Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


?etvrtak, 05.05.2011 12:43 CDT
The Daily Galaxy

Kozmi?ke zrake obrušavaju se na Južni Pol naše planete i ?ini se da dolaze iz odre?ene lokacije, a podjednako iz dubine cijelog svemira. „Vru?e to?ke“ kozmi?kih zraka su tako?er opažene i na nebu nad sjevernom polutkom, pa ipak, tamo ne postoji izvor ni blizu jak da bi proizveo tako ?udan uzorak.

„Mi ne znamo odakle one dolaze,“ izjavio je Westerhoff sa Univerziteta Wisconsin, koristio Ice Cube opservatorij neutrina na Južnom Polu, i koji je sa timom kolega kreirao trenuta?no najpotpuniju mapu o izvoru i pravcu kozmi?kih zraka na južnom nebu.

IceCube detektira muone koje produciraju neutrini kada udare o led, ali isto tako detektiraju muone kreirane pri udaru kozmi?kih zraka koji udare o zemljinu atmosferu. Muoni, te kozmi?ke zrake, koriste se da bi se ustanovio pravac od kuda dolaze originalne ?estice kozmi?kih zraka.

Izme?u Svibnja 2009 i Svibnja 2010, IceCube je detektirala 32 bilijuna kozmi?kih zraka muona, sa prosje?nom jakoš?u energije od 20 tera-elektro-volti (TeV). Ti muoni su otkrili, sa ekstremno jakom statisti?kom znakovitoš?u, da južno nebo ima odre?ene regije sa obimnom koli?inom kozmi?kih zraka (Vru?e to?ke).

U nazad dvije godine, sli?an uzorak je vi?en i nad sjevernim nebom, njega je snimilo Milagro opservatorij iz Los Alamosa u New Meksiku, i skup releja pod nazivom: Tibet Air Shower u Yangbajainu.

Ova misterija i dalje zbunjuje jer udaljenost Vru?ih to?aka upu?uje na udaljenost od samo 0,3 svjetlosne godine od Zemlje. Da je udaljenost viša, galakti?ko magnetno polje bi jako preusmjerilo ?estice da bi Vru?e to?ke bile raspršene po cijelom nebu. Ali mi neznamo za takve izvore.

Jedna od Vru?ih to?aka koje je snimila IceCube, pokazuje u pravcu ostataka supernove Vela, koja je mogu?i izvor kozmi?kih zraka, ali se nalazi na udaljenosti od gotovo 1000 svjetlosnih godina. Njezin izvor je eksplodirao na udaljenosti od otprilike 800 svjetlosnih godina u južnom sazvijež?u Vela. Pulsar Vela su otkrili 1968. astronomi sa Univerziteta Sidney, i to je bila prva direktna opservacija i dokaz da supernove nastaju od neutronskih zvijezda.

Zadivljuju?a slika je snimljena uz pomo? orbitriraju?eg rendgenskog opservatorija Chandra koji je uhvatio na snimci pusar Velu – kolabiranu jezgru zvijezde u ostatcima supernove Vela. Pulsar Vela je neutronska zvijezda. Puno je masivnija od Sunca. Ima gusto?u atomskog nukleusa. Otprilike je dijametra od 12 milja i rotira brzinom od 10 puta u sekundi dok se kovitla kroz oblak ostataka supernove. Elektri?na i magnetska polja pulsara ubrzavaju ?estice do brzine gotovo istovjetne brzini svjetlosti, i tako pokre?u kompaktnu emisiju rendgenskih zraka koja nalikuje na maglicu kao na slici koju je napravila Chandra. Pulsar Vela i ostaci supernove su kreirani masivnom zvijezdom koja je eksplodirala prije gotovo 10 tisu?a godina.

Kozmi?ke zrake koje dolaze sa tako velike udaljenosti bi trebale konstantno biti raspršene i usmjeravane galakti?kim magnetnim poljem kada mu se na?u na putu, i zbog toga bi trebale izgubiti svoj originalni pravac kad dosegnu Zemlju. Drugim rije?ima, takve zrake koje dostižu sa toliko velikih kozmi?kih udaljenosti bi trebale izgledati da dolaze iz svih smjerova na nebu.

Milagro je tako?er snimio Vru?e to?ke koje izgleda da dolaze iz nevjerojatno udaljenih izvora. Felix Aharonian sa Dublinskog Instituta za Napredne Studije u Irskoj, je predložio da možda postoji „cijev“ silnica magnetskog polja koje se proteže izme?u izvora i našeg sun?evog sustava koji tunelira kozmi?ke zrake prema nama. Pa ipak, Aharonian priznaje da je takva teorija vrlo špekulativna.

Drugi su predložili da postoji lokalni fenomen zvan magnetska rekonekcija – u kojemu se silnice sun?evog magnetskog polja križaju i preusmjeravaju, i tako pretvaraju manetsku energiju u kineti?ku energiju – i na takav na?in ubrzavaju lokalne kozmi?ke zrake u energiju unutar TeV dometa i tako ih usmjeravaju prema Zemlji, tako kreiraju Vru?e to?ke. „?ini se da imamo Tevatron u našem Sun?evom sustavu,“ rekao je Aharonian, misle?i na akcelerator ?estica u Fermilabu u Bataviai, Illinois u SADu. „Ovo je tako?er ludo, ali manje ludo od drugih objašnjenja.“


?lanak prenesen sa: http://www.matrixworld-loviste.com

Originalni uradak možete pro?itati ovdje.