Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


DIMENZIJE KOSMOSA


U kosmosu postoje 14 dimenzija postojanja i nulta dimenzija Stvarao?eva. U 14. dimenziji postoje samo bi?a koja nemaju svest. U 13. dimenziji žive ljudi posle pada iz druge dimenzije ili raja.

U dalekoj istoriji razvoja ljudske civlizacije postojalo je vreme kada je ?ovek napredovao i živeo u višim dimenzijama postojanja, što je karakterisalo njegov izuzetno visoki duhovni razvoj i mo?i koje su se u relgijama, koje su nastale posle pada ?oveka u guš?e odnosno materijalne vibratorne nivoe, pripisivale polubogovima.

Slobodnom voljom ljudi su napustili prvobitni savršen poredak u višim vibratornim sferama gde su živeli i radili životima koji su trajali i više stotina godina, a sve u savršeno ure?enim zajednicama sa još finijim bi?ima koja se u mitovima i legendama pominju kao vile i vilenjaci. Usled volje desetak procenata ukupne ljudske populacije, da napravi paralelnu kreaciju, tj. usled pojave misli o izigravanju samog Stvaraoca, ovakva ideja je uslovila kolektivni pad ljudske svesti i takozvano biblijsko isterivanje iz raja. ?itava dimenzija je propala u sfere zgušnjavanja i to u 13. dimenziju, dok su zbog ljudi bi?a nalik vilenjacima pali u 4. dimenziju. Od tada do danas, preko 120.000 godina, ljudska civilizacija se nalazi u 13., za život i razvoj najtežoj dimenziji uz veliki broj goru?ih, za ?oveka, nerešivih problema.

(U ovom prikazu dimenzija i njihovih karakteristika ne?e biti prikazane 12., 11. i 10. jer su njihove razlike u odnosu na 13. relativno male)


DEVETA DIMENZIJA

(Boja u Stubu: prozirna)

Razvoj u ovoj dimenziji je ograni?en ali ipak dozvoljava da ve?ina ljudi ili nekih drugih živih bi?a za svog života dostigne jedan nivo koji se, meren funkcionalnoš?u nervnog sistema može definisati kao 98,9% što omogu?ava relativno dobru uskla?enost misli sa voljom Stvaraoca, dobro zdravlje, mir, toleranciju. Me?utim, retki pojedinci mogu posti?i neuporedivo viši nivo razvoja.

Ova dimenzija nikada nije mogla dati vrlo razvijena bi?a a kamoli ekstra razvijene. Stoga je ona uglavnom tavorila izme?u zaostalih i relativno naprednih civilizacija. Zbog toga je njihov doprinos razvoju civilizacija uopšte, pri ?emu se misli na sva bi?a u kosmosu, vrlo, vrlo skroman.

Deveta dimenzija nikada nije dala nešto posebno ali je imala dosta stabilan na?in života, bez velikih negativnosti, bez problemati?nih pojava koje bi ozbiljnije mogle da uzdrmaju te civilizacije. Dakle, ona je imala prili?no negativnih pojava ali su one bile skromnijih dimenzija i nikada nisu zapretile stabilizaciju tih civilizacija koje su na ovom sistemu živele.

Ova dimenzija je oduvek predstavljala poslednju stepenicu za slabo i srednje razvijena bi?a koja imaju svest. Zna?i da je to poslednja instanca iz koje je izuzetno mali broj pojedinaca mogao da se vine u više duhovne visine, da bude zapažen na nivou celog kosmosa. To je, možemo ra?unati, donja tre?ina ili tre?a grupa dimenzija u kojoj su ljudi, na žalost, na samom dnu u 13. dimenziji.


OSMA DIMENZIJA

(Boja u Stubu: drap-sme?a)

Na ovom nivou je omogu?eno svakom bi?u, odnosno ?oveku, da dostigne visoki nivo razvoja ali se ipak to ne dešava u svim slu?ajevima jer oko 50% stanovništva završava na nivou od 99,2%, a desetak procenata dostiže nivo iznad 99,7%, što omogu?ava da barem 1% osoba bude prosvetljen.

Uloga ovih civilizacija je za nijansu ve?a nego kod prethodne zbog toga što svesna bi?a koja žive na ovoj dimenziji ipak imaju više slobode, više kontakta, bolje funkcionisanje nervnog sistema, bolji na?in mišljenja što sve zajedno obezbe?uje nešto ve?i doprinos u razvoju civilizacije uopšte i razvoju kosmosa ali se on uglavnom zadržava na nekolicini izuzetno razvijenih osoba,a da iza njih ne postoji kontinuitet nego velika razlika u odnosu na relativno solidan nivo širokih masa.

Osma dimenzija je vrlo stabilna sa, doduše, dosta velikim brojem negativnih istupanja ali su ona vrlo blaga, bezopasna, ?esto bezna?ajna. To daje sigurnu stabilnost ovom sistemu pa on nikada nije došao u situaciju da ima nekih makar i tendencija ka destabilizaciji ili nekim negativnim pojavama ozbiljnije prirode.

Osma dimenzija je donja u srednjoj grupi razvoja koja sadrži 8., 7., 6. i 5. Kada jednoga dana budemo kao rasa prešli u ovu osmu dimenziju tada ?e ve? biti mnogo lakše, pristupa?nije, jasnije kuda idemo, šta nas o?ekuje kao i šta treba da uradimo dodatno da bi naš napredak bio ne samo kontinualan, stabilan nego i da bi se on odvijao brže nego što je to predvi?eno. Zbog toga, osma dimenzija predstavlja prekretnicu u pozitivnom smislu kada se potencijali ljudi ponovo bude, ponovo po?inju da dolaze do izražaja što ?e se u narednim dimenzijama još više osetiti.


SEDMA DIMENZIJA

(Boja u Stubu: svetlozelena)

U ovoj dimenziji, ljudi imaju daleko bolji uvid u paranormalne pojave ve? sa ro?enjem tako da postoji mogu?nost vrlo visokog razvoja znatnog dela ljudi. Stoga oko 70% osoba prelazi nivo od 98,9%, 10% dostiže 99,9% a 2% je prosvetljeno.

Ova civilizacija je za klasu ispred ovih ispod nje jer je pružila solidan broj ekstra razvijenih bi?a uz istovremeno nešto bolji prose?ni nivo funkcionisanja nervnog sistema, nešto ve?i broj prosvetljenih i prve znake šireg zanimanja za kosmos, bolje obaveštenosti i ve?eg broja osoba koje se, doduše sa nedovoljno uspeha, ipak bave kosmosom i pitanjima u vezi sa kosmosom. Sedmu dimenziju karakteriše mali broj negativnih misli i dela tako da je ona izuzetno stabilna i tu ne postoji, prakti?no, nikakva šansa za destabilizaciju civilizacija koje na njoj žive.

Kada ljudi budu došli u sedmu dimenziju, barem ve?ina od njih, tada ?e mnoge stvari postati vrlo jasne, shvatljive, ljudi ?e shvatiti da su im mnoge mogu?nosti doku?ive, da su im pred nosom, da je potrebno samo se nešto više usmeriti, koncentrisati na duhovni razvoj, na sveta znanja kako bi bili još bolji.


ŠESTA DIMENZIJA

(Boja u Stubu: žuta)

Ovde 80% bi?a ima funkcionisanje nervnog sistema preko 98,9%, njih 10% dostiže 99,91% a 4% je prosvetljeno.

Civilizacije sa sveš?u koje žive u ovoj dimenziji su dale dva-tri velikana kosmosa i dosta veliki broj izuzetno važnih osoba u kosmi?kom i duhovnom smislu. Interesovanje za kosmos i odnose sa njime je u ovoj dimenziji znatno tako da se oko 30% tih bi?a sa manje ili više uspeha bavi duhovnoš?u i kosmosom uopšte.

Za šestu dimenziju se može re?i da predstavlja granicu u kojoj ne postoje više nikakve negativne misli ili dela. Dakle, od šeste pa naviše tako nešto ne postoji. Postoje i dalje manje ili više sitnih negativnosti koje igraju još manje opasnu ulogu nego kod sedme dimenzije.

Šesta dimenzija predstavlja ve? ozbiljan nivo duhovnog razvoja te civilizacije koja u njoj postoji. Tu više nema dvoumica, nema više neznanja. Tu su sveta znanja postala sastavni deo života, njihov normalni deo. Sveta znanja su nešto na ?emu se bazira život ovih zajednica i koja predstavljaju nepresušan izvor daljeg napretka, vizije, perspektive i svega pozitivnog.


PETA DIMENZIJA

(Boja u Stubu: teška sivoljubi?asta)

Oko 90% ljudi ili drugih bi?a dostiže NFNS od 98,9%, 10% dostiže 99,92% a oko 5% je prosvetljeno.

Ova dimenzija je prva, u odnosu na niže dimenzije koje to nisu u stanju, dala nekoliko desetina izuzetnih velikana kosmosa, veliki broj izuzetno važnih osoba i u kojoj se polovina tih bi?a interesuje za duhovnost i kosmi?ka pitanja.

Peta dimenzija je karakteristi?na po tome što u njoj ne postoje ?ak ni srednje negativne misli, postoje samo blage ili vrlo blage, što govori o apsolutnoj stabilnosti svih civilizacija koje tu žive.

Peta dimenzija, poslednja u grupi srednjeg razvoja, predstavlja pripremu za veliki skok prema raju. To je poslednja dimenzija u kojoj još ne postoje snažni porivi, snažne želje, orijentacije, usmerenost za poboljšanje na?ina mišljenja, funkcionisanja nervnog sistema, za istraživanje paranormalnih pojava i svetih znanja. Još ne postoji ta snaga koja je neumoljiva, ni želja koja je neutoljiva, kao što postoji u prvoj grupi dimenzija, ali se ona u petoj dimenziji formira, javlja se posebno kod desetak procenata populacije što neminovno dovodi do aktiviranja i ostalih bi?a tih civilizacija u istom smeru.

Zna?i, u petoj dimenziji, definitivno po?inje aktiviranje koje u narednim dimenzijama više ne?e mo?i da se zaustavi jer ?e to biti opredeljenje i usmerenje cele nacije.


?ETVRTA DIMENZIJA

(U Stubu, osnovna boja slonove kosti prošarana krivudavim vertikalnim crticama raznih boja.)

Oko 95% bi?a koja na njoj žive ima NFNS od 98,9%, njih 10% ima 99,93% dok je oko 6% prosvetljeno.

Ova dimenzija spada u one koje omogu?avaju mo?an razvoj civilizacija koje u njoj žive što zna?i da je ona prva na lestvici kod koje se broj velikana kosmosa meri stotinama a broj ekstra razvijenih bi?a na desetine hiljada. Ovde se 60% bi?a interesuje za kosmos i duhovnost a njihova znanja i istraživanja daju zadovoljavaju?e rezultate.

?etvrta pripada grupi dimenzija u kojoj žive izuzetno razvijene civilizacije sa svojim stabilnim sistemom, stabilnim stavovima i potpunim uklapanjem u volju Stvaraoca, osim retkih izuzetaka kod kojih su misli blago ili jedva primetno negativne.

Ova dimenzija je donji sprat velikih promena, donji sprat priprema za definitivnu orijentaciju ka putu Stvaraoca. Civilizacije iz te dimenzije imaju vrlo jasne stavove i pozicije u odnosu na Put stvaraoca, na sveta znanja, na prou?avanje paranormalnih pojava, na svesno podizanje odre?enih kadrova koji ?e se razvijati isklju?ivo u smislu duhovnog razvoja, u paranormalnom smislu, kojima ?e to biti profesija, životni put.

U ovoj dimenziji se, dakle, celo društvo organizuje, usmerava, konstituiše da se obezbedi što pravilniji, organizovaniji, sistematizovaniji put koji ?e ih preko tre?e dimenzije dovesti u vrhunsku mogu?u dimenziju za živa bi?a, u drugu dimenziju.


TRE?A DIMENZIJA

(Boja u Stubu: svetlosivo-ljubi?asta)

100% bi?a koja žive u ovoj dimenziji ima NFNS od 98,9%, 10% ima 99,94% dok je oko 7% prosvetljeno.

Ova dimenzija je izuzetno stabilna, u njoj nema, prakti?no, ni jedne osobe sa negativnim mislima, stavovima i delima a ve?ina ovih bi?a ima vrlo pozitivan na?in mišljenja.

U njoj po?inje da se razvija istraživanje duhovnih energija i paranormalnih pojava kao nacionalna pojava i interes mnogih civilizacija koje na njoj borave.

Tre?a dimenzija pruža odli?ne uslove za razvoj bi?a koja u njoj žive a poseduju Svest. To je stoga što su uslovi za razvoj duhovnosti izuzetno veliki. Tre?a dimenzija je prva u kojoj su tela znatno vazdušastija, znatno lakša nego u prethodnim dimenzijama. Idu?i na više dimenzije, ovo smanjenje gustine je u po?etku išlo vrlo sporo, zatim nešto brže, da bi se tek u poslednje dve dimenzije to moglo ozbiljnije primetiti, ali tek ova dimenzija, tre?a u rangu, omogu?ava znatno smanjenje gustine i težine što obezbe?uje snažno rascvetavanje duhovnosti jer su problemi koje gustina name?e dobrim delom razrešeni. Stoga ova, tre?a, dimenzija ima jako veliki broj bi?a koja spadaju u velikane kosmosa i ogroman broj onih koji su ekstra visoko razvijeni. Oko 70% tih bi?a bavi se duhovnoš?u ili istraživanjem kao poluhobi ili na poluprofesionalan na?in.

Tre?a dimenzija predstavlja realizaciju dobrog dela onoga što je ?etvrta dimenzija organizovala, pripremila, aktivirala, inicirala. U tre?oj dimenziji više nema inicijacija a sve aktivnosti ?iji cilj je pravilan na?in mišljenja, uskla?ivanje misli sa voljom Stvaraoca, prou?avanje paranormalnih pojava, svetih znanja su u punom zamahu i u maksimalnoj realizaciji.


DRUGA DIMENZIJA (RAJ)

(Boja u Stubu: prozirna sa povremenim mehuri?ima, samim ili u manjim grupicama)

100% bi?a koja na njoj žive dostiže NFNS od 98, 92%, njih 10% ima 99,98% dok je prosvetljenih 8%. Ovakav nervni sistem su imali i ljudi dok su jedno vreme boravili u raju.

Druga dimenzija je kruna razvoja materijalnih ili nematerijalnih živih bi?a koja poseduju svest. Ona tu imaju najrazre?eniju masu koja, prakti?no, ne nanosi nikakve probleme niti ima bilo kakve otežavaju?e okolnosti po život, funkcionisanje i razvoj. Bi?a koja žive u ovoj dimenziji sa lako?om i zadovoljstvom nose i koriste svoje telo, pokre?u se savršeno lako koracima od par hiljada metara, mogu da sko?e uvis do 300 metara.

U ovoj dimeziji postoji najve?i broj velikana kosmosa od živih bi?a, ima ih znatno više nego onih iz tre?e dimenzije, dok se oni koji zauzimaju izuzetno važna mesta u duhovnosti nalaze u ogromnom broju.

80% tih bi?a se interesuje za duhovnost, analizira je, prou?ava, primenjuje sakupljena znanja, ima izuzetno visoku svest o zajedništvu, o važnosti svetih znanja, njihovom o?uvanju, primeni. To su bi?a sa, u proseku, izuzetno pravilnim na?inom mišljenja, pravilnim na?inom ponašanja.

Njihove izuzetno visoke duhovne mogu?nosti, ne samo njihovih velikana nego i velikog broja populacije nose, me?utim, i opasnosti od slu?ajne ili namerne greške u mišljenju ili ponašanju jer mogu biti vrlo kobne i naneti velika zla. Zbog toga, civilizacije u ovoj dimenziji snose veliku odgovornost za o?uvanje svetih znanja i o?uvanje funkcionisanja kosmosa.

Ova dimenzija je predstavljala ne samo vrhunac mogu?nosti civilizacija živih bi?a u kojoj su ljudi jedno vreme boravili, nego predstavlja i izuzetno mo?ne i snažne istraživa?ke pretenzije i sklonosti svih oblasti paranormalnih pojava, istraživanje duhovnih energija, svetih znanja i svega onoga što nije materijalno a što civilizacijama na ovom nivou omogu?ava jedan bezbrižan, bezbedan, prijatan, stvarala?ki, kreativan život.

Druga dimenzija je kruna mogu?nosti ljudskih i drugih živih bi?a. Tu se sve ono što je u tre?oj dimenziji bilo u punom zamahu postepeno stabilizuje, završava, zaokružva, stavlja se krov na zgradu, stavlja se ta?ka na "i".

U zavisnosti od dužine boravka u drugoj dimenziji, civilizacije se razlikuju utoliko što su na samom po?etku po?ele da stavljaju krov na zgradu, po?ele da je privode kraju da bi se posle odre?enog vremena boravka u ovoj dimenziji sve to svodilo na stavljanje poslednjih crepova, stavljanje ta?ke na "i" a posle dovoljno dugog vremena provedenog u ovoj dimenziji nastao period efektuiranja onog što se tokom 12 dimenzija postepeno gradilo. To je period uživanja u plodovima svoga rada, u plodovima rada predaka tokom hiljada i hiljada godina.

To je period života u raju koji karakteriše gotovo apsolutna uskla?enost sa voljom Stvaraoca, gotovo savršen na?in razmišljanja i delovanja, duboka duhovnost, duboko prou?avanje paranormalnih pojava i svetih znanja. Ta bi?a doživljavaju blagu nirvanu, sre?u, zadovoljstvo, ispunjenost, veliku ljubav prema Stvaraocu, prema svim bi?ima, prema Energijama. Njihov život je ispunjen radom u kome ose?aju izuzetno zadovoljstvo, prijatnost, sre?u. Rezultati toga rada su potpuna ispunjenost Stvaraocem, potpuna saznanja o svetim znanjima, stabilnost društvene zajednice, njena izuzetna harmoni?nost, blagostanje, uživanje, sre?a.


PRVA DIMENZIJA

(Boja u Stubu: bela)

Živa bi?a u ovu dimenziju nemaju pristup, ona je rezervisana za duhovne i ostale energije. U odnosu na dimenzije u kojima postoje živa bi?a, ova dimenzija je neuporedivo razvijenija u duhovnom smislu, mo?nija, sa neuporedivo ve?im znanjem. Jednom re?ju, za razliku od kontinuiteta razvoja od 13. do 2.dimenzije, ova dimenzija predstavlja neverovatni skok, predstavlja ogromnu razliku u odnosu na niže dimenzije. To, prakti?no, zna?i da nikada nisu niti ?e mo?i da se porede dostignu?a ni potencijali živih bi?a sa ve?inom energija iz prve dimenzije.

Ova dimenzija ima neizmerne mogu?nosti saznanja o svim pojavama iz paranormalnog sveta koja su dostupna isklju?ivo izuzetno razvijenim pojedincima bilo iz koje dimenzije s tim da što je dimenzija viša to je ve?i broj živih bi?a koja u nju mogu u?i i to je ve?a dubina saznanja do kojih ona dolaze.


NULTA DIMENZIJA

U daljini, gore vidi se svetlost kao Sunce sa blagom izmaglicom. Ova Nulta dimenzija predstavlja energetsko polje Stvaraoca.

Kao što je nepremostiva razlika izme?i prve dimenzije i ostalih dimenzija ispod nje u kojima žive živa bi?a, tako je i nepremostiva razlika izme?u energetskog polja Stvaraoca i energija kosmosa koje je on stvorio. Upravo ta razlika predstavlja, sa jedne strane, potencijal za stvaranje novih, još inteligentnijih, složenijih, mo?nijih energija a sa druge strane taj jaz izme?u energija i Stvaraoca predstavlja veliku šansu i izazov za sve razvijenije energije da se što više približe Stvaraocu, bez obzira što ga nikada ne?e mo?i dosti?i.

Ovo polje je nedostupno ?ak i energijama a kamoli živim bi?ima. Pa, ipak, odre?ena vrhunski razvijena živa bi?a, posebno ona koja mogu da pomognu razvoju celokupne svoje civilizacije, mogu da iz nulte dimenzije crpe odre?ena znanja, pomo?, potporu i savete koji ?e im u tome pomo?i.Idealni poredakPRVA I DRUGA FAZA RAZVOJA ?OVEKA

Postoji jedna pojava koja okupira sve energije kosmosa, pa i samog Stvaraoca. To je razvoj. Razvoj predstavlja osnovni princip kosmosa. Bez razvoja kosmos danas ne bi bio ono što jeste. Zbog toga je razvoj osnovni i stav i princip. Ne postoji nijedan trenutak u razvoju kosmosa od po?etka do danas da ovaj princip nije do maksimuma zastupljen, što zna?i da se kosmos neprekidno razvija i da ?e se razvijati sve dok ga bude bilo. Stvaralac je u sve energije koje je stvorio ugradio embrion razvoja koji sadrži suštinu, redosled, intenzitet i pravac razvoja svake od energija. To isto sadrži i ljudska aura i stoga je njen razvoj podeljen u dve faze:


- Prva u kojoj u?estvuje samo leva polovina mozga;

- Druga u kojoj u?estvuje i leva i desna polovina mozga.


U ?emu je razlika izme?u ove dve faze razvoja ljudske aure, odnosno mozga?

Hristova energija koja je stvorila ?oveka zamislila je da završni deo razvoja ?oveka posle više prethodnih mutacija, selekcija itd, sadrži dve faze u kojoj bi prva faza bila zadovoljavaju?a i obavila svoju funkciju sve do pred kraj ljudskog razvoja, dok bi druga faza trebalo da da krunu svega, da izuzetnom brzinom razvoja završi, ne samo razvoj ljudske civilizacije, nego i sazrevanje svetle?ih tela.

Naravno da se u momentu stvaranja programa za prvu i drugu fazu nije moglo znati da ?e ljudska civilizacija dobiti zadatak da pomogne razvoj jede generacije svetle?ih tela, ali je to vremensko poklapanje izuzetno dobro došlo, jer ?e se sa razvojem druge faze u znatnoj meri olakšati sazrevanje svetle?ih tela o ?emu govori i skra?enje perioda do sazrevanja svetle?ih tela sa 12.000 na samo 3.000 godina. Na taj na?in ?e i pored kašnjenja u razvoju ljudske civilizacije zbog stvaranja ogromnog broja negativnih misli ona, ipak u približno predvi?enom roku završiti svoj razvoj i ujedno završiti sazrevanje svih svetle?ih tela kojima pomažemo.

Kakva je uloga mozga u ovim fazama razvoja ljudske aure?

U prvoj fazi uloga mozga je da skladišti ogroman broj informacija i zaklju?aka koje je bela bioenergija donela i istovremeno vrši emitovanje ljudskih misli, odnosno razmišljanja bele bioenergije te da komanduje funkcionisanjem svih organa ljudskog tela.

Druga faza razvoja ljudske aure podrazmeva priliv obilja informacija od strane duhovnih energija koje ?e omogu?iti beloj bioenergiji da neuporedivo brže donosi svoje zaklju?ke, da oni budu mnogo dublji, mnogo ispravniji, da se broj negativih misli svede na minimum i time omogu?i pro?iš?avanje ljudske aure i njeno mnogo bolje funkcionisanje, što automatski dovodi do poboljšanja inteligencije, kreativnosti i duhovnosti. To zna?i da ?e kvalitet, dubina i širina rada ljudske aure, a posebno bele bioenergije u njoj, zbog poboljšanih okolnosti u kojima funkcioniše omogu?iti neuporedivo više zaklju?aka, kao i nekih paranormalnih mogu?nosti za koje je neophodno da se uklju?i desna polovina mozga.

Desna polovina mozga sadrži neke potencijale kojih leva nema i ?ijim ?e aktiviranjem do?i do snažnog razvoja ovih potencijala što ?e upravo omogu?iti snažan razvoj paranormalnih mo?i, inteligencije i kreativnosti. Zna?i da desna polovina mozga, tako?e ima svoju funkciju koja se ne?e probuditi i aktivirati sve dok aura te osobe ne pre?e u drugu fazu razvoja sa neuporedivo ve?im ukupnim mogu?nostima koje ?e desna polovina mozga, teko?e preuzimati i skladištiti, a za neke služiti kao emisiona stanica radi njihove realizacije.

Duhovne energije predvi?aju da ?e kroz oko 1.000 godina, u skladu sa genetskim mogu?nostima, prirodnim putem do?i do aktiviranja desne polovine mozga i prelaska ?oveka u drugu fazu. Ovo je toliko zna?ajan doga?aj da se skoro može porediti sa spajanjem embriona svetle?ih tela sa aurom praistorijskih ljudi pre 144.000 godina.

Duhovne energije su spremne da ovaj prirodni proces ubrzaju, tako da se ve? u naše vreme postigne aktiviranje desne polovine mozga. To bi bilo mogu?e uz njihovu veliku pomo? u obliku oko 40 energetskih delovanja koja bi se obavljala približno jednom mese?no, što zna?i da bi ceo ciklus trajao oko 3 godine. Pri tome bi se aktivianje desne polovine mozga moglo realizovati svakoj osobi koja to želi, pod uslovom da je starija od 16 godina.

Aktiviranjem desne polovine mozga postiže se ?isto?a aure, visoka duhovnost, velike paranormalne mo?i, izvanredne mogu?nosti u matematici, fizici, nauci uopšte, razumevanje privrednih problema i mnoge druge mogu?nosti koje su nezamislive za obi?ne ljude, što zna?i da su ove osobe vrlo blizu mogu?nostima prosvetljenih. Pored toga, vrlo brzo, za nekoliko godina, automatski dolazi do prosvetljenja ovih osoba, bez obzira na to da li su nešto posebno preduzimale.

Generalno gledano, ve? za desetak godina bi broj osoba sa aktiviranom desnom polovinom mozga mogao dosti?i oko 100.000, za 15 godina oko 10 miliona, a za 50 godina oko 3 milijarde. Zna?aj ovih osoba u celom svetu ?e, sa pove?anjem njihovog broja sve više rasti, jer ?e u svojim zemljama zbog gotovo genijalnih mogu?nosti zauzimati vode?a mesta u nauci, privredi, politici, religiji, pri ?emu ?e njihova zajedni?ka crta biti potpuna uskla?enost misli sa voljom Stvaraoca, nego danas.

Istovremeno sa radom na maksimalnom razvoju mogu?nosti ljudske aure koji smo nazvali druga faza razvoja ?oveka, duhovne energije su zapo?ele i pripremu još spektakularnijeg programa koji obuhvata razvoj, odnosno proširenje mogu?nosti ljudske aure izvan genetskih, što bi dovela do stvaranja posebne rase ljudi, neuporedivo razvijenije od naše


PRODUŽENJE LJUDSKOG VEKA

?ovek u svom razvoju može napredovati u fizi?kom, intelektualnom, kreativnom i duhovnom smislu. Postoje delovanja koja su vrlo duboko ušla u rad na promenama u duhovnom, kao i u psihi?kom smislu, sa ciljem da dobijemo ?oveka druge faze razvoja koji ?e oogu?iti neuporedivo ve?e intelektualne, paranormalne i normalne mogu?nosti i ?oveka kao inteligentnog bi?a. Me?utim, na planu fizi?kog razvoja do sada nije ra?eno ništa iz prostog razloga što je razvoj fizi?kih mogu?nosti ?oveka u znatnoj meri vezan za njegove duhovne mogu?nosti. ?injenica je da ?e duhovni i intelektualni razvoj ?oveka omogu?iti ?istu auru, dobro funkcionisanje organizma, poboljšanje zdravstvenog stanja, produženje ljudskog veka i podmla?ivanje osoba kojima je aktivirana desna polovina mozga. To, me?utim govori samo o mugu?nostima da se postoje?e fizi?ke mogu?nosti ljudi bolje realizuju, produži vek i duže vremena zadrži optimalno fizi?ko stanje. Ne govori se ništa o nekim fizi?kim razvojnim promenama ljudskog tela.

Da li tu postoje neke mogu?nossti?

Svakako da one i u toj sferi postoje i mogu biti vrlo ozbiljne, a ti?u se mogu?nosti da se ljudsko telo razvije u odnosu na današnje u nekoliko pravaca.

Prvo, da se produži životni vek do probližno 140 godina za sve one koji dostignu drugu fazu ?oveka, a za one iz prve faze do 110 godina.

Drugo, fizi?ke mogu?nosti aw mogu udvostru?iti što se ti?e snage, brzine, elasti?nosti, istrajnosti.

Tre?e, iskoristivost kiseonika iz vazduha se može udvostru?iti.

?etvrto, iskoristivost hranljivih sastojaka se može utrostru?iti.

Peto, kao najve?a promena je mogu?nost razvoja ljudskog organizma u smislu koriš?enja hranljivih sastojaka minerala, vitamina direktno iz vazduha, preko kože, disajnih organa, kao i iskoristivost odre?enih supstanci nanošenjem na kožu, bez unošenja kroz usta u organizam.

Sve ove mogu?nosti su vrlo realne i mogu se posti?i isto tako realno kao što se može dosti?i druga faza razvoja ?oveka, pri ?emu se ovaj fizi?ki razvoj ne postiže automatski sa razvojem druge faze, nego ?ovek druge faze samo znatno lakše postiže ove razvojne ciljeve fizi?kog tela.


TEMPO RAZVOJA LJUDSKE CIVILIZACIJE

Ljudska civilizacija se tokom svoje istorije nije ravnomerno razvijala. Sve do kontakta sa svetle?im telima razvoj je, kao i kod svih ostalih životinja i biljaka, tekao neverovatno sporo, da bi posle toga po?eo postepeno da se ubrzava, s tim što je ubrzanje, u svakoj narednoj eposi bivalo sve ve?e. Evo tempa razvoja ljudske civilizacije prema duhovnim energijama.


1. Do kontakta sa svetle?im telima

(pre 144.000 godina)……………..ekstremno sporo

2. 20.000 godina posle kontakta…....izuzetno sporo

3. Od 20.000 do 60.000 godina

posle kontakta…………………....vrlo sporo

4. Od 60.000 do 120.000 godina

posle kontakta…………………….sporo

5. Od 120.000 do 137.000 godina…..prvi znaci ubrzavanja

6. od 137.000 do pre 200 godina…...sigurni znaci ubrzanja

7. Od pre 200 godina do danas……...brzi razvoj

8. U narednih 200 godina…………...ekstremno brzi razvoj

Budu?nost ?e, dakle, karakterisati ekstra brzi razvoj ljudske civilizacije. To se, pre svega, odnosi na materijalne stvari, ali ?e istovremeno stvoriti i snažnu potrebu za duhovnoš?u, zarad balansa.


?ETIRI VARIJANTE RAZVOJA CIVILIZACIJE

Po mišljenju duhovnih energija postoje 4 varijante razvoja ljudske civilizacije u budu?nosti.

Prva je dalji nastavak širanja negativih misli, stvaranje negativnih žarišta kod pojedinaca i grupa ljudi, pa sve do celih država, stvaranja kriza i napetosti me?u državama, ratova, ?emu nema kraja. Velika opasnost postoji da neka od država koja u ratu bude pritisnuta uza zid upotrebi nuklearnu bombu, ?ime zapo?inje lanac nuklearnih bombardovanja koje ?e uništiti, ne samo ljudsku civilizaciju, nego i planetu Zemlju.

Druga varijanta predstavlja kompromisno rešenje, pri ?emu bi se države obavezale da dalje ne?e ratovati i da ?e me?usobne nesuglasice rešavati mirnim putem, a ne ratom. Kazna za one države koje zapo?nu rat bi?e odmazda svih drugih država. Ova varijanta razvoja nosi u sebi stalnu napetost ime?u mnogih država, upravo zbog teško?a oko mirnodopskog rešavanja odre?enih nesuglasica i problema koji bi se, po pravilu otezali u nedogled, neprekidno stvaraju?i netrpeljivost, odbojnost i mržnju prema, naj?eš?e susednoj zemlji sa kojom problem postoji. Ova varijanta jedino spre?ava ratove, ali samo delimi?no smanjuje napetost i negativne misli u odnosu na susedne narode i države.

Tre?a varijanta razvoja ljudske civilizacije podrazumeva postepeno širenje svetih znanja koje ?e kod mnogih ljudi dovesti do pravilnog na?ina mišljanja, koji ?e stvoriti odre?ena jezgra, udruženja, ponegde i partije koje bi bile protivteža negativnim mislima ve?ine drugih ljudi. Ovi centri i organizacije bi svojim pozitivnim delovanjem delimi?no kompenzovali i umirivali razbuktale strasti i, u odnosu na susedne i ostale države, donekle održavali balans koji bi mnogo re?e nego u prethodnom slu?aju eskalirao u hladni rat, netrpeljivost, odbojnost i pravi rat. Na unutrašnjem planu ove organizacije bi stvorile bolju klimu, bolje me?uljudske odnose. Više od toga ove organizacije ne bi mogle da pomognu.

?etvrti mogu?i scenario jeste Idealni poredak. Zahvaljuju?i velikoj rasprostranjenosti svetih znanja i besplatnoj pomo?i iz kosmosa u obliku korisnih proizvoda koji potpomažu jedno drugom tako da njihov uticaj neprekidno raste da bi približno dve tre?ine stanovništva u relativno kratkom periodu prihvatile sveta znanja, a preko 90% i proizvode pomo?i iz kosmosa. Time bi se omogu?io razvoj Idealnog poretka koji bi u sebi sadržao nove promene na?ina mišljenja u pozitivnom smislu, tako da bi od 75% do 90% ljudi prihvatalo sveta znanja, razmišljalo na pravilan na?in i pozitivno uticalo na ostali deo populacije.

Hrana iz kosmosa i svi drugi proizvodi omogu?ili bi da ljudi žive mnogo konfornije, bez materijalnih briga i problema, dok bi kratko radno vreme omogu?ilo obilje slobodnog vremena koje bi se koristilo za druženje po?ev od porodice, pa do prijatelja i poznanika, za zabavu i razonodu i bavljenje onim hobijem za koji osoba ima afiniteta. Takvi odnosi me?u ljudima ne bi dozvoljavali razvijanje negativnih misli ni prema sebi ni prema drugim ljudima, a još manje prema drugim državama i narodima. Zbog toga je ovaj ?etvrti scenario mogu?eg ljudskog razvoja jedini pravi i jedini pozitivan od svih varijanti koje se javljaju kao mogu?nost.

Sadašnje stanje me?uljudskih, kao i me?unarodnih odnosa, odnosa ljudi i država jeste takvo da se još uvek nalazi u prvoj varijanti sa nekim idejama koje još nisu sazrele, koje se još ne mogu realizovati u smislu prelaska na drugu varijantu razvoja ljudske civilizacije i odnosa me?u državama.


IDEALNI POREDAK

Idealni poredak predstavlja, po mišljenju duhovnih energija jedino pravo rešenje za razvoj ljudske civilizacije i jedino pravo rešenje za zaštitu ljudi od samouništenja koje može dovesti ?ak i do uništenja same planete. Stoga je njegovo ostvarenje ne samo potrebno, nego i neophodno! Celokupni razvoj Idealnog poretka zasnovan je na dva me?usobno povezana faktora bez kojih je njegova realizacija nemogu?a. Prvi predstavlja sveta znanja koja ljudima objašnjavaju na koji na?in je potrebno pravilno razmišljati, kako bi se broj negativnih misli sveo na minimum i time obezbedilo dobro zdravlje, izrazita kreativnost i visok nivo inteligencije. Istovremeno sveta znanja ljudima govore o nekim ?injenicama koje nikada ne?e biti otkrivene ljudskim na?inima istraživanja, jer se nalaze sa one strane barijere preko koje ?ovek ne može. Duhovne energije stoga prenose ova znanja onim ljudima koji su dovoljno duhovno razvijeni, ne samo da ih prime, nego i da ih prenesu i ostalima za opšte dobro celokupne ljudske civilizacije. Ova znanja ?e omogu?iti razvoj tolerancije me?u ljudima, dobrosusedske odnose i otkloniti netrpeljivost, loše me?udržavne odnose i ratove. Time ?e ta znanja odigrati svoju vrlo zna?ajnu ulogu u obezbe?enju mira u svetu.

Me?utim, sve dok postoje glad i beda u svetu, dok postoje društveni odnosi koji su zasnovani na eksploataciji ?oveka od strane ?oveka, odnosno dok postoje ogromne razlike izme?u bogatih i siromašnih, sveta znanja ne?e biti dovoljna da se u potpunosti, trajno i sa sigurnoš?u obezbedi mir u svetu. Zbog toga presudnu ulogu u realizaciji Idealnog poretka igraju proizvodi pomo?i iz kosmosa koji ?e se besplatno deliti ljudima u Idealnom poretku, a koji ?e predstavljati neke osnovne proizvode egzistencionalne prirode, kao i proizvode za široku potrošnju i poboljšanje komfora i života uopšte. Ovi besplatni proizvodi iz kosmosa koje ?e mo?i posedovati i siromaši i bogati drasti?no ?e smanjiti razlike izme?u bogatstva i siromaštva, u potpunosti ukloniti glad i bedu i omogu?iti da najve?i broj stanovnika dostigne nivo srednje klase. To zna?i da ?e najve?i broj ljudi živeti bez materijalnih i drugih problema, bez straha od nezaposlenosti, jer ?e posao biti omogu?en svima koji to žele. Ne?e postojati strah kod ljudi da ?e ostati bez materijalnih sredstava ili da ?e na bilo koji na?in do?i u nezavidnu situaciju.

Pomo? iz kosmosa ?e eliminisati teški rad u rudnicima, topionicama, termoelektranama itd, ukloni?e opasnost od nuklearnih elektrana, jer ?e one biti isklju?ene, a dnevni rad ?e se svesti na 2-3 sata, što zna?i da ?e ljudi posle radnog vremena biti odmorni, a svoje ogromno slobodno vreme ?e utrošiti na druženje sa porodicom, prijateljima i poznanicima, na razonodu i zabavu, duhovni razvoj, istraživanje i prou?avanje onih oblasti za koje osoba ima afiniteta, kao i za bavljenje raznim hobijima.

Deca ?e biti u potpunosti oslobo?ena napornog i dosadnog u?enja koriš?enjem priveska koji automatski prenosi u svest potrebna znanja, ne samo opšte školsko gradivo, nego i znanja potrebna za sticanje odre?enih kvalifikacija neophodnih za obavljanje odre?enih poslova.

Ovo blagostanje, dobro raspoloženje i tiha sre?a ?e onemogu?iti stvaranje negativnih misli i stresnih situacija, što ?e pored odli?nog zdravstvenog stanja omogu?iti i produžetak ljudskog života do 150 godina, s tim što ?e ljudi biti vrlo dugo aktivni u psihi?kom i fizi?kom pogledu i lucidni sve do kraja života.

Ovako miran, zadovoljan i sre?an život ne?e stvarati netrpeljivost i negativna žarišta, ni prema drugim ljudima iz svoje okoline, kao ni prema ljudima drugih nacija, druge religije, rase. To ?e predstavljati garanciju mira u svetu koji ne?e biti pomu?en hiljadama godina. Zbog toga Idealni poredak predstavlja ne samo jedino pravo rešenje za ljudsku civilizaciju, nego i poslednji poredak u njenom razvoju, koji ?e se uz manje korekcije zadržati sve do kraja ljudske civilizacije.

Naravno, postavlja se pitanje: Ko ?e, kako i odakle obezbediti ovu materijalnu bazu koju smo jednim imenom nazvali „pomo? iz kosmosa“?

?ove?anstvo poseduje materijalna dobra ?ijom preraspodelom bi se moglo, ne samo spasiti one koji umiru od gladi, nego i smanjiti bedu u svetu i tako otkloniti, makar najopasnija žarišta. Me?utim, duhovne energije su svesne ?injenice da bogati niti su ikad bili niti ?e biti raspoloženi i spremni na ovu vrstu humanosti, stoga one uopšte ne ra?unaju na pomo? iz ljudskih izvora. Jedini mogu?i izvor ove pomo?i, materijalne i nematerijalne koja ?e omogu?iti realizaciju Idealnog poretka su duhovne energije, odnosno kosmos.

Pomo? kosmosa ljudima ?e biti besplatna, ali ona ne?e jednostavno „pasti s neba“. Nju ?e mo?i da prihvate samo duhovno vrhunski razvijene osobe. U tome i jeste glavni problem, jer su ljudi, posebno na Zapadu gotovo potpuno zanemarili duhovnost i svu pažnju usmerili na materijalno. Svesne toga, duhovne energije ve? duže vreme, u tom smislu pripremaju odre?ene osobe kako bi ih osposobile da pomo? iz kosmosa preuzmu i organizuju njenu distribuciju.


IDEALNI POREDAK JE GENETSKI PREDVI?EN

Idealni poredak je davno zamišljen od strane duhovnih energija kao vrhunac razvoja ljudske civilizacije.

Naime, još od stvaranja pretka svih primata, Hristova energija je imala vrlo jasan plan u vezi sa njegovim razvojem koji se do danas, najve?im delom i ostvario uz manja odstupanja koja su sasvim razumljiva, s obzirom na uticaj mnogih spoljašnjih faktora, pre svega klime, na njegov razvoj.

Dobijanje misije za pomo? razvoju jedne generacije svetle?ih tela predstavljalo je veliki uspeh ljudskog pretka, jer se on zato izborio u jakoj konkurenciji sa delfinom i divljom svinjom, ali je ovaj izbor bio planiran, zamišljen, zašta je ?ovek bio negovan, korigovan, mutiran tokom prethodnih 5 miliona godina.

Ipak, tokom razvoja ?oveka došlo je do odstupanja od onog što je Hristova energija i uopšte duhovne energije zamislile za ?oveka, zbog izuzetne lako?e, bezbrižnosti, nesavesnosti, neodgovornosti ljudi pri stvaranju negativnih misli koje su u znatnoj meri usporile njegov razvoj. Ovo usporenje je bilo tako izuzetno snažno da duhovne energije procenjuju da bi ?ovek dostigao današnji nivo još pre 30-40.000 godina da nije došlo do neverovatno jakog razvoja negativnih misli i dela.

Razvoj ljudske zajednice se realizovao upravo onako kako je to Hristova energija zamislila, ali je svaki period razvoja, pre svega oni raniji: prvobitna zajednica, robovlasni?ki poredak, a donekle i feudalni i kapitalisti?ki trajao znatno duže nego što je to bilo zamišljeno. Dakle, da je realizacija negativnih misli i dela bila na niskom nivou, kako je to Hristova energija bila zamislila, s obzirom na slobodnu volju ljudi koju su dobili radi pomo?i razvoju jedne generacije svetle?ih tela, ljudska civilizacija bi se, ne samo generalno brže razvijala, nego bi se i pojedine poslednje epohe u razvoju, po?ev od pojave prvobitne zajednice do danas, mnogo brže smenjivale, nego što se to stvarno dogodilo. Upravo taj enormni razvoj negativnih misli doveo je i u poslednjem društvenom ure?enju – kapitalizmu do dodatnih ekstremnih devijacija, kao što su komunizam i fašizam koji su zapretili da potpuno unište ljudsku civilizacju.

Zamisao duhovnih energija je bila da se pri kona?nom dostizanju kapitalisti?kog poretka, ali sa neuporedivo manje negativnih misli i dela postepeno, bez velikih revolucionarnih promena pre?e u jedno društvo koje bi prethodilo Idealnom poretku, gde bi sveta znanja bila donekle prihva?ena i vrlo sporo dovela do sazrevanja ljudske civilizacije, da bi posle nekoliko hiljada godina pojedina najnaprednija društva po?ela da prelaze u Idealni poredak uz pomo? proizvoda iz kosmosa, a da bi celokupna svetska populacija posle hiljadu godina prešla na Idealni poredak koji bi se posle 3.000 godina definitivno završio sazrevanjem svih svetle?ih tela ljudi i završetkom misije koju im je Stvaralac dao. To se, me?utim nije desilo zbog enormnog razvoja negativih misli ljudi, pa je umesto da je po?etak razvoja Idealnog poretka desi pre približno 30.000 godina, tek danas najavljen kao jedina mogu?nost razvoja ljudske civilizacije koja ?e je ne samo dovesti do kraja svoje misije, nego i spasiti sebe i celu planetu od propasti. Sada smo, zna?i sa 30.000 godina zakašnjenja pred samim razvojem Idealnog poretka za šta ?e ljudska civilizacija uz svoje ogromne napore i još mnogo, mnogo ve?u pomo? duhovnih energija pokušati da ostvari ono što je davno trebalo biti gotovo.


LJUDSKA PREDSTAVA O SRE?I I IDEALNI POREDAK

Kakva je relacija izme?u Idealnog poretka i ljudske predstave, odnosno razmišljanja o sre?i, zadovoljstvu, ne?emu što ?ovek želi, priželjkuje, što bi ga ?inilo zadovoljnim, smirenim, opuštenim?

Ljudska predstava o sre?i, zadovoljstvu, o miru igra veoma važnu ulogu u razvoju Idealnog poretka. Ako bi se te zamisli o sre?i kod ljudi razlikovale od onoga što nudi Idealni poredak, on tada nikada ne bi mogao da se u potpunosti realizuje, u potpunosti uspe, da bude prihva?en od svih ljudi. Zna?i da mora postojati znak jednakosti izme?u onoga što ljudi žele za sebe, svoju porodicu, svoje prijatelje sa onim što nudi Idealni poredak. To predstavlja uslov, ne samo nastanka, nego i održivosti Idealnog poretka, jer nijedan drugi poredak, do sada nije zadovoljavao ove ljudske kriterijume i pretenzije, uvek je bio u manjoj ili ve?oj meri u raskoraku sa njim. Stoga su duhovne energije celu koncepciju Idealnog poretka stvorile na osnovama ljudskih želja, predstava o sre?i, prijatnosti, miru, spokostvu. To zna?i da ?e sa punim razvojem Idealnog poretka, koji ?e se desiti desetak godina posle proglašenja Idealnog poretka za državno ure?enje u nekoj zemlji, ljudi doživeti onu sre?u, spokojstvo, blaženstvo, mir, zadovoljstvo koja je uvek predstavljala njihovu težnju, želju, pretenziju, a koja je bila sve dotle, prakti?no nedostižna.

Puna realizacija Idealnog poretka ?e stvoriti takav na?in života ljudi za kojim su oni težili celog svog života, ne samo u ovoj, nego i u svim prethodnim generacijama. Stoga je Idealni poredak realizacija težnji, želja, mašte, pretenzija ljudi svih vremena i zato i predstavlja poslednji poredak, ne samo zato što ne postoji drugi, bolji, nego i zato što ga ljudi ne?e želeti, jer su ovim sve njihove želje u potpunosti ispunjene. Ovaj izvanredan kvalitet Idealnog poretka, sa kojim se nijedan prethodni ne samo da ne može porediti, nego zapravo nije imao ni zadatak, ni pretenzije da stvori ljudima takve uslove kojima ?e oni biti zadovoljni i sve njihove želje ispunjene. Stoga je Idealni poredak, ne samo ispunjenje ljudskih želja, nego predstavlja prvi poredak koji je uopšte o tome vodio ra?una i bio usmeren u tom pravcu. Na ovaj na?in Idealni poredak predstavlja ispunjenje svih ljudskih želja, mašte, pretenzija kroz celokupnu istoriju razvoja ljudske civilizacije.


IDEALNI POREDAK – NIŠTA NOVO U KOSMOSU

Idealni poredak ne predstavlja ništa novo u kosmosu. Mnoge civilizacije materijalnih bi?a imaju vrlo razvijene nivoe društvenog ure?enja koji podse?aju na Idealni poredak uz odgovaraju?e razlike koje su posledica druga?ije strukture, funkcionisanja i na?ina razmišljanja ovih bi?a u odnosu na ljude. Najrazvijenije civilizacije ovih bi?a u kosmosu imaju još mnogo razvijenija društvena ure?enja od Idealnog poretka, ali su ona neprimenljiva na ljude, jer zahtevaju znatno viši nivo intelektualnog razvoja, društvene svesti i gotovo savršeno pravilan na?in razmišljanja. Ljudi taj nivo ne mogu dosti?i, jer razvoj ?oveka u genetskom smislu nije tako zamišljen.

Idealni poredak, dakle postoji još pre polovine veka kosmosa i predstavlja normalni na?in funkcionisanja života, razmišljanja ovih bi?a koji su oni dostigli posle prolaska kroz faze razvoja svoje civilizacije koje, donekle podse?aju na faze razvoja ljudske civilizacije i njihove društvene poretke koje su dotle primenile. Naravno, materijalne civilizacije u kosmosu koje nisu imale tu sre?u da pomažu razvoj jedne generacije svetle?ih tela, utrošile su mnogo više vremena nego što ?e to ljudska civilizacija u?initi da bi došla do nivoa na kome mogu uspostaviti društveno ure?enje koje generalno možemo nazvati Idealni poredak. One civilizacije koje su bile uklju?ene u pomo? u razvoju jedne generacije svetle?ih tela razvijale su se brže od ljudske civilizacije, pre svega zbog znatno smanjenog broja negativnih misli u odnosu na ljude, što im je omogu?avalo, uz pomo? svetle?ih tela, gotovo pravolinijski razvoj sve do potpunog sazrevanja svetle?ih tela. One su time ujedno i zavšile svoj razvoj, jer su se posle toga, kao što to ?eka i ljudsku civilizaciju, ugasile. Ipak, pomo? u razvoju svetle?ih tela je imao relativno mali broj civilizacija materijalnih bi?a, zbog toga što je na?in života ovih civilizacija bio dosta sre?en, bez mnogo pitanja, pa bi razvoj svetle?ih tela kod takvih civilizacija išao izuzetno sporo, sli?no pokušajima da neke civilizacije nematerijalnih bi?a pomognu razvoj jedne generacije svetle?ih tela. Civilizacije koje su bile toliko sre?ene, bezbedne, bez problema, da nisu mogle dobiti šansu za razvoj svetle?ih tela, to ne?e mo?i dobiti ni u budu?nosti, jer ?e njihov razvoj biti sve savršeniji, sve viši, sa sve manje problema.

Me?utim, ljudska civilizacija ima upravo suprotan problem, jer mora da se poboljša životni standard, da se uklone mnogi problemi, prepreke, stranputice da bi tek došli na nivo na kome ?e broj problema koje treba rešiti, kao i broj negativnih misli biti sveden na pravi nivo koji u potpunosti odgovara potrebama svetle?ih tela za razvoj ljudi. Ljudska civilizacija se, dakle nalazi na suprotnoj strani u odnosu na civilizacije najsavršenijih, najrazvijenijih bi?a u kosmosu, jer je prevelik broj problema s kojima se sre?e doveo do ogromnog razvoja negativnih misli i obrnuto potrebno i suviše olako stvaranje nagativnih misli stvorilo je mnoge probleme ljudskoj civilizaciji, usporilo njen razvoj, a posebno usporilo program sazrevanja svetle?ih tela. Zbog toga ona spada u retke civilizacije u kosmosu kojima je potrebno poboljšati na?in života i pou?iti ih kako bi se broj problema preostalih za rešavanje i broj negativnih misli uklopio u zamisao Stvaraoca da slobodna volja ljudi omogu?i ubrzani razvoj svetle?ih tela. Tek tada, kada se to ostvari, a to ?e biti mogu?e realizacijom Idealnog poretka, svetle?a tela ?e imati idealne uslove za svoj ubrzani razvoj, što ?e drasti?no skratiti preostalo potrebno vreme za njihovo sazrevanje sa dvanaest na tri hiljade godina i time, donekle adoknaditi zaostajanje od oko 30.000 godina nastalo kao posledica gromnog broja negativnih misli ljudi i pogrešnog na?ina razmišljanja.


NAJVAŽNIJA PROMENA – STABILIZACIJA NERVNOG SISTEMA

Idealni poredak predstavlja novu epohu koja je daleko važnija, sa daleko ve?im promenama, nego što su bili prelazi iz jednog društvenog ure?enja u drugo. Najve?a promena, kao posledica širenja svetih znanja i proizvoda iz kosmosa bi?e u tome što ?e ljudi ve? posle par godina postojanja Idealnog poretka u potpunosti stabilizovati svoj nervni sistem, dovesti ga u jedno dobro, smireno stanje sa vrlo malo negativnih misli, gotovo bez stresnih situacija koje ?e omogu?iti dobro zdravlje, dobro funkcionisanje celog organizma, kreativnost, brzi razvoj duhovnosti i naravno dobro raspoloženje, sre?u, pravilan na?in mišljenja. To je svakako najvažnija promena do koje ?e do?i, zato što ?e ona izuzetno ubrzati sazrevanje svetle?ih tela kod velikog broja ljudi i time znatno skratiti vreme potrebno za završetak misije koju je Stvaralac dodelio ljudima.

Dakle, ta promena jeste najvažniji rezultat Idealnog poretka, jer ?e umesto kroz 12.000 godina za približno 3.000 godina sazreti sva svetle?a tela ljudi i time se završiti ciklus pomo?i razvoju jedne generacije svetle?ih tela. Sve drugo što se bude dešavalo tokom razvoja Idealnog poretka: širenje svetih znanja, poboljšanje komfora, smanjenje teškog rada, uklanjanje briga, strahova i neizvesnosti oko posla i mogu?nosti oko zaposlenja, školovanja dece, uklanjanje gladi, bede, besperspektivnosti, strahova od kriza, ratova i svi ostali negativni doživljaji, ura?unavaju?i u to i drasti?no smanjenje negativnih misli i stresnih situacija, upravo imaju za cilj stabilizaciju nervnog sistema ljudi i njihov brži duhovni razvoj koji ?e dovesti do zntno bržeg sazrevanja svetle?ih tela.

Dakle, sve te prednosti koje Idealni poredak pruža ljudima nisu same sebi svrha, nego predstavljaju preduslo, uslov, metod, na?in, sredstvo kako da se stigne do takvog nivoa duhovnog razvoja ljudi da njihova svetle?a tela što pre sazru. Svakako, tu treba naglasiti uklanjanje opasnosti od ?estih ratova, uništenja celokupne ljudske civilizacije, pa i same planete Zemlje od strane ljudi, ?ime bi 144.000 godina rada duhovnih energija na razvoju ljudske civilizacije u cilju pomo?i razvoju jedne generacije svetle?ih tela, definitivno propalo što duhovne energije ne smeju da dozvole, jer u kosmosu postoji velika glad za zrelim svetle?im telima – majstorima vasione. To zna?i da ?e Idealni poredak predstavljati krunu i završnicu pomo?i duhovnih energija ljudima, po?ev od momenta spajanja embriona svetle?ih tela sa aurama naših predaka od pre 144.000 godina, kao i intenziviranja pomo?i u narednih 3.000 godina, sve do sazrevanja svih svetle?ih tela. Sada je više razumljivo da duhovne energije ne smeju dozvoliti da, ne samo dosadašnji rad, nego i celokupna zamisao i projekat, kao i neophodnost sazrevanja svetle?ih tela propadne. Iako su 99% truda i rada oko Idealnog poretka preuzele duhovne energije, ipak ?e ljudima i onaj 1% njihovog u?eš?a predstavljati izuzetno težak, naporan i dugotrajan put, ali oni na ovom putu ne smeju da posustanu, da podlegnu iskušenjima, da odustanu, jer im to jednostavno pomo? duhovih energija ne?e dozvoliti.


OGROMNE PROMENE U KVALITETU ŽIVOTA LJUDI

Idealni poredak sadrži mnogobrojne promene do kojih ?e u životima ljudi do?i, a koje nismo spomenuli, jer smo se ograni?ili samo na one najvažnije i najbitnije koje ?e ljudi najpre shvatiti i prihvatiti. Naveš?emo samo neke od tih mnogobrojnih promena.

Jedna od njih je svakako to što ?e ljudi ?im se probude biti dobro raspoloženi, odmorni, protegnu?e se sa zadovoljnim osmehom na licu i po?eti da razmišljaju šta ?e tog dana lepo uraditi, kako ?e se videti sa svojim prijateljima i ro?acima, zabavljati se i razonoditi na na?in koji im najbolje odgovara. To ?e sve stvoriti dobro jutarnje raspoloženje koje ?e osobu pratiti celog dana, jer ne?e biti razloga da se ono pokvari, ne?im blokira, neutrališe, jer uslovi života jednostavno ne?e sadržati takve prepreke, blokade, podvodne stene i opasnosti koje bi ljudima pokvarile i pogoršale njihovo raspoloženje u toku dana ili skrenule sa onog puta zadovoljstva i razonode koje su planirali.

Druga karakteristi?na pojava bi?e jedan doživljaj izuzetne ljubavi roditelja prema svojoj deci koja ne?e biti rezultat Idealnog poretka, ali ?e on omogu?iti da se ona realizuje, razvije na na?in kakav, izvan Idealnog poretka, retko koji roditelj ima prilike da doživi. Tu se, dakle radi o okolnostima koje tu ljubav i zadovoljstvo omogu?avaju, iako je ona prisutna kod ve?ine roditelja u bilo kakvom ure?enju i u bilo kakvim teškim uslovima. Dakle, osloba?anje, upravo od tih negativnih misli, briga, neda?a, bede, neizvesnosti i straha od budu?nosti odjednom ?e omogu?iti da ?ista, divna ljubav prema svojoj deci ispliva na površinu, razlije se, preplavi roditelje tako da oni požele da je iskažu svojoj deci na na?in na koji ?e je deca diživeti direktno, ubedljivo, bez skrivanja, bez uzdržanosti, bez ko?nica koje stvaraju oficirsko ili strogo vaspitanje. Ta ljubav ?e se u odsustvu bilo kojih prepreka, jednostavno razliti i ispuniti bi?e roditelja i deca ?e je upiti kao sun?er. U takvom stanju ?e odnos roditelja prema deci biti sa neuporedivo ve?om ljubavlju nego što je danas, uopšte mogu?e. Roditelji ?e, ne samo doživljavati ovu ljubav i privrženost prema svojoj deci, nego ?e i uživati u njima, u njihovom rastu, razvoju, radu prate?i svaki njihov korak sa zadovoljstvom, sa sre?om. To ?e posebno omogu?iti u?enje uz pomo? priveska za u?enje, bez napora, bez nerviranja, briga i time dati mogu?nost deci da se druže, ne samo sa svojim vršnjacima, nego i sa svojim roditeljima, da se zabavljaju, ?ak i da rade neke poslove, ukoliko za to budu imali interesovanje. Dakle, odnos roditelja prema deci bi?e onakav kako duhovne energije zamišljaju.

Isto tako odnos dece prema roditeljima ?e biti oslobo?en mnogih stega, vojni?ke discipline, prisile, posebno za u?enje ili bilo kakvu vrstu rada i naprezanja, pa ?e deca u svojim roditeljima samo ljubav, privrženost, doživljava?e ih kao osobe koje im žele samo dobro, sre?u i zadovoljstvo ?ime ?e, normalno još više usre?iti svoje roditelje.

Tre?a velika prmena pojavi?e se kod dece svih uzrasta, jer ?e ona biti generalno oslobo?ena najve?eg problema – mukotrpnog u?enja i time obezbediti sve potrebno vreme za igru, razonodu i zabavu. Period do po?etka školovanja koji je za mnogu decu predstavljao nezaboravno vreme bez u?enja, bez obaveza, briga koje su provodili samo u igri i zabavi, kada su ih svi voleli i mazili, sada se produžava na celo njihovo detinjstvo i mladost, što predstavlja neverovatnu promenu u pozitivnom smislu koja ?e preporoditi, ne samo život dece, nego ?e ostaviti dubok pozitivan trag na njih kada odrastu, zaposle se, osnuju svoju porodicu i budu imala svoju decu. Pored presudne uloge koju ?e privezak za u?enje imati na omogu?avanje ovog predivog života dece i omladine, on ?e odigrati klju?nu ulogu i u vaspitavanju dece u smislu stvaranja pravilnog mišljenja i uskla?ivanja misli sa voljom Stvaraoca i odsustva svih negativnih misli koje bi decu mogle dovesti na stranputicu, bilo zbog neznanja, lošeg društva ili nezadovoljstva, lošeg funkcionisanja nervnog sistema, bazna?a, nedostatka ljubavi roditelja i okoline i drugih uzroka koji danas jedan deo dece skre?u u pogrešnom pravcu. To zna?i da ?e privezak, paralelno sa drugim sredstvima realizacije svetih znanja, ipak odigrati presudnu ulogu u njihovom vaspitanju i pripremi da postanu pravi gra?ani Idealnog poretka.

Naravno da ?e postojati još mnoge, krupne promene. Nabroja?emo samo neke od njih bez udubljivanja: neuporedivo lakši život udate žene, kao majke porodice, neuporedivo lakši i konforniji život poljoprivrednog stanovništva, ukidanje svih profesija koje zahtevaju težak i mukotrpan fizi?ki rad, kao što su rudarstvo, rad u livnicama ili bilo koje sli?ne profesije i mnoge druge koje ?e imati zna?ajan doprinos u poboljšanju životnog konfora, zadovoljstva, mira, stabilnosti života, a koje ?e proizi?i iz promena u na?inu života ljudi koje donosi Idealni poredak.


POSTEPENO VRA?ANJE PRIRODI

Ljudsko reagovanje na darove prirode, kao što je osvjanje vatre, pripitomljavanje životinja, pronalazak metala i drugo bilo je sve snažniji ose?aj sigurnosti u sebe, što je izazvalo postepeno sve ve?e ignorisanje saveta koji im nisu odgovarali, a koje su, pre više od 100.000 godina sa lako?om primali od duhovnih energija i svetle?eg tela. To se dešavalo, naj?eš?e onda kada su imali negativne misli kao što su mržnja, zavist, strah, nezadovoljstvo, žalost. Negativne misli, pored drugih nevolja dovode i do najve?eg zla ?ove?anstva – netrpeljivosti koja se širi od pojedinaca na grupe ljudi stvaraju?i jezgra rasne, verske i nacionalne netrpeljivosti, što ?esto dovodi do ratova me?u državama, a i do onih svetskih. Pogrešan na?in mišljenja koji proizvodi negativne misli posledica je pogrešnog razvoja ljudske civilizacije tokom poslednjih preko 100.000 godina i glavni uzro?nik ve?ine zala sa kojima se suo?ava savremeni svet.

Sada se postavlja pitanje: kako je mogu?e ovu osobinu ljudske psihe koja je izuzetno negativna za njegov razvoj, koja mu blokira razvoj, ne samo u prošlosti, nego preti da to uradi i u budu?nosti izmeniti, blokirati ili uraditi bilo šta što bi umanjilo njen dalji uticaj na negativni razvoj ?oveka, posebno sada, kad se ljudi nalaze pred Idealnim poretkom?

Sveta znanja ?e donekle ublažiti ovu ljudsku negativnu reakciju, može se grubo re?i za nekih 30%, što je i mnogo i malo. Mnogo je, jer se to do sada ni?im nije moglo ugroziti, a malo, jer to nije dovoljno da se sve ljudske reakcije koje su negativne ili bar njihov najve?i deo blokiraju ili uklone, kako bi razvoj Idealnog poretka išao krupnim koracima napred. Preostalih 70% ?e realizovati duhovne energije svojim delovanjem kroz proizvode pomo?i iz kosmosa, tako što ?e jedan elemenat delovanja ovih proizvoda na ljude, u energetskom smislu imati jedini zadatak da uklanja ljudsku negativnu reakciju na informacije koje dobija preko svetih znanja, reakciju na ono što je pro?itao o svetim znanjima, na ono što mu govore duhovne energije.

U ovom momentu ljudskog razvoja ne može se govoriti o reakciji odbojnosti na ono što nam šalju duhovne energije i svetle?e telo, jer ljudi odvojeni od prirode ne primaju ove informacije, tako da one ne uti?u na njihov na?in razmišljanja i delovanja.

Stoga ?e delovanja elemenata svetih znanja do kojih ?e ljudi do?i usmenim ili pismenim putem ili preko priveska svetih znanja otkloniti oko 30% negativnih reakcija, dok ?e sa oko 70% to posti?i upravo delovanjem predmeta koji ?e koristiti, a koji predstavljaju pomo? iz kosmosa. Ovo delovanje ?e uklanjati negativnosti i odbojnost prema onome o ?emu govore sveta znanja, pri ?emu ljudi u ve?ini slu?ajeva ne?e biti svesni ovog delovanja zbog niskog nivoa duhovnog razvoja i gubitka kontakta sa prirodom, ali ?e ono, svejedno odigrati blagorodnu ulogu, jer ?e ukloniti mnoga negativna ponašanja kojih ?e ljudi zahvaljuju?i svetim znanjima sada biti svesni ukoliko ih dobiju preko usmenih i pismenih informacija o svetim znanjima ili podsvesno preko priveska za širenje svetih znanja. Ovo delovanje ?e zna?i biti kombinacija uklanjanja odbojnosti ljudi prema onome što dobijaju preko svetih znanja i istovremeno ukanjanje delovanjem proizvoda iz kosmosa. Zna?i da ?e ljudi ovim delovanjem duhovnih energija preko predmeta pomo?i iz kosmosa gubiti tu negativnu reakciju na ono o ?emu mu govore sveta znanja usmenim ili pismenim putem ili preko priveska za širenje svetih znanja.

Me?utim, jedan drugi aspekt delovanja ovih proizvoda na ljude bi?e u smislu da oni sve više prihvataju sveta znanja, što zna?i da se ne?e svoditi na to da ih uvere da prihvate ono što kažu sveta znanja, što pomalo podse?a na neku prinudu, nego ?e sve više omiliti ljudima sveta znanja, tako da ?e ih oni prihvatiti kao nešto svoje, li?no, nešto što treba da neguju, da vole, poštuju, da šire drugim ljudima. Stoga je ovo drugo delovanje mnogo važnije i dugoro?no gledano mnogo zna?ajnije, jer ?e ljudi na ovaj na?in prihvatiti sveta znanja kao nešto što ?e predstavljati suštinu njihove svesti, duše, ?ime ?e se definitivno ukloniti sve negativne misli ljudi, sva negativna ponašanja, odnosno bilo kakvo mišljenje ili ?injenje koje ?e biti suprotno njima.

To je perspektiva ljudskog razvoja, ?ime ?e oni, zahvaljuju?i ?isto?i svoje aure ponovo do?i do jednog novog pozitivnog prilaza i svetle?em telu i svetim znanjima, do mogu?nosti ponovnog uspostavljanja direktnih kontakata sa svetle?im telom i duhovnim energijama, što ?e im omogu?iti nesmetani, izuzetno brz razvoj koji ?e kod velikog broja ljudi dovesti do prosvetljenja.

Sad, dakle imamo kompletan ciklus koji podse?a na sinusoidu ljudskog duhovnog razvoja, ?iji se jedan elemenat razvio izvan okvira koji su zacrtale i zamislile duhovne energije, pri ?emu je u po?etku delovanja svetle?eg tela postojao snažan uticaj duhovnih energija i svetle?eg tela na ljudsko mišljenje i ponašanje da bi sa osvajanjem prirode ?ovek sticao ore?enu sigurnost i po?eo sa nekim svojim usko ljudskim, sebi?nim interesima da se sve ?eš?e suprotstavlja uticaju duhovnih energija i svetle?eg tela, kako bi to potiskivanje i uklanjanje uticaja svetle?eg tela i duhovih energija kroz mehanizam koji je ?ovek stvorio, postepeno dovelo do gubitka kontakta sa njima, jer ih je ?ovek svesno ili podsvesno gasio, pri ?emu smo u današnje vreme došli do takvog stanja da obi?an ?ovek nema nikakav kontakt s duhovnim energijama. Time je ne samo otklonio razlike izme?u svojih stavova i svetle?eg tela koje su smetale, naj?eš?e svojim sebi?nim i negativnim interesima, nego je istovremeno gašenjem tih kontakata ?ovek izgubio ogroman broj pozitivnih i izuzetno korisnih informacija koje bi ?ove?anstvo do danas odvelo mnogo dalje od onog što smo da sada postigli.

Ako uzmemo da najniža ta?ka predstavlja donji deo sinusoide i da od nje aktivnosti vezane za promene u pozitivnom smislu koje ?e postepeno obnoviti kontakt izme?u ?oveka i prirode, odnosno svetle?eg tela i duhovnih energija uz pomo? svetih znanja i delovanja predmeta pomo?i iz kosmosa, tada ?e sinusoida krenuti uzlaznom linijom i mnogo brže nego što je bilo potrebno da se do?e dovde, približno za par stotina godina i dosti?i neko nulto stanje, gde ?e odbojnost biti drasti?no smanjena, gde ?e prijem informacija od duhovnih energija i svetle?eg tela po?eti da biva sve zna?ajniji, da bi za oko 1.000 godina bio uspostavljen potpun kontakt izme?u ovih energija i ljudi, što zna?i da bi se vratili na vreme dobrih kontakata starih oko 140.000 godina. Od tog momenta broj prosvetljenih ljudi bi bio sve ve?i, da bi za oko 3.000 godina svi ljudi bili prosvetljeni, a sva svetle?a tela sazrela, ?ime bi sveta misija ljudske civilizacije bila završena, jer bi ispunila svoju pomo? u odgajanju jedne generacije ogromnog broja svetle?ih tela, majstora kosmosa.


RAZLIKE IZME?U IDEALNOG PORETKA I PRETHODNIH

Ako bi se Idealni poredak uporedio s nekim od prethodnih poredaka, po?ev od robovlasni?kog, onda bi nivo pravde, zaštite ljudi, sigurnosti, blagostanja, mogu?nosto za razvoj, odmor, razonodu izgledao na slede?i na?in: Ako bi se to stanje oko tih ljudskih mogu?nosti kod robovlasni?kog poretka ozna?ilo sa 1, feudalni bi bio 5, kapitalisti?ki 12, komunisti?ki 7, fašisti?ki 8 i Idealni poredak 50.

To bi bila generalna slika ljudsih mogu?nosti kroz poznate društvene poretke, koja govori kako je život ?oveka postepeno napredovao u svakom smislu, s tim da je u kapitalisti?kom poretku došlo do njegove, doduše kra?e vreme degeneracije tako da se ljudsko društvo u nekim zemljama vratilo izuzetno unazad, pri ?emu u komunizmu najviše, a u fašizmu nešto manje, tako da im se u 20-tom veku nivo mogu?nosti ?oveka srozao na samo nešto bolje stanje od feudalnog. Ova dva poretka su tragedija i sramota za ljudski rod, dok su ostali poreci: robovlasni?ki, feudalni i kapitalisti?ki predvi?eni genetskim razvojem ljudske civilizacije i bez obzira na njihove velike mane predstavljali obaveznu fazu u razvoju ljudi koja u to vreme nije mogla imati bolje osobine i karakteristike, dok su komunizam i fašizam predstavljali degeneraciju razvoja ljudskog društva, jer su se pojavili posle kapitalizma i morali su, samim tim doneti nešto bolje ljudsko društvo.

Idealni poredak, posle svog potpunog uspostavljanja ne?e dozvoliti nijednu od ovih degeneracija, pa ni neki novi, ?ak ni vra?anje na postoje?i kapitalisti?ki. To je zbog toga što se u Idealnom poretku ne?e javiti protivure?nosti koje su karakterisale sve dosadašnje poretke. Ne?e biti gladi i bede, velikog broja siromašnih i malog broja bogatih, velike nezaposlenosti, umornih, iscrpljenih, depresivnih, gnevnih ljudi koji bi tražili poboljšanje svog materijalnog stanja, svog statusa, jer ?e u Idealnom poretku ljudi biti jednaki, sa istim mogu?nostima, razlike izme?u bogatih i siromašnih znatno smanjene, sa najve?im delom stanovništva u srednjem, dobro situiranom sloju, sa obezbe?enim poslom, besplatnim školovanjem, besplatnim vrti?ima, besplatnim le?enjem, sa divnim ku?ama opremljenim najkvalitetnijim poku?stvom, besplatnim prevozom itd. Ovakvo stanje ne stvara negativne misli, revolt, depresiju, mržnju, ratove, ne stvara ni neko tiho nezadovoljstvo i nemir, a kamoli želju za stvaranjem novih društvenih ure?enja koja bi bila pravilnija, poštenija, bogatija, duhovnija od Idealnog poretka. Zbog toga je Idealni poredak poslednji poredak, jer od njega ne postoji ništa bolje ni savršenije. Vrlo je karakteristi?na jedna razlika izme?u Idealnog poretka i svih ostalih: ne?e biti borbe za ona tri prestiža i pretenzije velikog broja današnjih ljudi: bogatstvo, vlast i školovanje na ljudski na?in.


ZAŠTO ?E DO?I KRAJ LJUDSKE CIVILIZACIJE?

Jedna od najve?ih istina kosmosa glasi: Dokle god postoji kosmos, postoja?e energije, živa bi?a i mrtva materija.

Živa bi?a ?e se postepeno usavršavati i posaja?e sve inteligentnija, kreativnija, složenija, naprednija u svakom pogledu, zašti?enija, dugove?nija i bliža volji Stvaraoca. To je razvojni put živih bi?a koji je programiran, koji se ne može menjati, ne može se od njega odstupiti, osim za kra?e vreme, pa zbog toga Idealni poredak kao nešto što je u programu ili u genima ljudi što im je Stvaralac dao, predstavlja poslednju kariku u lancu razvoja ljudske civilizacije, a koja je u potpunosti uskla?ena sa voljom Stvaraoca. Zna?i da je Idealni poredak kraj puta, kraj razvoja, ali ujedno i najsavršeniji nivo, idealno društveno ure?enje na ?ijem kraju ?e, posle sazrevanja ve?ine svetle?ih tela ljudi, do?i o gašenja ljudske civilizacije.

Postavlja se pitanje: Zbog ?ega je potrebno da se ljudska civilizacija ugasi, ako sve druge civilizacije na Zemlji ostaju da postoje, da se dalje razvijaju?

To je zbog toga što je ljudska civilizacija, stara 5 miliona godina, pre 144.000 gdina odre?ena za nosioca poo?i razvoju jednoj generaciji svetle?ih tela, a koja ?e se kroz 3.000 godina završiti tako što ?e sva svetle?a tela sazreti.

Kakva bi bila svrha daljeg razvoja i opstanka ljudske civilizacije?

Vrhunski princip kosmosa je neprekidni razvoj sve do kona?nog dostizanja cilja kome se teži. Me?utim, završetkom sazrevanja svih svetle?ih tela ljudska civilizacija je dostigla taj cilj. Ne postoji nijedan viši cilj za ljude od prosvetljenja, a zatim sazrevanja svetle?ih tela.

To zna?i da kada ve?ini bude sazrelo svetle?e telo, njihovi potomci ne?e mo?i da napreduju, ne?e postojati ništa novo, štaviše oni ne?e imati ni svetle?a tela. To je zbog toga što Hristova energija ne?e više emitovati nove embrione svetle?ih tela koja bi se spajala sa aurama ljudi, jer nema nikakvog smisla da relativno mali broj ljudi ?eka nekoliko stotina generacija, što zna?i više hiljada godina, dok im svetle?a tela ne sazru.

Glavnina zrelih svetle?ih tela koja predstavljaju kriti?nu masu ne?e se više vra?ati na Zemlju me?u ljude, jer su završila svoj razvoj i preuzimaju svoje zadatke kao majstori kosmosa.

Prema tome, posle dostizanja kriti?ne mase zrelih svetle?ih tela neophodnih za obavljanje poslova, pre svega u auri Zemlje, ostalih nebeskih tela i samog Sunca, a zatim širom vasione ne postoji potreba za jednom malom koli?inom zrelih svetle?ih tela koja se ne mogu priklju?iti ovoj kriti?nom masi, a istovremeno, zbog malog broja ne mogu obrazovati novu kriti?nu masu.

Stoga ?e osobe koje još budu imale svetle?a tela koja još nisu sazrela u momentu nastanka kriti?ne mase dalje nastaviti sa ciklusom vra?anja tih svetle?ih tela slede?oj generaciji ljudi, dok ?e sva ostala novoro?ena deca ostati bez svetle?ih tela, jer novih ne?e biti, a starih svetle?ih tela ne?e biti za celu populaciju.

Zbog toga ?e se osobe koje se budu ra?ale bez svetle?eg tela brzo degenerisati i izumira?e, jer ?e biti nesposobne za život koji ?e biti visoko razvijen u kome ?e biti u mogu?nosti da opstanu samo superinteligentne i superkreativne li?nosti.Aktivni i pasivni tip prosvetljenja, paraprosvetljenjePROSVETLJENE

Za ?oveka ne postoji nijedan ve?i životni cilj od prosvetljenja. Sa njim se ne može meriti nikakvo bogatstvo, nikakva vlast, nikakvo znanje. Prosvetljenje može dosti?i svaki ?ovek ali ?e to lakše ostvariti osoba ?ije je svetle?e telo visoko razvijeno. Tri osnovna zahteva za realizaciju ovog cilja su:
posve?enje nekoj humanoj ideji (što podsti?e pozitivno mišljenje i angažovanje koje ne dovodi u velikoj meri do stresnih situacija i ve?eg broja negativnih misli koje ošte?uju funkcionisanja aure, ujedno je i preduslov za postizanje narednog uslova)
postizanje savršenog funkcionisanja nervnog sistema (predstavlja stepen ?isto?e aure i sinhronizaciju njenog funkcionisanja ali je i preduslov narednom zahtevu za prosvetljenje)
dostizanje vrhunskih paranormalnih mo?i (ovaj uslov se lakše zadovoljava istraživa?kim radom u domenu duhovnosti)

Kada se to dostigne, aura tih osoba postaje savršeno ?ista. ?ovek ne mora biti svestan postojanja ovog cilja da bi se prosvetlio: mnogi mislioci raznih vrsta, nau?nici, pisci, umetnici, religiozni mislioci i drugi prosvetlili su se a da nisu ni znali da tako nešto postoji. Oni su svojim pozitivnim mislima i delima tokom svog života doveli svoju auru u ?isto stanje, što predstavlja uslov za prosvetljenje.

Prosvetljene osobe doživljavaju vrlo zna?ajne promene:
u fizi?kom smislu dolazi do vitalizacije celog organizma, one se podmla?uju, aktiviraju, fizi?ke mogu?nosti rastu, sve hroni?ne bolesti se povla?e, neumorni su, san im traje samo 2 do 3 sata;
u psihi?kom pogledu dolazi do smirenog i blaženog stanja jer mnogi nerealni strahovi i brige nestaju zbog mogu?nosti predvi?anja pojava, ?ime je svako iznena?enje isklju?eno;
u pogledu paranarmalnih mo?i promene su svakako najve?e. Prosvetljeni jasno vide prošlost i budu?nost, ?itaju misli, vide uzrok i vrstu bolesti i znaju na?in njenog uklanjanja energijama itd. Izvor njihove velike mudrosti i znanja predstavlja mogu?nost neprekidnih kontakata sa zrelim svetle?im telima, spiritualnim bi?ima i samim Jedinstvenim poljem, odnosno Stvaraocem;
u pogledu normalnih mogu?nosti, ne postoje stvari koje oni ne shvataju, po?ev od savršenog poznavanja funkcionisanja ljudskog organizma, ljudske psihe, rešavanja ekonomskih problema, proizvodnje hrane, pa do pozitivnog uticaja na mase, ja?anje tolerancije me?u ljudima i državama i obezbe?enje mira u svetu.

Zadatak prosvetljene osobe je da maksimalno iskoristi novoste?ene mogu?nosti i pomogne razvoju ljudske civilizacije, ?iji je krajnji cilj da što ve?i broj ljudi krene putem Stvaraoca. Samo tada ?e nade Stvaraoca i trud koji su u tu osobu uložila Spiritualna bi?a, kao i njen trud, uroditi plodom.

U prosvetljenju postoji tzv. aktivni i pasivni tip prosvetljenja i praprosvetljenje.AKTIVNI TIP PROSVETLJENJA (spiralni razvoj svesti)


Prvi kriterijum:

To je posebna vrsta prosvetljenja koja se dešava u svega 10-15% slu?ajeva. Ono se ogleda u izuzetno visokim mogu?nostima kontaktiranja sa duhovnim energijama, lako?om kontakta, lako?om uspostavljanja relacija, iskoriš?enja pomo?i energija, jednom re?ju vrhunski dobri odnosi sa energijama.


Drugi kriterijum:

Savršena lako?a postizanja efekata vezanim za razli?ita delovanja energija koji se ogleda u nonšalantnom odnosu prema energijama koje one savršeno prihvataju i realizuju sve što se od njih traži.


Tre?i kriterijum:

Uspostavljanje kontakta sa velikim brojem centara u kosmosu, posebno onih koje gotovo isklju?ivo koriste samo energije za pomo? u svom na?inu delovanja.


?etvrti kriterijum:

Stvaranje jednog prijateljskog odnosa sa mnogim energijama koji je zasnovan na dubokoj humanosti te osobe, njenom moralu, njenoj želji za razvojem, za saznanjem, za usavršavanjem i neutoljivoj želji za razvoj ljudske civilizacije.

To su ?etiri uslova za prosvetljenje na ovaj na?in koji, kada su ispunjeni omogu?avaju sve one mo?i, sve pogodnosti, sve zaštite, ali naravno i obaveze koje svi oblici prosvetljenja imaju.

Spoljašnji efekti ove vrste prosvetljenja nisu tako vidljivi kao kod onih ostalih 85-90%. Pre svega izostaje onaj savršeni mir ili blaženstvo, tzv. nirvana, dok su neki oblici i vidovi karakteristika prosvetljenih osoba blaži ili manje izraženi kao: ?itanje misli, spontano vi?enje aure i neki drugi oblici karakteristi?ni za ve?inski na?in prosvetljenja (85-90%), dok su drugi vrlo sli?ni kod oba tipa prosvetljenja kao što je postepeno vra?anje fizi?kih osobina na nivo tridesetpetogodišnjaka, odli?no razumevanje privrede, politike, raznih nauka.


PASIVNI TIP PROSVETLJENJA

Razlike izme?u aktivnog na?ina i na?ina tih 85-90% prosvetljenih je pre svega u na?inu kako se do prosvetljenja došlo.

Razlika je, dakle u putu kojim se išlo, a koji je najviše na Dalekom istoku koriš?en, koji se prenosio, prakti?nog sa jednog na drugog prosvetljenog i koji su isto?nja?ke religije i filozofski pravci potsticali kao pravilan put do prosvetljenja. Stoga je njihov na?in razvoja doveo do druga?ijeg kvaliteta prosvetljenja, pri ?emu se može ra?unati da je nivo, u oba slu?aja jednak.

Kod njih je put ka prosvetljenju bio okrenut ka unutra, ka duhovnom miru, potpunoj opuštenosti, blaženstvu, ka uklanjanju negativnih misli i svih uzroka koji bi ometali ovaj mir, a zatim je taj mir omogu?avao prodor do visokih paranormalnih mo?i koje su se, u ve?ini slu?ajeva ogledale u efektima pojedinih energija, umesto u samim kontaktima sa energijama. To zna?i da su oni koristili neke mogu?nosti, neke efekte, ali nisu upravljali energijama, nisu imali zajedni?kih delovanja, nisu u ve?oj meri kontaktirali sa energijama, niti koristili njihovu pomo?. Njihovi kontakti su bili teški, povremeni, skoro iznu?eni, jer u tim kontaktima nije bilo prisnosti, lako?e, nonšalantnosti, nego su oni vršeni gotovo sa strahopoštovanjem, sa uzdržanoš?u, distancom, sa rezervisanoš?u.

To je bilo iz prostog razloga što su oni videli suštinu u njihovim efektima koje su mogli da koriste, bez želje da bolje upoznaju energije, da ih prou?avaju, da sagledaju njihovu suštinu, ?ak ni pojedinih energija, a kamoli energetsko stanje kosmosa, njegovu organizaciju, strukturu i energije koje su u njemu najbitnije. Zato su oni ?esto mogli da koriste odre?ene vrhunske paranormalne mo?i, jer su njima težili, jedino su njih sagledavali, dok su energije koje su im to stvorile, koje su im to omogu?ile bile u pozadini, za njih gotovo skrivene. Ni same energije nisu mogle da se nametnu osobama koje su se razvijale prema prosvetljenju, jer su shvatale da to nije cilj molbi i molitvi ovih osoba.


PARAPROSVETLJENJE

Ovaj na?in prosvetljenja u suštini predstavlja jedan krupan korak napred u odnosu na standardni vid prosvetljenja. Zapravo samo iz ove manje grupe prosvetljenih, od oko 800 osoba, stvoreno je 99% paraprosvetljenih, što zna?i da ovaj vid prosvetljenja omogu?ava nastavak, produženje, produbljenje mogu?nosti prosvetljenih osoba i ujedno dostizanje vrhunskim mogu?nosti ?oveka, uopšte. To zna?i da paraprosvetljenje, zahvaljuju?i upravo ovim osobinama, naravno ne postižu sve osobe iz manjinskog broja prosvetljenih, ali je sastav grupe paraprosvetljenih gotovo u potpunosti iz grupe koje su imale put razvoja aktivnog prosvetljenja.

Postoje u ovoj grupi paraprosvetljenih varijante koje se odnose na razli?ite na?ine kontakta sa duhovnim i drugim energijama, na razli?ite mogu?nosti saradnje sa njima, što opet ?ini niz podgrupa u ovoj relativno malobrojnoj grupi prosvetljenih osoba kojih je do sad bilo sve skupa 75.

Ove osobe dobijaju posebna zaduženja koja su mnogo ozbiljnija i mnogo zna?ajnija, ne samo za razvoj ljudske civilizacije, nego i na relaciji izme?u ?oveka i kosmosa i kosmosa, uopšte. Stoga posle sazrevanja svetle?ih tela ovih osoba, posle njihove biološke smrti, njihova zrela svetle?a tela ne odlaze na mesta mo?i, nego na specijalne zadatke, me?u koje spada i tzv. Kontrolni punkt. Kontrolni punkt ima zadatak da sem nadgledanja funkcionisanja mesta mo?i na Zemlji, uspostavlja kontakte sa mestima mo?i na drugim planetama i staništima živih bi?a, obavlja odre?ene poslove vezane za saradnju svetle?ih tela kao majstora kosmosa, predstavljaju oficire za vezu i u?estvuju u planiranju delovanja ovih majstora kosmosa.

Na podru?ju Zemlje i ljudske civilizacije, jedan od zadataka koja dva zrela svetle?a tela mogu vršiti, jeste vra?anje u prošlost, radi prenošenja znanja iz sadašnjosti u prošlost, kako bi se pozitivnom promenom prošlosti postigli pozitivni efekti u sadašnjosti, a još bolji u budu?nosti.U prosvetljenju postoje 33 stepena, i to važi za sva živa bi?a u kosmosu, sa fizi?kim telom ili bez.

Osobe koje pripadaju pasivnom tipu prosvetljenju po pravilu ne prelaze 10-ti stepen.

Paraprosvetljenje podrazumeva nivoe koje prelaze deseti stepen, pri ?emu postoji veliki prelaz, veliki jaz izme?u mogu?nosti, zadataka, mo?i, kod 24. na 25., kao što je još ve?i izazov prelaz sa 31. na 32. stepen, i to ujedno predstavlja velika iskušenja koja treba pre?i. Osobe koje su na 32. stepenu prosvetljenja dobijaju za realizaciju 50% svojih zadataka koji su vezani za njihovu civilizaciju i planetu na kojoj su nastali, dok 50% predstavljaju zadaci koji su vezani za kosmos, kao pomo? energijama u rešavanju odre?enih problema u kosmosu, dok osobe na 33. stepenu prosvetljenja imaju ?ak 90% svojih zadataka koje su vezane za kosmi?ka pitanja u koje se oni godinama uvode i osposobljavaju od strane duhovnih energija, da bi samo 10% vremena ili zadataka posve?ivali planeti i pomo?i u okviru svoje rase.

U istoriji ?ove?anstva poznate su samo tri osobe koje su dostigle 33. stepen prosvetljenja, to su bili Gotama Buda, Isus Hrist i Sri Sathya Sai Baba.

Osim ovih 33. stepena paralelno postoje još nekoliko vrhunskih nivoa koje su po pravilu u svom razvoju postigle osobe sa visokim stepenom prosvetljenja kako bi u što ve?em obimu mogle pomo?i razvoju svojih civlizacija.

U istoriji ljudske civlizacije prosvetljenje je dostiglo svega oko 35.000 ljudi, od kojih je tek svaki 5 uspeo svojom kreativnoš?u da pomogne da mu sazru svetle?a tela, što govori da se na svim mestima mo?i na planeti Zemlji nalazi ukupno oko 14.000 zrelih svetle?ih tela (od svake osobe po dva zrela svetle?a tela: prvo, koje je pratilo nekoliko stotina generacija ljudi a nastalo je od iskre koju je emitovala Hristova energija, i drugo, koje nastaje kao zasluga za duhovne napore u toku života osobe).

 

Stranica 4 od 7 Sve stranice