Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish

Bezuvjetna ljubav - Duhovni principi kolumna


KREACIJA SVIJETA

Svijet u kome živimo predstavlja cjelinu i kreaciju svega poznatog i onog što još predstavlja tajnu.

Kreaciju svijeta promatramo preko Duha (Apsolut, Bog, svemo? svijeta), energije, kao nematerije, i pojavnog, realtivnog svijeta materije.

Apsolut je u svakoj to?ki svega na svijetu, kao tajna i nevidljiv hologram. Duh nadilazi materiju i nemateriju, tako što preko Apsolutne istine, kao najblještavije svjetlosti svijeta, prelazi u vje?ni mir, tišinu, prazninu i vakuum.

Energija preko vibracije ima konstantu, šire?i se prema materijalnom svijetu, ali sa sve rije?om gustinom vibracije.

Materijalna priroda, kao relativna i pojavna, sredina je svih mogu?nosti, promjena i odnosa pra?enih energijom.

U jednom trenutku nestaje vibracija, a kreacija svijeta zadržava dvije potpune suprotnosti, blještavilo svjetlosti kroz Apsolut i istinu, i tamu ili iluziju kroz relativnu prirodu.

Preslika kreacije svijeta ide od prostih formi mineralizacije nežive prirode, preko fotosinteze i sjemena biljaka i životinja, sve do duše i ?ovjeka, kao najsloženije kreacije Duha. Preslika kreacije svijeta u bi?u ?ovjeka se o?ituje kroz SVIJEST (veza sa Duhom), KRVI (životna sila - energija) i LIMFE (ostali sadržaj koji ispunjava prostor izme?u tjelesnih stanica, daju?i im imunitet).

Obzirom da Duh nema pojavu niti manifestaciju preko ljudske svijesti, uspostavlja se veza koja spaja dva entiteta, Duh i ?ovjeka. Duh je za ?ovjeka inverzija, i zato nikada nije shva?en.

Kreacija svijeta se odvija kroz slobodnu volju Duha.

Od istine i svjetlosti, prema prirodi i ?ovjeku gubi se sloboda.

Od ?ovjeka, preko svijesti ka Duhu, sloboda se vra?a.

U percepciji uma, Duh ne može biti niti sjena, a još manje tišina, praznina, vakuum. U umu ?ovjeka, Duh je ?ista inverzija, gdje se stanje uvida ne može popraviti bez bu?enja svijesti.

Zašto je to tako?

Zato jer je ?ovjek razvio sebe na fizi?kom i mentalnom planu, sa osjetilima, mislima, emocijama, egom i umom, do granice smrti. Život koji slijedi poslije smrti, u onostranom, ?ovjeka i njegov um užasava, i o tome ne želi razmišljati. Glavni aspekt života, duhovnost, preko spiritualnosti, mnogi ne koriste.

Ako želite govoriti o Duhu, onda to kod ve?ine ljudi izaziva ospice po koži, nevjericu, jer je Duh shva?en kao najve?a Tajna svijeta. Nitko ne želi slušati pri?u koja govori o Duhu veli?ine to?ke koja u prostoru ne ostavlja ni sjenu, od kojih proizilazi stvarnost Duha, preko cjeline svijeta, kroz nevidljivi hologram.

Po?etna duhovna iskustva svi imamo, kroz snove, osje?anja, misli, emocija, intuiciju, ali su ona još uvijek veoma nejasna, na ?emu trebamo raditi, preko meditacije.

Materijalna priroda i tijelo na koje smo navikli su milijardama puta krupniji plan, u odnosu na suptilnost ?iste energije.

Sve više se govori o Matrixu, New Age, Hologramu, Cool-iranju, All in One, zdravoj hrani, sve TV svijeta imaju radionice kuhanja, razni te?ajevi trancendencije, yoge , meditacije, TM, sve su pokušaji duhovno neprobu?enih, umnih ljudi, da nešto u?ine na planu svijesti, jer se naslu?uje nešto veoma zna?ajno, za koje ljudi nemaju pojma da se radi o apsolutnoj istini, koja jedino podsje?a na najblještaviju svjetlost lasera, koja spaja ?ovjeka sa Duhom.

Moram vam re?i sve to nije slu?ajno, niti su ljudi toliko slijepi, iz prostog razloga što živimo u prostoru prirode, koja predstavlja mra?nu stranu svijeta, ili nali?je medalje. Kreacija svijeta je mogu?a samo onda dok postoji potencijalna razlika suprotstavljenih sila. U tom kontekstu, znanje i um ?ovjeka upravo se uklapaju u tamnu stranu svijeta, koju nazivamo iluzija.

Prosvjetljenjem se sve mijenja ka slobodi i svjetlosti, ali se dovodi u pitanje nesvjesna evolucija. U kreaciji svijeta sve ima svoju svrhu, a slobodna volja na koju se pozivamo, samo je jedna u nizu iluzija. Bez kozmi?kog reda nema ni cjeline kreacije. Ako je cijeniti po djelima osam milijardi umova Zemlje, onda mi odavno ne postojimo. Kaos u prirodi je primjeren neprosvje?enom ?ovjeku.

Slobodnu volju mnogi doživljavju kao mogu?nost nediscipline u svemu. Kozmi?ki red i svijest su upravo disciplina u svemu.


DUHOVNA PREDAJA

Najjednostavnijom pokornoš?u i predajom svjetlosti istine i Duhu, na vratima vašeg bi?a pojavit ?e se jasna nit svijesti, od ?ega ?e vam sve biti lagano u srcu. Osjetit ?ete mir, volju, neskrivenu radost, a ljubav ?e po?eti cvjetati lotosovim cvijetom u vašim grudima.

To je sli?no kao kada se bespomo?na beba preda naru?ju majke. Kada, preko majke, osjeti istu vibraciju od Izvora, beba ?e mirno spavati.

No, predati se ne možete na slijepo. Najprije morate znati ?emu se predajete. Pou?eni iskustvima svjetlosti i topline sunca, i bezuvjetnoj ljubavi prema roditeljima, vaše znanje o istini i Duhu, biti ?e dovoljno za prepustiti se svjetlosti istine i Božanstvu.

Svaki odnos me?u ljudima ispunjen ljubavlju prema Tvorcu, podsje?a na odnos majke i djeteta. Sa ljudima koji su jako vezani za objektivnu realnost, teže je uspostaviti odnos preko ljubavi, jer oni imaju svoj kriterij, izvan ljubavi. Zbog toga imamo praksu nepažljivih i neljubaznih pojedinaca, a preko njih i slabe ukupne odnose u društvu.

Svijest sviju nas o ljubavi prema Duhu, ?ini svaki prostor osvjetljenim. Otuda je lako shvatiti da je sve u nama, u našoj svijesti.Radi se o najobi?nijem miru srca, nenapornom i dubokom disanju, jasnom uvidu na sve oko sebe, praznoj glavi kao da nema misli, s jednim ciljem, zadržati mir i sklad života zauvijek.

Uvid od svijesti je mogu? iznad svake objektivne stvarnosti, jer ne predstavlja napor, još vas u svakom trenutku osloba?a svake napetosti. Bez obzira na bilo koju životnu okolnost, Duh je prisutan u vama, i jedino je potrebno malo predaje i svijesti o Njemu, da uplovite u mir. Svaki udah zraka, misao na Duh, automatski vas spaja sa toplinom i Izvorom svjetlosti, koji se, upravo nalazi u vama.

Shva?anje duhovne suštine svijeta, znanje o Duhu kao apsolutnoj to?ki svemo?i svijeta, stvara u vama uvid i povezanost sa cjelinom svijeta, jer ga u trenutku doživljavate kao jasno prozirnu svjetle?u ?arobnu kuglu, koja vas spašava u svemu. Takav doživljaj može imati svatko, sa bilo koje to?ke na svijetu. Mreža svih uvida pojedinaca na svijetu, ?ini umreženi hologram svih to?aka, koje zra?e toplinom i svjetlosti.

Bez kontemplacije, meditacije i ?istog tijela, nije mogu? jasan uvid, niti bu?enje svijesti, preko niti spajanja sa Izvorom. Svaki trenutak mira prema svom dahu i Duhu, vodi vas u duhovne razine prema svjetlosti istine, prema slobodi, prema vje?nosti. Mehanizam svijesti jedino je mogu? u sadašnjem trenutku, zbog vibracije energije. Uvijek se možete spojiti sa Izvorom, bez obzira gdje se nalazite i u kakvom ste osobnom izdanju.

Obi?nom predajom Duhu, postajete duhovno bi?e koje zra?i toplinom, ljubavlju, pažnjom, i na vas se može osloniti svatko.


APSOLUTNO STANJE

Na po?etku pri?e pitam, što za vas predstavlja najsitnija to?ka u prostoru svijeta?

Vjerojatno ?e odgovor biti - NIŠTA, imaju?i u vidu besmislenost to?ke u odnosu na svijet.

Upravo najsitnija to?ka, koja ne ostavlja sjenu u prostoru, nevidljiva, na prvi pogled ništavna i nestvarna, predstavlja APSOLUTNO STANJE SVIJETA. Iz perspektive naše spoznaje, to?ka o kojoj govorimo, Apsolutno stanje, predstavlja istinski Duh, koga nazivamo BOG.

Jednostavno, ne možete jednostavnije zamisliti.

Duhovni traga?i pišu i govore o svojim duhovnim iskustvima, kako je Duh svemo? svijeta, nema pojavu niti manifestaciju.

U ?emu oni vide beskrajnu mo? Duha?

Suptilna to?ka o kojoj govorimo - Duh, prostorno je sadržana u svemu, i to nije sporno.

Mreža svih to?aka svijeta ?ine cjelinu, koju ve? možemo nazvati STVARNOST. Me?utim, ta stvarnost u umu ?ovjeka ostavlja dojam Tajne, jer jedino percipira OBJEKTIVNU STVARNOST, u relativnoj, materijalnoj prirodi u kojoj živimo.

Vidjeti Duh zaista nije mogu?e, jer nema dimenziju, ali postoji druga mo?u?nost, a to jest približiti se Duhu. Postoji samo jedan put koji vodi na mjesto najbliže Duhu. U duhovnosti se taj put naziva životni put, TAO, ili put istine.

Mi smo živa bi?a, od krvi i mesa, pripadamo objektivnoj stvarnosti prirode, ali u sebi imamo posebnog dara u spiritualnim mo?ima. Preko vlastite spiritualnosti možemo do?i, posebnim znanjem, preko svijesti, do ZIDA ISTINE, koji predstavlja najve?u jasno?u, ?isto?u i svjetlost svijeta. Istina ?uva Duh, kao nukleus u hramu, koga mnogi nazivaju Kraljevstvo božje. U hram Duha se može u?i na jedan jedini na?in. Potrebno je pro?istiti sebe, preko najjasnije vibracije energije, do apsolutne ?isto?e kakav je Duh. Svaka vibracija energije, od bilo ?ega na svijetu, ako ne može pro?i istinu, odbija se i ponovo vra?a prema objektivnoj stvarnosti. Na taj na?in svaka vibracija energije svijeta dostigne svoj vrhunac ?isto?e do razine svjetlosti istine, pro?e u apsolutno stanje, ili se odbije prema objektivnoj stvarnosti, gdje ?e u?i u novi krug pro?iš?enja, opet prema istini i Duhu.

Zamajac svijeta je u Duhu, u svakoj to?ki, u svakom prostoru, u svemu.

Beskrajna snaga Duha je u cjelini holograma svih to?aka svijeta. Komadi?i objektivne stvarnosti, kroz metafizi?ku realnost energije, svega u prirodi, i naših tijela, proizilazi iz percipiranja ili svijesti o Duhu. U tu svrhu postoji evolucija gdje je ?ovjek skoro došao do kraja nesvjesne evolucije, pred samim vratima nove epohe, nove civilizacije i nove svjesne evolucije.

Duh je SVE i NIŠTA, kako za koga.

Tko sebe nalazi u Duhu, živi u svjetlosti istine, ljubavi i svijesti.

Svi oni koji jedino znaju za objektivnu stvarnost, ego i um, ograni?eni su na tamniju stranu života. ?itav svijet je po principu suprotstavljenih sila, privla?enja i odbijanja, dana i no?i, svjetlosti i tame, uma i svijesti, straha i ljubavi, gdje je sve podre?eno jedinoj pravdi svijeta - ISTINI. Vi možete živjeti na svoj na?in, bez svijesti o Duhu, ali ?e vas pritisnuti pravda istine. uvijek kada griješite, a grijeh je kada niste u Duhu. To nije njegova volja, ve? kozmi?ki red bez ?ega kreacija svijeta ne bi bila održiva.

Proizilazi sve je u nama. Prihvatiti jednostavnost života je jedino mogu?e uz probu?enu svijest o Duhu, preko svjetlosti istine, nama poznatu ljubav.

Sve je jasno, Duh je utjelovljen u nama, mi smo svjesna bi?a, i možemo u?initi prozra?nim naše tijelo, do razine svjetlosti istine. To trebamo uraditi, jer naš život nije samo naša stvar, nego cjele kreacije svijeta. Svaka pogreška se oslikava preko boja aure, vidljiva svjetloš?u istine, kroz ?itav hologram svijeta.

Ako od sebe napravite tamne to?ke holograma, ne?ete biti vidljivi i primje?eni od drugih. Ljude privla?i toplina zra?enja, istina, ljubav i pažnja. Izbor je vaš, svjetlost ili tama života.


MUŠKARAC I ŽENA

Prve misli o muškarcu i ženi asociraju nas na jedno, kroz dvije suprotnosti objektivne stvarnosti. Dublje promišljanje nas uvodi u svaki segment života, od ra?anja do smrti.

U ovoj pri?i poanta je na duhovnom zna?enju seksualnosti muškarca i žene.

Koji je mehanizam njihove privla?nosti?

Muškarac i žena daju svoj doprinos o?uvanju ljudske vrste, unapre?ivanju evolucije svijeta, kroz spajanje u zajednicu, društveno priznati brak, i ra?anje djece.

Odnos muškarca i žene po?inje njihovim privla?enjem, seksualnom tjeskobom, i smirivanjem strasti preko ispoljene ljubavi, ra?anjem djece.

Duh je u prirodi žene, i zato je kreacija svijeta u?inila ženu sposobnom za ra?anje. Zbog sila suprotnosti, žena ?e oblikovati fizi?ko tijelo djeteta, a muškarac ?e djetetu prenijeti duhovni aspekt.

Životna sila žene je najja?a u regiji jajnika, odakle se stvara sjeme za ra?anje. Jedini na?in da se muškarac fizi?ki približi jajnicima jest spolni akt.

Instiktivno ponašanje svih životinja, upravo se odvija mehanizmom spolnog spajanja, radi o?uvanja vrste.

?ovjek je izuzetak prirode u svemu. Uzeo je sebi za pravo obnašati sex, i onda kada ne želi ra?ati djecu. Na taj na?in dolazi do devijantnog ponašanja u odnosima mnogih muškaraca i žena, gdje je dovedena u pitanje sama eti?nost.

Muškarac prema tu?oj ženi ne smije imati seksualno privi?enje, pra?eno neobuzdanom strasti. Takav na?in ophodnje vodi u nasilje i primitivizam. Umjesto toga svatko prema svakome mora imati odnos pažnje i ljubaznosti, kao svjesnom prihva?anju Božanstva.

Na Istoku su mudraci smislili Tantru kao seksualnu praksu za usmjeravanje seksualne energije prema ljubavi, svijesti, istini i Duhu. Osje?anja ?ovjeka, misli, ego, emocije, strasti i um, na granici su ?ovje?nosti i eti?nosti. Jedino rješenje je u bu?enju svijesti, i napuštanju iluzije o objektivnoj stvarnosti. Nije mogu?e obuzdati ?ovjeka u nagonima, ako sam sebe ne osvijesti.

Naravno, pitanje seksualnosti ?ovjeka je vje?ita tabu tema, koja nema rješenje na razini uma, ali je savršeno jasna duhovno.

Društvo zaista nema rješenje za obi?ne životne potrebe ljudi. Ništa u društvu nije primjereno ?ovjeku. Uz vladavinu mo?i, ideologije, moralnoj religioznosti, neshva?enoj seksualnosti, nezdravoj prehrani, pojedinac nema izbora, ili ?e se razboljeti od svega, ili ?e probuditi sebe ka svijesti o postojanju svijetlosti istine Duha.


SAMOISCJELJENJE

Brzi oporavak tijela mogu? je preko alkemije koja ?e vas najkra?im putem povezati sa Izvorom. Kada ?ovjeku nije dobro, jedini cilj mu je ostati živ. U takvom stanju um se predaje i ustupa mjesto svijesti o istini Duha.

Razli?ita su stanja kada se ?ovjek ne osje?a dobro. Vitalna energija, životna sila tada polako pada, od viših ka nižim ?akrama. ?ovjek ne sme dozvoliti pad životne sile ispod razine prve ?akre, regija spolovila. Morate u?initi sve, utopliti se, stimulirati spolne organe, kako bi uslijedilo podizanje životne sile. Naravno, disanje je u svemu najvažnije. Preskakanje obroka i dijeta su tako?er od koristi.

Kod ego i superego tipova, fizi?ki koncept iscjeljenja je zna?ajan.

Za kontemplativne tipove duhovna terapija je korisna.

U obi?nom životu ljudi se u iscjeljivanju oslanjaju najviše na lijekove.

Duhovna praksa pruža sve mogu?nosti preventivnog djelovanja, na ra?un probu?ene svijesti. Na duhovnoj razini je mogu?e u trenutku pokrenuti životnu silu i povratiti mir i sklad tijela.

Svi oni koji su svakodnevno uveli u svoj život Meditaciju, Kundalini praksu, yogu, Tantru, Reiki, makrobiotiku, ne moraju brinuti o svom zdravlju, jer je ono ve? sadržano u svijesti.

Forsirana društvena predstava, u ?ovjeku je od malih nogu, izgradila um na temelju neistine, predstavljene kao istina. To je mnogo puta u medicinskoj psihologiji pojašnjeno. Svaka neistina, ponavljana više puta, umara um i prelazi u istinu. Tako su nastale ideologije i moralne religije.

Osvješ?ivanje je na suprotnoj strani. Stavljaju?i sebe u fokus sadašnjeg trenutka, ulazite na vrata istine, koja ?e vas brzo izvesti iz mraka tunela, i ugledat ?ete svjetlost života.

Pojedinac ?e prihvatiti duhovnost onoga trenutka kada bude društveno favorizirana, kao vid spasenja. Jedino nova svjetska rješenja mogu popraviti stanje na bolje. Holisti?ki pristup cjelini svijeta je neminovnost. Duhovnost pripada ?ovjeku koliko istina, ljubav i svijest. Sve je to prirodno, potrebno i mogu?e. U pitanju je želimo li to prihvatiti, ili se bavimo iluzijom objektivne svijesti, koja se najviše temelji na novcu. Za po?etak bi bilo dovoljno da mo?nici svijeta ukinu novac, kao vrh materijalnih vrijednosti. Sve se može uraditi samo ako postoji jasna odluka i namjera za put ka istini.

U duhovnim krugovima, pitanje samoiscjeljenja je potpuno jasno. Nezadovoljstva i bolesti caruju u svakom bi?u koje ne vodi ra?una o sebi.

Uz istinu, ljubav i svijest, bolesti ne postoje, jer smo tada izravno povezani na svu milost od Božanstva.


ŠTO MORAMO ZNATI O ŽIVOTU

Ovoga trenutka možemo konstatirati da smo živi.

Bez obzira što ?emo slijede?e raditi, najprije moramo disati, i biti svjesni svog daha.

Uplovili smo u život koji u svemu podsje?a na igru. Dobili smo ga na poklon, i moramo prema njemu biti pažljivi i ljubazni. Sve je u našim rukama, mi upravljamo životom. Moramo shvatiti život nije samo zbog nas samih, ve? je dio cjelovite kreacije svijeta.

Igrati se životom na slijepo, nije primjereno ?ovjeku.

Moramo znati igrati igru, posjedovati pravo znanje, biti pravedni, istiniti, jasni sebi i drugima, svjesni svojih postupaka, i u okviru svojih mogu?nosti.

Život u svemu podsje?a na pješ?ani sat, koji mirno i ravnomjerno curi pijesak, sve dok tu igru ne prekinemo našom nepažnjom. Zrnca pijeska su kao naše tjelesne stanice, veselo se igraju. Bez igre, ta zrnca li?e na mrtvu gomilu pijeska, koja sebi više ni?emu ne služi. Na modelu pješ?anog sata moramo izvu?i sve pouke o suštini života. Suština života je u neaprekidnom lancu ponovnog oživljavanja.

Život kao cjelina (naprava pješ?anog sata), postoji uvijek. Možemo ga stalno držati u igri, ili ga spremiti u ostavi.

Sve što vrijedi za peš?ani sat, vrijedi i za život ?ovjeka. U svijetu prirode, život mora biti akcija i igra, sa svim pravilima koja tu igru ?ine zanimljivom.

?ovjek kao cjelina i entitet, ovisan je o ve?em entitetu. Život kao igra nema kraja, i jedino postoji sada, u svjetlosti. U mraku ne vidite da li zrnca pijeska cure u pješ?anom satu. Jednako tako ne možete vidjeti igru svojih tjelesnih stanica, ako ih ne osvjetlite. Naravno, to svjetlo dolazi od svjetlosti istine i Duha. Zna?i, život je sam po sebi održiva cjelina, ali jedino može biti vje?an, ako je podržan od istine i Duha. A svima nam je stalo do života bez kraja.

Uvi?ate i sami koliko je život jednostavan, samo moramo biti stalno prisutni u životnoj igri.

?ovjek je u suštini grabljiv i pohlepan, sve promatra preko dobitka i gubitka, u želji za posjedovanjem. Pohlepa kao negativnost i ograni?enost, može se pretvoriti u dobitak, time što ?ete, umjesto pohlepe za materijalnim vrijednostima, biti pohlepni prema svijesti. U toj pohlepi vam nitko ne?e zamjeriti. To vam je kao kada želite mnogo svježeg zraka. Preko svijesti možete biti povezani sa cjelim svijetom. Na taj na?in ?ete trajno ugasiti želju za pohlepom.

U glavama ljudi, na razini uma, došlo je do zablude i zamjene teza. Um ne ide dalje od tijela, ograni?en je na ego, i drži ?ovjeka u objektivnoj stvarnosti, koja je ?ista iluzija u odnosu na apsolutnu istinu i Duh, od kojih smo stvoreni. Drugim rije?ima, ?ovjek, vo?en umom, ne prihva?a samog sebe i svoju prirodu.

Na duhovnoj razini istina izlazi u prvi plan, pada maska ega, um se predaje, i ono što ostane jest gola svijest, ni?ija, kao zrak i svjetlost povezana na apsolutnu svijest.

Sve po?inje i završava u Duhu, a Duh je vje?nost. Svijest o svjetlosti istine Duha, uvodi ?ovjeka u vje?nost.

Zrak je svijest, ne zabadajte glavu u pijesak gdje nema svjetlosti i zraka. Svejedno ?ete se ugušiti i u prepunoj sobi zlata, gdje nema zraka.

Iz pri?e proizilazi, najprije disanje, kao kontemplacija i meditacija za uspavljivanje uma. Bez utjecaja uma ulazite u slobodu, svjetlost istine i Duha.

Promislite sami, svi smo pohlepni za društvenom afirmacijom, za društvenim znanjem, i ne razmišljamo da time upadamo u jamu bez svjetlosti, gdje caruje um. Umni ljudi su dugo na cijeni, društveno priznati, ali su oni i naše neznanje, koje moramo pretvoriti u suprotnost. Društveni um ne postoji, i zato, ako želimo mijenjati stare navike, društvene forme, moramo najprije uspavati vlastiti um, svatko u sebi.

Biti radostan je jednostavno, jer proizilazi iz ljubavi, istine, svijesti i Duha. Radost se pokre?e u svome bi?u, i zato ne ?ekajte, radujte se.

 

Stranica 1 od 15 Sve stranice

«