Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Kako brže do?i do rezultata

Ne govorite Božanstvu „Molim te oprosti mi“
Zato što božanstvo želi to da ?uje;
to govorite zato što vi treba to da ?ujete
Dr Ihaleakala Hew Len 

Uprkos svim svjedo?anstvima koja ste pro?itali u prethodnom poglavlju, ja i dalje imam svoje sumnje. Rekao sam Dr. Hew Len-u da ne mogu uvijek da odmah uo?im rezultate ?iš?enja. Rekao je: „Kada bi mogao da vidiš svu oblast rezultata tvoga ?iš?enja i ?iš?enja drugih, prepao bi se. I više bi ?istio. ?uvaš greške svijeta u svojoj duši, isto kao i ja u svojoj,“ dodao je. „Šekspir je zbilja nevjerovatan u svom uvidu: ’jadna dušo, centru moje grešne zemlje,/... (Sonet 146).

Šekspir isti?e da rezon (intelekt) dovodi do ludila, pometenosti, nejasno?e:

Razlozi iz prošlosti progone; a skorašnji ne,
Razlozi iz prošlosti mrze, kao progutana udica,
Namjerno postavljeni da izlude onoga koji ih primi...
Sonet (129)

Šekspir isti?e problem sje?anja :
Kada sam u miru slatke mirne misli
Prizivam sje?anja prošlih stvari,
Ja uzdišem za mnogim stvarima koje tražih,
I sa starim jadima novi žal moje dragocjeno vrijeme troše.
....

Zato mogu li tugovati za nestalim uvredama,
I teško zborit nanovo o tugovankama
Tužnom ra?unu samoponavljanih jadikovki,
Za koje nanovo pla?am kao da nikada platio nijesam.
(Sonnet 30)


Morrnah upozorava na Božanski dar života:

?isti, briši, i prona?i vlastitu Šangri-la. Gdje? Unutar sebe?

Šekspir i Morrnah su glasnici koji nam daju uvid u misteriju postojana.

Ja sam toliko otvoren koliko to osoba može biti – u najmanju ruku onoliko koliko to meže Joe Vitale, ili ?ak Ao Akua. Ali još uvijek nijesam shvatao suštinu onoga što je Dr. Hew Len pokušavao da mi kaže. Ali bio sam tu. Sje?am se šta sam napisao u svojim prethodnim knjigama: pometenost je divno stanje koje prethodi jasnosti.

Dakle, bi sam u tom „divnom stanju“.

Mnogi terapetu su došli kod Dr. Hew Len-a žale?i se kako se osje?aju bespomo?nim ili da se osje?aju kao da ne mogu pomo?i ljudima koje sre?u u praksi. Mogu da navedem paralelu u vezi toga. Zapo?eo sam sa programom o ?udima na sajtu www.miraclecoaching.com i htio da moji u?itelji shvate kako je da bi lije?ili druge potrebno da lije?e sebe, druge su stvari ve? bile savršene. Dr. Hew Len je to pojasnio u jednom e-mejlu na ovaj na?in:

Jedan student na kursu Samo I-Dentitija kroz Ho’oponopono prošlog vikenda održanog u Calabasas-u, odjedanput je glasno zajaukao tokom poslijepodnevne sesije dok sam govorio:

„Moj Bože, sada znam zašto osje?am mu?ninu u stomaku kada radim ?iš?enje mojih klijenata. Preuzimao sam svojom voljom njihove boli. A ne moram. Ja mogu da ih odstranim.“

Student je primio dio uvida koji „iscjelitelj“ nije. Ono što oni ne dobijaju je da je sa klijentom sve u redu. Nije problem klijent. Nije problem ni iscjelitelj. Problem je u onome što Šekspir naziva „starim jadima koji novim žalom moje dragocjeno vrijeme troši.“
Problem je u pogrešnim sje?anjima koja se ponavljaju u Podsvijesti, u Unihipili, koju „iscjelitelj“ zajedni?ki dijeli sa klijentom.

Samo I-Dentitet kroz Ho’oponopono je proces kojim se rešavaju žaljenje, oprašta se i, kona?no, preobražava , a koji svako može da primijeni na sebi. To je proces moljenja Božanstva da preobrati pogrešna sje?anja u Unihipili na nulu, u ništa.

Tako to stoji sa tobom. Pogrešna sje?anja u tvom Unihipili su ponavljaju?i problem, bilo da je to tvoja težina ili tvoj sin ili bilo šta drugo. A Svjesni Um, Intelekt, ne može da donese nikakav zaklju?ak o tome. On nema pojma šta se dešava.

Ovo se dešava tako što se Ho’oponopono moli Božanstvu unutra, koje zna da preobrati bilo koje ponavljaju?e sje?anje iz Unihipili na nulu.

Ovdje treba ista?i. O?ekivanja i namjere nemaju nikakv uticaj na Božanstvo. Božanstvo ?e u?initi bilo šta i bilo kada na svoj na?in i u svoje vrijeme.

U vrijeme dok još nijesam shvatao sve to, snagu sam dobijao govore?i „Volim te“. Izgledalo je dosta nevino. Kakva šteta može nastati, ako bih stalno govorio „Volim te?“. Nikakva. U stvari, nula. Kao što je jedanput Dr. Hew Len objasnio, „Da bi se otvorio put protoka Božanske dobrobiti najprije je nužno zaustaviti sje?anja. Sve dok su sje?anja (blokovi/ograni?enja) prisutni u podsvijesti, ona blokiraju Božanstvo da nam daju naš hljeb svagdašnji.“

Po?eo sam da shvatam da ovo „Volim te“ sredstvo za ?iš?enje, pojašnjavanje i brisanje, treba podijeliti sa svijetom. Sobzirom da sam dovoljno dobar preduzetnik da mogu da uo?im produkt u ovome, razgovarao sam jednim od svojih poslovnih partnera, Pat O’bryan, o pravljenju specijalnog video materijala. Brzo se složila. Dok je pisala muziku ja sam snimao ove ?etiri fraze, i tako?e napravio kopiju internet sajta... (To možete na?i na www.milagroresearchinstitute.com/iloveyou.htm.)

Internet stranica i muzika su postali bestseler za mene i Pat. Ali ono što nam je zna?ilo više od prodaje je to da smo pomagali ljudima da probude snagu jednostavnog procesa pro?iš?avanja. Zamislite hiljade ljudi kako svi govore „Volim te!“

Mark Ryan – koji mi je prvi ukazao na misterioznog terapeuta koji je pomogao iscjeljenje mentalno bolesnih kriminalaca – tako?e nam se pridružio u stvaranju produkta baziranog na Dr. Hew Len-ovim uvidima.

Mark i ja smo napravili sažeti DVD. Ideja je u tome da se izvrši promjena lako i bez napora. Sve što treba da uradite je da stavite DVD u ure?aj, sjednete u fotelju i gledate šou. Ono što ?ujete su pri?e koje govorimo Mark i ja, i originalna muzika. Ono što vidite svjesno su prelijepi pejzaži, kao što su ostrva i oblaci. Ono što svjesno ne vidite su sublimirane poruke koje se na ekranu pojave samo na trenutak. Ove poruke su poput telegrama vašoj podsvijesti. Ti bljeskovi rije?i treba da vam pomognu da se opustite kako bi ste osjetili ljubav. Cio DVD je napravljen tako da pomogne nekome da oprosti i da voli ponovo. (vidi: www.subliminalmanifestation.com)

Ovaj produkt je napravljen kako bi pomogao ljudima da o?iste negativne blokove unutar sebe. Kako se ?iste, dolaze bliže iskustvu blaženstva stanja nultih granica bi?a.

Uo?io sam da mi ideje naviru kako sam nastavljao sa ?iš?enjem. To stanje sam po?eo da zovem Inspirativnim marketingom. U prošlosti sam pokušavao da do?em do novog proizvoda kombinacijom postoje?ih ideja ili proizvoda. Sada sam otkrio da je mnogo mo?nije, i manje stresno, da jednostavno dozvolim idejama da mi same do?u. Jedino što tada treba da uradim je da postupim po njima. Tako smo ja i Pat i napravili naš projekat. To je na?in na koji smo Mark i ja stvorili sublimirani DVD. Ideje se javljaju u mom umu i ja djelujem shodno njima.

Ako zastanete i razmotrite posljedice ovoga, možete se na?i u strahu i ?udu. Ono što govorim je da je samo nastavljanje sa ?iš?enjem daleko važnije od bilo ?ega drugog. Dok se ?istite, ideje vam dolaze. A neke od njih vas mogu u?iti veoma, veoma imu?nim.

Dr. Hew Len je ponudio nekoliko na?in za konstantno ?iš?enje. Jedan od njih je simbol koji mu je inspirativno došao jednog dana.
To je:


Taj simbol je stavio na svoju vizit kartu, napravio podsjetnice poput njega. (vidi www.businessbyyou.com.) Rekao je da rije? Ceeport zna?i: “?isti, briši, briši, dok se vra?aš nazad u luku – nulto stanje.”

Kako sam danas potpuno ubije?en da je ?iš?enje jedini na?in da se brže do?e do rezultata, nosim dvije oznake. Tako?e sam postavio simbol svuda, od mojih kola preko moga kompjutera, nov?anika, do sale za vježbu. Postavio bi ga i na ?elu kada bih bio siguran da ne bi izgledalo ?udno. Naravno, uvijek bih ga mogao istetovirati.

Jednog dana, kada je Dr. Hew Len došao do mene kako bi smo prokomentarisali moju novu knjigu, pokazao sam mu moju novu poslovnu karticu. Prijatelj me fotografisao umom najnovijem automobilu, Paniz Esperante 2005 GTLM, ru?no sastavljenog sportskog luksuznog automobila napravljenog van Atlante. Znao sam da sam na slici izgledao samopouzdano i zra?io bogatstvom, ali nijesam imao pojma koliko je u stvari bila mo?na ta fotografija.


“Ovo je sredstvo za ?iš?enje”, rekao je Dr. Hew Len pošto je nekoliko trenutaka posmatrao tu fotografiju. “Mogao bi ?istiti sje?anja i negativitete prelaze?i ovlaš ovom tvojom karticom preko stvari, ljudi ili preko sebe.”

Bilo da je u pravu ili ne, sigurno se osje?am bolje u vezi nje i više nego rado je dajem ljudima. Odmah sam mahnuo karticom preko moga tijela, kako bih o?istio negativite oko mene. Dr. Hew Len se nasmiješio, a zatim nasmijao.

Dr. Hew Len je rekao kako je i logo za Panoz auto, originalna krijesta u obliku yin-yanga sa tri lista u njemu, tako?e sredstvo ?iš?enja. Zurio je u sjaju?e crvene, bijele i plave boje i zelenu djetelinu u njima, i kazao kako je to mo?an simbol ?iš?enja. Kako volim moj Panoz i duže ga vozim, misao kako me on ?isti dok sjedim iza upravlja?a izvla?i mi osmjeh na lice.

Najljepša stvar na mojoj vizit karti je to što sadrži sliku moga auta, sa logom Panoz-a na sredini haube. Tako vizit karat ima ve?u mo? ?iš?enja.

Siguran sam da pri?e kao što je ova mogu u?initi da ljudi misle kako je Dr. Hew Len malo van sebe. Ali bilo da mislite da je lud ili nije, rezultati koje ja i drugi postižmo sa ovako “ludim” sredstvima pro?iš?avanja, kao što su moja biznis karta ili njegov Ceeport simbol, jesu realni. Na kraju krajeva, slušanje o ljudima koji drže Ceeport simbole u svojim kancelarijama radi pove?anja prodaje vjerovatno izgleda blesavo ili u najboljem slu?aju sumnjivo. Elem, možda je to placebo efekat; to funkcioniše zato što vjerujete da funkcioniše. Ako je tako, ja kažem da treba da nastavite.

Marvin, na primjer, prodava? o kome ?ete ?itati u narednom poglavlju, ruši sve rekorde u prodaji luksuznih kola mušterijama. Rekao mi je da “svuda” drži Ceeport podsjetnice.

“Imam ih ispod svog stola, na mom plafonu, u kupaonici, u ?ekaonici, i tako dalje,“ rekao je. “Nemam popust za njihovu kupovinu, tako?e. Kupujem ih na stotine i svuda ih koristim.”

Možda njegovo vjerovanje u njih kao sredstva za pro?iš?avanje ?ini da djeluju.

Ili možda to ono samo i ?ini.

Ko bi ga znao za sigurno?

Doktor medicine mi je jedanput rekao, “Sva medicina uklju?uje pomagala i placebo efekat.”

Ako je moja vizit karta placebo, daleko je jeftinija od mnogih drugih.

Kažem, ako djeluje, koristi to.

?isti, ?isti, ?isti.

 

Stranica 10 od 19 Sve stranice