Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Rupi?aste nao?ale - za bolji vidRupi?aste nao?ale su prirodna zamjena konvencionalnim nao?alama, jer konvencionalne nao?ale dovode do slabljenja o?nog miši?a i stvaraju potrebu za nošenjem sve ve?e dioptrije.

Rupi?aste nao?ale potje?u iz drevne indijske medicine - Ayurvede. Bile su poznate ameri?kim Indijancima i upotrebljavaju se u Njema?koj ve? više od sto godina. U zadnje vrijeme rupi?aste nao?ale postaju sve popularnije u Australiji i Južnoj Africi, a od nedavno i u sjevernoj Europi. Sve više opti?ara i oftalmologa širom svijeta pokazuje zanimanje za rupi?aste nao?ale. Lije?nici se slažu s time da nošenje rupi?astih nao?ala dovodi do dugotrajnog poboljšanja vida.

Rupi?aste nao?ale se mogu koristiti i za rad na ra?unalu

Rupi?aste nao?ale omogu?uju ljudima da vide objekte pomicanjem oka. Rupice osiguravaju neograni?enu dubinu fokusa tako da ?ak i kada oko ne fokusira ispravno, objekti ?e se pojaviti kao da su u fokusu. Važno je da one eliminiraju raspršivanje svjetlosti na rožnici i stoga poboljšavaju vid.


“Nakon mnogo ispitivanja možemo zaklju?iti, da rupi?aste nao?ale pomažu kod problema vida i pritom nemaju nikakvih neželjenih posljedica”. --- Dr. Joseph I.Pascal, direktor o?nog odjela Poliklinike u Stuyvesantu, SAD.


Kako funkcioniraju rupi?aste nao?ale

Rupi?aste nao?ale poboljšavaju koordinaciju izme?u mozga i oka i pomažu o?ima da se nau?e fokusirati bez nao?ala. Poteško?e u fokusiranju nastaju, kada se slika stvara u oku ispred rožnice (kratkovidnost) ili iza nje (dalekovidnost). Stoga od svake to?ke slike nastaje tzv. nejasni krug. Konvencionalne le?e rade po principu dovo?enja slike na rožnicu, da bi se jasno vidjelo. Ovo se rezultira u lijenosti o?nog miši?a. Zbog toga sa vremenom je potrebna sve ve?a dioptrija. Dovo?enjem niza rupica ispred oka smanjuje se efektivni otvor oka (od onog odre?enog zjenicom oka na veli?inu rupice ispred oka). Tako se smanjuje veli?ina nejasnog kruga, što objašnjava poboljšanje vida za vrijeme nošenja rupi?astih nao?ala. Smanjena veli?ina nejasnog kruga se dovodi unutar opsega mehanizma za fokusiranje oka koje tada može dovesti sliku u savršeni fokus i time ponovo nau?iti kako fokusirati na daljinu.


korekcija vida uz pomo? rupi?astih nao?ala

?injenica je da rupi?aste nao?ale pomažu fokusiranju, što se može korisno primijeniti za smanjenje naprezanja o?iju. Iskustva pokazuju, da rupi?aste nao?ale smanjuju naprezanje o?iju i glavobolje kod ljudi, koji se bave radom u zatvorenom prostoru ili provode mnogo vremena ispred televizora ili ra?unala.Kod kojih bolesti o?iju pomažu rupi?aste nao?ale?

Rupi?aste nao?ale pomažu kod
  • kratkovidnosti
  • dalekovidnosti
  • astigmatizma
  • stara?ke dalekovidnosti
  • hiperosjetljivosti na svjetlo
  • prevencije / olakšanja naprezanja o?iju
  • glavobolja uzrokovane dugotrajnim radom ispred monitora
  • u situacijama gdje se zamagljuju konvencionalne nao?ale (npr., za vrijeme kuhanja ili kupanja)


Rupi?aste nao?ale mogu nositi i starije osobe


Iskustva ljudi:


Mark Alderman, SAD

“Moj se vid znatno poboljšao, nošenjem rupi?astih nao?ala… Više ne moram nositi nao?ale.”


Dr. M.I. Taneja, Puja Hospital, Sonepat, Indija

“Mojoj k?eri Puji se nošenjem ovih nao?ala poboljšao vid toliko da se dioptrija smanjila za pola u vremenu od mjesec dana.”


A.H.

Kako redovno nosim rupi?aste nao?ale vid mi se više ne pogoršava, što je ranije bio slu?aj. Bolje mogu ?itati i duže gledati TV.


P.R.

Mome djetetu od 12 godina vid se popravio za 3 dioptrije u roku godinu dana. Žao mi je što ljudi više nisu upu?eni u upotrebu tih nao?ala.


Rupi?aste nao?ale kao sun?ane nao?ale


Rupi?aste nao?ale ne spre?avaju prolaz valnih dužina svjetlosti, koje su neophodne za ispravno funkcioniranje timusne žlijezde. Konvencionalne i sun?ane nao?ale spre?avaju prolaz tih valnih dužina i time slabe imunitet organizma. Kao i konvencionalne nao?ale, rupi?aste nao?ale štite oko od štetnih valova.

Rupi?aste nao?ale se mogu koristiti kao sun?ane nao?ale

----------------------------------------

Preneseno sa: http://www.biorama.net/rupicaste-naocale.htm


Dodatak: ameri?ki piloti vojnih aviona koriste takve nao?ale kod vježbi u simulatorima radi bržeg prepoznavanja cilja i djelovanja.

VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!