Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Senzitivne ta?ke planete Zemlje

Na planeti Zemlji, sem mesta mo?i (?iji sadržaj ?ine dva osnovna elementa - zrela svetle?a tela i 3 energetska polja (polje Svetlost, polje Prisustvo Stvaraoca i polje Mir) kao i niz drugih polja i delovanja...) postoje odre?ena mesta koja su izuzetno važna za globalno funkcionisanje planete Zemlje - to su tzv Senzitivne ta?ke planete Zemlje, koje zbog važnosti svoje funkcije možemo uslovno nazvati akupunkturnim meridijanima aure Zemlje.

One se, prema svojoj veli?ini, mogu podeliti u tri grupe: velike, srednje i male. Energetska polja svih ta?aka kre?u iz središta planete i idu do oboda aure planete. Nijihov položaj je nepromenljiv, bez obzira na promene položaja polova ili kontinenata.

Postoje 4 velike senzitivne ta?ke i one zauzimaju prostor veli?ine 28 km. Nalaze se kod La Manša, u moru kod grada Pert u Australiji, na Arktiku i 762 km od Antarktika ka zapadnoj polulopti.

Prose?na veli?ina srednjih ta?aka je oko 7 km i ima ih 70. Tu spadaju i nama poznata mesta kao Olimp, Delfi i Kajlaš (koji je ujedno i snažno mesto mo?i). Ovo su mesta jakih interakcija magnetnih i gravitacionih sila tako da i Bermudski trougao spada u ovu grupu.

Veli?ine malih Senzitivnih ta?aka se kre?e od 9 do 200 m. Njihov broj je 3280. Na njima dominiraju magnetna zra?enja, zra?enja iz ruda i središta Zemlje i mogu biti lekovita.

Postoji mogu?nost pro?iš?enja tokova malih ta?aka (koji su zaga?eni usled nuklearnih proba i drugog), njihovo proširivanje, kao i stvaranje nove mreže izme?u njih. To je mogu?e uradti u procentu od 8% za ?iš?enje i oko 60% za širenje i dodatno aktiviranje. Za svaku ta?ku se aktiviraju posebne duhovne energije u skladu sa njenom funkcijom.

Cilj aktivirinja ovih centara su: duhovni razvoj posetilaca (kako pri ?inu aktiviranja, tako i samom narednom posetom) ali i delovanje na neke globalne fenomene kao što je razvoj polja zajedni?ke svesti ?ove?anstva, normalizovanje ose jezgra planete i dr..

Bitna razlika je i to da se boravkom na nekom mestu mo?i sigurno dobija neko korisno dejstvo a na jakim energetskim mestima to ne mora biti slu?aj. To je zato što su ta mesta Senzitivne ta?ke planete ali ne rade neprekidno kao Mesta mo?i. Imaju velike mogu?nosti ali se moraju aktivirati i spojiti sa centrom Zemlje, Sunca i Mle?nog puta. To do sada niko od ljudi nije uspeo.

Za to se zahteva nat?ove?anski napor za koji je potreban dugogodišnji duhovni rad kao uvod i posebna višegodišnja obuka od strane Energetskog oblaka (manifestacije globalne energije Duha svetog, koji pomaže razvoj osoba koje su dostigle visoki duhovni razvoj) kako bi se zraci na ovim mestima mogli aktivirati. Bez toga, ova mesta ostaju mrtva. Posle obavljenog energetskog rituala, energije se ponovo aktiviraju.

Oko 10% senzitivnih ta?aka su ujedno i mesta mo?i, jer su stari narodi intuitivno prepoznavali ova mesta. Oko 30% su kulturni spomenici.

Neke senzitivne ta?ke u Srbiji su Avala, Ledina?ko jezero, Niška tvr?ava, manastiri Ži?a i Studenica.

?avo

Ne postoji nikakvi izvori negativnog delovanja u onom smislu kako to ljudi pripisuju ?avolu. U svemiru ne postoji energija koja na taj na?in svesno deluje na ljude ili na bilo koja druga bi?a ili stanja u svemiru. Štaviše, u svemiru ne postoje, ne samo spiritualna superinteligentna bi?a odnosno energije, nego ?ak ni obi?ne energije koje bi za zadatak imale destruktivno delovanje, uništavanje, ošte?enja ili bilo kakvo namerno negativno delopvanje. Ako u svemiru i kod živih bi?a povremeno dolazi do negativnih pojava, onda su one uvek posledica me?usobnog delovanja energija koje jedna drugu ošte?uju ili se pretvaraju u tre?u energiju, sli?no hemijskim procesima.

Dakle, ?avo ne postoji kao spiritualno bi?e, niti postoji bilo šta u svemiru što ima programirano, svesno negativno delovanje. Me?utim, ljudi svojim negativnim mislima ?esto uspevaju da stvore utisak o postojanju ne?eg što bi se zvalo ?avo. To postižu tako što projektuju?i svoju mržnju, zavist, borbu za vlast ili strah, izmišljaju oblike koji realno ne postoji, ali oni ?esto, do detalja opišu njihovo dejstvo i štetu koju bi mogli naneti ljudima. Sve je to samo proizvod želja i strahova i realno ne postoji osim u bujnoj mašti tih osoba. Sve ostalo stvara sugestija, autosugestija i masovna hipnoza.

?ak se i u biblijskim spisima govori da je ?avo u ?oveku. Uvo?enje pojma ?avo bilo je u ono vreme neophodno kako bi ljudi shvatili, u skladu sa svojim mogu?nostima, neko negativno delovanje.

Lek protiv štetnog delovanja ?avola predstavljali su, po pravilu, ponašanje i život prema Božjim zapovestima, iz ?ega prakti?no proizilazi da odstupanje od Božjih zapovesti dovodi do takvih štetnih posledica po tu osobu kao da na nju deluje neko negativno, destruktivno bi?e kao što je ?avo. Stoga se može re?i da se izuzetno negativno, razorno i uopšte štetno delovanje neke osobe, po sebe i po okolinu, može, samo figurativno, nazvati delovanje ?avola, ili ?avolsko delovanje, ili ?avo u njoj.

Hriš?anstvo i reinkarnacija

Sve do XI veka u Bibliji su postojali odre?eni napisi o reinkarnaciji, ali se su nije govorilo odre?eno o reinkarnaciji, nego o nekim varijantama na tu temu koje su bile nedore?ene i neprecizne, što je stvaralo haos u dogmatskim glavama poglavara katoli?ke crkve, pa su se više stoga, nego što nisu verovali da reinkarnacija postoji, odlu?ili da te tekstove u potpunosti izbace. Oni su to vrlo pedantno uradili i prakti?no nema više biblije sa tim tekstom.

Manji broj knjiga je, ipak sa?uvan. Ve?ina njih je u Vatikanu gde su dobro ?uvane, tako da više ne vide svetlo dana. S vremena na vreme se prona?u novi primerci koji se, pod izgovorom prou?avanja, šalju u Vatikan da bi i njih pojela pomr?ina.

Božje zapovesti - put za o?uvanje zdravlja

Ako, sa punim poštovanjem, ostavimo po strani religiozni aspekt deset Božjih zapovesti, ukaza?e nam se široka oblast njihove primene, pre svega, za o?uvanje zdravlja. U petoj se ?ak direktno ukazuje na vezu izme?u na?ina života i mišljenja sa zdravljem: „Poštuj oca svoga i mater svoju pa ?eš biti sre?an i dugove?an na Zemlji!“

Neke od njih zabranjuju stvaranje loših misli ili dela koja proisti?u iz njih: „Ne ubij!“, „Ne kradi!“, „Ne svedo?i lažno!“, „Ne poželi ništa što je tu?e!“. Posebno se isti?e sveobuhvatnost humanog, iza ?ega se krije duboki zdravstveni aspekt, kod Božje zapovesti koja glasi: „Ljubi bližnjega svoga kao samog sebe!“. Sli?no uputstvo za život postoji i u Sumerskim tablicama, starim sedam hiljada godina, što samo potvr?uje da su prave istine ve?ite, njih ne nagriza zub vremena. Jedna od njih upu?uje, posle napornog rada u toku nedelje, na odmor sedmog dana kako bi se otklonila opasnost od psihofizi?kih preoptere?enja, kao jednog od važnih faktora koji dovodi do bolesti. Molitvama posve?enim Bogu tone se u mir duha i svojevrsnu blagu meditaciju što ima snažno isceljuju?e delovanje.

Pridržavanje Božjih zapovesti tokom života, bez obzira na to da li se radi o hriš?aninu, pripadniku bilo koje druge religije ili ateisti, doveš?e do svo?enja negativnih misli na minimum, što ?e otvoriti prostor za puni razmah pozitivnog i kreativnog na?ina mišljenja, ?ime ?e se spre?iti pojava bolesti i obezbedi?e zdrav i dug život.

Mesto mo?i Sveta Gora, Gr?ka

Mesto mo?i Sveta Gora se nalazi u Gr?koj i zauzima celo poluostrvo Atos dugo 45km, a široko samo nekoliko kilometara. Na Svetoj Gori se nalazi 20 manastira, a me?u njima i srpski manastir Hilandar.

Mesto mo?i Sveta Gora ima ukupno 472 zrela svetle?a tela, koja lebde na visini od oko 200 metara. Ovako veliki broj poti?e, pre svega, od gr?kih mislilaca i nau?nika iz starog veka – Aleksandra Velikog, Perikla, Aristotela, Pitagore, Arhimeda i mnogih drugih. Manji broj zrelih svetle?ih tela datira od pre doseljenja Grka na Balkansko poluostrvo.

Ve?a grupa pripada pravoslavlju, sveštenicima i misliocima – ruskim, ukrajinskim, bugarskim, srpskim, gr?kim. Ovde se nalaze zrela svetle?a tela Srba: svetog Save, cara Dušana, Nikole Tesle i Mihaila Pupina.

Ova zrela svetle?a tela imaju sva znanja o civilizaciji Slovena pre i posle primanja hriš?anstva. Svetle?a tela slovenskog porekla ?e pružiti osobama sa ?ijim se svetle?im telom prožmu ?isto?u duha, širinu slovenske duše, oštrinu uma i maštovitost, dok ?e ona koja poti?u od gr?kih mislilaca omogu?iti širinu i dubinu pogleda o svetu uopšte.

Zrela svetle?a tela sa ovog mesta mo?i su locirana na delu poluostrva koji pripada monaškoj republici. Ipak, za prožimanje sa zrelim svetle?im telima sa ovog mesta mo?i nije potrebno kro?iti na samu monašku republiku (što je dozvoljeno samo muškarcima), ve? je prožimanje mogu?e obaviti i na brodu koji vrši turisti?ki obilazak oko poluostrva. Obilazak traje približno 2 sata, što je dovoljno da se prožimanje obavi.

SEOBE SVETLE?IH TELA NA DRUGA MESTA MO?I

Ve?ina mesta mo?i se nalazi u žarkom pojasu, me?utim, postojao je odre?eni broj mesta mo?i na severnoj polulopti, na krajnjem severu kako u Aziji, tako i u Severnoj Americi. Ta mesta mo?i su bila povezana sa migracijama naroda iz Azije u Severnu Ameriku dok je postojao suvozemni prelaz. Sva ta mesta mo?i su bila privremena, kratko su trajala, najduže je trajalo nešto manje od 200 godina, a ostala izme?u 50 i 100 godina. Ova mesta mo?i su se kretala sa seobom naroda. Nalazila su se blizu jedna drugih jer su, po pravlu, tokom desetina hiljada godina i seobe naroda iz Azije u Severnu Ameriku, plemena naseljavala iste, malobrojne plodne oblasti. Tako su plemena, izlaze?i iz Azije, nosila i svoja zrela svetle?a tela, koja su po naseljavanju novih prostora u Severnoj Americi stvarala nova privremena mesta mo?i da bi, po pravilu, negde u Srednjoj ili Južnoj Americi narodi boravili duže vremena, gde je dolazilo do stvaranja stalnih mesta mo?i.

Poseban slu?aj predstavljaju mesta mo?i kod kojih je dolazilo do osvaja?kih napada, do zauzimanja cele teritorije na kome se narod, ?ije je mesto mo?i, nalazio. Ukoliko taj narod ne bi napustio svoju teritoriju, mesta mo?i bi ostajala gde su bila. Naj?eš?e su osvaja?i, posle kra?eg vremena, gradili svoje hramove na istim mestima gde su bili prethodni ili ih ?ak samo preuzimali. ?esto su hramovi bili zajedni?ki. Sudbinu svih hramova delili u i oni u kojima su bila mesta mo?i. Zajedno sa seobom naroda svetle?a tela su napuštala mesto mo?i i selila se na najbliže mesto mo?i ukoliko bi se taj narod naselio u njegovoj blizini. Ukoliko bi taj narod našao novu naseobinu, formiralo bi se u njihovoj sredini novo mesto mo?i.

Izuzetak ?ini katastrofa koja je zadesila Atlantidu. Na njoj su postojala 4 mesta mo?i, a na obalama Afrike, Engleske i Španije još 3 mesta mo?i. Sva su bila uništena. Ona na Atlantidi potapanjem, a u Evropi i Africi talasima koji su uništili jedan deo obale na kojoj je živelo najviše ljudi. Nekoliko stotina svetle?ih tela sa ovih mesta mo?i, najviše sa Atlantide, naselilo se na mestima mo?i koja su najbliža onima koja su nastradala u Evropi i Africi ili formiralo nova tamo gde su ljudi posle katastrofe ponovo uspeli da formiraju zna?ajnije ljudske zajednice. Najve?i broj zrelih svetle?ih tela sa Atlantide našao je svoje kona?no uto?ište na mestu mo?i u Gizi kod Kaira i na Zidu pla?a u Jerusalimu.

NAPUŠTENA MESTA MO?I

Postoje mesta na Zemlji na kojima su se kra?e ili duže nalazila mesta mo?i. Pri tome se misli na sve mesta mo?i tokom istorije ljudske civilizacije, a ne samo na zidana mesta mo?i. To zna?i da tu spadaju i mesta mo?i koja su se nalazila na nekoj poljani ili trgu izme?u ku?ica uro?enika. Ta mesta su najkra?e trajala 200 do 300 godina, a najduže 10.000 godina. Ona su nastala na isti na?in kao i sva druga mesta mo?i, a nestala su zbog migracija naroda koja su ih osnovali.

Njihov zna?aj u vreme njihovog postojanja bio je isti kao i svih mesta mo?i. U zavisnosti od dužine njihovog postojanja zavisi i ono što je od njih ostalo. Ve?ina mesta koja su trajala duže od nekoliko stotina godina formirala su, prakti?no, sva polja koja su vezana za mesta mo?i i ona sva i danas postoje.

Jednom formirana polja na mestima mo?i ne prestaju da postoje bez obzira na odlazak zrelih svetle?ih tela sa tog mesta mo?i. Ova mesta mo?i su zna?ajna za ljude, biljke i životinje isto onoliko koliko i postoje?a mesta mo?i u pogledu korisnih efekata koja daju stvorena energetska polja. To zna?i da se efekti polja nastavljaju ve?ito i da se na Zemlji nalazi znatno ve?i broj mesta na kojima ona funkcionišu. Broj mesta mo?i koja su nekad postojala više od nekoliko stotina godina, što zna?i da su ostvarila sva polja kao i kod postoje?ih mesta mo?i, dva puta je ve?i nego što danas ima aktivnih mesta mo?i. Njihov raspored je vrlo sli?an rasporedu živih mesta mo?i i ona se nalaze u istim regionima. Postoje tako?e oko 20 mesta mo?i koja su trajala kra?e od nekoliko stotina godina i koja nisu uspela da formiraju sva predvi?ena polja. Njihov zna?aj je srezmerno manji od prethodnih, ali su polja koja su ostvarena i dostigla svoj vrhunac isto tako zna?ajna kao na svim drugim mestima mo?i. Uzrok prestanka mesta mo?i je u svim slu?ajevima migracija stanovništva, ?iji razlozi mogu biti nedostatak divlja?i za lov, loša ispaša, loša zemlja za obradu, strah od napada?a ili proterivanje sa svoje zemlje. Prilikom posete mestima mo?i, koja su izgradila sva svoja polja, posetilac ?e doživati sve ono što bi doživeo na živom mestu mo?i osim ukrštanja sa zrelim svetle?im telima jer njih tamo više nema. Ona su se preselila na druga mesta mo?i, neka su se selila i više puta, ali danas ona sigurno postoje na nekim od živih mesta mo?i.

Istina o Isusu Hristu

Nikada u ljudskoj istoriji, na tako malom prostoru, nije bilo toliko negativnih misli kao na teritoriji Palestine, ?ija kulminacija je bila u toku poslednjih par vekova pre Hrista. Ove negativne misli kao što šu strah za život, mržnja, žalost, nezadovoljstvo, bile su rezultat patnje, o?aja i bezna?a Jevreja i drugih naroda porobljenih od strane rimskog carstva, kao i mnogobrojnih ratova, koji su se vodili na toj teritoriji. Posledica ovakvog enormnog razvoja negativnih misli bila je teško ošte?enje donjeg sloja aure Zemlje, koje je pretilo da rezultira u kataklizme u vidu zemljotresa, vulkana, poplava, štetnih zra?enja i otrovnih gasova, na najve?em delu planete, ?ime bi bio uništen gotovo sav biljni i životinjski svet i ljudi, a opstanak same planete bio bi doveden u pitanje.

Da bi se ova opasnost otklonila bilo je neophodno da se sprovedu dve aktivnosti:

1. da se mo?nom energijom spiritualnih bi?a aura Zemlje popravi i dovede u normalno stanje, a da se pri tome ne ošteti živi svet na zemlji;

2. druga aktivnost je preventivna i odnosila se na pronalaženje metoda koje bi dovele do promene na?ina mišljenja tadašnjih ljudi u pravcu smanjenja negativnih misli i stvaranja što ve?eg broja pozitivnih misli. Osnovni problem za realizaciju ovog drugog zadatka je bilo postojanje slobodne volje koja se morala poštovati. Zbog toga je rad na promeni na?ina mišljenja u pozitivnom pravcu zahtevao delovanje sa ve?im brojem ljudi kako bi se stvorilo pozitivno jezgro koje bi se kasnije postepeno širilo kao sto se šire krugovi u vodi kada u nju padne kamen.

Da bi se oba ova zadatka realizovala jedino sveobuhvatno rešenje bilo je da se kreira jedan ljudski oblik koji ?e imati neposredan kontakt sa energijom Hrista. To bi omogu?ilo direktno kontaktiranje s ljudima, a da se oni tog bi?a ne plaše. Direktan kontakt sa energijom Hrista omogu?avao je ovome bi?u neizmerne intelektualne mogu?nosti i znanja, kao i mogu?nost izvo?enja izuzetno visokih paranormalnih pojava. Ovu odluku je donela energija Hrista uz punu podršku Jedinstvenog polja i samog Stvaraoca.

Prava istina o istorijskom Isusu Hristu sastoji se u sledecem: Da bi dete moglo da poseduje izuzetne, nadljudske osobine i da održava stalni kontakt sa energijom Hrista bilo je potrebno da se za?ne u utrobi majke bez o?evog spermatozoida. Odabrana je tek udata mlada žena Marija iz Nazareta, koja je ostala na taj na?in u drugom stanju, pre nego što je bila u mogu?nosti da sa mužem ostane. Nije ta?no to da je Sveti duh to najavio Mariji i njenom suprugu. Dete se razvijalo kao i sva druga deca do svoje ?etvrte godine, a da roditelji nisu znali da ono ima bilo šta natprirodno. Tada su kod mladog Isusa po?ele da se razvijaju paranormalne mo?i, koje je on brižljivo prikrivao shvataju?i da to druga deca nemaju.

Kada je napunio šesnaest godina otišao je od ku?e ne javivši se nikome. Išao je vo?en energijom Hrista koja ga je usmerila da poseti najduhovnije ljude onoga vremena u Indiji, Tibetu i Alexandriji. U njegovoj dvadeset sedmoj godini do detalja mu je izneto šta je potrebno da uradi na pridobijanju širokih masa za pozitivnu religiju koju treba da propoveda. Pri tome je trebao da obilato koristi paranormalne mo?i kako bi privukao pažnju, ljubav i strahopoštovanje ondašnjeg primitivnog sveta.

Za ?etiri godine ovog pionirskog rada uspeo je da obi?e, s kraja na kraj, celi region gusto naseljen Jevrejima i drugim narodima, ve?inom pod Rimskom imperijom. Bez obzira na nacionalnost, njegove propovedi nailazile su na najplodnije tlo me?u narodima koji su bili u ropstvu, potla?eni, gladni i bez nade. One su za njih predstavljale svetlo i jedini put koji je bio prihvatljiv. Njegovu religiju je ?inila kombinacija više najpoznatijih religija tog vremena. Isus je svoju religiju postavio na dva osnovna principa:

1. postojanje samo jednog Boga;

2. zapovesti o nekim osnovnim kriterijumima ponašanja. Tu je najzna?ajnije deset zapovesti ?ije poštovanje otklanja veliki broj naj?eš?ih negativnih misli koje su postojale kod ljudi tog vremena i time dovodi do drasti?nog smanjenja ošte?enja aure Zemlje, a istovremeno obezbe?uje zdravlje tih osoba, unutrašnju harmoniju, tolerantne odnose prema okolini, opštu pozitivnu atmosferu, smanjenje uzroka koji dovode do ratova koji predstavljaju najve?e generatore negativnih misli na Zemlji.

Hristos je govorio o Stvaraocu sa ?ijim bi?em je nespojivo kažnjavanje, pretnja ili bilo koja negativna radnja. To je bio prvi Bog u istoriji ?ove?anstva koji nije kažnjavao, nije se svetio.

Insistiranje na postojanju samo jednog Boga omogu?avalo je da cela ova filozofija dobro funkcioniše bez opasnosti od suprotstavljanja razli?itih bogova i priklanjanja vernika jednom ili drugom, što je jedna od glavnih negativnosti mnogobožackog sistema. Me?utim, u po?etku zbog nedovoljnog duhovnog nivoa onih koji su Hristove govore prepisivali, a kasnije svesnom namerom hijerarhije hriš?anske crkve, po?elo je prekrajanje i prepravljanje onog sto je Hristos govorio. Tako je postepeno stvoren Bog koji preti i kažnjava, ?avo kao pretnja svakom ko se ne pridržava Božijih zapovesti i ?itav niz zna?ajnih i manje zna?ajnih ispravki koje su tokom prvih hiljadu godina ?injene namerno ili nenamerno, da bi krajnji ishod bilo zna?ajno odstupanje Biblije od onog što je Hristos stvarno govorio.

Nedostatak pismenosti, trajnog materijala za pisanje, nerazvijen saobra?aj izme?u regiona i država i uopšte nizak civilizacijski nivo tog vremena, imali su za rezultat da prakti?no ne postoje istiniti istorijski zapisi o životu i postojanju Hrista. Danas nauka koristi samo neke fragmente na koje se samo delimi?no možemo osloniti, ili kao na dokaz o nekom trenutnom delovanju ili doga?aju vezanom za postojanje Hrista. Iz te ?ašice istorijskih podataka nemogu?e je stvoriti pravu sliku, ne samo o njegovom nastanku i životu, nego se ne može tvrditi ni da je uopšte postojao.

Istorijske ?injenice su i dvanaest apostola, koji su bili njegovi glavni pomo?nici. Šestorica od njih su bila njegova ro?ena bra?a, koje je prve vrbovao, jer se u po?etku samo na njih mogao osloniti. On svoje govore nije sam zapisivao, ve? su to obi?no radila dva ili tri apostola, nedovoljno pismena, ?iji su se zapisi postepeno gubili bilo zbog materijala koji nije bio trajan, bilo zbog toga što su apostoli držali u glavi sve što je Hristos govorio, pa su manje pažnje obra?ali na pisani dokument.

U odre?enom trenutku razvoja njegove filozofije ili religije došlo se do jedne ta?ke posle koje bi postojanje živog vo?e dovelo do ozbiljne reakcije, ne samo Jevreja, nego i rimskih okupatora, što bi za posledicu imalo odmazdu, rat i istrebljenje najve?eg broja Hristovih sledbenika, koje bi dovelo do potpunog gašenja pokreta. Stoga je Hristova energija donela odluku da je potrebno umesto živog vo?e stvoriti legendu koja se ne može fizi?ki uništiti, a ?ije ?e delovanje biti neuporedivo efikasnije, nego delovanje živog ?oveka. Isus je dobio informaciju o svemu tome kao i neophodnosti da se njegov život mora završiti.

Neposredno pre toga, njegov zadatak je bio da omogu?i protok enormno snažne duhovne energije Hrista kroz svoje telo koja ce obaviti epohalni ?in snižavanja frekvencije aure Zemlje, bez promene frekvencija aura živih bi?a na Zemlji, s ciljem da se aura Zemlje o?isti od ošte?enja i da je zatim vrati na njenu normalnu frekvenciju. Kada je taj ?in bio završen, razlog za postojanje kreacije energije Hrista u ljudskom obliku je prestao.To se desilo u poslednjim trenucima života Hrista na raspe?u, posle koga je izdahnuo. Sagledavši da je dovo?enje aure Zemlje u normalno stanje završeno, on je izgovorio: -"Svršeno je!", misle?i na taj ?in, a ne na svoj život.

Da bi legenda o Hristu što više mistifikovala i potvrdila njegovu tvrdnju da je božji sin, što je svuda govorio, njegovo telo se dezintegrisalo, dematerijalizovalo i nestalo.

Hristos se posle smrti još dva puta pojavio pred svojim najbližim u?enicima, apostolima, ali su oni videli samo njegov lik koji nisu mogli dota?i.


KNJIGA "ZNANJA IZ ONOSTRANOG" (2003) dr sci. Ljubiša Stojanovi?

Pozitivne misli


Problemi koji optere?uju ?ove?anstvo

?ove?anstvo je danas optere?eno nizom problema od kojih su slede?a dva najvažnija:

- pogrešan na?in mišljenja

- borba za sticanje materijalnog bogatstva i mo?i, i ljudski na?in školovanja

Mada su, dobrim delom, ova dva problema povezana, ipak se može re?i da je pogrešan na?in mišljenja neuporedivo širi i dublji, ?ije posledice su veliki broj bolesti, ogroman broj konfliktnih situacija i ošte?enja aure Zemlje.

Želja za bogatstvom i mo?i dovodi do enormnog razvoja negativnih emocija, konfliktnih situacija, zaga?enja ?ovekove okoline, ošte?enja ozonskog sloja i aure Zemlje, kao i nastanka mnogih bolesti. Prirodna posledica ova dva problema je generisanje sve ve?eg broja konfliktnih situacija koje dovode do ratova, kriza, nezadovoljstva velikog broja ljudi, fizi?kih ubijanja i teških ošte?enja nervnog sistema miliona ljudi. Suvišno je re?i da su sve ove pojave posledica odstupanja na?ina mišljenja velikog broja od puta Stvaraoca.


Pravilan na?in mišljenja

Kada se pojavi neki problem postoje samo dva pravilna na?ina njegovog razrešavanja:

a) ukoliko je mogu?e, problem treba što pre razrešiti;

b) ako razrešenje prevazilazi mogu?nosti te osobe - treba ga zaboraviti

Ovakav prilaz problema ne?e stvarati negativne, ve? samo pozitivne misli.


Šta su to pozitivne misli

Pozitivne misli i ose?anja su kreativne, stvarala?ke, korisne. One nisu štetne i ne predstavljaju nikakvo zlo, niti pretnju bilo kome ili ?emu, a naro?ito ljudima. Za takve misli kažemo da su na putu Stvaraoca.

Pogrešno je mišljenje da je na putu Stvaraoca samo asketski na?in života, na hlebu i vodi, u bednoj ku?ici, a da nije na Putu, na primer bavljenje trgovinom i bilo kakva sloboda u ljubavi, seksu.

Želje ljudi same po sebi nisu štetne, ali je neophodno da budu uskla?ene sa putem Stvaraoca. Želja koja se odnosi, na primer na ishranu treba da nosi u sebi umerenost, po koli?ini i vrednosti hrane. U pogledu želje za komfornim stanovanjem, na putu Stvaraoca su sve želje za toplim, udobnim i osun?anim domom, sa dovoljno prostora za sve uku?ane i za sve funkcije koje oni obavljaju. To podrazumeva i saunu, bazen, igrališta za sport i razonodu, veliki travnjak, ukrasno drve?e i cve?e, dakle prijatne eksterijere i enterijere.

Me?utim, nije u skladu sa putem Stvaraoca raskošna ku?a koja toliko košta i ostavlja takav utisak da to izaziva i zle misli drugih ljudi, jer nije uskla?ena sa mogu?nostima okoline.

Svaki posao je u skladu sa putem Stvaraoca, osim ako svojom realizacijom ne dovodi u tešku situaciju partnera, dakle, predstavlja plja?ku a ne partnerstvo.

Što se ti?e ljubavi i seksa, svaki odnos muškarca i žene koji je zasnovan na me?usobnoj simpatiji, ljubavi i odanosti u skladu je sa putem Stvaraoca. To isto važi i za seks i ne postoje nikakva ograni?enja osim onih koja mogu tre?oj osobi zadati bol i neprijatnosti. Pri tome se, pre svega, misli na namerno i javno i demonstriranje ove pojave sa ciljem da se neko uvredi i ponizi. Preljube koje se vrše sa pažnjom da ne do?e ni do kakvih neželjenih posledica, imaju neutralan status.

Na?in delovanja pozitivnih misli

Pozitivne i neutralne misli se, tako?e šire od mozga u svim pravcima, kao sferni talas, i stižu trenutno do najudaljenijih prostranstava kao i negativne. One ne deluju na štetno po sivu i belu bioenergiju, niti bilo ?ime pogoršavaju harmoniju aure. Naprotiv, ove misli obezbe?uju niz povoljnih efekata po auru i telo.

Frekvencija pozitivnih misli je frekvencija bioenergije u auri ljudske rase - 10,93 herca, pa zbog toga prolazak talasa pozitivne misli koriguje frekvenciju aure, približavaju?i je idealnoj. Pored toga, stvara se ose?aj zadovoljstva, što dovodi do boljeg funkcionisanja nervnog sistema i do pravilnog rada svih organa u telu.

Pozitivna misao ne uti?e na sivu bioenergiju, ali dovodi do boljeg funkcionisanja ?akri kojima se obezbe?uje dovo?enje ve?e koli?ine sive bioenergije u auru i telo. Ona na uti?e, tako?e ni na belu bioenergiju, ali poboljšava rad kanali?a na površini aure, kroz koje se bela bioenergija uvla?i iz slobodnog prostora u auru. Dakle, pozitivne misli uti?u na uskla?ivanje aure sa prvim i tre?im zakonom bioenergije, odnosno na obezbe?enje ukupno potrebnih koli?ina sive i bele bioenergije, kao i dovo?enje frekvencije aure u skladu sa optimalnom, što je preduslov za uskla?ivanje aure sa ostala dva zakona.

Efekti sre?e

Pored pravilnog na?ina mišljenja i trenuci sre?e igraju izuzetno važnu ulogu u rešavanju problema. Sre?a je nešto što se ne doga?a svaki dan, nešto što predstavlja veliko zadovoljstvo, blaženstvo, opuštenost, vragolastost, prijatnost, ushi?enje. Sre?a može biti i zamišljenost, i tuga, i ljubav, posebno. Ona nastaje u trenutku kada se poklopi ljudska želja, priželjkivanje, ljubav, strast sa mogu?noš?u realizacije. Dakle, kada se ono što bi nas u?inilo sre?nim realizuje.

Iz mozga se tada emituje posebna vrsta talasa koja u auri dovodi do pozitivnih promena. Talas se kre?e menjaju?i svoju frekvenciju od minimuma do maksimuma. u kontaktu sa energetskim želeom, nastalim kao posledica stresa i negativnih misli, dovodi do najve?eg neutralisanja, vrlo brzo i efikasno. Ne postoji nijedna isceljuju?a energija koja je efikasnija od talasa sre?e. Pored toga što isceljuje, on pokre?e sve životne funkcije, sve sokove u organizmu, nadahnjuje, ja?a volju, stvara entuzijazam. Ako je dovoljno snažan, stvara takav psihofizi?ki elan koji ne zna za prepreke.


Kako se uskla?uju misli sa voljom Stvaraoca

Uskla?ivanje misli sa voljom Stvaraoca je uslov za bilo kakav napredak. Suštinsko pitanje je: kako se to postiže i šta se energetski dešava u auri i telu? Pri tome je potrebno eliminisati mistiku i tabue jer sveta znanja treba da budu jasna i razumljiva svim ljudima.

Stvaranje pozitivnih misli uz pomo? duhovnih energija, bez obzira da li su ljudi svesni toga ili ne, rezultira istim energetskim procesima u njihovoj auri i teli. Postoje razli?iti na?ini uskla?ivanja misli sa voljom Stvaraoca. Me?utim, uslov bez koga to nije mogu?e posti?i je ?isto?a aure. Sve ostalo je samo dopuna. Osnovni problem je što je aura zaga?ena želeom, što je energetska posledica negativnih misli i stresova, te je suštinski zadatak - poboljšanje ?isto?e aure.

Najprirodniji na?in je opredeljenje za život bez negativnih misli i stresova. Takve mogu?nosti ima malo osoba te se zadatak prakti?no svodi na postepeno ?iš?enje ošte?enja u auri.

Isceljuju?i se od bolesti na na?in i uz pomo? duhovnih energija, istovremeno dolazi do pozitivnih promena u na?inu mišljenja jer su i jedno i drugo posledica ?iš?enja aure.

Kada do?e do ?iš?enja ljudske aure, promene se ne dešavaju samo po kanalima za protok bele bioenergije, što poboljšava zdravstveno stanje, ve? su te promene višestruko nazna?ene: bolje kretanje informacione energije, bolje i lakše prenošenje saznanja do korenova znanja, ?eš?e aktiviranje mrežice kreativnosti, preciznije i efikasnije izbacivanje ?estica znanja iz korenova prema mozgu.

Zbog poboljšanog stanja aure, razmišljanje bele bioenergije pri protoku kroz mozak, sa dovoljno izvornih informacija, bi?e kvalitetnije, brže i kompletnije što ?e dovesti do pravilnog na?ina mišljenja koje nije optere?eno pogrešnim predznanjima i stavovima, predube?enjima, zabranama i zabludama.

Druga linija napretka u na?inu razmišljanja realizuje se preko poboljšanog funkcionisanja nervnog sistema koji bez raznih ograni?enja, na staložen i miran na?in omogu?ava pravilan na?in razmišljanja koji je u skladu sa voljom Stvaraoca.


Ljudske emocije

Emocije ostavljaju energetski trag u našoj auri u vidu lu?ne sfere od 180° u predelu iznad glave i ramena. Po boji tog energetskog polja unutar aure može se zaklju?iti koje je ose?anje dominantno u datom trenutku. Tako, kada smo dobro raspoloženi i smireni preovladavaju ruži?asto-žu?kasti tonovi magli?aste strukture. Crvena ozna?ava agresivne emocije poput ljutnje, zelenkasti tonovi tugu a bledoplavi nezadovoljstvo. Ako smo umorni, dominira tamnosiva. Žalost je bledožuta, strahovi tamnobraon. Ukoliko se promeni boja u auri menja se i naše raspoloženje i obrnuto.


Ruži?asto-žu?kasta boja polja se postiže duhovnim razvojem koji se ogleda u pravilnom na?inu mišljenja (razrešavanje problema umesto odlaganja, traženja krivca i sli?nog) i uskla?ivanju misli sa Voljom Stvaraoca. Dalje, dostizanje visokog nivoa funkcionisanja nervnog sistema i prihvatanje mudrosti o ignorisanju nerešivih problema predstavljaju garante ovog stabilnog emotivnog stanja. To su osnove duhovnog razvoja na seminaru - Put ka prosvetljenju.

Nasuprot tome, stres i pogrešan na?in mišljenja (traženje krivca umesto razrešavanja problema) ?ine glavni uzrok stvaranja štetnog emotivnog polja koje menja boju u skladu sa preovla?uju?im ose?anjem. Štetne misli nastale kao posledica produženog delovanja stresa doprinose daljem destabilizovanju polja emocija. Ono, pak, vrši pritisak na ljudsku svest i podsti?e stvaranje novih negativnih misli.

Duhovne energije su ukazale na važnost naših ose?anja koja su neodvojiva od misli i dela i uti?u na naše najvažnije životne odluke. Njihova preporuka je da se odluke donose samo kada je polje emocija u stabilnom stanju reflektovanom kroz odgovaraju?u boju.


Emocije

Ljudske emocije spadaju u velikog pokreta?a naših misli, ideja, razmišljanja uopšte, zato što one deluju neprekidno na svest pritiskaju?i je da razmišlja o onim emocijama koje su trenutno aktuelne, trenutno najprisutnije u ljudskoj svesti. Stoga, ako je nekoi ljut onda ?e njegove misli imati dobrim delom taj ton. Ako je tužan, misli ?e tada biti druga?ije. Ako je raspoložen, tada je polje njegovih emicija ruži?asto-žu?kasto; onda je on u dobrom psihi?kom stanju a njegove misli su smirene, razložne, nisu ni?im gurnute, nisu ni?im prisilno pokrenute da se aktiviraju nego predstavljaju jedno normalno stanje njegove svesti koja tada bez uticaja ose?anja stvara misli i koje su onda najrealnije, najnormalnije, najpozitivnije. To zna?i da je u stanju emocija koje govori o jednom stabilnom psihi?kom stanju pri ?emu se ono vizuelno manifestuje ruži?asto-žu?kastim energetskim poljem oko njegove glave. Sve druge emocije stvaraju negativne misli: tugu, žalost, strah, nezadovoljstvo, mržnju, bes i tome sli?no.

Zna?i da koliko god je ?ovek, generalno gledano, u dobrom psihi?kom stanju, koliko god da on ima dobro funkcionisanje nervnog sistema, koliko god da ne boluje od psihi?kih tegoba, ako su mu emocije druga?ije od ruži?asto-žu?kastih, tada one vrše pritisak na ljudsku svest da ona stvara misli u skladu sa tim emotivnim psihi?kim stanjem u kome se osoba nalazi. Stoga je sasvim normalno da kad god je ljudsko emotivno stanje izvan onog ruži?asto-žu?kastog tada je verovatno mogu?a pojava negativnih misli, bilo da su one pasivne ili agresivne. To zna?i da nam samo ruži?asto-žu?kasto bojenje emocionalnog polja garantuje jedno smireno razmišljanje koje ?e u najve?em broju slu?ajeva biti pozitivno ili barem neutralno.

Kako taj na?in razmišljanja odnosno, misli koje se emituju, uti?u na na?in odlu?ivanja jer misli i odluka nisu jedno te isto? ?ovek može razmišljati o istoj temi na razli?ite na?ine a da odluka kao kona?ni stav te osobe ne mora da ima onaj sadržaj koji ima ve?ina misli vezanih za tu temu. Mogu?e je da odluka bude posledica jedne odre?ene misli dok sve ostale vezane za tu temu mogu biti ignorisane, odba?ene, što zna?i da je prevagu odnela odre?ena kona?na misao. Može se desiti da se pojavi veliki broj misli koje su posledica odre?enog lošeg emotivnog stanja osobe a da ipak odluka bude doneta na bazi razmišljanja na koje emocije nisu uticale. To zna?i da emocije ne moraju obavezno presuditi i odigrati glavnu ulogu pri odlu?ivanju o nekoj stvari. Ipak, njihov uticaj je znatan i ne samo da se ne može zanemariti nego on predstavlja naj?eš?i uzrok donošenja neke naše odluke. To nije dobro, jer su ljudske emocije ?esto vrlo brzo promenljiva stvar tako da bes, ljutnja, žalost, strah, nezadovoljstvo mogu dovesti do velikog broja negativnih misli pri ?emu je mogu?e da neka od njih presudi pri donošenju odluke o nekoj stvari. Zbog toga je jako važno da emotivno stanje neke osobe bude u znaku ruži?asto-žu?kaste boje; tada osoba razmišlja smireno, opušteno i bez uticaja bilo kakvih emocija pa ?e odluka biti doneta na pravilan na?in, u skladu sa razmišljanjem bez štetnog uticaja emocija koje ?esto mogu u potpunosti dovesti do druga?ije odluke koja nije u skladu sa generalnim stavom te osobe po tom pitanju.

To zna?i da emocija koja je trenutna može da odigra pogrešnu ulogu, vrlo negativnu ulogu u donošenju odluka a da kasnije kada se emocije smire, normalizuju, da bude kasno, ?esto nepopravljivo iako ?e osoba postati svesna da je napravila grešku. Zbog toga je osnovni cilj ?oveka da svoje emocije drži pod kontrolom; to zna?i da je uvek njihov izgled ruži?asto-žu?kast kad god se pogleda u bilo koje vreme u bilo kom delu energetskog polja emocija oko glave. Kada se to bude dešavalo, tada ?e razmišljanje biti potpuno, bez bilo kakvih emotivnih upliva, što zna?i da ?e biti rezonsko, na bazi ?injenica, na bazi razmišljanja o nekom pitanju što u najve?em broju slu?ajeva dovodi do pravilne odluke koja je u skladu sa realnoš?u.

Kako ?e se to posti?i? To se postiže, generalno, time što je:

- funkcionisanje nervnog sistema osobe na visokom nivou

- duhovnost te osobe visoka i što osoba nema nekih problema koji je pritiskaju, tište i stvaraju negativne emocije

To zna?i da ako su ova prva dva uslova generalno bazno zadovoljena tada je neophodno stalno voditi ra?una da li nas neki problem pritiska, da li postoji neki problem koji nije razrešen, nešto što stvara odre?ene emotivne probleme zbog ?ega se polje emocija boji druga?ije od onog ruži?asto-žu?kastog. Kada to konstatujemo, tada je neophodno da taj problem uklonimo. To zna?i da razrešimo problem koji nas tišti, koji postoji, koji nije razrešen ukoliko je to izvodljivo; ukoliko nije onda treba prihvatiti ono pravilo koje kaže da ako problem nije rešiv da ga treba prihvatiti odnosno zaboraviti. To je put kojim se postiže u najve?em delu dana ruži?asto-žu?kasto emotivno polje. A tada ?e sve naše misli pa i naše odluke biti realne, ne?e biti motivisane bilo kakvim našim besom, strahom, nezadovoljstvom nego ?e za osnovu imati samo ?injenice, realnost, pravilan na?in rasu?ivanja koji ni?im nije ometen.

Kada se govori o procentu udela ovih negativnih misli izazvanih emocijama na odlu?ivanje, tada je sve što je iznad 50% loše. Ideal je da uticaj emocija na odlu?ivanje iznosi od 0 do 5%. Što smo bliže tome, to je naše odlu?ivanje, naš nivo realnosti - istovremeno i duhovnosti - viši. Stoga bi bilo korisno da se ljudi npr nekoliko dana posvete ovom pitanju više puta u toku dana prou?avaju?i, razmišljaju?i o svom emotivnom stanju, ispravljaju?i ga u skladu sa onim što je re?eno kako bi na kraju dana mogao da se donese neki novi zaklju?ak o uticaju naših emocija na naše odlu?ivanje.


Preuzimanje patnje

Ljudska ose?anja stvaraju enegetski oreol, kao polukrug pre?nika oko 40 cm, koji obuhvata prostor oko glave ?oveka. Može biti u razli?itim bojama u zavisnosti od našeg trenutnog ose?anja. Žuto-crvena boja je znak dobrog raspoloženja.

Patnja je negativno ose?anje koje se javlja kao posledica životnih neda?a a naša pomo? se uglavnom svodi na tople re?i nade i ohrabrenja, zagrljaj, materijalnu pomo? i sli?no. Duhovne energije nam sada predlažu efikasniji na?in pomo?i koji su nazvale "Preuzimanje patnje".

Molba koja glasi "Ja želim da toj-i-toj osobi preuzmem deo patnji" dovodi do promene boje u oreolu osobe na koju je molba usmerena, koji postaje žu?kasto-crven. Sa promenom boje dolazi do promene misli i ose?anja u pozitivnom pravcu. Ovim delovanjem dovodimo do toga da osoba koji pati napravi predah u stanju u kome se nalazi a to prema duhovnim energijama predstavlja suštinsku pomo?, iz duše a ne mozga.

Jedan deo boje negativnog ose?anja (Ľ do ˝) osobe ?iju patnju preuzimamo koji se prenosi u naše žuto-crveno polje se rastvara i nestaje kao led koji se topi u vodi. Molbu mogu raditi sve osobe sa dobrim stanjem funkcionisanja nervnog sistema, kada smatraju da su u stanju dobrog raspoloženja.


Humanost

Humanost, iako je potekla od re?i ljudskost, ne zna?i da se odnosi samo na ljude, nego i na sva druga bi?a, pa i na stvari.

Humanost isklju?uje maltretiranje drugih živih bi?a, njihovo ošte?enje, ukoliko nije u funkciji ishrane ili koriš?enja za neke materijale. Isto tako uništavanje mrtvih materijala bilo oblikovanih ili ne, razaranje koje je posledica besa, zlovolje, neraspoloženja, mržnje, osvete itd tako?e, ne spada u humane akte.

Ali humanost je, pre svega odnos prema drugim ljudima, pri ?emu je neophodno tu i sebe ura?unati.

Neke od retkih aspekata humanosti ljudi obi?no ne razumeju i ne upražnjavaju. To se, pre svega odnosi na pomo? ljudima u nevolji, na javnim mestima, na ulici, kada ljudi obi?no smatraju da ?e se na?i neko drugi koji ?e im pomo?i, a da oni treba da nastave svojim putem. Pou?eni su iskustvom da mogu da nastradaju na bilo koji na?in ako pokušaju da pomognu. Me?utim, samo pružanje pomo?i dovodi do stvaranja pozitivnih misli i do misli zahvalnosti osobe kojoj se pomo? pruža, što pozitivno deluje na auru i izgradnju pozitivnog prilaza prema životu. ?ak i u slu?aju da osoba koja pruža pomo? biva ošte?ena, nezahvalnoš?u ili na neki drugi na?in i tada su misli manje štetne od onih koje se javljaju u obliku griže savesti, ako se pomo? ne pruži. Misli nastale kao posledica griže savesti spadaju u izuzetno štetne negativne misli koje ošte?uju ljudsku auru. Stoga je pružanje pomo?i uvek pozitivnije za osobu koja je pruža, ?ak i u slu?aju da na neki na?in bude ošte?ena time, nego pri pojavi negativnih misli.

Jedan drugi aspekt humanosti koji, tako?e, kod ljudi nije naro?ito dobro shva?en, a ni razvijen, sastoji se u mirnom posmatranju kako ljudi jedni drugima, na razli?ite na?ine nanose zlo. To kod ve?ine ljudi ne izaziva grižu savest, jer se polazi od toga da se ne treba mešati u tu?e probleme. Nažalost, praksa je pokazala da je ve?ina ljudi, pokušavaju?i da pomogne, na ovaj ili onaj na?in bila ošte?ena, pa je praksa nemešanja u stvari odgovor kako da se izbegne eventualna opasnost po sebe. Me?utim, taj prilaz nije ispravan. Ali isto tako neispravna je i svaka pomo? na koju ?e reakcija biti takve prirode da ?e oštetiti potencijalnog pomaga?a. To samo govori da je oblik i na?in pomo?i koji je osoba htela da pruži bio pogrešan, neadekvatan, neprilago?en datoj situaciji. Potrebno je stoga, a to jeste velika mudrost, prona?i na?in kako da ta pomo?, ne samo da ne bude odbojna za primaoca, nego i da je on prihvati i realizuje i time istovremeno uspostavi bolje odnose sa pomaga?em. To je vrlina koja je vredna razmišljanja, koja zahteva vežbanje i predstavlja odliku mudraca.


Moral

Postoje razni prilazi onome što se naziva moral. On se tokom ljudske istorije ?esto menjao, od epohe do epohe, me?utim poslednjh pedesetak godina ima, uglavom, konstantne vrednosti. On ?e se u budu?nosti, naravno, dalje menjati. To zna?i da ona pojava koja je doživela veliki broj transformacija i kojoj predstoje dalje promene ne može predstavljati u svakom trenutku pravu vrednost i pravu istinu. Postoji samo jedna istina i ona bi trebalo da predstavlja pravi moral.

Moral pravog ?oveka koji ne bi trebalo da se tokom istorije menja, treba da sadrži slede?e elemente:

1. Njegove misli ne smeju sadržati ništa negativno ni prema jednoj osobi.

2. On treba da sledi princip da ukoliko neko odstupa od pozitivnih stavova da mu je to potrebno ukazati, a ukoliko se on o to ogluši - da mu se oprosti. Me?utim, ako ti njegovi stavovi štete toj osobi ili društvu uopšte, onda je potrebno dalje raditi na promeni stavova te osobe, ne opraštaju?i mu zbog toga.

3. Slede?i princip predstavlja pozitivan na?in mišljenja u odnosu na samog sebe. To zna?i da treba da bude lišen nepotrebnih strahova, tuge i žalosti, nezadovoljstva sobom, a tako?e i bilo kakvih negativnih misli u odnosu na druge ljude, pa ?ak i biljke, životinje i stvari.

4. Mora se poštovati mišljenje drugih u svemu onome što ne ošte?uje tu ili neku drugu osobu, ?ime se razvijaju tolerantni odnosi.


To su jedini moralni principi kojih bi svaka osoba trebalo u budu?nosti da se pridržava. Svi ostali elementi koji se u savremenom moralu nalaze predstavljaju samo prilago?avanje osobe postoje?im socijalnim uslovima i pomodarstvu, a nemaju nikakav zna?aj za stvarni moral ljudi.

 

Stranica 5 od 7 Sve stranice