Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Alternativni ( besplatni ) izvori energije - Motor - generator 50 - 350 KS


Kako sve više ljudi na svijetu gradi i izra?uje razne ure?aje koji koriste i daju alternativnu, besplatnu energiju, razvija se i me?usobna komunikacija i razmjena iskustava s istim ure?ajima. Razmjenjuju se mišljenja, primjeri i na?ini modifikacija istih, u svrhu što boljeg rada ure?aja.

Svrha upotrebe ovakvih ure?aja i izvora energije je o?igledna: ovim putem se može dobiti energija koja je besplatna, ili u najmanju ruku mnogo, mnogo jeftinija od svih dosadašnjih na?ina. Naravno, budite svjesni da tko ima monopol nad izvorima energije – može i vrlo lako manipulirati ljudima, pa tako i prisiljavati ih da skupo pla?aju korištenje samo „njihove“ energije. Još jedna ogromna prednost je ta što ovakvi izvori energije ne zaga?uju planetu Zemlju i ne trebaju „prljave stvari“, kao što su razna fosilna goriva i ulja koja su veliki zaga?iva?i okoline.

Kako ovakvi alternativni izvori nisu tajna, mnogi ljudi ih ve? koriste, jedino su informacije o njihovoj izgradnji vrlo teško dostupne jer „kontrolni sistem“ manipulacijskih snaga ko?i to neprocjenjivo znanje radi svoje dobiti i mo?i nad „obi?nim ljudima“. Ljudi naprave ovu ili sli?nu napravu i koriste je kod ku?e „u garaži“, napajaju ku?e strujom, griju je, ugra?uju u starije automobile i besplatno se voze...

Dakle, ako napravite neki od ovakvih ure?aja, zadržite ga za svoju upotrebu, držite ih dalje od „javnih prezentacija“, pogotovo od medija ( novine i televizija ) koji imaju jednu drugu posebnu ulogu u ?ovje?anstvu ( ovdje to ne?emo objašnjavati ). Lijepo ga stavite u pogon, priklju?ite sve što treba na njega ( pažnja, 10 kW snage je prosjek za neku ku?u ili stan, a malo ve?a konstrukcija omogu?ava i 250 kW !!! ) i napojite svoje elektri?ne aparate, grijanje, hla?enje ( klima !!! ) ili štogod želite. Možete pustiti mašti na volju... pa tko zna... možda „smislite“ i neke dodatne mogu?nosti !!!

Da sada ne duljimo, idemo na posao.

Motor - generator 50 - 350 KS

Na po?etku, treba biti svjestan sljede?ih stvari: ovaj motor – generator radi na VISOKOM NAPONU ( oko 1000 V ) i vrlo je klju?no i bitno znati da je po ljudsko zdravlje opasno sve preko 70-tak Volti i zato se preporu?a opreznost kod izvedbe i korištenja ovih visokih napona. To zna?i da sve MORA biti dobro izolirano, svi spojevi premazani lakom radi izolacije, kablovi moraju imati dobru i neošte?enu izolaciju... uglavnom, ako ste potpuni po?etnik, savjetujte se s nekim elektri?arem koji se razumije u struju. Dakle, OPREZ, visoki napon može i ubiti ako se adekvatno ne zaštiti i izolira. Preporu?ljivo je nošenje gumenih rukavica i obu?e, ne dirati ure?aj kad je u pogonu ( treba ga izolirati u posebnu kutiju ili ku?ište ), nikada ne pretpostavljajte nešto, ve? to prije provjerite, uvijek ispraznite sve kondenzatore prije nego što radite s njima, te sve dobro pregledajte prije nego što uklju?ite ure?aj u pogon.

DAKLE, NITKO NIJE ODGOVORAN ZA VAŠE POSTUPKE OSIM VAS SAMIH, NITI ODGOVORAN ZA BILO KOJE POSLJEDICE KOJE BI SE MOGLE DOGODITI KONSTRUKCIJOM ILI UPOTREBOM OVOG MOTORA !!! BUDITE PAŽLJIVI !!!

47 ?F/1000 V -> GARANTIRANO UBIJA ( ubija i manji kapacitet nabijen na taj napon )! Rad u ovom režimu rezultira deformacijom dielektrika kondenzatora tako da se po?nu ponašati kao elektreti. Ako takav kondenzator izbijemo pa spremimo - MOŽE SE SAM SPONTANO NABITI ( pa tako nabijen ?ak i ubiti! ) Moramo UVIJEK ostaviti kratkospojene kontakte kad ga spremamo.

Ovaj motor – generator radi na principu rotacionog Ed Grey motora, u kombinaciji s nekim modifikacijama i u kombinaciji s Newman-ovim dizajnom. Ovaj motor nije poput drugih standardnih elektromotora. Ovaj motor može pokretati napon 300-1000 V, kako ?e i kasnije biti objašnjeno. Razlika je u konstrukciji zavojnica rotora i statora, koje ?ine jake elektromagnete koji elektromagnetsku silu pretvaraju u mehani?ku ( okretanje rotora ). Tu dobivenu mehani?ku energiju možete koristiti na daljnje razne na?ine, npr. spajanje na neki postoje?i agregat umjesto benziskog ili diesel motora i dobivanje „standardnih 220 V“ za široku upotrebu. Mogu?e je i ovaj ure?aj postaviti u automobil, umjesto motora. Potrebne su odre?ene preinake vozila ( elektri?na vakuum pumpa za ko?nice, elektri?ni grija?i umjesto grijanja na principu tople vode koja dolazi iz zagrijanog motora, te još regulacija prijenosa ). Ali sve te probleme se lako može rješiti sa malo znanja i umije?a, a cijena besplatne vožnje ?ini sretnim svakog voza?a jer ne treba gorivo, ne treba ulje, nema pregrijavanja, okretni moment je isti kod svih brojeva okretaja, ne traba antifriz zimi, nije potreban auspuh, automobil je lakši i pokretljiviji... ima tu još mnogo prednosti koje prepuštamo vama da ih otkrijete.

Ako nikad niste razumjeli principe rada elektromotora ili generatora, savjetujemo prvo prou?iti neke knjige o osnovnim principima rada elektromotora. Lokalna knjižnica ili neka dobra knjiga iz elektrotehnike bi mogla pomo?i u tome. Za dodatna prou?avanja preporu?amo internet jer se tu može na?i najviše raznih informacija potrebnih za razumijevanje.

Ovaj motor – generator je jednostavan industrijski elektri?ni motor kojem premotamo stator i rotor odre?enom debljinom bakrene žice ( koja je izolirana lakom, ista ona kojom se namotavaju transformatori ), te dodamo još par elektroni?kih dijelova koji su neophodni za ispravan rad ovog ure?aja. Kako je potreban inicijaliziraju?i izvor struje, ovaj se motor – generator može pokrenuti i sa obi?nom 12 V baterijom ili akumulatorom i pripadaju?om kaskadom ( ure?ajem ) za podizanje napona do 1000 V. Taj se izmjeni?ni napon pretvara u istosmjerni pomo?u dioda ( Graetzov spoj 4 diode ). Moramo napomenuti da motor daje VIŠE snage i energije nego što je uzima inicijalizacijom iz izvora. Tako da je ovaj ure?aj i korisniji od 100%, gledaju?i omjer potrošnje iz izvora i dobivene snage i energije u obliku vrtnje rotora. Princip dobivanja ve?e snage leži u tome što se visokim naponom i elektromagnetskom energijom, izgleda, pobu?uje neka dodatna sila, nama zasad nepoznata, koja je svugdje, u eteru, sveprisutna na cijeloj Zemlji i vjerojatno i univerzumu. Još je i Nikola Tesla eksperimantirao s njom. Tu energiju neki zovu „životna energija“, neki ju zovu „orgon“, neki „chi“, neki „prana“, a drugi možda nekako druga?ije. Izgleda da je to jedna univerzalna energija koje ima svugdje i u svim prilikama. Samo ju treba znati „pozvati“ i usmjeriti njen tok na zahtjevani na?in.

No, da li je to jedan oblik gravitacije ili ne?eg drugoga, ostavit ?emo za neko drugo vrijeme i mjesto, jer ovdje ?emo pratiti prakti?ni dio i korištenje u, nadam se, pozitivne svrhe.

Kako „uobi?ajeni“ motor koristi relativno mali napon, i zbog toga, ve?e struje, njegovi namotaji su od relativno debele bakrene žice, ve?eg presjeka. To je iz razloga što ve?a struja zahtjeva ve?u kvadraturu žice radi što manjih gubitaka. Naravno, što je manji otpor, to bolje. Kod ve?ih struja i zagrijavanja su ve?a, a time i gubici. Nije nam svrha da motorom grijemo okolinu, za to služe razni grija?i, ve? da što više energije pretvorimo u okretanje rotora, tj. u mehani?ku energiju. Za razliku od tih „obi?nih“ motora, ovaj motor ima jako tanku žicu, ima mnogo više zavoja i koristi jako malene struje. Zbog toga se ne grije i nije „guta? ampera“. Koristi istosmjernu struju i radi sli?no kao i DC motor. Visoki istosmjerni napon ( i minimalna struja ), u trenutku puštanja kroz elektromagnete, stvaraju ogromnu elektromagnetsku silu i jednostavno impuls odbija iste polove elektromagneta.

Na po?etku smo koristili 4-polni dizajn, svi elektromagneti su bili u poziciji „6 ili 12 sati“, „palili“ su u isto vrijeme razvijaju?i ogromnu odbijaju?u silu i tako uzrokovali okretanje rotora. Ovaj se motor može okretati u oba smjera. Kod ovakvog motora, koji smo koristili kao prototip, snagu smo mogli regulirati po želji, veli?inom elektromagneta i mehani?kom konstrukcijom tijela motora ( debljina osovine, ja?ina ležaja ). Naravno, možete ga modificirati po svojim idejama.

Radi isprobavanja, napravili smo jednostavan dizajn, tako da bi i po?etnici mogli vidjeti o ?emu se radi. Svi visokonaponski ( VN ) elektromagneti su motani tako da su sjeverni polovi okrenuti prema sjevernim polovima, dakle ( N prema N ) i tako se odbijaju. Mogu se namotati i tako da su namotani i sjeverni prema južnim polima ( N prema S ), ali se oda oni privla?e i tako dobijete privla?ni motor, za razliku kad su N prema N i kad je motor odbojan.

Mogu?e je i umjesto elektromagneta na rotoru, koristiti i permanentne magnete. Najbolji su neodimski jer su jaki i malih dimenzija/masa. Naravno, oni su dobri za pokuse jer bi za profesionalniju upotrebu trebalo balansirati rotor, trebalo bi ih to?no postaviti i dobro u?vrstiti, što u praksi – i nije „ma?ji kašalj“. Ova „stolna“ verzija motora je dobra za prou?avanje, modificiranje i daljnje istraživanje, jer nema prekompliciranih dijelova i lako ih je montirati, mijenjati ili modificirati. Nema potrebe za ?etkicama i kolektorom. Kod korištenja permanentnih magneta, motor bi trebao biti privla?an, tj. treba postaviti zavojnice tako da imaju suprotni pol prema magnetskom polu magneta ( N prema S ).

Na po?etku naših testiranja, napravili smo mnogo vrsta elektromagnetskih zavojnica, da vidimo koje ?e najbolje odgovarati našem malom motoru za testiranje. Probali smo razne debljine žice i tijela, te zaklju?ili vrlo brzo koje su debljine pogodne, a koje nisu ( koje su u stvari „guta?i ampera“ ) za konstrukciju ovog motora. Najbolja se pokazala bakrena Culak žica promjera 0,13 mm, tanka poput vlasi kose. S njom je najteže raditi jer lako puca i morate biti jako pažljivi kod namotavanja. Žica promjera 0,25 mm ?e tako?er raditi, ali je 0,13 mm puno bolja kad se namota nekoliko tisu?a zavoja. Tijela mogu biti i plasti?na, a radi i kad nemamo jezgre, dakle, zra?na zavojnica.

Evo presjeka motora i iz ove skice se može vidjeti princip rada elektromagneta:
 

Osnovni princip rada motora


Ovdje je potrebno koristiti 2-4 svje?ice kao visonaponske prekida?e, tako da se istosmjerni visoki napon u jednom trenutku šalje na 4 zavojnice. Možete dizajnirati ovakav motor – generator po želji, u bilo kojim oblicima i na bilo koji na?in, samo da se držite ovih principa. Ako radite zavojnice duga?ke 10-16 cm, tako da ih motate na plasti?nim tijelima, najbolje ih je motati na nekoj namatalici tako da je brzina relativno mala. Ako se mota žicom 0,13 mm, najbolje je motati brzinom oko 150 okretaja/minuti, ali se može i do 250 okr/min, samo je malo teže. Ako vam žica pukne, samo skinete lak sa krajeva upalja?em, brusnim papirom i zamotate jednu za drugu žicu, te zalemite. Obavezno spoj izolirajte lakom ili na neki drugi na?in. Mogu?e je i samo zamotati krajeve, te zagrijati lemilicom dok se lak ne spali i ne uhvati lem. Naravno, isto izolirati poslije toga. Neki brzosušivi lak dobro do?e.

Preporu?amo da prvo pokušate napraviti jedan manji, slabiji motor, 1 KS ili manje, tako da istražite sve mogu?nosti i primjenite onu koja vam je najprihvatljivija.

Kasnije, možete uzeti neki postoje?i motor/generator i premotati ga prema svojim potrebama, tanjom žicom tako da se namota potreban broj VN elektromagneta. Možda ?e biti potrebno modificirati kolektor, ali u krajnjem slu?aju, ima trgovina gdje se mogu kupiti dijelovi za elektromotore ( kolektori, ?etkice, lageri, žica, izolacijki materijal, pa ?ak i namatalice ). Bitno je da imate dovoljno jako ku?ište i osovinu za odre?enu ja?inu motora/generatora i da ga kasnije dobro izolirate ( mogu poslužiti bakelitne plo?e, pleksi-staklo i drugi izolacijski materijali ). Ako imate neki stari elektromotor, lako odmotate žicu, dobro o?istite i pripremite dijelove za „visokonaponski tretman“. Sve dobro o?istite i operete u nitro-razre?iva?u, ostavite da se osuši i uzmete lak za izolaciju. Natopite ili premažite dijelove ( naravno, osim kolektora i vanjskih dijelova osovina ) tako da se lak upije izme?u dinamo-limova, ostavite da se osuši i tako u par slojeva. Najbolje je ostaviti preko no?i svaki premaz ako se lak sporije suši. Kao dobra izolacija koja se može prilago?avati, dobro može i poslužiti izolacijska traka ( popularni izolirband ) koju izrežemo i zaljepimo po potrebi. To je dobro staviti prije namatanja, tako da se namotaji žice namataju preko izolacijske trake. Kasnije kad namotamo žicu i provjerimo spojeve, lako sve opet natopimo u lak i sve zajedno osušimo.

Žica kojom namotavamo elektromagnete je tanka i osjetljiva, pa kad i namotamo zavojnicu, potrebno ju je natopiti lakom i tako u?vrstiti da nebi došlo do kasnijeg prekida zavojnice radi slu?ajnog udarca nekog stranog predmeta. U biti, pogledajte kako su namotane i zašti?ene zavojnice na „originalnom“ motoru prije nego što ga rastavite radi preinake.

Lista dijelova potrebnih za izradu/modifikaciju motora/generatora:

Izvor napajanja 1000 V DC ( istosmjernog napona ). To može biti ispravlja? sa 220 V na 1000 V, 50 Hz – 30 kHz ili ?ak više. Dobijen izmeni?ni napon ( sa sekundara transformatora ) se ispravlja pomo?u Graetzovog spoja dioda. Paziti da su diode isto visokonaponske ( barem 1500 V probojnog napona ). Ako nemate takve, može se spojiti više njih u seriju kao jedna dioda, broj ovisi o probojnom naponu svake. Ima za kupiti i gotov spoj u obliku crnog ku?išta sa 4 izvoda. Na 2 je znak ~ što zna?i izmjeni?ni priklju?ci sa trafoa, i + i -. Naravno, da je nazivni napon barem 1500 V. Mogu?e je i koristiti pretvara?e sa 12 V DC na 220 V i više, napraviti kaskade i sli?no. Ako nemate izvora struje tamo gdje ?ete koristiti ovaj generator/motor, najbolje je odmah planirati napajanje, odnosno pobudu, akumulatorom ili adekvatnim baterijama.

Svje?ice Champion Copper Plus #855 DJ7Y, 2 komada. Mislim da bi mogle raditi i bilo koje druge, s podešenim zazorom na oko 1000 V. Ne moraju biti montirane na ku?ište motora, mogu biti i u svom izoliranom posebnom ku?ištu...

Akumulator 12 V, 2 komada. Akumulatori sakupljaju povratnu EMS i tako se pune. VN elektromagneti koji se koriste, troše jako malo struje i koristit ?e samo nekoliko miliampera struje iz akumulatora! Akumulatori ?e jako dugo trajati, pa ?ak i bez da priklju?ite povrat za njihovo punjenje.

VN elektromagneti, 6 komada, ili koliko je potrebno. To ovisi o konstrukciji rotora i statora. 10-tak bi bilo optimalno. Što ih je više, to je ve?a snaga. Koristiti Culak žicu otprilike 0,1 mm debljine, namotati na tisu?e zavoja, ne mora biti to?no odre?en broj ( koliko stane na kalem da se lijepo popuni ), ne mora namotavanje biti savršeno, ali što se ljepše namota, zavoj do zavoja, više žice stane i efikasniji je motor. Izolacija je isto važna, koristite barem 3-4 premaza lakom izme?u kojih se prijašnji sloj osušio.

Kondenzator 47-900 ?F 2000 V. Kako je teško na?i ovakvu vrijednost sa dovoljno visokim probojnim naponom, može se isti napraviti kao spoj više manjih u blok u kojem su spojeni u serijski spoj. Tako se zbraja napon od svakog pojedinog kondenzatora, ali pada kapacitet. Dobar izvor kondenzatora može biti staro kompjutersko ( neispravno ) napajanje. U savkom se nalaze po 2 kondenzatora otprilike 470 ?F i napona oko 200 V ( ona 2 najdeblja ). Njihovim spojem u seriju ( - jednog na + drugog ), sa npr. 10 komada, dobijete 47 ?F i probojnim naponom od 2000 V !!! Mogu se i kombinirati i nekoliko takvih blokova kondenzatora za ve?i kapacitet ( recimo paralelan spoj takva 2 bloka daje 94 ?F i 2000 V, paralelan spoj 3 bloka daje 141 ?F 2000 V... itd. ). Staro ku?ište od kompjuterskog napajanja ima i prekida? i dobro do?e za montažu tih kondenzatora... naravno, sve dobro izolirajte!!!

Bez upotrebe kondenzatora, ovaj motor nebi radio, ili nebi imao toliku snagu. Kondenzatori brzo pohranjuju elektrone i tako pružaju trenutni izvor ogromne snage i impulsa. Osim toga, tu se stvara još neka sila koja tjera taj motor i koju još mnogi neznaju ili nemogu objasniti ( možda ?e nam biti jasnije kad stignemo u 4. denzitet, tko zna ?! ). Dakle, kad je kondenzator potpuno nabijen istosmjernim naponom od 1000 V, i svje?ica je podešena da „pali“ na 1000 V, zatvara se strujni krug s VN elektromagnetima koji su okrenuti jedan prema drugom istim polovima. Eksplozivna i ogromna koli?ina magnetske energije se razvija i pošto su magneti okrenuti me?usobno s istim polovima, dešava se ogromno odbijanje, uzrokovaju?i okretanje rotora. Dakle, „paljenje“ podesiti u trenutak kad su elektromagneti to?no jedan prema drugome.

„Prvi put smo bili skepti?ni, ali kad smo napravili 2 eletromagneta i na stolu isprobali djelovanje. Nismo htjeli oštetiti magnete, pa sam gornji držao rukom da ne odleti i ne padne na pod. Kad smo spojili strujni krug, „Bum!“, umalo mi nije otrglo ruku. Elektromagnet je svejedno odletio u zrak i pao negdje na pod. To je eksperiment koji nikad ne?u zaboraviti.“, kaže autor teksta. Da, pa sila odbijanja magneta je vrlo jaka, probajte 2 permanentna magneta okrenuti tako da se odbijaju i probati ih na silu „spojiti“... ako su magneti malo ja?i – to ne?ete mo?i u?initi ! A elektromagneti su obi?no ja?i s obzirom na iste dimenzije.

Što je ve?i napon koji koristite i broj okretaja, to je ve?a i snaga motora. Ali sve preko 1500 V treba biti posebno izolirano.

Sa ovim znanjem, možete konstruirati bilo koji Ed Gray motor/generator koriste?i 1000 V, i 10-30 mA, kondenzator(i) mogu biti i manji 60-200 ?F ( možda se može koristiti i onaj kondenzator(i) iz automobila koji ima platinsko paljenje ? ). Sa tankom žicom, vaš motor koristi manje ampera i više volti ( manja struja – ve?i napon ) i zbog toga se uop?e ne grije! Pove?avaju?i dimenziju elektromagneta ili pove?avanjem njihovog broja, bez problema možete pove?ati snagu npr. sa 100 KS na 350 KS. Ve?ina današnjih konvencionalnih motora koristi deblju žicu, manji napon i zato je ve?a struja, a time i zagrijavanje. Oni se razbacuju s energijom! Nisu toliko efikasni! Zato ih volim zvati „guta?i ampera“. I nisu konstruirani da kupe povratnu elektromotornu silu ( EMS ) koja se javlja na svakoj zavojnici motora, što je zbilja šteta.

Ovaj motor/generator koristi malo struje i veliki napon, a što je napon ve?i, to su ve?i i efekti besplatne energije! Ve?i su u?inci „one“ energije za koju mnogi nisu svjesni. Možete napraviti jedan mali pokus. Namotajte 2 elektromagneta na mekanim željeznim jezgrama, jedan sa žicom promjera 1 mm i 200 zavoja, a drugi žicom promjera 0,35 mm i 2000 zavoja. I još trebate kondenzator(e) 47 ?F 1000 V. Priklju?ite voltmetar na kondenzator i punite kondenzator na 1000 V. Negativan pol kondenzatora priklju?ite na jedan izvod svake zavojnice. Sada spojite plus od kondenzatora prvo na jednu zavojnicu, pa odspojite, i onda na drugu, pa odspojite, pa opet na prvu... i tako naizmjeni?no. Kao što ?ete vidjeti, prvi magnet ?e trebati samo 1-2 paljenja dok napon na kondenzatoru ne postigne 0, a drugi 7-10 paljenja dok napon ne dostigne 0. Dakle, prvi treba više energije za pokretanje nego drugi, koji je namotan tanjom žicom.

Ako promatramo „obi?an“ motor koji radi na 12 V i troši oko 5 A struje, taj se motor grije. Isto tako možemo imati isti motor koji radi na 1000 V i troši 10-60 mA i potpuno je hladan! Ako se propisno sakuplja povratna EMS, tada taj motor postaje izvorom besplatne energije i može napajati razne ure?aje. Povratna EMS je besplatna energija koja nastaje iz kolapsa magnetskog polja elektromagneta koje pulsira. Ovaj motor/generator je u stvari visokonaponski motor/generator koji radi na 1000 V DC i na odbijaju?oj magnetskoj EKSPLOZIJI.

Evo nekoliko primjera motora/generatora za testiranje:

Imate na internetu brdo primjera i modela, lako se na?e ono što je potrebno.

Evo i jedne varijante sheme za spajanje:

Shema spajanja

Ovdje se koriste 2 akumulatora od 12 V ( Battery ). DC – AC konvertor, koji 12 V DC ( istosmjerne struje ) pretvara u 1000 V AC ( izmjeni?ne struje ), može se možda konstruirati i tako da se prvo dobije 12 V izmjeni?na struja, pa transformatorom podigne napon na 1000 V, koji se kasnije opet diodnim mostom pretvara u DC ( istosmjerni napon ). Kondenzator ili skupina kondenzatora 2000 V, 47 ?F mogu biti elektrolitski. Svje?ica ili komutator služe kao prekida? koji u datom trenutku propusti struju koja dolazi na visokonaponske elektromagnete. Preko dioda se povratna elektromotorna sila opet dovodi na akumulator koji se tako puni. Naravno, možete to proslijediti na prvi akumulator, ali mislim da to tako?er mora i?i preko dioda da nebi ispraznili jedan drugoga.

Dakle, sad imate odre?eno znanje s kojim treba po?eti, treba još malo volje i kreativnosti i možete posti?i rezultate s kojima ?ete biti zadovoljni.

Za sve koji pitaju "Od kuda je to?" ili "Ima li kakvih ve?ih slika i nacrta?" mogu dati samo slijede?i link za download istog ( ili ovaj ) pa si pogledajte sami.

Puno uspjeha u radu !
 

Evo i dva od mnogih zanimljivih filmi?a o Bedini motoru:

Jedan primjer dobivanja puno više energije nego što je uloženo. Kažu da je perpetuum mobile ( ure?aj sa 100% iskoristivosti ) nemogu?. Kod ovog primjera je to uveliko premašeno, pa više i nebi trebali vjerovati u te gluposti koje nam serviraju u školama i udžbenicima koji su odavno ve? zastarjeli. Znanje je suspregnuto od onih koji bi nešto nau?ili i poboljšali ljudski život... a treba se pitati od koga i ZAŠTO!!!