Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Jelo sa Božanstvom

Modernizovani Ho’oponopono, proces pokajanja, opraštanja i preobražaja je molba Ljubavi da poništi i zamijeni štetne energije sobom. Ljubav to postiže teku?i umom, po?inju?i sa duhovnim umom, sa supersviješ?u. Zatim nastavlja kroz intelektualni um, svjesni um, osloba?aju?i ga od energija mišljenja. Kona?no, prelazi na emotivni um, podsvijest, osloba?aju?i ga od štetnih emocija
i pune?i ga sobom.
- Dr. Ihaleakala Hew Len

Preko 70 ljudi je došlo da prisustvuje ve?eri sa mnom i Dr. Hew Len-om. Nijesam ni pretpostavljao da ?e biti tako veliko interesovanje za ovoga neobi?nog u?itelja. Došli su u Austin sa Aljaske, New Yorka, i iz drugih oblasti. Neki su se dovezli iz Oklahome. Nikad ne bih mogao da doku?im zašto su svi oni došli. Neki su bili znatiželjni. Neki su bili ljubitelji mojih knjiga, kao što je Faktor privla?nosti, i željeli su da napreduju dalje sa mnom.

Još uvijek nijesam znao šta da kažem. Još uvijek nijesam znao odakle da po?nem. Dr. Hew Len se osje?ao prili?no ugodno u svemu tome. Ve?erao je za svojim stolom i svi su gutali svaku njegovu rije?. Slede?e svjedo?enje o toj ve?eri napisala je moja prijateljica Cindy Cashman (koja, uzgred da pomenem, planira da bude prva osoba koja ?e se vjen?ati u svemiru; vidi www.firstspacewedding.com).

Bila je nedelja, 25 februar 2006. Otišla sam u centar Austin-a da slušam govor Dr. Hew Len-a. Sjedjela sam do njega tokom ve?ere.
Njegova poruka je da treba biti 100% odgovoran. Osjetila sam odre?ene snažne energetske pomake. Jedna dama za našim stolom krivila je jednu osobu zato što nije zvala bolnicu kada je ona imala napade astme. Dr. Hew Len je na to rekao:

„Ja sam jedino zainteresovan za tebe i ?uo sam da treba da piješ više vode, što ?e ti pomo?i u vezi astme.“

Njena energija se odmah preusmjerila od okrivljavanja ka zahvalnosti. Primijetila sam kako sam je tiho osu?ivala govore?i u sebi
„Ona je kriva,“ i kako želim da se udaljim od takvih ljudi. To što je u?inio Dr. Hew Len, bilo je da je preuzeo negativnu energiju i potpuno je transformisao u vole?u, pozitivnu energiju.

Uzela sam bocu vode koju sam ponijela sa sobom. Pokazuju?i ka hotelskoj vodi, rekla sam Dr. Hew Len-u:

„Ta voda nije dobra!“

On mi je na to odgovorio: „Shvataš li šta si upravo uradila?“

Kada je to izgovorio, odmah sam shvatila da sam upravo poslala negativne vibracije prema vodi. Vau! Bila sam zahvalna što me osvijestio svojim komentarom.

Govorio mi je kako se ?isti cijelo vrijeme, u smislu kada je ona žena krivila osobu, Dr. Hew Len se zapitao: „Šta se dešava u meni pa se to pojavilo u ovoj ženi? Kako ja mogu biti 100% odgovoran?“

Poslao je svoju energiju Božanstvu i rekao:

„Hvala ti – Volim te – Žao mi je.“ ?uo je kako Božanstvo odgovara, „Reci joj da pije više vode.“

Tako?e mi je rekao, „Ja znam kako da o?istim, tako da ona dobija ono što joj treba, a ja ono što meni treba.“

On govori Bogu i Bog govori njemu. Kada sam ja ?ist svakoga ?u vidjeti onako kako ga Bog vidi.

Upitala sam Dr. Hew Len-a, da li mogu da zakažem sastanak sa njim, što je on odbio rekavši da mu je Božanstvo saopštilo da ja ve? imam unutrašnje znanje.

To je bilo lijepo ?uti.

Uglavnom, poruka koju sam ve?eras dobila je:

1. Svjedo?enje kako Dr. Hew Len transformiše gospo?inu energiju od krivice ka zahvalnosti
2. Uvi?anje kako sam osu?ivala gospo?u i vodu
3. Shvatanje sistema koji on koristi da bi ?istio sebe i kako je to mo?no i za koriš?enje svih nas
4. Da ne zaboravimo da kažemo „Hvala ti“ i „Volim te“ što ?eš?e.

Ve?eru sam zapo?eo spontanim rije?ima objašnjavaju?i kako sam ?uo o misti?nom terapeutu koji je izlije?io cijelo odjeljenje mentalno oboljelih pacijenta. Svima sam privukao pažnju. Pozvao sam da postavljaju pitanja Dr. Hew Len-u i održao sam javni govor, kao što bi Sokrat i Platon vjerovatno uradili, samo što sam se više osje?ao kao „Play-Doh“ igra?ka nego kao Platon.

Dr. Hew Len je po?eo rije?ima: „Ljudi postavljaju pitanja kao što je, ’Dobro, šta sa vjerovanjima? Šta sa emocijama? Šta sam takvim stvarima?’ Ja se ne bavim sa time. Ja se ne bavim sa ’odakle to’ vrstom bezvezarija. Ali vi ?ete me to pitati, pa prema tome moram i da se bavim time! Ali to je kao kada posegnem da nešto dohvatim i to dohvatim, a zatim me to brzo ope?e, i ja odmah spustim svoju ruku. Tako, kada se nešto pojavi, ?ak i prije nego se to pojavi, ja sam ve? povukao svoju ruku.

To je isto kao prije nego što sam ušao u ovu prostoriju – ova soba je ve? osve?ena – i prije nego što sam stupio u nju, ve? sam razgovarao sa njom. Pitao sam je za ime, jer ima ime. Zatim sam je pitao ’Da li je u redu da u?em unutra?’ Ona je rekla ’U redu, možeš.’ Ali pretpostavimo da je ona rekla ’Ne. Ti si vrsta – oprostite na izrazu – sme?a.’ Tada bih pogledao u sebe i uradio to što treba da uradim, tako da kada bih ušao, ušao bih onako kao što biste ?uli staru frazu od psihijatara, ’Spoznaj sebe!’ Dakle, ho?u da budem siguran da ulazim tu iscijeljen, bez problem prostora, makar za trenutak.“

Prekinuo sam ga kako bih ga predstavio svima. Želio sam da svi znaju ko je Dr. Hew Len i zašto smo bili tu. To što smo radili bilo je spontano i neformalno. Svima sam preporu?io da budu opušteni i otvoreni. Sa Dr. Hew Lem-om nikada niste na ?isto šta ?e re?i ili uraditi.

Postavio je pitanje zašto bi neko dobio rak plu?a. Niko nije odgovorio, ne bi mogao ni on. Istakao je kako postoje milioni informacija u svakom tenutku, ali mi smo svjesni jedva nekih dvadesetak u svakom momentu. To je tema koju je stalno ponavljao. Ali to je i bila suština njegove poruke: Mi nemamo pojma ni o ?emu.

„Nauka ne može sa sigurnoš?u re?i šta se dešava u našim životima,“ objašnajvao je. „?ak i matematika nije na?isto u vezi nule. Na kraju knjige Charles Seifes-a, Nula: Biografija opasne ideje, autor zaklju?uje, ’Svi nau?nici znaju da je kosmos nastao iz ni?ega i vrati?e se u ništa, odakle je i potekao. Univerzum po?inje i završava se sa nulom.“

Nastavio je da govori,: „Tako sam ja Univerzum moga uma vratio nazad na nulu. Nema podataka u njemu. ?uli ste za razne termine vezane za to stanje: praznina, ?istota, ništavilo. Ne zanima me kako to nazivate. Moj um je sada vra?en nazad na nulu. Nije bitno šta ?e se pojaviti, ?ak i kada nijesam svjestan toga, proces o kome ?u govoriti je konstantno stalno anuliranje, tako da mogu biti u nuli.“

Mogao sam da primijetim kako je ve?ina ljudi bila prikovana njegovim rije?ima, dok su neki, kao ja, još bili u mraku. Dr. Hew Len je nastavio da govori, „Ono što se dešava je da jedino kada je vaš um u stanju nule, kreativnost može da se pojavi, i to se zove ’inspiracija.’ Na Hawajskom inspiracija se zove Ha.

Dakle, ako ikada odete na Hawaii-e treba da znate da rije? Ha zna?i ’inspiracija.’ Wai je ’voda’ a I je ’Božanstvo.’ ’Hawaii’ je ’dah i voda Božasnstva.’ To je ono što rije? Hawaii zna?i. Rije? hawaii je sama po sebi proces pro?iš?avanja, tako kada se na?em bilo gdje i provjeravam – ja kažem, na primjer, prije nego što u?em u sobu, ’Šta je to što treba da o?istim, a za to ne znam? Nemam pojma o ?emu se radi, pa šta je to onda? Tako, ako primijenim proces ?iš?enja koji se naziva ’Hawaii,’ od njega ?u dobiti podatke kojih uopšte nijesam svjestan, i koji ?e me vratiti u nulu.

Samo u nuli ... i to što treba da shvatite je da um može da služi samo jednog od dva gospodara u jednom trenutku. Ili ?e služiti to što se dešava u vašem umu ili ?e služiti inspiraciji. Ona druga stvar se zove sje?anje.“

Ovo je postajalo sve fascinantnije. Odatle je Dr. Hew Len otišao dublje.

„Božanska Inteligencija se nalazi tamo odakle dolazi sva inspiracija, i to je u vama!! To nije nigdje vani. Ne treba da idete negdje tamo. Ne treba da idete negdje tamo! Ne treba da tražite nikoga vani. To je ve? u vama! Slede?i nivo ovdje se naziva supersvijest. To je dovoljno prosto. Hawaii-ci to nazivaju Aumakua. Au zna?i ’preko svakog vremena i prostora’ a makua zna?i ’sveti duh ili bog’, što zna?i da postoji dio vas koji je bezvremen i da postoji dio vas koji nema granica. Taj dio vas ta?no zna šta se dešava.
Zatim imate svjesni um; Hawaii-ci ga zovu Uhane. Zatim imate podsvijest; hawaii-ci je zovu Unihipili.

Dakle jedna od najvažnijih stvari koje treba biti svjestan je zapitati se, ’Ko sam ja?’ Ovo o ?emu govorimo – to što dijelim sa vama – je da se vaš identite sastoji od tih elemenata uma. Sada, za vas je veoma važno da shvatite da je taj um prazan! Dakle, um je nula. Pa, ko ste vi? Vi ste Božansko postojanje – to je nula. Prema tome, zašto bi ste htjeli da budete nula?

Kada ste nula, sve vam je na raspolaganju! SVE! Dakle, to zna?i da ste stvoreni na sliku Božanstva. Bi?u jasan u vezi toga jer ?ujem izvjesne stvari, ali želim da vi budete na?isto u vezi Božanstva.

Dakle stvoreni ste na sliku Božanstva. To zna?i da ste kreirali prazninu sa jedne strane nov?i?a i beskona?nost s druge. ?im postanete voljni da se oslobodite sme?a i budete prazni, to što se momentalno dešava je da inspiracija ispunjava vaše bi?e, i tada ste besku?nici. ?ak i ne treba da znate da ste besku?nici, jer ve?inu vremena to i ne?ete znati. ’Gdje je to? Gdje je to? Ja sam ?ist! Hajde reci mi gdje je to? Više ?u da radim.’ Ve?inu vremena ne?ete ni znati.

Kada se um za nešto zaka?i, on se još više zapetlja. To je ono što Hawaii-ci nazivaju – izvinite na izrazu – Kukai Pa’a. Da li iko zna šta Kukai Pa’a zna?i. To zna?i intelektualni zatvor.“

Jedna osoba je upitala, „Ali ako vas izazove druga osoba, da li tada kažete da ste vi taj koji treba da se popravi, a ne druga osoba?“
„Ako ste u sukobu sa nekim, onda to nije sa tom osobom!“ Dr. Hew Len je objavio. „Radi se o tome da se javljaju sje?anja na koje vi reagujete. To je ono sa ?ime ste u sukobu. To se ne dešava sa drugom osobom.

Radio sam sa ljudima koji su mrzili svoga supruga ili suprugu. U jednom trenutku žena je rekla, ’Mislim o tome da odem za Njujork. Mislim da ?u imati bolje mogu?nosti.’ Tada sam ?uo kako Božanstvo kaže, ’Dobro, gdje god da ona ode, to je ono što ide sa njom!’“
Dr. Hew Len je tada objasnio da, kada ga neko kontaktira radi terapeutske sesije, on promatra sebe, ne osobu koja ga je zvala.

„Na primjer, nedavno sam dobio poziv od k?erke jedne žene stare 92 godine. Rekla je: ’Moja majka ima strašne bolove u kukovima ve? nekoliko nedjelja.’ Dok mi je govorila, ja sam postavio pitanje Božanstvu: ’Šta se to dešava u mene pa sam uzrokovao bol toj ženi?’ zatim sa zapitao, ’Kako mogu ispraviti problem u meni?’ Došli su odgovori na ta pitanja, i ja sam u?inio to što mi je bilo re?eno.

Možda nedelju dana kasnije zvala me ta žena i rekla, ’Moja majka se sada osje?a bolje!’ To ne zna?i da se problem ne?e ponovo javiti, jer ?esto ima mnogo uzroka za to što se javlja kao isti problem. Ali ja nastavljam da radim na sebi, ne na njoj.“

Druga osoba ga je zapitala u vezi rata. Htjela je da zna da li je odgovoran za njega. Preciznije re?eno, htjela je da zna šta Dr. Hew Len ?ini u vezi toga.

„Oh, ja smatram sebe odgovornim!“ Dr. Hew Len je objavio na nedvosmislen na?in. Radim ?iš?enje svaki dan, ali ne mogu re?i da ?u raditi ?iš?enje i da želim da se pobrinem za to. Samo Bog zna šta se može desiti. Ali, ja radim svoj dio, što zna?i da radim ?iš?enje, kao što je bilo ?iš?enje bolnice. Mi više nemamo odjeljenje u psihijatrijskoj bolnici za ubojice. Ono više nije tamo! Uradio sam svoj dio najbolje što sam mogao. Da sam više radio ?iš?enje, možda bi rezultati bili bolji. Ja sam ljudsko bi?e i radio sam najbolje što sam mogao.“ Vidio sam da se Dr. Hew Len umorio i osjetio sam kako želi da okon?a ovo ve?e. Ovo je bilo veli?anstveno vrijeme za sve nas.

Ali to se nije završilo na toj ve?eri.

Slede?eg jutra poslije sino?ne lekcije i ve?ere, nekoliko ljudi je imalo zajedni?ki doru?ak, uklju?uju?i mene, Dr. Hew Len-a,
Elizabeth McCall (autora knjige Tao konja), i nekolicine drugih. Kada god sam bio u blizini Dr. Hew Len-a, postajao sam miran.
Možda sam osje?ao stanje nule. A možda i nijesam. Ko zna.

Ali u jednom trenutku sam osjetio iznenadnu inspiraciju da organizujem okupljanje tokom vikenda i da ga nazovem nešto poput „Vikend manifestacije“. Ne znam odakle je došla ideja. Odnosno nijesam znao tada. Sada znam da je to bila inspiracija od Božanstva. Ali poslije doru?ka sam je osjetio kao dobru ideju koju više ne želim.

Bio sam zauzet projektima, putovanjima, promocijama, treninzima i mnogim drugim stvarima. Nijesam htio još jednu stvar koju treba da uradim. Pokušavao sam da se oduprem toj ideji. Odlu?io sam da sa?ekam i vidim da li ?e prosto sama nestati.

Ali nije. Još uvijek je bila u mojoj glavi i poslije tri dana. Dr. Hew Len mi je rekao da ako ideja postoji i poslije nekoliko ?iš?enja, treba da postupim po njoj. Tako sam napisao moj najadniji e-meil u cijelom životu i poslao ga. Na moje ?u?enje, ve? poslije tri minuta se javila jedna osoba i prijavila za sudjelovanje. Mora da je sjedila pored svog kompjutera gotovo ?ekaju?i vijesti od mene.

Ostala prijavljivanja su išla podjednako lako. Htio sam samo 25 ljudi za taj doga?aj. To je bilo ograni?enje koje sam sam postavio, jednostavno jer sam osje?ao da lakše mogu govoriti pred 25 nego pred 2500 ljudi. Pored toga, nikada ranije nijesam organizovao ovakav seminar. U stvari, nijesam imao pojma kako to da uradim.

Rekao sam dr. Hew Len-u o svojoj inpiraciji i o mojim brigama.

„Moj ti jedini savjet da ne planiraš.“ rekao je.

„Ali ja uvijek planiram,“ objasnio sam. „Ja ispisujem svoje govore, kreiram prezentacije i pomo?ne materijale. Mnogo se bolje osje?am kada znam kuda stremim svojom pri?om.“

„Bolje ?eš se osje?ati kada jednom prepustiš Božanstvu da se pobrine za tebe,“ suprotstavio se. „To ?emo da o?istimo.“

Ali znao sam šta misli s tim, jer je to došlo kao njegovo iskustvo, to je zna?ilo da je to nešto što je i on trebao da o?isti, tako?e.
Ponavljam, sve se dijeli. Tvoje iskustvo je moje iskustvo, i obratno, onda kada postanemo svjesni toga.

Dao sam sve od sebe da ne isplaniram taj doga?aj. U jednom trenutku sam se prepustio svojim strahovima i napravio uputstvo koje sam mislio da dam u?esnicima. Ali nijesam ga upotrebio niti ga ijednom više pogledao. I niko se nije zabrinuo oko toga.

Doga?aj sam zapo?eo rije?ima, „Nemam pojma šta ?u da radim tokom ovog seminara.“

Svi su se nasmijali.

„Ne, zbilja,“ rekao sam. „Nemam pojma šta ?u da kažem.“

Svi su se nasmijali ponovo.

Tada sam nastavio da govorim o Dr. Hew Len-u, o ho’oponoponou, i kako iz jastva ’ti stvaraš svoj vlastiti svijet’, zna?i mnogo više nego što oni mogu da zamisle.

„Kada se u vašem životu pojavi neko ko vam se ne svi?a,“ objasnio sam, „vi ste to stvorili. Ako ste vi kreirali svoj vlastiti svijet, onda ste i to kreirali, tako?e.“

Vikend je protekao predivno. ?ak i danas, kada gledam grupnu fotografiju sa toga doga?aja, osje?am ljubav koju smo svi dijelili.
Ovu fotografiju možete vidjeti na sajtu www.BeyondManifestation.com.

Još uvijek imam mnogo toga da nau?im.
 

Stranica 8 od 19 Sve stranice