to jednostavno napravila s tim kad sam pitala Lewisa ( Franka ) za razvod? Kod ?ega sam bila bijesna?

O: Mnogo toga, ali posebno mra?na dešavanja u prošlosti, neka zaklju?ana, neka ne.

P: Koja dešavanja u prošlosti?

O: Ono što ti je u?injeno.

P: Mislite na kidnapiranje i mogu?e mješanje vanzemaljaca?

O: I drugo.

P: Mislite na LM?

O: Ne uglavnom.

P: Pa, mogu li pitati ovo: da li je LM ikada, u bilo kojoj to?ki našeg braka, mario za mene uop?e?

O: Na na?in na koji jest.

P: To sve govori. Ali, o ?emu su oni govorili? Što mi je u?injeno?

O: Povrede.

P: U procesu mojeg programiranja da sama sebe uništim, da li sam bila fizi?ki ili seksualno povrije?ena? Uop?e se NI?EG ne sje?am BILO ?ega takvog. Kažete kad sam bila dijete?

O: Da. I kasnije.

P: Možete li mi re?i u kojim godinama?

O: 2,4,7,10,17,22,44.

P: Kad sam imala 2, bila sam oteta?

O: Da.

P: I kad sam imala 4? Bila sam kidnapirana i programirana?

O: Da.

P: I kad sam imala 7, bila sam oteta?

O: Da, i...

P: I onda sam programirana tako?er?

O: Da.

P: Kad sam imala 10... oteta?

O: Da...

P: Pa, morat ?u razmisliti o svemu tome... Izgledaju kao dobri brojevi za loto!

O: Neodre?eno.

P: Da li vi momci vjerujete u ZABAVU?

O: Da. Laku no?. Kraj sesije.