Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Iza ogledala - Misao je sve - 3. dio

PreskoÄŤi sadrĹľaj

SadrĹľaj:

 1. Iza ogledala - Misao je sve
 2. 2. dio
 3. 3. dio (trenutno prikazana)
 4. 4. dioŽIVOT JE ODRAZ


EMOCIJE

Ako želite da prona?ete usmerenje i cilj, a time i smisao vašeg života, morate da ostvarite ?vrstu vezu sa Višim Ja ili Božanskom Iskrom. Vaša iskra je deo vas tako da nikada ne možete da potpuno izgubite kontakt sa njom; taj kontakt može samo da bude delimi?no blokiran ili neodgovaraju?. Sli?no se dešava kada stavite štap u vodu. On izgleda prelomljen i izobli?en u odnosu na njegov pravi oblik. Prizma prelama belo svetlo na njegove razli?ito obojene komponente. Kada vaš um interpretira belu svetlost ?iji je izvor u božanskoj iskri, on je izobli?ava. To se dešava zato što niste u optimalnom stanju da prihvatite ovu komunikaciju.

Optimalno stanje se naziva stanjem prosvetljenja. Nema zaista ni?eg misti?nog u ovome. To jednostavno zna?i da ste se oslobodili emocionalnog balasta i da je vaš filter koji procesira energiju ?ist. Vidite svet baš onakvim kakav jeste. To tako?e zna?i da ste se oslobodili strahova. Prosvetljenje omogu?ava da u vaše fizi?ko telo primite više svetlosti, ili druga?ije re?eno, energija koju primate je ?ista. Ovo uzvišeno stanje svesti je svima dostupno, a u ekstremnim slu?ajevima ozna?ava i kraj potrebe za fizi?kim telom. Moram da priznam da me je u po?etku ova ?injenica plašila, ali kako sam napredovao shvatao sam da je to ispravan put nazad ka Bogu.

Emocije blokiraju vašu komunikaciju sa božanskim. Ono što morate da razumete je kako one deluju i šta da u?inite kako bi nestale iz vašeg života. Da se odmah razumemo, eliminisanje emocija ne zna?i da ?ete biti u nekakvom zombi - stanju i da ne?ete ništa ose?ati.

Šta su emocije?

Emocije nisu ose?anja. One su jake i nebalansirane reakcije na doga?aje kojima dozvoljavate da kontrolišu vaš život. Emocije uzrokuju to da imate jaka ose?anja. Ose?anja su na?in da prona?ete vaš pravi put kroz život. Kada se nešto ose?a ispravnim to je znak koji vam šalje božanska iskra da ste na pravom putu.

Zamislite da putujete kroz duga?ak tunel. Tunel je vaš put koji se zove život. Tim putem idete zaslepljeni, ali to nije važno jer kad god skrenete udari?ete u zid, i to vam pomaže da ipak stignete do cilja.

Ne postoje fizi?ke barijere u životu. Ono što vas vodi kroz tunel su ose?anja i kad god udarite u zid zna?i da postajete emotivni. Lako je odrediti kad ste skrenuli sa puta. Vrlo jaka i burna emotivna reakcija zna?i da ste svom silinom tresnuli licem o zid.

Neki ljudi jednostavno isklju?e svoju sposobnost da ose?aju. Kada ništa ne ose?ate zna?i da je to vaš odgovor na bol. Blokiranje ose?anja je jedan od na?ina da odstranite bol ali ne najbolji. Kada blokirate bol tako što isklju?ite ose?anja, postajete sli?ni automobilu bez upravlja?a. Sposobnost da ose?ate je klju?na na putu kroz život.

Kontrolni centar ose?anja je misaoni proces. Pojedine misli vode ka iskustvu emotivnog bola. Kada ne želite da saznate nešto to je dobar indikator da znate da ?e vas to dovesti do bola. Ako ne ose?ate, primeti?ete zašto ako posmatrate misli. Vide?ete da ako iskusite doga?aj koji ?e dovesti do ispoljavanja emocija, vi jednostavno skre?ete misli na drugu stranu. Drugim re?ima - vi se isklju?ujete. To možda radite uz pomo? humora ili jednostavno skretanjem pažnje na nešto drugo.

Emotivni bol je dobar. Bez bola putova?ete kroz tunel koji nema zidove. To bi ustvari bio otvoren prostor koji nema putokaze kuda treba da krenete. Ako želite da se potpuno oslobodite emotivnog bola, prvo morate da ga dobro osetite. Stanje pove?ane pažnje vam omogu?ava da vidite kada ste „isklju?eni" - jednostavnim posmatranjem misli. Reklo bi se da isklju?ivanjem ose?anja ?ovek izbegava neprijatna iskustva. To nije ta?no. Energija koja je bol ostaje u vama uskladištena da se odrazi u budu?nosti ili da se ispolji kao fizi?ka bolest. Ovo se svakako odražava na vaše ponašanje i može dovesti do toga da bol širite na druge ljude, što je jedna od najodvratnijih stvari koje vam se mogu desiti. Bola se možete osloboditi tako što ?ete sebi dozvoliti da ga osetite ili razrešiti situaciju koja ga je izazvala. Moje iskustvo je da dozvolim ose?anje bola, da nastavim dalje sa njim a nikako da se borim protiv njega. On ?e sam po sebi nestati.

Ako se desi da raskinete sa partnerom možda ?e vaše misli biti:

„Nikada ne?u na?i nekog tako dobrog"
„Bi?u sam zauvek"
„Niko me ne voli".

Ovo su pogrešne pretpostavke i samo izazivaju još nepotrebnog bola. Jednostavno prihvatite da ose?ate bol i on ?e nestati. Pazite dobro o ?emu razmišljate u tom stanju i ne dozvolite mislima da kreiraju negativnu budu?nost. Ako je neophodno da se brzo rešite bola, radite što je više mogu?e vežbu pove?ane pažnje jer ona trenutno eliminiše sve emocije.

Kada putujete svojim životnim putem morate stalno da procesirate energiju. Vaš um konstantno tuma?i stvarnost i kao rezultat nastaju misli. Emocije nastaju kada je ovaj proces blokiran i kada postoje nagomilane misli. Ove misli su usmerene na jednu temu i onemogu?avaju vas da dobijete još energije. One se vrte u krug i spre?avaju stvaranje novih misli.

Za trenutak ?emo se vratiti na koncept dualiteta. Suprotnosti postoje da bismo sticali iskustvo. Ako ne iskusimo hladno tada ne možemo znati ni za toplo. Suprotnosti su jedna ista stvar ali na suprotnim krajevima skale. Emocije nas guraju ka jednom od krajeva skale (polaritetu). Kretanje ka oba polariteta tokom života zna?i da smo sve iskusili i da znamo šta zna?i biti ?ovek. Ako duboko u sebi shvatimo da je to neminovnost i uspemo da posmatramo stvari sa razumevanjem, tada ?emo putovati kroz život bez udaranja od zidove tunela. To tako?e zna?i da ne?emo prizivati karmu jer nema energije koju treba balansirati. Ovo ne zna?i da ?emo biti bez ose?anja! I dalje ?emo ose?ati, ali ne?emo biti žrtve jakog emocionalnog pritiska koji je nekada kontrolisao naš život.


MOTIVACIJA

Misli vam omogu?avaju da delujete, a emocije su gomila misli koja sadrži mnogo energije. Emocije su veoma mo?ne jer vam omogu?avaju da delujete sa mnogo snage. Ovo je sasvim u redu izuzev ?injenice da kada ste emotivni tada ste i slepi. Ako ste nekada pokušali da razgovarate sa ekstremno uznemirenom ili ljutitom osobom tada znate o ?emu govorim. Prvo ste sa?ekali da se emocije stišaju. Energija emocija stvara oblak oko vas pošto se misli vrte u krug i spre?avaju vas da pravilno prosu?ujete. Ako želite da iza?ete iz ove magle morate biti u stanju povišene pažnje.

?esto ste kontrolisani emocijama. Možda se na?ete u nekoj situaciji gde emocije kontrolišu vašu akciju. Tada niste u stanju da razmislite o toj situaciji i šta bi najbolje bilo da uradite. To zna?i da vi tada reagujete umesto da odgovorite. Bes vas tera da reagujete na na?in kakav ne biste da niste emotivno zaslepljeni. To može da izazove tragi?ne posledice koje ?e možda bitno uticati na dalji tok vašeg života.

Problem sa akcijom koja proizilazi iz emocije je što ona ima veliku snagu. Kada delujete snažno sa jednog polariteta tada se kre?ete u pravcu drugog. Na našem primeru tunela, to bi zna?ilo da se divlja?ki odbijamo od zida do zida prelaze?i istovremeno veoma kratak put. Ovo vas gura u suprotna iskustva. Tada na vas deluje zakon karme i to zna?i da vam se vra?a vaša energija iz suprotnog pravca kako bi se izbalansirala. Svaka akcija ima odgovaraju?u reakciju ali iz suprotnog pravca. To je energija u dejstvu! Sto snažnije gurate emociju u jednom pravcu to vam je univerzum snažnije vra?a nazad. Iz tog razloga gubite mnogo energije u misaonom procesu i emotivnim akcijama koje iz njega slede.

Postoje samo dva pokreta?a koji kreiraju akciju. To su ljubav i strah, ili drugim re?ima to su zadovoljstvo i bol. Sve emocije dolaze iz ljubavi ili straha. Kada vaša motivacija dolazi iz straha ona je negativna i podrazumeva da bežite od ne?ega. Kada dolazi iz ljubavi ona je pozitivna i zna?i da stremite ka ne?emu. Najviše ste motivisani kada bežite od straha i stremite ka ljubavi istovremeno.

Realnost je subjektivna, tako da ako nešto asocirate sa patnjom, to ne mora da uvek bude ta?no. Recimo da ste ušli u vezu sa budalom koja vam sve vreme zadaje bol. To ne zna?i da ?e i slede?a veza biti takva. Kada se u budu?nosti suo?ite sa izborom upotrebite stanje pove?ane pažnje da vidite da li postoji neka pogrešna asocijacija i napravite pravi izbor.


„JA MORAM DA ..."

Ako ste motivisani strahom to zna?i da radite nešto što ne želite. To radite zato što morate. Možda radite posao koji ne volite. Motivisani ste da ga radite iz straha da ne ostanete bez novca. Situacija u kojoj se nalazite izaziva da verujete da odgovornost za nju leži u rukama nekog drugog. Lako je okriviti drugog i prona?i izgovore, ali nije lako prona?i rešenje. Pošto verujete da ste pritisnuti da radite ono što ne volite, morate da na?ete krivca. Obi?no je to šef. Da bi nekako odgovorili vi oklevate u izvršavanju radnih obaveza, odlažete poslove i ne ulažete kreativnost. Sef vas zbog toga pritiska još ja?e, a vaše nesvesno odgovara još ve?im oklevanjem. To je na?in da vidite kako se energija rebalansira i kako se uspešno dobija otkaz.

Ovaj pritisak može do?i i iz unutrašnjeg monologa. Možda želite da oslabite da bi nekoga zadovoljili. Možda vaša bolja polovina nalazi da vitki ljudi izgledaju bolje. Tada dolazi do istog procesa. Prebacujete odgovornost na partnera. Vaše nesvesno se buni i sabotira gubitak težine.

Tajna je u slede?em: ne postoje stvari kao što su „ja moram da ..." - to je proizvod vašeg uma i perspektive sa koje posmatrate. Sve, bez izuzetka, je vaš izbor. Znamo da ?e vaš izbor uvek izazvati posledice, možda i negativne, ali to je vaš izbor. Možete da na?ete drugi posao ili možete da oslabite, ali samo ako je to vaš li?ni izbor a ne zadovoljavanje tu?ih želja. Ne postoji „ja moram da ..." ve? „ja želim da ...". Razlika je ogromna. Prihvatite novi na?in razmišljanja, jer druga?ije re?i izazivaju druga?iji sled misli. Umesto „ja moram da idem na posao" kažite „ja želim da idem na posao zato što ..." i sazna?ete šta je to što ho?u da kažem. Ako uvidite da nema razloga da radite nešto - nemojte to raditi.


JOŠ O EMOCIJAMA

Emocije vam omogu?avaju da vidite koliko ste uspešni u procesiranju energije. One vas guraju ka jednom od polova - zidova tunela. Sredina je ono što vas ?ini slobodnim. Sredina zna?i da možete da radite ono što ho?ete zato što ste vi to izabrali izme?u ponu?enih opcija. Tako?e zna?i da ne radite nešto iz moranja, da ne delujete emotivno i da možete da posmatrate sa obe ta?ke gledišta. Svaki problem koji ra?a emociju u vama je signal da se okrenete ka sebi i da tu
prona?ete rešenje. ?ovek obi?no traži uzroke emotivnih stanja u svojoj okolini.

Prestanite da se osvr?ete okolo i pogledajte unutra. Postavite pitanje: „Zašto postajem emotivan?" Da biste ovo uradili morate da preuzmete odgovornost za vaše emocije. Pogledajmo emociju ljubomore. Tipi?no za ljude je da misle kako ova emocija dolazi iz razloga koji su spolja. Možda vaš partner pokazuje interes za nekog drugog. Ako posmatrate iznutra vide?ete da emocija poti?e od misli koje vas opisuju kao neodgovaraju?eg. Ona poti?e iz straha da ?ete izgubiti partnera ili ostati sami. Ako se bojite da ?e vam neko preuzeti partnera, zna?i da ste se prethodno uporedili sa tom osobom i izvukli zaklju?ak da ste manje vredni. Baš sjajno! Zanimljivo je koliko možemo da pljunemo po sebi, a da to niko i ne traži od nas. Ovaj sud se donosi veoma brzo pa nam takve misli lako promaknu. Ako niste svesni šta se doga?a u vašem unutarnjem svetu, postajete nesposobni da se usavršavate i nastavite vlastitu evoluciju.

Zavist je još jedna emocija koju ?emo uzeti za primer i ona tako?e proizilazi iz straha. Kada zavidite tada ste fokusirani na ono što nemate - mislite da neko drugi ima ono što želite. Ovakvo razmišljanje je bazirano na dve ideje:

 • Nema dovoljno za sve i niste u mogu?nosti da dobijete objekat vaše zavisti.
 • Niste zadovoljni sobom i svetom koji ste stvorili

Ovo se obi?no završava tako što unizite osobu ili objekat zavisti. Razmišljate nešto u smislu: „ionako to nisam želeo", „to nije dobro zato što...", „on nije dobar zato što...". Kad na ovaj na?in umanjite vrednost objekta zavisti, ?inite sebe vrednijim. Ovo je obmana i pokušaj da se osetite ve?im nego što zaista jeste.

Kada ovako razmišljate, vi ste fokusirani na ono što nemate. Kada praktikujete pove?anu pažnju primeti?ete ovakve misaone sklopove i tada upotrebite volju da ih uklonite.

Usmerite misli na ono dobro koje imate. Ako konstantno razmišljate o onome što nemate, šaljete signal nesvesnom da vam nedostaje ono što želite. Na taj na?in troš ite energiju na nepotrebne stvari i ulazite u stanje konstantnog nezadovoljstva. To je krajnji rezultat emocije zavisti. Ni u ovom slu?aju vas niko nije tukao po ušima da sebi zagor?ate život.

Sli?no je sa bilo kojom emocijom. Sve to i ne bi bilo tako loše da nije klju?ne ?injenice: emocije pored sadašnjosti kreiraju i budu?nost. Ako smo videli koliko one imaju loše dejstvo na sadašnjost, pretpostavite kakve ?e posledice izazvati u budu?nosti.

Vreme kad preduzimamo ispravne korake ka kreaciji sopstvene budu?nosti je kad po?nemo da koristimo afirmacije. Ne gledajte svet oko sebe da bi dobili ocenu za ono što radite, pogledajte u svoju dušu i od nje tražite saglasnost. Morate da budete zadovoljni sa onim što radite, a ne sa onim kako vas okolina vidi. Kako god shvatili prethodnu re?enicu, ona je klju?na.


UMANJITE SNAGU EMOCIJA

Kada prona?ete misao koja izaziva emociju, možete da je analizirate i utvrdite zašto se to doga?a. Kada unesete malo svetla u ovu oblast tada ?istite svoj um i budu?e emocije gube svoju snagu. Po?e?ete da razmišljate druga?ije i izgleda?e kao da izlazite iz magle.

Nabroja?u korake koji ?e doneti svetlo u najmra?nije podru?je vaše li?nosti:

 1. U momentu kada osetite emociju osvrnite se ka unutra.
 2. Umesto da stupite u interakciju sa onim za šta mislite da vam je izazvalo emociju, ignorišite ga i pogledajte vaše misli. Recimo da diskutujete o ne?emu sa vašim partnerom i da postajete ljuti. U momentu kad po?nete da ose?ate bes, ignorišite partnera (ali nežno) i pogledajte unutar sebe.
 3. Prona?ite misao koja se pojavila kada i emocija
 4. Nemojte generalizovati stvari ve? idite do najfinijih detalja. Recimo pronašli ste misao: „Ona umišlja da sve zna"
 5. Izolujte tu misao

Zna?i tražimo pojedina?nu misao, a ne grupu. Možda su se posle nje javile i druge misli koje poja?avaju emociju, ali ova je najbitnija. Ne?ete uraditi posao ako pokušate da procesirate grupu misli.

Upitajte se zašto ste to pomislili

Zašto ste pomislili: „Ona umišlja da sve zna", a ne nešto drugo? Upitajte sebe „zašto" i sa?ekajte. „Ona uvek ima odgovor na sve i to izaziva moj bes".

Ponovite ovo dva puta

Pokušajte da usmerite misaoni proces tako da vam otkrije strah koji uvek leži u pozadini. Na svaki odgovor nesvesnog pitajte „zašto". „Zašto mi je neprijatno što ona uvek ima odgovor na sve?" „Zato što ona misli da je pametnija od mene". „Zašto je bitno da li je ona pametnija od mene?" „Zato što možda i jeste, a ja se plašim da nisam pametan. U stvari ja mislim da sam glup".

Testirajte

Slede?i put u sli?noj situaciji posmatrajte da li postajete emotivni ili ne.

Ovo nije baš jednostavan proces, ali ?e vas rešiti mnogih problema i neprijatnosti u budu?nosti. Po?e?ete da stvari posmatrate u druga?ijem svetlu i shvati?ete da je strah samo još jedna vrsta emocije i prihvati?ete da on postoji u vama. To ?e veoma umanjiti njegovu snagu i posta?ete slobodni da radite ono što želite. Svet ?e postati mnogo prijatnije mesto za život.


DOBRO I ZLO

Dobro i zlo su subjektivni termini. Kao i ve?ina ljudi možda ?ete sebe proglasiti lošim ako kradete. Ali kra?u možemo da posmatramo kroz razli?it sklop okolnosti. Šta ako kradete zato što vam je novac potreban za operaciju deteta i to je jedini na?in da mu spasite život?

Šta ?emo sad? Da li ste dobri ili loši? Na ovom primeru vidimo koliko granica izme?u dobra i zla može biti zamagljena. Svako ima sopstveno shvatanje dobra i zla, a vaše se sigurno razlikuje od mog.

Verovatno oružanu plja?ku ili ubistvo karakterišete kao nešto što je loše (namerno izbegavam re? zlo). Tako?e re? loše koristite da opišete i druge stvari koje vam se ne svi?aju. ?ak i kada napravite trivijalnu grešku vi je nazivate lošom i asocirate je sa svim ostalim što je loše na svetu.

Ovo se dešava zato što je zajednica bazirana na osnovnim religioznim principima. Ovi principi nas u?e da se zlo kažnjava, a dobro nagra?uje. Ovo vam može biti prihvatljivo kad je u pitanju ubistvo, ali da li prihvatate da vaše dete bude kažnjeno ako u školi napravi gramati?ku grešku? U sebi asocirate koncept „biti loš" sa patnjom i kaznom. Da bi izbegli kaznu za svoje postupke izbegavate odgovornost i prebacujete krivicu na druge ljude ili okolnosti.

Morate da izmenite gledište! Gledajte na stvari sa aspekta uzroka i posledice. Kad god bilo šta uradite to izaziva posledice. Ponekad ljudi o njima sude kao o dobrim ili lošim. Istovremeno drugi ljudi sude na druga?iji na?in, možda ?ak i suprotan. Nema na?ina da zaustavite ljude da neprestano donose sud o vama. Ali ako živite život baziran na njihovim sudovima, nikada ne?ete na?i sre?u.

Morate da živite život koji ?e biti baziran na vašim težnjama i željama. Ovo nije sebi?no - to je jedini ispravan na?in na koji treba živeti.

Svaka akcija ima odgovaraju?u reakciju, što je ?injenica proistekla iz zakona o održanju energije. Energija ne može biti izgubljena - samo izmenjena. Svaki put kad emitujemo neki vid energije ona poga?a i menja energiju celine. Ovo izaziva efekte. Efekat ili reakcija je upravo proporcionalan koli?ini emitovane energije i dolazi iz suprotnog pravca. Drugim re?ima, šta god pošaljete to vam se i vra?a, istom koli?inom i kvalitetom. Da budem još jasniji, ne ocenjujte postupke kao dobre i loše ve? ?inite ono što želite da vam se vrati i ne?ete pogrešiti. Pošto ovaj zakon oduvek postoji i uvek ?e postojati, nema potrebe da ga proveravate i zato pazite šta emitujete ka univerzumu.

Jedini problem je što ne možete direktno da vidite efekte misli. Ako gurnete ?oveka i on padne, odmah vidite efekte te vaše fizi?ke aktivnosti. Misli su suptilnije i njihov efekat dolazi sa zakašnjenjem. Ovo kašnjenje je univerzum postavio kao zaštitu od opšteg haosa. Zamislite šta bi se desilo kad bi se misli svih ljudi odmah odražavale! Ljudi nažalost nemaju kontrolu nad svojim mislima i ova zaštita je neophodna.

Bacite pažljivo pogled unazad na vaš život i posmatrajte šta se desilo. Vide?ete da su vas misli i akcije proizašle iz njih dovele u situaciju u kojoj se nalazite. Misli, akcije i ose?anja su uzrok a posledice prona?ite tu negde, u vašem životnom okruženju. Samo pazite, ponekad su vaše namere skrivene i od vas samih. U nameri da nekome pomognete možda se krije želja za nagradom. U tom slu?aju ono što šaljete je veoma razli?ito od onoga što prikazujete spoljnom svetu. Zakon uzroka i posledica podrazumeva da ste odgovorni za sve što dolazi od vas. To podrazumeva izme?u ostalog, ono što mislite i ono što ose?ate. Zaista ponekad izgleda da je život veoma komplikovan, me?utim on to nije.

Vi izbegavate da budete loši. Kada uradite nešto što se ne slaže sa vašim principima, to nazivate lošim. Loše zahteva kaznu, a vi ne želite da uz kaznu još dodatno budete ozna?eni u društvu i kao loši. Sta radite u tom slu?aju? Izbegavate da preuzmete odgovornost i osu?ujete druge. Mnogo bolje bi bilo kad bi prihvatili odgovornost i u?ili iz vlastitih grešaka. Greš ke nisu zlo, one su samo greške! Slede?i put možete postupiti druga?ije da bi izbegli pojavu greške i time dobiti više samopouzdanja.

Zanimljivo je da se novac ?esto povezuje sa pojmom zla. Primere za to možemo na?i u svakoj zajednici, posebno ovde kod nas. Filmovi obi?no prikazuju bogataše kao loše momke, a siromahe kao dobre. Religija je mogu?i izvor ovih stereotipa. Novac nije ni dobar ni zao, on je samo energija. Vi i novac ste dve razli?ite stvari - vi niste koli?ina novca koji posedujete. Biti bogat ili siromašan ne zna?i biti dobar ili zao, ma koliko da su ovi stereotipi snažni. Oba ova stanja imaju svoj uzrok i posledicu.

Novac je energija, pa ako ste siromašni to zna?i da imate stav kako za vas ni?ega nema dovoljno. To tako?e zna?i da ste blokirali protok univerzalne energije. Ako ste bogati stav je obrnut - svet je izvor izobilja! Oba stanja su suprotnosti na istoj skali. Ono što možete da radite sa novcem je sjajno. U stanju ste da uživate u mnogim zadovoljstvima koje ovaj svet može da ponudi, u stanju ste da budete slobodni! Možete da pomognete mnogim ljudima i postanete izuzetan ?lan zajednice. Novac može da bude dar za vas i one oko vas tako što ?e poboljšati kvalitet vašeg života. Ono što obavezno morate izbe?i je pohlepa, a to radite tako što posmatrate misli kada se govori novcu. Putem misli možete da imate sve što želite.

Dužni ste da promenite verovanja vezana za novac ako želite da on u?e u vaš život. Nedostatak novca je sigurno znak nedostatka samopoštovanja, ose?anja krivice i manje vrednosti. Ovo neka vam bude stalno na umu: vi zaslužujete sjajan život ispunjen izobiljem! Bez obzira ko ste ili šta ste radili u prošlosti, vi ste dete Univerzuma i on ?e vam dati sve što poželite. Promenite na?in razmišljanja i umesto o dobru i zlu razmišljajte o uzroku i posledici. Tada dobijate kontrolu nad vašim životnim putem. Prvo preuzmite kontrolu nad mislima i akcijama koje iz njih proizilaze. Uspešni kontrolišu svoje akcije i rezultate.


SPOLJNI SVET JE ODRAZ UNUTRAŠNJEG

Ono što vidite oko vas je odraz vas samih. Naravno, ne mislim da okolina izgleda kao vaš odraz u ogledalu, nego da je život vaše ogledalo. Ono što vidite oko vas je refleksija vašeg unutrašnjeg stanja. Ovo je tako baš zbog toga što vam se vra?a ono što šaljete. Vaša volja udružena sa namerom vam približava ljude i okolnosti koje su sli?ne vama. „Sli?no privla?i sli?no" je univerzalni zakon atrakcije koji ovo potvr?uje.

Možete da napravite velika poboljšanja u vašem životu samo gledaju?i okolo i posmatraju?i šta se doga?a. Ovo je sli?no ogromnom povratnom mehanizmu koji vam omogu?ava da vidite šta se dešava u vašem bi?u. Ako vam se ne svi?a vaš okolni svet, jedini na?in da ga izmenite je da radite na promeni unutrašnjeg sveta. Ako su oko vas uglavnom ljutiti ljudi to pokazuje da ima skrivenog besa u vama. Vi ga projektujete okolo i on vam se vra?a sa svih strana. Znamo da je bes kao i svaka negativna emocija proizvod straha. Sve je refleksija, i kad stvari oslobodimo kamuflaže vidimo da u pozadini leže ili strah ili ljubav.

Ponekad ne možete da prona?ete odgovor na nešto što vas se veoma ti?e. Primetili ste da ili situacija predugo traje ili vam se ?esto ponavlja u životu, sve dok je ne rešite.

Na ovaj na?in vam univerzum pomaže da u?ite. Ponekad vam je odgovor ispred nosa i sadržan je u nekoj navici ili shvatanju, a ponekad morate da zavirite u prošlost.

Kad kona?no na?ete odgovor, onda možete da se menjate i usmerite život u pravcu koji želite. Taj posao samo vi možete da završite. Ja sam objasnio tehniku pove?ane pažnje uz pomo? koje možete da posmatrate šta se dešava u vama, a vi odradite ostalo.

Ako vam je dosadilo da vas drugi kontrolišu onda radite na vlastitoj osobini da kontrolišete druge, tj. eliminišite je. Ako vam je muka što ste okruženi ljutitim ljudima, eliminišite bes iz vašeg života. Sta ?e se desiti? Ti ljudi polako po?inju da se udaljavaju od vas jer više nemaju razloga za ljutnju. Može se desiti i da ostanete me?u njima ali menja se situacija - ako nema ljutnje više ne ose?ate jak emotivni pritisak. Ako se promenite, šta se dešava sa vašim partnerom ili prijateljima? Ako ne žele da se menjaju lako se može desiti da promenite društvo. Ne možete ih vi promeniti, mogu samo da slede vaš primer.

Ako ste nekom primer zna?i da ste postali najbolji što možete biti, ali molim vas, bez serviranja vaših ideala drugima! Pokažite se svetu na?inom svog života a ne nepotrebnim brbljanjem!

Zapamtite da možete da u?ite iz svega u vašem životu, ne samo od ljudi. Postoji razlog zašto ste ro?eni baš od vaših roditelja i u datim okolnostima. Možete iz toga da nau?ite stvari koje neko drugi i ne sanja. Zbog toga ste jedinstveni i imate jedinstven, samo vaš skup okolnosti. Vaše je da otkrijete sebe jer ste dobili sve što vam je potrebno. Okolnosti u kojima se nalazite su vaše lekcije. Lekcija se konstantno ponavlja dok je ne nau?ite a onda ide slede?a. To je život. Ova ponavljanja možete da vidite ako zastanete i posmatrate.

Setite se svih osoba sa kojima ste imali ljubavnu vezu. Primeti?ete izvesnu sli?nost me?u njima. Sve one izgledaju razli?ito, imale su razli?it život ali pokazuju sli?ne karakteristike. Možda su svi pokušali da vas kontrolišu, prvo fizi?ki, a zatim i emotivno. Život je refleksija - pogledajte pažljivo i možda ?ete prona?i sklonost ka kontrolisanju drugih u sebi. Možda kontrolišete decu ili ku?ne ljubimce. Upitajte se odakle poti?e ta osobina u vama. Možda iz straha.

Možda imate problem sa autoritetima kao što su recimo bili vaši roditelji. Ovaj problem vas je kasnije pratio tokom školovanja, a sad kad ste odrasli, možda imate problem sa policijom ili šefovima na poslu. To se ponavlja sve dok ne prihvatite poslušnost. To naravno ne zna?i da morate da budete poslušni kao pas, ve? da morate da savladate lekciju poslušnosti. Drugim re?ima, dok god poslušnost doživljavate emotivno lekcija nije savladana!

Ove situacije sami privla?ite kako bi nau?ili stvari o sebi. Morate sami da prona?ete šta je to u vama sa ?ime morate da se izborite. Ako ste perfekcionista, možda se na?ete u vezi sa partnerom koji se obla?i aljkavo. To ?e vam pokazati nešto o vama. Kad pogledate partnerovu garderobu i to vas razljuti, eto klju?a koji treba da potražite u svom unutrašnjem svetu. Na?in na koji ?ete saznati gde da tražite je da uvidite šta vas ljuti i koliko jako. Sto ja?a ljutnja - više ima da se u?i.

Drugim re?ima, gurnuti ste sa sredine životnog tunela na jedan od zidova. Kada je to guranje prejako, onda zaista morate da zastanete i da se suo?ite sa ne?im - ina?e ste u konstantnoj nevolji! Promenite svoj unutrašnji svet i vaš spoljni svet ?e se odmah promeniti.

Kako se popravljate i kre?ete ka prosvetljenju vi delujete na druge ljude. Ne morate da radite baš ništa, a ljudi iz okoline ?e dobijati male darove samo zato što su pored vas. Posta?ete traženi!


GRANICE - VAŠA ZAŠTITA

Svi imamo fizi?ke granice i njih je vrlo lako definisati. One su u okolini fizi?kog tela. Kada vam se neko nepoznat približava, postoji ta?ka kad je on previše blizu. U tom slu?aju se sklanjate ili preduzimate neku akciju. Ako je akcija nemogu?a, kao što je u prepunom autobusu, tada po?injete da se ose?ate neprijatno. Granice variraju od ?oveka do ?oveka. One ?e biti dalje od tela ako ste u kontaktu sa strancem, a mnogo bliže ako ste u zagrljaju sa voljenom osobom. Postoje i drugi vidovi granica i imate ih u svim oblastima života. Personalne granice su tako?e linija razdvajanja izme?u vas i drugih ljudi. One definišu šta je prihvatljivo a šta nije u njihovom ponašanju prema vama. Tako?e definišu kako vas ljudi tretiraju i šta mogu da vam kažu.

Ponekad ove granice nisu jasne jer ste nesvesni njihove funkcije ili ih niste precizno definisali. Kada ljudi pre?u granicu vi postajete uznemireni i to zna?i da imate granice, ali možda toga niste svesni.

Za razliku od fizi?kih, personalne granice su subjektivne i skrivene. Društvo je postavilo standarde koji generalno pokrivaju i personalne granice. Ve?ina ljudi zna da je neu?tivo napadati druge. Znajte da imate problem ako niste ta?no odredili gde su vaše granice! A niste ih odredili zbog slede?eg:

Ne znate gde su vaše granice jer ih jednostavno još niste definisali.

Možda još niste sigurni ko ste i šta želite. Ovo veoma otežava postavljanje granica.

Granice možete postaviti razmišljanjem o vašem moralu, vrednostima i ciljevima. Ono što je važno za vas, definiše vam poziciju na kojoj ste. Jedan od na?ina da definišete svoje granice je da to uradite putem ose?anja: upitajte sebe šta ose?ate kao dobro a šta ne. Tada ste u stanju da osetite marginu svog bi?a i postavite granice. Svi smo mi vrlo razli?iti od ljudi iz naše okoline, a to zna?i da ljudi možda ne znaju gde su naše granice postavljene i lako mogu da ih nesvesno pre?u.

Kada se to desi vi se ose?ate loše a ponekad i ne znate zašto. To može da se desi kada neko kome verujete loše postupa prema vama. On je prešao granicu ali vi niste sigurni u to jer ga poštujete i smatrate da uvek ?ini prave stvari.

U drugom slu?aju, vi dobro znate gde su vam granice ali ne ?inite ništa da bi zaštitili njihov integritet. Znate da je odre?eno ponašanje prema vama neprihvatljivo, a kada se vaš partner tako ponaša, vi ne ?inite ništa da ga zaustavite. Ovo poti?e iz straha - nešto ?e se desiti ako zaštitite svoje granice! Možda ?ete ostati bez partnera ili se bojite da ne povredite tu?a ose?anja.

Možda ?inite sve za vašeg partnera i decu, stavljaju?i njihove potrebe iznad svojih, dok vaš sopstveni život polako gubi na važnosti. Ovo pokazuje da imate strah koji vas primorava da žrtvujete sopstvenu sre?u zbog sre?e nekog drugog. Ovo naravno nije svestan proces. Plašite se da ako ne postupate ovako i ne u?inite partnera sre?nim on ?e vas ostaviti. E, ovde bih imao svašta da napišem ali ?u ipak da ostanem pristojan!

U svakom slu?aju vaše granice su izgažene i imate ose?aj koji vam ukazuje na to. U stanju pove?ane pažnje potražite misli koje vode do ovih ose?anja.

Definisanje personalnih granica je dobro i zdravo za svakoga. Iz jasno definisanih granica proizilaze dve vrlo važne stvari:

Ose?ate se bezbedno i raste vaš ose?aj dostojanstva. To se dešava zato što postavljate sebe na prvo mesto. ?ak i kada imate decu, vaše potrebe su primarne. Ako vi niste sre?ni, tada ?e se to itekako odraziti i na decu. Ovde moram nešto da primetim. U životu nisam naišao na važniju stvar od postavljanja sebe na mesto koje vam pripada - mesto broj 1. Ali naravno, ovo podrazumeva da niste zatrovani egoizmom. Ve?ina ljudi ovo nije u?inila i otuda mnogo patnje na svetu. To zna?i da najmanje radite za sebe.

Definisanjem granica ?inite da se i drugi ljudi u vašoj blizini ose?aju bezbedno. Time pokazujete ljudima šta želite a šta ne, i time eliminišete njihov strah (kako da postupaju sa vama). Jasno im stavljate do znanja kako mogu da se ponašaju u vašem prisustvu a kako ne.

Primeti?ete da neki ljudi rado prihvataju vaše granice, a neki nastavljaju da se ponašaju kao skotovi. Obratite pažnju kako ti isti skotovi reaguju kada ih opomenete. Ako im se obratite agresivnim tonom glasa spremni su na sukob. Ako im se obratite pasivnim tonom onda vas ignorišu i ne shvataju ozbiljno. Rešenje je da im se obratite neutralnim tonom. Ja takve stvari najradije rešavam šamarima ali to vam ne savetujem. Ako vam još nije jasno - granice se postavljaju kada kažete „ne". Što kasnije kažete "ne", to je vaš prostor koji ste ograni?ili manji!

Postavljanje personalnih granica je najbolji znak da poštujete sebe. To je energija koju šaljete, a ve? znate da ?e vam se ta energija vratiti kao poštovanje od strane drugih. Sa postavljenim granicama postajete kralj svog univerzuma, a kralja svi vole ili bar poštuju. Treba li vam još nešto?

Krše vam pravila

Jednom kad postavite granice vi kreirate pravila i regulative oko njih. To zna?i da kad god vam neko uradi nešto i prekrši pravila, vi odgovarate na odre?eni na?in. Sva pravila su uglavnom postavljena prema vašim uverenjima, tj. vi postavljate pravila da bi zaštitili sopstvena uverenja. Kad ste uvereni u nešto, slepi ste za informacije koje bi mogle da vas razuvere. Svi nemiri nastaju kada ljudi ili doga?aji ne poštuju vaša pravila. Kada su pravila prekršena postajete nezadovoljni i to vam signaliziraju emocije. Drugim re?ima, vaša uverenja su okida?i za vaše emocije. Naveš?u par pravila koje sam ?uo od ljudi koji su ih postavili.

„Žena treba da radi ku?ne poslove zato što je žena". Ovo uverenje može da donese partnerima mnogo nevolja i zagor?a im život, to svi znamo.

„Ja sam uspešan samo ako sam bogat. Bogat je onaj ko ima milion evra". U našim uslovima ovakvo uverenje zvu?i suludo, ali ovaj ?ovek je došao do sume koja je bila upola manja i opet je patio što je neuspešan. Kakav komentar možemo da damo na to? Baš ima ludog sveta!

Evo vrlo jednostavnog na?ina da promenite život: promenite vaša pravila. Promenite ih, ali ih prvo proverite ispravnom logikom. Šta drugo re?i?


POSTANITE USPEŠNI !

Uspeh je teško definisati. On dolazi u mnogo razli?itih oblika i može da se odnosi na sve oblasti života. Uspeh se obi?no dovodi u vezu sa bogatstvom i slavom. Za vas je možda uspeh ako prona?ete savršenog partnera i ostvarite harmoni?nu ljubavnu vezu. Za mene je ogroman uspeh ako završim ovu knjigu (posebno zato što nisam pisac). U svakom slu?aju uspeh je vrlo relativan pojam. On podrazumeva da postignete zadovoljavaju?i rezultat nakon što ste nešto zapo?eli. Možete da podelite život na oblasti i pokušate da postignete uspeh u svakoj. Postavljanje ciljeva u svakoj oblasti života je svakako vaša prva obaveza.

Ne možete da merite svoj uspeh tu?im merilima. Vi ste jedinstveni, a život nije takmi?enje sa vašom okolinom. Posebno život nije takmi?enje sa glumcima ili peva?ima takozvane narodne muzike koji se ne skidaju sa televizije. Vaš cilj je podizanje kvaliteta života i li?no usavršavanje. To zna?i da treba da pre?ete put od onoga što ste bili ju?e do ne?eg mnogo boljeg, što ste danas i sutra. Na ovom putu napretka svako od nas kre?e sa razli?ite pozicije. Vi imate sasvim druga?ije prepreke na putu nego ja i to je zato što živimo i radimo u samo nama svojstvenim okolnostima.

Neuspeh je samo nepostizanje zadovoljavaju?eg rezultata. Neuspeh nije emocija. Kada ne dobijete željeni rezultat, možda osetite emociju razo?arenja ali to i dalje samo zna?i da rezultat nije postignut. Ustvari, ne donosi neuspeh emociju, ve? to što sudite sebi. Ako sudite sebi to zna?i da se poredite sa nekim. Problem je u tome što ne znate u kakvim se okolnostima taj neko nalazi, kakav je njegov unutrašnji svet, kakve su mu prepreke postavljene. Ono što znate o njemu je vrlo malo. Ovakvo pore?enje vas samo ponižava pa zato prestanite sa tom praksom zauvek.

Postoji na?in koji vam garantuje da nikad ne?ete biti neuspešni. Najlakši i najsigurniji na?in da se to postigne je da se nikad ne zaustavljate. Da bi bili uspešni, morate da se neprekidno kre?ete ka cilju koji ste zacrtali. Možda ga ne?ete ostvariti u prvom satu prvog pokušaja, ali zar je to razlog da odustanete? Uporni pobe?uju! Svi uspešni ljudi pokušavaju mnogo puta dok ne postignu cilj. Mi vidimo samo njihov krajnji rezultat i divimo se uspehu. Oni jedini znaju šta su sve progutali na tom putu. Zanimljiv je primer Edisona, koji je izumeo elektri?nu sijalicu. To mu je uspelo ta?no iz hiljaditog pokušaja. Kad ga je novinar pitao kako to da je toliko uporan odgovorio je: „Mladi gospodine, ja sam prvo otkrio 999 na?ina kako se sijalica ne pravi". Eto šta zna?i biti genije!

Ako stanete pre nego što ste postigli cilj - vi ste neuspešni. Ako se ne zaustavite, bi?ete apsolutno uspešni. Postoji li išta jednostavnije.

Postoji nekoliko razloga koji vas spre?avaju da uspete:

Nedostatak fokusa.

Niste pravilno fokusirani na željeni rezultat. Možda želite da uradite više stvari odjednom? To ?e vam teško uspeti. Možda ste rasejani ili zbunjeni ? Jedini na?in da sigurno uspete je da radite samo jednu stvar, sve do ostvarenja.

Možda projektujete negativne misli.

Misli su energija. Mnogo misli u jednom pravcu ima težinu. Ako stalno šaljete negativne misli u pravcu vašeg cilja, tada ustvari energiju odvla?ite od onoga što želite.

Verovatno je uzrok neki raniji neuspešni pokušaj. Na ovaj na?in vi ste tako?e uspešni - ali u promašajima.

Ne želite ostvarenje dovoljno snažno.

Šta god je to što želite, ono zahteva da šaljete energiju ka njemu. Možda ne želite nešto baš toliko da bi žrtvovali previše energije. Ovo ?u najbolje objasniti na primeru zarade. Zara?ujete recimo - 200.000 godišnje i želite 300.000. Možda ste lako došli do posla koji donosi 250.000 a posao koji donosi 300.000 zahteva da radite i prekovremeno. Ako ne prihvatite dodatni rad zna?i da vam želja i nije bila toliko jaka. U svakom slu?aju cilj nije ostvaren.

Evo kruga koji vodi do uspeha:

Prvo morate da odlu?ite šta želite da postignete.

Morate da planirate šta ?ete uraditi po tom pitanju. Plan ?ini život lakšim jer daje putanju koja vas usmerava ka ne?emu. Napišite taj plan.

Radite po planu koji ste stvorili. Bez akcije nema ni?ega.

Fizi?ki nivo zahteva da uložite fizi?ku energiju.

Pogledajte rezultate. Da li na kraju ovog kruga imate ono što želite? Ako imate zaustavite se, ako ne idemo dalje.

Analizirajte rezultate i uporedite sa planom. Možda ste omanuli u planiranju pa onda ispravite neke greške.

Planirajte kako ?ete dalje. Da li je potreban novi plan ili je ispravljanje starog dovoljno.

Radite po planu koji ste stvorili i tako dalje.

Ovo verovatno zvu?i kao previše složeno, ali nije. Ovaj krug se primenjuje u svim oblastima života, primenjuju ga kako uspešni ljudi tako i uspešna preduze?a. Primetili ste da nema stajanja, što je osnovni princip uspeha. Ko stane može samo da ide ku?i i da tuguje. Krug ?e vam olakšati život i ne?ete lutati u magli. Ako napravite grešku uradite slede?eg puta nešto potpuno druga?ije. Evo šta ljudi uglavnom rade u životu. Ponavljaju stalno jednu istu stvar, a o?ekuju razli?ite rezultate. To je ujedno i jedna od definicija ludila.

Prestanite da razmišljate u terminima dobra i zla - razmišljajte o uzrocima i posledicama.

Možda mislite da je greška zlo, a društvo kažnjava greške. Ovo je naopako razmišljanje - greška nije zlo, ona je samo greška. Staviše, na greškama u?imo. Kad god pogrešimo tada znamo šta ne treba da ?inimo slede?i put (setite se Edisona) i sve smo bliži uspehu. Postoji i jedna alternativa kako da uspete. Iskopirajte ne?iji sistem uspeha i primenite ga u svom slu?aju, da vam služi kao model. Ovo uopšte nije loša ideja ali je problem što ne?ete znati šta ne treba da radite (greške) pa ?e vaše iskustvo za budu?nost biti mnogo siromašnije.

Kada ne postignete uspeh nemojte se smatrati neuspešnim, nemojte se smatrati poniženim jer to i niste. Neuspeh zna?i samo da niste postigli nešto. To nešto i vi ste potpuno odvojeni. Smatrajte samo da niste uložili dovoljno energije, a mogli ste. Ne zaboravite - nemogu?e je ne uspeti, i zato kažite: „ja sam uspešan", jer to je sva istina!

Evo i jedne vežbe koju bi obavezno trebali da uradite:

 • Napišite pet stvari koje ste uspeli da ostvarite jer ste bili uporni.
 • Napišite pet stvari u kojima niste uspeli zbog nedostatka upornosti.

Kada ovo uradite sve ?e vam biti jasnije.


ODGOVORNOST

?esto se dešava da od drugih o?ekujete da urade ono što bi vi trebalo da uradite. Time im prepuštate i vašu odgovornost. A odgovornost je faktor koji ?e osigurati uspeh u svemu što preduzimate.

Bez preuzimanja odgovornosti garantovano idete ka neuspehu.

Odgovornost zna?i da kontrolišete vaš život, u suprotnom bi?ete kao list na vetru. Kada stvari krenu loše zna?i da se javila greška. Vi ne preuzimate odgovornost za vaš život baš zbog toga da bi mogli nekoga ili nešto da okrivite za tu grešku. Ovo smanjuje patnju koja nastaje kad se pogreši.

Vaš sud ?ini da grešku smatrate ne?im lošim. To je zato što razmišljate sa aspekta dobra i zla ili zato što sebe ne poštujete dovoljno. Ve? smo rekli da bez grešaka nema ni napretka. Greške vas u?e šta ne treba da radite i otvaraju nove opcije. Ako greške posmatrate iz dualiteta dobro - zlo, smanjujete šanse da postignete eventualni uspeh. Ova navika vas tera da se fokusirate na grešku umesto na novi put, i tera vas da se sami kažnjavate. Posmatrate uspeh drugih i sebe doživljavate kao nekog ko ništa ne može da uradi a da ne pogreši. Ono što je skriveno od vas je ?injenica da i drugi pokušavaju mnogo puta pre nego što uspeju.

Prepuštate odgovornost drugim ljudima ili doga?ajima zato što tada možete da izgradite iluziju da ste nepogrešivi i da ne snosite nikakvu krivicu za ono što vam se desilo. Ovo radite zbog straha od neuspeha. Obi?no se odgovornost prepušta partneru, šefovima na poslu ili ?ak vlastima, što je kompletno ludilo! Posle toga ih je lako okriviti ako nešto krene loše.

Postoji dobar razlog zašto treba preuzeti sopstvenu odgovornost. Ako je prepuštate drugima ujedno gubite i vašu mo?!

Bacanje krivice na druge vam možda izgleda kao dobra stvar. ?esto ?ete tako prevariti nekoga da vi niste krivi ni za šta. Problem je samo u tome što gubite mo?. Gubite je zato što ne prihvatate u?eš?e u doga?ajima. Vašu mo? upravo predajete ljudima koje okrivljujete.

Da bi bili mo?ni morate da preuzmete odgovornost za vaš život i sve u njemu. To zna?i da su rezultati svega što radite samo vaši. Biti odgovoran zna?i biti sposoban za odgovor. Sama re? kaže.

Ovo su ?etiri pojma koja signaliziraju da niste preuzeli odgovornost:

1. Pravdanje.

Pravdate se kada nešto niste uradili. Recimo da želite da izgubite na težini i odlu?ili ste da dosta šetate. Ali napolju pada kiša ili je previše vru?e. Pa ko sad da pokisne ili da se oznoji. E, ovo su zaista sjajna opravdanja, ali šta bi sa gubitkom težine? Pravdanje vodi direktno u neuspeh.

Prona?ite momente kada se pravdate, odlu?ite šta je najbolje da uradite i šta vam je stvarni cilj.

2. Krivica je na drugima.

Kažete da je neko drugi odgovoran. Ovo baš nije pametno jer tada drugome dajete vašu mo?. Da li je to ono što želite? Da idete okolo i druge krivite za vaš neuspešan život.

3. Krivica je na okolnostima ili doga?ajima.

Ovo je opravdanje koje je potpuno nepotrebno. Ako treba nešto da uradite a recimo pada kiša, vi kažete „ne?u da pokisnem". Vreme ne možemo kontrolisati pa tako ono nije odgovorno ni za naše postupke.

4. Krivica je na objektima.

Etiketirate predmete kao dobre ili loše. Televizija, oružje, automobili, alat nisu dobri ili zli, ve? aktivnosti koje su rezultat njihove upotrebe.

Obi?no mislite kad krivica padne na vas da ste vi loši. Ponovo razmišljate u terminima dobro - zlo i bežite od lošeg. Menjajte takvo razmišljanje!

Ako mislite da bi u budu?nosti mogli da omanete, onda ve? sad prebacujete krivicu na nekoga. Zna?i unapred ste se spremili za beg od odgovornosti. Tako?e vam ta ?injenica omogu?ava da budete lenji. Možete da lepo prilegnete i kažete: „Pa, ne mogu ništa da uradim u vezi toga zato što...". Problem sa prebacivanjem krivice na druge je taj što to izgleda kao korisna stvar. Ljudi u vašoj okolini vas razumeju i prihvataju vaša opravdanja zato što su i oni takvi, vaša okolina je uvek vaš odraz.

Oni sigurno prebacuju krivicu na druge pa se odli?no razumete. Kada ste preneli odgovornost na druge, oni od tog momenta upravljaju vašim životom. Tako se može desiti da se upravljate prema svom komšiji ili horoskopu. Možda vam pro?e ceo život a da ne shvatite da ste pod kontrolom. Kre?ete se u ritmu energije drugih ljudi. Ovo je mnogo gore nego što izgleda dok ?itate.

Pomenuo sam horoskop. Zvezde zaista poseduju energiju. Ovo zna?i da neki ljudi mogu da nacrtaju mapu vaših tipi?nih karakteristika i vašeg potencijalnog puta. Ali ovo ne zna?i da ?ete živeti život prema horoskopu. Vi ste odgovorni za vašu sudbinu. Kada radite na svom li?nom razvoju, menjaju se vaše karakteristike i vaš put. Od tog momenta više se ne upravljate po zvezdama ve? radite ono što želite.

Da bih ovo proverio dao sam nekim veoma poznatim astrolozima da urade moj horoskop. Toliko su omanuli da nisam mogao da im pre?utim. Nekada sam mislio da je život borba protiv horoskopa - da vam je nebo dalo karakteristike koje morate da izmenite u njihovu suprotnost, jer sam ih shvatao kao mane. Sada mislim sasvim druga?ije: ?itanje horoskopa je ?isto gubljenje vremena. I još nešto - ako se horoskop baš poklapa sa vašim životom nemojte biti presre?ni zbog toga. To samo zna?i da nemate slobodne volje ni u tragovima. Baš nezgodno! Gde je tu izazov? Šta uopšte ho?ete od života?

Isto važi za vidovnjake. Sreo sam par njih koji su zaista znali posao (nisu iz naše zemlje). Vrlo dobro su poga?ali stvari iz moje prošlosti. Ali sadašnjost i budu?nost u mom slu?aju je za njih bila tajna. To je zato što sam ve? stvorio mehanizam koji kreira budu?nost po mojoj volji. Problem svih vidovnjaka je što oni vide samo jednu od verzija budu?nosti.

Kad god donosite odluku vi kreirate budu?nost. Ako kažete „da" ili kažete „ne", to je vrlo razli?ito. Put se tu razilazi na dve strane i budu?nost može da se mnogo izmeni - u zavisnosti šta ste izabrali. Takvih raskrsnica ima bezbroj u životu i pošto vam je Bog dao slobodnu volju, sami birate put. Koji je taj vidoviti genije koji ?e da vidi sve te raskrsnice i petlje - vašu slobodnu volju na delu? Sad vam je možda i jasnije zašto morate da preuzmete odgovornost za vaše postupke. Na taj na?in vi kreirete vašu sopstvenu budu?nost a ne neko drugi. Budu?nost kreirate tako što pruzimate odgovornost nad onim što dolazi iz vas. Vaša personalna snaga dolazi iz ?injenice da sami kreirate svoj svet. U slede?im poglavljima ?u vam pokazati kako da kreirate svoj svet i svoju budu?nost ali molim vas, nikada nemojte okriviti nikoga za ono što vam se doga?a.

Odgovornost zna?i da možete da pogledate u ogledalo života i nau?ite vaše lekcije. Bez ovoga vaš svet je crn!


PRIHVATITE I VOLITE SEBE!

Ova knjiga je bazirana na tehnici pra?enja sopstvenih misli i konceptu pove?ane pažnje. Ovo su tehnike koje ?e vam pomo?i da funkcionišete optimalno. Me?utim, postoji posebna oblast iz koje poti?u svi vaši problemi. Bez obzira koji je pojavni oblik vašeg problema, taj problem kao i sve negativne situacije poti?u iz ?injenice da slabo volite sebe. Zvu?i jednostavno, ali mora?emo da se veoma ozbiljno pozabavimo ovom temom.

Prihvatanje je prvi korak da sebe zavolite.

Postoji neki razlog zašto vi jeste baš vi. Ve? smo razmatrali da ste vi jedinstveni i da postoje lekcije i okolnosti koje su namenjene samo vama i nikome više. Vi ste zaista nešto posebno. Ne pomislite da vam podilazim, ali vi ste kao i svako živo bi?e nešto posebno.

?injenica je da sebe prvo morate da prihvatite da bi ste mogli da se zavolite.

Prihvatanje sebe podrazumeva da prihvatite i upoznate svoju suštinu, svoje jastvo. Tako?e podrazumeva da prestanete da ignorišete svoju individualnost. Pre nego što ste ro?eni, sami ste prihvatili svoje telo i okolnosti, a sad je došlo vreme da živite u njima. Odmah nešto vrlo bitno! U svakodnevnoj komunikaciji morate da koristite svoje ime a ne nadimak. Vaše ime je rezonator vaše energije. Kad koristite nadimak udaljavate se od sebe. Koriš?enje vašeg imena je prvi korak u prihvatanju svoje individue. Potrudite se da svojoj okolini nametnete pravilo da vam se obra?a po imenu.

?ovekov izgled - njegova fizi?ka pojava, je vrlo subjektivna stvar. Postoje standardi fizi?ke lepote koje je zajednica prihvatila i kojima ste i vi podre?eni. Ko to odlu?uje da je mršavo in? Ono što je sigurno je da se standardi lepog tela menjaju vremenom i oni su tako?e subjektivni. Kada se poredite sa nekim nikada se ne?ete uklopiti u standarde. Vi ste jedinstveni i nikada ne možete izgledati kao neko drugi. Kada donesete sud da se ne uklapate u standarde lepote, vi ustvari kažete: „ona je mršavija od mene i ona je verovatno bolja od mene".

Ko postavlja pravilo da je mršavo najbolje ili da je oblik ne?ijeg nosa lepši od vašeg? Kada razmišljate ovako, zna?i da neko pokušava da vas natera da igrate njegovu igru. U stvarnosti ne postoji bolji. Vi ste upravo vi.

Morate da prihvatite vaš izgled. Vaše telo i pojava su fizi?ke manifestacije vašeg duha. Ako menjate vaš izgled, to vam ne?e pomo?i da uklonite ose?aj koji leži u osnovi. Kada prihvatite vaš izgled i drugi ?e vas prihvatiti. To nikako ne zna?i da ne treba da u?inite napor da izgledate najbolje što možete.

Pored fizi?kog tela, svakako da imate i još neke jedinstvene karakteristike. Imate sigurno i neka posebna znanja i veštine koje mogu da odrede vaš životni put. Kad vas talenat vu?e da budete automehani?ar, a ne turbo - folk - grand - prodakšn zvezda, tada je to znak da prihvatite, a ne odbijete. To je vaša srž koja se sama ispoljava.

Kad prihvatite ko ste zaista, vaš stav se menja i postaje pozitivan. Jednom kad se priklonite pravcu koji je izabrala vaša individualnost, vaš život postaje lak. Dešavaju se pozitivne stvari. To nije magija; to ste samo vi koji sebe ostvarujete na pravom putu. Sa ovim na umu uo?ite i talente kod vaše dece. Jednom kad sebe prihvatite možete po?eti i da se volite.

Prihvatiti sebe ne zna?i da ne treba da se menjate. Kad prihvatite svoju individualnost bi?ete u mogu?nosti i da se promenite, ali bez emocionalnog naboja. Ako ste debeli, još uvek možete da smršate. Ako ste siromašni, možete da poboljšate materijalnu situaciju. Kad prihvatite sebe, vide?ete da biti debeo zna?i samo da imate višak kilograma i ništa više. Tada ste u mogu?nosti da lako oslabite, jer niste pokretani strahom da vas niko ne voli.

Ljubav prema sebi vam daje ono što želite, tj. daje vam ono što mislite da zaslužujete. Kada volite nekog vi dajete. Kada ne volite - vi uskra?ujete. Kada volite sebe vaše nesvesno vam dozvoljava da primate, a kada ne volite, onda mislite da ništa ne zaslužujete.

Svet oko vas je vaše ogledalo i u slu?aju ljubavi. Pogledajte na koji na?in volite druge, ako ih uopšte volite. Ovo je odraz onoga što se dešava u vama.

Možda uslovljavate druge i prihvatate ih samo ako su idealni. Ako uslovljavate druge i ne prihvatate ih zbog njihovih specifi?nosti, onda isto radite i sebi. Ne volite neku osobu zato što ima tamniji ten ili veliki nos. Ne volite je ako ima razli?ite ideje i shvatanja ili zato što nosi smešnu ode?u. Ovo je snažan signal o tome šta mislite o sebi. Treba da prihvatite sebe baš takve kakvi jeste, bez izuzetka.

Svako ima i tamnu stranu. Možda imate izvesne misli ili ste radili izvesne stvari za koje zaklju?ujete da su loše.
Ovo vam donosi ose?aj krivice ili srama. Opet poredite sebe po ne?ijim standardima i opet igrate ne?iju igru. Zar ne vidite da i drugi ?ine isto i da su standardi imaginarne kategorije koje trenutno možete da izmenite u vašim mislima? Prihvatite da imate tamnu stranu i da tu nema ni?eg lošeg. Ako imate misli kojih se stidite ili mislite da su loše, shvatite da su to samo misli. To ste vi i jednako ste dobri kao i svako drugi na svetu. Ako ste u prošlosti radili stvari kojih se sad stidite (a ko nije), prihvatite da prošlost više ne postoji i da je bitno ono što radite u sadašnjosti ili što ?ete raditi ubudu?e. Molim vas da tamnu stranu ovde ne mešate sa pojmom Senke koja je sve ono što ljudsko bi?e ne bi trebalo da bude i od koje vas podilazi jeza.

Da bi bili u stanju da volite sebe morate da uradite dve stvari:

Recite to sebi. To se zove afirmacija.

Odagnajte misli koje vas spre?avaju u tome.

Pokuša?u da objasnim ove dve ta?ke. Prvu afirmaciju sam pre mnogo godina pronašao u jednoj knjizi. Zadatak je bio da svaki dan bez izuzetka odem pred ogledalo, pogledam se pravo u o?i i duboko u dušu, i kažem: „Zorane, volim te i prihvatam baš takvog kakav jesi". ?im sam to pro?itao odjurio sam do ogledala da isprobam. Bio sam veoma iznena?en jer mi je bilo teško da sebi kažem nešto tako jednostavno. Dok sam se spremao da izgovorim afirmaciju, u meni su se uzburkale emocije i odmah sam ustanovio da ne volim samog sebe. Da ne pri?am kako sam posle „zaboravio" na zadatak desetak dana. To me je istinski zabrinulo! Ponekad, kad nema nikoga, prošapu?em sebi nešto. Ono što kažete sebi odre?uje vašu budu?nost. Svojim mislima gradite svoj svet. Pozitivna afirmacija je prvi korak.
Jednom kad krenete sa pozitivnim afirmacijama, morate da obratite pažnju na misli koje se javljaju i protive se.

Sigurno imate dosta misli koje naginju u drugom pravcu. Te misli ?e vam re?i sve razloge zbog kojih niste sre?ni i voljeni. Kada izgovarate afirmaciju morate da se izborite sa mislima koje se odmah jave.

„Zorane, volim te i prihvatam baš takvog kakav jesi".

„Da, a jel' se se?aš onoga kad si..."

„Kad si toliko dobar, kako to da..." „Ti si brate, beznadežan slu?aj..."

Izgleda smešno, ali morate da sebe prihvatite uklju?uju?i ove zamišljene falinke. Ono što je u prošlosti to ne postoji. Sada ste samo vi. Nema više nikog ko ?e vas kazniti za ono što ste nekad uradili. Odgovorite ovim mislima sa „pa šta" i nastavite sa afirmacijom. Volite sebe! Ljubav ne postavlja uslove!

Kada volite nekog, volite ga bez obzira šta se dešava ili šta on radi. Ako postavljate uslove u ljubavi onda to nije ljubav nego poslovni aranžman.

Kad kažete: „vole?u te sve dok mi kuvaš, pereš i ideš na pijacu", pravite aranžman koji se bazira na razmeni. To sa ljubavi nema veze.

Sli?no je i kad je u pitanju ljubav prema sebi. Vi ste vi, ve?no bi?e. Vi niste fizi?ko telo sa bubuljicama i otromboljenim stomakom. To je samo fizi?ko telo.

Vi ste to što jeste i bilo koja misao koja vas ponižava je samo sud koji ste doneli upore?uju?i se sa drugima.

Ne postoji osoba koja mora da vas voli osim vas samih. Kad zavolite sebe, zavole?e vas i drugi. Znajte da vas Bog ve? voli i prihvata! Vi ste deo njega i zbog toga ste savršeni.

Pogledajte okolo; ljudi koji sebe izrazito vole i poštuju su veoma interesantni u društvu, oni su raspoloženi da probaju razne stvari i što je najvažnije njihovo prisustvo pove?ava samo -poštovanje kod drugih. Za razliku od njih, ljudi koji sebe ne poštuju ne vole promene. Oni konstantno ponižavaju druge i to uglavnom rade izvode?i neslane šale na tu? ra?un. Takvi ljudi unižavaju druge da bi sebe istakli. Ljudi koji sebe poštuju nikada se ne rugaju ni sebi ni drugima. Budite takvi i nagrada stiže.

Sad predlažem da uradite vežbu sa ogledalom. Zabeležite šta ste osetili i kakve su se misli javljale. Ovo ponavljajte redovno, svakog dana i zavole?ete sebe.


VEZE SA DRUGIMA

Veze sa drugim ljudima su nešto što radite a ne nešto što imate. Veza je odnos koji zahteva ulaganje. To je tako?e odraz unutrašnjeg, što ?e re?i da je osoba pored vas vaše ogledalo. Kada vas ta osoba ne poštuje, budite sigurni da ni sami sebe ne poštujujete. To se ogleda u ?injenici da dozvoljavate da se tako odnose prema vama.

Pokuša?u da izdvojim nekoliko osnovnih problema u odnosima. Sve ostale nevolje proisti?u iz njih.

Ne želite vezu u potpunosti.

Ponekad ostajete u vezi iz raznih pogrešnih razloga. Ako je veza ljubavna, možda ostajete u njoj iz straha da ne budete sami. Možda se plašite da povredite partnera ako ga napustite. Ako je u pitanju poslovna veza izme?u poslodavca i zaposlenog, možda zaposleni nastavlja da radi samo iz straha da ?e ostati bez novca. Ili, šef ne sme da ga otpusti zato jer nema odgovaraju?u zamenu. Sve dok ne preuzmete odgovornost i ne budete sigurni u ono što radite, vi ?ete kriviti drugu stranu za sve nevolje. A to zna?i da smatrate da ste prinu?eni da ostanete u vezi.

Kada se ovo desi vaše nesvesno po?inje da gura unazad i da sabotira odnos. Ovo se manifestuje na razne na?ine. Povla?enje ili prevara u ljubavnim i oklevanje ili nezalaganje u poslovnim vezama su uobi?ajeni rezultati. Jedina veza u kojoj bi trebalo da budete je ona koju zaista želite.

Ozloje?enost ili mržnja

U svakoj vezi morate u potpunosti da se ispoljite. To zna?i da radite ono što ose?ate da vam je potrebno i da iskažete sve ono što ose?ate. Bez ovoga niste u stanju da pravilno funkcionišete. Ako ste propustili da preuzmete odgovornost onda ?ete okriviti drugu stranu za vaš položaj. Ako je to prebacivanje krivice redovna pojava, tada može da se pojavi mržnja me?u vama. Mržnja predstavlja zbir svih pritužbi koje ste uputili partneru. Jednom, kada se ?aša prepuni onda morate da je ispraznite. Na raspolaganju imate eksploziju besa ili tiho podbadanje.

Ozloje?enost se akumulira iz dva razloga:

Svaki put kad se osetite potla?enim vi zaustite da kažete nešto a onda to ipak ne uradite.

Svaki put kad izgleda da partner ima nešto da kaže, vi mu to ne dozvolite.

Nepravda mora da iza?e na videlo i da se reši tako što ?e oba partnera biti zadovoljna. Ako se ovo ne desi ozloje?enost ostaje prisutna. Situacija se rešava tako što ?ete biti otvoreni. Pošto ste vi u ovom slu?aju ja?i, jer znate za pove?anu pažnju, preduzmite prvi korak. Ovo omogu?ava drugoj strani da vas sledi. Možda vam nije lako da razgovarate o svakoj nepravdi kada se pojavi, ali sigurno je lakše nego da spašavate vezu koja je godinama filovana raznim sranjima.

Nedostatak komunikacije.

Komunikacija mora da postoji u vezi i podrazumeva se da je otvorena i poštena. Morate da kažete ta?no ono što mislite i da budete sigurni da je vaša poruka ispravno shva?ena. Sa druge strane i vi morate da saslušate partnera i da se potrudite da ga razumete. Ako izostane komunikacija, odnos se gasi.

Izostanak zajedni?kih ciljeva.

Nije važno kakvi su ciljevi, ali neki zajedni?ki smer morate imati. Smer proizilazi iz komunikacije. Bez ovoga rizikujete da se vaši putevi kompletno razdvoje i da nikad niste na zajedni?kom terenu. Razgovarajte o tome kuda idete i šta bi svako želeo da radi na tom putu.

?ak i kada ste na zajedni?kom terenu svako mora da zadrži svoju individualnost.

Budite svesni ?injenice da svako mora da iskaže svoju suštinu i da radi nešto što samo njega zanima, ina?e veza po?inje da zamara. I vi i partner morate da se u potpunosti izrazite i na individualnim poljima i na taj na?in ?ete se najbolje ose?ati.

Važno je da zapamtite da niste u mogu?nosti da menjate druge. Ono što treba uraditi je da promenite sebe. Sli?no privla?i sli?no, i kada se promenite po?e?ete da privla?ite sasvim razli?ite ljude nego što ste do sada. Šta mislite, zašto niste bili privla?ni osobi koja vam se nekada veoma svi?ala? Niste posedovali njene kvalitete u sebi!

Ako poželite da promenite neku partnerovu osobinu koja vam se ne dopada, budite sigurni da je ona i u vama.Ta osobina je vaš odraz u ogledalu i znate gde da tražite.

Da biste imali uspešnu vezu prvo morate da je ostvarite sa sobom. Kada ispravite u sebi ono što ne valja istog momenta idealan partner kuca na vrata. Veza je odraz vašeg unutrašnjeg stanja pa prestanite da krivite druge. Kada volite sebe vi privla?ite ljubav. Vidite li kako je istina uvek jednostavna?

Obratite pažnju! Kada osetite veliku privla?nost prema nekoj osobi to zna?i da niste sreli vašeg idealnog životnog partnera. To samo zna?i da postoji jak emocionalni pritisak prema nekom ko vam je sli?an. Ovaj pritisak je siguran znak da vam se pruža prilika da nešto nau?ite. Što je pritisak ja?i to je i lekcija važnija. Naravno ovo ne važi kada se ložite na javne li?nosti zbog njihovog atraktivnog izgleda.

Verovatno ste uvek u potrazi za savršenim partnerom. Svi vaši dosadašnji partneri su bili vaš odraz, pa ako veza nije uspela zapitajte se zbog ?ega? Kada ne možete da prona?ete savršenstvo u sebi, tada ne možete ni u drugim ljudskim bi?ima.

Siguran sam da ?eznete da prona?ete ljubav vašeg života ali moram da vas razo?aram: ovo je iluzija. Ona nestaje onog momenta kada prona?ete savršene kvalitete u sebi. Ovo podrazumeva samo dve stvari:

Izbacivanje emocionalnog balasta.

Prihvatanje sebe i ljubav prema sebi.

Kada prestanete da tražite u spoljnom okruženju, na?i ?ete idealnog partnera. On stiže onog momenta kada sklopite mir sa sobom. Ako vam se ne dopada sadašnji partner to zna?i da ste u takvoj vezi i sami sa sobom.

Kada zavolite sebe bezuslovno, vaš sadašnji partner ili neko slede?i, na ?udesan na?in dobija kvalitete koji ?e vas o?arati i veza postaje izuzetna. ?udo ?iji ste svedok govori da ste postigli ono što se ?inilo nemogu?im: da prihvatite sami sebe. Traže?i idealnog tako što ?ete raditi na sebi je najbrži put da ga na?ete i da dostignete ljubavnu nirvanu. Ne znam šta bih više rekao o ovome. Ovo je jasno kao Sunce!

Ovo zapamtite. Pogledajte oko sebe i jasno sagledajte svoj svet. Ako vam se ne dopada ono što vidite, potražite odgovaraju?i odraz u sebi. Emocije ?e vas dovesti do onoga što morate da promenite. Radite na sebi i menjajte svoj
unutrašnji svet a spoljni svet ?e ga slediti. Život je refleksija.


O LJUBAVNIM VEZAMA

Kako bi ova teorija mogla da se upotrebi u ljubavnoj praksi? Ne mogu da odolim a da ne uputim par kratkih saveta muškarcima, jer mi je muka da gledam šta rade. Nadam se da se dame ne?e mnogo ljutiti jer je to i za njihovo dobro. Postoje tri tipa muškarca (po Majklovoj klasifikaciji): fini de?ko, kreten i pravi mužjak.

Fini de?ko je neko ko stavlja ženu na pijedestal i ispunjava joj sve želje i to je posledica vaspitanja. Taj retko do?e do kreveta i obi?no završi kao drug (jeziva kategorija). On je nesiguran i to se vidi iz aviona - po njegovoj pri?i, pogledu i pokretima. Nema šanse da ?e izazvati nešto drugo osim sažaljenja u o?ima žene. Ovo je najniži tip muškarca i ?ini ga 90% populacije, na veliku žalost žena.

Kreten je neko ko izaziva emocije u ženi (uglavnom negativne). Ali to su ipak emocije i on ima dobre šanse da završi u krevetu kod ve?ine žena. Taj ?ovek je nevi?eni egoista i sebe uvek stavlja na prvo mesto. On je toliki izazov za ženu da ?e ve?ina njih pogaziti sve svoje principe samo da bi se oprobala u igri sa njim. Sve bi bilo lepo da nema te njegove negativne strane koja ?esto radi protiv njega. Ne bi bilo loše da se ponekad oprobamo i u toj ulozi jer bi to veoma poboljšalo naše samopoštovanje. Osnova njegovog uspeha je što ga je baš briga ako veza ne uspe. Sve bi to bilo lepo da taj ?ovek u suštini nije prazan. Toliko o kretenima.

Pravi mužjak se takav rodi, ali ta veština može i da se lako nau?i. To je ?ovek koji je siguran u sebe, voli sebe i zna šta ho?e u životu. Njegova pri?a, pogled i pokreti privla?e ženu kao da je oma?ijana. On je na prvom mestu džentlmen i samo se po tome razlikuje od kretena. Njegova tajna je u tome što je sebe postavio na pijedestal i dozvoljava da mu pri?e samo ona žena koja to zaslužuje. Posmatrajte Breda Pita ili Džordža Klunija i sazna?ete o ?emu pri?amo. Ovde nema prostora da razglabamo previše o tipovima muškaraca i njihovim osobinama pa ?u izneti samo par saveta koji pomažu u igri zavo?enja.

Kad ste sa ženom svu vašu pažnju samo njoj posvetite i budite pozitivni. Mnogo osmeha se podrazumeva. Ne plašite se da je nežno dodirnete.

Slušajte je pažljivo šta pri?a i složite se sa njom ali nemojte biti gospodin „da, tako je" jer onda nemate identitet. Nemojte joj deliti savete. Ona samo traži da je pažljivo saslušate. Ovde se krije i najve?a zamka - ako ona oseti da može da vam otvori dušu, tada postajete drugarica i to je kraj! Nikada ne pri?ajte o muškim temama i svoj život na?inite tajanstvenim. Pokušajte da izazovete emociju.

To se najbolje postiže zadirkivanjem. Gledajte je u o?i što je više mogu?e, ali da se to ne pretvori u buljenje. Ne spuštajte pogled ve? pogledajte u stranu ili na gore. Budite veoma opušteni ili ste gotovi.

Ženu posmatrajte sa zabavne strane, ne shvatajte je previše ozbiljno i stavite sebe na prvo mesto. Kada do?e do veze, neka je ona održava, a vi nemojte izgubiti identitet. Najvažnije je da nau?ite da kažete ne, ali nežno. Time postavljate granice i izazivate poštovanje. Ne budite ni slu?ajno ljubomorni jer je to odlika jadnika.

Ovo je smešno mali deo iz muškog arsenala ali ?e vam drasti?no pove?ati šanse kod žene pa makar ona bila i glumica iz Holivuda. Jedno uvek imajte na umu: sve žene su razli?ite pa možete i omanuti. Ali hrabro napred u nove pobede, ne zadovoljavajte se olako!

Da se dame ne bi osetile zapostavljenim pokuša?u da objasnim ?etiri principa koja donose sre?an i dugotrajan ljubavni odnos. Ovi principi su zasnovani na univerzalnom zakonu i nepromenljivi su. Pomo?i ?e vam da umesto žrtve postanete kreator ljubavi. Sada ?ete i bolje shvatiti šta zna?i preuzimanje odgovornosti i ljubav prema sebi.

 • Prestanite da kontrolišete partnera i da upravljate njime.
 • Prona?ite svoj cilj i stavite ga na prvo mesto, mnogo ispred ljubavi.
 • Praktikujte odvajanje. Ovo zna?i da vam je um smiren i da se ponašate kao da vam partner nije potreban.
 • Praktikujte odsutnost i ravnodušnost. Ovo zna?i da postavite zamišljenu emocionalnu distancu.

Ovi principi su siguran na?in da ostvarite trajnu i uspešnu vezu, da ne postanete njena žrtva i da vas partner voli zauvek.

Zašto? Odgovor je vrlo jednostavan:

Ljudi vole samo ono što nemaju.

Ljudi se opiru svemu što ih kontroliše ili ograni?ava.

Ljudi ?e više voleti sebe nego vas ako su prinu?eni na izbor.

Radi se o tome da ?ete na ovaj na?in „ose?ati" ljubav prema nekome a ne imati emociju ljubavi. Problem je što emocija ljubavi u ve?ini slu?ajeva proizvodi strah od gubitka, a time je ljubav završena. Ne?ete se previše mešati u život partnera ili „sve ?initi za njega" (što izaziva odvratnost kod ljudi). Ose?anje ljubavi poti?e iz Višeg Ja, a emocija ljubavi iz ega, što uvek i obavezno donosi samo nevolje. Ose?anje vam omogu?ava da kreirate ljubav, a emocija da postanete njena žrtva. Shvatate razliku?

Nažalost, svi znamo da je ovo lakše re?i nego izvesti. Postoji samo jedan na?in: morate da shvatite šta leži u osnovi. Slede?e re?enice ugradite u um i neka vam budu putokaz u životu. Vi ste ro?eni kao apsolutno kompletna li?nost. Svi ljubavni problemi poti?u iz ?injenice da ljudi misle da su kompletni samo kad nekoga vole i primaju ono što im „nedostaje". Ovo je tragi?na zabluda! Kada shvatite da ste kompletni i bez partnera strah od gubitka ?e nestati. Ljubav shvatite samo kao jedno od zadovoljstava koje vam univerzum pruža, i dok god ose?ate radost a ne strah - na pravom ste putu.

Ovo je veoma opširna tema i ideja za još jednu knjigu.

Posmatram šta ljudi ?ine. ?itam savete stru?njaka ostavljenima i poniženima. Ne mogu a da se ne za?udim odakle tolika koli?ina gluposti u ljudima. Ali znam odakle glupost poti?e. Radi se o tome da ?ovek svoja svakodnevna iskustva filtrira i slike snima na unutrašnji „film". Svesni deo uma donosi sudove o filmu i skladišti ih u nesvesnom. Time se dozvoljava da spoljni svet upravlja ?ovekom. Kao i obi?no stvari stoje upravo obrnuto. Stvorite sliku i izbacite je u spoljni svet. Na taj na?in upravljate svojom sudbinom. Život je refleksija. Ne radite vi za svet - svet radi za vas! Znate li da postoje „re?i mo?i" koje mogu da vas u?ine gospodarom? Ljubav nije me?u njima.

Znate li da postoje tehnike koje mogu za?as da donesu ljubav u vaš život ili ?ak da vam povrate „odbeglog" partnera, ako i dalje mislite da je on za vas? Ne znate? Pa šta se to u?i u školama? Kakvo je to znanje koje u?itelji prenose našoj deci, a koje im ne?e ni malo pomo?i kad ih život ošine svom silinom? Kakvo je to znanje koje roditelji prenose svojoj deci? O?igledno je da ?e ljudska vrsta morati da menja mnoge stavove iz korena na putu ka slede?oj evolutivnoj inicijaciji. Istina je obi?no tu pred o?ima, samo ne želimo da je vidimo jer ponekad ume da zaboli.


 

Stranica 3 od 4 Sve stranice