Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Svemir i Val
"Život je religija. Životna iskustva ?ovjeka odražavaju u kakvoj vrsti interakcije se on nalazi s Bogom. Oni koji spavaju su oni koji nemaju nimalo vjere, u smislu svoje interakcije sa Svim Što Jest. Neki ljudi misle da ovaj svijet postoji kako bi ga oni sputavali, ignorirali ili uništavali. Za takve pojedince svi svijetovi ?e prestati postojati. Oni ?e postati upravo ono što su i dali životu. Oni ?e postati jedan obi?ni san iz ‘prošlosti’. Ljudi koji obra?aju striktnu pažnju na objektivnu realnost sa svoje lijeve i desne strane, postat ?e realnost ‘Budu?nosti.’”

- Kasiopejci, 09-28-2002 -


Danas se ve? u mnogim metafizi?kim krugovima a isto tako i u okviru tzv. «new-age» zajednice uveliko pri?a o nekoj vrsti "galaksijkog supervala" koji periodi?no "zapljuskuje" neke oblasti vremena-prostora, uklju?uju?i i ovu našu.

Prema nekim izvorima (knjiga Bringers of the Dawn, Barbara Marciniak), tu se radi o periodu od oko 25000 godina u kojem sun?ev sistem zajedno s našom planetom prolazi kroz neku vrstu "fotonskog pojasa". Barbara je ta koja po prvi put pominje taj koncept radikalnih periodi?nih promjena na našoj planeti, u materijalu dobijenom uz pomo? channeling seansi. Izvor njenih informacija bila su stvorenja koja su za sebe rekla kako poti?u iz sazvijež?a Plejade.

Me?utim, prema nekim drugim izvorima, ovdje radi o jednom prirodnom valu koji se kre?e iz centra kreacije i zapljuskuje sve njene dijelove svakih 309000 godina, prema našem na?inu mjerenja vremena.

Odakle bi takav jedan val mogao poticati, kakvi su efekti njegove interakcije sa materijom i živim bi?ima, o kojem se periodu njegovog nailaska to?no radi, za sada je veoma teško utvrditi.

Mislim da postojanje jednog takvog vala ne bi trebalo automatski smještati u tzv. "sci-fi zonu", jer ?ini se da ima nekih indikacija da bi taj val mogao biti dio naše objektivne realnosti.

Naravno, na svakome ostaje odgovornost da li ?e posvetiti ikakvu pažnju jednoj takvoj mogu?nosti i koliko ?e se potruditi da to sam istraži, ukoliko smatra da bi ta stvar mogla biti po njega ili nju - bitna.

Na osnovu svog prou?avanja ove teme mislim da jedan takav val postoji, da nam se trenutno približava i da ?e uz pomo? njega do?i do neke vrste "rascjepa" realiteta, odnosno, ove naše oblasti postojanja. To bi zna?ilo da ?e nakon njegovog nailaska neki od ljudskih bi?a ostati na planeti zemlji u njenom 3D obliku, dok ?e drugi nestati iz njihovog vidokruga, odnosno, polja percepcije, - i na?i se u 4-tom denzitetu, vjerovatno na istoj planeti???...ali u jednoj njenoj višoj formi koja ?e biti u drugoj oblasti postojanja. Tko ?e se gdje na?i, zavisit ?e od njegove "frekvencije" odnosno razvojnog stadija njegove ili njene svijesti u toj to?ki vremena-prostora, kao i stanja "fragmenta" njegove individualne duše ( ukoliko je ima ).

Tu ?e do?i i do neke integracije (fuzije) sa nekim aspektima nas samih koji trenutno borave u drugim oblastima postojanja. Naš 3D um trenutno teško može zamisliti tako nešto.

U tom momentu i "vrijeme" ?e za nas tako?er dobiti drugu konotaciju, odnosno, parametre.

Taj sam val bi možda trebalo shvatiti kao jednu "granicu realiteta".

Ne volim citirati materijal iz Biblije, jer je i ona pretrpjela kozmeti?ke zahvate od strane kontrolnog sistema, kako bi poslužila kao jedan od glavnih stupova mentalne kontrole ve?eg dijela ?ovje?anstva u posljednjih 1000 godina, me?utim, mogao bih se složiti sa tim da u njoj ima nekih 30% istine, ukoliko se to može izraziti u postocima. Prije toga, moram re?i da sam ve? u jednom od mojih tekstova naveo neke fragmente iz jednog u?enja koje su neki ruski metafizi?ari nazivali Tradicija, koje je Boris Mouravieff pokušao kasnije i objediniti u knjizi Gnosis – Study and Commentaries on the Esoteric Tradition of Eastern Orthodoxy. Radi se o u?enju koje je prenošeno kroz neke gr?ke i ruske manastire a vjerovatno poti?e još od vremena Atlantide. Mislim da su tako?e Katari i Bogumili raspolagali nekim njegovim fragmentima.

Iz tog u?enja možemo saznati da postoje dvije vrste ljudi, "sin ?ovje?ji" ili adami?ni ?ovjek i "sin božji" ili preadami?ni ?ovjek. Razlika izmedu prvog i drugog je u tome što ovaj prvi ima individualnu dušu dok ovaj drugi nema. Drugi predstavlja prelazni razvojni oblik svijesti iz drugog denziteta. ?ini se da se jedan veliki dio nas obreo na ovoj ravnini postojanja na jedan na?in koji bi se možda mogao nazvati “neprirodnim”, tj. ne tranzicijom iz 2-gog denziteta u 3-?i nego “padom” (simboli?no – “Adamovim”) iz jednog višeg realiteta (koji se možda u odnosu na ovaj može smatrati rajem).

Što se dogodilo? Jedan dio nas (“adami?ni ljudi”), koji je “pao” sa 4-tog kata na tre?i, tj. “izgnan” kao Adam iz raja, našao se na istom terenu zajedno sa preadami?nim ljudima koji su se tu zadesili, na svom prirodnom razvojnom putu.

?ini se da se to dogodilo upravo uz “pomo?” tog vala, prije nekih 309000 godina.

Zna?i, “sin ?ovje?ji” se našao na istom terenu sa “sinom božjim”. Prvi s dušom, drugi bez nje (ovdje moram naglasiti da u dugogodišnjoj intereakciji jednih s drugima, ovi prvi skoro da su ostali bez svoje duše, tako da se jedni od drugih, na žalost, trenutno ne mogu razlikovati ni po izgledu, niti po ponašanju).

“Sin ?ovje?ji” trenutno ima samo potencijal da se uz pomo? svoje duše poveže sa višim aspektima svog bi?a, i taj potencijal je jedino ono što ga razlikuje od “sina božjeg” ili antropoida.

Sada ?u izvaditi par navoda iz Biblije (Jevan?elje po Mateju), odnosno iz onoga što je ?ovjek, kojeg su kasnije nazvali Isus (lijep primjer entiteta iz jednog višeg denziteta koji se inkarnirao u ljudskom tijelu, u 3D i ?ije su u?enje kasnije iskrivili do mjere u kojoj su ga skoro pretvorili u svoju suprotnost,) rekao na ovu temu:

(“Sin ?ovje?ij” u ovom slu?aju simbolizira - val)

24. 15. Kada ugledate mrzost opuš?enja, o kojoj govori prorok Danijel, gdje stoji na mjestu svetome (koji ?ita da razumije):*Dan. 9,27;12,11

16. Tada oni koji budu u Judeji, neka bježe u gore;

17. I koji bude na krovu da ne silazi uzeti šta mu je u ku?i;

18. I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje;

(ovdje moram naglasiti da, kako se ?ini, taj val izme?u ostalog do?e i nešto kao “kompjuterski reset,” odnosno, on vra?a sve u prvobitno prirodno stanje u smislu da sve umjetne materije “nestaju,” ostaju samo prirodne, kao npr. kamen i drvo. ?ini se radi o uspostavljanju prvobitne prirodne ravnoteže u odre?enoj to?ki vremena-prostora. Još uvijek postoje neka plemena u Južnoj Americi gdje je njihovim pripadnicima dozvoljeno graditi nastambe isklju?ivo od kamena i drveta tj. bez ikakvih umjetnih materijala.)

22. I da se oni dani ne skrate, nitko ne bi ostao; ali izabranijeh radi skrati?e se dani oni;

( mnogi ve? sada kažu: “vrijeme kao da leti” )

23. Tako ako vam neko re?e: Evo ovdje je Križ ili ondje, ne vjerujte.

24. Jer ?e iza?i lažni Križevi i lažni proroci, i pokazat ?e znake velike i ?udesa da bi prevarili, ako bude mogu?e i izabrane.

27. Jer kako što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, taki ?e biti dolazak sina ?ovje?jega.

29. I odmah ?e se po nevolji dana tijeh sunce pomra?iti, i mjesec svoju svjetlost izgubiti, i zvijezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.

30. I tada ?e se pokazati znak sina ?ovje?jeg na nebu; i tada ?e proplakati sva plemena na zemlji; i ugleda?e sina ?ovje?ijega gdje ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.

32. Od smokve nau?ite se pri?i: kad se ve? njezine grane podmlade i ulistaju, znate da je blizu ljeto.

33. Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.

36. A o danu tome i ?asu niko ne zna, ni an?eo nebeski, do otac moj sam.

37. Jer kao što je bilo u vrijeme Noevo tako ?e biti i dolazak sina ?ovje?jega.

38. Jer kako što pred potop je?ahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onog dana kad Noe u?e u barku,

39. I ne osjetiše dok ne do?e potop i odnese sve; tako ?e biti i dolazak sina ?ovje?jega.

(ovdje bih želio naglasiti da uvijek prije odre?ene “kataklizme” postoje i odre?eni znakovi upozorenja, koji se mogu primjetiti ako se to ho?e. Neke od tih znakova, neki od nas mogu ve? sada primjetiti, mada su oni za veliku ve?inu “nevidljivi.”

Naravno, ona pri?a o Noe-i simbolizira upravo to. Poanta je da nije dovoljno te znakove samo primjetiti, nego treba na njih - i adekvatno reagirati)

40. Tada ?e biti dva na njivi; jedan ?e se uzeti, a drugi ?e se ostaviti.

41. Dvije ?e mljeti na žrvnjevima; jedna ?e se uzeti, a druga ?e se ostaviti.

(“rascjep” ili grananje realiteta tj. nivoa postojanja!)

42. Stražarite dakle, jer ne znate u koji ?e ?as do?i Gospodin vaš.

(ovdje, naravno, Gospodin = val)

43. Ali ovo znajte, kad bi znao doma?in u koje ?e vrijeme do?i lupež, ?uvao bi i ne bi dao potkopati ku?e svoje.

44. Zato i vi budite gotovi; jer u koji ?as ne mislite, do?i ?e sin ?ovje?ji.

 

Zna?i, mada bi taj val trebao do?i iznenada, postoje odre?eni znakovi koji mu prethode. Oni koji primje?uju te znakove, trebali bi reagirati, odnosno, adekvatno se pripremiti. O tome da se ?ovjek mora adekvatno pripremiti za taj doga?aj, Isus nam simboli?no govori i uz pomo? sljede?e parabole:

 

25.1. Tada ?e biti carstvo nebesko kao deset djevojaka koje uzeše žiške svoje i iza?oše na susret *ženiku.

2. Pet od njih bijahu mudre a pet glupe.

3. I glupe uzevši žiške svoje ne uzeše sa sobom ulja.

4. A mudre uzeše ulje u posudama sa žišcima svojima.

5. A budu?i da ženik okasni, zadrijemaše sve, i pospaše.

6. A u pono? stade vika: eto ženika gdje ide, izlazite mu na susret

7. Tada ustaše sve djevojke i ukrasiše žiške svoje.

8. A glupe rekoše mudrima: dajte nam ulja svojega, jer naši žišci ho?e da se ugase.

9. A mudre odgovoriše govore?i: da ne bi nedostajalo i nama i vama, bolje je idite k trgovcima i kupite sebi.

10. A kad one oti?oše da kupe, dode ženik, i gotove odoše s njim na svadbu, i zatvoriše se vrata.

11. A poslije do?oše i one druge djevojke govore?i: gospodaru! gospodaru!

Otvori nam.

12. A on odgovaraju?i re?e im: zaista vam kažem, ne poznajem vas.

13. Stražarite dakle, jer ne znate ni dana ni ?asa u koji ?e sin ?ovje?ji do?i.

 

Mislim da bi ovo trebalo biti dovoljno. U slu?aju ove parabole, ženik-gospodin predstavlja val a onaj “žižak” sa “uljem” predstavlja našu dušu, kojoj treba jedna hitna “kultivacija”, dok se ima vremena i dok se ima s ?im. Ta naša duša je, po svemu sude?i, “ulaznica” za “lift” prema gore.

 

Sve su prilike da ?e nakon prolaska vala, naša planeta ostati “?ista” kao “od majke ro?ena” tj. u kamenom dobu i oni koji ostanu u 3D, morat ?e “i?i u školu” iz po?etka. Oni ?e se vjerovatno tu na?i, u istom razredu, sa novopristiglim “u?enicima” iz “donjih razreda”!?

(Usput re?eno, ?ini se da 3-?i razred traje nešto više od 309000 godina, po našem “vremenu”)

Da stvar bude interesantnija, postoje neke indicije da ?e u ovo vrijeme tako?e do?i do destabilizacije zemljine osi i zamjene polova na planeti, u smislu njihovog polariteta, te ?e se ona, nakon odre?enog zastoja, po?eti okretati u suprotnom pravcu.

Sada slijedi prevod izvoda iz jedne seanse regresivne hipnoterapije koju je izvela Laura Knight-Jadzyk nad jednom pacijenticom koja je bila žtrva klasi?ne otmice od strane greys-a (preneseno sa www.cassiopaea.org):

(01.09.1994.g.)

Q (Question = Pitanje): Dobro, sada se opusti. (brojanje) želim da se vratiš nazad na onu to?ku vremena/prostora u prosincu 1993.g.; nalaziš se negdje u Sjevernoj Kaliforniji, provodiš no? tamo negdje; sanjala si nešto; ?ini se kao da se u tom snu radilo o nekom sastanku kojeg si imala. Kojeg dana je to to?no bilo, u prosincu?

A (Answer = Odgovor): Rekla bih 28-osmog.

Q: Gdje se nalaziš?

A: U Sjevernoj Kaliforniji, to?no pored jedne šume.

Q: Da li si u hotelu ili motelu?

A: U motelu.

Q: Da li se sje?aš imena tog motela?

A: Umm... Mislim da se zvao Motel 8.

Q: Dobro, pripremaš se da ideš na spavanje, opiši mi šta radiš.

A: Djevoj?ice se sva?aju a mi pokušavamo da ih smirimo. Na kraju smo legli u krevet. Umm... ležim na krevetu. Djevoj?ice se još uvijek namještaju u drugom krevetu. Imaju dva kreveta u sobi. E__ i ja smo u jednom a one su u drugom.

Q: Jeste li ve? ugasili svjetlo u sobi?

A: Um hmm.

Q: Da li ?ete uskoro spavati?

A: Um hmm (zijeva). Stvarno sam umorna.

Q: Što se sada doga?a?

A: Spavam.

Q: Pomakni se sada malo unaprijed do onog momenta kada po?inješ sanjati.

A: Stvarno je smiješno. Upravo malo prije nego što si mi to rekla ?ula sam kao da neko pokušava obiti vrata sobe, sada vidim neke valove ispred sebe, nešto kao svjetlosne valove.

Q: Dobro. Stani sada i vrati se u onaj momenat kada netko pokušava otvoriti vrata vaše sobe. Opiši sve šta se doga?a od tog momenta pa na dalje. Da li ?uješ nekog kod vrata?

A: Da. ?ini mi se da neki ljudi stoje pred vratima. Imam neki ružan osje?aj u vezi svega toga (znakovi nelagodnosti).

Q: Nastavi. Ti si sada ovdje i na sigurnom si. Šta se doga?a?

A: (uzdiše) Ne mogu vidjeti.

Q: Zašto ne možeš vidjeti?

A: Ne znam. Kao da se neko lice promolilo i onda je nastao mrak..

Q: Dobro, stani sada, udahni duboko a onda zaroni malo dublje. Vidjela si kako se promolilo neko lice. Vrati se do onog momenta kada si ?ula nekog ispred vrata. Ja ?u sada brojati do tri i sve ono što se dogodilo od tog momenta nadalje bit ?e kristalno jasno, kao da je projicirano na filmskom platnu. Gledaj filmsko platno. Ono što ?eš tamo vidjeti, bit ?e projekcija direktno iz podsvjesnog i nesvjesnog dijela tvog uma. Tu se zapisuje sve ono što ti se dogodi bilo kad spavaš ili kad si budna. (brojanje) ?uješ nekog ispred vrata. Što se doga?a nakon toga?

A: Vidim kako se vrata otvaraju. Vidim neku svjetlost.

Q: Kakvu svjetlost?

A: To je stvarno veoma jarka svjetlost. Vrata su škripnula…otvaraju se…ja ležim na krevetu...

Q: Šta E__ radi u tom momentu?

A: On spava. Oni dolaze... (uzdiše).... prilaze strani kreveta na kojoj ja spavam; ja ustajem i jednostavno odlazim s njima.

Q: Kako “oni” izgledaju?

A: Bijele su boje.

Q: Koliko su visoki?

A: Izgledaju kao mala djeca.

Q: Opiši njihova lica.

A: Imaju velike o?i... Velike, sme?e o?i.

Q: Velike ili male uši?

A: Ne vidim da imaju ikakve uši.

Q: Nemaju uši?

A: Unh uh.

Q: Velik ili mali nos?

A: Um, samo mali nos i mala tanka usta.

Q: Da li ti kažu nešto?

A: Ne, ja ve? znam tko su oni.

Q: Oni su ti prišli i dodirnuli ti glavu. Koliko ih je?

A: Mislim da ih je troje.

Q: I samo su ti dodirnuli glavu.

A: Um hmm. Oni su me probudili i ja sam ustala i idem s njima.

Q: A gdje idete?

A: Oni me drže za ruku i ja idem s njima.

Q: Da li ste prošli kroz vrata sobe?

A: Um hmm.

Q: Šta se dogodilo nakon što ste izašli van? Da li ste došli do parkirališta?

A: Ne.

Q: Šta se doga?a?

A: Vidim tu letjelicu, ona ima neka svjetla oko svog gornjeg dijela i nekako je mala. I (uzdiše) ja sam jednostavno ušla unutra zajedno s njima.

Q: Da li ste hodali do tog broda? Da li je on bio na parkiralištu?

A: Ne, to je stvarno smiješno; isto kao da hodamo po nekim zracima ili ne?emu sli?nom. To je nekako je ?udno. Oni me drže za ruke i ?ini se kao da … hodamo po zraku...

Q: Dobro. Možeš li pogledati unazad i vidjeti da li je tvoje tijelo još uvijek u krevetu ili si ti sada u svom fizi?kom tijelu?

A: Ne, ja nisam u krevetu. Ovo je moje fizi?ko tijelo. Mi idemo sada u brod.

Q: Dobro, idete u brod. Kako ulazite u njega? Da li idete kroz vrata? Da li se penjete nekim stepenicama do njega?

A: Ne znam, kao da se vozimo na ne?emu do tamo. Oh, sad znam. To je jedan plavi snop svjetlosti.

Q: Vi se kre?ete uz pomo? nekog svjetlosnog snopa?

A: Um hmm. Da, to ti je nešto kao da ušetaš u neki tunel i on kao da te onda nosi.

Q: Šta se onda doga?a? Gledaj filmsko platno i opiši sve što tamo vidiš. Vidjela si sebe kako si ušla u svemirski brod. Šta se doga?a nakon toga?

A: Sjela sam a onda kao da je bio neki bljesak. Nešto kao zvjezda padalica.

Q: Gdje je ta zvjezda padalica.

A: Mi smo... mi se kre?emo tako brzo... to je kao…pa to je stvarno velika brzina!

Q: I kako se ti pri tome osje?aš?

A: Oh, ja ništa ne osje?am, to je stvarno velika brzina!

Q: Opiši mi unutrašnjost broda.

A: Umm... ne mogu vidjeti, iz nekog razloga.

Q: Ne možeš da vidiš unutrašnjost broda?

A: Mra?no je.

Q: Da li vidiš još neka bi?a u svojoj blizini?

A: Aha, kao da svi skupa sjedimo u nekom krugu, njihove o?i su zatvorene, kao da meditiraju.

Q: Ko upravlja tim brodom?

A: Umm... sve što mogu vidjeti to je kao da oni upravljaju tim brodom uz pomo? svojih misli. Oni kao da sva trojica zajedno koncentriraju svoje misli a brod se kre?e.

Q: Aha hmm. Šta se doga?a nakon toga?

A: Stvarno mi je teško vidjeti.

Q: Udahni duboko. Opusti se. Do?i ?e polako.

A: Umm... Sada idemo u jedan izdužen svemirski brod koji li?i na jedan duga?ki cilindar… ( Reptilski ??? ) ...na njegovoj donjoj strani vidim mnogo svjetala … kako … znaš? Mi prilazimo podnožju tog broda. Unutra ih ima mnogo.

Q: Šta se onda doga?a. Jeste li još u onoj letjelici?

A: Umm...

Q: Kada ste uletjeli u donji dio onog izduženog svemirskog broda, što ste onda uradili i što si tamo vidjela? Da li si mogla vidjeti nešto kroz neki prozor?

A: Unh uh.

Q: Kako si to vidjela?

A: To je stvarno ?udno... kao da je jedan dio broda nešto kao zastor, sli?no dvostrukom ogledalu, kao zatamnjeno staklo kroz koje možeš vidjeti.

Q: Okay. Zna?i vaša letjelice je uletjela u jedan ve?i svemirski brod i šta se onda tamo dogodilo?

A: Oh, naša letjelica je pristala na svoje mjesto.

Q: Na svoje mjesto?

A: Um hmm.

Q: I šta se onda doga?a?

A: Vidim ljude.

Q: Odakle ti ljudi dolaze? Da li ste vi izašli iz svoje letjelice?

A: Um hmm.

Q: Kako ste izašli van?

A: Kroz jedan otvor.

Q: Na što ste stali kad ste izašli?

A: Nešto kao staza ili hodnik.

Q: I šta vidiš u tom hodniku?

A: Ja moram samo pratiti.

Q: Da li si sama?

A: Ne, oni su sa mnom. Oni me vode.

Q: Što se doga?a nakon toga?

A: Stižemo u neku prostoriju.

Q: Okay, dok ideš prema toj prostoriji, da li vidiš nešto oko sebe?

A: Ne, mi smo u nekom hodniku, …kao u tunelu… jedino što možeš to je da ideš tamo gdje te on vodi.

Q: Da li je još neko tu?

A: Umm... Ne znam. Ima nekoliko razli?itih tunela koji vode do ove prostorije.

Q: Da li je to velika ili mala prostorija?

A: Prili?no je velika.

Q: Što se nalazi unutra, šta vidiš?

A: Um hmm. Veoma mi je teško da išta vidim. (Udiše duboko kako bi ušla u duboki trans)

Q: Šta se zbiva oko tebe.

A: Sada ?u ti re?i šta vidim…vidim ta mala bijela stvorenja…sve je to tako ?udno…izgledaju kao djeca... ima ih mnogo... umm... vidim jednu ženu sa jednim grey-om umm... ne znam da li mogu da je vidim. Znaš, ja pokušavam da je vidim, ali ona kao da se izmi?e iz mog vidnog polja. Znam da je tu ali ne mogu da je vidim.

Q: Udahni duboko. Sada ?u brojati do tri, i kada kažem – tri, sve ono što te ometa vidjeti ?e se istopiti i nestati, tako da ?eš ti biti u stanju da vrlo jasno vidiš sve ono što se doga?a sa tobom i oko tebe u toj to?ki vremena prostora i u budu?nosti (brojanje). Što vidiš? Pogledaj tu ženu i reci mi kako izgleda.

A: Umm... Ta prostorija je okrugla i izgleda kao da je prekrivena nekom staklenom kupolom.... ummm... ja sam, uh... kao da vidim jedan cijeli grad. To je ?udno...

Q: Opiši mi to.

A: Vidim... unutra je toliko jako svjetlo... ohhh... kada gledam dolje kao da vidim staklene kupole ili mjehurove od stakla...to je... stvarno lijepo izgleda, kao grad od stakla. Ne znam, ali sve izgleda kao stvarno, umm... blještavo... kao da je sve napravljeno od stakla i stvarno lijepo izgleda...

Q: Stani sad malo... stani i duboko udahni. Vrati se nazad. Vrati se nazad sve do onog momenta kada si gledala u onu ženu i nisi je mogla vidjeti. Kada kažem – tri, ona ?e se pojaviti kao na filmskom platnu, i ti ?eš onda mo?i da mi je jasno opišeš. (Brojanje)

A: Umm... oooh... vidim tu ženu...ona ima dugu bjelu kosu... Sad ?u ti re?i šta vidim. Vidim. Kad je gledam u o?i, njene o?i su kao zeleni krugovi, …kao da kruže ili kao da se ta zelena boja spiralno okre?e… u jednom momentu je vidim kao veoma ružnu osobu a u sljede?em momentu kao da na istom mjestu vidim lice jedne lijepe žene...prvo je vidim na jedan na?in a onda kao da se neka sjenka pojavi preko njenog lica...izgleda kao lijepa žena kada je jednom pogledam, a kad je pogledam drugi put, ona ružno izgleda....

Q: Kakav imaš osje?aj u vezi te žene?

A: Jedino što mogu re?i, ona je puna mržnje.

Q: Da li ti je rekla nešto?

A: Ne. Ona me samo pažljivo promatra.

Q: Kako je obu?ena?

A: Unh uh.

Q: Da li je gola?

A: Um hmm.

Q: Kako izgleda njeno tijelo?

A: Umm.. tanka je i visoka... stvarno je tanka, tanka, tanke ruke i dugi prsti.

Q: Koliko ima prstiju?

A: Mislim ?etiri. Ona je veoma visoka. Mršava je a ima veliku glavu sa ži?astom kosom.

Q: Opiši mi kako joj izgleda glava.

A: Kao trokut koji je zaobljen na kutevima i ivicama.

Q: Da li ima velike ili male uši?

A: Ne, vidim samo male vijuge sa strane njene glave.

Q: Kako joj usta izgledaju?

A: Redovi zuba.

Q: A nos?

A: Vidim dvije male vijuge, stvarno male…dvije rupice, samo rupice.

Q: Rekla si da je gola. Da li ima neke vidljive tipi?ne ženske organe?

A: Ne. Ona izgleda sasvim obi?no, kao dijete.

Q: Da li ti je rekla nešto?

A: Ne. Ona me detaljno promatra. Promatra me dok prolazim pored nje s ovim, ovim… ona me ne voli iz nekog razloga.

Q: Okay, šta se onda doga?a?

A: Sjeli smo.

Q: Ko je sjeo?

A: (Uzdah) Ja sjedim na nekoj klupi... sada je to... [ustru?ava se da govori]

Q: Opiši mi sve. Samo mi reci šta vidiš.

A: Ja sjedim pored jedne male žene i jednog muškarca. A ona žena stoji to?no iza mojih le?a.

Q: Koja žena stoji iza tebe?

A: Ona sa…uh… koja mi se nimalo ne svi?a. Ponaša se kao neki šef.

Q: Da li je ona tu glavna?

A: Unh uh. Ali ona ima, ne znam... ?ini mi se da ona tu ima neku odre?enu funkciju, ili nešto... ali, umm... ne znam, ona nije nimalo prijatna.

Q: Pored tebe na klupi sjedi i jedna žena.

A: Yeah. Ona je ljudsko bi?e.

Q: Da li je poznaš?

A: Unh uh.

Q: Da li poznaš ?ovjeka koji sjedi pored tebe?

A: Ne mogu ga jasno vidjeti.

Q: Šta se doga?a dok sjedite na klupi? Zašto sjedite na toj klupi?

A: Oni nam pokazuju nešto na jednom velikom ekranu.

Q: Šta vidiš na tom ekranu?

A: (Uzdah) Umm... Ono što vidimo je planeta zemlja i oni nam pokazuju razna mjesta na planeti.

Q: Kakva mjesta?

A: Mislim da se radi o njihovim bazama.

Q: Baze?

A: Um hmm.

Q: Da li prepoznaješ tamo nešto?

A: Unh uh. Samo neke to?ke, iz nekog razloga pokazuju nam neka podru?ja.

Q: Šta je razlog za to?

A: (Uzdiše) Oni nas pripremaju.

Q: Pripremaju vas za šta?

A: Odlazak u te razne baze.

Q: Odlazak u te razne baze?

A: Ahaa

Q: Da li ti je itko rekao nešto u vezi toga? Neke detalje u vezi razloga za to?

A: Oni nam pokazuju.

Q: Šta još vidiš na tom ekranu?

A: Umm... Dobro, to je, to je... kao da nam pokazuju… oh, pa to je stvarno ?udno... [duga pauza]

Q: Opiši to.

A: Oni nam pokazuju razli?ita mjesta... oni nam to pokazuju a onda sve te informacije ulaze u naše glave …sve informacije u vezi toga o ?emu se radi i ...

Q: Dobro, kakve informacije?

A: Umm... (uzdiše)

Q: Reci nam šta saznaješ dok gledaš te slike na platnu.

A: Oni nas obu?avaju za neke poslove ili nešto. Oni žele da znamo kako da napravimo neke stvari.

Q: Kakve stvari?

A: Pa, kako da rukujemo nekim stvarima.

Q: Da rukujete s kakvim stvarima?

A: Stvarima koje, umm... da znamo kako te stvari rade.

Q: O kakvim se stvarima radi?

A: Kako sve te baze rade. Gdje su locirane. I oni nas obu?avaju kako da živimo u njima.

Q: Da li su te baze na planeti zemlji?

A: Ahaa.

Q: Možeš li re?i gdje se bar jedna od njih nalazi?

A: Umm... amazonska džungla, umm... sjeverni pol... svuda ih ima.

Q: To znanje, te informacije stižu direktno u tvoj um dok gledaš te vizuelne projekcije na platnu, možeš li odrediti kako se one mogu dosegnuti?

A: (uzdiše)...moglo bi se re?i, umm... hipnozom i ljuštenjem slojeva...

Q: Ljuštenjem slojeva. Okay, drugim rije?ima, ti kažeš da su te informacije pohranjene na jednom dubokom nivou tvoje podsvijesti, nesvijesti...

A: Nesvijesti...

Q: Da li je ono što sada vidiš jedna implantirana “lažna memorija” ili nešto što se stvarno dogodilo?

A: Stvarno se dogodilo.

Q: Okay. Nastavi s opisom onoga što vidiš na platnu.

A: Umm... jedina stvar što vidim to je da sjedimo na toj klupi, i to je nešto kao, umm... prenos misli, znaš šta mislim? To je kao simboli i muzi?ke note...

Q: Ti vidiš te simbole?

A: Ahaa.

Q: I ?uješ neku muziku? Ili zvukove?

A: Pa, ja vidim tu muziku. ( 4. Denzitet !!! )

Q: Ti vidiš tu muziku?

A: Ahaa.

Q: Možeš li sada zamrznuti jedan od tih simbola tako da ga možeš nacrtati kada se probudiš?

A: Ne znam. Oni prolaze veoma brzo.

Q: Da li te podsje?aju na ikakve simbole koje si prije vi?ala na bilo kom mjestu ili vremenu?

A: Ahaa

Q: Na šta te podsje?aju?

A: Pa, na one znakove u žitu.

Q: Zna?i, znakovi u žitu bi mogli sadržati te informacije?

A: Ahaa.

Q: Okay, šta se dešava nakon toga?

A: Mi samo u?imo.

Q: Možeš li nam re?i nešto više o tome što u?ite?

A: Sve o tim bazama. I šta mi treba da radimo.

Q: Da li imaš neku orjentaciju kada ?e te vi to morati da radite?

A: Umm... 1998 godina je bitna iz nekog razloga... tada po?inje odbrojavanje...

Q: Okay, da li znaš zašto je bitno da ti znaš kako da obavljaš te stvari u tim bazama?

A: Oooh... mi smo u nevolji...

Q: Mi smo u nevolji?

A: Ahaa.

Q: Šta vidiš, šta ?uješ, šta si saznala?

A: Ja ne to ne vidim, ja to osje?am…ja sam sada stvarno tužna.

Q: Zašto se osje?aš tužnom?

A: Ne znam zašto ali sam veoma tužna. [po?inje plakati]

Q: Zašto si tužna? Reci mi nešto o tome što si saznala. Bit ?e ti lakše ako razgovaramo o tome.

A: Pa, tu je... ne znam... jedno veliko razaranje…uništenje...

Q: Kakvo uništenje, o kakvom se razaranju radi?

A: Ne znam, nešto nalik na ratove ili nešto sli?no.

Q: Da li se radi o ratovima?

A: (uzdiše, znakovi nemira) Kao da neko dolazi.

Q: Neko dolazi? Ko dolazi?

A: Ne znam. Kao da vidim cijelu jednu grupu brodova ili ne?eg sli?nog.

Q: Grupa brodova stiže?

A: Ahaa.

Q: O kakvim se brodovima radi?

A: Svemirski brodovi. Sve što vidim to su grupe lete?ih tanjura kako lete kao neke eskadrile ili nešto sli?no.

Q: Da li su oni...

A: To nije nimalo dobro.

Q: Nije nimalo dobro? Možeš li mi re?i odakle to oni dolaze? Da li imaš informacije o tome na onom platnu ispred sebe?

A: Ahaa.

Q: Neko stiže, i ti vidiš da ?e do?i do sukoba. Da li ?e do?i do sukoba izme?u onih koji dolaze i ljudi sa planete zemlje?

A: To sve nema nikakvog smisla. To je skoro... to je... ovi vanzemaljci sura?uju sa našom vladom kako bi se pripremili, prave planove kako da se suprostave tim drugim…koji dolaze…mada ne znam o kome se radi. Znam da u svemu ovome nema nikakve logike, ali to je ono što ja vidim, osje?am i ?ujem.

Q: Okay, ta stvorenja s kojima si ti trenutno, da li ih možeš okarakterizirati kao dobre ili loše naravi?

A: Umm... oni su dobri...

Q: Da li su stvorenja koja dolaze…..

A: Osim ove žene... Nimalo mi se ne svi?a ova žena...

Q: Da li su stvorenja koja dolaze, da li misliš da su oni dobronamjerni ili zlonamjerni u vezi odnosa prema ljudskim bi?ima? Ili, da li ti ovi s kojima si sada samo kažu da su oni ti koji su dobri?

A: To je ono što su mi oni rekli.

Q: Može li biti istina da su ti koji su sa tobom, zlo?udne prirode, dok su oni koji dolaze dobronamjerni?

A: (uzdiše) Ja to stvarno ne znam. Ne osje?am se toliko loše s ovim malim bijelim stvorenjima… mada mi se ova žena nimalo ne svi?a.

Q: Želim izvesti jedan mali eksperiment. Ja ?u brojati do tri, - i ti ?eš se onda spojiti s njenim umom i vidjeti o ?emu ona razmišlja. (brojanje) Spoji se sada s njenim umom i opiši što osje?aš. Kakav je njen odnos prema onome što ?e se zbiti?

A: [jako uznemirena] Ono što sada osje?am to je jedna velika glad.

Q: Da li to zna?i da je ona veoma gladna?

A: Ahaa.

Q: Gladna ?ega. ?ime se to ona hrani?

A: [oklijeva dugo] (uzdiše) Ona se hrani nama.

Q: Kako to misliš? Kako se to ona hrani uz pomo? nas? Kako se to ona hrani? Što je to što ona želi?

A: Ona se hrani iz nas... ne znam. Kako da isisava nešto iz nas, neku energiju, uz pomo? svojih usta.... a te njene o?i, znaš na šta mislim? To je, znaš,… kao da ona iscrpljuje energiju iz tebe.

Q: I ona je dio iste grupe s kojom si ti?

A: Ona kao da promatra sve iz pozadine. Ona nije tu glavna, ali ona je tu negdje u pozadini. Ona me promatra.

Q: Hajde da se sada pomaknemo malo naprijed. Oni vam i dalje prikazuju taj video ili slike. Što se doga?a nakon prestanka te projekcije?

A: Osje?am bol u želucu.

Q: Zašto osje?aš taj bol u svom želucu?

A: Ne znam. Jednostavno se loše osje?am.

Q: Reci mi slobodno, zašto se loše osje?aš.

A: Rekli su nam neke stvari koje su nas povrijedile. Ne znam. To stvarno boli.

Q: Hajde da se sada vratimo malo nazad. Stani tu gdje si sada i vrati se nazad. Ja ?u sada brojati do tri, i kada kažem tri, ti ?eš se vratiti na onu to?ku vremena prostora kada ti oni govore o onome što te je duboko povrijedilo. Ti ?eš tada biti u stanju da jasno razabereš te stvari i da mi kažeš o ?emu se to?no radi. (brojanje) Oni ti sada govore stvari koje su te povrijedile. Koje su to stvari?

A: Oni nam prikazuju jednu sveop?u katastrofu. Gradovi gdje je samo ostalo izuvijeno željezo... stvari ne?e biti više sigurne...

Q: Šta ne?e biti sigurno?

A: Ova planeta ne?e više biti sigurna.

Q: Od ?ega?

A: Od tog rušenja.

Q: Šta je razlog za to uništavanje?

A: Ne znam. Ja samo vidim jedan da je neki val proizveden.

Q: Neki val je proizveden?

A: Ahaa.

Q: Šta je proizvelo taj val?

A: Ja to ne mogu vidjeti.

Q: Šta radi taj val nakon što je proizveden?

A: Izbacuje osovinu planete iz ravnoteže. Magnetnu osovinu. Ona je magnetne prirode, mi imamo jednu magnetnu osovinu. Ona je na neki na?in izba?ena iz ravnoteže. Taj val joj ?ini nešto i tako narušava njenu prirodnu harmoniju.

Q: I što je rezultat tog izbacivanja magnetne osi planete iz njene ravnoteže?

A: Vidim kako se zemlja okre?e, ali ne više normalno, nego nekako bez ravnoteže.

Q: Okay. I kave su posljedice tog njenog neprirodnog okretanja oko svoje ose?

A: Destrukcija/uništenje.

Q: Okay. Kažeš da ne možeš utvrditi odakle taj val poti?e.

A: Ne mogu ništa vidjeti.

Q: Da li je to neki prirodni val? Ili je on neprirodan?

A: Ja ne znam što to sve zna?i. Netko prouzrokuje…oni remete nešto. Svi oni brodovi koje sam vidjela...

Q: Da li su ti brodovi izazvali ili prouzrokovali taj val?

A: Oni remete nešto. Tu postoji neki poreme?aj.

Q: Da li te eskadrile svemirskih brodova koje si vidjela kako se primi?u, da li one dolaze prije te katastrofe ili poslije nje?

A: Jedino što mogu re?i, to je da se oni voze (plove, prim.prev.) na tom valu prema nama.

Q: Oni se uz pomo? njega prebacuju ovamo? A ne možeš vidjeti odakle on stiže?

A: Sve što znam, to je da se mi moramo dobro pripremiti.

Q: Kako se mi to možemo dobro pripremiti?

A: Oni nas pripremaju.

Q: Da li mi sami možemo nešto u?initi?

A: Mi smo programirani.

Q: Kako može netko znati da li je programiran?

A: Stvari ?e biti aktivirane. Ti si jednostavno programiran da u?iniš neke stvari… neki filmovi, knjige i razne druge stvari ?e aktivirati neke stvari koje su u našoj podsvijesti... ja vidim jedan klju? toga, ili nešto kao kota?,... kako se jedan kota? uklapa u drugi kota?... ta dva kota?a odgovaraju jedan drugome, jednostavno se skop?aju me?usobno...

Q: Okay. Taj val kojeg si spomenula, da li misliš da se radi o nekom valu koji dolazi iz dubina svemira ili on nastaje negdje unutar našeg sun?evog sistema?

A: On je sada na putu ovamo! Mi ne znamo ništa o tome, ali ima i onih koji znaju!

Q: Ko zna, da li naša vlada (USA, prim.prev.) zna za to?

A: Da.

Q: Da li oni planiraju re?i to nekome?

A: Oni polaku pokre?u neke stvari. To je i razlog zašto se sve više i više informacija pušta u javnost.

Q: Dobro, oni su ti pokazali sve to. Ima li još nešto tu što bi moglo biti zna?ajno?

A: Upravo gledam u jednu lijepu ženu.

Q: Kako ona izgleda?

A: Bijele je boje.

Q: Da li je i ona na tom brodu?

A: Ahaa.

Q: Da li je i ona jedna od njih?

A: Da, me?utim ona je veoma prijatna, druga?ija je od drugih. Ona me drži za ruke i zna da sam veoma uznemirena.

Q: Što ti ona kaže?

A: Ona kaže da se ne?e svatko uspjeti spasiti, ali, umm... oni ?e spašavati djecu, koliko god budu mogli da ih spase.

Q: Da li se unaprijed ve? zna tko ?e biti spašen a ko ne?

A: Oni sada programiraju mnoge ljude. (…)

 

Iz ove seanse dosta jasno mogu vidjeti neke indikacije o nailasku vala i pripremama odre?enih elemenata iz nekih vlada, kao i vanzemaljaca koji borave na našoj planeti, za njegov dolazak.

Subjekt hipnoti?ke seanse, koja je ovdje opisana, bila je jedna žena, stara oko 45 godina; ina?e nastavnik u jednoj od lokalnih srednjih škola. Njoj su se tako?er po?ele doga?ati neke ?udne stvari nakon što se pridružila jednoj metafizi?koj crkvi u mjestu Tampa, koje se nalazi na nekih 40 milja od nas. Kao i kod mnogih drugih slu?ajeva ove vrste, doga?aji koji su mogli prouzrokovati ovakvo jedno psihi?ko stanje kod nje bili su zagubljeni u gomili kontradiktornih detalja, tako da je veoma teško opisati šta se to?no doga?alo i po kom redoslijedu. Ta osoba je bila u takvom stanju post-traumatskog stresa da je bilo vrlo teško saznati šta se stvarno zbivalo s njom.

[Ovdje moram naglasiti da sam imala dosta posla s pacijentima koji su zapali u nevolje nakon što su se vezali sa raznim “metafizi?kim grupama” koje su procvjetale posljednjih godina širom ove zemlje. U jednom od slu?ajeva, jedna osoba je bila zaposjednuta od strane jednog veoma zlo?udnog entiteta koji mi je saop?io da su ve?ina u?enja tzv. “new-age” tipa dizajnirana tako da aktiviraju razne “programe kontrole uma,” što bi na kraju trebalo dovesti do porobljavanja ljudske rase od strane mo?nih OPS snaga koje planiraju da kompletno “preuzmu” ili “izmijene” ljudsku rasu. U svim ovim slu?ajevima, znanje stvarno može zaštititi ?ovjeka.]

Ova žena mi se javila telefonom i ostavila jednu histeri?nu poruku na mojoj telefonskoj sekretarici govore?i kako je neko prati i da je što prije nazovem jer ona mora saznati šta se to zbiva s njom!

Ona je bila udata za jednog profesora sa USF a onda se razvela od njega kada je postala uvjerena da on seksualno zlostavlja njihovu k?erku. Da li je to bilo istina ili ne, ne znam, ali vjerovatno sudsko vije?e nije bilo istog mišljenja, s obzirom da su njenom mužu dozvolili da povremeno posje?uje k?erku.

Nakon nekoliko razgovora s njom zakazali smo jednu seansu. Moram priznati da nisam bila pripremljena za ono što sam tada ?ula od nje!

Nakon uvoda u hipnoti?ki san u?inila sam ono što normalno ?inim u takvim situacijama tj. uputila sam je da si mentalno stvori neko uto?ište, nešto kao “svetilište,” gdje možemo na miru raditi. Tu se radi o upotrebi navo?ene imaginacije uz pomo? ?ega se vrlo ?esto može dosta saznati o nekoj osobi, pogotovo iz na?ina na koji ona opisuje to svoje “privatno odmaralište”. Generalno, sam taj postupak podrazumjeva nalaženje nekog sigurnog uto?išta koje onda služi kao neka vrsta “mosta” za regresivni dio seanse. Npr. ako u toj prostoriji postoji neko ogledalo, onda se ono može koristiti i kao neka vrsta ekrana na kome se mogu sagledati neka zbivanja na drugim to?kama vremena-prostora. Ako ne postoji ogledalo, onda se za istu svrhu može koristiti i neki prozor koji “gleda van”. Postoje?i namještaj koristi se za relaksaciju subjekta, s obzirom da mu se sugerira da sjedne na neku fotelju ili krevet, koju je sam tamo opisao, i odatle se onda vrši produbljivanje njegovog transa. To je dosta korisna tehnika i tu se radi o nekoj vrsti hipnoze unutar hipnoze – zato što omogu?uje jedan dublji pristup podsvjesnom umu dok se sve to istovremeno odvija na “sigurnom mjestu”, gdje se subjekt osje?a vrlo udobno.

Ta osoba, koju ?emo ovdje nazvati "Ruth," (mada to nije njeno pravo ime), stvorila si je jednu malu kolibu koju je napunila svim onim stvarima koje su joj bile drage u životu. Prva stvar koju je opisala, bio je jedan stol od tamnog ispoliranog drveta. Tu su bile i police sa staklenom ?ašama, bakrenim posudama a iz kuhinje je dolazio miris toplog cimeta. Njena osje?anja u vezi te kolibe bila su veoma nostalgi?ne prirode tako da su joj suze tekle niz lice kad god ju je opisivala. Ovdje ?emo sada vidjeti sve što se doga?alo za vrijeme te seanse. Moja pitanja (Laura) su ozna?ena sa "Q" a Ruth-ini odgovori sa "A":

12-06-94

Q: Da li vidiš neke knjige na polici?

A: Vidim ih na stolu. Ima ih nekoliko.

Q: Da li možeš vidjeti naslove na tim knjigama?

A: Ne. To u stvari nisu knjige nego neki papiri... nešto kao mapa.

Q: Da li znaš što ta mapa pokazuje?

A: Izgleda kao neka vrsta mape koja pokazuje gdje se nalazi sakriveno blago...

Q: Zašto joj ne pri?eš i malo je bolje pogledaš? Reci mi nešto više o njoj.

A: To jest mapa koja pokazuje gdje se nalazi sakriveno blago. Vidim... vidim jednu liniju koja pokazuje put iz lijevog kuta prema gore.

Q: Što ona zna?i?

A: Nebesko putovanje. U njoj se neke stvari mi?u!

Q: Što se mi?e unutra?

A: Svjetlost koja dolazi iz malih krugova…ili svemirskih brodova. Ta njihova svjetla se stalno okre?u. Sada su dolje na zemlji…i rotiraju se…tu su tri letjelice…svjetla su im dolje na zemlji. Stalno se okre?u. Kao da se okre?u po redu. Crveno i zeleno. A ja sam dole, še?em dolje na dnu.

Q: Ti se kre?eš po nekom mjestu u mapi?

A: Ovo je smiješno, pa ja se nalazim u mapi. Še?em se unutra, po njoj.

Q: Nastavi i opiši mi šta vidiš.

A: Sada se nalazim u nekoj šumi. I…ja sam…uh…vidim jednu letjelicu, ona blješti…pulsira…Ima svjetla! Divno izgleda! Okrugla je…na rubu je šume…upravo idem prema tamo..Vidim je! Vidim je!

Q: Tko se nalazi unutar te letjelice?

A: Oni su izašli van.

Q: Opiši mi ih.

A: Još uvijek su daleko... li?e mi na neku vrstu insekata...

Q: Što ho?eš re?i, o kavoj se vrsti insekata radi?"

A: Sada ?u im pri?i bliže, znaš…

Q: Na koju te vrstu insekata oni podsje?aju?

A: Uh! Skakavci! Ovo je kao... kao... kao da sam se našla u nekom svom prošlom životu... I ja sam bila taj skakavac! I jela sam... ja sam jela... nešto. Oh! Sje?am se. Jela sam ljude. I krv je bila svuda po meni. Mislim da sam i ja jedna od njih... mada još uvijek nisam skroz sigurna.

Q: Zna?i, oni jedu ljude?

A: Tu je i jedna mala djevoj?ica sa sme?om…kosom…ima lokne. Obu?ena je u svjetlo plavu haljinu. I to insektoidno stvorenje … ju jede.

Q: Da li ti to vidiš dok se šetaš kroz šumu? Ili se to sve dešava u nekom drugom vremenu?

A: Uhh... to je u šumi.

Q: I vidiš neka insektoidna stvorenja kako jedu dijete?

A: Da.

Q: Kako se osje?aš dok to gledaš?

A: Oh...ja nemam nikakva osje?anja. Ja samo promatram. Nekako kao da sam odvojena od svega toga.

Q: Šta ta djevoj?ica kaže?

A: ?ini se kao da joj to ne smeta.

Q: Okay. Zaustavi radnju na momenat. Sada ?e cijela scena koju promatraš biti projicirana na neku vrstu filmskog platna, me?utim, to filmsko platno je specijalno i li?i na jednu zavjesu. Ti sada imaš u svojoj ruci nešto kao daljinski upravlja?, na kome se nalazi jedan gumb koji kad pritisneš prouzrokoje da se ona zavjesa otvori i tako ti omogu?i da vidiš što se stvarno nalazi iza scene koju ti sada promatraš. Sve maske i smetnje ?e u tom momentu biti odstranjene...

A: Izvini ali... Ja jedem tu djevoj?icu!

Q: Okay. Kako se pri tome osje?aš?

A: To je hrana. Njenu kosu sam sklonila u stranu jer kosa uop?e nije ukusna.

Q: Da li si je prvo pogledala prije nego što si je po?ela jesti?

A: Yeah.

Q: Kako ona izgleda?

A: Sli?no kao Shirly Temple...

Q: Kako se osje?aš kad gledaš sebe kao neko drugo bi?e, taj insekt, tj. kad jedeš tu malu djevoj?icu?

A: Takav je život. To je samo ono što se doga?a.

Q: Okay. Sada želim da pritisneš gumb na onom daljinskom upravlja?u tj. da otvoriš zavjesu. Što vidiš iza te zavjese?

A: [Subjekat po?inje ubrzano da diše kao da se bori za zrak.] Pa to je izdaja...

Q: Što je izdaja?

A: [Uzdiše] To je sli?no... pa to NIJE skakavac...

Q: Šta je to?

A: To je nešto kao mrav... to je jedan MRAV... I taj mrav PROŽDIRE.... oni se HRANE... uh... uh... uh... oni se HRANE... ONI SE HRANE... [jeca i guši se] tom djecom.... DJECU su sabili u gomilu i JEDU ih!

Q: Kako se osje?aš?

A: Užasno!

Q: Što ho?e da kažeš?

A: Uh.... UH... HUH...... [jeca, uzdiše, guši se] Oni su OGROMNI! Ja ne mogu…ne postoji ništa što ja mogu tu u?initi! Oni nemaju razumjevanja. Oni su STVORENJA! Oni su STVORENJA! Njihove O?I! VELIKE! Izgledaju kao bogomoljke... upravo tako... Oni im trgaju ruke upravo kao što bi mi to radili sa pile?im krilcima... gledaj samo svu tu krv! Krv te?e dolje! To je i razlog zašto oni uzgajaju tu djecu! To se doga?a ŠIROM NAŠE PLANETE!

Q: Jesi li dobro?

A: Ja sam znala da je planeta Zemlja jedno užasno mjesto... ali nisam znala da je to jedna menza! [kašlje] Mi smo u opasnosti. UPRAVO U OVOM MOMENTU! Ti i ja smo u opasnosti. Zato što mi to znamo. To je razlog zašto imamo posla s toliko laži i prevara. Sve te tzv. “otmice” su jedna laž... sve je to jedna “dimna zavjesa”. Isuse Kriste! Manipulacija... [smije se] MI smo mana (hrana)! Ja sam to VIDJELA kad sam radila reviziju svojih prošlih života, u sajentologiji, …ali nismo išli do kraja jer se moj tada auditor uplašio. To je ono što bi ?ovjek zvao - jedna "vru?a tema." Ja bih željela da vidim kazaljku na onom E-metru. Sada mi je jasno zašto sam ovdje. Ja sada treba ispaštam zbog svega onoga što sam radila u svojim prošlim životima.

Q: Kao jedno od tih stvorenja?

A: Da, to je to?no. Ali ja ne?u sada samo le?i dolje i jednostavno ih pustiti da me pojedu!

Q: Hajde da se vratimo nazad na onu mapu. Želim da se vratiš nazad u onu svoju kolibu, da odeš do stola uzmeš onu mapu, ponovo je pogledaš i da mi kažeš što vidiš tamo.

A: Vidim nešto veliko... kao... to nisu zmije... nešto sli?no korjenju nekog stabla. Ali ono gmiže... zeleno sme?e je boje. A ja sam JEDNA od njih!

Q: Ti si jedna od tih zmija?

A: Ne vidim nikakve glave... Vidim samo tijela.

Q: Šta se zbiva s njima?

A: Oni se mi?u amo-tamo , nešto kao veliki svežanj glista.

Q: Da li imaš ikakav osje?aj gdje se i kada to zbiva? Da li je to na našoj planeti?

A: To je negdje u blizini njene srži... ohhh... sad vidim! Ti brodovi ulije?u u zemlju i hrane te velike crve.

Q: ?ime ih hrane?

A: Ljudima. To su letjelice o kojima su pri?ali u onoj državi Peru. U Arkturijskoj knjizi se tako?e pominju te pe?ine u koje ulije?u ti brodovi... i kako oni postoje duboko u unutrašnjosti zemlje.

Q: Da li si i ti jedan od tih crva ili ih samo promatraš?

A: Pa....ja promatram te crve iz jednog svemirskog broda... on ima ... prozor, koji li?i na neki poklopac, to?no na sredini. To su naši RODITELJI! Pa zar TO nije divno! Svi mi moramo odnekud do?i! Mi smo... DNA od tih crva je samo dio svega toga...

Q: Za što oni koriste DNA od tih crva?

A: Nisam sigurna. Sa?ekaj da vidim. Izgleda da postoji nešto kao bazna DNA... i to je neka kombinacija izme?u tih crva i onih mrava ... uh... i oni mogu stvoriti bi?a kakva god ho?e, sve zavisi od toga koliko ?e odakle uzeti. To je nešto kao kemijski laboratorij.... a cijela stvar je nešto kao neki nau?ni projekat.

Q: Želim da se prebaciš na neki doga?aj koji je kod tebe stvorio utisak da si ti ne?ija “žrtva”, to je ono o ?emu si htjela nešto više da saznaš...

A: Oh! Pa oni ho?e da me izbace van! Ho?e samnom nahraniti te crve! Ja sam mislila da sam dio neke ekspedicije... me?utim, oni su se stremili na mene i... sad me ho?e izbaciti van iz broda, …da me bace onim crvima.

Q: Da li su to u?inili?

A: Sada kao da visim na vratima... i pala sam.... dolje...i oni me JEDU!

Q: Kako se osje?aš pri tome?

A: Hrskavo.

Q: Okay. Vrati se nazad. Kako izgleda posada u brodu? Da li si ti jedna od njih? Da li oni izgledaju kao i ti?

A: Yeah. Dobro... oni su odjeveni. Imaju na sebi neke uniforme. Naj?udnije je to što... oni imaju na sebi uniforme... ali oni su insekti. Ljudi koji li?e na insekte! Insekti sa inteligencijom. Nešto kao mravi koji stoje na dvije noge i imaju neke ljudske crte. Sada! Stani malo! Njihove glave! Vidim njihove glave. I njihove o?i... ti momci nemaju toliko velike o?i. Jedan je okrenuo glavu i... oni su samo... ne znam... neka vrsta bogomoljki... ali im ruke nisu kao kod bogomoljki... oni su samo neka vrsta insekta... više su sli?ni mravima.

Q: Da li imaju prste?

A: Nešto sli?no kao muha. Nemaju ruke. Nešto kao muha bez krila. A svi imaju uniforme na sebi. Huh!

Q: Ti si bila jedna od njih?

A: Yeah. Vjerovatno jesam. [Duboki uzdah]

U tom momentu, vratila sam je nazad u njeno uto?ište i onda joj dala sugestije kako da se oporavi i integrira sve ono što je ovom prilikom saznala. Nakon toga sam je probudila. Ne moram ni pominjati koliko je ovo bila jedna veoma bizarna pri?a. U svakom slu?aju htjela sam prvom prilikom upitati Kasiopejce u vezi ovoga.

(Slijedi channeling seansa. Kontakt: Kasiopejci, stvorenja iz 6-tog denziteta; prim.prev.)

12-09-94

Q: (L) Sada, željela bih znati tko su ona stvorenja koja je Ruth opisala u onoj seansi regresivne hipnoze, kao nešto sli?no mravima, muhama ili bogomoljkama?

A: Njena esencija (bit, suština - essence, prim. prev.)

Q: (L) Dobro, rekli ste mi da su one bogomoljke koje je V… sreo, bili Minturijanci (Minturians, prim. prev.) da li se tu radi o istim stvorenjima?

A: Ne.

Q: (L) Da li postoji neka razlika izme?u bi?a-esencije i inkarnativnih bi?a?

A: Da.

Q: (L) A tko su ona zmijolika stvorenja, koja su li?ila na puževe gola?e, koje je ona tako?e vidjela?

A: Isto.

Q: (L) Da li ho?ete re?i da su sve te stvari ono tko je ona? Sva ta stvorenja i ti...

A: U nekim alternativnim oblastima postojanja.

Q: (L) Da li sva ljudska bi?a imaju takva stvorenja koja su njihova esencija?

A: Da.

Q: (L) Zna?i, i moja esencija je nešto tako užasno? Strašno.

A: Subjektivno.

Q: (L) Dobro, pa zar ta bi?a koja jedu malu djecu nisu strašna? Zar to nisu bila stvarno prava djeca?

A: Da. Što misliš kako npr. jeleni gledaju na vas?

Q: (L) Pa dobro, jasno mi je šta ho?ete re?i. To sam ve? shvatila. Ho?u re?i, goveda i pili?i bi vjerovatno na isti na?in gledali nas.

A: I žohari, tako?er.

Q: (L) Da li je to bio razlog zašto sam no? prije seanse sa Ruth sanjala mrave koje sam mogla zgaziti, ali iz nekog razloga nisam htjela da oduzmem život, ?ak ni jednom jedinom mravu?

A: Da.

Q: (L) Da li me je taj san pripremao na ono što ?u iskusiti u onoj seansi?

A: Da.

Q: (L) Dobro, što mi možemo u?initi u vezi tih dijelova naše esencije? Ho?u re?i, ne svi?a mi se sama pomisao da tamo negdje duboko u meni postoji neki predator. Ja bih željela da se oslobodim toga ili bar da transformiram tog predatora u sebi.

A: Sa?ekaj, pa ?eš vidjeti.

Q: (L) pa dobro, da li ?u ja morati da se sjetim sebe, kako sam ?inila sve te stvari, kako bih mogla razumjeti suštinu svega toga?

A: Da.

Q: (L) Da li ?e mi se sve to dogoditi, da li ?e se neka sje?anja u vezi s tim po?eti da pojavljuju?

A: Da.

Q: (L) Pa dobro, jedva sam uspjela da podnesem onu situaciju kada sam se suo?ila s tim stvarima kod nekog drugog, kako ?u uspjeti da podnesem kada se bude radilo o mom slu?aju?

A: Ti ?eš to podnjeti.

Q: (L) Da li je to nešto s ?im ?emo se svi mi morati susresti?

A: Svi koji su podobni. Kandidati za 4-ti denzitet.

Sljede?e ve?e ponovo sam se vratila na istu temu:

12-10-94

Q: (L) Da li su to ikada bila i na ikakav na?in fizi?ka bi?a na ovoj planeti koju mi naseljavamo u ovoj to?ki vremena-prostora, u ovom momentu?

A: Ne.

Q: (L) Zna?i, sve to se doga?alo u jednom takozvanom alternativnom realitetu?

A: I još uvijek se doga?a.

Q: (L) Zna?i, u jednoj alternativnoj oblasti postojanja, Ruth je bogomoljaka koja jede malu djecu?

A: Isti slu?aj je i sa tobom. I sa svim ostalima.

Q: (L) Da li ti drugi aspekti naših bi?a dolaze na zemlju kao dio križanja granice oblasti postojanja? (val, prim prev.)

A: Da.

Q: (L) Da li ?emo svi mi morati da se suo?imo s tim aspektima nas samih, kao nekih drugih bi?a?

A: Da.

Q: (L) Da li postoje neki dijelovi nas samih u drugim oblastima postojanja koji rade neke druge stvari u ovom momentu?

A: Da.

Q: (L) I kako ?e se odraziti to križanje oblasti postojanja (nailaskom vala, prim.prev.) na sve to?

A: Stopi?e se (oni s nama, prim. prev.)

Q: (L) Da li bi mi trebali da radimo nešto na samim sebi, nešto uz pomo? hipnoze, kako bi primakli ta bi?a bliže sebi i po malo se privikavali na tako nešto?

A: To ?e se dogoditi nehotice. Bit ?e sli?no termonuklearnoj eksploziji. Pogledajte shemu. Orion, Pleiades, Arcturas, Cassiopaea; provjerite udaljenost od planete Zemlje; provjerite lokaciju vala uz pomo? referenci sa zemlje vremena prostora. To ?ete sami morati otkriti. Uporedite reference kanaliziranih poruka, datume kada su pisane i lokacije. Mi smo tamo gdje jesmo. Uporedite reference, vrijeme i udaljenost.

Q: (L) Koje knjige treba provjeriti?

A: Bilo koju zvjezdanu mapu i Marciniak (radi se o knjizi Barbare Marciniak, Bringers of the Dawn, prim.prev.) Arcturas Channel, Orion literaturu i Nas. Mi vam se javljamo sa “vrha” vala. I gdje smo mi sada?

Q: (L) Vi se javljate sa vrha tog vala?

A: Da.

Q: (L) U jednoj drugoj seansi rekli ste nam da ste 6000 milja...

A: Otvor za transmisiju. Koliko daleko je Cassiopaea?

Q: (L) Da li moramo znati to?nu udaljenost?

A: Otprilike ?e biti dovoljno.

Q: (L) Zna?i, kada na?emo te udaljenosti, generalno, …I da li svaka od tih grupa zvijezda predstavlja jedno generalno podru?je tog vala?

A: Svaka predstavlja jedan lokator u vremenu prostoru. Vi bi mogli prosuditi brzinu i ETA uz pomo? uspore?ivanja datuma i onih naših poruka.

Q: (L) Razumjela sam! Ho?ete re?i da ste VI bili oni Arkturijanci, Plejadanci, a sada ste “Kasiopejci”, jer vi ste ono “gdje se nalazite! Vi putujete uz pomo? tog vala. Da li je taj val jedna ravna linija koja povezuje sva ta sazvijež?a?

A: Cikli?ka ruta.

Q: (L) Tako, li?i na spiralu?

A: Da.

Q: (L) Zna?i mi možemo napraviti jednu mapu i na njoj to sve ucrtati?

A: Da.

Q: (L) Kada se javljamo sa Oriona mi smo “Orionci.” Kada se javljamo sa Plejada, mi smo “Plejadanci,” itd.

Q: (L) Zna?i, sve ove kanalizirane knjige koje ste vi pomenuli, u suštini dolaze iz istog izvora, samo kroz razli?ite kanale, s kojima su se oni uspjeli povezati zbog njihovih razli?itih pozicija u vremenu prostoru i nivoa pripreme tih kanala, da li je to to?no?

A: Otprilike. Mi smo vam dali lokaciju vrha vala. Mi smo od tamo gdje se nalazimo i odakle se javljamo. Razumijete li? Mi smo tamo gdje jesmo.

Q: (T) Zna?i, vi u stvari, niste pravi Kasiopejci sa sazvijež?a Kasiopeja?

A: Mi smo Privremeni (transient, prim.prev.) Putnici. Kada ovaj val stigne na zemlju, mi ?emo se stopiti s vama.

Q: (L) Kada ste stigli do Oriona, da li ste se spojili s Orioncima?

A: Nije ista frekvencija za križanje ove granice oblasti postojanja.

Q: (L) Kakav je efekat imao taj val na podru?je Oriona?

A: Nikakav. Ve? je na nivou 4-tog denziteta.

Q: (L) Odakle je taj val proisti?e?

A: Ne proisti?e.

Q: (L) Da li on to neprestano kruži ovim univerzumom?

A: Otprilike.

Q: (T) Okay, vi se vozite na vrhu tog vala u 6-tom denzitetu, da li je to to?no?

A: Da. Mi smo vi u 6-tom denzitetu.

Q: (L) Da li ste vi altrnativni aspekti nas samih, koji se produžuju u više denzitete?

A: S vaše referentne to?ke vremena-prostora, mi smo vi u budu?nosti.

Q: (L) Vi onda niste ni u kom slu?aju one bogomoljke ili ona ?udna mravlja stvorenja, ili možda jeste?

A: Da i ne.

Q: (T) Vi ste samo jedan drugi dio nas? Vi, mi, lizardi, grays-i, drve?e…

A: Mi smo vaše cjelokupno bi?e, kada ste vi/mi u 6-tom denzitetu.

Q: (T) Zna?i, mi radimo na tome da postanemo Vi? Vi ste mi?

A: Da.

Q: (T) Zna?i, kada mi pre?emo u 4-ti denzitet i kada postanemo cjelokupni, sa samim sobom, mi ?emo upoznati i vas, bar za neko kratko vrijeme?

A: Ne?ete postati cjelokupni u 4D. U 4D bit ?ete samo bliže toj svojoj cjelokupnosti.

Q: (L) Kada je Maryann bila pod hipnozom, rekla je kako vidi jednu cijelu flotu svemirskih brodova kako “surfaju” na tom valu i to joj je dosta iznerviralo. Ona je imala osje?aj da je taj val nešto strašno, i da ?e se dogoditi neka vrsta invazije zajedno s njim. Da li ste to bili vi i taj vaš val o kome je ona pri?ala?

A: Val je transportno sredstvo.

Q: (L) Da li on služi kao transportno sredstvo i za mnoga druga bi?a?

A: Da.

Q: (L) Da li vi dolazite da izvršite invaziju na nas?

A: Ne, nego da se spojimo s vama.

Q: (L) Da li neki drugi dolaze da bi izvršili invanziju na nas?

A: Da. Na valu je velika “gužva."

Q: (T) Zna?i, svi oni tamo, iz cijelog ovog univerzuma, koji žele da uzmu u?eš?a u toj avanturi na našoj planeti, nalaze se sada tamo na tom valu.

A: Na granici oblasti postojanja.

Ovo nas je nagnalo na pomisao da bi ovaj slu?aj u vezi tog “Vala” moglo biti nešto fantasti?nije od svega, što bi uop?e mogli zamisliti.

Nakon sedam dana dobili smo poruku sa još jednim komentarom u vezi tog vala:

12-17-94

A: Uvijek "Suradnja." (“Networking”, prim.prev.) Suradnja-"umreženje"(kao kod kompjuterskog povezivanja) je 4D OPD koncept koji uti?e u 3-?i denzitet s predstoje?im križanjem oblasti postojanja. Dolazi sa 4-tog nivoa denziteta zbog uticaja tog vala. (izmjena informacija uz pomo? interneta? – prim. prev.)

Uputili smo i jedno pitanje u vezi odre?ivanja lokacije vala i ETA:

12-31-94

Q: (T) Zadnji put ste nam dali neke informacije kako bi mogli izra?unati vrijeme kada ?e val sti?i do naše planete. Ja sam uspio da iskalkuliram ?etiri udaljenosti, ali se kod dvije radilo o galaksijama. Te udaljenosti nisam mogao da kalkuliram.

A: Provjeri tre?u i najudaljeniju zvijezdu u sazvijež?u Kasiopeja i srednju zvijezdu u “pojasu” Oriona, najbližu zvijezdu iz sazvijež?a Lav.

Sedam dana kasnije dogodio se i jedan ?udan doga?aj. Prvi nagovještaj tome bilo je kada sam se probudila usred no?i ubje?ena da sam ?ula neku jaku buku, mada nisam mogla ništa ?uti. Vratila sam se nazad na spavanje a sutradan ujutro k?erka mi je rekla kako je primjetila da se nešto ?udno doga?alo prethodne no?i, upravo u isto vrijeme kada sam se ja probudila. Pitanje koje mi je postavila bilo je: "Mama, da li si ikada bila u stanju vidjeti zatvorenih o?iju?" U stvari, meni se to redovno doga?alo prije nego što bih imala jedno vantjelesno opažanje, me?utim, nisam htjela da je uznemiravam takvim stvarima, me?utim, bila sam pomalo uznemirena što se sli?ne stvari doga?aju mom petnaestogodišnjem djetetu. Ona je bila svjesna prisustva neke vrste "bi?a" u svojoj sobi koje je prema njenom opisu bilo “malo i sa piskavim glasom..."

Nešto kasnije, nazvao me je jedan prijatelj i po?eo pri?ati o zvuku kojeg je ?uo prethodne no?i, kao i ?udnim efektima koji su uslijedili nakon toga. To ve?e, kada su T & J došli da održimo seansu, bili su puni utisaka o glasnoj buci koja je prethodne no?i probudila J kao i oca od T. Stvar je bila veoma neobi?na tako da se dugo vremena provelo razgovaraju?i na tu temu. Tako se desilo da smo upitali Kasiopejce o tome, i tom prilikom smo dobili još neke informacije na temu Vala.

01-07-95

Q: (L) Ve?eras imamo par interesantnih pitanja. Prva stvar koja nam je na pameti su ona ?udna dešavanja prošle no?i. Nešto veoma glasno se ?ulo. O ?emu se u stvari radilo?

A: Grom.

Q: (L) To mora onda da je bio neki nenormalno jak udar i kako se ?ini, mogao se ?uti sa velike udaljenosti. Gdje je u stvari udarila munja?

A: ?elija je bila uniformno raspore?ena kroz cijelu regiju.

Q: (T) Zna?i, svi mi smo ?uli taj udar samo zbog toga?

A: Ne. Svaka oblast je primila sli?an EM profil, odatle pojava jednog posebno jakog naboja u svakoj zoni.

Q: (L) Šta je to EM profil?

A: Elektromagnetni.

Q: (L) Da li ima nešto posebno u vezi tog udara, s obzirom da se radilo o ne?emu što do sada niko od nas doživio. Da li taj udar ima ikakve veze sa odre?enim aktivnostima u 4-tom denzitetu?

A: Da, kao i uvijek.

Q: (L) S obzirom da je to bio tako jak prasak, što se to moralo dogoditi u 4D, da bi prouzrokovalo jednu takvu eksploziju?

A: Preklapanje denziteta, koje je trajalo otprilike 1,3 sekunde, po vašem na?inu mjerenja vremena; tako ste i vi kompletno živjeli u ?etvrtom denzitetu oko 1,3 sekunde.

Q: (T) Zna?i to je bio taj zna?ajan doga?aj koji smo mi trebali primjetiti?

A: Primje?ivanje toga bilo je zna?ajnije od samog doga?aja.

Q: (T) A što bi se desilo da mi to nismo primjetili? Ja, u stvari, nisam to ni ?uo, ali je J… ?ula. Zna?i, ipak je važno što smo svjesni da se nešto dogodilo...

A: Ti si to primjetio na jednom drugom nivou tvoje svijesti.

Q: (L) Da li je taj doga?aj imao išta zajedni?ko sa onim što je A… primjetila jutros, kada ju je probudilo neko šuškanje u njenoj sobi i neki piskav glas kojeg je ?ula kako je naziva njenim imenom?

A: Da. “Rezident” iz 4-tog denziteta.

Q: (L) O kavoj se vrsti “rezidenta” iz 4-tog denziteta tu radilo?

A: Tip Om.

Q: (L) Šta je to tip Om?

A: Bolje da ne znaš!

Q: (L) Ne, ja ipak ho?u znati. Ako nešto posje?uje moju k?erku u njenoj sobi, onda ja sigurno moram znati tko ili što je to.

A: Tko kaže da se to stalno doga?a?

Q: (T) Zna?i, to se desilo samo jednom?

A: Da.

Q: (V) Da li je razlog to što je A__ bila svjesna toga taj što je ona bila psihi?ki otvorena za vrijeme svog sna?

A: Da.

Q: (V) Da li postoji nešto što joj može pomo?i kako bi kontrolirala tu svoju psihi?ku otvorenost kako bi se mogla zaštititi?

A: Zašto kontrolirati nešto što može biti od koristi? [...]

Q: (L) Da se vratimo nazad na one doga?aje jutros, kada mi je JW pri?ao o svom doživljaju ovog jutra, rekao mi je da kada je otvorio o?i svjetlost mu se u?inila žute boje... (V) I ja sam tako?e primjetila tu promjenu boje... (J) Da li je to bilo u vezi s tim doga?ajem?

A: Da.

Q: (J) Što je dovelo do toga da svjetlost promjeni boju?

A: Ostaci efekata 4-tog denziteta.

Q: (L) Da li je to nešto što ?e se doga?ati sve ?eš?e kako se kre?emo prema 4-tom denzitetu?

A: Da.

Q: (L) Da li je to u vezi sa pove?avanjem elektromagnetnog naboja u atmosferi? Ja pretpostavljam da je sve to dio tih promjena denziteta ...

A: Da.

Q: (L) Ako se radi o pove?avanju elektro-magnetnog naboja u atmosferi, da li do toga dolazi usljed djelovanja tog vala. Mi te efekte po?injemo osje?ati sve više i više, da li je to usljed prisustva tog vala ili njegovog približavanja?

A: To je nakupljanje, sli?no ranim efektima koji prethode nailasku morskog vala.

Q: (T) Da li su ovi jaki vjetrovi, klimatske promjene i zemljotresi tako?e u vezi s tim? ( Tsunami 2005. ??? )

A: Da.

Q: (T) Da. 140 milja na sat je bila brzina vjetra u Sjevernoj Karolini a u Kaliforniji je brzina vjetra dostizala i 160 milja na sat. (L) Da, rekli su nam kako ?emo imati veoma ?udno vrijeme. (T) Danas je u Japanu bio još jedan zemljotres. (V) Sylvia Brown je bila gost jednog show programa i tamo je rekla kako ?e uskoro biti i jedan ja?i zemljotres na Aljasci…jedan veliki…što nam možete re?i u vezi toga?

A: Jedno od mnogih dešavanja u toku koncentriranja vala koje ?e trajati godinama, po vašem na?inu mjerenja vremena.

Mi smo ve? svjesni ?injenice da bi mnoge neprirodne stvari koje se doga?aju mogle biti posljedica “probijanja” 4-tog denziteta što je opet rezultat nailaska onog vala. Htjeli smo da saznamo nešto više o tom doga?aju:

01-07-95

Q: (L) Rekli ste nam da ?e uskoro do?i i do poja?anja aktivnosti NLO-a, da li je to to?no?

A: Pogodak!

Q: (L) Ja mislim da je to ve? po?elo. Jedan momak je u Michigan-u snimio UFO usred dana i to su prikazali na televiziji nekoliko puta. ?ini mi se da ovaj put nisu bili podrugljivi sa svojim komentarima u vezi toga... (F) Jesu, bili su. Ja sam to gledao na channel-u 13 i mislim da su bili dosta podrugljivi. (L) Taj momak iz države Michigan, da li nam možete re?i o ?ijoj se letjelici radilo?

A: To su bili Grays-i.

Q: (L) Da li ?e nam Grays-i dozvoliti da ih ?eš?e vi?amo u 3-?em denzitetu narednih godina?

A: Da. Sva ta dešavanja su u vezi onoga što vam je ve? poznato. Sve je to u vezi sa približavanjem nailaze?eg vala. Što ?e biti druge pojedinosti svega toga, to još ostaje za vidjeti.

Nedugo nakon toga, Susy i Barry Konicov, izdava?i magazina Connecting Link, posjetili su me sa željom da i oni postave par pitanja Kasiopejcima. Barry je postavio par interesantnih pitanja u vezi s nekim od aspekata Vala:

01-11-95

Q: (Susy) Zašto ste izabrali Lauru i Freda za predaju ove informacije?

A: Zato što imaju ispravna balansna polja.

Q: (Barry) Maitreya... Kakva je uloga te osobe danas u životu?

A: Igra zna?ajnu ulogu u dezinformativnom procesu.

Q: (Barry) Da li je Benjamin Creme svjestan toga?

A: Ne.

Q: (Barry) Da li vanzemaljci usa?uju misli u njegovu glavu?

A: Da.

Q: (Barry) Što je cilj svega toga?

A: Izazivanje op?e konfuzije, odvra?anje pažnje, i obmana, tako da se zataška istinska realnost. Podrazumjeva se samo po sebi.

Q: (Barry) Da li to zna?i da ono što mi mislimo da je istinito, u suštini nije?

A: Otprilike tako.

Q: (Barry) To zna?i da vanzemaljci istaknu neku spektakularnu osobu koja treba privu?i našu pažnju, tako da mi ne možemo vidjeti istinu.

A: Sje?ate li se onih upozorenja o lažnim prorocima u "pustinji" ?

Q: (Barry) Da li to zna?i da je Benjamin Creme jedna OPS osoba?

A: Da, indirektno.

Q: (Barry) Da li je on antikrist?

A: Ne. “Antikrist” nije jedna individua, nego konzorcijum.

Q: (Barry) Tko je taj Konzorcijum?

A: Taj pojam ozna?ava jedno veliku grupu individua.

Q: (Barry) Ljudska bi?a?

A: Da, ali i drugi.

Q: (Barry) Da li su to ljudi koji se neprestano inkarniraju iz jednog života u drugi i pri tome zadržavaju pam?enje kako da sprovedu u djelo jedan odre?eni plan?

A: Samo nekoliko njih koji su odabrani.

Q: (Barry) Da li ?e ovaj channeling zauvijek ostati ovako primitivan, tj. jedno po jedno slovo, ili ?e se malo razviti u smislu neke brže metode pisanja ili tipkanja, ili u neki direktni svjesni ili nesvjesni channeling?

A: Mogu?e je, me?utim, ovakva metoda ima manje šanse za kontaminaciju materijala.

Q: (Barry) kakva je svrha tog kontakta?

A: Da vam pomognemo da nešto nau?ite, tako sti?ete znanje, tako sti?ete zaštitu, tako i napredujete.

Q: (Barry) Kakve Koristi imaju Kasiopejci od ovog kontakta?

A: Pomažu?i vama, mi se kre?emo prema ispunjenju našeg sudbinskog zadatka, mi se tako kre?emo u pravcu ispunjenja naše sudbinske unije s vama i svim ostalim, tako kompletiramo Veliki Ciklus.

Q: (Barry) Da li je to jedina mogu?nost koja vam se prezentira ili je to najbolja mogu?nost koju imate na raspolaganju?

A: Oboje.

Q: (Barry) Da li ste vi trenutno daleko od nas u smislu svjetlosnih godina?

A: Udaljenost je pojam 3-?eg denziteta.

Q: (Barry) Svjetlosna godina je pojam koji vrijedi samo u 3-?em denzitetu?

A: Da.

Q: (Barry) Što mislite pod tim kad kažete da putujete na tom valu?

A: Putovanje na mislima.

Q: (Fred) Našim mislima ili vašim mislima?

A: Neispravan koncept.

Q: (L) Što je ispravan koncept?

A: Sve što postoji, to su lekcije. Misli ujedinjavaju cijelu realnost koja postoji i sve one su podijeljene.

Q: (Susy) Vi putujete na valu energije koja je stvorena od svih misaonih formi?

A: Misaone forme su sve što postoji!

Q: (Barry) Da li oni koji su OPS polariteta prihva?aju mogu?nost da bi OPD snage mogle pobijediti u ovoj trci ili konfliktu?

A: Ne, apsultno ne! U stvari, OPS ne mogu zamisliti “poraz”, me?utim, oni instiktivno osje?aju sve ve?i i ve?i pritisak, a to je i razlog za metež do koga ?e uskoro do?i.

Q: (Barry) Što se doga?a s njima kada izgube, da li to zna?i da se oni moraju ponovo vratiti nazad i ponovo pro?i cijeli evolutivni proces ispo?etka, na drugom polaritetu?

A: Da.

Q: (Barry) Zna?i, primi?e nam se nexus-na to?ka?

A: Blizu. Kad kažemo "blizu" to zna?i da mislimo da je sam taj koncept “blizu” realnosti. Ne blizu u smislu vremena ili udaljenosti.

Q: (Barry) Da li oni tada i sami dožive sav onaj bol kojeg su izazvali?

A: Ne, to je ono što se doga?a samo na 5-tom nivou denziteta.

Kada smo pitali Kasiopejce u vezi onih "Esentivnih Bi?a," Kasiopejci su nam tada dali jednu zagonetku u vezi onoga “Mi smo tamo gdje jesmo." Tada su nam tako?e rekli "Mi smo vi iz budu?nosti." Mi smo bili veoma radoznali u vezi toga, tako da smo pitali za pojašnjenje:

01-14-95

Q: (L) U jednoj od prošlih seansi rekli ste nam da ste vi mi iz budu?nosti i da se sada kre?ete u našem pravcu kako bi se sjedinili s nama.

A: Da.

Q: (L) Prema našem na?inu mjerenja vremena, koliko daleko u budu?nosti se vi nalazite?

A: Neodre?eno, prema vašem na?inu mjerenja vremena.

Q: (L) Da li to zna?i da u momentu kada taj val stigne na zemlju, vi ?ete se sjediniti s nama i tada postati mi iz budu?nosti?

A: Ne, to nije ispravan koncept.

Q: (L) Rekli ste da ?ete se sjediniti s nama kada taj val stigne na zemlju. Da li je to tako?e u vezi s onim kad kažete da ste vi mi iz budu?nosti?

A: Ne.

Q: (L) Zna?i, mi ovdje razgovaramo o dva razli?ita doga?aja ili dvije razli?ite to?ke u vremenu prostoru, da li je to to?no?

A: Ne. Opet padate u iskušenje da aplicirate logiku 3-?eg denziteta na realnost viših niva denziteta. Mi pokušavamo pomo?i svima da napreduju.

Q: (L) Zna?i, tu ne razgovaramo o jednom te istom doga?aju...

A: Dobro, a što je to “budu?nost”?

Q: (L) Budu?nost su doga?aji koji se simultano odvijaju, samo na razli?itim lokalitetima vremena/prostora, radi se samo o razli?itom fokusiranju svijesti, da li je to to?no?

A: Da, i onda ako je to istina, zašto onda pokušavate ovdje da primjenjujete linearno razmišljanje, vidite, mi se sjedinjujemo s vama sada!

Q: (L) Dobro. (T) Zna?i, ono što ho?ete re?i je to da kada stigne taj val, mi ?emo, ukoliko budemo za to spremni, pre?i u 4-ti denzitet ali se ne?emo spojiti s vama u 6-tom denzitetu, nego ?emo doživjeti neku vrstu stapanja s vama u tom momentu zato što se sve to?ke fokusa stapaju u momentu tranzicije iz jednog denziteta u drugi?

A: Djelomi?no to?no, a djelomi?no i nije.

Q: (J) Koji dio ovoga je to?an a koji nije? (T) Taj val ?e prebaciti u 4-ti denzitet one od nas koji u tom momentu budu spremni za to, da li je taj dio to?an?

A: Otvoreno.

Q: (T) Koji dio je otvoren?

A: Ti si samo jedan kandidat za 4-ti denzitet.

Q: (T) Zna?i, iako smo mi kandidati za 4-ti denzitet, to ne mora zna?iti da ?emo uspjeti i da pre?emo tamo, da li je to to?no?

A: Djelomi?no.

Q: (T) Kao kandidati za 4-ti denzitet, tj. svi oni koji jesu, kada taj val do?e, ukoliko su dostigli vibracije odre?enih frekvencija, odnosno, ukoliko su se uzdigli do odgovaraju?eg nivoa kako bi ih taj val prihvatio, pre?i ?e u 4-ti denzitet, da li je ovo to?no?

A: Prili?no blizu.

Q: (T) Dobro, kada oni koji budu prešli u 4-ti denzitet, u samom momentu tog prelaska, da li ?e oni doživjeti ono osje?anje sjedinjenosti sa Svim Što Jeste ili stopiti se sa svim denzitetima svog bi?a, u tom momentu, iako možda na kratko?

A: Za samo jedan skoro nemjerljiv trenutak, to je ono što neki nazivaju “prosvjetljenje”!

Q: (T) Ali, taj trenutak, zato što vrijeme ne postoji, može biti stvarno samo jedan trenutak ali i eon, zavisno od toga kako to neka individua mjeri, mi možemo osjetiti to jedinstvo sa svim aspektima našeg bi?a?

A: To se može ?initi i kao da traje “zauvijek."

Q: (L) Da li je to ono što neki nazivaju “ushi?enje” ("rapture" – prim.prev.)?

A: Neki su pokušavali na takav na?in opisati instiktivne misaone matrice.

Nekako baš u to vrijeme gledala sam jednu televizijsku emisiju koja se zvala "Brujanje u Taosu," a radilo se o onom zvuku koji li?i na neko zujanje ili brujanje, kojeg stalno ?uju u mjestu Taos, New Mexico, me?utim, taj zvuk se može ?uti i na drugim mjestima, ali ga samo neki ljudi mogu ?uti, tj. ne svi, i on ih izlu?uje. Mnogo razli?itih teorija kruži u vezi toga ali ni jedna ne objašnjava precizno o ?emu se radi.

01-21-95

Q: (L) Željela bih znati što je uzrok onog brujanja kojeg ljudi ?uju širom ove države? Mnogi ljudi pri?aju kako ih to zujanje dovodi do ludila. Odakle to poti?e?

A: Poja?ani EM valovi kao priprema za nailaze?i val.

Q: (L) Što je izvor toga zvuka, odakle on to?no dolazi?

A: Svemirski.

Sljede?i izvod iz transkripta seansi sa Kasiopejcima donosi jednu interesantnu temu. Kasiopejci su sugerirali da postoji nešto kao “evolucija duše” i da se to odvija uz pomo? viših denziteta. Navodno, i duše mogu “rasti”. Nakon eona provedenih kao stijenje i kamenje, one evoluiraju kako bi postale niže životne forme. Kasnije nakon odre?enog vremena kao ova ili ona vrsta životinje, one mogu “diplomirati” i tako postati neka inteligentnija životinja koja je u nekoj vrsti interakcije sa ljudskim bi?ima. Nakon mnogobrojnih inkarnacija, kao i interakcija ovog tipa, one dalje napreduju i postaju “duše nižeg nivoa” ljudske vrste. Od te to?ke, one nastavljaju sa svojim inkarnacijama kao ljudska bi?a, u 3-?em denzitetu, sve dok ne do?u do one to?ke kada bi trebali “diplomirati” i pre?u?i u 4-ti denzitet.

03-04-95

Q: (J) Da li ima nekog zna?aja u tome što se jedna od naših ma?aka ?esto ponaša tako, kao da želi nešto re?i?

A: Ne samo jedna od vaših ma?aka, nego dvije, nalaze se veoma blizu tranziciji u 3-?i nivo denziteta.

Q: (T) Sabrina ?e, zna?i uskoro doživjeti promociju! (J) Što ?e se dogoditi s njom kad upadne u 3-?i? Da li ?e i ona postati ljudsko bi?e?

A: Da.

Q: (J) Ohoo. (T) Kada se ona pojavi u 3D kao ?ovjek, da li ?e njeno ma?je tijelo umrijeti?

A: Da. Ho?emo re?i, kod njene idu?e inkarnacije, bez obzira gdje ?e se ona desiti.

Q: (T) Dvije od naših ma?ki su “kandidati” za 3-?i denzitet? One su “kandidati” za 3-?i denzitet, isto kao što smo i mi kandidati za 4-ti denzitet?

A: Upravo tako.

Q: (L) Da li to zna?i da i ljudi koji su kandidati za 4-ti denzitet, moraju napustiti svoje tijelo, da bi prešli u 4-ti denzitet?

A: Da, osim u slu?aju ako se ve? nalaze u svom tijelu kada stigne val.

Sav ovaj gore navedeni materijal govori o odre?enim aspektima Vala. Mi po?injemo shva?ati kako se tu radi o nekoj vrsti ?udesnog Svemirskog doga?aja koji ?e imati uticaja na naše živote dosta dugo vremena. Me?utim, ima toga i mnogo više…

Tekst prenesen sa: www.galaksija.com