Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish
Duhovni rast: bu?enje u Zatvoru ili sa fenomenom "ala je lep ovaj svet!"?

Na jednoj strani: umetnici, svejedno da li su svesno postavljali za cilj duhovni rast ili ne, spadaju u one ?ija se svest svakako izdizala iznad svesti mase, tzv. masovne svesti, što se može videti i po mnoštvu vizija i uvida koji su anticipacija spoznaja i vizija koje su u ?ove?anstvu tek naknadno, u budu?nosti potvr?ivane ili prihvatane, ali i po mnoštvu podudarnosti njihovih stavova i vizija sa onim što imamo objašnjeno u duhovnosti.

Pri?e o psihološkoj strani umetni?kog života ili pozadine umetni?kih nastojanja i dela, su tako?e, verovatno, dosta poznate: tu imamo, na strani umetni?kih stvaralaca, izrazitu dominaciju psiholoških problema, problema uklapanja u društvo, itd.

Dakle, neku vrstu patnje kojom je pla?an danak izdizanju svesti iznad mase ili ?ove?anstva ?iji su umetnici bili deo.

Na drugoj strani je niz duhovnjaka, kroz istoriju, a posebno ih je dosta u savremeno doba (svakako ne slu?ajno), koji su svoje duhovno napredovanje izvodili u psihološkim uslovima i sa psihološkim i društvenim ispoljavanjima kakvi se samo poželeti mogu: duhovni rast se kod njih ispoljavao kroz ili povezan sa najprijatnijim doživljajima, na ose?aju bezgrani?ne radosti i ljubavi, na bu?enju divnog ose?aja povezanosti sa svime što postoji, itd. U tzv. nju-ejdž pokretu i filozofiji imamo sve to sažeto kao u nekoj teoriji-ekstremu, u drugim slu?ajevima to je prisutno umerenije, ali je - prisutno kao osnova ili kao manifestacija duhovnog napredovanja.

Da li je duhovno napredovanje - bu?enje u paklu na Zemlji, ili bu?enje na nebu koje je na Zemlji? Kako da se sna?emo?

Zemlja ne bi bila tako veliko, ali i teško, ?esto rizi?no, u?ilište, da na njoj zakon konfuzije nije, možda, doveden do svog savršenstva. Pa sad... upregni sve svoje duhovne i umne sile da se sna?eš, ako ne potoneš - sti?eš izuzetnu mo?, U ORIJENTACIJI U MREŽAMA ILUZIJE I KONFUZIJE. No, ako smo ve? na Zemlji na kojoj nam je um od izuzetnog zna?aja u snalaženju, onda moramo njegove kapacitete da iskoristimo i za snalaženje u ovim dilemama, posebno ako smo se makar malo izveštili i u oslanjanju na svoje unutrašnje ili duhovno ?ulo (oslanjanja na kontakt sa tzv. Višim Ja ne bih se doticao, ne zato što ne verujem u takav kontakt i u Više Ja, ve? što je i to jedan od vrlo klizavih terena u svetu u kojem vlada zakon konfuzije).

Na onoj prvoj strani su iskustva sa duhovnim napredovanjem, koja su povezana sa spoljašnjim i unutrašnjim mukama. Tu su drevne škole misterija, ?iju osnovu duhovnog napredovanja je ?inilo propuštanje aspiranata kroz najve?e muke, koje su retki uspevali da izdrže. Tu su i fenomeni "no?i duše", o kojima se mogu na?i brojna svedo?anstva i u našem vremenu... Tu je i konstatacija "portparola" Sila Iluzije (koji se predstavio kao Skrivena Ruka, a postoji i drugi, koji se predstavio kao Insajder), uzmimo je sa rezervom, i izjavu i njega samog, ali nije nedostojna pažnje, jer se poklapa sa ovom linijom sagledavanja: mi se nalazimo u Zatvoru (svakako sa odre?enom kosmi?kom svrhom, ali - to je neko drugo pitanje), u kosmi?kom karantinu, duhovno bu?enje i duhovni rast zna?e - SPOZNAJU SVEGA TOGA. Tek posle toga sledi razmišljanje o tome kako se sna?i i šta dalje raditi. DAKLE, JEDNA OD VRHUNSKIH DUHOVNIH SPOZNAJA, po tom izvoru, BI BILA SPOZNAJA DA SE NALAZIMO U ZATVORU. U nekim savremenim tuma?enjima i tekstovima se koristi poznati termin - Matriks.

Objašnjenje koje ima jednu svoju logiku: Zatvor ili Matriks su nešto ?ega prili?no lako postaje svestan svako ko malo otvorenijeg uma ili svesti po?ne da razmišlja o postoje?em svetu ili o postoje?em ustrojstvu našeg sveta, i onog prirodnog, i onog koje smo kao ?ove?anstvo stvorili. Logi?no je da, što nam se svest više razvija - POSTAJEMO SVE SVESNIJI TOG ZATVORA, NJEGOVE DUBINE I ŠIRINE, MEHANIZAMA NA KOJIMA SE ON ZASNIVA. Odnosno, suprotno, kao što gorespomenuti Skrivena Ruka kaže: najbolji su, za njih, oni koji toga, življenja u Zatvoru, nisu svesni, koji imaju iluziju slobode, lepote, izobilja, "najbolji su robovi koji misle da su slobodni".

OTUDA OVA TEŠKA VARIJANTA DUHOVNOG RASTA: KADA SE NEKO PROBUDI U ZATVORU, U NAŠEM SLU?AJU: KADA NEKO POSTANE SVESTAN ZATVORA U KOJEM SE NALAZI - NJEMU NI SLU?AJNO NIJE SVE DIVNO I BAJNO! NAPROTIV...!!!

Po drugoj, lakšoj, prijatnijoj varijanti, tj. shvatanju, duhovnog rasta: sama spoznaja Zatvora, sama po sebi, osloba?a. Odnosno, u tom shvatanju duhovnog rasta (u nekim podvarijantama te varijante) i ne spominje se nikakav Zatvor, jednostavno: takav duhovno napreduju?i govori o svom iznenadnom ulasku u jedno prijatno stanje svesti, u neke lepršave spoznaje, govori o tome da su mu se probudli neki uvidi, neke mo?i, da mu je sve postalo lepo, svetlosno, jednom re?ju u smislu stiha ?ika-Jove Zmaja, koji je citiran u naslovu: "Ala je lep ovaj svet!".

Argumenat koji imaju poklonici ove druge varijante, uz lagodnost i prijatne doživljaje koji su primamljivi za svakoga, je i Isusovo tuma?enje, koje se kroz varijacije ponavlja i u drugim u?enjima, ?ini mi se da glasi: "Kraljevstvo Božije je u vama!", odnosno, da raj ili pakao imamo u sebi, pa, ako vidimo sve lepo oko sebe - onda se samo "raj" koji nosimo u sebi projektuje na spoljašnjost, i suprotno.

Interakcija spoljašnje-unutrašnje je jedna posebna, komplikovana tema, ona ?e biti posebno obra?ena, tek ovde da samo spomenemo: ti domeni, spoljašnje-unutrašnje, ne mogu se tako lako, mehani?ki radzvojiti. Svakako je u pravu Ra, jer to možemo i sami da vidimo u svom funkcionisanju: postoji ?vrsta sprega ili trijada um-duh-telo. Preko uma i tela se naš duh vezuje za fizi?ku ravan, i ne mogu nikako dešavanja u koja je telo, sa umom, uronjeno, da budu bez odraza na naš duh; naravno, važi i suprotno.

VE? JE NAZNA?ENO ŠTA NAMA OVDE OTEŽAVA MOGU?NOST SNALAŽENJA: ZAKON KONFUZIJE, I MO?, OPSENARSTVO ILUZIJE, koji su na Zemlji, možda, dovedeni maltene do savršenstva. Kao što, ?ini mi se, i ve? citirani Skivena Ruka kaže na drugom mestu: "Vi možete imati kojugod ho?ete iluziju, pa tako i iluziju velikog duhovnog rasta". Odnosno, u našem slu?aju: iluzija mogu biti i velike muke kroz koje se u jednoj varijanti duhovnog rasta prolazi, kao i divota druge varijante duhovnog rasta.

Me?utim, ako uklju?imo malo koncentrisanije svoj um, povezan sa našim duhovnim ?ulom, ipak se nekako možemo orijentisati. Muke su svakako iluzija, jer su vezane za ovaj nivo postojanja; u višim, savršenijim dimenzijama ih svakako nema, ne samo zbog opisa koji nam otuda pristižu, ve? zbog jednostavne logike sagledavanja. Ovde zapadamo u iluzije muka, što treba da bude u funkciji našeg duhovnog rasta. U tom smislu treba verovati nekim tuma?enjma: i u višim dimenzijama (ili denzitetima, terminološka razlika je ovde nebitna) postoji duhovni rast, ali - INTENZITET koji možemo ovde ostvariti nemogu? je na bilo kojem drugom mestu, A SVE TO ZAHVALJUJU?I JAKOJ ILUZIJI; jer, da imamo puniju svest o tome kako ove muke koje nas snalaze - i nisu muke, one bi nestale, a sa njima i POTENCIJALI tih muka, potencijali vezani za naše ?iš?enje i rast.

Dakle: da, svakako su i muke koje nas snalaze na tzv. Putu posve?enja - iluzija, ali je pitanje ovde - KOJA OD OVIH ILUZIJA JE U FUNKCIJI NAŠEG POTPUNIJEG, INTENZIVNIJEG, REALNIJEG DUHOVNOG RASTA, MUKE ILI STANJE "SVE MI JE LJEPO"?

DA BISMO PRONAŠLI ODGOVOR, KOJI MOŽE DA BUDE VRLO JASAN I UBEDLJIV, MORAMO PO?I OD KONTEKSTA U KOJEM SMO, A PO SVAKAKO NESPORNOM KOSMI?KOM PRINCIPU SVEOPŠTE POVEZANOSTI SVEGA ŠTO POSTOJI: TAJ KONTEKST ?INE - MASOVNA SVEST, KOLEKTIVNA SVEST, KOLEKTIVNO NESVESNO, ITD. Nije ni bitno koji ?emo termin ovde koristiti. MI SMO NESPORNO DEO TOG KONTEKSTA, MI NISMO IZOLOVANE ?ELIJE KOJE MOGU SAMOSTALNO DA POSTOJE. Tj. mogu neki od nas da vode izolovan život, ali - ne na Marsu, ili u bezvazdušnom prostoru izme?u Marsa i Zemlje, ve? ipak ovde - na Zemlji. NA ZEMLJI, NA KOJOJ ŽIVI ?OVE?ANSTVO, KOJE JE OBGRLILO ZEMLJU SA SVIH STRANA, KOJE DELUJE NA ZEMLJU NA ODRE?ENI NA?IN. DA, MOŽEMO MI, NEKI OD NAS, POBE?I U DIVLJINU (iskreno, i ja bih voleo da mi po?e za rukom ta varijanta!), ALI JE SVEJEDNO TA DIVLJINA IPAK NA ZEMLJI, IZNAD TE DIVLJINE PRELE?U AVIONI ?OVE?ANSTVA KOJE JE NA ZEMLJI, IZ TIH AVIONA MOŽE NEKO ZAPRAŠIVATI TU ISTU DIVLJINU, ILI GREŠKOM MOŽE BACITI BOMBU, U POJASU OKO TE ISTE ZEMLJE KRUŽE TONE OTPADA OD RAZNIH SATELITA...

A dodatno uz ovo imamo još nešto što je vrlo logi?no (logika+duhovno ?ulo!): DUHOVNI RAST PODRAZUMEVA I ŠIRENJE SVESTI, ŠIRENJE SVESTI PODRAZUMEVA POVEZIVANJE SA SVE ŠIRIM KONTEKSTIMA POSTOJANJA, A TO U KONA?NICI U ODNOSU NA ZEMLJU ZNA?I - SA ?OVE?ANSTVOM. Valjda je jasno: osoba okrenuta prema sebi (OPS) vidi u sebi samoj sav svet, osoba okrenuta prema drugima (OPD), proširuju?i svoju svest - SVE SE VIŠE U DUHU I SVESTI POVEZUJE SA DRUŠTVOM U KOJEM JE, KONA?NO - SA ?OVE?ANSTVOM.

A U TOM ISTOM, POSTOJE?EM, ?OVE?ANSTVU: JAD I BEDA, MATERIJALNI, PSIHOLOŠKI, MORALNI, DUHOVNI... Da, i ja verujem u promene, u to da dolazi kraj svemu ovome, ovakvom ?ove?anstvu, ali - to je neko drugo pitanje. Jad i beda postoje?eg ?ove?anstva su ?injenice. MOŽE LI, ONAJ KO DUHOVNO NAPREDUJE U OVIM VREMENIMA, U OKVIRU OVAKVOG ?OVE?ANSTVA, I NA OVAKVOJ ZEMLJI, KOJA JE NATOPLJENA NEGATIVNOM ENERGIJOM TAKVOG ?OVE?ANSTVA, ?IJE SU DOMINANTE - JAD I BEDA, DA DUHOVNO NAPREDUJU?I U?E U STANJE SVESTI "ALA JE LEP OVAJ SVET!"?! AKO NJEGOVO ŠIRENJE SVESTI PODRAZUMEVA DA SE ON EMPATI?KI POVEZUJE SVE ŠIRE I SVE INTENZIVNIJE SA KONTEKSTIMA U KOJIMA JE (sa društvom u kojem je, sa ?ove?anstvom)? NIJE LOGI?NO, NIJE NI MOGU?E, UKOLIKO JE ON UISTINU DUHOVNO NAPREDOVAO, UKOLIKO NIJE IMAO ILUZIJU NAPREDOVANJA.

Ako takav živi u obi?noj porodi?noj i društvenoj situaciji, on ne može, a da ne vidi hiljade negativnih i teških dešavanja na svakom koraku, ako ih vidi, on ne može da ih eliminiše kao da ih ne vidi, kao da ne postoje. Da, ne zna?i da ?e njega bukvalno potresati sve to što vidi, ako je izdigao svoju svest - on ?e neutralno sve to registrovati, ALI - UTICAJ NEGATIVNIH ENERGIJA JE NEMINOVAN, JER JE ON URONJEN U NJIH, TO MORE TAKVIH NEGATIVNIH ENERGIJA JE NEMERLJIVO JA?E OD NJEGA, MA KOLIKO DA JE DUHOVNO NAPREDOVAO. Štaviše, što je više duhovno napredovao - TO ?E SVE BOLNIJE DOŽIVLJAVATI SVE TE UDARCE MASOVNE SVESTI.

Ako se takav duhovnjak izolovao, živi van društva, jeste on pošte?en jakih uticaja masovne svesti, svakako ?e se mnogo lakše i komfornije ose?ati, u odnosu na duhovnjaka koji je u tzv. obi?noj društvenoj, profesionalnoj, itd. situaciji, on ?e možda u prili?noj meri mo?i zaista da peva i da se lepo ose?a, ali, opet i ovde - NEMINOVNI SU UTICAJI KOLEKTIVITETA KOJI ?INI ?OVE?ANSTVO, KAO I ZEMLJE KOJA JE NATOPLJENA ENERGIJOM TAKVOG KOLEKTIVITETA. Ne?e on toliko direktno i direktno bolno da ose?a negativnu energiju ?ove?anstva, kojom je Zemlja obavijena, natopljena, ali, na nekom dubljem nivou, ako je zaista dosta duhovno napredovao - mora da po?ne makar kao dubinsku nelagodnost i to da ose?a. Ili, i sama dešavanja u tzv. ?istoj prirodi, nezavisno od ljudi, opet nisu imuna na negativnosti: IZOLOVANI DUHOVNJAK MORA DA VIDI U TAKVOJ PRIRODI ŽIVOTINJE KOJE SE MU?E, BILO DA IH DRUGE JURE I KORISTE KAO HRANU, BILO DA SU OBOLELE OD NEKE BOLESTI. A za sve to što vidi - UKOLIKO SE ZAISTA POVEZAO U DUHU ILI SVESTI SA SVIME ŠTO POSTOJI, on ne može da ne primi i nešto od teških vibracija koje emituju, i životinja koja juri drugu, da je ubije, i životinje koja u strahu beži. I kako takav duhovnjak, A DA NIJE U ILUZIJI VELIKOG DUHOVNOG POSTIGNU?A, da peva pesmu o lepoti zore, o lepoti cve?a na livadi... a da ne vidi i ne oseti, na primer, ptice koje silaze i kljucaju bubice u travi, uništavaju?i ih dakle, koje kljucaju samu travu - koja time ne uspeva da ostvari svoj program postojanja, pa druge životinje koje hvataju te ptice...?

Tako bi, valjda, izgledalo jedno sveobuhvatnije sagledavanje...

No, da ne ispadne ovo kao nekakav pesimizam...! Niko, ko je okrenut duhovnosti, ma kroz kakve muke da prolazi, ne može da bude pesimista, jer svakim širim sagledavanjem on mora da dospe do šire slike u kojoj i muke dobijaju svoju funkcionalnost, svejedno što ona trenutno, u ovoj ravni, nije ni shvatljiva ili vidljiva. Dakle, ni ovo tuma?enje, ma koliko da nekome može delovati suprotno, nije duhovni pesimizam, ALI JESTE ZALAGANJE ZA RASKRINKAVANJE SVIH ILUZIJA, A ONE SU NAJSUPTILNIJE, NAJTEŽE UO?LJIVE UPRAVO - U DUHOVNOSTI.

A šta i kako dalje, sa ovakvom spoznajom - to je neka druga tema!

 

Stranica 3 od 17 Sve stranice