Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Yasi je imao udare vjetra dosad nezabilježene brzine (Foto: NASA)


Slijede?u tvrdnju bi trebali usporediti sa informacijama koje smo dobili od Kasiopejaca:

Svijetom haraju oluje nevi?enih razmjera, a vremenske prilike u novije se vrijeme izrazito ?esto i naglo mijenjaju. Sad ve? postoje i pravi dokazi da je po?eo ciklus novih super-oluja. Klizimo li zapravo u novo ledeno doba?

 

'Ledeno doba dolazi, to je zdrava, selja?ka logika!'

Samo po?etak ove godine dosad su obilježile ogromna snježna oluja iznad SAD-a te oluja u Australiji, nazvana Yasi. Nemojmo zaboraviti ni nedavne poplave u Australiji te ogromne oluje u Velikoj Britaniji i SAD-u krajem prošle godine.

Paar: Zemlja ima tri 'pacemakera', a njezina putanja je nepredvidiva

Najnovija snježna oluja u SAD-u zahvatila je podru?je koje se prostire duž 3.200 kilometara i koja je direktno utjecala na 150 milijuna ljudi, navedeno je u istraživanju 'Promjene polarnih magnetskih polova koje uzrokuju globalne superoluje', koje je objavljeno na portalu helium.com.

Prete?a mega oluja

Analiti?ar i pisac Terrence Aym, koji je sastavio istraživanje, u njemu tvrdi kako se polarni magnetski polovi neobjašnjivo mijenjaju i uzrokuju pokretanje nezaustavljivih sila i ogromnih oluja, kojima smo svjedoci od po?etka ove godine. Isto tako navodi i podatke nezapam?enih poplava zabilježenih u Australiji, nakon kojih su lokalne vlasti zaklju?ile da se dio vode možda ni ne?e povu?i te da ?e u nekim regijama sada ostati velike vodene površine.

No tad je Australce pogodio i Yasi, oluja ?iji su vjetrovi zapuhali gotovo 300 kilometara na sat, što je ?ak 22 posto ja?i vjetar od onog oluje najja?e 5. kategorije. 'Yasi bi vrlo lako mogao biti prete?a budu?ih super-oluja. Neki istraživa?i, koji prate pomake magnetskog polja, predvi?aju super-oluje u budu?nosti, ?iji ?e vjetrovi udarati brzinom i do 640 kilometara na sat', navodi Aym.

Promjena polova

Prema istraživanju, promjena u elektromagnetskom polju Sunca utje?e i na Zemlju, na njezinu magnetosferu, nagib, dinamiku jezgre, oceanske struje i vremenske prilike. Rezultat svega toga je ubrzano pomicanje Zemljine magnetske jezgre, koja se u posljednjih deset godina pomi?e oko 64 kilometra godišnje prema istoku. Prije je taj pomak bio svega 8 kilometara godišnje.

Aym u svojem istraživanju navodi i izvještaj ameri?ke Federalne agencije NOAA, koji je izazvao veliku paniku jer se u njemu navodi 'kako ?e mamutske super-oluje u budu?nosti uništiti ve?i dio Kalifornije'. List Economist navodi i možda još više zabrinjavaju?u stvar. 'Postoji rastu?i broj dokaza da ?e Zemljino magnetsko polje nestati, bar na neko vrijeme. Geološka istraživanja pokazala su kako se magnetski polovi Zemlje izmjenjuju s vremena na vrijeme, gdje južni postaje sjeverni, i obratno', piše list.

Te promjene nastupaju otprilike svakih 500.000 godina, ali zapravo ne postoji pravilan obrazac tih promjena jer neke su se doga?ale i u razmacima od samo 50.000 godina. Posljednji se dogodio prije 780.000 godina. Svjedo?i li naša generacija upravo jednom takvom obratu?

?lanak prenesen sa: Dnevnik.hr