Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

James od Wingmakersa - 2Ovo je nastavak prevoda intervjua koji je započet pod naslovom "Ideja Dvostruke ili Višestruke Matrice". Nastavak nije vezan za tu temu.


[...]

Onima koji veličaju nadu i svjetlost mogu samo reći da će biti razočarani ako je njihova nada zavisna o nekome, sredite sebe kako biste olakšali promjenu ovog svijeta. Zaista je onako kako je Gandhi objasnio; mi moramo postati promjena koju želimo vidjeti u svijetu, no, ključno je definirati koja/kakva promjena.

Svaki pojedinac predstavlja portal u sebe, i taj je portal pristupna točka međudimenzionalnim svjetovima Suverenog Jedinstva u kojima je konačno odstranjeno ljudsko vozilo (instrument, tijelo) poput nekog svemirskog skafandera, i individue shvaćaju svoju istinsku beskrajnu prirodu. I u tom shvaćanju razumiju da su svi - SVI - jednaki u tom stanju, i da smo u toj jednakosti JEDNO (jedan). Grand Portal (veliki portal) jest ono kada čovječanstvo stane kao JEDNO BIĆE naspram tog sveobuhvatnog ostvarenja te tako nadiđe supresijski okvir (matricu) i izrazi se kao Suveren.

2012-a predstavlja samo jednu stranicu u "knjizi" zvanoj "Era transparentnosti i ekspanzije". Život u obmani - era velova iza velova iza velova - se raspada omogućujući dovoljnom broju ljudi da se uzdignu unutar sebe i spoznaju Suvereno Jedinstvo izražavajući njegovu istinitost. No, da bi to postigli, ljudi moraju postati uslkađeni sa tom svjesnošću Suverenog Jedinstva odvojeno od HMS-a (SistemaLjudskog Uma [umjetna tvorevina, vidi prethodni prevod pod naslovom “Ideja Dvostruke Matrice...”]), to je smjer djelovanja kojim ljudi trebaju krenuti.

{No, da bi ljudi uopće negdje krenuli, osim u "pakao", najprije se trebaju probuditi, ne? Jer jedino probuđenost postavlja sebstvu zadatak da se "negdje krene" da se napreduje, da se, konačno, počne sa razvojem svijesti nakon eonskog sna i vršenja funkcije baterije / krave muzare - p.p.}

Traganje za informacijama je završeno. Traganje za majstorom, guruom, religijom, duhovnim putem je završeno. Traženje krivca je završeno. Traganje za skrivenim informacijama iza vela mračnih sila je završeno. Fokus sada, u novoj eri, postaje izražavanje svjesnosti Suverenog Jedinstva i DEAKTIVACIJA supresijskog okvira.

[...]

Zemlja, kao svjest, jest nedefinantna. U trenutku kada iznesete opis zemljine svijesti, vi ste ju definirali, dakle uokvirili u izdvojenost, i tada u toj izdvojenosti na elemente gubi se njena istinska bit. Zemlja je Domaćinska Svijest {Host Consciousness}, i to je njena bit, iako čak i to stvara izdvajanje te stoga u sebi sadrži izvjestan stupanj iskrivljenja biti.

Da, denziteti se mijenjaju {smjenjuju}, NO TO SU ARTIFAKTI HMS-a {istaknuće moje – p.p. - ovo je interesantna ideja jer nameće pitanje u čemu onda egzistiraju tvorci HMS-a, ako ne u nekom denzitetu?}. Čaki i uvjerenje da su gotovo beskrajne dimenzije astralnih i mentalnih ravni stvarne, predstavlja samo uspoređivanje sa fizičkom ravni. Predložio bih da ono što je u dosegu ljudskog instrumenta {tijela kao vozila za dušu - p.p.}, a to uključuje fizikalne, emocionalne (astralne) i mentalne denzitete i dimenzije, jest sve uhvaćeno u HMS i u supresijski okvir {matricu}. To nije dio Suverenog Jedinstva te stoga nije trajno, postoji u polaritetnom obliku, odvojenosti i obmani. Drugim riječima to je kreacija dizajnirana da sakrije ono što vi uistinu jeste.

Zemlja se neće prebaciti u novu dimenziju kako bi podigla svoju svjesnost i uzdigla se u više stanje. Niti će nekolicina sretnika biti pobrana jer su učinili nešto bolje od drugih te stoga zaslužili da budu izabrani. Mi kao ljudska porodica smo pripremljeni da živimo kao Suvereno Jedinstvo na Zemlji. Hoće li se to dogoditi 2012? Neće.

2012-a će za većinu ljudi biti poput svih ostalih godina. Ne postoji posebno specificirana godina koja bi odredila eru transparencije i ekspanzije, uzdizanje Suverenog Jedinstva. To se dešava potiho na najneočekivanijim mjestima. Ljudi počinju uviđati da ono što je bilo kodirano unutar njihovog ljudskog instrumenta predstavlja sistem kontrole, obmanjivanja i manipulacije. I, pri nekom dubljem nivou letimično opažaju novu jasnoću, koliko to mogu, percipiraju sebe kao nešto više od sistema osjećaja i misli upakiranih u tijelo. To je ono što treba doći ... da se ljudi bude od virtualne stvarnosti unutar same virtualne stvarnosti.

[...]

Univerzalni sistem podrške za svakoga od nas jest naše disanje {dah}. Disanje je to što nas povezuje s našom izvorišnom točkom, i kad koristim taj termin, ne mislim na rođenje u fizički - ovaj život ili neki drugi. Odnosim se na stanje svijesti Suverenog Jedinstva, koje je naše čisto stanje postojanja.
-----------------------------------------------------------------------------------

Više o Disanju koje se naziva "Kvantna Pauza" pročitajte u sljedećem nastavku.