Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Šokantna istina o namjerama

Naš li?ni unutrašnji život je ono što se li?no nas doti?e.
Ipak mi relativno malo znamo i razumijemo kako se on odvija
i kako on djeluje na našu svjesnu volju.
- Benjamin Libet, Mind Times

Poslije prvog razgovora sa Dr. Hew Len-om, bio sam nestrpljiv da saznam što više. Pitao sam ga o seminaru koji je vodio prije nekoliko nedjelja. Nije ni pokušavao da mi ga nametne. Rekao mi je da se stalno pro?iš?avao tako da su samo pravi ljudi došli na taj kurs. Nije htio gomilu. Želio je otvorena srca. Vjerovao je da ?e Božanstvo – to je bio njegov omiljeni termin za silu ve?u od nas, od svih nas – napraviti pravi izbor.

Pitao sam prijatelja Mark Ryan-a, ?ovjeka koji mi je prvi rekao za Dr. Hew Len-a, da li želi da po?e na taj seminar. Ponudio sam se da ja platim, kao poklon što mi je rekao o tom ?udu i tom ?udotvornom radniku. Mark se složio, naravno.

Još malo sam istraživao prije polaska na put. Pitao sam se da li njegov terapeutski rad ima išta zajedni?ko sa hunama, popularnim iscjeliteljskim metodom sa Hawaii-a. Kao što sam pro?itao, nije imao nikakvih dodirnih ta?aka sa njima. Hune su naziv koji je Max Freedom Long kao autor dao svojoj verziji Hawaii-skog spiritualizma. Tvrdio je da je nau?io tu tajnu tradiciju od prijatelja sa Hawaii-a dok je radio tamo kao u?itelj. Osnovao je Hula Društvo 1945 i kasnije objavio seriju knjiga, od kojih je jedna od najpopularnijih Tajna nauka iza ?uda. Iako fascinantan, Long-ov rad nije ima ništa sa terapeutom koga sam istraživao. Kako sam po?injao da shvatam, terapeut je radio nešto za šta Long nije nikada ni ?uo, u svakom slu?aju ne za na?in koji je Dr Hew Len praktikovao.

Što sam više ?itao i saznavao moja znatiželja se produbljivala. Jedva da sam mogao da sa?ekam dan putovanja i sretanja sa iscjeliteljem li?no.

Poletio sam za Los Angeles, sreo se sa Mark-om, i otišao za Calabasa-u, California. Prije toga me Mark upoznao sa Los Angeles-om, i divno smo se proveli. Ali obojica smo željeli da sretnemo ?ovjeka o kome smo tako mnogo ?uli. Želio sam da vidim iscjelitelja. Želio sam da vidim misterioznog ?ovjeka. Želio sam da vidim Dr. Hew Len-a. Kada sam kona?no došao do ulaznih vrata, Dr. Hew Len me li?no pozdravio.

„Aloha Joseph,“ rekao je, pružaju?i mi ruku. Govorio je meko sa dozom karizme i autoriteta. Nosio je Dockers pantalone, patike, raskop?anu košulju i poslovni sako. Tako?e je imao bejzbol kapu, koja je bila, kako sam kasnije shvatio, njegov zaštitni znak.

„Aloha, Mark,“ pozdravio je i moga prijatelja.

Malo se raspitivao o tome kako smo putovali, koliko je trebalo vremena da stignemo iz Teksasa do Los Angeles-a, i tako dalje.
Odmah sam zavolio ovoga ?ovjeka. Nešto u vezi njegove mirne pouzdanosti i djedovskog stila u?inilo je da se uskladim sa njim.

Dr. Hew Len je volio da po?ne na vrijeme. Ubrzo po po?etku seminara obratio se meni.

„Joseph, kada nešto izbrišeš iz kompjutera gdje to odlazi?“

„Nemam pojma.“ Odgovorio sam. Svi su se nasmijali. Siguran sam da nije ni on imao pojma o tome.

„Kada nešto izbrišete iz kompjutera gdje to odlazi?“, zapitao je sve u prostoriji.

„U kantu za otpatke.“ Neko je doviknuo.

„Ta?no,“ odgovorio je Dr. Hew Len. „To je još uvijek u vašem kompjuteru, ali ga ne vidite. Vaša sje?anja su poput toga. Ona su još uvijek u vama, ali van vašeg dohvata. Ono što treba da uradite je da ih kompletno i trajno izbrišete.“

Ovo mi se ?inilo izvanrednim, ali nijesam imao nikakvu ideju o tome što to zna?i i ?emu vodi. Zašto bih ja želio da trajno izbrišem sje?anja?

„Imate dvije mogu?nosti da živite svoj život,“ Objašnjavao je Dr. Hew Len. “Iz sje?anja ili iz inspiracije. Sje?anja su stari programi koji se ponavljaju. Inspiracija je poruka koju vam šalje Božanstvo. Vi ho?ete da do?ete do inspiracije. Jedini na?in da ?ujete Božanstvo i prihvatite inspiraciju je da o?istite sje?anja. Jedina stvar koju treba da radite je ?iš?enje.“

Dr. Hew Len je utrošio mnogo vremena objašnjavaju?i nam kako je Božanstvo naše nulto stanje – to je mjesto gdje su naše granice nula. Nema sje?anja. Nema identiteta. Ništa osim Božanstva. U svojim životima doživljavali smo trenutke stanja nultih granica, ali uglavnom se sme?e – što on naziva sje?anjima – odvijalo.

„Kada sam radio u mentalnoj bolnici i pregledao dokumentaciju o pacijentu, „govorio nam je,“ osje?ao bih bol“. To je bilo zajedni?ko sje?anje. To je bio program koji je uzrokovao da se pacijenti ponašaju na na?in na koji su to i ?inili. Nisu se kontrolisali. Bili su uhva?eni u programu. Kako bih osjetio taj program, tako bih ga i ?istio.“

?iš?enje je postalo tema koja se ponavlja. Pri?ao nam je o ve?em broju na?ina ?iš?enja, od kojih ve?inu ne mogu da objasnim ovdje, jer predstavljaju povjerljivi materijal. Morate i?i na kurs ho’oponopono-a da bi ste ih sve nau?ili (vidi www.hooponopono.org).
Me?utim ovo je metod ?iš?enja koji je Dr. Hew Len naj?eš?e koristio, i koji i dalje koristi, i onaj koji ja danas koristim:

To su u stvari ?etiri re?enice koje se stalno ponavljaju, upu?ene Božanstvu.

„Volim te“.

„Žao mi je.“

„Molim te oprosti mi.“

„Hvala ti.“

Kako smo završavali prvu sedmicu kursu, tako je fraza „Volim te“ postajala dio mog mentalnog brbljanja. Upravo onako kada se ponekad probudite sa nekom pjesmom u glavi, ja sam se budio ?uju?i u vlastitoj glavi „Volim te“. Bilo to svjesno ili ne, postojalo je u mojoj glavi. Osje?aj je bio lijep. Ne znam kako je to trebalo da ?isti bilo šta, ali ?inilo je. Kako „Volim te“ može da bude loše na bilo koji na?in, u bilo kom obliku ili formi?

U jednom trenutku tokom trajanja kursa Dr. Hew Len me opet prozvao. Pitao je, „Josef, kako znaš da li je nešto tvoje sje?anje ili inspiracija?“

Nijesam shvatao pitanje i to sam rekao.

„Kako znaš ako je neko dobio rak, da li je to sam sebi priredio ili ga je dobio od strane Božanstva kao iskušenje da bi dobio pomo??
Za trenutak sam ?utao. Pokušavao sam da shvatim pitanje. Kako znaš da li je nešto proizašlo iz tvog uma ili iz uma Božanstva?

„Nemam pojma.“ odgovorio sam.

„Nemam ni ja,“ Dr. Hew Len je rekao. “I to je razlog zbog koje stalno treba da ?istite, ?istite, ?istite. Treba da ?istite bilo šta i sve, s obzirom da ne znate šta je sje?anje a šta intuicija. ?istite da bi ste dospjeli na mjesto nultih granica, što je nulto stanje.“

Dr. Hew Len je isticao da naš um ima samo majušni pogled na svijet, i taj pogled ne samo da je malen, ve? je i neta?an. Taj koncept nijesam uzimao kao ta?an, dok nijesam kupio knjigu Kolebljivi um od Guy Claxton-a.

U njoj Claxton piše o eksperimentima koji dokazuju kako nam naš um govori šta da uradimo, prije nego što svjesno odlu?imo da to i u?inimo. U jednom ?uvenom eksperimentu neurolog Benjamin Libet je prika?io ljude na elektroencefalogram (EEG), koji je pokazivao šta se dešava u njihovim mozgovima. To je otkrilo de se plima moždane aktivnosti dešavala prije nego što bi osoba imala svjesnu namjeru da nešto u?ini, što ukazuje da je namjera došla iz nesvjesnog, a zatim dospjela do svijesti.

Claxton piše da je Libet „otkrio da se namjera kretanja pojavila oko petinu sekunde prije po?etka pokreta – a da se talas aktivnosti mozga sigurno pojavio za tre?inu ili polovinu prije namjere!“

Prema William Irvin-u, u njegovoj knjizi, Želja: Žašto želimo to što želimo, „Eksperimenti kao što su ovi ukazuju na to da se naši izbori ne formiraju na svjesni, racionalni na?in. Umjesto toga, oni izranjaju iz našeg nesvjesnog uma, i kada kona?no dospiju na površinu svijesti mi ih preuzimamo. Svjesno se može kontrolisati samo njihova motorna aktivnost.“

Drugim rije?ima, žurba da se uzme ova knjiga može da se ?ini kao da poti?e iz našeg svjesnog izbora, ali u stvarnosti naš mozak prvo šalje signal za uzimanjem, a zatim naš svjesni um slijedi tu namjeru, nešto kao, „Ova knjiga se ?ini zanimljivom. Mislim da ?u je uzeti.“ Mogli ste da izaberete da je ne uzmete, što bi ste racionalizovali na drugi na?in, ali niste u mogu?nosti da kontrolišete porijeklo signala koji vas je natjerao na tu aktivnost.

Znam da je teško u to povjerovati. Prema Claxton-u, „Nijedna namjera nikada nije bila pripremljena u svijesti; nikakav plan tamo nikada nije ni postojao. To su slike koje bljeskaju u uglovima svijesti, da ukažu šta može da se dogodi.“

Izgleda da ?ista namjera nije ništa više nego li ?isti predosje?aj.

Stvar koja me mu?i je ovo: Odakle je došla misao?

Ovo je da ?ovjeku mozak eksplodira. Od kada sam pisao o snazi namjere u knjizi Faktor Privla?nosti, i od kada sam govorio o tome u filmu Tajna, dolazak do shvatanja da namjere nisu moj izbor uopšte, predstavljalo je šok. ?ini se da je ono što sam mislio da ?inim kada sam uspostavljao namjeru bilo jednostavno verbalizacija jednog impulsa, koji je ve? bio u pokretu u mom umu.
Sada se postavlja pitanje, šta ili ko je natjerao moj um da stvori namjeru? U stvari, kasnije sam pitao Dr. Hew Len-a, „Ko je glavni?“.
Nasmijao se i rekao da mu se svi?a pitanje.

Dakle, koji je odgovor?

Priznajem da sam još uvijek zbunjen po pitanju namjere. Izgubio sam 40 kilograma metalnom aktivnoš?u i postavljanjem namjere o gubljenju težine. Dakle da li sam ja objavio namjeru ili sam samo odgovarao na signal moga uma da izgubim težinu? Da li je to bila inspiracija ili sje?anje? Napisao sam pismo i poslao ga Dr. Hew Len-u. Odgovorio je:

Ništa ne postoji u Nuli, Ao Akua, nema problema, uklju?uju?i i potrebu za namjerom.

Brige oko težine su samo sje?anja koja se ponavljaju, i ta sje?anja premještaju Nulu, tebe. Vra?anje u Nulu, sebi, zahtjeva da Božanstvo izbriše sje?anja vezana za brige oko težine.

Samo dva zakona upravljaju iskustvima: Inspiracije od Božanstva i Sje?anja uskladištena u Podsvjesnom Umu, prethodnom potpunom Novom i kasnije Starom.

Kažu da je Isus govorio :“Prvo traži Kraljevstvo (Nula) pa ?e sve ostali do?i (Inspiracija).“

Nula je tvoja i Božanska rezidencija... „odakle i od koga svi blagoslovi – Bogatstvo, Zdravlje, i Mir – teku.“

POI
Dr. Hew Len

To što sam mogao da uo?im je da je Dr.Hew Len tražio namjere iz prošlosti i išao ka izvoru – nultom stanju, gdje nema granica. Odatle može da se doživi sje?anje ili inspiracija. Briga u vezi težine je sje?anje. Jedina stvar koju treba uraditi je da se voli i oprašta, i da se ?ak i zahvali. Takvim ?iš?enjem, osiguravate da Božanstvo dobije šansu da se probije sa inspiracijom.

Ono što se ?ini da je istina je da je moja želja da se prejedam, što me u?inilo mnogo debljim od moje žene, samo jedan program.
On je izronio iz moje podsvijesti. Ukoliko ga ne o?istim, osta?e tamo i nastavi?e da se pojavljuje. Dok izbija na površinu, ja treba da budem svjestan moga izbora: da se prejedam ili ne. To postaje doživotna borba. To nije nimalo smiješno. Da, to možemo prevazi?i, govore?i mu ne. Ali o?igledno, to uzima ogromnu energiju i marljivost. Tokom vremena, govorenje može postati navika. Ali kakav pakao treba pre?i da bi se stiglo dotle!

Umjesto toga, ?iš?enjem sje?anja, jednoga dana ?e nestati. Tada želja za prejedanjem ne?e više izbijati na površinu. Samo ?e ostati mir.

Ukratko, namjera je mlitavi dronjak u odnosu na inspiraciju. Sve dok istrajavam u namjeravanju ne?ega, nastavljam da se borim sa tim. ?im se predam inspiraciji, život se transformiše.

Još uvijek nijesam bio siguran da li je to na?in na koji svijet funkcioniše, i još uvijek sam bio zbunjen po pitanju snage namjere.
Zato sam odlu?io da nastavim sa istraživanjem.

Ve?erao sam sa Rhonda Byrne-om, kreatorkom i producentom filma Tajna. Pitao sam je nešto što sam želio da znam. To je bilo: “Da li si ti stvorila ideju za film, ili si dobila ideju?“

Znao sam da je dobila inspiraciju da stvori sada-?uveni film koji je doveo da marketinškog buma. (Vidi na www.thesecret.tv).
Jedanput mi je rekla da joj je ideja za film došla odjedanput u roku od nekoliko sekundi. Napravila je reklamni dio filma za svega 10 minuta. Jasno je primila neku vrstu inspiracije koja je dovela do stvaranja najja?eg filmskog spota u istoriji.

Ali ja sam želio da znam da li je ideja za kona?ni oblik filma došla inspirativno, ili je ona osje?ala da je to sama napravila iz nekih drugih razloga. To je bilo krucijalno pitanje u vezi moga zanimanja po pitanju namjera. Da li mi isti?emo namjere koje prave razliku ili dobijamo ideje koje kasnije nazivamo namjerama? To je ono što sam je pitao dok smo ve?erali.

Rhonda je ?utala dugo vremena. Gledala je okolo dok je razmišljala o mom pitanju, tragaju?i u sebi za odgovorom. Kona?no je progovorila.

„Nijesam sigurna,“ re?e. “Ideja mi je sigurno došla. Ali ja sam uradila posao. Ja sam to stvorila. Rekla bih da sam ja u?inila da se to desi. “Njen odgovor je bio otkrovenje. Ideja joj je došla, što zna?i da joj je došla kao inspiracija. Kako je film bio veoma jak, tako dobro ura?en, i tako dobro reklamiran, jedino mogu da vjerujem da je sve to sa Božanskom potporom. Da, trebalo je uraditi posao, i Rhonda ga je uradila. Ali sama ideja je došla kao inspiracija.

Interesantno je da je pošto je film bio izdat ve? nekoliko mjeseci i pri?e o njemu dostigle istorijske proporcije, Rhonda poslala e-mejl svim zvijezdama koje su se pojavile u filmu, govore?i da film sada ima svoj vlastiti život. Radije nego da isti?e namjere, ona je odgovorila na poziv i iskoristila mogu?nosti. Knjiga je izlazila. Larry King je radio dva specijala bazirana na idejama iz filma. Audio verzija je izlazila. Naknadna doga?anja su bila u pripremi.

Kada djelujete iz nultog stanja gdje nema granica, ne trebaju vam namjere. Vi jednostavno primate i djelujete.
I ?uda se dešavaju. Me?utim, vi možete zaustaviti namjeru.

Rhonda je mogla re?i ’ne’ pravljenju filma. To je izgleda mjesto gdje stupa na scenu slobodna volja. Kada se ideja da nešto uradite rodi u vašem umu – bilo da dolazi od namjere ili od inspiracije – možete da izaberete da li ?ete je slijediti ili ne, ukoliko ste svjesni tog impulsa.

Prema Jeffrey Schwartz-u, prema njegovoj mo?noj knjizi Um i mozak, vaša svijest – vaša mo? da birate – može blokirati impuls koji je zapo?eo u vašoj podsvijesti. Drugim rije?ima, možete dobiti impuls da uzmete ovu knjigu, ali možete ga i blokirati ako želite. To je slobodna volja, ili, kao što Schwartz opisuje, „slobodno ne?u.“

On piše da je „u kasnijim godinama on (Libet) prihvatio ideju da slobodna volja služi kao ?uvar vrata za misli koje mjehuraju iz mozga i pri ?emu nema nikavih moralnih implikacija, ukoliko se vrate nazad.“

William James, legendarni psiholog, je osjetio da slobodna volja nastupa posle impulsa da nešto u?inimo, a prije nego što zbilja i uradimo. Ponavljam, tome možete re?i da, ili ne. Potrebna je promišljenost da bi se uvidio izbor. Ono što me Dr. Hew Len u?io, bilo je da ?u stalnim ?iš?enjem misli, bilo inspirativnih ili sje?anja, biti u boljoj mogu?nosti da izaberem ono što je pravo u datom trenutku.

Po?eo sam da uvi?am da je gubitak moje težine nastao jer sam izabrao da ne poslušam sje?anja, ili navike, koji su me tjerali kako bih više jeo, a manje vježbao. Izborom da ne slijedim ove dodatne impulse, podsticao sam svoju slobodnu volju, ili slobodu da ne?u. Drugim rije?ima, potreba da se prejedam bilo je sje?anje, a ne inspiracija. Ona je dospjela iz programa, ne od Božanstva. Ignorisao sam program, ili ga premoš?avao. Na sve ovo Dr. Hew Len bi sugerisao da je bolji pristup da volim program dok ne nestane, i da sve što ostaje jeste Božanstvo.

Još uvijek nijesam razumijevao sve to, ali sam slušao i birao da ne prekinem bilo šta zato što je novo. Malo li sam znao šta me je još ?ekalo.

 

Stranica 5 od 19 Sve stranice