Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Orgon - Joecell - automobil na vodu

"Ta kozmi?ka OR energija prožima cijeli naš univerzum… ta energija nema masu i spontano pulsira" – Wilhelm Reich.

ORGON ILI ŽIVOTNA ENERGIJA

JOECELL - AUTOMOBIL NA VODU - ORGON

Prije nešto više od deset godina jedan australijanac, garažni mehani?ar, po imenu "Joe", sasvim slu?ajno, s namjerom da smanji potrošnju goriva na svom autu, konstruirao je jednu spravu koja je kasnije postala relativno poznata kao "Joe Cell," i uz pomo? koje je postalo mogu?e pokretati motor automobila na tzv. "energiju nulte to?ke." Sam ure?aj se sastoji od metalnog vanjskog ku?išta (anoda) u kome se nalazi nekoliko cilindara od kojih su jedni neutralni, a drugi pozitivnog polariteta; i oko pola litre vode.

Nakon prvog testiranja ovog ure?aja, Joe je primjetio da njegov automobil nije potrošio ni kap goriva. Daljnjim ispitivanjem on je primjetio da ta ?elija proizvodi odre?enu energiju neobi?nih svojstava, koja njemu do tada nije bila poznata. U svakom slu?aju, bilo je o?igledno da se tu ne radi ni o kisiku niti o vodiku, tj. jednoj od dvije supstance koje službeno zajedni?ki tvore vodu. Zna?i, u vodi se nalazilo još nešto, nešto što je za Joe-a u to vrijeme bila misterija.

Orgon, Prana, Chi, Akaša, Baraka, Bioplazma, Biodinami?ni eter, Brahma, Dige, Mana, Manitu, Fluoroplazmi?na energija, Mungo, Bio-kozmi?ka energija, Digin, Neutralna sila, Tahionska energija, Tondi, Vril, Skalarna energija, Telezma… ili životna energija, je nešto što je oduvijek bilo prisutno u ovom univerzumu, a nekima još i odavno poznato. ?ini se da svojstva i potencijali te, za ve?inu nas još uvijek misteriozne sile, ruše postavke na kojima po?iva ova naša "koncenzusna realnost". Tako se i "elita," koja samu sebe smatra vlasnikom, kako nas, tako i ove oblasti postojanja, ve? odavno trudi, iz petnih žila, da i ova istina ne postane dio naše objektivne realnosti.

?ini se da u realnosti koju nam oni prezentiraju, ionako nema mnogo mjesta za istinu. To je vjerovatno zbog toga što bi nas istina mogla osloboditi od njihove kontrole. Isto tako, sve su prilike da ?e nam orgon ostati misteriozan onoliko dugo dok ne odlu?imo da izvadimo glavu iz pijeska, i po?nemo sami njome razmišljati.

Malo je poznato da je Dr Wilhelm Reich još oko 1930. godine (zvani?no) otkrio životnu energiju, koju je on nazvao – Orgon. Reich, ina?e rodom Austrijanac, diplomirao je na medicinskom fakultetu u Be?u 1922. godine, a onda je zajedni?kim radom sa Sigmundom Frojdom postao i jedan od pionira psihoanalitike. Kao protivnik fašizma, Reich je napustio Austriju 1939. godine i prešao u USA, gdje je najviše radio na prou?avanju orgona. Još u to vrijeme on je po?eo sa proizvodnjom orgonskih akumulatora i 'orgonskih topova,' ure?aja za modifikaciju klime koje je nazvao "cloud-busters" (razbija?i oblaka). Reich je bio uvjeren da se orgon može upotrebljavati za razne pozitivne svrhe, me?utim, kao i mnogi drugi nau?nici koji su se našli na pragu otkri?a i primjene besplatne energije, Reich je uhapšen od strane ameri?ke vlade, njegova laboratorija kao i knjige na temu orgona su mu spaljeni, podaci o njegovom radu zataškani a ni on sam nije uspio iza?i živ iz zatvora. Umro je u zatvoru, navodno od infarkta.

Postoje i podaci da je ova energija bila poznata i Nikoli Tesli, kao i na?ini za njenu proizvodnju i distribuciju, koji bi osigurali da svi mi danas imamo na raspolaganju besplatnu energiju. O smanjenju zaga?enja planete da ne pri?amo. U svakom slu?aju, ova akcija "kontrolnog sistema matrice" samo je usporila napredak na prou?avanju životne energije, koja još uvijek službeno ne postoji, dok su tzv. "nau?nici iz podzemlja" tiho nastavili sa radom na njenom prou?avanju, razvijanju odre?ene tehnologije koja je u stanju primjenjuje orgon u pozitivne svrhe kao i publikacijom literature na tu temu.

U ovom tekstu navest ?emo samo par primjera primjene ove energije, kao i neke od njenih osnovnih karakteristika. ?itatelji koje interesira ova tematika, u ovom tekstu ?e na?i sasvim dovoljno informacija da sami zapo?nu sa svojim osobnim istraživanjem ove sile, kao i metode njene mogu?e upotrebe.

 

ORGONSKA ENERGETSKA ?ELIJA – TIP MARK I

Teško je znati koliko se u ovom momentu ljudi besplatno vozi na orgon u Australiji. Vjerovatno se radi o nekoliko tisu?a. Teško je predvidjeti i koliko dugo ?e to trajati, jer mnogi predvi?aju da kad upotreba orgona dostigne odre?eni prag, umješat ?e se i vlada donošenjem nekog zakona tipa "zabrane korištenja bilo kakvih alternativnih izvora energije, osim konvencionalnih".

Stvar sa ovim tipom orgonske energetske ?elije po?ela je tako kad je još 1991. godine, jedan australijanac kojeg ?emo nazvati Joe "X," pokušao da konstruira jednu spravu koja je trebala proizvesti vodenu paru a ona potpomognuti u pokretanju motora, tako da bi se uz njenu pomo? uštedila potrošnja goriva auta. Radilo se o jednom cilindru od nehr?aju?eg ?elika u kome se nalazio jedan drugi cilindri?ni elemenat koji je bio perforiran. Joe je, navodno, zamislio da ?e spajanjem vanjskog cilindra sa pozitivnim nabojem akumlatora od 12V i unutrašnjeg sa negativnim, do?i do klju?anja vode u ?eliji. Onda bi on tu oslobo?enu vodenu paru sproveo do glave motora kako bi ona pospješila rad cilindara i tako smanjila potrošnju goriva. Ta njegova prva ?elija je bila veli?ine 870mm x 100mm, napravljena od jedne cijevi od nehr?aju?eg ?elika, koja je normalno bila sastavni dio jedne muzilice za krave. Jedan kraj te cijevi ve? je imao stakleni poklopac koji je normalno služio za promatranje protoka mlijeka u muzilici, dok je Joe na drugi kraj tog cilindra montirao jedan okrugli poklopac od pleksiglasa na kome je ostavio otvor za izvod koji je vezao unutrašnji perforirani cilindar za negativni pol akumlatora.

Slika 1 - Mark I

Taj unutrašnji cilindri?ni elemenat bio je veli?ine 600mm x 87mm, sa perforiranim romboidnim rupama veli?ine 12mm x 8mm. Na kraju prve tre?ine vanjske cijevi, Joe je napravio jedan izvod u obliku cijevi za kojeg je spojio plasti?no crijevo promjera oko 12mm. To plasti?no crijevo on je onda spojio sa dijelom karburatora ( rasplinja?a, fergazera ) koji je služio za pred-grijavanje goriva, misle?i da taj ure?aj snabdjeva gorivom glavnu komoru karburatora. Radilo se o vozilu tipa Rover V8 3500 SD1 koje je imalo jedan potpuno zatvoreni aluminijski motor, dok je model karburatora bio "Zenith" (sli?an "SU" tipu karburatora.)

Kada je napunio ?eliju vodom, zatvorio je i povezao sa zasebnim akumlatorom od 12V, primjetio je kroz otvore sa strane, da je ?elija bila puna bijelih mjehuri?a, kao i bjeli?astu paru koja se izdvajala k površini vode. Joe je pretpostavio da se tu radilo o vodenoj pari. On je onda upalio auto na benzin, kao i obi?no i pustio ga da radi na leru. Zatim je iskop?ao crijevo za dovod goriva. Motor je nastavio raditi cijelo vrijeme, iako nije više primao gorivo!!! Me?utim, rad motora nije više bio ritmi?an kao normalno, te je Joe morao da mu pomakne paljenje za skoro 80 stupnjeva kako bi ga vratio na normalu. Tako ga je ostavio da radi neko vrijeme, misle?i da motor radi na vodenu paru. Kada je odlu?io da ga ugasi, Joe je iskop?ao ?eliju iz akumlatora, me?utim, na njegovo iznena?enje, motor je nastavio raditi kao da se ništa nije desilo!!! Motor se isklju?ivao samo uz pomo? normalnog klju?a koji ina?e služi za paljenje i gašenje auta. Joe je tada primjetio kako može upaliti motor sasvim normalno uz pomo? anlasera, bez benzina i bez povezivanja ?elije sa akumlatorom. Neki od ?itatelja koji se razumiju u automehaniku, ve? znaju da ure?aj za pred-grijavanje goriva, u stvari, ni ne sprovodi gorivo do glavne komore karburatora. U stvari, on ne vodi nigdje, osim vanjskog omota?a kutije karburatora.

Od onoga što je Joe ovdje otkrio, normalnom ?ovjeku se po?inje vrtiti u glavi. Sve ovo podrazumijeva da se do cilindara motora iz same orgonske ?elije ni ne dovodi nikakva eksplozivna smjesa. Jedini plin koji ovdje normalno ulazi u motor, to je obi?ni zrak.
Što se, u stvari, u ovom slu?aju doga?alo, teško je objasniti. S obzirom da je motor radio bez mješavine nekog konvencionalnog goriva i zraka, u ovom slu?aju, gorivo je pristizalo iz nekog drugog izvora. Tako je Joe, ili slu?ajno uspio povezati motor auta sa nekim tajnim izvorom alternativne energije, ili je uspio mentalno kontrolirati rad motora, uticajem svog uma na materiju. Tre?a mogu?nost ne postoji. Me?utim, Joe je bio zaprepašten ovim fenomenom, isto kao i svi ostali kojima je on to pokazao. On nije znao kako ta stvar funkcionira, ono što je jedino znao, bilo je to da ona funkcionira.

?ini se da je on uspio priklju?iti se na ono što neki nazivaju – energija nulte to?ke ( zero-point energy ).

Što se ovom prilikom doga?a u cilindrima motora, to možemo samo naga?ati ?! Da li se radi o imploziji, eksploziji ili kombinaciji ovih dvaju reakcija ?

Joe je kasnije modificirao svoju prvu orgonsku ?eliju - Mark I. Primjetio je da je manja ?elija isto toliko efikasna kao i velika, kao i to da je mnogo lakša za instalirati u auto. Skratio je dužinu ?elije na oko 435mm i instalirao je u auto tipa Rover, nekada u gepek a ponekad ju je držao i pored sebe u kabini auta. Joe kaže da se tu javljao i jedan manji problem. Ukoliko bi ostavio auto preko no?i, ?elija bi se ispraznila, odnosno, njen elektri?ni naboj. Me?utim, on je taj problem rješavao tako što bi je ponovo priklju?io na akumlator u trajanju od neke 3 minute. Njegov auto marke Rover, normalno ima paljenje podešeno u blizini "gornje mrtve ta?ke," me?utim, da bi motor normalno radio na orgonsku ?eliju, paljenje se moralo pomaknuti prema naprijed za nekih 80o. Joe naglašava da se paljenje na razli?itim tipovima auta mora razli?ito i podešavati, kada se oni konvertiraju na "orgonski pogon." Još nešto vrlo interesantno. Bilo koliko dugo da se auto vozi na orgonsku ?eliju, kazaljka koja pokazuje temperaturu motora stoji stalno na nuli. Motor ostaje hladan prilikom rada, hladnjak ( kiler ) za vodu je tako?e hladan, isto kao i auspuh ! Motor ne ispušta nikakve plinove.

(*Ovo je jedan od razloga zašto svi oni koji koriste ovaj oblik pogona u Australiji, skidaju ove ure?aje prije nego što voze aute na tehni?ki pregled, jer je tamo obavezno mjerenje emisije ispušnih plinova iz auspuha. Sada samo treba zamisliti kako objasniti mehani?arima u servisu zašto auto ne emitira ispušne plinove ?!)

Bez obzira što je njegova ?elija uredno funkcionirala, Joe-a je ipak kopkalo što se to unutra doga?a, te ju je dao Ron-u Davis-u, profesoru na Unverzitetu Newcastle, u državi New South Wales, da je ovaj malo bolje ispita. Profesor Davis je veoma brzo riješio problem prekono?nog gubitka elektri?nog naboja ?elije, tako što je na nju instalirao jednu obi?nu bateriju od 1.5 V, s kojom se ?elija poveže kad nije u upotrebi, (negativni pol – uzemljenje, pozitivni pol za vanjski omota? ?elije). Joe je tako?e primjetio da se iz te baterije uop?e ne troši energija, dok je ona povezana sa ?elijom !? (Profesor Davis je kratko nakon toga umro, navodno, usljed infarkta). Isto tako, ukoliko se za vrijeme vožnje orgonska ?elija samo na kratko poveže sa ovom baterijom od 1.5 V, snaga motora se drasti?no pove?ava ("turbo" efekat !).

TIP MARK II

Sljede?a ?elija, koju je Joe napravio, drasti?no se razlikovala od prve, tipa Mark I. U ovoj ?eliji on je koristio 7 ravnih okruglih ?eli?nih plo?ica poredanih u redu, jedna iz druge. Ove ?eli?ne plo?ice bile su debljine od oko 2mm, promjera oko 100mm i upakirane u jedno kratko nabrano plasti?no crijevo. Jedna tre?ina njihovog radijusa bila je odstranjena kako bi se iznad tih plo?ica ostavio prostor za osloba?anje 'plina.' Sve to je onda smješteno u "T – Profil" cijevi od PVC materijala.

Slika 2 - Mark II

Svaka plo?ica je bila smještena u jedan nabor cijevi, prilikom ?ega je razmak izme?u njih bio nekih 8mm. Oba kraja cijevi su bila zatvorena sa poklopcima. ?eli?ne plo?ice koje su se nalazile sa strane bile su pozitivno naelektrizirane dok je centralna bila negativnog naboja. Dvije srednje plo?ice sa svake strane su ostavljene bez naelektriziranja, kao "neutralne plo?ice." Tokom daljeg eksperimentiranja, Joe je primjetio da je mnogo manje amperaže potrebno kako bi se naelektrizirala ?elija koja ima neutralne plo?ice, od one koja se sastoji samo od anode i katode a i produkcija 'plina' se poboljšala kod ovih ?elija sa neutralnim plo?icama. Me?utim, ova ?elija je imala i odre?ene nedostatke u smislu da nije lako podnosila tenziju usljed razlike pritiska koja se javljala u ?eliji kod dodavanja i otpuštanja gasa pritiskom na pedalu (usljed ?ega je na mahove dolazilo do nagle produkcije kako orgona tako i pritiska na ku?ište ?elije.)

 

TIP MARK III

Joe se onda odlu?io probati sa koncentri?no postavljenim cilindrima od nehr?aju?eg ?elika smještenih u jednom debljem ?eli?nom kontejneru. U me?uvremenu, primjetio je da ?elija ima ja?u snagu kada se katoda elektri?no poveže kroz dno ?elije (pri tome se ona treba izolirati od anode).

 Slika 3 – Mark III

Zna?i, Mark III ?elija se sastojala od 5 koncentri?nih cirkularnih ?eli?nih cilindara ( nehr?aju?i - rostfrei - gradacije 316 - ?elik za posu?e - nemagneti?an ! ). Centralni cilindar, koji je otprilike promjera 2.5cm, poveže se kroz dno ?elije sa negativnim nabojem, kao katoda. (Izolira se od ku?išta ?elije). Zatim slijede tri neutralna cilindra promjera 5cm, 7.5cm i 10cm, iste visine kao i anoda; i koncentri?no poredanih od centra prema van. Peti cilindar ?ini samo vanjsko ku?ište ?elije, koje bi trebalo biti tako?e od nehrdaju?eg ?elika i debljine od najmanje 3mm. Vrh anode (poklopac) trebao bi biti kupast ili zaobljen, kako bi omogu?io usmjeravanje energije prema vrhu ?elije. Gornja i donja strana cilindara koji ?ine unutrašnji dio ?elije ne bi trebali biti bliže od 2.5cm od vrha ili dna ku?išta. Svi cilindri moraju me?usobno biti odvojeni uz pomo? najboljih izolatora. Neki preporu?uju grani?nike od crne gume. U svakom slu?aju, na principu ove 3-?e orgonske ?elije, Mark III, danas su ve? razvijene mnoge njene verzije. Sa nekih pola litre vode, auti prelaze neograni?en broj kilometara. Sama ?elija najvjerovatnije akumulira orgonsku energiju. Da li iz same vode ili iz 'okoline', uz pomo? vode, to za sada još uvijek nije potpuno jasno. Zna?i, radi se o orgonskom akumlatoru. ?ini se da je trenutno najviše u upotrebi verzija orgonske ?elije sa 5 cilindara, odnosno Mark III.

JOE CELL - OSNOVNE KARAKTERISTIKE

1. Voda iz ?elije se ne troši
2. ?elija ostaje hladna dok radi (kao i motor od auta kojeg ona pokre?e)
3. ?esto potraje jedan odre?en period vremena dok motor po?ne raditi na odre?enu orgonsku ?eliju. On u po?etku po?ne raditi nestabilno i isprekidano.
4. Ukoliko se ?elija odstrani iz auta, jedno odre?eno vrijeme treba pro?i da bi se motor ponovo vratio na svoj normalan rad na benzin.
5. Ako je orgonska ?elija korištena u nekom autu tokom dužeg vremenskog perioda, motor automobila može da postati “energetski nabijen,” i od tog momenta orgonska ?elija nije više ni potrebna da bi motor radio. Auto ide sasvim normalno - i bez benzina i bez ?elije!?! (Još jedan od “neobjašnjivih fenomena”!)
6. Sve svje?ice kao i njihovi kablovi mogu se odstraniti, a auto ?e sasvim normalno funkcionirati i bez njih, ukoliko se ne odstrani razvodna kapa i namotaj ( bobina ) za paljenje motora.
7. ?elija ne mora biti spojena sa unutrašnjoš?u motora. Dovoljno ju je samo staviti blizu motora.
8. Da bi ?elija radila, voda se mora “elektrizirati”.
9. “Elektrizirana” voda se može preto?iti iz jednog kontejnera u drugi bez gubitka “naboja”. (Mnogi koriste posebne ?elije za elektriziranje vode, kako bi izbjegli taloženje “sedimenta” na izolacijske grani?nike postavljene izme?u cilindara).
10. ?elija traži specifi?an stil konstrukcije, koji je za sada slabo razumljiv ve?ini konstruktora.
11. U vezi orgona i orgonskih akumulatora danas se razvila jedna cijela filozofija. U vezi sa svim tim, tako?e se promovira i mnogo mitova, odnosno, dezinformacija, te se ?itateljima preporu?uje oprez uz korištenje vlastitog razbora.
12. Prisustvo razli?itih ljudi može razli?ito utjecati na rad ?elije. (?ini se da izme?u ?ovjeka i ove energije dolazi do odre?ene interakcije?!? Neki ?ak tvrde da su se za vrijeme svog rada sa orgonom izlje?ili od odre?enih teških oboljenja.)

Neke karakteristike orgona

1. Orgon nema masu, nema inerciju niti težinu, tako da se ne može ni mjeriti konvencionalnim ure?ajima za mjerenje.
2. Prisutan je svugdje, me?utim njegova koncentracija varira od mjesta do mjesta i od vremena do vremena.
3. Nalazi se u stalnom kretanju. Kre?e se neravnomjerno od zapada prema istoku, brzinom dosta ve?om od brzine rotacije zemlje. Iz nekog od akumlatora ta energija se emitira u vidu cirkularnih pulsiraju?ih valova.
4. Negira zakon entropije. Kre?e se od nižih koncentracija prema višim. Ovo je bitno za one koji eksperimentiraju s orgonskom ?elijom. Ako se ?elija nalazi na nepovoljnoj lokaciji, onda ?e joj trebati više vremena da se aktivira a u nekim slu?ajevima ne?e se ni aktivirati. Tako se neke ?elije mogu aktivirati vrlo brzo dok drugima nekada treba i nekoliko sedmica.
5. Orgon je sposoban i da stvara novu materiju. U odre?enim okolnostima u ?eliji se formiraju razli?iti minerali koji su za sada nepoznati (ne radi se o sedimentu iz vode). Radi se o “puderu” bijele ili zelene boje koji se taloži na dno ?elije, što može ometati njen pravilan rad. U slu?aju pojave ove materije, ?elija se mora rastaviti, dobro o?istiti, pa onda ponovo sastaviti.
6. Orgon se može kontrolirati i manipulirati.
7. Dolazi iz sunca u velikim koli?inama. Tako mu je i gusto?a najve?a u popodnevnim satima a najmanja negdje izme?u 3 i 4 sata, ujutro.
8. Vremenske prilike, vlaga, oblaci, temperatura, doba dana itd. mogu utjecati na proces akumuliranja orgona.
9. Orgonska energija se kre?e u pravcu magnetskog polja. U odnosu na neko elektri?no polje, kre?e se pod pravim kutem.
10. Voda upija orgon. To je i jedan od razloga zašto se voda koristi u ?eliji. Vrsta vode koja se stavlja u ?eliju tako?er može biti veoma bitna. (Navodno, izvorska voda je najbolja za korištenje u orgonskoj ?eliji).
11. Orgonska energija ima dva polariteta. Tako možemo imati pozitivnu i negativnu orgonsku silu.
12. Orgonska energija može probiti ili se kretati kroz sve do sada poznate materijale. Može pro?i kroz blok od željeza debljine 20 metara. Stoga ni u kom slu?aju ne treba misliti da mi tu energiju držimo “zarobljenom” u ku?ištu Joe-?elije. ?ini se da ona ostaje unutra samo zato što ona to ho?e. Ono kako se ?ovjek koji radi sa orgonom treba postaviti, to je da uz pomo? orgonske ?elije on stvara odre?ene uvjete u kojima se ta energija može “saditi” i “uzgajati.” (?ini se da materijali na bazi polimera ipak mogu zaustaviti ili otežati prodor orgonu.)
13. Sporo se kre?e kroz vodi?e. Treba mu oko 20 sekundi da bi prošao kroz žicu dužine 50 m. Za eksperimentatore to bi zna?ilo da trebaju pri?ekati bar 30 s, nakon što ukop?aju ?eliju, da bi primjetili jedno konzistentno djelovanje orgona.
14. Orgon ima tendenciju kretati se prema gore, vertikalno. To treba imati na umu prilikom sklapanja Joe-?elije.
15. Orgon se ne može zadržati u ?eliji ili u vodi duže od jednog sata. To objašnjava zašto ?elija ‘iscuri’ ukoliko nije u upotrebi i zašto se koristi ona baterija od 1.5V. Ona u stvari održava jedan nizak nivo elektrolize, dovoljan da se u ?eliji proizvede upravo onoliko orgona koliko ‘istekne’ iz nje van. Baterija u tom slu?aju samo održava “proces uzgoja” orgona u ?eliji.
16. Pojas radijacije mu je dosta širok, najmanje 50 m u slu?aju Joe-?elije.
17. Orgon prati zakone optike. Prizma ga može odbiti pod kutem, isto kao i ispolirane površine. (Korištenjem zakona optike možemo smanjiti i oticanje orgona iz Joe-?elije.)
18. Orgonska energija okružuje samu sebe izmjeni?nim okruglim poljima suprotnih polariteta. (To se može koristiti kod odre?ivanja promjera cilindara i razmaka izme?u njih kod optimizacije ?elije.)
19. Orgon je osjetljiv na živa bi?a. ?ini se da je stanje svijesti ?ovjeka koji eksperimentira sa orgonom i njegov odnos, kako prema toj energiji, tako i prema životu uop?e, veoma bitan!?! (?ini se da ova energija ima svoju vlastitu svijest i inteligenciju!?!)
20. Orgon se može koncentrirati sve do jedne odre?ene to?ke. Kad koncentracija orgona u Joe-?eliji dosegne svoj maksimum, orgon ?e se po?eti pretvarati u elektri?nu energiju i na?i na?ina da se u tom obliku i isprazni.
21. Torziona orgonska polja prenose informaciju bez transmisije energije, a propagiraju se kroz fizi?ke medije ne ulaze?i ni u kakvu interakciju s njima.
22. Torziona orgonska polja ne mogu se zakloniti uz pomo? ve?ine materijala, osim sinteti?kih materijala na bazi polimera.
23. Svaki fizi?ki objekat, bilo žive ili nežive prirode, posjeduje svoje vlastito karakteristi?no torziono orgonsko polje.
24. Svi permanentni magneti posjeduju svoje vlastito orgonsko torziono polje.
25. Torziono orgonsko polje može se stvarati uz pomo? geometrijske distorzije fizi?kog vakuma. To se može demonstrirati uz pomo? piramide, kupe, cilindra, trokuta itd.
26. Aluminij, sli?no ogledalu, može (“opti?ki”) odbiti orgonsko torziono polje (refleksija).
27. Orgon prolazi kroz sve materijale, ali razli?itom brzinom.

KAKO SASTAVITI JOE-?ELIJU, ORGONSKI AKUMLATOR

Napomena : Prije sastavljanja Joe-?elije za pogon auta, preporu?uje se da se prvo napravi jedna probna ?elija, kako bi se na osnovu nje uvjerili da stvar funkcionira i vidjeli osnovni principi djelovanja orgona. Ona ?e manje i koštati a tako?er je u stanju pokretati motor.

Probna ?elija – Za eksperimetalne svrhe

Lista dijelova :

1x, providna staklena tegla (može i od akrili?nog materijala) promjera 150mm i visine oko 200mm. Mora imati poklopac !

1x, komplet od 5 cilindara od nehr?aju?eg ?elika promjera 2.5mm, 5mm, 7.5mm, 10mm i 125mm ( 1,2,3 i 4 cola - otpiljene cijevi ?)

18x, grani?nik (izolator) promjera 12mm, od ebonita ili crne gume (postavljaju se izme?u cilindara kako bi održali ravnomjernu udaljenost izme?u njih)

1x, 250mm remen od nehr?aju?eg ?elika

2x, pri?vrš?iva? ?eli?ni

1x, 500 mm crijevo koje se skuplja na povišenoj temperaturi – njime se obloži onaj ?eli?ni remen (izolacija)

2x, obujmni drža?i – montiraju se sa strane ?elije tako da se ona može prihvatiti za njih.

Jedan primjer skinut sa interneta:
 


Napomena : Ovim tekstom sam imao namjeru samo objasniti osnovne principe orgonske energije i Joe-cell. Onima koji žele eksperimentirati preporu?am skupiti što je mogu?e više informacija na ovu temu, prije nego što po?nu sa eksperimentima. Dosta informacija (i dezinformacija !) može se trenutno na?i preko interneta a postoje i brošure kao npr. Experimenter's Guide to the Joe Cell, Alex Schiffer; How to Run Your Car on Zero Point Energy, itd… Postoji i jedan negativni oblik orgonske energije (DOR) koji nastaje kada se orgonska energija izloži negativnim uticajima iz okoline i koji može biti štetan po zdravlje (Oranur Efekat). Prilikom rada sa orgonom treba izbje?i blizinu katodnih cijevi (TV, kompjuter itd.), mikrovalnih pe?nica, fluorescentnih svjetala, mobilnih telefona, radio-aparata, TV i telefonskih odašilja?a, nuklearnih postrojenja itd.