Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

U?enje Vatre - Put ka zdravom duhu i tijelu - stranicaKOREKCIJA MJESECA - NUMEROLOGIJA -

Sada ?emo se baviti brojevima. Broj se odre?uje na sljede?i na?in:
10. i 11. dan u mjesecu, bez obzira o kojemu mjesecu je rije?, pripadaju broju jedan.

Ako je netko ro?en od 12. do 20. dana u mjesecu, broj se dobiva oduzimanjem desetice od datuma.
Primjerice, ako je netko ro?en 15. lipnja, njegov broj se dobiva oduzimanjem desetice od broja petnaest:15 – 10 = 5

Od 21. do 31. dana u mjesecu oduzme se broj 10, a ostatak se zbroji. Tako, na primjer, ako je netko ro?en 22. travnja, onda ?e to izgledati ovako:
broju 22 oduzmemo broj 10: 22 – 10 = 12 i tako dobijemo broj 12, koji sada zbrajamo: 1 + 2 = 3, i to je naš krajnji rezultat.

Uzmimo još sljede?e primjere.
Ako je netko ro?en (a) 29. ili (b) 20. rujna, njihov prora?un izgleda ovako: (a) 29 – 10 = 19; 1 + 9 = 10 i (b) 20 – 10 = 10
Naš rezultat je, u oba slu?aja, deset.

Pozabavimo se na kraju osobama koje su ro?ene do desetog u mjesecu.
Od broja dana prethodnog mjeseca oduzme se broj deset, doda broj dana iz mjeseca ro?enja i sve se to na kraju zbroji.
Uzmemo li kao primjer osobu ro?enu 3. prosinca. Prethodni mjesec (studeni) ima 30 dana, dakle: 30 – 10 = 20, sada tom broju dodamo dane iz mjeseca ro?enja 20 + 3 = 23 i na kraju dobiveni broj zbrojimo: (23) 2 + 3 = 5. Naš rezultat je petica.

Uzmimo još jedan primjer. Pretpostavimo da je naša osoba ro?ena 5. ožujka 1972. (godina Vjetra): prethodni mjesec, budu?i da je godina prestupna, ima 29 dana: 29 – 10 = 19, tom broju dodajemo dane iz ožujka: 19 + 5 = 24 i na kraju taj broj zbrojimo:(24) 2 + 4 = 6. Naš rezultat je šestica.

Napomena: Za ljude ro?ene od 1. do 9. ožujka, kao pomo?, može poslužiti informacija da su Feniks, Strijela i Vjetar (druga polovica) prestupne godine.


JEDINICA

Deseti i jedanaesti dan u mjesecu odre?uju broj jedan. U bilo kojem smjeru da krene, ovaj broj pruža veliki spektar mogu?nosti, kako u pozitivnom tako i u negativnom smislu. Loš odabir aktivnosti ili društva u kojem se kre?e, mogu od njega stvoriti sadistu, velikog egoistu, pijanicu ili narkomana. Isto tako, on umije biti nagao, nestrpljiv, upadati u razgovor ne vode?i ra?una o tome što se u tom trenutku raspravlja o ne?em posve drugom, pre?i odmah na bit problema ne dozvoljavaju?i sugovorniku, da ode suviše u širinu, da završi zapo?eto, znati sve “bolje i više” od ostalih.

Broj jedan je u pravilu ugodne vanjštine (ima ne?eg otmjenog u njegovom hodu, izgledu), veoma je markantan, i lako ga je uo?iti u mnoštvu. Kad ide u ispravnom smjeru, nitko ga ne može nadmašiti. Vizionarstvo, odanost ideji, disciplina, uporan rad i skromni materijalni zahtjevi odlike su ovog broja. U poslu, on je izniman strateg, dobar organizator, ima mnogo takti?nosti i sluha za svoje suradnike, pouzdan je poslovni partner. Uvijek je to?an i zahtjevan (otuda doza netolerantnosti prema onima koji se ne drže dogovora). Ku?ni ili zamaraju?i uredski poslovi, me?utim, ženidba ili udaja prije 27. godine života, teško privikavanje na život udvoje i sve obaveze u vezi s time, nemogu?nost da se uspostavi veza izme?u dosadne svakodnevice i ideala mogu postati nepremostiva stega, ko?nica za izražavanje obilja kreativnosti i vizionarskih ideja koje ovaj broj posjeduje.

DVOJKA

Naj?eš?i problemi dvojke mogu biti opasnost od “duga jezika”, sklonost tra?evima i izuzetno niski tlak. Život je ?esto grub prema dvojci. No, ona je kao ma?ka koja se redovito do?eka na noge. Kada propadne jedan plan ili ideja, dvojka nagonski stvara drugi cilj ka kojem ide. Kad je bez cilja, a to se doga?a doista rijetko, dvojka postaje depresivna, po?inje je boljeti želudac ili stezati u prsima. Muškarac dvojka nije osobito ugodne vanjštine, ?esto ima vidljive deformacije na tijelu i ozbiljne probleme sa suprotnim spolom. Žena dvojka je lutalica, izrazito je lijepa, inteligentna i kreativna. Njezine slabosti mogu biti alkoholizam i droge.

Dvojka je iznimno kreativan broj. Ta nabijena kreativnost spre?ava je, me?utim, da se temeljitije pozabavi školom tako da mnoge dvojke, iako su veoma inteligentne, naj?eš?e ne uspijevaju završiti visoke škole. U pravilu teško stje?u radne navike. Više se oslanjaju na inteligenciju i snalažljivost i po?inju u?iti tek kada su satjerane u kut. Dvojka zna biti lijena, ali kad nešto radi, posebice na radnom mjestu (gdje je daleko vrednija nego kod ku?e), onda je to ura?eno besprijekorno to?no i brzo. Budu?i da uvijek želi imati pravo, ona uživa kada joj to drugi potvrde i voli biti okružena ulizicama. Prestaneš li joj me?utim povla?ivati ili, što je još gore, po?neš li joj se suprotstavljati, dvojka postaje osvetoljubiva i ne želi više ?uti za tebe.

TROJKA

Trojka je vrijedna, inteligentna i krajnje sebi?na. Posebice je škrta no?na trojka, ro?ena izme?u 0 i 3 sata kao i trojka ro?ena izme?u 21 i 24 sata (mogu?e je da se u pubertetu po?ne drogirati ili piti). Jutarnja trojka može biti sramežljiva i imati probleme sa suprotnim spolom. Muškarac trojka je naj?eš?e nižeg do srednjeg rasta, ne osobito ugodne vanjštine. Žena trojka je šarmantna, duhovita (ali umije biti i vrlo zajedljiva).

Trojku zanima koliko i što ?e tko naslijediti. Ona mjeri koli?inu svojih dobrih djela i veli?inu poklona koje dobiva. Trojka dopušta sebi da drugima u lice kaže ono što nikako ne bi dopustila da joj se istom mjerom uzvrati. Umije zaboraviti na lijepe manire i uljudnost prema osobama koje ne voli, biti ironi?na ili «gomilati» ljutnju, odnosno desetog dana nakon sva?e biti više ljuta nego u trenutku sukoba s nekim. Nema razumijevanja za izreke poput: Samo se neznalica može naljutiti, mudar ?ovjek razumije. U braku traži potpunu odanost bra?nog druga, a sama se u pravilu ne drži onoga što propovjeda. Trojka umije zlopamtiti i kada “otpiše” ?ovjeka, on doista više ne postoji za nju.

Trojka može biti dobar pedagog, filozof, sociolog, psiholog, fizi?ar ili kemi?ar. Kad trojka dostigne visoku razinu znanja u nekom podru?ju, treba joj prepustiti skupinu ljudi koji imaju volju u?iti. Pod njezinim vodstvom, oni mogu postati vrhunski stru?njaci u svojoj struci.

?ETVORKA

?etvorka daje osobu organizacije, osobu sustava. Zahvaljuju?i dobroj retorici, ona zna stvoriti savršen kompromis. ?etvorka, naime, zna odli?no govoriti i, pritom, nikada ne propušta priliku pohvaliti samu sebe i prisiliti ljude da je i oni pohvale. Ostaje pitanje: je li takva osoba spremna “i?i preko živih trupala”? Budu?i da joj je stalo do javnog mnijenja, ?etvorka ne voli da je netko kritizira pred drugima, a isto tako užasava se neugodnih situacija u kojima je sudionik. Stoga ?e, kako bi stigla do cilja, nagovoriti nekog drugog da to u?ini umjesto nje (to može posebno do?i do izražaja ako je ?etvorka u kombinaciji sa subotom). Imajte uvijek na umu da ona nikada nije vaš neprijatelj, ali niti prijatelj i da je uvijek pomalo distancirana od okoline (od vas ?e, na primjer, ?uti sve što je zanima, a o sebi ne?e re?i gotovo ništa).

Muškarac ?etvorka je visok, skladno gra?en, ?eš?e je mršav nego debeo, orlovskog nosa, oštra pogleda, a katkad ima kratku bradu. Žena ?etvorka je krupna, skladno gra?ena, lijepa, savršenih je manira, neuroti?na, teško se udaje i ako ostane neudana ili udovica, idealizirat ?e, na primjer, i vezu od tri-?etiri godine do te mjere da ?e njezin izabranik više sli?iti junaku iz petpara?kih romana nego ?ovjeku od krvi i mesa. Op?enito gledaju?i, ?etvorci najbolje idu od ruke poslovi vezani uz politiku, zatim uz književnu kritiku i esejistiku i novinarstvo.

PETICA

Petica je iznimno dobra kao znanstvenik i pedagog. Dobra je tako?er kao službenik, laborant, sitni obrtnik i sl. U svim ostalim podru?jima može biti smetena, slaba ili nesigurna. Zbog svoje nesamostalnosti, ona rijetko kada sama odlu?uje o izboru zanimanja.

Petica nije posebice kreativna, pedantna je i voli to?nost. Ne voli me?utim promjene, akciju i boji se velikih skupova. Budu?i da teško uspostavlja ravnotežu u odnosu prema društvu, ona se gr?evito drži najbliže okoline. ?esto umije tvrditi (kao i osobe ro?ene u godini ili mjesecu Jezera) “dobro mi je”, i kada to ne odgovara istini, samo kako ne bi ništa mijenjala. Može imati problema i u kontaktima sa suprotnim spolom. Ako ima svoju obitelj i brak joj zapadne u krizu, teško se odlu?uje na rastavu. Isto tako, koliko god je krasila pronicljivost u u?enju, primjerice, ili u poslu koji joj odgovara, toliko je naivna u odnosu prema drugim ljudima, teško joj je procijeniti ih.

Muškarac petica je dobar doma?in. Skladno je gra?en, ne naro?ito lijepa lica, ima ustaljene manire, konzervativan je i klasi?no se odjeva. Žena petica je odlu?nija od muškarca petice, odana je obitelji, iznimno vrijedna, dobra ku?anica (uga?a svima u ku?i, ponekad se osje?a kao žrtva, dežurni krivac), cijenjena na poslu, ?vrsta karaktera i teško sklapa nova poznanstva.

ŠESTICA

Šestica je lijep i iznimno kreativan broj. Ona je beskrajno eroti?na, privla?na, tvrdoglava, uvijek pobunjena, neprilagodljiva i – neodoljiva. Muškarac šestica je lijep i simpati?an, umije me?utim biti pretjerano tvrdoglav i neugodan sugovornik, sklon je alkoholu i drugim intoksinacijama. Žena šestica je savršeno gra?ena, beskrajno je simpati?na i mila. Glatke je kose, tamnijeg tena, jedra je, ali bez suvišnih kilograma. Ona je tako?er tvrdoglava, neovisna i bježi od svega što je previše obvezuje.

Šestica se može odati porocima (narkoticima, primjerice) u toj mjeri da izgubi sve kriterije i prerano izgubi život. I kada nije poro?na, šestica je u stanju zadati velike nevolje bližnjima. Može, recimo, burno proživljavati pubertet, upasti u loše društvo, pobje?i od ku?e, roditi ili napraviti izvanbra?no dijete ili biti u vezi s doista problemati?nom osobom. Budu?i da u svakoj pomo?i vidi opasnost za vlastitu samostalnost, njoj je doista teško pomo?i. Ako joj ipak želite pomo?i (imajte to uvijek na umu), po?i ?e vam to za rukom, samo ako to u?inite krajnje nenametljivo.

Šestica je osjetljiva na lijepu rije?. Ako joj naredite na grub na?in, naj?eš?e zbog lijenosti, ne?e uraditi to što zahtijevate od nje ili ?e uraditi suprotno od o?ekivanog. Ako se navikne na vaš nov?anik, šestica se ne?e znati zaustaviti u korištenju njime. Olako ?e trošiti tu?i novac, sa svojim, me?utim ne?e biti tako rastrošna.

SEDMICA

Sedmica je sklona zapo?eti više poslova odjednom. Potom ih, u pravilu, ne završava ve? se opet priklanja ne?em novom. Za svoje neuspjehe pritom obi?no okrivljava druge. Da bi sedmica ipak išla nekim putem do kraja, treba je od malih nogu navikavati na disciplinu. Tada sedmica nema problema u školi i može postati vrhunski stru?njak u svojoj struci. Sedmica bi htjela pripadati jet-setu. Njezino uklju?ivanje u takvo društvo tako je napadno da je novi “prijatelji”smatraju snobom. Snobizam sedmice se naj?eš?e o?ituje u izboru prijatelja, ali i u tome da je mogu?e sresti sedmicu muškarca (rje?e ženu) koja ima nezavršenu ili završenu gimnaziju, višu školu ili srednju obrtni?ku kako se predstavlja kao odvjetnik, diplomirani inženjer ili lije?nik sa ?ak nekoliko specijalizacija ili kao netko tko je završio dva fakulteta.

Muškarac sedmica umije biti hvalisav (uvijek se ho?e predstaviti kako zna bolje i više od ostalih), nezadovoljan, nestalan i nevjeran. Misli da mu je negdje drugdje bolje, a onda razo?aran ide dalje zato što ne shva?a da nije problem u ovom ili nekom drugom mjestu ve? u njemu. Podru?ja muškarca sedmice su: kemija, plasti?na kirurgija, moda, alternativna medicina. Žena sedmica je zaljubljive prirode, okretna, mila, emotivna i beskrajno simpati?na. Može biti dobra službenica, iznimna ku?anica, ali imati smisla i za modu, primijenjenu umjetnost i psihologiju.

OSMICA

Broj osam je problemati?an, impulzivan, dinami?an, atraktivan i zavodljiv. Ovaj broj gotovo srlja iz avanture u avanturu, iz putovanja u putovanje, iz posla u posao, iz afere u aferu. Muškarac osmica je šarmantan, živahan, zabavan i nestalan. On je odli?an ljubavnik, ne podliježe predrasudama, veliki je putnik, nije škrt i nije stru?njak ni u jednom podru?ju. Žena osmica je skladno gra?ena, zabavna je, ugodna, šarmantna, simpati?na, ima savršen osje?aj za boje, mirise, modu, rado putuje. Za razliku od muškarca, ona se odli?no razumije u glumu, modu, dizajn, reklame, komercijalu, nešto je stabilnija od njega i nije pretjerano lijena.

Osmica voli biti u središtu pozornosti. Tako ?e, primjerice, obe?ati pomo? svima onima koji traže uslugu od nje (pa i onima koji je ne traže) i u trenutku kada to ?ini, vjerovat ?e svojim obe?anjima. Budu?i da je to ?esto samo stvar želje da bude omiljena, a ne stvarnih mogu?nosti, zbog neispunjenih obe?anja ljudi ?e je smatrati nepouzdanom. Isto tako uvjeravat ?e vas da ?e biti kod ku?e to?no u pet sati, a onda ?e sti?i tek negdje oko jedanaest i ?uditi se zašto se nervirate (trebali biste biti sretni što je uop?e stigla!). Za svoje propuste okrivit ?e naravno druge. No, i pored svega nismo u stanju suditi o njoj prestrogo niti joj previše zamjerati na tome jer radi se o osobini duha za?injenoj golemom koli?inom šarma.

DEVETKA

Devetku krasi beskrajna ?vrsto?a karaktera i fanati?na odanost radu (najbolji direktori, politi?ari, sve?enici i veliki znanstvenici pripadaju ovom broju). Ako nije rob karijere, devetka je rob obitelji (u braku su mogu?e krize, ?ak i rastava ili prekid dugogodišnje predbra?ne veze). Ona može, isto tako, dosegnuti vrhunske sportske rezultate.

Muškarac devetka je u ve?ini slu?ajeva ?vrsto i dobro gra?en, zdrav je, snažan, veoma inteligentan, no pomalo smušen u odnosu prema ženama. Isto tako, umije o sebi i svojim sposobnostima imati loše mišljenje iako ono ne odgovara istini. U seksu je natprosje?an, ali mu treba previše vremena da se «otka?i» i prije?e na stvar. Žena devetka je tako?er visoka, krupna, snažna, ima komplekse (misli da svi primje?uju kako ima veliki nos, kokošja prsa ili aparati? za zube) i ponaša se ponekad poput muškara?e. Ona se zgraža kad se povede razgovor o seksu, avanturama i sl. Umije tako?er biti nespretna, spotaknuti se, udariti, srušiti i razbiti, primjerice, skupocjeni kipi?, šalicu kave ili ?ašu punu crnog vina.

Devetka rado pomaže ljudima. Ona umije, ponekad, re?i “ne?u više” ili “takav ?ovjek ne zaslužuje pomo?”, ali ?im se ukaže sljede?a prilika, opet ?e pomo?i jer ne može druga?ije. Devetka vjeruje samo u ono što je dokazivo, što može opipati ili stvoriti pomo?u svojih deset prstiju. Strano joj je sve ono što je na bilo koji na?in povezano s mistikom.

DESETKA

Desetka je lijepa, inteligentna, okretna i veoma svojeglava. Desetki je naklonjeno sve, osim dana. Kad sav “normalan” svijet ide spavati, ona tek tada živne, tek tada je, zapravo, u svom elementu. Možemo zato re?i da je jutro najgori dio dana za nju. Bolje je tada ne pitati je ništa ili bar ne o?ekivati pretjerano suvisle odgovore. Desetka ne trpi nikakve stege, ne boji stvari crno-bijelo, pozitivno-negativno. Vrlo je sposobna i svaki posao može obaviti bolje i uspješnije od drugih. Nitko se tako brzo ne može obogatiti kao desetka (novac se jednostavno lijepi za ovaj broj). Ona umije stvoriti novac, ali ga umije i trošiti.

Muškarac desetka je naj?eš?e srednjeg rasta, ima jaku kosu, iznimno je privla?an, njegove manire su savršene, ima osebujan ukus i stil, zaljubljuje se isklju?ivo u lijepe žene (važnija mu je, na primjer, duljina nogu kod žena od njezine inteligencije). Žena desetka je španjolsko-ciganske ljepote. Temperamentna je, inteligentna, nevjerojatno lijepa i, u ve?ini slu?ajeva, izrazito visoka. Ona ima aristokratsko ponašanje, redovito drži muškarca u šaci, kontrolira okolinu u kojoj živi i sve podre?uje vlastitim planovima.

Postoji i plava varijanta desetke. To su, naj?eš?e, plave ili sme?e osobe, mršave, visoke, ?esto imaju pjege, izrazito nizak tlak, u društvu su smetene i šutljive, a u obitelji su pravi ?angrizavci i tirani.

KOREKCIJA GODINE - DANI U TJEDNU -

PONEDJELJAK

Osobe ro?ene u ponedjeljak podložne su pove?anoj aktivnosti intuicije te lako bivaju metom “psihi?kog napada”. Isto tako, one se ?esto zatvaraju u sebe, u vlastiti svijet u kojemu ima malo istine i mnogo konstrukcija. Umjesto, na primjer, da sa?ekaju ishod nekog doga?aja, one umiju unaprijed zloguko zaklju?iti kako on ne?e dobro završiti. Ako ono što su zamislile ne krene željenim tokom, one u svojoj glavi danima raspredaju, stvaraju?i razli?ite verzije onoga što se dogodilo, zašto nešto jesu ili nisu rekle ili u?inile.

Svojom preosjetljivoš?u procjenjuju, tako?er, sve što su drugi rekli ili ?ak pomislili i s nestrpljenjem ?ekaju novu priliku da neke stvari promijene i uobli?e u ishod kakav njima odgovara. Tada sve, poput za?aranog kruga, po?inje iznova. Takve osobe doista trebaju preispitivati svoja na?ela, svoju tvrdoglavost, ali one zapravo na posve subjektivan na?in analiziraju svoje i tu?e postupke kao i sve ono što ih okružuje.

Ljudi ro?eni u ponedjeljak, istini za volju, mogu imati uspjeha na planu intuicije. Previše oslanjanja na intuiciju, me?utim, tjera te ljude da katkad naslijepo povla?e poteze - naj?eš?e na svoju štetu. Njihova nepredvidivost smeta ponajviše njima samima. Tim ljudima se savjetuje da se više oslone na ?injenice, a manje na svoj unutarnji osje?aj. Oni se, me?utim, ponose svojom, kako to obi?no vole naglasiti, veoma izraženom intuicijom i ?esto je bezazleno usmjeravaju materijalnom planu u želji da lako steknu velike svote novca (zanimaju ih, na primjer, igre na sre?u).

UTORAK

Osobe ro?ene u utorak imaju problema sa svojom maštom. Naime, u pitanju su vrlo kreativne osobe ?esto osu?ene na nerazumijevanje okoline, koje se u tolikoj mjeri nalaze u svijetu kreativnosti da naj?eš?e ne primje?uju svijet oko sebe. Odre?ena zbunjenost, tako?er, je uo?ljiva na njima. Isto tako, oni teško uspostavljaju kontakt sa suprotnim spolom. Štoviše, skloni su zaljubljivanju u osobe istoga spola. To posebno može do?i do izražaja u kombinaciji utorka s mjesecom Delfina, ?ovjeka, Jezera ili Vjetra.

Osobe utorka ili su vrlo religiozne (?esto borave u crkvi i sve tuma?e kroz prizmu religijskog poimanja stvari) ili su sklone povjerovati u svaku misti?nu pri?u, ?esto posje?ivati osobe koje umiju «predvidjeti» budu?e doga?aje. Zapravo se osobe ro?ene utorkom ne bi smjele baviti misticizmom, “prizivati mrtve”, raspravljati o duhovima, gledati filmove s tom tematikom i sl. Svako dublje bavljenje okultizmom moglo bi ih još više gurnuti u nesigurnost, poja?ati preosjetljivost.

Osobe utorka, bave?i se nadnaravnim, mogu sebe dovesti na ivicu ponora. Stoga uvijek moraju imati na umu da ako mašta zaluta u nadnaravno, onda nas ona može odvesti u neslu?ene visine, ali pod prividom visina i u sunovrate. Preporu?uje im se stoga, kao i mjesecu Nevidljivosti, da redovito imaju uza se komadi? suhog bosiljka kao zaštitu i da povremeno pale insense ili tamjan u spava?oj sobi.

SRIJEDA

Prirodno prebivalište mudrosti je tišina. Rije?i su nasilje nad mudroš?u. Samo ako je šutljiva, osoba ro?ena u srijedu je sretna i zadovoljna. Ako puno govori, ona istiskuje mudrost iz sebe i ustupa mjesto ispraznosti. Zato što isprazan govor nema odjeka u srcima sugovornika, neprekidno pri?anje, njezina potreba da je uvijek hvale, uvijek iznova potvr?uju kako je poštena, može zamarati, a ?esto i iznervirati ljude, izazivati ih da je po?nu ismijavati ili izbjegavati.

Srijeda umije biti pravi umjetnik, pravi majstor u svojem zanatu. Ona je iznimno vrijedna, precizna i, kada je posao u pitanju, srijeda ne dozvoljava da joj posao ostane do polovice ura?en. Štoviše, ona osje?a zadovoljstvo, kada iscrpljena može sjesti i re?i da je svoj posao obavila savjesno i do kraja. ?esto to ?ini tako što, zadovoljno trljaju?i ruke, umije na glas ?estitati sebi na uspješno obavljenom poslu (u tome je sli?na broju tri). No, iako je takva osoba radišna, ona, zbog neprestanog zanovijetanja, vrlo teško dobiva bolji položaj. Samo šutljiva srijeda ima šanse za napredak.

Osobi ro?enoj u srijedu savjetuje se da svakoga dana opušteno sjedne, zatvori o?i, pokuša se osloboditi unutarnjeg monologa, svih slika i misli. Borave?i pola sata u tišini, takva osoba uspjet ?e zadržati potrebnu smirenost tijekom cijelog dana i ostvariti sve ono što joj je, upleteno u pregršt suvišnih rije?i, izmicalo.

?ETVRTAK

?ovjek ro?en u ?etvrtak, tako?er, je pri?ljiv. Me?utim, ono što on pri?a, ima duboku intelektualnu pozadinu (nitko ne zna tako dobro pojašnjavati znanja kao on). Nadaren je za kemiju, biologiju ili kriti?ku procjenu umjetnosti, a isto tako ima razumijevanja za duhovne stvari. Može biti bojažljiv, smotan, imati komplekse i probleme s vidom, tjelesnom konstitucijom i sa suprotnim spolom. Samo se no?na varijanta ?etvrtka hvali velikim uspjesima kod suprotnog spola, ali su te hvale daleko od istine.

?etvrtak daje izrazito sebeljubiva ?ovjeka. Posebice je sebeljubiv, ali isto tako lijen, škrt, nervozan, sklon alkoholu i drugim intoksinacijama, ?ovjek ro?en no?u (od 21 do 24 sata i od 0 do 3 sata). Jutarnji ?etvrtak (odnosi se na osobe ro?ene od tri do devet sati) ima više problema u obitelji (osobito su naglašene nevolje s ocem) i više problema sa suprotnim spolom (zakašnjeli erotski kontakti). No, ako se do trideset pete posveti duhovnom životu, on može svoje slabosti preto?iti u snagu.

?ovjek ro?en u ?etvrtak uvijek glumi neko poštivanje pravila, a u biti nije taj koji ih se pridržava. Pravila mu služe kao maska kojom odbacuje sve ono što ne želi i sve ono što bi moglo promijeniti njegove navike. Osim toga, budu?i da ne umije ?uvati tajne, sklon je tra?evima. On, naprosto, ne može zadržati informaciju za sebe i ako ste dovoljno ljubazni prema njemu, odat ?e vam, u povjerenju, svaku tajnu. Stoga je lako manipulirati njime.

PETAK

Tko se rodi u petak, naj?eš?e ima buran ljubavni život. Postoji, isto tako, mogu?nost rastave braka i uop?e nevolja u braku. Žena ro?ena u petak može imati i poteško?a da zatrudni, ali uz upornost i strpljenje mo?i ?e imati djece.

Petak je simpati?an i zabavan. On nas svojom nevinom dražesnoš?u privla?i onako kako nas privla?i dijete. Želimo ga posjedovati, nadzirati ga, odre?ivati mu svaki korak i uvijek ga imati uza se. Pogotovo je to izraženo, ukoliko je petak u kombinaciji s godinom Delfina ili Ptice. Pored obilja šarma kojim plijeni i osvaja ljude oko sebe, petak umije biti destruktivan. Ljudi su me?utim toliko op?injeni njime da uop?e ne primje?uju tu destruktivnost. Štoviše, najbliži ro?aci i prijatelji neprekidno strepe nad njim, bdiju nad njim, sa željom da mu u svakom momentu mogu prite?i u pomo?.

?ovjek ro?en u petak je sklon lutanju i ?esto cijeli život provede na putu. Ako ne krene stranputicom, on živi neobi?no dugo i zdravo. Ako ogrezne u porocima, alkoholu, kocki, prijeti mu nasilna smrt. Isto tako, probleme mu mogu stvoriti izrazito nizak tlak i svojeglavost. Može biti veoma kreativan, slikati ili pisati pjesme. On je pjesnik u ranoj mladosti i vrlo problemati?an i neobuzdan, a ve? nakon dvadeset pete godine, kada se naj?eš?e ženi ili udaje, odri?e se svojih lutanja, ideala, snova i postaje klasi?ni “papu?ar”.

SUBOTA

Osoba ro?ena u subotu je ozbiljna, racionalna i pedantna. Njezine manire su besprijekorne, ponašanje ugla?eno i uvijek prilago?eno okolini u kojoj se nalazi. Njezin govor obiluje aluzijama, uzdržanoš?u i diplomacijom i nikada nije direktan i dore?en do kraja. Zbog svega toga, ona je iznimno obdarena za policiju, politiku, pravo i ekonomiju. U politi?kim, ekonomsko-financijskim i sve?eni?kim krugovima, ona uvijek napreduje do vrlo visokog položaja, zato što bez pogovora izvršava sve što je dogovoreno u okviru sustava kojem služi.

Kada poslujete sa osobom ro?enom u subotu, imajte uvijek na umu da je ona spremna, ako ustreba, “i?i preko živih trupala”, pogotovo ako je u kombinaciji s ?etvorkom. Izreka “Cilj opravdava sredstvo” najbolje pristaje uz ovaj dan.

Osoba ro?ena u subota je uvijek ?ista, dugo boravi u kupaonici i nikada je ne možete zate?i nepo?ešljanu ili neurednu. Obla?i se više klasi?no nego moderno i nikada ne pretjeruje u izljevima emocija. Može biti jedino slaba prema seksu, lako se, daleko od o?iju javnosti, upuštati u erotske veze s osobama sumnjivog morala ili biti sklona orgijanju i perverzijama. Ako prevlada taj pomno skrivani dio njezine li?nosti, onda ona pripada onoj grupi ljudi kojima su nevažni sentimentalnost i ljubav, ali zato ?e sve dati za dobar seks.

NEDJELJA

Osoba ro?ena u nedjelju može imati boležljivo ili nesretno djetinjstvo zbog nemara roditelja ili roditelja neuroti?ara, sklonih alkoholu, sva?ama, tu?i. Budu?i da nije ozbiljnije odgajana, žena ro?ena u nedjelju je nemarna i lijena. Osim toga, ona previše polaže na svoj izgled, te umije iznervirati ljude zato što stalno o?ekuje potvrdu da je lijepa, da dobro izgleda ili da joj ono, što ima na sebi, odli?no stoji. Tek ra?anjem djece, ona se bitno mijenja i postaje vrijedna i pedantna.

Muškarac ro?en u nedjelju je, me?utim, cijeli život nemaran i lijen, ali kao sjajan glumac trudit ?e se svim silama da se predstavi kao vrlo zaposlen ?ovjek. I ne samo to. On ?e sve zasluge za uspjehe u obitelji ili na poslu pripisati sebi, sanjati o velikom dobitku koji ?e mu, kako se to u narodu kaže, pasti s neba. Ako pripada onoj doista maloj grupi poduzetnih nedjelja, onda bismo njegov trud mogli nazvati “neproduktivnim” (puno rada i ne baš dojmljivi rezultati).

Nedjelja ?e se, ako je uvjerena da ?ete se hvaliti time, potruditi oko vas kako bi svi ?uli kako je dobar ljubavnik. Isto tako, razbacivat ?e se novcem samo da bi ostavila dojam na druge. Njoj je izme?u ostalog potrebna jaka šminka i "teški" mirisi, kako bi skrenula pozornost na sebe. Ona, naprosto, voli da se sve vrti oko nje i ako nije u središtu pozornosti, gubi svaki interes za razgovor. ?esto je toliko zaokupljena sobom da to grani?i s hipohondrijom.
 

Stranica 4 od 7 Sve stranice