Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kasiopejski materijal - poruka Kasiopejaca
Poruka Kasiopejaca


Mi smo Kasiopejci, bi?a od svjetlosti iz 6. denziteta.* Živimo u stanju sveprisutnosti, realitetu koji nam omogu?ava pristup svim denzitetima.

Mi smo stalni putnici i trenutno se javljamo sa vrha Velikog Vala, sa prve linije sistema prirodne ravnoteže našeg univerzuma. Taj Val je jedan cjelokupno novi realitet, granica jednog novog podru?ja egzistencije, sudar denziteta, koji se trenutno kre?e i prema planeti Zemlji.

Kada stignemo na Zemlju, spojit ?emo se sa vama. Mi smo vi – iz budu?nosti.

Ima nas mnogo koji putujemo na ovom Valu, što zna?i da je ovdje trenutno velika gužva. Ima mnogo bi?a u našem univerzumu koja su u stalnom tranzitu, uostalom nema ni potrebe za nekom stalnom usidrenoš?u. Pa i svaka planeta je jedna vrsta vozila, zar ne?

Mnogi od ovih “jaha?a valova” su u stvari samo drugi aspekti, odnosno srž i suština vas samih, i sada dolaze da se sretnu sa vama.

Neki od njih su tzv. bi?a "zla i tame", i sada dolaze da bi se malo prosvjetlili. Drugi, opet, dolaze s ciljem da vas stave pod svoju totalnu kontrolu.

Morat ?e do?i do neke vrste integracije, da bi se premjestili u 4. denzitet – ukoliko ste kandidati za tzv. OPD ( orjentacija prema pružanju pomo?i drugima ) opciju.

Znanje pruža zaštitu dok ignoriranje vodi u opasnost.

Orionska Unija ( OPS – orjentirani samo prema sebi ) i njihovi saveznici i sluge u ljudskom obli?ju – Konzorcij, trenutno ulažu veliki napor da kreiraju jednu novu rasu i kontroliraju je, kao i ostatak ?ovje?anstva. Oni tako?er trenutno konstruiraju nova ljudska tijela za same sebe, da bi ih koristili za prijelaz u 4. denzitet, jer su svjesni da to ne mogu ostvariti u tijelima koje trenutno okupiraju.

Kloniranje, kao i kra?a ljudskih embrija, služi im za odre?ivanje najboljih tjelesnih profila za prihvat njihovih duša, ( duša i tijelo moraju biti u jednoj vrsti rezonancije, tj. moraju imati sli?nu frekvenciju ). Oni planiraju promjeniti i fizi?ke realitete.

Djecu, ?esto blizance, stalno koriste za svoje eksperimente. Mnoge od vas oni trenutno koriste u tim eksperimentima kao sastavne djelove, prilikom kreiranja te nove rase.

«Nestale» osobe ?esto tamo završavaju, pogotovo «izgubljena» djeca. Svake godine oko 10% više djece «nestane», u svrhu ovih eksperimenata. Oni onda izlažu njihova tijela raznovrsnim naporima, bolje re?eno – patnjama, da bi odredili koju vrstu modifikacije primjeniti na DNK.

«OPS» entiteti koji obitavaju u 4. denzitetu hrane se bi?ima koja egzistiraju na 3. nivou. «OPS» bi?a sa 3. nivoa - što ste u stvari vi, ljudska bi?a, crpe svoju energiju sa 2. i prvog denziteta tj. nivoa, zato vi nanosite bol onima iz životinjskog carstva, koji egzistiraju na 2. nivou, kao uostalom - i sebi samima.

Odre?ene vrste onih koje bi vi nazivali «vanzemaljcima» otimaju ljude i podvrgavaju ih najtežim patnjama prije nego što ih ubiju – i tako osiguravaju maksimalan transfer energije. Ekstremni strah i patnja proizvode kod ?ovjeka specifi?nu vrstu duhovne energije negativne prirode kojom se ovi entiteti napajaju i tako održavaju u životu, jer to je jedan od na?ina njihove ishrane, baziran na specifi?noj strukturi njihovog metaboli?kog sistema. Ovo oslikava eteri?ni metod konzumiranja hrane/energije. To se ostvaruje i naprednim tehnološkim izdvajanjem energije kroz bazalnu ili – seksualnu ?akru, što ?esto maskiraju kao «ginekološki» pregled, kod žena ili izdvajanjem sperme, kod muškaraca.

Drugi na?in njihove ishrane ostvaruje se fizi?kim putem kao npr. konzumiranjem krvi ili njenih sastojaka, jedino je na?in unošenja nešto druga?iji i ostvaruje se kroz pore.

Ovi, svuda prisutni entiteti, popularno nazvani - «Sivi» ( Greys ), su u stvari nešto kao kibernetske sonde 4. denziteta i u stalnoj su upotrebi od strane «Reptoida» ( koji su poznati još i kao - Lizzard stvorenja - Lizzies, Drahomonidi...itd ), a tako?er oponašaju i njihov na?in ishrane.

«Sivi» egzistiraju samo kroz interakciju sa dušom reptoida, što se ostvaruje tehnologijom koja je daleko izvan i?eg što vi trenutno možete razumijeti. «Sivi» nisu samo konstruirani, odnosno dizajnirani, umjetnim putem, nego tako?er mogu funkcionirati i kao fizi?ka i mentalna projekcija reptilskih bi?a. Imaju mnoga svojstva i sposobnosti kao i reptoidi, osim što su potpuno druga?ijeg fizi?kog izgleda i što nemaju individualnu dušu, a i njihova biološka struktura je dosta druga?ija. Me?utim, s obzirom da isto funkcioniraju, da bi se održali i kao «projekcije», oni tako?er moraju apsorbirati hranljive sastojke na isti na?in.

Reptoidi su ina?e najsli?niji uspravnim aligatorima, s humanoidnim karakteristikama lica, i visoki su izme?u 170 i 220 cm. Obožavaju jedino fizi?ki aspekt univerzuma. Svi oni koji su orjentirani samo prema sebi samima, pate za svim što je materijalne prirode.

Sada, kada ste vi u situaciji napraviti svoj pomak prema 4. nivou, koji vam se upravo približava, morat ?ete odlu?iti se da li ?ete prije?i u OPD kategoriju ili ?ete ostati na OPS nivou.

To ?e biti jedna odluka za koju ?e vam trebati nešto "vremena".

Ovo je period ina?e poznat kao – «Milenij».

Reptoidi se trenutno nadaju da ?e i tamo, u 4. denzitetu, držati vas pod svojom kontrolom. S obzirom da su se oni ?vrsto odlu?ili za OPS opciju, moraju neprestano crpiti velike koli?ine negativne energije od onih sa 3., 2. itd. nivoa. Me?utim, mada su se ?vrsto ukopali na tom nivou, oni su uspjeli ?ak i pove?ati svoj broj, a to je istovremeno i razlog zašto oni sada u ovim vremenima po?inju i umirati u puno ve?em broju, i sad o?ajni?ki pokušavaju prikupiti što je više mogu?e energije od vas, nebi li uspjeli metaboli?ki održati svoju rasu, u ovoj to?ki ciklusa vremena/prostora.

Oni ve? odavno manipuliraju i vremenom, kre?u se naprijed i nazad kroz njega, da bi što bolje uskladili stvari tako da, kad do?e trenutak tranzicije prema 4. denzitetu, mogu apsorbirati maksimalnu koli?inu negativne energije. Oni time planiraju ostvariti nekoliko ciljeva:

1. O?uvanje perspektive svoje rase u smislu njene sposobnosti za život

2. Pove?anje svog broja

3. Poja?anje svoje mo?i

4. Ekspanzija rase kroz cijeli 4. denzitet

I tako oni stalnim putovanjem kroz vrijeme manipuliraju vašu povijest, kako bi najbolje obavili ono što su zamislili. Me?utim, tamo gdje griješe je, u stvari, što oni vide samo ono - što žele vidjeti. Oni doživljavaju najvišu mogu?u manifestaciju onoga što bi vi u šali rekli: «Što je babi milo, to joj se i snilo».

Svaka maštarija u 4. denzitetu postaje tamo i jedna vrsta realnosti, koja se onda stapa sa sviješ?u i percepcijom.

Vaša jedina zaštita je vaše Znanje. Znanje vas može zaštititi od svake mogu?e opasnosti koja postoji. Što više istinskog Znanja posjedujete - to ?ete manje straha imati, manje bola osjetiti, manje stresa doživjeti, manje patnje iskusiti, i manje ?ete biti izloženi opasnosti, bilo koje vrste.

Jedino vas Znanje može osloboditi bilo kakvih ograni?enja.

Ako neprestano budete težili prikupljanju Znanja, vi ?ete sami sebe osposobiti najboljom zaštitom od bilo kakve mogu?e neprijatnosti koja bi vas mogla zadesiti. Što više saznate - to ?ete biti svjesniji.

Vaša Svjesnost postaje na kraju vrlo snažna i sveobuhvatna.

Znanje sadrži u sebi svu suštinu. Ono se proteže do srži cijele egzistencije, tj. Svega Što Jest. Znanje je – svjetlost.

Oni, koji stalno imaju neke negativne doživljaje su ljudi koji su se zaglavili negdje na nekoj to?ki svojeg razvojnog puta i sada su izloženi skrivenim manifestacijama opsesivnosti. Kad netko postane ne?ime opsjednut, onda njegova osobna zaštita slabi, pa se onda po?nu javljati svakakvi problemi i tragedije.

Ako ste se vi odlu?ili za svoj osobni razvoj i napredak, za skupljanje saznanja, što zna?i - da postavljate pitanja, a da budete i spremni prihvatiti i one odgovore koji nisu u skladu sa vašim predrasudama tj. unaprijed koncipiranim stavovima, slutnjama ili naga?anjima, onda to zna?i da trenutno niste ni?im, na bilo koji na?in, blokirani ili opsjednuti.

Me?utim, ako ste se odlu?ili ograni?iti svoje znanje, onda ?ete stalno osje?ati se blokiranim. Biti blokiran je najbolji znak opsesije, me?utim, ako netko sam za sebe izabere da bude opsjednut umjesto prosvje?en, odnosno prosvjetljen, onda je to njegov osobni izbor.

S druge strane, bi?a koja operiraju sa «OPD» nivoa svjesti, nikad ne otimaju ljude, mada se ponekad znaju pojaviti na nebu kao 3-dimenzionalne projekcije i eventualno telepatski kontaktirati neke od vas. U nekim rijetkim prilikama dolazilo je i do dobrovoljnog transdimenzionalnog transporta ljudskih bi?a od strane OPD entiteta.

Me?utim, nemojte ovo mješati sa dobrovoljnim transportom od strane OPS stvorenja, do kojeg ?esto dolazi u interakcijama sa svojim «agentima».

Znanje štiti.

Neki od ?lanova Konzorcija jesu «vanzemaljci», me?utim oni obavljaju svoj posao prvenstveno preko ljudi koje su vrbovali u te svrhe, i te individue su same svjesno izabrale i?i «OPS» putem.

Ima mnogo i onih koji nakon što su bili oteti od strane «vanzemaljaca», tj. «sivih» i «reptoida», na to svoje iskustvo gledaju u pozitivnom svjetlu, a u stvari, radi se o tome da su ovi prethodno «o?itali» njihov profil aure i identificirali ih kao svoje potencijalne agente, prije nego što su ih «kidnapirali».

Suditi drugima ne treba – sve je to slobodna volja.

Još nešto, taj «Veliki Val», granica realiteta, koji vam se rapidno približava bit ?e preduhitren jednim drugim doga?ajem koji se regularno dešava svakih 3600 godina, kroz milenije – radi se o dolasku jedne skupine kometa. Mnogi iz vaše vladaju?e klase znaju ve? dosta o ovom «objektu» koji je na putu prema vašoj planeti. To je u stvari grupa kometa razli?ite veli?ine, ili bolje re?eno – asteroida, koji spirografi?no orbitiraju oko vašeg Sunca. Zbog velike koli?ine plinova, prašine i drugog materijala, kad se gleda golim okom ova skupina se ?ini kao jedno ogromno planetarno tijelo.

Ova grupa kometa je odgovorna za mnoge katastrofalne promjene u vašem Sun?evom sistemu, i na vašoj planeti. Prije 27 milijuna godina, 14 asteroida iz ove grupe udarilo je u Zemlju i zbrisalo mnoge životinjske vrste sa lica zemlje.

To jato kometa uletjelo je u vaš Sun?ev sistem i u vrijeme tzv. «raja na zemlji», poznatog i po poetskom imenu – Eden. To je bio i period poznatog Adamovog «grijeha». Ta pri?a o «grijehu» je u stvari simboli?ni izraz onoga što se tada dogodilo, tj. preuzimanje kontrole ?ovje?anstva od strane reptoida, ili Lizard rase. Tada je cijela vaša planeta stvarno li?ila na raj. To se desilo prije otprilike 309 880 godina, po vašem na?inu mjerenja «vremena».

U stvari pravi identitet «zmije» ( serpent ) u tadašnjem Edenu, koja je nagovorila Evu da «pojede jabuku» je u stvari ta reptoidna rasa.

Pojesti jabuku sa «Drveta Znanja o Dobru i Zlu» je u stvari zna?ilo promjenu ljudskog genetskog koda; i na taj na?in - ograni?avanje ve?ine dotadašnjih sposobnosti ljudskog bi?a.

Srž DNK ( Dezoksiribonukleinske kiseline) je jedan enzim u vezi sa ugljikom. Svjetlosni valovi su korišteni da bi se poništilo 10 lanaca vaše DNK, tako što su jednostavno «spaljeni». Od tog momenta odigrao se i odre?en broj fizi?kih promjena kod ?ovjeka, uklju?uju?i i formiranje tzv. «reptilskog mozga» ( R-kompleks ). Ukodirane su osobine koje ?ovjek nikada prije nije poznavao, kao npr. ljubomora, simboli?no je predstavljena u biblijskoj pri?i o Kainu i Abelu.

Lizard stvorenja su tako uspjela genetski modificirati ljudska bi?a u svrhu svoje ishrane.

Još jedan od doga?aja iz prošlosti, vrijedan spomena, je i uništenje planete Kantek koja je nekada egzistirala tamo gdje je sada imate samo jedan pojas od asteroida. Mnoga od bi?a sa te planete su preba?ena na vašu planetu u to vrijeme, kao dio genetskog eksperimentiranja, vršenog od strane reptoida, prije nekih 80 000 godina; njihove plave i zelene o?i rezultat su ve?e udaljenosti Kantek-a od sunca. Arijevska i Keltska rasa vode porijeklo od tamo; snažni su i vrlo svirepi ljudi.

Planeta Venera je nekada davno bila jedna vrsta «lutalice» iz podru?ja Arcturus-a. Venera je uletjela u vaš sun?ev sistem privu?ena gravitacijom one grupe kometa i od tada, tokom nekih 80 000 godina, uzrokovala mnoge «incidente» ulaze?i u interakciju sa ostalim planetama sun?evog sistema. U drevnim spisima ima dosta zabuna u vezi ovih «nebeskih» doga?aja.

To jato kometa posljednji put je stiglo 1588.g. p.n.e. i uz povremenu interakciju Zemlje i Venere ?inilo 2 vrlo bitna doga?aja od ukupno tri, koja su se doga?ala u to vrijeme. Tre?a interakcija se odigrala u to vrijeme, ovaj put sa planetom Martek, koja je vama poznata kao Mars. Nju su originalno nastanjivala bi?a koja su vama poznata kao «Bigfoot» ili «Sasquatch» ( Jeti ). Ono što je od njih ostalo, postalo je nešto kao «ku?ni ljubimci» reptoida, i ponekad su vi?eni kako rade odre?ene fizi?ke poslove, pogotovo u vrijeme poja?ane UFO ( NLO ) aktivnosti, u odre?enim podru?jima.

U pet navrata reptoidi su dovodili na vašu planetu i bi?a koja su vaši preci zvali Nefili. To su bi?a 3. denziteta, ponašaju se sli?no kao policija tj. vrlo su sli?ni onome što se u Njema?koj nekad nazivalo Gestapo. U stvari, i sam uticaj na Hitlera od strane reptoida, bila je glavna proba u pripremi za ovo što ?e sada uslijediti. One kamene glave na Uskršnjim Otocima predstavljaju upravo entitete iz grupe Nefili.

Reptoidi su ?ak pokušali kreirati jednu «Master» ( vladaju?u ) rasu nasilnom oplodnjom žena nefilskom spermom. Ti divovi nisu se mogli održavati jedan duži period na Zemlji zbog posljedica gravitacije na njihova ogromna tijela. I ta grupa, Nefili, trenutno su na putu prema vašoj planeti, i oni «jašu» na ovom valu i mogli bi izvršiti invaziju vaše planete za nekoliko godina.

Jedna stalna bitka se vodi izme?u OPD i OPS snaga, i o?ekuje se da ?e se ona sada još više intenzivirati. To ?e se u drugim dimenzijama manifestirati u vidu geloških promjena ili promjenama klime; ta bitka se može preseliti i u 3. denzitet, u bilo koji trenutak.

Odre?eni elementi u vašim vladaju?im krugovima dali su «sivima» i reptoidima zeleno svjetlo za masovno kidnapiranje ljudi i raznorazno eksperimentiranje nad njima. To su u?inili oni koji su svjesno izabrali OPS varijantu. Neki drugi iz vaših vladaju?ih krugova su otkrili ovu zavjeru širokih razmjera. Neki od njih su i pokušali upozoriti javnost na razne na?ine. Drugi opet puštanjem glasina i dezinformacija pokušavaju unesti što više zabuna, tako da se istina zamaskira što je više mogu?e.

Znanje pruža zaštitu – ignoriranje i nemar dovode u opasnost.

OPS snage imaju mnoge baze u Novom Meksiku, Coloradu, u oceanu nedaleko od obale Floride, u Apalachiji, Californiji itd. Brujanje koje su nedavno ?uli pod vodom nedaleko od kalifornijske obale dolazi u stvari iz jedne podvodne baze, koju trenutno proširuju uz pomo? zvu?nih topova kojima ostvaruju dezintegraciju materije.

Uvijek ?ete morati sjetiti se ovoga: Sve što postoji – to su samo lekcije. Ovaj univerzum je samo jedna velika beskrajna škola.

Nema niti jednog drugog razloga za bilo što drugo – da bi postojalo. ?ak i «beživotna» materija u?enjem sazna da je sve, u stvari, jedna velika iluzija. Svaka individua posjeduje cjelokupnu kreaciju ( sve što jest ) unutar svoga uma. Vi i mi, i svi drugi, smo me?usobno povezani našim zajedni?kim posjedovanjem svega što postoji. Vi možete kreirati alternativne univerzume, i prebivati u njima ako to želite. Svi ste vi duplikat univerzuma u kojem boravite. Vaš um predstavlja Sve Što Jeste, cjelokupnu egzistenciju, cjelokupnu kreaciju...

Zanimljivo je vidjeti koliko od svega ovoga možete sami shvatiti. Izazovi mogu biti i zabavni.

Prijelaz u 4. denzitet bit ?e ekstati?an. Klju?ni koncept 4. denziteta jest: «Varijabilnost Fizi?kog Stanja».

Bit ?ete u stanju mijenjati svoj fizi?ki oblik u skladu s vašim potrebama. Svi oni koji budu u procesu tranzicije, doživjet ?e pomla?ivanje svog tijela, kojeg ?e mo?i dovesti ?ak i do stanja savršenstva. Prosje?an životni vijek ?e biti oko 400 godina, i kad budete napuštali svoja tijela, ?init ?ete to dobrovoljno, i sa zadovoljstvom.

Što se ti?e ostalog, pustit ?emo vas da to sami vidite.

Na kraju, još nešto: koncept «Crnih Rupa» je jedan veli?anstven odraz «Orijentacije Prema Sebi», što vodi prema krajnjem uništenju tj. kompletnoj anihilaciji.

Me?utim, Orjentacija Prema Drugima proizvodi široku mrežu puteva gdje se ?ovjekovo suštinsko bi?e nadogra?uje uz pomo? drugih, i obratno. Tu je rast, u?enje i sinergija. Pomaganjem drugima, ?ovjek preko njih, pomaže na kraju krajeva - i samom sebi.

---

Kraj poruke

( ova poruka je primljena od strane grupe Quantum Future School, procesom "channeling-a", prevedeno sa: http://www.cassiopaea.com )

 

* Denzitet ( eng. density - gusto?a ) - nivo postojanja odnosno realitet koji odgovara datom stanju svijesti odre?enog bi?a; postoji sedam denziteta: Prvi - minerali; Drugi - biljke i životinje; Tre?i - ljudska bi?a; ova prva 3 denziteta su fizi?ka ili materijalna, vrijeme kao što ga mi percipiramo je karakteristika ( iluzija ) samo 3. denziteta. ?etvrti denzitet je "polufizi?ki", entiteti koji ga naseljavaju mogu uzeti fizi?ki ili eteri?ki oblik, vrijeme kao vrijeme - ne postoji ali se može selektirati prilikom interakcije sa nižim denzitetima ( nešto kao kad izabereš jednu plo?u iz jukeboxa za reprodukciju, i dok slušaš tu jednu - i sve druge su ti na raspolaganju ). Peti denzitet je tzv. "zona kontemplacije", "time-out" ili mjesto gdje idemo kad napustimo fizi?ko tijelo. Tamo imamo priliku malo "odmoriti se", sagledati prijašnje živote i na osnovu iskustava i stupnja svjesnosti, odlu?iti gdje i u koje "vrijeme" ?emo se opet inkarnirati. Šesti denzitet je realitet koji naseljavaju bi?a u obliku "misaonih formi", a Sedmi - Jedinstvo sa Jednim. Tamo ?emo se vratiti kad "završimo školu".

---

NAPOMENA: Za najbolje razumijevanje Kasiopejskog materijala, predlaže se prvo ?itanje VAL serije, a onda tek Kasiopejske transkripte. Mnoge nejasne stvari koje pro?itate u transkriptama su objašnjene u Val serijama, a i uvidi se bolje i "šira slika", te pozadina nekih pitanja koja je grupa postavila. Naravno, to nije generalno pravilo da se mora i?i tim redoslijedom, svatko ima svoju slobodnu volju pa neka prou?ava stvari kako sam želi, ali dosta ljudi je reklo da je tim redoslijedom najbolje i?i da bi se najbrže shvatilo neke stvari.Link na VAL seriju Kasiopejaca

Link na Kasiopejske transkripte

Fotografija prije kanaliziranja 04.03.2012.