Croatian English French German Italian Portuguese Russian Serbian Spanish


Naš prvi razgovor

"Svaki ?ovjek za granice svijeta uzima granice svoje vlastite vizije".
Artur Šopenhauer

Kona?no, prvi put sam sa Dr. Hew Ln-om razgovarao 21 oktobra 2005.

Njegovo puno ime je Dr. Ihaleakala Hew Len. Ali rekao mi je da mogu da ga zovem „I“, poput slova iz alfabeta. U redu. To mogu. „I“ i ja smo vjerovatno proveli jedan sat u našem prvom telefonskom razgovoru. Zamolio sam ga da mi ispri?a cijelu pri?u o njegovom tearpeutskom radu.

Rekao mi je da je radio u državnoj bolnici na Hawai-ma tokom tri godine. Odjeljenje gdje su držali umobolne kriminalce bilo je opasno. Psiholozi su poslije prvog mjeseca rada napuštali bolnicu.

Osoblje je odlazilo na bolovanje ili je jednostavno davalo otkaz. Ljudi su tim odjeljenjem prolazili okrenutih le?a ka zidu, u strahu od napada pacijenata. To nije bilo nimalo prijatno mjesto za život, rad ili posjetu.

Dr. Hew Len ili „I“ mi je rekao da se nikada nije profesionalno sreo sa pacijentima. Nikada se nije konsultovao sa njima. Pristao je da pogleda njihove dosijee. Dok ih je prou?avao, radio bi na sebi. Kako je radio na sebi, tako su pacijenti po?injali da ozdravljuju.
Ovo je postalo još fascinantnije kada mi je predo?io slede?e: „Poslije nekoliko mjeseci, pacijentima koji su bili u lancima dozvoljeno ja da slobodno hodaju. Drugima koji su bili pod teškim sedativima smanjena je doza. A oni za koje se mislilo da nikada ne?e biti pušteni bili su oslobo?eni.“

Bio sam u ?udu.

„Ne samo to“ nastavio je „ ve? je i osoblje po?elo da uživa da dolazi na posao. Odsustva i bolovanja su se smanjila. Završili smo sa više osoblja nego što nam je bilo potrebno, jer su pacijenti bili otpušteni, a osoblje je ostajalo na poslu. Danas je to odjeljenje zatvoreno.“

Ovo je trenutak kada sam morao da postavim pitanje od milion dolara:

„Šta si ti to radio sa sobom što je dovelo do promjene tih ljudi?“

„Ja sam prosto ?istio dio mene koji sam dijelio sa njima.“ Rekao je.

HUH?

Nijesam ga razumio.

Dr. Herw Len je objasnio da ukupna odgovornost za vlastiti život obuhvata sve u životu – prosto jer se nalazi u tvom životu – i zato jeste tvoja odgovornost. U bukvalnom smislu cio svijet je tvoja kreacija.

Uh. To je bilo teško progutati. Biti odgovoran za nešto što sam vidio ili rekao je jedna stvar. Biti odgovoran za sve što je re?eno ili u?injeno u mom životu je sasvim nešto drugo.

Me?utim istina leži u ovome: ako preuzmete kompletnu odgovornost za vlastiti život, tada sve što vidite, ?ujete, okusite, dodirnete, ili na bilo koji na?in doživite jeste vaša odgovornost, jer se nalazi u vašem životu.

To zna?i da teroristi, predsjednik, ekonomija – sve što doživljavate i ne svi?a vam se – treba vi da iscijelite. Oni ne postoje, takore?i, sem kao projekcija unutar vas.

Problem nije u njima; on je u vama.

I da bi ste ih promijenili, vi treba da promijenite sebe.

Znam da je to teško prihvatiti sam taj koncept i živjeti ga. Optuživati je daleko lakše nego biti totalno odgovoran. Dok sam razgovarao sa Dr. Hew Len-om, po?injao sam shvatati da iscjeljivanje za njega, ako i u samom ho’oponoponou zna?i voljenje sebe. Ako želite da poboljšate svoj život, treba da ga iscijelite. Ako ho?ete da lije?ite bilo koga – bio on mentalno bolesni kriminalac – to radite lije?e?i sebe.

Upitao sam Dr. Hew Len-a kako on to lije?i sebe. Šta on to, zapravo, radi, kada pregledava dosijee pacijenata?

„Ja neprestano govorim ’Žao mi je’ i ’Volim te’, ponovo i ponovo,“ objasnio mi je.

To je to?

To je to.

To zna?i da je najbolji na?in da poboljšate sebe, da volite sebe. I dok poboljšavate sebe, vi poboljšavate vlastiti svijet.

Dok je Dr. Hew Len ili „I“ radio u bolnici, sve što je dospijevalo do njega, predavao je Božanstvu i tražio oslobo?enje. Uvijek je vjerovao. Uvijek je djelovalo. Dr. Hew Len bi se zapitao „Šta se to dešava u meni te sam doveo do ovoga problema, i kako mogu taj problem u meni mogu ispraviti?“

Ovaj metod iscjeljivanje spoljašnjeg iznutra je onaj koji je nazvan Samo I-dentiti Ho’oponopono. ?ini se da je to jedna starija verzija ho’oponoponoa na koju su mnogo uticali misionari sa Hawaii-a. On uklju?uje olakšice koje su pomogle ljudima da riješe probleme tako što bi ih iznosili iz sebe. Kada bi mogli prekinuti vezu sa problemom, on bi nestao. Ali Samo I-Dentitet Ho’oponopono ne zahtijeva bilo kakve olakšice. Sve se odvija unutar bi?a. Bio sam zaintrigiran i znao sam da ?u to bolje razumjeti tokom vremena.

Dr. Hew Len još uvijek nije imao materijale o ovome procesu. Ponudio sam se da mu pomognem da napiše knjigu, ali nije izgledao zainteresovan. Postoji jedan stari video zapis, koji sam naru?io. Tako?e mi je rekao da pro?itam knjigu Iluzija korisnika od Tor Norretranders-a. Kako volim knjige, odmah sam je naru?io preko Amazon-a. Kada je stigla, progutao sam je.

U toj knjizi se dokazuje kako naš svjesni um nema pojma šta se dešava. Norretranders piše: “?injenica je da svake sekunde milioni djeli?a informacija preplavljuju naša ?ula. Ali naša svijest obra?uje možda samo oko ?etrdeset djeli?a informacija u sekundi – najviše. Milioni i milioni informacija se zgušnjavaju u svjesno iskustvo koje prakti?no uopšte i ne sadrže nikakvo iskustvo.“
Koliko sam shvatio Dr. Hew Len-a kad kaže, kako mi uopšte nismo istinski svjesni toga šta se u stvari dešava u odre?enom trenutku, sve što smo u stanju da uradimo je da se prepustimo i vjerujemo. Radi se o 100 postotnoj odgovornosti za sve što nam se u životu dešava: baš sve. Govorio je da se u njegovom radu radi o samopro?iš?avanju. To je sve. Dok se pro?iš?ava, svijet postaje ?istiji, jer je on svijet. Sve izvan njega je projekcija i iluzija.

Dok je nešto od toga zvu?alo Jungijanski, u smislu da je spoljašnjost koju vidite sjenka vašeg vlastitog života, s druge strane to što je Dr. Hew Len izgledalo da opisuje bilo je izvan svega toga. Izgledalo je da on priznaje da je sve ogledalo vlastitog jastva, ali tako?e je govorio da je na nama odgovornost da popravimo sve što doživimo, i to iz unutra?njosti jastva povezuju?u se sa Božanstvom. Za njega, jedini na?in da bi popravio bilo šta u spoljašnjosti je da govori „Volim Te“ Božanstvu, koje bi se moglo opisati kao Bog, Život, Univerzalno, ili bilo kojim drugim terminom koji se odnosi na višu silu.

Hu. To je baš bio razgovor. Dr Hew Len me nije poznavao toliko dugo, ali ipak mi je posvetio dosta svoga vremena. I zbunjivao me cijelo to vrijeme. On je skoro 70 godina star, i vjerovatno za neke ljude živi guru, a za druge beznadežan slu?aj.
Bio sam sav uzbu?en od prvog razgovora sa Dr. Hew Len-om, ali htio sam više. Uopšte nijesam shvatao to što mi je govorio. I bilo bi mi veoma lako oduprijeti mu se ili ga odbiti. Ali to što me upecalo bila je pri?a o njegovoj upotrebi ovoga metoda lije?enja na takozvanim „napuštenim“ slu?ajevima, kao što su to bili mentalno bolesni kriminalci.

Znao sam da ?e Dr. Hew Len skoro održati seminar i pitao sam ga u vezi toga.

„Šta ?u ja time dobiti?“

„Dobi?eš to što dobiješ,“ rekao je.

Pa dobro, to je zvu?alo kao stari test trening iz 1970-tih: Šta god da dobijete to je ono što ste trebali i da dobijete.

„Koliko ljudi ?e poha?ati vaš seminar?“ pitao sam.
„Ja nastavljam sa ?iš?enjem tako da ?e tu biti samo oni ljudi koji su spremni za to,“ rekao je. “Možda 30, ili 50. Nikada se ne zna.“

Prije nego što sam prekinuo razgovor pitao sam ga šta zna?i potpis na njegovim mejlovima.

„POI zna?i Mir od Ja,“ objasnio je. „To je mir koji prevazilazi shvatanje.“

Tada nijesam shvatao šta je time htio da kaže, što danas za mene ima puni smisao.
 

Stranica 4 od 19 Sve stranice