Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Evo... još nešto iz 'radionice' mog prijatelja Mire ... za duboko promišljanje o tome kako malo znamo, a tako puno - LUTAMO! Hvala, Miro!
UVOD 

Objašnjenje Mpamba efekt-a

-Teško a možda je i nemogu?e objasniti svih 67. više ili manje poznatih anomalija vode. Objašnjenje ili dobar dokaz za Mpamba efekt bi mogla objasniti cijeli niz a možda i sve anomalija vode.   Da bi objasnio svoju teoriju Mpamba efekta nužan je skroman uvod:

Poznato je da elementarne ?estice, atomi, molekule ... pa i teku?a voda  imaju elektro naboj koji odre?uje njihovu magnetnu orijentaciju. Promatranjem H2O voda u stanju nulte gravitacije, ali i ?vrsti dokazi o ponašanju vode u odsutnosti tlaka doslovno nude prihvatljiv odgovore za veliki broj anomalija vode.

(Odgovor je ponudila NASA koja je u?inila dostupnim snimke o ponašanju teku?e vode u uvjetima nulte gravitacije. Opiti sa ledom koji pokazuje svojstva slabog magneta, dovoljno snažan magnet koji živoj žabi omogu?ava da savlada gravitaciju….. hvala Yutubu.) Svi ti opiti dokazuju da je u teku?oj vodi prisutan magnetizam a  to sila je mogu?i uzrok „?udnog“ ponašanja vode. Koje zbog slabog poznavanja tog životno važnog fluida neopravdano zovemo anomalijama, koje nam možda upravo tim anomalijama osiguravaju privilegiju da o njoj razmišljamo.

-Mpamba efekt-(topla voda se po?ne brže zale?ivati od hladne vode?) 

Da bi se objasnio Mpaba efekt  potrebno je razumjeti neke stanja teku?e vode u njezinu nama "prirodnom" agregatnom stanju koje je samo jedno od mogu?ih stanja: led, teku?ina, para, tu treba dodati i plin-praskavac. 
 
1. Teku?a voda na + 4 celzija ima najve?u gusto?u-najmanji volumen (1dcm3 = 1 litra = 1 kg), ali i najve?u otpornost na promjene agregatnog stanja.

Teku?u vodu u tom stanju  može se nazvati termo reduciranom, jer je u njoj  maksimalno reduciran molekularni me?u prostor. Molekularno gibanje u teku?oj vodi s reduciranim me?uprostorom odre?uje njezinu  otpornost na promjene agregatnog stanja( zale?ivanje, ali i prelazak u paru). Voda s reduciranim me?uprostorom otporna je na brze promjene agregatnog stanja. Upravo u stanju reduciranog molekularnog me?u prostora  je i velika koli?ine vodene  mase na našoj planeti u oceanskim dubinama. Reduciranje molekularnog me?u prostora doga?a  se u teku?oj vodi koja je pod  tlakom od 180 bara i više( u tim uvjetima voda je uvijek na +3 do +4 stupnja celzija), zna?i (1 dcm3 = 1 litra = 1 kg)  u stanju kada je teku?a voda bitno otpornija na promjene temperature, a to zna?i i na promjene agregatnog stanja. 

Dokazi: Aktivni oceanski vulkani svojom toplinskom energijom ne izazivaju dramati?ne temperaturne posljedice u oceanskim dubinama. Sunce po jednom kvadratnom metru isporu?uje 1kW toplinske energije, ali pritom zagrijava relativno tanak sloj površinske vode, koja na ve?im dubinama ima mehani?ki reduciran molekularni  me?u prostor. Ta "osobina stanje" vode objašnjava  prisutnos  teku?e vode i na ekstremno hladnim podru?jima.
 
2. Teku?a voda pokazuje svoje anomalije kada se nalazi u podtlaku, zna?i ima mehani?ki pove?an volumen molekularnog  me?u prostora.U tim uvjetima postaje medij  koji uz minimalna zagrijavanja brzo mijenja agregatno stanje isparavanjem. Voda u bestežinskom stanju nulte gravitacije (unutar svemirskog broda ) lebdi prostorom u relativno malenim nakupinama koje na okupu drže mikromagnetne sile molekule vode (ti uvjeti omogu?ili niz opita na teku?oj vodi). 
 
-Analiza tih stanja upu?uje  na to da teku?a voda mijenja svoje karakteristike upravo zbog  brzih promjena volumena molekularnog me?u prostora rashla?ivanjem, nad tlakom ili podtlakom, ali i kada magnetnim silama tretiramo molekule u vodi. Opit s Bitterovim magnetom od 16 T koii je dostatan da žaba doslovno lebdi u tako snažnom magnetnom polju  upu?uje na to da teku?a voda reagira na magnetne sile. Neupitno je da su molekule vode u osnovi tetraedni  mikromagneti, koji pod djelovanjem magnetnih sila mijenjaju magnetnu silu samih molekula vod, koje su u osnovi dezorijentirani  magne  tetraednog oblika (trokut ima tri strane tri vrha a magnetne sile imaju dva pola). Tetraedn i oblik magneta otežava njihovo ?vrš?e povezivanje koje poznajemo kod permanentnih magneta ,koji spajanjem manjih magneta postaju ve?i magneti. Magneti u obliku trostrane piramide nisu skloni takvu povezivanju, a tetraedne molekule vode otežavaju nastanak uredne strukture, koja bi osigurala maksimalnu redukciju molekularnog me?u prostora izme?u molekula vode. Teku?a voda je jako nepredvidiv medij koji je ovisan o mnogim vanjskim utjecajima što mijenjaju njezine osobine pa tako i dobivene rezultate opita. 
 
-Analiza opita u kojem u dvije (metalne) posude ispunimo istom koli?inom vode, ali u jednoj je voda zagrijana na + 8 a u drugoj na + 85 celzija, istovremeno po?nemo rashla?ivati do kona?nih - 10 celzija. Površina vode s toplom vodom ?e dobiti tanak ledeni sloj za 30 minuta koji po isteku 60 minute postane deblji kompaktniji i ?vrst.Istekom 60 minute na površini hladne vode po?inje formiranje tankog sloja leda. To upu?uje na to da je voda s pove?anim molekularnim me?u prostorom, koji molekulama vode olakšava intenzivno gibanje molekula vode, a to za  50 % ubrava pojavu leda. Voda s termalno reduciranim molekularnim  me?u prostorom zbog usporenog i ograni?enog  gibanja molekula  pokazala je 50 % ve?u otpornost na po?etak stvaranja leda. Volumen i gusto?a su u toj po?etnoj fazi bili bitno razli?iti. ?injenica da ?e se kompletno zale?ivanje u obadvije posude dogoditi gotovo istovremeno nakon 200 minuta od po?etka opita dokazuje da je brza pojava leda na toplom uzorku posljedica pove?anog molekularnog me?u prostora u toplijem uzorku koji se nakon rashla?ivanja opitnog uzorka i po termalnom reduciranju preostale ne zale?ene vode tada prelazi u stanje otpornosti na promjenu agregatnog sanja. Gotovo istovremeno potpuno zale?ivanje vode u obadva uzorka i mala ali razlika u temperature leda u trenutku kompletnog zale?ivanja oba opitna uzorka to neupitno i dokazuje. 
 
-Ponavljanje opita zbunjuje sve koji ne uzmu u obzir: oblik i materijal opitne posude, njezine magnetne karakteristike, oscilacije amosferskog tlaka. Karakteristike vode se dramati?no mijenjaju  ako teku?u vodu prije opita izložimo djelovanju magnetnh silnica. One poja?avaju ili oslabe magnetne sile molekule vode koje su u osnovi tetraeda zna?i tri vrha, koje se otežano magnetno orijentiraju na dva magnetna pola. Tako da rasprave o vodi  kao  mediju koji pamti, može biti mrtav ili živ, imaju smisla.
 
-Kvalitetnije multidisciplinarno analiziranje teku?e vode  moglo bi objasniti ?udne u?inke tlaka u baro komori  na ljudski organizam. Teku?a voda lako i gotovo dramati?no mijenja svoja svojstva koja u nekim grani?nim vrijednostima vodi daju osobine koje nismo prou?ili ni protuma?ili. Kavitacija je u osnovi prelazak vode iz teku?eg u plinovito stanje (mehani?ka razgradnja vode iz H2O u plin HHO). Teku?a voda izložena naglim promjenama tlaka koji se doga?aju  na obodu brodskog propelera kod njegova  prolaska kroz vodu ako je njegova obodne brzine 180 km/h i v?a.  

-Naše srce odnosno negovu konstrukciju možemo poistovjetiti s pumpom, koja  u osnovi "pumpa" (otopinu voda saliniteta mora). Srce, ali i krvne žile imaju difuzorne prsjeke u kojima imamo brze izmjene tlakova koje mogu i izazivaju u?inke poznate kao kavitacija. Maleni poreme?aji u tom "stroju" imaju dramati?ne posljedice. Voda pri relativno malenim promjenama stanja gotovo trenutno reagira i mijenja svoje osobine. Sveprisutnost vode nas je vjerovjatno odvratila od potrebe da ju ozbiljnije i temeljitije znanstveno ispitamo.?injenica da je u njoj 2/3 vodika koji tek sto godina najavljuju kao eko energent budu??osti ima šanse da to i ostane idu?ih tisu?u.

Autor: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript