Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Kozmi?ki zakoni stvaranja i razaranja - Poglavlje 11 - 14


11. Otkri?e Univerzalnog Zakona Riješava Temeljnu Krizu Matematike

Ostaje i dalje misterija zbog ?ega tako jednostavan uvjet za dokazivanje valjanosti matematike nije bio riješen u posljednjih 70-80 godina, otkad je ideja Temeljne krize ?vrsto uspostavljena u znanstvenom svijetu. Iako ova razrada može izgledati prili?no teorijska i prenapregnuta s obzirom na naše namjere i o?ekivanja da objasnimo zašto i kako ?e svjetski ekonomski poredak propasti ove godine, pokazati ?emo da upravo ovaj neriješen teoretski problem matematike leži u jezgri nadolaze?e krize, koja je ljudska tvorevina i zrcalna slika svih krivih pojmova ?ovje?anstva o prirodi Svega-Što-Jest i ljudi kao utjelovljenih entiteta, koji su U-skupovi Svega-Što-Jest. Današnja znanost ne daje nam nikakav valjani odgovor na pitanje: "Tko smo mi zapravo?"

Temeljna kriza matematike kona?no je riješena od strane autora 1995.g. kada je otkrio Univerzalni Zakon Svega-Što-Jest i pokazao da svi poznati fizi?ki zakoni i njihova primjena, uklju?uju?i sve poznate fizi?ke dimenzije, veli?ine, koli?ine i konstante, mogu biti izvedeni kao U-podskupovi iz primarnog izraza naše svijesti, definirani u fizi?kom smislu kao Prostor-Vrijeme. To je bio nedostaju?i "dokaz postojanja" kojeg su brojni matemati?ari uzalud tražili tijekom prošlog 20. stolje?a.

Kako je autor posvetio mnoge sveobuhvatne knjige o tom otkri?u i njegove implikacije za ljudsko razmišljanje i percepciju, tu ogromnu temu ne?e razra?ivati u ovom eseju. Autor bi samo želio ponoviti na ovome mjestu uvjerenje da je kompetencija u Op?oj Teoriji Univerzalnog Zakona neophodna za pravilno razumijevanje argumentacije prezentirane u ovoj knjizi.

Kako je otkri?e univerzalnog zakona, kao prirodnog zakona energetske razmjene, povezan s matematikom i njenom Temeljnom Krizom? Pokazali smo iznad da se primarni izraz naše svijesti može izraziti kroz bilo koju rije? ili simbol prema na?elu posljednje uskla?enosti. Dakle, možemo to tako?er napisati na sljede?i na?in:

Primarni termin = bilo koji broj ili matemati?ki simbol = Kontinuum = Temelj matematike

Primarni termin je izvor ne samo svih verbalnih ideja izraženih u jezi?nom smislu, ve? tako?er i izvor matematike kao sustava apstraktnih simbola i znakova. On zapravo dokazuje da ne postoji razlika izme?u verbalnih i matemati?kih izraza.

Matematika je od Euklida, Platona, i Aristotela bila smatrana kao produžena ruka ljudske logike. Obrnuto, bilo koji verbalni kategori?ki sustav znanja, kao što je politika, može biti logi?no organiziran i naknadno matemati?ki izražen. Baš kao što nitko ne osporava to?nost jednadžbe 2 + 2 = 4, mogu?e je organizirati trivijalno ljudsko razmišljanje na logi?an na?in kako bi se uklonile sve vrste uzaludnih rasprava u politici i na bilo kojem drugom podru?ju od zajedni?kog interesa koji ometaju socijalni napredak i stvaraju politi?ke i gospodarske krize.

Ameri?ki politi?ki sustav u Washingtonu je najvažniji primjer za zastoj koji se uvijek javlja kad ljudska bi?a napuste ?vrsto tlo zajedni?ke ljudske logike i preferiraju doživjeti svoje odvajanja na ratoboran na?in, kao što je nedavno pokazalo odvratano ubojstvo kongresnice ( Gabrielle Gifford ) na žalostan i vrlo depresivan na?in.

Usmjerenje ljudske svijesti i razmišljanja, kako bi se uskladili s prirodom Svega-Što-Jest rješava, po prvi put u povijesti modernog ?ovje?anstva, otkri?e univerzalnog zakona i njegove primjene u znanosti i svakodnevnim poslovima.

Univerzalni zakon je matemati?ka prezentacija primarnog pojma Svega-Što-Jest kao jednostavno pravilo trojstva a = b / c, jer se primarni pojam tako?er može definirati kao kontinuum svih brojeva. Još od Cantora i Fregea, kontinuum svih brojeva op?enito je priznat kao "raj matematike".

Na temelju na?ela posljednje uskla?enosti, sada se može po prvi put dokazati da se sve rije?i ljudskog jezika mogu matemati?ki izraziti i obratno - svi matemati?ki simboli mogu se zamijeniti s preciznim uvjetima verbalnog izraza bez promjene valjanosti matematike. To se postiže primjenom aksiomatskih na?ela unutarnje konzistentnosti i nedostatka kontradikcije kroz cijeli sustav ljudskog znanja.

Jezik je energetski sustav ili razina Svega-Što-Jest i sadrži cjelinu kao element. Budu?i da se svi U-skupovi cjeline pridržavaju univerzalnog zakona, oni ne proturje?e jedni drugima u beskrajnom skladu Svega-Što-Jest. Isti se tako?er moraju primjenjivati na ljudski jezik i svim kategori?nim sustavima znanja koji grade tkivo jezika. Stoga, oni ne trebaju proturje?nosti, kao što to ?ine sada, jer mogu biti ure?eni prema istom principu univerzalne harmonije kako su i ure?eni dijelovi Svega-Što-Jest.

Ovaj princip je navodna aksiomatizacija ljudskog jezika. To pretpostavlja da bi ljudska bi?a treba odmaknuti od primarnog pojma Svega-Što-Jest, koji je ujedno i primarni pojam ljudske svijesti i može se izjedna?iti s njom, a iz njega proizlaze sve rije?i i pojmovi koji se koriste usmeno ili u pisanom obliku u svakodnevnom životu, znanosti, religiji i ezoteriji.

Ovaj princip je prvi put primijenjen od strane autora u fizici da bi izveo sve poznate fizi?ke veli?ine i zakone do sada iz Univerzalnog zakona, odnosno, iz primarnog termina bez promjene bilo kojih matemati?kih rezultata dobivenih u ovoj empirijskoj disciplini. Me?utim, ve?ina verbalno objašnjenih matemati?kih rezultata koji su eksperimentalno bili generirani u fizici morali su biti odba?eni u procesu njegove aksiomatizacije, jer sadrže brojne kontradiktorne konotacije i zna?enja koja mogu imati utjecaj na cijelo zdanje ove prirodne znanosti.

Univerzalna ideja koja podvla?i sva semanti?ka, logi?na, i ?injeni?na proturje?ja u fizici ( i znanosti ) je ideja odvajanja dijelova jedni od drugih i od cjeline. To je glavna tema ovog eseja. Upravo ta pogrešna verbalna tuma?enja su onemogu?avala ujedinjenja ovih disciplina prije nego je autor otkrilo univerzalni zakon i ujedinio fiziku na temelju njega. Ilustrirajmo to primjerom iz današnje fizike.

Dobro je poznata ?injenica da se gravitacija ne može integrirati u ostale tri temeljne sile u standardnom modelu, koji se smatra najvišim ujedinjenjem, koji je konvencionalna fizika bila u mogu?nosti posti?i do sada. Me?utim, priroda je jedinstvo - na primjer, gravitacija se širi brzinom svjetlosti c, koja je u isto vrijeme brzina elektromagnetizma. Na primjer, sve temeljne konstante elektromagnetizma, kao što su elektri?na i magnetska permitivnost, mogu biti izvedeni iz brzine svjetlosti. U isto vrijeme ove konstante su sastavni dio svih zakona magnetizma, struje i elektromagnetizma kao što je sažeto u ?etiri Maxwellove jednadžbe. Ove informacije se dane fizi?arima. Autor ne o?ekuje da ?e prosje?ni ?itatelj razumjeti fiziku, kao što je saznao da i ve?ina fizi?ara uop?e ne razumiju vlastitu disciplinu.

Ako gravitacija i elektromagnetizam, dvije temeljne sile prirode u skladu s standardnim modelom, koriste istu univerzalnu brzinu svjetlosti, kako to da oni ne mogu biti integrirani trenutnim fizi?kim teorijama? O?ito je da je fizika bitno promašila smisao stvarnog djelovanja prirode. U isto vrijeme protagonisti ove discipline nisu dovoljno iskreni da prepoznaju taj osnovni kognitivni nedostatak fizi?ke teorije, a tvrde istodobno da posjeduju Sveti Gral znanosti.

Razlog zašto fizi?ari nisu uspjeli integrirati gravitaciju s elektromagnetizmom je jer su pretpostavili na a priori krivi na?in da je vakuum u Svemu-Što-Jest i da su fotoni, nositelji elektromagnetske sile ?estice bez mase. I koncept vakuuma i postojanje "beztežinskih" ?estica kao N-skupovi Svega-Što-Jest je konkretna primjena po?etne ideje odvajanja. N-skupovi su skupovi koji ne sadrže sebe kao element, na primjer, vakuum je N-skup, jer sadrži ?estice koje su nešto, dok je po definiciji vakuum ništa - on je praznina.

Integracija gravitacije s elektromagnetizmom, i tako s druge dvije temeljne sile, postignut je prvi put od strane autora 1995.g. On je bio u stanju izvesti sve osnovne prirodne konstante, kao što je gravitacijska konstanta G, pa do onih iz elektromagnetizma i dokazati na neopoziv na?in da su obje snage matemati?ki aspekti Svega-Što-Jest. ( Kasiopejci su spomenuli da je gravitacija svijest Kreatora, Svega-Što-Jest, 7. denziteta, te da su gravitacija i elektromagnetizam me?usobno nerazdvojno isprepleteni... )

Da bi to u?inio, on je u prvom redu dokazao da je pojam "mase" definiran u fizici na duboko pogrešan na?in. Masa se smatra bitnim svojstvom tvari, a ?estice svjetlosti, fotoni, ne bi trebale imati masu. Teško je uo?iti kada, zašto, i kako je ta iracionalna ideja ušla u ovu disciplinu, ali ?injenica je da je evoluirala u me?uvremenu u nepogrešivu dogmu. Sam ovaj koncept je sprije?io fizi?are da obuhvate prirodu Svega-Što-Jest.

Masa je fizi?ka koli?ina, a sve fizikalne veli?ine u fizici definirane su u matematici na a priori na?in. To bi trebalo zna?iti da su fizikalne veli?ine apstraktne matemati?ke, hermeneuti?ke ideje ljudskog uma, s kojima fizi?ki svijet može biti adekvatno opisan iz druge ruke. Dakle, fizika je primijenjena matematika na fizi?koj materiji i stoga nije zaseban znanstveni sustav znanja.

Ova temeljna epistemološka ?injenica nije prihva?ena u teorijskoj znanosti do sada. Iz ovoga možemo zaklju?iti da sve fizi?ke koli?ine pripadaju kontinuumu, koji je primarni pojam Svega-Što-Jest. To zna?i da on sadrži svojstva cjeline kao elementa. Prakti?no, ta ?injenica govori nam da svi dijelovi Cjeline imaju energiju - oni su energetski sustavi, jer je Cjelina energija.

Svaki sustav pokazuje odre?eni konstantan iznos energije. Kada se dva sustava uspore?uju, dobivamo odnos njihovih energija, koja je bezdimenzionalan broj koji pripada kontinuumu. To je upravo ono što su fizi?ari u?inili u prošlosti na nesvjestan, iracionalan na?in s definicijom mase bez analize iz metodoloških i epistemoloških to?aka gledišta: masa je energetski odnos. Za one koji vole fiziku, autor bi im preporu?io da razmotre trenutne definicije mase u bilo kojem udžbeniku dostupnom iz fizike i neka saznaju za sebe da li je masa ništa drugo nego odnos energije.

Što proizlazi iz ovog jednostavnog zaklju?ka? Ako svi sustavi i dijelovi Svega-Što-Jest imaju energije, onda oni tako?er moraju imati masu, kao što se može usporediti s bilo kojim drugim sustavom. U ovom slu?aju, temeljna je pogreška vjerovati da su fotoni ?estice koje nemaju masu. Oni moraju imati masu, jer postoje energetski sustavi u skladu s Planckovom jednadžbom za fotonsku energiju E = h * f.

Ako su svi sustavi i razine Svega-Što-Jest energija, što zna?i nešto, onda ne postoji takva stvar kao što je ništa. U tom su slu?aju ideja vakuuma kao praznine ili ?estica koje su bez mase apsolutno pogrešni koncepti (N-skup) koji bi trebali biti o?igledni za bilo koga tko raspolaže sa minimumom logi?nog razmišljanja. Oni proizlaze iz iskonskog pojma odvajanja ljudskih bi?a od cjeline, te bi trebali biti eliminirani iz fizike i znanosti jednom zauvijek.

To je upravo ono što je autor u?inio, kada je po?eo s aksiomatizacijom konvencionalne fizike. Uklanjanjem ove pogrešne ideje razdvajanja, on u kona?nici eliminira ve?inu konfuzije u ovoj "egzaktnoj" prirodnoj znanosti. Na kraju on bi mogao ujediniti ovu disciplinu primjenom univerzalnog zakona za svaki energetski sustav i energetske interakcije koje se eksperimentalno promatra i opisuje u ovoj prirodnoj znanosti do sada - bez iznimke! U praksi, on je potvrdio sve matemati?ke rezultate u fizici do danas, i eliminirao ve?inu verbalne interpretacije tih matemati?kih rezultata kao manjkavih i pogrešnih.

Osobito, on je izveo masu elementarnog fotona, poznatu kao Planckovu konstantu h ( vidi gore ), iz osnovne fizi?ke jednadžbe i pokazao da makro-masa svih materijalnih objekata može biti izra?unata iz osnovne mase elementarnih fotona. On je zapravo dokazao da je materija zgusnuta svjetlost ( fotonska energija ). Antropocentri?na jedinica "kilogram" je, na primjer, derivat ( surogat ) iz primarne mase elementarnih fotona h dobivenih unutar matematike.

Saznanjem da fotoni imaju masu, autor je lako mogao objasniti mehanizam gravitacije propagiran fotonima koji imaju brzinu svjetlosti i eliminirao nejasnu potragu za hipotetskim gravitonom.

Nadalje, on je dokazao da se temeljna gravitacijska konstanta G, koja je osnova za sve gravitacijske zakone Newtona, može lako izvesti na aksiomatski na?in iz brzine svjetlosti. Na taj na?in on je integrirao po prvi put gravitaciju s elektromagnetizmom na temelju matemati?kog formalizma i uspostavio novu koherentnu teoriju kozmologije koja uklanja gotovo sve osnovne ideje ove discipline - po?evši s takvim debilanama kao što je Veliki prasak i vru?e širenje svemira.

Me?utim, ovaj esej ne namjerava biti uvod u fizi?ku teoriju Univerzalnog Zakona, ali ima za svrhu pokazati kako su se sve krive ideje u fizici pojavile od primarnog koncepta odvajanja od cjeline. Ova razrada, iako je Kona?na Presuda svim zabludama moderne fizike i znanosti, nastoji u prvom redu objasniti zašto ?e se trenutna struktura ljudske civilizacije, koja ovisi u velikoj mjeri o teorijskoj i eksperimentalnoj znanosti, neizbježno srušiti ove godine. Današnja empirijska znanosti i tehnologija ?e biti veliki dio ovog kolapsa.

Iz ove diskusije zaklju?ujemo da matematika može biti izražena u verbalnom smislu i obrnuto, bilo koji verbalni sustav znanja može se prikazati u smislu matematike, kada se aksiomatska na?ela unutarnje konzistencije i nedostatka kontradikcije temeljito promatraju. Taj novi uvid ?e transformirati trenutne empirijske znanosti, koje svjesno zanemaruju ovo intelektualno naslije?e zapadne civilizacije još od antike, u preostalo vrijeme prije uzašaš?a na pravi, nepogrešiv sustav znanja.

Nova znanost Univerzalnog Zakona ?e zadržati svoju valjanost u 5. dimenziji ( 4. denzitetu ) aksiomatskom ugradnjom novog transcendentalnog znanja koje ?e se tada biti na raspolaganju uzašlom entitetu. Bez potpunog razumijevanja novih teorija univerzalnog zakona ne?e biti u mogu?nosti istinski razumjeti zakone stvaranja Svega-Što-Jest, te ?e imati poteško?a u napredovanju na putu duhovne evolucije.

Osnovni zaklju?ak od otkri?a univerzalnog zakona je da ne postoji razlika izme?u Svjesnosti i vanjskog fizi?kog svijeta, trenutno percipiranog kao Priroda. Vanjski svijet je oblikovan sviješ?u svih bi?a koja sudjeluju u zajedni?kom životu na odre?enom nivou postojanja. Ovo je krajnji dokaz postojanja matematike, ali tako?er i postojanja ?iste kozmi?ke svijesti koja stvara ovaj ili bilo koji drugi svijet u 3D-prostor-vremenu svemira. Ali nam tako?er govori da postoje razine Kreacije izvan 3D-prostor-vremena, od kojih je evoluirao 3D svemir na sekundaran na?in.


12. Osnovna Teorija Univerzalnog Zakona

Klju?no novo znanje iz otkri?a univerzalnog zakona je da Sve-Što-Jest ima samo dvije dimenzije, kada se doživljava uskim ljudskim osjetilima - prostor i vrijeme, pri ?emu se vrijeme u novoj teoriji zapravo definira kao frekvencija f = 1 / t. U tom slu?aju, vrijeme, kao i što ljudi to znaju, se definira kao "konvencionalne vrijeme" t. Obe veli?ine su uklju?ene u pojam "Prostor-vrijeme" = s f = s/1 = brzina, koja je ujedno i izvor matematike i bilo koje druge znanosti.

Svi znanstveni pojmovi, uklju?uju?i i sve brojeve iz matematike koji grade tkivo naših znanstvenih znanja, mogu biti aksiomatski izvedeni iz pojma "prostor-vrijeme", koji je fizi?ka percepcija ljudskog uma i primarni pojam u trenutnom nivou postojanja na Zemlji:

Prostor-vrijeme = Svega-Što-Jest = Energy = Primarni Pojam svijesti = 3D-stvarnost (opisni pojmovi) = Kontinuum (matemati?ke prezentacije) = [prostor] [vrijeme] = s f = s / t = brzina = [1D-prostor-vrijeme] = [nD-prostor-vrijeme] = bilo koji broj, kao što je = 1 = 1 x 1 = 1 x 0 = 0 = ? x 1 = ?

Navedene jednadžbe su razni ekvivalenti prezentacije na?ela posljednjeg uskla?enja ljudske svijesti. Oni dokazuju da i ljudski jezik i matematika imaju epistemološko porijeklo u primarnom terminu percipiranog kao prostor-vrijeme. Taj uvid je najrevolucionarnija ideja u povijesti modernog ?ovje?anstva. Me?utim, to je bilo poznato svima prethodnim prosvijetljenim civilizacijama na Zemlji.

Važno je uo?iti da su gore navedene prezentacije na?ela posljednje uskla?enosti izvan bilo koje matemati?ke argumentacije, jer ovo na?elo gradi spoznajne osnove za postojanje matematike kao znanosti apstraktnih simbola. Ova temeljna ?injenica je redovito previ?ena od svih protagonista konvencionalnog matemati?kog mišljenja kada podnese prigovor u pogledu prikladnosti ove prezentacije. Ovi prigovori proizlaze iz ograni?enog razmišljanja, koji je otrovan iskonskom idejom odvajanja iz Cjeline. Zašto?

To je vrlo važno psihološko opažanje koje ide do korijena moderne matematike. Prvo i najvažnije, takvi prigovori proizlaze iz neznanja ve?ine matemati?ara respektiraju?i ?injenicu da njihova disciplina još uvijek pati od Temeljne Krize, jer otkri?e Univerzalnog Zakona i rješenje te krize se ignorira momentalno.

Drugo, nijedan matemati?ar do sada nije uspio prepoznati da nijedan od matemati?kih simbola kojim se služe u disciplini nisu U-skupovi, to jest, oni ne sadrže sami sebe i cjelinu kao element: oni su N-skupovi. Stoga, ne odnose se na Sve-Što-Jest. Oni su krive zrcalne slike prirode Svega-Što-Jest.

To je spoznajni "izgon iz raja" ( pad ) empirijske znanosti na Zemlji. Povratak "izgubljenog sina Ocu "?e se posti?i zamjenom današnje empirijske znanosti s novom Op?om Teorijom Znanosti Univerzalnog Zakona u kratkom vremenskom razdoblju prije Uzašaš?a i u beskona?nosti Svega-Što-Jest nakon Uzašaš?a.

Kako se Cjelina zapravo doživljava u matematici? Vrlo jednostavno - to je kontinuum svih brojeva. Brojevi koji se trenutno koriste u matematici su zatvoreni brojevi koji isklju?uju sve ostale susjedne brojeve i stoga tako?er isklju?uju kontinuum kojem pripadaju. Na primjer, broj 2 isklju?uje sve približne brojeve kao što je npr. 2,00001. Ti brojevi se nazivaju racionalnim brojevima. Racionalni brojevi su zatvoreni. Moderna matematika djeluje samo s takvim brojevima. Izuzetno je važno naglasiti da matemati?ari gotovo nemaju pojma o tome kako se radi s otvorenim brojevima, koji su U-skupovi i sadrže Cjelinu, kontinuum, kao element.

Zatvoreni racionalni brojevi ispunjavaju definiciju N-skupova: skupova koji isklju?uju sebe i Cjelinu kao element. Budu?i da su zatvoreni, nemaju kontakt s drugim susjednim brojevima, i iz ovog jednostavnog razloga, oni ne mogu graditi kontinuum. Ideja zatvorenih brojeva isklju?uje postojanje kontinuuma. Me?utim, bez kontinuuma nema uop?e matematike ( vidi dolje ).

Ve? smo rekli da je dovoljno uvesti samo jednu izjavu koja je N-skup u kategori?an sustav da bi se odrazilo na cijeli sustav. To je ono što se dogodilo s matematikom prije otkri?a Univerzalnog Zakona - odatle i njezino nastavljanje Temeljne Krize.

Nau?ili smo do sada da su svi sustavi i razine Svega-Što-Jest otvoreni sustavi i razmjene energije jedne s drugom - dakle, one moraju imati kontakt jedna s drugom. ?isto iz tog razloga, kažemo da je priroda Svega-Što-Jest kontinuirana - nema praznina izme?u sustava koji se trenutno doživljava kao vakuum ili praznina u fizici. Svi sustavi i razine Svega-Što-Jest su otvoreni, susjedni, grani?ni, jer su U-skupovi. Oni sadrže Cjelinu = Energiju kao element.

Prema na?elu posljednje uskla?enosti, možemo definirati Sve-Što-Jest kao kontinuum. Dijelovi matemati?kog kontinuuma stoga moraju biti otvoreni da bi odražavali otvorenost energetskih sustava i razina Svega-Što-Jest. Me?utim, racionalni brojevi koji se koriste u matematici su zatvoreni. Dakle, oni su N-skupovi, a time i neadekvatna prezentacija vanjskog svijeta. Oni moraju biti zamijenjeni otvorenim brojevima.

Koji brojevi se otvoreni? Svi tzv. transcendentalni brojevi su otvoreni brojevi. Takvi brojevi sadrže bezbrojne aproksimacije, koje su zatvoreni racionalni brojevi. Najistaknutiji primjer je broj pi ( ¶, 3.14...).

Matemati?ari su postali po prvi put svjesni temeljnih razlika izme?u zatvorenih racionalnih brojeva i otvorenih transcendentalnih brojeva kada je Cantor ustanovio svoju Teoriju skupova u kasnom 19. stolje?u. Od tada se ova teorija smatra temeljem moderne matematike - "raj matematike", kako ga je definirao Hilbert.

Cantorov problem je bio utvrditi kontinuitet na a priori na?in. Ako je netko morao koristiti samo uspostavljene zatvorene brojeve, kontinuum ne bi bio ono što se zapravo kaže - kontinuum, ve? diskretna, diskontinuirana montaža zatvorenih racionalnih brojeva koji su podijeljeni prazninama ( šupljinama ), uz kontinuum. Da bi izbjegao neugodnosti Cantor je uveo pojam transcendentalnih brojeva koji su otvoreni za svoje okruženje - oni su neprekinuti i dodiruju se. U tu svrhu on pravi razliku izme?u dva seta beskona?nosti koja je, usput, druga rije? za kontinuum - beskona?nosti racionalnih brojeva i beskona?nosti transcendentalnih brojeva.

Prije te beskona?nosti ve? je postojala beskona?nost i nije ih bilo mogu?e razlikovati s obzirom na njihovu mo?. Ili, kao što je Cantor rekao: "U no?i sve ma?ke su sive". Uvo?enjem transcendentalnih brojeva, kojima se prema Cantorovoj percepciji ispunjavaju praznine izme?u zatvorenih racionalnih brojeva duž kontinuuma, on je po prvi put predstavio vrijednu definiciju kontinuiteta i uspostavio teorijski i epistemološki temelj matematike.

To je osnovna teorijska stvar koja bi trebala biti stvarno uvjerljiva za bilo kojeg teoreti?ara i znanstvenika sa skromnim razumijevanjem matematike nakon što je proveo ?etiri, pet ili više godina na sveu?ilištu. Nažalost, danas je vrlo teško na?i teoreti?ara koji je svjestan ove osnovne epistemološke problematike matematike i znanosti. Ve?ina znanstvenika je degradirana u tolikoj mjeri trenutnim nelogi?nim obrazovnim sustavom koji su namjerno uvele Mra?ne Snage kao kamuflažu stvarnog stanja na Zemlji, tako da je autor ?lanka potpuno svjestan ?injenice, da ?e biti vrlo teško osloboditi ih ovog zamršenog labirinta samo-nanesenih znanstvenih zabluda.

Ovo žalosno stanje totalne znanstvene zbunjenosti ?e se održati samo do prave kozmi?ke objave tijekom ove i idu?e godine, koja ?e spasiti duše ve?ine znanstvenika iz njihove totalne propasti i omogu?iti im da se uspnu jasnim umom u 5. dimenziju ( 4. denzitet ).

Respektiraju?i teorijsku matematiku, važno je primijetiti da, dok je Cantor polagao kamen temeljac za transcendentalne brojeve, ti brojevi nisu bili poznati matemati?arima, ve? nekoliko desetlje?a kasnije, kada je još jedan njema?ki matemati?ar saznao da je broj pi transcendentalni broj. Ovaj broj je otvorio potpuno novu perspektivu približavaju?i matematiku i njenu primjenu na vanjski svijet, iako je nemjerljivost stvarnog prostora i veli?ine bila poznata svim drevnim gr?kim matemati?arima.

Broj pi je po definiciji odnos izme?u dvije geometrijske udaljenosti - opseg kruga i promjera. Krugovi su apstraktne geometrijske prezentacije valova. Oni su apstraktne platonske ideje izgra?ene unutar hermeneuti?ke matemati?ke svijesti ljudi. U stvarnom svemiru, sve zatvoreno kružnim pokretima je elipti?no, kako je Keplerov zakon o kretanju nebeskih objekata jasno dokazao. Ta ?injenica nije u potpunosti prihva?ena od svih teoreti?ara, iako se broj ¶ (pi) koristi u mnogim klju?nim fizi?kim zakonima i formulama klasi?ne i kvantne mehanike.

S druge strane, op?e je poznato u fizici da su svi valovi proizvod rotacije. Rotacije su zatvorena kretanja - ona mogu biti kružna, elipti?na ili mnogo složenijeg oblika zatvorenog gibanja. To su osnovna fizi?ka znanja o teoriji vala.

To vrijedi ne samo unutar elektromagnetskog spektra, tako?er definiranog kao foton prostor-vrijeme od strane autora, ve? i za materiju koja je tako?er valnog karaktera. To je dobro utvr?ena ideja u kvantnoj mehanici od kada je de Broglie uveo pojam val-?estica dualizam u fizici u 1924.

Ovo je još jedna temeljna fizi?ka stvar, vrlo važna spoznaja koja nije u potpunosti prihva?ena u fizici. ?injenica da su svi sustavi Svega-Što-Jest otvoreni u smislu energetske razmjene, ali u isto vrijeme preklapaju?a zatvorena gibanja predstavljauju oboje, zatvoreni karakter Svega-Što-Jest i otvorenost svih susjednih dijelova kao U-skupova Cjeline.

Kao što je ?itatelj ve? možda uo?io, koristimo ovu raspravu na prvom mjestu da predstavimo osnovne nedosljednosti i nedostatke koji su znanstvenici ugradili u zdanje moderne empirijske znanosti bez ikakvog razumijevanja o tome koliko su duboke ove zablude, koje proizlaze bez iznimke iz iskonske ideje razdvajanja, otrovane dominantnim znanstvenim razmišljanjem suvremenog doba što ih je spre?avalo da obuhvate prirodu Svega-Što-Jest. Stoga nadolaze?i kraj vremena ?e biti u prvom redu rekvijem za teku?e empirijske znanosti, gdje ?e autor prvi svirati violinu.

Što treba zaklju?iti iz ove temeljne znanstvene spoznaje? Sigurno je da su sve razine i sustavi Svega-Što-Jest ili valovi ili rotacijski sustavi. Budu?i da su to sve otvoreni sustavi, oni su nadre?eni valni sustavi, i oni poštuju zakone konstruktivnog i destruktivnog me?udjelovanja. Ovdje ?emo zatvoriti krug naše po?etne argumentacije s obzirom na univerzalni karakter Kozmi?kog zakona konstruktivnog i destruktivnog me?udjelovanja, koji ?ini Kozmi?ke Zakone Stvaranja i Uništenja. Ovi zakoni su konkretna primjena Univerzalnog zakona.

Kad smo usporedili dva proizvoljna realna rotacijska valna sustava, uvijek bi dobili transcendentalne brojeve. Svi prostor-vrijeme odnosi izme?u dva stvarna sustava su transcendentalne veli?ine i mogu se adekvatno procijeniti otvorenim transcendentalnim brojevima. Sada ?emo napraviti vrlo važnu izjavu:

Uvjeti konstruktivnog i destruktivnog me?udjelovanja koji su Kozmi?ki Zakoni Stvaranja i Uništenja svih sustava i razina Svega-Što-Jest, mogu se samo adekvatno procijeniti primjenom transcendentalnih brojeva.

No, matematika nema gotovo nikakvu ideju o tome kako koristiti takve brojeve u svojim prakti?nim izra?unima. Svi brojevi koji znanstvenici dobiju iz prirode, na primjer, kao prirodne konstante ili razli?ite statisti?ke podatke, npr. u gospodarskom podru?jima, izraženi su kao zatvoreni, pravi, racionalni brojevi, koji su zatvorena aproksimacija stvarne otvorene transcendentalne veli?ine.

?isto zbog toga razloga ?ovje?anstvo nije u poziciji dati odgovaraju?a predvi?anja o budu?nosti ili ocijeniti to?no kada se pojavi stanje destruktivnog me?udjelovanja, pod kojima ?e sustav neizbježno propasti. Mi ?emo razraditi ovaj zaklju?ak u nastavku na striktan na?in, primjenjuju?i nova znanja Op?e Teorije Univerzalnog Zakona.


13. Teorija Univerzalnog Zakona kao Kozmi?ki Prikaz

Vratimo se sada još jednom do prirode Svega-Što-Jest i njezinih dijelova ( razina i sustava ). Rekli smo izri?ito da je Cjelina zatvorena, dok su svi njegovi dijelovi U-podskupovi Svega-Što-Jest i sadrže ga kao element. Ovu izjavu ?itatelj mora ponavljati kao mantru onoliko puta koliko je potrebno, dok je u potpunosti ne shvati.

I ovdje dolazimo do temeljnog saznanja o Svemu-Što-Jest ali to nije bilo realizirano u potpunosti u znanosti do sada. Ako su svi dijelovi U-skupovi i sadrže cjelinu kao element, ne mogu biti zatvoreni, ve? moraju biti otvoreni za razmjenu energije jedni sa drugima. Sve-Što-Jest je neprekidna razmjena energije. To je unutarnji aspekt prirode Svega-Što-Jest kako je i navedeno u primarnom aksiomu koji bi trebao biti razumljiv svima. Na primjer, bez unosa hrane, i stani?nog metabolizama, što nije ništa drugo nego kompleksna razmjena biokemijskih energija, ljudska bi?a ne bi mogla postojati ili preživjeti. U tom smislu, energija je sinonim za Sve-Što-Jest.

S druge strane, svi otvoreni sustavi i razine Svega-Što-Jest izražavaju svoju prirodu za vrijeme svoje energetske razmjene. Posebno, oni izražavaju zatvoren karakter Cjeline. Ovaj aspekt se može konkretno promatrati kao zakon o?uvanja energije. Budu?i da su svi sustavi zatvoreni preklapaju?im pokretima, oni su i otvoreni i manifestiraju se kao zatvoreni pokreti ili rotacije. To je Nebeska Dihotomija Svega-Što-Jest koja nije shva?ena od nijednog znanstvenika do sada. Isto to vrijedi i za sve religije.

Drugim rije?ima, ne postoji ništa drugo nego Energija: Sve-Što-Jest je Energija - to je Organizirana Energija - to je Informacija - to je Svijest - to je Svjesnost - to je Prostor-Vrijeme, kada se percipira uskim osjetilima ljudskih bi?a. I sve ove rije?i kao primarni izraz mogu matemati?ki izraziti Univerzalnim Zakonom - to je matemati?ki omota? prirode Svega-Što-Jest. To tako?er vrijedi i za sve trenutne znanstvene discipline koje su izabrale razli?ite izraze Svega-Što-Jest kao predmete svog istraživanja - npr. kontinuuma = matematike, biološke tvari = bio-znanosti, materije = fizike, itd...

Univerzalni zakon je zakon interakcije energije. Ne postoji ništa drugo u Svemu-Što-Jest, a da nije energetska interakcija i da se ne pridržava Univerzalnog Zakona. Stoga, sve odvojene znanosti koje trenutno postoje mogu biti ujedinjene u novu univerzalnu znanost koja se zove Energologija Univerzalnog Zakona.

Sve ljudske percepcije, osje?aji, i mentalne ideje su energetski doga?aji i slijede Univerzalni Zakon neovisno o svijesti subjekta. Iz tog razloga psihologija, filozofija, sociologija, ekonomija, i sve ostale povezane discipline neizbježno moraju postati dio od Energologije. Kako je vrijeme do kona?nog Uzdizanja, u prosincu 2012,. vrlo kratko, to ujedinjenje znanosti u potpunosti ?e se ostvariti u 5. dimenziji ( 4. denzitetu ) u mnogo povoljnijim uvjetima i uz pomo? proširene ljudske svijesti.

No, ve? možemo po?eti s modifikacijom naših pogrešnih sustava vjerovanja, koji su proizvodi uskog raspona percepcije ljudskih osjetila. Svi ljudski osje?aji su energetska interakcija. Na primjer, naša opti?ka percepcija je evocirana procesima i transformacijama fotona od strane mrežni?nih konusa i štapova u elektromagnetske signale u opti?koj neuronskoj sinapsi u mozgu, prije nego što se vizualiziraju kao objekti koje promatramo. Me?utim, izvorni nositelji opti?kih informacija / energija, fotoni, nemaju ni oblik, niti su ?vrste ?estice.

Kako to da naše o?i primaju nevidljive fotone od okolnih materijala, kada prema današnjoj fizici nemaju ni masu, ali mogu, u isto vrijeme, evocirati slike trodimenzionalnih objekata s volumenom i masom u ljudskom mozgu? Ovo je jedan od mnogih paradoksa i neodgovorenih pitanja, koja se mogu prona?i u današnjim empirijskim znanostima, koji nam daje do znanja zbog ?ega se nije potpuno razumjelo prirodu Svega-Što-Jest i zamijenilo ove znanosti novom teorijom Univerzalnog Zakona.

Temeljna lažna ideje o odvojenosti od Izvora, odnosno Cjeline, dok je bila dio drame ljudske iluzije na Zemlji, o?ito je generirala brojne ideje koje nose ovaj za?arani koncept. Baš kao što software program može sadržavati virus, bug ( grešku ), i zaraziti bilo koji drugi softverski program, tako ?ini i ideja odvajanja od Cjeline: ona se infiltrira u sve naknadne ideje ?ovje?anstva na tako dubok na?in da cijela civilizacija može stvoriti lažne ideje i držati ih dugo vremena radi iluzije.

To je ono što se zapravo doga?a na Zemlji eonima vremena. Takva civilizacija koja se temelji na lažnoj ideji o odvojenosti može postojati samo uz aktivnu potporu kohezivnih energija Svega-Što-Jest, jer je nemogu?e za bilo koji sustav doista biti odvojen od Svega-Što-Jest. To je poznato kao Zakon Jedinstva u ezoteri?nim krugovima. Ovaj uvid ?e biti u središtu nadolaze?ih otkri?a koje ?e se razvijati ove godine u kolektivnoj ljudskoj svijesti i na kraju ?e dovesti do Uzdizanje velike ve?ine ljudskih bi?a sa Zemlje do kraja 2012.g. ili nešto kasnije.

Trenutno ljudska bi?a nisu u stanju razlikovati brojne pogrešne ideje odvajanja koje grade tkivo društva, jer su odgajana s njima, i one su oblikovale njihove sustave vjerovanja na dubok na?in. Vrlo ?esto takve pogrešne ideje nose aureolu nepogrešive znanstvene istine kojoj se skromni ?ovjek teško može suprotstaviti, kao što je slu?aj s ve?inom svjetlosnih radnika koji su, s jedne strane, u neznanju o teku?oj krivoj znanosti iz dobrih razloga, ali, s druge strane, vrlo osjetljivi na krive znanstvene argumentacije.

Jedan središnji manjkav koncept znanosti je isklju?iva primjena zatvorenih racionalnih brojeva u matematici, a od tamo, u svim egzaktnim prirodnim znanostima, kao što smo ve? gore naveli. Druga osnovna ideja koja je manjkava je uvo?enje zatvorenih fizi?kih sustava u modernu fiziku, kao što je "idealan elasti?ni sudar", "zra?enja crnog tijela", "Carnot stroj". Ti zatvoreni sustavi se koriste za opisivanje razli?itih energetskih interakcija ili za izvo?enje pojedinih fizikalnih zakona istih.

Uvo?enje pojma zatvorenih sustava ima, me?utim, ?vrsto tlo. Kao što je ve? re?eno, fizi?ki svijet se može opisati na ispravan na?in samo, ako je shva?ena bit Svega-Što-Jest - prije svega, njegovog zatvorenog karaktera.

To?no tu je empirijska znanost potpuno podbacila. Cjelina je zatvorena. Da bi opisali njene dijelove, ova ideja se mora uvesti na neki na?in u fizi?kom pogledu na svijet. To je postignuto izmišljanjem apstraktnih zatvorenih sustava kao npr. idealni elasti?ni sudar, crnog zra?enja, itd., koji hipoteti?ki ne bi trebali razmjenjivati energiju s okolinom.

Me?utim, svi sustavi su otvoreni. Ovdje imamo antinomiju, temeljni paradoks fizike i znanosti, koje smo tako?er opisali kao nebeska dihotomija. Baš kao i matematika, fizika se u suštini temelji na paradoksu i antinomiji. Važno je primijetiti da je konvencionalna fizika u potpunosti svjesna ovih temeljnih nedosljednosti.

Iako se takvi zatvoreni sustavi mogu na?i u bilo kojem udžbeniku fizike, ovoj disciplini nije uspjelo potvrditi ?injenicu da takav sustav kao npr. Carnot stroj, s kojim su objašnjeni termodinami?ki adijabetski procesi, ne postoji. Ina?e, imali bismo ve? stvoren Perpetuum Mobile, vje?ni izvor energije, i svi naši energetski problemi bi bili riješeni zauvijek.

Postoje mnogi drugi temeljni teorijski nedostatci današnje fizike. Na primjer, sve trenutne fizi?ke konstante, veli?ina, koli?ina, varijable, dimenzije i odgovaraju?e Sl-jedinice su definirane na kružni na?in, na primjer, prostor ( dužina ) definiran je uvo?enjem vremena i uz prešutnu pretpostavku da je ta koli?ina ve? ?vrsto uspostavljena. Definicija vremena, sama, treba a priori uvo?enje duljine ( prostora ); struja i odgovaraju?e Sl-jedinice definirane su kroz napon i obrnuto - napon kroz struju. Ovaj popis može se proširiti u beskona?nost. Autor predlaže ?itatelju da razmotri ove definicije u bilo kojem udžbeniku fizike sa novim pogledom nakon što je pro?itao ovaj esej.

Sve definicije fizikalnih veli?ina i njihove dimenzije pridržavaju se, bez iznimki principa pokvarenog kruga ( circulus vitiosus ): jedan dio se definira kroz drugi, dok je Cijelo zanemareno. Ova okolnost spre?ava pravo razumijevanje Svega-Što-Jest u trenutnim empirijskim znanostima. Ova jednostavna epistemološka ?injenica je tako o?ita u teoriji fizike ?ak i za po?etnike, da je autor doista zbunjen i nije pronašao bilo koje drugo objašnjenje zašto ta ?injenica nije priznata do sada, ve? pretpostavlja da su svi znanstvenici slaboumnici potpuno nesposobni za bilo koje osnovno logi?no razmišljanje.

Svi krive trivijalne i znanstveno prikriveno ideje proizlaze iz iskonske subjektivne percepcije ljudi kao zasebnog biološkog entiteta odvojenog od Svega-Što-Jest. Za ve?inu ljudi njihov identitet završava s granicom njihove kože. Ovo je središnja iluzija ?ovje?anstva koja ?e biti eliminirana s Uzašaš?em ( Uzdizanjem ).

Kako je mogu?e da su takve pogrešne ideje postale duhovni temelj našeg društva, a da nisu dovele do golemog pada mnogo ranije? Odgovor je prili?no jednostavan, te se naslu?uje iz naših prethodnih rasprava. ?ak i kad je cijelo društvo osnovano na potpuno krivoj ideji i vjerovanju, ono može i dalje postojati dugo vremena, jer ona nikada nije prestala biti dio energija koje troše i podržavaju život Svega-Što-Jest.

Možemo alternativno razgovarati o ovom aspektu u znanstvenim, fizi?kim terminima. Uvijek je mogu?e višim realitetima stvaranja uspostaviti lokalne uvjete destruktivne interferencije na jednoj planeti koriste?i goleme energije viših frekvencija koje okružuju sustav destruktivne interferencije i održavaju ga stvaranjem uvjeta konstruktivne interferencije na mnogo višoj energetskoj razini. To je sli?no sa ( uzaludnim ) nastojanjem znanstvenika za održe plazma reakciju obuhva?aju?i je sa snažnim elektromagnetskim poljem.

U kanaliziranoj alternativnoj literaturi ?esto se navodi da je Zemlja planet negativne, otrovne, tamne energije koja je "zape?a?ena" višim realitetima od ostatka galaksije kroz eone vremena. Ta ideja je inicijalno promovirana u Ivanovu Otkrivenju, iako je ta knjiga o?ito napisana mnogo kasnije od drugih kanaliziranih duhovnih bi?a.

Aktualni proces uzašaš?a ( uzdizanja ) utjelovljuje postupno ukidanje velikih energetskih slojeva koji uspostavljaju stanje destruktivne interferencije i djeluju kao u?inkovita barijera koja ko?i ulazak energije visoke frekvencije Svega-Što-Jest u astralnu atmosferu našeg planeta. Postoji dosta diskusija o zvjezdanim portalima ili izlazima na odre?ene numerološke datume, kao što su 01.01.01, 02.02.02 ... 11.11.11 i 12.12.12, koji predstavljaju ukidanje uvjeta destruktivne interferencije na Zemlji konstruktivnom interferencijom.

Prakti?ki, niskofrekvencijski slojevi koji štite Zemlju iz 4. i 5. dimenzije ( 4. i 5. denziteta ) i održavaju svoju trenutnu trodimenzionalnu gusto?u, eliminirani su, korak po korak, tako da se veo zaborava može podi?i sa cijelog ?ovje?anstva tijekom ove i idu?e godine. Kada se ove niske frekvencije slojeva, stvorene destruktivnom interferencijom, po?nu rastapati, Zemlja više ne?e mo?i ostati u svojoj sadašnjoj 3D gusto?i ( 3. denzitetu ), te ?e se po?eti uspinjati na 4. i 5. dimenziju. To je ono što se zapravo doga?a od kada se prvi harmonik približio u ljeto 1987. U posljednjih nekoliko godina brisanje lokalnih uvjeta destruktivne interferencije na Zemlji je eksponencijalno ubrzano.

Ovo objašnjenje tako?er prevodi znanstveno rješenje u središte teološkog spora od Antike kao što je prikazao Leibniz u slavnoj Theodizee. Kako to da su Bog i svijet, koji je on stvorio, savršeni, a ljudska bi?a i njihovi sitni objekti stvaranja tako nesavršeni?

Kako ovaj esej ne namjerava biti filozofsko nau?na rasprava teoloških tema, ne?emo se upuštati u to dalje, ali autor želi izraziti želju da suvremeno ?ovje?anstvo bude puno bolje informirano o intelektualnim postignu?ima brojnih mislilaca iz prošlosti, tako da današnji svjetlosni radnici ne moraju opet otkrivati kota? na mnogo primitivnijoj intelektualnoj razini.
Intelektualni ponor i duhovno neznanje koje susre?emo na ovoj planeti prije Uzdignu?a doista su zapanjuju?i, što autor mora priznati s velikim žaljenjem.


14. Ideja Odvajanja od Svega-Što-Jest objašnjava Eshatologiju Ljudskog Postojanja

Sve-Što-Jest je zatvoren, diskretan, tj. sastoji se od beskona?nih otvorenih sustava i razina razmjena energije, kontinuiran, odnosno, ne postoji vakuum izme?u sustava i razina, i beskona?an. Svi ovi atributi Svega-Što-Jest se mogu koristiti kao imenice, sinonimi, tautologija za Sve-Što-Jest, na primjer, možemo koristiti dosljedno rije?i kontinuum, beskona?nost, zatvoreni entitet, izoliranost, itd. za Sve-Što-Jest u skladu s na?elom posljednje uskla?enosti bez ikakve promjene u ovoj raspravi ili u našem znanju o svijetu i o tome tko smo.

Dijelovi sadrže Cjelinu kao element i mogu se matemati?ki definirati kao U-skupovi. Tu je, me?utim, jedna temeljna razlika izme?u cjeline i njezinih dijelova koja je bila shva?ena po prvi put u svojoj punoj mjeri u povijesti ?ovje?anstva, nakon što je univerzalni zakon otkrio, a nova Energologija razradila:

Dok je Cjelina zatvorena, sve razine i sustavi su otvoreni.

S obzirom da ova osnovna eshatološka ?injenica nije bila prihva?ena od znanosti i religiji do sada, to je dovelo do duboke, dugotrajne i vrlo bolne zbunjenosti me?u svim vjernicima i znanstvenicima kroz povijest ?ovje?anstva. Ve?ina mentalnog nereda koji ?e se iskusiti ove godine se može pripisati tom ljudskom neznanju. Svi ratovi, zlo?ini i zvjerstva koja u napravljena na Zemlji do sada proizlaze iz ove mentalne konfuzije. Stoga, ovaj aspekt je postao glavna tema u ovom eseju, i posebno ?e biti razra?en u ovom poglavlju.

Razlika izme?u Cjeline, kao zatvorene, i njegovih dijelova, kao otvorenih, stvara jedini istinski eshatološki razlog za postojanje 3D-prostor-vremena svemira. Cjelina je nešto. Suprotno od toga bilo bi ništa. Kao što smo mi ljudska bi?a, nešto, nemamo pojma o "ništa". To ?e ostati tako zauvijek. To vrijedi za bilo koju svijest ili svjesnost unutar Svega-Što-Jest. Ništa ne može biti nazvano Praznina ili Vakuum. Ništa takvo ne postoji. Cjelina je Sve-Što-Jest.

Me?utim, ideja o ništa ne može se u potpunosti isklju?iti iz ljudskog uma, odnosno, od bilo koje druge svijesti ili kozmi?ke svijesti. Oba termina - nešto i ništa - grade temeljnu Antinomije Postojanja Svega-Što-Jest. Kako je Sve-Što-Jest i kreativnost, mora istražiti Stanje Ništavila. Me?utim, kako ništa ne postoji, Sve-Što-Jest, stvara lokalne uvjete destruktivne interferencije koje oponašaju postojanje ništavila. Mi smo namjerno stvorili antinomiju radi doživljavanja ekstremnog razdvajanja.

Kako je Sve-Što-Jest ostvarilo taj zadatak? Vrlo jednostavno, ono imitira sebe samo u dijelovima. To stvara sustave i razine koje su naizgled zatvorene ( odvojene ) iz Svega-Što-Jest, iako je to gotovo nemogu?e. Totalna Amnezija u utjelovljenim ljudskim subjektima stvara, na primjer, iluziju da su biološka vrsta, koja je zatvorena i odvojena od Svega-Što-Jest . Isto vrijedi i za ljudsku civilizaciju na kolektivnoj razini.

?ovje?anstvo, u velikoj ve?ini, trenutno smatra da je jedinstveno u cijeloj galaksiji koja sadrži trilijune solarnih sustava i planeta. Trenutno agnosti?ko ?ovje?anstvo smatra sebe krunom biološke evolucije koja je po?ela iz primitivnih jednostani?nih organizama i polako evoluirao eonima vremena. Dakle, ?ovje?anstvo službeno još uvijek vjeruje da je potpuno odvojeno od izvora i drugih utjelovljenih civilizacija, od kojih su neki naseljeni u astralnom prostoru našeg planeta kroz eone vremena.

Bez obzira na to uvjerenje, stvarne Mra?ne Sile ( Snaga Koja Jest ), "vanzemaljci" iz Orionsko - Reptilskog Carstva, su zapravo endemi na ovoj planeti ve? više od 500000 godina i smatraju sebe vlasnicima ove planete. S ove to?ke gledišta, oni smatraju moderne ljude, koje su stvorili kroz genetski inžinjering, kao svoje robove koji su dovedeni na Zemlju u svrhu ispunjenja njihovih osnovnih životnih potreba. Oni se odnose prema ljudima, baš kao i mi ljudi prema životinjama. To objašnjava njihova zla djela protiv ?ovje?nosti, ?ija jedina svrha je, kako se ?ini, istrebljenje ljudskih bi?a ( možda više kao "ishrana", baš kako i sto?ar nikad ne zakolje baš svu svoju stoku, nešto ostaje za razmnožavanje ).

Ovo je stvarna spoznajna i egzistencijalna dilema u kojoj je ?ovje?anstvo trenutno namjerno zarobljeno od Mra?nih Sila. Njihova taktika je držati ljude u neznanju o stvarnom stanju na Zemlji i uljuljati ih u krivom uvjerenju da su izvrsna krajnja manifestacija dugotrajne biološke evolucije, temeljena na na?elu kaosa, ili pokušaja i pogrešaka, dok su, oni u stvari, koncepcijski stvoreni kao sluge za ove mra?ne sile prije nekih 13000 godina ( možda i malo više ), prvo od Reptila Anunnakija, a kasnije su genetski poboljšani od Sirijanca, koji su predstavnici Snaga Svjetlosti.

U tu svrhu Mra?ne Sile su uvele brojne ideje i koncepte u upravljanju ljudskim društvom koji betoniraju krivu ideju odvajanja. Najpodmukliji sustav prijevare sve je Orionski monetarni sustav koji stvara dojam da ljudska bi?a moraju teško raditi da bi zaraditi novac kako bi preživjeli. Darwinova manjkava evolucijska ideja o "opstanku najja?ih" dodatno je preuveli?ana kako bi postala osnovni socijalni nauk i za opravdanje grabežljive prakse gospodarske i financijske Elite.

Tokom društvenih aktivnosti, ljudska bi?a su bila prisiljena natjecati se cijelo vrijeme sa drugim ljudskim bi?ima i smatrati ih potencijalnim suparnicima, pa ?ak i neprijateljima. Radno mjesto je postala džungla. Eshatološka svrha ljudskog života je svedena na stjecanje papirnog novca i materijalnih dobara koji stvaraju iluziju sigurnosti. Novac se smatra jedinom održivom sigurnosti za opstanak u neprijateljskom okolišu. Stvaranje iz bezuvjetne ljubavi, suosje?anja i razumijevanja, nema mjesta u Orionskom monetarnom sustavu. Ovi uvjeti su produbili pogrešan dojam odvojenosti me?u svim ljudskim subjektima koje kulminira u sveprisutnoj tjeskobi smrti u današnjem društvu.

Ljudi vjeruju da se moraju okružiti s onoliko materijalnih dobara koliko smatraju dovoljnim u svrhu preživljavanja, ali znaju duboko u svom srcu da oni nemaju mo? nad smr?u. To je kardinalna dilema trenutne Elite. Njihovi strahovi su silno narasli do te mjere da žele kontrolirati sve, prije svega, sav novac na raspolaganju, a preko njih sve ljudske živote. ?ini se da je to, po njihovom mišljenju, samo alternativa kako bi smirili svoju tjeskobu pred smrt.

To, me?utim, ne isklju?uje mogu?nost da jedni uklanjaju druge, u njihovoj igri mo?i, kako se to može vidjeti izme?u mafijaških obitelji. Kada bi ove osobe imale više suosje?anja za svoje bližnje, oni bi lako uo?ili da se bez novca ili mo?i na Zemlji mogu zaštititi od zlih misli i djela njihovih srodnika. Ovaj uvid ?e biti dovoljan kako bi ih uvjerio da završe svoje podmukle planove za kontrolu svijeta. Autor je optimisti?an da ?e se to dogoditi ove godine.

Bezbrojno mentalno i emocionalno grananje Orionskog monetarnog sustava na ljudska razmišljanja, osje?aje i ponašanja su toliko duboke i sveprisutane da gotovo nema prostora u trenutnom ljudskom društvu koje nije temeljito otrovano ovim zlobnim sustavom. To je trenutni problem svih svjetlosnih radnika koji moraju uroniti u atmosferu otrovne Zemlje, a ne mogu prona?i odgovaraju?e mjesto koje ?e im poslužiti kao duhovno uto?ište.

Važno je uo?iti da niti jedna prosvijetljena civilizacija u svemiru ne koristi novac, jer ne treba ovaj primitivni na?in za organizaciju svojeg društva. Oni su shvatili prirodu novca.

Novac imitira prirodu Svega-Što-Jest, a to je energija ( novac i jest energija 3. denziteta ). Orionskogi monetarni sustav je energija koja uhvati entitete u klopku i krade njihovu energiju, dok je realna energija uvijek besplatna - ona pluta od jednog sustava u drugi bez ikakvih predrasuda. Novac, na na?in na koji se koristi danas, poti?e sve pogrešne emocionalne i mentalne koncepte podjele, kao što su pohlepa, mo?, manipulacija, agresija, itd., koje su osnovni strah svih ljudskih predložaka i jako tipi?no za sve subjekte koji žive u totalnoj amneziji, što dovodi do njihovog porobljavanja.

Te negativne osobine su tipi?ne za mentalitet mladih duša koje žive u najve?oj odvojenosti od Izvora. Ameri?ko društvo, koje je odre?eno kolektivnom pohlepom, korupcijom, neograni?enom agresijom, samodostatnoš?u, bahatoš?u i ignoriranjem ostatka svijeta, je paradigma za kolektivno ponašanje svih subjekata koji su odvojeni od Svega-Što-Jest. Kako mlade duše ?ine ve?inu sadašnjeg stanovništva na Zemlji, njihove negativne zna?ajke su svojstvene cijelom ?ovje?anstvu.

Zbog toga ?emo ove godine svjedo?iti, u prvom redu, radikalnom pomaku javnog mišljenja, po?evši od tih negativnih svojstava kolektivnog, prema transparentnosti, suosje?anju, jednakosti, i poštivanju slobodne volje pojedinca. Sve revolucije i nemiri, koji ?e se dogoditi ove godine ?e tražiti takve promjene u ljudskoj percepciji. Ova promjena je nužan preduvjet za mentalnu i emocionalnu pripremu ?ovje?anstva za nadolaze?e Uzdizanje krajem idu?e godine.

Religija je sljede?i veliki sustav prijevare Mra?nih Sila, koji produbljuje krivi koncept razdvajanja. Ve?ina svetih knjiga aktualnih svjetskih religija su diktirane ili prepisivane od Mra?nih Sila kroz kanaliziranje ili pomo?u ljudskih opunomo?enika, koji su bili reptilske inkarnacije i od uvijek su pripadali Eliti ( iluminatske, vladaju?e obitelji, itd. ). Vjerske prakse institucionalizirane su tu ideju u svakodnevnom životu.

U krš?anstvu npr. reinkarnacija duše i višedimenzionalna priroda, kako je izvorno propovijedao Isus, eliminirani su u službenom nau?avanju i izravni kontakt utjelovljenog subjekta sa "višim ja" je bio negiran. Umjesto toga, sve?enici su postali jedini nadležni posrednici izme?u Svega-Što-Jest i pojedinca. To je dovelo do dubokog duhovnog porobljavanja zapadnog ?ovje?anstva.

Samo postojanje Isusa Krista je potpuno proizvedeno po nalogu Konstantina Velikog, u 4. stolje?u. Mit o ovom entitetu je ustanovljen kao mješavina dviju duhovno visoko razvijenih osobnosti, koji su živjeli približno u isto vrijeme kako je i opisano u Novom zavjetu - subjekt Joshua iz skupine Esena u Palestini i Apolonija od Tyana, ?iji je život opisao Philostratos ( Flavius Philostratos ). Sinopti?ka Evan?elja napisali su Piso bra?a u ime Konstantina za Nicejsko vije?e koje osniva krš?anstvo kao službenu religiju u Rimu. Evan?elje po Ivanu je napisala sestra Piso bra?e, koji su pripadali Reptilskoj Eliti u to vrijeme.

Nostradamus je, na primjer, tako?er predstavnik Elite i napravio je namjerno predvi?anja za kraj vremena koji odgovaraju planovima Mra?nih Sila. Oni su znali da su obavezni izgubiti mo? u ovom klju?nom razdoblju i htjeli su mijenjati okolnosti unaprijed tako da odgovaraju njihovim planovima.

Nema prakti?ki niti jedne velike svete knjige ?ovje?anstva koja nije krivotvorena ili napisana po diktatu Mra?nih Sila, da bi služila njihovim ciljevima zarobljavanja ljudskih bi?a kovanjem ideja o odvojenosti od Svega-Što-Jest. To tako?er vrijedi i za ve?inu socijalne i ekonomske doktrine u prošlosti koja je dodatno produbila odvajanje ?ovje?anstva, kao što ?emo o tome razgovarati u nastavku, o trenutno glavnoj makroekonomskoj teoriji.

Situacija sa znanoš?u i njenim teorijama je vrlo sli?na onoj sa religijama i financijama. Znanost je oduvijek imala sklonost razlu?iti istinu iza vela zaborava ljudske iluzije. To je prije svega bio zadatak filozofije još od Antike, tokom cijelih Mra?nih Vremena ( Srednji vijek ), renesanse i prosvjetiteljstve. S po?etkom industrijalizacije i moderne empirijske znanosti, to filozofska potraga i potraga za znanjem je preusmjerena iz unutarnje duhovne dimenzije pojedinca prema vanjskom svijetu, a duhovni slobodni pad utjelovljenih ljudskih entiteta dosegao je svoj vrhunac, bez presedana.

19. i 20. stolje?e je obilježeno kao najmra?nije razdoblje ljudske povijesti s obzirom na njihovo otu?enje od Cjeline. Ovaj trend je preokrenut u posljednjih 50-60 godina kada se veliki broj visoko-evoluiranih duša, poznatih kao svjetlosni radnici, putokazi, zvjezdano sjeme, utjelovile ( inkarnirale ) na Zemlji za pripremu ove planete, i velike ve?ine njezine ljudske populacije za Uzdignu?e.

Kroz manipulaciju religijom, znanoš?u i ekonomskim aktivnosti ljudskih bi?a, tajne mra?ne sile na Zemlji u?inkovito potiskuju netaknuta znanja, da su ljudi besmrtne duše i neovisni kreatori svoje sudbine, do to?ke da se povratak u Jedinstvo ?ini sada nemogu? za mnoga bi?a. Ova gnusna strategija se koristi tisu?ama godina, i postala je zamršena realnost za ve?inu utjelovljenih ljudska bi?a. ?isto zbog toga trenutni financijski sustav mora propasti ove godine kako bi se ljudi oslobodili iz okova nadmo?nog nov?arstva i materijalizma koji kraljuju nad modernim društvom. Obje su manifestacije iskonske ideje odvajanja od Cjeline.

Osim ovih mjera potiskivanja koja su imale osnovi utjecaj na ljudski um, utjelovljeni entiteti su genetski projektirani kao uzgajalište velikog broja astralnih predložaka na stani?noj i genetskoj razini koje promi?u razli?ite osje?aje straha i strahom temeljenih uvjerenja. Ovi obrasci straha su lokalne destruktivne interferencije unutar fizi?kog, emocionalnog, i mentalnog tijela i uklju?uju sustav ?akri.

To je ogromna tema koja je izvan opsega ovog eseja i na široko se raspravljala po brojnim kanalima u posljednjih nekoliko godina. ?isto zbog toga, mnogi inkarnirani subjekti prolaze trenutno kroz proces stvaranja svjetlosnog tijela (PSST), koji je u suštini uklanjanje tih blokada kroz uspostavu uvjeta konstruktivne interferencije u ljudskim tijelima kako bi pove?ali svoju frekvenciju.

Trenutno Uzdignu?e je oslobo?enje ljudskog bi?a kao utjelovljenog subjekata iz nevidljivog porobljavanja od mra?nih subjekata iz 4. denziteta, Mra?nih Sila, koji su odabrali put potpune odvojenosti od Cjeline. Budu?i da su ove osobe vo?ene ovom iskonskom idejom u svojoj egzistenciji, oni su ga uveli na svim razinama ljudskog društva - od svakodnevnog života do znanosti i religije, iako je religija izvorno namijenjena da eliminira ideju odvajanja i otvori o?i vjernika za istinu da su "Iskre Božje".

Nije pretjerano zaklju?iti da su ljudska bi?a bila eonima vremena pijuni u rukama mra?nih sila, koje vuku svoje konce iz 4. denziteta ukupne odvojenosti od Svega-Što-Jest. Oni su koristili razli?ite podmukle taktike za postizanje tog cilja. Na primjer, na svaku prosvijetljenu dušu/zvjezdano sjeme koje se utjelovljuje na Zemlji, tri Orionska entiteta iz 4. denziteta se zaka?e prilikom ro?enja. Njihova funkcija je da u?inkovito blokira niži, srednji i viši ja u utjelovljenom entitetu i tjera na bojkot njegove kreativnosti. Mnogo svjetlosnih radnika, koji bi pod normalnim uvjetima imali snagu i mentalitet za stvaranje obilja na Zemlji, je sprije?eno od takvih destruktivnih 4D OPS osoba tokom svog života.

Nebrojeno takvih bezbožnih trojki se smjestilo tako savršeno u emocionalne i mentalne strukture utjelovljenog svjetlosnog radnika - oni tako žive u savršenoj mimikriji sa strahom vo?enim predlošcima tih subjekata, bez kojeg ne može postojati osoba na Zemlji - da ve?ina svjetlosnih radnika nije u stanju razlikovati te zle energetske parazite i u?inkovito ih eliminirati iz svojeg energetskog polja.

Eliminacija tih energetskih parazita prati Univerzalni Zakon Slobodne Volje. ?im subjekt uo?i postojanje takve ko?nice u obliku 4D OPS astralne trojke u energetskoj auri, ima pravo izbaciti ih iz svog podru?ja navode?i ovu želju ?vrsto i s namjerom. U tom slu?aju, on može pitati za pomo? iz viših podru?ja. Ovaj proces ?e se ubrzati u ovoj godini kada ?e se "odvajanje žita od kukolja" na kraju i dogoditi ( vidi dolje ).

Ta praksa odbacivanja tamnih snaga na individualnoj razini se preklapa sa skrivenim negativnim utjecajem na kolektivnu intelektualnu ( znanost ), emocionalnu ( zabava, financijski problemi ) i društvenu razinu ( diktature, politi?ke represije, itd. ). Ove metode tamnih moraju biti poznate javnosti, tako da svi ljudi mogu poduzeti odgovaraju?e mjere kako bi se zaštitili utvr?enim duhovnim tehnikama, ali i shvatiti zašto ljudsko društvo nije postiglo istinski duhovni napredak tokom svoje duge povijesti ugnjetavanja.

Autor posve?uje veliku pozornost na ovaj aspekt psiho-mentalne represije inkarniranog ljudskog subjekata od strane mra?nih Orionskih snaga, jer je prošao kroz to osobno iskustvo i zna kako to može biti neugodno. U tom slu?aju znanje je mo?.

Odluka duše Zemlje da se inkarnira na ovoj otrovnoj planeti - nazvanoj Geja, koja se može smatrati azilom, gdje su zatvorenici preuzeli kontrolu i svaki normalan koji ulazi u ovaj azil odmah ga se proglašava ludim od strane onih koji su zapravo ludi - je da iskusi najve?e odvajanje od Svega-Što-Jest pod svaku cijenu. Kako bi se stvorio ovaj uvjet razdvajanja, inkarnirane duše na Zemlji koriste tamne agente Mra?nih Sila, Luciferiane, Ahrimane i demonske sile iz 4. denziteta, kako bi uspostavile stanje destruktivne interferencije i da ga predstave na najrealniji na?in poticanjem brojnih ljudskih drama.

Unutarnje poveznice utjelovljenog subjekta sa Svime-Što-Jest ne mogu u potpunosti biti prekinute, budu?i da je osobnost uvijek unutarnji dio Izvora. Me?utim, stvarno energetsko odvajanje kroz destruktivne interferencije na mnogim energetskim razinama koje ?ine utjelovljeni entitet i njegovo fizi?ko tijelo, može biti toliko izražen da duboko oblikuje njegov mentalitet, kao i kolektivno vjerovanje i obrasce ponašanja ljudskog društva.

Ovo stanje totalnog odvajanja planirano je za planetu B, koji ?e ostati u 3D-gusto?i, nakon promjene i uznesenja zemlje ( Planet A ) na 5. dimenziji ( 4. denzitetu ). Planeta B ?e napredovati na putu ?ak i ve?eg odvajanja od trenutno promatranog. Život na ovoj planeti ?e ostati pod potpunom kontrolom tamnih sila, te ?e biti živi pakao.

Samo oni utjelovljeni subjekti koji se ne mogu uzdi?i nastaviti ?e sa svojim utjelovljenjem na ovoj katastrofalnoj planeti koja je ve? ušla u liniju ( vremenskog ) toka na po?etku ove godine. To ?e biti mali dio trenutne populacije koja ?e tako?er uklju?ivati dio Elite koja ?e preživjeti preokret u podzemnim bazama, koje se grade ve? dugi niz godina uz pomo? tamnih vanzemaljaca, i oni ve? o?ekuju ovaj doga?aj.

Oni entiteti koji prežive veliki energetski tsunami u vrijeme Rascjepa biti ?e u budu?nost robovi Elite na planeti B, te ?e se suo?iti sa strašnim životnim uvjetima. Kozmi?ka energija koja ?e pokrenuti razdvajanje dvije Zemlje ?e uništiti najnovije tehnologije. Elektri?na mreža, komunikacijski sustavi, internet, i svi motori na unutarnje izgaranje više ne?e funkcionirati jer ?e se svojstva novih fotona prostor-vremena ( elektromagnetsko polje ) na Zemlji nakon pomaka dramati?no promijeniti.

Važno je uo?iti da je trenutno oko 1/3 svih duša bebe i djeca duše. Ove utjelovljene osobe su proizvodi nedavnog genetskog inženjeringa od Mra?nih Sila i imaju vrlo rudimentarnu dušu. Dok ?e oni nastaviti sa svojim ciklusom utjelovljenja na planeti B, njihov DNK ?e se smanjiti na jednu aktivnost ( spiralu ), a potpuno ?e zaboraviti svoju povezanosti sa Svime-Što-Jest. Oni ?e uroniti u novu, guš?u tjelesnost planeta B i živjet ?e u vrlo primitivnom tiranskom društvu, gdje ?ak i koncept religije više ne?e postojati.

Oko tre?ine ljudske populacije ?e napustiti Zemlju na kraju vremena prirodnim uzrokom ili putem dematerijalizacije ljudskog tijela. Procjenjuje se da ?e se oko polovice stanovništva uzdi?i u vrijeme Rascjepa 21. prosinca 2012., da ?e biti jedan ili više valova Uzdignu?a visoko razvijenih subjekata prije ovog doga?aja. To je sažeta informacija o budu?nosti planete A i planete B. ?itatelj može saznati više o tim planetama iz kanaliziranih poruka kozmi?ke svijesti na Internetu.

Situacija utjelovljenih subjekata na Zemlji je otprilike ovakva. Zemaljske duše dolaze iz 5. dimenzije ( 5. denziteta, kontemplacijska zona ) kada se utjelovljuju na ovoj planeti. Neka zvjezdana sjemenja dolaze iz viših dimenzija kako bi pomogla u procesu uzdignu?a u ovom trenutku. Na 5. denzitetu, koji je tako?er poznat kao Celestria, duša može iskusiti jedinstvo sa Svime-Što-Jest i ima neograni?enu mo? da stvara odmah kroz maštu.

Nakon ulaska u fizi?ko vozilo organskog tijela, utjelovljena duša stvara veo zaborava, stanje totalne amnezije u odnosu na svoje podrijetlo. Klju?na posljedica te amnezije je da utjelovljeni subjekt zaboravlja da je on mo?no bi?e i ima neograni?en potencijal za stvaranje svoje sudbine i svoje okoline. Umjesto toga, on se smatra slabim biološkim entitetom koji je naizgled bespomo?an i ranjiv na sve vrste prirodnih opasnosti i astralnih utjecaja.

Polaze?i od ovog krajnjeg "izgona iz raja", duša po?inje s postupnim uzdizanjem i ponovnim povezivanjem sa Svime-Što-Jest u svom dugom ciklusu utjelovljenja. Razdor koji inkarnirani subjekt iskušava u unutarnjem carstvu tokom svoga zemaljskog života, a koji se neprestano projicira na vanjski svijet, jest borba izme?u tamnih Ahriman snaga, Kabale, tamne sile Orionskih entiteta iz 4. OPS denziteta, koje imaju funkciju unazaditi entitet na ve?u odvojenost i kontrolu, i unutarnjeg glasa duše iz 5. denziteta koji se percipira kao iskonski osje?aj, intuicija i pred-ste?eno znanje i pokušava ju dovesti na put do Uzdignu?a.

To je alegorijska bitka izme?u Goga i Magoga o kojima se može pro?itati u Ivanovu Otkrivenju. Ova knjiga je kanalizirana od prosvijetljenih subjekata mnogo kasnije od ostalih Evan?elja, te je uklju?en samo slu?ajnoš?u u Novi Zavjet, kako bi se obavjestilo ljude što ?e se dogoditi na ovoj planeti na kraju vremena.

Ova unutarnja borba izme?u Tame i Svjetlosti koja se odvija u svakom utjelovljenom subjektu klju?ni je pojam mnogih religija na Istoku i Zapadu. Ovaj unutarnji razdor može se riješiti samo u okviru mentalnih i emocionalnih granica pojedinca, budu?i da je svaki utjelovljeni subjekt neovisan i snažan kreator svoje sudbine i razina iskustva. Me?utim, bit utjelovljenih entiteta, koji žive u totalnoj odvojenosti od Svega-Što-Jest, jest da rješavaju ovaj unutarnji sudar u vanjskom svijetu poticanjem ratova, invazija, i svih vrsta zlo?ina. To je klju? za eshatološko razumijevanje ljudskog postojanja na Zemlji.

Ta negativna tendencija traje tako dugo dok inkarnirana osoba ne shvati da svi zlo?ini i zvjerstva koje po?ini prema drugim subjektima, jesu zlo?ini po?injeni protiv sebe. ?isto za tu svrhu, uveden je zakon karme. Karma ima funkciju u?initi subjekt svjesnim ?injenice da se on ne odvaja od Izvora i da sve što treba u?initi je da prepozna ove vje?ne istine, sjeti se ( ponovo ) tko je, i preda se duši koja je dio Cijelog. Nakon što je taj duhovni uvid postignut, nema više potrebe za dušu da se inkarnira u 3D prostor-vrijeme raznih svemira, a ciklus utjelovljenja se završava.

To je ono što ?e ve?ina ljudi doživjeti krajem 2012., kada se uzdignu na 5. dimenziju ( 4. denzitet ). To je apoteoza ( obožavanje ) svih ljudskih iskustava - doga?aj uistinu kozmi?kih, nebeskih dimenzija, i ?ovje?anstvo treba biti uzvišeno u narednim danima ovom zasljepljuju?om perspektivom. Nebo je obe?ano ?ovje?anstvu od eona vremena, Isus, koji je bio posljednji prorok u tijelu, kako bi ih u?inio svjesnim tog obe?anja, i sada nebo je unutar dosega. Bra?o, ovo je najuzbudljivije vrijeme za živjeti na Zemlji. Uživajte!

Najve?a pritužba ?ovje?anstva je uvijek bila da ne razumije kako se to manifestira stvarnost, iako viša ja to radi na neprestani na?in za utjelovljeni subjekt u sinkronizaciji s drugim dušama iz 5. dimenzije ( denziteta ). To se postiže stvaranjem bezbroj alternativnih svjetova, stvarnosti, astralne vjerojatnosti pojedina?ne sudbine dok se optimalno rješenje ne prona?e.

Viša podru?ja stvaranja djeluju kao veliki interaktivni internet ili matemati?ki algoritam koji se neprestano hrani beskona?nom koli?inom ulaznih podataka. Podaci se obra?uju u Sada i uspostavom bezbrojnih povratnih mehanizama s paralelnim stvarnostima. Kona?ni rezultat je stvaranje ljudskog života na Zemlji s poštivanjem ove planete. Me?utim, postoje bezbrojne planete i Sun?evi sustavi, kao što postoji bezbroj duša u višim podru?jima.

Zemlja je vrlo mala planeta u odnosu na ve?inu ostalih planeta u svemiru. Osim toga, postoje beskona?ne verzije Zemlje, koja se može definirati iz ?ovje?je, linearne to?ke gledišta kao prošlost, sadašnjost i budu?nost, u stvarnosti one postoje istovremeno u Svemu-Što-Jest i komuniciraju sa svima ostalima.

Za kratko vrijeme, Uzašla Zemlja A i katastrofi?na planeta B ?e se presresti nakon što su razdvoje u 2012. Ovo razdvajanje je ve? zapo?elo. Nakon što se kona?no razdvajanje ostvari, uzašli subjekti iz 4. denziteta Zemlje mogu uspostaviti kontakt s onim ljudima koji žive na planeti B, ali ta osoba ih ne?e više prepoznati jer ?e njihova percepcija biti isklju?ivo usmjerena prema ve?oj gusto?i i tjelesnosti planete B. Dakle, uskoro ne?e biti potrebe za komunikaciju s tim osobama i dva svijeta definitivno ?e se odvojiti.

Trenutno imamo istu situaciju izme?u inkarniranih entiteta na Zemlji i bestjelesnih subjekata u višim podru?jima. Dok nam se entiteti iz viših svjetova mogu uvijek obratiti putem telepatije i drugih sredstava komunikacije, ve?ina ljudskih bi?a na Zemlji, definirana kao "spavanje ve?ine"od autora, nemaju pojma da se oni tako?er mogu obratiti "višem ja" i drugim srodnim dušama. Ovo stanje duhovnog poricanja ?e završiti naglo ove godine, kada se neki veliki doga?aji dogode na ovoj planeti i oni ?e eliminirati zauvijek veo zaborava pod kojima je ?ovje?anstvo stajalo eonima vremena.

Uloga tamnih sila na trenutnoj Zemlji može se razumjeti samo u tom kontekstu. Postoje, na primjer, beskona?no mnogo verzija Zemlje koje su važe?e kao i ova, a koje nemaju tamnih sila, jer one vibriraju na mnogo višoj frekvenciji, pri kojima mra?ne sile više ne mogu postojati. Ve? postoje?i nacrt uzlazne Zemlje u 4. denzitet je takva verzija.

?ak i kada tamne sile stvaraju kroz genetski inženjering nove ljudske klonove, oni mogu ostvariti taj zadatak samo s skrivenom potporom iz viših podru?ja stvaranja, koja su odgovorna za mnoštvo zemaljskih verzija poznatih kao Omni-Zemlje. Me?utim, utjecaj mra?nih sila iz 4. denziteta OPS opredjeljenja na ljudsku svijest u pojedincu i društvenoj razini naše trenutne ravnine postojanja je ogroman i odlu?ivali su u velikoj mjeri o uvjetima života na Zemlji. Ovi uvjeti su djelomi?no ispravile duše iz 5. denziteta do te mjere, da su inkarnirane osobe postale prosvjetljenije i svjesnije svojih poveznica s Bogom.

Ove godine ravnoteža sila na Zemlji dramati?no se pomi?e. Zbog porasta frekvencije Zemlje i ve?ine ljudskih bi?a, tamne sile, koje ve? vibriraju nižim frekvencijama od onih Zemljinih i onih od svjetlosnih radnika, izgubit ?e svoje uporište na planeti i u ?ovje?anstvu. Oni ?e se morati vratiti u 4. OPS denzitet i ?ekati kona?no Uzdignu?e krajem 2012. Tokom tog Kraja Vremena koje uklju?uju godine 2010 - 2012, energetski uvjeti za destruktivnu interferenciju svih društvenih struktura koje se temelje na primarnoj ideji odvajanja ?e biti ?vrsto uspostavljeni i svjetski poredak ?e neizbježno propasti.

To se postiže ulivanjem ogromnog vala energije visoke frekvencije na Zemlju, koji mijenja redovne, dugotrajne uvjete niske frekvencije konstruktivne interferencije koje kreiraju ideju razdvajanja s onim novim destruktivnim interferencijama. To bi trebalo zna?iti da ?e svi niskofrekventni materijali i društveni sustavi, obrasci ponašanja, kao i njihova osnovna uvjerenja sada biti izvan ravnoteže, s obzirom na novu proširenu osnovnu frekvenciju Zemlje i ?ovje?anstva. Kada se dosegne najviša to?ka ukupnih destruktivnih smetnji, stara struktura ?e se raspasti u vrlo kratkom vremenu. To ?e se vjerojatno dogoditi ove godine.

Razdoblje pripreme ?ovje?anstva za Uzdignu?e uklju?uje radikalni pomak u ideologiji ve?ine ljudskih bi?a. Iako je oduvijek bilo lako u prošlosti kriviti druge za svoje probleme ili tražiti su?ut od viših autoriteta, u Krš?anskom Bogu, Jevrejskom Bogu, Allahu, ili bilo kojem drugom proizvoljnom vrhovnom božanstvu, ljudska bi?a ?e se po?eti mijenjati i shvatiti da imaju apsolutnu autarkiju ( suverenost ) da kreiraju vlastitu sudbinu i stvarnost.

Izronit ?e Istina da su sva ljudska bi?a kreatori. Neprekidno - u svakom trenutku u sadašnjosti! Ta istina ?e postati sve više i više o?ita ove godine, kako budemo pristupali Uzdignu?u veo zaborava ?e se tanjiti. Prava višedimenzionalna priroda ljudskih bi?a ?e se pojaviti iza tog vela, a ljudi ?e se po?eti razumjeti Prirodu Svega-Što-Jest - jedinstvo svih svijesti.

Kada se egipatski narod napokon probudio i pobunio protiv dugogodišnje diktature reptila Mubaraka i njegovih likova, oni su izri?ito izrazili svoju volju da budu legitimni vladari svoje drevne zemlje, te da namjeravaju uzeti svoju sudbinu, po prvi put u svojoj dugoj povijesti, u svoje ruke. Oni više ne trebaju navodnu podršku ili tajno ugnjetavanje vanjskih stranih sila i mra?nih sila koje se skrivaju iza njih.

Ova kolektivna odluka egipatskog naroda o svojim prirodnim pravima na slobodu, izražavanja, i samoodre?enja je omogu?ena od strane ogromne promjene u astralnom energetskom polju Zemlje i ?ovje?anstva. U isto vrijeme, emocionalni potok ljudi ove drevne Zemlje je toliko mo?an da ?e ne samo izbaciti sile na vlasti, ve? ?e izazvati brišu?i val revolucija i oslobodila?kih pokreta širom svijeta, što ?e ozna?iti kraj vladavine svih mra?nih sila na Zemlji prije Uzdignu?a.

Ovo su dobro shvatile Mra?ne Sile i njihovi punomo?nici - skrivena vlada, Elite, trinaest obitelji, Kabale, super-tajne službe, politi?ke grupe koje su upletene u tolikoj mjeri s Orionskim reptilskim carstvom, da sada imaju samo dva izbora: ili pobuna protiv svojih bivših gospodara i na kraju riskirati svoj život ili držati ih se i izabrati živjeti u paklu, nazvan planeta B. Ako se odlu?e poduprijeti bu?enje populacije i olakšati prijelaz ?ovje?anstva prosvijetljenog društva, oni se mogu na kraju kvalificirati za Uzdignu?e ( kandidat za 4. denzitet ). To je njihov izbor. Tu je vrlo malo vremena ostalo.

Ve?ina kanala danas prenose informacije da ljudska bi?a mogu po?eti stvarati svoje vlastite sudbine kroz svoje misli i osje?aje. Oni mogu stvoriti iskri?avu budu?nost na Nebu ( Celestria ) nakon Uzdignu?a ili odabrati katastrofalnu vremensku liniju koji ?e ih vezati za preostalu planetu B, gdje ?e Mra?ne Sile vratiti neograni?enu mo? koju su uživali u posljednjih 13000 godina. Ovo stvaranje budu?ih vremenskih linija mora zapo?eti odmah. Uzdignu?e nije doga?aj, ve? dulji mentalni, emocionalni i energetski proces. Odvajanje žita od kukolja ve? je po?elo.

Jedinstvenost aktualnog Uzdignu?a ?ovje?anstva i Zemlje je da robovi sada postaju suvereni majstori i kreatori svoje sudbine. Dano im je božansko pravo na nadmaše svoje bivše gospodare iz 4. OPS denziteta i da se uspnu izravno 4. OPD denzitet. Me?utim, ve?ina ?ovje?anstva ?e se na?i u donjem podru?ju 4. denziteta, gdje ?e novouzdignuti planet A i dalje zadržati svoju tjelesnost i gdje ?e se neposrednost stvaranja kroz maštu morati nau?iti korak po korak.

No, tu ?e biti i onih - svjetlosnih radnika i zvjezdanih sjemenja - koji ?e i?i izravno na Celestriu i gdje ?e postati novo-ro?ene vo?e njihovih uzdignutih ljudskih bližnjih, oni ?e ih nau?iti kako stvoriti mnogo puta spominjano Zlatno Doba. To je izbor koji ?e svaki pojedinac morati u?initi tokom ove i idu?e godine, kada ?e se trenutna ljudska civilizacija nepovratno srušiti.

I ne ?inite pogrešku, ima vrlo malo vremena za stvaranje novih društvenih struktura, budu?i da 4D OPS kanali dezinformacija od mra?nih sila trenutno govore s ciljem poticanja zbunjenosti me?u ljudima. Sadašnji koncept NESARA koji je iznimno popularan me?u mnogo svjetlosnih radnika treba ponovno vrednovati u tom kontekstu. Ljudi ?e se morati prilagoditi onom malom što ?e ostati nakon financijskog pada i što ?e pogoditi gospodarstvo u ovoj godini tako teško da ?e eliminirati ve?inu mogu?nosti da zaradite za pošten život.

S druge strane, nije planirano da ?e se ljudska bi?a i dalje hraniti starim Orionskim sustavom ekonomije na kraju vremena. Stoga, novi ekonomski sustav nije planiran za ovu Zemlju u preostalom razdoblje prije Uzdignu?a. Tamni mogu imati svoje planove zlog za Planeti B, ali to više ne?e biti od interesa za budnu ve?inu ljudskih bi?a. Oni ?e se probuditi nakon Uzdignu?a na uzašlu planetu A, gdje je obilje prirode Svega-Što-Jest. Ništa od trenutne ekonomske i socijalne strukture ne?e postojati u 4. denzitetu.

Oni, koji se ne?e uzdi?i, mogu ?ak i ne shvatiti da se takav proces odvija, jer se to ne?e uklopiti u njihov zatucan pogled na svijet. Oni ?e nastaviti sa svojim životom u živom paklu na planeti B, stalno zaboravljaju?i prednosti prošlosti industrijske epohe koja neopozivo prestaje s Odvajanjem dviju Zemalja. To je suština eshatologije ljudskog postojanja na Zemlji tokom Kraja Vremena prije Uzdignu?a.


 

Stranica 2 od 5 Sve stranice