Biti svoj vlastiti autoritetJedna od najvažnijih lekcija u ljudskom životu, po mom uvjerenju je nau?iti vjerovati samima sebi i slušati svoj unutarnji glas radije nego bilo koga izvana. Nekriti?nim prihva?anjem stavova i uvjerenja drugih ljudi (poznato je koliko je to svojstveno djeci i koliko svojeg istinskog 'ja' na taj na?in ona mogu izgubiti) odri?emo se vlastite odgovornosti i mo?i. Tada ?ak ni naši uspjesi nisu istinski naši. Vjerujem da možete navesti primjer iz vlastitog života kad ste u ne?ije ideje i razmišljanje imali mnogo povjerenja, da bi s vremenom, na lakši ili teži na?in, nau?ili da on/ona nema sve informacije i da njegova istina ne mora biti i vaša. To je vrlo vrijedna lekcija i vjerujem da nam je svima, možda i ne jednom, potrebno pro?i kroz takvo iskustvo.

?ak niti najkvalitetniji duhovni (i drugi) u?itelji ne moraju uvijek imati '?isti kanal' i prave informacije. ?ak i kad bi imali, postavlja se pitanje postoji li uop?e nešto što je u svim situacijama apsolutna istina? Vjerujem da takvih ima vrlo malo. Možda ste se našli u situaciji kad ste osjetili unutarnji poriv da u?inite nešto što nije bilo sasvim u skladu s vašim uobi?ajenim uvjerenjima, da biste kasnije uvidjeli da je taj postupak stvorio mnogo više koristi i za vas i za druge nego da ste se ?vrsto držali svojih pravila. Život je beskrajno raznolik; ljudi, odnosi i situacije su uvijek iznova jedinstveni, a naš unutarnji glas ima pristup mo?nijem izvoru informacija nego naš razum.

Na žalost, velika ve?ina religija i duhovnih praksi zahtijeva slije?enje velikog broja pravila, ponekad i vrlo sitni?avih, u svim podru?­jima života, ne ostavljaju?i time prostora intuiciji i osobnoj istini. Vjerujem da traženjem sigurnosti i pokušavanjem izgradnje samopoštovanja kroz slije?enje takvih pravila, na emocio­nalnoj razini pokušavamo zadovoljiti duhovni autoritet kao što smo u djetinjstvu pokušavali (neuspješno) zadovoljiti roditelje. Ako to zahtijeva potiskivanje svojih spontanih poriva i emocija, prije ili kasnije ?e završiti neus­pjehom.

?ak i najsavršeniji zemaljski roditelji nisu uvijek u stanju zadovoljiti djetetove potrebe, a ve?ina roditelja u sadašnjoj fazi razvoja ?ovje?anstva nema ni izdaleka dovoljno ljubavi i poštovanja za dijete kao ljudsko bi?e. Dijete vrlo brzo zaklju?i da je ljubav uvjetovana i po?inje je pokušavati zaslužiti nastojanjem da bude savršeno, po mogu?nosti bolje od svih drugih. Slijepo slije?enje bilo kakvih pravila i kod odrasle osobe suptilan je rezultat te potrebe. Tako?er, mnoga djeca nau?e nemati povjerenja sama u sebe i vlastite odluke, te i kao odrasli ljudi radije traže savjete i usmjerenje od drugih, nego da preuzmu rizik pogreške. Tako se može stvoriti više ili manje suptilna ovisnost o vanjskom autoritetu. Da bi se to moglo dogoditi, mora postojati i druga strana – osoba koja se postavlja kao autoritet i želi imati mo? nad drugim ljudima.

Svi smo skloni vjerovati autoritetima – u?ili su nas da budemo takvi. Ve?ina ljudi je automatski spremna vjerovati osobi koja djeluje sigurno u svoje stavove. Ako nešto piše u knjizi ili novinama, mnogi ljudi ?e to automatski prihvatiti kao provjerenu informaciju. Dok neki ljudi zbog potrebe za mo?i pod svaku cijenu žele prezentirati svoja uvjerenja kao apsolutnu istinu, drugi, obi?no oni kod kojih je osje?aj nesigurnosti bliži svjesnom dijelu li?nosti, lako ?e biti pokolebani samim njihovim samouvjerenim stavom.

Najve?u štetu ?ine ljudi koji su najsuptilniji u mani­pu­­li­ranju. ?esto ?ete se na?i u situaciji kad sve rije?i zvu?e ispravno i razumno, i teško vam je prona?i protuargument, ali i dalje osje?ate da nešto nedostaje ili nije u redu. Moja je preporuka za takve situacije: uzmite trenutak da poslušate taj osje?aj u svom tijelu, da ga pokušate prevesti u rije?i. Tako dobivene informacije obi?no ?e 'razoružati' manipulatora bolje nego bilo koji argument smišljen racionalno.

Sumnju trebamo prihvatiti kao koristan i prijateljski osje?aj. Bez nje bi se lako zanosili bilo kakvim idejama i bili mnogo podložniji iskorištavanju i manipulaciji. Sumnja nas poti?e da ih preispitujemo i da pravimo razliku izme?u ponekad vrlo sli?nih informacija i ideja. Sasvim je prirodno da se i znanstvenici, koji bi po definiciji morali imati ?vrste dokaze za svoje teorije, ?esto u njima vrlo razilaze i sukobljavaju, stare teorije se stalno pobijaju i 'dokazuju' nove i obratno, a koliko je tek lako stvarati teorije ako ih potkrep­ljujemo samo dokazima nastalim u vlastitom umu.

Slušajte taj 'osje?aj u trbuhu' kad god ?itate neku knjigu ili razgovarate s nekim. No budite svjesni da otpor može biti zdrav ili nezdrav. Zdrav otpor je onaj kod kojeg njegovim ispitivanjem možete prona?i razloge za otpor i neslaganje; nezdrav otpor je u pravilu iracionalan, ?esto i ja?e potisnut, a može se javiti ?ak i kad smo svjesni da je sve što ?itamo ili ?ujemo pozitivno i bez manipulacije. Nezdravi otpor je uzrokovan aktiviranjem potisnutog dje?jeg otpora autoritetu i njegovim zahtjevima (npr. dijete koje se prisiljava da bude nesebi?no prije nego što je ono za to prirodno spremno, lako ?e razviti otpor prema bilo kakvom poticaju na nesebi?nost). Ako primijetite takav otpor, istražite koje ga rije?i ili izrazi posebno poti?u. Razlike izme?u zdravog i nezdravog otpora mogu biti vrlo suptilne, a ponekad obje vrste otpora mogu biti prisutne istovremeno. Me?utim, kroz vježbu i upoznavanje svojih emocionalnih reakcija, mogu?e ih je nau?iti prepoznavati.

Ne uzimajte ništa zdravo za gotovo. Provjeravajte informacije koje druga osoba navodi, zapažajte kojim se rije?ima služi. Pokušajte smisliti sve razloge zašto bi neka tvrdnja mogla biti neistinita ili nepotpuna. Npr. ako vam netko predo?i rezultate nekog istraživanja, zapitajte se što je sve moglo utjecati na to da istraživanje ne bude dovoljno objektivno i pouzdano.

Mogu?e je zvu?ati iznimno inteligentno, a opet govoriti bez istinskog smisla. Ljudi vješti na rije?ima mogu lako stvarati najrazli?itije kombinacije rije?i i u?initi da one zvu?e smisleno, ?ak i mudro. Srela sam više takvih ljudi, a vjerojatno i vi. Radi vježbe, pokušajte pro?itati nekoliko 'visoko intelektualnih' knjiga ili poslušati nekoliko sli?nih emisija na radiju ili televiziji, te provjeriti što u vašem tijelu odzvanja kao rije?i koje imaju dubinu, a što kao isprazno intelektu­alizi­ranje.

Jedan od na?ina manipulacije je iznijeti nepouzdane i neprovjerene teze te iz njih stvoriti zaklju?ak. Mnoge ljude ?e dovoljno 'zaslijepiti' prividna logi?nost zaklju?ka da ne?e obra?ati pažnju na pouzdanost podataka iz kojih je on izveden. ?ak i ako osoba ne laže svjesno – kako možemo znati da su podaci koje ona ima sigurno to?ni? Mnogi ljudi ne provjeravaju ni izdaleka dovoljno informacije koje prenose.

(Kako ni sami nismo savršeni, jednako je potrebno provjeravati i vlastito ponašanje. No kako ?e preispiti­vanje sebe biti tema mnogih slijede?ih ?lanaka, ovaj put se ne?emo usmjeriti na to.)

Manipulatori se ?esto pozivaju na pozitivne ideale i emocionalne težnje, na velike rije?i kao što su ljubav, istina, duhovnost, svjetlost, Bog... To je ?esto pokri?e za nedostatak istinskih, razložnih argumenata. (Istinit citat: 'Moraš dopustiti da ti tvoje Više ja pokaže da sam ja u pravu!' Ovo je prili?no o?ita, nesup­tilna manipu­lacija - stvarno dobri manipulatori bit ?e mnogo indirektniji.)

Mudar savjet koji sam nedavno dobila: ako se netko razbacuje velikim, apstrak­tnim rije?ima, provjeri što želi od tebe! Neki ?e možda željeti samo vaše divljenje i uvažavanje, dok ?e vas neki željeti iskoristiti na mnogo konkretnije na?ine. ?ak i samo nedostatak poštovanja prema vašem osobnom izboru i vašim uvjerenjima dovoljan je razlog za oprez, ?ak i ako vam se ina?e ?ini da je osoba u pravu.

Zapravo se u prosje?noj me?uljudskoj komunikaciji jako rijetko ?uje nešto što možemo bez rezerve prihvatiti kao istinu. Govorenje iz vlastitih ograni?enja i uvjerenja, stvaranje zaklju?aka na temelju malog broja primjera, prilago?avanje ideja ili podataka svojim uvjerenjima ili potrebama situacije, blago uljep­šavanje pri?e u svoju korist (ili samo radi efekta), prihva?anje ideja samo zato što lijepo zvu?e ili radi bildanja vlastitog ega... Bezbroj je na?ina na koje se realnost može ?ak i nesvjesno i nenamjerno iskriviti. Imajte to na umu ?ak i kad razgovarate s ljudima u koje imate povjerenja i za koje znate da ne žele manipulirati vama. I bez obzira koliko cijenili ne?iju inteligenciju, iskustvo, znanje, duhovni ili bilo koji drugi autoritet, uvijek imajte na umu da i ta osoba u svakom trenutku može pogriješiti. Ne zato da bi je kritizirali – potpuno je nerealno o?ekivati savršenstvo od bilo koga - nego zato da ostanete u svojoj istini i živite svoj život, a ne tu?i.

© Kosjenka Muk, 2005., www.centar-angel.hr