Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian SpanishDuhovni rast i ograni?enja masovne svesti

U nekim duhovnim tuma?enjima duhovni rast je vezan za razgradnju negativne (svejedno da li je shvatamo kao karmi?ku ili ne) energije, koju nosimo u sebi ili u svojoj podsvesti (neko precizno lociranje za ovo tuma?enje nam nije ni bitno).

Proces u kojem iz podsvesti (da uzmemo da se radi o podsvesti) izbijaju u svest te teške energije, koje mi tim proceom razgra?ujemo, bolan je i težak. Imamo to opisano i u radovima o starim školama misterije (npr. kod A. Besant), ali i u raznim duhovnim u?enjima (u budizmu, u objavama T. Mikušine, itd.). U vezi sa tim se govori o "no?i duše". Što se te energije ubrzanije izlivaju u svest - to ih je teže podneti. U spisu o posve?enju u Starom Egiptu se kaže da taj proces ne mogu svi da podnesu, da se na odre?enim etapama "iskušeniku" postavlja pitanje: može li da izdrži dalje ili odustaje.

Kako je poslednjih dvadesetak godina povišavan "puls Zemlje" ili Šumanova rezonanca, valjda je sada dostigla nivo oko 13 Hz, to zna?i da su na celoj Zemlji uslovi sli?ni onima koji su vešta?ki stvarani nekada davno u egipatskim piramidama, gde su u komorama "polaznici" "kursa" intenzivnijeg duhovnog ?iš?enja i rasta bili izlagani povišenim vibracijama, kada je kretao opisani proces "no?i duše", kao ?iš?enja od energija niskih vibracija. U naše vreme simptome ?udnih psiholoških dešavanja na kolektivnom planu imamo na sve strane: podaci o enormnom pove?avanju konzumiranja antideprseiva ili "lekova za smirenje" imamo u svim zemljama, možda na balkanskom podru?ju posebno, ?ak postoji podatak da je i u EU, kao "obe?anoj zemlji", konstatovan veliki porast broja ljudi koji pate od depresije ili nekih psiholoških poreme?aja.

Neki svesno ili nesvesno zalaze ili su zalazili u taj proces, stupali u neku vrstu svoje "no?i duše", neki su od njega bežali, poja?avanjem fokusiranosti na spoljašnje vrednosti i aktivnosti, neki ostaju zaglavljeni "negde izme?u", jer, na jednoj strani - energije iz njih samih, sa kojima se suo?avaju, vrlo su jake i onemogu?avaju ih u njihovim nekadašnjim normalnim ili "normalnim" aktivnostima i funkcuonisanju, na drugoj strani - oni se u svojoj percepciji i težnjama još uvek vezuju za hijerarhiju vrednosti starog sveta.

Elem, izme?u ostalog, i razgradnjom tih energija - svest se izdiže na viši nivo. Kaže se u tim tuma?enjima. Pa se tu ume?u razni termini, od "bu?enja" do "prosvetljenja". DUHOVNI RAST BI TREBALO DA PODRAZUMEVA NEŠTO "MO?NO", LEPO, PRIJATNO, UZVIŠENO... U nekim našim predstavama mi duhovno razvijenu osobu teško da možemo zamisliti bez nekih posebnih mo?i (prijem onostranih informacija, sposobnosti bioenergetskog delovanja, pozitivni energetski naboj koji mora da oseti svako ko je blizu takve osobe, itd.). Da se takva osoba ose?a divno, poletno, da je puna energije i snage, uvek nasmejana i puna optimizma - ve? se i podrazumeva.

Za osobu koja se nalazi u dubokoj prirodi, daleko ili dalje od direktnijih uticaja tzv. masovne svesti, dakle, dalje od naseljenih mesta - možda i jeste tako, sve baš kao što je opisano, sa svim pobrojanim manifestacijama. Možda... Uostalom, svakako nije slu?ajno što su manastiri gra?eni van naselja, a usamljeni?ki život i izolovanost isto?nja?kih, ali i ne samo njih, duhovnjaka je opštepoznata.

Me?utim, šta je sa onima koji su u prethodne dve decenije prošli ili prolazili kroz proces ?i?enja i rasta, a žive u tzv. obi?nim životnim uslovima, dakle - imaju porodicu, o kojoj svakako moraju da brinu, imaju svoj obi?ni posao, a to je svakako u gradu ili u gradskoj sredini, uz upu?enost na manje ili više intenzivne kontakte sa ve?im brojem ljudi, imaju dodatno jedan krug ljudi za koje su, iz familijarnih ili nekih drugih razloga i obaveza, vezani? Da li i takvi mogu da se ose?aju divno i poletno, da imaju neke "natprirodne" mo?i, da su puni energije...? Da li je svejedno da li smo, sa svojim potencijalnim duhovnim rastom, u okovima masovne svesti ili van nje? AKO JE SVEJEDNO, ZAŠTO SU TOLIKI ADEPTI ŽIVELI I OSTVARIVALI SVOJE DUHOVNE TEŽNJE VAN LJUDSKIH NASELJA? Pada mi na pamet pri?a o Babadžiju: on je imao svoj ašram negde u planini (?ak postoji jedan video-zapis kako se on uspinje ka njemu). Povremeno je zalazio me?u ljude, da bi prenosio svoje u?enje. Kaže se: nakon svakog takvog zalaženja - bilo mu je potrebno po nekoliko dana da se vrati u svoju ravnotežu, nekoliko dana da se o?isti od uticaja i energija mase u kojoj je bio (svejedno da li je tu "masu" ?inilo desetak ili mnogo više ljudi).

Svaki ?ovek je nosilac odre?ene energije, svako svoju energiju emituje ili je usmerava u odre?enom pravcu. Svaku masu ?ine najmanje stotine, pa hiljade i milioni takvih pojedinaca. Saberimo svu energiju koju oni, bilo kroz samo svoje postojanje, još više - kroz svoje delovanje, misli i emocije, kroz sam govor, emituju, zra?e. TO JE OGROMNA KOLI?INA ENERGIJE. Svako naselje, prakti?no, ima jednu svoju auru od skupa svih energija pojedinaca koje ga ?ine.

Kakav je kvalitet tih energija? Poznato je da u postoje?oj civilizaciji dominiraju energije niskih vibracija (u vezi sa odre?ivanjem visine vibracija energije, na primer emocija, postoje i nau?na istraživanja, dakle, to nije samo duhovna "floskula"): fokusiranost na materijalne vrednosti, dominacija negativnih misli i emocija... Tome svemu treba dodati i teške vibracije koje naselja sama po sebi, kao objekti, imaju i zra?e, na primer - gradska buka.

Neko, ko je duhovno napredovao u opisanim obi?nim životnim uslovima, dakle, nalazi se u zagrljaju, zaronjen je u ogromne koli?ine energije niskih vibracija, u raljama tzv. masovne svesti. Viši nivo svesti zna?i i više vibracije. Ili, ako bismo to preveli na sigurniji teren psiholoških termina - zna?i poja?anu osetljivost, senzibilnost... JASNO JE KAKO SE MOŽE OSE?ATI POJEDINAC SA POJA?ANOM OSETLJIVOŠ?U, SA VIŠIM VIBRACIJAMA SVESTI - URONJEN U MALI OKEAN GRUBIH I NISKIH VIBRACIJA. Ponajmanje se može ose?ati poletno i divno, ponajmanje je sli?an nekom "nju-ejdžeru". Takav se mora teško ose?ati! Uzalud njemu sav duhovni nivo i rast - mali okean, u odnosu na njegove, druga?ijih energija samo može da ga davi i guši. Kao što se onaj, ?iji se sluh sve više navikava na sve suptilniju muziku (muziku viših vibracija) - sve teže može da podnosi bu?nu i grubu muziku (muziku niskih vibracija) (kakvu masovno danas slušaju mladi). Uostalom, ako se držimo okvira ovozemaljske psihologije, ?ini mi se da je From negde objašnjavao: kako je pogrešno kada mi neki psihološki poreme?aj ili problem samo posmatramo sa stanovišta individualne anamneze, a da ne zalazimo u kolektivnu svest ili kolektivno nesvesno, jer pojedinac ne može biti izolovan od tog konteksta u kojem se našao. Odnosno, u slu?aju duhovnosti - ne može neko, ko je duhovno napredovao, da bude u masi, koja je sa energijama niskih vibracija, a da ga se te energije uopšte ne doti?u, da se apsolutno izoluje od uticaja i od energija te mase. ?ak slobodno možemo re?i - što je neko više duhovno napredovao, žive?i u obi?noj životnoj situaciji, u masi, to se teže i nepodnošljvije ose?a. Drugi na?in je da on svojim energijama nadja?a energije hiljade, stotine hiljada ljudi, što možda može bi?e sa nekog šestog denziteta, ali - takav se, u punoj svojoj snazi, ne bi ni mogao inkarnirati na Zemlji. Tre?a varijanta je da izgra?uje svoju "mikro"-snagu, kojom bi u svom li?nom okruženju eliminisao"otrovne" uticaje masovne svesti (a to je posebna šira tema).

Ako je neko "na duhovnom putu", tj. ima svoja duhovna interesovanja i bavljenja duhovnim tehnikama, i uronjen je u masovnu svest, a ose?a se divno, kao u najlepšim duhovnim opisima ili obe?anjima - samo može zna?iti da on nije uistinu ni prošao kroz proces znatnijeg izdizanja svesti. Jer mi ovde, u 3D-varijanti, možemo imati bilo koju iluziju koju smo spremni da "progutamo" (kao što se može progutati i bilo koja laž), pa tako i iluziju velikog duhovnog rasta. U tom smislu se u objavama T. Mikušine odli?no objašnjava: oni, ?iji je nivo svesti blizak nivou svesti mase - u samoj toj masi se ose?aju kao ribe u vodi, dakle, kao u rodnim vibracijama; ko u pozitivnom smislu odska?e od te mase - mora se ose?ati sve nekomfornije, sve teže, u meri u kojoj je to "odskakanje" ve?e.

Naravno, moramo imati u vidu i razli?ite kvalitete energija masovne svesti, zavisno od društvenog ambijenta u kojem se onaj ko je duhovno napredovao nalazi. Živeti u jednom skoro haoti?nom, kormupiranom, ekonomski zaostalom društvu, i živeti u ekonomski i socijalno sre?enom društvu (kakva su, na primer, skandinavska) - zna?i i razliku u nijansama energija masovne svesti. Te onome ko je duhovno napredovao - u ovom drugom slu?aju svakako da mora biti znatno, znatno lakše, možda ?ak i do mere u kojoj težinu energija masovne svesti i ne ose?a kao zna?ajniji teret.

Zašto se neko u ovim vremenima našao u raljama masovne svesti, a ipak odlu?io da duhovno možda i znatnije napreduje - to iz ove perspektive svakako ne možemo znati.

Pitanje je: ako je ve? tako kako je, šta da se dalje radi? Dokle su takvi osu?eni na patnju, šta bi u njihovom slu?aju bilo rešanje, ili izlaz, spasenje?

No, to je neka druga pri?a, za neki od slede?ih tekstova...

 

Stranica 2 od 17 Sve stranice