Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Dreamhackers - sanja?i hackeri------------------

Lijep pozdrav forumu. Želim vam predstaviti jednu grupu sanja?a iz Rusije koji se nazivaju "Dreamhackers". Ovaj tekst pokušava opisati jednu istinsku ?aroliju i fascinira svojim konstrukcijama univerzuma, što su ga "hakeri" otkrili. Ponajviše zadivljuje njihova strast, zapanjuju?a disciplina, velika hrabrost i kreativnost u praksama sanjanja. Pogotovo, što se to sve zbivalo u okruženju modernog na?ina življenja, tu negdje blizu, u velikim gradovima, stilom sasvim nadohvat ruke, te umije?em modernih medija. ?itaju?i njihove radove, ?ovjek zaista osje?a blizinu njihovog stila, puno bliže nego što je to pustinja Sonore, planine Tibeta ili prašume Amazone.

Napominjem da su ovi tekstovi u originalu na ruskom, te sam morao koristiti web prevoditelje, prvo na engleski, pa onda na hrvatski. Prijevod na engleski je bio totalni kaos, s obzirom na prirodu "kompjuterske logike", pa se unaprijed izvinjavam za sve pogreške ili nerazumijevanja, neka prevodila?ka riješenja možda i nisu najsretnija. ( "ovdeto" sa Galaksija foruma, "Ufogovernment" sa Ufogovernment-a )

------------------

Dreamhackers

 

Jednom davno bio jedan ludi haker koji je dobio ideju da "prodre u svijet snova". Bio je ekscentri?na osoba, avanturista, dovoljno sretan da dobije milijun i po dolara na lotu. Zvao se Sergei Izrigi. Organizirao je šest "klubova za sanjanje" u Minsku, i Rigi, te još ?etiri ve?a ruska grada. Tako?er, iznajmio je pet marketinških agenata i šesnaest psihoanaliti?ara koji su pozivali ljude u ove klubove, te provodili testiranja i upitnike prema metodi koju su unaprijed razvili i pripremili za ovaj pothvat. To su bila vremena kada je još postojao interes za velikim projektima i time vrlo pogodna za ovakav eksperiment, naravno, misle?i se na entuzijazam, želju i volju da se bilo što prou?ava izvan okvira uobi?ajenog. Bio je to zaista lijep prizor: ljudi neprestano dolaze na konferenciju u dvoranu, golemi stol sa hranom i pi?em, atmosfera prijateljstva i topline. Opušteni razgovori, ljudi upoznaju jedni druge, a naravno, bilo je tu i dosta zavo?enja:-) Svi su uživali i htjeli biti dio ne?ega, nekog istraživanja, doprinijeti svojim dijelom iskustva. Pri?ali su velikodušno, prepri?avali svoje snove na intervjuima, dijele?i fantasti?ne pri?e o mrtvim ljudima na balkonima, proganjanjima po starim gra?evinama, letenju preko gradova i sela, i sli?no. Psiholozi su klimali glavama, zapisivali nešto, zapitkivali svoja pitanja…

Dijelovi pisama Sergei Izrigija:

Nakon dva tjedna, ?ekao sam znak kojim ?u završiti sa ovim eksperimentom. Znak je stigao u liku golemog body-buildera što je stajao na vratima u jednom "klubu sanja?a" u Rigi. "Je li ovo Sanjala?ki klub?" pitao je grmalj.

"Da, gospodine, jest".

"Dakle… ti si taj što mi ševiš ženu!?" Ostaloga se jedva sje?am, osim da sam letio nekoliko metara unatrag i boli na licu od udarca njegove šake. Izbacivši zub vani, rekoh:

"To je to! Zatvaramo!"

Krenuli smo sa analizom rezultata. Razgovori su snimljeni na audio i video vrpcama, te poslani na adresu šest analiti?kih grupa sa?injene od 41 umirovljenih vojnih analiti?ara koje je sam unajmio da zajedno sa svojim vještinama i sposobnostima prou?e materijal. Cilj je bio da se izoliraju odre?eni uzorci, sa?ine klasifikacije i podaci dostave natrag nama. Psiholozi su napisali velike tekstove, ali unato? tome, dao se razabrati shematski prikaz otkri?a. Snovi su sadržavali nekoliko osnovnih uzoraka po kojima ih je bilo mogu?e grupirati, bilo po govoru, djelovanju ili pokretima. Kada govorimo o stotinu uzoraka, ne?emo mo?i zamijetiti ovu istovjetnost po grupama, ali kada je rije? o nekoliko tisu?a primjeraka - sinkronizacija je bila upravo nevjerojatna!

Na primjer: 03/02/1994 mnogo ljudi je sanjalo o igri sa djecom, bilo na nekakvom gradilištu ili na ruševinama. Što je to moglo biti? Prikazivanje nekog apstraktnog "sanjaju?eg filma"? Ili nekakav file koji je bio spremljen na "pogonskom disku" kod ovih ljudi? Je li to možda nekakva interpretacija podataka koji su "im poslani"? Upozorenje ili uputa? ?ak i danas ta pitanja ostaju neodgovorena, ali su dovoljno misteriozna da privla?e pozornost. Ostaju kao neka vrsta pionirskog teritorija za one koji se žele time baviti malo studioznije. Ova sinkronizacija je imala i osobnu to?ku: dok sam ?itao izvještaje, naletio sam na san koji je nalikovao jednom mom u nekim detaljima. Žena je opisivala šuljanje po unutrašnjosti piramide, gdje je na njeno iznena?enje, pronašla malen kokošinjac. To je bilo smiješno: velika misti?na piramida, bezobzirni stražari, podzemni labirint i kokošja farma usred svega toga. No, ?injenica je bila da sam ja imao, skoro pa identi?an san, samo što je u mom snu bilo prisutno i nekoliko krava!

Kona?no sam i sreo tu ženu i postali smo prijatelji. Ušla je u grupu entuzijasta koja se formirala u to vrijeme. Njeno ime je Alla, sjajna zvijezda malenog grada u predgra?u Moskve. Kasnije je postala DreamHacker i prodrla u samo jezgro "?uvara druge pozornosti" koji prate našu svijest u svijetu sila i energija; svijetu naših privatnih, kolektivnih i socijalnih personifikacija. Ona je primjer istinskog Hakera i Ratnika!

U to vrijeme, znanost je otvoreno raspravljala temu sanjanja i publicirala svoja istraživanja. Vojska, s druge strane nije davala naro?ito pažnje ovoj temi. Ipak, 1995. situacija se dramati?no promijenila. Stotine kartoteka koje su opisivale odnose izme?u "stvarnosti" i "svijeta snova" su bili naprasno uklonjeni iz arhiva i postali nedohvatni.

Evo nekoliko primjera ovih odnosa:

-Kako se sadržaj snova obi?nih ljudi razlikuje od onih žrtava silovanja?
-Snovi preživjelih iz koncentracijskih logora i onih koji su svjedo?ili masovnim egzekucijama?
-Snovi tinej?era sa simptomima progresivnog gubitka sluha?
-Utjecaj sadizma, mazohizma na ljude razli?itih dobnih skupina?
-Utjecaj menstrualnog ciklusa na sadržaj snova? I tako dalje…

Neki utjecajni primjeri:

-Uloga snova u prilagodbi na stres,
-Utjecaj snova na kreativnost i koncepcije primjene metafora,
-Primjena rješenja iz "svijeta snova" u "stvarnom svijetu",
-Utjecaj razli?itih snova na hormonalnu aktivnost. I sli?no…

Ipak, mi smo stigli na vrijeme. Sva znanstvena dostignu?a akumulirana do sada pronašli smo u 50 debelih kartoteka, jednostavno naslovljenih "Arhiva". Angažirali smo mnoštvo specijalista koji su provodili dane me?u papirima, spisima, pentrali se po skalama do visokih polica, tražili podatke. Njihov rad nije bio uzaludan, dapa?e, premda sam se našao pred neslu?enom koli?inom teorija. ?lanci koji hvale Calvin Halla i Bergsona, do kriti?ara Freuda:

-"Sadržaj snova je proizvod sje?anja slu?ajnim odabirom nekim biološkim procesom", znanstvenici su pisali.

-"Nema šanse", drugi su uzvra?ali, "zaboravili ste uzeti u obzir aspekte kreativne inkubacije i funkcije REM-snova. Mozak sam raspore?uje signale neurona, spoznajnu vezu koja zatim stvara prekide, nesklad ili besmislenost za vrijeme sanjanja."

-"Besmislica", dre?ali su tre?i, "trebali bismo REM i NREM-snove, te budno stanje razmotriti kao izraze jednog neizdiferenciranog stanja, jer EEG grafikoni jasno pokazuju 7 do 9Hz "peak-levelsa" izme?u budnog stanja, NREM, REM-snova u istoj frekvenciji, kao što je to slu?aj i kod meditacije".

Ipak, svaka teorija je samo mogu?nost odre?ena serijom nekih ?injenica. To jest, broj teorija bi mogao biti beskona?an i svaka od njih bi bila to?na na neki na?in. U to vrijeme, pak, u Rusiji trajala je neka "zastrašuju?a tišina". "Znanost sanjanja" je rasporena do zadnjeg spisa, skrivena daleko u najtamniji ormar. Profesori su pokrali opremu, studenti se opijali etanolom i prodavali zadnja otkri?a.

Možda i zbog toga, ali jednog dana sam lupio šakom u stol i rekao:

"Dosta je bilo sranja! Neka sve ide k vragu! Ja ?u investirati u razvoj znanosti i umije?a "kontroliranog sanjanja" pa svi, kojima je puna kapa gubljenja vremena, mogu imati svoj kutak, svojevrsni misteriozni i ?udesni El Dorado!"

Kako re?eno, tako i u?injeno! U nešto malo više od mjesec dana prikupili smo sve tada vrijedne informacije o snovima i Sanjanju. Naš zaklju?ak je bio da Sanjanje definitivno ima svoju analogiju u pristupanju kompjuterskih tekstualnih fajlova u "read only" modu (mašine su produžeci ?ula. Pet godina kasnije, neki ameri?ki znanstvenici su došli do sli?nog zaklju?ka).

Sanjanje je opis, interpretacija utjecaja koje naš mozak prebacuje prema našoj svjesnosti. Sanjaju?i svijet je iluzija, "maya". Zapravo, svaki san jest ništa drugo do "mjehur percepcije" koji zaokružuje ili oblikuje opis nekog mjesta, scene, likove, emocije i osje?aje. Ono što mi nazivamo svijet snova su, u stvari, gomila mjehura/sfera - praznine unutar praznina - odvojene od kaosa tankim filmom "boje". Oni koji poznaju kompjutere ?e znati da "data file" ne može utjecati na operativni sustav. No ipak, može postati takozvani "lock-pick", jednom kada ga dodate na macros. Hakeri koriste ovaj trik kako bi prodrli u bilo koji zašti?eni sustav u kompjuteru. Stoga smo mi odlu?ili upotrijebiti ovaj trik kako bismo prodrli u "Sanjanje".

Ovo je jedan od razloga zašto je don Juan tražio od Castanede da potraži svoje ruke u snovima insistiraju?i na zadržavanju svjesnosti. Ovo su zapravo, "macro" ruke unutar sadržaja sna, stvaranje "crva" u programiranju njegove svjesnosti.

Netko bi rekao da je ovo najlu?a ideja koju je ?uo?! Mogu?e, no, mi smo imali dovoljno novca i ludosti da ovo testiramo! U cilju da prona?emo metodu druga?iju od one koju je opisao Carlos Castaneda, naš analiti?ar preporu?io je da koristimo CAR (Creation of Artificial Replacement - stvaranje umjetnih replika). Odlu?ili smo zamijeniti gomile mjehura percepcije sa umjetno-kontroliranim prostorom, ili da budemo precizniji, kopijom matrice ljudske svijesti koja bi opisivala svijet snova za nas. Svatko od nas morao je napraviti mapu Snova i postaviti sve "mjehure" u jednu sliku! Ah, kako smo bili naivni u našim nastojanjima misle?i da smo pioniri! Nakon što su prošle godine, shvatili smo da smo, zapravo, ponavljali tolte?ku tehniku rekapitulacije, s jednom razlikom što smo rekapitulirali, ne naše živote, nego Snove! I znate što? Ovi Tolteci su bili istinski hakeri!

ISCRTAVANJE KARTE SNOVA

Crtanje mape nije samo po sebi cilj, nego sredstvo, alat. Dok kreirate kartografiju, vi se istovremeno upoznajete sa okruženjem, a kasnije se i na?ete u tom novom okruženju. Zamislimo uobi?ajenu kompjutersku igru gdje je prostor u kojem se igra održava skrivena "maglom rata" (a fog of war). Ovdje se donekle krije usporedba sa mapiranjem snova. Svaki igra? zna daje nemogu?e ostvariti bilo kakve ciljeve u ovakvim igrama bez korištenja mape. Pravodobna i kvaliteta orijentacija ?uva vrijeme i energiju, dok nedostatak iste, ina?e zanimljivu igru, ?ini dosadnim lutanjem amo-tamo u krugovima. Iz sli?nog razloga, crtanje karte jest metoda, ne cilj. Isto tako, mapa nije svijet snova, kao što ni globus nije Zemlja. Mapa snova postaje oblik prostora stvoreno "in vitro" da tako kažemo, te samo u nekim varijacijama može reflektirati ili opisivati snove. Karta nije u mogu?nosti opisati sve naše snove. Ona je limitirana izborom osnovnih elemenata. Na primjer, vi ne možete nacrtati mapu terena dovoljno složenu da uklju?uje i vaše osje?aje tog trenutka ili da odredite naglasak na druge komponente vašeg sna. Dakle, nije mogu?e sve obuhvatiti, nego samo jednu od opcija.

DreamHackeri su u jednom trenutku donijeli odluku da se posvete isklju?ivo crtanju mape terena. Ali zašto smo odabrali ovu opciju? Odlu?ili smo da ovaj sistem može poslužiti kao ne-rad (not-doing) opisivanja svijeta snova. U ovom slu?aju, sanja? isklju?uje dijelove unutrašnjeg dijaloga i dijelove povezane sa "entitetima duha" (spirit entities - termin u izdanju DH). Kako smo otkrili, san je mjehur percepcije koji uklju?uje male terene sa atributima svakodnevnice i odre?enom pozadinom. No, otkrili smo tako?er da neki snovi nemaju ovakve atribute.

Hajdemo za trenutak odmaknuti se od teme i prodiskutirati klasifikacije ili vrste snova. Zapravo, postoji na tisu?e vrsta! Na primjer, Patricija Garfield nudi klasifikaciju takozvanih "univerzalnih snova" koji izražavaju emocionalne parove ili suprotnosti: snovi o padanju i snovi o letenju; snovi o gubicima i oni o dobivanju i sli?no. ?ini se kao prikladna klasifikacija, ali problem je u koli?ini: broji 36 razli?itih vrsta snova. Na kraju, Hakeri su u?inili vlastitu podjelu u 4 osnovna tipa:

1. "Lude petlje" – pojavljuju se za vrijeme teških bolesti, psihoza, period gladovanja ili že?i. Ovi se snovi pamte savršeno. U najve?em broju slu?ajeva, ovi tipovi snova se dešavaju za 5-tog ili 6-tog REM-a. Za po?etnika nema prakti?ne vrijednosti. Za naprednog sanja?a, ovo je odli?na prilika za usko?iti u lucidnost. Zanimljivo je da "om?e" ?esto imaju minimalnu pozadinu, te gotovo da nemaju sanjaju?ih entiteta.

2. "Pri?ljivi snovi" – njihov sadržaj 80-90% vremena jest razgovor, monolog ili dijalog. Ovi se uglavnom ne pamte. Naj?eš?e se dešavaju za vrijeme 2, 3 ili 4. REM-a. Iskusni sanja? može ovaj tip snova "preokrenuti" u 3. i 4. tip.

3. "Sjajni snovi" – ovi su sa dubokom pozadinom, kompleksnom fabulom i gomilom sanjaju?ih entiteta. Naj?eš?e se dešavaju za vrijeme 1, 5, 6. REM-a. Ova vrsta je najbolji opskrbljiva? podataka za kartu snova.

4. "Prozirni snovi" – vrlo su rijetki u po?etnom stadiju prakse. Ljudi ih se sje?aju skoro savršeno i ?esto ih interpretiraju kao lucidne snove, jer uklju?uju trenutke u kojima sanja? shva?a da sanja.

Hakeri smatraju da tzv. "kontrolirani snovi" nisu uop?e snovi! To su, zapravo, samo jedna od gore navedenih klasifikacija. No, kako ljudi provedu tre?inu svojih života u sanjanju, svi su zapravo, ve? eksperti u ovom polju. Stoga, možete stvoriti i vlastite klasifikacije, te kreirati i vlastite modele koji ?e vam najbolje odgovarati. Hakeri su zapravo lijen?ine , zato smo stvorili ovu takozvanu "beta verziju": OS - operativni sustav (mapiranje).
Naša metoda ne podrazumijeva koncept "vrata Sanjanja" koje je opisivao Castaneda, nego radije neku vrstu podzemnog prolaza ispod zida nepoznatog. Sreo sam dosta ljudi što su sa razli?itim stupnjevima upornosti pokušavali "prona?i ruke u snu". Samo je mali broj njih postigao nekakav uspjeh. Dva ili tri uspješna takva sna godišnje reflektira naj?eš?i njihov primjer. Naravno, bilo je tamo i nekoliko "sretnika" kojima je to uspijevalo bez ve?eg napora. Istovremeno, tisu?e ljudi je napuštalo "na?in Tolteca", smatraju?i da su nesposobni i slabi?i. Nakon toga, tragali su za objašnjenjima svoje "loše sre?e", ali duboko u svojoj duši ?eznuli su za zadivljuju?im mogu?nostima što ih je opisivao Carlos Castaneda. Hakeri im nude još jednu priliku - ulazak u svijet lucidnih snova kroz maleno okno zamjenske metode stvorene umjetno (in vitro).
Dakle, u?imo za trenutak u podzemni prolaz. Po?nimo istraživati što je sanja?u sve potrebno da bi stvarao kartografiju snova.

1. Prvo bi trebao zapo?eti sa vo?enjem dnevnika snova. Ovo je klasi?na metoda milijun puta opisivana u bilo kojoj knjizi koja se bavi ovom tematikom.

2. Trebao bi iscrtavati mapu terena, ku?a, zgrada, lanac planina, ili more – samo naznake – ne detaljizirati. Ako se nalazimo unutar zgrade, ne treba gubiti vrijeme na crtanje svake sobe ili kata posebno! Sama indikacija i okruženje ?e biti dovoljno da prizove u sje?anje našu memoriju, a samim tim i detalje sna kojeg opisujemo. Ipak, što nam bude ve?a koncentracija i ustrajnost u po?etku, to ?emo brže napredovati;

3. Navoditi naslove na mapi, nazivati podru?ja imenima koji ?e ilustrirati detalje pejzaža – nakon mjesec dana, kada pogledate u cjelovitu sliku mape, ovi nazivi ?e vra?ati sje?anje snova natrag vrlo živopisno;

4. Treba detaljno opisati "fabulu" sna. Na primjer: susret sa "saveznikom" (ally): "pogledalo me i spopao me strah koji je odveo moju pažnju u drugu "sferu" (mjehur) percepcije (drugi scenarij sna);

5. Tako?er je korisno numerirati svaki opisani san (najbolje datumom ili vremenom kada se zbio). Dok opisujemo snove, nema potrebe koristiti suviše detaljne kardinalne to?ke. Kasnije, neke zanimljive transformacije ?e se desiti u vašoj sakupljenoj kolekciji snova. Neke od mjehura (sfera) ?e se isprepletati. Na primjer: ako sanjamo o firmi gdje radimo, te kasnije o našoj rodnoj ku?i, tada ?e neki tre?i san ujedinjavati ova dva prethodna u lanac zajedni?kog prostora. Na ovaj na?in postiže se efekt širenja takozvane sfere percepcije, to jest, njen volumen ?e se pove?avati bez prijelaza u novu, sasvim druga?iju sferu: dakle, razvija se sanjaju?a pažnja!

6. Važno je nau?iti kako se buditi vrlo polako, kako bismo stekli umije?e pam?enja snova. Ovo ukomponirati u Namjeru nakon svakog bu?enja da "?ete zapamtiti vaše snove". Nastojte zadržati krhke dijelove vašeg sna i kona?no, "dozvati" potpuno sje?anje Malo po malo, razviti ?ete vlastiti sistem za prisje?anje. Ako niste u stanju se sjetiti cijelog sna, koristite fragmente kojih se sje?ate, te ih ucrtajte u mapu. Nužno je vršiti ovu praksu svakodnevno i marljivo.

Nešto o orijentaciji:

Recimo da ste sakupili stotine opisnih snova i još uvijek nemate pojma kako ih postaviti u vašu kartu. Možda ih se nekoliko i preklopilo, ali su ostali još uvijek u zraku. Ovdje imamo dvije opcije: nastaviti sa kreiranjem vaše karte od tisu?a osobnih puzli; ili se koristiti iskustvom DreamHackera što vam može sa?uvati pokoju godinu života?
Oni koji insistiraju na ?isto?i eksperimenta, trebali bi odabrati prvu opciju.

Drugi mogu krenuti od nekoliko opcija oko kojih je mogu?e grupirati opisane snove. U inicijalnoj fazi našeg istraživanja angažirali smo nekoliko psihologa da pokušaju riješiti problem orijentacije. U?inili su veliku koli?inu istraživanja, regrutiraju?i osobe koji nisu ništa znali o projektu. Na primjer; sakupili bi grupu od nekoliko muškaraca i žena, te tražili od njih da opišu odre?eno sje?anje: "kako ga ti vidiš i s koje strane? Iz kojeg smjera?" Potom drugo sje?anje: "Iz koje strane ga vidiš?" i tako dalje. To je bio gotovo nemogu? zadatak za ispitanike pri njihovu pokušaju opisivanje smjera i strana u odnosima okruženja i objekata. Kona?no, istražitelji su došli do zaklju?ka: svatko se nakon odre?enog napora i vremena nau?i orijentirati pomo?u kardinalnih to?aka. Ljudi odaberu dvije to?ke: njihov vlastiti položaj, te neki drugi objekt koji je naslovljen kao "sjever", "istok", "jug" ili "zapad" u relaciji sa njihovim položajem. Orijentacija je tada "definirana" prema ovom objektu. Po ovome, ispada da je odre?ivanje kona?nog smjera ili položaja poput glazure na kola?u! Eksperimentiranje sa ovim grupama su potvrdile ovu teoriju do krajnjih granica..., no to nije bilo ni dobro ni loše za nas.

DH su se tada podijelili u dvije grupe: jedna je vježbala ve? opisani metod stapanja snova. Druga je postavila svoje snove u vlastite mape, oslanjaju?i se na intuiciju. Prva metoda donijela je veliku koli?inu zanimljivih izuma. Druga, iako uz mnogo komešanja, pokazala se nimalo gorom nego prva. Ali kakva su se to "otkri?a" pojavila?

1. Svijet snova (ili radije model koji ga je opisivao) pokazao se kao vrlo maleno podru?je! Na primjer, tamo je postojao samo jedan grad. Ja sam živio u mnogo gradova u Rusiji, jedino nisam bio daleko na sjeveru i istoku. Ipak, u snu je postojao samo jedan grad: utjelovljenje svih gradova koje sam vidio sa elementima St.Peterburga, Minska, Kasbaha i Tashkenta. Tranzicije i preklapanja ovih mjesta u sanjanju su zadivljuju?e harmoni?na i prirodna. Nadalje, postoji mnoštvo manjih "mjehura" oko grada – ljetnih kampova, ku?a od prijatelja, upute za mjesta u kojima nisam nikada bio, ali sam ?uo za njih.

2. Središte "svijeta snova" jest sanja?eva ku?a. Rubovi karte su dobili naziv opseg ili granica (naj?eš?e lanac planina, mora, rijeke i sl.). Iza ovih granica nema ni?ega. U ovom trenutku DH pouzdano znaju da su sjeverna i južna granica postojana, nepromjenjiva. Doduše, s praksom, sjeverna granica se može blago pomaknuti dalje. Tako?er, postoje i neke "slijepe to?ke" na isto?noj granici (strogo zabranjeno podru?je!)

3. Postoji nekoliko mjesta na karti koji ne postoje u prvoj pozornosti, primjerice, podru?ja kataklizmi, labirinta i sli?no.

4. Zadnje, ali ne i manje važno: skoro smo poludjeli saznavši da naše karte imaju poneki zajedni?ki osnovni detalj. Neka posebna mjesta su prisutna u gotovo svakoj mapi. Na primjer: "Kala" piše o velikoj zgradi koja je povezana sa stadionom. Ja tako?er imam ovu formaciju. S obzirom da znam gdje je ovo mjesto locirano, mogao sam "Kali" dati neke korisne savjete i pomo?i joj pri kreiranju njene karte. Prilikom mojih naputaka "Kali" o najbližim orijentirima koji bi joj mogli biti zanimljivi, ona dolazi do spoznaje da je kod tih orijentira bila ve? mnogo puta! Ovo vas isprovocira da se u tom trenutku na?ete u mnoštvu prekrasnog i neizrecivog osje?aja snažnog prisje?anja tih snova.

DH su otkrili da, ako pravilno koristi svoje vježbe (traganjem za "važnim" mjestima, te izbjegavanjem "nevažnih" mjesta), sanja? se upli?e u šokiraju?i proces: svaka nova uspomena i opis snova ?e ga povezati u lanac vrlo starih prisje?anja (deset ili dvadeset godina starim). Stotine mjesta, gdje ste bili mnogo puta ?e se ponovno otkriti u velikom sjaju! U tom trenutku osoba prolazi kroz vrlo mo?no stanje. Ne?ete osje?ati euforiju, nego radije že? za još! Brže! Svakodnevna stvarnost, vaša obitelj, posao ?e vas napustiti! Niste ni ovdje, a ni tamo – na ?udnoj ste granici. Snovi postaju vrlo transparentni. Sje?ate se sebe (lucidnost) u snu svake ve?eri, postignu?a postanu opojna. Rije?i Castanede i don Juana sada dobivaju sasvim drugo zna?enje, vidite nešto u njima što vam prije nije bilo dostupno.

Po?inje prijetiti kolaps sistema i suicidne misli, te depresija. Potom se morate "reciklirati" sakupiti ponovno energiju dio po dio do novih uspona i padova lome?i odre?ene spone u vama samima (prava Namjera bivanja Ratnikom - op.prev.). Nastavljate sa praksom do novih uspona i padova. I kona?no, uzimate mapu, gnje?ite je poput komada tijesta i po?injete koristiti svrsishodno. A tada, tada otkrijete da vam više ne treba!! U ovoj fazi, skoro kao pravilo, "magle rata" ("the fog of war") više nema. Nešto kasnije vaša pažnja biva usmjerena na one ?udne slijepe to?ke koje smo spomenuli gore (na isto?noj granici) i dosezanju granica Tonala. Ali to je druga pri?a.

Pošto se snovi sastoje od nekoliko komponenata, poput: subjektivnost i emocije; lokacije i tereni; zvukovi i boje; prolazi; pejzaži; raspadi/izgradnje i sli?no, bilo je logi?no da ?e to poslužiti kao pokušaj interpretacije sredstvima Tonala. U nekim kulturama se stoga snovi koriste kao sredstvo za divinaciju, predvi?anja budu?ih doga?aja. Nastale su varijante knjige-simbola snova, složene interpretacije pojedinih prizora u razli?ite scenarije budu?nosti. Ovo nemojte raditi, jer ?ete se izgubiti i potrošiti dragocjeno vrijeme. Zbog ove pogreške koja nam se desila, odlu?ili smo definirati zna?enja snova stvaranjem "posebne tehnologije" koja bi zadovoljavala sve koncepte i pravila što ih je Castaneda opisao. Obavili smo nekoliko studija i došli do nekih zanimljivih zaklju?aka:

1. Spavanje/sanjanje jest "zašti?en program: kao što je poznato, ?ovjek prosje?no provede jednu tre?inu svog života u spavanju. Svake no?i sudjelujemo u nekom misterioznom procesu, kojeg se uz teške napore možemo sjetiti samo u dijelovima. Ova neobi?na zaboravnost se može objasniti na nekoliko na?ina:

a) Psiholozi kažu da je opstanak primarni instinkt svih živih bi?a, pa i ?ovjeka. S obzirom da je ovaj instinkt razvijen u budnom stanju, ljudska svijest apstrahira ulogu sna, te ne procesuira to stanje svijesti na uobi?ajen na?in, ?ime ne u?vrš?uje memoriju snova na jedno dostupno mjesto. Teški uvjeti života u ljudi su tako?er iscrpljuju?i, pa je i samo spavanje luksuz kod mnogih ljudi. Stoga, unutar sanjanja oni gube šarenu pojavnost, te su sadržaji njihovih snova izloženi tamnim refleksijama svakodnevnih briga. Neki znanstvenici su uvjereni da je proces spavanja i sanjanja povezan sa okruženjem u kojem netko živi. Ako živite u gradu, raznolikost "stvarnosti" otežavaju vam iskustvo sanjanja na "normalan" na?in. Ipak, ima i nekih vrijednosti u podlijeganju mamcu "civiliziranog svijeta", bili vi u svojoj ku?i, tibetanskoj Lhasi ili pustinji Sonore. Svijest može mijenjati prioritete i dovesti vas do "unutrašnjeg iskustva".

b) Mistici i okultisti slijede drugi pogled na ovu temu. Za njih, snovi su posebno mjesto koje posjeduje vlastite zakone percepcije i manifestacije, te da bi se informacije iz svijeta snova prebacile u svakodnevnu pozornost, potrebne su posebne metode fiksacije ne?ije pažnje.

c) DreamHackeri idu tre?im putem i smatraju da je sustav ljudske percepcije sli?an "programskom paku" koji oslikava primljenu informaciju u obliku posebnih simbola ili figura. Ovo, tako?er, ubrzava procesuiranje podataka. U stanju svakodnevne budnosti, ljudi koriste jedan set "programskog paka", a za vrijeme spavanju - drugi. Ova raznolikost u procesuiranju podataka utje?e/smanjuje i na mogu?nost prisje?anja tih istih podataka. Ipak, ovaj problem se može riješiti, djelomi?no ili u potpunosti. Znamo da vo?enje dnevnika snova poboljšava njihovo prisje?anje: naša pažnja, kada je fokusirana (Namjeravana) na bilješke snova, pove?ava omjer prioriteta u tom smjeru - "dekodiranja programa", što dodatno ubrzava ispunjenje ovog cilja. Sanja?i i Traga?i (Stalkers) uop?eno mijenjaju jezik opisa snova, što im omogu?uje kombinirati dvije polovice njihove pažnje (odvojene stvarnosti) u jednu - Budno Sanjanje (Dreaming Awake).

Poteško?e u prebacivanju informacija su samo vrh sante leda. Mi, kao korisnici "programa" spavanja smo skoro u potpunosti lišeni elemenata kontrole. U?emo u san i bivamo "odbijeni" - odsko?imo poput gumene loptice u drugi san (analogija sa "start" i log out"). Sve zapravo ovisi o "programu spavanja! U svakodnevnoj stvarnosti mi se naj?eš?e probudimo na istom mjestu gdje smo i pošli spavati. Imaju?i u vidu relativnu sigurnost da ?e se tako i desiti i ujutro, dakle, kronološku postojanost, naša pažnja sa jasno?om bilježi dnevne doga?aje, stvaraju?i iz njih kontinuiranu preglednu biblioteku naših djelovanja i postupaka. S lako?om možemo opisati ove radnje od po?etka do kraja, A - Z, iako, svako pravilo imao svoje izuzetke, naravno. Narkotici, alkohol, bolesti su u stanju pretrgnuti ovaj linearni kontinuum svakodnevnog života. Velike su šanse da ?e cigla što vam padne na glavu vrlo lako pomaknuti fiksaciju vaše pažnje. Ipak, u svakom slu?aju, u ovom budnom stanju mi posjedujemo odre?enu kontrolu oko situacija, ponekad djelomi?nu, ali svakako konkretnu.

Spavanje nas pretvara u marionete, lutke što vise na koncima; ulazimo u scenografije snova o kojima nemamo pojma niti ih prepoznajemo. Objekti, likovi, pejzaži, doga?aji se na neki na?in vezuju uz našu volju da ih zadržimo u istoj formaciji. Program nas prebacuje iz jedne scene u drugi bez ikakve logike. Prvo smo gledatelji, pa sudionici, pa sve to zajedno. Kao da je naše sanjanje nadzirano, ?ine?i sve što je potrebo da bismo neprestano bili i ponašali se pod utjecajem odre?enih zakona i pravila. Dakako, i ovdje postoje izuzeci: u nekim slu?ajevima ljudi mogu "naru?iti" likove ili temu sna da im se desi slijede?e ve?eri. Drugi uspijevaju dosegnuti neku koli?inu kontrole u svojim snovima na prirodan na?in, bez odre?ene namjere. No, bilo kakvo nastojanje produžetka ili kona?nog ukro?ivanja sanjanja završava "odmazdom" programa (energetsko iscrpljivanje, nesanica, no?ne more isl.), to jest, neuspjehom. Ovo je jedan uzorak "zaštite programa".

Svaki istraživa? sanjanja ?e u kad-tad naletjeti na "?uvare". Ovi "stražari", "branitelji", "?udovišta", "tamna bi?a", "agenti" ili neko drugo ime od mnoštva što ih imaju, mogu prestraviti sanja?e kada po?nu prou?avati posebna "obilježja" sanjaju?eg svijeta. Osobno sam imao prilike razgovarati sa djecom, koji su nakon susreta sa "?uvarima", odbijali spavati 4-5 dana. Strah što su ga iskusili vodio ih je do nervnih poreme?aja, pa ?ak i do vrlo ozbiljnih posljedica u nekim slu?ajevima. Psiholozi kažu da su "?uvari" personifikacije naših problema iz života, izri?aji nesvjesnoga. Mistici i okultisti pojašnjavaju da je rije? o astralnim entitetima ili silama koji mogu preuzeti bilo kakav monstruozni oblik. Zanimljivo je napomenuti da u naše vrijeme "izri?aji nesvjesnoga" je imalo definitivan prioritet u op?em podrazumijevanju znanosti, dok su "astralne esencije" neprestano odguravane po rubu bilo kakve teorije sanjanja, osim u posebnim krugovima. Stoga, ako "?uvare" pojašnjavate sa personifikacijama, ako im neprestano dajete osobnost svjesnog, velike su šanse da ?ete biti nagra?eni publiciranjima, pozivima na predavanje ili dobiti titulu. Šarlatanstvo je imalo epitet nad svim ostalim izvan ovog okvira. Iz tog razloga, DH su postavili svoj vlastiti pogled na ovu temu, što ?e biti pojašnjeno kasnije.
Program ima još metoda zaštite. Na primjer, u jednom trenutku sanja? potpadne pod utjecaj takozvanih "sila sudbine". Njegov život postane konfuzija. Najednom sanja?i se na?u na mjestu kada mora riskirati vlastito zdravlje i prosperitet, kao i onih koji su mu bliski. Ova "karmi?ka ucjena" se može promatrati i kao test zrelosti, na odre?en na?in ili "prepreka što o?vrš?uje duh". Iskreno govore?i, ovaj preokret doga?anja nas je potpuno zatekao nespremne. Imalo smo velike gubitke(!?).

2. Spavanje: "Sfera"(mjehur) – "fizi?ki" svijet snova jest zapravo vrlo maleno podru?je. To je, ustvari, definirani poligon što je u pojedinim slu?ajevima reduciran u poznatim slikama. U lucidnom snu program je fiksan, te je prostor opisan vrlo kompleksno, ?ine?i skoro savršenu "sferu". Ipak, ako dosegnete njene granice, prostor se po?inje mijenjati ili poreme?ivati. Sanja? tada, prolazi u drugu "sferu" – još jedan scenarij sanjanja.

Na primjer: recimo da sanjam da sam Rambo koji bježi od neprijatelja. Ispred mene se nalazi niska šuma preko koje se proteže mo?vara, pa tek iza toga je baza. ?ujem pucanje grana iza mene. "Sjena" klizne, prvo s moje desne strane, pa s lijeve, ali se svjetlo ne mijenja. Idem slijede?ih 10 metara naprijed, ali se teren po?inje mijenjati u uspon. Šuma na ovom usponu postaje gotovo neprobojna. Staza nestaje pod korijenjima nevjerojatno visokog drve?a. Strmina me tjera da se okrenem i vratim natrag 20 metara. Okrenem se i ugledam policu s knjigama, te joj se približim i izvu?em knjigu sa imenom : "Fizika osmog odskoka".
Ovo je primjer uobi?ajenog izgleda svijeta snova, gdje ja doživljavam zatvaranje "sfera" sna. Kao što se vidi, postoji vrlo kompleksan set elemenata: zvu?ni i svjetlosni, subjektivni, objektivni, moje misli i o?ekivanja. Kada sam dosegao granicu "sfere" prostora-sna, teren se transformirao, nakon ?ega sam preba?en u drugi "mjehur" - sa prostorijom, prozorom i policom s knjigama.
Kao Dreamhackeri, voljeli smo koristiti termin "Balon". Koristili smo je do nedavno, kada su nas prijatelji upozorili da ovaj termin koristi Castaneda u svojim knjigama kada govori o balonu svijesti ili percepcije (the bubble of perception). On je to doduše, koristio u nešto druga?ijem kontekstu, ali mi smo definitivno donijeli zbrku sa našom terminologijom. Stoga sada koristimo termine poput: "balona sanjanja" ili Sfera/Mjehur Percepcije (the sphere of perception).

3. Program sanjanja ima mnoštvo bugova, pogrešaka, nedostataka i propusta.

Jednom sam sjedio na aerodromu u Irskutsk-u i razmišljao o naglim promjenama pejzaža u "mjehurima" snova. I tada sam shvatio! Da, to je bio isti "problem" i kod poligonalne teksture u kompjuterskoj grafici! U trodimenzionalnoj grafici za stvaranje virtualnih svjetova koriste se dvije metode: vokseli?an (voxel - volumen jednog pixela) i poligonalan (višekutan). Oni se razlikuju pomo?u sistema stvaranja same grafike. U vokseli?noj grafici koristi se jedinica jednog voxela - volumetri?ka to?ka, ili da budem precizniji - obojena kockica. Jedinice su konstruirane od voxela, kao da su kockasti dijelovi Lego kocaka. Slabost ovog metoda je vidljiva pri skaliranju objekta: sa pove?anjem objekta (približavanjem) ono se pretvara u masu kvadrata.

S druge strane, korištenje poligonalne grafike kao osnove, vodi nas do poligonalne strukture u prostoru. Kako bismo stvorili umjetan svijet, potrebna je ogromna koli?ina poligona!

Me?utim, u snovima ovaj proces ?esto daje izobli?enja koja je teško prepoznati ili definirati, iako po inerciji naslu?ujemo što ozna?avaju. Ovdje možemo povu?i paralelu: ?udne forme pejzaža u snovima se mogu objasniti, ne posebnom kvalitetom samog spavanja, nego propustima u "programu". Kada sam objavio ova otkri?a na jednom internet forumu, na moje iznena?enje, stigla je cijela gomila odgovora od raznih ljudi sa primjerima njihovih sje?anja iz snova u kojima opisuju takve "pronalaske".

Poteško?e u rezoluciji sna su vrlo ?este, kada dosegnete odre?eno mjesto u "sferi". Npr, ako pokušate nacrtati krug na zemlji, biti ?e vam jasno na što mislim. Što ve?i dijametar kruga to ve?i propust "programera".
Evo nekoliko pisama:

-"Pozdrav Sergei", pisao je jedan istaknuti ruski astronom Andrei, "nedavno sam u mojim snovima letio iznad grada. Dokle se pogled sezao, nebo je bilo plavo sa snježnim oblacima. Što se ti?e boja i rubova sve je bilo OK. Ali slike? Znaš, baš kao u voxel grafici! Ogromni pravokutni pixeli, cigle kao da sam promatrao sliku kroz le?u sa mo?nim "zoomom". Ali, tada u jednom trenutku sve se popravilo! Sve su podesilo na pravilan na?in, pretvorilo u normal-mode.

Iz pisma drugog sanja?a:

-U jednom od mojih svjesnih snova, postavio sam cilj da ?u dosegnuti rub "sfere". Slijede?i efekt se desio dok sam se približavao rubu: okruženje se pretvorilo u labirint, ali samo napola, kao da je stalo u procesu pretvaranja! Za mene je ovdje bilo jako važno ne predati se ovom fenomenu, nego nastaviti sa postavljenim ciljem pod svaku cijenu. Sada su se pojavili malo jednostavnije staze ispred mene, ali imao sam osje?aj da ako nastavim po njima, po?eti ?u krivudati i lutati, izgubiti vrijeme za dosezanje cilja. Blizu samog ruba, teren je imao tendenciju podizanja nagore pa sam se sada morao penjati. Kona?no, na uzvisini sam mogao vidjeti horizont: u istom trenutku tekstura se deformirala, izobli?ila na na?in na koji opisuješ. Na mjestu gdje se zemlja spaja sa nebom, "programeri" kao da su napravili lošu rezoluciju i efekt je bio sli?an kao u igrama: sa udaljenosti sve je u redu, ali izbliza pojavljuju se ogromni pikseli na velikom ekranu. Nakon što sam "probio sferu" vidio sam strujanje crne teku?ine. Zaronio sam u nju i plutao zajedno sa tokom. Mislio sam da ?e me odnijeti negdje. Moja sposobnost vida je odjednom bila isklju?ena, preostao je samo osje?aj dodira, ako se to može nazvati tako. Nakon par minuta ovog slobodnog plutanja, osjetio sam nekakvo ticalo što je dodirivalo moje stopalo. Posegnuo sam za tim i napipao nekog stvora, poput onog što ih je opisivao Doktor (jedan od Dreamhackera), kako stoji po strani. Opeklo me sa svojim ticalima nekoliko puta i odlu?io sam se dati petama vjetra u bu?enje…"

Tako?er, postoji i problem iluminacije "sfere" gdje ponekad percipiramo samo jedan stupanj osvjetljenja u snu. U takvim slu?ajevima, vidljivo je tamno središte i jasno osvijetljene kutove našeg vidnog polja.

Kasnije, kada smo nau?ili sanjati u grupama, otkrili smo još nekoliko bugova u sistemu:

a) Kada u?ete u Kontrolirani San (na primjer, želite povu?i drugu osobu u združeni san), biti ?ete iznena?eni gruboš?u i ograni?enoš?u oblika "mjehura". Spava?eva pažnja u snu je apsorbirana sa nekim odre?enim dijelom sna. Ona je fiksirana na objekt i osjetila koja percipiraju istog. Iz to?ke gledišta promatra?a, onog koji se prikrada, on vidi samo situaciju (i važno je re?i: ovdje je rije? o ?istom hakiranju!). Spava? se može kupati u zlatu i biti u prekrasnom bajkovitom mjestu, ali ova iluzija ne djeluje na posjetitelja. On je svjedokom siromašnog oblika "sfere", primitivnog okruženja i besmislene konverzacije. Ma koliko se ?inilo da zajedni?ko sanjanje ima sli?nosti, izgleda da ono nije kreirano za to od strane "programera".

b) Ako postoji grupa sanja?a sastavljena od pet ili više osoba, ?ini se da se uz njih "šlepa" i nekakav sila koja posjeduje osobnost, a cilj joj je pojašnjenje podataka na koje grupa nailazi. Ono naj?eš?e prati grupu, ponekad upozorava na opasnost, ali ina?e je samo promatra?. "Doktor" ovaj fenomen naziva "virtualnim lupežom". Ovaj takozvani satelit se pojavljuje u obliku djevojke, manje životinje ili kao ptica. Ovo bi, tako?er, mogao biti i nekakva pogreška u "programu", vrsta eha iz spojenih emanacija naše svijesti.

CRACKIRANJE U PROGRAM SANJANJA

Dakle, svake ve?eri prepušteni smo iskustvu pet ili šest snova, od koji svaki ponaosob sadrži vlastiti scenarij, pejzaž i likove (tzv. bubble of dreams) Ako pretpostavimo da u prosjeku osoba pro?e kroz dvadesetak "sfera" u jednoj no?i, tada možemo re?i da godišnje doživimo oko 7300 ovih "lopti". Sanja? po?etnik se može u prosjeku dnevno sjetiti oko dva ili tri scenarija. Dužom praksom ovaj broj se može pove?ati na ?ak 12 "mjehura" u jednoj no?i.

Ali na koji na?in se može prou?avati ovaj fenomen spavanja-sanjanja? Za po?etak možemo skupljati iskustva, predmete sanjanja, kao i teme. Ili, možemo se baviti opisima atmosfere u sceni, te ih kategorizirati malo kompleksnije. Ali isto tako, možemo odbaciti mišljenja i pretpostavke, ostaviti po strani poznate interpretacije i na taj na?in približiti se nekom univerzalnijem "kozmi?kom" jeziku, zajedni?kim za sve. Sve je ovo vrijedno istraživanja. Ali, mi u DH smo pošli drugim putem…

Odlu?ili smo fokusirati našu pažnju na "prostor sna", stvarni teren u kojem se scena dešava.

Zamislimo slijede?i san:

"Sanjate san u kojemu se susre?ete sa prijateljem u nepoznatoj ulici. Razgovarate o lete?im slonovima i njihovom utjecaju na okoliš. Tada ugledate kako se pojavljuju ?etiri jaha?a na konjima koji pro?u pored vas i zaustave se do draguljarnice u blizini. Po?inje plja?ka i pucnjava, ali vi nonšalantno nastavljate vaš razgovor. Nos vašeg prijatelja se po?ne pove?avati, što vas za trenutak zbuni. Pogledate sa strane i ugledate nekakvu skulpturu prekrasne debele dame na klupi. Pogledate prema nebu ka žutom oblaku i eto vas u novoj sceni. Preplaši vas ?udan šuškav zvuk koji se za?uje iza vas. Poneseni ste njime i na?ete se u vašoj staroj školi iz djetinjstva. Umjesto klupa, poslagani su nekoliko metalnih kreveta. Nas jednom sjedi pacov. Drži olovku u svojim pandžama i oštri je me?u zubima. Sjetite se da ovdje negdje bio lociran laboratorij iz kemije. Nešto nije u redu u ovoj prostoriji. Postane neugodna za vas. Brzo iza?ete vani kroz vrata i na?ete se u velikoj dvorani nekakve robne ku?e. Gužva je, ljudi prolaze pored, nerviraju vas sa svojim zurenjem. Odjednom, shvatite da stojite u donjem rublju. Ova proizvede plimu razli?itih emocija i osje?aja, što vas na kraju i probudi."

Ovdje imamo tri "sfere": ulica, u?ionica, robna ku?a. Svaka od njih posjeduje limitirani prostor. Pokušajmo ih opisati malo detaljnije: u prvoj sceni zapamtili ste ulicu i nekoliko orijentira: banku, skulpturu, klupu, i tako dalje.

U drugoj "sferi" prostor je bio ograni?en zidovima u?ionice. Tre?a je ograni?ena zidovima robne ku?e. "Mjehuri" su povezani to?kama tranzicije, takozvanim "tranzitima". Treba napomenuti da asocijacije ovih triju "sfera" koje smo opisali ipak ne sa?injavaju jedan uobi?ajeni kontinuitet. Naime, premda se ?ini da se doga?aji i scenariji dešavaju odmah jedno iza drugog kao u nizu, "mjehuri" mogu biti locirani vrlo daleko jedan od drugog u svijetu snova. Tranziti nam omogu?uju trenutne pomake naše pažnje od jedne scene do druge. Iskusni sanja?i ih koriste kao sredstva transportacije. No, prerano je za sada govoriti o ovome.

Sada ?emo analizirati sistem krakiranja u "program sanjanja":

Transportacije izme?u dvije "sfere" je mogu?e samo putem ovih tranzita, ali kao je rezultat prilagodbe naših emanacija. Na primjer, vidite neki objekt, recimo medicinsku injekciju. Korištenjem asocijacija koji povezuju ovaj predmet u razli?ite druge objekte, velika je vjerojatno?a da ?e "linije" što povezuju pripadnost ovom predmetu razli?itoj skupini podataka u našoj svijesti imati presudnu ulogu kod tranzicije. Vaša namjera još nije jasno izražena, ali je tu. Tada ste preba?eni iz "sfere" ku?e u "sferu" bolnice. U ovom slu?aju, "okriviti" ?emo injekciju kao tranzit. Možemo, dakle, zaklju?iti da se tranziti dostižu pomo?u ovih asocijativnih uga?anja (tuning) koja se naj?eš?e dešavaju nesvjesno. Me?utim, u mnogim "sferama" postoje takozvani "prostorni tranziti". Ovi tipovi tranzita povezuju specifi?ni prostor na našoj karti snova sa drugim konkretnim mjestom. Ovakva povezanost se može nazvati "stabilnom". Postoji i tre?i tip tranzita koji vas nepredvidljivo prebacuju na novo mjesto. Na?ini kojim se odabiru tranziti i kako se koriste su riješeni koncentracijom, uga?anjem Namjere. Namjerom.

Svakodnevna pozornost na sli?an na?in sakuplja "mjehure" (jedinice svijesti). Stanovi, ku?e, prirodne prepreke, i sli?no. Razmislite o ovome. Mi se prebacujemo na druga mjesta koriste?i tehni?ka pomagala (automobil, vlak, brod, avion) koji se, tako?er, mogu nazvati "stabilnim i prostornim" tranzitima.

Proces opisivanja terena u snu se naziva "mapiranjem" ili "kartografijom" snova. Opisati ?u uobi?ajeni metod koji smo mi, DH koristili u našim eksperimentima. Prvi ?in je bio stvoriti sistem što ?e zadovoljavati sve potrebe i pravila koja je opisivao Carlos Castaneda. Vrlo ozbiljno i temeljito smo razmatrali razli?ite mogu?nosti, te se kona?no, zaustavili na mapiranju snova, iz nekoliko razloga:

-Prvo, ovo je bio svojevrstan "ne-rad" obi?nog sanjanja (u ne-radu mi pokušavamo replicirati ili interpretirati neke dijelove snova u našim dnevnicima).

-Drugo, mapiranje snova je ujedno i rekapitulacija sanjanja, tj. bu?enje sanjaju?e memorije, što bi zna?ilo identi?ni pomak skupne to?ke na odre?eno mjesto, kao što je to slu?aj sa rekapitulacijom životnih doga?aja koje je dio praksi don Juana i Castanede.

-Tre?e, ovakvo poliranje Tonala, tj. integracija ili uvo?enje reda u kaos sanjanja mijenja i intenzitet "sfera" prve pozornosti u neku vrtu virtualnog medija, da tako kažemo. Sa produženjem mapiranja snova, ova "svakodnevna lopta" dobiva na težini i intenzitetu, te se po?inje ponašati kao snježna lopta, prikupljaju?i na sebe energije i informacije Naguala. Nešto kao umjetna "crna rupa". Koriste?i analogiju sa kompjuterom, nazivamo to "crvom" u programu sanjanja. Možda bismo mogli razmišljati o snovima i kao o kompjuterskim tekst-fajlovima. Djelovanjem unutar sanjanja, ?ovjek obi?no koristi rije?i, tekst, koncepte, ali ne može kontrolirati sanjaju?i program. Stoga smo mi kreirali tzv. potprogram koji djeluje autonomno u poljima op?ih rutina sanjanja, i što je najvažnije, utje?e na njih. Isklju?ivo zbog ovog razloga, moji prijatelji i ja smo odlu?ili nazvati nas dream-hackerima, jer to je upravo ono što radimo - hakiranje u san!

-?etvrto, mapiranje je ustvari, vrlo zabavna praksa. ?ovjek mora biti kreativan, nalaziti rješenja za interpretaciju apstraktnoga, te smišljati metode za dimenzionirati ih na nekakvoj isto tako apstraktnoj karti. Mi smo kreirali neku vrstu "takmi?enja" za to, pod imenom "igraj i tragaj" ("play and quest" contest) u kojem sanja? traga za ne?im specifi?nim, pokušava riješiti nailaze?e probleme, prolaziti kroz uvjetovane nivoe i nakon svega, zapo?inje živjeti na scenariju snova kojeg je kreirao. Specifi?no, priroda traganja mape snova donosi neku vrstu aure entuzijazma prakti?aru koji ovo radi duže vrijeme. Ina?e, da nije toga, samo izuzetno smireni ljudi ili fanovi bi pokušali s njom. Ali, "fanovi" podrazumijevaju vo?u, gurua. Mi, DH preziremo ovu ideju "velikih majstora" s obzirom na "trgova?ki" duh njihove prisutnosti. Guru-znanje za novac u službi uma, tijela i duha. Mi smo tragali za osobnom slobodom i kao rezultat smo pronašli ovu manifestaciju samih sebe.

Zanimljivo je napomenuti da je prvih nekoliko godina prakse donijelo i nekoliko, vrlo zanimljivih otkri?a.

Prvo, shvatili smo da je svaka osoba u mapiranju svojih snova konstruirala jednu identi?nu univerzalnu ili arhetipsku matricu. Postojale su neke individualne razlike, ali osnova za sve mape je bila ista - otisak naše svakodnevne pozornosti opisan ovim mapiranjem. Izolirali smo osnovne arhetipske elemente pejzaža, gigantske konstrukcije, labirinte, zone transmutacije (preinake u pejzažima), transportne linije, zone kataklizmi, pustinje i sli?no.

Drugo, otkrili smo mjesta koja su, nakon što bi ih posjetio, imala golem utjecaj na sanja?a u smislu dobivanja energije i sposobnosti razli?itih mo?i. Jedna od posljedica takvih "uspješnih ulazaka" su eksplozije sanjaju?e memorije. Osoba doživi jedinstveno ekstati?no stanje kada se za jedan trenutak, kona?an i beskona?an, prisjeti stotine i tisu?e starih snova. Tada sanja? trenutno i precizno zna gdje i u kom životnom dobu je iskusio ove sanjaju?e sekvence i to tada postane znanje koje posjeduje "definitivni integritet". Rije?i nisu pogodne za opisati ovo na pravilan na?in, ali ako i kada testirate na sebi, tada ?ete biti u stanju sjesti i nacrtati kompletnu mapu u jednom dahu i biti u potpuno stanju je apsorbirati(?!) Ona ?e ostati i živjeti u vama, u vašoj svijesti. Ovo je itekako razumljivo. Preko dužeg vremena mi smo posjetili, skoro sve to?ke na mapi. Ali u trenutku eksplozije sanjaju?e memorije, svi ovi dijelovi ?e se skupiti u jednu cjelovitu sliku. Specifi?no, nakon ovoga smo otkrili "juriš" onoga što smo nazvali "Kontroliranim Snovima."

Tre?e, otkrili smo da je program-sanjanja dobro zašti?en. Otkrili smo i naše "sistem-administratore". U po?etku DH su ih klasificirali pomo?u njihovih, ve? postojanih kategorija, posebice "leta?e" (flyers), anorganska bi?a i ?uvare. Ali nakon daljnjeg prou?avanja, došli smo do drugog zaklju?ka: svi ovi "duhovi sna" se pojavljuju kao personifikacije dijelova DNA-Tonala. Osim toga, mi sada znamo da su "prolazi na drugu stranu" (npr. prirodni izlazi iz Tonala prema Nagualu) i mjesta za koja smo prije mislili da ljudi vra?aju svoj "energetski sjaj", ustvari dijelovi DNA-Tonala.

?etvrto, otkrili smo anomalije u orijentaciji na "prostoru sanjanja". Sli?ne anomalije su dane i u drevnim kineskim kartografijama. Ovo nas je blago pogurnulo prema novom prou?avanju nekih drevnih knjiga i manuskripti. Rezultati su bili zapanjuju?i! Izme?u ostalog, jedan on naših ?lanova je otkrio sistem koji ?e mu omogu?iti ?itanje knjiga u snovima. Kao što znamo, ?itanje u snovima je vrlo teško. Me?utim, DH su riješili ovaj problem. I opet, nešto fantasti?no se desilo: omogu?ili smo sebi pristup sloju informacija koji se uobi?ajeno zove "Akashi Kronike". Zapravo, to je zna?ilo pristup bilo kojim podacima ikada napisanim u "informacijskom sloju" planeta. Prvi rezultat ovog prodora bio je klju? magi?nog "stalkinga" baziranog na modelu tzv. "patience of Medici". Rije? je o sistemu izvedenom iz knjige koju je jedan DH izvukao iz sanjanja. Po nekim saznanjima knjigu je napisao John Dee, elizabetanski znanstvenik, astrolog i magi?ar, a opisuje model djelovanja ?ovjeka u svakodnevnoj pozornosti koriste?i inerciju lanca doga?aja (chain of events) i preusmjeravaju?i njegov tok. Tom tehnikom uspješno smo rješavali probleme koji su se pojavljivali u to doba, mijenjali tijek dešavanja. Isto tako, to nam je omogu?ilo svojevrsnu reviziju naših života na mnogo primamljiviji i sretniji na?in nego što je to sjedenje u sku?enim kutijama, vrte?i glavama lijevo-desno (misli se na rekapitulaciju po CC-u op.prev).

Prou?avanje prolaznih kanala iz jednog sna u drugi je bio slijede?i zadatak naših istraživanja. Otkrili smo "teksturu" tranzita, to jest, elemente koji korespondiraju sli?nim prolaznim kanalima. Ali zanimljivost je da iz ove zapanjuju?e sli?nosti svakodnevnog života i svijeta snova, izranja novo otkri?e: dijelove zajedni?ke stvarnosti koji uklju?uju oba svijeta, istovremeno (tranziti)! I tako je ro?en DNA model Tonala. U tom trenutku ne samo da smo ga razvili, nego smo ga i testirali u razli?itim podru?jima naših aktivnosti. Napreci su bili zapanjuju?i!

Posvetimo se malo arhetipskim elementima koji se pojavljuju za vrijeme mapiranja snova. Neki od njih, kako smo otkrili, ?ine grani?no podru?je mape. U snovima ih vidimo kao planine, rijeke, mora, ili prostrane pustinje. DH ne znaju što se nalazi iza tih podru?ja. ?ak i u lucidnim snovima, nakon pitanja ovog pitanja ne dobijete odgovora. U takozvanim Kontroliranim Snovima mogu?e je za trenutak "pomaknuti" prema natrag granice nepoznatih sjevernih i isto?nih podru?ja, ali zapadna i južna su fiksna…
Ako u jednom mjehuru snova ostanu poznate nam kardinalne to?ke kao predmeti za orijentaciju, tada ?emo pri kompoziciji cijele mape primijeniti sli?ne to?ke. No, jedna stvar nas je zapanjila! Otkrili smo da na mapi jug mijenja mjesto sa sjeverom! Dakle, predmeti, objekti, pejzaži i druge kardinalne to?ke, zauzimaju obratne položaje nego je to slu?aj u svakodnevnoj stvarnosti. Ono što je na sjeveru u svakodnevnoj stvarnosti, na jugu je u snovima, i obratno. Poduzeli smo intenzivna istraživanja o ovom fenomenu u literaturi i otkrili neke drevne kineske tekstove koji opisuju isti fenomen. Kineske mape su imale zrcalni orijentacijski odnos po "Y" osi.
U istim drevnim knjigama otkrili smo opise teritorija iza sjevernih granica. Ovo podru?je se smatra zonom divova koje je bilo nužno pro?i kako bi se dosegao "izvor besmrtnosti". ?itaju?i ove tekstove shvatili smo da su se stari Kinezi bavili mapiranjem snova na vrlo ozbiljan na?in. Možemo re?i da smo mi jednostavno ponavljali postupke ovih kineskih pionira. Nažalost, informacije o ovim drevnim sanja?ima su vrlo oskudna i maglovita.

Nekoliko arhetipskih elemenata su i gigantske konstrukcije. Jedna od njih je tzv. "Toranj" što doseže do neba. U snovima je ?esto pridružen sa temama o vojsci, ili nekakvim transportnim terminalima. Još jedna ovakva konstrukcija je i "Hram" izgra?en u obliku konjske potkovice. Njegova krila su raširena izraženo prema vani od centralne konstrukcije i imaju silazni niz od pet stepenica, tvore?i oblik potkovice. Ovo je vrlo opasno mjesto za sanja?e! Tako?er, arhetipsko mjesto je i "Grad". Na njegovim isto?nim dijelovima se nalazi vrlo zanimljiva industrijska zona.

"Labirint" je još jedna takva zona na našoj mapi. No, o njemu ?e najbolje re?i ovaj izvadak iz pisma jednog ?lana DH grupe, "Doktora":

"Ne sje?am se jesam li vam pri?ao o metodi lije?enja koja se može izvoditi putem kontroliranih snova? To je tako zapanjuju?e i zastrašuju?e mjesto da bi ga neki mogli usporediti sa delirijem lu?aka! Ali, esencija je slijede?a: naše sebstvo je energetska unija koje se može podijeliti na dijelove. Jedno ili više od ovih dijelova luta po mjestu takozvano "Labirint".

Labirinti mogu biti izvan "tla" (npr. u zgradama ili sa?injeni od prostora obloženih zidovima), te pod "tlom". Ovi iznad tla su na neki na?in povezani sa našim svakodnevnim problemima, dok se ovi podzemni odnose na zdravlje, energetske nivoe i sli?no. Dok sam istraživao podzemne labirinte izveo sam potpuna izlje?enja dvoje ljudi koji su proglašeni "neizlje?ivim" od strane medicine. U kontroliranom snu pomogao sam im iza?i vani iz labirinta, što je rezultiralo trenutnim izlje?enjem. Jedna žena se nakon seanse regresije "pomladila". Imala je 28 godina, ali se ponašala kao ima 15. Druga osoba je bila sedmogodišnja djevoj?ica ro?ene sljepo?e. Ali, iako sam prvu ženu uspio izvu?i vani bez naro?itog napora, radi djevoj?ice je trebalo u?i znatno dublje u tunele.
U ovim mjestima žive anorganska bi?a. Zapravo, moglo bi se re?i da su labirinti na neki na?in njihov metod komunikacije sa nama, i po mom mišljenju, anorganska bi?a ne shva?aju da ove energetske petlje i zamke razaraju našu životnu silu i zdravlje. Sa njima budite izrazito oprezni! Za ovakav tip istraživanja trebati ?e vam nešto iskustva u kontroliranom sanjanju. Gubljenje sanjaju?e pažnje, dezorijentiranost, postajanjem mogu?om žrtvom nekog okrutnog bi?a, te u svakodnevnoj pozornosti gubljenje zdravlja sa neizlje?ivim bolestima - sve to mogu biti posljedice ovih nepažljivih "izleta". Ipak, ako ne podnosite vru?inu ne idite u kuhinju! Sami procijenite rizike i vaše sposobnosti. Moja znatiželja me je koštala vrlo teške obaveze - trajnog kontakta sa jednim bi?em, što je zajedno sa gomilom problema u životu, donijelo neobjašnjive ?udnovate trenutke."

Sergei Izrigi:

Uop?eno, postoje dvije vrste labirinta: arhetipski (uobi?ajen ljudskoj vrsti) i osobni (odnosi se na pojedinca).
U prvoj kategoriji su: labirint života (labyrinth of life) LL; labirint doga?aja (labyrinth of events) LE; labirinti opsesija (labyrinth of obsesions) LO. Ove tri formacije zadiru u Tonal. S njima se susre?emo u snovima isto kao i u svakodnevnoj pozornosti. Arhetipski labirinti posjeduju specifi?ne karakteristike našeg materijalnog života; na primjer, njih se ne može prezentirati na mapi snova kao neko konkretno mjesto (iako su neki slojevi mape povezani s njima vrlo kompliciranim vezama). U stvarnosti, mi o njima možemo govoriti sa položaja filozofije, psihologije, ili misticizma. No, sigurno je svatko od vas u životu iskusio rotaciju "Kota?a Sudbine", ili putovanje po "labirintu nezgoda". (Da biste bolje razumjeli ideju LL (labirinta života), preporu?am ?itanje knjige "Vješti?ji san" od Florinde Donner.)

Ova konstrukcija opisuje "sferu" koja je izrovana radijalnim tunelima što se presijecaju jedan s drugim na milijune prolaznih kanala. Dakle, kako ?arobnjaci, vještice i šamani rade sa ovim labirintima? Postoji više na?ina. Neki se pomi?u "sami od sebe" (bilo vlastitom energijom, sviješ?u ili ne?im tre?im) oko "tamnih" prolaza prema "svjetlijima", ili obratno. Kretanje po LL tunelima je vrlo zanimljivo, te ovisi direktno o "volji" oboga?enoj iskustvom. Zidovi tunela se percipiraju osje?ajem koji bi se mogao opisati kao: komplicirano živim "poglednim-dodirnim-okusnim". Postoje mnoštvo boja i zvukova, te opipljive senzacije so?nosti, meko?e i vlažnosti. Tako?er, prisutan je osje?aj života nezavisnog od nas! Kretanjem kroz ove tunele, sanja? doživljava nekoliko transformacija njegove osobne životne sile (to može biti osje?aj plutanja, tonjenja, letenja i mnoga druga stanja svijesti). Ali, iznad svega, svi pokreti u LL tunelima rezultiraju nekim manifestacijama, promjenama u sanja?evoj svakodnevnoj stvarnosti.

Mnogi ljudi u svojim životima zaglave u "slijepoj ulici". Elementi stagnacije prevladavaju njihovim životima. Svaki dan je isti, mrgodan; vrlo malo zadovoljstva, sve je sivo i blijedo. Naša nesposobnost kretanja po LL tunelima (kao što je 99,9% posto vremena našeg života) je definirano kompleksnim programom koje DH još nisu krakirali. Postoji nekoliko ?injenica koje bi trebalo uzeti u obzir: "modalitet vremena", utjecaji društva i okoline, gubici mo?i i energije i sli?no. Zašto su, na primjer, starije osobe tako neaktivne, a njihovi životi tako sivi? Možda zbog bolesti? Ne. Jednostavno re?eno, oni su potrošili svoje gorivo. Nema više dovoljno snažne sile koja bi pokrenula "Kota? Sudbine", ili da bi sami po sebi kliznuli u drugi tunel.

LL tuneli izigravaju sa obe?anjima (možda sanja? vara sam sebe?): ono ?e vam ponuditi mogu?nost da "poboljšate" svoj život. To je nešto poput ruleta u kojem mi vrtimo bubanj, bacimo se na njega poput loptice i kao rezultat ska?emo po crnom ili bijelom polju života. ?ini se kao da, samo još jedan okret, jedan pokušaj i izvu?i ?emo "dobar život". Ali nemojte se dati zavarati! Veliki gubitak energije! U samo jednom mjesecu ove prakse, sanja? po?inje gubiti interes i život mu sve više preuzima "sivu" platformu. Ako se ponekad i postigne poneki "sretan" pokret, odmah se pojavljuje "prosjak" što vas neprestano vu?e ka ponovnom po?etku sigurnog gubitka energije. Ako usporedite takvog sanja?a sa kugli?nim ležajem, on ?e se nastavljati vrtjeti dok se ovaj ležaj poprili?no ne istroši (njegova osobna sila se sasvim ne potroši).

Da, dragi prijatelji, ne?ete se izvu?i iz LL tunela! Me?utim, ovakvo pogoršanje stanja stvari se može reducirati na minimum. Ako razmotrite koncepte "ratni?kog puta" kakvim ga je opisao Carlos Castaneda, nužnost brisanja osobne povijesti tehnikom rekapitulacije ?e vam postati sasvim jasna…

Ali nije na meni da kazujem što je važno, a što ne.

LL tuneli, osim ljudi, uklju?uju i zone flore i faune, te anorganskih bi?a. Zone anorganskih bi?a su povezane sa našim. Bilo koji njegov dio nam je dostupan, kao što je naš dostupan njima. Anorganci su pronašli na?in da produže svoje živote. Postali su dio LL konstrukcije i postepeno ih preuzeli, šire?i se sve više.

Nešto o LE, labirintima doga?aja. Svima su poznati fliperi, zar ne? Analogno, vaš otac je "spustio" po?etni mehanizam. Vi, "loptica" putujete kroz cijev vaše majke i bivate izba?eni u vanjski svijet. Ova inercija vas vodi dalje kroz polja života: djetinjstvo, vrti?, škola, brak, rad, penzija. Ponekad udarate u prepreke, budete odbijeni bo?no, postrance, preko zona dobre ili loše sre?e, ali uvijek prema nepoznatim putovima sudbine. I sve se ovo doga?a u fliperu koji se zove LE (labirint doga?aja). To je uobi?ajeno svim ljudima. Iz tog razloga, sudarate se sa hrpom drugih "loptica". Najgore mjesto na ovom polju jest rupa na dnu, koju karakteriziramo kao smrt. LE možemo promatrati kao svojevrsnu uzro?no-posljedi?nu matricu sa kompleksnim pravilima i me?uovisnim doga?ajima. Kao što znate, neki doga?aji ispunjavaju naše želje, dok drugi mogu biti jako iscrpljuju?a. A svatko bi volio biti u mogu?nosti ove razaraju?e dovesti pod kontrolu. Neki pokušavaju utjecati na njih svojom voljom. DH su razvili tehniku za svjesnu izmjenu doga?aja koji su uklju?eni u niz "lanaca doga?aja", a to je dovodilo do rezultata nužnih za naše ciljeve.

Ovdje je važno napomenuti da je "labirint doga?aja" u snovima zna?ajno pojednostavljen, naspram prve pozornosti, koji je vrlo kompleksan. Tamo tako?er, postoje neotvorene zagonetke života, ali je lakše "prodrijeti" u njih. Na primjer, tranziti u snovima su bitno precizniji, daleko više nego u ovoj stvarnosti. Kretanja u prostoru su oštrija, ali zato nepredvidljivija. Ipak, s druge strane, prou?avanje tranzita (utjecanje na lance doga?aja putem tranzicija u druga rješenja odre?ene Namjere - stalking) u ovoj stvarnosti može donijeti izvrstan osje?aj snage i vještine, po?injete se osje?ati kao ?arobnjak. No ipak, rad sa "labirintom doga?aja" je predodre?en uspješnoš?u rada sa stalkingom i prou?avanjem Namjere. Mi, DH, smo dosta o tome govorili. Svatko tko želi i?i ovim putem ?e prona?i dosta natuknica u našim pismima kao i korisnih referentnih to?aka.

Najodvratniji od ova tri arhetipska labirinta je definitivno LO, labirint opsesija. Opsesija ne zna?i samo osje?aj ili privrženost prema ne?emu ili nekomu. Ona uop?eno, zarobljava našu pažnju! Naše nam "male slabosti" kradu energiju. Svi ovi "hobiji" zapravo pletu neprobojnu ?ahuru emocionalnih ovisnosti oko nas. Dodajte ovdje ovisnost o duhanu, drogama, knjigama, kompjuterima, internet forumima i hrpu sli?nih aktivnosti što nam ispreple?u našu svijest i kradu naše vrijeme, našu energiju i mogu?nosti. LO sli?i na harmoniku: mnoštvo malenih rupa (mali osobni bezdani). Zrak putuje kroz otvore. Kada vi, koji ste "pedale klarineta" padnete ne jednu od njih, po?injete osje?ati okus stvarnih složenih senzacija, kao da stvarate zvuk. Ali, umjesto harmonije, vi postajete opsesivni i upadnete u otvor; tada ?ete se oglašavati istim tonom cijelog svog života postaju?i, alkoholi?ar, narkoman, miran ?ovjek ili agresor.

Šamani i vještice su nau?ili koristiti ovaj labirint za svoje potrebe, poput biljaka-mo?i, rituala i sli?no. LO pruža mo?na sredstva za razli?itim manipulacijama nad ljudskom sviješ?u. Ali, kao što znamo, put maga se razlikuje od puta ?ovjeka od znanja. Tako?er, važno je napomenuti da DH tragaju za znanjem, a ne mo?i nad drugima.

OPISI NEKIH MJESTA I OPAŽANJA NA MAPI

Mapa je limitirana takozvanim grani?nim zonama. Južna zona ?e skoro sigurno biti povezana sa djetinjstvom - rijeke, mora, planine, manja brda. Ova zona se ne može pomaknuti niti pove?avati sa napredovanjem u sanjanju. U sjeverozapadnom uglu nalazi se neshvatljivi fenomen kojeg ?emo biti u stanju prou?iti samo u trenutku smrti. Poput nekakve "rupe" u koju utje?u rijeke sa zapada i sjevera.

Na mapi postoje mjesta koja su stabilna i konstantna, ali isto tako i mjesta transmutacija, gdje se sve mijenja. Zone transmutacija su ulazi u niža mjesta na mapi.

Nekoliko ?lanova DH grupe je posvetilo nešto vremena tragaju?i za mjestima u kojima bi se mogli "odmarati", bez ikakvih agresija, nelagodnih entiteta i sli?no. Za mene postoje tri ovakva mjesta: "ribnjak", "rajsko mjesto" i "pustinjska zemlja".

"Ku?a magije":

?esto sam boravio na ovom mjestu kojeg bih mogao okarakterizirati kao "tamno i nelagodno". Tamo su me u?ili magiji. U po?etku mi se to nije svi?alo, ali sada kada se prisjetim tih doga?aja, spopadne me drhtavica strahopoštovanja. Pokušajte zapamtiti sve što možete o ovoj lokaciji kada je sretnete. Opišite njene sastavne dijelove što ?e vam kasnije pomo?i da je se sjetite. Ovo je dobro mjesto - korisno!

Zona "industrijalizacije"- ovo je locirano ispod Grada. Tamo uvijek do?ete putuju?i prema dolje, nikada gore.

Planine na sjeveru:

U opisima drevnih kineskih manuskripta pronašli smo opise ovog, nama za sada malo poznatog mjesta. Tamo se govori o prolazu izme?u ovih planina sa drevnim hramovima koji su pod zaštitom "zlih demona". Nakon toga, slijedi dolina divova, crna pustinja, te iza nje vatrena rijeka u kojoj živi boginja "ljudskog mesa". Naprijed se nastavlja nekakav prolaz izme?u klanaca gdje je otkriven izvor ili napitak besmrtnosti. Kada ga popijete, prolazite u neku drugu stvarnost. Doc je dosegao dolinu sa divovima. Po njemu, ovi su nekakvi stražari - personifikacije našeg dubokog podsvjesnog straha.

Labirinti:

Ve? sam govorio o njima, ali ?u sada opisati iskustvo koje sam imao kada sam prisustvovao jednoj "seansi" lije?enja sa Doc-om. Jednom me Doc pozvao da do?em kod njega jer ?e pokušati spasiti jednu djevoj?icu od trinaest godina. Nju su, naime, pijani nasilnici gurnuli vani sa podzemne željeznice na peron, pri punoj brzini. Lije?nici su u?inili sve što su mogli, ali je teški potres mozga ostavio velike posljedice. Prvo, pet, šest dana nije uop?e spavala, pa je potom upala u nekakvo stanje sli?no komi koje se izmjenjivalo svakih 24 sata. Kada sam stigao tamo, zatekao sam Doca, djevoj?icu koja je ležala i njene roditelje. Djevojka je izgledala užasno, poput živog leša sa o?ima što su izražavale bol i strah. Doc je sjeo na svoj naslonja?, a djevoj?ica je potom zaspala. Ja i roditelji smo bili poneseni ovim, zatvorili o?i, te i sami zadrijemali za trenutak. Pogledao sam Doca u le?a, imao je crni ogrta?. Odjednom, nekakav tunel se otvorio ispred mene. Zidovi su imali živu teksturu, sjajnih boja. Neka snažna sila me povukla naprijed - odmah sam htio pobje?i, sakriti se od straha! Doc je prekinuo seansu i dao mi nekoliko pljusaka. Rekao je da smo bili u dubinama labirinta - arhetipskoj strukturi koja se nalazi u snovima svih ljudi. Može biti vidljiva u razli?itim oblicima, poput ku?e sa mnogo soba, mreže klanaca, pe?ina i sli?no. U svakom slu?aju, ovo iskustvo je za mene bilo nevjerojatno! Doc je izlije?io djevoj?icu, a ja sam nau?io ponešto o labirintima. Ipak, istraživati ih je vrlo opasno. O njima je pisao i Castaneda. Da bismo ih mogli istraživati potrebna je strahovita disciplina.

Kako bismo ih lakše prepoznavali, DH su sa?inili tri forme labirinta:

-jednog od njih ljudi zapo?inju iz "stadija embrija". Naj?eš?e je to neki problem ili fobija u svakodnevnoj stvarnosti. Ovaj labirint se po?ne razvijati istovremeno kada mi "pokrenemo" taj problem. U snovima oni se naj?eš?e vide kao velike ku?e, ili hoteli sa mnogo soba ili skupina niskih ku?a (poredane u krug ili kružnom ogradom ome?ene isl.)

-drugi oblik sa?injavaju oni o kojima smo najviše pisali, takozvani arhetipski labirinti. Mi smatramo da su oni nekakav univerzalni program za zaboravljanje u ljudi. Neki misle da je to tvorevina "leta?a" (flyers), drugi ih smatraju "sidrištima svijesti" (postoji i teorija da su naši "preci" fiksirali svoju pažnju/svijest na ova mjesta i postali ljudi). U snovima ovi labirinti se vide kao niz hodnika ili podzemnih pe?ina.

-tre?a forma predstavlja zamku za našu pažnju i mjesto u kojima borave anorganska bi?a. Ako vas nekim slu?ajem, oni odvedu tamo, tada ?e pokušati oduzeti vam dijelove vašeg "sjaja". Osobno sam doživio takav incident i nemam više želja "spajati" se sa anorganskim bi?em:-)

Pokušati ?u iznijeti moje mišljenje zašto ljudi upadaju u ove labirinte: smatram da je ovdje rije? o dijelu programa postavljenog u našu svijest od "leta?a". Tako?er, neki od ovih vrsta labirinta može biti i "programski crv" što se razvija u nama, raste, troši naše rezerve energije i memoriju, te potom u potpunosti "zamjenjuje" ?ovjeka svojim pravilima i zakonitostima. Zato mislim da je Doc lu?ak - on je definitivno osu?en na propast u svojim bitkama sa "leta?ima". Ali ga isto tako i poštujem. On se bori sa njima!
Mi sada znamo da su "leta?i" zapravo personifikacije odre?enih stranih sila ili energija. Stoga su hakeri odlu?ili nasilno razbiti njihov "otisak" i osloboditi se zauvijek

DH-nastavak:

Ispri?ati ?u vam jedan moj susret sa "leta?em". Jednom sam se dogovorio sa prijateljem, ina?e iskusnim Hakerom, da ?emo se na?i na mostu (ovo mjesto je izlaz u podru?je "leta?a"). Kada zapo?injete sa izradom mape, ?esto ?ete vidjeti ovaj most u snovima. Ali uvijek ostaje izvan dosega, ne možemo mu nikako pri?i, ili vam se neprestano udaljava ili prije?ete u drugi san. Me?utim sa napretkom u praksi, Haker upadne pod "pažnju" leta?a, da tako kažemo, što mu omogu?uje dosezanje ovakvih ina?e, represivnih mjesta. Dakle, stigavši u OS (operativni sustav - mapa) sa?ekao sam prijatelja na pješ?anoj dini nedaleko do mosta. Ovaj se pojavio kao "sprite (DH termin, nešto kao duh, vilenjak - ?ovjek koji svjesno sanja - kada gledate u tijelo likova u snovima oni su blijedi; ali kada sretnete "sprite-a" - ovaj svijetli u izrazitom sjaju, ne možete pogriješiti). Dakle, krenuli smo prema mostu, ali dina se ispostavila bitno višom nego što je to izgledalo na po?etku. Na vrhu smo promatrali obalu rijeke dolje ispod i ugledali nekakav krug promjera oko tri metra. Unutar tog kruga bio je ucrtan križ (oznaka "X"). Pored njega su stajali ljudi. Jedan od njih je polegao na križ i iznad njega na visini od možda 30-40 metara pojavio se taman disk. Prvo sam pomislio: NLO! (nemojte se smijati ) Odjednom nekakva zraka je suknula iz diska i dotaknula ?ovjeka što je ležao na križastoj oznaci i ovaj je postao skoro crno-bijel. Podigao se, nekako klimav, oslabljen i preba?en negdje na drugu stranu, a na njegovo mjesto je legla druga osoba.

Dakle hranjenje "leta?a" se ?ini kao dobrovoljno davanje krvi. Mi sami do?emo na za to predvi?eno mjesto, polegnemo i ?ekamo da nas "vlasnik" dotakne svojom "zrakom". Ova scena je zapravo vrlo nespretan opis, kako ga moj um filtrira. Mogu?e, da ?e kod vas biti druk?ije.

Zajedno sa prijateljem nastavio sam prema mostu. Pojavio se kao metalna konstrukcija izme?u dviju obala zapadne rijeke, za koju sam do sada smatrao kao granicom moga Tonala. Ipak, obala na drugoj strani je bila iluzorna, u obliku izmaglice što se prelijeva u duginim bojama. Vidio sam i neku planinu, kao i prolaz. Uzduž bo?nih strana mosta nalazili su se stupovi-nosa?i što su završavali sa nekakvim bijelim diskovima.

Dakle, jedva što smo zakora?ili na most, iznad se pojavio "leta?", ali nešto ispred nas. Moj prijatelj, iako vrlo iskusan sanja?, se na ovo povukao iz sna i nestao u hipu! Ali ja sam nastavio naprijed. Otvoreni bo?ni rubovi mosta sada su dobile ograde na koje su sijevale tamno plave i zelene munje. Ograde su se podigle prema gore, zatim savile jedna prema drugoj iznad mene, stvaraju?i tako luk. To?no izdan luka, "leta?" je bacio svoju zraku. Pogodilo je jedan od stupova mosta. Cijela konstrukcija mosta postala je poput užarenih gradela. Prostor se ispunio vrlo mo?nim stati?kim elektricitetom. Bilo kakav moj pokret je uzrokovao snop pražnjenja koji je stvarao osje?aj sagorijevanja mozga, o?iju, i koja je moje tijelo apsorbiralo. Vjerojatno sam se svijao popu epilepti?ara, bilo je nemogu?e disati. Tlo poda mnom se pretvaralo u rešetku i kroz njih su mi neprestano propadale noge. Jednom rije?ju: užas!
Odlu?io sam, usprkos svemu, dosegnuti sredinu mosta i pogledati što ?e se dalje desiti. ?ak i iskustvo koje sam tada imao nije me moglo ubijediti da sam potpuni idiot! Mislio sam, "što ima veze: umro ovdje sada ili koji metar naprijed..?" Dok sam stigao do sredine mosta, bio sam siguran da je od mene ostala samo školjka - iznutra sve "sagoreno". Ali, OS nije nestao, a koncentracija je za?udo bila tako snažna da sam sve jasno vidio: "zrak", što je bio ispunjen vatrenim loptama; "leta?a", što je silazio prema posljednjem stupu mosta i "nabubrio", pretvorio se u veliku crnu pijavicu. Do ruba je ostalo negdje oko 50 metara. Cijelo vidno polje je preuzela aurora borealis sa?injena od vatre i munja. Posrnuo sam, pao na rešetke što su se rastapale i ?udio se što mi se ruke ne pretvaraju u kašu. Bilo mi je nemogu?e podignuti se, kao da sam beskona?no težak. Jedino što sam mogao jest baciti pogleda na "leta?a" i nasmijati se: "Mom?e, mene ne?eš uzeti!". I to je bilo to!

Probudio sam se svjež kao kukumar.

Slijede?i dan sa jednom prijateljicom stajao sam na autobusnoj stanici, trebao sam i?i na neki važan sastanak. Ali, odjednom iza mene sam za?uo snažan zvuk, sli?an onim munjama na mostu. Zid trokatnice se polomio i srušio dole uz zaglušuju?u grmljavinu na plo?nik i na sve nas što smo tu stajali. Dvoje mrtvih na mjestu, troje u bolnici. Moju prijateljicu odbacilo je na cestu i završila je sa lomom vratne kosti i jakim potresom mozga. Meni je bio slomljen nos, vrhom rascijepane daske sam imao razrezani bok i kako sam dva sata ležao pod ruševinama, pravo je ?udo da nisam umro od gubitka krvi. U novinama je pisalo da se na zgradi vršila rekonstrukcija. Sme?e nastalo od radova se gomilalo neprestano na jedan zid tre?eg kata, pod ?ijom je težinom kona?no došlo do rušenja.

"Leta?i" se poigravaju sa našom stvarnoš?u kao sa dominom. Ako žele - akumulirati ?e svašta - ako žele - srušiti ?e svašta. Oni su majstori Tonala.

Donji dijelovi mape:

Osobno, bio sam u ?etiri ovakva dijela/zone. Dalje se nisam spuštao, postalo je prestrašno. U prvoj zoni upadnete u labirint pe?ina i iza?ete u bogato ure?enu, veliku prostoriju. Postoje i prozori, te nešto iza njih, ali to je trik. Vi ste zapravo, u podzemnom objektu. Ovo mjesto ima i stanovnike što vole mijenjati, prodavati ili dijeliti informacije. Jedan poznati šaman je nazvao ovo mjesto susretom dvaju svjetova: našeg i njihovog.

Druga zona je vrlo sli?na našoj, ovdje podu?avaju ?arobnjaštvu. Šamani u?e tu pjesme. Meskalito pokazuje ?udne slike.
Tre?i dio je podru?je sila. Oni se rijetko utjelovljuju u oblike koje bismo mogli nazvati ljudskim. Šamani ovdje traže saveznike. Nije mi se svidjelo ovo mjesto: ho?e od tebe sve, a za uzvrat ne daju ništa. Oni sanja?i koji odlaze u donje zone silaze?i niz beskrajno duge stepenice, iz nekog neshvatljivog razloga odmah upadnu na ovo mjesto. Ovo je loše i neprijateljsko mjesto za ?ovjeka. Usput, ovdje borave i narkomani, naro?ito korisnici psihomatskih droga. Osnovni spektar iskustava: samo?a, beskraj, strah od ?injenice koja te ?eka na kraju dubine...

?etvrta zona mi se svidjela po osje?aju, ali je bila zastrašuju?a, kako vizualno tako i zvukom! Ogromna pustinja od crnog pijeska!

Saveznik (ally):

Na sjeveroisto?nom dijelu moje mape nalazi se jedna velika trafostanica. Desno do nje je šuma u kojoj je mogu?e sresti vrlo neobi?nog saveznika. Ako se ne prepustimo strahu i pobjegnemo, od ovog saveznika možemo puno nau?iti.

Jednom sam sa grupom drugih sanja?a boravio tamo, u ku?i u kojoj smo se trebali susresti sa "duhovnim u?iteljem". Sjedili smo u krugu na podu, u skupinama po dva u velikoj sobi - kao neka vrsta verande na prizemlju. Tamo je neka žena mela pod metlom. Naj?eš?e je vidljiva samo s le?a. Svi "u?enici" sjede na isti na?in, u skupinama po dva. Ukratko, dok sam sjedio i ?ekao - odjednom se ova žena okrenula prema meni i zamahnula metlom. Sada sam odjednom, mogao letjeti. Sa visine sam vidio drugu ku?u od dva kata u kojoj je živjelo nekakvo bi?e, navodno, vrlo opasno. Sletio sam unutra kroz prozor i našao se u nekoj prostoriji, sli?ilo je na medicinsku ordinaciju. Ona žena, "?ista?ica", je sjedila za stolom pored kompjutera. Okrenula se prema meni i doživio sam totalni šok! Ovo je vrlo teško opisati: imala je o?i Naguala (svatko tko ovo vidi, nikada ne zaboravi). Bio je to pogled strane svijesti, crn i istovremeno svijetao, neopisiv, cijelog vas upije. Ovaj šok me vratio u obi?an san. Kasnije sam se nekoliko puta vra?ao na ovo mjesto i tražio ovu "ženu". Ne samo da nije bilo nje, nego je nestala i cijela ku?a! Ipak, pronašao sam nekakav štagalj ili šupu i znao dugo ?ekati, ali bez rezultata.

Onda se dogodilo nešto zastrašuju?e u svakodnevnoj pozornosti.

Jedne ve?eri ostao sam spavati kod prijatelja u njihovoj ku?i. Ova se nalazila usred velikog grada, bilo je ljeto, prozori i balkon širom otvoreni. Prijatelj i njegova žena su izašli vani. Mene je u jednom trenutku probudio zvuk što je nalikovao kliktanju kvake vrata. Pomisli sam da su lopovi, jer se prijatelji definitivno još nisu mogli vratiti iz vani. Bacio sam pokriva? i ustao, spreman upustiti se u bitku sa lopovima. Kad odjednom sam ?uo grozno šuškavi glas: "Sergei, ja sam! Ja sam, ja sam!" To je bio on/ona - ona žena, saveznik! Tada ga nisam vidio, prestravio sam se. Povratio sam od straha i ga?enja, cijelu no? ?istio za sobom da sakrijem tragove pred mojim prijateljima. Ali od tada, DH su se "upoznali" sa ovim saveznikom. Ve?ina iz grupe se susrela s njim. Možete pokušati.
Od trafostanice krenite jugoisto?no.

Obnova "sjaja":

U labirintima se nalaze dijelovi "sjaja" onih ljudi što su uhva?eni u OS-u. No, ovo su vrlo rijetki slu?ajevi, jer anorganska bi?a "hvataju" samo energetski vrijedne naboje, poput izvidnika (plavi izvidnik) isl. U po?etku, mi za njih ne predstavljamo posebnu vrijednost. U ve?ini slu?ajeva oni hvataju ljude mnoštvom trikova, naj?eš?e kako bi se preko njih mogli fizi?ki manifestirati u prvoj pozornosti.

Me?utim, što se ti?e "sjaja", Hakeri su otkrili 5 mjesta na mapi u kojima je mogu?e povratiti neke dijelove kojeg smo ostavili. Nakon ovih otkri?a i "obnavljanja", Hakeri su bili izloženi poja?anom sviješ?u samih sebe u sanjanju, kao i rastu osobne mo?i u svakodnevnoj pozornosti.

Jedan dobar trik za traganje nad ovakvim mjestima u OS-u je slijede?i: pogledajte u nebo i ?ekajte pojavu "glasnika", obi?no je to ptica. Oni uvijek pristižu lete?i u krugovima. Neka vam pokažu smjer prema mjestu gdje možete povratiti vaš sjaj. Mogu?e je, ponekad ?e vas povesti sa njima da vam pokažu vašu mapu i nau?iti vas poneku mudrost.

Susret sa Nagualom:

Ova metoda prigodna je kao sistem koji Hakeri koriste za pomicanje skupne to?ke. U lucidnom snu, kada sanja? shvati da sanja, važno je obratiti pažnju u kojem se to?no scenariju to dogodilo. Ljudi obi?no vide scenarij snova koji se može dimenzionirati sa rije?ima "od" i "do"; od odre?enog trenutka, do odre?enog trenutka. Ali, ako sanja? ignorira kretanje objekata u snu i usmjeri svoju pažnju u pam?enju trenutka "od", on/a ?e se suo?iti sa "privremenim podba?ajem" pam?enja, sli?no kao kada ?ovjek izgubi svijest za trenutak. Stvoriti ?e se osje?aj da ste zaboravili nešto vrlo važno i obuzeti ?e vas neka vrsta nemo?i i smetenosti. Ono što se zapravo dešava, jest da program sanjanja pokušava presresti vašu kontrolu nad snom i poja?ati ove osje?aje. Vrlo je važno lagano povezati ove prekide i nastaviti sa prisje?anjem. Prvo, "nesvjestica" ?e po?eti poprimati trodimenzionalne nedefinirane oblike. Popravite ih. S praksom, ne samo da se po?injete prisje?ati trenutaka vašeg ulaza u drugu pozornost, nego ?ete nau?iti pomicati vašu skupnu to?ku na ta mjesta "ulaza". Može se još napomenuti da je svatko od nas vrlo ?esto suo?en sa vrlo velikim pomacima skupne to?ke tijekom života. Stoga ?e ova praksa omogu?iti sanja?u uvid u misterioznu prirodu ljudske svijesti. Još bih dodao da su ove vježbe dovele do serija eksperimenata što su ih Hakeri sproveli i koji su nas dovelo do Prvog nivoa opasnosti (pogledaj DH Iveta, op.prev.). No, ova metoda je još uvijek sigurna za vježbanje.

Strah kao zamka za pažnju:

?esto se doga?a da se ljudi okupiraju sa praksama sanjanja, imaju dobre rezultate, ali odjednom, ?uju pri?e o strašnim opasnostima od astralnih ?uvara, o Castanedi kao velikom vampiru, ili pri?e o užasnim silama koje sanja? privla?i i neprestano ga napadaju.

Prijatelji, strah - to je NARKOTIK!

Naše tijelo se navikne na nj i traži ga u velikim koli?inama! Naša cjelokupna svijest hvata sli?ne predrasude i personificira ih život. U cilju dosezanja znanja, potrebno je prevladati prvog neprijatelja. Ali kako? Ispri?ati ?u vam pri?u jednog ?lana naše grupe:
Dakle, ovaj je bio majstor izvantjelesnih putovanja. Lutao je po nevjerojatnim mjestima, bio je "nepobjedivi, neranjivi vojnik". Susretao se sa izvanrednim opasnostima, silama univerzuma i iznena?uju?im dijelova udaljenih galaksija. Njegova neranjivost kao da je stvorila potprogram koji ga je štitio od svih opasnosti. Onda je neka budala do?ekala njegov strah pri?om o mo?nom ?uvaru koji zarobljava putnike astrala. Pri?a bila jednostavna: vodila je do primjera jednog poznanika magi?ara što ga je ovaj ?uvar, navodno zgrabio i magi?ar je umro. Moj prijatelj se navukao na ovaj prizor i jednom prilikom na svom putovanju, uletio je u kandže ovog ?uvara. Ovaj susret doveo je do velikog gubitka energije, gubitak kanala za vantjelesna iskustva, te trogodišnji oporavak.
Zašto su rije?i te budale odjednom postale tako pogubne za mog, do tada neustrašivog prijatelja?

Oni su bili oja?ani snagom "projektanata" straha za golim životom u referenci primjera o smrti poznanika magi?ara. Ovo je bilo vrlo efektivno sredstvo za manipulaciju leta?ke svijesti nad primarnim refleksom o?uvanja života pod svaku cijenu.

Prepoznajte ove zamke pažnje i do?ekajte ih sa smijehom, to je najbolje sredstvo obrane!

O osobinama stvarnosti:

?esto me pitanju postoji li test kojim ?emo razlikovati OS od lucidnog sanjanja. Lucidni snovi su u suštini od vrlo male koristi. Njihov osnovni preduvjet se sastoji od ?injenice da je cijeli proces sanjanja zapravo, naše kreativno djelo, a sadržaj pod kontrolom sanja?a. No, ovo pravilo vrijedi samo za lucidne snove. U OS-u sve je druga?ije.

Na primjer: U lucidnom snu vi do?ete do neke sile. Ova vas kontaktira i od tada se vaš život mijenja. Tok vaših snova i kretanje dnevnih doga?aja izbivaju iz kontrole razuma. Po?injete se "prosipati" po drugim mjestima u snu neobjašnjivim manevrima. Po?injete shva?ati da je svakodnevna pozornost, tako?er san. Ovdje sada po?inje OS (operativni sustav)! Odavde ne?ete bježati od opasnosti (gubiti lucidnost, buditi se u svom krevetu), štipati ?ete se za obraze. Ovo je san u kojem itekako shva?ate da možete ostati zauvijek! Ovo je stvarnost u kojoj vi sre?ete "saveznike" i "?arobnjake", te im se možete nanovo vra?ati, oni su postojani entiteti.

IZVACI IZ RAZLI?ITIH FORUMA:

SANJANJE NIJE ŠALA

DH "Iveta":

NIVO "0" - prva faza mapiranja. "Leta?i, ?uvari i ostali anorganci" još uvijek nisu "isprovocirani" vašom pojavnoš?u. Slobodni ste u vašem napredovanju i istraživanju. Štit Tonala je još uvijek jak i ?vrst.

NIVO "1" - na vašoj svjetlosnoj ?ahuri se otvara procijep. Sada ste otvoreni ne samo silama Naguala, nego i smrti! A po?inje vas udarati opako… Postajete privla?ni anorganskim bi?ima, takozvanim saveznicima, koji se zanimaju za vas, po?inju vas ispipavati, a vi mislite da ?ete poludjeti. Više od pola prakti?ara na ovom mjestu napušta praksu i vra?a se "normalnom" životu. Neki ?ak "zarade" i bolesti tijela ili uma.

NIVO "2" - smrtonosna opasnost! Susret sa silama i energijama univerzuma zahtjeva savršenu disciplinu pojedinca i ?vrstinu ratnika. Pritisci "leta?ke" svijesti postaju nepodnošljivo jaki. Saveznici hvataju vašu pažnju, nastoje postati dio vašeg života. Ipak, najgora su zato?eništva u labirintima (u stvarnosti ovo zna?i komu) ili agonije u FSS-u (federal security service - navodno su DH bili proganjani i od strane vladinih službenika koji su zahtijevali da ima otkriju tehnike sanjanja kao oružje op.prev).

Nisam mogla pretpostaviti da je znanost tako siromašna u poznavanju KS-a (kontroliranih snova). Šokirala sam se nedostatkom informacija kod naših znanstvenika. Nedavno sam postala ?lanom udruženja studenata sanjanja što ga je osnovala Patricia Garfield. Prou?avaju?i arhivu ovog udruženja, shvatila sam da znanstvenici nemaju pojma o KS-u! Tako?er, ni FSS to ne poznaje. Ali, o?ito je da oni žele evoluirati u ovom polju na svoj na?in. Pretpostavimo da smo koristili našu tehniku bu?enja "lika" (?ovjek koji sanja, ali nije svjestan - obi?an san) u lucidnost, podižu?i njegovu svijest na višu razinu (Hakeri su vrlo dobro ovladali ovom tehnikom). Kakav veliki potencijal za FSS! Oni bi mogli utjecati na ljude, plaše?i ih u Freddy Kruger maniru ili ih programirati za razne naredbe. Na primjer, Doc je nau?io izvla?iti ljude iz labirinta. Što ako bismo ih namjerno navodili unutra? Kakvo široko polje djelovanja! Ovo nije nimalo manje opasno od "Leta?a".

DH "Doc":

"DH nisu htjeli pisati listu potencijalnih opasnosti u ovoj praksi. Sergei je ve? nekoliko puta upozoravao na opasnost, stoga je nepotrebno ponavljati. Za po?etnike (do dosezanja svjesnosti u snu) sanja? se nema ?ega bojati. Nekoliko upozorenja se ipak može dodati:
-ne idite u labirinte,
-ne poigravajte se sa "glasom u snu",
-nemojte pomišljati da ste vje?ni i nepobjedivi,
-izi?ite iz sna, ?im neki lik iz sna nasilno stavi nešto u vaša usta, u osjetilo okusa. Ovakvo iskustvo može djelovati na vašu volju, postajete nezadovoljni životom, mrzovoljni i gubite interes za daljnje prakse,
-izbjegavajte slijede?a mjesta: tamne svjetove, isto?nu zonu iza gigantskog tornja, rijeku na jugozapadnom dijelu vaše mape,
-izbjegavajte ove sanjaju?e likove: roditelje, kreature sa kliještama, vrlo lijepe ljude, bi?a koja su prelijena da preuzmu ljudski oblik, velika lete?a bi?a.

Ali ponavljam, opasnost po?inje kada sanja? osjeti odre?ene mo?i što nastaju sa praksom, te usmjeri svoju pažnju na njih, te prilike na koje nailazi", umjesto na inicijalnu Namjeru.

?ITANJE U SNOVIMA

DH "Spam":

"Želim vam opisati sistem ?itanja tekstova u kontroliranom snu (KS).Tekstovi u KS-u su, kao što znate napisani u poznatim ili nepoznatim jezicima. Prvo sam pokušavao koristiti metodu brzog ?itanja, to jest ?itanje cijele stranice odjednom. Ova metoda je imala perspektivu, iako ju je bilo vrlo teško nau?iti. Ona se danas spominje u mnogim knjigama kao disciplina za brzo u?enje u svakodnevnoj stvarnosti i dovoljno je u bilo kojem pretraživa?u ukucati rije? "fastreading", dobit ?ete mnoštvo podataka. No, kako ja ina?e radim u biblioteci i angažiran sam u restauracijama starih knjiga, tako možete zamisliti da su knjige vrlo ?esta tema u mojim snovima. Vidim ih skoro svake no?i, a ?esto ih pronalazim i u kontroliranim snovima. Tako mi se u?inilo da bi za po?etak metoda brzog ?itanja bila pogodna. Ona ubrzava našu sposobnost fiksiranja pažnje na pisanu informaciju. Kad se dosegne odre?ena vještina, ?itanje jedne stranice se može ubrzati na trajanje od jedne sekunde, što me je navodilo na pomisao da ?e ova brzina u snu biti dovoljna prije nego li se on po?ne mijenjati. Skoro da je i bila. Ipak, zanimljivo je napomenuti da su moji napori proizveli sekundarni efekt. Upoznao sam se sa "glasom snova" (voice of dreams). Ovaj glas "hvata" sve sanja?eve želje i ispunjava mu ih (doduše, sa dozom humora )

Ali, kako raditi sa "glasom snova"? Dok gledate u tekst, podignite pogled nešto iznad njega, dozvoljavaju?i glasu da bude vaš ?ita? i komentator. Neka tekst bude trajno unutar vašeg vidnog polja, ali nemojte fiksirati pogled na njega. Ako ga fiksirate, tekst ?e se pokušati "dekodirati, ali pošto nema zadovoljavaju?eg "kodnog programa", dekodiranje ?e se vrtjeti u krug sinonima za, recimo rije? "plesati", i izostati ?e rezultat. Stoga morate gledati nešto iznad teksta i slušati pojašnjenja "glasa". Tada ispred vaših o?iju, na vrh teksta otvorite "prozor" unutar kojega zapo?inje vizualizacija teksta. Postoji opasnost vaše ponovne fiksacije na sada ovaj prizor. Potrebno je biti izbalansiran u nastojanjima da se prona?e zadovoljavaju?i intenzitet promatranja stvari u snu. Podijelite vašu pažnju na tri dijela: izbjegavajte fiksaciju na tekst; obratite pažnju na "glas"; i oprezno promatrajte prizor. Sve ovo dati ?e vam (neopisivo) potpun pristup informacijama u tekstu.

Nadalje, slijedi pitanje kako izvu?i ovako preveden i adaptiran tekst iz KS-a u svakodnevnu pozornost. Ovdje tako?er pomaže metoda "brzog ?itanja" kao i metode razvijanja memorije. Angažirajte se u ovo dvoje i ne?ete požaliti! Dobiti ?ete na poklon "kvantni skok" ne samo praksi ?itanja u snovima, nego i vježbama rada sa KS-om!"

DH "Iveta":

"Kada se osoba bavi mapiranjem snova, uobi?ajeno je da ?e ona svakog dana upisati dvije ili tri "sfere". Potom, nakon nekog vremena (može biti mjesec dana ili godina) "mjehuri" po?inju rasti zajedno, pove?avaju?i svoj volumen me?usobnim uplitanjima po sadržaju, baš kao mjehuri?i sapuna. Dalje, tokom vremena preostane samo jedan veliki mjehur - svijet snova - druga pozornost - isti veliki "mjehur" kao što je ovaj, svakodnevni.

Usprkos sli?nostima, mape su ipak posve razli?ite kod svakog prakti?ara. Treba shvatiti da je mapa vaša kao i njena apstrakcija, koja je tako?er isklju?ivo vaša! Netko može imati mnogo fiksnih mjesta, a drugi se neprestano sele iz "mjehura" u "mjehur".
Ali, zapamtite sve je to BESMISLICA!!! (misli se na sadržaj snova, za koja se ljudi obi?no hvataju i pokušavaju stvoriti smislene veze, op.prev.)

Najvažnija stvar u ovoj praksi je PROCES! Vi stvarate molekularnu strukturu, a ne mapu. Stoga je važno posvetiti pažnju lokacijama i pejzažu, radije nego sanjaju?im entitetima. Imati ?ete po?etnu to?ku - vašu ku?u - poslije toga budite inventivni, kreativni i originalni. Dovedite vaš sanjaju?i Tonal u red.

Kao što je re?eno, stvaranje Mape Snova nije svrha, nego samo sredstvo. Nakon inicijalne serije istraživanja, te nezadovoljstva sa metodom "pronalaženja ruku u snu", DH su nastojali prona?i neke druge sisteme ili metodologiju kojima bi se postigli isti rezultati (tj. dosezanje i prolazak kroz prva vrata Sanjanja). No, cilj tehnike mapiranja snova jest bu?enje cjelokupne Nagual memorije - lijeve memorije! To bi se moglo opisati i kao eksplozivno prisje?anje (skoro) cjelokupnog života što smo ga proveli u snovima, to jest, svih položaja skupne to?ke. Nakon ovoga bu?enja vi kona?no dostižete Kontrolirane Snove (KS). DH razlikuju lucidne snove od kontroliranih. U lucidnim snovima osoba i dalje luta iz "mjehura" u "mjehur" bez kontrole. Kod KS, sanja? dostiže postojanost svijeta snova, mjesta koja su zadržana u svojoj formi zajedno sa svojim atributima (anorganskim bi?ima), te ih istražuje ili obilježava kao mjesta "sastanaka" sa drugim sanja?ima.

Tako smo postavili temeljnu platformu na kojoj ?e po?ivati ovo istraživanje pod nazivom Operativni Sistem (OS) po kompjuterskoj terminologiji, ali i analogiji, jer: "mašine su zaista ekstenzije naših ?ula". To nije bila platforma lucidnog sanjanja, ali je bila dovoljno blizu i dovoljno osebujna da je uspijevala zaintigrirati pažnju prakti?ara da se ozbiljnije pozabavi s ovom problematikom. U trenutku kada smo utemeljili OS, pokušali smo mapirati teren snova, to jest, dimenzionirati ga na jednoj površini koja bi bila kao nekakva arena zbivanja. Me?utim, na naše zaprepaštenje, otkrili smo da su naše mape bile skoro, pa identi?ne!

Tonal je zapravo otok, relativno mali prostor, zajedno sa svim elementima koji opisuju svijet. Gdjegod ?ovjek živi - u Africi, Antarktiku, Njema?koj ili Sonori - mapa njegovih snova posjeduje ista osnovna arhetipska obilježja. Primjerice, evo dva takva uzorka kod prosje?ne osobe: ku?a, gdje ste proveli djetinjstvo - ?e biti središte vaše mape. Ponekad ?e ova ku?a uklju?ivati elemente drugih ku?a u kojima ste eventualno živjeli. Ova ku?a je locirana u Gradu, koji opet, uklju?uje elemente svih drugih gradova u kojima ste živjeli ili kratko boravili. Grad na vašoj mapi snova je jedan jedini! Ako npr. u snu putujete nekim prijevoznim sredstvom iz New Yorka prema Baltimoru vi zapravo napuštate jedan dio Grada i odlazite u njegov drugi dio, ali istog Grada! Tako, ako putujete iz Pariza u Quebec, nikada ne napuštate granice Grada.

DH su pronašli dva prolaza prema zonama "sa druge strane" ovih granica Grada. Prvi je most na jugoisto?nom dijelu mape. Nakon njega slijedi uzak prolaz kroz skupinu planina, te prema "membrani" što se svija i mlatara pod udarcima vjetra. Sve zapravo kao u opisima don Juana! Na ovom mjestu uvijek pušu "mo?ni vjetrovi".

Drugi prolaz je lociran na sjeveru mape. Put prema tome dijelu mape prolazi preko terena nastanjenog "divovima". Zapanjuju?e je da smo pronašli vrlo dobre opise ove lokacije u drevnim kineskim knjigama.

Ako sanja? upadne u odre?ene mjesta u zemlji snova on ili ona djelomi?no obnavlja svoje svjetlosno tijelo. Nažalost, ova je potom ubrzo apsorbirana aktivnostima svakodnevnog života. Ali, što bi bila ta "iluminacija"? Ovo se može najbolje shvatiti ako sretnete osobu u snu koja je svjesna da sanja. Vidljivi je da takva osoba sja iznutra. U usporedbi sa ostalim likovima u snu koji su blijedi i mutni, razlika je više nego o?ita. Privremena iluminacija omogu?uje osobi da pomi?e svoju skupnu to?ku po volji. Tako DH mogu u?i u san nepoznatog sanja?a, pratiti ga i njegovim "mjehurima", te se ?ak i probuditi s njim u svakodnevnoj pozornosti (u "sferu" njegovog kreveta).

DH su hakirali "Mrežu" i tranzite u svakodnevnoj pozornosti. To zna?i da ako želite negdje i?i dovoljno je otvoriti vrata i Namjeravati. Tako?er, mi smo ovladali grupnim sanjanjem, to jest, boraviti na bilo kom mjestu na mapi u skupinama. Ovo nije komplicirano, no ova vještina implicira velike probleme socijalne prirode. "Bu?enje" nepoznatih sanja?a u lucidnost DH rade ekstremno rijetko, zbog implikacija i opasnosti po zdravlje osobe uslijed šoka, te najvažnije - mogu?nosti kontrole te osobe. Mi radije pri?ekamo da takav sanja? prona?e nas…"

SVRHA DREAMHACKER-a

Htjeli smo stvoriti Rusku tradiciju sanjanja, metodu moderne generacije sanja?a koja bi bila originalna, dostupna i opisana jezikom novoga doba (kompjuterska terminologija i analogija).

Kada sam ?itao Mareza i njegovu rusko-ukrajinsku bra?u, došlo mi je da povra?am. Htio sam prava otkri?a i iskustva, iste snage i mo?i kao kod Castanede, a oni su nudili špekulacije i baljezganja pustih teorija, poput svih ostalih "naguala" što su se pojavili nakon Castanedine smrti. No, temeljno pitanje je bilo kako vježbati sanjanje, što sa ?injenicom da nemamo u?itelje? Iz ovih pitanja rodila se ideja o DreamHackerima. Naš zadatak je bio prodrijeti u svijet sanjanja kakvim ga opisuje Carlos Castaneda i don Juan, ali na naš na?in. Pokrenuli smo veliki projekt stvaranja programa kojim ?emo to u?initi. Tako je nastala metoda "kartografija snova" koja je trebala mnoge mlade Ruse angažirati u dijelove njihovih snova na ovaj, osebujan na?in. Prije toga, oni su bezuspješno nastojali "prona?i ruke u snu" i odustajali. Mapiranje snova ih je uspijevalo zadržati prikovanim za samu esenciju prakse i poslužilo kao glavni klju? za prolazak Prvih Vrata Sanjanja. Ovo je postala naša "buba" što je u stanju prodrijeti u program ljudske svijesti. Ali, postoje još ogromni neistraženi teritoriji koja ?ekaju da ih se otkrije.

Tako smo se angažirali u projekte razotkrivanja drevnih manuskripti ?ije su informacije otisnute u odre?enim poljima planete Zemlje. Na temelju ovih informacija stvorili smo teoriju singularnih zakona u lancima doga?aja svakodnevnog života. Ja sam uvjeren da ?e ovaj projekt dati formulu za posjedovanjem velike kontrole nad doga?ajima u našim životima. Hakeri su se duboko angažirali u istraživanju ovog podru?ja. Upoznali su se sa posve jedinstvenim silama univerzuma i nastoje ih posve razumjeti. Oni nastoje stvoriti metodu takozvanog "stalkinga" vrebanja/traganja nad svakodnevnim životom u cilju o?uvanja energije.
Mi, kao ni vi, nemamo don Juana dan nas vodi sa štapom naprijed. Mi trebamo zamijeniti ovu "prisilu" sa drugim jednako snažnim atributom - interesom. To je esencija metode koju su stvorili DH.

Pitate se: kuda ?emo i?i dalje? Pa to je besmislica! Ispred nas stoji bezgrani?ni svemir u svim pravcima. Idemo kuda nas noge nose. Ali ovaj svemir - ?eka i vas! I drugu djecu. Nevjerojatna otkri?a nas ?ekaju.

Ekstremno je važno shvatiti da su svi autoriteti - samo sidro! Svatko od nas je strelica za sebe. Ali kakva strelica? Život u tobolcu ili brzi let? Hakeri su odabrali ovo drugo.

Dragi prijatelji, mi žarko želimo da u tom svemiru bude još nešto: htjeli bi da i vi budete tamo!

-----------------

Sergei Izrigi

http://dreamhacker.narod.ru/info.htm

http://galaksija.info/forum/viewtopic.php?p=16097

http://ufoparanormal.proboards40.com/index.cgi?board=Vienjebudunosti&action=display&thread=102