Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

PreskoÄŤi sadrĹľaj

SadrĹľaj:

  1. Poruke Uzvišenih Bi?a - za ?ovjeka i ?ovje?anstvo (trenutno prikazana)
  2. 2. dio
  3. 3. dio

Poruke Uzvišenih Bi?a - za ?ovjeka i ?ovje?anstvo


Izbor delova objava ili kanalisanih poruka i prevod: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .Uvodne napomene - korist od kanalisanih poruka, nezavisno od svih opravdanih spornih pitanja

U pitanju su prevodi izabranih delova sa, duhovnim temama i tekstovima bogatog, ruskog sajta "Galaktika" (http://forum.galactika.info/), i u pitanju su - objave, kanalisane ili onostrane poruke, poruke iz viših dimenzija, poruke Uzašlih Majstora ili Uzvišenih Bi?a (neka svako odabere ili koristi izraze koji mu najviše odgovaraju).

Pitanje prijema ovakvih poruka, kojih je u poslednjih dvadesetak godina svakako bilo izuzetno mnogo, i svakako ne slu?ajno baš u ovom periodu, i pitanje našeg odnosa prema njima, ne-poverenja u te i takve informacije - ostavi?emo, kao dosta složeno, za neku drugu priliku (ako je bude!).

Na jednoj strani imamo "proverena" duhovna dela iz prošlosti, mnoga od njih su u osnovi zvani?nih religija; na drugoj su objave ili kanalisane poruke, koje su nam aktuelne, ali - sa mnogim znacima pitanja u vezi sa prijemom i sa ?istotom informacija. Mnogi znaci pitanja: mogu li se dobiti prave informacije unutar Zatvora ili kosmi?kog karantina u kojem se nalazimo, a da te informacije ne "pretresu" i preina?e oni koji nas kontrolišu (Tamni, Iluminati, itd, nije ni bitno kako ?emo ih nazvati i o kome se radi); u kojoj meri nas filter svesti primaoca informacija, "ne?isto?e" i ograni?enja te svesti - udaljavaju od prave prirode primljenih informacija? Itd.

Uprkos svemu tome, ne zna?i da u moru tih objava ili kanalisanih poruka nema zrnaca Istine, odnosno - u prili?noj meri valjanih i vrednih informacija iz Postojanja van Vela kojim smo prekriveni, mi ili naša svest. Stvar je samo veštine ili razvijenosti našeg unutrašnjeg ?ula, pomo?u kojeg se možemo snalaziti u svemu tome, pomo?u kojeg ?emo odre?ivati šta nam je od tih informacija prihvatljivo i dobro, a što nije takvo. Nema primaoca poruka ili samih poruka u koje imam potpuno poverenje, u smislu potpunog prihvatanja svega što je primio ili svega što je zapisano, ali - da se u mnogim objavama mogu na?i razli?ita uporišta makar za uzimanje kao mogu?ih deli?a Istine pone?eg što je u njima dato, sa time bi se svakako mnogi složili.

Da li slu?ajno ili ne - objave sa ruskog govornog podru?ja su mi nekako prihvatljivije više nego iz drugih podru?ja: na osnovu neke snage duha i skoro drevno-proro?ke poeti?nosti kojom odišu. Neka to ostane kao ?isto subjektivna procena... Mada... ko zna ruski može to da proveri (a bitno je da se to vidi na originalnom tekstu), na primer, u objavama Tatjane Mikušine (a njih je osamnaest tomova). Otuda i ovo moje prevo?enje nekih izabranih delova objava ili kanalisanih poruka sa spomenutog ruskog sajta.

Ve? neko duže vreme i ja spadam u one koji više ne traže klju?na objašnjenja i nemaju potpuno poverenje u kanalisane poruke, ?ime ne sporim da su one u nekim periodima mog bavljenja duhovnoš?u bile zna?ajno uporište i pomo? u suo?avanju sa mnogim pitanjima (da spomenem one koje su mi bile zna?ajnije: od "Kursa o ?udima", preko poruka V. Esen, E. Valentajn i K. Kerija, preko "Objava sa Plejada" do višegodišnjeg zanimanja za poruke koje je primala T. Mikušina).

Danas primanje ovih poruka se maltene pretvorilo u malu parodiju. Na primer: svakako su dostojni poštovanja trud i dobre namere svih koji prenose i prevode mnoštvo poruka na sajtovima "Svjetloradnici" i "Poruke Svjetla", ipak - vrlo ?esta naivnost tih poruka, bez pokušaja produbljenijih tuma?enja i sagledavanja, a izgleda i slabiji kvalitet prevoda, faktori su koji nas teško mogu privu?i, bilo da istrajnije pratimo, bilo da imamo više poverenja u same primljene poruke na navedenim izvorima.

I pored svega toga - ?ini mi se da ima zna?aja da makar povremeno prelistamo neke od tih poruka, pod uslovom da se snalazimo u njima i da nam se krivim informacijama ne može podvaljivati, tj. da umemo da izdvajamo nekakve svoje bisere u njima. Na jednoj strani - korisno je samo usmeravanje pažnje ka kakvim-takvim predstavama o višim svetovima ili višim dimenzijama,i ka bi?ima koja tamo postoje, DA MAKAR ZAMIŠLJAMO KAKO SE ?ITANJEM TAKVIH PORUKA OSTVARUJE NEKA VRSTA NAŠE KOMUNIKACIJE SA NJIMA. Verovatno je to nešto, postojanje viših sfera i viših bi?a u njima, što je nesporno svakome ko se malo ozbiljnije bavi duhovnoš?u, uz sav mogu?i skepticizam koji izaziva prava konfuzija sa morem kanalisanih informacija "otuda". Na drugoj strani - korist je u samom našem fokusiranju na nešto više, makar u smislu našeg navo?enja na zapitanost nad tim višim, nad informacijama koje potencijalno otuda stižu; da se preko toga manifestuje refleks naših dubljih težnji - težnji da uistinu imamo pravi (li?ni i kolektivni) kontakt sa bi?ima iz tih sfera Postojanja, a na osnovu sveopšte povezanosti svega što postoji, po horizontali - na istom nivou Postojanja, i po vertikali - na relaciji niže-više. Time primenjujemo princip po kojem ulažemo svoju energiju i privla?imo u svoj život - upravo ono ?emu posve?ujemo svoju pažnju.

Iz svih tih razloga - svakako nam može biti od koristi izbor ideja sa sajta "Galaktika": ne nudim ih kao duhovne orijentire u koje ne treba sumnjati, ve? kao zanimljive i skoro poetski prefinjeno iskazane sadržaje, pri ?emu je za nas od koristi samo posve?ivanje pažnje, ispunjavanje svesti ovakvim sadržajima, a u okviru naših širih duhovnih težnji. Tako?e kao suštinske orijentire i kriterijume za izbor uzimam i zanimljivost i kakvu-takvu utemeljenost ideja, bilo u našoj realnosti, bilo u onome što možemo dozvoliti kao mogu?e i ispravno po našim duhovnim procenama.1. "Dešavat ?e se ono što smatrate mogu?im!"

Zvezdani pozdrav u zvezdanom prostoru za stvaralaštvo! Ti ve? stremiš ka visokom, uzvišenom, zar ne? Ranije si tražio više novca, više slave i priznanja. Mogu?e je da u tebi ima još ostataka tih želja, i to je razumljivo. Ipak, tvoja prava stremljenja su u drugom pravcu. Ti u dubini svojih nastojanja - želiš da izu?iš Zemlju na drugom nivou (u odnosu na materijalne vrednosti postoje?e civilizacije). I to je tako?e shvatljivo, to je normalan put razvoja svih duša.

I mnogi od nas su prošli taj put. I ne samo na Zemlji, ve? i na sli?nim planetama. Duhovno znanje dolazi k tebi automatski, kada fokusiraš svoju dušu na visoke nivoe Postojanja. ?ista namera je za to neophodna. To je velika volja i želja da se proširiš u svesti i da spoznaš ko si ti uistinu. Sada stremite ka visokom novou Postojanja.

Uzmimo slede?i nivo - ?etvrti denzitet, u kojem ve? kao da stojiš jednom nogom. Ti ?eš sve ?eš?e prime?ivati kako se tvoje misli, tvoje namere ostvaruju, tvore?i novu fizi?ku realnost. To je najvažniji pokazatelj težnji ka uzvišenom. Ti deluješ svojim astralnim telom, ?esto nesvesno. Ono predaje informaciju misli i iskustava planiranih dela na materijalnom planu. To formira tvoje želje i težnje.

Zato svi duhovni pregaoci znaju da je na tom nivou važno znati upravljati svojim mislima. U takvim uslovima po?e?e da se dosta brzo ostvaruje ono što pomisliš. Treba znati, sa zakora?ivanjem u druga?iji svet, svih vas koji mu teže - šta vas ?eka. I BI?E, DEŠAVA?E SE ONO ŠTO SMATRATE MOGU?IM! Vas ?e pozdraviti Isus, ako njega ?ekate. A pakao ?e se formirati onda, kada neko pomisli da ga svi uslovi u kojima živi tamo vuku. Za neke se on ve? zateže.

Na kraju ?etvrtog denziteta vladaju jasno?a i ?isto znanje...2. "I ti tako?e deliš svoja iskustva sa drugima, i onda kad ih ne prenosiš u direktnoj komunikaciji..."

Mi se tako?e nalazimo u svom li?nom razvoju i poznato nam je proširivanje svesti. Nikada ne stojimo stati?ki na jednom mestu, na jednom nivou svesti, nalazimo se u kretanju, meko se kre?emo na putu Ku?i. To je i naš cilj.

I mi nikada ne prestajemo da u?imo, da shvatamo i spoznajemo. I, na odre?enom nivou, mi svesno delimo jedni sa drugima svoja iskustva, tj. naša iskustva se povezuju u jednu celinu koje smo svesni.

I TI SADA TAKO?E DELIŠ SVOJA ISKUSTVA SA DRUGIMA, I ONDA KADA IH NE PRENOSIŠ U DIREKTNOJ KOMUNIKACIJI, SAMO ŠTO TOGA NISI SVESTAN. Nema takve stvari, u dubljem smislu, koju ti imaš, a da je nemaju i drugi, kao iskustvo. To može da bude nešto dobro, može da bude nešto loše. Ti sve deliš sa drugima. Nema ni?eg za tebe kao jedinog, izdvojenog. Ali i toga nisi svestan. Ti se nalaziš na putu spoznavanja svega ovoga, i tebi tvoje iskustvo, ili neki dublji ose?aj, kao da govore: "Ja nisam sam, ja ne rešavam sve sam. Potok mojih misli sadrži mnogo toga što nije samo li?no moje." Pitanje je samo: koji, kakav potok misli ti biraš, da se sa njim povežeš, i kakvim energijama ti dozvoljavaš da se šire i da dobiju svoju fizi?ku formu.

Sada, u ovom trenutku, ti imaš šansu da promisliš, šta se tebi ?ini da više nije pravo, ispravno u tvom životu. Mi ti kažemo: ti si slobodan da to promeniš! Ko je to zadužen da u?ini, ako ne ti?! Sada je važno da shvatiš da ti stvaraš. SVE ?E SE IZMENITI SA PRETPOSTAVKOM PROMENE POLA POTOKA TVOJIH MISLI. Mi ?esto podse?amo na tu Božansku Istinu.


3. Svakodnevna zalaženja na viši denzitet - u obi?nim životnim situacijama

"Po ?emu se razlikuje taj nivo, nivo uzvišenosti ili uzašlosti, od tvog sadašnjeg života? Možda ti se ?ini da ?e se nešto posebno desiti i da ?eš se ti na?i u nekoj drugoj formi, u drugom telu, u drugom svetu. U vreme ovih osobenih planetarnih promena to ?e se dešavati druga?ije. Stvar je u tome da ti shvatiš da se ve?, li?no, tamo, u stanju uzvišenosti, nalaziš, tj. da se možeš nalaziti. I da si se uvek nalazio.

Stari mistici i Uzašli Majstori govorili su o svom Uzaš?u, kao o iznenadnom prosvetljenju i o mutaciji atoma u drugu formu svetlosti.

Danas je to kao kada se kroz vrata u?e u drugu sobu.

TI SVE ODRE?UJEŠ SVOJOM NAMEROM, GDE SE NALAZIŠ, GDE ?EŠ SE NALAZITI. KADA SE UDUBLJUJEŠ U SEBE, KADA SE NASLA?UJEŠ PRIRODOM, ILI KADA RADIŠ NEŠTO POZITIVNO TAJNOVITO - TI VE? MOŽEŠ DA SE NALAZIŠ U ?ETVRTOM ILI PETOM DENZITETU. Kada ti, potom, neko do?e i nešto te zapita, ti se vra?aš kroz vrata kroz koja si u taj drugi denzitet prošao, vra?aš se i ponovo se nalaziš na starom fizi?kom nivou. U suštini - to je vrlo jednostavno. Ti prolaziš kroz dimenzionalna vrata, da bi se bavio zemaljskim delima, ali ti poneseš i deli? duše sa visokog nivoa. Kada ti svest sazri za ove oscilacije, ti više nikada ne možeš da deluješ samo trodimenzionalno. To se danas dešava. Ti ideš na svakom koraku, svakodnevno, tamo i nazad. Potrebno je to znati.

KADA MAŠTAŠ I SEBI PREDSTVALJAŠ DRUGA?IJI ŽIVOT, BEZ RATOVA, BEZ GLADI, BEZ INDUSTRIJSKIH REAKTORA - TI FORMIRAŠ VIŠI DENZITET. U njemu je sve mogu?e, i osnova svega toga je postojala uvek. Osobenost je samo u tome što ti podižeš svoja iskustva na više nivoe i tamo svi zajedno, ovakvim naporima, formirate nešto novo."

4. Odudaranje od masovne svesti može biti teško u ovim vremenima

"U svom detinjstvu ti si osetio bezuslovnu ljubav. Nekada si, kao slatko dete, ležao na maj?inim rukama i gledao na svet potpuno druga?ijim o?ima, na tebe su svi gledali sa nežnoš?u i ljubavlju. To uvek otvara srce. Sa izrastanjem, sa rastom tela i iskustvima koja si sticao, ti si ponekad bio potišten, možda postajao loše vaspitan, kriti?an, ?ak neposlušan, i tvoji roditelji i ro?aci, iako su te voleli, kritikovali su te i bili strogi prema tebi. Mnogi roditelji žele da njihovoj deci bude bolje nego njima samima. ?esto je to kod njih povezano, i ?esto nesvesno, sa nametanjem tvoje prilagodljivosti, prema društvu: ti si dužan da budeš neprimetan, voljen, poslušan...

Ali, stare duše, a ti koji ?itaš ovu poruku svakako spadaš u takve duše, jer njih vibracije ovakvih poruka privla?e, ?esto idu druga?ijim putem. To nije put obezli?uju?eg prilago?avanja društvu, to je put koji je ?esto za druge neprijatan. Taj druga?iji put proizilazi iz toga što ti dublje zalaziš u svoje sopstveno bi?e, u informacije koje su u njemu, a te informacije su ?esto me?udimenzionalne. Ti se sve ?eš?e priklju?uješ na svoje više frekvencije, ti si bio i jesi u kontaktu sa svojom DNK i koristiš svoju "Banku Sudbine" ili banku znanja koja nosiš u sebi. Ona pokazuje tvoju pravu suštinu. I ona te, verovatno, razlikuje od masovne svesti. Zaista, život nije uvek lak...

U tebe je, možda, nekoliko bora na ?elu i malo sarkazma. Možda si mlad i progresivan, i ho?eš da ideš drugim putevima, gromoglasno pri?aju?i o tome. Ti ho?eš novi de?ji vrti? za svoju decu, druge škole, ti ho?eš dobre, zdrave proizvode, pravedne politi?are... Krikni o tome, ako ti je to potrebno, ili deluj spokojno, ako to smatraš ispravnim. Deli letke, ili ?uti - drugi ?e to primetiti, u svakom slu?aju.

Mi te prihvatamo takvim kakav jesi. Mi saose?amo sa tobom u tvojim brigama u porodici, u problemima sa decom, u nedostatku novca i u raspravama sa susedima. Pogled i misao usmereni ka višim vrednostima, ka višim sferama Postojanja, ka bi?ima koja u njima žive - mogu ti biti uporište za utehu u ovim teškim vremenima, kada ti do?e da pobegneš nekuda. Sve to što je više, što je iznad ravni u kojoj si, otvoreno je za sve koji stradaju, za sve koji žive u strahu i ne veruju u svoj dalji put.

Ukoliko u trenucima smirenosti usmerite svoju pažnju ka višim sferama Postojanja, mi smo spremni da vas utešimo, iako ta uteha teško da može da dopre do vaše svesti u bu?nom i teškom okruženju u kojem živite. Ti tiši trenuci bivaju no?u, ali, tada možda kre?e masa misli, a nijedna od njih ne da mira. To je faza dubokih promena. Ali to je tako?e i faza tamnih energija, ma otkuda da se pojave, iz kosmosa, ili od tvojih suseda, koji se bore sa svojim demonima. SVE IZLAZI NA POVRŠINU I TRAŽI ?IŠ?ENJE. I to izaziva ?udna ose?anja, umanjuje raspoloženje i povezanost sa srcem.

Daj sebi vreme za opuštanje i za fokusiranje na više svetove i na više frekvencije."


5. Dok živite i delujete u vašem svetu - on je za vas realnost u kojoj se usavršavate!

"Li?no Majstorstvo - to je razlog zbog kojeg si ovog puta došao na Zemlju. Ti si najbolji me?u najboljima, najja?i me?u najja?ima, mudra, iskusna duša, ina?e ne bi ni pokazivao interesovanje za ovakve ideje, za u?enja o rastu svesti.

Ti ponekad pomisliš da si slab i nesre?an, ali, iza Vela, ti zaboravljaš da si sva svoja iskušenja sam planirao, postavio pre Dolaska na Zemlju, postavio ih zato, da bi ih savla?ivao, da bi kroz njihovo savla?ivanje rastao, da bi izbrusio svoje li?no duhovno Majstorstvo.

Svet u kojem živiš ozna?ava se kao Iluzija, s razlogom, jer su prolaznost i propadljivost njegova karakteristika, za razliku od viših svetova. IPAK, DOK SI U TOM SVETU, DOK ŽIVIŠ I DELUJEŠ U NJEMU - ON JE TVOJA PUNA REALNOST. Korisno je da imaš u vidu tu dvostranu perspektivu.

Šta vidiš, gledaju?i u ogledalo? Vidiš sebe pravog. To nije iluzija, to je tvoja sfera Postojanja, to je život u kojem si trenutno, to telo je ono sa ?ime ti deluješ u tom svetu, sa kojim, preko kojeg ose?aš, razmišljaš, preko kojeg te vide drugi u tom vašem zajedni?kom svetu.

U TOM SMISLU - FIZI?KI SVET NIJE ILUZIJA I NIJE SAN. To je realno prostranstvo delovanja sa punom li?nom odgovornoš?u. Vaši svetovi, tebe i ljudi oko tebe, dodiruju se i prožimaju, vaši odnosi, vaše reakcije, vaša ose?anja i vaša shvatanja dozvoljavaju vam da dobijete sva iskustva koja vas zanimaju i koja su vam potrebna da usavršavate sebe, svoje li?no Majstortsvo."6. U tebi samom je sve što ti je potrebno da znaš

"Snaga ženske intuicije... ?eš?e osluškujte svoj unutrašnji glas, posebno onda, kada treba da donosite odluke, kada treba da birate jednu od više varijanti. To je glas intuicije, koji se ?esto naziva šestim ?ulom, to je tvoja veza sa Višom Dušom, sa onim ko te je poslao da živiš ovde, na Zemlji.

Sve je vredno, što ljudi nose u svojoj duši. Posve?ujte se ?eš?e sebi, svojoj duši, koja svakako ho?e da vam prenese neke informacije. Duhovni svet vam kaže: Zemlja se podiže, ona se menja, ona odbacuje stare terete i premešta svoje ?akre, usmeravaju?i se na Centar Galaksije.

To se doti?e svakog ?oveka. Vi se tako?e druga?ije usmeravate. Vi to ?inite stalno. I nijedan vaš dan nije sli?an drugom. Možda posebno treba da posve?ujete pažnju telu, da bi ono moglo spokojno da se usmerava na promene.

Posveti sebi vreme, osluškuj sebe pažljivo i ?uvaj vezu sa samim sobom. ZAPAMTI: U TEBI SAMOM JE SVE, ŠTO MORAŠ DA ZNAŠ. SVE ŠTO TI JE POTREBNO - UBRZO ?E TI SE OTKRITI! Usmeri svoje senzore na prijem potrebnih unutrašnjih znanja i živi odgovorno svoj dan. Ne dozvoli spoljašnjim doga?anjima da uti?u previše na tebe, živi u svesti u svom višem znanju, u svojoj slobodi. To zna?i sve više težiti ka višemu i otvarati se za Ljubav Postojanja.

U poslednje vreme mnogi od vas ose?aju bol u grudima i povezane sa tim emocionalne udarce. Tako se uklanjaju (prera?uju) stari tereti, koji kona?no mogu da "odu".

Budi muževan i idi napred, ?ak i kada te drugi usporavaju! Nova Zemlja pripada smelima!

Kakve prekrasne ideje se u tebi pojavljuju! Daj im mesto, posveti im pažnju, kako bi mogle da se ostvare.

Nije važno da li si žena ili muškarac, i da li si zaista išao putem prosvetljenja. Važni su tvoja volja i ?ista namera."7. Šansa, da unutrašnjom snagom i fokusom budeš van haosa - iako je on oko tebe

"Osmotrimo tvoj put i frekvenciju koju si izabrao.

Korak po korak mi idemo za tobom, pratimo te. Za nas je to sveti trenutak!

Šta ?e se dalje dešavati? Na Zemlji ?e se dešavati velike promene i ?iš?enja. Za tebe je to šansa da u?iniš veoma veliki korak i da budeš daleko od haosa, ?AK I AKO SE NALAZIŠ USRED NJEGA - ŠANSA, DA IMAŠ UNUTRAŠNJI FOKUS I SNAGU, DA TE TAKAV HAOS NE POTRESE. Tako ?eš ti živeti na po?etku novog vremena. Ti si taj, kroz koga novo vreme dolazi na Zemlju! Možda te ponekad okolnosti zatresu kao oluja, ali, ako ideš uspravno dalje - za kratko vreme sledi?e te drugi u promenama.

Takav je taj put, i ti ga sada vidiš. I sve ostalo ?e do?i, ali nije "tvrdo" propisano na koji na?in.

Oseti, kako zlatne vibracije prolaze kroz tebe, kroz tvoje mišljenje, kroz tvoja ose?anja, kako ti daju pravac. I oseti blagoslovenost, koja je u svemu. I ponovo ?e se u tebi otvoriti i probuditi sve što si jedanput zatvorio, sa po?etkom putovanja u tamu."8. Velika šansa da duboko i temeljno, na nov na?in, isprogramirate svoj život

"Za nas je ?ast da vam skrenemo pažnju na sadašnje vaše zadatke i mogu?nosti, koji su tesno povezani sa energijama, koje se otvaraju na vašem nivou. Odgovorni za ove kosmi?ke doga?aje, koji pokazuju uticaj na ljudsku psihu, na njegove energetske sisteme i doživljavanja - mi vidimo da ova visokoenergetska faza daje velike mogu?nosti za korenske promene.

Na vaš nivo je pristigao mo?ni Talas, koji ima potencijal da svrgne "konstante" prostranstva i vremena. Vi to možete sporadi?no da osetite kao deja vu ili kao proboje se?anja iz vaše prošlosti. A sada tako?e možete dobijati utiske o varijacijama budu?nosti vaše duše.

Taj Talas energije mimo "savijanja" prostorno-vremenskih konstanti, pokazuje na vas dalji uticaj, delovanje na molekularnu strukturu vašeg tela. Takav energetski impuls aktivira informacije jezgra ?elije, i, samim tim, aktivira se vaša DNK. Posledica te aktivacije je to što sve više imate pristup informacijama koje su vam do ovih vremena bile nedostižne. Naravno, ako se na njih koncentrišete i potražite ih.

I sada vam predstoji zadatak da sa neutralne pozicije posmatra?a primate - teško shvatljiv, ali primetan potok informacija, ne zalaze?i li?no u njegovu interpretaciju. Te informacije teško se prihvataju pomo?u uma, ali su za suštinu vaše duše sasvim logi?ne i zakonomerne.

Aktivacija, izazvana visokim kosmi?kim energijama, daje veliku šansu za novo svesno programiranje vašeg života na ?elijskom nivou. Ta etapa daje vam veliku šansu da duboko i temeljno, na nov na?in, isprogramirate svoj život i da se usmerite na to kako vi treba da živite i šta da ostvarite, kako individualno, tako i u društvu.

Mi vam predlažemo da sastavite spisak tema, u vezi sa onim što želite da izmenite, i da uz pomo? vašeg Višeg Ja i vašom svesnom namerom - po novome isprogramirate svoj život.

Za po?etak - izvedite uzemljenje sa Majkom Zemljom, jasno ose?aju?i kontakt i vezu sa njom. Dajte sebi dovoljno vremena za to, sve dok ne osetite jasno tu vezu i pravi momenat za novo programiranje.

?im osetite da ste dobro nastrojeni, razmotrite svoju prvu stavku u napravljenom spisku ili planu, i odlu?ite, šta vi u toj oblasti svog života želite da programirate. To mogu biti teme o samovrednovanju, o odnosima prema drugima, o materijalnim vrednostima, i tako dalje - dozvolite ose?anjima da vas vode pri sastavljanju spiska i da vam odre?uju važnost tema, da se ne biste zaglibili u hiljadama detalja.*

I tako, to ?e biti prvi korak...!"

* Napomena prevodica

U fragmentarno sa?uvanom Jevan?elju po Tomi, u vezi sa našim delovanjem na menjanju nas samih i okolnosti u kojima smo, kaže se na jednom mestu:
"Kada u?inite dvoje... misao i emociju kao jedno,
re?i ?ete planini: 'Planino, pomakni se!'. I ona -
pomaknu?e se!"


9. Veliki preobražaj može da bude propra?en u jednom periodu haoti?noš?u oko vas i probijanjem najdubljih strahova iz vas

"Temeljno ?iš?enje planete na svim nivoima je jedna od osnovnih pretpostavki svrstavanja sa višim nivoima.

To ?iš?enje zahvata kako mentalna polja, tako i ?vrste emocionalne energije, niskovibriraju?a polja i sve strukture, koje se ne mogu održati na višim nivoima.

Te strukture mogu biti programi koji su radili hiljadama godina, kroz socijalne kanale u društvu, koji su ugra?eni u tradiciju - sve to mora pro?i kroz potpuno obnavljanje, preobražaj i prilago?avanje.

Te faze mogu nositi sa sobom haoti?ne promene. U OVO VREME VI SE VIŠE NEGO IKADA SUO?AVATE SA SVOJIM DUBOKIM STRAHOVIMA! Sa preobražajima koji prožimaju najve?e dubine vašeg ?elijskog pam?enja.

Sve vaše zemaljske inkarnacije, sva vaša zemaljska Ja - spremni su da integrišu osnovnu suštinu vaših iskustava i da se sliju u jedinstvo sa vašim Ovde i Sada.

Polarnost saznanja: dobro-zlo, ispravno-pogrešno, stvarala vam je u ovoj fazi integracije velike probleme, zato vas molimo da zaklju?ke, su?enja na osnovu te polarizacije, ostavite iza sebe, i da sa ljubavlju i mudroš?u verujete svom Višem Ja i da ga slušate. Jedino tako ?e vam biti lakše da podnosite ono što se bude dešavalo, a koncepcije koje vam više ne služe - otpustite od sebe. Emocionalni šabloni, koji su vam do sada bili vrsta zaštite, moraju biti odba?eni, i, može se re?i, da se na tom planu o?ekuje veliko ?iš?enje.

To može da se dešava sa narastaju?im ose?ajima panike, zato što vaš sistem reaguje sa uznemirenoš?u kada se odvajaju stari šabloni. Oni ?e biti zamenjeni prirodnim zaštitinim mehanizmima viših dimenzija, i taj period ?e se dešavati onoliko brzo i blago, koliko je to mogu?e. Mnogo ekspertnih grupa suptilnih podešavanja i energetskih sistema ve? su "na mestima" i asistiraju vam individualno u ovim prelaznim fazama, da bi se mnogokratno olakšali ovi procesi.

Haos, koji su mnogi prognozirali, zavisi od mnogih individualnih faktora, koji ne mogu biti predupre?eni. Društvo, koje se nalazi u fazi velikih preobražaja, uklju?uje u sebe, naravno, svekoliko mnoštvo razli?itih individua, i kod psihi?ki nestabilnih ljudi mogu se iznenada dešavati oštre reakcije, posledice toga su jasne.

Mi vam ovo govorimo zato da bismo vam pokazali i "tamne strane" prelaza, koje sa više pozicije ne treba razmatrati dramati?no. Ništa i nikada nije bilo izgubljeno, ali morate znati da JOŠ NIKADA NIJE BILO TAKVE FAZE, U KOJOJ SE VI SADA NALAZITE, i to treba da vam da shvatanje realnog stanja stvari u sadašnjoj situaciji. Pred ustanovljivanjem poretka - uvek vlada haos.

Vaša unutrašnja mudrost ?e vas uvek usmeravati na mesto i vreme koji su vam potrebni.

Projekat "Zemlja i ?ove?anstvo" je grandiozni projekat, mnogo ve?i nego što vam izgleda. Zemlja i ?ove?anstvo su okruženi milionima svetlosnih bi?a, koja pomažu da se, što je mogu?e harmoni?nije, ostvari prelaz svim u?esnicima koji su u ovo vreme inkarnirani na Zemlji. Upravo oni pomažu da se minimiziraju sva haoti?na ispoljavanja vezana za Prelaz (na viši denzitet). Zato se ne plašite, znajte da se u Velikom Jednom o svemu brine, znajte da vas okružuju visoka Bi?a Svetlosti, koja ?e vam uvek pomo?i, koliko je to mogu?e i dozvoljeno, i koja ?e vas ?isto individualno podržati.

Koncentrišite se u ova vremena na harmoniju i na celovitost (integritet), i bi?ete time usmereni na ono što jeste, na sveobuhvatnu stvarnost. To, što zaista jeste, je mnogostrano, svako od vas je ogledalo te sveobuhvate stvarnosti, vrlo individualno i neponovljivo ogledalo.

Budite blagosloveni i poštovani za vašu uzvišenu službu, koju sada obavljate, svejedno ko ste i gde ste, i dozvolite vašoj Svetlosti da sija u svojoj punoj snazi, za vas, za vaše bližnje, za sve što postoji."

2. dio


10. "U vašoj unutrašnjosti je sve realno, kao i u vašoj spoljašnjosti!"; na primeru partnerskih odnosa

"Ako ste dovoljno dugo bili fokusirani na vizije promena u sebi i oko sebe, ako ste marljivo svakodnevno ulagali energiju u vizualizovanje i promišljanje svega toga - možete biti sigurni da vam se u jednom trenutku mora desiti pozitivni kvantni skok, prolazak kroz Vrata u novi život, ?ak i dok ste fizi?ki u postoje?em, starom. Te mogu?nosti su uvek stojale ?oveku na raspolaganju, usled jakih negativnih uticaja nije ih koristio, sada energetska planetarna dešavanja idu u smeru potpomaganja takvih procesa kod mnogih na planeti.

Da bismo razjasnili ovaj paradkos, podsetimo se starog pitanja: šta je ralnije - ono što je u vašoj unutrašnjosti, ili ono što je spolja?

Dobro znate da je kroz vekove i milenijume ve?i, skoro isklju?ivi zna?aj pridavan spoljašnjem, svakako pod uticajem odre?enih Sila na ?oveka i ?ove?anstvo. To je po?elo da smu?uje i zbunjuje ljude, jer su po?eli da se ose?aju KAO ŽRTVE OKOLNOSTI.

Sada je vreme za postavljanje stvari na njihovo pravo mesto, za ponovno pomeranje vašeg fokusa na unutrašnjost. Predstoji vam napor da uo?ite i shvatite kako iz vašeg unutrašnjeg proizilazi vaše spoljašnje, da tragate za na?inima na koje ?ete, individualno i kolektivno, po?eti da menjate, da reprogramirate svoju unutrašnjost, kako bi se ona prelila na spoljašnjost, u vidu mnogo povoljnijih i lepših okolnosti od onih u kojima se trenutno nalazite. Dok se to ne izvede, ako ste individue sa razvijenijom sveš?u, ose?ate kako vas iznutra kolektivno stvorene okolnosti guše, ali vi možete da deluje na sopstvenu unutrašnjost i da menjate sve ono što se indivdualno može menjati, tako da za sebe, i pre nego što se u?ine kolektivne promene - olakšate i poboljšate situaciju. U tom slu?aju vam je potreban izuzetna napor, ali - promene ne?e izostati, uz sva kolektivna ograni?enja.

Dakle, imajte stalno u vidu: unutrašnje ra?a spoljašnje, A NE SUPROTNO, i kada želite da nešto spolja menjate, tragajte za energetskim vezama i programima koje u sebi treba menjati, da bi se one prelile i ospoljile u vidu spoljašnjih promena.

Kosmi?ka dešavanja u ?ijem vrtlogu je Zemlja i ?ove?anstvo sa njom - idu na ruku ovakvim nastojanjima i ovakvim promenama, više nego ikada ranije. Samo se treba truditi u tom smeru.

Kada se probiju ta ograni?enja koja su u vama - u NOVOME vas ?eka ponovno uspostavljanje veze sa Ljubavlju, u svim njenim vidovima ispoljavanja. Tada se može osetiti Jedinstvo sa Svime-što-Postoji. Sada vas u takvom živom ose?aju ko?i kolektivna percepcija rascepkanosti i fokusiranost na vašu me?usobu izolovanost.

To ?e pro?i. Ta percepcija se menja, takva koncepcija se raspada, sa vašim zakora?ivanjem kroz Vrata Novog vremena.

Izme?u ostalog - to važi i za promene u partnerskim odnosima, i tu vas o?ekuju ?uda. Mnogi od vas se ose?aju usamljenima iako imaju partnera (u braku).

Kao što rekosmo - unutrašnje uslovljava spoljašnje, te tako i u vezi sa partnerskim odnosima: VAŠA BLIZANA?KA PARTNERSKA DUŠA SE NALAZI U VAŠOJ DUŠI. I pre nego što je sretnete u spoljašnjem svetu - vi možete, i treba da se susre?ete i družite sa njom u svojoj unutrašnjosti, da razgovarate sa njom... TO JE REALNO, vi se realno sa njom susre?ete u svojoj unutrašnjosti, iako vam ona deluje samo kao plod mašte, iako možda nema jasan lik, iako možda menja taj lik u vašim raznim unutrašnjim susretima... Zavisi, koliko su vam vaša vera i unutrašnji fokus jaki - toliko vam je on, lik unutrašnjeg partnera ili partnerke, jasan i postojan, toliko je ŽIV u vašoj komunikaciji.

Dakle, kako se unutrašnje preliva u spoljašnje, ospoljuje, manifestuje, to ?ete vremenom, a i kako se sve povoljniji planetarni uslovi budu stvarali, VI SPOLJA SUSRESTI SVOG PARTNERA ILI PARTNERKU, ONDA, KADA PRO?ETE KROZ VRATA. Ako je to iskrena želja va?eg srca, ona ?e se i ostvariti. Vi niste odvojeni od Izvora. I ako je to vaša iskrena želja, nije vam se ona ni mogla javiti da nije i želja Izvora U VAŠEM OBLI?JU. Što zna?i da se takva želja mora ispuniti, uz ulaganje vašeg truda na izvo?enju promena.

Sve prave želje vaših srca ?e se ispuniti, vi ste ve? spremni za to, samo to još ne znate, jer treba da prekora?ite Vrata, time što ?ete u svojoj svesti ostaviti iza sebe sva svoja i kolektivna ograni?enja, time što ?ete u svojoj svesti, dakle, u svojoj unutrašnjosti, za?i u Polje promena koje vam u vašoj sadašnjoj poziciji deluju kao nemogu?e i neizvodljive, iz perspektive svih racionalno sagledavanih vektora situacija u kojima se trenutno nalazite. Ako se oslonite na sagledavanje iz srca, ili unutrašnjeg ?ula, ukidate ograni?enja racionalnog rasu?ivanja, a ve? time po?inju da padaju prva ograni?enja u vašoj unutrašnjosti, ?ime stvarate teren za izlivanje tih promena u spoljanjost.

A kad prekora?ite ta Vrata - o?ekuje vas neopisiva sre?a, koja je uvek bila vaše pravo od ro?enja, ?ekamo vas mi, vaša kosmi?ka porodica, ?ekaju vas vaši blizana?ki partneri. Naša radost ne?e imati granice! ("?ekamo vas", ne u smislu prostornog približavanja, svako od nas ostaje prostorno na svome, mada ?ete time doživeti i redefinisanje predstava prostornih donosa, ve? - u smislu otvaranja mogu?nosti da se vidimo i direktno komuniciramo.)

Odmarajte se, dragi naši, dozvolite svojim telima i srcima da se isceljuju, dozvolite Svetlosti da vas se dotakne tamo gde vam je najneophodnije isceljivanje u ovoj fazi ?iš?enja, i znajte:

'U vašoj unutrašnjosti je sve realno, kao i u vašoj spoljašnjosti!'"

11. Uspostavite unutrašnji kontakt sa Suncem!

"Neki od nas, u okviru Sun?evog Bratstva, u okviru svojih misija i nadležnosti, aktivno u?estvujemo u unikatnom prelazu Zemlje iz niske u visoku gustinu (denzitet). Što se vi više duhovno uzdižete, to, izme?u ostalog, sve jasnije ose?ate na sebi uticaj Sunca i energiju njegovih vetrova. Da, i do sada je Sunce grejalo i hranilo Zemlju, i svi su, i duhovno teže?i, i oni koji su imali svoj druga?iji fokus, videli i ose?ali zna?aj Sunca za postojanje Zemlje i života na Zemlji. Ovde govorimo o ne?em suptilnijem, o razvoju ose?aja za suptilnije delovanje i suptilnije uticaje Sunca, koji se mogu osetiti sa izoštravanjem duhovnog ?ula.

Registrovanje suptilnijih uticaja i suptilnijeg zna?aja Sunca podrazumeva nešto što je više od onoga što sada uobi?ajeno lai?ki ili nau?no registrujete: kao slanje Zemlji energije i ?estica kojima se ispunjava njeno magnetno polje, kao donošenje toplote za zagrevanje Zemlje posle duge zime, kao donošenje informacija za razvoj civilizacije...

Jedan od naših zadataka je zaštita Zemlje i ?ove?anstva od preteranog uticaja Sunca.

Na primer, vaša pretpostavljena izuzetno velika Sun?eva aktivnost u 2012. godini ostala je kao pogrešna prognoza - upravo zato što se o vama i o vašem svetu, u okviru Sun?evog sistema, brinu i mo?na Bi?a koja ne vidite, brinu, da uticaji Sun?evih pega i Sun?eve plazme ne deluju previše uznemiruju?e na ljude, svojim reme?enjem magnetnog polja Zemlje. Naš zadatak je da ne dopustimo mešanje u vaš život, vas, kao ?ove?anstva, jer smer dešavanja u životu ?ove?anstva odre?ujete vi sami.

Fokusirajte se na to da primite na jedan nov na?in Sun?evu Svetlost - u svom srcu. Sunce vam je najbliže, Bi?e i zvezda sa najja?im uticajem na vas, te vam ZBLIŽAVANJE sa njim na unutrašnjme planu može najlakše po?i za rukom i biti od najve?e koristi, jer u svojim vizijama uspostavljanja unutrašnjeg kontakta sa njim možete po?i od vrlo jasne slike Sunca, slike koju svakodnevno imate pred sobom. Rad na unutrašnjem kontaktu - koji je mnogo više od pukog gledanja u Sunce ili izlaganja delovanju Sun?evim zrakova. Ti možeš u tom unutrašnjem kontaktu otkriti u Suncu ?udesne svetove."

12. Prakti?ne varijante izdizanja svesti u više vibracije - uz boravak u postoje?em fizi?kom ambijentu

"Nezavisno od toga što se Zemlja uzdiže u sve ?istije i više energije, negativne situacije mogu iskrsavati sve ?eš?e, zato što masa ljudi odbija da se iznutra uskla?uje sa njima, zato što se oni i dalje ?vrsto drže starih nazora i na?ina življenja i ponašanja. Visoke energije ?e vremenom iznutra vršiti sve ja?i pritisak na njih, oni koji se sve ja?e i gr?evitije budu opirali njihovim uticajima, koji se sve gr?evitije budu opirali promenama, po?e?e sve vidljivije da "pucaju po šavovima". To "pucanje po šavovima" upravo može da zna?i proboje negativnih energija i negativnog ponašanja na sve ?udnije na?ine.

U takvoj situaciji oni koji su napredniji - suo?avaju se upravo sa velikim iskušenjima, i u tom smislu što se njihovo strpljenje i trpeljivost moraju poja?ati do maksimuma, i u tom smislu što oni moraju razvijati svoje dopunske li?ne strategije stabilnosti i snage.

O?iš?uju?e energije pomažu da se ukloni optere?uju?i astralni i mentalni balast planete, ili, kao minimum, da se ublaži polje njegovog delovanja, to zna?i i odstranjivanje negativnosti, blokada i zastarelih stereotipa, da bi mogle da ovladaju nove ideje i dostignu?a. Dok dominiraju oni koji se celom tom procesu opiru - Zemlja ?e još uvek biti teško mesto za one koji su ve? po?eli da se prepuštaju tom procesu, ili koji su u njega uveliko zašli.

Uopšte, kako se u praksi suo?avati sa disonantnim energijama, sa energetskom "šljakom" i blokadama? Sa svime što izaziva ose?aj težine, neprijatne asocijacije, uznemirenost i bol. Sada i ubudu?e ?e biti lakše u vezi sa tim, zato što vas Zemlja prenosi u svetlija energetska polja. Te energije imaju o?iš?uju?a svojstva, pozitivnu fluidnost, šire vašu percepciju, oboga?uju novim idejama, bude na aktivno dejstvo. Da, na te energije se treba fokusirati, kroz svoju unutrašnjost, dopustiti da one najpre u?u u polje vaše svesti, da bi uopšte mogle da deluju, ne?e one delovati nezavisno od vašeg fokusa, ali - taj izvor velike pomo?i postoji i stoji svakome na raspolaganju.

Podižu?i sebe i svoju svest, kroz svoju svest, u polje visokih energija, vi postajete sve nedostupniji za disonantne energije, jer je u polju visokih energija lakše sa?uvati ravnotežu i spokojstvo duše. Za izdizanje u ta stanja svesti, preko kojih se priklju?ujete na osvežuju?e, zašti?uju?e i isceljuju?e visoke energije - koristite sva stredstva i sve na?ine za koje ste ?uli ili o njima ?itali: meditacija, slušanje prijatne, relaksiraju?e muzike, umetnost, stvaralaštvo, maštajte, pevajte, volite, otvaraju?i svoja srca Svetlosti. SVE SU TO NAJJEDNOSTAVNIJE VARIJANTE PREMEŠTANJA SVESTI U VIŠE SFERE, a polje u kojem vam je fokus svesti - ne može, a da ne "si?e" i na vaše telo, pa i na okolnosti oko vas, stvaraju?i malo zaštitno polje oko vas. To vaše polje može postojati i kontaktirati sa poljima niskih energija oko vas, ostaju?i, i pored toga, nedostupno za njihove negativne uticaje, SVE DOK STE VI U STANJU DA SA?UVATE RAVNOTEŽU. To je put li?nog duhovnog Majstorstva, kojim možete ovladati, kojim su neki od vas ve? ovladali."13. Nove energije kojima je izložena Zemlja - dozvoljavaju vam, ne samo da izbegnete, da postanete vešti u izbegavanju bolnih iskustava, ve? i više - da upravljate svojom sudbinom, sa najviše ta?ke gledišta

"Od strane onih koji se okre?u molitvama kao osloncu u teškim dešavanjima - ?esto se mogu ?uti molbe, ?ak se može re?i i - vapaji, za pomo? u suo?avanju sa bolovima duše i sa gro?inom koje muke stvaraju. Toliko je lako osetiti negativnost u dualnom materijalnom svetu Zemlje, planete, na kojoj prolaze obuku duše iz najrazli?itijih uglova Svemira. Mnoge duše su nekada dolazile ovde, upravo zato da bi stekle takva negativna iskustva.

Ali, situacija se promenila, negativna iskustva postaju neprihvatljiva i za Zemlju, i za ?ove?anstvo; neprihvatljiva u tom smislu što prestaju da budu budu?a perspektiva života na Zemlji. Ako su duše iz raznih uglova Svemira nekada dolazile da ovde steknu negativna iskustva - ubudu?e to više ne?e ?initi, jer ?e se vremenom Zemlja o?istiti od negativnih uticaja, dakle, ne?e više biti mesto za sticanje negativnih iskustava.

Do sada je princip bio - da je svako iskustvo dobro, dakle, i negativno, teško, bolno. Od ovih vremena taj princip prestaje da važi (naravno, još ste u mešovitom prelaznom vremenu, pa ovu smenu principa i ne možete jasno da uo?ite), stupa na scenu princip po kojem svako bira svoja iskustva: više niko nikoga ne može da natera da se spušta u energije haosa i bola, ukoliko to nije njegova slobodna volja. Vaša kosmi?ka odgovornost, koja sazreva, dozvoli?e vam da se sasvim izbavite od negativnosti i od situacija u kojima ste bili nesre?ni.

Kako živeti u ovom prelaznom vremenu, dok ste usred energija najrazli?itijih kvaliteta? Živeti smireno, u ravnoteži, uz usmerenost pažnje i svesti na uzvišene energije i uzvišene sadržaje (u vezi sa ?im smo vam ve? dali konkretna uputstva). Vi imate pravo na li?ne nazore i li?ne izbore: sadašnje energije, nove energije kojima je izložena Zemlja, dozvoljavaju vam, ne samo da izbegnete, da postanete vešti u izbegavanju bolnih iskustava, ve? i više - DA UPRAVLJATE SVOJOM SUDBINOM, SA NAJVIŠE TA?KE GLEDIŠTA. Da upravljate svojom sudubinom sa najviše ta?ke gledišta zna?i - ne upravljanje sudbinom sa stanovišta ega i njegovih neutaživih želja, ve? sa stanovišta najve?e duhovne koristi i za vas, i za druge, sa kojima ste povezani.

U vremenu mešovitih energija, kada nove energije još nisu ostvarile svoju predominaciju, za vas, koji ste svojim težnjama i svojim trudom ve? izdigli svest na makar malo viši nivo - živeti i istrajavati na svom duhovnom putu usred takvih raznolikih energija PRAVO JE MAJSTORSTVO! Da, još ?e vam se, usled toga, dešavati greške i nesre?e, ali - to ne sme da vas zna?ajnije potresa, morate se uvek nakon takvih udaraca podizati i kretati dalje, napred!

Karma, to nije sputavaju?e tr?anje u istom krugu nametnutih dešavanja; rešenja problema za vas, koji ste na duhovnom putu, dešava?e se sada mnogo aktivnije. To vam daje mogu?nost bržeg napredovanja, UKOLIKO STE SPOSOBNI DA IZBEGNETE ZAMKE TEŠKIH ENERGIJA, KOJE VAM MOGU NABACIVATI OSE?AJ KRIVICE, ILI VAM NEPODNOŠLJIVOM TEŽINOM NALEGATI NA DUŠU.

Nastojte da primenjujete preporuke za sticanje i održavanje ravnoteže i za držanje fokusa na višim vrednostima, koje smo vam dali, i koje možete na?i i na drugim mestima, nastojte da živite lako i sre?no, stvaraju?i po lepoti i raznovrsnosti neponovljivi svet!

Kao mladica, koja je izrasla iz Semena, koja teži ka Nebu, ?vrsto se ukorenivši u Zemlji - tako zamislite da i vi težite duhovnom svetu, ?vrsto nogama stoje?i na Zemlji, razvijaju?i se i ostvaruju?i svoje zamisli i svoje snove o boljem svetu i o svom boljem životu.

Vaše duhovno cvetanje je direktno povezano sa slobodom. Tamo, gde nema slobode, nema ni cvetanja. ?ovekov stvarala?ki potencijal je ograni?en, ukoliko on nije slobodan. Sloboda je znak zrele svesti, koja nije optere?ena spoljašnjim svetom i njegovim stegama, mada, naravno, i spoljašnji svet ima svoju ulogu u svemu tome. Tako ponovo, iz drugog ugla, dolazimo do unutrašnje perspektive, u kojoj se pronalazi, uzgaja i osvaja sloboda, koja se tek nakon toga može preliti u spoljašnje životne okolnosti.

Spomenuli smo nove energije koje su odnedavno po?ele da oblivaju Zemlju. Da u vezi sa tim razjasnimo neke najave i o?ekivanja, koji su vam u nekim porukama dati.

Zemlja je - jedna! I nema druge takve. I ne?e je ni biti. Nema nikakvih kopija. I ne?e ih ni biti. Vi ste živeli, živite i žive?ete na ovoj planeti zajedno, zato što je to izbor vaše slobodne volje. Nikavog deljenja i 'preseljavanja' nekuda, na nekakve Zemljine duplikate - ne razmatra se i ne planira se.

Zemlja vas unosi u blagodatno polje energije, i sva vaša iskustva bi?e izmenjena saobrazno tim visokim energijama. Proces promena percepcije, mišljenja i stanja svesti - dešava?e se najjasnije kod onih koji su otvoreni za promene i za druga?ija iskustva, ali, talas promena zapljusnu?e i sve druge, s tim što ?e se oni, na osnovu svojih unutrašnjih otpora, suo?avati sa nekim svojim druga?ijim scenarijima. Taj proces promena je prirodan i postepen, i kolektivno ?e trajati ne samo u toku jednog pokoljenja. Naravno, kao što smo ve? rekli - oni koji se na opisani na?in individualno fokusiraju i trude, ima?e svoje individualne promene ubrzanije, u mnogo kra?em roku.

Iskoristite mogu?nosti i potencijale koji vam stoje na raspolaganju, i koji, zahvaljuju?i vama, mogu da se ostvare u ovom svetu. Zasa?ujte Seme novih ideja u blagodatno zemljište i štedro ih oplo?ujte svojom Ljubavlju i Verom! OSLOBA?AJTE SE ZASTARELIH PREDSTAVA I LAŽNIH TEORIJA, i dozvolite novom, ?udesnom Vrtu Života da se rascveta na našoj-vašoj lepotici Zemlji!"

3. dio
"Da ne stojite jednom nogom ?vrsto u materiji: vi biste lako mogli, kada se koncentrišete na nas - da osetite naše energije, da se svojom sveš?u na?ete u našem energetskom polju. U suštini, svi mi smo objedinjeni u jednom velikom energetskom polju.

* * *

Nažalost, kod vas, na Zemlji, ta naša, i uopšte, energije viših dimenzija, samo su vam delimi?no dostupne. Drugom, me?udimenzionalnom nogom vi povremeno, delimi?no nastojite da iskusite me?udimenzionalnu perspektivu. Ali, dualnost vašeg sveta lako vas pokoleba, baca vas sa jedne strane na drugu.

Da, vi biste mogli da osetite naše energije, u ?ijem polju bi vam bilo prijatno, koje bi vas uzvisivale. Ali, vi ste u vašem životnom okruženju podvrgnuti i delovanju drugih energija.

* * *

Bavite se samo?iš?enjem, pa ste možda nezadovoljni procesom kojem kao da nema kraja. Zaboravljate da ste u svetu dualnosti, još uvek. Jednom svojom nogom, jednim svojim delom, vi se nalazite na kvantnom nivou, na kojem prolazite kroz proces ?iš?enja.

Ali, potom vi stupate na svoju tre?edenzitetsku nogu i DOBIJATE SLEDE?U EMOCIONALNU ILI ENERGETSKU INFEKCIJU u svom tre?edenzitetskom svetu.

* * *

Ako se smireno udubite u sebe - tu ?ete na?i "stvari" koje ste ve? preradili i otpustili od sebe. Ali koje vam iznova dolaze, na osnovu kontakata sa drugima. Kada ste u polju drugih ljudi, sa kojima delite njihove brige i probleme, na osnovu toga što ste povezani ne samo mentalno, ve? i emocionalno, vaš solarni pleksus ne može, a da ne reguje, iako i niste sasvim svestni toga. JER SE NALAZITE U UZAJAMNOJ RAZMENI ENERGIJA NA OSNOVU ZBLIŽENIH POLJA. To vas, naravno, napreže, iako ste svoj proces li?nog ?iš?enja ve? izvodili. POMISLITE LI DA STE SVI ME?USOBNO POVEZANI?

* * *

I tako je uvek bilo. ŠTO SE VIŠE ?ISTITE, TO VIŠE PRIVLA?ITE DRUGE "TEME" DUALNOSTI (teške energije ljudi sa kojima dolazite u kontakt). To je kolektivni trud koji vi ne vidite, u kojem u?estvujete, iako to niste sada svesno izabrali i niste samog procesa svesni.

* * *

URAVNOTEŽENJE MOŽE DA PROIZA?E TEK KADA ZARONITE DUBOKO U SEBE. Kada sagledavate svoje me?udimenzionalno jezgro, ili kada mu dozvoljavate da se sve više sjedinjuje sa vama - vi se isceljujete.

Tako?e, kada svoju pažnju okre?ete ka uzvišenijim, u odnosu na realnost koja vas okružuje, sadržajima, prijatnoj muzici, vizijama ciljeva kojima težite, duhovnim idejama, umetnosti, itd."

* * *


Komplikovano je da shvatite, ali - i vi ste Veliki Stvaraoci. U suštini, vi se ne razlikujete od onih Visokih Bi?a, koja su stvorila Program Zemlje i svega što se dešava i živi na njoj.

Ali, svako od vas je deo kolektivne Svesti, koja uti?e na sve što se dešava na ovoj planeti. Živite jednom nogom u ovom ispoljenom svetu, u svetu Iluzije, i vi niste slobodni od sputavaju?ih svojstava onog dela vašeg sveta koji ste vi dodatno kolektivno-civlizacijski kreirali.

* * *

Ako ste vezani za polje kolektivne svesti koje sputava vašu mo? - vi tu mo? i nemate. Dovoljno je da samo otvorite svoju svest za jednu druga?iju paradigmu - da dozvolite sebi da imate mnogo ve?u mo? od one koju sada percipirate kod sebe, u sebi, dovoljno je samo to, pa da pokrenete proces pretrage: kako da se oslobodite vezanosti i kako da otklonite sve što vas iz životnog okruženja, ali prethodno, naravno, i u vama samima, sputava i ograni?ava.

To može biti tek po?etak dugog puta traganja, ali - on se ne može završiti bez rezultata, ukoliko ste dovoljno istrajni.

* * *

Dostojan je uvažavanja onaj ko spozna vladaju?u paradigmu i dogme na vašoj planeti, ko ih odbaci i svoju svest otvori za izu?avanje novih mogu?nosti, novih svetova i novih dimenzija.

* * *

Sa druge strane Zavese, sa naše strane, deluje me?udimenzionalna koncepcija, a to zna?i da istovremeno proizilazi sve što se u vašoj percepciji u razdvojenim segmentima niže u vremenskom i uzro?no-posledi?nom poretku.

* * *

Vaša želja da iza?ete van, zato što je poznato (!) da vas zatvoren prostor sputava, želja da se bavite sportom... Neko je nezadovoljan svojim telom, pa se odlu?uje na dijetu...
Niko od nas ne želi da vas odvra?a od takvih razmišljanja i takvih namera. SAMO ŽELIMO DA VAM UKAŽEMO NA JEDNU DRUGA?IJU TA?KU GLEDIŠTA.

Linija vremena na kojoj ste inkarnirani je osobita, možda vam je makar donekle to jasno ili bar slutite. Zemlja i ljudi se nalaze u velikim promenama, izlaze?i na novi nivo postojanja. A to zna?i, izme?u ostalog, da mnoge rasprave, teorije i preporuke, koje se odnose na li?nu higijenu, na ishranu, i tako dalje - više ne važe. TO SU STARE KONCEPCIJE! Pomislite, da svako od vas, KO SE VE? PRIKLJU?IO NA PREOBRAŽAJNE PROCESE, ne misli i ne živi više po do sada važe?im zemaljskim merilima normalno.

Da biste se lakše snašli u svemu ovome - nastojte što više možete da osluškujete pretihi, suptilni glas vašeg unutrašnjeg vo?stva ili vaše duhovno ?ulo. Oni ?e vas celishodno uvesti u novu eru života.

Na primer, po tim starim predstavama: dolazi prole?e, po ustaljenom mišljenju - sada vam je prioritet sveža hrana, sveže povr?e... Takva hrana vam je, svakako, potrebna, ali, možda vam je, baš naprotiv, potrebnija ja?a hrana, možda neki od vas OSE?AJU da im je potrebna masna hrana. Rekacija na ovo može biti u vidu samouverenog odbacivanja ovakvog stava: pa, duhovni ?ovek ne jede meso!

Rekosmo: sada se mnogo toga izmenilo. ODBACITE SVA STARA PRAVILA I UPUTSTVA, IZME?U OSTALOG I O TOME KAKO TREBA JESTI I ŽIVETI.

Sledite, slede?i svoje unutrašnje vo?stvo, potrebe svog tela. Da, do?i ?e vreme kada ?ete sasvim odbaciti životinjsku hranu, ali, za sada: koristite i nju, uz uvažavanje prema životinjama koje vam pomažu na putu; zahvalite im se i sa dubljim razumevanjem se odnosite prema sebi. Energetsko ?iš?enje se najpre izvodi u vašoj unutrašnjosti, pa onda stvaranjem zaštite u odnosu na sve teške uticaje okruženja u kojem živite. Tek nakon toga može do?i na red preispitivanje uticaja vrste hrane, tj. njenih vibracija. A ne suprotno: energetsko ?iš?enje se ne zapo?inje sa hranom.

Ili, na primer, ako vam telo, nakon pokušaja, govori da vam trenutno ja?a fizi?ka aktivnost teško pada - poslušajte ga.

To se odnosi na mnogo toga što sebi po starim pravilima zabranjujete, a što vam se, naravno, na osnovu unutrašnjeg ?ula, pokaže kao diskutabilna zabrana, kao staro pravilo koje treba tek preispitati.""Svetlost dolazi samo onom koji joj teži,
prepreke ogromne on ?e sresti na stazi,
?ak još i više što je bliži Svetlosti Sunca"

"3. Deco moja, na?uljite uši sada, slušajte
i primite ove re?i što dajem ih vama.
4. Prvo ?u vam re?i o okovima Tame
što lancima vezuju ?oveka za prirodu Zemaljsku.
5. Tama i Svetlo, oboje su prirode iste,
druga?ije su ali prividno, jer oboje iz jednog
Izvora svega potekoše.
6. Tama jeste Nered i Svetlo jeste Red.
7. Preobražena Tama Svetlost je Svetlosti.
8. Ovo, o deco moja, jeste svrha postojanja vašeg:
Preobražaj Tame u Svetlost.

18. Znaj, o ?ove?e, da Svetlost je tvoje nasle?e.
19. Znaj da Tama je samo veo.
20. Zape?a?ena u srcu tvom Svetlost je ve?na,
i ?eka tren slobode da nadvlada i iskida veo No?i.

62. Snagom svojom ustalasaj Dušu
da iz Tame se oslobodi.
63. Nemilosrdno je moraš uzdrmati
svom snagom svojom
dok najzad se ne oslobodiš.

28. Ja, Tot, ve?no sam tragao za mudroš?u,
pretražuju?i Tamu i pretražuju?i Svetlost.

31. Ali ipak, o ?ove?e, pažljivo slušaj opomenu moju:
Svetlost dolazi samo onom koji joj teži.
32. Težak je put što vodi ka Mudrosti,
težak je put što vodi ka Svetlu.
33. Mnogo ?eš na?i kamenja na putu tvom
i mnogo je planina za penjanje ka Svetlosti.
34. Ipak znaj, o ?ove?e, da onaj što savlada je,
oslobo?en bi?e za Stazu Svetlosti, jer znaj,
o ?ove?e, na Kraju Svetlost mora da pobedi
i Tama i No? bi?e prognani od Svetla.

54. Onaj koji bi išao stazom Gospodara,
osloboditi se mora od okova Tame.
55. Pokoriti mora neoblikovano i bezobli?no,
i opsenu straha tako?e.
56. Znanje on mora ste?i o svim Tajnama,
idu?i stazom što vodi kroz Tamu,
ali uvek pred sobom mora imati Svetlo cilja svog.
57. Prepreke ogromne ?e sresti na stazi,
još i više što je bliži Svetlosti Sunca.
58. Znaj, o ?ove?e, Sunce je znak Svetlosti
što sja na kraju puta.
59. Dajem ti Tajne sada da upoznaš Mo? Tame,
upoznaj i pokori strah od No?i.
60. Samo znanjem pokoriti možeš,
i jedino znanjem možeš Svetlost dobiti.
61. Dajem ti Znanje sada, Gospodarima znano,
Znanje što pokorava sve strahove mra?ne.
62. Iskoristi ovu mudrost što dajem ti,
i Gospodar ?eš biti Bra?i Tame.
71. Najpre prona?i mesto Tamom ograni?eno.
72. Postavi krug oko sebe (...)
podigni ruke ka Svemiru mra?nom iznad sebe,
zatvori o?i svoje i privla?i Svetlost.
74. Prizovi Duha Svetlosti iz Beskona?nog,
re?ima ovim, i bi?eš slobodan..."

(Iz "Knjige kralja Tota")