Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Karma i obiteljski odnosi

 

Pored duševnog i tjelesnog zdravlja, skladni odnosi ?ine temelj kvalitetnog života. Upravo o odnosima ovisi da li ?e neka osoba biti sretna ili ne. O odnosima tako?er ovisi da li je odre?ena osoba uravnotežena ili ne. Osoba koja izbjegava odnose s drugim ljudima ili je ve?ina njenih odnosa loša, ne može se nazvati zdravom osobom. Tako su odnosi i njihova kvaliteta vrlo dobro dijagnosti?ko sredstvo jer direktno ukazuju na stanje u kojem se osoba nalazi. ?ovjek mora imati barem jedan kvalitetan odnos da bi uop?e mogao po?eti s bilo kojim oblikom terapijske intervencije. Ukoliko ga nema, ne?e imati pravi motiv za ostvarenje promjene koju donosi terapijska intervencija, ne?e mo?i dobiti potrebnu podršku i potvrdu o uspješno izvedenoj intervenciji od bliske osobe iz svoje neposredne okoline, niti ?e imati odnos kao osnovno sredstvo kroz koje se manifestira i ostvaruje novonastalo stanje svijesti. Tada je bolje da terapijska intervencija zapo?ne kreiranjem jednog kvalitetnog odnosa, a tek kad se odnos ostvari osoba može prije?i na druge vrste rada.

Odnosi predstavljaju izuzetno bitnu dimenziju ljudskog postojanja. Ako malo pažljivije promotrimo što je to u stvari sam život, do?i ?emo do saznanja da je život u svojoj suštini proces koji se odvija izme?u ljudi, odnosno odnos izme?u bi?a koja tvore životni lanac. Ukoliko postoji odnos, postoji i život. Život bez odnosa nije mogu?. Kada život sagledamo s nivoa duhovne realnosti, tada postoji direktna povezanost svih oblika života i svih bi?a koja ga sa?injavaju. Naime, potražimo li zajedni?ki nazivnik razli?itim misti?nim iskustvima, onda ?e to biti stanje sveop?eg jedinstva. Bog je sveprisutan i jedan upravo zbog toga što ?ini samu suštinu svih pojedina?nih životnih formi. Ukoliko kod duhovnog iskustva ne postoji razlika izme?u objekta i subjekta, ukoliko svi pojavni oblici imaju istovjetnu suštinu, tada na energetskoj i spiritualnoj razini postoji svojevrsna mreža odnosa izme?u svih živih bi?a. Upravo zato nije mogu?e ne biti u odnosu - samim svojim postojanjem mi smo ve? uklju?eni u mrežu mnogobrojnih odnosa. ?ak i u ekstremnim slu?ajevima kao što je, na primjer, spiritualno pustinjaštvo, postoji neka vrsta odnosa koja pustinjaku omogu?uje kontinuiran razvoj, a to je odnos izme?u pustinjaka i Boga. Zato odnosi ne moraju nužno postojati samo izme?u tjelesnih bi?a. Iako su konkretni me?uljudski odnosi najbitnija vrsta odnosa, za mnoge ?e ljude veoma bitan aspekt odnosa ?initi neka vrsta komunikacije s duhovnim bi?ima. Ono što je ovdje bitno jest da odnosi neminovno postoje i ostvaruju se izme?u svjesnih bi?a, bila ona tjelesna ili bestjelesna.

Svaki je odnos, izme?u ostalog, sredstvo pomo?u kojeg bi?a koja jesu u odnosu ostvaruju svoje ciljeve. Niti jedan cilj na kojem netko radi ne može biti ostvaren isklju?ivo samostalnim naporima. To, naravno, ne zna?i da treba podilaziti vlastitim slabostima i oslanjati se pretjerano na druge, odnosno biti ovisan o tu?oj pomo?i. To zna?i da odnosi neminovno postoje i služe kao sredstvo ostvarenja naših ciljeva, htjeli mi to li ne. Pomo? drugih ljudi, njihovo usmjeravanje, suradnja ili inspiracija omogu?it ?e nam ostvarenje najrazli?itijih ciljeva, kako onih dubokih, tako i onih svakodnevnih. Istovremeno, kvalitetna suradnja s drugim ljudima tako?er dovodi i do "sinergije", što je pojam koji ozna?ava stvaranje nove kvalitete koja nastaje udruživanjem odre?enog broja ljudi usmjerenih prema zajedni?kom cilju. Tako, na primjer, zbroj energija petoro ljudi nije pet, nego otprilike sedam. Zato se udruženim snagama daleko lakše ostvaruju osobni ciljevi.

Neki ljudi možda smatraju da odnosi nisu bitni ili da ?ak ko?e individualni razvoj. Premda kod raznih osoba mogu postojati razli?ite sklonosti (prema individualizmu ili socijalizaciji), ?injenica je da se ljudi razvijaju na dva osnovna na?ina:

- kroz samostalan rad na sebi

- kroz odnose s drugim ljudima i zajednicom.

Svim velikim individualistima jednostavno treba publika koja ?e prepoznati i potvrditi njihova individualna dostignu?a. Istovremeno i svakoj ?e izrazito društvenoj osobi nužno trebati periodi samo?e kako bi se pozabavila osobnim potrebama, razvila kreativnost ili uz odmak sagledala zbivanja koja prate njen društveni život. Individualni osobni razvoj provjerava se i potvr?uje kroz odnose, a neki tipovi odnosa ga direktno poti?u. Postoji ?itav niz odnosa koje možemo smatrati sredstvom našeg razoja. Izvorna intencija ve?ine odnosa u kojima se na?emo jest u?enje odre?ene lekcije i mogli bismo ih povezati s tri osnovna cilja našeg postojanja kao ljudskih bi?a. Neki odnosi služe prvom cilju, a to bi bilo duhovno prosvjetljenje. Drugi odnosi potpomažu našu kreativnu realizaciju. Tre?i služe našem duševnom pro?iš?enju.

 

KARMI?KE VEZE

Popularna novoeonska terminologija uvela je pojam takozvanih "karmi?kih veza" u sustave osobnog razvoja. Taj se pojam koristi pri opisu vrlo razli?itih tipova odnosa. Ponekad se karmi?kom vezom smatra odnos koji ima posebnu dubinu i snagu, neovisno o njegovom pozitivnom ili negativnom karakteru. Ponekad je rije? o sretnoj i ispunjavaju?oj vezi koja se uspješno ostvaruje bez prevelikog truda. Ponekad karmi?ka veza osobi name?e odre?ene obaveze i dužnosti koje nije lako ispuniti. Najekstremniji oblik karmi?ke veze jest izrazito loš odnos koji snažno optere?uje osobu, stvara joj velike probleme i naizgled ne nudi nikakvo pozitivno rješenje osim dugotrajne patnje. Zajedni?ko svim tim oblicima odnosa jest snažan intenzitet, bio on pozitivan ili negativan. No, ja ?u karmi?kom vezom zvati odnos optere?en negativnim duševnim stanjima i djelima koja prema zakonu karmi?kog povrata izazivaju odgovaraju?e posljedice, odnosno probleme. Karmi?ka je veza, naime, optere?ena traumatskim iskustvima te neprirodnim oblicima vezanosti koji su se u sadašnju inkarnaciju prenijeli iz prošlih života. Razlog zbog kojeg se neka negativna iskustva ne otpuste u periodu pro?iš?enja koje duša prolazi izm?u dviju inkarnacija jest u lekciji koja leži iza takvog iskustva. Lekcije koje nisu nau?ene prenose u budu?e inkarnacije da bi kona?no bile svladane.

Treba znati da su svi odnosi tako?er sredstvo manifestacije ljubavi - oni su ljubav u akciji. Sva ljudska bi?a posjeduju potencijal za potpuno ispunjene odnose. Zato je prava pozadina takozvanih karmi?kih veza ljubav koja nije do kraja realizirana. Tako se ona ponekad pretvara u mržnju, žudnju, patnju, odnosno najrazli?itije druge oblike ljubavnih devijacija. Suština svih me?uljudskih odnosa jest ljubav i ona ?e se nastojati ostvariti u svojem naj?iš?em i najizvornijem obliku, pogotovo kad je rije? o odnosima s bliskim osobama. Me?utim, ukoliko je netko optere?en traumatskim iskustvom i lošim navikama, ne?e mu biti lako prepoznati ljubav kao izvornu prirodu odnosa, pogotovo onda kada odnos prije?e u svoju negativnu suprotnost pa umjesto da bude izvorom sre?e, postane izvorom velike patnje. Sre?ivanje odnosa koji su se na bilo koji na?in pogoršali jedan je od najtežih životnih procesa i vjerojatno najve?i problem s kojim se ljudska rasa u ovome trenutku suo?ava. Upravo zato ovo polje zahtijeva posebnu pozornost.

 

SRE?IVANJE OBITELJSKIH ODNOSA

Obiteljski odnosi jesu temelj svemu što ?e se doga?ati u životu pojedinca. Zato oni predstavljaju temelj svake terapijske intervencije. Nema ništa misteriozno u sre?ivanju obiteljske karme, rije? je o izgradnji odnosa koji bi trebali biti utemeljeni na zdravoj me?usobnoj povezanosti ?lanova obitelji. Umjesto da se, kao kod nekih suvremenih terapijskih sustava, radi samo na kidanju veza, moje je iskustvo da do samostalnosti i zrelosti ?lanova obitelji daleko prije dovodi zdrava i prirodna povezanost, negoli prekid veza koji je obi?no pra?en nadobudnom težnjom prema nekoj vrsti umišljene "neovisnosti" i "samostalnosti" kojom se samo maskira snažna potreba za obiteljskom ljubavlju. Zvu?i paradoksalno, ali upravo nas povezivanje osloba?a. Negativne oblike vezanosti svakako treba prekinuti, ali zatim treba obaviti proces povezivanja. Tako je na?in na koji se ve?ina problemati?nih obiteljskih odnosa može riješiti upravo proces me?usobnog povezivanja ?lanova obitelji.

Naime, osnovu obiteljskih odnosa treba ?initi nadosobna, bezuvjetna ljubav. Ukoliko ne postoji niti jedno drugo životno podru?je na kojem je mogu?e ostvariti bezuvjetnu ljubav kao jednu od bitnih ?ovjekovih motivacijskih potreba, onda nam uvijek preostaje naša obitelj. Ona je, uostalom, tome i namijenjena. No, na žalost, naši obiteljski odnosi nisu uvijek takvi. Umjesto da prihvatimo ?lanove obitelji takve kakvi jesu, mi ?emo ih bespoštedno kritizirati. Kritika, naravno, samo odražava ono što u stvari mislimo o sebi, ali mi toga obi?no nismo svjesni. Prema nekim ?lanovima obitelji odnosit ?emo se isuviše posesivno. Ne?emo ih puštati da se sami pobrinu za sebe, nego ?emo se petljati u njihove živote, misle?i da znamo što je za njih najbolje. Prema nekima ?emo se odnositi hladno i rezervirano. U vlastitu djecu projicirat ?emo svoje neostvarene ambicije. Svoga ?emo partnera terorizirati ljubomorom, a roditelje okriviti za negativne osobine koje imamo ili neostvarene životne ciljve. I tako dalje.

Me?utim, koliko god nam ?lanovi obitelji izgledali nezanimljivo ili optere?uju?e, treba se prisjetiti da smo ih sami sebi odabrali. Duša prije svoga inkarniranja bira obitelj u kojoj ?e se pojaviti, kao i obitelj koju ?e kasnije sama stvoriti. ?lanovi obitelji sasvim ?e sigurno biti duše s kojima smo se susreli u prijašnjim egzistencijama i s kojima smo prili?no snažno povezani. Osobe koje tvore našu užu obitelj nisu bilo tko. To su ljudi koje smo odabrali da bismo s njima ostvarili odnos ispunjen bezuvjetnom ljubavlju, ?ak i onda kada tako nešto izgleda nemogu?e. Zato ?e i prepreke ostvarenju ovakvog cilja biti prili?no velike. Naime, kada je neki dio naših obiteljskih odnosa optere?en negativnom karmom, takvi odnosi u praksi nalikuju više na prokletstvo negoli na ideal bezuvjetne ljubavi.

No, koje bi bile karakteristike bezuvjetne ljubavi? Njezine su osnovne osobine prihva?anje druge osobe onakvom kakva jest, potpuna podrška njenoj osobnosti, podrška njenim ciljevima i podrška njenoj neovisnosti. Pored razumijevanja i topline, bezuvjetna ?e se ljubav ponekad manifestirati kao napuštanje ?vrste vezanosti koja može dovesti i do me?usobnog udaljavanja. Tako je bezuvjetna ljubav ponekad i nemilosrdna, ali samo ako je promatramo površno. Naime, ukoliko neki ?lan obitelji nije spreman primiti našu ljubav ili je ?ak u otvorenom sukobu s nama zbog takve naše težnje, treba pribje?i taktici udaljavanja. Takvo udaljavanje, me?utim, nipošto ne bi smjelo biti poslijedicom naše uvrije?enosti, dakle negativne namjere, ve? bi trebalo biti odrazom nemilosrdne ljubavi koja se manifestira kao ne-ljubav ili ljubav u mirovanju. Dobar se dio obiteljskih veza u pozitivnom smislu ostvaruje kroz ljubav u mirovanju jer negativna karma ne dozvoljava ništa više od toga. No, i ljubav u mirovanju vodi do pomaka. Prije ili kasnije osobe s kojima smo prekinuli kontakt, zbog toga što nismo željeli sudjelovati u negativnom tipu odnosa, shvate poruku. Tada se ne-ljubav obi?no pretvara u otvoreno izražavanje ljubavi.

Obiteljski odnosi mogu se promatrati i kroz prizmu teorije sustava pa ?e tako svaka obitelj predstavljati sustav sastavljen od niza razli?itih elemenata koji su me?usobno povezani i služe zajedni?kom cilju. Svaki ?lan predstavlja jedan kota?i? mehanizma koji zovemo obitelj. Zato ?e se svaka promjena u pojedinom ?lanu obitelji odraziti na ostale ?lanove te time i na obiteljske odnose. To zna?i da ?e rad na uzrocima karmi?kog problema stvoriti novu realnost unutar neke osobe, a njezinu ?e promjenu ponajprije i najdublje osjetiti ?lanovi uže obitelji. Oni ponekad ragiraju pozitivno na promjene koje uo?e ili nesvjesno osje?aju, ali jednako tako ?esto reagiraju i negativno, ?ak i kad je rije? o izuzetno pozitivnim promjenama. Naime, novi stupanj svijesti i novi ciljevi koje osoba stvara nakon rada na traumatskom iskustvu odrazit ?e se direktno na ljude s kojima je povezana obiteljskim vezama.

Ukoliko se naša promjena iz nekog razloga ne svi?a ?lanovima naše obitelji, oni ?e nas pokušati povu?i nazad, prema staroj realnosti. Ako im ne dozvolimo da nas vuku nazad, mi ?emo morati ?lanove svoje obitelji povu?i naprijed, a to je ponekad neizvedivo. Tre?a je mogu?nost napuštanje obitelji koja nas vu?e nazad, odnosno osamostaljenje. Me?utim, upravo je povezivanje na?in na koji je mogu?e izbje?i ve?inu obiteljskih problema koji nastaju našom osobnom transformacijom. Zato je veoma dobro nakon svkog rada na osobnoj transformaciji sebe ponovo povezati s ?lanovima uže obitelji. Povezanost donosi ?itav niz pozitivnih posljedica kao što su:

-obnavljanje prekinute ili površne komunikacije,

-iskrenost,

-otvorenost,

-razumijevanje,

-tolerancija,

-prihva?anje,

-podrška,

-otpuštanje,

-osloba?anje i razdvajanje,

-opraštanje,

-suradnja,

-pozitivan utjecaj (inspiriranje promjene),

-iscjeljenje fizi?ke ili duševne bolesti.

 

Proces povezivanja

Povezivanje se može obaviti na slijede?i na?in. Nakon rada na uzroku nekog problema, osoba se povezuje sa svojom nadsviješ?u i promatra da li je traumatsko iskustvo na kojem je radila proizvelo poreme?aj odnosa s nekim ?lanom uže obitelji. Možda je osoba radila na rješavanju nekog obiteljskog odnosa pa tada ne?e morati tražiti koji je odnos poreme?en - radit ?e na povezivanju s osobom s kojom ima problem. Tada ?e sebe jednostavno povezati energetskim nitima iz zona vlastitih ?akri sa ?akrama ?lana obitelji. Naime, povezivanje se odvija kroz sve aspekte naše osobnosti koje simboliziraju ?akre dvostrukih aspekata, dakle one koje imaju i prednji istražnji aspekt. Osoba ?e tako vizualizirati da iz zone prednjeg aspekta svoje druge ?akre šalje jednu svjetlosnu nit u zonu druge ?akre ?lana svoje obitelji. Na isti na?in povezujemo i sve ostale ?akre, od druge do šeste. Prvu ?akru možemo povezati svjetlosnom niti sa središtem Zemlje kako bismo se dobro uzemljili, a sedmu, krunsku ?akru povezujemo s Nebom, s duhovnim svijetom, kako bismo bili povezani s vlastitim izvorom. Ovaj tip rada tako?er primjenjuje Barabara Ann Brennan, duhovna iscjeliteljica koja je svoj na?in tretiranja niti opisala u svojoj knjizi "Light emerging", danas ve? klasiku na polju energetskog lije?enja. Dodatne informacije o ovom tipu rada ?itatelj može prona?i u njezinoj knjizi.

Ovakav ?e energetski rad proizvesti odre?ene posljedice. Neke su osobe sebe povezale s ?lanovima obitelji s kojima nisu komunicirale godinama i sutradan bi im se doti?na osoba javila telefonom i razgovarala s njima kao da se ništa nije dogodilo. Jedna se osoba na mojem te?aju u jutarnjem dijelu programa povezala s ocem koji živi na Novom Zelandu i s kojim se dulje vrijeme nije ?ula. Zatim smo svi zajedno otišli na ru?ak. Kako je ta osoba bila vlasnik stana u kojem se te?aj održavao, nakon povratka s ru?ka do?ekala ju je o?eva poruka na telefonskoj sekretarici. Svi sudionici i ja kao voditelj te?aja bili smo svjedoci u?inkovitosti povezivanja. Naravno, ovo je bio samo po?etni impuls, ali povezivanje treba nekako po?eti pa je uspostava komunikacije uvijek neophodan prvi korak. Me?utim, neke se osobe nakon povezivanja posvade s ?lanom svoje obitelji. Energetska povezanost na vidjelo izvla?i neizre?ene zamjerke ili dugotrajno nezadovoljstvo ne?ijim ponašanjem. Takva iskrenost i otvorenost može dovesti do privremenog sukoba, ali sukob je u ovom slu?aju zdrav proces koji sasvim sigurno vodi prema raš?iš?avanju odnosa, a ne prema njegovom zamrzavanju.

Možda ?e se ovaj tip terapijske intervencije nekome u?initi površnim ili simplicisti?kim. Me?utim, povezivanje jednako efikasno tretira teže oblike nezdravih obiteljskih odnosa, kao i blaže oblike nesamostalnosti. Prilikom povezivanja na površinu izlazi sve ono što odnos ?ini lošim. Tako povezivanje vrlo precizno ukazuje na karakter problema koji postoji u odnosu. Ono na površinu izvla?i obiteljske tajne, projekcije roditeljskih neostvarenih težnji u djecu ili poreme?aje u odnosima izme?u roditelja. Povezivanje, naime, prvo mijenja percepciju i odnos osobe prema ?lanu obitelji s kojim se povezuje te na adekvatan na?in priprema teren za neposredno i konkretno raš?iš?avanje odnosa. To zna?i da povezivanje uvodi osobu u stanje univerzalne ljubavi prema ?lanu obitelji s kojim se povezala i time stvara kvalitetan preduvjet za nastavak rada.

Nakon ?iš?enja uzroka problema te energetskog rada na povezivanju mi ?emo se morati suo?iti s osobom, razgovarati s njom i kroz otvorenu komunikaciju dovesti odnos i u prakti?nom smislu do nekog aspekta univerzalne, nadosobne ljubavi. Na?in na koji ?emo ovo izvesti prepušta se našoj osobnoj volji, spretnosti i vještini. Terapijska intervencija ponekad može zamijeniti neposredno suo?avanje, ali u ve?ini slu?ajeva ne može. Jedina pomo? (pored pripreme terena radom na uzrocima te energetskim povezivanjem) bit ?e informacije koje možemo dobiti od naše nadsvijesti. Njima ?emo biti usmjereni prema najspretnijem komunikacijskom modelu koji možemo koristiti prilikom raš?iš?avanja odnosa, a zatim nam preostaje konkretno suo?avanje.

 

Odnos roditelj - dijete

Veoma bitna stvar kod roditeljskih odnosa jest da oni budu upravo to što i jesu. Odnos izme?u roditelja i djece mora biti upravo odnos izme?u roditelja i djece. Prvo i osnovno, roditelj bi trebao biti odrasla osoba, spremna za vlastitu ulogu. On/ona mora biti u identitetu roditelja. Otac mora preuzeti identitet oca, a majka identitet majke. Osnovni identitet majke mora biti - majka. Pored toga ona vlastitom djetetu može biti prijateljica ili suigra? u igri. No, osnovni identitet u kojem se nalazi majka ne može biti identitet prijateljice. Taj identitet može biti prate?i identitetu roditelja, ali ne smije biti osnovni. Dijete od roditelja o?ekuje da mu budu roditelji. Zato je uloga roditelja vrlo jednostavna, roditelj treba biti roditelj.

To konkretno zna?i da je roditelj osoba koja djetetu postavlja granice i pravila koja važe za njega kao osobu te za odnos izme?u djeteta i sebe. Osoba u identitetu roditelja mora tako?er imati i kvalitetan odnos sa svojim partnerom. Roditelju ne treba dijete da bi kroz njega realizirao svoju potrebu za partnerskim odnosima. Takva osoba ima dijete zato što ga želi, a ne zato što ga zbog ne?ega treba. Roditelju ne treba dijete da bi preko njega ostvarivao vlastite ciljeve. Zato je roditelj ostvarena osoba koja kontinuirano radi na vlastitim ciljevima. Roditelj ima vlastiti društveni život, ima svoje prijatelje i društvene odgovornosti u koje ne upli?e dijete. Roditelj ima ispunjen i zanimljiv život i ne treba mu dijete da živi kroz njega. Takav ?e roditelj mo?i dati bezuvjetnu podršku djetetu, mo?i ?e biti izvorom pozitivne energije i ispunjenja te uzorom kroz koji dijete vidi da je mogu?e da ?ovjek bude sretan, odnosno da je sre?a prirodna stvar.

No, uloga roditelja pre?esto se ne prihva?a u potpunosti i ne igra cjelovito, a ponekad se nadopunjuje ili zamjenjuje ulogama koje ovdje ne spadaju. Fizi?ki (biološki) roditelji predstavljaju u psihološkom smislu dvije izuzetno važne figure u životu djeteta. Zaštita i sigurnost osnovne su njihove funkcije - dijete se mora osje?ati fizi?ki sigurnim i njegov opstanak ne smije do?i u pitanje. Zatim su roditelji izvor bezuvjetne ljubavi i time simboliziraju ništa drugo nego Boga, odnosno Božju ljubav. Oni dijete prihva?aju onakvim kakvo jest, pružaju mu podršku, poti?u ga na samostalnost ili inspiriraju kreativnost. Istovremeno, htjeli oni to ili ne, roditelji predstavljaju pozitivan ili negativan (ponekad i jedan i drugi istovremeno) uzor vlastitom djetetu. Dijete ?e se nadovezati na njihove pozitivne osobine i nastojati ih dalje razvijati, ali ?e u sebi nositi i njihove negativne osobine, jednako kao što ?e imati tendenciju da ponovi sve njihove greške. Zato roditelji moraju kontinuirano raditi na sebi.

Ukoliko roditelji nisu ostvarene osobe, projicirat ?e svoje neostvarene životne težnje u djecu. Me?utim, u svim slu?ajevima u kojima postoji projekcija neostvarenih ciljeva ili težnji roditelja u djecu, dolazi do poreme?aja u odnosu. Dijete nikako ne bi smjelo biti sredstvom kompenzacije neostvarenih ambicija jednog ili oba roditelja. Ukoliko je dijete sredstvo ne?ije kompenzacije, ono nije u stanju živjeti vlastiti život. Ono ili prihva?a namijenjenu mu ulogu pa postaje osobom kakvom se od nje o?ekuje da bude, ili se povla?i iz odnosa (prekida energetske niti) sve dok ga roditelj ne prihvati onakvog kakvo jest, ili je u stalnom konfliktu izme?u ova dva modela. Roditelji tako moraju kontinuirano raditi na ostvarenju vlastitih ciljeva, a ne od djece o?ekivati da ih nadmaše ili ostvare ono što oni nisu uspjeli.

Odnosi izme?u roditelja tako?er se veoma snažno ogledaju u djeci. Naime, svi ?e se problemi koji postoje u odnosima izme?u bra?nih partnera ogledati na djeci. Za primjer ?emo uzeti ve? spomenute obiteljske tajne. One mogu biti izvorom velike patnje svim ?lanovima obitelji jer iako naizgled skrivene, pronalaze svoj život u djeci. Na primjer, jedan od roditelja ima vanbra?nu ljubavnu aferu. Tajna koju ?uva roditelj zaživjet ?e u djetetu. Ono ?e možda, naizgled bez nekog o?iglednog razloga, popustiti u školi i skrivati svoje loše ocjene pred roditeljima. Jednom kad saznaju da im je dijete postalo lošim ?akom, roditelji ?e biti iznena?eni i ne?e razumjeti što je to pokvarilo nekada iskren odnos, odnosno utjecalo na probleme s u?enjem. Ukoliko odnos izme?u roditelja zahladi, ista ?e se stvar dogoditi i s djetetom i njegovim odnosima s, na primjer, prijateljima. Zato roditelji moraju kontinuirano raditi na sebi, odnosno na me?usobnom odnosu. Obiteljska tajna može usporiti kreativni ili emotivni razvoj djece, stvoriti poteško?e u u?enju i devijacije u ponašanju. Zato ?e ?iš?enje odnosa izme?u ?lanova obitelji, pra?eno osloba?anjem od sputanosti koju izaziva obiteljska tajna proizvesti ?itav niz pozitivnih promjena. Povezivanjem ?e se stvoriti pravi preduvjeti za iscjeljenje obitelji kao sustava. Naime, nakon povezivanja osoba koja ?uva tajnu može osjetiti snažan unutarnji poriv da otvoreno kaže ono što je dugo vremena potiskivala ili jednostavno prestane ?initi ono što taji od obitelji.

Martyn Carruthers navodi jedan izuzetno zanimljiv primjer obiteljske tajne o kojem se malo govori, a zna?ajno utje?e na obiteljske odnose. Rije? je o abortusu. Ukoliko majka izvrši abortus ili je otac u izvanbra?noj vezi s osobom koja je izvršila abortus i to zataji svojoj obitelji, tada ?e ova tajna živjeti u djetetu. Ako je u obitelji više djece, onda ?e ova tajna živjeti u najmla?em ili najsenzitivnijem od njih. Naime, dijete se nesvjesno poistovje?uje s dušom abortiranog djeteta i ta ?e identifikacija živjeti u njemu, manifestiraju?i se na najrazli?itije na?ine. Dijete postaje sklono mra?nim raspoloženjima, melankoliji i depresiji te povla?enju iz odnosa. Ono ponekad postaje opsjednuto smr?u i manje zainteresirano za aktivnosti ispunjene kreativnoš?u i pozitivnom energijom. Takvom djetetu pada imunitet i sklono je ?estom razbolijevanju. Dijete obi?no nije svjesno ove identifikacije, niti je svjesno njezinog uzroka, ali ga intenzivno projicira u okolinu pa u nesvršenosti svijeta, svojih roditelja i nastavnika, društvenih i politi?kih struktura pronalzi opravdanje za vlastitu promjenu. Roditelji se pak ?ude svome djetetu i ne mogu shvatiti u ?emu stvar pa ponekad primjenjuju nasilne odgojne metode na koje dijete reagira negativno i takva obitelj se odjednom na?e u velikim problemima. Ovo je još jedan razlog zbog kojeg bi roditelji morali više raditi na unapre?enju vlastitih odnosa.

Naime, djeca su amortizeri za sve potisnute sadržaje svijesti vlastitih roditelja. U njima se amortiziraju i ogledaju svi neriješeni obiteljski odnosi, ?ak i ako je rije? o odnosu izme?u roditelja i njihovih roditelja. Nerazriješeni konflikt izme?u oca i njegove majke koja je u me?uvremenu umrla prenosi se na djecu. Sve emocije koje roditelji potiskuju prenose se na djecu. Ukoliko jedan od roditelja igra ulogu žrtve i potiskuje svoju agresivnost, velike su šanse da ?e njegovo dijete biti agresivno. Dijete izražava agresiju koja nije njegova, ali osje?a neodoljivu potrebu da je izrazi jer jedan ili oba roditelja potiskuju vlastitu ljutnju. Rekli smo, naime, da su ljudi koji tvore obitelj snažno me?usobno povezani na svjestan i na nesvjestan na?in. Zato ?e energija potisnuta na jednom mjestu svoj ventil na?i negdje drugdje. Ako to ne bude energetski sustav osobe koja potiskuje, bit ?e to netko drugi, obi?no netko s kime je osoba snažno povezana, a najsnažnije je povezana s vlastitim djetetom.

Karma ovdje u potpunosti gubi bilo kakvu misterioznu dimenziju. Ono što najvjerojatnije jest posljedica negativne karme, jer je duša sama izabrala obitelj u kojoj ?e nai?i na odre?ene probleme, ovdje dobiva konkretan oblik. Roditelji potiskuju istinu ili negativna unutarnja stanja i ona žive u djeci. Nerazriješeni obiteljski sukobi prenose se na djecu. Rije? je o izrazito prirodnim zakonitostima, veoma logi?nim i jednostavnim kada uzmemo u obzir ?injenicu da odnos i povezanost neminovno postoji. Kuda bi energija neke obiteljske tajne uop?e mogla oti?i, ako ne u podsvijest osobe s kojom smo najsnažnije povezani. Zato treba raditi na raš?iš?avanju odnosa, a ne na potiskivanju obiteljskih problema, s naivnom idejom da ?e problem tako nestati.

Važnost rada na unaprije?enju obiteljskih odnosa leži u tome što oni predstavljaju temelj svim drugim odnosima koje osoba u životu ostvaruje. Tako ?e dodatna edukacija o obiteljskoj povezanosti te o obiteljskim odnosima uop?e vjerojatno predstavljati klju? za unaprije?enje svih oblika društvenih odnosa, od partnerskih preko poslovnih pa sve do politi?kih. Društvu utemeljenom na skladnim obiteljskim odnosima ne?e trebati autoritativni predsjednici ili politi?ke partije. Ono ?e mo?i biti temeljeno na slobodi pojedinca, na zajedni?kim naporima društva da pojedinac ostvari maksimum osobnog potencijala od kojeg ?e istovremeno i ?itavo društvo imati koristi.

Jednako kao što to ?inimo sa živim ljudima, proces povezivanja može se obaviti i s osobama koje nisu u fizi?kom tijelu, dakle s mrtvim ?lanovima obitelji. Osoba koja je napustila fizi?ku razinu nastavlja svoju egzistenciju u suptilnim sferama. Njeno objektivno postojanje nije umanjeno smr?u fizi?kog tijela, dapa?e, osoba koja je napustila tijelo nastavlja živjeti daleko ve?im intenzitetom, sviješ?u i energijom. Zato ?e svjesna povezanost s takvom osobom donijeti jednako pozitivne efekte kao da je osoba "živa", odnosno u fizi?kom tijelu. Me?utim, prilikom povezivanja s umrlim ?lanom obitelji treba obratiti pozornost na neke izuzetno bitne prate?e procese koji su se možda dogodili u trenutku smrti osobe s kojom se povezujemo. Ukoliko je smrt ?lana obitelji za nas bila traumati?na i još k tome nismo s njime u potpunosti raš?istili odnos, moglo se dogoditi da smo se identificirali s umrlom osobom jer je negdje u nama tinjao osje?aj krivice zbog neraš?iš?enog odnosa. Ta se identifikacija konkretno manifestira kao zadržavanje negativnog tipa vezivanja, neotpuštanje umrle osobe da ode te pruzimanje njenih "grijeha", odnosno negativnih osobina na sebe. Mi se u stvari identificiramo s raspadnutim fragmentima njenog astralnog tijela, s njenim negativnim osobinama, odnosno s astralnim entitetima koje je osoba ostavila iza sebe i koji su se u nas naselili. Stoga prilikom povezivanja s umrlom osobom treba provjeriti da li je u trenutku njene smrti došlo do našeg povezivanja s astralnim sme?em koje je osoba ostavila iza sebe. Sve negativne osobine s kojima smo se identificirali treba rastvoriti i otpustiti te o?istiti entitete koji su se u nas naselili. Tek tada prelazimo na povezivanje, jednako kao što to radimo s bilo kojom živom osobom. Me?utim, ponekad povezivanje ne?e biti dovoljno i možda ?emo pri raš?iš?avanju obiteljskih odnosa morati primijeniti neku od metoda koje se koriste prilikom rada na ?iš?enju partnerskih odnosa.

 

Obiteljska karma

Obiteljska je karma pojam koji ozna?ava skup ?iste i promjenjive karme svih ?lanova obitelji. ?istu karmu ne možemo mijenjati, ali promjenjivu možemo, ?ak smo je dužni promijeniti. Promjenjiva karma manifestira se kroz negativne osobine roditelja koji takve svoje osobine na suptilan i obi?no nesvjestan na?in nastoje prenijeti na djecu. Tako je suština procesa ?iš?enja obiteljske karme u prekidu naslje?ivanja negativnih osobina. Negativne osobine, pored toga što stvaraju nepoželjna duševna stanja, privla?e i negativne životne okolnosti te je upravo u njima uzrok svim obiteljskim problemima. Najmla?i ?lanovi obitelji bit ?e amortizeri negativnoj obiteljskoj karmi. Zato ?e njihova zada?a redovito biti prekidanje lanca negativnog djelovanja ili neuspjeha koji krasi odre?enu obitelj. Na primjer, u obitelji u kojoj se negativna karma manifestira kroz igre heroja i gubitnika, dijete ?e imati za zadatak prekinuti karmi?ki lanac time što ?e preuzeti odgovornost za vlastiti život i time ga kreirati prema vlastitom naho?enju. Kako se negativna karma manifestira kroz naše negativne osobine, a te nam osobine uvelike programiraju roditelji svojim vlastitim osobinama te odgojem, mi ?emo morati prona?i koje su to negativne osobine u nama koje smo preuzeli od svojih roditelja te ?emo ih morati promijeniti kako ne bismo ponovili njihove greške.

Pored postupaka koje sam naveo do sada, na?in na koji se mogu otkriti te reprogramirati negativne osobine preuzete od roditelja je slijede?i. Treba otkriti koje su, prema našem subjektivnom doživljaju, najnegativnije osobine (slabosti) našeg oca i majke. Te osobine sasvim sigurno imamo i mi, vjerojatno ne na isti na?in, ali suštinski iste. Njih treba reprogramirati, raditi na njihovom rastvaranju te na kreiranju suprotnih pozitivnih osobina. Zatim treba pogledati kojim se zanimanjima bave naši roditelji. Negativne aspekte njihovih zanimanja treba rastvoriti, a pozitivne kreirati. Mi bismo se, naime, svakako trebali baviti ne?im što ?e predstavljati spoj zanimanja naših roditelja, ali uzdignut oktavu više. Time ?emo odati po?ast pozitivnim životnim stremljenjima naših roditelja i uistinu u?initi nešto korisno za njih. Oni ?itavo vrijeme i o?ekuju da mi u?inimo nešto za njih, ali to nešto ne?e biti ispunjenje njihovih neostvarenih ambicija, ve? sudjelovnje u prekidu lanca negativne obiteljske karme, ?ega naši roditelji obi?no nisu svjesni. Na primjer, netko ?iji su roditelji lije?nik i profesorica jezika bavit ?e se lije?enjem i pisanjem o svojim metodama, odnosno u?enjem drugih, s time da ?e lije?enje, nasuprot službenom pristupu kojim se ?ovjek tretira kao materijalni mehanizam, možda poprimiti neki suptilniji oblik kao što je energetsko lije?enje. Naime, mi moramo prevladati negativne ili nepoželjne aspekte zanimanja naših roditelja te istovremeno uzdignuti ta zanimanja jednu stepenicu više, odnosno pomaknuti se na ljestvici ciljeva tih zanimanja jedan korak bliže njihovoj izvornoj pozitivnoj intenciji.

Tre?a stvar koju treba napraviti jest pogledati koje su najviše životne vrijednosti naših roditelja i kako bi izgledala osoba koja bi objedinila u sebi te vrijednosti i živjela u skladu s njima. Najviši ciljevi naših roditelja sasvim ?e sigurno biti i naši ciljevi, barem tijekom procesa karmi?ke kompenzacije pa zato treba raditi na njihovom kreiranju. Ovim ?emo postupcima postati svjesni što je to što moramo u?initi, koje pozitivne osobine razviti, koje poslove raditi i koje procese pro?i da bismo kompenzirali negativnu obiteljsku karmu i time prekinuli obiteljski karmi?ki lanac. Tek tada imat ?emo slobodu razvijati se u nekom novom smjeru, onom koji je samo naš i nema nužno veze s našom prošloš?u. Nije ovdje rije? ni o ?emu što bismo sami sebi nametnuli - rije? je o stvarima koje ionako osje?amo da trebamo u?initi. Naime, obiteljska karma postoji i ne?emo ništa posti?i poricanjem njenog postojanja. Ona se može precizno analizirati te reprogramirati u dovoljnoj mjeri da osoba postane zadovoljna vlastitim životom. Što je još važnije, jedan od bitnih ciljeva inkarniranja duše upravo je vlastito karmi?ko pro?iš?enje prekidanjem lanca negativne obiteljske karme. Zato je ovaj proces i neka vrsta naše dužnosti koju smo sami odabrali.

© Tomislav Budak (travanj 2000.), http://www.tomislavbudak.com/
 

VAŽNA NAPOMENA: Opisi bolesti i mogu?i na?ini lije?enja namijenjeni su isklju?ivo informiranju i zdravstvenom prosvje?ivanju op?e populacije, te nipošto ne zamjenjuju lije?ni?ku dijagnozu ili lije?enje. Za sve dodatne informacije vezane uz Vaše zdravlje obratite se svojem lije?niku. Ovdje navedene informacije sakupljene su iz raznih izvora, stru?nih knjiga, interneta, kao i ljudi koji se profesionalno bave lije?enjem. Ne odgovaramo za nikakve eventualne posljedice Vašeg lije?enja - Vi sami ste odgovorni za svoje zdravlje!!!