Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kozmi?ki zakoni stvaranja i razaranja - Poglavlje 15 - 2015 . Uzdignu?e je Odvajanje Žita od Kukolja

Posljednjih nekoliko desetlje?a u povijesti ?ovje?anstva obilježeno je teškim bitkama u 4., 5. i višim dimenzijama ( 4. i 5. denzitetu ) izme?u tamnih sila, Mra?nih snaga, tzv. "Bezbožne šestorke" ( Greys, Reptili, Zeta Reticuli, itd.), stvarnih kontrolora Zemlje, s jedne strane, i snaga Svjetlosti ( Galakti?ke Federacije, Bijelog Bratstva, itd.) sa druge.

Iako je ova bitka ima ogroman utjecaj na 3D na Zemlji, velika ve?ina ljudi nisu je ni svjesni. Uspavana ve?ina ljudskih bi?a su prisilni robovi Mra?nih snaga, koje provode ovo višegodišnje ropstvo preko svojih zastupnika. Zastupnici imaju skrivene nakane za stvaranje Novog Svjetskog Poretka, kako je jedan od njihovih glavnih govornika, Kissinger, nedavno proglasio jasno i glasno na televiziji.

U tu svrhu su pokvarili, u posljednjih nekoliko desetlje?a, financijski sustav diljem svijeta pretvaraju?i ga u veliku Ponzi shemu koja se temelji isklju?ivo na stvaranju novih dugova i novaca iz ni?ega. Glavni krivci su FED i privatne ameri?ke i anglo-saxonske banke koje posjeduju ovu središnju banku, a slijedili su ih ECB i ostale središnje banke. Mnogi od izvršnih direktora tih financijskih korporacija su ljudski klonovi koji su stvoreni genetskim inženjeringom od Bezbožne šestorke, u prvom redu, od Sivih.

Ovo znanje ?e postati središnji dio informacija u otkri?ima i nevoljama koje ?e se dogoditi tokom ove godine.

Dakle, jedini ljudi koji znaju to?no što ?e se dogoditi na kraju vremena su opunomo?enici Mra?nih sila, tako?er poznati kao Illuminati, Skrivena Vlada, Snage Novog Svjetskog Poretka, 13 obitelji, itd., i super-tajnih službe koje su sudjelovale u tajnim zajedni?kim poduhvatima, uglavnom pod zemljom, sa Bezbožnom šestorkom. Oni su stvorili mnoge nove tehnologije, uklju?uju?i i NLO-e i druga vozila, dok u isto vrijeme sustavno potiskuju provedbu brojnih patenata i novih tehnologija radi šire populacije.

Na primjer, ?ista tehnologija za proizvodnju vodika i kisika iz vode, kao gorivo za sve vrste motora za unutarnje izgaranje je dostupan ve? nekoliko desetlje?a, ali ga namjerno potiskuju naftne korporacije koje su u rukama mra?nih sila.

Krajnji cilj takve zle prakse je porobljavanje ?ovje?anstva. Me?utim, to nije plan za ?ovje?anstvo u ovom trenutku, jer ?e Snage Svjetlosti tako?er imati svoju rije? u tom pitanju.

Postoje neki svjetlosni radnici koji su tako?er informirani o tome što se doga?a iza scene. Me?utim, velika ve?ina zvjezdanih sjemenki je ili u potpunom neznanju o ulozi mra?nih sila u oblikovanju ?ovje?anstva ili radije zatvaraju o?i, jer ove ?injenice mogu biti doista zastrašuju?e, a strahovi ne pomažu procesu izgradnje svjetlosnog tijela i uzdignu?u.
Ipak, neke od tih ?injenica moraju biti objavljene vrlo brzo. Informacija je svjetlo, i gdje je svjetlost, nema zla. Aktivnosti mra?nih sila moraju biti potpuno blokirane ove godine, tako da one više ne mogu vršiti svoj žalosni utjecaj na ?ovje?anstvo prije Uzdignu?a.

Dok Mra?ne sile žele sa?uvati status-quo ( stanje bez promjene ), Sile Svjetla pripremaju našu planetu, i veliku ve?inu ?ovje?anstva za Uzdignu?e u 4. denzitet. Kona?ni pomak Zemlje - u Bibliji je taj doga?aj poznat kao Ushi?enje - ?e se ostvariti 21.12.2012. Naša planeta ?e biti podijeljena u dvije planete, kao što je ve? objašnjeno:

1) Planeta A ?e se popeti u 4D
2) Planeta B ?e ostati u sadašnjoj 3D gusto?i, doživjet ?e ogromne materijalne i prirodne katastrofe tijekom i nakon smjene, te ?e polako degradirati u još ve?u gusto?u i odvajanje od Cjeline.

Kao što je ve? re?eno, planeta B ?e biti živi pakao. Dio inkarniranih entiteta koji ?e odlu?iti živjeti u daljnjem razdvajanju ?e i dalje živjeti na planeti B ili ?e napustiti zemlju prije Uzdignu?a. Mra?ne sile ?e imati punu kontrolu na ovoj planeti.
Oni se pripremaju za ovaj doga?aj ve? dugo vremena. Oni su potpuno svjesni ?injenice da je u posljednje dvije godine Otkrivenja i nevolja oslabio njihov stisak ?ovje?anstva i Zemlje. Sve što oni želi posti?i trenutno je nekako preživjeti pomak i nastaviti sa svojim zlim poslovima kao i obi?no na planeti B. U me?uvremenu, oni rade sve što je mogu?e da bi poveli što više uspavanih ljudi sa sobom na planetu B, jer oni mogu žeti nevolje u ovim vremenima.

Snage Svjetla i visoko razvijene zemaljske duše se trude probuditi ljude ( utjelovljenih entiteta ) što je više mogu?e, tako da oni mogu napraviti vlastiti izbor na temelju slobodne volje i osobnog znanja. Alternative su:

1) probuditi se i uspeti sa zemljom u 4D,
2) napustiti Zemlju i vratiti se na izvorna podru?ja svih duša ( 5. denzitet ), ili
3) ostati na degradiranoj katastrofi?noj planeti i iskusiti degradaciju i još gore.

Sve razvijene duše ?e se uzdignuti. To ?e uklju?ivati sve zvjezdane sjemenke ( svjetlosne radnike ), indigo, kristalnu, i duginu djecu ( stare duše ), i ve?inu odraslih duša. Prema radnom modelu doba duše, koji je razvijen od strane autora, sve odrasle i stare duše ?e se uzdignuti. Njegova procjena je da je trenutno oko 4-8% starih duša i oko 25-30% odraslih duša na Zemlji.

Tokom Kraja Vremena, odrasle populacije duša ?e prije?i u stare duše, a ve?ina starih duša ( zvjezdane sjemenke ) ?e se popeti na 4D prije kona?nog masovnog Uzdignu?a. Prijelaz iz jednog ciklusa duše u sljede?e doba je povezano s dubokom konfuzijom koja proizlazi iz nove psiho-mentalne i energetske orijentacije inkarniranih entiteta u skladu sa zahtjevima novog doba duše ( izbor ime?u OPS i OPD opredjeljenja ).

Odrasle duše istražuju svoje unutrašnje dimenzije u posljednjih 3000-4000 godina na Zemlji u brojnim inkarnacijama, razli?itim kulturnim sredinama, rasama, socijalnim položajima, i dramati?nim sudbinama. Vrlo ?esto su izabirali ulogu mu?enika i pristali postati žrtve mladih duša koje bi stekle iskustvo po?initelja i gasitelja ljudskih života u ovoj dobi duše.
To je dio "pada iz milosti", kroz koje svaka duša mora pro?i. Takvi intenzivni ljudski angažmani i iskustva stvaraju potrebnu karmu koja mora biti odra?ena korak po korak u sljede?im inkarnacijama, kada im naraste sposobnost za pokazati suosje?anje, ljubav i razumijevanje bolnih iskustava. To je glavni cilj duše odrasle dobi.

Zbog ttoga, u ovom dobu duša inkarnirane osobe mora odraditi svoju karmu bilo zbog pristanka da postane žrtva drugih mla?ih duša ili zbog odgovornosti za druge duše koje od njih zahtjevaju ogromne žrtve. Za vrijeme ovog razdoblja ciklusa iskustva odraslih duša, trenuci ispunjenja i sre?e su vrlo rijetki. Ona mora živjeti kroz mnoge stresne trenutke i proliti mnogo suza. Iz tog razloga o?i su jasne i svijetle.

O?i mladih duša nižih razreda evolucije su, naprotiv, tamne i bez iskrenja. Trebalo bi biti poznato, barem me?u svjetlosnim radnicima, da su o?i prozori u dušu utjelovljenog subjekta. ?isto zbog toga mlade duše ne mogu pogledati u o?i odraslih i starih duša, jer se moraju sjetiti postojanja duše i taj uvid ih plaši na smrt. Ve?ina tih duša su proizvodi genetskog inženjeringa mra?nih sila i mogu se lako prepoznati po svojim beživotnim, tamnim o?ima.

Velika ve?ina duša koja je inkarnirana na Zemlji u ovom trenutku su u ciklusima mladih duša ( 45-50% ). Ve?ina od njih su na rubu prelaska u ciklus odraslih duša. Taj prelaz po?inje s totalnom zbunjenoš?u i dramati?nim pomakom od prethodnih vjerovanja i socijalnih navika. Ciklus mlade duše povezan je s maksimalnom amnezijom, jer u toj dobi duša mora usredoto?iti svoje namjere i sposobnosti prema manipulaciji i mijenjanju vanjskog svijeta. Ove aktivnosti uklju?uju fizi?ku materiju, ali i manipulaciju drugih osoba pod razli?itim uvjetima. Ova vrsta iskustva je tipi?no za duše mlade dobi.

Beba i djeca duše tako?er su odvojene od Izvora ( prividno ). Me?utim, kako su njihove mentalne sposobnosti rudimentarne, oni su vo?eni instinktivnim, podsvjesnim na?inom od svoje duše tijekom svojeg života. Budu?i da nisu u mogu?nosti vršiti bilo kakav utjecaj na društvo, njihove biografije su dobro zamotane u krute obiteljske strukture, ili imaju sigurnost da napuste tijelo ranije, ako se ne budu mogli nositi s teškim uvjetima na Zemlji.

Ve?ina beba i mladih duša može se na?i u zemljama tre?eg svijeta, gdje je stopa smrtnosti zbog bolesti i loših životnih uvjeta prili?no visoka, a životni vijek kratak. U industrijskim zemljama, bebe i mlade duše se mogu na?i u ruralnim podru?jima sa stabilnim obiteljskim strukturama. U ovom okruženju mobilnost i individualnost nisu potrebne u istoj mjeri kao u velikim gradovima i drugim urbanim podru?jima, koja uglavnom nastanjuju mlade duše.

Kako mlade duše žive u maksimalnoj odvojenosti od višeg ja i Svega-Što-Jest, njihove psihološke karakteristike su vrlo sli?ne onima tamnih sila koje žive eonima vremena u totalnoj odvojenosti od Izvora. Zato one imaju tendenciju da sura?uju s njima ili podlegnu njihovom tamnom utjecaju iz 4. denziteta. Ve?ina sadašnje Elite su mlade duše.

Mra?ne Sile u 4D su definirane u alternativnim podru?jima kao demonske, Luciferian, sotonske ( Rhyee ) sile, itd. U prethodnim vremenima, na primjer, u staroj Gr?koj i helenizmu, bilo je bolje razumijevanje tih mra?nih sila i njihovog utjecaja dostojnog prijezira na ljudsko ponašanje. Plotin, utemeljitelj neo-platonizma, najsofisticiranijih gnosti?kih u?enja u povijesti zapadne civilizacije, opisao je ove demonske sile u velikoj mjeri i vrlo precizno u svom djelu Eneade.

Krš?anstvo je posudilo njegovo znanje o mra?nim silama od njega i drugih neo-platonista, ali iskrivilo njihova u?enja do te mjere da je ro?ena primitivna i vrlo pokvarena ideja " ?avola" ili "zla" kao posebnog entiteta. Ovo izobli?enje namjerno su krivotvorili Orionski reptili tokom Srednjeg vijeka, kada je njihova vladavina na Zemlji bila neograni?ena.

Koncept zla, kao što je Bushova "osovina zla", Reaganova "carstvo zla" ( Sovjetski Savez ), se koristi bilo kad, kad zlo odlu?i po?initi zlo?ine protiv ?ovje?anstva i kad treba lažni izgovor i ispravljanje za njihove postupke kriminala. Ovaj uzorak je ostao isti kroz ?itavu povijest.

Bit ?e dovoljno istaknuti ?injenicu da je ameri?ki narod, koji je paradigma za kolektivno ponašanje mladih duša, klasi?ni narod mladih duša na Zemlji koji dominira i odre?uje ponašanje velikom dijelu ?ovje?anstva. Zavjere i protagonisti holivudskih filmova su utvrdile ovim negativno, perverzno, uistinu tamno obilježje mladih ameri?kih duša do kosti. To je psiho-mentalni umni-sklop današnjeg ?ovje?anstva i prema mišljenju autora, nije potrebno više rije?i za uvjeriti ?itatelja koliko je jadna postala situacija na Zemlji prije Uzdignu?a.

Ove godine, veliki val mladih duša na Zemlji u?i ?e u ciklus odraslih duša. Ovo prijelaz je povezan s radikalnim pomakom u opsjednutosti manipulacijom vanjske stvarnosti prema višedimenzionalnosti unutarnje duše. Ovaj proces po?inje sa totalnom zbunjenoš?u ove populacije inkarniranih entiteta, kako niti jedno od njihovih vjerovanja maksimalnog razdvajanja ne?e vrijediti nakon energetske transformacije.

Ovi doga?aji koji ?e se razvijati vrlo skoro ?e povu?i tepih pod njihovim nogama i morat ?e imati uvid u ponore svoje "pokvarene" duše. To ?e biti vrlo bolno iskustvo, a njihove reakcije i mentalne aberacije u tom trenutku ?e nadmašiti sve poznato do sada. Preporuka je autora za svjetlosne radnike je da gledaju kroz ove doga?aje sa velikim opuštanjem i humorom, i da ne dopuste da ih se povu?e prema dolje pomo?u psihopatskih i šizofrenih raspoloženja svoje okoline i svjetske scene.

Prijelaz iz jednog doba duše u sljede?u dob je najve?i izazov svake duše tokom cijelog ciklusa utjelovljenja. Iz tog razloga neke duše vole obavljati ovu transformaciju kao vantjelesni subjekt u 5. denzitetu, jer je manje dramati?na.
Ostale, hrabrije duše ?ine ovu transformaciju u 3D-stvarnosti. Nema fiksnog pravila za to. Prijelaz iz jednog doba duše u drugu dob je povezan s masivnim izdavanjem energetskih blokada u ?etiri tijela ili polja utjelovljenog subjekta - fizi?kog, emocionalnog, mentalnog, i kauzalnog ( 4 vrste svijesti od kojih se trenutno sastojimo, vidi Kasiopejske transkripte ).

Tokom tog vremena, sedam tjelesnih ?akri tako?er prolaze velike energetske transformacije koje op?enito zovem proces stvaranja svjetlosnog tijela (PSST). Ona po?inje sa 4. sr?anom ?akrom koja se prvo otvara, jer je to trenutno slu?aj s ve?inom svjetlosnih radnika, kada je u potpunosti otvorena, to se zna?ajno pove?ava i obuhva?a tri niže ?akre, te ih ujedinjuje s gornje tri ?akre. Novoizgra?ena ?akra je jedinstvena ?akra u ljudskom tijelu. To omogu?ava protok mnogo više energije iz višeg ja i viših podru?ja u fizi?ko tijelo.

Masivna transformacija fizi?kog tijela sada može po?eti velikom brzinom. Cilj je pove?ati frekvenciju organskog tijela do one eteri?nog tijela. U tom trenutku faza transformacije organskog tijela u svjetlosno tijelo se može odmah ostvariti. Ovaj opis vrijedi i za individualni proces Uzdignu?a, kada se osoba može uzdignuti bez podrške Uzdignu?a Zemlje i kozmi?kog vala tsunamija na kraju 2012. ( dolazak energetskog Vala, granice denziteta i realiteta, Kasiopejci )

6. i 7. ?akra, takvih visoko razvijenih osoba moraju biti u potpunosti otvorene i spojene sa 7. do 14. ?akrom nad-duše. Normalno, 6. i 7. ?akra su zatvorene u ve?ini utjelovljenih entiteta. To je razlog, zašto velika ve?ina inkarniranih entiteta na Zemlji ne pokazuju nikakve medijske sposobnosti.

Otvaranjem portala 10.10.10, ove gornje ?akre su se tako?er po?ele otvarati u ve?ini zvjezdanih sjemena, i oni su sada povezani sa svojim višim ja. Samo inkarnirani subjekti koji su postigli tu razinu u procesu stvaranja svjetlosnog tijela (PSST) ?e se kvalificirati za uzdignu?e prije masovnog Uzdignu?a, najvjerojatnije nakon posljednjeg, iako ?e jedan portal biti otvoren 11.11.2011. u kasnoj jeseni ( na sjevernoj polutki Zemlje ).

S po?etkom ove godine ?ovje?anstvo je u potpunosti ušlo u proces prelaza iz jednog doba duše u višu. Ovaj proces nije istinski shva?en od ve?ine svjetlosnih radnika, a potpuna je nepoznanica za ostatak ?ovje?anstva. To se mora promijeniti radikalno, ove godine. Glavni cilj ovog eseja je proširiti ljudsku svijest kako bi ljudi postali svjesni tog astralnog procesa koji se sada odvija iza zastora ( vela iluzije ), ali ?e vrlo brzo prikazati svoju stvarnu snagu na masovnu psihologiju i ponašanje.

Neke mlade duše ?e uspješno upravljati svojim prelazom u dušu odrasle dobi na Kraju Vremena i kvalificirati ?e se za uzdignu?e. Drugi ?e se vratiti na 5. denzitet kao bestjelesne duše, a ostatak ?e ostati na planeti B. Neki od tih entiteta, koji pripadaju teku?oj Eliti, mogu postati nova Elita na ovoj planeti, pod uvjetom da prežive pomak i previranja nakon toga.

Bit ?e malih valova u Uzdignu?ima zvjezdanog sjemena, koje je dovoljno napredovalo u svojem procesu (PSST) prije prosinca 2012. Ovaj doga?aj ?e izazvati pravu duhovnu revoluciju i evoluciju u svijesti ve?ine ljudskih bi?a. To ?e potaknuti ljude da se brzo odlu?e uzdignuti se sa Zemljom krajem 2012. Me?utim, ne?e svi od njih biti pripremljeni za Uzdignu?e 21.12.2012., kada ?e naša planeta biti u liniji sa središnjim suncem galaksije i sa drugim planetama iz Galakti?ke Federacije, a veliki fotonski ( energetski ) val poplavi Zemlju.

Neki od njih ?e ostati na planeti B neko vrijeme i imat ?e mogu?nost za ulazak u 4D u kasnijoj fazi. U me?uvremenu, oni ?e morati živjeti na katastrofalnoj Zemlji B ( koju ?e zahvatiti prirodne katastrofe ). Ta okolnost na kraju ?e olakšati njihovu odluku.

U razdoblju poslije pomaka, od 3-4 godina, dvije planete A i B i dalje ?e imati energetska presretanja koja ?e omogu?iti uspostavu portala, koji se mogu koristiti od strane tih subjekata za u?i u 4D. Oni ?e dobiti puno pomo?i u tim teškim trenucima od Snaga Svjetlosti i od nekih visoko evoluiranih utjelovljenih osoba koje su se ve? uzdignule.

Nakon toga dvije Zemlje nepovratno ?e se odvojiti, planeta A ?e se kretati definitivno u 4D i planeta B ?e i?i na put ve?e gusto?e i odvajanja od Svega-Što-Jest. To je iskustvo, koje bi neke vrlo mlade duše radije iskusile tokom svog kruga utjelovljenja. Treba prihvatiti njihov izbor bez izražavanje lažne moralne predrasude.

Podjela Zemlje i ?ovje?anstva u dvije linije postojanja tokom Kraja Vremena je sažeto u poznatoj izjavi "Odvajanje žita od kukolja". Dio ?ovje?anstva koji ?e odlu?iti ostati na planeti B ne?e dugo vremena znati za pojam Boga ili ?ak religije, kao što ne?e biti visoko evoluiranih duša na toj planeti, svjetionika svjetla, kao što je slu?aj sa svjetlosnim radnicima danas. Ne?e tako?er biti utjelovljenih duša koje ?e biti spremne igrati ulogu mu?enika i dati tim mladim dušama mogu?nost da po?ine sve vrste okrutnosti, za u?enje njihovih karmi?kih lekcija. Sve osobe na planeti B ?e biti jednako zle.

Društvo na planeti B ?e se potpuno sastojati od subjekata koji ?e se ponašati u skladu sa svojim egoisti?nim, strašnim pogledom na ukupno odvajanja jedni od drugih i Cjeline. Oni ?e smatrati sve ostale osobe neprijateljima i ne?e biti u stanju pratiti nikakve moralne ili eti?ke principe. Ljudski život ne?e imati vrijednosti na ovoj planeti, i sve vrste odvratnih kaznenih djela predstavljat ?e uobi?ajeni na?in života u ovom niskim društvu. Ove osobe ?e morati otkriti ponovno svjetlo u vlastitoj osobnosti, prije nego što se mogu po?eti razvijati i doživjeti Uzdignu?e kroz eone vremena. To je normalan ciklus inkarnacija na Zemlji, i mnogim drugim planetama u materijalnom svemiru 3D-prostora-vremena.

Entiteti koji se uzdignu na planetu A ?e ostati u 4D još 2000 godina. Svaki pojedinac ?e imati mogu?nost za napredak vlastitim tempom. Smrt ne?e više biti potrebna kako bi napustili ove nivoe postojanja - subjekt ?e mo?i dematerijalizirati svoje svjetlosno tijelo po vlastitom naho?enju. Mnogi ?e uskoro biti u stanju stvoriti i rastvoriti svoje svjetlosno tijelo, kada god žele. Kontakti s drugim dušama iz duhovne obitelji ili prijatelja iz prošlosti mogu biti uspostavljeni u bilo koje vrijeme. Materija ?e biti više fluidna, i neposredno stvaranje pomo?u mašte uskoro ?e biti mogu?e za mnoge uzdignute entitete ( varijabilnost fizi?kog u 4D, Kasiopejci ). Karma više ne?e postojati. Svi odnosi ?e biti bazirani na srcu, i izražavat ?e Kristovu svijest. Suverenost svih subjekata ?e u potpunosti biti zajam?ena i obilje ?e biti normalno stanje života, jer ?e neposredno stvaranje biti mogu?e za sve subjekte. Život u 4D, tako?er poznat kao Celestria, ?e biti, doista, "Raj".

Zbog toga, izbor koji ?e ?ovje?anstvo i svaki pojedinac morati napraviti u idu?e dvije godine, bit ?e kako slijedi: uspon na "nebo" ili ostanak na Zemlji ( B ) i život u paklu. Težak izbor! No, kako ?e doga?aji i pokazati, dosta ljudskih entiteta ?e na kraju odlu?iti slijediti njihove trenutne gospodare - Mra?ne snage - i ostati ?e na Zemlji B, koje mogu nastaviti uživati u svojim gnusnim planovima porobljavanja ?ovje?anstva, bez uplitanja nekih zvjezdanih sjemena ( svjetlosnih radnika ).


16. Zašto Entiteti žele biti Zli

Zlo ne postoji kao zasebna cjelina. Zlo je odsutnost ljubavi, a ljubav je svjetlo. Svjetlo je informacija. Svjetlost, ljubav, informacija su sinonimi za energiju, a Energija je Osnovni Pojam ljudske ili kozmi?ke svijesti - to je Sve-Što-Jest. Svi dijelovi Svega-Što-Jest su otvoreni i usko povezani - oni postoje u stanju konstruktivne interferencije, u harmoniji. Oni su neodvojeni. Odvajanje je uvjet destruktivne interferencije. Ovo stanje omogu?uje postojanje zla. Ali kako?

Odvajanje od Cjeline zbog destruktivne interferencije je najgore iskustvo koje subjekt može izdržati. To je "izgon iz raja".
Odvajanje stvara strah, a strah pove?ava odvojenost. To su dva dijalekti?ka aspekta jedne te iste stvari. Strah stvara više straha. Strahovi su snažni emocionalni impulsi koji zahtjevaju akciju. Akcija zna?i smiriti strah. Ali umjesto toga, ona stvara više straha. Strah može biti eliminiran ljubavlju i suosje?anjem. Tako?er i razumijevanjem i informiranjem, na kraju bez informacije nema razumijevanja.

Ako osoba ne može iskusiti ljubav, ona ne može cijeniti suosje?anje, razumijevanje i informaciju. Ona ?e djelovati iz straha i to ?e generirati više straha, a strah je i zarazan. Takve osobe mrze znanja i informacije, to jest, transparentnost i rade svoje odvratne stvari u mraku - zato postoji i izraz "Mra?ne sile". Zlo je uvijek aspekt tame. Na kraju, takve zle mra?ne sile mrze svjetlo. Jer u svjetlu se zlo može vidjeti i razgraditi. Ali kako se može za?arani krug zla prekinuti?

Ne sve dok entiteti ne dožive toliko zla i tame kad polako nastaje ?ežnja za ne?im drugim u njihovoj tamnoj svijesti ( želja za promjenom ). Ova ?ežnja je Božja iskra koja postoji u svakoj razli?itoj svijesti, bez obzira na to koliko je ona mra?na i zla. To je neugasiva poveznica s Izvorom. Svaki entitet je U-skup Svega-Što-Jest i nosi svoju bit kao element ?ak i ako je to zaboravio. Kada se dogodi ta ?ežnja, sve se mijenja. Subjekt po?inje njegovati iskru svjetlosti koju je otkrio u sebi i po?inje tražiti mogu?nost da je izrazi u vanjskom prostoru. To je trenutak kada subjekt kaže zbogom tami, jer shva?a da postoji jedna alternativa - ona Svjetlosti i Jedinstva.

Me?utim, taj proces je dug i bolan. Za to vrijeme mrak i svjetlo postoje jedno uz drugo i stvaraju iluziju dualnosti. Bitka koja sada bjesni izme?u tih dviju ekstremiteta je borba za Uzdignu?e i sjedinjenje s Izvorom ili daljnje odvajanje od Cjeline. Tokom ove borbe, zlo može osvojiti neku bitku, no kona?ni ishod ovog višegodišnjeg rata kozmi?kih dimenzija je uvijek u korist Svjetlosti.

U tom stanju iluzije, zlo može postati personifikacija, ali u kona?nici sve ideje proizlaze iz Svega-Što-Jest. Kada je zadnja granica iluzije prevazi?ena, put do Uzdignu?a i spajanja sa Svime-Što-Jest je kona?no slobodan. "Rasipni sin se vra?a k ocu". "Pali an?eli" se vra?aju Bogu. To je ono što ?e mnogi ljudi doživjeti u idu?e dvije godine. To je apoteoza ove planete i svih civilizacija koje je gajila eonima vremena, budu?i da svi oni postoje u vje?noj simultanosti Svega-Što-Jest i povezani su s trenutnim ?ovje?anstvom.


17. Proces Stvaranja Svjetlosnog Tijela (PSST) eliminira razdvajanje uspostavom uvjeta konstruktivne interferencije s višim podru?jima

Nespremnost mnogih ljudskih bi?a za prihva?anje postojanje snaga svjetlosti je izvanredna manifestacija ove sveprisutne vjere o totalnom odvajanju od Izvora. Isti uzorak se odnosi i na postojanje Tamnih Sila ( Mra?nih Snaga ) koje kontroliraju Zemlju i ljudsku civilizaciju nakon pada Atlantide, pa ?ak i od ranije.

Iako postoje mnogi predstavnici skrivenih vlada diljem svijeta koji sura?uju s tim zlim silama i kao njihovi opunomo?enici doprinose porobljavanju ?ovje?anstva, oni vole poticati ideju da su ljudska bi?a kozmi?ki Robinson Crusoe, nasukani od nadmo?ne prirode na bezna?ajnoj planeti, na periferiji bezvezne galaksije, usred bezbroj galaksija u Svemu-Što-Jest.

Dok ova kamuflaža može dobro poslužiti odvratnim planovima Mra?nih sila, spremnost kojom su takve laži prihva?ene od strane masa je jasan pokazatelj da se osnovna ideja odvajanje iz Cjeline i dalje oblikuje u ve?ini ljudskih bi?a na dubok na?in.

Predstoje?e bu?enje u drugoj polovici ove godine, u?init ?e to stanje poricanja nemogu?im. Gdje je svjetlost, ne može biti tama i nema tajni. Svjetlo je transparentnost - ono je znanje i puna svijest. Ukidanje tame svjetlom postiže se uspostavljanjem stanja konstruktivne interferencije i ukidanjem svih lokalnih uvjeta destruktivne interferencije, tamo gdje tama i strahovi mogu živjeti.

Trenutno stanje poricanja ?ovje?anstva s obzirom na postojanje brojnih drugih civilizacija u Svemu-Što-Jest je manifestacija strukture temeljene na strahu ljudskih bi?a, koje je umjetno konstruirano od Tamnih snaga, kako bi ih one kontrolirale kao dio inkarnacijske igre na Zemlji. To je postignuto uz izri?itu suglasnost utjelovljena duša na Zemlji, zato što su htjele ovu vrstu ograni?enog iskustva.

Iz tog razloga izvorne ljudske energetske strukture koje su stvorili Anunnaki reptili bila su nešto unaprije?ene od strane Snaga Svjetlosti kako bi se omogu?ila daljnja duhovna evolucija ljudskih bi?a. Posebno je kalemljen izvorni reptilski mozak s podre?enim majmunskim, mozgom sisavaca i stvoren je humanoid sa sposobnoš?u izražavanja svoje slobodne volje u nekom trenutku u vremenu na svojem putu evolucije.

I psiho-mentalna struktura današnjih ljudskih bi?a evoluirala je u posljednjih 13000 godina unutar energetskih ograni?enja od 500 predodre?enih predložaka koji su dozvoljavali razvoj individualnih karaktera pod ograni?enjima trodimenzionalnog fizi?kog tijela. Ti predlošci ograni?enja su se sad po?eli brzo rastapati pod utjecajem razli?itih energetskih procesa koji su koordinirani iz viših podru?ja na individualnoj duhovnoj i planetarnoj razini. Krajnji je cilj eliminirati sve razine i uvjete destruktivne interferencije u ?etiri polja/tijela ljudskog entiteta - biološkom, emocionalnom ( eteri?nom ), mentalnom ( duhovnom ), i kauzalnom. To je ono o ?emu se u procesu (PSST) radi.

To treba promatrati u kontekstu nepostojanja razlika izme?u pojmova "tijelo" i "polje". Sva energetska polja su preklapaju?i valni sustavi koherentne energetske strukture koji se pridržavaju strogih geometrijskih na?ela, a mogu se tako?er opisati kao tijela. Oni su U-skupovi koje sadrže sebe kao element.

Na primjer, astralno tijelo je zrcalni odraz organskog tijela i sadrži ga na višoj razini frekvencije. To se može smatrati kao software astralnog programa, iz kojeg se materijalizacija organskog tijela pojavljuje na sekundaran na?in. To bi trebalo biti osnovno ezoterijsko znanje.

Tokom procesa (PSST) sedam tjelesnih ?akri koje su više ili manje zatvorene u prošlosti, sada se po?inju otvarati i spajati dok se ne izgradi Jedinstvena ?akra koja može prenositi mnogo više visokih energetskih frekvencija iz viših podru?ja u ?etiri tijela nego ranije. Ve?ina kanaliziranih informacija u 2009-2010 je bila posve?ena tim procesima. Sve te energetske transformacije ispunjavaju uvjete iz obe, konstruktivne i destruktivne, interferencije na razini od ?etiri ljudska tijela.

Na ovom mjestu potrebna je daljnja teorijska razrada. Tu nije mogu?e odvojiti stanje konstruktivne interferencije od one destruktivne interferencije, jer one idu ruku pod ruku ( U-skupovi ). Ilustrirajmo ovu okolnost s drugim egzistencijalnim fenomenom koji trenutno uti?e na mnoge svjetlosne radnike na svjesnoj razini, a ostatak ?ovje?anstva na razini podsvijesti.

Klju?ni aspekt procesa stvaranja svjetlosnog tijela (PSST) je ?iš?enje starih emocionalnih obrazaca ( karmi?kih obrazaca ), koji su esencijalno uzorci temeljeni na strahu. Emocije se mogu promatrati kao preklapaju?i sustav valova s frekvencijama koje su ve?e od onih u organskom tijelu, ali niže od onih u mentalnom ili duhovnom tijelu. Duh, koji je ukupan skup svih svijesti, pokazuje neograni?en spektar frekvencija i može biti vrlo modularan. Ova tema je ogromna i može se samo marginalno rješavati u ovom eseju.

Uzmimo sada neki emocionalni uzorak i smatrat ?emo ga kao preklapaju?i valni uzorak s odre?enim rasponom frekvencije. Ovaj raspon ima dva pola - pozitivni i negativni. Pozitivni pol je više frekvencije i može se opisati kao više ljubavi, a negativni pol je niža frekvencija i predstavlja emocije straha. Ovo su relativni zadaci unutar uskog raspona svakog odre?enog emocionalnog uzorka. Na primjer, pozitivni emocionalni pol mladih duša vibrira frekvencijom koja ?e, u isto vrijeme, predstavljati negativni emocionalni pol starih duša.

Što je starija inkarnirana duša, to je ve?a frekvencija svih njezinih tijela. Frekvencijska razina entiteta je pokazatelj njegove evolucije tokom inkarnacijskog ciklusa. PSST je ubrzana evolucija utjelovljenog entiteta u linearnom vremenu koji brzo pove?ava svoje frekvencije. Mehanizam pove?avanja ovih frekvencija ?emo razra?ivati ispod, za emocionalno tijelo.

Svaki odre?eni emocionalni uzorak inkarniranog subjekta mijenja se naizmjence izme?u dva pola pozitivnog i negativnog, dok prebiva ve?inu vremena u sredini raspona. To je vrlo dinami?an proces, o kojem ve?ina ?ovje?anstva i svjetlosnih radnika nemaju jasnu ideju. Krajnji cilj PSST je pove?anje frekvencije svih ?etiri tijela utjelovljenog subjekta da bi im omogu?io popeti se na višu frekvencijsku razinu 5. dimenzije ( 4. denziteta ). Ovaj proces nije ništa drugo, nego uspostava stanja konstruktivne interferencije izme?u energetskog polja entiteta i visoke frekvencije nivoa 4D.

Kako se ovo postupno pove?anje frekvencije u ?etiri tijela entiteta zapravo postiže? Vrlo jednostavno! Kada je PSST pokrenut, ?akre se po?inju otvarati i protok visoke frekvencije energije u ?etiri tijela pove?ava se postupno. Tokom po?etne faze, emocionalno tijelo je glavni cilj te transformacije, jer sadrži najviše uzoraka temeljenih na strahu koji odvajaju subjekta od Cjeline i viših podru?ja. Ti obrasci su suštinski odgovorni za uspostavu tzv. Vela Zaborava ( amnezije ). Zbog toga, ovaj obrazac temeljen na strahu, mora biti eliminiran iz emocionalnog tijela korak po korak u toku PSST.

Eliminacija se postiže uspostavom novog stanja konstruktivne interferencije. Duša projicira na precizan na?in energije više frekvencije kroz, sada u potpunosti, otvorenu Jedinstvenu ?akru u emocionalno tijelo. Te energije inicijalno grade kroz preklapanje, stanje destruktivne interferencije, sa uzorkom temeljenom na strahu koje bi trebalo o?istiti. Na taj na?in temelji uzorak straha se gasi, kako se to može primijetiti u teoriji vala pod ovim uvjetima. Ovaj proces je opisan u kanaliziranoj literaturi kao "Emocionalno ?iš?enje".

To ide ovako: kada se dva vala ili uzorci valova preklapaju i izvan faze su, maksimum jednog vala podudara s minimumom drugog vala i rezultantni uzorak vala je nulta linija vala. Kao rezultat ovog preklapanja ( interferencije ) oba vala se ugase. To je najjednostavniji slu?aj. Postoje beskona?ne varijacije interferencije izme?u dva pola ukupne konstruktivne i destruktivne interferencije. Autor mora pojednostaviti neko stvarno stanje iz didakti?ke svrhe, te iz tog razloga on opisuje idealni slu?aj.

Za vrijeme tog procesa eliminacije, uzorci temeljeni na strahu izranjaju na površinu svijesti i mentalno ga tijelo intenzivno doživljava . Budu?i da su uzorci emocija temeljenih na strahu pohranjeni na razli?itim mjestima u organskom tijelu, entitet može razlikovati, nakon malo vježbe, to?nu somatsku lokaciju uzorka straha koji se zapravo briše, te se osje?a na svjestan na?in u emocionalnom, mentalnom i fizi?kom tijelu.

Važno je uo?iti da su emocionalno i mentalno tijelo entiteta U-skupovi koji sadrže sebe kao element, kao što je to slu?aj sa svim sustavima Svega-Što-Jest. Iz ovog razloga sve mentalne ideje su zaražene emocijama, a sve emocije moraju biti mentalno percipirane, prije nego što ih osoba postane svjesna.

Autor u tom kontekstu pravi klju?nu razliku izme?u emocija i osje?aja, što se mora razraditi radi jasno?e. Osje?aji su izvorni eteri?ni ( emocionalni ) uzorci koji se pojavljuju u višem ja, odnosno, u duši, i predstavljaju sebe kao ?istu intuiciju utjelovljenog entiteta. Od davnina je poznato ljudima da se duša može manifestirati uglavnom kroz osje?aje. Zbog toga i nije slu?ajno da je gr?ka rije? za dušu "Psiha".

Kada je utjelovljeni subjekt svjestan svojih iskonskih osje?aja koji dolaze iz višeg ja, on može uvijek znati što mu duša želi re?i. Negativni osje?aji povezani s nekim planiranim aktivnostima utjelovljenog subjekta pokazuju da su ti planovi u suprotnosti s unaprijed stvorenim planom duše i da im je zagarantirana propast prema izreci: "Najbolji planovi ljudi i miševa idu ponekad krivim putem".

Na žalost, ve?ina inkarniranih entiteta na Zemlji je gluha na emocionalnu inspiraciju svoje duše koja sadrži mnogo vrijednih informacija o planu duše u konkretnoj realizaciji na 3D-nivou. Intuitivni osje?aji se percipiraju desnom hemisferom mozga koji je, kao što je spomenuto, uglavnom isklju?en od lijeve polutke kao dio energetskog kvara.

Kada se praiskonski osje?aji desne strane mozga percipiraju mentalnim tijelom, koje je uglavnom povezano s lijevom polutkom mozga, ovi osje?aji prolaze kroz duboku energetski modulaciju i izobli?enja, poštuju zakone interferencije. Osje?aj više nije netaknuta poruka duše, ve? je modulirana tijekom svoje mentalne percepcije uvjerenjima ega temeljenih strahom koji se njeguje u mentalnom tijelu: netaknuti osje?aji duše sada postaju ljudske emocije. Ljudske emocije su zbog toga strahom zaraženi osje?aji duše koji su inicijalno došli do svijesti utjelovljenog subjekta kao ?ista intuicija.

Možete to pogledati i na ovaj na?in: ego je odgovoran za deformaciju intuitivnih osje?aja duše pretvaraju?i ih u emocionalne obrasce temeljene na strahu. Te emocije više ne sadržavaju vrijedne informacije duše, nego hvataju u klopku entitet brojnim pogreškama i iskrivljenjima stvarnosti koji dolaze iz ega.

Ego je kao kaleidoskop koji reproducira svoje osnovne strahove koje je razvio od ranog djetinjstva do adolescencije u nebrojenim prekomjernim zrcalnim slikama i varijacijama. Ove slike iskrivljuju stvarnost Svega-Što-Jest na dubok na?in. Ljudska stvarnost na Zemlji je, dakle, stvarnost iskrivljena kolektivnim strahovima. Kako su svi strahovi iluzije, 3D-stvarnost Zemlje je tako?er iluzija.

Ovaj aspekt je opsežno opisao autor u svojih pet knjiga o ljudskoj Gnozi, napisanih na njema?kom jeziku. Prednost ovog jezika je da ima dvije razli?ite rije?i za stvarnost - Realität i Wirklichkeit. Autor koristi rije? "Realität" za pravu stvarnost viših podru?ja i rije? "Wirklichkeit" za strahom iskrivljene stvarnosti ljudskog postojanja na ovoj planeti.
Krajnji cilj svih svjetlosnih radnika trebao bi biti prepoznavanje strahom temeljenih iskrivljenih ljudskih stvarnosti i mentalno uzdignu?e do netaknute stvarnosti viših sfera. To ?e biti njihov glavni cilj u sljede?e dvije godine prije Uzdignu?a.

Psiho-mentalne strukture ega u osnovi se sastoje od unaprijed stvorenih uvjerenja i strahova koji su više ili manje nesvjesno ste?eni u obitelji i potvr?eni kroz brojne pozitivne povratne informacije iz društvene okoline. Oni prožimaju subjekt tokom njegovog života. Ova vrsta socijalne prilagodbe je opširno istražena u teoriji biheviorizma iz vanjske, empirijske to?ke gledišta. Biheviorizam pretpostavlja da vanjski uvjeti odre?uju ljudsko ponašanje, i da je dovoljno analizirati te uvjete kako bi se predvidjelo ljudsko ponašanje. To je agnosticizam par excellence.

Naš pristup u ovom eseju u suprotnosti je s onim iz biheviorizma. On po?inje s unutarnjom dimenzijom, koja je dimenzija duše - tvorcem utjelovljenog subjekta i njegove sudbine - kako bi se objasnili psiho-mentalni motori koji pokre?u evoluciju utjelovljenog subjekta. Dakle, na entitetu je kad ?e po?eti dovoditi u pitanje strahom temeljene uzorke koje je stekao kroz svoj život i razdvajanje od njihovih utjecaja. Na taj na?in subjekt može u?inkovito promijeniti svoju stvarnost.

Pokazat ?emo u nastavku da je manipulacija strahovima glavni mehanizam koji mra?ne snage koriste u kontroli uma ljudskih subjekata na Zemlji. Zbog toga, sasvim je logi?no da ve?ina kanaliziranih poruka ukazuju na ukupnu predaju ega duši. Ego, kao strahom temeljena struktura, glavna je prepreka do istinskog znanja i transcendencije. Ego blokira Uzdignu?e. To bi trebao biti krajnji transcendentalni uvid bilo koje evoluirane osobnosti.

Autor je svjestan ?injenice da on ne dodaje ništa novo trenutnoj ezoteri?noj raspravi. On samo postavlja dostupna gnosti?ka znanja na ?vrsto fizi?ko, znanstveno tlo, objašnjenjem mehanizma energetske transformacije bilo kojeg sustava u Svemu-Što-Jest prema univerzalnom zakonu i njegovoj konkretnoj primjeni - zakonima konstruktivne i destruktivne interferencije.

Tokom procesa ?iš?enja, kako je gore opisano, negativne, na strahu temeljene emocije, uzburkavaju površinu svijesti subjekta prije nego što bude izbrisane. To iskustvo može biti vrlo neugodno i iscrpljuju?e. Intenzitet na strahu baziranih obrazaca može biti vrlo jak i može preplaviti subjekt tokom procesa ?iš?enja. Ovaj fenomen se dodiruje sa brojnim egzistencijalnim stanjima o kojima intenzivno raspravlja autor u svojih pet knjiga o ljudskoj Gnostici.

Stvarni mehanizam rastvaranja obrazaca, temeljenog na strahu, postiže se energiziranjem do one mjere u kojoj po?inje vibrirati vrlo brzo izme?u negativnog i pozitivnog pola. Visoke frekvencije preklapaju vibracije iz viših podru?ja koje teku kroz otvorenu ujedinjenu ?akru u emocionalno i fizi?ko tijelo i miješaju se sa postoje?im uzorkom temeljenim na strahu koji se ?isti. Prije dosezanja stanja destruktivne interferencije, strahom temeljen obrazac je izbrisan ( o?iš?en ), a postiže maksimalni intenzitet koji se na razini svijesti percipiraju kao antagonisti?ke emocije. To može dovesti do potpunog emocionalnog iscrpljivanja utjelovljenog entiteta. Subjekt ima iskustvo da mu emocije bjesomu?no jure - emocionalni usponi i padovi su rezultat izmjene uzorka temeljenih na strahu izme?u dvije krajnosti - negativnog i pozitivnog pola.

To je vrlo izazovno iskustvo koje se javlja i opet i opet u PSST. Ovisno o tome kako subjekt pristupa tim udarima straha, oni mogu podržati PSST ili ga ometati. Ve?ina kanalizirane literature posve?ena je tom negativnom iskustvu bez davanja ikakvih tragova o njenoj fizi?koj, energetskoj pozadini. Umjesto toga, mogu se na?i brojni prijedlozi i preporuke kako ublažiti ovo izazovno iskustvo odre?enim meditacijama i tehnikama disanja. ?injeni?no poznavanje svjetlosnih radnika rijetko je stimulirano od strane takvih jednostranih, kontra-intelektualnih kanaliziranih poruka.

U stvari, ve?ina uvjerenja temeljena strahom su umetnuta u svijest ljudskog entiteta od mra?nih sila korištenjem energetskih taktika i tehnikama sli?nih onima koje koristi duša za održavanje vela zaborava. Svi se temelje na zakonima konstruktivne i destruktivne interferencije primjenom uzoraka straha niske frekvencije u emocionalnom i mentalnom tijelu koje odvajaju subjekta iz harmonika energije više frekvencije percipirane kao bezuvjetne ljubavi.

U tom smislu pojam "bezuvjetna ljubav" je sinonim za univerzalnu konstruktivnu interferenciju svih preklapaju?ih sustava valova i razina ( U-skupova ) Svega-Što-Jest. Ova razina univerzalne konstruktivne interferencije ne može biti iskušena na Zemlji 3D-gusto?e - dakle, iskustvo Bezuvjetne Ljubavi na Zemlji je mit krivotvoren mnogim kanalima iz niže astralne sfere radi uspavljivanja utjelovljena entiteta.

Oni ?ine ljudske subjekte ovisnima o svojim idiotskim, u?estalim savjetima kako doživjeti bezuvjetnu ljubav, kako bi se razvili duhovno, namjernim poticanjem osje?aja duhovnog nedostatka u tim medijima. Oni znaju vrlo dobro da ljudska bi?a ne mogu iskusiti bezuvjetnu ljubav na Zemlji do te mjere koje im je preporu?eno od tih samoproglašenih astralnih mentora.

Ve?ina astralnih entiteta koje kanaliziraju su mnogo manje evoluirali od inkarniranih duša koje ih kontaktiraju ( ako kontaktirate nekog bestjelesnog - to ne zna?i da je on svjesniji od vas!!! ). Oni koriste ovu vrstu komunikacije kako bi uživali u njihovoj ulozi duhovnog mentora drže?i utjelovljeni subjekt u stanju emocionalne me?uovisnosti. Ovaj aspekt nije istinski shva?en od ve?ine medija koji su toliko ponosni da mogu kanalizirati, da zaborave u svojim naivnim radostima pokazati smisao za intelektualno razlu?ivanje. Vrlo ?esto oni postaju kanali svih vrsta ezoteri?nog sme?a. Internet je pun takvih kanaliziranih poruka koje su apsolutno bez ikakve duhovne vrijednosti.

Bezuvjetna ljubav je iluzija, ideal, kao i bilo što drugo u 3D-prostor-vremenu. Utjelovljeni subjekt može žuditi za ovim blaženim stanjem postojanja, a time na kraju razviti i duhovni put, ali ovaj zemaljski koncept je slaba zamjena za intenzitet op?e konstruktivne interferencije koji se može doživjeti samo nakon Uzdignu?a u 4. denzitet. Autor se ispri?ava, za uklanjanje ove najve?e iluzije, svim svjetlosnim radnicima, ali jasno?a mora biti ispred iluzije.

Takvi strahom temeljeni uzorci grade sloj po sloj u emocionalnom, mentalnom, i nebeskom tijelu i tako?er se pohranjuje u stanicama genetskog koda. Oni djeluju kao vrlo u?inkovita barijera koja dijeli utjelovljeni subjekt od duše, a time i od Svega-Što-Jest ( separacija ). Tim razinama niske frekvencije može se lako manipulirati od strane mra?nih sila iz 4. OPS denziteta. Ve?ina umnih kontrola koje se vrše u posljednjih 13000 godina na Zemlji se prenose kroz ove energetske slojeve temeljene na strahu i isprepleteno je u fizi?kom tijelu entiteta ( DNK ).

Zbog toga, svaka istinska duhovna evolucija ljudskih bi?a mora biti podržana ve?im promjenama u tim ograni?enim energetskim stanjima ljudskog tijela. To je stvarna svrha procesa stvaranja svjetlosnog tijela, koji je prolongiran tokom mnogih godina. On sadrži nebrojene izrazito ?iste energetske valove koji grade novi ljudski predložak, koji je otvoren za visoke frekvencije duše i viša podru?ja. To?nije, ?etiri ljudska tijela mogu odgojiti ove nove visoke frekvencije energije i rezonirati s njima u stanju konstruktivne interferencije bez da izgore ili imaju kratki spoj.

Autor ima mnogo osobnog iskustva po ovom pitanju, jer je ušao u posljednju i najintenzivniju fazu procesa stvaranja svjetlosnog tijela u 1999. Od tada on osje?a i doživljava energije visoke frekvencije razli?ite kvalitete iz viših podru?ja u svom tijelu 24 sata dan, sedam dana u tjednu. On je u?inio opsežno istraživanje ezoteri?ne i kanalizirane literature u posljednjih 25 godina i nije pronašao niti jedan izvor koji opisuje sli?an doživljaj procesa stvaranja svjetlosnog tijela. Me?utim, to ne isklju?uje mogu?nost da postoje neki pojedinci koji prolaze kroz isti proces, ali nisu napisali ništa o tome.

S druge strane, autor je svjestan ?injenice, da samo netko, tko je duboko upoznati s energetskim i fiziološkim promjenama u tijelu, na znanstvenoj razini, može imati jasno?u, odlu?nost i upornost nastaviti sa procesom stvaranja svjetlosnog tijela ovim intenzitetom bez traženja pomo?i lije?nika i drugih stru?njaka, koji su potpuno nesvjesni tih pojava, ve? samo otežavaju proces sa svojom nekompetentnom intervencijom.

Važno je promotriti, ovom prigodom, da je stvarni proces stvaranja svjetlosnog tijela povezan s brojnim teškim simptomima i kroni?nim stanjima koja nadilaze bilo kakve medicinske opise i ne može se na?i ni u najobuhvatnijem udžbeniku medicine. Budu?i da te ta stanja ?ine vrlo slabim, svaka osoba u potpunosti uklju?ena u proces stvaranja svjetlosnog tijela, koja nema medicinskog znanja, neizbježno ?e tražiti stru?nost lije?nika, te ?e tako sprije?iti napredak svoje tjelesne transformacije.

Razlog leži u tome što ?e subjekt pokazati da on nije gospodar svoga tijela i da je pristao dati svoju vlast drugim osobama koje su na nižoj razini duhovne evolucije. Valja napomenuti da su ve?ina lije?nika mlade duše koje nemaju transcendentalnog iskustva i koje su izabrale to zanimanje samo da bi mogle doživjeti svoj duboki agnosticizam u podru?ju medicinskih znanosti.


18. Mra?ne Sile koriste zdravstveni zustav za istrjebljenje ljudi

Sadašnji zdravstveni sustav u zapadnom svijetu je pod punom kontrolom mra?nih sila koji ga koriste kao sredstvo za istrijebiti veliki broj ljudskih bi?a kako bi bolje kontrolirali ?ovje?anstvo. Njihov najve?i strah je da ?e oni možda postati rje?i od strane ogromne eksplozije stanovništva u posljednjih nekoliko desetlje?a, a mogu izgubiti svoj stisak ?ovje?anstva. To je, usput, upravo taktika iz viših podru?ja Svega-Što-Jest koju ?e koristiti na ovoj planeti, kako bi promicali Uzdignu?e.

Posljedice ovog tajnog iatrogenog genocida su toliko brojne i isprepletene da je autor posvetio nekoliko knjiga za objasniti i izložiti ih, bez mogu?nosti da se uhvati u koštac sa svima njima. Glavni alat ljudskih genocida korištenih u sustavu zdravstvene zaštite je razvoj sinteti?kih droga od strane farmaceutske industrije koje pove?avaju bolest i smrtnosti u populaciji bolesnika. Oko 90% svih lijekova trenutno registriranih od strane FDA i EMEA ( Europski ekvivalent FDA ) su takve droge, koje je autor definirao kao "droge koje blokiraju stanice".

To je u?injeno namjerno korištenjem lažnih bioloških modela koji omogu?uju krivu procjenu sigurnosti i klini?ke djelotvornosti ovih lijekova. Znanstveni, moralni i eti?ki zlo?ini na ?ovje?anstvu u ovom podru?ju su toliko porazni da oni na bilo koji na?in nadmašuju holokaust Slavenskog naroda i Židova od strane nacista tokom Drugog svjetskog rata.
Autor procjenjuje da je kroz korištenje takvih droga koje blokiraju stanice, više od sto milijuna bolesnika prijevremeno istrebljeno samo u zapadnom, industrijaliziranom dijelu svijeta u posljednjih 4-5 desetlje?a, gdje je njihova primjena vrlo široka i utje?e gotovo na sve gra?ane.

S druge strane, valja re?i da je ve?ina bolesti namjerno izazvana od strane tamnih sila, na primjer, AIDS i nedavne epidemije H1N1 koja je uspješno zaustavljena od Galakti?ke Federacije. Ova tema je ogromna i izvan je opsega ovog eseja, ali autor je uvjeren da ?e biti puno rasprave u nadolaze?im mjesecima, kada ?e on i drugi ljudi imati mogu?nost u?initi vitalne objave o zloj praksi mra?nih sila, te njihovih zastupnika u zdravstvenom sektoru.

Treba naglasiti ovom prigodom da je autor razvio Op?u Teoriju Biološke Regulacije koja se temelji na Univerzalnom Zakonu što uklju?uje najnovije znanstvene podatke i integrirana je bez i jedne kontradikcije sa svim ?injenicama dobivenim u bio-znanosti, do sada. Ovo je najve?e znanstveno i intelektualno dostignu?e u povijesti medicine i bioznanosti. Kao što on ima i veliko iskustvo u klini?kim istraživanjima s brojnim dijagnozama i tretmanima, on je u poziciji ocjeniti sve klini?ke simptome koji se javljaju tokom procesa stvaranja svjetlosnog tijela te ih objašnjava iz objektivne znanstvene to?ke gledišta.

Iz ovoga elaborata možemo jezgrovito zaklju?iti da se ne može uspješno završiti proces stvaranja svjetlosnog tijela u navedenom intenzitetu, osim ako on nema apsolutnu jasno?u i znanstvenu sposobnost što se doga?a u njegovom tijelu i energetskom polju koje ga okružuje. Nitko, tko se oslanja na postoje?i sustav zdravstvene zaštite, ne?e mo?i uspješno završiti svoj (PSST) proces, jer su svi medicinski tretmani i postupci dizajnirani kako bi ugrozili ovaj proces. Oni stvaraju stanje destruktivne interferencije s kozmi?kim zakonima biološkog propisa. Autor je opširno objasnio u svojim knjigama o razli?itim mehanizmima blokiranja energije pomo?u sinteti?kih droga regulacijom tjelesnog metabolizma, i kako izazvati ozbiljne nuspojave, nove bolesti, te pove?ati smrtnost.

U isto vrijeme autor je prošao kroz mnoge, po život opasne situacije, i razvio je vrlo snažnu volju, koja je ?vrsto ukorijenjena u duhovnom znanju o besmrtnosti duše i ljudske osobnosti. Iz ove premo?nije to?ke gledišta, on je uvijek prikazivao nepokolebljivo uvjerenje u primjerenost svih intervencija svoje duše i viših podru?ja s obzirom na svoju tjelesnu transformaciju. Ovaj stav - apsolutna emocionalna i duhovna suverenost entiteta, koji zna da je mo?an tvorac svoje sudbine - neophodan je preduvjet za uspješni dovršetak procesa stvaranja svjetlosnog tijela i pojedina?no uzdignu?e prije masovnog Uzdignu?a.

Nakon Uzdignu?a, sve medicinske probleme i zlo?ini povezani s ljudskim zdravljem i lije?enja bolesti ?e nestati zauvijek. Oni su proizvodi 3D stvarnosti. U 4D, subjekt ?e izložiti svjetlosno tijelo, koje ?e biti bez bolesti i lako se prilago?avati raznim frekvencijskim razinama. Pojedinac može izabrati po svom naho?enju kako ?e se njegovo tijelo pojaviti - kao mladi? ili žena ili starija osoba. Opti?ki oblik tijela ?e biti podvrgnut neograni?enom kreativnom potencijalu pojedinca entiteta, kao što ?e biti shva?eno da je to samo vozilo i simbol njegove želje za vanjskim iskustvom pod razli?itim energetskim uvjetima.


19. Ljudski strahovi i kozmi?ki zakoni Stvaranja i Uništenja

Sad, natrag na ljudske strahove koji igraju središnju ulogu u trenutnoj transformaciji ?ovje?anstva. Dobro je poznata istina da su strahovi zarazni - obrasci straha jednog entiteta mogu se pove?ati istim ili sli?nim uzorkom straha u drugom subjektu prema uvjetima konstruktivne interferencije. Kolektivna paranoja koji je pokrenuta mra?nim silama nakon napada 9/11, kojeg su bezo?no potakli, iskoristili su ova brojna preklapanja pojedina?nih obrazaca straha da bi postigli kolektivnu paranoju.

Nije slu?ajno da je od tada izraz "raspirivanje straha" postao najviše korišten izraz u politi?kim razgovorima u SAD-u, te je pomogla Obami, koji je u?inkovito kritizirao svoje protivnike da promi?u raspirivanje straha, da pobjedi na izborima, a to je bila prekretnica daleko od takve prakse. Pod takvim depresivnim psihološkim stanjima, umovi ljudi su degradirani i bilo koji zlo?in se mogao posti?i bez suo?avanja sa zna?ajnijim protivljenjem temeljenim na moralnim i eti?kim razmatranjima.

To je ono što se dogodilo u SAD-u u prvom desetlje?u tre?eg tisu?lje?a. Kolektivna paranoja ove nacije proširila se diljem svijeta i prouzro?ila smrt milijunima nevinih osoba. Strah uvijek dovodi do smrti i uništenja. To je univerzalno stanje destruktivne interferencije.

Bilo je, doista, vrlo depresivno svjedo?iti kako je ameri?ki narod ba?en u dva kriminalna rata, koji su uzrokovali smrti milijuna ljudi, preseljenje i osiromašenje od nekoliko desetaka milijuna bez pokretanja pravih revolucija od strane ljudi iz SAD-a. Gdje je njihov gnjev, gdje je "Gnjev Mrava", o ?emu je Steinbeck jednom tako briljantno napisao?

Naravno, vrlo je lako kriviti Busha i Cheneya za te zlo?ine do to?ke njihovih brojnih laži u koje je neko? zajedno vjerovao ameri?ki narod, ali se mnogo teže sjetiti ?injenice da je ve?ina ljudi slobodno izabrala ove kriminalce po drugi put u vrijeme, kad su laži i ratoborna djela ve? bila poznata javnosti.

Zaklju?imo: svi oni dobri su jednom bili zamršeno povezani sa zlom kojem su svjedo?ili, iskusili, ali rijetko osudili u posljednjih deset godina. Tama se uvijek spaja sa svjetlom na ovoj planeti i ?ini jasno razlikovanje nemogu?im. "Ne sudite" nije samo Isusov slogan, ve? i svih kanaliziranih poruka koje je autor pro?itao do sada. Razumjeti, ali ne ocjenjivati, izložiti, ali ne osu?ivati - to ?e biti imperativ ove godine kada ?e mnogi zlo?ini i po?initelji ?e biti otkriveni putem nadolaze?ih objava i iskušenja.

Trenutni gospodari Zemlje moraju se odre?i svoje mo?i ove godine, dok ?e Snage Svjetla i neki uzašli majstori pomo?i ovoj planeti. To je božansko obe?anje Svega-Što-Jest za Zemlju i ?ovje?anstvo na kraju vremena.

Što nam ta zapažanja zapravo govore? Da zlo ne postoji kao zasebna cjelina. Zlo je odsutnost svjetla i ljubavi. Zlo je odsutnost pune svijesti. Zlo je proizvod straha - brojnih strahova! Strah se hrani strahom. Strah je ono što ?ini život na Zemlji živim paklom. Eliminacijom svih strahova tokom procesa stvaranja svjetlosnog tijela uklanja zlo na Zemlji i otvara portal Uzdignu?a za pojedinca i ?ovje?anstvo. Ne može biti jednostavnije. I kao što ?e izazovi, nadolaze?ih doga?aja na kraju i pokazati.

Da biste uklonili strah, odnosno zlo, utjelovljen subjekt ga mora prvo iskusiti. To je cijela eshatologija ciklusa utjelovljenja duše kao ljudskog bi?a na Zemlji. Nema boljeg na?ina za zaobi?i ljudski strah, nego razumjeti njegovu prirodu.

Strahovi su niskofrekvencijski emocionalni obrasci koji koriste zakone preklapanja za odvajanje utjelovljenog subjekta od duše uspostavom stanja destruktivne interferencije s energijom visoke frekvencije iz viših sfera i kako bi se pove?ali uzorci straha drugih subjekata na Zemlji uspostavom stanja konstruktivne interferencije, me?u njihovim niskofrekvencijskmi uvjerenjima koje vodi njihov ego.

Strahovi su energija, baš kao što je i Bezuvjetna Ljubav energija. Energija je uvijek energija. Ne postoji ništa drugo, nego Energija. U biti, strah i ljubav su jedno te isto - one su energije. Oboje koriste iste fizi?ke zakone preklapanja - Kozmi?kog Zakona Stvaranja i Uništavanja. Dok je Ljubav senzualna manifestacija stanja konstruktivne interferencije Svega-Što-Jest, strah je manifestacija, zlog, te iskustvo u lokalnim uvjetima destruktivne interferencije unutar beskona?ne harmonije Svega-Što-Jest.

To je kona?na to?ka gledišta - nulta to?ka, kako i mnogi svjetlosni radnici uobi?avaju re?i - koju svaka utjelovljena ljudska osoba može u kona?nici posti?i. Nakon toga, halucinacija odvajanja se više ne može održati i ciklus utjelovljenja duše prestaje.

Za mnoge svjetlosne radnike uzdignu?e ?e ozna?iti kraj njihovog ciklusa utjelovljenja. Za veliku ve?inu ?ovje?anstva koja ?e se uzdi?i, putovanje ide u sljede?i denzitet. No, život u 4D je, u odnosu na trenutni pakao na Zemlji, Raj kojeg sve religije obe?avaju svojim vjernicima. Me?utim, prije nego svi vjernici u?u u nebo, oni ?e morati vratiti svoje religije natrag gdje pripadaju - na ovu planetu.

Kao što svi bogati ljudi ne?e imati ve?u šansu da se popnu na nebo nego deva da pro?e kroz ušicu igle, osim ako oni ne napuste svoje bogatstvo na Zemlji, tako ?e svi znanstvenici koji se uzdignu, morati ostaviti svoje empirijske znanosti iza sebe, jer nisu uspjeli shvatiti prirodu Svega-Što-Jest.

Empirijska znanost je znanost temeljena na strahu - ona se boji istraživanja unutarnje, višedimenzionalne prirode duše. To je razlog za njen duboki agnosticizam: strahovi mlade duše znanstvenika su isklju?ivali njihovo razumijevanje Cjeline. Ovaj "izgon iz raja" današnje empirijske znanosti uskoro ?e se biti završen i zamijenit ?e je nova Op?a Teorija Univerzalnog Zakona. "Rasipni sin" napokon ?e se vratiti k "Ocu".


20. Zakoni Stvaranja i Uništenja su Zakoni Širenja i Skupljanja

Nau?ili smo da su zakoni stvaranja i razaranja fizi?ki zakoni interferencije vala pod uvjetima konstruktivne i destruktivne interferencije. Raspravljat ?emo u ovom poglavlju o još jednom aspektu ovih zakona koji se ?esto spominju u mnogim kanaliziranim porukama bez ispravnog objašnjenja sa fizi?ke, znanstvene to?ke gledišta. Sada ?emo zatvoriti taj jaz.

Ljudska bi?a žive u dualnosti straha i ljubavi. Bezuvjetna ljubav je cjelokupno stanje konstruktivnih interferencija svih sustava valova i razina Svega-Što-Jest i percipira se kao sklad svih živih bi?a. Strah je stanje destruktivne interferencije, pri ?emu interakcija sustava briše svoje uzorke valova zbog preklapanja ili stvaranja energetske blokade koji spre?avaju širenje drugih valova - prije svega, širenje Svjetla. Strah tako stvara Tamu.

Ovo znanje je temeljno za razumijevanje, zajedni?ka je tema u mnogim kanaliziranim porukama da bezuvjetna ljubav dovodi do širenja energetskih polja utjelovljenog entiteta, a strah dovodi do kontrakcije tih polja. Proširenje sebe je povezano sa svojim spajanjem s dušom i višim podru?jima, dok kontrakcije pove?avaju razinu odvajanja subjekta od Svega-Što-Jest. Subjekti uranjaju kroz kontrakcije dublje u 3D gusto?u prostor-vremena. Ova osnovna fizikalna pojava može se izraziti u ljudskom jeziku na višedimenzionalni na?in.

Uzmimo jednostavan primjer. Kada utjelovljeni subjekt doživi iskustvo straha, to dovodi do kontrakcije njegova emocionalnog tijela. Nau?ili smo da emocije moduliraju ideje mentalnog tijela, jer su ta dva polja preklapaju?i valni sustavi. U tom slu?aju, misli subjekta tako?er doživljavaju fizi?ku kontrakciju. Kako te kontrakcije izraziti na mentalnoj razini? To stvara strahom vo?ene projekcije koje subjekt eksploatira u budu?nosti.

Ako subjekt ima na primjer neke financijske probleme, razvija uzorak straha da ?e osiromašiti u još ve?oj mjeri u budu?nosti. Ova vrsta straha je vrlo ?esta me?u starijim osobama. Aktualni uzorak straha dovodi do kontrakcije mentalne aktivnosti utjelovljenog entiteta. Zbog te energetske kontrakcije mentalnog polja, subjekt ne može zamisliti pozitivne alternative za svoju budu?nost. Njegov um je fiksiran isklju?ivo na negativnoj ideji bijede zbog trenutnih financijskih problema koji ga plaše, a on vjeruje da je ovo jedina alternativa koju ?e ikada doživjeti u budu?nosti.

Kako je njegov um zaokupljen cijelo vrijeme s tom negativnom verzijom svog budu?eg života, osoba je hrani s više energije. Prema kozmi?kom zakonu privla?enja on ?e najvjerojatnije i ostvariti ovu nepovoljnu perspektivu u nekom trenutku u budu?nosti. Kontrakcije vo?ene strahom mentalnog tijela se manifestiraju kao ograni?enje subjekta da zamisli više od jedne budu?e alternative. Njegov spektar pozitivnih vjerojatnosti u budu?nosti je sužen njegovim aktualnim strahom. S druge strane, svo stvaranje se doga?a u Sada. Prošli, sadašnji i budu?i strahovi mogu biti prevladani u sadašnjem trenutku.

Pogledajmo sada suprotni slu?aj. Subjekt ima financijskih problema, ali ima iskustva empatije i zahvalnosti prema svojoj duši, jer ona mu je dala mogu?nost imati ovo vrijedno iskustvo. To bi trebao biti prosvijetljeni pogled svih inkarniranih entiteta. Subjekt procjenjuje svoju trenutnu situaciju iz pozicije bezuvjetnog prihva?anja svog ljudskog iskustva proširuju?i svoje emocionalno i mentalno tijelo do te mjere da se sada spoji s pogledom višeg ja, koji uvijek djeluje iz pozicije bezuvjetne ljubavi i jedinstva. U tom slu?aju, ?ak i ako subjekt može doživjeti neke prolazne strahove npr. kako se nositi sa svojim financijskim neprilikama, on je u stanju preobraziti svoje strahove širenjem svojeg pogleda na svijet.

Subjekt primje?uje da je snažan, neovisan stvoritelj svih svojih iskustva, a ne žrtva nekontroliranih okolnosti, tako da on bilo kada može promijeniti svoju sudbinu iz "Sadašnje to?ke" zamišljanjem nekoliko povoljnih verzija svoje budu?nosti: on može doživjeti ove verzije u svojoj mašti i na taj na?in privu?i pozitivne energije u svom emocionalnom i mentalnom tijelu iz Svega-Što-Jest. Ezoteri?ni zakon privla?nosti, u tom smislu, nije ništa drugo, nego drugi izraz za konstruktivnu interferenciju valnog sustava: sli?ni emocionalni i mentalni obrasci se privla?e i preklapaju, te stvaraju novi ja?i energetski uzorak iste vrste. To je ujedno i mehanizam Uzdignu?a Zemlje i ?ovje?anstva u ovim vremenima.

Kukavice pak, suženi subjekti, s druge strane, podupiru stav da je žrtva negativne okolnosti i da on nema utjecaja na njih. Ovaj entitet, budu?i da je u stanju maksimalne kontrakcije svojeg emocionalnog i mentalnog tijela, iskušava maksimalno stanje odvajanja od duše, odnosno, od Svega-Što-Jest. Ovo energi?no stanje kontrakcije stvara osje?aj bespomo?nosti. Što je subjekt uplašeniji, sve više se skupljaju njegova tijela, emocionalno i mentalno, i njegova mogu?nost za mijenjanje svoje nepovoljne situacije sve više slabi.

Osnaživanje pojedinca se može posti?i samo smanjenjem njegovih strahova i širenjem sposobnost za suosje?anje i razumijevanje cijele slike. Prije svega, on mora nau?iti voljeti sebe bezuvjetno sa svim svojim vrlinama i postavkama.
Autor može na primjer ograni?iti u svojoj intuitivnoj mašti takvo stezanje u poljima drugih subjekata i odmah razabrati njihova mentalna i emocionalna ograni?enja na temelju zajedni?kih, strahom vo?enih, uvjerenja. Ali tako?er priznaje kako je teško prenijeti to znanje takvim osobama koje su hermeti?ki zatvorile svoje osobnosti s takvim strahom temeljenim uzorcima koje ih štite od bilo kojeg dobronamjernog utjecaja izvana s ciljem njegova širenja.

Iz te razrade možemo zaklju?iti da sva mentalna i emocionalna iskustva, koje doživimo kao utjelovljeni entitet, su rezultat prvenstveno fizi?ke, energetske pojave. U terminima ljudskog jezika, ti procesi mogu se opisati kao "zakoni interferencije ili preklapanja" koji stvaraju uvjete konstruktivne i destruktivne interferencije. Alternativno, možemo ih opisati kao "zakoni stvaranja i uništenja" kao sugerira naslov ovog eseja. Obje definicije su ispravna prezentacija prirode Svega-Što-Jest. Jezik, budu?i da je U-Skup, istinski je višedimenzionalan, ali ovaj aspekt je tako?er izvor svih usmenih pretjerivanja i semanti?kih zabluda koje dovode do duboke konfuzije u ljudskoj komunikaciji.

Na kraju, možemo govoriti o Svemu-Što-Jest u smislu "širenja" i "kontrakcije": Sve-Što-Jest, je ono što se širi i skuplja. Za one svjetlosne radnike, koji nemaju pojma o fizici, ti fenomeni su opisani u današnjoj ezoteriji kao "strah" i "bezuvjetna ljubav".

Budimo ipak jasni, po tom pitanju. Ne postoji takva stvar kao "bezuvjetna ljubav" na Zemlji. To je jezi?ni izraz energetskog stanja koje je izvan ograni?enog ljudskog iskustva. Ljudska bi?a, koja koriste jezik za izražavanje takvih stanja, ne mogu u stvarnosti doživjeti to energetsko stanje kozmi?ke konstruktivne interferencije tako dugo dok žive u organskom tijelu.

Ovaj termin je tako loša zamjena za univerzalno energetsko stanje harmoni?nog postojanja svih subjekata koji nisu odvojeni od Svega-Što-Jest. Ljudska bi?a jesu. U ovom energetskom stanju potpune konstruktivne interferencije sa svim kozmi?kim energijama, ljudsko tijelo na bazi ugljika bi odmah izgorilo. Tek nakon toga niže ja se može, oslobo?eno od okova "svog smrtnog omota?a", stopiti s dušom i iskusiti po prvi put ovo blaženo stanje ukupnog sklada u svjestan na?in. Isto iskustvo ?e do?ekati sve one koji se popnu u 4D. Iz tog razloga tijela na bazi ugljika tih subjekata pretvoriti ?e se u kristalna tijela tokom procesa stvaranja svjetlosnog tijela koji ?e dovesti do masovnog Uzdignu?a krajem idu?e godine.

Širenje i skupljanje se može lako razumjeti kada se primjenjuje teorija vala. Kao što je ovaj esej nema cilj uvesti ?itatelja u teorijsku fiziku, ograni?it ?emo se na neka bitna opažanja. Razmislite o ?estici medija koja širi valove. Kada nema valova, ?estica je u mirovanju. Kada se val širi, ?estica je pomaknuta. Veli?ina pomaka odre?uje amplitude vala. Kako su svi valovi rotacije, ?estica obavlja u stvarnosti kružne pokrete.

Pretpostavlja se u fizici da svi mediji koji šire valove imaju elasti?na svojstva. Ovo nas je dovelo u 19. stolje?u do pojma "elasti?nog etera", u kojem se svjetlost širi. Ovaj pojam zapravo opisuje svojstva fotona prostor-vrijeme. Pogrešnim uklanjanjem te to?ne ideje, nakon izvedbe Michelson-Morley eksperimenta i zamjenom za idiotski pojam "djelovanje na daljinu" u vakuumu, što je N-skup, fizika je uronila u najdublju spoznajnu krizu u svojoj povijesti, koji je trajala jedno stolje?e, sve dok ovaj autor nije oslobodio prirodne znanosti 1995. od svojeg samo-nanesenog agnosti?kog jada ( vidi dolje ).

Svi elasti?ni mediji prate u skladu s konvencionalnom fizikom tzv. Hookeov zakon elasti?nosti. On kaže da kada je ?estica pomaknuta iz svojeg po?etnog položaja u mirovanju, obnavljaju?a elasti?na sila koju zovemo Hookeova snaga, je stvorena kako bi djelovala u smjeru suprotnom od pomaka i donijela ?esticu natrag u po?etni položaj, u mirovanje. To je pojednostavljeno, mehani?ko tuma?enje elasti?nih svojstva Svega-Što-Jest u terminima klasi?ne mehanike.

Priroda prostora-vremena = Svega-Što-Jest, vi?eno ljudskim osjetilima je doista elasti?na. Elasti?nost se izražava kao širenje i stezanje. To je mehanizam stvaranja svih valova i rotacija, koje su kružni pokreti. Elasti?nost stvara Gibanje - gibanje je manifestacija valova/rotacije. Svi sustavi Svega-Što-Jest su valovi/rotacije. Energija/prostor-vrijeme je razmjena elasti?ne energije koja je percipirana kao gibanje. Gibanje je proširenje i kontrakcija prostora-vremena.
Onaj koji uistinu shvati ova svojstva Svega-Što-Jest u svim njegovim manifestacijama, postao je prosvijetljena osoba.

Cijela teorija relativnosti može se objasniti s tom idejom. Takozvano "razrje?ivanje vremena" i "kontrakcija prostora" materijalnih objekata u pokretu odražavaju elasti?nost prostora-vremena. Isto vrijedi i za termodinamiku - bez širenja i skupljanja plinova, ne bi bilo motora na unutarnje izgaranje niti automobila za vožnju. Ovaj autor je razmišljao o elasti?nosti prostor-vremena od ranog djetinjstva, i to promatranje u kona?nici je dovelo do otkri?a univerzalnog zakona Svega-Što-Jest.

Ljudska tijela su podvrgnuti elasti?nosti prostor-vremena. Svi naši osje?aji, mentalne ideje, i sama struktura naše osobnosti su proizvodi beskona?ne ekspanzije i kontrakcije od bezbrojnih razina i sustava koji ?ine utjelovljeni entitet. Univerzalni zakon Svega-Što-Jest je zakon ekspanzije i kontrakcije. Sa fizi?ke to?ke gledišta, ne postoji ništa drugo nego širenje i stezanje.

Ova jednostavna fizi?ka ?injenica nije u potpunosti shva?ena ni od znanstvenika ili svjetlosnih radnika, ili bilo kojeg drugog kontemplativnog, duhovnog ljudskog bi?a. Agnosticizam ?ovje?anstva je doista porazan, a autor se pita, gdje bi se trebalo po?eti sa prosvje?ivanjem ?ovje?anstva u nekoliko preostalih mjeseci prije uzdignu?a kako bi se postigli neki skromni duhovni rezultati.

To je doista autoru misterija zašto ?ovjekov um nije u stanju raspoznati ovaj o?iti aspekt Svega-Što-Jest, s obzirom na ?injenicu da je ideja o elasti?nosti jednako stara kao i pisana zapadna povijest. Dijalektika drevne gr?ke filozofije od Heraklita se razvila oko iskonske ideje ljudske svijesti o elasti?nosti Svega-Što-Jest. Nije slu?ajno da je dijalektika temelj svih važnijih zapadnih filozofskih u?enja - od Platona, Aristotela, i Plotina na Fichte, Hegel, Marxa.

Duboko nerazumijevanje ovih osnovnih svojstava Svega-Što-Jest u politi?koj verziji Marxovog Dijalekti?kog materijalizma, i njegovog totalnog zanemarivanja u anglosaksonskom politi?kom empirizmu su u kona?nici izazvali najve?u nesre?u, koje ?ovje?anstvo nikada nije doživjelo - Prvi i Drugi Svjetski Rat, kao i Hladni Rat.

Dijalektika je vrata Jedinstvu svijesti - nedostatak dijalektike, zanemarivanje elasti?nosti Svega-Što-Jest u ljudskom razmišljanju, dovodi do odvajanja. Ratovi su uvijek rezultirali odvajanjem ?ovje?anstva u antagonisti?ke frakcije. Dijalekti?ko razmišljanje osuje?uje ideju odvajanja. Ovaj filozofski aspekt koji je u svezi s njema?kom idealisti?kom školom je u potpunosti zaboravljen od strane intelektualne zajednice u prošlom stolje?u pod razornim utjecajem raznih zatucanih, empirizama. Stoga je ?ovje?anstvo doživilo brojne opasne ratove, tokom posljednjih sto godina, pa sve do današnjih dana.

Istinsko dijalekti?ko razmišljanje je priznanje elasti?ne naravi Svega-Što-Jest - njezina sposobnost da se širi i skuplja u njenom jedinstvu. Svi dijelovi cjeline stvoreni su kroz širenje i skupljanje. Elasti?nost je mehanizam jedinstva i razdvajanja Cjeline. Sve ideje koje zanemaruju elasti?nost Svega-Što-Jest su N-skupovi koji nose bilješku odvajanja i vode u tamu i propast. Prije nego što je autor potvrdio Univerzalni Zakon za sve poznate fizi?ke zakone, on ga je definirao kao Univerzalni Zakon Elasti?nosti.

Uzdignu?e je širenje svih ljudskih bi?a na 4. denzitet iz njihovog trenutnog 3D skupljanja, koje stvara iluziju odvojenosti i gusto?e. Ovdje dolazimo do najve?e dihotomije, ili ako želite, misticizma Svega-Što-Jest, koju ?e vrlo malo utjelovljenih subjekata na Zemlji ikada nazrijeti.

Dok proširujemo naše emocionalno i mentalno tijelo u 4. denzitet, mi u isto vrijeme sudjelujemo u kontrakciji Svega-Što-Jest koje dovodi natrag svoju ljudsku kreaciju iz stanja najve?eg razdvajanja, koje tako?er možemo interpretirati kao stanje najve?eg proširenja ( otu?enja ) dijelova od Izvora. "U-dah" Svega-Što-Jest vra?a sve njegove dijelove Jednosti. S to?ke gledišta Svega-Što-Jest, to je kontrakcija, povratak svih dijelova jedinstvu. "Iz-dah" Svega-Što-Jest stvara, s druge strane, dijelove koji su naizgled odvojeni jedni od drugih i Cijelog, putem individualnih kontrakcija, ali Cijelo se samo po sebi proširilo, stvaraju?i i raspršivaju?i svoje beskona?ne dijelove.

To je sublimacija Kozmi?ke Metafizike, i zbog toga ?e autor zaustaviti svoju raspravu na ovom mjestu. Ali on se nada da je potaknuo ?itatelja da i dalje razmišlja o ovoj eshatološkoj dihotomiji Svega-Što-Jest. Ako ništa drugo, razrada takvih pitanja dovodi do najve?eg proširenja ljudske svijesti.


 

Stranica 3 od 5 Sve stranice