Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


?ovek i kosmos

Jedina stvar u kojoj je ?ovek u toku civilizacijskog razvoja neprekidno nazadovao jeste kontakt sa duhovnim energijama, odnosno kontakt sa prirodom. Od trenutka kontakta ?oveka sa svetle?im telima (pre 144.000 godina), i dobijanjem slobodne volje, ?ovek je od stanja potpune otvorenosti prema prirodi, komunikacije sa svetle?im telom i dobijanja informacija od duhovnih energija, dospeo u stanje potpune odvojenosti od prirode, odnosno puta Stvaraoca. Osnovni razlog za to je što je ?ovek na pogrešan na?in iskoristio svoju slobodnu volju, razvojem negativnih misli i okretanjem ka materijalnom, što je tokom dugog vremena postepeno gasilo kontakt ?oveka sa svetle?im telom i duhovnim energijama.

Današnje stanje ?oveka je takvo da je on više nije u stanju da kontaktira sa duhovnim energijama (osim ako se ne bavi duhovnoš?u), odnosno da je potpuno okrenut materijalnom. Ovaj razvoj doveo je do toga da ?ovek nije ni svestan prave prirode i svojstva kosmosa, odnosno da daleko najve?i deo sadržaja kosmosa ?ini energija, dok materija spada u sadržajno najmanje zna?ajan, a prostorno najmanje zaprimljen deo kosmosa.

Istraživanje isklju?ivo materijalne sfere, dovelo je ?oveka do stanja u kojem se nalazi – stvaranja velikog broja negativnih misli samo u jednom danu, opasnost od ratova, svakodnevnog straha za egzistenciju, napetosti i sve ve?eg broja problema koji tište ljudsku civilizaciju i koji nikad ne?e biti rešeni isklju?ivim istraživanjem materijalnog. Negativne misli izazivaju ošte?enja ljudske aure, smanjuju duhovni razvoj, i u krajnjoj liniji dovode do hroni?nih bolesti, ?ak i onih najtežih.

Jedini pravi put je vra?anje na Put Stvaraoca i duhovni razvoj, jer u kosmosu postoji ogroman broj duhovnih energija koje mogu pomo?i razvoj ljudske civilizacije kako u materijalnom tako i u duhovnom smislu. Me?utim, osnovni uslov za kontaktiranje duhovnih energija je vra?anje na put Stvaraoca i visok stepen duhovnog razvoja.


Pravilan na?in upoznavanja kosmosa

Ljudi su kosmos doživljavali na razli?ite na?ine, pre svega u zavisnosti od nivoa razvoja i civilizacije. Današnje vi?enje kosmosa od strane ljudi predstavlja, u odnosu na ljudske potrebe, izuzetno nizak nivo znanja uz obilje pogrešnih prilaza, mišljenja, pa ?ak i pogrešnih informacija koje ljudi smatraju za gotove ?injenice. To je posledica pravca istraživanja kosmosa baziranog na današnjoj nauci, a koji je pogrešan i besperspektivan. Bez obzira na postojanje tradicije u isto?nim zemljama, zapadna civilizacija, kao ekonomski ja?a i agresivnija, nametnula je svoj na?in mišljenja u razvoju ljudske civilizacije i u pogledima na sve oblasti ljudskog interesovanja koji preti da u potpunosti uguši interesovanje Istoka za spiritualni život.

Jedini pravi prilaz upoznavanju kosmosa, koji omogu?ava dobijanje svih znanja koja ljude interesuju o kosmosu, kao i onih koja ljudima nisu zanimljiva, ali su od izuzetnog zna?aja za razvoj ljudske civilizacije i zaštitu životne sredine, pa i same planete Zemlje, je putem svetih znanja.

Upoznavanje ljudi sa pravom istinom o kosmosu, omogu?i?e da ljudi saznaju istinu o Stvaraocu, o njegovom savršenstvu i njegovoj nesposobnosti da mrzi, kažnjava, preti. Sazna?e o suštini njegovog bi?a koje predstavlja samo ljubav. Upoznavanje kosmosa omogu?i?e pomo? ljudima za razrešavanje nekih problema koji tište ljudsku zajednicu.

Velike globalne energije, duhovne, kao i mnoge druge manje, zatim specijalne i posebne energije, kriju u sebi neizmerna znanja i mogu?nosti koje bi mogle da se iskoriste za dobrobit ?ove?anstva i napredak ljudske civilizacije. Do ovih znanja i ovih mo?i ne može se do?i nikakvim istraživanjima u materijalnoj sferi, nego samo istraživanjima koja se bave duhovnom sferom. Me?utim, za preuzimanje ovih znanja i mo?i potreban je visoki duhovni nivo, a do njega se, na žalost, dolazi sporo, najve?im delom istraživa?kim radom. Upravo tu leži osnovni problem razvoja ?ove?anstva jer je ono krenulo u pravcu istraživanja materijalne sfere, gube?i se postepeno u ?orsokaku ovih istraživanja.

Duhovni život je primaran - duhovno bi?e Platon

Ljudi treba da se oslobode vezanosti za materijalna dobra, za materiju. Da se oslobode više hiljada godina težnje za zaradom, za imovinom, za materijalnom koriš?u i dobiti. Taj zadatak je izuzetno težak, izuzetno spor, mada na prvi pogled izgleda vrlo jasan, gotovo da se može objasniti u dve re?enice. Pa, ipak, traja?e jako dugo, dok ljudi u ve?ini ne prihvate:

»Duhovni život je ono što je primarno a materijalna dobra su samo pomagala koja nam omogu?avaju komforan život da bismo mogli što više, što mirnije, što sadržanije da se bavimo duhovnoš?u«!

- To treba da bude jedna od teza, jedna od parola koja ?e se pojavljivati, ne samo u borbi za Idealni poredak nego i za širenje svetih znanja. Naime, treba po?i od toga što ljudi ve? odavno znaju i ?esto spominju ali više kao uzre?icu nego kao neki na?in mišljenja: Posle smrti ne nosimo ništa sa sobom! Trebalo bi tome dodati i nešto što drasti?no menja, ?ak i poja?ava ovu izreku:

»Posle smrti nosimo ono što smo u sebi duhovno razvili«!

- Zna?i, time se podvla?i kratkotrajnost koriš?enja i primene materijalnih dobara a izuzetno dugotrajna dobrobit, dobit, korist, pomo? u dugom životu posle smrti naših duhovnih dostignu?a, saznanja - duhovnog razvoja, jednom re?ju. To, naravno, ne zna?i da ljudi treba da podele svoju imovinu i da se pridruže sirotinji kao besku?nici i klošari. Naprotiv, sveta znanja teže da svi dostignu takav materijalni nivo da mogu da žive u blagostanju, komforu, bezbrižno, bez ikakvih materijalnih i finansijskih problema, da su potpuno opskrbljeni i sre?eni ali da ne vide svrhu u gomilanju novca na bankovnom ra?unu, da ne vide svrhu u velikim bogatstvima koja nisu u funkciji komfornog života nego predstavljaju daleko ve?e vrednosti od neophodnih za jedan prijatan, ležeran, komforan život. Zna?i da, ne samo kada do?emo u Idealni poredak, nego i pre njega, pre nego što je i zapo?ela borba za Idealni poredak, ljudi treba da se trude da obezbede sebi komforan, prijatan i bezbrižan, ležeran život, kako bi naš rad na duhovnom razvoju bio što opušteniji, što ležerniji, što spontaniji, prirodniji, bez gr?a, bez negativnih misli, blokada, strahova itd. To zna?i da materijalna dobra do nivoa komfornog života, bez finansijskih problema, ne samo da nisu mana, ne samo da ne rade protiv duhovnog nego, naprotiv, poboljšavaju mogu?nost duhovnog razvoja, omogu?avaju mu da se on sigurnije realizuje.

- U Idealnom poretku to ?e biti zadatak Idealnog poretka da omogu?i svim ljudima komforan, finansijski i materijalno bezbrižan život pun zadovoljstava i sre?e kada ?e ljudi sa radoš?u ulaziti u duhovni rad, duhovno se razvijati, bez optere?enja, bez blokada, bez ikakvih prepreka osim njihove želje i volje.

- Zna?i da posle smrti materijalna dobra ostaju na Zemlji dok duša odlazi u Uto?išta. U zavisnosti od duhovnog života osobe, od duhovnog razvoja, u momentu smrti koja bi trebala da bude od starosti kao najbolja, prirodna varijanta aura te osobe treba da bude u kvalitetnom stanju, bez mnogo bolesti, bez mnogo ošte?enja, jer bi, kada se bela bioenergija grupiše u jedan obla?i? a siva se rasprši, tada bi ta aura koja je dotle funkcionisala dobro nastaviti da funkcioniše kroz kanale bele bioenergije, kroz meridijane, nastavi?e da razmišlja, da donosi zaklju?ke, odluke itd. Takva aura sastavljena od bele bioenergije ima?e neuporedivo ve?u šansu da stigne do Uto?išta, bi?e kompaktna, funkcionalna, mo?i ?e da razmišlja, mo?i ?e da odlu?uje, mo?i ?e da izbegava opasnosti na tom putu do Uto?išta.

- U samom Uto?ištu, intenzitet doživljaja, prijatnih, ?ulnih, muzike, slika, ukusa, mirisa, dodira bi?e potpuniji, intenzivniji, raznovrsniji kod osoba ?ija je aura o?uvana do poslednjeg dana i koja mnogo bolje funkcioniše u Uto?ištu nego aure koje su jedva stigle tamo koje su znatno ošte?ene bolestima i drugim problemima i ?iji doživljaji nisu u potunosti toliko jasni, ?isti, prijatni kao kod zdravih i dobro funkcionišu?ih aura.

- To zna?i da iz svega ovog proizilazi da nas sveta znanja upu?uju da je do po?etka stvaranja Idealnog poretka potrebno da težimo jednom dobrom materijalnom stanju jer ?e to omogu?iti naš bolji duhovni razvoj, bolje prihvatanje svetih znanja nego ako smo u stalnim nestašicama, stalnim neprijatnostima bilo zbog bolesti, bilo zbog nemaštine, bilo zbog nerešenih raznoraznih problema. Jedan dobar, komforan život pre Idealnog poretka omogu?i?e nam maksimalni duhovni razvoj koji ?e zavisiti samo od naše želje i volje da se u tom pravcu razvijamo.

- Kada se jednom dostigne Idealni poredak tada ?e svi komforno živeti u uslovima koji maksimalno pomažu duhovni razvoj. To ?e omogu?iti zdravlje, dobro funkcionisanje aure što ?e posle smrti obezbediti siguran dolazak do Uto?išta i u njemu optimalno koriš?enje mogu?nosti koje su predvi?ene za auru koja je zdrava, funkcionalna i koja ?e imati najduži vek i najprijatnije doživljaje u Uto?ištu.


Male kosmi?ke meditacije

MALE KOSMI?KE MEDITACIJE - poklon duhovnih energija svim ljudima

Ljudi poznaju i koriste veliki broj meditacija. Svaka od njih ima svoje dobre i loše strane, kao i granice svoga dometa. To je zbog toga što su ih izmislili ljudi, a oni greše i stvaraju granicu svemu. Da bi se slabosti postoje?ih meditacija otklonile, dr Stojanovi? je 1994. godine, u dubokoj meditaciji dobio informaciju od spiritualnih bi?a o novoj meditaciji koja do tada nije bila poznata ljudima, a koju su nazvali Put ka prosvetljenju. Za nju su mu rekli da predstavlja najefikasniju meditaciju koja najbrže i sigurno vodi ka prosvetljenju. Njegov zadatak je bio da je širi po celom svetu. Danas postoje mnogo meditanata i više meditativnih grupa kako kod nas tako i u svetu: Novi Sad, Beograd, Subotica, Vršac, Novi Be?ej, Sombor, Niš, ?a?ak, Užice, Republika Srpska (Banja Luka), Slovenija (Kranj), Makedonija (Skoplje), USA (Sarasota na Floridi, Kanzas Siti, Olkahoma Siti). Meditaciju, Put ka prosvetljenju, može svako primenjivati, ali ne odmah, nego tek posle pripreme u trajanju od nekoliko meseci.
Duhovne energije su ukazale na potrebu da se, pored meditacije Put ka prosvetljenju (?ije se uputstvo dobija na seminaru „Put ka prosvetljenju“ koji vodi dr sci. Ljubiša Stojanovi? u Beogradu, Novom Sadu i Subotici, kao i u Banja Luci ?iji seminar vodi u?enik i saradnik Luka Božunovi?), ljudima da i nekoliko „malih“ meditacija koje bi bile blage i koje bi svako bez ikakve pripreme mogao odmah da koristi. Cilj malih meditacija bio je da se, kod što ve?eg broja ljudi aktivira duhovnost, poboljša funkcionisanje nervnog sistema, pomogne u isceljenju bolesti i izvrši priprema za meditaciju Put ka prosvetljenju. U tu svrhu odabrano je pet složenih i efikasnih meditacija koje su nekada bile u stanju da primenjuju samo, u paranormalnom smislu visoko razvijene osobe. Spiritualna bi?a su izvršila inicijaciju svih ljudi sveta i time omogu?ila da pet malih meditacija može svako primenjivati, bez ikakve pripreme.

Svrha malih meditacija je dvojaka:

1. Da se budu?im meditantima Put ka prosvetljenju popravi psihofizi?ko stanje i omogu?i brže poboljšanje funkcije nervnog sistema i što ranije uklju?enje u meditativnu fazu.

2. Svim ostalim osobama, koje ne planiraju da rade meditaciju Put ka prosvetljenju, male meditacije ?e biti izuzetno korisne u cilju poboljšanja sopstvenog psihofizi?kog stanja i održavanja energetske ravnoteže.ŠIVINA MEDITACIJA

Pre nekoliko godina se u dubokoj meditaciji dr Stojanovi?u pojavio Šiva i dao mu jednu isceljuju?u metodu, ili malu meditaciju zahtevaju?i da je, kao njegov poklon, prenese svim ljudima, što zna?i da je mogu koristiti svi ljudi bez ikakve pripreme.


POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Leže?i ili sede?i zatvoriti o?i i opuštati se nekoliko sekundi.

IZVO?ENJE MEDITACIJE

Zatvorenih o?iju u sebi ili naglas izgivoriti slede?i tekst:

tamnoplava energija ulazi kroz moje pal?eve na nogama u moja stopala,
tamnoplava energija prolazi kroz moje potkolenice,
tamnoplava energija prolazi kroz moja kolena,
tamnoplava energija prolazi kroz moje butine,
tamnoplava energija prolazi kroz moje polne organe,
tamnoplava energija prolazi kroz moju karlicu,
tamnoplava energija prolazi kroz moje bubrege,
tamnoplava energija prolazi kroz moj pankreas,
tamnoplava energija prolazi kroz moju slezinu,
tamnoplava energija prolazi kroz moju jetru,
tamnoplava energija prolazi kroz moju žu?
tamnoplava energija prolazi kroz moje debelo crevo,
tamnoplava energija prolazi kroz tanko crevo,
tamnoplava energija prolazi kroz moj želudac,
tamnoplava energija prolazi kroz moja plu?a,
tamnoplava energija prolazi kroz moje srce,
tamnoplava energija prolazi kroz moju ki?mu,
tamnoplava energija prolazi kroz moj vrat,
tamnoplava energija prolazi kroz moju glavu,
tamnoplava energija izlazi kroz moje teme i zaustavlja se na 20 cm iznad moje glave.

Žuta energija ulazi na moje teme, prolazi kroz celo moje telo, izlazi kroz pal?eve mojih nogu i odlazi u zemlju.

NAPOMENA

Neophodno je, pre spominjanja imena organa, svaki put obavezno igovoriti tamnoplava energija prolazi kroz...
Nasuprot tome, kada se izgovara tekst o žutoj energiji organi se ne spominju, jer ona u trenu samo projuri kroz celo telo.
Poželjno je zamisliti tamnoplavu energiju kako ide iz organa u organ kao magla.

TRAJANJE MEDITACIJE

Ukupno trajanje ove meditacije je oko tri minuta


KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Ova meditacija se radi svakodnevno, jednom do dva puta.

EFEKTI ŠIVINE MEDITACIJE

Šivina meditacija ima vrlo snažnu isceljuju?u i opuštaju?u mo?. U slu?aju da u nekom organu, ili delu tela postoje bokovi, preporu?ljivo je tekst koji se odnosi na njega ponavljati sve dok bol ne pro?e, na primer: tamnoplava energija prolazi kroz moj želudac, tamnoplava energija prolazi kroz moj želudac...MEDITACIJA PUTOVANJE ENERGIJAMA

Kosmos bez kraja, kosmos prepun sadržaja i funkcija, pa ipak tako nepoznat, tako nepristupa?an i nedodirljiv za obi?no oko i obi?ni ljudski um. Ipak, kosmos se može doživeti bez obzira na to da li se radi o ?oveku visokih paranormalnih mo?i, ili nekome koji je prvi put ?uo da postoji nešto što se zove kosmos. To je, name, mogu?nost da svaki ?ovek, zahvajuju?i postojanju svetle?eg tela koje je neprekidno vezano za njega, uspostavi takav kontakt sa kosmi?kim energijama i kosmosom u celini i da doživi jedno tiho, prijatno putovanje na tim i u tim energijama, kao što se plovi na blego zatalasanom moru na gumenom dušeku, ili u ?amcu posmatraju?i plavetnilo neba i sjaj sun?evih zraka. To divno putovanje kroz kosmos uz pomo? energija kojima je on ispunjen, mogu?e je ostvariti meditacijom koja se zove Putovanje energijama.
Nekada su mo? za ovu šetnju kosmosom imale samo visokorazvijene osobe u paranormalnom smislu, ali je, ovom objavom sada omogu?eno svim ljudima da uživaju u ovoj prijatnoj relaksaciji i u upoznavanju sa energijama kojima je kosmos ispunjen i koje nas u potpunosti okružuju. Može je, dakle obavljati svaki ?ovek, s tim da svako mora prona?i na?in na koji ?e se ose?ati najprijatnije u toku te vožnje.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Le?i ili sesti, zatvoriti o?i i opustiti se nekoliko sekundi.

IZVO?ENJE MEDITACIJE

Zamislite zatvorenih o?iju, da pored vas polako promi?e beli?asta magla, stalno u jednom pravcu. Potrebno je, zatim da zamislite da ste ušli u tu maglu i da vas ona polako, kao na krilima, nosi sa sobom. Pri tome ?ete doživeti prijatnost, opuštanje, zadovoljstvo. Nose?i vas tako, ona ?e možda menjati svoju boju i gustinu, izgleda?e druga?ije, ali ?ete vi i dalje uživaju?i boraviti u njoj, i posmatrati sve pored ?ega prolazite, bi?e vam prijatno, ose?a?ete radost i zadovoljstvo. Na kraju ove prijatne vožnje, zahvalite se energijama koje su vas nosile kosmosom, otvorite o?i i protegnite se.


TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija traje obi?no tri minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Ova vožnja kosmi?kim energijama može se raditi jednom do dva puta dnevno.

EFEKTI MEDITACIJE PUTOVANJE ENERGIJAMA

Rezultati ove vežbe su postepeno poboljšanje funkcionisanja nervnog sistema, stabilizacija nerava, opuštanje, smanjenje psihijatrijskih i organskih tegoba i preventiva od nastanka novih bolesti. Ipak, ovo blago isceljuju?e i relaksaciono sredstvo ne može razrešiti ozbiljne zdravstvene probleme, ali ?e mnogima pokazati na?in na koji je mogu?e uz pomo? energija kosmosa posti?i izuzetne rezultate u isceljenju bolesti i tegoba savremenog ?ove?anstva.


MEDITACIJA ZALAZAK SUNCA

Evo još jedne „male“ meditacije koju je Miroslav mla?i sin dr Stojanovi?a dobio u dubokoj meditaciji 2002. godine. Re?eno mu je da je mogu primenjivati svi, ali da ?e pozitivne efekte imati samo duhovno visoko razvijene osobe. Oni su je primenjivali kada su bili iscrpljeni, prenapeti, posle nekih stresnih situacija. Davala je, skoro trenutno, pozitivne efekte. Me?utim, pre izvesnog vremena je dr Stojanovi? dobio informaciju da ovu meditaciju sada mogu primenjivati svi ljudi, jer su ih spiritualne energije u tom smislu inicirale, u cilju pomo?i razvoju ljudske civilizacije. Njegov zadatak je bio da tu informaciju prenese, kako bi pomogla što ve?em broju ljudi.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Najbolji položaj i za ovu meditaciju je leže?i ili sede?i, zatvorenih o?iju.

IZVO?ENJE MEDITACIJE

Zamislite da se nalazite na morskoj obali, na nekoliko metara od vode. Tamo postoji jedan kamen na koji ?ete sesti, u turskom sedu, okrenuvši se prema moru. Sunce je, pred zalazak, dotaklo površinu mora na horizontu, a treperavi odsjaj njegovih zraka prostire se po vodi sve do obale na kojoj vi sedite. Sun?evi zraci i njihov odsjaj na površini vode su blagi i prijatni za posmatranje.
Pošto ste seli na kamen posmatrajte zalazak sunca – njegovu loptu i odsjaj zraka na vodi koji se prostire sve do vas. Ukoliko ne uspete da istovremeno gledate u sunce i njegov odsjaj na vodi, probajte barem jedno od ta dva. Ponekad ?ete izgubiti kontakt sa suncem i njegovim zracima na vodi, ali znajte da vas oni tamo ?ekaju i vratite se ponovona njih.

NAPOMENA

Potrebno je pri ovoj meditaciji da sunce bude blago, zalaze?e i da njegovi zraci ne smetaju vašim o?ima. Pored toga, onaj kamen treba da bude uvek isti, jer od momenta kada sednete na njega, po?inje meditacija.

TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija Zalazak sunca traje oko tri minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Meditacija se radi jednom dnevno, a u slu?aju da se ne ose?ate dobro, mogu?e je primenjivati i više puta na dan.

EFEKTI MEDITACIJE ZALAZAK SUNCA

?esto se, ve? posle nekoliko sekundi pošto se seli na kamen, oseti usporenije i duboko disanje, smirenje i popuštanje napetosti. To je zbog toga što za spiritualne energije, vaše sedanje na kamen i posmatranje zalaska sunca, zna?e molbu da vam ?iste auru od posledica stresova i negativnih misli, da uklanjaju uzroke nervne napetosti i raznih oboljenja i poboljšavaju funkcionisanje vešeg nervnog sistema.


TESLINA MEDITACIJA

Spiritualno bi?e Nikola Tesla je, prilikom redovnih kontakata dr Stojanovi?a s njim u dubokoj meditaciji, rekao da je njegova ideja da objavi male meditacije odli?na, ali je potrebno da im dodam još jednu malu meditaciju za koju mu je dao potrebne podatke.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Meditaciju je najbolje izvoditi u sede?em ili leže?em položaju. U izuzetnim slu?ajevima, mogu?e je meditaciju realizovati i u stoje?em položaju, ali je tada neophodno držati se ili biti naslonjen na neki ?vrst predmet.

IZVO?ENJE MEDITACIJE

Potrebno je zažmuriti i zamisliti da se nalazite u jednom stubu energije, visine oko 2 metra i pre?nika jednog metra, koja izgleda kao sivkasta magla. Meditacija se radi tako što se gleda u sivkastu energiju unutar stuba, ne napuštaju?i ?ak ni pogledom stub energije. Meditacija se završava jednostavnim otvaranjem o?iju.

TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija traje približno dva minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Meditacija se može raditi jednom do dva puta dnevno, kao redovan trening ili po potrebi.

EFEKTI TESLINE MEDITACIJE

Teslina meditacija ?e tokom trajanja od oko dva minuta omogu?iti potpuno smirenje nervnog sistema, pro?iš?avanje dela aure, poboljšanje cirkulacije krvi u celom organizmu, fizi?ki odmor i poboljšanje funkcionisanja nervnog sistema.


MEDITACIJA MALA PLANETA

Ovu malu meditaciju je dobio moj sin Miroslav od spiritualnih energija.

POLOŽAJ ZA MEDITACIJU

Za ovu meditaciju je najbolji sede?i položaj.

IZVO?ENJE MEDITACIJE

Zatvorite o?i i otputujte u mislima na jednu malu planetu. Ona je tako mala da vidite kako se savija na horizontu, kao da ste na nekoj velikoj lopti. Iznad Male planete se vidi no?no nebo sa zvezdama. Planetu obasjava malo Sunce blagom crvenkastom svetloš?u, pa je cela planeta crvenkaste boje. Planeta je potpuno beživotna i osim crvenog peska, šljunka i po koje stene, nema ni?eg drugog. ?im zapo?nete putovanje, ve? ?ete biti na Maloj planeti. U?ite u telo koje tamo budete videli i boravite u njemu.
Kada želite da završite meditaciju, jednostavno otvorite o?i.

TRAJANJE MEDITACIJE

Meditacija traje od dva do pet minuta.

KOLIKO PUTA SE RADI MEDITACIJA?

Meditaciju možete raditi jednom do tri puta na dan, kao redovnu vežbu ili po potrebi.


EFEKTI MEDITACIJE MALA PLANETA

Za vreme vašeg boravka na Maloj planeti, duhovne enerije ?iste vašu auru od posledica stresova i time uklanjaju uzroke bolesti, smiruju nervni sistem, popravljaju raspoloženje i duhovno vas razvijaju.Mjesta mo?i i zrela svjetle?a tijela

SADRŽAJ RADA I ZNANJA ZRELIH SVETLE?IH TELA

Mada su nivoi, struktura i sadržaj znanja svetle?ih tela sli?ni, ipak postoji velika razlika u oblastima na koje se njihova znanja odnose. Sva zrela svetle?a tela imaju donju granicu opštih znanja i u tome se ne razlikuju. Svetle?a tela koja su sazrela u jednom životu razlikuju se u specifi?nim znanjima koja zavise od epohe u kojoj su sazrela, od vrste civilizacije u kojoj su se razvijala i od afiniteta tih osoba. Opšti, minimalni nivo znanja svih zrelih svete?ih tela ima izuzetno visok domet koji je apsolutno nedostižan za bilo kog ?oveka. Me?utim, specifi?na znanja, koja se kod svakog svetle?eg tela razlikuju, daleko prevazilaze nivo opštih znanja i predstavljaju znanje univerzuma.

Šta je sadržaj opštih znanja zrelih svetle?ih tela?

Tu su, pre svega, znanja o ljudskoj auri, njenoj strukturi i funkcionisanju, znanja o nastanku i isceljenju bolesti, znanja vezana za sav biljni i životinjski svet na planeti Zemlji, detaljno kao za ljudski organizam. Znanja o Zemlji, kao kosmi?kom telu, svim planetama Sun?evog sistema i Suncu. Relativno visok nivo znanja o svim nebeskim telima, kosmi?kim zakonima i energijama koje postoje u kosmosu. Znanja o prošlosti, sadašnjosti i budu?nosti.

U specifi?na spadaju gotovo apsolutna znanja o pojedinim oblastima, kao što su: isceljenje, zakoni kosmosa, energetski procesi u kosmosu, prošlost, sadašnjost i budu?nost kosmosa i njegovih delova.

Sva ova znanja su Sveta znanja, jer se ni do jednih od njih ne može sti?i ljudskim na?inom istraživanja, osim u tragovima u delu opšteg minimuma znanja koje imaju sva svetle?a tela. Zahvaljuju?i tim razlikama u nivou i sadržaju znanja upravo se sastoji mogu?nost izuzetnih kreacija velikih grupa zrelih svetle?ih tela.

Koriste?i svoju superinteligenciju, zrela svetle?a tela koja žive u grupi uspevaju da umnože svoja znanja, izvla?e?i iz jednog znanja veliki broj novih. To im omogu?ava da na mestima mo?i realizuju izuzetna energetska ostvarenja u obliku polja koja se, pored svoje velike snage, odlikuju i izuzetnim sadržajem ?ija je korisnost za ljude koji posete mesta mo?i tako velika da se ne može ni?im zameniti. Upravo su zbog toga osobe, koje nisu imale ukrštanja sa zrelim svetle?im telima, doživele preuzimanje odre?enih znanja od njihovih svetle?ih tela iz polja znanja na mestima mo?i. Stoga je i njihova poseta uvek izuzetno plodonosna i ?esto se može meriti sa nivoom koji dostižu svetle?a tela koja su imala samo jedno ukrštanje.

Ova polja su stvarana, ponekad, i hiljadama godina, dopunjavaju?i se i usavršavaju?i, uskla?uju?i sa zahtevima novog vremena sadržaj i pravac svog delovanja. Na svakom mestu mo?i postoji bar jedno energetsko polje stvoreno da pomaže ljudima koji do?u u posetu, ali je njihov broj obi?no 3 do 5, a na velikim mestima mo?i i preko 10 polja.

Naravno, postojala su i polja koja nisu predstavljala sredstvo za razvoj posetilaca, ve? su bila zamišljena za delovanje protiv neprijatelja, u smislu odbrane mesta mo?i od napada?a.

Postojala su i polja koja su mogla da uspavaju neprijatelja, i ona, ali vrlo retko, koja su u stanju da ubiju svakog ko kro?i u njihov delokrug dejstva. Na sre?u, sva uspavljauju?a i polja ubice bila su uklju?ivana samo po potrebi i danas ne postoji nijedno polje na mestu mo?i je stalno aktivno, a koje bi moglo da na ve?em prostoru dovede do ovih štetnih dejstava. Izuzetak ?ine samo mesta žrtvenika kod ve?eg broja mesta mo?i koja neprekidno emituju zrak koji uspavljuje ili vrši anesteziju, ?ije delovanje postoji i danas.

Sveštenici su na mestima mo?i, u momentu napada osvaja?kih hordi, uspevali molbom zrelim svetle?im telima, iako u najve?em broju slu?ajeva nisu bili svesni o kakvim se energijama tu radi, da aktiviraju ova polja kako bi zaštitila hram od napada?a. Po prestanku opasnosti polja su se automatski gasila. Ova zaštitna polja, dakle, nisu bila pod komandom sveštenika ve? zrelih svetle?ih tela, koja su ih samo na opravdanu molbu privremeno uklju?ivala.


Normalna i paranormalna molba

Svaka naša misao, pa i molba prostire se od mozga u vidu energetskog talasa oblika lopte, koji se neverovatnom brzinom širi, stižu?i za tren oka do kraja kosmosa. Na površini te energetske lopte nalazi se naša misao, kao i molba koju pri njenom širenju kroz kosmos može dešifrovati svaka inteligentna energija. Zna?i, svaka od inteligentnih energija svesna je postojanja naših misli, odnosno molbe, kao i njenog sadržaja. Ljudi su uvereni da neko u kosmosu prima te naše molbe i uslišava ih u ve?oj ili manjoj meri. Nažalost, to nije ta?no. Inteligentne i superinteligentne energije, me?u kojima su najvažnije globalne, ne reaguju na ove naše molbe, što zna?i da one ostaju neuslišene.

Zašto je to tako? ?ovek je razvojem civilizacije postepeno gubio prirodni kontakt koji je nekada imao sa energijama. Danas, zbog svoje potpune usmerenosti na materijalno, tog prirodnog kontakta s energijama više nema. Energetski talas molbe naših dalekih predaka nije imao oblik lopte, nego je iz njihovog le?no-potiljnog dela glave polazio jedan zrak, pun ili isprekidan kao rakete koje idu jedna za drugom. Taj zrak ili rakete stizali su do energije kojoj je molba upu?ena i ona ju je realizovala u manjoj ili ve?oj meri. U slu?aju da molba nije bila upu?ena odre?enoj energiji, nju je prihvatala energija koja je bila najpodesnija za njenu realizaciju.


Da li je i danas mogu?e emitovati tu vrstu molbe? Svakako! Takav oblik molbe imaju sve osobe koje su dostigle odre?eni nivo duhovnog razvoja. On se postiže na razli?ite na?ine: na?inom mišljenja koji je uskla?en sa voljom Stvaraoca, humanoš?u i tolerancijom, meditacijom, koriš?enjem proizvoda energetske medicine, pripremom za meditaciju Put ka prosvetljenju.

Najjednostavniji na?in dostizanja potrebnog nivoa duhovnog razvoja koji automatski omogu?ava molbe u obliku zraka jeste ispunjavanje dva uslova za polaganje testa za dobijanje meditacije Put ka prosvetljenju. One se sastoje u obuci u isceljenju rukama i ?akrama (sivom bioenergijom). Pri polaganju testa za ovu meditaciju od kandidata se zahteva da svom svetle?em telu da molbu za isceljenje. Tom prilikom iz njegovog le?no-potiljnog dela kre?e zrak iil rakete do njegovog svetle?eg tela, koje istog trenutka odgovara na molbu tako što u auru i telo molioca emituje isceljuju?u energiju koja izgleda kao zlatna kiša. Istog momenta kandidat doživljava isceljuju?u seansu.

U slu?aju da kandidat nije osposobljen za ovaj test, njegova molba svetle?em telu imala bi oblik lopte i ono ne bi na nju odgovorilo.

Kontakt ljudi sa energijama kosmosa

U kosmosu postoji odre?ena hijerarhija koja ne predstavlja nikakve me?usobne odnose ili komandovanja, ve? nivoe inteligencije, energetske snage i rasprostranjenosti odre?ene energije, kao i broj i sadržaj me?usobne saradnje sa ostalim energijama. To zna?i hijerarhiju po zna?aju i važnosti ovih energija za funkcionisanje celog kosmosa.

Mogu?nost ljudskih kontakta sa energijama kosmosa može se podeliti u tri grupe:

Na prvom mestu nalazi se energija sa kojom je najjednostavnije komunicirati, i sa kojom ljudi imaju neprekidnu komunikaciju – energija svetle?eg tela. Ova komunikacija se odvija na paranormalnom nivou, ali uz relativno malo napora i uloženog vremena, mogu?e je uspostaviti kontakt, svojom voljom i svojom željom sa energijom svetle?eg tela. Taj kontakt se može školski uspostaviti na testu za meditaciju Put ka prosvetljenju, na seminarima Put ka prosvetljenju koje vodi dr Ljubiša Stojanovi?. Taj kontakt još ne predstavlja komunikaciju, ali zna?i prvi korak, pri ?emu svetle?e telo reaguje na molbu sa isceljenje njegovog ?oveka. Kontakt sa svetle?im telom mogu? je pri dostizanju frekvencije moždanih talasa od 12,2 Hz.

Drugi stepen predstavlja kontaktiranje sa energijama koje se nalaze svuda oko nas i koje predstavljaju globalne energije: energijom Duha svetog, energijom Hrista i energijom Prostora. Pomo?u razli?itih molbi na razli?itim nivoima paranormalnog razvoja, mogu?e je sa ovim energijama uspostaviti kontakte, posebno za isceljuju?e delovanje. Kontakti drugog stepena mogu?i su u oblasti izme?u 4,5 i 6 Hz.

Tre?i stepen predstavlja kontakt sa Energetskim oblakom. Posle toga, mogu?i su kontakti sa razli?itim energijama, bilo povremenim kontaktima u meditaciji, bilo kanalima kojima se mogu voditi kontinualni razgovori sa onim energijama koje su za taj razgovor i sadržaj razgovora najpodesnije. Ova tre?a faza sadrži bezbroj varijateta i kontinuiranu skalu od prvih kontakata koji se prenose crtežima, slikama, pa preko spoznaje, zvu?nog prijema informacije, i na kraju zvu?no – zvu?nog prijema, kao najsavršenijim vidom komunikacije. Kontakt tre?eg stepena sa Energetskim oblakom mogu? je po?ev od 0,15 Hz. Pri tome je za uspostavljanje normalnog dijaloga neophodno dosti?i nivo od 0,0000009 Hz (9 x 10-7 Hz).

Sama ?isto?a kontakta ne zavisi toliko od frekvencije moždanih talasa koja se dostiže, ve? od trenutnog psihofizi?kog stanja osobe i potrebnih uslova za meditiranje, kao i uvežbanosti osobe i uspostavljenih dobrih odnosa u prethodnim kontaktima. Ovi kontakti sa energijama kosmosa izuzetno su važni za razvoj ljudske civilizacije, jer omogu?avaju neuporedivo ve?a saznanja i dublje i pravilnije sagledavanje svetih znanja.


Energije kosmosa

Ima li u kosmosu destruktivnih energija

Kosmos nikada nije predstavljao poprište nikakvih sukoba energija, sukoba razli?itih sila, nikada nije predstavljao prostor u kome su nastale, u kome borave i u kome deluju destruktivne sile. Kao i u slu?aju ?avola, sve predstave koje ljudi imaju o takvim destruktivnim silama plod su isklju?ivo njihove mašte, kao refleksija njihovih negativnih misli i ose?anja. Kako je Stvaralac stvorio sve energije kosmosa u koje su ugra?eni njegovi programi njihovog sadržaja, njihovog razvoja i njihovog delovanja, ne može se ni zamisliti da neka od njih bude destruktivna. Naravno, kao i u drugim slu?ajevima, mogu?e je da do?e do kontakta dveju energija ?iji rezultat predstavlja stvaranje tre?e energije, ili da do?e do kontakta energija ?iji rezultat predstavlja stvaranje zgusnute energije, odnosno materije. Taj proces je prirodan proces koji je ?oveku poznat iz hemije i ne sadrži u sebi nikakve zle namere, nikakve destruktivne ideje i zamisli. Neophodno je da ovo ljudi shvate kako bi se balast straha i zebnje od negativnih, razornih, destruktivnih, štetnih energija ili bi?a u kosmosu jednom zauvek uklonio, jer kosmos predstavlja delo Stvaraoca sa ?ijim bi?em je nezamislivo bilo šta štetno ili destruktivno.


Kraj 

Stranica 7 od 7 Sve stranice

»