Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian SpanishJohn Wiley & Sons Inc.

Posve?eno Morrnah Ka’i
Dr. Hew Len

Posve?eno Mark Ryan-u i Nerrisa-i
Dr. Vitale
Dr. Joe Vitale i Dr. Ihaleakala Hew Len


Više o ovoj tehnici na našem jeziku možete pro?itati ovdje:

http://hooponoponotehnika.wordpress.com/


NULTE GRANICE

Tajni Havajski sistem za bogatstvo, zdravlje, mir, i mnogo drugog

JOE VITALE
IHALEAKALA HEW LEN, PhD

Ho’oponopono je dubokouman dar koji omogu?ava razvoj odnosa sa Božanstvom unutar nas i shvatanje kako da komuniciramo sa njim u svakom trenutku, kako da naše pogrešne misli, rije?i, djela i aktivnosti o?istimo. Proces se u osnovi odnosi na slobodu, potpunu slobodu od prošlosti.

Morrnah Nalamaku Simeona,
Ho’oponopono Majstor U?itelj,
Kreator Samo I-Dentiteta Ho’oponopono,
Nazvan Živo bogatstvo države Hawaii 1983
Od strane Hongwanji Misije Honolulu
I Pravosu?a Hawaii-a


Zahvale

Dvojici klju?nih ljudi dugujem zahvalnost za pojavu ove knjige: Mark Ryan-u neprocjenljivo vrijednom prijatelju koji mi je prvi ispri?ao pri?u o neobi?nom terapeutu o kome ?e te ?itati, i Dr. Ihaleakala Hew Len-u koji jeste taj neobi?ni terapeut, a koji je postao moj najnoviji neprocjenljivo vrijedni prijatelj. Nerissa, moja ljubav, je moja najglavnija podrška i moj životni partner. Matt Holt i moji dragi prijatelji iz izdava?ke ku?e John Waley & Sons, Inc. su sjajni ljudi koje treba znati i sa kojima treba raditi. Suzzane Burns je moj klju?ni saradnik i publicist, koja je prva pro?itala i provjerila prvu skicu ovoga djela. Moja najbliža okolina, ljudi sa kojima sam sara?ivao podržavala me je u ovom projektu, me?u kojima su Jillian Coleman-Wheeler, Cindy Cashman, Craig Perrine, Pat O’Brian, Bill Hibbler, i Nerissa Oden. Prvi ?itaoci ove knjige koji su mi pomogli da je uobli?im i usavršim su Mark Weisser i Mark Ryan. Tako?e želim da se zahvalim Božanstvu koje me vodilo dok sam pisao ovu knjigu. Svima sam duboko zahvalan.


Predgovor

Gdje mir po?inje


Draga Morrnah Nalamaku Simeons, stvaralac i prvi majstor u?itelj Samo I-Dentiteta Ho’oponopono-a, je na svom stolu držala karticu sa natpisom ‘‘Mir zapo?inje sa mnom’‘.

Osvjedo?io sam se u taj mir koji prevazilazi svako razumijevanje dok sam putovao i radio sa njom od decembra 1982 do toga sudbonosnog dana u Kircheim-u, Njema?ka, februara 1992 godine. ?ak i dok je ležala mrtva u svom krevetu okružena haosom, ona je širila taj mir koji prevazilazi svako shvatanje.

Imao sam veliku sre?u i ?ast da me obu?ava Morrnah tokom novembra 1982 i da budem u njenom prisustvu tokom cijele dekade. Od tada se bavim Samo I-Dentitetom Ho-oponopono. Sre?an sam da, uz pomo? moga prijatelja Dr. Joe Vitale, ova poruka sada mo?e da dopre do ostalog svijeta.

Ali istina je da ona može doprijeti do vas kroz mene, jer smo mi jedno i to sve se dešava iznutra.

Mir JASTVA,
Ihaleakala Hew Len, PhD
Predsjednik Emeritus
Fondacije Jastva, Inc. Sloboda Kosmosa
www.hooponopono.org
www.businessbyyou.com


 

Stranica 1 od 19 Sve stranice

«