Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Pjesme novog dana - dio

Preskoči sadržaj

Sadržaj:

  1. Pjesme novog dana
  2. dio
  3. dio
  4. dio
  5. dio (trenutno prikazana)
  6. dio
  7. dio


Knjiga zemlje

Knjiga zemlje
to ju ?ini
Njezino kamenje i stijene
Vode
Trave i ume
Sve raslinje
Jezgre i strukture
Svi oblici
Prije i poslije
Jedan ivot
Prenoen na razne na?ine
Mijenjaju?i forme
Sve dalje

Staro znanje
Govori
ivot je u svemu
Knjigu zemlje
?ine sve pri?e
Ratovi
Sve svadbe i svatovi
Svi uplakani in nasmijani
Glumci i rekviziteri

Klju? koji otklju?ava
Okre?e se polako
Iz dubokog sna
Ne budi se olako
Spajaju se
Svi svjetovi
Istina i lai
Istina o lai
Zato i kako
Sadri
Zemaljsko polje
Neki bi htjeli da se nastavi
ivot ide dalje
Budi one koji bi spavali
Povezuju?i
Misli
Doga?aje
Zemaljske kole
Stvaraju?i uzgon
Korak dalje

?itam komentare
O velikom i malom
Duhovne struje
Psihoterapija
Psihijatrija
Po ?emu se odre?uje
Ljudsko bi?e

Iskuavanje kroz tijelo
Ograni?enje
Plesa na slobodi
Baci se sa stijene
Zamisli da si ptica
to se dogodi
Svatko pada dole
Sila tea je ja?a
Od duhovne kole

Hodanje po vodi
irom oceana
Iska?u kitovi
Delfinska bra?a
Oduevljava se ?ovjek
Bojama i slikama
Pitanje je
to se u njemu doga?a

Podlonost
Utjecaju ovog svijeta
Nita nije trajno
Izuzev pada
Sve drugo nestaje
Bez interesa

Donose nam misli u glavu
Razna lica
Poruke, razmiljanja
Prizivanje i povezivanje

to nas to krasi
Moralne vrijednosti
Crkve i kole
Kau
Pa nita loe te ne u?e
Naravno
Mimikrija
Je umije?e
Nema tu slobodne volje
Samo obrasci
Ponaanja

Izbor
Dobra i zla
Kad dobra nema
Zlo ne postoji
Neprekidno profiliranje
Prilago?avanje
Prije su to zvali
Testiranje

Sada se pazi na rije?i
Molim lijepo
Ljubim ruke
Kako ste lijepi
Hvala
Svatko
Zaokupljen svojim mislima
Samo ovo da pro?e

Eto sjedim
Razmiljam
Kao da je to
Neto
Da li ti lei
Da li me sanja
Moda
Neki film vrti
Gdje smo
Stigli
Na isto mjesto
Gdje ivot
Po?inje
Bez paketa
Uobi?ajeno
Je re?i
Od po?etka

Onda te pri?e
Budi ovdje
U sada
Rasprave
Ideje
Eseji
Romani
Sve lijepo sro?eno
Zapisano
Kao i Biblija
Sve nas to dijeli
Dre?i dalje
U opsjeni

Govore ti
Kakav da bude
U praksi
Nebo i zemlja
Molim te
to se to doga?a
Zato je
Ovaj svijet
Suprotan od njega

Krene desno
Prije ili poslije
Na drugoj si strani
Vjebanje zabluda
Kroz meditaciju
Mijenja okruenje
Savreni red
Isklju?en od svega
to radi ovdje
Zato se mu?i
Zato se
Iz meditacije
Vra?a

Patnja
Bolesti tijela
Sve je to psiha
Ugasi svjetlo
Popij otrov
Gubi se
Tvoje odijelo
Vra?a se ku?i
Tako bi htio
No ima
Sidro
Ne dozvoljava
Naputanje svijeta

Odgovor traim
Na po?etku kruga
Pogledam sebe
Oko mene
Ovdje sam bio
Ne znam kada
Kota? se vrti
Ja u njemu
Dovikuje netko
Nada
Nju trai
Ja se nadam
Ja elim
to se doga?a
Ne vidim nita
Ustajem s jutrom
Karte podijelim
Danas ?u
ivjeti po ovoj
Sudbina je u mojoj ruci

Taj svijet me voli
Ja ga ljubim
Zavrti roulette
Nekada bogat
Siromah sa vre?om
Sve stvari to treba
Rijetko se kupa
?udan miris
Vatre i dima
Prijatelji
Alkohol, droga
Novaca nema vie
Bol sredi
Kad umre
Gotovo je
Sa porocima

Obuku ti odijelo
Zemlja je zemlja
Prah i pepeo
?ekaj
Jo ti je ostao
Jedan dan
Hajde ne brini
Bar jednom se veseli

Na nijednoj slici
List se ne mi?e
Sve slike su samo
Dijelovi stvarnosti
Kao to je
Iluzija
Virtualnog svijeta
U naim o?ima

Kada razmiljamo
Slike nisu jasne
Misao, ideja
Odsutan pogled
Gledaju?i
Ne vidjevi
Borave?i
U vlastitom
Unutarnjem svijetu
Sve mogu?e je
Bez zabrana i posljedica

Prenoenje tog stila
U svijet
Uzorka sli?ica
Svijet se zgraa
Pravila i norme
Stvarnost koja se mijenja
Apsurdno
Svi nastoje zadrati
Stare slike
Ta krutost
Neprekidnog prilago?avanja
Ostajanja istim
?ini ivot tako bolnim

Reptili vieg reda
Ne trep?u
Kao da nemaju ni kapke
Uporan dug pogled
O?ima od leda
Njihova priroda je izvor potreba

Ne vjeruj tome
Da se smiju
Upadaju?i na kriva mjesta
Bore se za preivljavanje
Vlastite forme
Bez ljudske rase
Ni njih nema
Ovo na Zemlji
Genetska je greka
Bez uplitanja
Bilo bi bre
No virus kad stvori
On mutira
Ja?a
Zatim kre?e
U pohode
Kao po zemlji
Po kojoj nitko ne hoda
Trava raste
Sve do obala

Hladna koa
Temperature niske
Ruke im gore
U njima
Umije?e iscjeljivanja
Njihove su
Tajne kole
Imaju mogu?nost
Da se prilagode
Znaj
Oni su
Boja igra

Sjena na srcu
Sjena due
Pusti me sjeno
Sa svih strana je svjetlo
Nema izlaska ni zalaska
To je
Odmora mjesto
Da bog spava
Do nove zgode
Snovi?enje

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Po?etak dugo o?ekivane godine 2012.
Zbroj 5 u numerologiji je broj promjene, otvaranja novih mogu?nosti.
Koja je to najve?a promjena koja bi se mogla dogoditi. Neto nezamislivo, veliko, spektakularno i bu?no?
Ili neto suptilno, jedva primjetno, a opet bitno i sutinsko?
to bismo eljeli da se promjeni?
Mi ili svijet, ili oboje?
Gdje je granica? Gdje su granice unutar ljudskog iskustva izme?u izvana i iznutra?
to je izvan ljudskog iskustva? to je izvan onoga to opaam sada i ovdje? to je objektivno?
Ne krije li se tu tajna slobode? U shva?anju da granica nema? Da ih nikada nije ni bilo.
I to s ovim sada i ovdje kada shvati da sa uvijek radi samo o sada i ovdje? Da iz njega sve po?inje i u njemu sve zavrava? Ako se uop?e ikada ita stvarno i doga?a?
Postoji li smisao?
to je bitno?
Tiina koja se krila i tajno povezivala izvana i iznutra najednom izlazi na vidjelo i na trenutak sve prekriva.
I kao dragocjeno sunce u zimsko popodne probija se jedna rije?, kao lijepo obe?anje, kao vjesnik ne?eg uistinu novog.
Ljubav.
Voljeti - o tome se uvijek radilo.
Zato su tako dugo i duboko odzvanjale Antigonine rije?i: Ja sam za ljubav stvorena

Tako jednostavan taj iskonski zakon ivota ipak je ostajao neprepoznat i neshva?en te tuma?en i primjenjivan na razne iskrivljene na?ine.
Ali vrijeme kona?no dolazi i voljeti i biti voljen dobiva novi sjaj.
I tako blisko, normalno, prirodno - nekada daleki ideal, kao da dolazi na svoje mjesto.
I kao da po?inje neto uistinu novo.
Spontano i jednostavno. Jer Ljubav je jednostavna; I trai jednostavne provodnike; Svjesne, iskrene i autenti?ne. Kao pogodne instrumenta za uvijek nova i jedinstvena o?itovanja tog jednog vje?nog zakona ravnotee i sklada.


Copyright: ElorateaDanas je prola karavana pustinjom

Danas je prola karavana pustinjom.
Vidjela sam ljude i deve pod priguenim svjetlom zalaze?eg sunca,
A onda jo samo njihove sjene.
Onda je ostala samo pustinja.
Pustinja s velikim P.
Pustinja ne kao simbol pustoi i samo?e,
ve? pustinja kao simbol prostranstva, neizrecive tiine i mira.
U kojoj pijesak apsorbira svaki zvuk i na kraju i zvuk disanja i otkucaja srca.
Prostranstva ?ije se dimenzije proteu toliko daleko da otvaraju novu dimenziju.
Ali ne vremena, ve? bezvremene sadanjosti.
U kojoj i samo nita nestaje.
Zauvijek.
Zauvijek do po?etka novog dana; sasvim novog.

copyright: ElorateaU jednom danu

U jednom danu
Rodi se
Suze oblijevaju tvoje lice
Krik susreta sa svijetom
Gdje si, to te snalo
Dani odmi?u
Sve dublje pada
Govore ti da raste
Koprena sve ja?a
Slabije vidi
Po?inje da misli
Um caruje
Snaga
Klade valja

Trai mjesto pod suncem
Ti si mali na velikoj planeti
Plaa je prostrana
Sunce lijepo grije
Ku?a, roditelji
Ako ti dom nije ubonica
Mjesto ti je dano
Po zvijezdama i nebu
Astrolozi mogu da te prate
Koji je kut bio
Na tavanu
A pod kojim kutom je
Je letio galeb u letu
to je stavila ciganka pod vrata

Ima ulicu
Drutvo
Djevoj?ice i dje?ake
Igra ti se s lutkama
No kau ti
Budi muko
Juri za loptom
Zabijaj golove
To navijanje
Dalje da te prati
Zvati ?e se ocjene, diplome
Brak, prvo dijete
Oko tebe je prostor ve?i
Zemlja, domovina, otadbina
Kako ju tko zove
Unija ili federacija
Car, kralj
Svatko od nas ima predsjednika
Ako nita drugo
Mr Obmana

Odijelio si se od sebe
Kad si ro?en
Dalje te dijele
to ide dalje
Manje to vidi
Sve ti do?e
Pod normalno
Ide u kole
Ili
Vuci vole

Odre?uje svoju pripadnost
Klubu, naciji
Uvijek smo mi bolji
A kad se gubi
Kriv je sudac, velike sile
Mi smo mali

Ve? rano te iniciraju za slugu
Kri
Ili originalu
Slave
Ba to zna?i
Sudbina ti je odre?ena
Karma te prati
to ti tu moe
Sa propovjedaonica
Publika posve?ena rije?i
Klaunovi
Odje?a od kadife
Na nogama zlatne
Postole
To je tvoj pastir
Njega se slijedi

I tako kroz sve to vrijeme
Stari neprimjetno
Ne zato to je prirodno
Ve? u ovo vrijeme
Na ovom mjestu
To su vladaju?i programi

to si stariji
Kri je ve?i
Tei
Nakupio si zatvorskih poena
Na kraju
Tuno te prate
Onaj smijeh
Sa po?etka
Izgubio se negdje
Putem
Izme?u brisanja nosa rukavom
I svilene kravate croate
Ispod tvojega vrata

Na tom putu
U?enjima ti zamagljuju pogled
Svaka kola
Nova dioptrija
Uvjeravaju te da sve bolje vidi
Tvoje znanje raste
No to je ivot
Muka
Borba
Ljubav
O tome se slabo glase
Znam re?i ?e netko
Opet ga tupi
ivot je sve to
Mislimo da znamo
Ili bi eljeli da je tako

Neprekidno
Brie vizuru
Sva slabije vidi
To te mu?i
Ne brini
Nije to nita
Samo
Povratak ku?i

Jednom bio sam u banci
U stvari to je neko skladite
Novca
U kojem nema novca
Novac, energija, emocija
Varijacija na temu
Zara?enog, otetog, novca koji na postoji
A na ekranima se broji
Tu je i novac
Poprskan krvlju
Novac razbijenih zuba
Uplakanih lica
Oplja?kanih, osamljenih starica

Ve?ina je tu takvoga novca
Ukradena energija
Onih koje nazivamo siromasima
Trezori ?uvaju
Orobljeni svijet
Ljudske due
Obitelji pokidanih veza
Nesretni ivoti
O?ekuje li da ?e neto takovo
Proizvesti dobro za tebe
Kad od toga uzima kredit
Sva ta bol
Prolazi kroz tebe

Elite mu se klanjaju
alju?i nove trupe
Po Afrikama i Azijama

U?enje, vjerovanje, vjebanje
Razmilja o svemogu?em umu
Nepostoje?oj stvarnosti
Prividima realiteta
Izme?u smrznutih kristala neznanja
Otrih bridova do boli
Trai sebe
Urezuju?i otricom
Inicijale
?emu potraga
Shvati
Zatvor je odgovor pravi
?uvar te uvjerava
Kako je ovdje lijepo
Ondje trava, tamo cvijet
La, la, la, la
Probudi se
Ustaje
Probu?enu u drugom snu
Koliko je nivoa snova
Zna li mi to
Tko re?i
U ovom svijet
Sazdanom od sanja
Ne postoji java

Zna li kako je u raju
Sve ima
Nita ti ne treba
Tvojoj dui
Mir je hrana
Ne leevi ubijenih ivotinja

Gledam
Jedan pred svijetom stoji
?ita iz neke knjige
Iste kao prazan list papira
Pri?a iz pri?e
Uvjeravanja
Kako je to ba sve tako

?obana nazvae pastirom
Ljepe zvu?i
Sve te ov?ice
On vodi na klanje
One pametnije
Govore
Ti nas vodi
Ti si onaj pravi
Reci nam
to bog za dananji dan
Poru?uje
Ho?emo li jo
Jedan krug
Pakla pro?i

Vratimo se sada u banku
Transakcije su u tijeku
Osiguranje na broju
Kompjuteri okre?u lovu
Kroz vrata
Ulazi razbojnik lijepa lica
Ima dva pomaga?a
Jedan je hromi
Drugi ubojica

Ovo je plja?ka
?uvar izvla?i pitolj
Puca
Metak
Krene pa stane
Pada
Uko?ena je ruka
Tog bodyguarda

Otvori sve prozore
Sva vrata
Otet ?u vam tugu
Strah
Krv, znoj i suze*

Brzo trpajte u vre?e
Dobro zaveite
Idem, guraj kolica
Direktor banke
Prilazi
Otvara vrata
Smije se
Hvala vam
Do?ite nam opet
Svi osje?aju radost u grudima
Netko zvidi
Drugi pjeva
Nema vie
Kredita i dugova

Brzo utovar se radi
Pukla je jedna vre?a
Ubojica lijepog lica
Puca
Ubija strah
Cijela matrica polako se rui
Gube se ubojice
I krvnici
Sve to je varka
U filmu
Kraj uvijek zavri
U redovima
Kina

U po?etku ne bjee nita
Imamo stalno posla sa zabludama
Zaboravljamo ovaj svijet
Malo dolje
Malo gore
Nepromjenjiv je u svom zaboravu
Kako se raspada svaka materija
Tako ni on nije bez kraja

Nije to izlaz iz ropstva
Niti iz harema
To je smrt atoma
Put
Ka spasenju

Smrt su vrata
Iz dubokog sna
Teko se budi
Pa se luta
Po krugovima
Opet se vra?a
Sijeku se labirinti
Od jednom
Ugleda vrata
Kad spreman si za njih
Dua se izbacuje
U svoje pravo postojanje

Pazi na emocije
One su poput sila tee
Nisu tvoje
To su okovi oko tvog vrata
Mekani kao svila
Istkani od zlata
?vrsti
Poput
Paukove mree

Zlatnim sjajem
Zrak treperi
Ovo zlato prolazno je
Ne vezuj se za nita

Pri?a o postanku
Okrenuta na glava?ke
Najprije je nastao ivot
Bi?a bez tijela
Sveznaju?a
Svemogu?a
irila su postojanje
U praznini su stvarali
Praznina uvijek postoji
Nema dimenzija
Od patuljaka postaju divovi

Zvijezde
Planete
Mili moj
To to vidi
Svojim o?ima
Skoro je pa nita
To to zna dua
Svijetli ljepotom
Postoje druge forme
Osim bijele i boje
Stvaranje nema ograni?enja
Kako da ti objasnim
Taj svijet
Bez misli
Bez uma
Gdje izviru
Ne zemaljske slike
To nije nivo osje?aja
Nije potrebno objanjenje
Kako se slae
Reproduciraju?i sebe
Zna
U sada
Uvijek je sve u redu

Sada
To je mjesto u tebi
Nigdje ga drugdje ne?e na?i
Sve jasno i ?isto
Filmovi su gledani zajedni?ki
Hvale?i jedni druge
Za uloge
Odigrane vjeto
Isje?ci
ivota
Beskraja

Mogu?nost
Zaborava tog stanja
Mogu?nost vra?anja
U stanje od prije
Iz kaosa
Gdje se sve slae
Samo
Onaj tko ne zna
Sve doivljava kao gomilu nereda

Eto nas
Pomalo odlazimo dalje od boga
Spoznaja
Dijela i cjeline
Sve u nama
Jedni druge poti?emo
Pa nam se samo ?ini
Da nas ovaj ivot
Spaja
Nikad se nismo ni rastali
Jedno od drugoga
Oduvijek jesmo
Uvijek ?emo biti
Ista sila
Nitko ne umire
Nitko se ne ra?a

Mijenjamo forme
Zemlja je raj
Nebo pakao
to moe
Na zemlji
Gore nije ?vrsto

Biti bogat i bijedan
Karakteran u oba slu?aja
Roditi se umrijeti
U svakom slu?aju
Gore si besmrtan

ivot na zemlji
Puno je zanimljiviji
Gore stalno sviraju an?eli
Nema otrih gitara
Niti tunih pjesama
Sve je kao polka ili ?arda
Poneka kombinacija
U djevoja?kim nogama

Nitko te ne tla?i
Nije to zemlja
Da ivotom upravljaju semafori

Stani, kreni, parkiraj
Spavaj, ustani
Radi, jedi
Gledaj
Od silnoga napora
Ki?ma se savija
Ima svoje miljenje
Ono nije disharmonija
Mukarci, ene, djeca

Dijete si
Raste
Svata te u?e
Izgra?uje miljenje
Boje re?eno vjerovanje
Kau ti
Svjetlost je informacija
Tko upravlja sa svjetlo?u
to u nju pakira

Postoje zatvori
Onima loima skidaju glave
Ide u kolu
Na izlete
Gleda rajske ljepote
Unisono sviraju an?eli
S krilima i bez njih
Na po?etku dobrote

Jedni bi da se vrate
Drugi da su to prije gore
Kako pri?i idealu
Ukloniti nemir
Da je na zemlji kao gore
Gore malo vie
Zemaljskog tiha
?emu sve te podjele
Jedno i drugo je dio
Istog svemira
A ovo je svijet
Zablude i vjerovanja

Ne boj se
Pogledaj dolje
U tvojim grudima srce
Kuca
Sluaj
Te otkucaje
Izme?u njih
Su vrata percepcije
Izlaz
Koji je uvijek
S tobom
Kada ti dosadi
Svijete zbogom
Odlazim
Nova igra me zove
Moda se sretnemo
Opet
No u svakom slu?aju
Znat' ?u
Znat' ?e
to tko od nas radi
U bilo kojem dijelu postojanja

*Winston Leonard Spencer Churchill, "I would say to the House, as I said to those who have joined this Government: 'I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.'

elim re?i Domu, kao to sam rekao onima koji su se pridruili ovoj vladi: Nemam nita za ponuditi osim krvi, tekog rada, suza i znoja.

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptZatvor

Zatvor
Sloboda
Jesu li to suprotnosti
Taj zatvor
Gdje se skriva
Negdje u slobodi svemira
Beskona?noj opsjeni zida

?uvari te prate
Promatraju
O?i dri
Ni lijevo ni desno
Samo pravo
Smijeh suzdran
Ne odaje nikoga
Sugovornici na zdravo

Pitanje smisla
Izdravanja kazne
Dobrovoljno pristajanje

Puke te prate
Snajperi na krovu
Osiguranje
Vrlo jako
Boje se oni
Iza dalekozora
Da krene neto
Mimo reda
Panika
Pucaj
Zaustavi
Stvari izmi?u kontroli
Ako krene krivo
Ne?e ubiti
Kennedia

Taxi, cesta, letjelica u zraku
Skrivene o?i
Za petama
Idi ravno
Skreni lijevo
Pouri
?eka te telefonska govornica*
Sakriti se ne moe
Samo nestati sa ovoga svijeta

Poreci
Odreci
Sebe
Stavi duu na stranu
Zaspala dua
Nikom ne smeta
Do nje se ne moe
Jer ona postoji
Bez tijela

Tijelo se kre?e
U igri
Uma i razuma
Igra ma?ke i mia

U izlogu gleda
Biserna narukvica
Na staklu vidi
Ulicom pretr?ava sjena

Na svakom semaforu
Rije?i upozorenja
Poruke
Pisma
Glas koji prijeti
Uvjet nad uvjetima
rtve su
Izabrana djeca

Odlazi bez pogleda
?uvari te prate
Sakriva lice
Iznad zemlje
Kre?e se tunelima
Velegrada
Oni drugo ne znaju
Osim scenarija rata
Darwinove teorije evolucije
Ja?i brat ubija slabijeg brata

Korektivni programi
Prate te u stopu
Ispravljaju mogu?e greke
?iste te laserom
Chip je u glavi
Mentalno programiranje
Nije jo vrijeme
Za bu?enje robova
Stavljaju im nove
Controllere**
U tijela
Slabost tijela
Direktna kontrola
Kretanja u denzitetima
Materijalne stvarnosti

Sve pod nadzor
Vo?e, ponosno nose
Chipove na nadlanici
Znak zvijeri
Na svim vratima
U svim kaputima
Na odje?i
Hrani
Slijedi otisak na duama
Novo postojanje
Za njihovo
Egzistiranje

Kraljevi, masoni
Vatikanski prelati stada
Od Kine do SAD-a
Sve to je u istom loncu
Jedni ?uvari, drugi sluge
Protokoli demokracije
Plan mudraca
Nitko da podigne
Glavu
Borbe na ulicama
Ne rjeavaju nita
Dok svijest spava

Lucifer, bog
Anunnaki
Sve je to isto
Sjeme koje siju
Podijeli pa vladaj

Sukobljene strane
Suprotstavljenih vjerovanja
Nevidljivim orujem
Ega

Ne mijenjaj materiju
Promjeni
Matafiziku
Tamo je glavna igra
Stanje duha
Mijenjaju?i iskon
Mijenja se postojanje
Bez najava i molim
Sve drugo kako dolo
Tako prolo
Bez tragova i posljedica

Transformacija i rast
Slaem se
Po obi?aju izokre?em stvari
Sve ide prema zaboravu
Dua kada se sjeti
Gdje je stala i zaspala
Zaboravila da leti
Bude?i se iz bolnog
Dugog sna
U kojem je uspjeno igrala
Rairi krila
Poleti
U svim svjetovima
U svim smjerovima
Da sebe spoji
Da se sebi vrati

*http://francesca.mojblog.com/p-predmet-matrix/31978.html
**http://www.sonarscope.com/2009/03/17/eks-xp5-portable-dj-controller-review/

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptMoja majka

Moja majka
Sprema se za skok
U 4 denzitet
Moj otac ve? je tamo
Moje mjesto je pripravljeno

Bez ljubavi svijet umire
Ljubavi nema bez davanja
Koliko moe dati
Koliko te ima
Primanje poti?e
Nove kreacije
Davanje je tvoj izvor
Zato daj
Nesebi?no
Bez uvjeta

Rast bez bogova
Naa je pri?a
Bez saaljenja
Sa dozom humora
Zato smo takovi
Kako smo nastali
Nije vano
Vra?aju nam se sje?anja
Razotkrivaju vrata
Puta prema zvijezdama
Nebo iznad naih glava
Nama pripada
Dok hodamo
Vrtovima raja
To je naa kolijevka
Koju njeno ljulja
Dijete stvaranja

?uvaju?i vrijeme
Kroz frekvencije namjere
Uvijek nam je otvoren
Put prema ponorima
Kroz njih
Povrataka visinama
Pad postaje uzdizanje
Vra?anje nas samih
U spirale postojanja

Linearni pogled
Otvara mogu?nosti
Manipulacije, rascjepa
Jednoga u mnoge
Otvara svijet dominacije
Podjele ivota
Iskustvo koje vodi
Ka novoj integracije
Krug se zatvara
Duina trajanja je odre?ena
Mogu?nosti
Usporenja ili ubrzanja
Sati su godine
Tisu?lje?a dani
Ljepota kaosa
Harmonije beskraja
Stvaranje bojama
Napunjenim zvukom
Zvuk u nijansama
Presijavanja bez svjetla
U dubokoj tami
Vri se uskla?ivanje
Tebe samoga
Jednoga sa svime
U jednome

Budu?nost stvara prolost
Ona se ve? doga?a
Linearni put
Krivo nas usmjerava
Budu?nost ostavlja
Mjesta, ideje
Otkri?a, doivljaje
Susre?emo sebe na putu prastvoritelja
Za?u?eni kao djeca
Savrenim krugom
Ome?ena imaginacija
Fascinacija
Hologramskih projekcija
Uslijed zaborava

Dragi prijatelji sa Plejada
Recite nam to znate
Iskuajte nas
Da li ?emo razumjeti
Zatvor pet osjetila
+ instinkt
+ intuicija
to jo postoji
Dano nama kroz zaborav
Ne mogu?nost sje?anja
Volite li biti bogovi
Kao i bog Anu
Sirijus, preci sa Lire
O?i lirana
Draco u nama
Popravljate li vlastitu prolost
Jer vam se potkrala greka
U procesu stvaranja
Sada imate ono to vas je sustiglo
To vas okre?e
Ponovo nama

Pr?kate po kaosu
Uvode?i red
Stvarno ne razumijete
Vlastito postojanje
Jer vaa nutrina
Podjela u vama
Drugi dio
U sukobima

Osim ponekad
Jedni druge zaobilazite
Ogovarate
Kao dvije babe preko plota
Prola je Nibiru
?ula sam
Ponovo se vra?aju
Nitko ne govori
to ih mu?i
Ho?e li umrijeti
Zemaljska ljepota

Prastvoritelj
Postoji
Bez federacija i flota
Nisu mi potrebne
Hologramske projekcije
Trudite se uvjeriti
Lica na filmskom platnu
Govore?i im
Pogledajte se
Vi ste ivi

Jedan dah jednoga
Njeniji od lahora
Mijenja sve ukupno
Postojanje
Ogledala
Zrcala se otimaju kontroli
Daju?i sliku pogleda
Nas samih
Golih tijela
Jasnih boja i tonova
Zvuk se nalazi u svemu

Zapleimo
Kad pro?e zate?enost
?emu osjetila
Osim da nas dre
U okviru kontrole
Pozdravim sve bogove
Uzmimo svoje ivote
U vlastite ruke
Promijenimo
Holgramske projekcije
Ne brini
Biti ?e bolje
A zemlja raja
Biti ?e
I na ovom
I na svakom drugom
Nivou postojanja

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptIskupljenje

Iskupljenje
Ne dolazi
Jutro te sustie
Nitko ne otkupljuje grijehe svijeta
Nema spasenja
Sve pri?e da on dolazi
Nisu nita drugo
Do ?ekanje
Osuda svijeta

Grijeh se gomila u svim porama
To to si povrijedio nekoga
Boli tebe
Boli njega
Savjest te progoni
Mu?i se izgubljen u tami
Ovaj svijet je pakao
Crveno-crnog stijega

Crno skriva svjetlost
Crvena krpa za tvoje o?i
Naviru misli
Boli tijelo
Kako bi bilo dobro
Da netko izbrie memoriju
Elektro okom
Pomi?u tvoje bi?e
U vakuum
Izme?u smrti ivota

Ima li pravo skon?ati
Kao pas bez gospodara
Ustrijeljen od lovaca
Tko je od njih bjesniji
Nisu ni lisice
Ni vukovi ubojice

Ne uspijeva
Pobje?i od sebe
Stoje?i u zimskoj no?i
Na krianju
Bez smjerokaza
Bjelina
Mjesec
Daleka zvijezda
Kao da se tebi javlja

Nema svjetla
Na seljena mjesta
Pale su kulise
Vlastitog igrokaza
Sam sebi si drutvo
Zebu prsti
Dilema smjera
Snijeg kripi
Otisci ostavljeni
Cokulama
Jedan si na cesti
Svijet ne postoji
U tvojim no?ima

Gleda film
Svog ivota
Rune i lijepe stvari
Neke su crno-bijele
Druge
Slike u boji
Vie te nita
Nita
Ne boli

Pred tobom
Deblo
Malo po strani
U njemu duplja
Manja od tebe
Vjetar sve ja?i
Zavija poput
Gladnog vuka
U?e unutra
Ima mjesta za sjesti
Skupi se
Oputeno
Izme?u tebe i lune
Koja pahulja lepra
Ti gleda
Zatvori
O?i
Pada
Duboko, sve dublje
Umorna san te hvata
Predaje sebe
Volju svoju
Milost njegovu

Po?inje ?i?enje
Lede se kosti
Putuje
Pri?om
Od po?etka
Sje?anja
Mirno gledaju tebe
U toploj dvorani
Na velikom ekranu
Nema otkucaja sata

Odmotava se filmska traka
Svjetlo
Kre?u slova
Iskupljenje od uvjetovanja

Najprije si
U nekoj dvorani
Na zidu nacrtane
Birao
O?eve i majke
Slagao pri?e
Iskuenja
Igre
Smicalice
Rijetko kad' ozbiljan
Osim u prevarama
Tvoje lice
Bilo je maska
Ovaj ne vara
Zna i sam
Srce je tuklo
Strah da ga
Tko ne bi ?uo
Dok dijeli karte
Neprimjetno
Izvla?i
Kralja iz rukava

Obitelj si imao
Djecu razigranu
Nasmijana lica
Svi voljeli su tebe
Nisi razumio
Zato
Kad kocka je ja?a od svega
Sve njih daje
Za dijeljenje zadnje
Duu
Polae na stolnjak od ?oje
Izvuci zeleno
Ta karta ti treba

Podie ruku
Sigurno, polako
Sve o?i
Toj karti
Bez treptanja kapka
Lijevom
Otko?i pitolj
Metak u cijevi
Povu?e
Okida?
Suigra? nasuprot tebe
Sa stolicom leti
Bjeanje, vika
uri
Trpaju?i zlatne dolare
U torbe na ramenu
Dim iz cijevi
Odbacuje kartu
ure?i prema izlazu
Karta pada
Konj te nosi
Kraj
Nastrijeljenog suigra?a
Njemu
Sad' je na dlanu
Crna dama
U ogrta?u

Ti
Ve? jae kroz novu pri?u
Mornarsku li neku drugu zgodu
Krasi te
Duh pustolovine
?ita ljude pogledom daljine
Gleda kroz njih
Iza njih su sjene
Potez majstora

Tvoja ruka
Topla od proljetnog dana
Njena
Kao pogled dje?aka
Lice bez ?u?enja
Lice bez o?ekivanja
Promijenilo se tijelo
Razum praine
Zbraja
Dokonom umu nedostaje akcije
A tebi duo
Sve, sve je sve jedno
Nikuda vie
Ne treba sti?i
U urbi ne dosie
Kome da pravda grijeh
Kre?u?i se kroz uvjete
Tko broji greke
Kad grijeh ne postoji

Podiem ruke
Skidam masku uma
Ni duha nema
Dua se smije
Boe
Ovaj put smo se toliko zapleli
Neka tu stane
Ova pri?a
Bez kraja
Utkana
U zemaljske dane
Nije to kraj postojanja

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Pogledaj ponovo

Pogledaj ponovo
Let iznad kukavi?jeg gnijezda*
Matrix u malom
Kratak izlet
Gomila ?uvara
Elektro okiranje
Oduzimanje volje
Gledaju?i efa, televizor, gurua
Doga?a se isto
Svi te trae
Predaj svoje namjere
Predaj svoju volju
Oni ?e te u?iti
Toleranciji, demokraciji
Ostalom sranju
Zar smo stvarno tolike budale
Kako nas vozaju
Roditelji u vrti?e
Pa u kole
Stvaramo od djece fah idiote
Nudimo im najbolje
Protiv njihove volje
to djeca znaju
Nita
Jer intuicija se ve?e
Prvim cijepljenjem
Unitava
Taj udar igle
Poruka je korpusu cvjeta
Predaj se
Ja sam ja?i, bolji
Imam iglu
Moja je zadnja
Okreni glavu ako ti je slabo
Navodno to nita ne boli
A djeca vrite
Pla?u
Gazimo po ulicama straha
Oprez nikad nije na odmet

Instinkt ivotinje je dominantan
Dio manipulativnog
Udara
Dezintegriranje djece
Stvaranje robova
Radi kao tvoj otac
Jer bog je korporacija
Majke ute
Tako mora biti
Ovo je svijet
Muke inteligencije i shva?anja
Pa rob tla?i roba
Kontrolira ga i prati
Za njegovo dobro iz vlastitog straha
Mala, velika poduze?a
Dravne slube
Organizacije
Ne vladine stimulacije
Istraivanje bilo ?ega
Ni?ega
Vlast humanoidnih patokrata
Oni se nazivaju ljudima
O njima, koliko i o bogu

to je bilo onog jutra
Kad su ti u krevet istresli
Tepih bombi
Negdje na sjeveru Iraka
Poubijani an?eli i djeca
Sve je to zajedno
Sa B52**
Scena igrokaza

Izokrenute vrijednosti
Ego, tatina
Obrana do zadnjeg daha
Sve umire, sve se ra?a
U ogromnim zatvorima
Ovog svemira

Zakrivili su ravnu crtu
Navodno da bolje vide
Promijenjena putanja
On o to je trebalo biti prolaz
Postalo je putanja
Pravac ipak postoji
Nigdje se na zakrivljuje
To su u?enja illuminatskih ?aka
Inkarnacije
Kruenje nas pretvara u idiote
Ista stvar je na viim dimenzijama
Oni su zarobljeni izme?u
Vlastiti opsjena
Nivoi
Iz kompjuterskih igrica
Mjerenje napredovanja
Izvorno humanoidna rasa
Sadri u sebi svih
9 nivoa
Zato je ona
Prava slika boga

Sva ta ekipa
Koja nam tuma?i, objanjava
Samo naslu?uje potencijal
Naeg bu?enja
Sada je panika un svim svjetovima
Bude se pravi gospodari
Koji ne podnose ograni?enja
Uvjete, kaveze, matrice ne slobode
Sloboda je stvaranja bez prestanka
U tome nema ni zla ni dobra
To je neprekidno irenje i spoznaja
U tome ne postoji
Prostor i vrijeme
Sve su to karakteristike zatvora
Da bi se u njemu vladalo
Ubaci se ?ip vjerovanja
I tada je vrijeme stalo
U naim glavama

Mi besmrtni
Koji ne trebamo tijela
Niti iskustva materije
Jer stvar je jo bolja
Od onog crti?a
Ivica se zovem kog
nacrtam bude iv ***
Izlazimo iz opsjene uma
Time sve matrice prestaju postojati
Pa i sam um boga

Ne pri?am vam bez razloga
O indijancima i vukovima
Oni nisu kriari, talibani
CIA, et cetera****
Taj duh sje?anja
Duh koji se vra?a
O?uvan je u njima
To su stara plemena
Spojit ?e se vukovi sa svima
Zato su opasni
Od glupih pri?a o crvenkapici
Do istrebljenja po Kanadama *****
Oni su dio naeg puta i nae integracije
Kako god vam to zvu?alo

Smjer za izlazak i matrixa
Unitenje misli
Oduzimanje mo?i ?uvara i njihovih gospodara
Ne brini sve slike postoje
Nisu ti potrebne misli da ih pokrene i igra se s njima

Na kraj po?etka
Indijanac gui prijatelja
Obe?anje je ispunjeno
Poglavica i duh Randle Patrick McMurphya
Tr?e kroz slobodu vlastitog izbora

Kada svi krenemo
Nitko, nitko
Vie nas ne moe pratiti

*
http://hr.wikipedia.org/wiki/Let_iznad_kukavi%C4%8Djeg_gnijezda_%281975%29,
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ken_Kesey

**http://hr.wikipedia.org/wiki/B-52_Stratofortress

***http://www.thechestnut.com/simon/simon.htm

****http://en.wikipedia.org/wiki/Et_cetera

*****http://www.drustvonoa.org/akcija%20425.html,
http://action.defenders.org/site/PageServer?pagename=savewolves_takeaction


copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptTre?i svjetski rat

Tre?i svjetski rat
Ve? traje u zonama sumraka*
Izvrene su pripreme
Pitanje za dobronamjerne
Kako je nastala materija
Iz duha?
Moe li duh promijeniti stanje svega
Sveznaju?i na naoj strani
Da nita nije ?vrsto
Sve je mijena**

Mi smo skupina hologramskih detalja
Sve je to cjelina
Do najmanjeg detalja
Sadrana velika slika
U bilo kojem dijelu holograma

Zato su nau?ili takora da upravlja avionom
Razlike su samo ograni?enja
Dijelovi cjelovite slike
Zatvoreni u umu razuma
Sve je nevjerica

Sje?a se onog filma
Kad' su na raspolaganju nove sprave
Ubaci se programa za upravljanje***
Vie ne treba auto kola
Tako netko sa joystickom upravlja
Naim mogu?nostima
Krene lijevo
On te skre?e desno
Evo jure?eg autobusa
Lei na cesti
Prihvati to je samo slika
Nekog igra?a vido igrica

U?e nas
Dua je zarobljenik tijela
Pa ima razum i ego
Svjesnost i ne svijest
Razni dijelovi tijela
Noga moe ovo
Ruka radi ono
Jedno me zamjeni
Izvorni kod
Uskla?enost svega toga
Iza samo volja
Namjera
Postoji li svemir ve?i od naih mogu?nosti
Vjera zamijenjena znanjem izvora

Misli da je opti?ka varka
Mjesec je manji il' ve?i
Nevidljiva tamna strana
Ista putanja
Ne budi naivan
Samostalno upravljaju s njime
Svako novo odstupanje
Sve parametre promjeni
?ak i ljudsko sje?anje
Izgleda isto
Kao i ju?er

Tako nam odre?uju
Stubite rasta
Po kojem se penjemo
Pa opet padamo
Stani malo
Jednom se opet dogodi
Pobuna
Androida

U svijetu slobodne volje
Kakva je to tek iluzija
Jedan obi?an film
Mijenja vae emocije
Voljom se odmakni iz kadra
Budi
Akter
I publika
Povezuje se cjelina
to se tada doga?a
U projekcionoj sobi
Panika
Likovi izlaze iz filma
Hodaju kino dvoranama

Masovna hipnoza
Vrlo je jaka
No zastani u buci
Shvati da ne zna to tu radi
Iskora?i
Vidi hranidbeni lanac emocija
Isisavanje i pranjenje napona
Kada si izvan stroja
Sve je lako
Za smrt se ne boj
Nje i tako nema
Ne zaboravi
Pogled iz druge perspektive
Ti si na obje strane
Kua?a i promatra?a
Aleluja

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptMisao se dijeli

Misao se dijeli
Dali je to od izvora
to je izvor misli
More koje misli

Podjela
Kako dalje
Jesu to krila bez an?ela
Gdje se izvor gubi
Nestaje
U ljetno ve?er
Oblaci skrivaju nebo
Zvijezde na istom mjestu
Da li je to tako
Kada znamo da iz naeg uma
Projicirana zraka holograma
Gdje si sada
U toj slici

Mnogi pokuavaju ostati u miru
Mole?i
ivu?i u skladu
Malo ih je odvojeno od svijeta
Stabilni su
Drugi su stabilni u svojim vjerovanjima
Uvjerenja stalno obnavljaju
Po potrebi mijenjaju
Stalno su u trendu

Pitanje glasi
?emu slue vjebe
Duha i tijela
U svijetu se unato? tome
Nita ne mijenja
?emu nastojanja
Kad te iz takta izbacuje
Tu?a sitnica
Zato je to tako
O ?emu se radi
Naj?e?e rasprave se vode
O neznanju poduprtom vjerovanjem
Pa tu su oni
Koji razumiju bolje
Imaju ui da ?uju
A vide fantaziju
Kako se okiti ta matrica
Naeg svijeta
Kako nas vara i zavodi
Poslije svake etape vra?amo se ku?i
Bilo je naporno
Vie i ne znam to smo htjeli
Onda tu nastaju pri?e
Literatura
Dogodovtine
Uvijek je borba
Svjetla i tame
Crni vitez
Napada bijeloga
Malo smijeha nikada ne kodi
Oduzmimo im konje
Neka tr?e u onim tekim oklopima
Rulja se valja
Dre?i za trbuhe
Smijanje, daha nema
?ujem glas negdje kraj mene
Juh
Ja sam se popiala

Matrica se prilago?ava
Formom, sadrajem oblikom i stilom
Uvijek je moderna
Korak ispred svijeta
Ona kreira
Parfeme i visoku modu
Kako bi raja i dalje ostala
Zaglupljena

Moe li pro?i kraj reklame
Pro?itati to na njoj pie
Biti siguran da se nije uuljala u tebe
Pa kada se najmanje nada
Evo te zavodljive slike
Mlada, zgodna sa nao?alama
Poziva te u banku
Samo do?i, potpii i vozi
Sve je dobro dok jednoga dana
Netko ne kuca na vrata
Dobar dan gospodine
Imate 1o minuta
Spremite najnunije
Vie niste vlasnik stana
Sada je to banka
Stepenicama se penju
2 zatitara
Ako bude problema
Problema nema
Evo te na ulici
Opet ista reklama
Sada vidi
Da su te zajebali

I tako galop, trka ne prestaje
Juri svijet
Ti juri u njemu
Ko?i ?ovje?e
Gledaj
Svi tr?e
Prema rubu provalije
Izlazi iz stroja
Probijaj se do bokova
Tamo je mirno
Nema reklama, nema ni snova

Iz strojnica pucaju u koli
Bomba samoubojica
Izvla?i osigura? na nekoj od trnica
U Palestini
Gdje su polijepili znakove izraela
Izmiljena zemlja, izmiljeni ljudi
Kad raketiraju bolnice i kole
Teror je uvijek u dravnim rukama
Bez vojske, pijuna i budala
Nema ni terorista
Cia se zove kodnim imenom
Al qaida
Sje?a se te scene
Kad obla?i odijelo od bombi
Kaput dinamit
Kad rairi baloner
Izaziva ve?u sablazan od pervetit
Jer to je faca
Sa smrtonosnim posljedicama

Pranje mozga od ro?enja
Krtenje, bar micva
Sve je to inicijacija
Slijede diplome
Dominantna svjetska sila
Pita li se
?ije su to pri?e
Kako je tom bogu stvarno ime
Pitanja su zabranjena
Jer kad pita
Sve pada u vodu
Nastupa andarmerija

Neki dan gledam
Gospo?a obmana
Vjeba pred kamerama
Direktni prijenos, vijest dana
Po?ela je izborna kampanja
Koga briga
to u afrikama
Umiru otrovana djeca

Ovisnici
Od droge do alkohola
Skon?aju vrlo brzo
Zato piju i propadaju
Zar su oni mjerilo svijeta
Da taj svijet nije podnoljiv
Zato postoje odredi cracka
Zati?eni dravama, vladama, policijama
Jer pri?a je ovakva
Najprije te truju pa lije?e
Ako ne podnosi lijek
uta ku?a te ?eka
Osiguranje ne pokriva
Krv ti piju
A ti drogiran ve? si sada
Samo mirno kae
Da draga
Idem dovraga

No najopasnija droga
Nema je u vijestima
To su informacije
Kojima se pukom vlada
Sluge velikog brata
Povlatene su samo do granice
Iskoristivost je ta crta
Poslije ih bacaju na smetlite
U nekim pri?ama to nazivaju
?istilite

Novi regruti
1984 je naim glavama
Orwell je znao detalje tajnog plana
Zato je stvarno
To sjajna knjiga glupanima
Koji ?ekaju iskupitelja
Bratstvo illuminata
Vodi brigu o svima
Evo ih u naim posteljama
Sa novim tehnikama

Znaj
Hrkanje i sve druge stvari
?uju se
Od 1 9 kata
Cijela zgrada je 10
Zaokruena galaksija
A to je hotel
Tankih zidova
kripa kreveta, pla? djeteta
Smijeh bez kontrole i granica
?ak i pomicanje jaha?a
Na poljima ahovnice

Neki od nas
Ozbiljno se bave
Istraivanjima, duhovnim temama
Analiziranjima, promiljanima, prepri?avanjima
Vra?evi, vidovnjaci, amani
Novog doba
Neki ga slijede
Ta pri?a je ve? nema dugo vi?ena
Kad je religija odvojila jedno svoje krilo
I dala ga znanstvenicima
Jer nije glavno pitanje
Koko ili jaje
Ima li ili nema
Boga
Ve?e pitanje glasi
Zato je to tako
Zato u nama dvojnost djeluje
Na katastrofalni na?in
Auto destrukcije
Bola sa kratkim intervalima
Bez osje?aja

Klanjaju?i se bilo kome
Pa i onom neshvatljivom
Davanje milodara
Traenje milosti
Te pri?e jo ima
No imam jedan savjet za tebe
Ako te zanima tko si
Ne trai
uti i sjedi
Gledaj sebe i svijet oko tebe
Ne ?ini nita
Jer sve je ?injeno
Budi to to jesi

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Nova kozmologija za godine svjetlosti


Nova kozmologija za godine svjetlosti
Svijet dijeli
U dva djela
Dva puta dvojnosti
I tre?e lice izbora
?ini li to sveti trokut
Jednoga podijeljenog
Cjelina
Znana bogovima

Biranje putovanja
Kroz pri?e o zvjezdanim matricama
Vlastitog iskustva
Propitivanog kroz iskuenja
Kuanje zabranjenog i dozvoljenog
Ukidanje zabranjenog
Na odre?enim to?kama rasta

Tko kome treba
Bez razli?itih putova
Nema istraivanja
Sve u dijelovima
Nebeska majka
Zemaljski otac
Zamijenjene uloga i teza
Ne bitno
To slui samo raspravama
Gubljenju energije
Inertno kruenje
Krunicama
Kruga
Pa naravno
Tu nema rjeenja
Zamisli, razmisli
O izlazu
Iz svega

Bez mogu?nosti izvora
Biraju?i bolje ili gore
Sve staje
Nema kretanja
Nema slobode volje
Svemir nestaje
Bilo gdje, bilo koji
Nije iz borbe
Ve? je iz biranja
Osnovne postavke
Zakona jednoga

Njega ?ine sve due
Tijela, stanice
Nisu vana imena ni granice
ivot kamenja i ?ovjeka
U vje?nom se sve kupa
Ne stvarno je stvarno

Koliko znam o tome
Druga strana poluge
Mogu?nosti kretanja
Od jednog ka drugom
Na nekom zavretku
Javlja se integracija
Nema jednozna?nosti
Boravka u jednoti
Kada kroz tkivo
Vibrira cijela kreacija
Mislimo da je lake
Ako se negira
Usmjerenost samo prema jednom dijelu
Pa u njemu gradimo kule
Od karata
Svaka karta je jedna iluzija
Jedan hologram postojanja
Svako postojanje
Sadri bezbroj cjelina
U prostor i vrijeme
Udahnut dah ivota

Pogledaj segment humanoidnih bi?a
to je sa pticama i reptilima u njihovima kraljenicama
Krilima leta
Preko granica vidljivog
Slonovi koji dugo pamte
Jeli to dovoljna slika
Ili se sa ve?ih povrina
Tee brie memorija
Razumije li kaos
Vii oblik reda
Ograni?enjem
Nema ni?ega
Ni jednog od dijelova
Kada zbog jedne
Se rui kula od karata

Izaziva li sama pomisao
Na to to ti govorim
Boe pomozi
Tog boga nema
Stanuje u tebi
Govori ti
Da znam, ne boj se
To je igra
Ti to moe
Znati ?e kad' treba

Kako te se ukotvljuje
U odre?enoj stvarnosti
Kao putovanje u nepoznato
I bez voznog reda
Ugra?enim programom
Vezano?u za hrpu emocija
One te razdiru i dijele
Kao to je cijepanje
Kao udarac sjekire
To je prava izma
Jednoga
Na dvoje
Ne ona o kojoj govore
Podijeli pa vladaj

Nove cjeline
Razdvajaju se dalje
Ne daju?i da leti
Veu?i te za tlo
Osje?a nemo?
Pomisli
Lake je
Umrijeti

S tim izazovima
Prihva?anje svega
Slui
Kratkom predahu
Ne ostaj dugo u njemu
Mnogo svjetlosti te ?eka
Putuj putni?e
Beskrajnim postojanjima
Ro?enjima
Saimanjima
Drame su prolazne
Kao vlak to juri
Staje gdje ho?e
Ne biraju?i stanice
Svaka uloga je savrena
Odigraju ju
Ti ide dalje

Znam
Re?i ?e mnogi
Ovo je svijet
Zombija
Gledatelja, ?itatelja
Iniciranih elja
Aktiviranih osjetila
Svijet potreba
Misli da te to odre?uje
Zato
Teko je biti u
Sada
Dijeli te
Prolo i budu?e
No ipak ti si cjelina jednoga
Integriran u svim vremenima
Postoji samo sada
Malo se pomakni
Da to razumije
Vidjet ?e
Da je svijet ne sklada
Svijet harmonije
U sada
Da je to sada
Ljubav jednoga
Zato bi ivio u ne postoje?em
Kad ti si kao najmanja sli?ica
Sastavljena od svih dijelova
Ti si zakon jednoga
Ne daj
Da te
Mu?e
Jo jedan korak te dijeli
Do sebe samoga
Ti si jedan jedini
Dio cjelina
Jednoga
Jedan u svemu

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptAgenda kozmologije

Agenda kozmologije
Zemlje zombija
Banke, mediji
Stara plemena
amani
U nama televizija
Mikrovalne pe?nice
Umjetno svjetlo
I kompjuter
Soba mira ispunjena knjigama
Kontrola rtve u tamnim danima
Za slobodne
Nema kontrole
Nikada
Ni dok borave u tijelima

Najprije pristane biti rtva
Odri?e se slobode volje
Pri tome taj proces je vo?en
Manipuliran
Animacija te zarobljava
Sve dok se ponovo ne sjeti
Sve pripada svima

Nestaje ne sloboda
Ispatanje, tuga, slabost
Depresija, rtvovanje
Kao vrhunac slijepih ulica
U koje smo privedeni
Ba?eni na koljena
Da se poklonimo bogu
Kojeg nema
Sumnja u vlastite mogu?nosti
Sve to nije sa slubenih stranica
Svijet slobodne volje
Traimo miljenje
Umjesto da se igramo sa mislima
Kao ongler sa lopticama
Kad koja padne
Ne razbije se
Mislena forma nije lomljiva
Ponekad kruta
Zarobljena kroz strah i vjerovanja
Stvarnost kao Tell-A-Vision*
His-story* nije naa pri?a

Opasnost je nadvita nad nama
Porobljavanje misli stvaranja
Kreativnost
Ogledala te gledaju
Ogledaju se u tebi
Htjela bi biti kao ti
Padaju na koljena
U tisu?e komadi?a
Rui se zid ukazuju?i ti
Prirodu stvarnosti**
Sakupljene to?kice*
Izbor boje zvuka
Mjesto i uloga uma
U tvojim je rukama
Ne bukvalno
Ti si bestjelesna sveobuhvatna
Dimenzija
Koja se nalazi iza svega
Bez ograni?enja
Od iskona

Granice su samo ograni?ene frekvencije
Ima mogu?nosti
Promijeniti njihovu duljinu i brzinu
Tako moe hodati iznad vode
Inter web*
Koji koristi
Odvest ?e te kuda poeli
Dovoljna je ?vrsta namjera
Dok te Internet dri u aci
Makni se od kompjutera

Svemir slobodne volje
Davno je to prestao biti
Postojanje manipulacije
Stvaraju se ograni?enja
Izvedena je igra
Odsijecanja izvora
Pad an?ela
Oslabljena volja
Zarobljenog lucifera
Sjeti se one
Ni vrag nije tako crn kako se ?ini
Da bi se podigla zavjesa i stvorila mrea emocija
Disbalans
Koji naruava slobodu
Stvara zatvor
Koji se reproducira
U zemaljskim ivotima
Kruenje
Karma procesima
Zatvorenim
Ponovnim ro?enjima
Onog to nije ro?eno
Niti je umiralo
Oduvijek u sada
Nema potrebe
Shvati
To je zabluda kojom se vlada

Bra?o sa Plejada
Suo?ite se sami sa sobom
S nama u vama
S vama u nama
Bez suvinog popovanja
Ne znamo kako se pokre?e kreacija
Samo sebe ograni?avamo
Razinama postojanja
Mislite li da znanje
Beskraja
Treba iskuavati samo sebe
U danima, no?ima, ivotima
Ja ne vidim ni vas ni sebe
Nigdje osim u svijetu snova
Za koji tvrdimo
Da je stvarnost
U kojoj se obitava

Tehnologija bez due nije mogu?a
Beskrajnoj dui ne treba strojeva
Kodiranje i dekodiranje svjetla u o?ima
Vodi daljnjim zabludama
Pozadina je opet
Lutke na koncu
U ?ijim rukama
Tatina nas odre?uje
Daje li nam ona karakterne crte
Mi smo va kraj i po?etak
Vra?anje naeg sje?anja
Pribliava se vae prestajanje
Vaa zabava je dosadna
Naputamo stanje uma
Postajemo integracija
I vas i nas
Bez nas nikada ne biste ugledali
Svjetlo iskona
Ciklusi su ograni?enja
To je kao ra?unanje prstima
Zaustavljanje kaosa
Postaju vam jasne zastale slike
Tada vidite zajedno s nama
Cjeline spojene u dijelovima
Kada ste razbili vaa ogledala
Znanja nisu ni skrivena ni nedostupna
Pitanja je na kojem polju se igrate
Pa ste zaboravili
Da je iza brda dolina

Kanalizirane rije?i, slova
Re?enice, simboli
Kanali zvuka i svjetla
Gustih no?i
Uvijek su bila ta javljanja
Vanzemaljaca i boga
No za stvarno
Ne trebaju o?i
Niti ui koje ?uju
Uvijek je to bila istina u dijelovima
Nastavci u sapunicama
Kao, ne bismo mogili odjednom popiti
Sveto, vae znanje
Raspali bi se
I onda ?
Pa tu je kvaka
Spojili bismo se ponovo sa jednim beskona?nim
Jer niste nita u?inili
Ve? ste mirno gledali
Stvaranje zatvora
U koji ste upali i sami
Jer to zatvorenici mogu stvoriti
Osim zatvora
Anunaki su bi?a ne slobode
To ste znali
Zaboravili ste da materija
Nastaje iz duha
Tu ste navodno vrlo jaki
A i vi ste
Podijeljeni
Imate svoju federaciju
Boe pomozi im
Ne znaju to ?ine
A stalno
Zazivaju tvoje ime
Pri?e o malim i velikim bogovima
Krase nae sje?anje
Svaki dan sve vie
Otkrivam vae granice
Ograni?enja
Tako zvane harmonije
Gdje ste do sada
Ah, da
?ekali ste da se ciklusi poklope
Sada mi je jasno
Kako nastaju
Kriminalne serije u nastavcima

Dokazi ne trebaju nikome
Oni slue
Izgubljenima i podijeljenima
Za dokazivanje
Opravdanosti
Ne ?injenja
?ekanja
Jer u svim nivoima dokazivanja
Jaka je opsjena
Zaborav dominira
Ljudsku rasu
Upu?uju na vjerovanja
Tu su uvijek objanjenja to se doga?a
to ?e se dogoditi
Zato je to tako
Beskona?no je mnogo
Mnogo ve?e od bilo kojeg
Kraja

Izvor ideja
Boravi u nama samima
One se odmotavaju sa
?itanjem vlastite knjige
Zapisane u naim tijelima
Sve stranice oduvijek postoje
Priznajem energije
Svldavaju san
Iz tog sna teko se budi
Svako bu?enje
Pad je
U novi san
Struktura je sloena
Do beskraja
Potrebno
Je samo
U snu otvoriti
Mogu?nosti
Tada se pojavljuje
Ispred nas
Upravlja?ka plo?a
Ruka zna koji kristal kamo pripada
Intuicija je dominantna
Izlazak je to prema mjestu promatra?a
A onda vie nema gospodara
Svakog njegova stolica ?eka

Promatra?i vas gledaju
Kako ste vi bili promatra?i
Prilikom razbijanja holograma
Stvorenog
Od jednoga
Krhotine na milijarde godina
Ponovo ste doli
Da vidite
Kako se kroz nas
Hologram obnavlja
Do najmanjeg detalja
Vama je to uzbudljivo
Znate li to ?e te vidjeti
?ovjeka
Kao jedinstvo
Svega
Od iskona do nestanka u daljinama
Duh i materija
Igra
Sloboda
Ne uvjetovanost
Ljubav
Sve je samo jedna cjelina
Pomagali ili odmagali
Plan ?e biti izveden
Boginje ene
Opet ?e sjati
Punim sjajem
U svima nama
Nestaje samo?a
Vie ne?e biti sama
Niti ja ostavljen
Od bilo koga
Na bilo kojim razme?ima

Slobodno do?ite
Bilo kojeg oblika
Vaa naoruanja
Ne mogu nita
Jer ovo su bi?a
Ljubavnika
Nema ratnika
Koji
Moe raniti
Jednog jedinog
U nama

Vae kretanje
Po krugu
Vra?ate se na mjesto zlo?ina
No ovaj put
Do?ekat ?emo vas rairenih ruku
Ve? ste otkriveni
Nije vana ta lutaju?a planeta
Niti vai brodovi
Mi smo postali
Gospodari misli
Samo krenusmo tragom
Do njihovog izvora
Sve je postalo jasno
Tko se skriva iza zvjezda

Vae namjere
Prepoznaje svjetlo
Prazne nam se glave
U njih ste nam nagurali
More sitnica
Kako bismo se divili
Staklenim perlicama
I time zamijenili
Nebesa sa kojih smo pali

Odbacujemo
Zavadi pa vladaj
To je i tako loa formulacija
Pitanje je ravnotee
Hoda?a na ici
On balansira stvaranja
Svih svjetova

Jeste li vi zadovoljni vaim odgovorima
Mi sa naima nismo
Sve manje sa vaima
Zagrebimo po svijetu
Zmijske kraljenice
Puzanja i uspravnog hoda
Dominantna su bi?a reptilijanske rase
?ak i humanoidna bi?a
U raznim oblicima
Zato su iz tog korpusa
Ostavljene takozvane nie vrste
Ili je to samo varka
Da se ne bi o?itao spektar njihove komunikacije
Zvukovi nisu namijenjeni ograni?enom uhu
Moj prijedlog glasi
Zamisli
Cjelokupni zvu?ni spektar
Koji ?e uskoro mo?i ?uti
Kako ?e tek onda izgledati
Beethovenova Symphonia

Mi nismo njihovi ni oni nai gosti
Sve pripada svima
To je zakon jednoga
I djeca bogovi
Znaju da ?emo ih prerasti
?emu slue zmije i krokodili
?emu slue ptice
Gdje su njihove dodirnice
Jesu li to lete?e zmije
Sa kljunovima i krilima
Ili su to samo nai snovi

Orao lovi zmiju u travi
Idolo-poklonstvo kobri
?ak su napravljene za neke
Inicijacije njihovim ugrizom
Da bi neumrli od zmijskog otrova
Stali na ?elo religijskih skupina
Uvijek povezanost
Trna i otrova
Aktivira
Kutiju straha
Ne igraj se sa ibicama
Jer tko zna to moe zapaliti
Ma nemoj
Vatra koja stvara
Koja saima sve do kraja
?ega se bojimo u naim snovima

Kau da ste bez empatije
I me?i nama takvih ima
Opet
Nai osje?aji se proteu
Cijelim denezitetom
Od prvog do 9
Godi li vam
Trzaj naeg tijela
Ljute rane
Suze na licima
Moete li se nositi sa koli?inom patnje
Koju mi moemo proizvesti
Ili vas dere po avovima
Vjerovanje prestaje biti tehnika vladanja
Jer znanje je bit svega
Ono nije tehni?ke prirode kao takozvana znanost
Ve? u prvom redu je to
Srce due
Gdje je vje?ni izvor jednoga

Vidim vas ponekad sve zajedno
Promatrate svoje eksperimente
Pomalo zabrinuti
Bez mogu?nosti promjene toka stvari
A eksperiment
Izmi?e kontroli
Postavlja vlastita pravila
Iznena?uje vas kako to sofisticirano radi
Zamjenjuje sve vae postavke
Cvjetovima slobode

Polja cvjetova
Ulaze u vae glave
I razaraju
Vae snove
Neba su tako lijepa, ?ista
Nemam rije?
Kojom bih opisao
Plaviju od plavije
Vedriju od vedrije
I kako se taj svijet rui
Na njemu se igraju divovi spoznaje
Dok se vae kulture
Zablude, smrti, ro?enja
Integrirani ste u ljudskom iskustvu
Svih dneziteta
Bog ne umire
Jer nije ni ro?en
Sve postoji u jednom istom trenu
Cjelina beskraja
Me?usobno povezana
Razigrana
Zaljubljena i voljena
Ljubav stvaranja
Jedna jedina
U svima nama


*Agenda Plejade Barbara Hand Clow


**http://www.youtube.com/user/CowboyBebop2012#p/search/1/nRvV6VPVl2M

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript?arobno jutro u redovima

?arobno jutro u redovima
?ekanje na hranu
Pla?anja Ra?una
Prolaz kroz blagajnu
Ne ra?una se koliko kota
Hej
Planeta
Se vrti po bojem planu
Dajem ti snagu
Da izdri

Pita se tko sam ja
Ja?i, slabiji od tebe
Isti sam
Samo mi se vie ne spava
Vie mi se ne pla?e
Vie mi se ne smije
Vie ne o?ekujem
Nemam nade
Ja ti kaem
Pusti sva o?ekivanja
To govori unutarnji glas iz tebe
Pa to misli
Jeli mogu?a druga?ija stvarnost
Ili nova iluzija
Da mogu?e se
Sve tvoje namjere stvaranja
Nemogu?e su misli
One su krive ulice
Labirinti
Koji ti odvla?e panju
Pogledaj nebo
To je tvoja projekcija
Misli da to bog ?ini
Samo zatvorsko gledanje filma
I gledanje u beskona?nosti namjere
Nije isto
Sve ovisi o naim izborima

Probudi se
Kad si nevezan za bilo to
Kad te realitet
Ne odre?uje
Onda uzima sve u svoje ruke
Ne boji se gladi
Nedostataka
Voljene
Neugodnih situacija
Veselih terevenki
Ne boji se ni?ega
Ti si ispunjena
Ljubav si u cijelosti

Cijeli svijet je ravan plo?a
Gledali su Talesove* karte
Ne razumijevaju?i
I zar je bitno
Da li je kugla
Ili ravnina
To su stvari koje odvla?e panju
Zato se ne povodi za vjerovanjima
To su samo gomile zabluda
Svijest je ono to jesi
to ti treba

Ne o?ekuj da te razumiju
Ti nisi santa leda
Niti vrh piramide
Ti si osnovica egzistencije vlastite kreacije
U prvim redovima

*http://www.mladifizicar-vinarce.info/anaksimandar-oko-611-547-pre-nove-ere/

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScriptJa sam sin

Ja sam sin
Ubojice
Ubojica krvnik,
Dijete kraljice, bludnice
Jude istinitog, imunovo babilonsko sunce
Prljav i okupa
U krvi nevinih ivotinja
Dok su lin?ovali
Bi?evali crnu kou
U ime pravde i kria
Mnoge su dobre duice
Kle?ale i molile se
Svom milosrdnom bogu
Ni jedna nije
Ustala
Da bi zatitila
Nigera

Psihopate
S vama razgovaraju mirno
Hladno, trezvene glave
Poti?u bijes u nama
Bezbrojnim uvredama
Hvala ti boe
to si mi dao ivot
to si mi put sloio
Unitavanjem
Ljudi crne koe

Kada udarac bi?a
Rasije?e lice
Bol, oduzima svijest
Ne elite znati
Kao se ratuje protiv djece
Svijet je ispunjen
Dobrim ljudima
Koji nita ne ?ine
Jer i tako je to sve po bojem planu
uti i trpi
Povlastice manjine

Sa ?ime smo toliko preplaeni
Da se bojimo boga
U nama samima
Koji stvara i razara
Sam bit je to
Kreacije
Kad se ciklus zavri
Sve nestaje u nama
Novi nivo se podie
Kao cirkuska arena
Nove kulise
Za nove igrice

Sve to
Sam ja
Mnogo vie
Negiraju?i tamnu stranu ?ovjeka
A to zavisi os kuda svjetlost pada
Negiram sebe
Jednog jedinog
Zaigrano dijete
U pjesmici o utom cvijetu
Ne ljudi, ne bojte se
Sloen je hologram na kriu
Pa vam ti isti pri?aju?i pri?e sa zvijezda
Govore o Kristu
U malim kontejnerima velikih mogu?nosti
Tehnologijom manipulacije
Neprekidno se utje?e
Na vau glavu

Zemaljsko ja
Snano vodi sukobima
Ono ne moe voljeti
Jer surogat nema bi?e
Niti iskru postojanja
Privid je da iluzija ima osje?aja
Razumijevanje, utjehe
Znaj kad se to doga?a
Samo te omekava
Jer ti si ve? skuhana hrana
Udara glavom po zidovima
Mlati sa vjerovanjima
Glava, tijelo nesnosne boli

Kle?i, moli
Ti si lutka na ici
Kuglica na ra?unaljci
Voze te lijevo i desno
Mnoe i dijele
Zbrajaju, oduzimaju
?ine od tebe ubojicu
Samo ti vjebaj
Duhovne kole
One te vode dalje od tebe
Jer vjeruje
Oni znaju to ?ine

Okrenimo nebo dolje
Zemlja neka je iznad glava
Hoda me?u zvijezdama
Pitanje za boga
O?e
Tko ti je vie dua
Vratio ku?i
Hitler ili majka Tereza

Trupe su padale ispod Moskve
Umiralo se u gradovima
Logori su radili kao super maketi
NON-STOP
Od maraka do zore
Izvo?eni su eksperimenti
U vrijeme tamne zone
U tiini su molili, plakali
Sutra palestinska djeca nisu stigla do kole

Gorjela su tijela u tenkovima
Finog mirisa, kao prasetina
I tako dalje ide pri?a
Pogledaj sebe u svim tim ulogama
Bio si na krivoj
Uvijek na pravoj strani
Zna
Majka nacista i majka partizana
Jednako oplakuju svoju djecu
One su zemaljski bogovi
Majke koje vole
Ne sude ubojicama
Zagrle ga
Znam, teko ti je moje dijete

Ti budi kao majka
Zatvori zemaljske kole
Jer u njima se stalno pada
Ovaj besmisao
to se pod nogama valja
Neka bude opran
Najve?im talasima
Nadolaze?eg vala

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

ponedjeljak, 13. velja?e 2012.


U jednom danu

U jednom danu
Rodi se
Suze oblijevaju tvoje lice
Krik susreta sa svijetom
Gdje si, to te snalo
Dani odmi?u
Sve dublje pada
Govore ti da raste
Koprena sve ja?a
Slabije vidi
Po?inje da misli
Um caruje
Snaga
Klade valja

Trai mjesto pod suncem
Ti si mali na velikoj planeti
Plaa je prostrana
Sunce lijepo grije
Ku?a, roditelji
Ako ti dom nije ubonica
Mjesto ti je dano
Po zvijezdama i nebu
Astrolozi mogu da te prate
Koji je kut bio
Na tavanu
A pod kojim kutom je
Je letio galeb u letu
to je stavila ciganka pod vrata

Ima ulicu
Drutvo
Djevoj?ice i dje?ake
Igra ti se s lutkama
No kau ti
Budi muko
Juri za loptom
Zabijaj golove
To navijanje
Dalje da te prati
Zvati ?e se ocjene, diplome
Brak, prvo dijete
Oko tebe je prostor ve?i
Zemlja, domovina, otadbina
Kako ju tko zove
Unija ili federacija
Car, kralj
Svatko od nas ima predsjednika
Ako nita drugo
Mr Obmana

Odijelio si se od sebe
Kad si ro?en
Dalje te dijele
to ide dalje
Manje to vidi
Sve ti do?e
Pod normalno
Ide u kole
Ili
Vuci vole

Odre?uje svoju pripadnost
Klubu, naciji
Uvijek smo mi bolji
A kad se gubi
Kriv je sudac, velike sile
Mi smo mali

Ve? rano te iniciraju za slugu
Kri
Ili originalu
Slave
Ba to zna?i
Sudbina ti je odre?ena
Karma te prati
to ti tu moe
Sa propovjedaonica
Publika posve?ena rije?i
Klaunovi
Odje?a od kadife
Na nogama zlatne
Postole
To je tvoj pastir
Njega se slijedi

I tako kroz sve to vrijeme
Stari neprimjetno
Ne zato to je prirodno
Ve? u ovo vrijeme
Na ovom mjestu
To su vladaju?i programi

to si stariji
Kri je ve?i
Tei
Nakupio si zatvorskih poena
Na kraju
Tuno te prate
Onaj smijeh
Sa po?etka
Izgubio se negdje
Putem
Izme?u brisanja nosa rukavom
I svilene kravate croate
Ispod tvojega vrata

Na tom putu
U?enjima ti zamagljuju pogled
Svaka kola
Nova dioptrija
Uvjeravaju te da sve bolje vidi
Tvoje znanje raste
No to je ivot
Muka
Borba
Ljubav
O tome se slabo glase
Znam re?i ?e netko
Opet ga tupi
ivot je sve to
Mislimo da znamo
Ili bi eljeli da je tako

Neprekidno
Brie vizuru
Sva slabije vidi
To te mu?i
Ne brini
Nije to nita
Samo
Povratak ku?i

Jednom bio sam u banci
U stvari to je neko skladite
Novca
U kojem nema novca
Novac, energija, emocija
Varijacija na temu
Zara?enog, otetog, novca koji na postoji
A na ekranima se broji
Tu je i novac
Poprskan krvlju
Novac razbijenih zuba
Uplakanih lica
Oplja?kanih, osamljenih starica

Ve?ina je tu takvoga novca
Ukradena energija
Onih koje nazivamo siromasima
Trezori ?uvaju
Orobljeni svijet
Ljudske due
Obitelji pokidanih veza
Nesretni ivoti
O?ekuje li da ?e neto takovo
Proizvesti dobro za tebe
Kad od toga uzima kredit
Sva ta bol
Prolazi kroz tebe

Elite mu se klanjaju
alju?i nove trupe
Po Afrikama i Azijama

U?enje, vjerovanje, vjebanje
Razmilja o svemogu?em umu
Nepostoje?oj stvarnosti
Prividima realiteta
Izme?u smrznutih kristala neznanja
Otrih bridova do boli
Trai sebe
Urezuju?i otricom
Inicijale
?emu potraga
Shvati
Zatvor je odgovor pravi
?uvar te uvjerava
Kako je ovdje lijepo
Ondje trava, tamo cvijet
La, la, la, la
Probudi se
Ustaje
Probu?enu u drugom snu
Koliko je nivoa snova
Zna li mi to
Tko re?i
U ovom svijet
Sazdanom od sanja
Ne postoji java

Zna li kako je u raju
Sve ima
Nita ti ne treba
Tvojoj dui
Mir je hrana
Ne leevi ubijenih ivotinja

Gledam
Jedan pred svijetom stoji
?ita iz neke knjige
Iste kao prazan list papira
Pri?a iz pri?e
Uvjeravanja
Kako je to ba sve tako

?obana nazvae pastirom
Ljepe zvu?i
Sve te ov?ice
On vodi na klanje
One pametnije
Govore
Ti nas vodi
Ti si onaj pravi
Reci nam
to bog za dananji dan
Poru?uje
Ho?emo li jo
Jedan krug
Pakla pro?i

Vratimo se sada u banku
Transakcije su u tijeku
Osiguranje na broju
Kompjuteri okre?u lovu
Kroz vrata
Ulazi razbojnik lijepa lica
Ima dva pomaga?a
Jedan je hromi
Drugi ubojica

Ovo je plja?ka
?uvar izvla?i pitolj
Puca
Metak
Krene pa stane
Pada
Uko?ena je ruka
Tog bodyguarda

Otvori sve prozore
Sva vrata
Otet ?u vam tugu
Strah
Krv, znoj i suze*

Brzo trpajte u vre?e
Dobro zaveite
Idem, guraj kolica
Direktor banke
Prilazi
Otvara vrata
Smije se
Hvala vam
Do?ite nam opet
Svi osje?aju radost u grudima
Netko zvidi
Drugi pjeva
Nema vie
Kredita i dugova

Brzo utovar se radi
Pukla je jedna vre?a
Ubojica lijepog lica
Puca
Ubija strah
Cijela matrica polako se rui
Gube se ubojice
I krvnici
Sve to je varka
U filmu
Kraj uvijek zavri
U redovima
Kina

U po?etku ne bjee nita
Imamo stalno posla sa zabludama
Zaboravljamo ovaj svijet
Malo dolje
Malo gore
Nepromjenjiv je u svom zaboravu
Kako se raspada svaka materija
Tako ni on nije bez kraja

Nije to izlaz iz ropstva
Niti iz harema
To je smrt atoma
Put
Ka spasenju

Smrt su vrata
Iz dubokog sna
Teko se budi
Pa se luta
Po krugovima
Opet se vra?a
Sijeku se labirinti
Od jednom
Ugleda vrata
Kad spreman si za njih
Dua se izbacuje
U svoje pravo postojanje

Pazi na emocije
One su poput sila tee
Nisu tvoje
To su okovi oko tvog vrata
Mekani kao svila
Istkani od zlata
?vrsti
Poput
Paukove mree

Zlatnim sjajem
Zrak treperi
Ovo zlato prolazno je
Ne vezuj se za nita

Pri?a o postanku
Okrenuta na glava?ke
Najprije je nastao ivot
Bi?a bez tijela
Sveznaju?a
Svemogu?a
irila su postojanje
U praznini su stvarali
Praznina uvijek postoji
Nema dimenzija
Od patuljaka postaju divovi

Zvijezde
Planete
Mili moj
To to vidi
Svojim o?ima
Skoro je pa nita
To to zna dua
Svijetli ljepotom
Postoje druge forme
Osim bijele i boje
Stvaranje nema ograni?enja
Kako da ti objasnim
Taj svijet
Bez misli
Bez uma
Gdje izviru
Ne zemaljske slike
To nije nivo osje?aja
Nije potrebno objanjenje
Kako se slae
Reproduciraju?i sebe
Zna
U sada
Uvijek je sve u redu

Sada
To je mjesto u tebi
Nigdje ga drugdje ne?e na?i
Sve jasno i ?isto
Filmovi su gledani zajedni?ki
Hvale?i jedni druge
Za uloge
Odigrane vjeto
Isje?ci
ivota
Beskraja

Mogu?nost
Zaborava tog stanja
Mogu?nost vra?anja
U stanje od prije
Iz kaosa
Gdje se sve slae
Samo
Onaj tko ne zna
Sve doivljava kao gomilu nereda

Eto nas
Pomalo odlazimo dalje od boga
Spoznaja
Dijela i cjeline
Sve u nama
Jedni druge poti?emo
Pa nam se samo ?ini
Da nas ovaj ivot
Spaja
Nikad se nismo ni rastali
Jedno od drugoga
Oduvijek jesmo
Uvijek ?emo biti
Ista sila
Nitko ne umire
Nitko se ne ra?a

Mijenjamo forme
Zemlja je raj
Nebo pakao
to moe
Na zemlji
Gore nije ?vrsto

Biti bogat i bijedan
Karakteran u oba slu?aja
Roditi se umrijeti
U svakom slu?aju
Gore si besmrtan

ivot na zemlji
Puno je zanimljiviji
Gore stalno sviraju an?eli
Nema otrih gitara
Niti tunih pjesama
Sve je kao polka ili ?arda
Poneka kombinacija
U djevoja?kim nogama

Nitko te ne tla?i
Nije to zemlja
Da ivotom upravljaju semafori

Stani, kreni, parkiraj
Spavaj, ustani
Radi, jedi
Gledaj
Od silnoga napora
Ki?ma se savija
Ima svoje miljenje
Ono nije disharmonija
Mukarci, ene, djeca

Dijete si
Raste
Svata te u?e
Izgra?uje miljenje
Boje re?eno vjerovanje
Kau ti
Svjetlost je informacija
Tko upravlja sa svjetlo?u
to u nju pakira

Postoje zatvori
Onima loima skidaju glave
Ide u kolu
Na izlete
Gleda rajske ljepote
Unisono sviraju an?eli
S krilima i bez njih
Na po?etku dobrote

Jedni bi da se vrate
Drugi da su to prije gore
Kako pri?i idealu
Ukloniti nemir
Da je na zemlji kao gore
Gore malo vie
Zemaljskog tiha
?emu sve te podjele
Jedno i drugo je dio
Istog svemira
A ovo je svijet
Zablude i vjerovanja

Ne boj se
Pogledaj dolje
U tvojim grudima srce
Kuca
Sluaj
Te otkucaje
Izme?u njih
Su vrata percepcije
Izlaz
Koji je uvijek
S tobom
Kada ti dosadi
Svijete zbogom
Odlazim
Nova igra me zove
Moda se sretnemo
Opet
No u svakom slu?aju
Znat' ?u
Znat' ?e
to tko od nas radi
U bilo kojem dijelu postojanja

*Winston Leonard Spencer Churchill, "I would say to the House, as I said to those who have joined this Government: 'I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat.'

elim re?i Domu, kao to sam rekao onima koji su se pridruili ovoj vladi: Nemam nita za ponuditi osim krvi, tekog rada, suza i znoja.

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Zatvor

Zatvor
Sloboda
Jesu li to suprotnosti
Taj zatvor
Gdje se skriva
Negdje u slobodi svemira
Beskona?noj opsjeni zida

?uvari te prate
Promatraju
O?i dri
Ni lijevo ni desno
Samo pravo
Smijeh suzdran
Ne odaje nikoga
Sugovornici na zdravo

Pitanje smisla
Izdravanja kazne
Dobrovoljno pristajanje

Puke te prate
Snajperi na krovu
Osiguranje
Vrlo jako
Boje se oni
Iza dalekozora
Da krene neto
Mimo reda
Panika
Pucaj
Zaustavi
Stvari izmi?u kontroli
Ako krene krivo
Ne?e ubiti
Kennedia


Taxi, cesta, letjelica u zraku
Skrivene o?i
Za petama
Idi ravno
Skreni lijevo
Pouri
?eka te telefonska govornica*
Sakriti se ne moe
Samo nestati sa ovoga svijeta

Poreci
Odreci
Sebe
Stavi duu na stranu
Zaspala dua
Nikom ne smeta
Do nje se ne moe
Jer ona postoji
Bez tijela

Tijelo se kre?e
U igri
Uma i razuma
Igra ma?ke i mia

U izlogu gleda
Biserna narukvica
Na staklu vidi
Ulicom pretr?ava sjena

Na svakom semaforu
Rije?i upozorenja
Poruke
Pisma
Glas koji prijeti
Uvjet nad uvjetima
rtve su
Izabrana djeca

Odlazi bez pogleda
?uvari te prate
Sakriva lice
Iznad zemlje
Kre?e se tunelima
Velegrada
Oni drugo ne znaju
Osim scenarija rata
Darwinove teorije evolucije
Ja?i brat ubija slabijeg brata

Korektivni programi
Prate te u stopu
Ispravljaju mogu?e greke
?iste te laserom
Chip je u glavi
Mentalno programiranje
Nije jo vrijeme
Za bu?enje robova
Stavljaju im nove
Controllere**
U tijela
Slabost tijela
Direktna kontrola
Kretanja u denzitetima
Materijalne stvarnosti

Sve pod nadzor
Vo?e, ponosno nose
Chipove na nadlanici
Znak zvijeri
Na svim vratima
U svim kaputima
Na odje?i
Hrani
Slijedi otisak na duama
Novo postojanje
Za njihovo
Egzistiranje

Kraljevi, masoni
Vatikanski prelati stada
Od Kine do SAD-a
Sve to je u istom loncu
Jedni ?uvari, drugi sluge
Protokoli demokracije
Plan mudraca
Nitko da podigne
Glavu
Borbe na ulicama
Ne rjeavaju nita
Dok svijest spava

Lucifer, bog
Anunnaki
Sve je to isto
Sjeme koje siju
Podijeli pa vladaj

Sukobljene strane
Suprotstavljenih vjerovanja
Nevidljivim orujem
Ega

Ne mijenjaj materiju
Promjeni
Matafiziku
Tamo je glavna igra
Stanje duha
Mijenjaju?i iskon
Mijenja se postojanje
Bez najava i molim
Sve drugo kako dolo
Tako prolo
Bez tragova i posljedica

Transformacija i rast
Slaem se
Po obi?aju izokre?em stvari
Sve ide prema zaboravu
Dua kada se sjeti
Gdje je stala i zaspala
Zaboravila da leti
Bude?i se iz bolnog
Dugog sna
U kojem je uspjeno igrala
Rairi krila
Poleti
U svim svjetovima
U svim smjerovima
Da sebe spoji
Da se sebi vrati

*http://francesca.mojblog.com/p-predmet-matrix/31978.html

**http://www.sonarscope.com/2009/03/17/eks-xp5-portable-dj-controller-review/

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Moja majka

Moja majka
Sprema se za skok
U 4 denzitet
Moj otac ve? je tamo
Moje mjesto je pripravljeno

Bez ljubavi svijet umire
Ljubavi nema bez davanja
Koliko moe dati
Koliko te ima
Primanje poti?e
Nove kreacije
Davanje je tvoj izvor
Zato daj
Nesebi?no
Bez uvjeta

Rast bez bogova
Naa je pri?a
Bez saaljenja
Sa dozom humora
Zato smo takovi
Kako smo nastali
Nije vano
Vra?aju nam se sje?anja
Razotkrivaju vrata
Puta prema zvijezdama
Nebo iznad naih glava
Nama pripada
Dok hodamo
Vrtovima raja
To je naa kolijevka
Koju njeno ljulja
Dijete stvaranja

?uvaju?i vrijeme
Kroz frekvencije namjere
Uvijek nam je otvoren
Put prema ponorima
Kroz njih
Povrataka visinama
Pad postaje uzdizanje
Vra?anje nas samih
U spirale postojanja

Linearni pogled
Otvara mogu?nosti
Manipulacije, rascjepa
Jednoga u mnoge
Otvara svijet dominacije
Podjele ivota
Iskustvo koje vodi
Ka novoj integracije
Krug se zatvara
Duina trajanja je odre?ena
Mogu?nosti
Usporenja ili ubrzanja
Sati su godine
Tisu?lje?a dani
Ljepota kaosa
Harmonije beskraja
Stvaranje bojama
Napunjenim zvukom
Zvuk u nijansama
Presijavanja bez svjetla
U dubokoj tami
Vri se uskla?ivanje
Tebe samoga
Jednoga sa svime
U jednome

Budu?nost stvara prolost
Ona se ve? doga?a
Linearni put
Krivo nas usmjerava
Budu?nost ostavlja
Mjesta, ideje
Otkri?a, doivljaje
Susre?emo sebe na putu prastvoritelja
Za?u?eni kao djeca
Savrenim krugom
Ome?ena imaginacija
Fascinacija
Hologramskih projekcija
Uslijed zaborava

Dragi prijatelji sa Plejada
Recite nam to znate
Iskuajte nas
Da li ?emo razumjeti
Zatvor pet osjetila
+ instinkt
+ intuicija
to jo postoji
Dano nama kroz zaborav
Ne mogu?nost sje?anja
Volite li biti bogovi
Kao i bog Anu
Sirijus, preci sa Lire
O?i lirana
Draco u nama
Popravljate li vlastitu prolost
Jer vam se potkrala greka
U procesu stvaranja
Sada imate ono to vas je sustiglo
To vas okre?e
Ponovo nama

Pr?kate po kaosu
Uvode?i red
Stvarno ne razumijete
Vlastito postojanje
Jer vaa nutrina
Podjela u vama
Drugi dio
U sukobima

Osim ponekad
Jedni druge zaobilazite
Ogovarate
Kao dvije babe preko plota
Prola je Nibiru
?ula sam
Ponovo se vra?aju
Nitko ne govori
to ih mu?i
Ho?e li umrijeti
Zemaljska ljepota

Prastvoritelj
Postoji
Bez federacija i flota
Nisu mi potrebne
Hologramske projekcije
Trudite se uvjeriti
Lica na filmskom platnu
Govore?i im
Pogledajte se
Vi ste ivi

Jedan dah jednoga
Njeniji od lahora
Mijenja sve ukupno
Postojanje
Ogledala
Zrcala se otimaju kontroli
Daju?i sliku pogleda
Nas samih
Golih tijela
Jasnih boja i tonova
Zvuk se nalazi u svemu

Zapleimo
Kad pro?e zate?enost
?emu osjetila
Osim da nas dre
U okviru kontrole
Pozdravim sve bogove
Uzmimo svoje ivote
U vlastite ruke
Promijenimo
Holgramske projekcije
Ne brini
Biti ?e bolje
A zemlja raja
Biti ?e
I na ovom
I na svakom drugom
Nivou postojanja

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Iskupljenje

Iskupljenje
Ne dolazi
Jutro te sustie
Nitko ne otkupljuje grijehe svijeta
Nema spasenja
Sve pri?e da on dolazi
Nisu nita drugo
Do ?ekanje
Osuda svijeta

Grijeh se gomila u svim porama
To to si povrijedio nekoga
Boli tebe
Boli njega
Savjest te progoni
Mu?i se izgubljen u tami
Ovaj svijet je pakao
Crveno-crnog stijega

Crno skriva svjetlost
Crvena krpa za tvoje o?i
Naviru misli
Boli tijelo
Kako bi bilo dobro
Da netko izbrie memoriju
Elektro okom
Pomi?u tvoje bi?e
U vakuum
Izme?u smrti ivota

Ima li pravo skon?ati
Kao pas bez gospodara
Ustrijeljen od lovaca
Tko je od njih bjesniji
Nisu ni lisice
Ni vukovi ubojice

Ne uspijeva
Pobje?i od sebe
Stoje?i u zimskoj no?i
Na krianju
Bez smjerokaza
Bjelina
Mjesec
Daleka zvijezda
Kao da se tebi javlja

Nema svjetla
Na seljena mjesta
Pale su kulise
Vlastitog igrokaza
Sam sebi si drutvo
Zebu prsti
Dilema smjera
Snijeg kripi
Otisci ostavljeni
Cokulama
Jedan si na cesti
Svijet ne postoji
U tvojim no?ima

Gleda film
Svog ivota
Rune i lijepe stvari
Neke su crno-bijele
Druge
Slike u boji
Vie te nita
Nita
Ne boli

Pred tobom
Deblo
Malo po strani
U njemu duplja
Manja od tebe
Vjetar sve ja?i
Zavija poput
Gladnog vuka
U?e unutra
Ima mjesta za sjesti
Skupi se
Oputeno
Izme?u tebe i lune
Koja pahulja lepra
Ti gleda
Zatvori
O?i
Pada
Duboko, sve dublje
Umorna san te hvata
Predaje sebe
Volju svoju
Milost njegovu

Po?inje ?i?enje
Lede se kosti
Putuje
Pri?om
Od po?etka
Sje?anja
Mirno gledaju tebe
U toploj dvorani
Na velikom ekranu
Nema otkucaja sata

Odmotava se filmska traka
Svjetlo
Kre?u slova
Iskupljenje od uvjetovanja

Najprije si
U nekoj dvorani
Na zidu nacrtane
Birao
O?eve i majke
Slagao pri?e
Iskuenja
Igre
Smicalice
Rijetko kad' ozbiljan
Osim u prevarama
Tvoje lice
Bilo je maska
Ovaj ne vara
Zna i sam
Srce je tuklo
Strah da ga
Tko ne bi ?uo
Dok dijeli karte
Neprimjetno
Izvla?i
Kralja iz rukava

Obitelj si imao
Djecu razigranu
Nasmijana lica
Svi voljeli su tebe
Nisi razumio
Zato
Kad kocka je ja?a od svega
Sve njih daje
Za dijeljenje zadnje
Duu
Polae na stolnjak od ?oje
Izvuci zeleno
Ta karta ti treba

Podie ruku
Sigurno, polako
Sve o?i
Toj karti
Bez treptanja kapka
Lijevom
Otko?i pitolj
Metak u cijevi
Povu?e
Okida?
Suigra? nasuprot tebe
Sa stolicom leti
Bjeanje, vika
uri
Trpaju?i zlatne dolare
U torbe na ramenu
Dim iz cijevi
Odbacuje kartu
ure?i prema izlazu
Karta pada
Konj te nosi
Kraj
Nastrijeljenog suigra?a
Njemu
Sad' je na dlanu
Crna dama
U ogrta?u

Ti
Ve? jae kroz novu pri?u
Mornarsku li neku drugu zgodu
Krasi te
Duh pustolovine
?ita ljude pogledom daljine
Gleda kroz njih
Iza njih su sjene
Potez majstora

Tvoja ruka
Topla od proljetnog dana
Njena
Kao pogled dje?aka
Lice bez ?u?enja
Lice bez o?ekivanja
Promijenilo se tijelo
Razum praine
Zbraja
Dokonom umu nedostaje akcije
A tebi duo
Sve, sve je sve jedno
Nikuda vie
Ne treba sti?i
U urbi ne dosie
Kome da pravda grijeh
Kre?u?i se kroz uvjete
Tko broji greke
Kad grijeh ne postoji

Podiem ruke
Skidam masku uma
Ni duha nema
Dua se smije
Boe
Ovaj put smo se toliko zapleli
Neka tu stane
Ova pri?a
Bez kraja
Utkana
U zemaljske dane
Nije to kraj postojanja

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Pogledaj ponovo

Pogledaj ponovo
Let iznad kukavi?jeg gnijezda*
Matrix u malom
Kratak izlet
Gomila ?uvara
Elektro okiranje
Oduzimanje volje
Gledaju?i efa, televizor, gurua
Doga?a se isto
Svi te trae
Predaj svoje namjere
Predaj svoju volju
Oni ?e te u?iti
Toleranciji, demokraciji
Ostalom sranju
Zar smo stvarno tolike budale
Kako nas vozaju
Roditelji u vrti?e
Pa u kole
Stvaramo od djece fah idiote
Nudimo im najbolje
Protiv njihove volje
to djeca znaju
Nita
Jer intuicija se ve?e
Prvim cijepljenjem
Unitava
Taj udar igle
Poruka je korpusu cvjeta
Predaj se
Ja sam ja?i, bolji
Imam iglu
Moja je zadnja
Okreni glavu ako ti je slabo
Navodno to nita ne boli
A djeca vrite
Pla?u
Gazimo po ulicama straha
Oprez nikad nije na odmet

Instinkt ivotinje je dominantan
Dio manipulativnog
Udara
Dezintegriranje djece
Stvaranje robova
Radi kao tvoj otac
Jer bog je korporacija
Majke ute
Tako mora biti
Ovo je svijet
Muke inteligencije i shva?anja
Pa rob tla?i roba
Kontrolira ga i prati
Za njegovo dobro iz vlastitog straha
Mala, velika poduze?a
Dravne slube
Organizacije
Ne vladine stimulacije
Istraivanje bilo ?ega
Ni?ega
Vlast humanoidnih patokrata
Oni se nazivaju ljudima
O njima, koliko i o bogu

to je bilo onog jutra
Kad su ti u krevet istresli
Tepih bombi
Negdje na sjeveru Iraka
Poubijani an?eli i djeca
Sve je to zajedno
Sa B52**
Scena igrokaza

Izokrenute vrijednosti
Ego, tatina
Obrana do zadnjeg daha
Sve umire, sve se ra?a
U ogromnim zatvorima
Ovog svemira

Zakrivili su ravnu crtu
Navodno da bolje vide
Promijenjena putanja
On o to je trebalo biti prolaz
Postalo je putanja
Pravac ipak postoji
Nigdje se na zakrivljuje
To su u?enja illuminatskih ?aka
Inkarnacije
Kruenje nas pretvara u idiote
Ista stvar je na viim dimenzijama
Oni su zarobljeni izme?u
Vlastiti opsjena
Nivoi
Iz kompjuterskih igrica
Mjerenje napredovanja
Izvorno humanoidna rasa
Sadri u sebi svih
9 nivoa
Zato je ona
Prava slika boga

Sva ta ekipa
Koja nam tuma?i, objanjava
Samo naslu?uje potencijal
Naeg bu?enja
Sada je panika un svim svjetovima
Bude se pravi gospodari
Koji ne podnose ograni?enja
Uvjete, kaveze, matrice ne slobode
Sloboda je stvaranja bez prestanka
U tome nema ni zla ni dobra
To je neprekidno irenje i spoznaja
U tome ne postoji
Prostor i vrijeme
Sve su to karakteristike zatvora
Da bi se u njemu vladalo
Ubaci se ?ip vjerovanja
I tada je vrijeme stalo
U naim glavama

Mi besmrtni
Koji ne trebamo tijela
Niti iskustva materije
Jer stvar je jo bolja
Od onog crti?a
Ivica se zovem kog
nacrtam bude iv ***
Izlazimo iz opsjene uma
Time sve matrice prestaju postojati
Pa i sam um boga

Ne pri?am vam bez razloga
O indijancima i vukovima
Oni nisu kriari, talibani
CIA, et cetera****
Taj duh sje?anja
Duh koji se vra?a
O?uvan je u njima
To su stara plemena
Spojit ?e se vukovi sa svima
Zato su opasni
Od glupih pri?a o crvenkapici
Do istrebljenja po Kanadama *****
Oni su dio naeg puta i nae integracije
Kako god vam to zvu?alo

Smjer za izlazak i matrixa
Unitenje misli
Oduzimanje mo?i ?uvara i njihovih gospodara
Ne brini sve slike postoje
Nisu ti potrebne misli da ih pokrene i igra se s njima

Na kraj po?etka
Indijanac gui prijatelja
Obe?anje je ispunjeno
Poglavica i duh Randle Patrick McMurphya
Tr?e kroz slobodu vlastitog izbora

Kada svi krenemo
Nitko, nitko
Vie nas ne moe pratiti

*
http://hr.wikipedia.org/wiki/Let_iznad_kukavi%C4%8Djeg_gnijezda_%281975%29,
http://hr.wikipedia.org/wiki/Ken_Kesey

**http://hr.wikipedia.org/wiki/B-52_Stratofortress

***http://www.thechestnut.com/simon/simon.htm

****http://en.wikipedia.org/wiki/Et_cetera

*****
http://www.drustvonoa.org/akcija%20425.html,
http://action.defenders.org/site/PageServer?pagename=savewolves_takeactionTre?i svjetski rat

Tre?i svjetski rat
Ve? traje u zonama sumraka*
Izvrene su pripreme
Pitanje za dobronamjerne
Kako je nastala materija
Iz duha?
Moe li duh promijeniti stanje svega
Sveznaju?i na naoj strani
Da nita nije ?vrsto
Sve je mijena**

Mi smo skupina hologramskih detalja
Sve je to cjelina
Do najmanjeg detalja
Sadrana velika slika
U bilo kojem dijelu holograma

Zato su nau?ili takora da upravlja avionom
Razlike su samo ograni?enja
Dijelovi cjelovite slike
Zatvoreni u umu razuma
Sve je nevjerica

Sje?a se onog filma
Kad' su na raspolaganju nove sprave
Ubaci se programa za upravljanje***
Vie ne treba auto kola
Tako netko sa joystickom upravlja
Naim mogu?nostima
Krene lijevo
On te skre?e desno
Evo jure?eg autobusa
Lei na cesti
Prihvati to je samo slika
Nekog igra?a vido igrica

U?e nas
Dua je zarobljenik tijela
Pa ima razum i ego
Svjesnost i ne svijest
Razni dijelovi tijela
Noga moe ovo
Ruka radi ono
Jedno me zamjeni
Izvorni kod
Uskla?enost svega toga
Iza samo volja
Namjera
Postoji li svemir ve?i od naih mogu?nosti
Vjera zamijenjena znanjem izvora

Misli da je opti?ka varka
Mjesec je manji il' ve?i
Nevidljiva tamna strana
Ista putanja
Ne budi naivan
Samostalno upravljaju s njime
Svako novo odstupanje
Sve parametre promjeni
?ak i ljudsko sje?anje
Izgleda isto
Kao i ju?er

Tako nam odre?uju
Stubite rasta
Po kojem se penjemo
Pa opet padamo
Stani malo
Jednom se opet dogodi
Pobuna
Androida

U svijetu slobodne volje
Kakva je to tek iluzija
Jedan obi?an film
Mijenja vae emocije
Voljom se odmakni iz kadra
Budi
Akter
I publika
Povezuje se cjelina
to se tada doga?a
U projekcionoj sobi
Panika
Likovi izlaze iz filma
Hodaju kino dvoranama

Masovna hipnoza
Vrlo je jaka
No zastani u buci
Shvati da ne zna to tu radi
Iskora?i
Vidi hranidbeni lanac emocija
Isisavanje i pranjenje napona
Kada si izvan stroja
Sve je lako
Za smrt se ne boj
Nje i tako nema
Ne zaboravi
Pogled iz druge perspektive
Ti si na obje strane
Kua?a i promatra?a
Aleluja

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Misao se dijeli

Misao se dijeli
Dali je to od izvora
to je izvor misli
More koje misli

Podjela
Kako dalje
Jesu to krila bez an?ela
Gdje se izvor gubi
Nestaje
U ljetno ve?er
Oblaci skrivaju nebo
Zvijezde na istom mjestu
Da li je to tako
Kada znamo da iz naeg uma
Projicirana zraka holograma
Gdje si sada
U toj slici

Mnogi pokuavaju ostati u miru
Mole?i
ivu?i u skladu
Malo ih je odvojeno od svijeta
Stabilni su
Drugi su stabilni u svojim vjerovanjima
Uvjerenja stalno obnavljaju
Po potrebi mijenjaju
Stalno su u trendu

Pitanje glasi
?emu slue vjebe
Duha i tijela
U svijetu se unato? tome
Nita ne mijenja
?emu nastojanja
Kad te iz takta izbacuje
Tu?a sitnica
Zato je to tako
O ?emu se radi
Naj?e?e rasprave se vode
O neznanju poduprtom vjerovanjem
Pa tu su oni
Koji razumiju bolje
Imaju ui da ?uju
A vide fantaziju
Kako se okiti ta matrica
Naeg svijeta
Kako nas vara i zavodi
Poslije svake etape vra?amo se ku?i
Bilo je naporno
Vie i ne znam to smo htjeli
Onda tu nastaju pri?e
Literatura
Dogodovtine
Uvijek je borba
Svjetla i tame
Crni vitez
Napada bijeloga
Malo smijeha nikada ne kodi
Oduzmimo im konje
Neka tr?e u onim tekim oklopima
Rulja se valja
Dre?i za trbuhe
Smijanje, daha nema
?ujem glas negdje kraj mene
Juh
Ja sam se popiala

Matrica se prilago?ava
Formom, sadrajem oblikom i stilom
Uvijek je moderna
Korak ispred svijeta
Ona kreira
Parfeme i visoku modu
Kako bi raja i dalje ostala
Zaglupljena

Moe li pro?i kraj reklame
Pro?itati to na njoj pie
Biti siguran da se nije uuljala u tebe
Pa kada se najmanje nada
Evo te zavodljive slike
Mlada, zgodna sa nao?alama
Poziva te u banku
Samo do?i, potpii i vozi
Sve je dobro dok jednoga dana
Netko ne kuca na vrata
Dobar dan gospodine
Imate 1o minuta
Spremite najnunije
Vie niste vlasnik stana
Sada je to banka
Stepenicama se penju
2 zatitara
Ako bude problema
Problema nema
Evo te na ulici
Opet ista reklama
Sada vidi
Da su te zajebali

I tako galop, trka ne prestaje
Juri svijet
Ti juri u njemu
Ko?i ?ovje?e
Gledaj
Svi tr?e
Prema rubu provalije
Izlazi iz stroja
Probijaj se do bokova
Tamo je mirno
Nema reklama, nema ni snova

Iz strojnica pucaju u koli
Bomba samoubojica
Izvla?i osigura? na nekoj od trnica
U Palestini
Gdje su polijepili znakove izraela
Izmiljena zemlja, izmiljeni ljudi
Kad raketiraju bolnice i kole
Teror je uvijek u dravnim rukama
Bez vojske, pijuna i budala
Nema ni terorista
Cia se zove kodnim imenom
Al qaida
Sje?a se te scene
Kad obla?i odijelo od bombi
Kaput dinamit
Kad rairi baloner
Izaziva ve?u sablazan od pervetit
Jer to je faca
Sa smrtonosnim posljedicama

Pranje mozga od ro?enja
Krtenje, bar micva
Sve je to inicijacija
Slijede diplome
Dominantna svjetska sila
Pita li se
?ije su to pri?e
Kako je tom bogu stvarno ime
Pitanja su zabranjena
Jer kad pita
Sve pada u vodu
Nastupa andarmerija

Neki dan gledam
Gospo?a obmana
Vjeba pred kamerama
Direktni prijenos, vijest dana
Po?ela je izborna kampanja
Koga briga
to u afrikama
Umiru otrovana djeca

Ovisnici
Od droge do alkohola
Skon?aju vrlo brzo
Zato piju i propadaju
Zar su oni mjerilo svijeta
Da taj svijet nije podnoljiv
Zato postoje odredi cracka
Zati?eni dravama, vladama, policijama
Jer pri?a je ovakva
Najprije te truju pa lije?e
Ako ne podnosi lijek
uta ku?a te ?eka
Osiguranje ne pokriva
Krv ti piju
A ti drogiran ve? si sada
Samo mirno kae
Da draga
Idem dovraga

No najopasnija droga
Nema je u vijestima
To su informacije
Kojima se pukom vlada
Sluge velikog brata
Povlatene su samo do granice
Iskoristivost je ta crta
Poslije ih bacaju na smetlite
U nekim pri?ama to nazivaju
?istilite

Novi regruti
1984 je naim glavama
Orwell je znao detalje tajnog plana
Zato je stvarno
To sjajna knjiga glupanima
Koji ?ekaju iskupitelja
Bratstvo illuminata
Vodi brigu o svima
Evo ih u naim posteljama
Sa novim tehnikama

Znaj
Hrkanje i sve druge stvari
?uju se
Od 1 9 kata
Cijela zgrada je 10
Zaokruena galaksija
A to je hotel
Tankih zidova
kripa kreveta, pla? djeteta
Smijeh bez kontrole i granica
?ak i pomicanje jaha?a
Na poljima ahovnice

Neki od nas
Ozbiljno se bave
Istraivanjima, duhovnim temama
Analiziranjima, promiljanima, prepri?avanjima
Vra?evi, vidovnjaci, amani
Novog doba
Neki ga slijede
Ta pri?a je ve? nema dugo vi?ena
Kad je religija odvojila jedno svoje krilo
I dala ga znanstvenicima
Jer nije glavno pitanje
Koko ili jaje
Ima li ili nema
Boga
Ve?e pitanje glasi
Zato je to tako
Zato u nama dvojnost djeluje
Na katastrofalni na?in
Auto destrukcije
Bola sa kratkim intervalima
Bez osje?aja

Klanjaju?i se bilo kome
Pa i onom neshvatljivom
Davanje milodara
Traenje milosti
Te pri?e jo ima
No imam jedan savjet za tebe
Ako te zanima tko si
Ne trai
uti i sjedi
Gledaj sebe i svijet oko tebe
Ne ?ini nita
Jer sve je ?injeno
Budi to to jesi

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


Putovanje kroz galaksijsku no?

Putovanje kroz galaksijsku no?
U sazvije?u strijelca
Mlije?na staza
Prodire Sagittariusa
Svi govore o istini
Da bi istina ostala skrivena
Zato istina izgleda druga?ije
U umu promatra?a
Nivo razumijevanja
Toliko re?enica
Koje ponavljaju stara vjerovanja
Kao komadi?i odkrinutog neba
Je li istina slika
Da li utnja
Ne govorenje
Jesu istina
Mnoga pitanja bez odgovora
Odrazi u ogledalima

Sudac je onaj
Tko ne razumije
Ne moe znati
Zato sudi
Da bi rijeio
Unutarnji sukob
Dileme
Destabilizaciju vlastitog svijeta
Ukotvljen u egu
Govori o bogu
Pozivaju?i se na njega
Plat je to koji ga titi
Bog je
Na njegovoj strani
Kr?ani ili muslimani
Nema ve?eg od njihovog
Najve?eg

Sukobom jedni drugima razbijaju vjerovanja
Ne iznena?uje upornost ponovnog krpanja
Probuenih balona
Svijet bez nao?ala
Posve je nejasan
Mutant ?ovjek
Nesiguran
Moda je to put prema sebi

?emu pitanje
Biti ili ne biti
To sigurno nije vano
Ne treba ti potvr?ivanje svijeta
Niti su drugi tvoj odraz u ogledalima
to je ve?e od nas samih

Jedno prije odbacivanja
Izvora
Uvo?enja programa sa mislima
Promjena nije mogla nikada biti izvrena na novo ro?enima
Zato su ta dje?ica ubijana ili reprogramirana

Sve pri?e o svijesti su iluzija
Prepri?avamo to nam je netko dao
Pametujemo, umujemo i jedni druge zaglupljujemo
Kako bismo bili obuzdani
Konj na uzdi
Ne tr?i slobodom
Njegova hrana nije istina
Ve?
Zelena trava
Spavaju?i
Mogu?e
Tijela
Nae zatvore
Ovog postojanja

Kako da shvati ispravno djelovanje
Na osnovu nekoliko sli?ica filma
I to ne one koje ti izabere
Ve? iz pila
U kojem su sve karte
Kao jedna

Svatko od nas
Zna
Kako napustiti tijelo
Ne zemaljskim na?inom
?ekanja u redovima
Na udarac krvnikovog malja
Pogledaj to svjetlo koje nosi
Kada ga spoji sa sobom
Popucati ?e sva ogledala iluzije
Ugasit ?e se hologrami stvarnosti
Svijet bez misli
Bez uma
Ti
Sa milijunima
Ima li ita bolje
Od po?etka novog stvaranja
Svijeta
Ljubav
Bez uvjet

copyright: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript


 

Stranica 5 od 7 Sve stranice