Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Zemljine promjene i 2012 - poruke od Utemeljitelja

Preskoči sadržaj

Sadržaj:

  1. Zemljine promjene i 2012 - poruke od Utemeljitelja (trenutno prikazana)
  2. dio
  3. dioSal Rachele - Zemljine promjene i 2012 - Poruke od Utemeljitelja
 


Download knjige u PDF-u: http://www.sendspace.com/file/1qvktz


Predgovor


Materijal u ovoj knjizi je sakupljen sa razli?itih radionica koje sam odrao u Australiji 2006. godine, a tako?er je sastavljen i od kanaliziranih poruka koje sam primio u Sedoni, u Arizoni u 2007.

Puno panje je posve?eno da minimaliziram ponavljanje koncepata i da poveem teme iz razli?itih tretmana. Informacije su originalno date u 2 knjige. Prva knjiga sadri doslovan transkript poruka koje su primljene na Australskim radionicama. Druga knjiga sadri nastavak tih ideja, koje su primljene kroz nekoliko sljede?ih dana. Unosio sam te informacije u kompjuter kako su pristizale, sa minimalnim editiranjem. Prije nekoliko godina, tijekom meditacije, posjetila su me velika bijelo-plava bi?a sazdana od ?iste svjetlosti. Oni nisu humanoidi, nego su sli?ni zvijezdama ili energetskim loptama. Informirali su me da dolaze na Zemlju samo u vrijeme prijelaznog perioda, prije i za vrijeme velikih kozmi?kih ciklusa. U tim porukama, detaljno su opisivali kozmi?ke cikluse - kada se pojavljuju, kako se odvijaju, i zato se pojavljuju. Navode da je svrha ovog materijala pomo?i ljudima da se pripreme za vrijeme koje uskoro dolazi. Kada pogledate svijet oko sebe i osjetite promjene u vama, ve? se nalazimo u vremenu koje je bilo navedeno u proro?anstvima.

Prvi ve?i ciklus koji se navodi u ovim porukama, dokumentiran je u Mayanskom kalendaru, a u drugim mjestima, kao precesionalni poredak planeta datuma 21.12.2012. Ali kao to ?ete detaljnije vidjeti u drugom dijelu ove knjige, postoji i puno ve?i ciklus koji ne utje?e samo na na planet nego i na cijeli Sun?ev sustav.

Prije nego to se pozabavimo sa glavnom temom "Zemljine promjene i 2012. godina", ova knjiga sadri neophodne osnovne informacije uklju?uju?i i istraivanje psiholokih i duhovnih temelja ideja koje su vam prezentirane.

Razumijevanje prirode sebstva, i svemira je esencijalna za razumijevanje multidimenzionalnosti ovih poruka. Primijetit ?ete da Utemeljitelji ?esto ale to su zemaljski jezici neadekvatni za opisivanje podjela dua, ili sloenosti grupa dua, vremenskih okvira i drugih pojmova spomenutih u knjizi.

Dok neke od tih ideja moete na?i u ?asopisima kvantne fizike i u?enjima kola ezoteri?nih misterija, prosje?noj osobi teko je razumjeti te koncepte. Zbog toga se ideje u knjizi periodi?no ponavljaju, na malo druga?ije na?ine.

Ovo je moja druga knjiga na temu osobnih i planetarnih promjena. Prva knjiga se zove "Life on the cutting edge ". Ta knjiga je kanalizirana vie kroz moje vie Ja, nego kroz moje duhovne vodi?e. Ako imate poteko?a u shva?anju pojma gusto?e, dimenzija, razina svjesnosti, i planeta postojanja, preporu?am vam da pro?itate "Life on the cutting edge ", prije ?itanja ove knjige.

Najvie od svega elim zahvaliti Stvoritelju Svega to postoji, to nastavlja proizvoditi neograni?ene varijacije inspirativnih iskustava kroz mene i svih dua u Kreaciji.

Hvala ti Boe, to izraava Sebe kroz sve nas.

Sal


Uvod

Utemeljitelji su grupa bi?a, sa onog to ja zovem 12. dimenzija. 12. dimenzija je nepregledno carstvo Kreacije, koja postoji daleko iznad svega onog to ljudi mogu zamisliti.

Naem kanalu se Utemeljitelji pojavljuju kao velike plavobijele lopte svjetlosti, koje se postepeno sputaju u Zemljinu atmosferu kako bi donijele informacije i prosvjetljenje ?ovje?anstvu.

Mi smo naveli puno detaljniji opis Utemeljitelja prema njihovim vlastitim rije?ima. Kako ?itate razli?ita poglavlja, po?et ?ete shva?ati njihovo porijeklo i svjesnost. Njihov najve?i izazov je predstavljanje njihovog posla i komuniciranje iz njihovog svijeta u na, na na?in koji je prihvatljiv i koristan za ljudsku evoluciju.

Kako bi Utemeljitelji mogli komunicirati sa nama, moraju si?i sa svoje vibracije, od 12. do 7. dimenzije, prije nego to pokuaju skidati informacije u moj vii um. Objasnit ?u vam to.

Utemeljitelji obi?no koriste ono to mi zovemo telepatski prijenos kako bi stavili svoje ideje u nadsvjesni um ?ovjeka. Oni navode da moraju sniziti vibraciju malenog dijela sebe, kako bi mogli komunicirati na ovaj na?in. Informacija se prenosi u vii um gdje se dekodira i prevodi u zemaljske jezike, kako bi ?ovje?anstvo moglo razumjeti poruke svojim svjesnim umom. Utemeljitelji ?esto podsje?aju one koji ?itaju ovu knjigu, da to nije lak proces. Ideje i koncepti predstavljeni ovdje teki su za objasniti ograni?enim ljudskim rje?nikom. Bez obzira na to, ve?ina ovog materijala moe se upiti na energetskoj razini ?ak i ako um ima poteko?e sa shva?anjem pro?itanog.

Kako ?itate ove poruke, obratite pozornost na energetsko stanje vaeg tijela, i primijetite kakve dojmove dobivate izme?u redaka.

Nije tako jednostavno predstaviti vam kompleksno djelo iz svjesnosti koja je toliko naprednija u evoluciji od naeg obi?nog ljudskog razumijevanja. Iako ?e se ?initi da se sljede?e poruke odvijaju u ivoj konverzaciji izme?u 2 ili vie entiteta, ve?ina informacija pristigla od Utemeljitelja je skinuta u formatu paketa u nadsvjesni um kanala. Te informacije se zatim alju u svjesni um na prijevod u ovaj pisani jezik. Utemeljitelji su me odabrali za njihovog glasnogovornika, zbog moje sposobnosti da premostim i izmijeam znanost sa duhovnosti, i zbog mojih vjetina verbalnog izraavanja ideja.

U ovo vrijeme postoji toliko mnogo Bogova Kreatora koji se kanaliziraju kroz ljude. Moj kanal je samo jedan od grupa dua i samo jedan od kanala. Preporu?am vam da potraite dodatne materijale, koji pristiu na Zemlju, od drugih grupa Kreatora, kroz druge kanale.

U ve?ini slu?ajeva, njihovi materijali ?e biti sli?ni mojem radu. Zapamtite da je veza izme?u ljudi i Utemeljitelja energetska veza. Mala porcija njihove svjesnosti ?e vas omotati kada budete ?itali ovu knjigu. Dozvolite porciji njihove energije koja rezonira sa vaom duom, da u?e u va um i pomogne vam da se probudite.

Teme o kojima ?emo raspravljati u ovoj knjizi

Po?et ?emo na put sa istraivanjem prirode Svemira, nakon koje ?emo se osvrnuti na stvarnu povijest ivota na Zemlji i ono to se ?esto zove izvanzemaljska prisutnost na Zemlji i oko nje. Nakon toga prebacit ?emo fokus na evoluciju due i uzdizanje ili uskrsnu?e. Utemeljitelji ?e objasniti to je to Merkabah vozilo i kako ono funkcionira. Objasnit ?e vam pojmove dua, obitelji dua, grupa dua, duevnih partnera, dua blizanaca i sli?no. Probat ?e vam objasniti kako se due dijele i to je fragmentacija dua. Objasnit ?e vam koje fragmentacije su poeljne a koje nisu, i kako posti?i integraciju due. Ovaj materijal ?e vam pomo?i da shvatite koncept vremenskih perioda.

Biti ?emo vo?eni da vam otkrijemo pravu prirodu DNA, uklju?uju?i DNA svjetlosne klju?eve i kodove, koji su prethodnici stvaranja DNA molekule. Pogledat ?emo aspekte DNA koje nai znanstvenici ne razumiju. Uloga takozvanog beskorisnog DNA bit ?e razjanjena. Zapravo u Bojoj kreaciji nema sme?a, zato to je sva priroda dio inteligentnog dizajna. Sve kreacije su aspekti Boje Glave. Zbog toga, sve to je Bog stvorio ima svrhu.

Nema dijela na fizi?kom tijelu koje nema svrhu. Kada izvadimo neki organ iz tijela, smanjimo funkcionalnost tijela do nekog stupnja. Svi dijelovi tijela imaju svoju funkciju. Neki dijelovi imaju jako malu ulogu, kao npr. slijepo crijevo, ali usprkos tome svi dijelovi tijela imaju svoje mjesto u velikom dizajnu.

Isto tako, svaki dio DNA ima funkciju i jedna od funkcija (junk) beskorisnog DNA, je da snima izvanzemaljske ivote due. To nas ponovno vra?a nazad na temu Eta. U tre?em poglavlju Utemeljitelji nam daju pregled ET prisutnosti na Zemlji, dok u drugom poglavlju objanjavaju uloge naih ET pomaga?a dok mi prolazimo kroz promjene na Zemlji.

U drugom poglavlju Utemeljitelji objanjavaju prirodu promjena na Zemlji, uklju?uju?i i poravnanje u 2012. godini i galakti?ku promjenu to to zna?i, kako ?e to funkcionirati i zato je to vano.

Osvrnut ?emo se i na znanost o precesiji osi. Nakon znanstvenog objanjenja promjena na Zemlji, i u solarnom sistemu, Utemeljitelji ?e objasniti razli?ite aspekte promjena iz razli?itih polja studiranja, kao to je psihologija, filozofija, sociologija, biologija, ekonomska i politi?ka sfera.

Nakon toga osvrnut ?emo se na to kako bi ivot na Zemlji mogao izgledati nakon ovih promjena. Zadovoljstvo mi je da budem va doma?in dok vas Utemeljitelji vode na ovo veliko putovanje.

Drite se i uivajte u vonji!

Sal Rachele


PRVI DIO - Neophodne po?etne informacije

Poglavlje 1 - Priroda svemira


Dozvolite nam da se predstavimo

Pozdravljamo vas, mi smo Utemeljitelji. Prvo ?emo se predstaviti. Mi smo ono to vi zovete Bogovi Stvoritelji. Samo jedan mali postotak nae energije dolazi kroz ovaj kanal. Nama je teko projicirati ?ak i mali dio nas u va svijet. Mi to preferiramo raditi pomo?u metode koja se zove telepatska transmisija. ?ak i sa ovom metodom, ve?ina nae energije koja do?e do vas, u?itava se u razli?ite kanale naeg vieg uma. Nae stvarno iskustvo je vama vrlo teko razumjeti. Dolazimo iz frekvencije koja je vrlo bliska realnom vremenu, zbog toga to imamo vrlo vane poruke za ?ovje?anstvo. Mi dolazimo u ovakvoj formi uvijek samo na po?etku i kraju svakog velikog kozmi?kog ciklusa na Zemlji. Vi bi mogli re?i da mi ponovno posjetimo na eksperiment da vidimo kako napreduje.

Ovaj svemir je eksperiment

Moete reagirati na ovu re?enicu i re?i: " Ja sam neovisan entitet stvoren na sliku i priliku mog Boga. Ja nisam eksperiment."

Mi razumijemo vau zabrinutost. Iako, ovaj specifi?ni lokalni svemir, koji mi nadgledamo zajedno sa drugim grupama bogova stvoritelja, je upravo eksperiment vie od i?ega drugoga. Moemo re?i da glavni Bog (Boja Glava) nadgleda eksperiment, isto kao to fakultet zaposli nadzorni odbor kako bi nadgledao kemi?ara koji razvija i istrauje stvari u laboratoriju. Kemi?ar dobije novac od fakulteta. Rijetko ga se ostavi samog da radi svoj posao, uvijek postoje drugi koji ga doslovno nadgledaju.

U tom smislu, kada smo dobili ovlatenje od glavnog Boga da stvorimo ljudsku formu, mi smo to u?inili vrlo marljivo, ali do nekog stupnja, to je bilo u?injeno sistemom pokusa i pogreke. To je bio vrlo ambiciozni projekt. Mi smo u velikoj mjeri razumjeli kako se svemir pove?ava, iri, umnoava i duplicira, kroz formu i uzorak. Uklju?ili smo svemirske zakone i principe. Me?utim, znali smo da ?e biti izazov stvoriti atomsku strukturu koja ?e ujediniti svemir slobodne volje i predodre?eni svemir zajedno u jednom organizmu. Htjeli smo ivotni oblik, ili radije kreativnu strukturu, koja bi bila sposobna nastaniti osjetilne mehanizme (tijela) i koja bi imala virtualni pristup u svih 12 razina Stvaranja.

to mislimo pod tim? Objasnit ?emo vam.

Definicija gusto?e i dimenzija

U ovoj knjizi mi ?emo vam govoriti o gusto?i i dimenzijama. Kada god pri?amo o specifi?nim stanjima vibracija, koristit ?emo termin "gusto?a", a kada pri?amo o podru?jima postojanja, tada ?emo koristiti termin "dimenzija". U prijanjim radovima autor je objasnio u velikom opsegu svojstva svake gusto?e i dimenzije. Iako je na saetak ispod vrlo lako za razumjeti, preporu?ujemo vam da pro?itate knjigu "Life on the cutting edge " ako vam sada nismo u mogu?nosti dovoljno dobro objasniti ove termine. Kroz nae poruke, pri?at ?emo o viim i niim gusto?ama i dimenzijama. Rije?i vii i nii se odnose samo na specifi?ne frekvencije, a ne na kvalitetu postojanja ili procjenu vlastite vrijednosti. Visoko nije bolje od nieg, samo je vie proireno i vie sveobuhvatno.

Kako bi vam pomogli da shvatite nau percepciju Stvaranja, koristit ?emo razli?ite pristupe i metode u?enja. To radimo zbog toga to je Zemlja sklop razli?itih slojeva i razina vibracija ili gusto?a.
Imate ono to mi zovemo prvi stupanj zemljine gusto?e , to se u grubo odnosi na mineralno carstvo - kamenje, stijene i geoloki slojevi koje nalazite u zemljinoj kori.

Imate ono to zovemo drugi stupanj zemljine gusto?e, koji uklju?uje vegetaciju i biljni svijet, svijet koji se pridrava odre?enih zakona i principa irenja tj. razmnoavanja.

Imate ono to zovemo tre?i stupanj zemljine gusto?e, koji se odnosi na ivotinjske forme i koji se moe zvati vaim niim ljudskim atributima kao to je ra?anje, seksualni instinkt, lova?ki nagon i sli?no.

?etvrta zemljina gusto?a uklju?uje svijet vieg ljudskog i profinjenog intelekta - kao to je umjetnost, muzika, budne svjesnosti, imaginacije, kreativnosti, metafizike i sli?no.

Peta zemljina gusto?a uklju?uje eteri?no svjetlo tjelesne forme ?ovjeka, to je jo uvijek jedva potencijalno u ve?ini slu?ajeva. U poglavlju 6 navest ?emo neto vie o atributima 5 razine gusto?e.

Suzdrat ?emo se od objanjavanja este do 12. gusto?e zasada, jer je ovo tek uvod u sljede?a poglavlja.

Kako bi?a vie gusto?e doivljavaju Zemlju

Malo ?emo razjasniti stvari vezane na izazove i poteko?e s kojima se susre?u bi?a vie gusto?e kada pokuavaju komunicirati sa ljudima na Zemlji. Ve?ina informacija koja se daje ljudima alje se u grupama podataka ili energetskim paketima, u vii um, zatim se te informacije skidaju i "siju" u svjesni um.

Zato se informacije daju na taj na?in?

Zato to postoji fenomen koji se zove "silaenje". Mi se sputamo sa nae normalne vibracije 12- te gusto?e. Kod elektri?ne energije postoje transformatori koji prevode energiju sa visokog napona od 220 kilovolta na 220 volta, u europskim zemljama ili na 110 volti u nekim sjeverno ameri?kim dravama, i za vrijeme dok struja do?e do vae uti?nice na zidu, napon je tisu?u puta smanjen nego u visoko voltnim icama koje dolaze iz centrale.

Tako se i naa energija prenosi na sli?an na?in, u va sistem distribucije energije, i kako bi nae rije?i dole kroz kanal u formi koju vi moete shvatiti, neophodno je da pro?emo kroz razli?ite razine sniavanja nae frekvencije kako bi vi mogli prakti?no iskoristiti informacije koje dobijete.

Ove informacije stiu energetskim putem i velika ve?ina tih informacija koja vam je data nema verbalni kontekst. Rije?i su dizajnirane kako bi zadovoljile va intelektualni um. Neophodno je za nas da komuniciramo na vaim zemaljskim jezicima kako bi va um mogao napraviti odgovaraju?u poveznicu izme?u energije koju primate i vaih svakodnevnih ivota u onom to vi zovete va trodimenzionalni svijet. Ove informacije se prenose u format knjige, pa je posebno teko razjasniti termine koje koristimo, jer ne komuniciramo sa kanalom (autorom) i sa vama uivo. Jedna od velikih poteko?a koja se pojavljuje za vrijeme kanaliziranih poruka je semantika, lingvistika i terminologija, jer svako mjesto gdje se jezik koristi u ovoj formi ne razumije rije?i na isti na?in.

Na primjer vaa rije? znanje, moda ima druga?ije zna?enje nekome iz druge zemlje ili kulture, pa iz tih razloga moramo paljivo govoriti, i ponoviti neke od ideja koje smo predstavili. Ne?emo vam dati ono to vi zovete osnovna poruka.
Pretpostavit ?emo da ve?ina vas ima neko razumijevanje o znanosti, filozofiji i psihologiji i da se nalazite na svjesnom duhovnom putu.

Uloga utemeljitelja

Naa uloga je da do?emo na planete na kraju njihovog kozmi?kog ciklusa ili velikih cikli?kih doga?aja, kako bi asistirali i onom to se zove etva ili uzdizanje. Naa inteligencija moe pomo?i pogurati due koje ele pro?i kroz proces uzdizanja. To je prili?no teak put za nas, zbog nae nekompatibilnosti sa vaom vibracijom u cjelini, to zna?i da su samo neki od vas postigli 5-tu razinu gusto?e svjesnosti a mi smo na 12- toj razini.

Doga?aji koji ?e se odvijati na Zemlji u sljede?a 3 desetlje?a ?e imati velik utjecaj na sve zemaljske oblike ivota. U ovim porukama, detaljno ?emo opisati promjene i objasniti ih sa vie razli?itih stajalita, kako bi ih to bolje mogli razumjeti.
Po?et ?emo sa pogledom iz perspektive Stvoritelja.

Ovo uvodno poglavlje odgovoriti ?e na Vae pitanje zato vezano na zemljine promjene i doga?aje koji tek dolaze. Po?et ?emo sa pri?om o Postanku.

Priroda Stvaranja

Neograni?eni Stvoritelj stvorio je sve to postoji, uklju?uju?i sve svemire, galaksije, zvije?a, solarne sustave, planete, ivotne oblike, povrine, dimenzije, gusto?e, zakone, principe, sile, mo?i, energiju i svakako duh. Sve dolazi od Boga. Sve je Bog. Bog postoji unutar i izvan vremena. Bog postoji u svim vremenskim okvirima, vremenskim skalama i dimenzijama. Bog postoji u praznini, iako je koncept postojanja u praznini nevaan.

Va jezik je nedostatan da opie mnogo aspekata Boga, ali ?emo pokuati ilustrirati dijelove Boga koji su vani za Zemljine promjene. Kako bi pomogli u objanjavanju nekih pojmova u knjizi, malo ?emo se osvrnuti na neke koncepte ?ovje?anstva koji su krivo shva?eni.

Ideja da je Bog muko ili ensko je pogrena informacija koja se temelji na ograni?enom ljudskom intelektu (i intelektu sli?nih rasa u drugim svjetovima). Iako ponekad pomae da zamiljamo Boga kao nekog sa osobnosti i ljudskom inteligencijom. Budu?i da je Bog sve, Bog je muko i ensko, jedno i drugo i nijedno od toga. Zbog jednostavnosti jezika, dalje ?emo Boga u ovoj knjizi oslovljavati sa "On". To na bilo koji na?in ne umanjuje vrijednost enskog aspekta Boga. Sve je bilo stvoreno na sliku i priliku Boga, sa svim kreativnim atributima vae Majke ili Oca Boga. U po?etku Bog je stvorio ne samo Nebo i Zemlju nego i individualne due kao ekstenzije samog sebe, kako bi istraivao i iskusio svoju vlastitu kreaciju na dubljoj razini.

Due su se pojavile u valovima kreacije. Neke su ule u svoje individualno stanje blizu trenutka za?e?a, koje ovaj kanal zove 12 ta gusto?a. Ve?ina vas koja ?ita ovu knjigu ste se pojavili za vrijeme vala kreacije sedme gusto?e.

Prve individualne due su se odvojile od glavnog Boga prije puno milijardi zemaljskih godina, kao bi?a sa 12 te gusto?e. Tada su oni odlu?ili sniziti svoju vibraciju, kako bi istraili vanjske svjetove Kreacije. Za vrijeme ranih dana ovog svemira, postojalo je samo nekoliko dimenzija. Vanjski svjetovi su tada vibrirali na 7moj gusto?i i na viim gusto?ama. Te "drevne " due ?esto su po?ele svoj put na 7moj razini i postupno se penjale do 12te razine, postupno odrastaju?i zajedno sa uzdizanjem. Jednom kada su opet bili na 12 toj razini, bili su poput funkcionalnih odraslih ljudi, odraslih iz bebe, preko djetinjstva, tinejdera, mladosti i kona?no su bili odrasli tj zrele due. To su Bogovi Stvoritelji od kojih smo mi jedan dio.

Dodatni valovi Stvaranja su slijedili nakon ro?enja drevnih dua, sa duama i grupama dua ro?enim iz Boje Glave milijardama godina do dananjih dana. Uslijedile su bezbrojne varijacije, i iako su postojali to?no odre?eni uzorci ro?enja novih dua, i matemati?ki precizna objanjenja to se doga?alo u tim ranim danima Stvaranja, uvijek su postojale iznimke u pravilima. Neke due su ro?ene kao usamljene iskre svjetla, dok su druge dolazile u parovima od 3, 4, 6 i 12 dua u grupi. Neke due su ro?ene u velikim grupama koje su se kasnije odvojile u manju grupu, kako su uronile dublje u manifestiranu Kreaciju.

Proces evolucije

Mi osje?amo, dragi Kreatori, da su ove osnovne informacije od vitalne vanosti za razumijevanje evolucije vae due, i trenutnog stanja na Zemlji.

Mnogo vas je postavilo pitanje: "Da li se mi rodimo kao individualne due i onda se ponovno vratimo u Izvor jednog dana u budu?nosti?" Dat ?emo vam prijelazni odgovor na ovo pitanje.

Beskona?na Boja Glava stvorila je sve. To je sveprisutno bi?e znano kao Onaj koji Sjaji, Izvor svega to jest, Veliko Centralno Sunce, ili bilo koje drugo ime koje mu elite dati. To bezimeno bi?e bez forme, htjelo je iskusiti svoju vlastitu kreaciju kao individualne strane sebe.

Poput milijardi malenih bodlji na morskom jeincu, sa osjetilnim ticalima na kraju svake bodlje, Bog je mogao iza?i van i dodirnuti svoju kreaciju i vratiti se u centar da bi podnio izvjetaj to je otkrio. (Ove rije?i smo jako pojednostavili kako bi iskoristili mogu?nost vaeg jezika.)

Kada se aspekti Boje Glave protegnu u njegovu Kreaciju, Bog je odlu?io da je svaki aspekt unikatan i da ima pravo istraiti Kreaciju na unikatan na?in, kako bi beskona?ni svemir mogao biti doivljen do maksimalnih krajnosti.

Zbog toga su neki aspekti Boga otili sve do tre?e gusto?e, dok su neki ili samo do 7me gusto?e, i svugdje izme?u toga. Neki sun a 5toj gusto?i. I malo po malo vra?ali su se u Centar da izvijeste o tome to su iskusili, ali se nisu stopili sa Centrom i nestali. Taj proces sli?an je ra?anju djece na Zemlji. Oni se ne vra?aju nazad u maternicu, nakon to se rode, i ne pokuavaju se stopiti nazad sa vaom fizi?kom formom, nego postanu poput vas i stvaraju poput vas i u puno slu?ajeva su napredniji u svojoj kreaciji od vas. To je sli?no procesu evolucije dua. Ba kao i ro?enje i odgoj djeteta.

Ovaj lokalni svemir stvorili su bogovi kreatori

Mi smo kao Bogovi Kreatori izili iz Boje Glave, doli do sedme gusto?e i tada se vratili do Boje Glave kako bi izvijestili o tome to smo iskusili, evoluiraju?i pritom kroz osmu, devetu, desetu, jedanaestu do 12 te razine.

Kada smo dosegli 12tu razinu, bili smo kao djeca koja su odrasla i otila na fakultet, tako smo i mi nau?ili dovoljno kako biti potomak Kreatora, pa smo mogli iza?i van i stvarati poput naih roditelja.

U ovom slu?aju nau?ili smo stvarati cijele svemire. Da li znate da postoje neograni?ene koli?ine Kreacije za istraivanje? Unutar Stvoriteljevog kona?nog svemira, lokalni svemir u kojem ivite zapravo je stvorio jedan od Bogova Kreatora. Da li ste to znali? Ponovno ponavljamo - Ovaj svemir u kojem se nalazite stvorio je jedan od Bogova Kreatora. A opet, svi svemiri se nalaze unutar otac&majka bojeg vje?nog svemira, to neki zovu Omniverse ili Multiverse.

Sve to doivite u naem svemiru stvoreno je od Boga, naeg boga oca/majke, naeg kreativnog izvora, ali postoje aspekti vaeg svemira koji su stvoreni od Bogova Kreatora, sinova i k?eri od Boga, koji su dosegli razinu stvaranje kao njihovi roditelji. (Koncept spola postaje bezna?ajan nakon 7me gusto?e, ali koristimo va ograni?en jezik, zato se tako izraavamo).

U osnovi, nije vano da li je vaa planeta Zemlja stvorena direktno od oca/majke Boga ili bogova Kreatora. U biti to nije vano, ali smo to spomenuli kako bi vam pomogli razumjeti va koncept tko smo mi kao bogovi Kreatori. Dio Kreacije koja je stvorena od Boga kroz bogove kreatore su razine od 1 do 6. To su vanjske razine Stvaranja. Vi kao dua imate slobodu da istraujete bilo koju od tih 6 razina. To je dar slobodne volje koja vam je dana.

Multi svemiri

Dozvolite da ponovimo gore navedene ideje na malo druga?iji na?in. Kreator ovog svemira je zapravo bog kreator koji je tako?er i stvorio produene verzije sebe u vaoj formi. Postoji Omnisvemir ili Multisvemir kako ga god elite nazvati, koji uklju?uje i roditelje od boga kreatora.

Ako moemo definirati Boga kao sve to postoji, tada ta definicija mora uklju?ivati sve svemire koji postoje u Omnisvemiru i sve kreacije bogova kreatora, kao i sve ljudske kreacije.

Ako postoji deset milijardi dua koje su evoluirale nazad na 12tu gusto?u, tada teoretski postoji 10 milijardi razli?itih svemira, i svaki od tih svemira sadri due kao ekstenzije svakog boga stvoritelja.

I vjerojatno postoje ono to bi vi nazvali podsvemiri koji bi bili dodatne kreacije svake od tih ekstenzija dua nakon to one evoluiraju na 12tu razinu i po?nu stvarati nove due i svjetove.

U stvari, ne postoje granice u stvaranju, sve dok se pridravamo svemirskih principa tog odre?enog svemira u kojem se odvija kreacija, te univerzalnih principa Omnisvemir ili Multisvemir.

Jo jednom vas podsje?amo da je ovo teak predmet za raspravu na vaem ograni?enom jeziku, pa prelazimo na sljede?u temu.

Vrijeme i beskona?nost

Nau?ili ste da Bog postoji izvan prostora i vremena, i da postoji nepromjenjiv i vje?ni aspekt Boga.

Postoje nepromjenjivi aspekti Boga ali oni generalno nisu dostupni vaoj razini svjesnosti zato to vi percipirate pokret, koji stvara ideju vremena i prostora. Prava priroda vremena i prostora je zapravo neizmjerno razli?ita od onog to vi moete percipirati. Vrijeme je u vaem svijetu definirano kao mjera relativnog pokreta. Percepcija beskona?nosti je samo mogu?a kada pokret ne postoji. U vrlo visokim sferama kreacije, kreativni proces doga?a se u druga?ijem obliku od onoga to vi zovete linearnim vremenom, i zbog svih prakti?nih razloga re?i ?emo da se kreacija doga?a u beskona?nosti. To je ono to bi mogli nazvati nepromjenjivim aspektom Boje Glave.

Ali budu?i da je kreacija proces ekstenzije i ekspanzije, i zbog toga to neprestano mutira u nove konfiguracije materije i energije (bez obzira da li se radi o materiji sa 3. gusto?e ili nedefiniranom bivstvu sa 12. gusto?e), postoji aspekt Boga koji se stalno mijenja. Unutar spektra koji stalno evoluira, postoje stalni principi koji upravljaju promjenama, koji se ne mijenjaju.

Na primjer pogledajte fraktal, to je uzorak koji se pojavljuje u prirodi koji moe biti stvoren umjetno pomo?u rekurzivnih funkcija u matematici. Takav uzorak se stalno mijenja, raste, smanjuje se, iri se, skuplja, dijeli, i ujedinjuje u beskona?nost. Ali se ipak funkcija koja pokre?e fraktal ne mijenja. Svi aspekti fraktala sadre funkciju fraktala, isto kao to svaka stanica u vaem tijelu sadri va DNA otisak. Tako da je funkcija jednaka jednom atributu Boga, jednom bojem principu, koji je nepromjenjiv unutar zadanog svemira (specifi?nog fraktala).

Budu?i da je Bog sve, tada je i linearno vrijeme dio Boga. Postoje aspekti Boga koji se mijenjaju i aspekti Boga koji se mijenjaju. Postoje aspekti Boga, poput fraktala, koji su sveprisutni u kreaciji.

Fraktal je bog i funkcija koja stvara fraktal je isto Bog. Funkcija koja stvara fraktal je nepromjenjiva, dok se fraktal konstantno mijenja.

Vi, mi i sve due kreacije su aspekti naeg jednog Kreatora i vi i mi sadrimo aspekte Sebstva koji se ne mijenjaju. Isto tako, postoji mnogo aspekata Sebstva koji se stalno mijenjaju, rastu, evoluiraju, proiruju, rastu u svjesnosti, isto kao to i postoje aspekti Boga koji stalno stvaraju i ire se u nemanifestirani, prazni aspekt Sebstva.

Nemanifestirana praznina se moe povezati sa 13tom dimenzijom, i aspekt je Boga koji jo ne poznaje sebe, ako elite to tako re?i. To nije onaj isti aspekt Boga koji se ne mijenja.

Aspekt koji se ne mijenja stvara zra?enja koja potje?u od centralnih sunca razli?itih svemira. Ta proizvodnja energije i inteligencije postupno ulazi u gu?e aspekte nemanifestirane praznine.

Moete si to zamisliti kao biljku koja raste u teku?em mediju. Korijen i stabljika biljke stalno stvaraju grane i ire se, sve dok ne ispune medij u kojemu rastu. Medij u kojem organizam raste je sli?an nemanifestiranoj praznini. Uzorak unutar sjemena biljke dio je nepromjenjivog aspekta organizma i samoga ivota.

Zapravo vi ivite u linearnoj i ne linearnoj stvarnosti istovremeno. Kasnije ?emo re?i jo neto o tome.

Vi ste svi potencijalni bogovi stvoritelji

Sve due evoluiraju, ali zbog slobodne volje, neke due evoluiraju bre i sretnije od drugih. Vaa djeca su daleko ispred u evoluiranju prema bogovima kreatorima nego vi. Oni koji dolaze na Zemlju tokom ovom prijelaznog perioda su ?esto visoko razvijene due koje ele sudjelovati u velikoj avanturi poznatoj po imenu Galakti?ka Pomak. Neto vie ?emo re?i o tome u drugom dijelu ove knjige.

Kako vi postepeno povisujete svoju vibraciju i svjesnost i uklju?ite va stvarni potencijal, s vremenom ?ete shvatiti da ste svi bi?a 12 gusto?e, da ste svi bogovi kreatori. Kada vam se podigne svjesnost i shvatite tko ste i uklju?ite vie aspekte Sebe, mo?i ?ete postati vodi?i drugim duama koje se ele inkarnirati na Zemlji kako bi iskusile fizi?ku stvarnost ivota i sudjelovale u evoluciji vae vrste.

Ve?ina vas koji ste roditelji, imate djecu koja su dola iz svjetova vie gusto?e, kako bi donijela znanje o tim iskustvima na vau zemaljsku razinu. To je dio trenuta?ne uzviene podjele. U poglavlju 2 ?emo objasniti razli?ite podjele koje su se pojavile na Zemlji u ovo vrijeme.

Neka djeca koja su se sada inkarnirala su ve? ivjela i prije na Zemlji. Neki od njih nisu nikad bili na Zemlji u vaem linearnom vremenu. Neki od njih su proli fizi?ko uzdizanje iz nekog drugog svijeta prije nego to su doli na Zemlju.

Prosvijetljena djeca su ovdje kako b i pomogli ubrzati svjesnost i razumijevanje vaeg vlastitog procesa uzdizanja. Ovdje su kako bi vam pomogli u svakodnevnom ivotu, reflektiranjem aspekata vae vlastite svjesnosti nazad prema vama, kako bi u?ili to bre. Vie o prosvijetljenoj djeci na?i ?ete u sljede?em odlomku, a vie o procesu uzdizanja u poglavlju 6.

to se doga?a kada bi?a vie gusto?e snize svoju vibraciju?

Moete re?i Utemeljitelji su sa 12te gusto?e. Oni bi trebali biti svemogu?i, a istina je, da mi moemo napraviti ve?inu stvari koje vi moete samo pojmiti.

Ali, kako bi to mogli napraviti mi moramo odrati nau vibraciju 12. gusto?e. Zakon sli?nosti kae da sli?no privla?i sli?no, ili zakon privla?nosti kae postajete ono na to se fokusirate. Tamo gdje uloite ve?inu vae dominantne energije, to je razina na kojoj vibrirate, pa ako se fokusirate na 12. gusto?u, postepeno ?ete i vibrirati na 12. razini, ali ako odlu?ite do?i pomo?i ljudima sa 3. razine da se probude i prije?u na 4. ili 5. razinu, morat ?ete biti u stanju fokusirati se na 3 razinu dovoljno dugo kako bi komunicirali sa tom razinom, a da bi to napravili morate sniziti svoju vibraciju puno ispod 12te gusto?e. Jednom kad snizite vibraciju, vie ne moete napraviti sve to ste dotada mogli na 12. razini. Da li smo dovoljno jasni?

Kao to smo naveli ranije, svrha nae komunikacije s vama je da vam pomognemo da se uzdignete na vie razine gusto?e. Sto sve vas o?ekuje u sljede?oj fazi vae evolucije je sposobnost postepenog prelaska kroz 4. u 5. gusto?u, ali kad kaemo postepenog, zapravo mislimo brzog jer nekoliko godina ili par desetlje?a nije nita u odnosu na veliku shemu kozmosa.

U carstvu nae ?iste 12. gusto?e, moemo trepnuti naim o?ima 12 razine i u to vrijeme moe pro?i milijun zemaljskih godina (ali mi zapravo nemamo o?i jer nemamo ni forme). Ta kontrakcija vremena djelomi?no objanjava ?injenicu da je Bog stvorio svijet u 7 dana. Nekome sa svjesnosti 12 razine, milijuni godina se mogu ?initi samo kao par dana. To je esencijalna priroda vremena na viim razinama.

Na viim razinama, moemo manipulirati vremenom pomo?u nae volje. Moemo ga ubrzati, usporiti, proiriti, skupiti i koristiti ga na svoju korist. To radimo na sli?an na?in kao to radi snima? na kazetofonu, gdje moemo brzo premotati pjesme unaprijed, unazad, svirati pjesme normalnom brzinom, ili ?ak moemo izvaditi kazetu i staviti drugu. Kazetofon se moe povezati sa naom svjesnosti, a kazete su poput nae percepcije. Moemo promijeniti nau svjesnost i percepciju, isto kao to moemo promijeniti i vrijeme.

Postoje razli?ita vozila za doivljavanje razli?itih gusto?a

Vaa fizi?ka forma, koju vi zovete vae tijelo posebno je dizajnirana za tre?u i ?etvrtu gusto?u. Fizi?ka forma, sa osnovnom animalnom inteligencijom, je dovoljna za tre?u gusto?u. Na 4toj gusto?i ta osnovna inteligencija je presvu?ena sa viim umom, ono to vi zovete inteligentna svjesnost, pa je takav ljudski oblik povoljan za 4tu razinu. Na 4. gusto?i ljudsko bi?e postaje svjesno sebe kao due i u?i kako stvarati koriste?i svoje mentalne sposobnosti. To je ono to vi zovete metafizi?ko stanje, gdje su um i tijelo povezani jedno s drugim.

Vozilo koje se koristi za doivljavanje 5te dimenzije je eteri?na kristalna svjetlosna forma, tijelo koje koristi silicij kao bazni element umjesto ugljika.

Ovo uglji?no tijelo koje sada nastanjujete ?e biti kemijski promijenjeno u svjetlosno silicijsko tijelo za vrijeme procesa uzdizanja. Tako smo dizajnirali DNA da prelazi iz uglji?ne tjelesne baze u silicijsku svjetlosnu formu. Forma 5te gusto?e ne stari i ne umire.

Forma 6. gusto?e ima sli?no tijelo kao i 5. gusto?a, osim to je puno vie bljetavo nego tijelo 5te gusto?e. Takvo tijelo 6 gusto?e postoji u obliku ?iste svjetlosti, a ne kristala(silicija) kao na 5 gusto?i.

Tijelo 7. gusto?e, (tj. gusto?e koja odgovara vaoj izvornoj dui, prije nego to se dua spustila na 3. razinu) je ?ista svjetlosna vibracija, koja ostavlja otisak ljudske forme, tako da izgleda ljudski, ali je vrlo prozirna. Moete kroz nju vidjeti. Ako ste vidoviti, tada ve? sad moete vizualizirati bi?a sa 7. gusto?e.

Forma 8. gusto?e se pojavljuje kao grupa kolektivnih dua. Kao da je jedno bi?e sastavljeno od mnogo podbi?a. Sebstvo sa 8. gusto?e se ?esto naziva naddua.

Forma 9. Gusto?e je ve?a skupina dua, i taj proces grupiranja se nastavlja sve do 12te gusto?e, koja je intimno povezana sa Bojom Glavom, isto kao i mi. U poglavlju 5, vie ?emo objasniti prirodu i evoluciju due kroz spektar gusto?a. Opisi nae stvarnosti ne?e biti to?ni, jer u vaem jeziku ne postoje rije?i koje bi je opisale.

Mi smo ekstenzije Boga

Sada ?emo objasniti Kreaciju iz malo druga?ijeg aspekta nego to smo to opisali na po?etku ovog poglavlja. Vidjet ?ete neka ponavljanja, koja su namjerna. Budite strpljivi s nama kako bi razjasnili odre?ene stvari koje smo naveli prije.
Zapravo, nigdje ne postoji podjela i separacija u Kreaciji. Samo jednostavno postoji Bog. Nastaviti ?emo oslovljavati Boga sa On.

Kako bi ponovili prolu lekciju, Bog je stvorio individualne due kao ekstenzije sebe, isto kao i bodlje na morskom jeincu. Za one koji ne znaju to je morski jeinac, to je bodljikasto bi?e koje ivi u plitkim vodama zemljinih mnogobrojnih oceana. Neki od njih su ljubi?aste boje. Izgledaju kao jastu?i?i za igle, pa zamislite Boju Glavu sa tijelom jeinca sa milijardama iglica koje izlaze iz tijela, a svaka bodlja predstavlja individualnu duu.

Postoje razine ili gusto?e, svake individualne due. 12. razina individualne due je direktno povezana sa Bojom Glavom. Ona se nalazi to?no u centru Bojeg bi?a, pa ako bi to htjeli prikazati analogno sa morskim jeincem, to bi bilo kao da je vanjski oklop povezan direktno sa unutarnjim tijelom jeinca. Taj oklop 12. razine, ima komponentu 11 razine, koja se moe prikazati kao pokriva? koji je usko prevu?en preko oklopa. Oklop je direktno povezan sa centrom organizma, bez ikakvog realnog opisa, osim onog kao materijalne promjene. Pokriva? 11 gusto?e prevu?en je preko oklopa 12te gusto?e, i postoji linija razgrani?enja ili komad diskontinuiranog materijala, koji ukazuje na to da se sada doga?a neto druga?ije i da je jedinka sada puno dalje od centra organizma.

Za opis 8, 9. i 10. gusto?e moemo koristiti analogiju drveta.

Aspekt due na 10. gusto?i moemo prikazati kao sistem grana drveta, gdje postoji centralno stablo ili temelj, jedan veliki korijen koji je povezan sa zemljinom korom, koja je tako?er povezana i sa samom planetom Zemljom. Sistem korijena i grana su direktno povezani u tijelu organizma, a razlikuju se po malim jedinicama energije koje prodiru na van iz tijela drveta.

Dua na 9 gusto?i moe biti povezana sa serijom manjih grana koje su spojene zajedno i rastu zajedno iz debla, i velikih grana koje rastu iz trupa drveta. Ta 9 razina se u vaem svijetu ?esto naziva atmi?na, atmi?na, monadi?na ili Sebstvo Avatara, ali zbog jednostavnosti mi ?emo je zvati glavna naddua, ili naddua naddue.

Osma razina, li?i manjim granama koje rastu iz ve?ih grana 9 razine glavne naddue. To su individualne naddue.
7 razina due su li?e i cvije?e na manjim gran?icama drveta (8.razine naddue), koje tako?er rastu iz ve?ih grana drveta (9. razina glavne naddue). Li?e i cvjetovi koji predstavljaju 7. razinu, imaju vlakna, vlasi, tu?ke i pranike koji rastu iz njih.
To se moe prikazati kao aspekti due koji doivljavaju svjetove nie razine.

U analogiji morskog jeinca, vanjske razine due su poput individualnih arki ili iglica morskog jeinca. arci na kraju svake bodlje se mogu povezati sa senzornim mehanizmima koji se kre?u po 6, 5, 4 i tre?oj gusto?i. Kroz svaki senzorni mehanizam tj. tijelo, dua doivljava iskustva u svjetovima nie gusto?e.

Razli?ite konfiguracije due

Svaka od 6 niih razina ili gusto?a due stvara oblik u kojem doivljava tu odre?enu razinu ili gusto?u. Pa tako i DNA molekula postaje gu?a kroz neke oblike procesa ra?anja, iako na 5 i 6 razini ne postoji proces ra?anja u smislu kako ga ljudi doivljavaju. Na 4 toj razini proces je vrlo sli?an procesu ra?anja tre?e razine.

Pove?avanje gusto?e due se javlja kroz podjele ili fragmentacije, ovisno o tome kakva je konfiguracija due. Podjela dua je proces u kojem individualne due izlaze iz naddue. To se doga?a na razli?itim gusto?ama, ali naj?e?e razina 8 izlazi u razinu 7, ili naddua alje van individualne aspekte sebe, tj. due 7. razine, kako bi iskusile podru?ja sedme dimenzije.

Na 8 gusto?i naddua obi?no ra?a 12 individualnih dijelova, koji postanu due 7 gusto?e. Postoje izuzeci u vaem svemiru, i drugim svemirima. Neke naddue se samo podijele na 6, 4, 3 ili 2, ali naj?e?a konfiguracija je podjela na 12 segmenata. Svaki od tih 12 segmenata je stalno povezan sa nadduom i naravno sa Bogom. Svaki dio je kompletna i cijela samostalna jedinka, isto kao to se stanice podijele i postanu nove potpune stanice.

Due obi?no izrone iz Boje Glave u razli?itim valovima. U vrlo ranoj Kreaciji, neke su dole direktno u 12tu gusto?u, ali ve?ina prvih dua je iskusila individualnost na 7 razini. Proces podjele i grananja od 12te do sedme razine obi?no se pojavio odmah, pa moemo re?i da ste doli direktno iz boje glave kao bi?a sa 7 razine (individualne due). Kada ste se uzdigli u vibraciji nazad do 7 razine, tada ste po?eli sljede?u spiralu evolucije od 7 do 12te razine, pa proivljavate iskustvo naddue, glavne naddue, i Bojih razina na na?in koji to prije niste iskusili (kada ste prvi put izali iz Boje Glave).

Drugi na?in objanjenja bio bi da ste potekli iz Boje Glave kao dje?je due, bez pune svjesnosti to vas dalje ?eka. I kada se ponovno vratite do Boje Glave nastavljate svoj razvoj sa punom svjesnosti odrasle due. Ponovno vas podsje?amo da je koncept dua koje se ponovno spajaju sa Bojom Glavom pogrean. Uzdiete se do 12te razine i pune Boje svjesnosti, ali ste samostalna bi?a, bogovi na svoje vlastito pravo, djeca koja odrastu da postanu kao svoji kozmi?ki roditelji.

Vratiti ?emo se na raspravu o naddui i njenoj podjeli. Ne brinite se ako vam je ovo teko pratiti. Prijenos energije koji dolazi sa naim rije?ima, ?e postepeno dozvoliti da vam ovi koncepti postanu jasni.

Ovaj kanal odre?uje 12 dijelova naddue kao primarne ?lanove obitelji due, ili primarne podjele due.

Priroda i putovanje naddue

Ve?inu vremena, due blizanke krenu sa vie gusto?e i tada jedan sudionik para odabere istraiti vanjska carstva Kreacije, razine od 1 do 5, dok drugi sudionik para ostane uzvien, obi?no na 6toj ili 7 razini. Uzvieni sudionik para, moe voditi inkarniranog sudionika sa vie razine, ili moe istraivati vie razine i svjetove i ostaviti inkarniranog ?lana samog, ovisno o tome to je potrebno odre?enoj dui.

Ponekad se obje due blizanke spuste na nie gusto?e istovremeno, ali u tom slu?aju, rijetko putuju u iste svjetove. Vrlo je rijetko da se obje due blizanke inkarniraju na Zemlji u isto vrijeme. Obi?no jedna ostane na viim sferama, dok druga odlazi na 3. Ili 4. gusto?u. To se doga?a kako bi se o?uvao integritet ?lana para koji se spustio na niu razinu.

Ako dio due blizanke koji doivljava vanjske gusto?e ostane zarobljen u toj gusto?i (identificira se sa tom gusto?om i zaboravi da je dio cjeline), tada ?e ?lan koji je na vioj razini njeno ali ?vrsto podsjetiti ?lana nie razine na razloge njegovog silaska, njegove svrhe na toj razini ili misije, i toga tko je on zapravo na vioj razini.

Toj ideji ?emo se vratiti u 5. poglavlju, ali zasada vam samo dajemo pregled konstrukcije svemira. Kasnije ?emo istraiti svojstva due, kako ona evoluira i kako se dijeli i fragmentira. Objasnit ?emo ideju, da postoje dijelovi due koje nisu dio nekog ve?eg samostalnog entiteta (nisu nastale podjelom ). U niem ili viem carstvu Kreacije, na 3. I 4.toj razini, postoje procesi zbog kojih se dua osje?a odvojeno ili zarobljeno, a postoje i iskustva zbog kojih se dua cijepa na komadi?e koji nisu samostalna bi?a. To ?emo objasniti u poglavlju 5.

Napravit ?emo saetak svega to smo do sada naveli vezano za kreativni proces. Neke due su iznikle u vrlo ranom stadiju Kreacije (iz perspektive zemaljskog vremena) i ponovno su evoluirale u bi?a sa 12te razine, sposobna za stvaranje ?itavih svemira. Oni se zovu bogovi stvoritelji. Mi smo jedni od tih bogova stvoritelja. Maleni dio nae energije se projektirao na 7. gusto?u, gdje smo mi u mogu?nosti kontaktirati sa naim kanalima, uklju?uju?i i ovaj kanal sada.

Ve?ina vas koja ?ita ovu knjigu je iznikla za vrijeme jednog od velikih valova kreacija, koji su se dogodili prije 100 milijuna godina. U jednom od tih valova vi ste izali iz Boje glave na 7. gusto?i vibracije. Tada ste mogli birati da li elite istraivati svjetove nie gusto?e (ispod 7.razine), ili elite evoluirati sa sedme na 12tu razinu.

U ovo vrijeme, u vaoj evoluciji due, vi ste se uzdigli na 3. razinu i ulazite u 4. Neki od vas se pripremaju da sa 4. prije?u na 5. Opis karakteristika svake pojedine gusto?e je dan u razli?itim dijelovima ove knjige.

Slobodna volja i Pad iz milosti

Postoji nekoliko Boanskih principa koji se primjenjuju pri stvaranju i odravanju razli?itih svemira i galaksija. Iako su mnoge svemire stvorili bogovi kreatori, a ne direktno Boja glava, ve?ina istih boanskih principa se primjenjuje i u tim lokalnim svemirima. Iako, svi svemiri nemaju ono to vi nazivate slobodna volja. To je princip koji se primjenjuje samo u malom postotku, uklju?uju?i i va svemir.

Kada je Boja glava dala duama slobodnu volju, moemo re?i da je to bio svojevrsni eksperiment, da se vidi kako ?e se Kreacija odvijati. Kao svaki dobar znanstvenik u svom laboratoriju, Kreator je eksperimentirao sa puno razli?itih mogu?nosti. Dodijelio je nama i drugima da projektiramo DNA molekulu, jednu od prete?a ivota u ovom svemiru. Nakon mnogo milijuna zemaljskih godina, mi smo usavrili aspekt DNA koji se odnosi na ljudsku formu. Iako je Bog u osnovi ostvario sve forme, mi smo odigrali centralnu ulogu u stvaranju oblika kojeg sad nosite. Svrha ove forme je naravno bila, da vam osiguramo vozilo sposobno za doivljavanje svjetova niih razina i gusto?a do najmanjih detalja.

Pad iz milosti je bio doga?aj stvoren po slobodnoj volji, nepredvi?en od Kreatora, gdje su se due zarobile na niim razinama. Kako se to dogodilo. Intenzitet iskustava due u inkarnacijskom procesu je uzrokovao da ve?ina dua zaboravi tko su. One su po?ele vjerovati da su tijela ( i osobnosti povezane sa tim tijelima).

Nakon to su zaboravile svoj pravi identitet, due su se polako uspinjale kroz nie razine gusto?e. Jednog dana ?ete se potpuno prisjetiti vae prave esencije, vae due, i oslobodit ?ete se iluzije niih svjetova. Bez Boanske intervencije, taj dan bi vjerojatno bio daleko odgo?en. I tako je Boja glava u svojoj beskrajnoj mudrosti, stvorila serije Boanskih odreda (detaljnije u sljede?em poglavlju). Te odluke odre?uju tijek evolucije. Kako bi nas bolje razumjeli, pogledajmo definiciju evolucije.

Evolucija ima 2 definicije.

1. Progresija inteligencije unutar danog ivotnog oblika, kao npr. kompleks ljudskog tijela i uma

2. Progresija svjesnosti due sa niih na vie razine gusto?e

Zbog ovih lekcija koristit ?emo se ovim definicijama naizmjeni?no, ali ?emo se potruditi da fizi?ku evoluciju zovemo evolucija i/ili mutacija ovisno o brzini promjene vrste; i duevnu evoluciju, kao kota? reinkarnacije i /ili spiralu uzdizanja, ovisno o razini svjesnosti due.

Postoji puno konfuzije oko fizi?ke i duevne evolucije. Iako nemamo to?nu metodu kojom bi opisali te uzorke na vaem jeziku, relativno jednostavna ideja je zamisliti fizi?ku formu kao mainu, a duu kao operatora maine. Kompjutor koji koristite kako bi ?itali elektroni?ke tekstove, ima svoje po?etke u vakumskim tubama, magnetskim vrpcama i pisa?im mainama. Ova fizi?ka forma koju nosite, imala je svoje po?etke u mineralnoj, biljnoj i ivotinjskoj evoluciji onoga to biolozi zovu prirodna selekcija.

Svrha ove fizi?ke forme koju nosite je da dobijete direktno iskustvo vanjskih podru?ja Kreacije. Kako vaa dua evoluira na sve vie frekvencije svjesnosti, potrebno joj je vozilo koje odgovara odre?enom podru?ju u koje ulazi; isto kao to inenjer treba brz, sofisticiran, moderan kompjuter, dok je srednjokolski student zadovoljan i sa osnovnim modelom.

Postoji 7 dimenzija koje zahtijevaju neku vrstu vozila kako bi ih mogli direktno iskusiti. Kako se vaa dua penje kroz tih 7 dimenzija, potrebno joj je tijelo prigodno za svaku razinu. Kao to smo prije naveli, postoji mnogo na?ina kretanja kroz razli?ite razine Kreacije. U vaoj 3. I 4. Dimenziji, koristite kota? reinkarnacije, koji je jedan od Boanskih odreda koje ?emo objasniti u sljede?em poglavlju. Kako se uspinjete na 5. I 6. Dimenziju, koristit ?ete eteri?no kristalno svjetlosno tijelo, koje je dio spirale uzdizanja (jo jedan od Boanskih odreda).

Prije nego to objasnimo Boanske odrede, vano je osvrnuti se na analogiju danu u ovom poglavlju. Na Zemlji postoji zabluda o tome kako due postiu jedinstvo sa Bogom. Kao prvo, mi smo svi jedno s Bogom, bez obzira na nau razinu vibracije. Nemogu?e je ne biti jedno s Bogom, budu?i da je Bog sve i mi smo svi dio svega. Ali ideja da se due izdiu na viu i viu vibraciju i nakon toga spajaju sa Bojom glavom je neto?na. Najbolja analogija kojom to moemo objasniti je proces ljudskog ra?anja. Vi dolazite iz maj?ine maternice i postepeno rastete i razvijate se u potpuno funkcionalnu odraslu osobu, ba kao to su i vai roditelji. Vi tada moete i sami postati roditelji, nastavljaju?i pritom produenje linije. Jednom kada ste odrasla osoba, sigurno se ne?ete vra?ati nazad u maj?inu maternicu.

Due izviru iz Boje glave kako dje?je due, i postepeno rastu i razvijaju se u odrasle due. Jednom kada odrastu, one postanu kao njihovi boji roditelji. Postanu svjesne da su dio Svega, dio jedinstva kreacije, ali su samostalni bogovi po svom vlastitom pravu, sposobne za stvaranje ?itavih svemira ba kao to to mogu i njihovi roditelji.

Iako vi imate slobodnu volju unutar niih svjetova, vi tako?er imate i veli?anstvenu unaprijed odre?enu sudbinu da postanete bogovi kreatori, ba kao to smo i mi. Ne sasvim poput nas, jer je svaka dua unikatna i ima specifi?ni doprinos za Kreaciju, ali nadamo se da ste nas razumjeli.

U poglavlju 5 vie ?emo pri?ati o evoluciji due, ali tema ove knjige su promjene na Zemlji i 2012. godina, pa ?emo sada obraditi Boanske odrede koji su prisutni u vaem svijetu, jer su te informacije vane za ovu temu.

Poglavlje 2 - Boanski odredi

Postoji aspekt Boje glave koji jo uvijek evoluira. Vrlo jednostavna alegori?na i metafori?ka analogija je ova - za vrijeme istraivanja Njegove vlastite kreacije, Bog je u?io kroz sistem pokusa i pogreke, to djeluje a to ne za evoluciju due. Kako bi ispravio pogreke unutar originalnog dizajna, neke ispravke su napravljene periodi?no, u formi Boanskih odreda. Mogli bi re?i da su to Boji odgovori na probleme prisutne unutar sistema svemira sa slobodnom voljom.

Mnogim duama je vrlo teko prihvatiti tu pretpostavku da unutar savrenstva Boga postoji nesavrenstvo, ali to je na?in na koji due istrauju stvorenu Kreaciju. Vano je odmaknuti se od procjene i jednostavno prihvatiti da Kreacija ima nesavrenosti. Dozvolite nam da navedemo primjer softvera za kompjuter. Kao to znate, izdaju se periodi?ne nadogradnje kako bi se ispravili problemi prethodnih verzija programa. Umjesto da proklinjete prethodnu verziju, vi jednostavno prihvatite realnost nadogradnje vaeg kompjuterskog sistema.

Sljede?a analogija koja je primjerena su zakoni unutar sustava koji upravljaju individualnim dravama na Zemlji. U nekima od vaih razvijenih zemalja, imate amandmane za originalne dokumente, koji su stvoreni nakon otkri?a problema unutar originalnih propisa i zakona.

Bog je u svojoj neograni?enoj mo?i i milosr?u, izdao deklaracije koje mijenjaju univerzalne zakone i principe, ili koje stvaraju iznimke u pravilima, na razli?ite na?ine. U ovom poglavlju, raspravit ?emo razli?ite modifikacije napravljene u ovom lokalnom svemiru.

Vae?i odredi

Postoji nekoliko glavnih velikih odreda izdanih od Boje glave koji su vani za va razvoj, kao individualne due. Oni su, u kronolokom redu, sljede?i:

1. Rjeenje za odvojenost (pad iz milosti)
2. Galakti?ke promjene, koje se pojavljuju priblino svakih 108 milijuna godina u ovom solarnom sustavu
3. Predvi?eno poravnanje Zemljine osi, koje se doga?a prosje?no svakih 25, 920 godina
4. Kota? reinkarnacije
5. Spirala uzdizanja
6. Masovno uzdizanje
7. Intervencija Bojih pomaga?a za vrijeme Velikih Civilizacija i Kozmi?kih ciklusa
8. Uvo?enje prosvijetljene djece (bi?a visoke gusto?e koja se inkarniraju u ljudsku formu)

Prvi Boanski odred - Rjeenje za Pad iz milosti

Postoji mnogo u?itelja i u?enja na Zemlji koji su detaljno i prili?no to?no opisali Boanske odrede. Objanjenje navedeno ispod se temelji na jednoj od vaih kanaliziranih knjiga A Course in Miracles". Koristit ?emo terminologiju sli?nu tom okviru u naoj raspravi.

Jednostavna definicija Pada je tendencija due da se identificira sa carstvom koje dua istrauje". Odgovor na Pad i rezultiraju?e vjerovanje u odvojenost od Boga, se manifestirao kao ugra?eni i utisnuti program unutar DNA -a palih dua.
Bez ovog mehanizma intervencije, odluka dua da evoluiraju ostala bi jedino na njihovoj slobodnoj volji.

Unutar nekoliko milijuna godina, nakon ra?anja dua iz Boje glave, mnogo dua je ostalo zarobljeno na niim razinama, i one se moda nikad ne bi sjetile svog Boanskog porijekla, i ne bi napravile neophodne izbore, kako bi se oslobodile od vezanosti na identifikaciju sa materijalnom formom. Iz tog razloga, u vrijeme Pada postojao je ve? i odgovor.

U vje?nosti, svo vrijeme se odvija SADA, pa kona?no ne postoji gubitak vremena izme?u problema i rjeenja problema. U slu?aju Pada, odgovor je bio u kompleksnoj seriji ugra?enih i utisnutih programa, unutar eteri?kog polja svake due, u obliku serija DNA kodova i klju?eva koji su pokretali bu?enje na razli?itim intervalima. Ti pokreta?i snano utje?u na funkcioniranje slobodne volje. Dok je jo uvijek mogu?e da dua odbije sluati unutarnji Boji Glas (esenciju due), na ra?un glasa ega (dijela koji se identificira sa materijalnom formom), postaje sve tee ignorirati signale koje alje Bog kroz aktivaciju DNA kodova i klju?eva. Glavni obrazac uzdizanja je jedan od ugra?enih DNA klju?eva. Taj obrazac se aktivira za vrijeme petog Boanskog odreda, Spirale uzdizanja, koja je objanjena ispod.

U osnovi, prvi odred je ustanovio trajnu vezu izme?u odvojenih dua i njihovog vieg sebstva (aspekta due koji se nalazi u gusto?ama od 5 do 12). U kona?nici, ta veza je vje?na i nikad ne moe biti unitena, ali vremenski period (u Zemaljskim godinama) koji je potreban svakoj dui da sama ponovno uspostavi tu vezu bi bio predug, i Kreacija se ne bi mogla nastaviti u takvom prividnom redu.

Kao to znate, due se znaju izgubiti u kompliciranosti niih svjetova i ako bi sve bilo preputeno isklju?ivo slobodnoj volji, tada bi za nastavak osnovnih u?enja bilo potrebno vrlo puno vremena. Pa je tako Boja Glava odlu?ila osigurati poseban put za ponovno prisje?anje jedinstva due sa Izvorom. Ovaj prvi odred se manifestira u nekim duama kao svjesnost, ili blijedi i njean podsjetnik da postoji bolji na?in ivota od identifikacije sa egom. To je ono to nas tjera naprijed i inspirira dok se sve ?ini bezizlazno.

Sada ?emo objasniti drugi odred, koji se odvija kao periodi?ni nebeski doga?aj, ili kozmi?ki ciklus.

Drugi odred - Galakti?ka promjena

Drugi odred je galakti?ka promjena, koju detaljno objanjavamo u 2 dijelu ove knjige. Galakti?ka promjena je zra?enje iz Centralnog Sunca svake galaksije, koje kupa rotiraju?e zvijezde i solarne sisteme u visoko frekventnim izljevima radijacije, u periodi?nim intervalima, za vrijeme svake revolucije u galaksijama oko Centralnog Sunca. U galaksiji Mlije?ne Staze, ta promjena se pojavljuje otprilike svakih 108 milijuna godina, za zvijezde i solarne sisteme unutar galaksije u kojoj je Zemlja smjetena. Svaki put kada Zemlja i njoj susjedne zvijezde i planeti pro?u kroz ovu zraku svjetlosti, dominantna vibracija atomskih struktura na tim zvijezdama i planetima se pomakne na sljede?u razinu gusto?e, kroz proces poznat pod mnogim imenima uklju?uju?i ulazak u fotonski pojas, prolazak kroz zvjezdana vrata ili portal, ili pomicanje kroz elektromagnetsku nultu zonu.

Galakti?ku promjenu moete zamisliti u spiralnom obliku poput opruge ili navoja. Kako se kre?ete tom spiralom, ponovno se vra?ate do iste to?ke spirale, ali se pomaknete na viu poziciju unutar spirale. Kada gledate vau galaksiju sa vertikalne to?ke iznad podru?ja spirale, ?ini se kao da postoji samo jedna dimenzija tog vrte?eg kruga, ali zapravo, galaksija je poput spirale i svaki puta kada se spirala zavrti, vibracija se mijenja i vi iza?ete na vioj to?ci. Dakle svakih 108 milijuna godina (na polovici jedne revolucije oko centralnog sunca), nastaje promjena u viu frekvenciju svjetlosti. U drugom dijelu knjige, objasnit ?emo vremensku razliku izme?u galakti?ke promjene i trajanja jedne revolucije u galaksiji.

Galakti?ka promjena je odred dizajniran kako bi se stvorila gornja vremenska granica za to koliko dugo due mogu ostati u odre?enoj stvarnosti bez pokazivanja znakova evolucije i rasta. Budu?i da je Bog znao da sve due ne?e biti spremne za ovu promjenu za vrijeme njihovog vremenskog ciklusa, donesena je odluka da se "lijene" due premjeste na planete u drugim dijelovima galaksije kako bi im se dalo vie vremena da se pripreme za promjenu. Mehanika promjene biti ?e objanjena u poglavlju 8.

Postoje u?enja na vaoj planeti koja navode da su uzrok mnogih problema na Zemlji upravo te "lijene" due koje su se inkarnirale u ovaj svijet i koje su bile izba?ene iz drugih svjetova. Do neke razine to je istina, budu?i da su neke od dua inkarniranih na Zemlji dole iz svjetova koji su se spremili za uzdizanje. Takve due nisu bile spremne za promjenu i bile su preba?ene na Zemlju kao na planet koji ?e im pomo?i u u?enju. Sada kada im je ponovno dana prilika da diplomiraju, neke od njih ?e uspjeti ovaj put. Druge due ?e biti ponovno poslane na neki drugi pomo?ni planet za njihov tre?i pokuaj.

U nekim rijetkim slu?ajevima, neke due nisu uspjele napredovati ?ak i nakon mnogih premjetaja na planete sa sporijim tempom evolucije. Galakti?ku promjenu nije mogu?e zauvijek odga?ati. Kona?no sve due moraju pro?i taj proces. Due koje ne mogu podnijeti promjenu (i iscrpile su mogu?nost transfera) prolaze ono to se naziva "drugom smr?u". Druga smrt je jednostavno samo pregrupiranje, ili recikliranje matrice due nazad u Boju glavu. U osnovi to je ponovni po?etak sa novom matricom due. Takve due se ponovno stope sa Bojom glavom i ponovno se ra?aju u Kreaciji kasnije. To je jedini slu?aj kada se due zapravo stapaju sa Bojom glavom i kao to smo naveli prije, takvi slu?ajevi su ekstremno rijetki.

Tre?i odred Predvi?eno poravnanje Zemlje

Boja glava je dala svakom planetu uklju?enom u Pad ansu da napravi periodi?ne skokove ili mutacije unutar vrste koja ivi na tom planetu (humanoidi ili ostali), tako to je stvorila na?in da se planet sam uskladi sa specifi?nim izvorima energije- iz, na ili pored centra galaksije (oni su manji nego izvori koji ?e se pojaviti za vrijeme galakti?ke promjene, ali nita manje snani). U slu?aju Zemlje, ovo poravnanje se pojavi jednom za vrijeme svakog pomaka osi. Mehanika uskla?ivanja osi sa tim izvorima energije biti ?e objanjena u poglavlju 7.

Priblino svakih 25.920 godina, Zemlja prolazi kroz energetsku promjenu koja ubrzava evoluciju organizama koji su prisutni na njenoj povrini. Za vrijeme galakti?ke promjene, svi organizmi ne?e biti u stanju uspjeno pro?i kroz promjenu. Mnogi od njih ?e nestati (napustiti ?e svoju fizi?ku formu) i imat ?e mogu?nost reinkarnirati se na Zemlji u kasnije doba, ili na nekom drugom planetu. Predvi?eno poravnanje ?e biti objanjeno u detalje u drugom dijelu knjige.

?etvrti odred Kota? reinkarnacije

Kada su due po?ele istraivati vanjske svjetove po prvi put, tijela koja su nastanile bila su dizajnirana (od nas i ostalih bogova kreatora) da mogu ivjeti koliko god je to potrebno. Jednom kad je dua vidjela i doivjela sve to je htjela unutar odre?enog carstva, ta dua je odbacila tijelo i vratila se u stanje ?istog duha kako bi se pripremila za sljede?e putovanje. Teoretski, tijela koja su tada nastanile te due, mogla su ivjeti vje?no, i u po?etku ve?ina njih je trajala (ivjela) tisu?ama Zemaljskih godina.

Kako je vrijeme odmicalo, due su postajale sve vie identificirane sa niim svjetovima koje su istraivale, njihova tijela su se po?ela raspadati sve bre i bre. Due su ulazile u nie svjetove i u samo nekoliko stotina godina tijela bi im umirala.
Takve due su ostavile za sobom mnoge nenau?ene lekcije i puno nezavrenih projekata. Zbog toga to su pale tako jako u vibraciji, bilo im je gotovo nemogu?e vratiti se u njihovo originalno stanje ( sedmu gusto?u), bez da ostave ratrkane djeli?e sebe u niim dimenzijama. Taj se proces zove "fragmentacija ili rascjepkanost due" o ?emu ?emo pri?ati u poglavlju 5. Fizi?ko raspadanje i smrt samo se pojavljuju u 4 nie gusto?e, u koje spadaju u carstva neodre?enosti (drugi zakon termodinamike uzrokuje s vremenom neravnoteu i kaoti?nost energije).

Kako bi se duama omogu?ilo da zavre svoje misije i ponovno sakupe svoje djeli?e, izumljen je Kota? reinkarnacije. Od tada se due vie nisu morale vra?ati u svoj dom na 7.gusto?i, prije nego to su se mogle ponovno inkarnirati. Zapravo su due do tada ionako izgubile tu sposobnost, i sve do stvaranja ovog odreda, mnoge od njih su lutale, izgubljene i zbunjene, na mnogo astralnih i eteri?nih razina, koje su okruivale svjetove na kojima su te due prije bile inkarnirane.
Sada kad je proces reinkarnacije bio dostupan, te due i njihovi fragmenti su mogli ponovno u?i u svijet koji su upravno napustile i nastaviti njihove lekcije tamo u drugom tijelu.

Duama je bilo dozvoljeno da se reinkarniraju toliko puta, koliko je bilo potrebno da nau?e sve to su htjele u tom odre?enom svijetu, i sve dok se svi njihovi djeli?i nisu ponovno skupili u integriranu cjelinu. Jednom kad je nastupila ta integracija, takve due su bile slobodne oti?i u njihovo normalno stanje na 7. gusto?i i tada su mogle istraivati druge svjetove i druge razine gusto?e.

Ovo povla?i pitanje karme, ili nezavrenog posla. Detaljno ?emo se posvetiti tome u 5. poglavlju, ali za sada ?emo re?i ovo: Ideja da due moraju biti kanjene u sljede?im ivotima za djela koja su po?inila prije je pogrena. Mnogo religija se temelji na toj ideji, koja je zapravo samo sloeni oblik krivnje i vjere u grijeh. Due se reinkarniraju kako bi zavrile svoje lekcije, a ne zbog nekog stalnog unutarnjeg defekta.

elja za u?enjem svega unutar Kreacije je glavna pokreta?ka sila iza svake odluke o reinkarnaciji - a ne uvjerenje da netko mora ispatati za grijehe iz prolosti.

Peti Boanski odred Spirala uzdizanja

Proces reinkarnacije ima mnogo prednosti, ali je bio vrlo neefikasan, jer svaki put kada se dua reinkarnirala ve?ina memorije iz prolih ivota se izbrisala ili je bila zamu?ena velom svjetova niih gusto?a. Mnogo vremena i panje je bilo potroeno na ponovno u?enje i prisje?anje lekcija iz prolih ivota. K tome proces ro?enja i smrti stvorio je puno traume i fragmentacija unutar dua. To je bilo poput 2 koraka naprijed i 1 unazad svaki put kada se dua inkarnirala.

Ovaj proces je stvoren tamo gdje je dua mogla direktno evoluirati na sljede?u gusto?u bez odbacivanja fizi?ke forme. To je omogu?ilo dui da u?e u sljede?u seriju lekcija bez toga da se mora ponovno prisje?ati i ponovno u?iti i bez toga da mora prolaziti traume ra?anja i umiranja. Taj proces se zove spirala uzdizanja. Na alost, sve do nedavno, vrlo malo dua je moglo pro?i kroz ovaj proces, zato to je zahtijevao da odre?eni dio karme bude u balansu, i da kriti?ni broj djeli?a due bude skupljen prije nego to je dua imala dovoljno energije da napravi prijelaz. Uzdizanje je detaljno objanjeno u poglavlju 6.

Iako je ideja o karmi zapravo iluzija, uvjerenje u krivnju i grijeh je postalo vrlo jako tijekom Pada - dovoljno jako da zadri due zaklju?ane u uzorcima negativnosti i niskih gusto?a. Dodatni odredi su dati kako bi se lake rijeili ti problemi (u raspravi ispod).

Jednom kad je dua imala dovoljno svjesnosti da pro?e kroz fizi?ko uzdizanje, trenutni pokreta?i, uklju?uju?i i osnovni uzorak, se aktiviraju i uzrokuju automatski proces, koji pretvara fizi?ko tijelo u eteri?ko. Sli?an proces se doga?a kada dua evoluira iz eteri?kog tijela sa 7. u nebesko tijelo na 9. gusto?u (iako ljudska forma prestaje postojati iznad 7. gusto?e).

esti Boanski odred Masovno uzdizanje

Nakon to je uvedena spirala uzdizanja, zahtjevi su bili jako striktni. Dua je trebala imati gotovo svu karmu uravnoteenu, sve fragmente sakupljene, i morala je probiti velove zaborava naslije?ene u niim svjetovima. To je bio naporan zadatak, iz 1950.g. kad je izdan esti odred, samo oko 300 zemaljskih dua se uspjelo rijeiti kota?a reinkarnacije i prije?i na spiralna uzdizanja. Tih 300 dua su bile produkti gotovo 10 milijuna godina otkad su ljudi nastanili Zemlju. Mnoge due su dosegle visoke razine svjesnosti, a tijela bi im tek bila unitena kad je doao kraj neke velike civilizacije (zbog velike kataklizme uzrokovane kozmi?kim ciklusima ili drugim nebeskim doga?ajima, ratom, intervencijom negativno polariziranih ET-a ili drugih razloga).

esti odred je u osnovi bila zapovijed Boanske glave koja je odre?ivala da due ne trebaju rijeiti svu karmu ili skupiti sve manje dijelove prije nego to im bude dozvoljeno da se uzdignu na sljede?u razinu vibracije.

Masovno uzdizanje koje je nastalo iz odreda je predvi?eno da se pojavljuje u fazama, po?evi oko 2012 godine , zavrno oko 2030 godine. Ovo su samo veliki periodi uzdizanja koji se kataliziraju kozmi?kim ciklusima i promjenama. Due ?e se nastaviti uzdizati izme?u tih velikih valova uzdizanja, ali ne u tako velikom broju kao u 2012, 2017 i 2030 godini ( u godinama koje odgovaraju velikim nebeskim doga?ajima). Ti nebeski doga?aji mijenjaju elektromagnetsko polje oko Zemlje, koje zauzvrat uzrokuje mutaciju DNA ljudi i odre?enih ivotnih oblika. Detaljni opis kako ?e to izgledati moete prona?i kasnije u knjizi.

Kada se due fizi?ki uzdignu, u?i ?e u stanje pete gusto?e svjesnosti. Iako, Zemlja ?e biti primarno na ?etvrtoj gusto?i nakon promjene, i ve?ina dua koja preivi Zemaljske promjene ?e biti na ?etvrtoj gusto?i. Do 2030 godine, priblino 15 do 30 milijuna dua ?e pro?i kroz fizi?ko uzdizanje na Zemlji. Vibrirat ?e na petoj gusto?i.

Kako se planeta Zemlja pomakne u podru?je vie frekvencije galakti?ke promjene (izme?u 2015 i 2035 godine ), Zemlja i jedan do dvije milijarde ljudi ?e prije?i na ?etvrtu gusto?u u isto vrijeme kada drugi u spirali uzdizanja budu prelazili na petu gusto?u. Ostalih 4 do 5 milijardi dua ne?e mo?i prije?i promjenu sa tre?e na ?etvrtu gusto?u i napustit ?e Zemlju i inkarnirati se na drugim planetima prikladnijima za razinu njihovog duevnog napretka (to je transfer o kojem smo pri?ali u naoj raspravi o drugom odredu).

esti Boanski odred - Masovno uzdizanje

Nakon to je uvedena spirala uzdizanja, zahtjevi su bili jako striktni. Dua je trebala imati gotovo svu karmu uravnoteenu, sve fragmente sakupljene, i morala je probiti velove zaborava naslije?ene u niim svjetovima. To je bio naporan zadatak, i to 1950.g. kad je izdan esti odred, samo oko 300 zemaljskih dua se uspjelo rijeiti kota?a reinkarnacije i prije?i na spiralna uzdizanja. Tih 300 dua su bile produkti gotovo 10 milijuna godina otkad su ljudi nastanili Zemlju. Mnoge due su dosegle visoke razine svjesnosti, a tijela bi im tek bila unitena kad je doao kraj neke velike civilizacije (zbog velike kataklizme uzrokovane kozmi?kim ciklusima ili drugim nebeskim doga?ajima, ratom, intervencijom negativno polariziranih ET-a ili drugih razloga).

esti odred je u osnovi bila zapovijed Boanske glave koja je odre?ivala da due ne trebaju rijeiti svu karmu ili skupiti sve manje dijelove prije nego to im bude dozvoljeno da se uzdignu na sljede?u razinu vibracije.

Masovno uzdizanje koje je nastalo iz odreda je predvi?eno da se pojavljuje u fazama, po?evi oko 2012 godine , zavrno oko 2030 godine. Ovo su samo veliki periodi uzdizanja koji se kataliziraju kozmi?kim ciklusima i promjenama. Due ?e se nastaviti uzdizati izme?u tih velikih valova uzdizanja, ali ne u tako velikom broju kao u 2012, 2017 i 2030 godini (u godinama koje odgovaraju velikim nebeskim doga?ajima). Ti nebeski doga?aji mijenjaju elektromagnetsko polje oko Zemlje, koje zauzvrat uzrokuje mutaciju DNA ljudi i odre?enih ivotnih oblika. Detaljni opis kako ?e to izgledati moete prona?i kasnije u knjizi.

Kada se due fizi?ki uzdignu, u?i ?e u stanje pete gusto?e svjesnosti. Iako, Zemlja ?e biti primarno na ?etvrtoj gusto?i nakon promjene, i ve?ina dua koja preivi Zemaljske promjene ?e biti na ?etvrtoj gusto?i. Do 2030 godine, priblino 15 do 30 milijuna dua ?e pro?i kroz fizi?ko uzdizanje na Zemlji. Vibrirat ?e na petoj gusto?i.

Kako se planeta Zemlja pomakne u podru?je vie frekvencije galakti?ke promjene (izme?u 2015 i 2035 godine ), Zemlja i jedan do dvije milijardi ljudi ?e prije?i na ?etvrtu gusto?u u isto vrijeme kada drugi u spirali uzdizanja budu prelazili na petu gusto?u. Ostalih 4 do 5 milijardi dua ne?e mo?i prije?i promjenu sa tre?e na ?etvrtu gusto?u i napustit ?e Zemlju i inkarnirati se na drugim planetima prikladnijima za razinu njihovog duevnog napretka (to je transfer o kojem smo pri?ali u naoj raspravi o drugom odredu). Ovaj proces dalje opisujemo u kasnijim poglavljima.

Sedmi Boanski odred Intervencija Bojih pomaga?a

Kako bi se pomoglo duama za vrijeme uzdizanja, i kako bi se pomoglo duama koje nisu spremne za uzdizanje koji ele ostati sa Zemljom za vrijeme njenog prijelaza sa tre?e u ?etvrtu gusto?u, odobren je odred koji dozvoljava bi?ima sa viih gusto?a da interveniraju u poslovima ?ovje?anstva.

Ovaj odred ima 2 dijela:

1. Upute i pomo? u procesu razvoja i evolucije

2. Intervencija sa nuklearnim, neutronskim, elektromagnetskim i kemijskim orujem na Zemlji

U1940. kada su ljudi po?eli testirati atomsku bombu, bilo je o?ito da su ljudi postali sposobni unititi ne samo sav fizi?ki svijet na Zemlji, nego i teko ozlijediti sposobnost dua da se uzdignu. Ta oruja ometaju astralna i eteri?na polja oko Zemlje, i tako?er utje?u na susjedne planete. Zbog toga, je ET civilizacijama sa visoko razvijenom tehnologijom bilo dozvoljeno do?i na Zemlju kako bi sprije?ili ljude da unite sami sebe sa nuklearnim orujem. Od 1940,i druge vrste oruja pridodane su listi za dozvoljenu ET intervenciju.

Odluka u vezi toga koja oruja treba neutralizirati utemeljena je na principu kriti?ne mase (ne poput kriti?ne mase nuklearnog materijala. U vrijeme kad je Boja glava donijela tu odluku, broj dua koji je evoluirao na Zemlji je sada bio dovoljan da izda takvu drasti?nu mjeru. Odre?eno je da mirne, miroljubive due koje se ele pomaknuti u ?etvrtu gusto?u zajedno sa Zemljom, i tako?er one koje prolaze kroz uzdizanje, trebaju imati sigurna uto?ita na razli?itim mjestima na planetu, gdje bi mogli biti zati?eni od radioaktivnog otpada i elektromagnetskih ometanja rata. Samo ti sistemi oruja koji mogu nakoditi cijelom planetu su zabranjeni. Ratoborni ljudi se slobodno mogu izbombardirati u zaborav sa svojim uobi?ajenim orujem, dok ?e drugi vie prosvjetljeni ?lanovi ljudske rase biti vo?eni u sigurna uto?ita.

Ta intervencija je jo uvijek danas prisutna na planeti Zemlji. Vae nuklearno oruje je bilo neutralizirano u 5 razli?itih slu?ajeva od 1962 godine. Slu?aj u Zaljevu Svinja pored Kube, je bila prva takva intervencija. Sljede?e intervencije su napravljene u Americi i Rusiji. Najnovija intervencija je napravljena u jesen 2007, kada je grupa odmetnika pokuala zapo?eti rat izme?u Irana i Iraka, ili to?nije izme?u Irana i teroristi?kih snaga u Iraku. Ta grupa je pokuala lansirati nuklearni projektil unutar Irana. Projektil nikada nije izaao iz svog spremita, jer su kodovi lansiranja bili odmah neutralizirani od strane dobronamjernih grupa koji su pomagali Zemlji.

Tako?er su postojali pokuaji od strane takozvanih Iluminata i njihovih crnih operativaca u stvaranju i propagandi kemijskog, neutronskog i elektromagnetskog oruja protiv neodre?enih neprijatelja". Ta oruja je tee otkriti, ali Boji pomaga?i, su uz pomo? sofisticiranog vidovnjatva i nadgledanja elektromagnetskih polja, uspjeli sprije?iti koritenje takvog oruja na bilo kojoj ve?oj razini. Postoje mnogobrojne ET grupe, sakupljene oko elektromagnetskog polja Zemlje, koje rade na spre?avanju elektromagnetskog oruja i ostalih negativnosti koje uzrokuju nepravilnosti u eteri?nom polju Zemlje.

Zamiljene linije i vrtlozi koji ?ine elektromagnetsku mreu Zemlje, su u osnovi portali koji dozvoljavaju da se fizi?ki i eteri?ki svjetovi povezuju. Napredne civilizacije koriste te mrene linije kao to?ke ulaza i izlaza u va svijet. Ti mreni sistemi su oni koji Zemlju i njeno eteri?no tijelo dre u ravnotei. Ako se ta mrea poremeti ispod odre?ene to?ke, to moe dovesti do doslovnog trganja prostora i vremena, i to moe u?initi ivot na Zemlji nemogu?im. Elektromagnetska ometanja tako?er mogu ugroziti ivot u drugim dijelovima solarnog sistema. (Na ve?ini drugih planeta vaeg solarnog sistema postoji ivot u eteri?nom i nebeskom obliku. )

Mreni sistem Zemlje moe postati neuravnoteen ne samo od nuklearnog i elektromagnetskog oruja, nego tako?er i od velike koli?ine negativnosti (straha i ostalih misaonih oblika, uve?anih zbog velikog broja dua koje sudjeluju u tim mislima). Zbog toga postoje negativni vrtlozi na podru?jima gdje je puno dua zapelo u negativnosti. (Negativnost koja je ovdje definirana, uklju?uje sve unutar svjesnosti to ometa ili spre?ava rast ili evoluciju due na prirodan na?in.)Pojava negativnih vrtloga zbog koncentriranog negativnog razmiljanja je tako?er jedan od razloga, zbog kojeg su grupe prosvijetljenih dua poslane na intervenciju u Zemaljskim poslovima.

Fenomen koji je poznat kao krugovi u itu, koje moete vidjeti u razli?itim itnicama, je nusproizvod rada na mrei od razli?itih ET grupa. Kako balansiraju i stabiliziraju mreni sistem oko vaeg planeta, oni ?esto ostave svete simbole i okida?e " kako bi vam pomogli da se probudite. Ti otisci na poljima nastali su stvaranjem mini vrtloga, koriste?i ET maineriju iz svemirske letjelice. To je ista oprema koja se koristi da prevozi njihove brodove. Specifi?na grupa koja je odgovorna za ve?inu originalnih krugova u itu su Pleiadeanci sa ?etvrte gusto?e, koje nagledaju Arkturianci sa 7. gusto?e.

Osmi Boanski odred - Dolazak prosvijetljene djece

Po?etkom 1950-tih, Boja glava je shvatila da kako bi sa?uvala slobodnu volju kod prosvijetljenih dua na Zemlji, mora uvesti neke promjene iznutra. Najbolji na?in da to napravi bilo je uvo?enje visoko evoluiranih dua kroz inkarnacijski proces, jer je obi?no bilo preriskantno poslati svemirske brodove na Zemlju i dozvoliti njihovim ?lanovima da slobodno hodaju zajedno sa inkarniranim ljudima (iako postoji nekoliko grupa koje to rade).

Kako bi se posluili metaforom, Bog je podigao svoju ruku i rekao - Tko se eli dobrovoljno prijaviti da do?e na Zemlju i pomae u ovo kriti?no vrijeme? Ja elim samo najbolje i najmudrije due."

Mi ?emo, mi ?emo!" povikalo je veliko mnotvo. I sada oni su tu, dolaze u va svijet, iz svih dijelova svemira. Neki od njih su bili na svjetovima 7. gusto?e prije nego to su se utjelovili na Zemlji, i ti su zadrali najvie svojih duhovnih i intuitivnih sposobnosti. To su due koje vole mir, i ne?e tolerirati nasilje i mrnju. Svjesne su rizika dolaska na Zemlju i voljni su riskirati da se moda zapletu u velovima iluzije.

Do sada su dola 3 vala tih dua - prvi val za vrijeme baby booma u 1950 i 1960-tim, drugi val za vrijeme 1980-tih i 1990- tih i tre?i u sadanjem vremenu na Zemlji. Dana su im mnoga imena uklju?uju?i Indigo (prvi val), Kristalna (drugi val) i Dugina (tre?i val).

Svaka grupa dolazi u viem evolucijskom stadiju, nego prethodna grupa. To se doga?a kako bi se osiguralo da kako vibracija Zemlje ubrzano raste, due koje kasnije do?u imat ?e ve?e anse da podnesu vibracije Zemlje bez gubitka svjesnosti.

Mnogo Indigo djece su sada odrasli ljudi koji ra?aju Kristalnu i Duginu djecu. Ti roditelji imaju dovoljno svjesnosti da podre djecu u razvoju njihovih intuitivnih i duhovnih sposobnosti. Neka od te djece, su savreno razvila telepatske sposobnosti i sposobna su pokrenuti spontano iscjeljivanje. Neki od njih su razvili sposobnost psihokineze (mentalno pomicanje predmeta koji su u blizini) i telekineze (mentalno pomicanje predmeta iz daljine). Eventualno ?e neki nau?iti napredne tehnike levitacije, teleportacije i bilokacije.

Suprotno informacijama koje krue u nekim grupama na Zemlji, vrlo malo dua ?e imati sposobnost promijeniti oblik u neku drugu ivotnu formu. To je rezervirano uglavnom za due, koje su evoluirale na 9.tu razinu i iznad, a vrlo malo dua sa te razine se manifestira u tijelima na Zemlji, zato to je na njihovoj razini to jako riskantno. Ono to su ljudi krivo shvatili pod promjenom oblika je zapravo parcijalno ili potpuno zaposjedanje ljudskih tijela od strane astralnih entiteta koji nemaju ljudsku formu. U sljede?im poglavljima objasnit ?emo temu zaposjedanja od strane astralnih bi?a Drakosa, Orionaca, Sirianaca i nekih Zeta.

U nastavku ?emo vam objasniti kratku povijest Zemlje. Znanje i svjesnost o tome to se sve doga?alo na vaoj planeti u prolosti sve do danas, uvelike ?e vam pomo?i da shvatite promjene koje dolaze.

Uvod u znanost o vremenskim linijama

Ve?ina vas koja ?ita ove poruke, poha?ali ste satove povijesti u osnovnoj i srednjoj koli, a neki i na fakultetu. Ovo to slijedi ne?e biti poput nijednog sata povijesti kojeg ste ikad poha?ali u vaim tradicionalnim kolama. Danas ?emo pregledati istinsku povijest vae Zemlje.

Ovaj pisac je napisao kratku povijest Zemlje u svojoj prvoj knjizi (Life on the Cutting Edge), ali to je bilo nepotpuno.
Pokuat ?emo izdvojiti vau planetarnu povijest u irem potezu kista, dre?i na umu da su vrijeme i prostor iluzorni u prirodi, i bilo koji portret vremenskih linija je podloan iskrivljenosti. Vremenski okviri koje dajemo ovdje su grubi ekvivalenti vaem sadanjem trodimenzionalnom vremenu. Ali, vrijeme se moe mijenjati i prilago?avati vaom vlastitom svijesti. Stoga, povijest nije napisana u kamenu, nego je kontinuirana tapiserija doga?aja, koja se stalno mijenja i ponovno pie.

Vrijeme je poput neograni?eno velike tkanine, a svaka nit predstavlja vjerojatnu ili mogu?u realnost. Trodimenzionalni svijet se sastoji od serija niti koje su utisnute u Akaki energetski medij. Svaki doga?aj u trodimenzionalnosti je kao elektri?ni impuls ili otisak snimljen u Akaki medij to?no kako se i dogodio. A opet, svaki se doga?aj moe pomaknuti u drugu vremensku liniju i vi, dragi kreatori, moete sko?iti iz jednog vremena u drugo, individualno i kolektivno. Zbog toga, ako elite promijeniti povijest, moete jednostavno izabrati drugo vlakno u tkanini i napraviti vau novu vremensku liniju.
Vaa fizika zove ovakav eksperiment kvantni zaplet".

U vaoj znanosti postoji teorija zvana princip neizvjesnosti". U osnovi postoji polje razli?itih mogu?nosti koje okruuje subatomske ?estice, i jedino kada se vi sloite sa eljenim rezultatom, tada se ?estice po?nu ponaati na odre?en na?in.
Vae vremenske linije djeluju u skladu sa istim principom. Kada se grupa dua odlu?i za odre?eni kreativni put, neograni?eno polje mogu?nosti se suava i postie se specifi?ni rezultat. Premda su ti rezultati snimljeni u Akaki medij, vi ste slobodni stvoriti koliko god scenarija ho?ete (unutar granica slobodne volje). Drugim rije?ima, vi stalno stvarate nove vremenske linije svaki put kada imate kreativni impuls. Iako, vremenske linije koje su stvorene u suradnji izme?u velikih grupa dua (kao to je ?ovje?anstvo na Zemlji) imaju najve?u energiju i rezultiraju sa najzna?ajnijim manifestacijama.

U drugom dijelu ove knjige, vidjet ?ete da postoje 3 primarne vremenske linije koje su stvorene na Zemlji, jedna za tre?u, jedna za ?etvrtu i jedna za petu gusto?u. Gotovo svako ljudsko bi?e na Zemlji ?e iskusiti jednu od te tri mogu?e stvarnosti.

Sada ?emo se vratiti na povijest vaeg planeta.

U po?etku

Ovaj svemir u kojem se nalazite po?eo je prije otprilike 20 milijardi godina kao svjetlosna to?ka unutar Bojeg Uma. Ta svjetlosna to?ka se nalazila unutar ve?e svjetlosne to?ke, koja je bila unutar jo ve?e to?ke i tako dalje do vje?nosti. Postoji aspekt Boje Glave koji je uvijek postojao i koji se skuplja i proiruje neograni?eno mnogo puta. Sav ivot se stalno iri i skuplja, sli?no kao slike u napravi u kojoj gledate kroz obojeno staklo - kaleidoskop.

Prije otprilike 20 milijardi zemaljskih godina, po?ela je faza ekspanzije, i svjetlosna to?ka je izronila van u prazninu u procesu koji znanstvenici zovu Veliki prasak".

Za vrijeme jedne manje faze ekspanzije, koja je slijedila iza Velikog praska, prije priblino 4,5 milijardi godina, svijet koji sada zovete Zemlja bio je sastavljen od praiskonskog plina i praine. Kao svi novostvoreni svjetovi, to je bio uglavnom hidrogen i jo nekoliko drugih plinova, koji nisu sadravali ivot kakav sada poznajete. Kroz taj kemijski proces, Boja glava je u fazi ekspanzije podijelila sebe u jedinice svjesnosti, koje su kasnije postale poznate kao due. Te originalne due, od kojih su neke nazvane Utemeljitelji, su one koje sad komuniciraju s vama. Mi smo bili izme?u originalnih iskri svjetlosti, koje su zra?ile iz Beskrajnog Izvora za vrijeme ove ekspanzije. Naa individualnost je zapo?ela prije mnogo milijardi godina, i isto kao i vi, mi smo krenuli u istraivanje Kreacije.

Nali smo milijune planeta u ranoj fazi njihovog razvoja, uklju?uju?i i va svijet. Mi smo ostali u obliku iskrica, iako vama mi izgledamo kao velike plavobijele zvijezde. Zbog nae relativno prorije?ene razine vibracije (u usporedbi sa stanjima vibracija tih novonastalih svjetova), nismo bili u mogu?nosti iskusiti ivot direktno ni na jednoj od tih planeta, pa smo mi jednostavno rasvjetljavali ili lebdjeli iznad atmosfere tih svjetova i promatrali kemijske procese koji se tamo zbivaju.

U odre?enom trenutku vaeg vremensko prostornog kontinuuma (prije cca 1 milijarde godina), odlu?ili smo otisnuti mali dio nas u evoluiraju?e svjetove kako bi mogli direktnije doivjeti te svjetove. Kako bi to napravili, stvorili smo mnotvo energetskih uzoraka, prete?a onog to vi zovete DNA molekula. Vi bi to nazvali prete?e, ili svjetlosni paketi" svjesne energije. Ti svjetlosni paketi su bili sposobni spustiti se u vibraciji na devetu i desetu gusto?u. U toj fazi, mi smo bili sposobni stvoriti sloene konfiguracije svjetlosnih kodova, koje vi zovete DNA klju?evi. Ti DNA klju?evi su bili temeljni materijal ivota kakvog ga znate danas. Mi smo tada vratili te klju?eve i kodove nazad na sedmu gusto?u, na prvu razinu stvarne DNA molekule. Kao bi?a sa sedme razine, kona?no smo mogli direktno iskusiti ovaj rastu?i svemir kao stanovnici evoluiraju?ih svjetova.

Razbacali smo nae sjeme kroz cijeli svemir, i ili smo u mnoge regije stalno ire?ih galakti?kih grupa. Kako su se grupe dijelile dalje na individualne galaksije, mi smo zapo?eli proces opisan gore, i inkarnirali" smo se u nekoliko regija svake galaksije. Vaa galaksija, ona koju vi zovete Mlije?na staza, je posa?ena u nekoliko kvadranata. Va kvadrant je po?eo na mjestu koje vi zovete Lira/Vega podru?je. Na tom mjestu su se prvi puta manifestirale forme sedme gusto?e, kroz manipulaciju i razmjenu DNA kodova. Trebalo nam je gotovo 900 milijuna godina da usavrimo taj proces, i samo u zadnjih 100 milijuna godina samo uspjeli stvoriti ivotne oblike na svim gusto?ama.

Proces dijeljenja je teak za razumjeti mnogim zemaljskim duama. Najbolja analogija koju vam moemo dati je dioba stanica. Svaka stanica koja se podijeli iz roditeljske stanice postaje individualna stanica, jednako snana i kreativna kao i roditeljska stanica (ako ne i naprednija). Svako bi?e koje je nastalo podjelom Sebstva roditelja (jezgre 12. gusto?e) postalo je samostalno bi?e, ili cijela i kompletna dua, koje je izronila u sedmoj gusto?i i rasla i evoluirala u vremenu i prostoru.
Svaka dua, kad postane svjesna svojih viih aspekata, se moe uskladiti, povezati, a time i prisjetiti kakvo je stanje nepodijeljene energije Izvora. U osnovi, svaki dio Sebstva je intimno povezan sa jezgrom, a i jezgra je intimno povezana sa Bojom Glavom (nerazdijeljenim Vje?nim Izvorom).

Proces silaenja u formu se zove devolucija. Aspekt Boje glave postaje sve vie i vie podijeljen i proiruje se prema van u sve nie i nie gusto?e (zapravo postaje sve vie i vie gust) dok ne dosegne razinu jednostavnog postojanja. Drugim rije?ima, dio naeg Boga se proirio na van sve do razine ?iste elementarne svjesnosti ili prve gusto?e. To je gusto?a koju vi zovete anorgansko postojanje, najjednostavnija manifestacija koja se sastoji od hidrogena. Jednom kad je hidrogen proet sa svjesno?u, proces evolucije po?inje.

Naravno, vai znanstvenici ne mogu izmjeriti razinu svjesnosti na prvoj gusto?i, zato to je to minuta u usporedbi sa tre?om gusto?om. Premda, oni su otkrili ono to vi zovete kvark" i imate mjeru koju zovete Plankova konstanta". Te jedinice su aspekti svjesnosti sa prve gusto?e, i to su sredstva kojim se mjere snage koje stoje iza kvantne fluktuacije. Shva?amo da ovdje pri?amo sa generalnom publikom, pa dalje ne?emo koristiti znanstvene termine. Nekoliko vaih kvantnih fizi?ara je napravilo vezu izme?u tvari i svjesnosti i mi poti?emo znanstvenike koji ovo ?itaju na daljnja istraivanja na ovu temu.

Pogled na Pad iz milosti

Vae religijske knjige ukazuju na doga?aj koji se ?esto zove Padiz milosti" ili Originalni grijeh" ili Originalni uzrok". Mi elimo kratko komentirati pravo zna?enje Pada.

U osnovi, vi po?injete kao individualne due na 7. gusto?i i kada ste se dobrovoljno javili da budete dio eksperimenta na Zemlji, bilo je neophodno da snizite svoju vibraciju na ?etvrtu i petu razinu. Tijela 4.15. razine (vozila koja se koriste za upoznavanje svjetova 4.15. gusto?e) su vrlo gusta u usporedbi sa tijelom 7.razine (forme vae originalne esencije due).

Kako ste snizili vibraciju da iskusite vanjske svjetove Kreacije - 3, 4 i 5 gusto?u, bilo je neophodno proizvesti tijelo koje je bilo sposobno iskusiti te svjetove direktno. Ova forma koju nastanjujete sada, znana kao ljudska forma 3.14. gusto?e, je zapravo specifi?no vozilo neophodno za direktno iskustvo ivota na Zemlji u ovom periodu.

Kada ste uli u ovo fizi?ko tijelo, gusto?a oblika postala je svekonzumiraju?a za vau svjesnost. Postali ste o?arani, hipnotizirani i magnetizirani ovom formom zaboravili ste da ste bili dua visoke gusto?e koja samo zauzima vozilo kako bi iskusila vanjske svemire.

Iskrivljena percepcija koja je nastala zbog zgunjavanja vae due, nazvana je Pad, Originalni uzrok ili Originalni grijeh. Rije? grijeh je nesretni termin koji ukazuje na to da je neto strano krivo sa vama. Ova rije? je koritena da opie va odnos sa Kreatorom, to se pogoralo za vrijeme procesa Pada, i razvilo u vrlo iskrivljenu sliku da ste vi odvojeni od vaeg Kreatora i da On osu?uje vae ponaanje, i to je jo gore, da osu?uje vas, i procjenjuje vau vrijednost kao ljudsku vrstu.
To je sve izniklo kao rezultat iskrivljene percepcije da ste vi bi?e koje je odvojeno od vaeg Stvoritelja.

Ideja grijeha je kona?no potekla od te iskrivljene ideje da vas je Bog nekako volio manje ako ste bili u gu?oj formi i ako ste ivjeli na Zemlji u toj gu?oj formi. Ta osuda je povezana sa vaom fundamentalnom grekom u percepciji, koja ukazuje da ste vi doivljavali sebe odvojeno od Boga i da je Bog od vas traio poslunost prema odre?enim zakonima i principima. To je naravno smijena ideja, zato to se zakoni i principi svemira ne mijenjaju ili reagiraju, i ne odbijaju ili prihva?aju duu samo zato to ta dua koristi slobodnu volju s kojom izabire ignorirati ili prekriti te zakone.

Mogu?e je zakora?iti sa visoke zgrade i probuditi zakon koji je snaniji od gravitacije, zna?i letenje ili lebdjenje umjesto pada. U vaem svijetu, dodue, ve?ina dua nije nau?ila kako iskoristiti te vie zakone i u skladu s tim, oni bi pali u svoju smrt u tom slu?aju. Njihova tijela bi se slomila, a ivotna sila bi ih napustila i preselila se negdje drugdje. Zakonu gravitacije nije stalo da li ljudi ska?u sa visoke zgrade u smrt , zato to je zakon gravitacije samo zakon, isto kao to zakon elektromagnetizma je jednostavno samo zakon elektromagnetizma.

O?ito ideja da Bog kanjava due za naruavanje prirodnih zakona je pogrean koncept. Prvo, taj zakon nije bio naruen. Me?utim, vi imate slobodnu volju pa moete vjerovati da ste prekrili Boje zakone i moete izmisliti vae vlastite zakone koji se ?ine suprotnim Bojim zakonima. Mnogo vas je napravilo takve zakone, koje zovete razli?itim imenima uklju?uju?i i Zakon tame" i progurali ste koncept zle sile koja je u opoziciji bojim zakonima. Zbog toga vi sudite i kaete ta bi?a su zla i ta bi?a su dobra" itd.

Iako ?esto koristimo termine svjetlo i tama u naim porukama, nema nikakvog suda i procjene u tome. Objasnit ?emo ovu definiciju.

Kada govorimo o svijetlim i tamnim bi?ima, govorimo o duama koje ive u skladu sa Boanskim principima i zakonima, na jednoj strani i onima koji su izmislili zakone i principe koji se ?ine suprotni Bojima, na drugoj strani.

Kako se kre?emo dalje po dominantnoj zemaljskoj vremenskoj liniji, istrait ?emo razli?ite civilizacije koje su se pojavile, uklju?uju?i odre?ene vremenske periode na Zemlji znane kao Pangaea, Lemuria i Atlantida, koje su bile prve tri velike civilizacije na Zemlji, i tada ?emo nastaviti sa onim to mnogi zovu ?etvrtom velikom civilizacijom, koja se doga?a sada. To uklju?uje civilizacije koje su postojale u zadnjih 10 000 godina.

Isto ?emo objasniti izvanzemaljce (ET-e), koji su prisutni danas na ili oko vaeg planeta, i kako se njihove uloge i funkcije uklapaju u ve?e sheme doga?aja. Tada ?emo se osvrnuti na vau budu?nost i na Zemljine promjene i vanost tih doga?aja.

Raspravit ?emo lekcije koje ste nau?ili i zaboravili u vaim prethodnim civilizacijama, i kakvu ulogu imaju te lekcije u trenutnim doga?ajima na Zemlji.

Prisjetite se da je slobodna volja samo razina stvarnosti na vaem svijetu, vie nego sposobnost stvaranja izbora ili nekakve akcije. Iako je slobodna volja kvaliteta koja vam je dana Boanskim odredom, unutar carstva slobodne volje svemir reagira druga?ije nego u carstvima iznad slobodne volje.

Slobodna volja i predodre?enost oboje vrijede. One postoje zajedno i simultano unutar vaeg ivotnog iskustva.

Temeljna rasa ?ovje?anstva

Originalna osnovna rasa ?ovje?anstva, elokventno objanjena u knjizi "The Prism of Lyra", od autorice Lysse Royal, po?ela je u Lyra/Vega sazvije?u. Lyra/Vega sistem je vidljiv vaim jednostavnim teleskopima i nekima od vas je vidljiv vaim golim okom na no?nom nebu. Ne?emo vam re?i gdje je lociran, zato to se to mijenja sa okretanjem Zemlje i sa promjenom sezona, ali moete konzultirati zvjezdane karte za to?nu lokaciju Lyra/Vega zvjezdanih sistema.

Boja glava je stvorila individualne due znane kao Utemeljitelji, od kojih smo mi ?lanovi, prije mnogo milijardi godina u vaem zemaljskom vremenskom okviru. Ljudske due su po?ele ivot na 7. gusto?i u Lyra/Vega konstelaciji. Svi vi koji ?itate ovu knjigu i ve?ina dua na vaoj planeti po?ela je vae individualne inkarnacije kao due na 7. gusto?i u Lyra/Vega sistemu.

Za vrijeme 900 milijuna godina eksperimentiranja, postojalo je mnogo ?udnih i egzoti?nih oblika koji su hodali vaim planetom. Neke od njih znate, uklju?uju?i dinosaure. Te DNA forme su stvorene kao nusprodukti naih istraivanja i istraivanja drugih grupa koje su radile sa nama.

Prije priblino 100 milijuna godina, primarna lokacija za ro?enje individualnih dua je premjetena u zvjezdani sistem znan kao Plejada. Vaa ljudska rasa bila je dizajnirana i finalizirana od nas u suradnji sa Bojom Glavom (sav rad je napravljen u konjukciji sa Bojom Glavom), i to u sektoru Plejada koji je slijedio odmah nakon zadnje galakti?ke promjene (prije izme?u 108 i 100 milijuna godina). Sistem Plejada se sastoji od priblino stotinu zvijezda, od kojih su 7 Zvijezda poznate kao primarne zvijezde vidljive ljudskom oku sa Zemlje. Specifi?na konfiguracija DNA, poznata kao ljudsko bi?e ili homo sapiens je stvorena i propagirana u sistemu Plejada.

Temeljna rasa ?ovje?anstva je bila sa Plejada, pa ako imate duu na Zemlji ?iji DNA se primarno sastoji od Plejadske konfiguracije, mogli bi re?i da ta dua pripada originalnoj rasi ili ono to se nazvali Adamova rasa po nekim u?enjima na vaem svijetu.

Originalna rasa ?ovje?anstva su originalno bili Plejadanci sa 7. Gusto?e. To uklju?uje ono to vi zovete konfiguracija Adama i Eve. Adam i Eva su metafore. Oni se ne smiju shvatiti doslovno. Pogreno je uvjerenje da je sav ivot nastao od jednog mukarca i ene, i da se nastavio od tuda. Premda, sav ivot po?inje kao otisak, DNA konfiguracija, u onom to zovemo kodovi vatrenih slova" ili svjetlosni kodovi" koji postanu svjetlosni klju?evi ili DNA klju?evi, koji postanu DNA molekule, i tada se te molekule propagiraju ili umnoavaju, ovisno o programu kodova koji se nalaze unutar svakog DNA vlakna. Mogu?e je proizvesti ljudsko tijelo direktno iz etera, umnoavanjem odgovaraju?ih DNA sekvenci, u istom vlaknu ili molekuli DNA.

Ovu raspravu ?emo ostaviti relativno jednostavnom, jer znamo da ve?ina vas niste genetski biolozi ili biokemi?ari, pa ne?emo potroiti puno vremena na pojedinostima individualnih DNA vlakana i kromosoma, kako se oni kombiniraju itd. To nije naa svrha.

Naa svrha je da dobijete ve?u sliku o tome kako je nastao ljudski ivot u ovom zvjezdanom sistemu, i kako su druge sli?ne ivotne forme djelovale na va svijet do danas.

Genetsko eksperimentiranje

Oprostite nam, ali ?emo ovo polako objasniti. Ovo je beskrajna tema ve?ini vas, i ne elimo nita izostaviti.

ivot postoji u mnogim oblicima, od kojih neke ne bi ni prepoznali, ?ak i da stoje to?no ispred vas. Postoje ivotni oblici koji se temelje na ugljiku, siliciju, i ?ak litiju. To su osje?ajna bi?a, sa barem osnovnim razumijevanjem i svjesno?u. Sav ivot zapo?eo je u najjednostavnijem stanju. Kao to smo ranije naveli, ?ak i vodik ima razinu svjesnosti. Mi smo eksperimentirali sa tim primitivnim ivotnim oblicima. Otkrili smo da moemo uzeti osnovnu svjesnost atoma ugljika, ili nekog teeg metalnog elementa, i promijeniti atomsku strukturu, i tako dobiti nove razli?ite oblike ivota. Svi ivotni oblici koje smo stvorili imali su prirodnu tendenciju da s vremenom postanu organiziraniji i profinjeniji, te su polako rasli u samosvjesnosti. Taj prirodni napredak ivota u nie ?etiri gusto?e slijedi ono to vi zovete Darwinov evolucijski model.

Svi ivotni oblici koje smo razvijali u naim eksperimentima su bili podloni mutacijama (periodima vremena sa intenzivnim i brzim rastom i promjenama oblika i strukture). Vai znanstvenici ne razumiju zato postoji toliko puno mutacija i promjena kod ivih organizama. Sada ?emo vam dati objanjenje.

U poglavlju 1, malo smo pri?ali o dvije vrste evolucije (tijela i due). Obje evolucije se pojavljuju simultano. Na razini nie gusto?e, ivotne forme evoluiraju u skladu sa prirodnom selekcijom, i postaju sve kompleksnije s vremenom. Na razini vie gusto?e, due se inkarniraju u postoje?e bioloke forme, i doivljavaju fizi?ku evoluciju, dok u isto vrijeme evoluiraju u ve?u svjesnost u Kreaciji kroz krug reinkarnacije i spiralu uzdizanja.

Kako je ivot po?eo evoluirati od prve gusto?e na vie, kroz razli?ite mineralne i biljne stadije, kona?no je dola i razina profinjenosti i svjesnosti, znana kao ivotinjski stadij, u kojem su se due sa vie razine mogle inkarnirati direktno u tijelo i krv tih evoluiraju?ih ivotnih oblika. Taj dio je teko razumjeti ve?ini vas, to je kao da mali djeli? sebe (ivotinjski dio) je bio proet sa vaim ve?im aspektom (7dimenzionalna svjesnost). Da bi se inkarnirali u ivotinjsku vrstu, mali aspekt (svjesnost ivotinje ) se mora stopiti sa ve?im aspektom (svjesnosti inkarnirane due).

Ako se vratimo na analogiju maine, moete zamisliti evoluciju nie razine (prirodna selekcija), koja je sli?na proizvodnji automobila. Kako bi napravili auto, po?nete sa osnovnim maticama, vijcima i dijelovima metala. Postepeno kako se proces proizvodnje razvija, auto sve vie dobiva na osobnosti (pitajte nekog uzbu?enog mladog voza?a). Ali iskustvo auta nije potpuno sve dok neki mladi ?ovjek ili ena, u?u u vozilo i pokrenu motor. Voza? auta se moe povezati sa duom koja ulazi u evoluiraju?i organizam (ljudsko tijelo).

Kako bi iskusili fizi?ku evoluciju, due prvo prolaze kroz devoluciju, ili zgunjavanje u tvar, obi?no kroz proces ro?enja u 3D ili 4D stvarnosti. Druga?iji proces se odvija za due koje dolaze u 5D ili 6D oblike, o tome ne?emo sada raspravljati.

Otisak due i tijelo sedme gusto?e

Kozmi?ki udah uklju?uje spajanje i asimilaciju esencije due u ve?e i ve?e zajednice svjesnosti. Inkarnacija je jedan od na?ina na koji se taj proces moe doivjeti. Vrhunac evolucijskog procesa na Zemlji je ljudska forma, iako se ljudska evolucija nastavlja i nakon ljudske forme. Krajnji rezultat fizi?ke evolucije je spajanje sa primarnom esencijom due na sedmoj gusto?i. Tehni?ki detalji tog spajanja su previe kompleksni da bi se o njima raspravljalo u ovoj knjizi.

Ova ljudska forma koju sada nastanjujete je originalno dizajnirana da se kroz nju moe iskusiti 7 razli?itih dimenzija istovremeno. Imala je kapacitet da sjedi, stoji, hoda, tr?i, ska?e, leti i teleportira se sa jednog mjesta na drugo. Sve to se smatralo vrijednim fizi?kim i eteri?nim iskustvima, jer ovo tijelo koje nastanjujete je kvazi-fizi?ko u smislu da ga se moe napraviti prozirnim i teku?im, ili moe biti ?vrsto, kakvo ga imate sada. Ovo tijelo je bilo specifi?no dizajnirano da djeluje unutar gravitacijskih i elektromagnetskih polja evoluiraju?ih planeta, i bilo je dizajnirano tako da se njegova gusto?a moe promijeniti voljom od prve do sedme razine.

Pad je spre?avao due da se prisjete svoje neograni?ene prirode. Tijela 3. i 4. razine, imaju aktiviran samo malen dio svog potencijala, i zbog toga se ?ini gotovo nemogu?e manifestirati virtualno neograni?eno stanje due dok ste jo na Zemlji. ?ak i vai znanstvenici priznaju da ljudi koriste samo 5 do 10 % kapaciteta mozga.

Spirala uzdizanja je odred koji vam dozvoljava da po?nete ostvarivati va puni potencijal kao inkarnirana dua. Vie ?emo re?i o ovoj temi kasnije, a sada ?emo se vratiti na temu putovanja kroz prolost.

Zemlja od prije 100 milijuna do prije 10 milijuna godina

Ve?ina Zemlje je bila tropska prauma za vrijeme perioda od prije 100 do prije 10 milijuna godina. Moemo na?i dokaze za to prou?avaju?i geoloke formacije, posebno u pustinjskim podru?jima. Na primjer, neplodno pustinjsko podru?je znano kao Petrified Forrest (Okamenjena uma) u sjeveroisto?noj Arizoni, je neko? bila gusta dungla. Mnogo podru?ja, uklju?uju?i i vae omiljeno sveto mjesto Sedonu, su tada bila pod vodom. Va svijet je bio 90 % voda, sa gustom vegetacijom u ve?ini podru?ja. ?ak i polarni krajevi su bujali ivotom. Ljudska forma je bila zasijana na vaem planetu priblino prije 100 milijuna godina, ba u sredini tog perioda dungle. Male grupe humanoida su bili ogra?eni u relativno malim podru?jima vaeg svijeta. Ti humanoidi su bili bi?a sa 7. Gusto?e, sa krilima i visoko razvijenim telepatskim i duhovnim sposobnostima. Oni su ivjeli u raju. Bili su puni ljubavi, komunicirali su i radili zajedno sa biljnim i ivotinjskim svijetom koji je obilovao svugdje. Primali su hranu direktno iz sun?eve svjetlosti, a vodu su upijali preko pora. Nije im bilo potrebno nita, osim to su trebali jedni druge. To je grubi ekvivalent onoga to vi zovete Rajski vrt u vaim religijskim spisima.

ivotni oblici u tom periodu su bili razli?iti i bogati. Otprilike prije 60 milijuna godina, dinosauri su stradali, kada je Annahutak komet napravio svoj 10500 godinji ciklus i doao preblizu Zemlji u tom svom prolazu. Rezultiraju?e rashla?ivanje unitilo je velik dio vegetacije i ivotinjskog svijeta, ali se Zemlja, sa svojim posebnim regenerativnim sposobnostima, uspjela oporaviti i ponovno je po?eo novi plodni period. Prije nego to se to pojavilo, postojalo je samo nekoliko stotina tisu?a humanoidnih oblika, koji su preivjeli i ve?ina njih se povukla ispod zemlje. Uz pomo? razli?itih grupa sa Plejade, stvoren je podzemni svijet velike ljepote i sloenosti. Odavde potje?u legende o Zemljinoj unutranjosti". Puno podzemnih gradova jo uvijek postoji na eteri?noj stvarnosti. Govorit ?emo neto vie o tome kasnije.

(Napomena o fosilima - Oni skeptici koji ne vjeruju da je ?ovje?anstvo imalo tako dugu povijest na Zemlji ukazuju na izobilje kostiju dinosaura i relativni nedostatak ljudskih ostataka. Odgovor lei u metodi povla. Kosti dinosaura su bile smrznute (zbog drasti?nog pada temperature uzrokovane kometom), i time su veliki dijelovi njihove strukture bili o?uvani u vremenu. Jo k tome, mnogo dinosaura je ivjelo u podru?jima gdje su se nadolaze?e poplave povukle, i time otkrile zemlju koja je neko? bila pod morem. Ve?ina ranih ljudskih civilizacija se javila u podru?jima koja su jo uvijek pod vodom. U sljede?im godinama, mnogo otkri?a ranih ljudskih ostataka biti ?e otkriveno. Sa vaim Internetom i svjetskim komunikacijskim sistemom, biti ?e gotovo nemogu?e zatakati te informacije.)

Panova zemlja

U kulminaciji vremenskog perioda od 100 do 10 milijuna godina prije Krista, pojavila se civilizacija koja se zvala Zemlja Pana ili Pangaea (Pangea).

Za vrijeme Pangeje, provodili su se DNA eksperimenti i tada nije bilo ugra?enog osiguranja u Zemaljskom laboratoriju. To je zna?ilo da se razli?iti oblici ivota mogu kriati i stvarati druge egzoti?ne mjeavine i hibride, sa virtualno nikakvim ograni?enjem. Uz razli?ite ivotne oblike koji su sli?ili mjeavini izme?u konja, ljudi i vila, postojala su mnoga ?udna bi?a koja su hodala vaim svijetom, svi kao produkti genetskog eksperimentiranja i krianja vrsta. Pegaz i kentaur su bile samo dvije od tih vrsta.

Utkan u genetski kod svake vrste iz Panove zemlje, bio je i jo uvijek je Beskrajni Kreatorov plan fizi?ke evolucije. Udah Kreacije gurao je principe "centropije " (odre?enosti), koja je suprotna od entropije (neodre?enosti), koja je zna?ila da prirodna sklonost svakog bi?a je pove?anje reda, profinjenosti, inteligencije i samosvjesnosti. Sve ivotne forme za vrijeme udaha kreacije imaju otisak prirodne selekcije ugraviran unutar njihovog bi?a, i kako su ivotni oblici Panove zemlje rasli u svjesnosti, tako su razvili razli?ite stupnjeve inteligencije.

Kada su se Plejadanci inkarnirali u te evoluiraju?e ivotne forme, nastala je mutacija, koja je dala tim organizmima nagli skok u svjesnosti. Postali su svjesni da su dio Kreacije i da su intimno povezani sa Izvorom. Fizi?ka i duevna evolucija su se stopile.

Kao iskrice originalne nepodijeljene energije Izvora, novo probu?ene due su osjetile udnju da se vrate u taj Izvor. Shvatili su da se dio tog Izvora odvojio od beskrajne Ljubavi i Svjetlosti, te da je krenuo putem ovog vanjskog iskustva utjelovljenja.

Tim ivotnim oblicima, polu Bogovima (hu) polu ljudima (man), dano je carstvo kreacije u kojem su u?ili kako postati Bogovi na svoje vlastito pravo. Ta razina je poznata kao ?etvrta dimenzija, ili carstvo uma, znanja i imaginacije. Unutar otiska svakog ljudskog ivotnog oblika, postoji elja za stvaranjem kao Kreator, isto kao to i svako dijete ro?eno od ljudskih roditelja sadri potencijale, nade i elje svojih roditelja.

Naglasit ?emo da je hominid (majmun uspravnog hoda), bio mutiran u homo sapiensa kako bi postao savreno vozilo za nadolaze?e due sa Plejada. Ostali nemutirani hominidi su nastavili spiralnu evoluciju. Svi ivotni oblici imaju esenciju due, ali esencija evoluiraju?ih hominida je bila zaostala u odnosu na inkarniraju?e Plejadance i njihovu homo sapiens formu. Vai antropolozi su vrlo zbunjeni sa naglom pojavom homo sapiensa prije mnogo milijuna godina, i sada se ta konfuzija moe razbistriti.

Svaka Boanska iskra doivljena kroz razli?ita fizi?ka utjelovljenja i vrste za vrijeme Pangeje, polagano je razvijala elju da postane poput bogova kreatora.

Dozvolite nam da ponovimo to se dogodilo u Pangeji. Civilizacija se sastojala od mnogih DNA eksperimenata od strane dua sa Plejade na 7. Razini koje su istraivale i irile ivot na Zemlji. Neke od tih vrsta bile su prili?no egzoti?ne u svojoj prirodi, poput kentaura, jednoroga, i drugih hibridnih vrsta. To je u?injeno primarno kao eksperiment da se istrai to bi se dogodilo kad se jedna vrsta kria sa drugom itd. Neki hibridi su nastali za vrijeme krianja vrsta a neki su stvoreni u laboratoriju. Mi smo bili jedni od arhitekata tih eksperimenata. Otkrili smo mnogo o ivotu kako smo irili razli?ite vrste na Zemlji.

Postojala je specifi?na postava Plejadanaca sa 7. Gusto?e, koji su bili zadueni za te eksperimente i jedan od njih se zvao Lord Pan ili vilenjak ili an?eo Pan u mnogim vaim mitolokim pri?ama. To bi?e je bilo primarno muevno po prirodi, je samo nadgledalo irenje vrsta na Zemlji u vrijeme Pangeje.

Postoje brojni aspekti eksperimenata koji su krenuli naopako. Mnogo dananjih znanstvenika i tehni?ara u laboratoriju radi eksperimente koji se odmaknu kontroli. U nekim slu?ajevima u kona?nici unitite aparat koji je ku?ite eksperimenta, ako se reakcije odgovaraju?e ne kontroliraju. Svi ste ?uli pri?e o izumiteljima koji su raznijeli svoje laboratorije zbog koritenja krive kombinacije kemikalija u svojem eksperimentu. To se u osnovi dogodilo mnogim duama koje su bile pod Panovim nadzorom u razli?itim zemaljskim laboratorijima.

Osvrt na krianje ET-a i ljudi

Za vrijeme Pangeje va planet je sadravao razli?ita bi?a 3. i 4. Gusto?e. Ve?ina njih se irila, razvijala i evoluirala na Zemlji kao kombinacija zemaljske i Plejadanske DNA, koji su stvoreni iz kombiniranih DNA uzoraka. Premda, planet Zemlja zbog bujnog mineralnog i biljnog ivota prve i druge gusto?e, je privla?io puno pozornosti u svemiru. Postojale su razli?ite podgrupe ?ovje?anstva koje su nastale u Lira/Vega zvije?u i Plejadama, i proirile su se u susjedne regije vae galaksije. Postojali su sli?ni eksperimenti obavljeni u drugim svjetovima od dua koje su bile dio naeg programa i pod naom upravom.

Nau?ili smo nae studente kako iriti ivot na razli?itim planetama. Ljudska forma, koja je originalno stvorena u Plejadama 7. Gusto?e, proirila se na preko stotinu zvjezdanih sistema u vaoj galaksiji, pa je postojalo u neko vrijeme, preko stotinu podvrsta ljudi koji su se irili u razli?itim sektorima.

Neki od njih su dobro poznati vaim vidovnjacima, duhovnjacima i metafizi?arima. Opisat ?emo one koji su imali najve?i utjecaj na va svijet. Tako?er ?emo pokuati dati kronoloki red u kojem su te vrste evoluirale i dati vam to?ne podatke kada su migrirale na Zemlju.

Dodatno uz originalno irenje vrsta kroz evoluciju i mutaciju, postoje dva na?ina kako se nove vrste humanoida mogu pojaviti na Zemlji. Jedan na?in je kroz ubacivanje ET-a u originalnu formu na vaem svijetu. Drugim rije?ima, svemirski brod do?e u Zemljinu atmosferu i stanovnici broad spuste brod na povrinu, iza?u iz broda i hodaju izme?u ostalih ivotnih oblika na Zemlji. U takvo vrijeme, ET-i moda imaju sposobnost razmnoavati se sa postoje?im ljudima na Zemlji, i time stvaraju hibridnu novu ivotnu vrstu, koja je kombinacija originalnog ET-a i postoje?e ljudske forme.

To nije uvijek lako. Nije uvijek uspjeno. Ponekad to vodi do neeljenih rezultata. Ponekad je vrlo teko originalnim ET-ma postojati na Zemlji zbog njene gustih, tekih,gravitacijskih i elektromagnetskih polja. Pa zbog toga to nije uvijek najlaka ili najbolja metoda kako bi ET-ci mogli sura?ivati sa ljudima. Neke ET rase, su ve? imale ovakva iskustva dugo vremena na razli?itim dijelovima Zemlje, iako su brojevi vrlo mali u usporedbi sa generalnom ljudskom populacijom.

Daleko bolji na?in da ET doivi Zemlju je kroz proces inkarnacije (dolaze?i kroz ljudski rodni kanal).

Zato je ve?ina Et-a na vaoj Zemlji dola u tom obliku, kroz proces inkarnacije. Lake je nego da koriste svoju originalnu formu, ovisno o kojoj grupi ET-a govorimo.

Na primjer, za vrijeme perioda kojeg vi zovete stari Egipat, prona?i ?ete mnoge komplekse originalnih i inkarniranih hibrida koji su tamo postojali. Pri?e koje ste ?uli od vaih vidovnjaka i kanala koje se ti?u ET-a su ?esto jako pojednostavljene kako bi zadrale vau pozornost i razumijevanje ?itaoca ili kanala koji prima te poruke. Otkrit ?ete da postoji mnogo knjiga u vaoj knjinici koje imaju pojednostavljenu povijest Zemlje, i vidjet ?ete da je mnogo njih potpuno pogreno i moda su vam dane namjerno kako bi vas dovele na krivi put. Istrait ?emo tu temu drugi put. Sada ?emo napraviti saetak svega to smo do sada rekli.

Humanoidni oblik, koji do sada poznajete jako dobro, sa rukama, nogama, torzom, glavom itd. je rezultat genetskog eksperimentiranja i istraivanja kroz vrlo dugi vremenski period - oko 900 milijuna zemaljskih godina. Za to vrijeme, sve egzoti?ne ivotne vrste su stvorene razmjenom DNA vlakana i struktura. Ve?ina ivotinjskog svijeta s kojim ste upoznati, je nastao kao posljedica tog istraivanja. Kada vai znanstvenici u?e evoluciju vrsta, ve?ina mutacija koje oni otkriju je nastala naim eksperimentiranjem ili eksperimentima drugih ET grupa.

Ako se vratimo u Panovu zemlju, puno eksperimenata je krenulo krivo. Zato se to dogodilo?

Problemi povezani sa slobodnom voljom

Neograni?eni Kreator je donio odluku, prije dugo vremena po Zemaljskom vremenu, da ne postavlja granice na to to sve moe biti stvoreno od njegove djece. To je bilo poznato kao zakon slobodne volje, i taj Zakon je bio uzrok sve boli i patnje na vaem svijetu i mnogo ostalih svjetova. Kreator je dao svakome od vas, sposobnost da stvarate razli?ito od savrenog otiska koji ve? postoji. Na vaem ?etverodimenzionalnom platnu, mogli ste nacrtati bilo kakvu sliku ste htjeli, od lijepe slike do groteskne. Kreator je htio iskusiti svaku mogu?u ideju i vidjeti je manifestiranu na platnu mate. I tako su mnoge Kreatorove ivotne forme eksperimentirale sa svojim vlastitim DNA, do te mjere da su stvorili nesre?u, deformaciju i iskrivljena bi?a, sa iskrivljenim mentalnim procesom.

Mnogo tih boanskih iskrica (dua) koje su krenule u ta nezacrtana carstva su postala o?arani svojim vlastitim kreacijama i zaboravili su da su oni bi?a 7. Gusto?e, ro?ena iz Kreatorove svjetlosti i ljubavi, i sve vie i vie su uranjala u te kreacije nie gusto?e. Sve vie su se identificirali sa tjelesno?u tih formi.

Tendencija da se nanovo identificiramo sa formom, je ponovno ozakonjenje originalnog Pada iz milosti. Popularna dananja analogija na vaem svijetu bi bio odlazak u kino. Kada se duboko uklju?ite u film, zaboravite na vanjski svijet sve dok film ne zavri, i tada iza?ete nesigurni i zbunjeni iz kina i polako sastavljate dijelove realnosti koje ste napustili prije 2 sata. Premda, u slu?aju Pada, ta dva sata su vie kao milijuni godina.

Saetak procesa evolucije

Zato, dragi Kreatori, ovdje imamo dva procesa koji se odvijaju. Prvi je proces evolucije, od malene boanske iskre koja po?inje kao beivotni objekt na prvoj gusto?i, i polako evoluira kroz profinjenije razine genetskih struktura, te se kona?no vra?a na razinu Boje Glave. U isto vrijeme imamo proces devolucije, gdje se due podijele iz Boje Glave kao svjetlosna bi?a sa 12.te gusto?e, i postepeno sniavaju vibraciju dok ne dosegnu 7.gusto?u, gdje uzimaju oblik blistavog svjetlosnog bi?a. Na toj to?ci, dalje se dijele kroz procese fragmentacije i inkarnacije, dok ne postanu sposobni iskusiti sve razine Kreacije, od zrna pijeska do Izvora iz kojeg su potekla.

Kroz ovu knjigu nastavit ?emo istraivati kako su se evolucija i devolucija isprepletale, i kako due sa slobodnom voljom imaju mogu?nost ulaska u bilo koju razinu ili dimenziju Kreacije, i mogu istraivati te razine. Nastavit ?emo sa povijesti vae Zemlje, i istrait ?emo civilizacije koje su dole i otile sa vaeg svijeta u odre?enom vremenu, istrait ?emo razli?ite zvjezdane rase koje su se inkarnirale i zauzele va svijet i utjecale na evoluiraju?e ivotne oblike.

Mi shva?amo da su te ideje direktno kontradiktorne ve?ini stvari koje ste vi nau?ili, i zato idemo polako i ?esto se ponavljamo. Ve?ini zemaljskih dua teko je shvatiti ideju da se viestruki energetski tokovi doga?aju simultano - evolucija, devolucija i na vrlo visokim razinama realnosti, konstantnost. Kao to smo rekli prije, vrijeme je teku?e i nije ugravirano u kamenu, kako bi vai racionalni umovi htjeli vjerovati. Pa zbog toga ve?ina stvari koje mi ovdje posloimo kronoloki je podlona promjeni. Iako fizi?ki doga?aji imaju Akaki otisak, i nastavit ?e postojati na jednoj od vaih prolih vremenskih linija, vi kao vrsta imate mogu?nost mijenjanja vaih vremenskih linija kako bi stvorili bolje uvjete za vau evoluciju. Tom temom ?emo se pozabaviti u poglavlju 10.

Neke ideje koje su prezentirane ovdje ?e vam zvu?ati poznato iz vaih mitolokih i religijskih u?enja, a neke ideje ?e biti suprotne vaim u?enjima. Mi nismo ovdje da nekog uvjerimo u druga?iji na?in miljenja, niti da vas uvjeravamo u neto. Mi samo traimo da ostanete otvoreni za na pogled na Kreaciju, pa ?ete moda uvidjeti da imamo iri pogled od ve?ine entiteta koji su do sada posjetili va svijet.

Pogled na druge civilizacije

Postojale su 4 glavne civilizacije ( i mnogo manjih) na vaoj planeti otkad se veliki eksperiment po?eo odvijati na Zemlji:

1. Pangea
2. Lemuria
3. Atlantida
4. Sadanja civilizacija

Uz to, postojala su 2 velika doga?aja u vaem solarnom sistemu, koja su dramati?no utjecala na povijest vaeg svijeta.

A. Unitenje Maldeka
B. Unitenje povrine Marsa

Ovdje ?emo puno pojednostaviti nau pri?u o povijesti, zato to su postojali i mnogobrojni drugi doga?aji. Nabrojat ?emo nekoliko njih, uklju?uju?i ono to vae religiozne skripte zovu "pobuna Lucifera" (to ?emo mi pojasniti kao invaziju Oriona), infuziju Alfa Drakona (reptila), vladavinu Sirianaca (vaih biblijskih i predbiblijskih Bogova) i tihu invaziju Zeta Retikulina (Sivih).

Opazit ?ete, da su razli?ite izvanzemaljske rase zna?ajno utjecale na razvoj originalne rase ?ovje?anstva, gotovo na svakom uglu. Zapamtite da rase opisane u ovom i sljede?em poglavlju su samo predstavnici glavnih ET infuzija; postojali su i mnogi drugi, uklju?uju?i input sa odre?enih sektora Andromede, razli?ite razine i dimenzije Plejadinim grupa, Venusijanci, Arkturianci, Antarejci, Polarianci, Alpha Centaurianci, i druge rase iz razli?itih podru?ja vae galaksije.
Dodajte tome i nadgledanje vaeg napretka od Vije?a Alcyona (Velikog Bijelog Bratstva), Svjetlosne Konfederacije i njihovih potomaka (Ashtar, Solarni kri, itd.) i mnogih interplanetarnih i intergalakti?kih sve?enstava (Melchizedek, Metatron, Enoch, itd. ) i imate cijelu zdjelu zobene kae na kozmi?kom tednjaku. U sljede?em poglavlju i?i ?emo u detalje o tim grupama i njihovim osobinama.

Nakon Panovog Pada

Ve?ina Panovih ivotnih oblika je bila egzoti?na i danas vie ne postoji. Postoje legende o njima, uklju?uju?i Pegaza i Kentaura (kentauri nisu povezani sa Alpha Centauriancima) i neki od tih stvorova potekli su od dinosaura i ranih reptila. Zmajevi su dobili svoj folklor iz dva izvora - hibrida stvorenih za vrijeme Pangeje i iz Drakonske invazije (neljudski reptili iz Alpha Drakonis zvjezdanog sistema). Rani zmajevi su bili reptilska bi?a, koja su evoluirala zajedno sa dinosaurima, i bili su genetski manipulirani od nas i drugih ET grupa. Kasnije su Drakonci doli na Zemlju u njihovoj reptilskoj formi i po?eli su se mijeati sa drugim oblicima stvaraju?i egzoti?ne zmajolike forme.

Pad Pangeje je bio promjer Pada iz milosti. To se pojavilo kada su "Boji sinovi" (Plejadanci sa sedme gusto?e), inkarnirali u humanoidne forme koje su evoluirale na Zemlji i zaboravile na svoju Boansku vezu. Vai znanstvenici koji prou?avaju evoluciju vide promjenu koja je nastala Plejadanskim inkarnacijama kao neo?ekivanu mutaciju koja ozna?ava razliku izme?u majmuna i ljudi.

Kao to smo naveli prije, inkarnirani Plejadanci u ljudskom obliku su se mijeali sa razli?itim stvorenjima u evoluciji na Zemlji; pa otuda dolazi polu- konj, polu- ?ovjek i mnogo drugih. Carstvo vila je bila jedna od grupa na koja je bila pod utjecajem tog mijeanja. Vile su postojale na 4. gusto?i u to vrijeme, i kada su se mijeale sa Plejadancima sa 7. gusto?e, dobile su ljudski oblik koji je imao krila. Kada su se mijeale sa ?etverononim bi?ima, jedan od rezultata je bio Pegaz, ili krilati konj.

Kako su humanoidne Plejadanske due snizile vibraciju (zbog hipnoti?kog utjecaja nie vibracije), njihova krila su atrofirala, zajedno sa njihovim telepatskim i drugim sposobnostima. Postali su sve vie kao stvorenja koja evoluiraju na Zemlji - vie animalni u prirodi i manje sposobni u stvaranju viih intelektualnih misli.

Sve se ovo nastavilo sve do prije 10 milijuna godina, kada je doao kraj kozmi?kog ciklusa i kada su se elektromagnetski polovi pomaknuli. U to vrijeme, velike oluje harale su Zemljom, kao rezultat promijenjenih elektromagnetskih frekvencija. Tada je poplava unitila ve?inu stvorenja na Zemlji. Vai religiozni spisi to spominju kao "Veliku poplavu". U to vrijeme ve?ina Zemlje prekrila se vodom, sa malim dijelovima Zemlje i ivota tu i tamo. Biblijski zapis o Noi je metafora i alegorija koja se odnosi na operacije spaavanja koje su Plejadanci izvrili kako bi sa?uvali mnoge vrste kojima je prijetilo izumiranje zbog poplave.

Konflikt u Solarnom sistemu

Sljede?e ?emo istraiti velike ratove i infuzije dua na va svijet, koje su ozna?ile po?etak onog to vi zovete nasilje i konflikt. To ne?e biti lijepa slika, ali vidimo da ve?ina vas pripada zrelim duama, koje mogu izdrati neugodnosti u cjelokupnoj slici Kreacije.

Vaa Zemlja nije bila jedini planet u solarnom sistemu koji je privukao panju. Prije 10 milijuna godina, 3 planeta su ugo?avala fizi?ke ivotne oblike u vaem solarnom sistemu - Zemlja, Mars i Maldek. To su bili tre?i, ?etvrti i peti planet od vaeg Sunca po udaljenosti u to vrijeme.

Okolina na 4. i 5. planetu je bila hladnija i manje gostoljubiva nego na Zemlji, ali to nije sprije?ilo razli?ite grupe da koloniziraju te svjetove. Oni koji su doli na Mars i Maldek su bili avanturisti, sposobni izdrati okrutne zime i oskudne krajolike koji su krasili te planete - iako su tamo postojale ume i biljni ivot u ekvatorskom dijelu i mnogo vode i leda blizu polova.

Dodatno uz Mars i Maldek, dugo vremena je postojao i eteri?ni ivot na Jupiteru i Saturnu, i u nekoj mjeri na Uranu i Neptunu, ali taj ivot postoji u samo visokim gusto?ama. Ako ita znate o astronomiji, znate da fizi?ke 3D forme ne mogu postojati na velikim plinskim planetima zbog njihove ogromne gravitacije i otrovnih atmosfera.

Mnogo od tih dua koje su nestale u velikoj poplavi na Zemlji inkarniralo se na Marsu i Maldeku. Civilizacije koje su se ve? razvile na tim planetima nastale su iz mnogih zvjezdanih sistema, i sada se jo i Plejadanska rasa pridruila toj mjeavini.
Bi?a koja su ve? stanovala na tim svjetovima su pala na 4. gusto?u vibracije. Due ro?ene u 4. gusto?u nisu dobila istu vrstu lijepog iskustva, koje su dobile due na 7. gusto?i. Ti vanjski planeti su dakle skladite za bizarne grupe entiteta, misaonih oblika i kreacija, to je rezultiralo sa bogatom i raznolikom astralnom razinom - carstvom misaonih kreacija, mate i snova.

Kroz post - poplavni period, bi?a sa svih strana galaksije su promatrala eksperimente na Zemlji i okolnim planetima. Grupa dua iz Draco zvjezdanog sistema poslala je izvi?a?ki brod na Zemlju, priblino prije 40 milijuna godina, i ponovno prije 12 milijuna godina (priblino 2 milijuna godina prije velike poplave).

Iako se oni nisu nastanili masovno, njihovi izvjetaji iz vremena Drakonskog vije?a, stavljaju Zemlju, Mars i Maldek na kartu za istraivanja i mogu?e osvajanje.

Druga grupa, iz konstelacije Oriona, tako?er je primijetila neiskusne zemaljske due i njihove prijatelje na Marsu i Maldeku. Mi iz 7. i 12. Gusto?e, smo tako?er pozorno pratili Zemaljske eksperimente, i posljedi?no tome, one neugodnije civilizacije, sa Oriona i Drakosa, nisu mogle dobiti zna?ajnije pozicije na Zemlji zbog naeg paljivog promatranja i djelomi?nih intervencija. To bi bilo kao mariranje u na laboratorij i objava da oni najednom preuzimaju eksperiment.
Tada je postojala zatitna vibracija oko Zemlje i takve stvari se jednostavno nisu doga?ale - bar ne u to vrijeme.

Premda, na Marsu i Maldeku takva zatita nije postojala, jer iskreno to nije bio na teren. Ti planeti su bili otvoreni za sve.
Pa su tako oni doli, prvo u malim grupacijama, kao izvi?a?i i zajednice izme?u ve? postoje?ih zajednica. Jednom kada je dolo do mijeanja vrsta na Marsu i Maldeku, due sa Oriona i Drakosa su se po?ele inkarnirati tamo. Isto kao na Zemlji, Drakonska reptilska forma imala je problema sa adaptacijom na okolinu Marsa i Maldeka, pa je inkarnacija postala bolja metoda njihovog ubacivanja u te svjetove.

Drakonski i Orionski zvjezdani sistemi imali su irok raspon svjesnih bi?a, ali ve?ina istraiva?a koja se nastanila na Marsu i Maldeku su bili prili?no agresivni i sli?ni vojnicima po svojem mentalitetu. Njihova glavna svrha dolaenja u Zemljin solarni sistem je bila osvajanje i iskoritavanje prirodnih bogatstava. U principu, sve to im je davalo mo? i presti je njima bila fer igra. Te due su davno zaboravile na svoju vezu sa Izvorom i zbog toga su imale osje?aj da moraju uzimati od drugih kako bi se osje?ali cijeli i kompletni.

Unitenje Maldeka

Nije prolo puno vremena otkad je po?eo rat na Marsu i Maldeku. Zbog Marsove blizine Zemlji, i opreznog promatranja naih ?lanova, Orionci I Drakosi su se manje eljeli masovno inkarnirati na Marsu, je rim se svi?ala relativna udaljenost Maldeka. Po?eli su pristizati u rekordnim brojevima i uskoro je Maldeka civilizacija postala milijunska. Izgradili su velike kamene gradove, i u skladu sa njihovom svijesti, ti gradovi su imali jake utvrde I tornjeve kako bi pruili zatitu od napada.

U odre?enom trenutku, Maldeki ljudi otkrili su neutronsku tehnologiju i po?eli su proizvoditi bombe i ratne naprave koje su bile sposobne nanjeti velike tete. U to vrijeme (prije nekoliko milijuna godina) nisu postojale nikakvi osigura?i na mjestu, koji bi sprije?ili teke posljedice ove tehnologije. Maldek se nastavio razvijati u serije ratnih zajednica. U isto vrijeme, bi?a koja su napustila Zemlju za vrijeme velike poplave nastavila su se inkarnirati na Maldeku.

Ratne zajednice privukle su pozornost dobrih i loih grupa iz razli?itih sistema oko galaksije, ali zbog dogovora o ne upletanju, i zatite slobodne volje, malo je u?injeno kako bi se interveniralo.

U tom trenutku tamonje due su bile mjeavina Drakonaca i Orionaca, od kojih su obje sadravale agresivne gene. Obje ratne zajednice imale su sli?nu kombinaciju Drakonske I Orionske DNA. Svaka strana u ovom konfliktu htjela je nadmaiti drugu, i koli?ina oruja je neprestano rasla te postajala mnogobrojnija.

Otprilike prije 3 200 000 godina, konflikti su se jo pove?ali i po?elo se koristiti neutronsko oruje. To je trebala biti "ograni?ena razmjena nuklearnog oruja" izme?u zara?enih strana.

Prva razmjena je unitila nekoliko tisu?a humanoida. Ote?ena strana se ponovno izgradila i po?ela se osve?ivati drugoj strani, svaki put sa sve ve?im unitenjem. Iako se ?inilo kao slu?ajno otkri?e, bila je razvijena posebno snana neutronska bomba koriste?i rijetke kombinacije elementarnih katalizatora. Znanstvenici uklju?eni u taj eksperiment nisu bili svjesni njezine razorne mo?i. To oruje je bilo ispaljeno iz vojne baze skrivene u podzemlju neprijateljskog teritorija. Unutar te baze postojale su stotine neutronskih oruja. Kad je neprijatelj shvatio da dolazi bomba, pokuao je di?i u zrak (raznijeti) oruje u toj bazi.

Nekoliko stotina oruja je bilo lansirano, i ekplodiralo je prerano u zraku, stvaraju?i veliki bljesak. Premda, nisu uspjeli presresti nadolaze?e jo snanije oruje, koje je ulo u neprijateljev silos i silmultano je pokrenulo preko 200 oruja zakopanih u zemlji. Kombinacija eksplozije tog snanijeg oruja 1200 konvencionalnih nuklearnih oruja rezultirala je sa snanim potresom koji je razdorio planet Maldek, i kona?no ga poderao u stotine komadi?a, koji su postali asteroidni pojas izme?u Marsa i Jupitera.

Preko 10 milijuna dua nestalo je u toj eksploziji, i ve?ina njih se kasnije inkarnirala na Marsu. Mi i ostale dobre grupe smo bili uasnuti ovim to se dogodilo, i molili smo Boju Glavu za ve?u intervenciju koja bi sprije?ila da se ovako neto ne ponovi. Rezultiraju?i udar promijenio je orbite Marsa i Zemlje i teko je omeo eteri?ne baze Jupitera i Saturna. Val elektromagnetskih ometanja, izaao je iz solarnog sistema, to su uo?ila bi?a iz svih drugih galaksija. Sazvano je vije?e Alcyona, domovine Velikog Bijelog Bratstva, i bilo je dogovoreno da vie nikad u bilo kojoj galaksiji ne?e biti dozvoljena distrukcija planetarnih razmjera.

Vjerujemo da vam je ovaj tekst do sada bio intrigantan. Da li vam je donio vie pitanja nego odgovora? Ako je, to je u redu. Sjetite se da smo se samo dotakli osnove doga?aja i situacija, i nudimo nau perspektivu plesa dualnosti koji se odvijao milijunima godina.

Suvino je re?i, das u nai originalni DNA eksperimenti otili u krivo, da se posluimo zemaljskim jezikom. To bi bilo kao da su drugi znanstvenici doli u na laboratorij u sred no?i, unitili nam opremu, ukrali uzorke i napravili svoje vlastite eksperimente. Da li vam se svi?a naa analogija? Dugo smo u?ili va jezik, i ?ini se da sada znamo kako koristiti sleng vaeg jezika kako bi rekli ono to mislimo.

Eksperimenti na Zemlji se mogu najbolje razumjeti ako nastavimo nau sagu i vratimo se unazad u trenutak nakon unitenja Maldeka.

Migracija na Mars

Preko 10 milijuna dua izgubilo je svoja tijela za vrijeme unitenja Maldeka. Ve?ina tih dua se kasnije nastanila na Marsu, gdje se ve? razvijala civilizacija. U to su vrijeme due na Marsu bile product naeg eksperimenta, zajedno sa grupama iz mnogih drugih sistema, uklju?uju?i Orion i Alpha Draconis. Te grupe su ostavile svoj trag puno puta unutar vae spirale evolucije, ali nikad do te mjere da bi mogli ozbiljno promijeniti va DNA otisak, barem ne jo. To se uskoro moglo promijeniti.

Due sa Maldeka su se inkarnirale na Mars, na uobi?ajen na?in, kroz mijeanje Plejadskih, Orionskih i Drakonskih linija na Marsu. Tamonja civilizacija dobila je brzo na mnogobrojnosti, sve dok nije bilo utjelovljeno vie od 100 milijuna dua.

Ne?emo ulaziti u principe fragmentacije due sve do 5. Poglavlja, ali je 10 milijuna dua sa Maldeka fragmentiralo u priblino 50 % populacije Marsa, unutar perioda od samo nekoliko tisu?a godina. Kako je populacija Marsa rasla, njena atmosfera je postala zaguena. Zbog njihove udaljenosti do Sunca, oboje Mars i Maldek, imali su tanku i njenu atmosferu koja nije mogla podnijeti pritisak velikih populacija (a da ne spominjemo nuklearno oruje).

Kao to smo naveli gore, ve?ina Orionaca, Drakosa i hibrida koji su nastali krianjem Orionaca i Drakosa, reinkarnirali su se na Marsu nakon unitenja Maldeka. U to vrijeme, Mars je imao atmosferu koja je bila 20 do 30 % gusto?e Zemljine atmosfere. Ljudi su u toj atmosferi mogli lako disati, i iako je bilo malo hladnija atmosfera, ljudi su udobno mogli ivjeti na Marsovoj povrini.

Vrijeme je na Marsu prije eksplozije Maldeka bilo umjereno, osiguravalo je dovoljno vlanosti i hranjivih tvari za biljne kulture - dovoljno da podri ve?inu evoluiraju?ih dua.

Mnogi veliki gradovi su izgra?eni na Marsu. Kako se civilizacija Marsa nastavila pove?avati, nemiri izme?u razli?itih grupa su se pove?avali, posebno stoga to due sa Maldeka nisu potpuno nau?ile svoje lekcije iz rata i naglo su napustili svoja tijela za vrijeme katastrofe na Maldeku.

Iako se ve?ina dua savjetuje izme?u dva ivota, jo uvijek je postojala politika neuplitanja, osim spre?avanja druge planetarne eksplozije, pa su stanovnici Marsa bili poprili?no ostavljeni sami, sve dok nisu razvijali oruja dovoljna za unitenje planeta. Eksplozija Maldeka promijenila je orbitu Marsa i zna?ajno promijenila frekvenciju elektromagnetskog polja. Klima se promijenila, stvaraju?i vie pustinjskih podru?ja. Izgra?eni su veliki kanali za prijenos vode iz tropskih i polarnih podru?ja u pustinjske zone. Kako je klima postajala sve vie nestabilna, izbili su ratovi oko prava na vodu i kona?no je opet po?ela proizvodnja konvencionalnog oruja i rat je po?injao.

Nuklearni rat na Marsu

Neke grupe na Marsu su razvile vrstu prljavih atomskih bombi. Ta oruja su sadravala teke metale (uran, plutonij), koji su bili sli?ni prvim atomskim bombama na Zemlji. Uskoro je izbio rat u kojem se se koristila ta oruja. Mnoge due su upozorene od strane ?lanova Svjetlosnog Bratstva (kasnije Planetarne Konfederacije, koja je potomak Galakti?ke Federacije znane i kao Galakti?ke Konfederacije),i dobile su pomo? u izgradnji podzemnih sklonita i kona?no podzemnih gradova. Bratstvo i njegove organizacije su neutralizirali mnoga oruja kako bi sprije?ili ponavljanje iskustva sa
Maldekom. Usprkos tome, Marsijanci su izbuili rupe u svojoj atmosferi i teko otetili ekoloku ravnoteu planeta do te to?ke da su ?ak i najjednostavniji ivotni oblici skoro izumrli. Neki peivjeli nakon atomskog udara su se preselili ispod zemlje i pridruili su se onima koji su ve? ivjeli tamo. Ispod zemlje, oni su nastavili graditi svoju civilizaciju, sve dok se nije pojavio novi poredak.

Od priblino 100 milijuna dua koje su originalno ivjele na povrini Marsa, samo ih je 10 milijuna preivjelo i ti su ivjeli ispod zemlje. Kako bi sprije?ili daljnje napade, podzemni gradovi su bili zape?a?eni za vanjski svijet. Marsovski znanstvenici uspjeli su stvoriti umjetni okoli sposoban podrati do 20 milijuna dua. S vremenom, podzemni gradovi su propadali zbog troenja. Bilo je teko odrati plodnost, zbog nedostatka hranjivih tvari u umjetnom tlu. Mnogo dua koje su ivjele pod zemljom, po?elo se inkarnirati na drugim svjetovima.

S vremenom, velike pje?ane oluje harale su povrinom Marsa i erodirale su originalne gradove i arhitekturu. Do dananjeg dana ostalo je par piramida i pravokutnih zgrada, to je dovoljno da podsjeti vae znanstvenike da je tamo neko? postojao ivot - iako su te informacije bile skrivane od ve?ine populacije na Zemlji.

Mnogo vaih znanstvenika vidjelo je kanale na Marsu i pokuali su ih objasniti na neki prirodan na?in. Puno su se trudili da zatakaju ?injenicu da je neko? postojao inteligentni ivot na Marsu.

Ostaci piramida i tvorevina koje su koristila tehnoloka drutva koja su neko? postojala na Marsu su jasno vidljiva onima na Zemlji, koji su spremni gledati sa otvorenim umom. Te tvorevine su uslikane na povrini Marsa od strane vae lutkarske svemirske organizacije zvane NASA i drugih organizacija baziranih u Kini i Rusiji. Te vlade imaju jake osobne interese u zatakavanju istine od javnosti (iz razloga navedenih u poglavlju 9) i zato su proirile ideju da su to umjetne strukture na Marsu.

Podzemni gradovi jo uvijek postoje i neki od njih su jo i danas nastanjeni, ali ve?ina dua koja je preivjela propadanje su evoluirale u gornju 4. Gusto?u i nisu vidljive 3D duama koje se raspituju o njima.

Vai znanstvenici ?e otkriti radioaktivnost na Marsu, koja se ne moe objasniti samo uz pomo? prirodnih formacija stijena; to je ostatak atomske eksplozije, zato to neki od elemenata u bombama imaju ivot od milijuna godina.

to se dogodilo sa 90 milijuna dua koje nisu otile ispod zemlje? Pogodili ste - ve?ina njih migrirala je na Zemlju, i reinkarnirala se u mjeanom loncu Plejadanaca, Orionaca, Drakosa i drugih reorganiziranih grupa od unitenja Pange-e.
Nastavit ?emo dalje sa povijesti Zemlje, ali prvo moramo objasniti velove i razine vibracija, jer ?e vam to pomo?i da bolje shvatite to se dogodilo dalje na Zemlji.

Zemljini velovi

Vaa povijest je bilo jako zatakana od strane razli?itih mo?i i utjecaja, koji su imali kontrolu nad vaim planetom dugo vremena. Naa namjera je da otkrijemo informacije koje su bile zatakane, i da to napravimo na najjasniji i najto?niji mogu?i na?in. Nismo svjesni ni jedne grupe dua u Zemaljskim tijelima koje bi irile povijest Zemlje sa 100 % to?nosti. Do toga je dolo zbog teko?a u probijanju vela koji okruuje Zemlju i teko?a u izvla?enju informacija iz Akakih snimaka, koje se nalaze na viim eteri?nim razinama izvan Zemlje.

Iako su sve informacije u svemiru slobodno dostupne svima koji ih iskreno zatrae, samo one due koje vie nisu pod utjecajem Vije?a Rigela i mra?nih Drakonskih Vije?a su uspjeno prole kroz sistem iskrivljenosti koji je smjeten u eteru oko vaeg planeta. U nekima od vaih kanaliziranih spisa, ta eteri?ka iskrivljenost se naziva barijera frekvencija".

Sve do nedavno nismo imali dozvolu od Boje Glave da se mijeamo u to polje iskrivljenosti. Tek od vae 1950.godine, Boanska intervencija nam je dala autoritet da odstranimo eteri?no polje iskrivljenosti i barijere frekvencija iz vae planetarne sfere.

U kasnijim raspravama objasnit ?emo razine velova koji su stavljeni na vau vibratornu sferu, i razloge za svaki veo. Neki od velova spadaju u prirodne fenomene koji se sami pojavljuju a povezani su sa sniavanjem vibracije koje doivljavaju due 7. gusto?e pri sputanju na tre?u razinu realnosti. Ostali velovi postavljeni su oko Zemlje namjerno, od strane razli?itih dobrih grupa, kako bi sprije?ili takozvane sile tame" da dobiju previe mo?i, jer bi time ugrozile slobodnu volju dua koje se uzdiu. Drugi velovi su namjerno postavljeni od strane tamnih sila kako bi sprije?ili due koje se uzdiu da dobiju dovoljno mo?i da kona?no zavre Orionski, Drakonski i Sirianski utjecaj na Zemlji.

Zbog toga to o?ito ne postoje Zemaljske due koje bi uspjele uspjeno izvu?i sve informacije o vaoj povijesti, mi ne dajemo nikakvu garanciju potpune to?nosti za bilo koje kanalizirane informacije navedene ovdje. Iako mi sa nae polazne to?ke moemo jako dobro percipirati, informacije moraju pro?i kroz nekoliko velova i mehanizama sniavanja, prije nego to se mogu dostaviti u ovaj format. Molimo vas da dobro prosudite kada ?itate bilo koji kanalizirani materijal i preporu?ujemo vam da budete paljivi kod bilo kakvih informacija, za koje se tvrdi da su 100 % to?ne. Sad kada smo to rekli, moramo napraviti pripreme za ono to slijedi.

Drevne kole misterija koje su postojale u razli?itim vremenima na vaem planetu, osnovane su primarno kako bi pokretale due du duhovnog puta do te to?ke, kad su one mogle razbiti velove i pristupiti energijama uzdizanja. Sistem inicijacija i rituala koji je dan kroz ta tajna i ne toliko tajna drutva (kao npr. Masonsko Bratstvo, The Rosy Cross, Red Bijele Rue) i druge redove prole i sadanje, je sluio da nau?i due da probiju velove, velove unutar Sebe i velove koji su okruivali Zemlju. U ranim danima tih organizacija, veliki broj dua dobio je znanje o zvjezdanim vratima i portalima koji su okruivali Zemlju i te due su mogle probiti neke od velova kroz pristup tim zvjezdanim vratima i portalima za vrijeme meditacije ili kroz izvantjelesna iskustva.

Ve?ina tih dua nije dovoljno duhovno evoluirala da ostanu ?iste u srcu i umu, i mnogo je njih zloupotrijebilo mo? kojoj su imali pristup. Zbog slabe mo?i prosu?ivanja, one su dale informacije o DNA kodovima, zvjezdanim vratima i portalima razli?itim negativno polariziranim ET grupama, to je omogu?ilo ET-ma da u?u kroz portale i zvjezdana vrata i nasilno unitavaju astralne i eteri?ne razine Zemlje.

Ti negativno polarizirani entiteti spojili su dijelove njihovih DNA kodova sa kodovima evoluiraju?ih Zemaljskih dua i to kroz energetski prijenos koriste?i eteri?ne, astralne i fizi?ke implantate, i kroz astralno zaposjedanje, a time su iskvarili originalnu namjeru tajnih i javnih misti?nih Redova. Sve kole misterija navedene iznad, i jo nekoliko drugih, su bile infiltrirane od negativno polariziranih ET grupa i kao rezultat, vo?e tih organizacija su pod kontrolom ego-bazirane elje za mo?i i kontrole nad drugima. Ta udnja za mo?i, potje?e iz otiska mra?nih Orionaca i Drakosa (i do neke mjere mra?nih Sirianaca). Budu?i da te grupe nisu mogle potpuno kontrolirati Zemlju direktno, oni se zadovoljavaju sa osje?ajem mo?i i euforije koja dolazi kroz zaposjedanje ljudi koji su na poziciji mo?i na Zemlji. Ljudski vo?e na Zemlji ni bi mogli biti iskvareni negativnim ET- ma kad bi nau?ili kako integrirati i uravnoteiti ego, ili osje?aj odvojenog sebe.

Ta ego-bazirana elja za mo?i i kontrolom moe biti vrlo podla i neprimjetna, zamaskirana kao ne?ije napredovanje" i duhovni ponos na postignutom ovom ili onom razinom, unutar tajnog drutva ili duhovne organizacije. Sa svakom sljede?om postignutom razinom, pojedinac dobiva ve?i stupanj odgovornosti za funkcioniranje organizacije i regulaciju njenih ?lanova. To je posebno opasno kad je ego onaj koji vlada. Postojali su mnogobrojni dobronamjerni svjetski vo?e, koji su se uhvatili u ta negativno polarizirana energetska polja, a jo su uvijek bili uvjereni da rade Boji posao". To je jedan od razloga zato neki elementi ovih informacija nisu bili objavljeni sve do sada. Mi, Utemeljitelji, smo uvjereni da sada postoji dovoljno dua, ?istih u srcu i umu, koje ne bi, pod BILO kojim uvjetima zloupotrijebile ove informacije, koje aljemo istodobno preko nekoliko kanala, uklju?uju?i i ovaj.

Mi ne dajemo stvarne DNA kodove za vrijeme ovog prijenosa, ali dajemo energetske uzorke neophodne za probijanje velova. Neke due koje se usklade sa ovim porukama biti ?e dovoljno razvijene da mogu razbiti velove direktno. Drugima ?e biti potrebni odgovaraju?i DNA klju?evi i kodovi, koji ?e biti dani kasnije. Naa namjera nije da zadravamo bilo kakve informacije koje su traene od vaih planetarnih svjetlosnih radnika. Ali ipak, ?ak i na naoj razini svjesnosti i vibracije, u prolosti smo napravili ono to bi vi nazvali pogrena procjena", to je djelomi?no rezultiralo dananjim stanjem na Zemlji.
Svjesni smo da nema ET grupe ili kanaliziraju?ih bi?a koji su imuni na pogrene procjene. Slobodna volja je kompliciran i izazovni princip sa kojim se suo?avaju bi?a na svim razinama evolucije. Dok mi potpuno razumijemo mehaniku slobodne volje, ipak koristimo krajnji oprez i potovanje kad donosimo odluke koje utje?u na slobodnu volju milijuna Zemaljskih dua.

Sve do 1950, virtualno nisu postojale nikakve kontrole koje bi zatitile Zemlju od utjecaja svijetlih" ili tamnih " grupa, koje su se borile do kraja (osim spre?avanja potpunog unitenja planeta kako je odlu?ilo Vije?e Alcyona nakon Maldeka). Sa pojavom nuklearnog oruja na Zemlji, sve to se promijenilo, je da je Boja Glava uvela Boanske Odrede, koje smo ranije naveli, koji dozvoljavaju direktnu intervenciju u odre?enim stvarima, kada je bilo zaklju?eno da bi takva intervencija sprije?ila ugroavanje slobodne volje velikog broja Zemaljskih dua.

Jednom kad due na vaem planetu dosegnu unutarnju razinu vibracije 5. gusto?e svjesnosti, njihovo dobro stanje je automatski zati?eno Boanskim Odredom.

Mi, Utemeljitelji, u savezu sa Vije?em Alcyona i ostalim vode?im tijelima, izvravamo mnogo neophodnih zadataka, kako bi podrali trenutni Boanski Odred i djelujemo u skladu sa Boanskim principima.

Razine vibracija

Jedan od vaih znanstvenika, Dr. Hawkins, izumio je vibracijsku vagu koja je prili?no primitivna, ali i poneto korisna, i iskoristit ?emo tu vagu, kako bi vam neto objasnili. Dr. Hawkins koristi vagu na podeavanje koja je po prilici jednaka sloenom vibracijskom stanju due pomnoenim sa 100.

Kompozitno vibracijsko stanje due se definira kao duino prosje?no stanje svijesti u odre?enom vremenskom intervalu.
Na primjer, ako je kompozitno vibracijsko stanje due na pola puta izme?u tre?e i ?etvrte gusto?e, ta dua bi imala Hawkinsov podeavaju?i broj 350. Moete zamisliti stanje svijesti i vibracijsko stanje fizi?kog tijela kao odvojene podeavaju?e brojeve.
 

Mapa svijesti


Generalno govore?i, fizi?ko tijelo zaostaje iza op?enite kompozitne razine svjesnosti, za cijelu jednu gusto?u. Pa tako, dua sa razinom svjesnosti 350 bi imala priblino razinu 250 fizi?ke forme.

Te due, ?ija je razina iznad odre?ene to?ke, automatski ulaze u zati?eno energetsko polje, stvoreno od Bojeg Sebstva i grupa visoke gusto?e uklju?enih u primjenu Boanskih odreda. U ovo vrijeme, na Zemlji je priblino 16 milijuna dua koje vibriraju na razini potrebnoj za uzdizanje ili na vioj od toga, to je 450 u svjesnosti i 350 na fizi?koj razini.

Zapamtite, dragi Kreatori, da ovo NIJE neki red prioriteta zbog kojeg bi se trebali osje?ati vie ili manje vrijedno. Sva Boja stvorenja su vrijedna. Svatko na vaem planetu zasluuje Boju ljubav. Ne postoje due koje nisu zavrijedile da ih se spasi". Ionako, tu se ne radi o spaavanju. Pri?amo o uzdizanju, ne?emo to ?emo detaljno objasniti u poglavlju 5.Tu se radi i o dozvoli za pristup zvjezdanim vratima i portalima neophodnim da podignu zemljine velove i pomaganju ljudima u oslobo?enju od efekata Luciferske Pobune (koju ?emo uskoro objasniti) i Orionske/Drakonske sheme upletanja.

Isto tako, Hawkinska vaga nije sto posto precizna. Metode koje se koriste da bi se testirale razine vibracija dua su ?esto pogrene, i teko se mogu dobiti to?ni rezultati ljudskim mjerenjem. Iako je stanje vae vibracije vano za vrijeme tranzicije na Zemlji, s druge strane je bezna?ajno jer vi uvijek jeste i uvijek ste bili 100% Boji.

One due sa ?istim umom i srcem koje su stavile sa strane svoje prosudbe i usporedbe, ?e imati pristup svetim DNA klju?evima i kodovima, i mo?i ?e u?i kroz zvjezdana vrata i portale koji su neophodni da se razbije veo iluzije na vaoj Zemlji. Bilo koja dua koja iskreno eli biti slobodna, to moe i biti ?e slobodna. To je Boanski Zakon.

Kako pristupiti tom stanju savrenstva? Traite i dat ?e vam se." Ta istina toliko vrijedi danas, koliko je vrijedila i u Isusovo vrijeme. Sto god duboko i potpuno prieljkujete, sa vaim cijelim bi?em, mora se ostvariti. Ali ipak, postoje odre?eni mehanizmi zatite, koji su ugra?eni u eteri?na i astralna podru?ja vaeg planeta, kako bi se potovala slobodna volja evoluiraju?ih dua na vaem svijetu.

Zbog toga, ako traite neto to bi moglo ugroziti slobodnu volju drugih dua, to vam ne?e biti dano od vaeg vlastitog Bojeg Sebstva i vaih vodi?a. Re?i ?emo vam neto vie o tome kasnije, sada nastavljamo sa vaom povijesti.

Luciferova pobuna (invazija sa Oriona)

Pobuna Lucifera je obra?ena u detalje u nekim od vaih svetih spisa, uklju?uju?i i krivo napisanu ("iskrivljenu") knjigu zvanu "Urantia", koja je dola na Zemlju od Vije?a Andromede. Informacije navedene u toj knjizi su dane od razli?itih entiteta u vije?ima Andromede, koji su pokuali do?i do Akakih snimaka u period od 10 milijuna godina prije Krista, do Kristovog vremena. Poneto od informacija je to?no i korisno, ali bi?a sa Andromede nisu uspjeli probiti neke od velova koji okruuju Zemlju, za vrijeme perioda opisanog u njihovim navodima. Zbog toga se mnogo bi?a vodilo informacijama iz druge ruke, koje su dobili od razli?itih ?lanova Vije?a Betelgeusa, Sirius A i B, koji su sudjelovali u eksperimentima na Zemlji u periodu navedenom u njihovim spisima.

Ve?ina arkan?ela i uzvienih majstora na nebeskim razinama su imali to?ne informacije do tog vremenskog razdoblja, ali im nije bilo dano da otkriju te informacije zbog politike neuplitanja. Energetski prijenos nae grupe, Utemeljitelja, i jo nekoliko grupa vie gusto?e, imaju sposobnost probiti velove, bez obzira na to tko ih je postavio i gdje su postavljeni. Zbog trenutnih Odreda, sada smo ovlateni odati te informacije.

Pre-Lemurijski period na Zemlji

Vrijeme nakon Pana i prije Lemurije, priblino odgovara vremenu izme?u 10 milijuna godina prije Krista do 500 000 godina pr. Krista. U tom period, va svijet se polako oporavio od velike poplave i ivotni oblici po?eli su cvjetati. Nakon unitenja Maldeka i unitenja atmosfere na Marsu, mnogo tih dua se reinkarniralo na Zemlji to je dramati?no pove?alo populaciju.
Zemlja je ponovno postala uglavnom tropska dungla, sa 90% vodenih povrina, jedino polarni krajevi su ostali hladni.

Kako su due sa Maldeka i Marsa nastavile dolaziti na Zemlju, zajedni?ki vibracijski prosjek je pao na razinu njihove frekvencije. Kada je zajedni?ka svjesnost Zemlje pala ispod 4. gusto?e, (450 na mjernoj skali), due iz susjednih sistema su mogle pristupiti zvjezdanim vratima i portalima Zemlje (portal tada nisu bili regulirani, osim prema zakonu privla?nosti). Sli?no privla?i sli?no. Zajedni?ko vibracijsko stanje ?ovje?anstva je nastavilo privla?iti okolna bi?a sa sli?nom vibracijom. Iako su Orionci i Drakosi imali ve? pristup Zemlji, sada su dolazili u rojevima i hordama, nakon to se dominantna vibracija ljudske svjesnosti spustila u niu 4. gusto?u.

Sve do prije 500 000 godina po vaem vremenu, Zemlja je nastavila privla?iti sve vie i vie dua iz cijelog svemira. Vibracijska razina tih dua je bila generalno 4.gusto?e, a to je zna?ilo da su te due pod utjecajem astralnih i eteri?nih distorzija (iskrivljenja) naslije?enih unutar te vibracijske razine.

Genetika Zemlje je sada bila mjeavina mnogih rasa, ali Orionci su postepeno po?eli dominirati. Rat izme?u Rigela i Betelgeusa je zagor?ao ivot mnogim Orioncima, koji su vidjeli Zemlju kao planet na kojem mogu po?eti iznova. Za razliku od Drakosa, Orionci su mogli lagano sletjeti direktno na Zemlju, a dodatno su jo dolazili kroz inkarnacijski proces, pa se njihov broj drasti?no pove?ao; za razliku od Drakosa, ?ija su se reptilska tijela teko prilago?avala na Zemljinu gravitaciju i atmosferu.

Mi, Utemeljitelji, sa strahom smo promatrali to se doga?a na Zemlji, ali zbog toga to nam nije bilo dozvoljeno intervenirati, bili smo poput tehni?ara u laboratoriju koji promatraju kako se uzorak razmnoava bez kontrole i nita ne rade kako bi to sprije?ili.

Grupa arkan?ela i uzvienih bi?a sa sedme, osme i devete gusto?e je tako?er promatrala Zemlju. Neki od tih bi?a su dobro poznati ljudima na Zemlji, uklju?uju?i arkan?ela Mihaela. Uzvieno bi?e kojem je kasnije dano ime Lucifer, je bio me?u onima koji su promatrali napredak Zemlje. Lucifer je smislio plan kojim bi smanjio kaos na Zemlji, u?e?i due kako da kontroliraju svoje emocije i kako da koriste svoje intelektualne sposobnosti tako da ih ne budu tako lako pod utjecajem negativno polariziranih grupa. Lucifer je rasulo na Zemlji zabunom pripisao razuzdanim emocijama i strastima.

Grupa dua na ?elu sa Luciferom dola je na Zemlju i osnovala je niz kola misterija koje su bile dizajnirane da treniraju due u potiskivanju i kontroli svojeg emocionalnog tijela. Plan se izjalovio, jer kako su studenti u?ili potiskivati svoje emocije, njihove due postajale su sve vie fragmentirane, sve dok njihova vibracija nije pala ispod 4.gusto?e i u 3.gusto?u. Potiskivanje bilo kojeg dijela Sebe, rezultira sa gubitkom snage i svjesnosti. Sram od pokazivanja emocija kod mukaraca, Viktorijansko potiskivanje seksualne elje i sram od vlastitih osje?aja, svi su potekli od Luciferove filozofije.

Arkan?eo Mihael, vidjevi to se doga?a na Zemlji, shvatio je da ne moe vie sjediti i gledati, pa je poveo grupu uzvienih bi?a, koji su dobrovoljno snizili razinu vibracije i doli na Zemlju, i ustanovio je kolu misterija ?ija je svrha bila podignuti razinu vibracija dua nazad prema svjetlu. Nakon to je Mihael i njegova grupa dola na Zemlju, vibracije su bile toliko guste da su on i njegova grupa pomaga?a bili uhva?eni u toj igri dualnosti i po?eli su vidjeti negativno orijentirane grupe kao zle sile koje treba nadvladati. Stoga su ti arkan?eli u?vrstili koncept svjetlostiprotiv tame " na vaem svijetu. Mihael je zauzeo stranu svjetla, dok su mnogi ?lanovi Vije?a Rigela, kao i ve?ina Drakosa zauzeli polaritet tame.

U me?uvremenu su Lucifer i njegova grupa odravali njihovu hladnu i mirnu ravnodunost, te su postajali stratezi iz fotelje, i sa zanimanjem promatrali odvijanje bitke. Lucifer je postao tako fasciniran tom dramom dualnosti, da je po?eo podravati obje strane (kroz trening svijetlih i tamnih sila u me?usobnoj borbi), iz interesa da vidi koja strana ?e biti apsolutni pobjednik.

Sastojak koji je nedostajao u svemu tome, bilo je suosje?anje. Lucifer je trenirao vojnike na bojnom polju da potisnu svoje emocije, i da otvrdnu na tugu i patnju. Arkan?eo Mihael je u?io vojnike da budu jaki i mo?ni u prevladavanju vojnika tame.
Kad je Lucifer vidio to Mihael radi, panja mu je odvra?ena od Orionaca i Drakosa i sav rat preusmjerio je na Mihaelove snage, koji su uglavnom asistirali sa eteri?ne razine. Nastala je velika bitka na astralnim i eteri?nim razinama iznad Zemlje.
To je postalo poznato kao Nebeski Rat. Mihaelove snage postale su strastvene u pobje?ivanju zla. Luciferove snage su bile ravnodune, smirene i intelektualne, i dobivale su svoje bitke uz pomo? podmukle strategije. Tre?a sila u svemu ovome, negativno polarizirani Orionci i Drakosi, su procvjetali kad su vidjeli da su njihovi primarni neprijatelji sad u ratu jedni sa drugima.

Nebeski Rat trajao je otprilike tisu?u godina, otprilike oko 500 000 godina prije Krista. U periodu od 1.000.000 prije Krista do 500.000 pr. Krista, stanovnitvo Zemlje naraslo je od priblino 200 milijuna na milijardu ljudi. Zbog toga to se rat odvijao uglavnom izvan planeta , nije zna?ajno utjecao na povrinu Zemlje i podzemne kulture, broj stanovnika nije zna?ajno pao za vrijeme Luciferove pobune. Ve?ina borbi na povrini Zemlje je bila regionalna i uklju?ivala je uobi?ajena oruja.

Nakon priblino 1000 godina borbe, primirje je sklopljeno i Lucifer i njegova grupa su pristali ne poticati javnu agresiju protiv bilo koga u Zemaljskom sistemu. Mihael je shvatio beskorisnost borbe protiv zla, i tako?er beskorisnost nadvladavanja potiskivanja emocionalne energije uz pomo? sile, i ponovno se povukao na nebeske razine kako bi sakupio nau?ene lekcije.

Izme?u 500 000 i 200 000 godina pr. Krista, ivot je postepeno evoluirao na 3D Zemlji. Nekoliko dua vratilo se na 4.gusto?u svjesnosti, i te due su po?ele u?iti kako ivjeti u suradnji s drugima. U tom istom periodu, mnogo drugih dua dolo je sa svih strana galaksije, i Zemlja je istinski postala posuda za taljenje. Ipak, najve?e grupe bili su Orionci sa Betelgeusa i Rigela. Za vrijeme pobune Lucifera, Vije?e Betelgeusa stalo je na stranu Mihaelovih snaga svjetla, dok se Vije?e Rigela zauzelo za tamnu stranu. Premda su u prijelaznom periodu nakon pobune Orionske grupe pokazivale vrlo malo otvorenog suparnitva, obje Orionske grupe su ograni?ile razmnoavanje samo u njihovom polaritetu, ?ime su zadrale mnogo svoje DNA strukture. Grupe Betelgeusa bile su mnogo mirnije, dok su grupe sa Rigela nastavile biti dominantne i agresivne. Vrh populacije u tom vremenu dosegao je skoro 1,5 milijardu, upravo prije nego to je precesijski ciklus oko 200 000 godina pr. Krista, utjecao na ?ovje?anstvo.

Poplave, ledeno doba i tektonske promjene oko 200 000 godina pr. Krista, zakopale su ve?inu ?ovje?anstva ispod tisu?a stopa stijena i ruevina. Moderni antropolozi su otkopali ostatke nekih ljudi koji su ivjeli u tom periodu. To je uzrokovalo prili?nu pobunu izme?u tradicionalnih povjesni?ara koji vjeruju da je ljudski ivot potekao od majmuna i da se homo sapiens nije pojavio do prije 30 000 godina. (Autorova napomena- Cvjetaju?a civilizacija koja je postojala izme?u 500 000 i 200 000 godina prije Krista, zvana je Lemuria, od nekih u?enjaka, bez obzira to se pojavila na nekoliko kontinenata. Utemeljitelji su dali ime Lemuria dvjema kasnijim civilizacijama, uklju?uju?i jednu koja se pojavila od 200 000 do 122 000 godina pr. Krista i drugu u vremenu od 122 000 do 100 000 godina pr. Krista, kao to je navedeno ispod).

Lemuria

Prvi period Lemurie po?eo je oko 200 000 godina pr. Krista, kratko nakon jednog od precesijskih ciklusa koji se pojavljuju svakih 25 920 godina. Ta specifi?na promjena izbrisala je preko polovice stanovnitva Zemlje kroz masovne potrese i klimatske promjene. Promjena elektromagnetskog polja uzrokovala je kidanje i pomicanje tektonskih pla?a, a jedno podru?je Zemlje je postalo posebno plodno za razvoj dobro?udnih civilizacija. Due koje su bile privu?ene tim podru?jem Zemlje, su bile generalno mirni ljudi, neki su potjecali iz sektora Plejade, a neki sa Siriusa i Oriona. Taj kontinent je postao veli?ine Australije, i bio je lociran gotovo na istoj geografskoj duini, ali malo sjevernije. Ono to ve?ina povjesni?ara ne razumije je da su se za vrijeme prvog perioda Lemurije civilizacije nastavljale razvijati na drugim kontinentima , iako vibracija drugih kontinenata nije bila toliko profinjena kao na Lemuriji.

Lemurijska civilizacija kasnije se zvala Zemlja Mu. Na svom vrhuncu, sadravala je gotovo pola milijardi dua, ili gotovo pola Zemljine populacije u to vrijeme.

Za 3 precesijska ciklusa nakon toga, fluktuacije elektromagnetskog polja su bile toliko snane, da je nastupila sljede?a katastrofa, i sva povrina Zemlje osim Lemurije je bila poplavljena. Ve?ina dua koje su nestale na okolnim kontinentima su migrirale (inkarnirale se) na Lemuriji, i tada je populacija Lemurije drasti?no porasla. To je postao drugi Lemurijski period, priblino od 120 000 do 100 000 godina pr. Krista. Na vrhuncu druge Lemurijske civilizacije populacija je dosegla skoro miljardu ljudi. Te due nisu bili tehnoloki orijentirane, nego su bile plemenski orijentirane po prirodi, uivale su u muzici i ritmu, i ivjeli su u velikim gradovima uz obalu.

Oko 100 000 godina pr. Krista, komet Annahutak se prili?no pribliio Zemlji i rep kometa je okrznuo atmosferu, prouzro?ivi dramati?no rashla?enje. Lemuri su bili naviknuti na toplu tropsku klimu,a najednom je temperatura pala za 50 stupnjeva Fahrenheita u samo par sati, to je ve?inu njih zamrznulo. Oni koji su znali to se sprema pobjegli su na more. Mnogi su uli u more i utopili se. Nekolicina njih je pokuala izgraditi podzemne gradove, ali sa velikim neuspjehom. Postoji mnogo legendi o moru koje je nastalo u to vrijeme. Lemurijska masa zemlje je na kraju potonula ispod mora, zbog elektromagnetskih oluja nakon prolaza kometa. Ostala je samo nekolicina preivjelih koji su migrirali na podru?je dananje Indije, Indonezije i Australije, a kasnije i na podru?je Filipina i Havaja.

Na razini due, glavna lekcija koja se mogla nau?iti iz Lemurije je da je emocionalno sebstvo, koje je bilo visoko razvijeno u to vrijeme, trebalo biti uravnoteeno sa intelektom, koji je nedostajao ve?ini Lemuraca. Da su Lemurci razvili znanost, logiku i vjetine razmiljanja, imali bi tehnologiju s kojom bi mogli preivjeti pad temperature.

Ono to nije bilo otkriveno prije, i to se jako zatakavalo na Zemlji, je da su Alpha Drakosi stajali iza neobi?no blizogprolaza kometa pored Zemlje. Kroz serije nuklearnih eksplozija u svemiru, oni su namjerno pokrenuli putanju planeta blie Zemlji, kako bi unitili tamonje civilizacije. Plan je bio potpuno unitenje postoje?eg ivota na Zemlji i nakon toga slijetanje i preuzimanje planeta za sebe.

Bili su parcijalno uspjeni po tom pitanju, ali slijetanje na Zemlju u njihovim originalnim tijelima, bilo je daleko tee nego inkarnacija u milijune ve? postoje?ih tijela. Suvino je re?i, da im je bilo teko preivjeti u njihovim reptilskim tijelima zbog nepovoljne gravitacije,i mjeavine plinova u atmosferi. Njihova originalna tijela su mutirala i rasla kako su se adaptirali, iako je njihov cjelokupni broj ostao mali. To je bio kasniji period koji je potaknuo legende o zmajevima koji hodaju Zemljom. (Drakosi su pokuali preuzeti Zemlju prije milijune godina, ali su bili neuspjeni u tome iz istog razloga. )

Drakosi se nisu dali tako lako pokoriti, pa su proveli mnogo godina u laboratorijima u njihovim svemirskim letjelicama spajaju?i i mijeaju?i razli?ite DNA uzorke, sve dok nisu stvorili ljudsko-drakonski hibrid. Tajna je uklju?ivala utrcavanje reptilske DNA u cerebralni dio mozga, gdje je brzo mutirala cijeli sistem.

Taj dio ?ovjeka se jo danas zove reptilsko mozak. Dok karakteristike tog dijela uklju?uju agresivno i natjecateljsko ponaanje i bori se ili bjei" sindrom, dizajniran da zatiti organizam, te karakteristike u kombinaciji sa Orionskom DNA, su postale posebno jake, doslovno dominiraju?i cijelim organizmom.

Danas je 80% ljudske DNA Orionskog porijekla, ili moemo re?i Orionsko-Drakonski hibrid. Ono to se ?esto naziva ljudskom prirodom je rezultat te DNA manipulacije od strane Drakosa i naknadnih Orionskih inkarnacija. Kao to smo ve? prije naveli, na originalni Plejadanski DNA uzorak na kojeg smo bili tako ponosni bio je s vremenom smanjen na manje od 20 % cjelokupne prirode ljudskog bi?a.

Zbog niskog stupnja preivljavanja Drakosa, nakon unitenja Lemurije, postotak ljudi na Zemlji sa reptilskom DNA strukturom, ostao je relativno nizak. Ve?ina kolonizacije Zemlje nakon 100 000 godine pr. Krista i prije Atlantide bila je u?injena od strane Vije?a Rigela i Betelgeusa sa Oriona.

Dugo nakon to su ratovi u Orionskoj konstelaciji zavrili (prije vie od 100 000 godina unazad), mnoge grupe koje su migrirale na Zemlju zadrale su borbeni mentalitet do dananjeg dana. Kao to moete vidjeti kad pogledate va planet, ta osobina se protee od civiliziranog militarizma i vatrenog patriotizma do javnog neprijateljstva i barbarskih obi?aja.

Kako bi odgovorili na razli?ita pitanja naih studenata, dat ?emo vam joa par detalja o Lemurcima. Postoje pogrena izvje?a da su Lemurci ivjeli samo od sun?eve energije, bez potrebe da jedu hranu. Ta informacija je neto?na. Bi?a koja su ivjela na Lemuriji, vrlo su ovisila o moru kao izvoru hrane. Postojalo je samo nekoliko bi?a u Lemuriji, koji su nau?ili kako mogu ivjeti bez hrane. Vrlo, vrlo mali broj njih. Moda se neki od vas prisje?aju ivota kada ste imali ulogu duhovnih vodi?a duama utjelovljenim tamo. Ako i jeste, tada niste imali tijelo, i u tom slu?aju bi bilo to?no da niste trebali jesti.

Postoje tako?er i pogrene informacije da su se Lemurci kriali sa morskim stvorenjima. Lemurci su nastali na isti na?in kao i druge ljudske civilizacije, koje su postojale nakon zabrane mijeanja razli?itih vrsta. Sirene su potekle iz doba Pange-e.

Da napravimo saetak o Lemuriji; to je bila civilizacija nastala oko 200 000 godina pr. Krista, do 100 000 godina pr. Krista.
To nije bilo visoko tehnoloko drutvo, ve? plemensko drutvo, ali ljudi te civilizacije uzdignuli su se na visoku razinu umjetni?kih dostignu?a. Oni su bili onoto bi vi nazvali drutvo desne strane mozga, spontani ljudi. Imali su rituale. Imali su bubnjanje, muzi?ke instrumente, plesanje, i umjetnost je bila u sreditu njihovog fokusa. Uglavnom su bili mirni i dobri ljudi, ali su bili naivni u mnogo stvari i nisu vidjeli znakove upozorenja to ?e se dogoditi sa njihovom civilizacijom.

Grupa bi?a iz Orionskog i Drakonskog sektora, zauzela je Lemursko drutvo i pridonjela njegovom unitenju. Oni su sprije?ili brzu evoluciju Lemuraca, kako bi sprije?ili Lemurce da moda zaustave njihovu agresiju. Tada je i doao rep kometa, koji je drasti?no spustio temperaturu na Lemuriji, prouzro?ivi smrzavanje ve?ine Lemuraca.

Za vrijeme Lemurijske civilizacije, ljudska bi?a bila su jo na 3. i 4. razini gusto?e. U nekim slu?ajevima to su bila bi?a vo?ena od nihovih duhovnoh vodi?a sa 5, 6 i 7.gusto?e, i mnogo tih duhovnih vodi?a prenjelo im je mnogo znanja. Premda su velovi oko Zemlje sprije?ili ve?inu njih da doive istinsko prosvjetljenje.

Lemurija je bila unitena djelomi?no zbog ljudskog neznanja, a dijelom zbog manipulacije onog to vi zovete tamnim silama. Da su Lemurci imali unutarnju ravnoteu, nikad ne bi privukli neuravnoteene snage izvana na sebe.

Civilizacije unutar Zemlje

Postoji mnogo razloga zato su se due preselile ispod zemlje, najlogi?niji razlog je bila ?injenica da je bilo mnogo razdoblja kada povrina Zemlje nije bila naseljiva. Nakon zemlje Pana i Lemurije, osnovana su 3 velika podzemna grada na 4. razini gusto?e: Telos, Shambala i Poseidon.

Vibracija unutar Zemlje je vrlo sli?na onoj u carstvu vila, i postojalo je puno sli?nosti izme?u eteri?ne unutarnje Zemlje i vilinskih svjetova. Civilizacije unutar Zemlje postoje jo i dan danas u podzemnim dijelovima vaeg svijeta. One ne vibriraju na gustoj fizi?koj razini, nego malo vie iznad toga, na vioj 4. gusto?i, i nioj 5. gusto?i, tako da ve?ina tih civilizacija ne?e biti o?ita vaim znanstvenicima koji ?e ih pokuati iskopati, ?ak i da uspiju do?i do njihovih podzemnih komora. Postoje meditacijske vjebe koje moete raditi koje ?e vas odvesti do jednog od tih podzemnih gradova. Kasnije ?emo re?i neto vie o tim civilizacijama.

Sada ?emo re?i neto vie o velovima i razinama iskrivljenosti koji su postojali iznad vaeg svijeta u vrijeme tranzicije iz Lemurije u Atlantidu. Alpha Drakonci i Orionci su imali flote brodova koje su kruile oko Zemlje u tom periodu. Ti brodovi su ve?inom bili na 4.gusto?i. Ove dvije grupe bile su u labavom saveznitvu baziranom na trgovini tehnologijom u zamjenu za prijateljstvo.

Jedna od tehnologija koju su razvili bila je elektromagnetska zraka visokog intenziteta, koja je bila sposobna ometati eteri?na polja oko Zemlje. Kako bi sprije?ili svoje neprijatelje da do?u na Zemlju, oni su stvorili snano polje koriste?i ovu tehnologiju. Ovo polje ne samo da je zadravalo nadolaze?e ET grupe, nego je i stvorilo daljnje iskrivljenje u Akakim poljima koja su okruivala Zemlju. Iako glavna Akaka knjinica nema svoju lokaciju u vremenu i prostoru, to podru?je iznad Zemljine atmosfere sadravalo je portal do Akaa. To je bio jedan od razloga zato je vidovnjacima bilo toliko teko do?i do informacija iz tog perioda.

Jo jedan vaan faktor koji treba uzeti u obzir, koji je naveden u mnogim vaim knjigama, je karantena koja je nastala nakon unitenja Lemurije. Zbog toga to je razina ljudske vibracije drasti?no pala od ranih dana kolonizacije, Zemlja vie nije bila smatrana sigurnim i poeljnim mjestom za smjetaj mirnih grupa. Kako bi sprije?ili Orionce i Drakose da unite astralne i eteri?ne civilizacije na susjednim svjetovima, postavljeno je snano polje od strane Plejadanaca 7.gusto?e, kako bi Zemaljski posao ostao Zemljanima. Taj veo nije bio maknut sve do 1987. godine, do vremena zvanog Stjecanje Harmonije. Bez obzira na tu karantenu, problemi na Zemlji su se nastavili.

Jednom kada se smirila nestabilnost na Zemlji nakon unitenja Lemurije, Drakosi su jo jednom sletjeli i pokuali se proiriti, ali to im nije ilo zbog njihovih reptilskih tijela. Tada su pribjegli inkarniranju kroz preivjele Lemurce, na relativno stabilnoj Zemljinoj masi na podru?ju dananjeg Atlantskog oceana. U isto vrijeme, grupe Plejadanaca uo?ili su mogu?nost da jo jednom nastane Zemlju i tako?er su doli i oni, usprkos karanteni. Vije?a Rigela i Betelgeusa sa Oriona tako?er su se vratila, jer su Zemljinu atmosferu smatrali savrenom za brzo irenje. Oni su tako?er proli kroz karantenu. DNA preivjelih sada se uglavnom sastojao od Orionaca, sa neto energije sa Siriusa, Andromede i Drakosa.

Plejadanski DNA sadraj je jo uvijek bio tek na 20 %. Kako se ra?ala nova civilizacija, Plejadanski, Orionski i Drakonski DNA po?eo je mutirati, i energija inkarniranih dua na Zemlji postala je vie znanstvena i intelektualna po prirodi. Ti ljudi su jo uvijek imali reptilski mozak, ali je njihova modana kora tako?er sadravala elemente viih Plejadanskih vrlina i razumijevanja. Tako je po?elo prvo razdoblje Atlantide.

Uspon i pad Atlantide

Civilizacija koja se po?ela razvijati kratko nakon 100 000 godina pr. Krista je bila vrlo sli?na ovoj koja postoji danas, sa svim dijelovima tehnolokog napretka. Vii Plejadanski um u kombinaciji sa strasti Orionaca i natjecateljskim duhom Drakonaca, rezultirao je sa strukturiranim svijetom maina i velike arhitekture. Mihael i njegove legije, pod utjecajima svojih greaka iz prolosti, jo jednom je pokuao utjecati na vie razvijene due Atlantide. Vije?a Rigela (mra?nih Orionaca)koja su se prethodno povukla za vrijeme Zemljine nestabilnosti, ponovno su se zainteresirali za doga?aje na Zemlji. Uz dodatne inkarnacije velikog broja njihovih ljudi koji su uli u ljudsku formu, zadrali su svoje prisustvo na svemirskom brodu iznad kontinenta Atlantide. O?ito karantena nije djelovala, i jo jednom Zemlja je bila magnet za sve vrste ugodnih i neugodnih karaktera.

Prvi period Atlantide zastao je u razdoblju na kraju precesijskog ciklusa priblino oko 50 000 godina pr. Krista. Premda se tada civilizacija obnovila i kona?ni period Atlantide je po?eo. Postoji mnogo relativno to?nih informacija o ovom periodu u vaim knjigama, uklju?uju?i rad Alice Bailey i Edgar Cayce-a. Ne?emo sada njih ponavljati. Pad druge Atlantide pojavio se 23 200 godina pr. Krista, zbog pogrene upotrebe pokreta?kih sistema kristalne energije, a ne najnovije precesijske promjene koja je bila 700 godina prije toga, koja je bila relativno bezna?ajna.

Dati ?emo vam kratki saetak unitenja Atlantide.

Oko 2000 godina prije unitenja Atlantide, Atlantianci su razvili svjetle?e naprave uz pomo? kvarcnih kristala. Mogli su proizvesti sve energiju koja im je bila potrebna za svaki dio njihove civilizacije. Ta energija je bila dovoljno mo?na da izazove udnju za mo?i unutar neugodnog dijela drutva. Nekolicina znanstvenika sa atlantide je sklopila ugovor sa grupama sa Oriona koje su kruile oko Zemlje, i mijenjali su tehnologiju sa Atlantide za Orionske pokreta?ke sisteme. Ti egoisti?ni znanstvenici pokuali su dobiti superiornost nad njihovim kolegama. Tako?er su se pokuali dokopati sofisticirane ratne opreme u nadi da ?e pokrenuti pobunjeni?ke grupe suprotne vije?ima Atlantide. Ubrzo su Orionske grupe po?ele raditi s njima na povrini Zemlje.

Pobunjenici su pod utjecajem Oriona htjeli sve ve?u i ve?u mo?, od kristala koji su stvarali energiju, i po?eli su ih projektirati da se koriste kao oruje. Nikad nisu dobili priliku da naplate rat, zato to je jedan od posebno jakih kristalnih generatora eksplodirao, potopivi kontinent i ve?inu njegovih stanovnika. Samo je a?ica ljudi uspjela pobje?i sa zrakoplovima, i jo manji broj sa brodskim plovilima. Preko 90% onih koji su pokuali pobje?i morem, su se utopili u masovnim tsunamijima. Oni koji su bjeali zrakoplovima preselili su na dananje podru?je Centralne i June Amerike, kao i Egipta.

Ovaj kanal je otkrio da uglavnom svi ljudi sa kojima radi na tretmanima iscjeljivanja, imaju sje?anja iz prolih ivota, o svojoj upletenosti u pad Atlantide.

(Napomena - sve do nedavno, nekoliko kristalnih generatora koji su bili potopljeni ispod Atlantskog oceana, jo uvijek odailju zrake energije kroz vodu prema povrini, koje uzrokuju iskrivljenosti u vremenu i prostoru. To podru?je je znano kao Bermudski trokut.)

Mi, Utemeljitelji, ve?inski smo ostali u fazi promatranja, za vrijeme perioda Atlantide. Naa percepcija kae da ono to je stvarno unitilo kontinent je bila neravnotea izme?u glave i srca - mentalnog i emocionalnog tijela Zemaljskih dua. Znanstveno orijentirane hibridne due iz perioda Atlantide, potiskivale su svoje emocije na sli?an na?in kao sljedbenici Lucifera, i time je ve?ina Atlanti?ana izgubila svoju sposobnost razlikovanja energija koje su podravale duhovni razvoj i energija koje su vodile do akumulacije fizi?ke, astralne i eteri?ne snage. Da su stanovnici Atlantide bili uravnoteeni u svojim emocionalnim i mentalnim tijelima, vidjeli bi to se doga?a i mogli bi poduzeti preventivne mjere.

Vidimo sli?an scenarij u vaem modernom svijetu danas. Vi ste sada vrlo blizu onom mjestu koje je dovelo do unitenja Atlantide. Ali postoje 2 vane razlike. Sadanji Boji Odred poti?e veliki broj dua da se probude za vie razine svijesti i postoji mnogo dobrih ET grupa koje budno prate stanje poslova na vaem svijetu i djelovat ?e u trenu kako bi sprije?ili nuklearni rat na globalnoj razini. Dodatno, te grupe imaju sofisticiranu tehnologiju koja moe otkriti egzoti?na i neobi?na oruja prije nego to su testirana u velikom broju.

Period nakon Atlantide

Postojalo je nekoliko kultura koje su procvjetale nedugo nakon unitenja Atlantide, uklju?uju?i Egipatsku, Sumeransku, Biblijsku (nekoliko kultura koje su opisane u Starom i Novom Zavjetu kr?anske Biblije) i razli?iti periodi Gr?ke.

U to vrijeme, na scenu je stigao jo jedan vaan igra? u kozmi?koj drami, a to su bili Sirijanci. Istrait ?emo ulogu Sirijanaca u idovskoj i kr?anskoj vjeri i gr?koj mitologiji. Dodat ?emo nau perspektivu to se stvarno dogodilo u Isusovo vrijeme - tko je on bio, to je zapravo napravio i gdje lee krive informacije u povijesnim spisima. U sljede?oj knjizi pri?at ?emo o Aztecima, Toltecima i Mayama. Oni su isto dio pri?e u periodu nakon Atlantide.

Osvrnut ?emo se i na civilizacije koje su postojale na planetu prije, za vrijeme i nakon pada Atlantide, uklju?uju?i Australske Aboridine i Juno i Sjeverno Ameri?ke Indijance. Njih ?emo obraditi kasnije.

Jedna kultura nakon Atlantide koju je vrijedno istraiti su bili Egip?ani, budu?i da elementi njihove pri?e adekvatno postavljaju okvir za nau sljede?u raspravu o promjenama na Zemlji.

Uspon i pad Egipta

Takozvana bitka izme?u svijetlih i tamnih sila se nastavila nakon pada Atlantide. Va svijet se ljuljao izme?u perioda kratkogprosvjetljenja i vremena korupcije i relativne tame. Egipat je bio taj slu?aj.

Grupa Plejadanaca 7.gusto?e, odlu?ila je obnoviti uzorak ?ovje?anstva (koji je bio davno izgubljen od Orionskih, Drakonskih, Sirianskih, Andromedskih i drugih odmetni?kih grupa), pa su iskoristili ?injenicu da je nekoliko preivjelih Atlanti?ana bilo ?isto u srcu i umu. One koji su sletjeli uz rijeku Nil, bili su prvi koje su Plejadanci do?ekali. Taj kontingent je bio vo?en od u?itelja kasnije nazvanog Thoth, koji ba suprotno drevnim spisima, nije imao glavu ptice ili reptila. Humanoid tako opisan, pojavio se tek puno kasnije, bio je Drako/Plejada/Andromeda hibrid i iskvario je u?enja Thotha.

Thoth je bio svjetle?e bi?e odplavo-bijele svjetlosti, humanoid sa sli?nom bojom i energijom, kakvu imamo mi na viim sferama. On je uspio dovoljno sniziti svoju vibraciju kako bi direktno komunicirao sa potomcima sa Atlantide i u?iti ih o putu istine, suradnje, ravnotee, i vie matematike. Mnogo vaih kanaliziranih spisa ?e potvrditi da je Thoth bio inenjer, koji je sagradio Veliku Piramidu. Ta naprava (piramida) imala je nekoliko funkcija, ali njena primarna funkcija je bila komora za uzdizanje, i kontrola Zemljinog mrenog sistema.

Ispravno uo?eno od vaih egiptologa je bilo, da je Velika Piramida bila uskla?ena sa zvijezdom u Orionskom pojasu, Mintakom. Mintaka je postala centralna zvijezda Orionske prosvijetljene vlade, nakon zavretka Rigel/Betelgius ratova prije 100 000 godina. Poravnanje sa Mintakom imalo je geografsku vanost jer je ukazivalo na centralnu to?ku Zemaljskog premjetanja osi, koje se pojavljivalo priblino svakih 25 920 godina. Zemljin mreni sistem bio je povezan i ozna?en od strane Plejadanaca u skladu sa promjenama, sa Gizom kao centrom mree, iz koje su potjecale linije i vrtlozi pod razli?itim svetim geometrijskim kutevima. Marsijanci su, za vrijeme njihovog uspona, imali sli?an mreni sistem konstruiran na istoj longitudi i latitudi na njihovom planetu, koji je tako?er bio projektiran od Plejadanaca sa 7.gusto?e. Marsovski mreni portal nikad nije dosegao svoj puni potencijal, kao portal za uzdizanje, zbog uplitanja Orionaca i Drakosa.

Druga strateka svrha Velike Piramide bila je da slui kao portal za primanje grupa sa Plejade. Time bi ?isto?a i vizija originalnog DNA otiska imali izgleda ponovno se ustanoviti na Zemlji.

Pad Egipta

Thoth i njegova grupa imali su dosta uspjeha u radu sa ljudima sa Atlantide, u inicijacijskim hramovima sa svrhom ubrzanja evolucije due. Mnogo zgrada je izgra?eno uz obale Nila. Od nekoliko tisu?a Atlanti?ana koji su naselili to podru?je, zna?ajan postotak je sudjelovao u aktivnostima uzdizanja i inicijacijama u Velikoj Piramidi. Plejadanci sa 7. gusto?e konstruirali su Piramidu u roku od par dana, uz pomo? levitacije i laserske tehnologije. Dizajnirani su nizovi prolaza kako bi se smjestili oni kojima je bilo potrebno due vrijeme unutar sprave (piramide) kako bi se ubrzao uzorak uzdizanja za pripremu prijelaza u lagana tijela 5.gusto?e. (Uzdizanje ?emo objasniti u poglavlju 6).

Podzemne komore ispod platoa Gize su ve? bile nastanjene onima koji su pobjegli pod zemlju za vrijeme prethodnih Zemljinih promjena. Plejadanci su zajedno sa podzemnim grupama ustanovili Dvoranu Snimaka, nekoliko tisu?a stopa ispod Velike Piramide. Ona postoji i danas na viim eteri?nim razinama unutarnje Zemlje. Sfinga je kasnije podignuta od druge grupe Egip?ana, kako bi ozna?ila ulaz u portal. Velika Piramida bila je zavrena priblino 10 500 godina pr. Krista.
Tek u posljednjih 20 godina vai znanstvenici su po?eli ispravno datirati Veliku Piramidu. Sve do nedavno, bilo je pretpostavljeno da je taj ure?aj povezan sa raznim drugim piramidama koje su izgra?ene (radom Egip?ana) sa svrhom da budu grobnice za faraone. Ovaj kanal detaljno opisuje u knjizi (Life on the cutting edge), blijede pokuaje Egip?ana da kasnije rekonstruiraju komore za uzdizanje, nakon to je Egipat pao pod vlast Sirijanaca. Pad Egipta objasnit ?emo uskoro.
Stru?ne biljeke originalnih kola misterija Thotha mogu se sporadi?no na?i u razli?itim tvorevinama, uklju?uju?i Emerald Tablets (smaragdne plo?ice) i u kanaliziranim porukama razli?itih vidovnjaka. U osnovi oni dokumentiraju inicijacije koje pripremaju due 4.gusto?e da se uzdignu na 5.gusto?u.

Stari Egipat je cvao sve do 7 500 godina pr. Krista, kada je grupa Sirijanaca sa 7.gusto?e sa Sirius B zvjezdanog sistema stigla na scenu i po?ela remetiti rad Thotha i njegove grupe.

idovske i gr?ke legende i mitovi u potpunosti opisuju Sirijance. Ne?emo detaljno opisivati doga?aje koji su se dogodili u Gr?koj i Izraelu, ali je suvino re?i, da su sli?ni ovome to ?emo navesti ispod, bar to se ti?e duevnih lekcija.

Iako su te grupe sa Siriusa imale veliku tehnoloku i psihi?ku mo?, oni nisu uspjeno rijeili pitanja svog ega, i kao rezultat toga, bili su zalu?eni sa oboavanjem i veli?anjem od njihovih podre?enih. Drugim rije?ima, bili su na guru tripu", da citiramo popularnu frazu. U po?etku je to bilo nezamjetno. Oni su demonstrirali svoje ?udesne mo?i onima koji nisu imali dovoljno duhovnog razumijevanja da vide kroz tu zavjesu.

Kako su se Sirijanci mijeali i razmnoavali, DNA njihovih potomaka postao je sve vie zaga?en sa Sirijanskom vrstom egoisti?nog mesijanstva. kole misterija po?ele su se razbijati na mnogobrojne redove i odanost Sirijanskim bogovima.
Bog Starog Zavjeta, Jahve, je bio Sirijanac sa 7.gusto?e. Oni od vas koji ste upoznati sa Jahvinim u?enjem, ali niste spremni prihvatiti ?injenicu da je Jahve bio egoisti?ni Sirijanac, trebali bi preispitati rezultat Jahvine prisutnosti na Zemlji.
Kao to je ovaj kanal puno puta izjavio, Stari Zavjet je jedna od najkrvavijih i najnasilnijih knjiga ikad napisanih. Da li bi visoko evoluirano, prosvijetljeno bi?e, stvaralo jaz izme?u rasa? Da li bi on zapovjedio slijepu poslunost njegovim principima? Da li bi uzdizao nekog na ra?un drugih?

U Bojem svemiru, ne postoji elita" ili odabrani". Svi su odabrani i stvoreni u ?istoj ljubavi i nedunosti. Svi imaju jednaku vrijednost u Bojim o?ima i ta vrijednost je beskona?na. Biblijski u?enjaci, idovski rabini i kr?anski klerici na vaem svijetu, trebaju se vratiti osnovama i ispitati REZULTATE drevnih u?enja. Da li su ta u?enja poticala mir i evoluciju svjesnosti ili su poticala podjelu i konflikt?

Mi, Utemeljitelji rijetko propovijedamo, ali ova to?ka je previe vana da bi ju propustili. Sada ?emo nastaviti dalje, vratit ?emo vas u Egipat u vrijeme njegovog pada u tovanje i rtvu.

U priblino isto vrijeme Sirijske invazije (nedugo nakon 7500 godina pr. Krista), Orionci i Drakosi su po?eli stizati na scenu u velikom broju, i uslijedilo je mijeanje vrsta, koje je rezultiralo mnogim polu-reptilskim, polu-pti?jim, polu- lavljim ljudskim oblicima, opisanim u kasnijim Egipatskim crteima. Rasa zmija" su zapravo bili Drakonsko/Orionsko/Plejedanski hibridi. Pti?ji" ljudi su bili Drakonsko/Andromedansko/Plejedanski hibridi. Lavlje pleme" su bili Sirijansko/Plejadanski hibridi.
Sirijanci, Orionci i Drakosi su koristili svoju superiornu energiju i duhovne mo?i kako bi zarobili dobre stanovnike Egipta.
Kako su se mijeali, crte lica novonastalih ljudi bile su nalik glavi gutera, ptice ili lava. Za razliku od bi?a na Pangeji, ovo nisu bili hibridi izme?u razli?itih vrsta - ovo su jo uvijek bili ljudi. Ali je zmijska rasa imala dug vrat i velike o?i, pti?je pleme je imalo duga?ka uska lica i nos nalik pti?jem kljunu, a pleme lava imalo je velike zaobljene glave sa kosom koja je rasla poput grive.

Moete prona?i crtee Sirijansko/Plejadanskog lavljeg plemena i Drakonsko/Andromedansko/ Plejadanskog pti?jeg plemena i njihovih boanstava na zidovima pe?ina i ostacima hramova svugdje u Egiptu, zajedno sa naglaenim crtama lica.

Oni Plejadanci koji su ostali ?isti u srcu i umu, vidjevi da je eksperiment jo jednom propao, tuno su se povukli nazad na unutarnje razine, i period relativne tame nadvio je Egipat. Ritualne rtve, mumije i Faraonske kole misterija su ve?inom bile manifestacije Sirijanske, Orionske, Drakonske i Andromedansko korupcije originalnih Plejadanskih u?enja. Da su studenti Thotha potpuno usvojili njegova u?enja, ona se nikad ne bi mogla iskvariti. Ova lekcija bi vam sada trebala biti o?ita. Sve dok potpuno niste spojili svoj ego i viu svjesnost, naizgled dobronamjerni u?itelji mogu vas odvesti na krivi put, ako ti u?itelji sami nisu spojili svoj ego sa svojim duhom.

Krajnja napomena - Boica Isis, Sirijanka sa 8. gusto?e, nije bila dio korumpiranog sve?enstva kasnijeg Egipta. Dio njene energije bio je utjelovljen u vrijeme Faraona, ali taj aspekt boice Isis nikad nije dosegao razinu svjesnosti koju je imala primarna dua Isis na viim razinama. Vidi poglavlje 5 za neto vie o fragmentaciji due.

Saetak povijesti Zemlje

Napravit ?emo saetak i ponoviti neke stvari iz pri?e do sada. Kao to znate, puno toga smo izostavili i presko?ili smo neke velike periode i doga?aje. To radimo zbog jasno?e. Ako ovaj kanal bude htio, uklju?it ?emo dijelove koji nedostaju u sljede?oj knjizi. Imamo dovoljno informacija da popunimo nekoliko knjiga i osje?amo da je vitalno da posijemo ovaj materijal kako se pribliavate sljede?em ciklusu promjena.

Nismo se jo dotakli vanosti drevnih Hebrejskih u?enja, Drva ivota (Kabale), ili mnogih drugih aspekata viih u?enja koja su nastala od vremena Atlantide od strane razli?itih prosvijetljenih ?lanova Plejade, Andromede, Siriusa, Oriona, Arkturiana i drugih grupa. Isto smo vrlo malo rekli o Galakti?koj Konfederaciji, Velikom Bijelom Bratstvu, redovima arkan?ela, univerzalnim redovima, uklju?uju?i i red Melchizideka. Taj kanal je imao jaku Venusijansku vezu, koja spada pod jo jednu ET grupu koju ?emo kasnije spomenuti u budu?em materijalu.

Uklju?it ?emo nau percepciju doga?aja u vrijeme Isusa. Neka u?enja na Zemlji ukazuju da je cijela pri?a o Isusu bila izmiljena, ali to nije istina, iako postoji puno iskrivljenja njegovih u?enja, i nekoliko bljetavih propusta (?injenice koje su izostavljene). Dozvolite nam da to nadopunimo.

Pri?a o Isusu Kristu

Jedan ?lan 8. gusto?e Konfederacije, u stvari vode?i ?lan u ovom sektoru Galaksije, ima posebnu pri?u koju ?emo vas s veseljem ispri?ati. Mi vam pri?amo ovu pri?u uz pomo? Isusove naddue, Lorda Sanande.

Sada ?emo prosvijetliti va um, u vezi istinske pri?e o Isusu Kristu. Vano je napomenuti da alegorijska pri?a o jednom ?ovjeku koji se rtvuje da iscijeli grijehe masa ljudi ne potje?e od doga?aja prije 2000 godina, nego je to tema koja se mnogo puta ponavljala u povijesti, puno prije nego to je ?ovjek kojeg znate po imenu Isus bio odveden na kri. Ako prou?ite povijest razli?itih kultura, prona?i ?ete druge takve ikone ?ije pri?e su vrlo sli?ne Isusovoj. Ideja da je spasitelj umro za vae grijehe, i odigravanje drame u formi sli?noj Isusovoj, je pokuaj vladara tame" da natjera ?ovje?anstvo da stavi krivnju izvan njih samih, kako bi sprije?ili rjeavanje njihovih problema.

Idemo to razjasniti. Nitko nikada ne moe umrijeti za vae grijehe, dragi Kreatori, i to iz 2 razloga.

1. Vi imate slobodnu volju i odgovorni ste za sve to napravite

2. Ne postoji takvo neto kao neoprostiva greka ili greka koja vas ?ini pokvarenima

Vi ste toliko savreni koliko je savren i dan kada vas je Bog stvorio, i uvijek ?ete biti savreni, neduni i sveti. Lord Sananda u njegovom setu knjiga A Course in Miracles" (Te?aj za ?uda) to je vrlo jasno rekao.

Postoje neke to?ne ?injenice u pri?i ispri?anoj u Novom Zavjetu u Bibliji, ali postoji i mnogo iskrivljenih pri?a. Sada ?emo to nadopuniti.

Dua znana kao Isus bila je direktni fragment (dio) iz porodice Sanande. Drugim rije?ima, Sananda je Isusova naddua. Kad je Sananda vidio kako se ljudska vrsta koprca u tuzi i neznanju, htio je intervenirati u svjetovnim aferama na na?in koji je potovao slobodnu volju, inkarnirao se priblino 39 godina pr. Krista , kao sin Josipa i Marije. Taj dio je zajedni?ki sa Biblijskom pri?om. Isusov ro?endan bio je priblino 31. oujka, a ne 25. Prosinca.

Lord Sananda, nebesko bi?e sa osme gusto?e, inkarnirao se kao Jeshua, ili Jeshua, ovisno o tome koji prijevod koristite. Budu?i da je bio sa osme gusto?e, zadrao je mnogo svojih duhovnih sposobnosti, usprkos vrlo gustom okruenju u kojem se rodio. Kao malo dijete bio je vrlo vidovit, i prorekao je mnogo budu?ih doga?aja. Marija i Josip su bili u suprotnosti sa politi?kim ustrojstvom i nisu bili oenjeni nakon to je Marija zatrudnjela.

Pri?a o djevi?anskom za?e?u je izmiljena. Neke ET grupe mogu u?initi ene trudnima, bez normalnih seksualnih procedura, ali u ovom slu?aju Jeshua je nastao normalnim seksualnim odnosom.

Kako bi se izbjegle socijalne i politi?ke posljedice ra?anja bez braka, i kako bi izmakli od suprotnih uvjerenja autoriteta, Marija i Josip migrirali su u Galileju, i kona?no su doli blizu Mrtvog mora, gdje su se kratko zaklonili zajedno sa Essenima.
Boje?i se za Jeshuin ivot, Marija i Josip ostavili su ga kod Essena i vratili se u Galileju. Jeshua se kasnije priklju?io Esenskom Redu. Proveo je 3 godine grade?i hramove i ku?e Esenima, te je poha?ao njihova sveta u?enja i u?enja Esenskog puta. Uzdu obala Mrtvog mora, Jeshua je nau?io potovati Majku Zemlju i pomagao je donijeti toliko neophodnu kiu, koja je bila oskudna u tim krajevima. Esenci su bili strogi vegetarijanci i u?ili su potovati sve ivotne forme. Vlada te zemlje doivljavala ih je ?udnima i anti-drutvenima, ali su uglavnom bili ostavljeni na miru, jer nisu predstavljali nikakvu prijetnju i uvijek su pla?ali poreze, iako nisu vjerovali u takve stvari.

Kada je Jeshua napunio 16, on i grupa prijatelja Esena otputovali su isto?no do Indije, gdje je on upoznao nekoliko Indijskih gurua i svetaca. U?io je priblino 2 godine sa guruom, koji ga je puno nau?io o misteriju ivota. Kada se vratio (i za vrijeme opasnog posjeta svojih roditelja koji su se vratili u Galileju), upoznao je i zaljubio se u Mariju Magdalenu, koja je bila plesa?ica i zabavlja?, koja se samo kratko prostituirala kada su vremena bila teka. Marija Magdalena i Jeshua su bili duboko zaljubljeni i imali su muko dijete. Zbog toga jer se nisu enili, oni su tako?er postali drutveni izop?enici. Neki od Jeshuinih Esenskih prijatelja dozvolili su Mariji Magdaleni da ostane u hramu sa Jeshuom, suprotno pravilima starijih.
Jeshua, Marija Magdalena i njihov sin putovali su u Indiju drugi put, gdje je dijete bilo blagoslovljeno od vie gurua.
Proirile su se glasine da Marija Magdalena ima nezakonito dijete, iako nitko nije znao oca (izvan Essena). Boje?i se za djetetov ivot, Marija Magdalena i Jeshua privremeno su ga ostavili na brizi Indijskom svecu, i vratili su se u Galileju.
Prolo je par godina da se nisu mogli vratiti u Indiju, i iako im je sin jako nedostajao, znali su da je u dobrim rukama.

Marija Magdalena i Jeshua posjetili su svog sina par godina kasnije, ali on je ostao na brigu Indijskih svetaca kada su ga posjetili. Politi?ka klima bila je previe nestabilna da ga odvedu nazad sa sobom u Galileju. Usprkos tome to su sa svojim sinom proveli vrlo malo vremena, njihov utjecaj mu je puno pomogao kada je odrastao u Indiji. Postao je mudrac, i njegova u?enja su mnogo doprinijela prosvjetljenju Indije. Prema Akakim podacima, sin Isusa i Marije Magdalene nije imao djece.

Marija M. i Jeshua su tako?er imali i k?er, koja je nastavila tu lozu, iako virtualno ne postoje nikakvi preivjeli povijesni zapisi o drugom djetetu. Nekoliko tajnih drutava postavilo je odre?ene hipoteze kako se Isusova i Marijina linija nastavila nakon njihove k?eri. Kada ispitamo Akake dokumente, vidimo da je sigurno postojalo nekoliko potomaka koji su slijedili zamrene puteve kroz srednji Istok i isto?nu Europu. Otkrivanje linije Isusa i Marije Magdalene nije vano za nau diskusiju i vie ne?emo nita re?i o tome. Odsustvo Jeshuine pri?e iz slubenih spisa starog Rima, i drugih povijesnih dokumenata iz tog vremena, morate razumjeti da je Jeshua smatran kao anti-drutveni pobunjenik, i time cenzuriran iz slubenih rodoslovnih dokumenata tog vremena.

Za vrijeme svog ivota, Jeshua je primio nekoliko duhovnih vizija, te vizija od njegove duevne obitelji, koji su ga savjetovali da podu?ava vie duhovne principe svakome tko je htio iskreno sluati. Ozbiljno je po?eo podu?avati u njegovim kasnim 20-tim, i skupio je mnogo sljedbenika. U jednom trenu imao je 50 u?enika. On i Marija Magdalena drali su svoju vezu i njihovo dijete potpuno tajnim, i nisu o tome raspravljali ?ak ni sa najvjernijim u?enicima. Budu?i da je bio vrlo vidovit, Jeshua je vidio da ?e ga autoriteti s vremenom ubiti, ali mu je bilo re?eno od njegovog vieg Sebstva, da ostane na tom putu i da podu?ava to je mogu?e vie ljudi o putu duha.

Jeshuina u?enja su bila dosta iskrivljena u Bibliji, ali nekoliko istina se ipak zadralo. U?io je da smo svi stvoreni po slici i prilici Boga, i da mi svi imamo sposobnosti koje je on demonstrirao. U?io nas je da volimo jedni druge i da oprostimo svojim neprijateljima. On NIJE u?io da je put do Boga samo preko njega samoga. Nekoliko njegovih u?enika u?ili su kako upotrebljavati njihove duhovne darove iscjeljivanja i vidovitosti, i postoji mnogo pri?a u Bibliji kako je Ivan radio ista iscjeljivanja i ?uda.

Pri?a o Jeshuovoj uklju?enosti u Melchizede?ko sve?enstvo je tako?er u idovskoj Bibliji, poglavlje 6 i 7. Jednom kad je Jeshua dosegao odre?enu razinu svjesnosti, njegova kozmi?ka obitelj na nebeskoj razini je po?ela komunicirati s njim i po?ela ga je podsje?ati na njegov poloaj unutar Melchizede?kog sve?enstva.

Kad je Jeshua odveden na kri, on je odmah svjesno napustio svoje tijelo, umjesto da je patio 3 dana, to je pogreno navedeno. Za vrijeme svog ivota on im je neprestano opratao jer nisu znali to ?ine". Nakon to je napustio svoje tijelo, holografski se projektirao natrag u ljudski oblik, kako bi se ukazao svojim u?enicima i Mariji Magdaleni, u vie navrata. Tijelo je napustilo grobnicu, jer su ga plja?kai grobova ukrali. Nije ga imao potrebe uskrsnuti, jer je ve? mogao materijalizirati novo tijelo, jednom kada se vratio na osmu gusto?u.

Lord Sananda je podijelio svoju duu nekoliko puta u povijesti. U sadanjosti, postoji 8 podjela Sanande na Zemlji. Neke od tih dua vjeruju da su Isus, i do neke mjere su u pravu. Sve velike due su sposobne podijeliti se nekoliko puta kako bi sluile na planetima nie gusto?e. Obi?no se naddue podijele na 12 komada odjednom, ali to nije pravilo. Mnoge primarne grupe ostanu na viim razinama da vode druge aspekte u niim svjetovima. Izraz aspekt" koji se koristi ovdje ne zna?i nepotpun ili parcijalan. Svaki od tih aspekata je kompletno i samostalno bi?e. Sjetit ?ete se analogije podjele stanica koju smo naveli prije. Pogledajte poglavlje 5 za detaljno objanjenje podjela i fragmentacija due.

Drugi dolazak Krista" se odnosi na povratak u svjesnost Krista, ili nebesku svjesnost viih gusto?a. To je bilo ispravno interpretirano od Paramahanse Yoganande i mnogih drugih yogija i svetaca.

Kao to ve?ina vas zna, tradicionalno kr?anstvo ima vrlo malo zajedni?kog sa Jeshuinim u?enjem, a ve?inom se sastoji od grijeha i krivnje. Na svu sre?u, mnogo dua proiruje svoju svijest iznad tih primitivnih uvjerenja. Mi, Utemeljitelji, smo zahvalni kad vidimo toliko vas koji istinski radite veliki posao" kojeg je Jeshua podu?avao.

Kroz ovaj kratki pogled na rad Jeshue, mi smo samo malo dotakli temu Marije Magdalene i Svetog enskog principa, i jedva smo rije? progovorili o Majci Mariji. Postoje mnogi kanalizirani ?lanci o Mariji, i ne elimo duplicirati te informacije.
(Autorova napomena - za vrijeme sastavljanja ove knjige puno knjiga je napisano o istinskoj prirodi Marije Magdalene i mnogo kanaliziranih poruka je bilo dato o njezinoj pravoj ulozi u povijesti Zemlje.)

Nadamo se da smo ispravili pogreke o ivotu onoga kojeg zovete Isus. Mi smo Utemeljitelji.

Tamni ET-i

Ovdje ?emo re?i par rije?i o mra?nima". Mra?an ET je onaj ?ija je primarna funkcija sluenje sebi", bez obaziranja na dobrobit drugih.

Tim duama je dan nadimak vladari tame ", mra?ni ET-i", tamne due ", ili koji god izraz ho?ete upotrijebiti. Kada se koristi termin mra?ni ET-i" to se odnosi na one rase koje su pale u vibraciji i bile su nesposobne uskladiti se sa njihovim unutarnjim Bojim Izvorom. Pretpostavit ?emo da vam je jasna terminologija koju smo do sada koristili? Dobro.

Neki od tamnih Drakosa i tamnih Orionaca su na astralnoj razini i utje?u na due sa tih razina tako da se zaka?e na ljude. Drugim rije?ima, to su dijelovi due koji su zapeli u niim gusto?ama astrala, ili su pronali put do astralne razine na razli?ite na?ine, i jednostavno obuzmu (zaposjednu, opsjedaju) ljudska bi?a koja tada imaju ulogu doma?ina. Oni su poput parazita koji okupiraju tijelo doma?ina.

Drugi upravljaju svemirskim brodovima koji su ili u 3. ili 4. gusto?i. Neki od njih imaju tehnoloke maskirne mehanizme kako bi se u?inili nevidljivima. Doli su ovdje kako bi pokuali ukrasti vau energiju, zarobiti vas kao rasu, iskoristiti vae minerale, ili pokuali preuzeti va planet. Trebalo bi biti o?ito do sada da oni ne?e biti uspjeni u tome. Za vrijeme sadanjeg Odreda, koji je po?eo u vaim 1940-tim i 1950-tim godinama, te ET due imale su ograni?en utjecaj na ?ovje?anstvo i pozorno ih se prati i regulira kako ne bi postali preveliki faktor u vaem drutvu.

Morate razumjeti da zbog potrebe da se potuje slobodna volja i zakon privla?nosti, ako postoje ljudi koji vibriraju na vrlo niskoj gusto?i, i puni su straha - koji su zli i zlonamjerni - oni postaju mete za ET-je sli?nih karakteristika.

Za vrijeme nae rasprave o psihologiji Zemljinih promjena (poglavlje 9), istrait ?emo neophodne metode kako da se oslobodite od negativnih ET utjecaja.

Orionski faktor

Najdominantnija rasa koja je u interakciji sa Zemljom je Vije?e Betelgeusa i Vije?e Rigela sa Orionskog zvjezdanog sistema. Vije?a Betelgeusa i Rigela odnose se na predstavnike vodstva planeta u zvjezdanim sistemima Betelgeusa i Rigela. Betelgeus je zvijezda locirana, sa vae june hemisfere, u donjem desnom uglu konstelacije Oriona. Sa sjeverne hemisfere locirana je u gornjem lijevom uglu. Vije?a Betelgeusa potekla su sa te zvijezde.

Direktno suprotno od Betelgeusa u gornjem lijevom uglu Orionske konstelacije na junoj hemisferi ili donjem desnom uglu sa sjeverne hemisfere je zvijezda poznata kao Rigel. Vije?a Rigela potekla su sa te zvijezde.

Orionske ljudske forme, koje su evoluirale na tim sistemima izgledale su vrlo sli?no ljudskim oblicima koje nastanjujete danas. Postoje neki specifi?ni tipovi tijela na Zemlji koji su Vie Orionski po prirodi od drugih. Orionski mukarac je tipi?no teak, zdepast, sa irokim ramenima, ima velike kosti i crvenkastu boju koe, i ?esto ga se etiketira kao macho, ratni?ki tip, agresivan, i ostali termini kojim se opisuje visoko natjecateljskog mukarca koji naginje borbi sa drugim mukarcima kako bi postigao dominaciju ili superiornost. Oni ele biti vrhunski vladari jata, ili vo?e grupe. To je vrlo ?esto sa Orionskom DNA konfiguracijom. To ne zna?i da su svi Orionci zapeli u negativnosti ili natjecateljskom ponaanju, ali to je osobina koju ve?ina njih mora nadvladati na odre?enom stupnju njihove evolucije. Kada se ta agresivna muka energija koristi u svrhu manipulacije drugim ljudima, to o?ito postaje problem na vaem planetu.

Bi?a sa Betelgeusa kasnije su postalpoznati kao Vladari svjetla. Due sa Rigela postale su poznate kao Vladari tame, ili Tamna sila, zato to su bili puno agresivniji i dominantniji od dua na Betelgeusu.

Potomci originalnih ?lanova Vije?a, postali su obi?ni ljudi Oriona. Proirili su se na mnoge planete u ovom sektoru Galaksije.

Prije stotine tisu?a godina, oni su uli u konflikt jedni sa drugima, i uglavnom su unitili njihov dom sa ratom. Shvativi da im je potreban novi dom u galaksiji, kako bi nastavili svoj ivot u ljudskom obliku, odlu?ili su se za planet Zemlju.

Veliki broj Orionaca je doao na va planet prije izme?u milijun i 500 000 godina, u njihovoj prirodnom obliku. Mogli su to napraviti jer se va svijet najvie podudara njihovom svijetu u atmosferi, gravitaciji i elektromagnetskim karakteristikama i podoban je za njihovu tjelesnu formu. Rigelci i Betelgeusanci su otkrili da je Zemlja efikasniji i ogovaraju?i okoli od mnogo drugih svjetova, u ovoj regiji galaksije, pa su stigli na Zemlju i smjestili se ovdje.

Kao ve?ina humanoida sa drugih svjetova, kriali su se sa vrstama koje su ve? postojale ovdje u to vrijeme, a to su uglavnom bili Plejadanci, originalna rasa ?ovje?anstva, i u nekim slu?ajevim hibridi Plejadanaca koji su preivjeli unitenje Pangee.

Zbog razli?itih drugih rasa koje su posjetile Zemlju (kao to je navedeno u poglavlju 2), postaje vrlo komplicirano kad pokuavate otkriti svoje korijene. Premda dominantna vrsta vaeg planeta od Luciferove pobune do dananjeg dana je bila Orionska konfiguracija, a ne Plejadanska.

Postotak razli?itih ET-a u ljudskoj DNA

Plejadanska konfiguracija vae DNA je priblino 20% u trenutnoj ljudskoj DNA matrici. Orionska konfiguracija je ugrubo 75%. Ostalih 5% je mjeavina Sirijanske, Drakonske, Andromedanske, Arkturianske, Venusianske, dananje Liransko/Veganske, Alpha Centurijske i drugih DNA.

Sirijanci ?ine tre?u najve?u grupu. Ima ih priblino 4%, a sve ostale kombinacije rasa sadre otprilike 1% vaeg DNA. Alpha Drakonci ili Drakosi ?ine manje od 1%.

Sirijanci

Za vrijeme naeg osvrta na povijest Zemlje, otkrili smo Sirijanski utjecaj u starom Egiptu. Sirijanci su danas tre?a najve?a grupa inkarnirana na Zemlji. Doli su ovdje u razli?itim periodima, za vrijeme cvata vae civilizacije, i kao i Orionci, mogli su hodati Zemljom u svojoj prirodnoj formi. Zato su se mnogo vie razmnoili nego druge rase. Sirijanci su bili malo vii od Orionaca, sa svjetlijom koom i svjetlijim crtama lica.

Poput Drakosa i Orionaca, Sirijanci su pali u vibraciji i identificirali su se sa 3D realnosti. Originalno su doli sa svemirskim brodovima i kro?ili su direktno na tlo Zemlje, vrlo dobro su se uklopili sa humanoidnima sa Plejade, te su imali dovoljno sli?ne crte lica, da ne prouzrokuju sumnju. Premda, kako su pali u vibraciji, postali su opsjednuti idejom da imaju mo? i kontrolu nad obi?nim ljudima koji nisu posjedovali svemirske brodove sa naprednom tehnologijom. Iskoristili su svoju tehnoloku prednost da se predstave kao bogovi sa ?udesnim mo?ima. Postali su ovisni o toj mo?i i uivali su u ideji da imaju sljedbenike koji ih oboavaju. Igrali su " igru gurua " tisu?ama godina, osnivali kultove, tajna drutva, sve?enstva i misti?ne kole, uz ve? postoje?e, iskonske misti?ne kole duhovno orijentiranih Plejadanaca. Dananji Iluminati, koji su nastali kao nastavne metode sve?enstva iskonskog duhovnog razvoja, brzo su postali iskvareni Sirijanskim egom.

Najzna?ajnije posjete Sirijanaca, javile su se nakon unitenja Atlantide, i posebno u period od 7500 godina pr. Krista do Kristovog vremena, kao to je navedeno u poglavlju 3.

Sirijanci su bili bogovi Egipta, u vrijeme Faraona (od 4 500 do 2 000 g.pr. Krista)i staroj Gr?koj od 4 000 do 1 500 g.pr.Krista. Postoji jo nekoliko mjesta na Zemlji, gdje su postali dominantna sila, za vrijeme tog perioda. Broj?ano su se isticali i na srednjem Istoku, prije i za vrijeme Krista.

Sirianci su doli u njihovoj 4, 5 i 6 gusto?i i u nekim slu?ajevima 7.gusto?i. Imali su ono to bi vi nazvali supermo?ima, ili sposobnosti koje su bile superiornije od onih koje su imali Orionci ili Plejadanci.

Ve?ina, ako ne i svi bogovi gr?ke i egipatske mitologije su bili sa Sirius A i B zvjezdanih sistema. Kao to smo naveli u poglavlju 3, bog znan kao Jehova, je bio Sirijanac sa 7.gusto?e, koji je doao na Zemlju u svom originalnom obliku, i bio je oboavan od Plejadansko/Orionske ljudske populacije. Taj odre?eni Sirijanski bog, je pao u vibraciji zbog prihva?anja idoliziranja, divljenja i oboavanja masa i time je postao iskvaren (identificiran sa egom).

Jehova je bio glavni primjer kako bi?a padnu u vibraciji ?im vie vremena provedu u gustim svjetovima poput Zemlje. Moete pro?itati pri?e u Starom Zavjetu vae kr?anske Biblije, koje opisuju genocid, mu?enja, rat, kontrolu i manipulaciju koja se pojavila kao rezultat Jehovinih u?enja.

Sirijanci su se mijeali sa Plejadancima, Orioncima i Drakosima, i stvoreni su hibridi spomenuti u poglavlju 3. Faraoni su primarno bili Sirijansko/Plejadski hibridi (pleme lavova). Egipatska sfinga je simboli?na posveta plemenu lava.

Postoje fragmenti lavljeg i pti?jeg plemena utjelovljenih danas na vaem svijetu. Mnogi od vas koji imate sje?anja na inkarnacije za vrijeme starog Egipta, ?e se identificirati sa jednim ili vie tih plemena i osjetit ?e dio njihove Esenci u svojoj dui.

U realnosti, ve?ina vas je mjeavina nekoliko rasa. Sve dok jedna matrica nije puno dominantnija od druge, nije prigodno zvati se Plejadancem, ili Orioncem itd.

Orionsko i Sirijansko razrje?ivanje Plejadanske DNA

Morate razumjeti da na?in na koji se fizi?ko tijelo iri je takav da svaka sljede?a generacija razrjeduje DNA od prethodne generacije. Imate na primjer sljede?e: Prije 10 generacija imali ste ?istog Sirianca koji se zdruio sa ?istim Plejadancem.
Nakon par generacija radanja izmedu Plejadanaca (mi ovo sad jako pojednostavljujemo), rezultat ?e biti dua sa ve?inom Plejadanske, ali i poneto Sirijanske DNA. Kada dodete do 10. generacije, potomak ?e imati priblino jednu desetinu Sirijanske DNA i 9/10 Plejadanske DNA.

Iako, to nije toliko jednostavno. Gotovo nikad ne?e postojati slu?aj gdje se ?isti Sirianac kria sa ?istim Plejadancem, i onda sljede?ih 9 generacija se kria sa ?istim Plejadancima. To je mnogo kompleksnije od toga. Ali ako bi se to dogodilo, ti postotci bi priblino bili onakvi kakve o?ekujete u desetoj generaciji - 1/10 Sirijanci i 9/10 Plejadanci.

Drakosi

Za razliku od Lira/Vega humanoida, Drakosi su po?eli svoju evoluciju u drugom galakti?kom sistemu i migrirali su na Mlije?nu Stazu, nastanivi se primarno u Alpha Drakonis zvjezdanom sistemu. Kao i svim osje?ajnim ivotnim oblicima u ovom lokalnom svemiru, i njima je dana slobodna volja. Kao i ve?ina entiteta slobodne volje koji su istraivali vanjske svjetove, i oni su pali u vibraciji i po?eli su se identificirati sa niim gusto?ama.

Kako su razli?ite Drakonske grupe pale u vibraciji, i izgubili se u materijalnom, izbili su ratovi izme?u njih. Mnogi su se borili samo za fizi?ko preivljavanje. Ratovi su se vodili oko oskudnih resursa, barem je tako izgledalo, ali na osnovnoj razini svijesti, ratovi su se vodili oko kontrole nad pojedinim svijetom ili grupi svjetova. Nezasitna elja ega za mo?i i prestiem je bio veliki faktor u propadanju Drakosa. Samo neki ?lanovi njihove rase uspjeli su sa?uvati sje?anje na njihovu duu netaknutom, a jo manje njih je moglo ostvariti mirnu egzistenciju izme?u zara?enih strana.

Velika ve?ina Drakosa, koji su doli na Zemlju su bili izop?eni od svojih vlastitih ljudi. Oni su ?esto bili kriminalci koji su izba?eni iz svog vlastitog svijeta, i bili su prisiljeni na?i novi ivot negdje drugdje u svemiru.

Nazvani " lijenim" duama od nekih Zemaljskih u?itelja, ta guterolika bi?a pronala su svoj put do vae galaksije i pokuali su prvo direktno sletjeti na Zemlju u njihovom guterolikom obliku, ali kada su vidjeli da im se atmosfera i gravitacija ne svi?a, povukli su se na inkarniranje u ljudska tijela.

Njihova izvorna tijela dobila su ime "zmaj" to je prijevod rije?i Draco. To je bila zmijolika forma, koja je imala ljuske i bljuvala vatru, u odre?enom smislu, iako je to iskrivljeno. Moete re?i, zbog jednostavnosti da su sli?ili zmajevima iz vaih legendi i mitova, kada su bili u svojoj izvornoj formi. Na vrhu Zemaljske Drakonske populacije, njihov broj nije bio ve?i od 3000.

Inkarnirani Drakosi kriali su se sa postoje?im Plejadansko/Orionskim hibridima, a rezultiraju?i potomci manifestirali su se u razli?itim oblicima i konfiguracijama, uklju?uju?i lavlja, pti?ja i zmijska plemena.

Kao to smo naveli u poglavlju 3, pogreno se misli da je Plejadanac znan kao Thoth, bio ?lan pti?jeg plemena. To je neto?an opis na pe?inskim zidovima kasnijeg Egipta. Umjetnici koji su napravili te opise, inkarnirali su se u Egiptu priblino 4 do 7 000 godina nakon vladavine Thotha i dane informacije su pogreno prenesene iz jedne generacije u drugu.

Thoth je bio Plejadanac koji se nije kriao sa Drakosima. Ali, mnogo onih koji su se kriali sa Drakosima imali su glave sli?ne ibisu, ptici koja postoji u vaem dananjem svijetu. To je uklju?ivalo noge i zavinut nos i istureno ?elo od ostatka lica.

Reptili

Pitali ste nas da razradimo temu o guterolikim humanoidima. Postoji grupa Drakosa, koji se zovu Reptili, i neki od njih imaju zelenkastu ljuskastu kou. Postoje hibridi Reptila koji su dovoljno ljudski da podnesu Zemaljsku atmosferu. Oni su povremeno doli na Zemlju u njihovoj izvornoj formi, koja je sli?na zelenom ljuskastom guteru. To nije veliki fenomen na vaem svijetu. To su izolirani incidenti kada su se zeleni ljuskavi Reptili mogli odrati u svojoj izvornoj hibridnoj formi na Zemlji , i to privremeno.

Ve?ina ih je zlonamjerna, ali postoje i neki prosvjetljeni ?lanovi u njihovim redovima.

Mijenjanje obli?ja

Jedan od vaih popularnih autora je pretpostavio da ET rase dolaze na Zemlju i preruavaju se u ljude. Izvjeteno je da oni mijenjaju oblik od guterolikih ET-a do ljudi. Razjasnit ?emo to.

Postoje mnoga bi?a na viim frekvencijama koja vam se mogu ukazati u razli?itim oblicima. Ako su dovoljno visoke gusto?e, tada imaju sposobnost da mijenjaju oblik u forme koje su vama ugodne kako bi mogli komunicirati s vama, bez toga da vas uplae. Ovisno o razini gusto?e i inteligenciji odre?enih entiteta, oni mogu ili ne mogu mijenjati oblik.

Date su pogrene informacije od nekih vaih u?itelja o tome da se vai svjetski vo?e mogu promijeniti u Reptilsku formu. Mi bi rekli da vai lideri jedva ujedinjuju ljudske kvalitete, a kamoli da imaju sposobnost da se pretvore u drugu rasu. Ispravna analiza toga je da na svjetske lidere utje?u Reptilski entiteti sa astralnih razina. Kada vidovita osoba gleda jednu od tih dua, ona moe vidjeti Reptilski entitet ovijen oko fizi?kog tijela ?ovjeka, i time moe zaklju?iti da se ?ovjek nekako mijenja u Reptilsku formu. Ovo je jednostavno iskrivljena percepcija onoga to se zapravo doga?a.

Reptilski utjecaj

Postoje ?lanovi Reptilskih grupa iz Drakonskog saveza koji aktivno otimaju ljude iz zlobnih razloga. Neki Reptili su se prika?ili u astralnoj formi za vae svjetske lidere u pokuaju da preuzmu planet. Oni ne?e u tome uspjeti, jer ne mogu evoluirati na razinu dovoljno visoku da prati Zemljine promjene. Kako se Zemlja uzdigne u vibraciji, Reptilima ?e biti puno tee ostati na astralnim razinama oko planeta. Oni samo mogu zaposjesti one due koje su na vrlo gustoj razini vibracije. Mnogo vaih svjetskih lidera sada evoluira iznad te guste razine. Unato? tome, Reptili jo utje?u na 60% lidera vaeg svijeta.

Rjeenje problema sa Reptilima, je jednostavno podizanje vae vibracije iznad njihove razine i tada vie ne?ete morati biti zabrinuti zbog njihovih aktivnosti. Ipak, oni su predstavljali vrlo realan i ozbiljan problem na Zemlji, iako oni ?ine manje od 1% vaeg izmijeanog ljudskog DNA (dajemo vam prosjek DNA konfiguracije izme?u svih dua na vaem planetu). Reptili imaju disproporcionalno veliki utjecaj zbog ?injenice da due koji oni posjeduju imaju disproporcionalno velik utjecaj na vaem svijetu.

Ne namjeravamo odati pojedina?na imena ljudskih dua koje su pod utjecajem Reptilskog saveza. Iako moete na?i te informacije na razli?itim mjestima u vaoj literaturi, i u vaim kompjuterskim mreama. Ako elite znati neto vie o Reptilskom utjecaju na Zemlji, podravamo vas da konzultirate te izvore, koje ?e vam ovaj kanal rado dati na va zahtjev.

Vano je da upamtite, da su Reptili, kao i sve druge ivotne forme u svemiru, dio Boje kreacije i zasluuju ljubav i suosje?anje, bez obzira na njihovo nepodnoljivo ponaanje.

Andromedanci

Andromedanci su vrsta koja je potekla iz vae susjedne galaksije, Andromede. Oni su usavrili me?ugalakti?ku tehnologiju, do to?ke kada su mogli posje?ivati susjedne galaksije, uklju?uju?i vau Mlije?nu Stazu. Oni su doli na vau Mlije?nu Stazu i irili se u mnogo razli?itih sektora i regija vae galaksije zbog razloga koji su predugi da bi se sad objanjavali.

Doli su na vau Zemlju u razli?itim periodima, Atlantide, Lemurije i Egipta izme?u ostalog. Oni su bili relativno mala i nevana snaga. Najkasnija grupa stigla je na Zemlju 1940-tih i 1950-tih, kako bi pomogla u intervenciji u vaim programima nuklearnog oruja. Dana im je dozvola od nas i Boje Glave, da se umijeaju u vau slobodnu volju, jer ste vi razvili, testirali i koristili ta oruja, koja su mogla ugroziti slobodnu volju velikog broja dua na vaem planetu. Drugim rije?ima, Andromedanci su bili dio Bojeg Odreda. Andromedanci su bili ?lanovi ve?e grupe ET-a koji su doli na va svijet u to vrijeme kako bi prekinuli i neutralizirali pokreta?ke kodove vaeg nuklearnog oruja. Moemo re?i da su doli uzeti ibice iz ruke djeteta" da citiramo odgovaraju?u analogiju.

Interakcija razli?itih Andromedanskih grupa na Zemlji postoji ve? dugo vremena, ali ve?ina grupa su bile samo promatra?i sve do 1940-tih. Andromedanci se nisu mijeali u poslove ?ovje?anstva, iako je jedna grupa, znana kao "Vije?a Andromede " bila autor serija ezoteri?nih dokumenata, od kojih su neki doli do Zemaljskog "mainstream" drutva. Najpopularnije od tih je "Urantia Book", spomenuta u prethodnom poglavlju.

Dragi Kreatori, Andromedanci su jo jedan slu?aj kada je pokuaj pojednostavljenja rezultirao iskrivljenom percepcijom. Galaksija Andromede je ve?a od vae Mlije?ne Staze i tamo postoje milijuni civilizacija. Oni koji su posjetili Zemlju predstavljaju sitnu manjinu od onoga to postoji u njihovoj galaksiji. Postoji moda 5 razli?itih DNA konfiguracija za Andromedanci koji su doli na va planet, i oni su prihvatili i svjetla i tamna u?enja. Isto kao i sa bilo kojom grupom posjetioca, s njima se treba postupati na bazi "slu?ajpo slu?aj". ?ak i unutar specifi?ne grupe, vibracije mogu varirati od jednog pojedinca do drugog. Uvijek koristite vau mo? rasu?ivanja, kada prou?avate bilo koju ET grupu.

Neki Andromedanci su sklopili savez sa Zetama, dok su drugi djelovali samostalno. Andromedanci sa 4.gusto?e vrlo sli?e Zetama, ali su vii i o?i im nisu tako velike.

Zete - Sivi

Zete potje?u sa Zeta Reticulus zvjezdanog sistema. Doli su na Zemlju u priblino isto vrijeme kao i Andromedanci, ali zbog druga?ijih razloga. Znani su pod nazivom Zeta Reticulusi, Zete, Sivi, ili Bijeli, zbog ?injenice da postoji vie od jednog nastanjenog planeta u Zeta Reticulus zvjezdanom sistemu.

Postoje specifi?ne grupe i hibridne grupe Zeta, koje su stvorile saveze sa razli?itim granama vae vojnih i vladinih operacija iz nekoliko razloga. Jedna od tih grupa dola je na Zemlju zbog toga jer je njihova vrsta bila na rubu izumiranja i vjerovali su da su im potrebni odredeni dijelovi ljudske DNA kako bi spasili svoju rasu. Grupa koju ovaj kanal opisuje pod Zeta tip 2" humanoidi (sivi) su oni koji su umijeani u ono to vi zovete "vanzemaljska otmica".

Mnogo godina, izmedupriblino 1947 i 1984, Sivi su bili masovno uklju?eni u otmice ?lanova vae ljudske vrste, kriali su se s njima i izvla?ili DNA iz razli?itih dijelova ljudskog tijela, kako bi mogli uzgojiti na njihovom brodu,( ili u nekim slu?ajevima u podzemnim bazama na vaem svijetu) ono to vi zovete "hibrid izmedu vanzemaljca i ?ovjeka", ili Zeta-ljudski hibrid.

Njihova namjera je bila spaavanje njihove vrste. To je razlog vrijedan divljenja, za dolazak na Zemlju. Oni nisu zli. Ipak, njihova vrsta nije dovoljno duhovno evoluirala da bi razumjela slobodnu volju. Neki od njihovih prosvjetljenijih ?lanova mogli su se inkarnirati u ljudsku formu (dolaze?i kroz rodnicu ljudskih majki). Ve?ina ?lanova ljudske rase koji su bili oteti su zapravo bili Zete koji su se inkarnirali u ljudsku formu, i imali su duevni ugovor ili dogovor prije utjelovljenja da ?e biti iskoriteni za tu svrhu jednom kad dosegnu dob kada su sposobni imati djecu. Ali, to ne vrijedi za sve otmice.

Oni ljudi koji su odvedeni na Zetine brodove, i koji su sudjelovali u programu krianja, spadaju pod 3 kategorije.

1. Dobrovoljci koji su inkarnirani Zete u ljudskom obli?ju
2. Nesvjesni (ne dobrovoljni) dobrovoljci koji su inkarnacije Zeta u ljudskom tijelu
3. Uglavnom ne dobrovoljni ljudi koji nisu inkarnacije Zeta

Postoji priblino milijun ljudskih bi?a koji su bili uklju?eni u Zetin program razmnoavanja, u razli?itim periodima od po?etka programa u 1940-tim.

Oko 30% tih ljudi su bili dobrovoljci koji su bili pozvani na Zetine brodove, i tamo su dobili opirno objanjenje prije sudjelovanja. Bili su podsje?eni da su doli na Zemlju i da su se inkarnirali u ljudsku formu kako bi pomogli spasiti Zetovce od izumiranja. Zete kao i sva osje?ajna bi?a, imaju due, due originalnih Zetovaca imali su sve ve?e probleme sa inkarnacijom u svjetove Zete, djelomi?no zbog atrofije seksualnih organa stanovnika Zete. Problem je nastao zbog neravnotee izmedu intelekta i emocija Zetovske rase, to je stvorilo sterilnost i nemogu?nog seksualnog funkcioniranja. U osnovi intelekt Zetovaca je bio prenapredan, a emocionalno tijelo premalo razvijeno.

Zbog nasilne prirode ve?ine ljudi na Zemlji, i njihove netolerancije prema drugim rasama, mnogi Zete koji su se inkarnirali na Zemlji su dobili implantate dizajnirane da parcijalno potisnu njihovo sje?anje na Zetu. Posljedi?no tome, Zeta dobrovoljci, koji su odvedeni na brodove, da sudjeluju u programu razmnoavanja, ?esto su dobili dodatne implantate koji bi potisnuli njihovo sje?anje da su bili na brodovima Zete, prije nego to su vra?eni na Zemlju. Iako su se kasnije, mnogi od njih prisjetili svojih iskustava pod hipnozom ili dubokom meditacijom.

Priblino 60% "otetih" su bili Zete inkarnirani u ljudsku formu, ali su oteti bez njihovog svjesnog pristanka. Zete na brodovima koji su vodili program razmnoavanja, pokuali su uspostaviti kontakt sa viim Sebstvom Zeta inkarniranih u ljudsku formu, i u nekim slu?ajevima, dobili su pristanak za izvo?enje eksperimenta. Zbog toga to svjesni um tih subjekata nije bio na razini svjesnosti dovoljnoj da dobrovoljno pristane na eksperiment, oni su odvo?eni na Zetine brodove obi?no za vrijeme sna, tako da se svjesni um ne uplai. Nakon razmnoavanja oni su vra?eni, sa implantatima koji su potisnuli sje?anje o njihovim susretima. Mnogo tih subjekata kasnije se prisjetilo otmica i njihov svjesni um je ?esto bio uasnut da se takva stvar dogodila. To je najvie obznanjena grupa otetih ljudi i ona koja stvara neprijateljstvo prema Zetama od strane ljudi koji su svjesni tog programa.

Dok se poneto tog neprijateljstva ?ini opravdano, primarna elja Zeta je bila da spase svoju rasu od izumiranja. Oni nisu imali zle namjere. Oni nisu dovoljno razumjeli ljudske osje?aje, da shvate da su prouzrokovali veliku patnju mnogim subjektima. Sli?na je analogija znanstvenika koji provode eksperimente na ivotinjama bez toga da uzmu u obzir osje?aje ivotinje.

Oko 10% otetih nisu bili Zete inkarnirane u ljudsku formu, nego ljudi sa ve?inskom DNA iz drugih zvjezdanih sistema.
Mogli bi re?i, sa ograni?enog gledita, da je slobodna volja tih dua bila naruena, i da su oni oteti grekom. Stvarna situacija tih dua i zato su one otete je prekompleksna da to objanjavamo, ali je suvino re?i da nisu sve Zete uklju?ene u program potpuno razumjele principe slobodne volje. Neki od njih nisu mogli razlikovati ljude sa Zeta DNA i ljude sa DNA sa drugim zvjezdanih sistema. U ve?ini slu?ajeva, ljudi odvedeni na Zeta brodove protiv njihove volje, vjerojatno su imali poneto Zeta DNA, ali moda iz davnih prolih ivota na Zeta svjetovima, ili mijeanjem na Zemlji sa inkarniranim Zetama.
Suvino je re?i da tih 10% otetih nisu dali svoj pristanak na eksperimentiranje, i time su Zete nakupile kami?ke uvjete kao rezultat tih "pogreaka". Upamtite, dragi Kreatori, da karma i greke samo postoje unutar donje 4 dimenzije Kreacije i nisu kona?no to?ne. Bez obzira na to, due uklju?ene u te "greke" morale su nau?iti neke teke lekcije, kako su evoluirali u via duhovna stanja svjesnosti. Na primjer, neki od nedobrovoljno otetih ljudi, doli su na Zemlju sa prethodnim sje?anjem due na nasilje i zlostavljanje. Drugi su bili zlo?inci u prolim ivotima i trebali su iskusiti ulogu rtve kako bi uravnoteili lekciju. Mnotvo duevnih ugovora, karmi?kih dogovora i lekcija izme?u rasa mogu biti prili?no sloeni. Ovdje vie ne?emo dublje ulaziti u tu temu.

Priblino 90% vanzemaljskih neidentificiranih lete?ih objekata(NLO) koji su bili vidljivi na vaem nebu izme?u 1947 i 1984 su bili brodovi Zeta koji su predstavljali razli?ite grupe. U nekim slu?ajevima, bili su u ratu jedni sa drugima, zbog problema koji su nastali izme?u grupa, i to je uklju?ivalo i problem otimanja ljudi koji nisu pristali dobrovoljno na to pomo?u duevnog ugovora.

Zete tipa 3

Zete tipa 3 izgledaju vrlo sli?no Drakosima u njihovom prirodnom stanju, ali su manji i hodaju u uspravnom poloaju kao Lira/Vega humanoidi. Njihov DNA je priblino 2/3 Zeta i 1/3 Drakonski u generalnom sastavu, iako ve?ina njih ima DNA drugih zvjezdanih rasa, ovisno o tome koliko su njihove due napredovale od izlaska iz Boje Glave prije milijun godina.

Zete tipa 3 obi?no su ostajali u brodovima i rijetko su slijetali na povrinu Zemlje, zbog poteko?a sa Zemljinom atmosferom i gravitacijom. Ako su radili eksperimente na ljudima, oni su ih obi?no doveli na brod prije istraivanja, secirali i izvla?ili teku?ine koje su sluile njihovoj sebi?noj svrsi. Njihova namjera je bila da zarobe ljudsku rasu i da koriste robove da iskoritavaju Zemljine minerale, dok oni sve to promatraju na sigurnom iz njihovih brodova ili podzemnih baza (kojih ima nekoliko i vrlo su udaljene).

Utjecaj Zetsko-ljudskog krianja na ljudski DNA

Koji su bili efekti utjecaja otmica na ljudski DNA? Da li se ljudski DNA mijenja kao rezultat eksperimenta i krianja sa Sivima? Da li ?e ljudi izgubiti svoj originalni DNA ili ?e on postati unedogled razrije?en?

To?no je da se ljudski DNA promijenio kao rezultat otmica. Premda nas to previe ne zabrinjava jer su Sivi pokuali spasiti svoju rasu, a ve?ina ljudi jo uvijek u sebi ima dovoljno originalne Plejadanske DNA, da budu relativno neote?eni.
Dosada, ljudi su dali dovoljno specifi?nih DNA dijelova neophodnih da se obnove Zeta DNA vlakna, i reaktiviraju organi u tijelu Zeta koji su atrofirali zbog pogrene uporabe i nedostatka upotrebe u vrtlogu zbivanja koji su doveli do skorog izumiranja rase Zeta.

Projekt ljudsko-Zeta krianja nedavno se smanjio zbog ?injenice da Zete sada imaju dovoljno ljudskog DNA da proire svoju vrstu bez potrebe za dodatnim otmicama.

Nekoliko otmica se jo uvijek doga?a od strane nestanih grupa, ?ija svrha nije spaavanje vrste, nego ?isto rekreacijsko seciranje u njihovim laboratorijima. To zvu?i kao vrlo zlokobna fraza, i ona to i je. Mi ne umanjujemo ?injenicu da neki ET-i imaju zle osobine kao i veliki broj ljudi. Ali, to ?e se promijeniti u godinama koje dolaze, to ?emo objasniti u drugom dijelu ove knjige. Neto vie o povijesti Zeta moete na?i u knjizi "Lirina prizma" od Lysse Royal.

Druge ET grupe u posjeti Zemlji

Postoje razli?ite druge vrste koje su posjetile Zemlju s vremena na vrijeme, uklju?uju?i Venusijance, koji ?ine mnogo manje od 1% vae populacije. Venusijanci su bi?a koja su dola u petu i estu gusto?u atmosfere i povrine planete Venere u vaem solarnom sistemu. Venera je samo sposobna ugostiti bi?a sa 5 gusto?e na vie. Due sa tre?e i ?etvrte gusto?e ne mogu se inkarnirati na Veneri zbog njene vru?e i otrovne atmosfere.

ET-i na Zemlji u svojem prirodnom obliku

Neki od ET-a danas prisutnih na Zemlji su izali sa svojih brodova i hodaju u svom prirodnom obliku me?u vama, ali je ve?ina njih dola preko inkarnacije. Zapazit ?ete da je na vaem svijetu sada prisutno oko 6.8 milijardi ljudskih dua. Ti ljudi okupiraju ve?inu naseljivog krajolika na Zemlji. (Postoje podru?ja koja su jedva naseljiva koja imaju malo ili nemaju stanovnika, kao Antarktik, ili Australska divljina, Sibir, Rusija, sjeverna Kanada i jo neka mjesta). Zbog vaeg relativnog nedostatka privatnosti, i velike prisutnosti vojske na vaem svijetu, vanzemaljci moraju koristiti krajnji oprez kada dolaze i odlaze sa vaeg svijeta u svojoj prirodnoj formi.

U sadanjosti postoji priblino 20.000 ET dua u prirodnoj formi na vaem planetu. Taj broj je varirao izme?u 16.000 i 23.000 u posljednjih 50 Zemaljskih godina. Broj je bio ve?i za vrijeme trajanja Zeta-ljudskog hibridnog programa.

ET-ljudsko krianje danas

Neki od vas su postavili sljede?e pitanje: "Ako postoje grupe ET-a koji hodaju Zemljom u svom prirodnom obliku, da li bi se oni i sada kriali sa ljudima?"

Vanzemaljci, se po definiciji opisuju kao ljudski i neljudski ivotni oblici, koji na Zemlju nisu doli kroz rodnicu. Postoji zbunjenost kada kaemo da se ET inkarnira u ljudski oblik i to dijete ima istovremeno ljudski i vanzemaljski DNA, pa se rije? vanzemaljski koristi za razli?ite stvari. Ako je ET izvoran, tada moemo re?i da je rezultiraju?i potomak polu-?ovjek, polu-ET.

Drugo pitanje koji mnogi postavljaju je "Gdje su izvorni ET-i, izvanzemaljska bi?a sa tre?e razine? Da li ih mi moemo vidjeti?"

Neki od izvornih ET-a doli su na Zemlju u svojim brodovima, neki se nalaze u vaoj atmosferi, ali samo mali postotak humanoid koji hodaju po Zemlji su izvorni ET-i. Postoje ET-i koji obitavaju na razini tre?e gusto?e (druge razine su sve do 12-te gusto?e). ET-i tre?e i ?etvrte gusto?e su vidljivi ljudskom oku.

Mnogi od ET-a tre?e i ?etvrte gusto?e su imali interakcije s ljudima. Neki "bliski susreti tre?e vrste " su bili promatrani i izvjeteni od avionskih pilota, vojnog osoblja i znanstvenika, poput onih koji su otkriveni Dr. Stephenu Greeru (www.disclosureproject.orgwww.disclosureproject.org). Dr. Greer je intervjuirao tisu?e pojedinaca koji su imali razli?ite kontakte sa ET-ima koje je bilo mogu?e vidjeti fizi?kim o?ima ljudi sa tre?e gusto?e.

Mnogi od tih vrsta imaju tehnologije koje im dozvoljavaju da svoje brodove u?ine nevidljivima ljudskom oku. To ne zna?i da ti brodovi nisu trodimenzionalni. To samo zna?i da su oni dosegli umjetnost opti?ke nevidljivosti, koritenjem onoga to se popularno zove " ure?aj ogrta?". Drugi ET-i imaju sposobnost da stvore parcijalnu dimenzionalnu promjenu oko njihovih brodova, gdje je frekvencija vibracije tih brodova malo izvan linije sa vaim 3D linearnim vremenom, i u tom slu?aju oni se ?ine nevidljivim.

Rijetko je da se ET rasa sa naprednom tehnologijom otkrije pomo?u opti?kog ivca (da se vidi ljudskim okom). Ako se vide, to se doga?a obi?no kada neto po?e po krivo, ili kada je njihova namjera da ih vidite zbog nekog odre?enog razloga. To je ?ak istina za neke od onih koje zovete "negativnim ET-ima". Mnogi od njih imaju tehnologiju da fazno- promijene njihovo vozilo ili ?ak i njihova tijela kako bi postali nevidljivi ljudskom oku.

Jo jedno popularno pitanje uklju?uje broj ET rasa koje dolaze na Zemlju i postotak njih koji su humanoidi i nehumanoidi. Isto neki od vas ele znati boju i izgled svakog tipa.

Postoji mnogo humanoidnih i ne-humanoidnih vrsta u vaoj galaksiji (i Andromedi) i postoji mnogo ljudskih hibrida koji su se kriali sa drugim vrstama, kad je to ponekad bilo dozvoljeno, i ako bi ispred vas poredali sve razli?ite ivotne forme u vaoj galaksiji, koje imaju 3D formu (due sa 3D tijelima koje su evoluirale u drugim sistemima, a ne na Zemlji), vi bi vjerojatno nali nekoliko boja, veli?ina i varijacija vrsta koe itd.

Mi bi rekli da njihova generalna pojava nije osobito vana. Ono to je vano je svjesnost i svrha svake grupe. Naj?e?i ET-i na Zemlji imaju specifi?ne karakteristike boje koe, kao to su bijeli, sivi ili plavi. Postoji vie od 20 razli?itih zvjezdanih rasa koji su posjetili vau Zemlju otkad je ?ovje?anstvo po?elo evoluirati ovdje. ?ak i vie rasa vas je promatralo sa relativne sigurnosti atmosfere i viih razina.

Ljudsko-ivotinjski hibridi

Neki od vas su pitali to se doga?a kada se ?ovjek kria sa ivotinjom? Sto se doga?a sa DNA u tom slu?aju?" . Po sadanjem Odredu, to nije dozvoljeno. To je bilo dozvoljeno samo u doba Pangeje. Kratko smo spomenuli odred koji je doao na snagu nakon unitenja Pangeje. U tom specifi?nom Odredu, mnogo zakona i principa koji su dozvoljavali ljudima da se kriaju sa ivotinjama su se promijenili. Nakon unitenja Pangeje, do kojeg je dolo zbog prirodnih doga?aja (uklju?uju?i i precesijske cikluse)a i djelomi?no zbog krive upotrebe duhovnih energija od strane stanovnika Spange-e, pa je odlu?eno da se krianje ljudi i ivotinja vie ne?e dozvoljavati. Bilo je preriskantno i u ve?ini slu?ajeva ljudi bi se spustili na razinu ivotinja i sve vie bi se odvajali od svojeg duhovnog nasljedstva. Zbog toga je taj proces krianja ljudi i ivotinja smatran preopasnim.

Postojalo je nekoliko iznimaka, ako je ivotinja bila usko povezana sa ljudskim DNA, ali sada ne?emo ulaziti u tu pri?u. Malo ?emo objasniti izumiranje nekih mitolokih bi?a.

Jednorozi

Jednorozi su bili mutacije organizama sli?nih konju, kojima je jedan rog rastao na vrhu glave, sli?no kao nekim drugim sisavcima u nekim od vaih podru?ja, i do njihovog istrebljenja dolo je zbog mutacija, a ne zbog Odreda koji bi tako naredio. Ono to ho?emo re?i je, da jednorozi nisu propustili neku arku koja bi ih spasila od poplave, kao to je navedeno u dijelu vae mitologije.

Oni su istrijebljeni kroz proces krianja i hibridizacije u kojem je gen koji je proizvodio jedan rog postao viak, i kona?no je ispao iz glavne grupe gena. Tako da mitologija nije ispravna.

Kentaur i pegaz su tako?er nestali iz istih razloga, kao i mnoge druge vrste koje su postojale za vrijeme Pana. Danas na Zemlji postoji samo V4 originalnih vrsta sa Pana. Uz to, mnogo stotina vrsta dnevno nestaje zbog razloga koje ?emo objasniti u poglavlju 9.

Sada, kada smo istraili povijest Zemlje i uklju?ivanje fizi?kih ET rasa, re?i ?emo par rije?i o dobrim ET-ima koji pomau Zemlji sa viih razina. Koristit ?emo naj?e?a imena dana od strane vaih u?itelja i kanala, iako nijedna od tih grupa ne koristi ta imena na razinama sa kojih oni dolaze.

Galakti?ka Konfederacija (ili Galakti?ka Federacija)

Ova grupa dua ?ini najve?e tijelo Zemljinih pomaga?a sa vie gusto?e. Postoji preko 1000 zvjezdanih sistema u ovom dijelu vae galaksije, koje su uklju?ene u Galakti?ku Konfederaciju (GC). Glavna baza Konfederacije je u Alcyone zvjezdanom sistemu, gdje se sazivaju visoka vije?a GC. Zapamtite da oni sami sebe ne zovu Galakti?ka Konfederacija (ili bilo koje drugo ime ?esto u vaem svijetu). Ta imena postoje samo zbog vae prikladnosti. Oni sebe znaju samo kao ambasadore Svjetla, u Slubi Onom Koji Sjaji, Jedan i Istinski Stvoritelj Svega Sto Postoji. Visoka vije?a Alcyona sastoje se od bi?a devete gusto?e koja nadgledaju razli?ite grupe GC i odre?uju njihove misije i dunosti. (Opetponavljamo, GC nije hijerarhijska organizacija, ali oni imaju visoko evoluirane due koje pomau onima na niem stupnju razumijevanja.)

Postoje mnoge grupe unutar GC i dati ?emo vam njihova naj?e?a Zemaljska imena, tako da ih stavite u odgovaraju?u perspektivu. Imate Veliko Bijelo Bratstvo, koje zapravo nije ni bijelo, niti sastavljeno od isklju?ivo mukih dua. Oni su podrunica GC sa osme gusto?e. Imate Ashtar Komandu, relativno malu grupu dua, koja radi zajedno sa Zemljom i nekim drugim planetima. Oni su uglavnom sedma gusto?a. Imate grupu koja se prije zvala Solarni Kri, koja se originalno sastojala od ?lanova iz Velikog Bijelog Bratstva i Ashtar Komande. Imate Andromedanska Vije?a, koja su udruena sa GC i imaju neke zajedni?ke odgovornosti. Oni su u rasponu od sedme do devete gusto?e. Imate Visoka Vije?a Drakosa, uglavnom sa sedme gusto?e. Oni su se nedavno priklju?ili GC, nakon to su jednom obuhvatili dovoljno svjetlosti da bi bili u ravnotei sa GC principima ljubavi i sluenja. Imate i Visoka Vije?a Plejade. Imate ambasadore sa Antaresa. Imate ?lanove Alpha Centauri-a i Tau Cetian-e.

To su povezane grupe koje je vrijedno spomenuti. Imate Arkturiance, koji variraju od pete do devete gusto?e, koji su se dobrovoljno prijavili za pomo? GC u postizanju njezinih ciljeva. Imate an?eoske redove Elohima i Metatrona, koji su sedma i osma gusto?a. Imate Redove Enocha i Melchizedeka koji variraju od sedme do devete gusto?e. Imate an?ele i arhan?ele, na sedmoj i osmoj gusto?i. Imate Red Isisa, koji je udruen sa Visokim Vije?ima Siriusa A i Siriusa B. To su due osme gusto?e, koje predstavljaju najbolje i najbistrije Siriance. Imate Red Thotha, kojeg ?ine Plejadanci sedme gusto?e.
Lord Sananda, bi?e Svjetlosti sa osme gusto?e, koji je naddua onog kojeg vi znate kao Isusa Krista, nadzire Zemaljske jedinice Galakti?ke Konfederacije. Imate duevni kompleks Bude, tako?er poznatog kao Maitreya, koji su uzdignuti majstori sa osme gusto?e, da ih ne bi slu?ajno zamijenili sa razli?itim varalicama koji koriste to ime. Imate sedam dobro poznatih arhan?ela, koji su bi?a svjetlosti sa osme gusto?e. Imate velike jogy majstore, uklju?uju?i Babaji-a, koji je svjetlosno bi?e sa devete gusto?e.

Iznad Galakti?ke Konfederacije (u smislu proirivanja svjesnosti), imate komplekse dua Centralnog Sunca u galaksiji sa 10. gusto?e, komplekse dua Velikog Centralnog Sunca ovog svemira sa 11. gusto?e, i komplekse dua koje mogu putovati u alternativne svemire sa 12. gusto?e. Oni su poznati pod nazivom Bogovi Kreatori, a mi smo, kao jedan aspekt njihove svjesnosti koja dolazi kroz ovaj kanal, dio te energije i frekvencije 12. gusto?e.

Na?i ?ete vrlo malo informacija u ovoj knjizi vezano za Boje razine (gusto?e od 10 do 12). Va jezik je potpuno nedostatan da opie Boanska carstva i ?ak ako bi to napravili, to bi imalo ograni?enu vrijednost. Bez obzira na to, vi imate sebstva koja po?ivaju na tim dimenzijama, i jednog dana ?ete postati svjesni tih sebstva kako evoluirate.

Naa svrha ovog pregleda nad Galakti?kom Konfederacijom, je da vam pomognemo razumjeti kroz ta prolazite vi i va planet, i kako bi vam pomogli u procesu bu?enja. Imena entiteta su ograni?ene vrijednosti, ali su zato energetski potpisi", kako ih ovaj kanal zove, od puno ve?e vanosti. Svako bi?e u svemiru ima unikatnu vibraciju i na vau je korist da nau?ite prepoznati individualce i grupe navedene gore. Oni su ovdje da vam pomognu. Oni vas vole. Oni vas ?uvaju. Mi vas volimo i ?uvamo. Iako mi imamo beskrajnu svjesnost, mi nismo uvijek najbolji da vam pomognemo sa razli?itim situacijama u vaem ivotu. Svako bi?e i grupa ima specifi?nu funkciju. Na vama je da prona?ete pravu grupu za odgovaraju?i zadatak.
ET-i i galakti?ke grupe gore navedene, ?e biti ponovno spomenute u poglavlju 1O kada ?emo istraiti uloge koje oni igraju u nadolaze?im Zemljinim promjenama. Sljede?a 2 poglavlja ?e istraivati evoluciju i uzdizanje due.

 

Stranica 1 od 3 Sve stranice

«