Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Arcturians - kanalizirane poruke - dio


BITI PETODIMENZIONALAN MEDITACIJA –Click

ARKTURIJANSKI KORIDOR

PONOVO PISANJE NAŠEG HOLOGRAMA

Dobrodošli natrag na ulaz u šestu dimenziju našeg Arkturijanskog Koridora. Iz ove frekvencije/izraza našeg Koridora, vi možete ponovu u?i u šestu dimenziju da biste prepravili holografsku projekciju vaše sadašnje trodimenzionane realnosti. ?uli ste za «teoriju» da je vaš trodimenzionani svijet u stvari holografska projekcija.

Istina je mnogo više od toga, Ali je «holografska projekcija» stvarno dobra metafora za tro/?etverodimenzionani život. Sa naše perspektive od osme do desete dimenzije, koje teku i miješaju se kao JEDNO, mi percipiramo ?etvrtu dimenziju kao «auru» vaše trodimenzionane realnosti. Zbog toga kad govorimo o tre?oj dimenziji, mi uklju?ujemo ?etvrtu kao eteri?nu emanaciju fizi?kog svijeta. Ova ?etverodimenzionana eteri?na realnost povezuje vas sa višim svjetovima pete dimenzije i iznad.

OTVARANJE ZVJEZDANOG PROLAZA PINEALNE ŽLIJEZDE

Proces rasta Kundalinija i otvaranja Tre?eg oka aktivira vašu pinealnu žlijezdu, koja je hiper-dimenzionani zvjezdani ulaz izgra?en u vašoj ljudskoj psihologiji. Aktivacija Kundalinija je rezultat balansiranja svih vaših ?akri i pove?anja ženske snage Božice Shakti iz vaše Korjenske ?akre u Božansko Jedinstvo sa muškom snagom Boga Shive u Krunskoj ?akri. Ovo sjedinjenje i uravnoteženje muških i ženskih energija, poznato kao Misti?no vjen?anje, otvara vaše Tre?e oko i potpuno aktivira vaš «pinealni zvjezdani prolaz». Sa otvaranjem vašeg pinealnog prolaza, vi možete prihvatiti multidimenzionane, vrtložne valove direktno u vašu dnevnu svjesnost i zemaljsko vozilo.
Nadalje, razli?iti DNA sa uklju?uje i isklju?uje sa razli?itim frekvencijama svjetla.Trodimenzionani spektar svjetla pali 2-3% vašeg ljudskog genoma DNA, koji pokre?e vaš Trodimenzionanlni operativni sustav. Ovaj Operativni sustav se bazira na iluziji odvojenosti i ograni?enja koji proizlaci iz jako polarizirane realnosti. Ovaj sustav može prihvatiti, integrirati i koristiti samo svjetlo koje je ograni?eno na mali spektar fizi?ke realnosti. Od pada Atlantide, posebno u zadnjih dvije tisu?e godina Ere riba, višedimenzionano svjetlo je bilo izgubljeno za ve?inu ?ovje?anstva. Me?utim, sada vi ulazite u Zlatno doba vodenjaka i Gaja ulazi u vrtložne valove koji se emitiraju iz Galakti?kog centra. Ovi vrtložni valovi isklju?uju vaših 3% ljudskog genoma DNA i uklju?uju 97% «Junk DNA» jer oni ulaze kroz male vrtložne valove vaše Junk DNA. Zatim, multidimenzionano svjetlo polako preuzima prednost nad fizi?kim spektrom svjetla i Trodimenzionani operativni sustav vaše 3% DNA se po?inje gasiti. Ovo je razlog što mnogi od vas imaju stano smanjenje interesa za trodimenzionanu realnost i snažno pove?anje interesa za multidimenzionanost pete dimenzije i iznad. Sre?om, za vrijeme vaše tranzicije, Oba operativna sustava ?e biti u funkciji, omogu?avaju?i vam da istovremeno živite u obje realnosti.

MISTI?NI BRAK

Prije vašeg Mist?nog braka vaših unutrašnjih ženskih i muških energija i otvaranja vašeg Tre?eg oka, vaše zemaljsko vozilo može percipirati, integrirati i koristiti ograni?eni spektar svjetla tre?e dimenzije. Vaša Prva Korjenska ?akra prihva?a i reflektira spektar crvenog svjetla koje vas povezuje sa Zemljom. Kako vaš Kundalini raste, ovo crveno svjetlo se spaja sa naran?astim svjetlom Druge Pup?ane ?akre, integriraju?i frekvencije crvenog i naran?astog svjetla. Zatim kako naš Kundalini napreduje u Tre?u Plexus solaris ?akru da spoji crvenu i naran?astu sa žutom frekvencijom svjetla. Pomo?u vaše Sr?ane ?akre, vi vaše Niže ?akre povezujete sa vašim «Višim ?akrama». Svjetlo prve ?etiri ?akre zatim ulazi u Petu Grlenu ?akru da se izmješa sa plavom frekvencijom trodimenzionanog svjetlosnog spektra. Vaš Kundalini zatim ulazi u Šestu, ?eonu ?akru da bi sjedinio crvenu kroz plavu ekpresiju svjetla sa indigo frekvencijom ove ?akre. Sedma, Krunska ?akra rezonira sa ljubi?astim svjetlom, koje je najviša frekvencija trodimenzionanog svjetlosnog spektra. Ovo ljubi?asto svjetlo služi kao most za povezivanje sa bijelim svjetlom, jedinstvom svih boja svjetla, u vašem zemaljskom vozilu. Sa Božicom Shakti koja ?eka svog mladoženju u Šestoj, ?eonoj ?akri, Bog Shiva u Sedmoj, Krunskoj ?akri poziva na otvaranje Zvjezdanog prolaza Pinealne žljezde da prihvati multidimenzionano svjetlo sa višeg plana kroz kvantnu frekvenciju realnosti. Multidimenzionano svjetlo ulazi u vašu Krunu kao mladoženja (muški, Bog Shiva), ulazi u Kapelu da sa?eka svoju mladu (žensku, Božicu Shakti).

Mladoženja zatim silazi dolje (kroz pinealnu žlijezdu Krunske ?akre) da se spoji s mladom pred oltarom (tre?a ventrikula mozga) da u?u u svoj Misti?ni brak. Sa ovim vjen?anjem, sedam oktava fizi?kog spektra svjetla (mladenki Božice Shakti) se ujedinjuje sa multidimenzionanim svjetlom JEDNOG da spoji Duh JEDNOG sa Maerijom vašeg zemaljskog vozila, kao i sa zemaljskim vozilom Gaje. Ovaj Misti?ni brak vaših unutarnjih muških i ženskih energija otvara vaše Tre?e oko i Više srce, koji su latentno postojali unutar vašeg zemaljskog vozila od vašeg ro?enja. Ovo otvaranje vam omogu?uje da po?nete postepeno razotkrivati iluzije trodimenzionane realnosti. Sa otvaranjem vašeg tre?eg oka i Višeg srca, novi moždani valovi se uklju?uju u vašem mozgu/kompjuteru koji mogu pristupiti i koristiti vaš Multidimenzionani operativni sustav. Nadalje, zbog vašeg Misti?nog braka, sada možete prihvatiti i integrirati multidimenzionano svjetlo, koje po?inje uklju?ivati vašu Junk DNA u koju je Operativni sustav bio spremljen.

MOŽDANI VALOVI I OPERATIVNI SUSTAVI

Kako vaš Operativni sustav dolazi na površinu vašeg kompjutera mozga, novi moždani valovi su ti koji vam omogu?uju svjesno razumijevanje i korištenje multidimenzionanog svjetla koje se nevidljivo vrtloži u i kroz tre?u dimenziju. Jedni od ovih prihvatljivih moždanih valova, Gama valovi (40 cps), su povezani sa moždanom funkcijom koja stvara holografsku sintezu od podataka pohranjenim u raznim dijelovima mozga, da ih spoji zajedno u višu perspektivu. Ova viša perspektiva vam omogu?ava svjesno percipiranje pete dimenzije i iznad, dok još nosite zemaljsko vozilo. Ektremno visoki Hiper gama (100 cps) i Lambda (200 cps) valovi i ekstemno niski Epsilon valovi (0,5 cps) su povezani sa višim stanjima SEBE-svjesnosti. Ova svjesnost obuhva?a pristup višim nivoima informacija kroz uvid, psihi?ke sposobnosti i izvan-tjelesna iskustva da pomognu mozgu u holografskom pakiranju informacija u odgovaraju?e slike, misli i sje?anja.

Hiper gama, Lambda i epsilon frekvencije su povezane zajedno u kružnom odnosu. Hiper gama i Lambda moždani valovi su tako brzi da izgledaju kao da su smješteni u jako sporim Epsilon moždanim valovima. Istovremeno, jako spori Epsilon valovi su tako spori da izgledaju kao da jašu na vrhu jako brzih Hiper gama i Lambda valova. Na isti na?in, vaša multidimenzionana osjetila su ugnjež?ena i slojevito smještena na vaša trodimenzionalna (pet) osjetila. Ovi moždani valovi vam omogu?avaju da koristite vašu proširenu percepciju dok ste još u svjetovnoj svjesnosti.

Realnosti viših dimenzija su oduvijek postojale, ali su bile iznad percepcije vašeg Trodimenzionanog operativnog sustava, jer proširena stanja svijesti vašeg Multidimenzionanaog operativnog sustava nisu još bile «online». Zbog toga su ove realnosti bile zaboravljene. Sre?om, vaš potencijal da percipirate ove dimenzije je ostao latentan unutar vašeg biološkog kompjutera mozga, ?ekaju?i aktivaciju vašeg Multidimenzionanog operativnog sustava.

U po?rtku, oboje, i Trodimenzionani operativni sustav i Multidimenzionani operativni sustav ?e biti «online». Kona?no, Multidimenzionani operativni sustav ?e biti glavni sustav, što zna?i da ?e vaša primarna realnost/svjesnost biti petodimenzionana i iznad. Ipak, vi ?ete još biti svjesni tre?e i ?etvrte dimenzije. Ovaj proces je ve? po?eo za one od vas koji ste u našem Koridoru, iako ne morate toga biti potpuno svjesni u vašim svjetovnim stanjima svjesnosti. Iz šeste dimenzije, vi ?ete mo?i ?itati holografsku projekciju vaše sadašnje realnosti kako biste pomogli u ažuriranju vašeg kompjutera/mozga na Multidimenzionani operativni sustav.

KREIRANJE HOLOGRAMA

Porast vašeg Kundalinija, Misti?ni brak, aktiviranje vašeg Pinealnog zvjezdanog ulaza, proširena svjesnost, prepoznavanje i integracija vašeg Multidimenzionalnog SEBSTVA, širi vašu svjesnost dovoljno da obuhvati šestu dimenziju. To je forma šeste dimenzije da možete napisati, ili urediti vaš holografski program za vaše trodimenzionano uzemljeno sebstvo ili sebstva. Da biste bolje razumjeli to što govorimo, dozvolite da skrenemo s našeg putovanja da vam objasnimo kako je holografska projekcija kreirana.
Prvo se jedan laserski mlaz podijeli u dva odvojena laserska mlaza
Prvi mlaz se odbija od objekta ?ija slika treba biti zabilježena
Drugi mlaz je zabilježen na ogledalu i omogu?uje sudar sa reflektiranim svjetlom prvog mlaza.
ZATIM je me?usobno djelovanje dvaju mlazeva zabilježeno na film pod nazivom holografska plo?a ili matrica.
OBRAZAC koji je zabilježen na plo?i izgleda poput kaoti?nih vrtloga i koncentri?nih krugova dok se drugi laserski mlaz koristi za osvjetljavanje filma. Tada se hologram originalnog objekta pojavljuje.

Drugim rije?ima:
Svjetlo vaše Duše/SEBSTVA kopira jedan dio svog svjetla iz jedinstva JEDNOGA da postanu dva šestodimenzionana mlaza svjetla.
Ovaj PRVI dio šestodimenzionanog svjetle?eg mlaza se odbija od objekta, misaone forme vašeg Multidimenzionane Duše/SEBSTVA, ?ija slika treba biti zabilježena.
DRUGI mlaz šestodimenzionanog svjetla je zabilježen na ogledalo i omogu?ava sudar sa odrazom svjetla koje se odbilo od «objekta» ( vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA)
Zatim me?udjelovanje dvaju mlazeva (interferencija svjetlosnih valova) se bilježi na film pod nazivom holografska plo?a (matrica trodimenzionane Zemlje).
Obrazac koji je zabilježen na plo?u Izgleda poput kaoti?nih vrtloga i koncentri?nih krugova dok se drugi laserski mlaz koristi da osvjetli film.
Ovaj «drugi» mlaz je namjera vašg petodimenzionanog SEBSTVA da promatra vaš fizi?ki ego/sebstvo.
Zatim se holografska projekcija vašeg originalnog šestodimenzionalnog SEBSTVA pojavljuje na Holografskoj filmskoj plo?i kao fizi?ka realnost.

Da napravimo kratak pregled, da bi vaše multidimenzionano SEBSTVO rezoniralo s JEDNIM da promatra svoj odraz u trodimenzionanom obliku, ono je moralo podijeliti svoje svjetlo na «promatra?a» i «onoga koji promatra». Zbog toga je vaše Multidimenzionalno SEBSTVO trebalo kreirati Božanski Ideal za formo koju je željelo promatrati u njezinoj holografskoj projekciji života u nižim dimenzijama. Zato je vaše SEBSTVO kreiralo misao-formu ljudskog tijela, objekt od kojeg se prvi mlaz svjetla reflektira. Zatim je, drugi mlaz svjetla prožet bezuvjetnom ljubavlju i multidimenzionanom svjesnoš?u tako da jednom kad se odrazi od ogledala i spoji sa prvim mlazom (ljudskim tijelom) na holografskoj plo?i, ?isto?a multidimenzionalnog svjetla i bezuvjetne ljubavi bi bila zadržana.

Zatim projekcije svjetla su trebale biti sjedinjene na holografskoj plo?i (planeti Zemlji) da se manifestiraju kao ?lanovi te fizi?ke realnosti. Na ovoj to?ki, vaša Multidimenzionana Duša/SEBSTVO treba biti treba promatrati vas tako da bi vrtložni krugovi energije mogli postati forma. Na ovaj na?in, vaša forma je održana, a iluzija vaše fizi?ke realnosti je o?uvana.

KIDANJE LANCA ILUZIJE

Kad ste bili mala djeca, ve?ina vas je još mogla vidjeti svijet iz stanja svjesnosti, uvjerenja, o?ekivanja i perspektive vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA. Drgim rije?ima, vi ste vjerovali da imate potpunu kontrolu kreacije vaše realnosti. Vi ste imali ovo uvjerenje, o?ekivanje i percepciju jer je vaš Multidimenzionani operativni sustav još bio potpuno aktiviran. Na nesre?u, bilo je jako teško održatiprošireno stanje svjesnosti koja je aktivirala ovaj Operativni sustav dok ste inkarnirani u trodimenzionanoj formi.

S vremenom se vaša svjesnost suzila, vaš Multidimenzionani operativni sustav je isklju?en, a vaš Tro-dimenzionani operativni sustav je preuzeo vodstvo nad vašim uvjerenjima, o?ekivanjima i percepcijom realnosti.Zatim ste prihvatili kolektivno uvjerenje da ste odvojeno bi?e koje živi u gustom, fizi?kom svijetu i o?ekivali poteško?e i ograni?enja. Zbog toga ste to i percipirali. Vaš djetinji svijet magije i mašte vas još okružuje ali je on izvan ograni?enja trodimenzionane percepcije.

Ovo ograni?enje je stvorilo snašan unutarnji zov «i?i Ku?i», ali ste uskoro zaboravili gdje je Dom. Vi ste samo znali da nešto nedostaje, i da ?ete jednog dana to na?i. Taj dan je SADA. Me?utim, da biste se vratili Ku?i vašem istinskom Multidimenzionanom SEBSTVU, morali ste na?i na?in da se povežete sa vašim SEBSTVOM dok ste još u trodimenzionanoj formi. Sre?om, nau?ili ste da ako proširite svoju svjesnost izvan granica fizi?ke realnosti, mogli biste percipirati vaše Multidimenzionano SEBSTVO iz perspektive vašeg trodimenzionanog sebstva. Da biste izvršili ovaj zadatak morali ste slomiti lanac iluzije.

Kroz vaše opažanje vašeg Multidimenzionanog Duše/SEBSTVA u JEDNOM, iz perspektive vašeg ega/sebstva u tre?oj dimenziji da ste slomili lanac iluzije da vidite svoje sebstvo (projicirano svjetlo) kao vaše SEBSTVO (svjetlo sjedinjeno s JEDNIM). Kad VI (holografska projekcija) može opaziti vašu Božansku matricu u šestoj dimenziji (vaše SEBSTVO u JEDNOME) dok još zadržavate vašu holografsku formu, trodimenzionani veo iluzije je otpušten. Vi tada možete vje?no komunicirati i vratiti se vašem SEBSTVU koje živi vje?no u jedinstvu s JEDNIM:

Na ovoj to?ki kad se potpuno sjetite zašto ste izabrali da se «ulogirate» (projicirate SEBSTVO) u trodimenzionani hologram. JEDNO ne želi ugasiti svoje mnogobrojne izraze svjetla. Naprotiv, ono želi da se u punoj svjesnosti vrate svom Multidimenzionanom BI?U dok još održavaju osje?aj individualnosti.Na ovaj na?in je stvorena «Individualnost unutar Jedinstva».

Ovaj proces održavanja vaše Osobne svjesnosti unutar JEDNOGA po?inje sa održavanjem vašeg osobnog zemaljskog vozila dok još potpuno uzemljujete vaše Multidimenzionalno SEBSTVO u vaše trodimenzionalno holografsko sebstvo. Zbog toga, vaše sjedinjenje s JEDNIM po?inje vašim sjedinjenjem s fizi?kom realnoš?u. Kroz ujedinjenje sa vašom trodimenzionalnom realnoš?u, dok promatrate i komunicirate s JEDNIM, vi u?ite mo? manifestacije u svojoj fizi?koj realnosti.

Ova mo? manifestacije se bazira na Znanju da ste VI vaše Multidimenzionalno SEBSTVO. Zatim vi, Multidimenzionalno SEBSTVO, se sjeti da vi, ego/sebstvo imate uro?enu sposobnost da promatrate mnoge vrtloge svjetla na vašoj holografskoj plo?i da stvorite svoju realnost forme. Zbog toga, kad je vaše Multidimenzionano SEBSTVO potpuno uzemljeno u vaš ego/sebstvo, vi kreirate svoju realnost jednostavnim aktom promatranja.

http://www.youtube.com/watch?v=oePY_MH3mqk&feature=player_embedded#

Gornji youtube su kreirali neki današnji probu?eni umovi. Neke od najvažnijih to?aka su naglašene dolje:

Ocean svjesnosti je izvor cjelokupne materije.

Ne postoji materija. Sve fizi?ko oko nas je rezultat frekvencije rezonance. Ako vi utje?ete na frekvenciju, struktura materije ?e se mijenjati. Ovaj samo-održavaju?i sustav je «super hologram» i sve u njemu je izraz tog holograma. Budu?i da je realnost hologram, svaka ?estica je vizija cjeline. Drugim rije?ima, cjelina je sadržana u svakoj ?estici. Mi ne možemo prona?i jednu ?esticu, jer je ona odraz SVIH ?estica. Ako promijenimo i jednu malu komponentu holograma to se odražava na cjelinu.

Suština Univerzuma je Svjesnost. Svjesnost bazirana na strahu sadrži uvjerenje da je suština Univerzuma materija. Ako je Univerzum materija, tada onaj koji u to vjeruje treba posjede i bogatstvo. Zapamtite da je sve fizi?ko frekvencija. Strah je polagano, gusto stanje vibracije. Ako zadržavamo strah, naša svjesnost se snižava i frekvencija naše realnosti je gusta i spora.

Unutar holografske realnosti, ono što vjerujete to kreirate. Realnost se stvara mišlju. Svaka misao je poput pauka, stvara mrežu unutar holografske matrice.

Matrica holograma je informacija. Kad stavite informaciju u vaš hologram, vi kreirate fraktale, beskrajne i uvijek ponavljaju?e obrasce u vašoj matrici.

Ovi fraktali mijenjaju vašu matricu. Kad sustav postaje jako destabiliziran, nasta ?e zna?ajni pomaci koji ?e se odjednom samo-organizirati na višim stanjima kompleksnosti. Na sub-atomskom, kvantnom nivou, realnost se organizira prema o?ekivanjima promatra?a.

Sve u Univerzumu je sastavljeno od sub-atomskih ?estica, koje se brzinom svjetlosti vrte oko praznog prostora.

Ove ?estice nisu materijalne prirode, one su fluktuacija energije i informacije u kozmi?koj praznini energije i informacije. Kad promijenite polje u kojem su atomi, vi mijenjate atome. Mi smo sastavljeni od atoma. Naši osje?aji mijenjaju polje naših atoma i doslovno mijenjaju našu fizi?ku realnost. Naše TIJELO je biološki kompjuter.
MI smo Svjesnost.

Naš SVIJET je malo podru?je frekvencije unutar neograni?enih podru?ja frekvencije.
ŽIVOT je holografska televizijaska postaja.
Naša svjesnost stvara kanal, frekvenciju REALNOSTI koju proživljavamo.

Mi ne možemo zamisliti da realnost postoji bez nas jer…
Akt našeg promatranja nam omogu?uje da kreiramo-dok-sudjelujemo.
Mi nikad ne možemo prona?i kraj Univerzuma ili najmanju ?esticu jer…
Gdje se god naša svjesnost proširi sa o?ekivanjem da nešto percipira, to ?e biti jer smo mi to stvorili. Mi gradimo Univerzum dok idemo!

Svjesnost je programski jezik našeghologrfskog Univerzuma. Mi smo vodi?i svjesnosti. Svjesnost dolazi kroz nas i zra?i kroz nas. Zbog toga ?ovje?anstvo ima sposobnost kreirati novu realnost. Ako isklju?imo naše mozgove i zaka?imo našu svjesnost za struju medija iluzije, mi smo na neki na?in izmanipulirani tako da kreacija naše realnosti nije naša – nego realnost nekog drugog.
Zato moramo preuzeti kontrolu naše realnosti na kvantnom nivou.
Svijet je samo cesta, ali smo zaboravili ?injenicu i po?eli vjerovati da je cesta realna.

?ESTITAMO DRAGI UZEMLJENI

Voljeni, sada kad ste probu?eni, vi shva?ate da je tre?a dimenzija putovanje, pozornica za vašu igru, virtualna realiti igra, a VI ste dirigent, direktor i programer. Jednom kad ponovo zadobijete multidimenzionalno znanje, vi ste slobodni da upravljate, usmjeravate i programirate vaš Put Ku?i SEBSTVU.Sada je kreacija, vi, spremna da se sjedini sa Kreatorom, vama, da postane «ruka koja slika sebe». Na vašem Putu Ku?i, SEBSTVU, vi putujete vertikalnim «dizalom» gore u više frekvencije realnosti na horizontalnim planovima postojanja.

Na svakom od ovih planova vi nalazite formu vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA. Ove forme su stvorene na vašoj prvoj projekciji dolje iz JEDNOG u planovima iluzije i odvojenosti. Svaka forma/ spremnik je konstrukcija rezonance ?estica svjetla te dimenzije/plana. U slu?aju vašeg zemaljskog vozila svjetlo je tako sporo da postaje materija. U realnostima na višim nivoima vertikalne skale, vaše spremište je više rezonance.

Da li sada shva?ate koje ste veliko dostignu?e ostvarili? Da li shva?atekoliko ste stvarno veli?anstveni kad promatrate vaše SEBSTVO iz oblika vašeg sebstva koji SEBSTVO promatra? To je poput ?uvene Echerove slike ruke koja slika samu sebe.

POVRATAK U ŠESTODIMENZIONALNI KORIDOR

Sada ?emo rezimirati naše me?udimenzionatno putovanje kroz Arkturijanski Koridor.Kad stupite na ulaz u šestu dimenziju sjetite se da je Svjesnost jezik koji programira vaš hologram. Kroz prepoznavanje i integraciju vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA, kao i vašeg iskustva u našem Koridoru, vaša svjesnost se proširila od Osobne do Planetarne do Galakti?ke Svjesnosti. Kad ste sudjelovali u otvaranju šestodimenzionane frekvencije našeg Koridora, vaša svjesnost se proširila na Kozmi?ku Svjesnost.

Sada, prije nego što sudjelujete u širenju Koridora u šestu dimenziju, sjetite se, ako možete, da ste ZNALI da su Vile i An?eli bili realni kad ste bili malo dijete. U stvari, vi ste znali da ste Vila a možda i Zmaj ili mlaz svjetla koji lebdi nebom. Vi ste znali da su ove stvari istinite, realne. Na nesre?u s vremenom, vi ste željeli biti poput «drugih»tako da ste se pravili da ste «regularni». Zatim, malo po malo vi ste po?eli zaboravljati to što ste znali kao dijete, i sje?anja na vaše Multidimenzionano SEBSTVO su se po?ela gubiti iz vašeg uma i ostavljati prazan prostor u vašem srcu.

Jednog dana, vaše velika Multidimenzionana Svjesnost je pala tako nisko da ste otkrili da ste žrtva. Vi ste bili žrtva zahtjeva drugih, pravila i zakona svijeta koji su ograni?ili vašu kreativnost i i u?inili da teško radite da dobijete puno novaca da kupite stvari. Vi ste trebali novac i stvari jer je bol u vašem srcu postala bolna ?ežnja za mjestom koje ste jednom poznavali i osobom koja ste jednom bili. Bez obzira na to što ste spustili svoju glavu i pokušali ?initi to što drugi žele. Me?utim, svaka pobjeda koju ste postigli je bila prazna i samo je hranila vašu ?ežnju.

Vi ste po?eli odbacivati uvjerenja i o?ekivanja drugih i tražili da ponovo zadobijete mir i radost koje ste poznavali kad ste bili slobodni da živite u mašti.Zatim, postepeno, ili odjednom, vi ste se po?eli sje?ati svog SEBSTVA – onoga koje je dotjecalo i borilo se za ljubav i svjetlo.Ovo znanje vam je omogu?ilo da se osje?ate nezavisni i dalo vam je jaki osje?aj vaše Osobne Svjesnosti koji vam je omogu?io da otpustite osje?aj da ste žrtva.

U po?etku je ova nova osoba, ovo SEBSTVO, bila tajna, Zatim, žudnja se vratila, i vi ste znali da morate biti vaše SEBSTVO u svakodnevnom životu – bez obzira na posljedice. Na vaše iznena?enje, posljedice su bile ?udovišne. Kad ste prestali sa skrivanjem, otkrili ste druge koji su isto prestali sa skrivanjem. Viste ovim ljudima otvorili svoje srce, i vaše svjesnost se proširila sa Osobne na Kolektivnu Svjesnost.

Vi, i sva bi?a u bu?enju ste voljeli Gaju, jer vam je vaša Duša rekla da je ona vaša Majka Zemlja, kao i viši kolektivni izraz vašeg Kolektivnog SEBSTVA. Ova ljubav za cjelokupni život proširila je vašu svjesnost na Planetarnu svjesnost. Gaja je šaptala vašoj Duši o njezinim portalima u više svjetove i mnogi od vas su otkrili put do našeg Koridora. Vi ste se spojili sa drugim probu?enima, i samom Gajom, na putu kroz Niži astralni plan ?etvrte dimenzije da o?istite vaš tunel svjetla i u?ete u realnost ?etvrte dimenzije.

Zatim ste ušli u realnost pete dimenzije da se povežete, komunicirate i integrirate sa vašim Multidimenzionanim SEBSTVOM. Sa ovim povratkom SEBSTVU vi ste mogli prepoznati i zapo?eti odnos sa vašom Veliko galakti?kom obitelju, koja je proširila vašu Planetarnu svjesnost na Galakti?ku svjesnost. Sa vašim prvim posjetom šestoj dimenziji vaša svjesnost se proširila na Kozmi?ku svjesnost.

Kozmi?ka svjesnost je stanje svjesnostikoja vam omogu?ava da potpuno percipirate, prihvatite i integrirate vrtložne valove koji dolaze iz Galakti?kog centra. Nadalje, iz perspektive vaše kozmi?ke svjesnosti vi možete lako gledati kroz trodimenzionalne iluzije odvojenosti i ograni?enja. Vi ZNATE da ste VI kreator svoje realnosti jer ste vi odraz svog Multidimenzionalnog SEBSTVA u JEDNOM koje baca odraze Svog svjetla na holografsku matricu vaše sadašnje inkarnacije.

Vi tako?er ZNATE da je ova inkarnacija – uklju?enje u 3D Igru odvojenosti- posebna jer je to život u kojem doživljavate radost i pobjedu rasta vaše planetarne realnosti u petu dimenziju. Vi ?ete živjeti unutar kolektivnog JEDNOG i doživjeti Bi?e planetu, ponovno sjedinjenje sa vašom Galakti?kom obitelji i dati doprinos vašoj realnosti na kvantnom, sub-atomskom nivou.

KROZ MATRICU

Pogledajte sebe na ulazu u holografsku matricu koja vas usmjerava u i kroz trake Svjetlosnog jezika, koji ulazi i izlazi iz vaše potencijane forme. Uzmite si vremena da na?ete jednu od traka i zaka?ite svoju svjesnost na nju sa namjerom da u?ete u vrtlog.Ako se predate osje?aju, boji i tonu multidimenzionalnog svjetla, njegova rezonanca bezuvjetne ljubavi vas vu?e u i kroz vrtloge svjetla. Sve brže i brže vi putujete u i kroz bezbroj mogu?ih, možda ?ak i «nemogu?ih» realnosti.

Brzinom ve?om od svjetlosti, vi sada prolazite prošle planete, solarne sustave, galaksije, maglice, crne rupe, bijele rupe, praznine i univerzume. Sve što percipirate je realno jer jer ste izabrali to opaziti. ?in vašeg promatranja je taj koji je stvorio ove realnosti, iako su one uvijek ovdje kao potencijal. Logi?ka misao i ljudske emocije ne mogu odgovarati vašoj svjesnosti. Oni su preopsežni i premali.

Vi ste vaše manifestirane misli, dok vaše emocije bruse vaš pravac prema sadašnjem životu, onaj koji ste bili prije postaje ?isto svjetlo. Ako u?ete u tu matricu, snaga bezuvjetne ljubavi upli?e se u šestodimenzionanu holografsku projekciju vašeg sadašnjeg života. Sa perspektive šeste dimenzije, vi vidite vaše uzemljeno sebstvo na trodimenzionanoj Zemlji.

Koriste?i svoju Kozmi?ku svjesnost vašega programera SEBSTVA, vi šaljete mlaz bezuvjetne ljubavi i multidimenzionalne svjesnosti iz vašeg šestodimenzionalnog SEBSTVA u usrce uzemljenog. Dopustite ovom mlazu svjetla i ljubavi da stvori stalnu komunikaciju izme?u vašeg programera SEBSTVA koji vas je projicirao u vašu realnost, i vašeg uzemljenog sebstva, koje je vra?anje forme sa dugog putovanja u polarnost.

Sada, na trenutak pregledajte fajlove tog života. Tada, svaki virus baziran na strahu može biti pobrisan bezuvjetnom ljubavlju, dok ?e svjetlo vaše velike Kozmi?ke svjesnosti povisiti vašu rezonanacu iznad polariteta straha. Pogledajte «file» vašeg «djeteta znanja» PROŠIRITE ovaj file svojom bezuvjetnom ljubavlju i SPREMITE goa svojom Kozmi?kom svjesnoš?u. Ako tako ?inite, vi po?injete «skidati» vaš Operativni multidimenzionani sustav.

Gdje se to znamje izgubilo? Koje su to emocije bazirane na strahu bile koje su uzrokovale da zaboravite svoje SEBSTVO? Suprotnost mislima baziranim na strahu i emocijama je bezuvjetna ljubav. OSVJETLITE taj strah i PONIŠTITE ga bezuvjetnom ljubavlju. Zatim SPREMITE izmjene svojom Kozmi?kom svjesnoš?u. Ako tako ?inite, Multidimenzionani operativni sustav se uklju?uje.

Kad ste shvatili da ste postali žrtva? Iskoristite vašu bezuvjetnu ljubav da PROŠIRITE taj trenutak bu?enja. Sjetite se straha koji je uzrokovao to da ste postali žrtva i POBRIŠITE taj file svojom bezuvjetnom ljubavlju. Jezikom Kozmi?ke svjesnosti, promjenite programsku formu, «Ja ne mogu kontrolirati moj život.» u «Ja sam kreator moje realnosti.» SPREMITE ove izmjene i osjetite trenutak radosti što ste dobili uvid u realnost kroz vaš Multidimenzionani operativni sustav.

Kad se je vaša svjesnost proširila na Osobnu svjesnost? Pregledajte ovaj povratak SEBSTVU i PROŠIRITE ga bezuvjetnom ljubavlju, isto tako iskoristite vašu Kozmi?ku svjesnost da SPREMITE ove promjene. Ako tako ?inite, Trodimenzionani operativni sustav se postepeno po?inje GASITI, dok se vaš Multidimenzionani operativni sustav postepeno PALI.

Kad se vaša svjesnost proširla na Kolektivnu svjesnost? OSJETITE Kolektivnu svjesnost ?ovje?anstva o vama. Sa snagom vaše bezuvjetne ljubavi, POBRIŠITE sav strah koji proizlazi iz ovog kolektiva i SPREMITE ove svojom Kozmi?kom svjesnoš?u. Uzmite trenutak da pošaljete vali? bezuvjetne ljubavi u kolektivnu realnost da pomognete drugima da POBRIŠU svoj strah. Sada, spojite vašu Kozmi?ku svjesnost sa Kolektivnom svjesnoš?u da pomognete u pove?anju rezonantne frekvencije cijelog ?ovje?anstva.

Kad ste prihvatili Planetarnu svjesnost? POJA?AJTE ovaj proces i podijelite ga sa Gajom. Zatim iskoristite svoju bezuvjetnu ljubav da POBRIŠETE strah i iscijelite štetu koja je u?injena Njezinoj planeti kao i vašem osobnom zemaljskom vozilu. Iskoristite vašu Kozmi?ku svjesnost da pove?ate rezonancu osobnog i planetarnog tijela. I isto tako SA?UVAJTE ove promjene u vašem zemaljskom vozilu i u tom podru?ju Zemlje gdje vi živite.

Kad ste prihvatili Galakti?ku svjesnost? Iskoristite svoju bezuvjetnu ljubav da postanete bliži ?lanovi svoje Galakti?ke obitelji u dnevnom životu. Koriste?i svoju Kozmi?ku svjesnost, SPREMITE tu povezanost na «Desktop» vašeg Tre?eg oka i Višeg srca. Napravite «back up» (sigurnosnu kopiju) na hard-disk vaše Junk DNA da poduprete vaš proces povratka Svjetlosnom tijelu.

OSJETITE svoju Kozmi?ku svjesnost kako po?inje otpuštati vaš Trodimenzionani operativni sustav i potpuno aktivirati vaš Multidimenzionani operativni sustav. SPREMITE ovaj pomak svojom bezuvjetnom ljubavlju. Svaki dan odredite «vrijeme» da priznate veliku promjenu koja koja se doga?a u vašoj svjesnosti, stoga i u vašoj realnosti. Vau, ponovo i ponovo JA SAM moje SEBSTVO.

Sa programiranjem jezika vaše Kozmi?ke svjesnosti, vi ste programirali da se vaš Trodimenzionani operativni sustav ugasi, a da se vaš Multidimenzionani operativni sustav upali. Budu?i da je vaš novi operativni sustav multidimenzionani, on radi iz tre?u kao i za više dimenzije. Zbog toga ?ete iskusiti tre?u dimenziju, ali više ne?ete na nju biti ograni?eni.

Sa svojom Kozmi?kom svjesnoš?u, koja je priro?ena Multidimenzionanom operativnom sustavu, vi imate pristup svim fajlovima trodimenzionane iluzije, kao i svim fajlovima multidimenzionane svjesnosti i percepcije. Na nesre?u, virus straha koji je ušao u vaš kompjuterski mozak vašeg uzemljenog dijela mora se stalno ?istiti. Ipak, vaš Multidimenzionani operativni sustav može koristiti vašu šestodimenzionanu komponentu da ?isti ove strašljive iluzije, što ?e omogu?iti objavljivanje Istine o vašoj proširenoj percepciji. Ovaj Sustav ?e zatim SPREMITI ove promjene u vaše Tre?e oko i Više srce.

Vaša Kozmi?ka svjesnost i bezuvjetna ljubav mogu imati potrebu da u?u duboko u ove fajlove da o?iste mnoge živote i paralelne realnosti u kojima je vaš uzemljeni dio patio pod iluzijama teškog života, ograni?enja, strašljivih misli i emocija, kao i odvojenosti od vašeg istinskog Multidimenzionanog SEBSTVA. Sre?om, sa uklju?emim vašim Multidimenzionanim operativnim sustavom, sve što «trebate» ?initi je:

Biti mirni u svom umu i otvoriti vaše srce.
Staza JEDNOGA može se ?initi usamljenom, ali samo na po?etku.

Svaki dan idete ovom Stazom i ZNATE da je ispunjena ljubavlju.
Ova ljubav odzvanja iz dubine ali i iznad.

Dosegnite duboko unutra ali i zvan, da vidite što želite.
Da prona?ete život koji ?ete stvoriti, i BITI onaj kojem se divite.

Prihvatite ovaj život i zahvalite mu, svaki dan, svaki sat.
Zatim, samo se opustite i gledajte predstavu, kako vaš novi život cvjeta.

Trbat ?e neko trodimenzionano «vrijeme» za vaš uzemljeni dio da bude svjestan ovog pomaka. Zbog toga, sa bezuvjetnom ljubavlju vaše Kozmi?ke svjesnosti, vi šap?ete u srce vašeg uzemljenog dijela.

«SADA, ti si budan, Ti si SEBSTVO!
Odvojenost je iluzija. Ograni?enje je stanje uma.
TI si kreator svog života.
Svjesnost je programski jezik tvoje realnosti i TI si tvoja Svjesnost!».

Mi smo Arkturijanci

YOU ARE CONSCIOUSNESS You Tube

http://www.youtube.com/user/suzannelie#p/u/4/9KIAO8QdjA4

KORAK DVADESTEPRVI

Dobrodošli natrag u Arkturijanski Koridor. Želimo pregledati proces dvadesetog koraka. Zatim ?emo vam pomo?i u upotrebi novog Multidimenzionanog operativnopg sustava koji ste preuzeli u tom koraku.

Kako bi svjetlo vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA opažalo svoje veliko svjetlo u fizi?koj formi, ono je moralo to svjetlo podijeliti na «promatra?a» i «onoga koji se promatra». Vaše svjesno, inteligentno, bezuvjetno vole?e SEBSTVO koje rezonira sa JEDNIM, je zatim trebalo kreirati Božanski ideal za formu koju je željelo promatrati u njezinoj holografskoj projekciji života u nižim dimenzijama. Zbog toga je vaše SEBSTVO kreiralo misao. formu ljudskog tijela, koja je postala objekt od kojek ?e se prvi mlaz svjetla odbijati.

Drugi mlaz svjetla se zatim sjedinio sa bezuvjetnom ljubavlju i multidimenzionanom svjesnoš?u, tako da jednom kad se odrazi od ogledala i izmješa sa prvim mlazom (ljudskom formom) na holografskoj plo?i, ?isto?a originanog svjetla (Multidimenzionanog SEBSTVA ?e biti sa?uvana.

Svjetlo je projicirano na holografsku plo?u planete Zemlje. Na ovoj to?ki, vaše SEBSTVO je trebalo vas opažati kao vrtložne krugove energije vašeg svjesnog svjetla kako može postati forma. Na ovaj na?in, vaša forma je održana i fizi?ka realnost sa?uvana.

Ovaj proces se je ponavljao ponovo i ponovo za svaku tro i ?etverodimenzionanu realnost koji je vaša Duša/SEBSTVO izabrala iskušati da bi bila u trodimenzionanoj formi. Kad postignete Majstorstvo u formi i ?ak u jednoj od ovih realnosti, vi se možete svjesno vratiti u petodimenzionano Svjetlosno tijelo i putovati me?u-dimenzionano snagom vaše multidimenzionalne svjesnosti i bezuvjetne ljubavi.

BITI MAJSTOR

Vaš Multidimenzionani operativni sustav, kojeg ste preuzeli u dvadesetom koraku, ima primarni cilj da vas vodi u Majstorstvo vaše sadašnje realnosti. Kao Majstor energije vi možete potpuno prihvatiti svoje Multidimenzionalno SEBSTVO koje ?e vas vratiti vašoj istinskoj multidimenzionanoj realnosti. Donji youtube ?e vam dati uvid u to.

http://www.youtube.com/watch?v=g79UaJ8s8K4&feature=player_embedded#

Kratak sažetak youtube:

Vaše mnoge multidimenzionalne realnosti su prošireni dijelovi i subjektivni osnovni obrasci koji izražavaju vaše holografske zrake. Budu?i da ve? postojite u mnogim dimenzijama, vaše bi?e je bezvremensko. Svaki element na koji ste se ikada fokusirali još postoji.

Iluzija vremena ne rasipa energiji, ona ju samo usmjerava. Sve što ste doživjeli u svim svojim boravcima u formi još posoji u SADA JEDNOME. Jednom kad pogledate realnost iz ove perspektive, vaš ideal vremena se mijenja od ne?ega što je bila prošlost, sadašnjost i budu?nost u arenu doživljaja. Kao Multidimenzionano bi?e vi se kre?ete u svjesnost promatra?ak koji ide iz jednog iskustva u drugo, radije nego iz jednog vremena u drugo.Vrijeme za Majstora živi unutar svih trenutaka izme?u. Kad ponovo zadobijete ovo uro?eno Majstorstvo vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA, nema ni?ega što ne možete proživjeti ponovo i ponovo, jer djelujete unutar ne-vremena Multidimenzionanog univerzuma.

INTEGRATIVNA SVJESNOST

Vaš Multidimenzionani operativni sustav vam omogu?ava pristup novom obliku svjesnosti, koja je toliko delikatna poput an?eoskih krila i jaka poput planine. Ovo stanje svjesnosti se miješa s tim tko vi jeste na vašoj planeti koja se mijenja sa vašim istinskim SEBSTVOM kome se vra?ate. Vaša multidimenzionalna svjesnost otpušta sve emocionalne «kvake» za tre?u dimenziju koje mogu utjecati na vaš proces koji omogu?ava da ono što odlazi bude nadomješteno onim što dolazi. Ovo novo stanje svjesnosti proizlazi iz vaše Junk DNA, koja se stalno aktivira vašim Multidimenzionanim operativnim sustavom. Vaša nova svjesnost vam pomaže u širenju u petu dimenziju dok ste još uzemljeni na planeti Zemlji.

Zbog konverzacije mi ?emo ovu svjesnost nazvati «Integrativna svjesnost» jer vam ona omogu?ava da integrirate u svoju budnost sve što želite da ostane u vašem životu dok ulazite u veli?anstvenu avanturu Nove Zemlje. Drugim rije?ima vaša Integrativna svjesnost vam omogu?uje da lako otpustite sve što je sada dovršeno i potpuno prihvatite ono što je izvan vaše percepcije. Ovo otpuštanje vam pomaže da integrirate «prošlost» i «budu?nost» u vezanu realnost SADA.

Vaša Integrativna svjesnost vam pomaže tako?er i da se sjetite svake informacije/iskustva iz vaših mnogobrojnih prošlih života i paralelnih realnosti, tako da ih možete izmiješati u novu realnost. Na ovaj na?in, ništa što je potrebno za vaš povratak SEBSTVU ne?e biti zaboravljeno niti izgubljeno.U stvari, Integrativna svjesnost vam omogu?uje da ne doživite osje?aj gubitka za vrijeme pomaka u u vaše istinsko, Multidimenzionalno SEBSTVO, jer ona osigurava da zadržite sve vaše primarne lekcije, iskustva, ljubavi i kreacije kako postajete Nova Zemlja.

Upravo kao što informacija može biti spremljena u aparat koji držite u ruci, ona je jednom pohranjena u kompjutere tako velike da mogu zauzeti cijelu sobu, vaša Integrativna svjesnost može prikupiti i spremiti sve podatke/doživljaje iz svih realnosti u kojima ste se manifestirali u svim vašim tro i ?etverodimenzionalnim realnostima.

Vi ne istražujete stalno informacije koje su spremljene u vašem priru?nom ra?unalu, ali vi znate da u raspoložive ako ih zatrebate. Na isti na?in, vi ne?ete stalno biti u svjsnom kontaktu sa sa informacijama u vašoj Integrativnoj svjesnosti, ali im možete pristupiti kad god trebate.Energija Plutona u Jarcu, koji ?e biti u tranzitu do 2024, ?e olakšati vašu sposobnost da otpustite to što je prošlo i da zadržite ono što vam omogu?uje ponovno ro?enje.

Vaša integrativna svjesnostvam tako?er pomaže i u integriranju vaše Osobne, Kolektivne, Planetarne, Galakti?ke i Kozmi?ke svjesnosti u JEDNU budnost mnogih verzija vašeg SEBSTVA. Drugim rije?ima:
Vaša Integrativna svjesnost vas percipira kao individuu
unutar kolektiva ?ovje?anstva.
Unutar kolektiva Zemlje
Unutar kolektiva Solarnog sustava
Unutar kolektiva Galaksije
Unutar kolektiva Univerzuma.
Svi ovi kolektivi postoje unutar Velikog kolektiva kozmi?ke svjesnosti.

Zbog toga je vaša Individualna svjesnost
Okružena vašom Kolektivnom svjesnoš?u
Koja je okružena vašom Planetarnom svjesnoš?u
Koja je okružena vašom Solarnom svjesnoš?u
Koja je okružena vašom Galakti?kom svjesnoš?u
Koja je okružena vašom Kozmi?kom svjesnoš?u.

Najvažnije je da vaša Integrativna svjesnost spaja vašu iskru individualne ljubavi sa bezuvjetnom ljubavlju JEDNOG. Ovim spajanjem ljudske uvjetovane ljubavi u duhovnu, bezuvjetna ljubav vam omogu?uje da držite sve vaše mnogobrojne realnosti unutar vaše budnosti pomo?u velike magnetske sile bezuvjetne ljubavi. Bezuvjetna ljubav je ljepilo koje drži svu realnost u JEDNOME. U stvari, bezuvjetna ljubav je ta koja drži mnogobrojne izraze SEBSTVA unutar Integrativne svjesnosti.
GLEDANJE UNUTRA

Dopustite svojoj mašti da usmjeri svoju viziju unutar vašeg zemaljskog vozila. Razmišljajte osvom zemaljskom vozilu kao što biste razmišljali o bilo kojem vozilu, objektu u koje VI ulazite tako da biste se vi, svjesnost/svjetlo, mogli kretati po okolini. Na primjer, vaš dom/vozilo sadrži vaše tijelo/vozilo koje sadrži vašu svjesnost/svjetlo. Vi niste vaša ku?a ni vaše zemaljsko vozilo, nego se ovi objekti koriste da drže VAS koji ste svjesnost i svjetlo.

Uzmite trenutak da pogledate unutar vozila vašeg tijela da vidite VASm svjesnost/svjetlo, kao što biste pogledali unutar svoje ku?e. Vi poznajete ku?a koja vam omogu?ava zaštitu za vaše zemaljsko vozilo vrlo intimno. Me?utim, koliko poznajete zemaljsko vozilo koje omogu?uje trodimenzionalnu formu za vašu svjesnost/svjetlo. Da biste bolje upoznali unutrašnjost vašeg tijela:
Zamislite da stojite na vratima vašeg srca…
Pobliže ispitajte unutrašnju vizju vašeg srca…
Pobliže ispitajte ulaz u vaše srce…
Upravo kao što biste kroz vrata vaše ku?e, u?ite kroz vrata vašeg srca…
Kad u?ete kroz ova vrata, pogledajte duga?ke stepenice koje vode do vašeg Višeg Srca…
Dok se penjete ovim stepenicama, Trostruki plamen vas vodi…
Pogledajte svoju ATMU, vaš Trostruki plamen i u?ite…
OSJETITE i spojite se sa uro?enom Mudroš?u, Mo?i i Ljubavi…
Dok to ?inite, vi ste trenutno prevezeni u vaše Tre?e oko…
Unutar vašeg Tre?eg oka, ukrenite se prema unutra da vidite elektri?no kruženje sinapsa vašeg mozga koje se žare svakom percepcijom i mišlju…
Pogledajte gore prema Kruni i da vidite otvoreni Zvjezdani ulaz Pinealne žlijezde kako privla?i multidimenzionano svjetlo i bezuvjetnu ljubav….
Pomaknite se u centar vašeg Kompjutera mozga gdje je Kundalini energija Zemlje porasla do vašeg tre?eg oka i miješa se sa Tokom JEDNOGA kroz vaš Pinealni Zvjezdani ulaz…
Vi ste sada programer vašeg kompjutera/mozga…
Pomo?u velike snage vaše svjesnosti /svjetla UKLJU?ITE SVE sustave Multidimenzionanog operativnog sistema…

PORO?AJNI KANAL

Uklju?ivanje vašeg Multidimenzionanog operativnog sustava stvalja vas u poro?ajni kanal vašeg novog života. Zbog poro?ajnog procesa vašeg novog života možete doživjeti velike poteško?e. Možete se osje?ati jako blizu i opet tako daleko. Vaše nove sinapse vam govore da ste druga?iji, ali vaše zaostale iluzije vam govore da život izgleda isto, i da se «kao obi?no vratite poslu». Ovaj konflikt izme?u dviju poruka gradi sumnju, koja pove?ava vaš zamor.

Vi ste tako umorni, tako jako, jako umorni. Ali od ?ega ste umorni? Prvo umorni ste od 3D Igre. Prošli ste kroz mnoge životne periode i ?inili, ponovo ?inili i ponovo ?inili iste drame. Drugo, umorni ste od ?ekanja da se dogodi pomak. Vi želite da se on dogodi SADA. Novi operativni sustav je taj koji vas udara da vas podsjeti da je samo vaše uvjerenje to koje vas drži u tre?oj dimenziji. Vaš Multidimenzionani sustav vas podsje?a da sve što trebate promijeniti je vaša svjesnost.

Kad pove?ate svoju svjesnost, vi se pokrenete na vertikalnom spektrumogu?ih realnosti prema rezonanci pete dimenzije. Svaki put kad se multidimenzionani sklop UKLJU?I, a trodimenzionana sinapsa ISKLJU?I, vaša proširena percepcija je aktivirana i vi možete percipirati izraze viših dimenzija vaše realnosti, koje su vas prije zaobilazile. Kad možete svjesno percipirati više frekvencije realnosti, možeteusmjeriti na njih svoju pažnju i namjeru. Tada ?e biti puno lakše otpustiti ograni?enja i težak rad trodimenziionalnog života. Sada kada znate istinu vaše veli?anstvene multidimenzionalne prirode, vi više ne?ete prihvatiti restrikcije koje su stavljene od strane zastarjelog sustava uvjerenja koji je usmjeren na borbu i strah. Vi se bunite protiv ograni?enja i i pronalazite hrabrost da kreirate realnost vaših snova. Vi još osje?ate navalu straha koja proizlazi iz Kolektivne svjesnosti onih koji žele kontrolirati druge.

Me?utim vi možete tako?er osjetiti bezuvjetnu ljubav vašeg SEBSTVA, kao i proširenu struju bezuvjetne ljubavi koja Te?e iz JEDNOGA. To je ovaj Tok bezuvjetne ljubavi koji vam pomaže u proširenju vaše svjesnosti, uvjerenja, o?ekivanja i percepcije u realnost petodimenzionalne Zemlje. Sa ovim znakom nade i ljubavi koji zra?i iz vaše aure, vi po?injete pronalaziti vrijeme da budete sa onima koji su blizu vašeg srca i ?inite to što volite.

Kako se iluzije raspadaju i lažni proroci razotkrivaju, vi vidite polaganu propast trodimenzionalnog sustava. Vi zadovivate tako duboko povjerenje u sebe da izlazite s onim «što je bili skriveno» prije nego ste se probudili. Vi se više ne bojite što drugi misle niti trebate njihovo priznanje ili pohvalu. Vi ste «Otok u svom SEBSTVU» i sve vaše potrebe se zadovoljvaju iz vertikalnih realnostikoje vas ispunjavaju sa bezuvjetnom ljubavlju.

U me?uvremenu, horizontalna realnost tre?e dimenzije ostaje mjesto kojem vi služite da pomognete drugima da se probude i postanu svoje SEBSTVO, kao što ste i vi to u?inili. No?u su vaši snovi ispunjeni životom u petoj dimenziji, i vi se budite sa porukama koje vam pomažu u dnevnom životu. S druge strane, vi možete vrijeme za spavanje koristiti i za ?iš?enje doga?aja iz djetinjstva, prošlih života ili alternativnih realnosti koje mole da budu o?iš?ene iz vaše aure. U ovom slu?aju, možete se probuditi umorni, tjeskobni ili depresivni.

Tada meditirajte, idite u šetnju, razgovarajte s nekim koga volite da povratite svoj Centar. VI ste Centar, ne samo svog fizi?kog tijela, nego i Centar fizi?ke realnosti. Vi stvarate ovu realnost sa svakom vašom mišlju i emocijom. Vi ste Gospodar svoje sudbine, kao i sudbine koju dijelite sa svakim ljudskim i ne-ljudskim ?lanom Gajine Zemlje.U stvari, VI ste Zemlja, jer vi ste Gaja, Svjesnost vaše planete.

Kad zapo?injete svoj dan, prona?ite Centar i slijedite njegov Tok u više izraze vašeg Bi?a. Budu?i da vjerujete SEBSTVU, mirno se opustite u pokretima vašeg disanja i zakora?ite u Tok JEDNOGA da primite vodstvo koje vam ono daje.

Osjetite vodstvo sada…

Apsorbirajte ga u svaku stanicu i atom vašeg bi?a, u vašu auru i vaš svakodnevni život. Dijelite ovo vodstvo zra?enjem vaše prisutnosti dok polako idete kroz javnost sa darovima vaše proširene realnosti. Sjetite se ponovo i ponovo u toku dana da pozovete bezuvjetnu ljubav JEDNOGA da otpusti sav strah i privu?e ljubav, mir i radost. Dopustite svojim poteško?ama da vas podsjete da ste umorni od toga što ?inite i i od toga tko ste. Uvažite poruku i slijedite Tok ljubavi koji na njoj putuje da prona?ete Put Života koji volite živjeti.

Duga, trodimenzionalna zima odvojenosti i ograni?enja pada u sje?anje, a prolje?e po?inje cvjetati. To što je dovršeno napušta vaš život da napravi prostor za ponovno ro?enje onoga tko vi stvarno JESTE. Otpustite ono što je nepotrebno u vašem životu i dozvolite Plutonu da to izvu?e iz strukture Jarca da podreže cvije?e koje je završilo svoj životni ciklus. Na ovaj na?in, vi stvarate prostor za ro?enje novog života. VI sa sada Budite, duga no? se okon?ava. Ispred vas se budi veli?anstvena avantura.

RO?ENJE

Postepeno, javljaju se prve dvije klice puzavice iz vlažnog, nagnojenog blata. Sun?eva svjetlost ih s ljubavlju njeguje požuruju?i ih da se širom otvore za novu realnost. Suviše dugo je mlada biljka bila skrivena ispod površine zemlje, bojala se suo?iti sa nepoznatim svijetom svjetla. Tama njezine zemaljske realnosti je bila poznata i udobna.

Ipak su se dvije malene ruke probile iz sigurnosti jedinog svijeta kojeg su poznavale u avanturu svjetla. «Što ?e od njih postai?» šap?e korjenje koje se drži poznatog. «Mi nikad ne možemo znati.» slažu se svi. «Ipak, zajedno, držat ?emo se ?vrsto da stvorimo bazu za taj dio nas koji je krenuo u avanturu u nepoznatu zemlju.»

Na njihovo iznena?enje, korjenje je znalo jer je osje?alo tok svjetla koje je poslao dolje njihov hrabri pionir. Postepeno, ovo dodatno svjetlo je hranilo korjenje i u?inilo ga ve?im, ja?im i dubljim. Neobjašnjivo, ono je moglo osjetiti pokret svojih listova kao su oni svaki dan rasli i postajali izdašniji.

Zajedno, oni su se veslili ro?enju svog prvog cvijeta. Kako su oni znali za ovo ro?enje? Listovi su im rekli. Da, zemlja gore više nije bila nepoznata korjenju jer je stalno komuniciralo sa ostatkom SEBSTVA.

Polako, korjenje se proširilo na novi nepoznati teritorij i pomiješalo se sa drugim korjenjem. Oni su tako?er stvorili centralni korijen koji je ušao duboko u središte Majke Zemlje. Kao što se pomo?no korjenje ispreplelo sa drugim korjenjem da stvore mrežu ispod površine, centralno korjenje se sjedinilo pomo?u plodne zemlje koja ih je povezala.

Jednog dana, korjenje je otkrilo da više nisu samo biljka. «Mi smo postali JEDNO. Mi smo sada vrt.» radosno su mu priop?ile biljke. Kako se korjenje povezalo sa drugim korjenjem u mrežu, oni su nadalje nau?ili da svaki sustav korjenja podržava druga?iju bilku, koja cvate razli?itim cvjetovima u razli?ito vrijeme. Ali blaženo, svaki korijen, svaki list, svaka biljka i svaki cvijet su bili JEDNO u vrtu koji su postali.

Korjenje je bilo ponosno na svoje biljke, ali je tako željelo da vidi vrt ?iji je bilo dio. «U?i u sebe.» šaptalo je Sunce. Idi uz korjenje u biljku, zatim u ilstove, sve do vašeg cvijeta.»

«Našeg cvijeta?» reklo je. «Mi nismo cvije?e, mi smo korjenje.»

«Ahh.» gugutalo je Sunce. «Ja dolazim dolje, do vas korjenja, tako da cvije?e može cvasti. Zato molim, do?ite gore do mene da vam mogu zahvaliti za vašu službu.»

«Našu službu?» pitalo je korjenje jednoglasno.

«Da, drago korjenje, vi ste roditelji naše biljke. Vi ste ju prvi zamislili dok je još bila sjeme. Vi ste inkubirali sjeme za vrijeme duge, hladne zime i u prolje?e vi ste bili ti koji stvorili sustav podrške dok je cvijet još bio sjeme.»

«Vi ste povukli vodu i minerale iz tla da hranite vašu biljku, i vi ste ju oja?ali svojim jakim temeljem. Vi ste zaslužni što postoji vrt, jer ste mogli otpustiti dio vas, vašu mladicu tako da može iza?i u nepoznatu zemlju. Vi ju niste ni sudili, ni korili. U stvari, vi ste podržali ono što niste razumijeli.»

«Vidite, drago korjenje, vi ste unutrašnji život koji omogu?uje vašem cvijetu da cvate u slavi mog Sunca. Bez vas ne bi bilo biljke, ni cvijeta, ni vrta. Zato što ste vi bili dovoljno hrabri da iskusite to što niste razumjeli, primit ?eete viziju mojeg svjetla!»

ŽIVJETI MNOGOBROJNE REALNOSTI

Sve više i više, sa ili bez vašeg svjesnog znanja, vi padate u vaše alternativne, multidimenzionane realnosti. Budu?i da ste novi u vašem Multidimenzionanom operativnom sustavu. Vi mislite da ste «zaboravili» neku STVAR ili «ispraznili».U stvari vi ste u procesu sje?anja na NEKOGA, svoje SEBSTVO. Ovo sje?anje koje se sve više širi vam jako otežava vašu ograni?enu realnost u zemaljskom vozilu.

Vi ste poput djeteta s novom igra?kom. Vi se želite igrati s ovom igra?kom i zaboravljate na posao koji vam je majka rekla da napravite. Sre?om, jednom kad se prilagodite i postanete stru?ni sa Multidimenzionanim operativnim sustavom, mo?i ?ete lako izvršavati 3D zadatke, dok istovremeno jedrite kroz nove realnosti. Zatim ?ete promatrati vaše fizi?ko sebstvo kroz Multidimenzionano SEBSTVO. Sa ove više perspektive, vi ?ete shvatiti da još ne napuštate vašu trodimenzionanu realnost. Naprotiv, vi širite svoju realnost da obuhvatite više dimenzije dok istovremeno zadržavate fizi?ku formu.

Kona?no, vaša svjesnost ?e rezonirati sa takvom frekvencijom, da ?ete «pustiti» vaše zemljano tijelo i potpuno prihvatiti vašu istinsku formu svjetla. Na toj to?ki, vi ?ete se više koncentrirati na novu, multidimenzionanu realnost, a manje na ograni?enja vaše stare fizi?ke realnosti. Ovaj prijelaz ?e biti jednostavan kao da postepeno tonete u san i polako se budite. Me?utim kad se probudite u novom životu, to ?e biti stvarna realnost a iluzije fizi?kog života ?e izgledati kao duga?ak san.

Vi se ne?ete probuditi sami, jer Gaja, kao i svi Njezini stanovnici koji su podržali kreaciju Njezine nove forme ?e biti s vama. Vi ?ete se tako?er sjediniti sa vašom Galakti?kom obitelji, jer je sada cijela Galaksija spremna za svoj povratak u viši izraz. Zapamtite, Jedini, sa perspektive vašeg peterodimenzionanog SEBSTVA, vi ste sposobni održavati kontakt i vezu sa svim realnostima bez da ste ograni?eni samo na jednu. Vi se sada pokušavate povezati sa svojim petodimenzionanlnim SEBSTVOM, ali vaše petodimenzionano SEBSTVO je uvijek bilo povezano s vama.

Kad uzmete trodimenzionalnu formu, ?estica vašeg Bi?a koja bira u?i u formu još postoji u jedinstvu sa Multidimenzionalnim SEBSTVOM. Zatm, jednom kad se Vi u trodimenzionanoj formi probudite, možete istovremeno proživljavati i tro i petero dimenzionanu realnost. Ipak, percepcija multidimenzionanih svjetova dok ste još u zemaljskom vozilu, zahtijeva da preuzmete i integrirate multidimenzionanu svjesnost vašeg Multidimenzionanog operativnog sustava prije nego iskusite brojne realnosti.

Na?in na koji živite brojne realnosti je poput ?itanja dobre knjige. Kad ?itate knjigu koja vas duboko raduje, ona putuje s vama kroz vaš um poput druge realnosti. Vi možete biti na poslu ili prati su?e i trenutno pomaknuti svoju osnovnu pažnju na pri?u iz knjige. U isto vrijeme vi obavljate svoj fizi?ki zadatak.

Umjesto da šproživite dio vaše knjige, vi možete odigrati video igru u svom umu. U stvarnosti, vaše trodimenzionano iskustvo je «video igra» na koju je vaše Multidimenzionano SEBSTVO uklju?eno. Na nesre?u, kad ste zaboravili da ste «u igri» po?eli ste misliti da je video igra realna, a mutno sje?anje na SEBSTVO je bila samo vaša mašta. Naravno, vaša mašta JE realna, jer je mašta peterodimenzionana misao.

Sli?no kao što se možete isklju?iti iz video igre, dok se igra još nastavlja bez vaše primarne pažnje, vi se možete isklju?iti i iz 3D igre i uklju?iti u peterodimenzionanu igru dok 3D igra još traje. U stvari, to se doga?a dok spavate, meditirate ili maštate. Vi ve? živite mnogobrojne realnosti. Vi to samo nazivate «koristiti maštu» umjesto «slijediti peterodimenzionanu misao u druge realnosti».

Kao što televizijski kanali cijelo vrijeme emitiraju, ali možete gledati samo jedan, sve vaše realnosti se cijelo vrijeme odigravaju, ali možete gledati samo jednu. U stvari možete se prebacivati s jednog kanala na drugi. Ili možda imate takav ekran da istovremeno možete vidjeti više kanala. Takvi ekrani su poput Multidimenzionalnog operativnog sustava. Unutar ovog operativnog sustava, vi možete gledati i sudjelovati u brojnim Postajama/realnostima u isto vrijeme.

BITI MULTIDIMENZIONALNI

Kao što vaše fizi?ko sebstvo može razgovarati sa prijateljem, voziti auto, slušati radio i piti vodu u isto vrijeme bez poteško?a, vaše peterodimenzionalno SEBSTVOmože svjesno sudjelovati u brojnim realnostima u okviru JEDNOG trenutka SADA. Sposobnost oslobo?enja od iluzije vremena i prostora je ta koja vam omogu?ava sudjelovanje u brojnim realnostima. Kao što možete voziti, jesti, piti, razgovarti i slušati u jednom trodimenzionanom trenutku, vi možete i postojati u mnogobrojnim realnostima unutar petodimenzionanog SADA. Da biste iskusili to što vam sada govorimo:
Stvorite sliku sebe kako ?itate ovu poruku u sadašnjoj realnosti, zatim..
DODAJTE sliku hodanja po peterodimenzionalnoj šumi u drugoj realnosti…
Sada DODAJTE sliku kako vozite Svemirski brod u drugoj realnosti…
Dopustite svojo mašti da sve tri slike drži istovremeno…
?itanje ove poruke…
Šetnja u peterodimenzionanoj šumi…
Vožnja Svemirkog broda…

Da utvrdite da još koristite vaš Trodimenzionani operativni sustav, ove tri slike su u razli?itim djelovima vašeg uma. To je dobro za ovaj dio vježbe.

Sada, pritisnite «play» i dopustite da ove slike ožive u pokretu, iskustvu, mislima i emocijama…

Možda proživljavate neku vrstu tjeskobe, sumnje, ili uzbu?enja dok istovremeno držite tri razli?ita «videa» u vašem umu. Vi koristite svoj um sli?no kao jednu od onih televizija koja ima tri stanice na istom ekranu. Zato prvo pogledajte svaku u svoje vrijeme.

Uskladite se na iskustvo, emocije i misli ?itanja ove poruke…
Uskladite se na iskustvo, emocije, misli i percepciju šetnje peterodimenzionalnom šumom…
Uskladite se na iskustvo, emocije, misli i percepciju vožnje vašeg svemirskog broda….

Sada molimo da aktivirate svoj Multidimenzionani operativni sustav, kao što ste u?inili u prethodnoj vježbi…

Osjetite kako se sve ove slike kre?u neovisno jedna od druge, iako sve žive kao JEDNO u vašoj svjesnosti…

Sada uzmite svoju primarnu svjesnost sa «?itanja ovog ?lanka» i smjestite ju na «šetnju peterodimenzionanom šumom»…

Zamislite da šetate 5D šumom – dok vozite svoj Svemirski brod u drugu dimenziju – dok ?itate poruku u drugoj dimenziji…

Sada, stavite svoju primarnu svjesnost na «upravljanje Svemirskim brodom» - dok šetate petodimenzionanom šumom – dok ?itate ovu poruku i tre?oj dimenziji…

U po?etku, ova vježba može «ozljediti vaš mozak» dok se ne priviknete na percipranje više od jedne realnosti u isto vrijeme. Sre?om, unutar vašeg Multidimenzionalnog operativnog sustava, vaša pro?irena percepcija postepeno dolazi na površinu. Vaša proširena percepcija olakšava vašu sposobnost da intimno doživite me?u.dimenzionalne realnosti koje struje kroz vašu uvijek-ekspandiraju?u realnost.

U stvari, VI ste kreator vaših multidimenzionanih realnosti. Na nesre?u, mnogi od vas su zaboravili tu ?injenicu. Zbog toga, prvo uskla?ivanje koje ?ete u?initi sa mo?i vašeg Multidimenzionalnog operativnog sustava je isklju?ivanje DNA koj avas ograni?ava na trodimenzionalnu percepciju i uklju?ivanje DNA koja aktivira multidimenzionalnu percepciju.

Sa vaše «Programerske pozicije» u centru vašeg kompjutera/mozga osigurajte da se uklju?i multidimenzionanlna Junk DNA koja sadrži proširenu percepciju, i da se isklju?i #% vaše ograni?avaju?e DNA. Vi možete zapo?eti ovu vježbu sa unutarnjom vizzijom u vašem srcu, kao što ste u?inili prije. Na ovaj na?in možete biti sigurni da ulazite u svoju svjesnost, kao i u vaš kompjuter/mozak, gdje ste VI programer svoje realnosti.

Vi možete izabrati da je ovo iskustvo «intersantna vježba» ili možete izabrati da imate sposobnost kontrole vlastite DNA. Svi vi na Gaji u ovo «vrijeme» ste unaprije?eni na viši nivo 3D Igre odvojenosti i ograni?enja. Me?utim, vi znate da se samo vi možete sjetiti da ste holografska projekcija vašegMultidimenzionalnog SEBSTVA. To ste bili VI koji ste izabrali poslati ?esticu vašeg cjelokupnog svjetla da se sjedini sa holografskom plo?om planete Zemlje zbog iskustva pomaganja Gaji u njezinom planetarnom uzašaš?u.

POSTATI KANAL

Poslušajte poruku Blagoslivljanja vašeg Bu?enja
http://www.multidimensions.com/players/BlessingsAwakening.mp3

Zbog toga što ste preuzeli i uklju?ili vaš Multidimenzionanlni operativni sustav, možete se po?eti sje?ati i održavati stanje svjesnosti u kojoj «ste vi programer» vaše 3D avanture. Pogledajte svoje zemaljsko vozilo sa gledišta vašeg Multidimenzionanog SEBSTVA, tako da možete vidjeti dva glavna programska Centra vašeg zemaljskog vozila, vaše Više srce i Otvoreno Tre?e oko.

Vaše Otvoreno Tre?e oko koristi multidimenzionano svjetlo da programira i pokre?e vaš kompjuter/mozak; dok vaše Više Srce koristi veliku snagu bezuvjetne ljubavi da pokre?e, održava i lije?i vaše zemaljsko vozilo. Ovi kontrolni centri funkcioniraju kao JEDAN da prime multidimenzionalno svjetlo i bezuvjetnu ljubav koja vas vra?a natrag svome Multidimenzionalnom SEBSTVU.

Povežite se sa Višim srcem da primite bezuvjetnu ljubav od svog Multidimenzionalnog SEBSTVA…
Dopustite ljubavi da vas štiti i daje vam hrabrost da otvorite Zvjezdani portal vaše pinealne žljezde…

Otvorite vaš inter-dimenzionalni portal vaše Krune da primite poruku Multidimenzionalnog svjetla iz DOMA…
Postavite ovu poruku na ekran unutrašnjeg uma vašeg Tre?eg oka…

Integrirajte rije?i/slike ove poruke s vašom bezuvjetnom ljubavlju i integrativnom svjesnoš?u, tako da možete primiti i razumjeti najviše frekvencije poruke koju primate. Na ovaj na?in možete nau?itui BITI vaše Multidimenzionalno svjetlosno SEBSTVO u dnevnom životu.

?ak ako je poruka i jednostavna kao «Imaj prekrasan dan» dopustite svojoj bezuvjetnoj ljubavi da ju potpuno obuhvati na mnogo na?ina na koje biste mogli imati prekrasan dan. Iz ove jednostavne poruke, možete po?eti otvarati kanal komunikaciji izme?u vašeg uzemljenog ljudskog sebstva i vašeg božanskog Multidimenzionanlnog SEBSTVA.

BLESSINGS ON YOUR AWAKENING – YOUTUBE VIDEO

http://www.youtube.com/user/suzannelie#p/u/4/frfUOZQ0ADU 

Stranica 7 od 7 Sve stranice

»