Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Ostvarivanje trajne promjenePoneki ljudi jednostavno nemaju povjerenja da se mogu promijeniti. Imaju osje?aj da su njihovi problemi preteški i preduboki, ili su razo?arani na?inima rada koje su isprobali dosad. Još ?eš?e smo skloni izgubiti motivaciju ako se drasti?ne promjene ne pokažu u roku od mjesec – dva, ponekad ?ak i ako smo svjesni da baš i nismo toliko intenzivno radili na sebi i vježbali nau?eno. Nerijetko prakticiramo odre?ene vježbe i tehnike neredovito, primjerice nekoliko puta mjese?no, te nakon što pro?e nekoliko mjeseci nismo zadovoljni rezultatima koje kao da, bez obzira na (ne)uloženo vrijeme, o?ekujemo da proizvede sama ?injenica da odre?ene stvari znamo racionalno. S druge strane, osobe koje se predano trude, ponekad o?ekuju prevelike promjene u prekratkom roku, te ako se to ne dogodi, motivacija vrlo brzo opada.

Možda jedna od najvažnijih stvari koje je mogu?e re?i na temu osobnog razvoja jest: dajte si vremena! Vaši problemi su nastali na samom po?etku oblikovanja vaše osobnosti, a u?vrš?ivali se desetlje?ima. Sje?am se da sam ?itala o tome kako, neurološki gledano, ponavljani na?ini razmišljanja stvaraju neuronske veze koje i kasnije olakšavaju povezivanje istih asocijacija i upadanje u isti obrazac, te je potrebno duže vrijeme da bi se stvorile nove neuronske veze i ustalili novi na?ini razmišljanja.

Kao s dijetom za mršavljenje ili u?enjem neke vještine – sviranja nekog instrumenta, borila?ke vještine, kreativnog pisanja ili bilo što drugo – ako si kao rok ostvarenja ciljeva zadate nekoliko tjedana, ne samo da ?ete biti nezadovoljni rezultatom, nego i samim procesom. Kratak rok stvarat ?e vam pritisak i osje?aj neuspjeha i nedostatnosti, te ?ete se – kao kod brzinske dijete – vrlo brzo vratiti na stare navike i stare probleme. Mnogo je mudrije dati si pola, jednu ili dvije godine, ovisno o problemu možda ?ak i više, te odrediti redovnu rutinu, izgradnju navika kojih ?ete se mo?i pridržavati sa zadovoljstvom, pa i užitkom – dugoro?no, pa ?ak i cijeli život.

Moje je iskustvo u individualnom radu da ljudi u pravilu govore o vrlo pozitivnim pomacima kad se radi o odre?enom uvjerenju, ili emociji npr. krivnji, ljutnji i sl. vezanoj za odre?eni kontekst, no za zna?ajnu promjenu osobnosti ili postizanje životno važnih ciljeva kao što je promjena posla ili ostvarivanje željenog partnerstva, potrebno je promijeniti niz uvjerenja i neprikladnih emocionalnih reakcija, a ne samo jedno do dva, kao što se ?esto nadamo. Kod ljudi s težom prošloš?u, odre?ena uvjerenja mogu biti u?vrš?ena kroz niz traumati?nih iskustava i nezdravih odnosa, što zahtijeva duži i intenzivniji rad.

Želim navesti primjer osobe koja mi je od klijentice postala bliska prijateljica, a koja je prije oko godinu i pol po?ela sa mnom raditi na svojim problemima vezanim uz partnerstvo: povrije?enosti odre?enim detaljima ponašanja partnera, povremenoj ljubomori i osje?aju vezanosti, patnje u situacijama razdvojenosti i sli?no.

U po?etku smo radile otprilike dvaput mjese?no, dok su se kasnije sastanci prorijedili na jedan u dva do tri mjeseca, dok je u me?uvremenu ona radila na sebi samostalno i pomo?u vo?enih meditacija. Ubrzo je po?ela primje?ivati pove?anje samopouzdanja i samostalnosti, nevezanosti za partnerove postupke, a kroz neko vrijeme i sve manju privla?nost prema situaciji i odnosu u kojem je osje?ala da njene istinske želje i potrebe nisu ispunjene. No, odlu?ila je ne prekidati odnos na silu, nego ostati u njemu dok još uvijek osje?a potrebu za njim, te iskoristiti to vrijeme da radi na svakom problemu koji iza?e na površinu.

S vremenom mi je sve ?eš?e po?ela javljati kako se privla?nost smanjuje i kako više nije sigurna koliko ?e dugo trajati taj odnos. Prije nekoliko mjeseci situacija je dobila i svoj rasplet: srela je drugog muškarca s kojim je ostvarila vezu koju opisuje kao istinsku bliskost i partnerstvo, svakodnevnu ?aroliju, iskustvo u koje joj je gotovo teško povjerovati.

Ovo je lijepa – ali i realisti?na! – slika onoga što se može ostvariti kroz dugoro?an kontinuirani rad i iskrenost prema sebi. Naizgled takav pristup zahtijeva više vremena i truda nego razli?iti pristupi '?arobne pilule', ali problem se riješava u korijenu, na razini uzroka umjesto posljedica, sli?no kao što se niti suvišne težine ne možete riješiti kremama i tabletama, nego promjenom navika koje su problem uzrokovale.

Trajni i zna?ajni rezultati dolaze kroz kombinaciju rada na uzrocima problema, kontinuiranog rada na razvoju nove razine svijesti i percepcije, odnosno novih emocionalnih iskustava, te primjene postignutog u svakodnevnom životu.

Ponekad mi ljudi znaju re?i kako je njihova po?etna pozicija daleko teža i složenija od situacije drugih ljudi, što ?esto podrazumijeva i da ih ja teško mogu razumjeti jer ne poznajem njihove osje?aje. Ako govorim o sebi, u sadašnjosti je to?no da kre?em iz dobre pozicije i pozitivnog stava prema sebi, no ni izdaleka mi se nije tako ?inilo kad sam tek po?injala raditi na sebi. Ako pogledam u svoju prošlost, ona je specifi?na kao što je svaka obitelj i svaki pojedinac jedinstven, no ukupno gledaju?i smatram da su moji uvjeti bili negdje u razini savršenog prosjeka, s odre?enim prednostima, ali i teško?ama u odnosu na ono što sam vidjela kod drugih (ponekad mi ljudi teško mogu vjerovati kad pri?am kako sam doživljavala sebe u tinejdžerskim danima!). Upravo su me te teško?e pokretale i poticale na rad na sebi i istraživanje, kao uostalom i mnoge druge ljude.

Naša psihološka struktura po prirodi je inertna i potreban nam je odre?eni kontinuitet, postupni prijelaz iz poznatog u nepoznato, umjesto drasti?ne promjene. Poneki ljudi i svjesno se boje promjene, ali daleko ve?i broj ljudi ?uva taj strah u podsvjesti. Naša osobnost sastoji se od velikog broja dijelova, takozvanih podosobnosti, nekih više, a nekih manje aktivnih, nekih koje potiskujemo ili i ne slutimo za njih. Tim dijelovima nas potrebno je vrijeme kako bi se reorganizirali i prilagodili promjeni, a neki se od njih mogu odupirati promjeni zbog straha od smrti, nestanka stare osobnosti i njezinog prelaska u neku vrstu ništavila. Zbog sli?nih razloga – straha od gubitka vlastitog ja i svijesti o sebi – možemo se bojati duhovnih iskustava, pa i intenzivne intimnosti u bliskim odnosima s drugima.

Unato? svim lijepim obe?anjima i hvalospjevima, me?u svim tehnikama osobnog razvoja i ljudima koji rade na sebi koje sam upoznala, ne poznajem niti jednu osobu koja je uspjela ostvariti drasti?nu promjenu u vrlo kratkom roku. Povremeno mi ljudi s kojima sam radila znaju re?i da im se život iznimno promijenio, ali ne u nekoliko dana ili tjedana, nego kad se osvrnu za sobom i sjete se svojeg stanja prije nekoliko mjeseci ili godinu dana. To je realisti?an cilj i zapravo vrlo nadahnjuju?i i poticajan, kad ne bismo imali tu naviku potroša?kog društva da sve kupujemo u instant obliku, te kad bismo bili voljni potpuno uložiti sebe i svoje vrijeme u proces osobne promjene, umjesto pokušavanja da izvanjskim sredstvima postignemo unutarnju promjenu i razvoj karaktera koji se stje?e samo iskustvom.

Mogu?i su i povremeni 'skokovi' u napretku, zna?ajne i trajne pozitivne promjene u kratkom roku, ali i one su rezultat prethodnog dugotrajnog rada na sebi kojim su stvoreni uvjeti za prijelaz na novu razinu percepcije.

Moje je iskustvo da ponekad iskreno i potpuno suo?avanje s vanjskom situacijom može dovesti do toliko osloba?aju?ih uvida i promjene perspektive da se odre?eni emocionalni problem spontano iscijeli i prestane potreba za stvaranjem sli?nih situacija, no za to je potrebno razviti snažnu svjesnost o vlastitim osje?ajima – a i tu?ima – i iskrenost prema sebi, te je takvo iscjeljenje tako?er rezultat dužeg razdoblja kontinuiranog rada na sebi. ?esto je lakše i brže koristiti rad na unutarnjem rješavanju nezrelih emocija prije suo?avanja s vanjskom situacijom.

Sli?no kao i kod dijeta za mršavljenje, sposobnost da prihvatimo da se ne?emo istog ?asa osloboditi nesavršenosti klju?na je da bi do stvarnog oslobo?enja došlo. Sli?no kao kad se radi o odabiru posla ili hobija, važno je da možemo osje?ati zadovoljstvo i u samom procesu, a ne samo u rezultatu. To je tada tako?er prilika za spontano vježbanje uživanja u sadašnjem trenutku i ljubavi prema sebi upravo onakvima kakvi jesmo.

Promjena se tada ostvaruje postupno, korak po korak, nijansu po nijansu, ali kontinuirano, stabilno i sa trajnim u?incima. Godina dana strpljenja i discipline ?esto nam uštedi desetlje?e uzaludnih napora na klackalici neuspjeha. Na kraju, imat ?ete rijetku privilegiju da se za zadovoljstvom osvrnete u svoju prošlost i kažete sebi nešto kao: 'Da sam prije dvije-tri godine mogla vidjeti sebe kakva sam danas, ne bih se prepoznala!'

© Kosjenka Muk, 2006., www.centar-angel.hr