Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


10. "U vašoj unutrašnjosti je sve realno, kao i u vašoj spoljašnjosti!"; na primeru partnerskih odnosa

"Ako ste dovoljno dugo bili fokusirani na vizije promena u sebi i oko sebe, ako ste marljivo svakodnevno ulagali energiju u vizualizovanje i promišljanje svega toga - možete biti sigurni da vam se u jednom trenutku mora desiti pozitivni kvantni skok, prolazak kroz Vrata u novi život, ?ak i dok ste fizi?ki u postoje?em, starom. Te mogu?nosti su uvek stojale ?oveku na raspolaganju, usled jakih negativnih uticaja nije ih koristio, sada energetska planetarna dešavanja idu u smeru potpomaganja takvih procesa kod mnogih na planeti.

Da bismo razjasnili ovaj paradkos, podsetimo se starog pitanja: šta je ralnije - ono što je u vašoj unutrašnjosti, ili ono što je spolja?

Dobro znate da je kroz vekove i milenijume ve?i, skoro isklju?ivi zna?aj pridavan spoljašnjem, svakako pod uticajem odre?enih Sila na ?oveka i ?ove?anstvo. To je po?elo da smu?uje i zbunjuje ljude, jer su po?eli da se ose?aju KAO ŽRTVE OKOLNOSTI.

Sada je vreme za postavljanje stvari na njihovo pravo mesto, za ponovno pomeranje vašeg fokusa na unutrašnjost. Predstoji vam napor da uo?ite i shvatite kako iz vašeg unutrašnjeg proizilazi vaše spoljašnje, da tragate za na?inima na koje ?ete, individualno i kolektivno, po?eti da menjate, da reprogramirate svoju unutrašnjost, kako bi se ona prelila na spoljašnjost, u vidu mnogo povoljnijih i lepših okolnosti od onih u kojima se trenutno nalazite. Dok se to ne izvede, ako ste individue sa razvijenijom sveš?u, ose?ate kako vas iznutra kolektivno stvorene okolnosti guše, ali vi možete da deluje na sopstvenu unutrašnjost i da menjate sve ono što se indivdualno može menjati, tako da za sebe, i pre nego što se u?ine kolektivne promene - olakšate i poboljšate situaciju. U tom slu?aju vam je potreban izuzetna napor, ali - promene ne?e izostati, uz sva kolektivna ograni?enja.

Dakle, imajte stalno u vidu: unutrašnje ra?a spoljašnje, A NE SUPROTNO, i kada želite da nešto spolja menjate, tragajte za energetskim vezama i programima koje u sebi treba menjati, da bi se one prelile i ospoljile u vidu spoljašnjih promena.

Kosmi?ka dešavanja u ?ijem vrtlogu je Zemlja i ?ove?anstvo sa njom - idu na ruku ovakvim nastojanjima i ovakvim promenama, više nego ikada ranije. Samo se treba truditi u tom smeru.

Kada se probiju ta ograni?enja koja su u vama - u NOVOME vas ?eka ponovno uspostavljanje veze sa Ljubavlju, u svim njenim vidovima ispoljavanja. Tada se može osetiti Jedinstvo sa Svime-što-Postoji. Sada vas u takvom živom ose?aju ko?i kolektivna percepcija rascepkanosti i fokusiranost na vašu me?usobu izolovanost.

To ?e pro?i. Ta percepcija se menja, takva koncepcija se raspada, sa vašim zakora?ivanjem kroz Vrata Novog vremena.

Izme?u ostalog - to važi i za promene u partnerskim odnosima, i tu vas o?ekuju ?uda. Mnogi od vas se ose?aju usamljenima iako imaju partnera (u braku).

Kao što rekosmo - unutrašnje uslovljava spoljašnje, te tako i u vezi sa partnerskim odnosima: VAŠA BLIZANA?KA PARTNERSKA DUŠA SE NALAZI U VAŠOJ DUŠI. I pre nego što je sretnete u spoljašnjem svetu - vi možete, i treba da se susre?ete i družite sa njom u svojoj unutrašnjosti, da razgovarate sa njom... TO JE REALNO, vi se realno sa njom susre?ete u svojoj unutrašnjosti, iako vam ona deluje samo kao plod mašte, iako možda nema jasan lik, iako možda menja taj lik u vašim raznim unutrašnjim susretima... Zavisi, koliko su vam vaša vera i unutrašnji fokus jaki - toliko vam je on, lik unutrašnjeg partnera ili partnerke, jasan i postojan, toliko je ŽIV u vašoj komunikaciji.

Dakle, kako se unutrašnje preliva u spoljašnje, ospoljuje, manifestuje, to ?ete vremenom, a i kako se sve povoljniji planetarni uslovi budu stvarali, VI SPOLJA SUSRESTI SVOG PARTNERA ILI PARTNERKU, ONDA, KADA PRO?ETE KROZ VRATA. Ako je to iskrena želja va?eg srca, ona ?e se i ostvariti. Vi niste odvojeni od Izvora. I ako je to vaša iskrena želja, nije vam se ona ni mogla javiti da nije i želja Izvora U VAŠEM OBLI?JU. Što zna?i da se takva želja mora ispuniti, uz ulaganje vašeg truda na izvo?enju promena.

Sve prave želje vaših srca ?e se ispuniti, vi ste ve? spremni za to, samo to još ne znate, jer treba da prekora?ite Vrata, time što ?ete u svojoj svesti ostaviti iza sebe sva svoja i kolektivna ograni?enja, time što ?ete u svojoj svesti, dakle, u svojoj unutrašnjosti, za?i u Polje promena koje vam u vašoj sadašnjoj poziciji deluju kao nemogu?e i neizvodljive, iz perspektive svih racionalno sagledavanih vektora situacija u kojima se trenutno nalazite. Ako se oslonite na sagledavanje iz srca, ili unutrašnjeg ?ula, ukidate ograni?enja racionalnog rasu?ivanja, a ve? time po?inju da padaju prva ograni?enja u vašoj unutrašnjosti, ?ime stvarate teren za izlivanje tih promena u spoljanjost.

A kad prekora?ite ta Vrata - o?ekuje vas neopisiva sre?a, koja je uvek bila vaše pravo od ro?enja, ?ekamo vas mi, vaša kosmi?ka porodica, ?ekaju vas vaši blizana?ki partneri. Naša radost ne?e imati granice! ("?ekamo vas", ne u smislu prostornog približavanja, svako od nas ostaje prostorno na svome, mada ?ete time doživeti i redefinisanje predstava prostornih donosa, ve? - u smislu otvaranja mogu?nosti da se vidimo i direktno komuniciramo.)

Odmarajte se, dragi naši, dozvolite svojim telima i srcima da se isceljuju, dozvolite Svetlosti da vas se dotakne tamo gde vam je najneophodnije isceljivanje u ovoj fazi ?iš?enja, i znajte:

'U vašoj unutrašnjosti je sve realno, kao i u vašoj spoljašnjosti!'"

11. Uspostavite unutrašnji kontakt sa Suncem!

"Neki od nas, u okviru Sun?evog Bratstva, u okviru svojih misija i nadležnosti, aktivno u?estvujemo u unikatnom prelazu Zemlje iz niske u visoku gustinu (denzitet). Što se vi više duhovno uzdižete, to, izme?u ostalog, sve jasnije ose?ate na sebi uticaj Sunca i energiju njegovih vetrova. Da, i do sada je Sunce grejalo i hranilo Zemlju, i svi su, i duhovno teže?i, i oni koji su imali svoj druga?iji fokus, videli i ose?ali zna?aj Sunca za postojanje Zemlje i života na Zemlji. Ovde govorimo o ne?em suptilnijem, o razvoju ose?aja za suptilnije delovanje i suptilnije uticaje Sunca, koji se mogu osetiti sa izoštravanjem duhovnog ?ula.

Registrovanje suptilnijih uticaja i suptilnijeg zna?aja Sunca podrazumeva nešto što je više od onoga što sada uobi?ajeno lai?ki ili nau?no registrujete: kao slanje Zemlji energije i ?estica kojima se ispunjava njeno magnetno polje, kao donošenje toplote za zagrevanje Zemlje posle duge zime, kao donošenje informacija za razvoj civilizacije...

Jedan od naših zadataka je zaštita Zemlje i ?ove?anstva od preteranog uticaja Sunca.

Na primer, vaša pretpostavljena izuzetno velika Sun?eva aktivnost u 2012. godini ostala je kao pogrešna prognoza - upravo zato što se o vama i o vašem svetu, u okviru Sun?evog sistema, brinu i mo?na Bi?a koja ne vidite, brinu, da uticaji Sun?evih pega i Sun?eve plazme ne deluju previše uznemiruju?e na ljude, svojim reme?enjem magnetnog polja Zemlje. Naš zadatak je da ne dopustimo mešanje u vaš život, vas, kao ?ove?anstva, jer smer dešavanja u životu ?ove?anstva odre?ujete vi sami.

Fokusirajte se na to da primite na jedan nov na?in Sun?evu Svetlost - u svom srcu. Sunce vam je najbliže, Bi?e i zvezda sa najja?im uticajem na vas, te vam ZBLIŽAVANJE sa njim na unutrašnjme planu može najlakše po?i za rukom i biti od najve?e koristi, jer u svojim vizijama uspostavljanja unutrašnjeg kontakta sa njim možete po?i od vrlo jasne slike Sunca, slike koju svakodnevno imate pred sobom. Rad na unutrašnjem kontaktu - koji je mnogo više od pukog gledanja u Sunce ili izlaganja delovanju Sun?evim zrakova. Ti možeš u tom unutrašnjem kontaktu otkriti u Suncu ?udesne svetove."

12. Prakti?ne varijante izdizanja svesti u više vibracije - uz boravak u postoje?em fizi?kom ambijentu

"Nezavisno od toga što se Zemlja uzdiže u sve ?istije i više energije, negativne situacije mogu iskrsavati sve ?eš?e, zato što masa ljudi odbija da se iznutra uskla?uje sa njima, zato što se oni i dalje ?vrsto drže starih nazora i na?ina življenja i ponašanja. Visoke energije ?e vremenom iznutra vršiti sve ja?i pritisak na njih, oni koji se sve ja?e i gr?evitije budu opirali njihovim uticajima, koji se sve gr?evitije budu opirali promenama, po?e?e sve vidljivije da "pucaju po šavovima". To "pucanje po šavovima" upravo može da zna?i proboje negativnih energija i negativnog ponašanja na sve ?udnije na?ine.

U takvoj situaciji oni koji su napredniji - suo?avaju se upravo sa velikim iskušenjima, i u tom smislu što se njihovo strpljenje i trpeljivost moraju poja?ati do maksimuma, i u tom smislu što oni moraju razvijati svoje dopunske li?ne strategije stabilnosti i snage.

O?iš?uju?e energije pomažu da se ukloni optere?uju?i astralni i mentalni balast planete, ili, kao minimum, da se ublaži polje njegovog delovanja, to zna?i i odstranjivanje negativnosti, blokada i zastarelih stereotipa, da bi mogle da ovladaju nove ideje i dostignu?a. Dok dominiraju oni koji se celom tom procesu opiru - Zemlja ?e još uvek biti teško mesto za one koji su ve? po?eli da se prepuštaju tom procesu, ili koji su u njega uveliko zašli.

Uopšte, kako se u praksi suo?avati sa disonantnim energijama, sa energetskom "šljakom" i blokadama? Sa svime što izaziva ose?aj težine, neprijatne asocijacije, uznemirenost i bol. Sada i ubudu?e ?e biti lakše u vezi sa tim, zato što vas Zemlja prenosi u svetlija energetska polja. Te energije imaju o?iš?uju?a svojstva, pozitivnu fluidnost, šire vašu percepciju, oboga?uju novim idejama, bude na aktivno dejstvo. Da, na te energije se treba fokusirati, kroz svoju unutrašnjost, dopustiti da one najpre u?u u polje vaše svesti, da bi uopšte mogle da deluju, ne?e one delovati nezavisno od vašeg fokusa, ali - taj izvor velike pomo?i postoji i stoji svakome na raspolaganju.

Podižu?i sebe i svoju svest, kroz svoju svest, u polje visokih energija, vi postajete sve nedostupniji za disonantne energije, jer je u polju visokih energija lakše sa?uvati ravnotežu i spokojstvo duše. Za izdizanje u ta stanja svesti, preko kojih se priklju?ujete na osvežuju?e, zašti?uju?e i isceljuju?e visoke energije - koristite sva stredstva i sve na?ine za koje ste ?uli ili o njima ?itali: meditacija, slušanje prijatne, relaksiraju?e muzike, umetnost, stvaralaštvo, maštajte, pevajte, volite, otvaraju?i svoja srca Svetlosti. SVE SU TO NAJJEDNOSTAVNIJE VARIJANTE PREMEŠTANJA SVESTI U VIŠE SFERE, a polje u kojem vam je fokus svesti - ne može, a da ne "si?e" i na vaše telo, pa i na okolnosti oko vas, stvaraju?i malo zaštitno polje oko vas. To vaše polje može postojati i kontaktirati sa poljima niskih energija oko vas, ostaju?i, i pored toga, nedostupno za njihove negativne uticaje, SVE DOK STE VI U STANJU DA SA?UVATE RAVNOTEŽU. To je put li?nog duhovnog Majstorstva, kojim možete ovladati, kojim su neki od vas ve? ovladali."13. Nove energije kojima je izložena Zemlja - dozvoljavaju vam, ne samo da izbegnete, da postanete vešti u izbegavanju bolnih iskustava, ve? i više - da upravljate svojom sudbinom, sa najviše ta?ke gledišta

"Od strane onih koji se okre?u molitvama kao osloncu u teškim dešavanjima - ?esto se mogu ?uti molbe, ?ak se može re?i i - vapaji, za pomo? u suo?avanju sa bolovima duše i sa gro?inom koje muke stvaraju. Toliko je lako osetiti negativnost u dualnom materijalnom svetu Zemlje, planete, na kojoj prolaze obuku duše iz najrazli?itijih uglova Svemira. Mnoge duše su nekada dolazile ovde, upravo zato da bi stekle takva negativna iskustva.

Ali, situacija se promenila, negativna iskustva postaju neprihvatljiva i za Zemlju, i za ?ove?anstvo; neprihvatljiva u tom smislu što prestaju da budu budu?a perspektiva života na Zemlji. Ako su duše iz raznih uglova Svemira nekada dolazile da ovde steknu negativna iskustva - ubudu?e to više ne?e ?initi, jer ?e se vremenom Zemlja o?istiti od negativnih uticaja, dakle, ne?e više biti mesto za sticanje negativnih iskustava.

Do sada je princip bio - da je svako iskustvo dobro, dakle, i negativno, teško, bolno. Od ovih vremena taj princip prestaje da važi (naravno, još ste u mešovitom prelaznom vremenu, pa ovu smenu principa i ne možete jasno da uo?ite), stupa na scenu princip po kojem svako bira svoja iskustva: više niko nikoga ne može da natera da se spušta u energije haosa i bola, ukoliko to nije njegova slobodna volja. Vaša kosmi?ka odgovornost, koja sazreva, dozvoli?e vam da se sasvim izbavite od negativnosti i od situacija u kojima ste bili nesre?ni.

Kako živeti u ovom prelaznom vremenu, dok ste usred energija najrazli?itijih kvaliteta? Živeti smireno, u ravnoteži, uz usmerenost pažnje i svesti na uzvišene energije i uzvišene sadržaje (u vezi sa ?im smo vam ve? dali konkretna uputstva). Vi imate pravo na li?ne nazore i li?ne izbore: sadašnje energije, nove energije kojima je izložena Zemlja, dozvoljavaju vam, ne samo da izbegnete, da postanete vešti u izbegavanju bolnih iskustava, ve? i više - DA UPRAVLJATE SVOJOM SUDBINOM, SA NAJVIŠE TA?KE GLEDIŠTA. Da upravljate svojom sudubinom sa najviše ta?ke gledišta zna?i - ne upravljanje sudbinom sa stanovišta ega i njegovih neutaživih želja, ve? sa stanovišta najve?e duhovne koristi i za vas, i za druge, sa kojima ste povezani.

U vremenu mešovitih energija, kada nove energije još nisu ostvarile svoju predominaciju, za vas, koji ste svojim težnjama i svojim trudom ve? izdigli svest na makar malo viši nivo - živeti i istrajavati na svom duhovnom putu usred takvih raznolikih energija PRAVO JE MAJSTORSTVO! Da, još ?e vam se, usled toga, dešavati greške i nesre?e, ali - to ne sme da vas zna?ajnije potresa, morate se uvek nakon takvih udaraca podizati i kretati dalje, napred!

Karma, to nije sputavaju?e tr?anje u istom krugu nametnutih dešavanja; rešenja problema za vas, koji ste na duhovnom putu, dešava?e se sada mnogo aktivnije. To vam daje mogu?nost bržeg napredovanja, UKOLIKO STE SPOSOBNI DA IZBEGNETE ZAMKE TEŠKIH ENERGIJA, KOJE VAM MOGU NABACIVATI OSE?AJ KRIVICE, ILI VAM NEPODNOŠLJIVOM TEŽINOM NALEGATI NA DUŠU.

Nastojte da primenjujete preporuke za sticanje i održavanje ravnoteže i za držanje fokusa na višim vrednostima, koje smo vam dali, i koje možete na?i i na drugim mestima, nastojte da živite lako i sre?no, stvaraju?i po lepoti i raznovrsnosti neponovljivi svet!

Kao mladica, koja je izrasla iz Semena, koja teži ka Nebu, ?vrsto se ukorenivši u Zemlji - tako zamislite da i vi težite duhovnom svetu, ?vrsto nogama stoje?i na Zemlji, razvijaju?i se i ostvaruju?i svoje zamisli i svoje snove o boljem svetu i o svom boljem životu.

Vaše duhovno cvetanje je direktno povezano sa slobodom. Tamo, gde nema slobode, nema ni cvetanja. ?ovekov stvarala?ki potencijal je ograni?en, ukoliko on nije slobodan. Sloboda je znak zrele svesti, koja nije optere?ena spoljašnjim svetom i njegovim stegama, mada, naravno, i spoljašnji svet ima svoju ulogu u svemu tome. Tako ponovo, iz drugog ugla, dolazimo do unutrašnje perspektive, u kojoj se pronalazi, uzgaja i osvaja sloboda, koja se tek nakon toga može preliti u spoljašnje životne okolnosti.

Spomenuli smo nove energije koje su odnedavno po?ele da oblivaju Zemlju. Da u vezi sa tim razjasnimo neke najave i o?ekivanja, koji su vam u nekim porukama dati.

Zemlja je - jedna! I nema druge takve. I ne?e je ni biti. Nema nikakvih kopija. I ne?e ih ni biti. Vi ste živeli, živite i žive?ete na ovoj planeti zajedno, zato što je to izbor vaše slobodne volje. Nikavog deljenja i 'preseljavanja' nekuda, na nekakve Zemljine duplikate - ne razmatra se i ne planira se.

Zemlja vas unosi u blagodatno polje energije, i sva vaša iskustva bi?e izmenjena saobrazno tim visokim energijama. Proces promena percepcije, mišljenja i stanja svesti - dešava?e se najjasnije kod onih koji su otvoreni za promene i za druga?ija iskustva, ali, talas promena zapljusnu?e i sve druge, s tim što ?e se oni, na osnovu svojih unutrašnjih otpora, suo?avati sa nekim svojim druga?ijim scenarijima. Taj proces promena je prirodan i postepen, i kolektivno ?e trajati ne samo u toku jednog pokoljenja. Naravno, kao što smo ve? rekli - oni koji se na opisani na?in individualno fokusiraju i trude, ima?e svoje individualne promene ubrzanije, u mnogo kra?em roku.

Iskoristite mogu?nosti i potencijale koji vam stoje na raspolaganju, i koji, zahvaljuju?i vama, mogu da se ostvare u ovom svetu. Zasa?ujte Seme novih ideja u blagodatno zemljište i štedro ih oplo?ujte svojom Ljubavlju i Verom! OSLOBA?AJTE SE ZASTARELIH PREDSTAVA I LAŽNIH TEORIJA, i dozvolite novom, ?udesnom Vrtu Života da se rascveta na našoj-vašoj lepotici Zemlji!"

 

Stranica 2 od 3 Sve stranice